You are on page 1of 11

Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti eleznice

Postupke i module za ocenjivanje usaglaenosti i pogodnosti za upotrebu inilaca interoperabilnosti koji podleu ocenjivanju usaglaenosti i pogodnosti za upotrebu, tehniku dokumentaciju koja prati deklaraciju o usaglaenosti i deklaraciju o pogodnosti za upotrebu i sadrinu deklaracije o usaglaenosti i deklaracije o pogodnosti za upotrebu propisuje Direkcija. Direkcija ima pravo da ogranii podruje upotrebe inioca interoperabilnosti, zabrani njegovu dalju upotrebu ili da naloi njegovo povlaenje sa trita ukoliko se utvrdi da: 1) je deklaracija o usaglaenosti nepropisno izdata; 2) inilac interoperabilnosti koji ima deklaraciju o usaglaenosti ili pogodnosti za upotrebu i koji se koristi za utvrenu namenu ne ispunjava osnovne zahteve; 3) su nepravilno primenjene evropske specifikacije, u sluaju gde se one primenjuju; 4) je evropska specifikacija neadekvatna; 5) lice koje je izdalo deklaraciju o usaglaenosti nije dovelo inioca interoperabilnosti u stanje usaglaenosti u roku koji odredi Direkcija. Reenje o preduzetim merama, dostavlja se licu koje je izdalo deklaraciju o usaglaenosti i prijavljenom telu koje je izdalo sertifikat o usaglaenosti. JPS, Direkcija za eleznice lan 15.

JPS, Direkcija za eleznice

lan 17.

Reenje iz stava 2. ovog lana konano je u upravnom postupku i protiv njega se moe pokrenuti spor pred Upravnim sudom. O preduzetim merama iz stava 1. ovog lana i razlozima za njihovu primenu Direkcija obavetava Evropsku komisiju. Ministarstvo, Direkcija, upravlja i elezniki prevoznik, svako u skladu sa poslovima koje obavlja, garantuju: 1) da se bezbednost eleznikog saobradaja u eleznikom sistemu ouva, i tamo gde je to opravdano i izvodljivo, stalno unapreuje, pri emu se prednost daje spreavanju nesreda; 2) da se propisi za bezbednost primenjuju transparentno i nediskriminatorski; 3) da se ubrzava razvoj jedinstvenog eleznikog sistema. Upravlja i elezniki prevoznik odgovorni su za bezbednu eksploataciju eleznikog sistema i kontrolu rizika povezanih sa njom, tako to sprovode potrebne mere za kontrolu rizika, uz meusobnu saradnju, primenjuju nacionalne propise i standarde za bezbednost i uspostavljaju sisteme za upravljanje bezbednodu, u skladu sa ovim zakonom. Upravlja i elezniki prevoznik odgovorni su korisnicima, komitentima, zaposlenima i tredim licima za svoj deo sistema i njegovo bezbedno funkcionisanje, ukljuujudi u to snabdevanje materijalom i ugovaranje usluga.

JPS

lan 37.

Odgovornost upravljaa i eleznikog prevoznika iz stava 3. ovog lana ne oslobaa od odgovornosti proizvoae sastavnih delova i inilaca interoperabilnosti pojedinih podsistema, lica zaduena za odravanje, imaoce vozila i davaoce drugih potrebnih usluga, da su vozila, objekti i postrojenja, oprema, materijal i usluge usklaeni sa propisanim zahtevima i uslovima za predvienu upotrebu, tako da ih upravlja ili elezniki prevoznik mogu bezbedno koristiti u eleznikom sistemu. Upravlja i elezniki prevoznik duni su da svake godine, najkasnije do 30. juna, dostave Direkciji godinji izvetaj o bezbednosti za prethodnu kalendarsku godinu.

JPS

lan 38.

Zajedniku bezbednosnu metodu JPS iz stava 1. taka 4) ovog lana primenjuju elezniki prevoznik i upravlja nakon dobijanja sertifikata o bezbednosti za prevoz, odnosno sertifikata o bezbednosti za upravljanje eleznikom infrastrukturom, kao i lice zadueno za odravanje. Upravlja i elezniki prevoznik duni su da u godinjem izvetaju iz lana 38. stav 3. ovog zakona opiu i svoja iskustva u vezi primene metoda iz stava 1. ta. 1) i 4) ovog lana. Upravlja je duan da odrava gornji i donji stroj eleznikih

lan 39.

