You are on page 1of 16

CHNG TRNH TON CU V KIM SOT NHIM KHUN NNG V SC NHIM KHUN (SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN - SSC) H!

NG "#N V $IU TR% NHIM KHUN HU&'T NNG V SC NHIM KHUN ()*( Bi gc: Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 20 2

+,I GI!I THI-U !hi"m khu#n hu$%t n&ng v sc nhi"m khu#n l v'n () s*c kh+e nghi,m tr-ng. t/c (0ng (%n hng tri1u 21nh nh3n tr,n ton th% gi4i hng n5m. v4i t6n su't m4i m7c ng$ cng t5ng v t8 l1 t9 vong t: ;0<=0>? @ABng tC nhA (a ch'n thABng. nhDi m/u cB tim c'p ho&c (0t EuF. ti%p cGn ch#n (o/n v (i)u trH s4m trong nhIng giJ (6u khKi ph/t 21nh giLp cMi thi1n ti,n lANng cOa 21nh nh3n? ChABng @rPnh kiQm so/t nhi"m khu#n n&ng v sc nhi"m khu#n RSSCS (ANc khKi (6u t: T0i nghH K Bardcelona n5m 2002 v Uh/c (D (6u ti,n (ANc (Aa ra n5m 200; . (ANc cGp nhGt 2V Wung n5m 200X . Eua nghi,n c*u /p dung tYi nhi)u nA4c tr,n th% gi4i cho th'$ k%t EuM tt ? Zi1t nam ([ tham gia trong nghi,n c*u /p d\ng SSC cOa c/c nA4c Ch3u ] n5m 200^ R@he Management _f Severe sepsis in `siaas Intensive Care unitS b M_S`ICS stud$S ([ (5ng trong tYp chc BMd? v4i hBn 200 21nh nh3n cOa e0 khoa TDi s*c tcch cCc K = nA4c S cho th'$ k%t EuM tt? Z4i e0 21nh nh3n thu thGp tai f 21nh vi1n: BYch Mai. ChN gh$. Zi1t @i1p? @8 l1 t9 vong sau 2X ng$ l ;;> tABng (ABng c/c nA4c ci (i)u ki1n kinh t% ph/t triQn @i%p t\c cGp nhGt nhIng ph/c (D cOa th% gi4i. T0i TDi s*c c'p c*u v Chng (0c Zi1t !am mun g9i t4i c/c 2/c sj m0t ti li1u tham khMo kTA4ng dhn (i)u trH nhi"m khu#n hu$%t n&ng v sc nhi"m khu#n 20 2k cOa lellinger gU. mev$ MM. `ndren ghodes v c0ng sC R gDm =X chu$,n gia S?. (Yi di1n cho hBn f0 tV ch*c Euc t% ci u$ tcn trong ljnh vCc TDi s*c tcch cCc . C'p c*u v nhi"m khu#no C/c khu$%n c/o n$ (ANc (Aa ra dCa tr,n c/c dI li1u v) $ h-c 2png chLng R evidence 2ase medicineS . m*c (0 tin cG$ (ANc (/nh gi/ t: ` RcaoS (%n B?C?l Rth'p nh'tS v m*c

(0 khu$%n c/o mYnh R S ho&c $%u R2S @i li1u n$ (ANc tim t7t t: BMn hA4ng dhn v) chABng trPnh ton c6u W9 trc nhi"m khu#n n&ng v sc nhi"m khu#n cqng 2 tr,n tYp chc cOa T0i TDi s*c Toa rs v t: `nti2iotic tssentials 20 2 'n 2Mn l6n th* cOa Cunha B`. nhpm gip ph6n giLp c/c 2/c sj (i)u cho 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t v sc nhi"m khu#n tt hBn @u$ nhi,n ti li1u n$ nhpm giLp cung c'p m0t hA4ng dhn chung nh't cho c/c 2/c sj l3m sng trong (i)u trH 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng v sc nhi"m khu#n? rhu$%n c/o n$ khqng thQ tha$ th% nhIng nhGn (Hnh v Eu$%t (Hnh cOa 2/c sj tr,n mui 21nh nh3n v4i 21nh cMnh l3m sng c\ thQ? ChLng tqi tin rpng n%u ph/c (D n$ (ANc /p d\ng s4m K nhIng nBi ch5m sic v (i)u trH 21nh nh3n (6u ti,n. nga$ khi 21nh nh3n chAa nhGp khoa TDi s*c tcch cCc. sv (em lYi hi1u EuM cao nh't? @qi r't hoan ngh,nh cqng t$ `straweneca ([ (Dng hnh cxng T0i TDi s*c c'p c*u v Chng (0c Zi1t nam trong vi1c cGp nhGt thqng tin $ khoa li,n t\c nhpm cung c'p c/c ki%n th*c hIu cch (%n c/c 2/c sj giLp vi1c (i)u trH cho 21nh nh3n ng$ cng hi1u EuM hBn? PGS.TS./S N01234 G56 /748 ChO tHch T0i TDi s*c C'p c*u v Chng (0c Zi1t !am

