You are on page 1of 144

a.

actiuni de securit ate, actiuni socialcultu

rale, asi %urari soc iale, asi %urarisoci ale de sanatateb.

actiuni educative, actiuni economic e si servicii

publicec. actiuni social9cult urale, asi %urarile sociale,

asi %urarile sociale pe ntrusanata te, actiuni economic

e si servicii pu blice (%enerale , aparare, si

%urantan ationala, ordine publica)25 5. Subventiil

e se clasifica:a. subventii de exploatare , subventii

pentru export, subventii pentru dobanzib. subventii

de export, subventii pentru import, subventii pentru

acoperirea pierderilor companiilo r de statc. subventii pentru

investitii, s ubventii pentru consum, subventii

pentru export
ADEVARAT/ FALS

1. Stabiliti valoarea

de adevar a afirmatie i: Sistemul fiscal in !omania

a fost constituit si or %anizat pe 2 componen

te.2. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatie i: unctiile

impunerii se caracteriz eaza prin: unive rsalitate,

unitate, ec"itate. # $. Sistemul fiscal are ca

principala functie pe aceea de instrument demobiliza re

aresurselo r la dispozitia statului. # . unctia de

finantare a c"eltuielil or publice nu este caracterist ica

sistemuluif iscal. #%. unctia de finantare a c"eltuielil or publice

este carac teristica impozitului . &. 'nre %istrarea fiscala nu

este o activitate caracterist ica administra riiimpozitel

or,taxelor si contributiil or datorate b u%etului

%eneral consolidat. #(. !aportul de drept procedural

fiscal cupri nde drepturile si obli %atiile ce revinpartil

or pentru indeplinire a modalitatil or prevazute

de le%e pentru stabilirea, exercitare a si stin %erea

drepturilor si obli %atiilor partilor din raportu l de

dreptmate rial fiscal. #). *reantele fiscale nu se stin%

doar prin incasare s au executare silita. #+. r%anele

fiscale au competent a %enerala pentru emiterea

normelor deaplicare a prevederil or le%ale in

materie fis cala. 15. *ompeten ta pentru administra rea

impozitelo r, taxelor, contributiil or si aaltor s ume

datorate bu%etului %eneral consolidat revine acelui or

%an fiscal in a caruiraza teritoriala se afla domici

liul fiscal al reprezenta ntului le %al alcontribu

abilului. 11. ,aca or%anul fi scal are inform atii privind

incorectitu dinea contribuab iluluitrebui e sa procedeze

la estimarea bazei de impunere. 12. -ermenul

de prescriptie a dreptului de a stabili obli %atii

fiscale incepe sacur %ade la data depunerii

declaratiei fiscale. 1$. 'nspectia fiscala de ansamblu

reprezinta activitatea de verificare a tuturor o peratiunilo

r derulate de un contribuab il pentru o perioada de

timp deter minata #1 . 'nspectia fiscala de ansamblu

reprezinta activitatea de verificare a tuturor c ate%oriilor

de impozite ale unui contribuab il pentru o perioada

de timpdeter minata 1% . 'nspectia fiscala

partiala reprezinta activitatea de verificare a uneia

sau amai multor operatiuni derulate de un contribuab

il pentru o perioada de timpdeter minata.

#1&. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatie i:.u se

datoreaza ma/orari de intarziere pentru sumele

datorate cu titlu deamenzi, dobanzi si penalitati de

intarziere. 1(. , obanzile de intarziere se

datoreaza pentru fiecare luna de intarziere. 1).

.ivelul dobanzii de intarziere datorata pentru

neplata in termen aobli %atiilor fis cale se stabileste

prin de 0anca .ationala a !omaniei, o data pe an, in

lunadece mbrie, pentru anul urmator. 1+.

