You are on page 1of 7

Glas naih predaka

Vulf Sorensen (misli se da je on Hajnrih Himler)

Predgovor (Dejvid Lejn)

Ve nekoliko godina piem o nainima koje su odreeni svesni ili inicirani pojedinci iz prolosti koristili da uvaju staru mudrost u ivotu i da otkriju tirane a da ne !udu spaljeni na lomai mueni od strane "nkvizicije primoravani da opovrgnu svoje rei i tako dalje# $edan od mnogi% naina je !io maskiranje poruka u mitove religije i narodne prie# &udri su prvo gledali u !rojeve z!og mudrosti predaka# Dok su ljudske rei podlone interpretaciji promeni ili prevodu odnos izmedju !rojeva je uvek konstantan# 'ako su najvee istine skrivene u !rojevima tako da moemo proitati( )*li +neana preko sedam planina sa sedam patuljaka je mnogo lepa od te!e,# -a taj nain se poruke otkrivaju i tumae para!olama i alegorijama# .vakvi naini se esto nazivaju )/ermetiki, (skriveni) i mogu sakriti do sedam razliiti% poruka# Vul0 +orensen je dao majstorsko tumaenje !ajke o +neani i sedam patuljaka u )1lasu nai% predaka,# -adamo se da ete uivati i da e poruka pomoi vama i drugima u potrazi za onim to je uniteno od strane crkveni% tirana i drave tokom dve %iljade godina mranog do!a religioznog i svetovnog ugnjetavanja# Glas naih predaka:

.kaili su na zid stotinu devedeset est mali% plaketa u ovalne pozlaene okvire# * to je jo uvek mnogo manje nego to i% je tu !ilo# +vi okviri u gornjim redovima pokazuju samo ime sa nekoliko datuma na !elom papiru# *li u niim redovima oni postaju ivi# Portreti poinju od vremena 'ridesetogodinjeg rata# .ni su 0ine minijature paljivo naslikane zailjenom etkicom na slonovai koja je odavno poutela# 2ovek ne moe a da ne pomisli na potekoe koje je umetnik imao dok je slikao te stroge ponosne crte svojom mekom etkicom od kunine dlake# +ve na!orane kragne ipka pu0nasti rukavi na!rani ukrasi od ipke na koulji imaju neoz!iljan e0ekat na ove portrete koji datiraju sa poetka osamnaestog veka# 3Dame43 31ospoda43 5apravo ne6 7prkos !arunu i svili meu njima nema ni ,dame3 ni ,gospodina3# +vi su oni ene i mukarci8 i to govori mnogo vie nego 3gospode3 dananjice# $er oni tamo na zidu ivei ponovo u svojim portretima8 !e%u slo!odni6 'o je ono na ta smo spali da moramo da proterujemo nae pretke u slike ili ivotne statistike na zidu da !i im omoguili !ledo prisustvo u naim nejasnim seanjima# Preci4 Ljudi danas ne znaju ak ni datume roenja i smrti svoji% roditelja# -aravno za!eleeni su negde# Pravo je udo ako neko zna ak i malo o svom dedi a da ne pominjem o pradedi# * kad se radi o pra8pra8pradedi ovek uopte ni ne misli o njemu kao da nikad nije ni postojao# 9anije8 mnogo ranije8 stvari su !ile drugaije# 'o je !ilo pre nego to su rei postale o!ina ro!a za izmiljanje lai kada je ovek jo uvek iveo od svoje rei: tada nije !ilo neop%odno zapisivati i !eleiti neije pretke# 'o je !ilo vreme kada iv tok krvi sa sina na oca sa oca na dedu i sa pra8dede na pra8pra8dedu jo nije !io prekinut# -ije potonuo kao to je danas toliko ispod svi% strani% vrednosti u umu i dui da veina nas vie ne moe da uje njegovo ukanje ak i u mrtvoj tiini# -ekada je cela prolost o!itavala u srcima ivi%# " iz ove prolosti su sadanjost i !udunost izrasli kao jake grane na zdravom drvetu# * danas4 .ni se smeju na prie naeg -aroda# 2ak i% i ne razumeju# ;ez o!zira na to ono ta ostaje sa nama iz ,-ekada davno3 nai% pria slui kao podsetnik kao prst koji nam pokazuje put u milenijum nae velike prolosti# Vi verujete da mi ne moemo da iskoristimo ono to je prolo i nestalo4 1lupost6 2ovek u ijim grudima nije vie !udno 3-ekada davno3 njegove rase8 nema !udunost koja mu stvarno i pripada# <ako !i !ila !lagovremena pojava oveka koji !i nas ponovo nauio znaenju nai% pria i koji !i nam pokazao da naa !or!a za slo!odu zemlje koja nas je rodila !ila takoe i !or!a nai% predaka pre nekoliko stotina i %iljada godina# Da li ste znali kada ste itali o +neani i o zloj <raljici koja je dolazila preko planina da su te planine koje je prelazila svaki put kada !i %tela da u!ije +neanu !ili *lpi i da je <raljica dolazila iz 9ima smrtnog neprijatelja svega nordijskog4 +etite se <raljiinog svakodnevnog raspitivanja( ,.gledalce ogledalce moje najlepi na svetu <o je43 <ada mislite o ovom raspitivanju pomislite na 9im koji nije mogao da preda%ne sve dok sve nordijsko svetlo i iva%no nije istre!ljeno i samo tmina ostala8 tamna kao 5la <raljica u !ajci tako da !i ona mogla da !ude najlepa na svetu posle unitenja svega !elog# 'o to nam je dolo sa juga nije tolerisalo savremenike# +ve je moralo da klei pred tim i da mu lju!i stopala# <ada je <raljica prela *lpe po prvi put o!uena kao prodavac iz daleke zemlje i ponudila +neani zaarani korset8 zaaran jer je !io stran# .nda je zategla uzice tako jako da se +neana onesvestila i pala# "zaslanici 9ima su vezali nordijski du% u zaguujuu stegu strani% koncepata i prevrtljivi% rei# *li <raljiin razorni plan nije uspeo# Patuljci8 do!ri du%ovi -aroda8 su doli i oslo!odili +neanu# =rizijci su sruili rimske izaslanike koji su pokuali da slome snagu naeg naroda svojim doktrinama !ede i sluanstva# +koro %iljadu godina su se nordijska plemena !orila protiv otrova sa +inaja koji je postepeno iskvario nji%ovu krv# * kada je <raljica ponovo pitala ogledalo do!ila je odgovor( )###ali +neana koja se nalazi preko sedam planina sa sedam patuljaka je mnogo lepa od te!e#, Voena nepresunom lju!omorom <raljica je prela preko sneni% zidova *lpa sa novom o!manom# Ponudila je +neani velianstven !listav 2ealj koji je za +neanu !io najegzotinija stvar koju je do tada videla# )+veto 9imsko

>arstvo, je preusmerilo nordijsku volju za akcijom od svog prirodnog toka: jedan za drugim nordijski lideri su odlazili u 9im i to je za posledicu imalo prevrat i rimski zakon u naoj zemlji koji je zaro!io na nordijski ponos# Poelo je sa <arlom veno prokletim =rankom u!icom +aksonaca# .d *lera do Verduna krv nai% najplemenitiji% predaka je na njegovim rukama# <ao nagradu za svoja dela do!io je od rimski% svetenika titulu )Veliki,# 5auvek su ti%e usne naeg -aroda koji je proglasio ovog !ednog =ranka )<arlo u!ica +aksonaca,# 7prkos ovome nordijski du% je ostao neslomljen: 5la kraljica i dalje nije !ila najlepa na 5emlji# " tako je u treu posetu dola sa rumenom ali otrovnom ja!ukom# Prvi zalogaj se zaglavio u +neaninom grlu i ona se onesvestila kao da je mrtva# .va ja!uka sim!olie od!acivanje nae sopstvene prirode naputanje plemenski% naina# )<ao da je mrtva, kae !ajka prepoznajui ogromnu snagu koja spava u naem narodu prepoznajui da e jednog dana doi trenutak kada e snaga mono z!aciti okove +inaja# Da li je ve doao taj dugo oekivani trenutak4 )+neana, je samo jedna od nekoliko stotina stari% nordijski% pria koje nas podseaju sa toliko razliiti% slika na tekoe ugnjetavanje i du!oku mudrost nai% predaka# " dok je 9im udarao svojim !iem preko nae zemlje !ez milosti unitavajui iskonske predstave nae sopstvene prirode nai mudri preci su utkali u ove prie zaostavtinu naeg naslea koristei slikovite sim!ole i alegorije# *li se uticaj 9ima proirio na nae !ajke i sage 0alsi0ikujui i% dajui im novi smisao i prednost rimskoj dominaciji# 'ako i na narod nije vie mogao da razume glas nai% predaka# +krenut na stranputicu za mnogo stolea postajao je sve vie i vie udaljeniji od nae sopstvene staze i potlaen od strane 9ima a samim tim i od $ude# +amo onaj koji nosi svoju sopstvenu duu koja ivi i gori u njegovim nedrima je individua8 gospodar6 * onaj koji napusti svoj rod je ro!