TI9U CHUN CHN $ON NHIM KHUN N853: ;<=40 >?@? ?6 AB48 4085 40C 8DE? <F <G40 ?H ;I ( ;<J KL4 ;<D40 MN ?@? ;5L1 ?81O4 M61 T<5B1 ?8P40 ?8140 < St y fX?f (0 C < TY th3n nhi1t z f= (0 < !hHp tim y ^0 l6n {phLt < @hK nhanh < @ha$ (Vi | th*c < Uhx r} ho&c c3n 2png dHch dABng R y 20 ml{kg{2; giJ S < @5ng Glucose m/u R (AJng m/u y ;0mg{dl ho&c y ~.~mmol{lS "Q1 85B1 R5L:: < @5ng 2Ych c6u y 2?000{ml < To&c giMm 2Ych c6u z ;000{ml < S lANng 2Ych c6u 2Pnh thAJng nhAng t8 l1 2Ych c6u non y 0> < Urotein C phMn *ng R CgUS y 2 l6n 2Pnh thAJng < Urocalcitonin y 2 l6n 2Pnh thAJng T862 ST5 H12U; SV40: < @\t hu$%t /p R T` t3m thu z ^0 mmTg. T` trung 2inh z ~0 mmTg . ho&c T` t3m thu giMm y ;0 mmTg so v4i 2Pnh thAJng cOa l*a tuVi (i "Q1 85B1 <N5 KDW4 ?8P? 4X40 ;W40 < GiMm oW$ m/u (0ng mYch R Ua_2 {i_2 z f00S < @hiQu ni1u c'p R nA4c tiQu z 0.eml{kg{giJ ct nh't trong 2 giJ . m&c dx (ANc 2x (O dHchS < @5ng Creatinin y 0.e mg {dl ho&c ;;.2 mol{l

< gi loYn (qng m/u R I!g y .e ho&c aU@@ y =0 gi3$S < GiMm tiQu c6u R s lANng z 00?000{lS < B\ng chA4ng R khqng nghe th'$ ti%ng nhu (0ng ru0t S < @5ng Biliru2in m/u R 2iliru2in ton ph6n y ; mg {dl ho&c ~0 mol{lS "Q1 85B1 05Y: ;Z[5 :@1 ;T ?8P? < @5ng l/c t/t m/u m/u R y mmol{lS < ChGm lm (6$ mao mYch R'n ngin ta$ vo da n%u da hDng trK lYi y 2 gi3$S TI9U CHUN CHN $ON NHIM KHUN NNG < !hi"m khu#n g3$ t\t T` < @5ng lactate m/u < @hiQu ni1u RnA4c tiQu z 0.e ml{kg{giJS < @Vn thABng phVi c'p U{ z 2e0 n%u khqng ci vi,m phVi < @Vn thABng phVi c'p U{ z 200 n%u ci vi,m phVi km theo < Creatinin y 2?0 mg{dl Rho&c ~=.X mol{lS < Biliru2in y 2 mg{dl Rf;.2 mol{lS < @iQu c6u z 00?000 l{l < gi loYn (qng m/u RI!g y ?e S H\I S]C /AN $U V KI^M SOT NHIM KHUN A. H_5 MP? A64 S`1 ? C6n ci k% hoYch hDi s*c v 27t (6u hDi s*c nga$ khi 21nh nh3n ci d'u hi1u giMm tA4i m/u mq g3$ ra 2Ki nhi"m khu#n n&ng Rt\t hu$%t /p m&c dx ([ 2x dHch ho&c lactate m/u ;mmol{mS? rhqng chGm tr" vi1c (i)u trH trong lLc chJ chu$Qn (%n khoa TDi s*c tcch cCc? M\c ti,u hDi s*c trong = giJ (6u R CS: < ]p lCc tjnh mYch trung t3m RCZUS X< 2mmTg < T` (0ng mYch trung 2Pnh =emmTg < mANng nA4c tiQu 0.emm{kg{giJ < 0 2[o ha oW$ tjnh mYch trung t3m Rtjnh mYch chO tr,nS ~0> ho&c tjnh mYch tr0n =e> R CS

