You are on page 1of 1

Matlamat kerajaan untuk memupuk hubungan harmonis antara pelbagai kumpulan etnik mungkin akan terbantut sekiranya terdapat

pengamalan nilai-nilai yang negatif di kalangan masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksudkan ini termasuklah Diskriminasi Sterotaip Prejudis Etnosentrisme Berdasarkan nilai-nilai tersebut, bincangkan bagaimana setiap nilai boleh menggagalkan usaha murni kerajaan untuk memupuk perpaduan dalam merealisasikan hasrat 1 Malaysia.