# <lju slo!ode se nalazi u nama6 +ada moramo ponovo sluati glas nai% predaka i !raniti nau sutinu od strani% uticaja# &oramo tititi ono to %oe da raste iz nai% sopstveni% dua# $ai od svake vojske je ovek koji nosi snagu koja o!itava u njemu6 1ledam unazad u redove moji% predaka# Poslednji lanovi su tako daleko u prolosti da su jedva ime i datum na papiru ostali# *li nji%ovi glasovi su ivi u mojoj krvi zato to je nji%ova krv i moja krv# 9azmiljam o tome kako su monasi koji su govorili 0rancuski doli iz ?vajcarske da preo!rate nae pretke 1ote i Vandale# 2ak i nji%ovi smrtni neprijatelji 9imljani su govorili( )1de su 1oti tu vrlina vlada# * gde su Vandali tu ak i 9imljani postaju edni#, " takvim ljudima je ponueno deset zapovesti sa +inaja kao zvezda vodilja u nji%ovom ivotu6 Da li neko moe da razume zato su se ovi ljudi smejali kada su uli te zapovesti koje su za%tevale da ne uine dela koja inae nisu ni sanjali da !i mogli uiniti4 Da li neko moe da razume da su oni podigli svoje maeve u srd!i kada su im monasi rekli da su oni )roeni u gre%u,8 ovi naj!olji od 1ota ije ime znai )oni koji su do!ri,4 5ar se ne moe s%vatiti neizreciv prezir kojim su se ovi ljudi odnosili prema onima koji su im o!eali nagradu u raju z!og neinjenja stvari koje su prema nji%ovoj prirodi !ile ispod dostojanstva ak i ivotinja4 'akvim ljudima su donete deset zapovesti: ljudima !eskrajno nadmonijim u ljudskom dostojanstvu i moralu od mona%a koji su i% doneli# ;ez!roj generacija su iveli iznad moralnog platoa na kome su zapovesti sa +inaja 0unkcionisale# /iljadama godina pre vremena )/rista, koje su monasi tvrdili da zastupaju nai preci su posejali seme kulture i civilizacije irom sveta na svojim plodnim putovanjima i lutanjima# <ada gledam male portrete i vidim u nji%ovim krutim licima izraze moji% predaka ini mi se kao da smo se spustili niz visoke visoke merdevine8 merdevine kojima se ponovo moramo popeti# Danas je malo verovatno da emo ikada moi da !udemo kao to su oni !ili# .ni su !ili !liim odnosima sa +vemonim (*ll0at%er) i nisu morali da zovu posrednike sa oreolom kada su %teli da priaju sa njim# * ak i tada nisu znali da mole: !ili su prejaki previe ponosni i previe zdravi da !i molili# .ni !lagoslovi za koje moli nisu pravi !lagoslovi6 .ni nisu eleli poklone: ili su ve imali sve to su eleli ili ako im je neto nedostajalo sami su ga na!avljali# -ji%ova vera je !ila izreka kratka kao mig i !istra i du!oka kao planinski potok( )2ini do!ro i ne plai se nikoga6, * to se tie

nji%ove religije nije !ilo potre!e da je stavljaju u rei to je i !ilo karakteristino za ljude ionako tedljive na reima# -osili su svoju du%ovu svest du!oko u svojim duama: sluila im je kao igla kompasa koja uvek vodi !rod do!rim kursom# 5ar to nije !ila !olja religija od one koja mora !iti napisana u de!eloj knjizi za sluaj da !ude za!oravljena8 i koja ne moe !iti potpuno s%vaena dok svetenik ne doe i ne o!jasni ta je tu napisano4 * ak i tada in vere se za%teva da !i se verovalo da je ova komplikovana interpretacija tana# 7 nji%ovo vreme je vera rasla iz krvi i !ila je mudrost# Danas mora da se ui jer je strana vera nesposo!na da pusti korene u naoj krvi# .na je dogma i doktrina koju niko ne moe da zna i koju veina nas ti%o od!acuje jer je suprotna prirodi i razumu# 9ecite mi8 jesmo li postali !olji od kada smo primili ovu religiju4 Velika nema tuga o!itava u grudima veine nas !ezgranian smisao !eskunitva zato to put nai% predaka veno ivi u naoj nordijskoj krvi kao san# &i %oemo ponovo da !udemo !ez gre%a8 