2? 21nh nh3n ci t5ng lactate m/u. m\c ti,u l (Aa lactate m/u v) gi/ trH 2Pnh thAJng R2CS? /. T`: MD@; 4853: a81O4 812U; RG ?Y5 ;85B4 aU; b1Y S5c1 ;<d ? @6m so/t ngu$ cB nhi"m khu#n hu$%t (Q ph/t hi1n v (i)u trH s4m R CS? 2? C g7ng lm m-i vi1c trong (i)u ki1n ci thQ dANc cOa cB sB (i RGS? C. C8O4 SD@4 ? C'$ 21nh ph#m phx hNp trA4c khi s9 d\ng kh/ng sinh nhAng khqng lm chGm tr" Ry;e phLtS vi1c s9 d\ng kh/ng sinh R CS? C6n c'$ ct nh't hai mhu m/u RcM hi%u khc lhn kH khcS trA4c khi s9 d\ng kh/ng sinh v4i ct nh't m0t mhu l'$ Eua da v m0t mhu Eua catheter n0i mYch. ngoYi tr: trAJng hNp catheter m4i (&t z ;X giJ R CS? 2? !%u nghi ngJ t/c nh3n nhi"m khu#n hu$%t l n'm candida. n,n s9 d\ng Wt nghi1m .f 2eta<l<glucan R 2 BS mannan v anti<mannan anti2od$ R2CS (Q ch#n (o/n ph3n 2i1t? f? C/c Wt nghi1m ch#n (o/n hPnh Mnh c6n ch8 (Hnh m0t c/ch hNp l| (Q W/c (Hnh nguDn gc nhi"m khu#n RGS? ". +5B1 e8@e a8@40 M548 ? S9 d\ng kh/ng sinh (AJng tjnh mYch trong giJ (6u ch#n (o/n sc nhi"m khu#n R BS v nhi"m khu#n n&ng R CS nhA l m0t m\c ti,u (i)u trH 2? a? S9 d\ng m0t ho&c nhi)u kh/ng sinh theo kinh nghi1m 2an (6u ci hoYt tcnh chng lYi t/c nh3n nghi ngJ Rvi khu#n v{ho&c vi n'm ho&c virusS v ci khM n5ng th3m nhGp vo vH trc nhi"m khu#n R BS 2? !,n (/nh gi/ li1u ph/p kh/ng sinh mui ng$ (Q Wem Wt khM n5ng Wung thang R BS f? S9 d\ng nDng (0 procancitonin v c/c 2iomarker tABng tC (Q hu trN cho vi1c ngAng