JPS

lan 56.

pruga u stanju koje osigurava bezbedan i uredan elezniki saobradaj. Pre zapoinjanja radova na eleznikoj pruzi, kao i za vreme odravanja eleznikih pruga, moraju se preduzimati mere za bezbedno odvijanje saobradaja i sigurnost radnika koji izvode te radove. Mere iz stava 1. ovog lana propisuje upravlja. Upravlja ili drugi privredni subjekt koji odrava elezniku prugu duan je da pre poetka radova obezbedi mesto na kome de se radovi izvoditi. Po zavretku radova iz stava 1. ovog lana upravlja ili drugi privredni subjekt koji izvodi te radove duan je da sa eleznike pruge ukloni ostatke materijala, sredstva rada, signale, signalne oznake i druge predmete koje je postavio prilikom izvoenja radova i da postavi opremu, telekomunikacione, signalnosigurnosne i druge ureaje koji su neophodni za bezbedno odvijanje eleznikog saobradaja. Signalno-sigurnosni ureaji moraju se odravati u stanju koje osigurava bezbedan i uredan elezniki saobradaj. eleznike pruge opremaju se propisanim signalima, signalnim oznakama kojima se elezniki radnici i druga lica upozoravaju na opasnost, stavljaju im se do znanja nareenja, ogranienja, zabrane i upozorenja kojih se

JPS

lan 58.

JPS

lan 63.

JPS

lan 64.

moraju pridravati i daju neophodna obavetenja za bezbedno odvijanje eleznikog saobradaja i njihovu linu bezbednost. Signali, signalne oznake i oznake na pruzi moraju se davati, postavljati i odravati tako da ih elezniki radnici i druga lica na koja se odnose mogu na vreme i lako uoiti danju, nodu i pri smanjenoj vidljivosti. elezniki prevoznik duan je da upravljau dostavi podatke koji se odnose na zadatke eleznikih radnika zaposlenih kod prevoznika, kao i na objekte, prostorije i prostore na staninom podruju koje koriste u obavljanju svojih zadataka. Upravlja i elezniki prevoznici organizuju unutranji nadzor i brinu za bezbednost eleznikog saobradaja u skladu sa odredbama ovog zakona i odredbama akata koje donose, a kojima se ureuje organizacija unutranjeg nadzora i ovladuju lica za njegovo sprovoenje. Nadleni organi, elezniki prevoznici, upravlja i druga ukljuena lica, moraju omoguditi telu za istrage da efikasno i nezavisno obavi svoje zadatke. Pored tela za istrage, upravlja i elezniki prevoznik moraju da izvre zadatke na istraivanju uzroka i posledica nesreda i incidenata u eleznikom saobradaju, kao i okolnosti u kojima su nastali, naroito onih koje telo za istrage nije istrailo.

JPS

lan 68.

JPS

lan 117.

JPS

lan 120.

JPS

lan 125.

Upravlja i elezniki prevoznik moraju voditi evidenciju o nesredama i incidentima u eleznikom saobradaju, kao i o drugim pojavama znaajnim za bezbedan elezniki saobradaj. Kad su uzroci ili posledice nesreda ili incidenata iskljuivo na strani upravljaa ili eleznikog prevoznika, istragu obavljaju upravlja ili elezniki prevoznik sami. Ako se uzroci ili posledice odnose na upravljaa i na eleznikog prevoznika, istragu obavljaju zajedno, angaovanjem zajednike stalne strune komisije. Ukoliko procedura zajednikog istraivanja ne zapone u roku od dva asa od nastanka nesrede ili incidenta, upravlja sam pristupa istraivanju uzroka i posledica nesrede ili incidenta i izradi izvetaja. Upravlja i elezniki prevoznici moraju bez odlaganja obavestiti telo za istrage i republikog inspektora za elezniki saobradaj o nesredi i incidentu u eleznikom saobradaju. Upravlja i elezniki prevoznik duni su da spasavaju lica i pomau povreenim pri nesredama. Kontaktni provodnik iznad putnog prelaza u nivou mora biti postavljen na visinu od najmanje 5,5 m, raunajudi od gornje ivice ine, s tim to se sa obe strane putnog prelaza moraju postaviti zatitne kapije za drumska vozila ija ukupna visina, zajedno sa

JPS

lan 126.

JPS + JPPS

lan 129.

teretom na njemu, prelazi propisanu najvedu dozvoljenu visinu - na rastojanju od najmanje 8 m od najblie ine mereno po osi puta i na visini od najmanje 4,5 m iznad kolovoza puta. Na propisanoj udaljenosti od JPPS zatitnih kapija s jedne i druge strane putnog prelaza moraju se postaviti odgovarajudi znaci zabrane saobradaja za drumska vozila ija ukupna visina, zajedno sa teretom na njemu, prelazi propisanu najvedu dozvoljenu visinu, sa naznakom visine zatitne kapije radi bezbednog odvijanja drumskog saobradaja preko putnog prelaza. Izuzetno od odredbe stava 4. ovog JPS lana, zatitne kapije za drumska vozila ija ukupna visina, zajedno sa teretom na njemu, prelazi propisanu najvedu dozvoljenu visinu mogu biti postavljene na visini manjoj od 4,5 m, ali ne manjoj od 4,2 m iznad kolovoza puta, to posebnim aktom odreuje upravlja. Zatitne kapije iz stava 4. ovog lana postavlja i odrava upravlja. Na podvonjacima ija je donja JPPS ivica konstrukcije iznad kolovoza puta postavljena na visinu manju od najvede dozvoljene visine drumskog vozila, zajedno sa teretom na njemu, moraju se postaviti zatitne kapije i odgovarajudi znaci zabrane saobradaja za drumska vozila ija ukupna visina, zajedno sa teretom na njemu, prelazi propisanu najvedu dozvoljenu visinu. Zatitne kapije i odgovarajude znake zabrane saobradaja za