kao to sto su to !ili nai preci# Dosta nam je to smo do sada !ili skromni mali i sla!i i sve drugo to za%teva ;og koji prezire svoje sopstvene kreacije i koji gleda svet kao jaz!inu iskvarenosti# &i elimo da ponovo !udemo ponosni veliki i jaki i da radimo stvari za se!e6 <ako su drugaija lica tamo na zidu od lica danas6 +amo ako se pogleda iz!liza moe se pronai trag te !istrine u crtama dananje generacije# .no to je ivelo i !ilo dominantno u naim precima i to se ocrtavalo na nji%ovim licima je nestalo iz nae krvi u san# 5!og toga nas danas lica o!manjuju tako esto# &nogi iji kosa i oi dolaze sa juga imaju najvei deo krvi ije je poreklo od nordijski% oeva# * mnogi koji izgledaju za!oravljeni u poslednji% dve %iljade godina nose svoju svetlu kosu i sive ili plave oi samo kao o!manjujuu masku jer u nji%ovoj krvi nema tragova nji%ovi% oeva iz +everne 5emlje (-ort%land)# Prvi ima samo izgled stranca ali je zadrao svoju nordijsku krv# Drugi je uzeo krv stranaca i zadrao nordijsko lice kao iluzornu masku# ?ta je !olje4 Danas se mora pogledati u oi neke oso!e i videti da li su i dalje vstre svetlee i otre# Dua se isijava kroz oi i ne o!manjuje# ;ilo je mnogo po!unjenika meu onima na zidu i ljudi koji su otili kuama: mnogi su od!ili da se sagnu pred monijima# .vi ljudi nisu postali nepoteni# Drae im je !ilo siromatvo napolju nego potlaenost kod kue# *li nisu ostali siromani jo dugo# .ni koji su otili preko su pratili nesmiren potok svoje krvi koji im nije davao odmora dok nisu nali se!e: od!acivanje onoga to je !ilo strano za nji% i plovid!a krvlju svoji% oeva# 'ako su svesno postali veza u lancu predaka zatvarajui veliki srodniki krug# <ada se neko od nji% vraao kui ponovo8 a svi su se vratili8 vraao se kao smireni kompletni ljudi# 'eko je opisati ovaj kvalitet kompletnosti# *ko ostali !r!ljaju u za!uni a takav ovek izgovori !lago nekoliko rei onda svi ostali razumeju i postaju ti%i i paljivi# * takav ovek ne postavlja pitanja: drugi njega pitaju6 Pogledaj u nji%ove oi: kao to su ovladali ivotom tako !lisko stoje sa smru# 5a nji% je smrt !ila verni sadrug ivota# 'e iste oi se pojavljuju meu njima ak i u najskorijim generacijama# @vo ga jedan od nji%: @rik je !ilo njegovo ime i pao je kod <emela# 2ini se da je gvozdeni lem na njegovoj glavi deo njega# -jegova usta su vrsta prava linija# *li u njegovim dvadesetogodinjim oima svetluca ti%i sme%# * sa ovim sme%om stranim za njegova usta i migom pozdravlja pesnicom o svoje grudi die ruku i povlai se korak unazad# 'ako je doekao smrt# $a ne mogu da zamislim ovog @rika kako je kleknuo na koleno i kako tunim glasom moli nekog !oga na o!lacima za milost i pomo# .vako ga ja zamiljam( skae iz unja i sa uasujuim krikom juria sa velikim maem na neprijatelja8 a onda u istom skoku !iva o!oren strelom i pada na zemlju sa poslednjom milju( ,Dao sam sve od se!e za -emaku63 @rik je ispio gorak vr u jednom gutljaju sa ponosnim sme%om !ez ijedne grimase# " kucnuo je vr noktom da !i svi uli da je prazan# .n se nije molio( 3.e neka ovaj vr proe pored mene#3 .n ga je uzeo za se!e jer je znao###sve to je neop%odno je do!ro6 "spod @rika je njegov moto napisan njegovom vrstom istom rukom( 3-eka ovek !ude plemenit do!roudan lojalan i do!ar63 5ar to ne govori vie nego oni% deset zapovesti koje je &ojsije izdeklamovao izopaenoj rulji u pustinji da !i je naterao da u%vati osnove ljudskosti4 5apovesti su odgovarale toj jevrejskoj rulji# 2ak su i% i @gipani proterali iz svoji% zamalja# 2ak i kao ro!ovi $evreji su !ili previe podmukli i zarazili su egipatski ivot# $evreji8 iza!ran !oji narod6 +meno je da iko to s%vata za oz!iljno# 5apovest unapred pretpostavlja gre%# "z same potre!e ovakvi% zapovesti (koje za%tevaju nita vie od najo!inijeg ponaanja koje se za%teva da !i se neko nazvao ,ljudsko !ie3) se moe prepoznati