kh/ng sinh K nhIng 21nh nh3n khqng cn 2png ch*ng nhi"m trxng R2CS ;? a? C6n phi hNp kh/ng sinh K nhIng 21nh nh3n giMm 2Ych c6u hYt ci nhi"m khu#n hu$%t R2BS v nhIng 21nh nh3n (/p *ng km v4i (i)u trH. ho&c nhi"m t/c nh3n (a kh/ng thuc nhA Acinetobacterv Pseudomonas spp.R2BS? nhIng 21nh nh3n nhi"m khu#n n&ng km su$ hq h'p v sc nhi"m khu#n. phi hNp kh/ng sinh 2ao gDm 2etalactam phV r0ng k%t hNp v4i ho&c aminogl$coside ho&c fluoroEuinolone trong trAJng hNp do Pseudomonas aeruginosa R2BS? i v4i nhi"m khu#n hu$%t v sc nhi"m khu#n do Streptococcus pneumonia n,n phi hNp 2etalactam v macrolide R2BS? 2? mi1u ph/p kh/ng sinh k%t hNp theo kinh nghi1m khqng n,n ko di Eu/ f<e ng$? !,n Wung thang kh/ng sinh (Bn trH li1u thcch hNp khi ci thQ dCa tr,n k%t EuM c'$ R2BS? e? @hJi gian (i)u trH kh/ng sinh trung 2Pnh t: ~< 0 ng$ thJi gian (i)u trH c6n di hBn trong trAJng hNp : (/p *ng l3m sng chGm. ho&c khqng dhn lAu (ANc V nhi"m khu#n. nhi"m khu#n hu$%t do S. aureus. nhi"m n'm v virus. su$ giMm mi"n dHch. giMm 2Ych c6u hYt R2CS? =? i)u trH kh/ng virus c6n khKi (6u cng s4m cng tt K 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng ho&c sc nhi"m khu#n g3$ ra do virus R2CS? ~? rh/ng sinh khqng n,n (ANc s9 d\ng K 21nh nh3n ci tri1u ch*ng vi,m nhAng khqng phMi do ngu$,n nh3n nhi"m khu#n RGS? E. K5f: MD@; T 4853: a81O4 ? nhi"m khu#n c6n (ANc ch#n (o/n W/c (Hnh ho&c loYi tr: nhanh nh't ci thQ v can thi1p trong vng 2 giJ (6u?R CS 2? !%u nguDn gc nhi"m khu#n l vi,m t\$ hoYi t9 nhi"m khu#n. can thi1p n,n trP ho[n cho (%n khi mq hoYi t9 mq 2Pnh thAJng ci gi4i hYn r}?R2 BS f? rhi can thi1p vo V nhi"m khu#n n,n lCa ch-n phABng ph/p ct W3m l'n nh't RZl: V /p We n,n (ANc dhn lAu Eua da hBn l phhu thuGtS RGS?

;? !%u nguDn gc nhi"m khu#n ci khM n5ng l catheter n0i mYch n,n rLt 2+ nga$ sau khi (&t lYi catheter m4i RGS? g. P8h40 40I6 4853: a81O4 ? a? S/t khu#n mi1ng v s/t khu#n ch-n l-c (AJng ti,u hia n,n (ANc Wem Wt (Q giMm t6n su't vi,m phVi li,n Euan (%n thK m/$ R2BS? C/c 2i1n ph/p kiQm so/t nhi"m khu#n c6n (ANc W3$ dCng v thCc hi1n (6$ (O tx$ theo mui cB sK n%u th'$ ci hi1u EuM R2BS 2? !,n S/t trxng h6u h-ng 2png chlorheWidine gluconate (Q giMm ngu$ cB vi,m phVi thK m/$ cho nhIng 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng tYi IC R2BS? MiT S MjC TI9U Cj TH^ C! T_! @T!T @g_!G f GI ? o lactate m/u 2? C'$ m/u trA4c khi dxng kh/ng sinh f? S9 d\ng kh/ng sinh phV r0ng ;? @ru$)n dHch f0ml{kg khi t\t hu$%t /p ho&c sc C! T_! @T!T @g_!G Z!G = GI e? S9 d\ng thuc vGn mYch R t\t T` sau khi ([ tru$)n dHch . du$ trP T` trung 2Pnh y =e mmTg =? @rong trAJng hNp sc R mactat y ; mmol{l ho&c t\t T` sau khi 2x dHchS: < o /p lCc tjnh mYch trung t3m RCZUS < o (0 2[o ha oW$ m/u tjnh mYch trung t3m RScv02S