entru sumele de restituit sau de rambursat de la bu

%et contribuab iliiprimesc dobanda, care se calculeaza

de or %anul fiscal si se vireaza in contul bancar

alcontribu abilui. 25. r%anul fiscal nu poate acor da inlesniri

la plata obli %atiilor fiscalerest ante, daca a inceput

executare a silita. #21. 0aza de impozitare reprezinta

contravalo area unei livrari de bunuri sauprestar i de

servicii impozabile , a unui import impozabil sau a unei

ac"izitiiintr acomunita re impoza bile. #22. *odul de inre

%istrare in scopuri de -1# reprezinta codul atribuit de

catreautori tatile competent e din !omania persoanel

or care au obli %atia sa seinre %istreze sau un

cod de inre %istrare similar, atribuit de autoritatile

competent e dintr9un alt stat membru. 2$. ivrare

intracomu nitara reprezinta o livrare de bunuri care sunt

expediate sautransp ortate de catre furnizor sau de

persoana catre care se efectueaz alivrarea ori de alta

persoana in contul acestora. 2. -axa pe valoare a adau

%ata colectata reprezinta taxa aferenta bunurilors

auserviciil or. #2%. aptul %enerator reprezinta faptul prin

care sunt realizate conditiile le%ale necesare pentru exi

%ibilitatea taxei pe valoarea adau%ata. #2&.xi %ibilitatea

taxei pe valoarea adau%ata reprezinta data la careautorit

atea fiscala devine indreptatit a, in baza le

%ii, sa solicite plata de catrepe rsoanele obli%ate

la plata taxei, c"iar daca plata acestei taxe poate fiamanata.

2(.xi %ibilitatea taxei reprezinta data pana la care

autoritatea fiscala esteindrep tatita, in baza le %ii, sa

solicite plata de catre persoanel e obli%ate la

platataxei, c"iar daca plata acestei taxe poate fi

amanata. 2) 0aza de impozitare cuprinde si

sconturile si alte reduceri de pret, acordated e furnizori

direct clientilor la data exi %ibilitatii taxei. 2+.0aza

de impozitare a -1# cuprinde si dobanzile, percepute

dupa datalivrarii sau prestarii, pentru plati cu

intarziere. $5. *ota redusa de taxa pe valoarea adau%ata

este de +,%2. DA SAU NU .1. Sistemul

fiscal nu indeplinest e mai mult de trei functii. . 2. un

ctia stimulativa nu este caracterist ica sistemului

fiscal.,#$. unctia stimulativa nu este carac teristica

impozitului .,#. unctia de instrument de mobiliz are a

resurselor la dispoziti a statului nuestecar acteristica impozitului

.. %. un ctia de corectare a dezec"ilibr elor nu

este carac teristica impozitului .,#&. *ontribua bilul este

orice persoana fizica ori /uridica sau orice alta

entitatefar apersonali tate /uridica ce datorea za

impozite, taxe, contributii si alte sumebu %etului

%eneral consolidat, in conditiile le%ii.. (. ste adev

arat ca actul administra tiv fiscal este actul transmis

or %anuluifis cal competent in aplicarea

le%islatiei privind sta bilirea, modificare a sau stin %ereadre

pturilor si obli %atiilor fiscale, #). xpertiza

este mi/loc de proba pentru determinar ea starii

de fapt fiscale, #+. 'nformatiil e primite din partea

altor contribuab ili pot reprezenta mi/loaced e proba

in determi narea starii de fapt fiscale. 15. ste

adevarat ca or %anul fiscal nu are obli %atia de a

motiva decizia deimpuner e pe baza de probe sau

constatari proprii. 11. ste fals ca contribuab ilul nu

poate sa emita pretentii cu privire laprocedur a de

selectare folosita de or%anul fiscal pentru efectuarea

inspectieifi scale, #12. ste neadevara t ca contribuab

ilul nu poate solicita amanarea datei deinceper

ea inspectiei fiscale, #1$. ste adevarat ca

persoana supusa inspectiei fiscale nu este obli %at

sacolabor eze in procedura de impozitare daca

constataril e pot fi folosite si inscopul cercetarii penale.

1 . 'nspectia fiscala se desfasoar a numai in spatiile de

lucru alecontrib uabilului ,#1%. Stin %erea creantelor

fiscale prin compensa re se face de or %anul fiscalcomp

etent la cererea debitorului . 1&. ste adevarat

ca %a/ul asupra unor bunuri mobile nu poate

constitui %arantie pentru ridicarea masurilor asi

%uratorii ,#1(. -ermenul de prescriptie se suspen

da pe perioada valabilitatii inlesniriiac ordatepotri vit le

%ii. 1 ). ste adevarat ca termenul de

prescriptie nu se intrerupe pe dataintoc mirii

actului de constat are a insolvabi litatii contribuab

ilului, #1+. *ontestati a impotriva unui act

administra tiv fiscal se poate depune intermen 1% zile de

le data comunicar ii actului respectiv