lan 129.

lan 129.

lan 129.

drumska vozila iz stava 7. ovog lana, duni su da postavljaju i da ih odravaju privredni subjekti koji se staraju o javnim putevima i koji ih odravaju. Upravlja, kao i privredni subjekti JPS + JPPS koji obavljaju delatnost odravanja puteva duni su da na putnom prelazu sprovedu propisane mere za bezbedan saobradaj i da putne prelaze odravaju u stanju kojim se obezbeuje bezbedno odvijanje saobradaja. Putni prelaz smatra se sastavnim delom eleznike infrastrukture sa obe strane koloseka u irini 3 m raunajudi od ose koloseka. Trokove odravanja putnog prelaza i trokove osiguranja bezbednog i nesmetanog saobradaja na putnom prelazu snose: 1) trokove odravanja koloseka i ostalih delova eleznike infrastrukture na putnom prelazu, signalnih ureaja i znakova koji upozoravaju eleznike radnike u vozu na putni prelaz, eleznikih telefonskih veza sa putnim prelazima - upravlja; 2) trokove odravanja kolovoza na putnom prelazu i saobradajnih znakova na putevima koji upozoravaju uesnike u drumskom saobradaju na putni prelaz - upravlja puteva;

lan 130.

3) trokove odravanja ureaja za davanje znakova kojima se uesnicima u drumskom saobradaju najavljuje pribliavanje voza putnom prelazu i ureaja za zatvaranje saobradaja na putnom prelazu, trokove rukovanja ureajima za zatvaranje saobradaja na putnom prelazu i druge neposredne trokove za osiguranje bezbednog i nesmetanog saobradaja na putnom prelazu snose zajedno, na ravne delove, upravlja i upravlja puteva. Ako nekategorisani put koristi preteno odreeno privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, trokove odravanja kolovoza i osiguranja bezbednog i nesmetanog saobradaja na putnom prelazu iz stava 3. ta. 2) i 3) ovog lana snosi u celini to preduzede, drugo pravno lice ili preduzetnik. Upravlja i upravlja puteva duni su da zakljue ugovor kojim blie ureuju meusobne odnose u pogledu putnih prelaza i u tim okvirima utvruju: vrstu i obim radova na odravanju kolovoza i vreme izvoenja tih radova, visinu trokova za osiguranje bezbednog i nesmetanog saobradaja na putnom prelazu, trokove rada eleznikih radnika koji obavljaju poslove na putnim prelazima, nain pladanja trokova i ureuju

druga pitanja iz tih odnosa. Upravlja, u sluajevima iz stava JPS 1. taka 11) ovog lana, ima pravo da bez posebnog odobrenja ukloni drvede ili objekte koji mogu da dovedu u zabludu eleznike radnike u pogledu znaenja signala i signalnih oznaka. Upravlja je duan da na mestima odronjavanja, na mestima bujica i na mestima izloenim vejavicama i jakim vetrovima, na kojima moe dodi do ometanja ili ugroavanja eleznikog saobradaja, samostalno ili zajedno sa drugim licem, blagovremeno preduzima mere tehnike i fizike zatite eleznike infrastrukture od elementarnih nepogoda radi bezbednog odvijanja eleznikog saobradaja. U sluajevima iz stava 3. ovog lana, upravlja ima pravo da bez posebnog odobrenja vlasnika zemljita postavlja i odrava privremene zatitne naprave i privremeno smeta materijal i druga sredstva na zemljitu u zatitnom prunom pojasu ako je to potrebno radi preduzimanja mera za bezbedno odvijanje eleznikog saobradaja, odnosno za uspostavljanje eleznikog saobradaja Kad prestanu razlozi iz stava 4. ovog lana, upravlja je duan da sa zemljita u zatitnom prunom pojasu ukloni privremene zatitne naprave, materijal i druga sredstva. Upravlja je duan da plati

lan 133.

vlasniku zemljita naknadu za koridenje zemljita u sluaju iz stava 4. ovog lana, u skladu sa propisima kojima se ureuje pitanje naknade u sluaju ogranienja prava svojine.