~? o lYi lactate n%u lactate 2an (6u cao Hk TRl HU&'T $iNG G. T<12c4 md?8 ;<D40 4853: a81O4 4E40 ? lHch tinh thQ (ANc lCa ch-n (6u ti,n trong hDi s*c 21nh nh3n nhi"m khu#n n&ng v sc nhi"m khu#n R BS? 2? rhqng n,n s9 d\ng h$droW$eth$l starches trong 2x dHch cho 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng v sc nhi"m khu#n R BS? f? `l2umin (ANc s9 d\ng (Q 2x dHch cho 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng v sc nhi"m khu#n khi 21nh nh3n c6n tru$)n m0t lANng Eu/ l4n dHch tinh thQ R2CS? ;? @est dHch K 21nh nh3n giMm tA4i m/u mq g3$ ra nhi"m khu#n hu$%t v nghi ngJ giMm thQ tcch c6n ti thiQu f0ml{kg dHch tinh thQ Rho&c dHch al2umin tABng (ABngS? M0t s 21nh nh3n c6n tru$)n dHch nhanh hBn v nhi)u hBn R CS? e? @est dHch (ANc /p d\ng cho (%n khi ci cMi thi1n hu$%t (0ng dCa tr,n nhIng thqng s hu$%t (0ng RsC tha$ (Vi /p lCc mYch. thQ tcch nh/t 2ipS ho&c c/c s li1u Rhu$%t /p (0ng mYch. t6n s timS RGS? H. T81N? Rn4 :W?8 ? M\c ti,u s9 d\ng thuc vGn mYch (Q n3ng hu$%t /p trung 2Pnh =emmTg R CS? 2? !orepinephrine R !oradrenalinS (ANc lCa ch-n (6u ti,n R BS? f? lxng th,m tpinephrine R `drenalin S khi hu$%t /p khqng du$ trP (ANc ch8 v4i norepinephrine R2BS? ;? Zasopressin 0?0f (v{phLt ci thQ (ANc s9 d\ng th,m vo v4i norepinephrine (Q n3ng hu$%t /p trung 2Pnh ho&c (Q giMm li)u norepinephrine RGS?

e? rhqng khu$%n c/o s9 d\ng (Bn (0c li)u th'p vasopressin (Q (i)u trH sc nhi"m khu#n ho&c s9 d\ng li%u cao vasopressin 0?0f<0?0; (v{phLt RGS? =? lopamin s9 d\ng tha$ th% cho noradrenalin trong m0t s trAJng hNp (&c 2i1t RZl: 21nh nh3n ct ci ngu$ cB ri loYn nhHp nhanh ho&c 21nh nh3n nhHp chGmS R2CS? ~? Uhen$lephrine khqng khu$%n c/o trong (i)u trH sc nhi"m khu#n tr: khi: RaS noradrenalin g3$ ri loYn nhHp nghi,m tr-ng. R2S cung lANng tim cao nhAng hu$%t /p th'p ko di. RcS li1u ph/p c*u v[n khi k%t hNp thuc t5ng co ho&c vGn mYch v vasopressin li)u th'p nhAng khqng (Yt (ANc T`@B m\c ti,u R CS? X? rhqng s9 d\ng dopamin li)u th'p nhpm m\c ti,u 2Mo v1 thGn R `S? ^? @'t cM c/c 21nh nh3n s9 d\ng thuc vGn mYch c6n phMi (&t catheter (0ng mYch s4m RGS? I. T81N? ;X40 ?D AHe ?o ;5: ? S9 d\ng do2utamin tru$)n tjnh mYch ci thQ l,n (%n 20microgram{kg{phLt k%t hNp v4i thuc vGn mYch trong trAJng hNp: RaS ri loYn ch*c n5ng cB tim g3$ t5ng /p lCc (V (6$ v giMm cung lANng tim. R2S vhn cn d'u hi1u cOa giMm tA4i m/u mq m&c dx ([ tru$)n (O dHch v (Yt (ANc m\c ti,u hu$%t /p trung 2Pnh R CS? 2? rhqng s9 d\ng (Q t5ng cung lANng tim vANt Eu/ m*c 2Pnh thAJng R BS? p. CD<;5?DM;q<D5mM ? rhqng s9 d\ng h$drocortisone (AJng tjnh mYchh (Q (i)u trH 21nh nh3n ngAJi l4n sc nhi"m khu#n n%u 2x dHch v vGn mYch ci thQ Vn (Hnh hu$%t (0ng? !%u hu$%t (0ng khqng Vn (Hnh ci thQ s9 d\ng h$drocortisone (AJng tjnh mYch 200 mg{ng$ R2CS? 2? rhqng s9 d\ng test kcch thcch `C@T (Q W/c (Hnn 21nh nh3n no c6n (i)u trH h$drocortisone R2BS?

f? GiMm d6n li)u h$drocortisone khi ([ ngAng thuc vGn mYch R2lS? ;? Corticosteroids khqng (ANc dxng (Q (i)u trH nhi"m khu#n n%u khqng ci sc R lS? e? rhi s9 d\ng h$drocortisone. n,n tru$)n li,n t\c R2lS? CC PHNG PHP $IU TR% Hk TRl KHC TRONG NHIM KHUN NNG K. T<12c4 :@1 RG ?@? ?8U e8O: :@1 ? @rong trAJng hNp hDi ph\c tA4i m/u mq v khqng ci c/c tPnh trYng nhA thi%u m/u cB tim. giMm oW$ n&ng. Wu't hu$%t c'p. 21nh mYch vnh. tru$)n hDng c6u l7ng RTCmS khi T2 z ~g{dl (Q (Yt m\c ti,u T2 ~ b ^ g{dl K ngAJi l4n R BS? 2? rhqng s9 d\ng er$thropoietin trong (i)u trH thi%u m/u do nhi"m khu#n hu$%t n&ng R BS? f? rhqng s9 d\ng hu$%t tABng tABi (qng lYnh R US (Q (i)u ch8nh ri loYn (qng m/u RgmMS n%u khqng ci chM$ m/u c'p ho&c c6ncan thi1p W3m l'n R2lS? ;? rhqng s9 d\ng antithrom2in (Q (i)u trH nhi"m khu#n hu$%t n&ng ho&c sc nhi"m khu#n R BS? e? 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng. tru$)n tiQu c6u phng ng:a khi tiQu c6u z 0?000{mmf v khqng ci chM$ m/u tr,n l3m sng? @ru$)n tiQu c6u phng ng:a khi tiQu c6u z 20?000{mmf v ci ngu$ cB chM$ m/u cao? C6n n3ng tiQu c6u l,n e0?000{mm f khi ci chM$ m/u. phhu thuGt ha$ lm thO thuGt W3m l'n R2lS? +. GKDA1K54 :534 md?8 ? rhqng s9 d\ng glo2ulin mi"n dHch tru$)n tjnh mYch K 21nh nh3n ngAJi l4n nhi"m khu#n hu$%t n&ng ho&c sc nhi"m khu#n?R2 BS M. SqKq451: ? rhqng s9 d\ng selenium tru$)n tjnh mYch trong (i)u trH 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng?R2CS

N. K812U4 ?@D Rc a8r40 Ms mt40 P<D;q54 C 8DW; 8H6 ;@5 ;T 8ue @heo khu$%n c/o c . khqng s9 d\ng Urotein C hoYt hia t/i tV hNp R rh`UCS cho 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng ho&c sc nhi"m khu#n O. T8J :@2 J AB48 48v4 AR"S 0v2 <6 mD 4853: a81O4 812U; 4E40 ? M\c ti,u ci (&t thQ tcch khc lAu thqng =ml{kg c3n n&ng dC (o/n R ` so v4i 2ml{kgS 2? C6n theo d}i /p lCc 2Pnh ngu$,n v m\c ti,u giI f0 mmTg R BS? f? UttU c6n ci (&t (Q tr/nh Wp phVi vo lLc cui ks thK ra R BS? ;? Chi%n lANc s9 d\ng UttU cao tt hBn UttU th'p K 21nh nh3n `glS trung 2Pnh (%n n&ng R2CS? e? S9 d\ng li1u ph/p hu$ (0ng ph% nang K 21nh nh3n giMm oW$ m/u trB khqng cMi thi1n sau khi thK m/$ R2CS? =? ]p d\ng tA th% npm s'p cho nhIng 21nh nh3n `glS do nhi"m khu#n hu$%t n&ng v4i Ua_2{i_2 z 00 mmTg K nhIng cB sK ci (i)u ki1n Rkinh nghi,m thCc hnh SR2BS ~? !hIng 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t thK m/$. c6n n3ng (6u giAJng f0 b ;e (0 (Q giMm ngu$ cB hct phMi .v phng ng:a vi,m phVi li,n Euan thK m/$ RZ`US R BS? X? @hqng khc khqng W3m l'n.R!IZS Eua m&t nY Rmask S ci thQ s9 d\ng nhAng ch8 K m0t s ct 21nh nh3n. khi ([ Wem Wt k nhIng lNi cch so v4i nhIng ngu$ cB R2BS? ^? C6n /p d\ng protocol cai m/$ thK cho nhIng 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t (ang thK m/$. thCc hi1n th9 nghi1m thK tC nhi,n RSB@S mui ng$ (Q (/nh gi/ khM n5ng ng:ng thK m/$ khi 21nh nh3n th+a c/c ti,u chu#n sau: RaS t8nh t/o. R2S hu$%t (0ng Vn (Hnh Rkhqng c6n dxng thuc vGn mYchS. RcS khqng ci tPnh trYng 21nh n&ng kh/c km theo. RdS /p lCc thqng khc v /p lCc cui thP thK ra th'p R UttU e S ReS nhu c6u i_ 2 th'p ci thQ (Yt (ANc Eua mask ha$ canula mi? !%u SB@ thnh cqng. n,n Wem Wt rLt n0i khc EuMn

R `S? 0? rhqng n,n (&t catheter (0ng mYch phVi thAJng Eu$ cho 21nh nh3n `glS do nhi"m khu#n hu$%t R `S? ? !,n hYn ch% tru$)n dHch cho nhIng 21nh nh3n `glS do nhi"m khu#n m khqng ci 2png ch*ng cOa giMm tA4i m/u mq R CS? 2? !%u khqng ci nhIng ch8 (Hnh (&c 2i1t nhA co th7t ph% EuMn. khqng n,n s9 d\ng thuc (Dng vGn 2 trong (i)u trH 21nh nh3n `glS do nhi"m khu#n hu$%t R BS? P. A4 ;8`4> 05Y: S61 RG 05w4 ?o ;<D40 4853: a81O4 ? @r,n 21nh nh3n nhi"m khu#n n&ng (ang thK m/$. c6n hYn ch% ti thiQu s9 d\ng an th6n tru$)n li,n t\c ha$ ng7t Eu[ng v n,n (i)u ch8nh (Q (Yt m\c ti,u c6n thi%t R BS? 2? @huc gi[n cB n,n tr/nh s9 d\ng n%u ci thQ K 21nh nh3n nhi"m khu#n khqng km theo `glS do t/c d\ng gi[n cB vhn ko di sau khi ng:ng thuc? !%u phMi du$ trP thuc gi[n cB tru$)n li,n t\c ha$ 2olus ng7t Eu[ng. n,n s9 d\ng test kcch thcch th6n kinh ngoYi 2i,n Rtrain<of<four monitoringS (Q theo d}i (0 s3u gi[n cB R CS? f? S9 d\ng thuc gi[n cB ng7n khqng Eu/ ;X giJ K 21nh nh3n `glS do nhi"m khu#n n&ng (ANc (i)u trH K giai (oYn s4m v4i Ua_ 2{i_2 z e0 mmTg R2CS? x. K5f: MD@; SZC40 812U; ? S9 d\ng protocol kiQm so/t (AJng hu$%t (Q (i)u ch8nh li)u insulin K 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t tYi khoa TS@C khi (AJng hu$%t hai l6n li,n ti%p y X0 mg>? R 0 mmol{lS M\c ti,u (i)u ch8nh (AJng hu$%t theo protocol z X0 mg> tha$ vP z 0 mg> R = mmol{lS R `S? 2? AJng hu$%t c6n (ANc theo d}i <2 giJ {l6n .cho (%n khi (AJng hu$%t v tc (0 tru$)n insulin Vn (Hnh v sau (i mui ; giJ R CS?

f? AJng hu$%t th9 2png m/u mao mYch c6n (ANc ph3n tcch m0t c/ch c#n thGn 2Ki vP ni ci thQ khqng chcnh W/c so v4i (AJng hu$%t m/u tjnh mYch ho&c (0ng mYch RGS? R. $5c1 ;<d ;862 ;8U ;8n4 ? 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng km su$ thGn c'p. (i)u trH tha$ th% thGn 2png phABng ph/p l-c m/u li,n t\c ho&c ng7t Eu[ng cho th'$ hi1u EuM tABng (ABng R2BS? 2? S9 d\ng (i)u trH l-c m/u li,n t\c nhpm t5ng khM n5ng kiQm so/t c3n 2png dHch K 21nh nh3n nhi"m khu#n n&ng ci hu$%t (0ng khqng Vn (Hnh R2lS? S. Ss mt40 A5?6<AD46;q ? rhqng tru$)n natri 2icar2onate nhpm m\c (cch cMi thi1n hu$%t (0ng ho&c giMm li)u thuc vGn mYch K 21nh nh3n nhi"m toan lactic g3$ ra do giMm tA4i m/u mq v4i pT ~? e R2BS? T. P8h40 40I6 812U; a8N5 ;y48 :W?8 Mv1 ? B1nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng c6n s9 d\ng thuc (Q phng ng:a hu$%t khi tjnh mYch s3u mui ng$ R BS? !,n s9 d\ng heparin tr-ng lANng ph3n t9 th'p RmMTS ti,m dA4i da mui ng$ Rkhu$%n c/o B so v4i heparin khqng ph3n (oYn RTS 2 l6n mui ng$ v khu$%n c/o 2C so v4i heparin khqng ph3n (oYn f l6n mui ng$? !%u (0 thanh thMi creatinin nh+ hBn f0 ml{phLt s9 d\ng dalteparin R `S ho&c mMT kh/c ct chu$Qn hia Eua thGn R2CS ho&c T R `S? 2? B1nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng n,n k%t hNp phABng ph/p phng ng:a hu$%t khi 2png thuc v d\ng c\ 2Bm hBi ng7t Eu[ng nga$ khi ci thQ R2CS? f? !hIng 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng ci chng ch8 (Hnh heparin RZl: giMm tiQu c6u. ri loYn (qng m/u n&ng. chM$ m/u ti%n triQn. Wu't hu$%t n[o g6n (3$S khqng n,n s9 d\ng thuc chng hu$%t khi R BS. n,n s9 d\ng c/c phABng ph/p phng ng:a cB h-c nhA Rv4 St't chun ho&c m/$ tYo /p lCc R2CS khi khqng ci chng ch8 (Hnh? rhi ngu$ cB Wu't hu$%t giMm ci thQ s9 d\ng thuc chng hu$%t khi R2CS?

U. P8h40 40I6 KDz; mD M;<qMM ? S9 d\ng thuc *c ch% T2 ho&c *c ch% 2Bm proton (Q phng ng:a lot do stress K 21nh nh3n nhi"m khu#n hu$%t n&ng ho&c sc nhi"m khu#n ci ngu$ cB Wu't hu$%t R BS? 2? !,n s9 d\ng thuc *c ch% 2Bm proton (Q phng ng:a lot do stress hBn l thuc *c ch% T2 R2lS? f? !hIng 2,nh nh3n khqng ci $%u t ngu$ cB khqng c6n phMi phng ng:a R2BS? V. "548 mZ{40 ? !,n nuqi 5n 2png (AJng mi1ng ho&c (AJng ru0t n%u dung nYp (ANc hBn l nhHn 5n hon ton ho&c ch8 tru$)n glucose (AJng tjnh mYch trong ;X giJ (6u ti,n sau khi ch#n (o/n nhi"m khu#n hu$%t n&ng{sc nhi"m khu#n R2CS? 2? @rong tu6n l" (6u ti,n. n,n dinh dAng v4i li)u th'p RZl: ti (a e00 calories mui ng$S v t5ng d6n khi dung nYp hBn l dinh dAng (6$ (O nga$ t: (6u R2BS? f? @rong ~ ng$ (6u. n,n dinh dAng (AJng ru0t c0ng v4i glucose tru$)n tjnh mYch hBn l ch8 dinh dAng hon ton (AJng tjnh mYch ho&c k%t hNp dinh dAng (AJng ru0t v dinh dAng (AJng tjnh mYch ton ph6n R2BS? ;? !,n s9 d\ng nhIng thnh ph6n dinh dAng ci t/c d\ng (i)u ha mi"n dHch khqng (&c hi1u hBn l s9 d\ng nhIng ch% ph#m ci tcnh (i)u ha mi"n dHch K 21nh nh3n nhi"m khu#n n&ng R2CS? |. }@? Sd48 :t? ;5L1 ?8X: MH? ? @hMo luGn m\c ti,u ch5m sic v ti,n lANng v4i 21nh nh3n v gia (Pnh R BS? 2? Uhi hNp m\c ti,u ch5m sic v4i (i)u trH n3ng (. giMm (au R BS?

f? C6n (Yt m\c ti,u ch5m sic s4m nh't khi ci thQ nhAng khqng tr" hBn ~2 giJ sau nhGp IC R2CS?