kojim stvorenjima su namenjene# +tvorenjima koja samo lie na ljudska !ia# Ljudima +evera su ove zapovesti !ile klevete neoprostive uvrede za nji%ovu svetu krv# 'ako se izdigao iz plamteeg ogorenja nordijske krvi Aittekind(B) koji se vraao ponovo i ponovo da vodi svoje ljude u !or!u protiv doktrina sa +inaja# $er su ova uenja smrtonosni otrov za nau krv# Vi pitate8 kada se Aittekind vie nee vratiti4 2uete( Aittekind e umreti samo sa poslednjim +evernjakom6 CAittekind je !io saksonski poglavar koji je pruao otpor <arlu Velikom <ralju +vetog 9imskog >arstva koji je silom pokrtavao 1ermanske narode# Aittekind je !io sim!ol severnjakog paganizma i otpora protiv dominacije#D Dokle god ijedan *rijevac ivi Aittekind je iv i svet nije !ez!edan od njega6 +edamdeset miliona *rijevaca na ovoj velianstvenoj zemlji su vie nego dovoljni za !ilo ta to dolazi sa +inaja# Poslednji ostatak koji je i dalje ist !ie staloeni kada se maevi ponovo oglase na titovima a tru!e oglase poslednju veliku !itku ovog !ednog milenijuma# 5a onoga koji jo uvek spava ija je krv mutna i kisela za njega nema slave6 .n e !iti pregaen !ez razmiljanja od strane onog %ra!rog koji juria u !oj svakom ulicom *rijevski% zemalja# Prastari o!iaj u naem narodu je ostao iv do dananjeg dana u veini krajeva +evera# -ekada se inilo da e ova praksa preneta nama od strane nai% predaka umreti# *li on je oivljena8 vreme je na naoj strani kada svi nai veliki i prelepi ljudi ponovo prepoznaju znaaj ovog o!iaja# -ai preci su svakom detetu davali mono ime puno radosti i ivotne energije# 5apravo oni su mu samo pozajmili njegovo ime i ono je postalo svetla nada za dete daleko ispred njega na njegovom ivotnom putu# Dete je nosilo ovo ime u svojoj dui kao najdragocenije !lago jer je ono za njega !ilo cilj ali i odgovornost# .vo ime je jaalo detinju duu dok se razvijao u svesnu odraslu individuu# <ada je dete odraslo stari srodnici su se okupljali za slavlje na kome su odluivali da li e ili nee dato ime odgovarati razvijenom karakteru mladog oveka# *ko su nali da su dete i ime u %armoniji onda mu je ime davano za ceo ivot# 7 suprotnom mladi ovek je !irao ime koje je odgovaralo njegovoj prirodi# 'ako su nai preci !ili kao nji%ova imena a nji%ova imena kao oni# " tako je nji%ovo ime !ilo teko kao runa8 izrez!aren ma kao nji%ova re i rukovanje kao da i ne# 7 %riansko vreme su nai preci primorani stranim zakonom da pri%vate drugo ime: ono je !ilo zapisivano u crkveni registar prvenstveno z!og koristi za popis# Vlasti su !ile dune da zapiu pagansko ime oveka pored njegovog !eskarakternog %rianskog imena u registar dok on ne postane o!ina lista 0antoma# 7 ta vremena su naj!olji i najponosniji ljudi !eali iz nae rase# Prilazim redu slika i itam imena# -ajstarija su( /elge =romund &einrad &arkvard 9an Valtari @igel *smus ;joern# $edinstvena imena zar ne4 'o su imena roena iz velikog jezika naeg naroda# 7 njima nema nita strano ni jednog lanog zvuka# "spravno zvone u u%u# .va imena imaju ukus slanog mora teke plodne zemlje vazdu%a i sunevi% zraka8 i domovine# Da li to primeujete4 -ekolicina e primetiti8 ali to je suvie malo# -ji%ov sopstveni jezik im je postao stran i nema nita da im kae# Posle ovi% prvi% redova predaka poinju imena nji%ovi% sinova( 1otli! <ristian =irgot Le!ere%t <risto0 (koja znae( Lju!itelj ;oga .!oavalac /rista .naj koji se plai !oga .naj koji ivi pravino -osilac /rista) ### * jo kasnije su dola imena( Paulus $o%anes Petrus <risto0orus <or!inianus +te0anus <arolus# 7 to vreme nai preci nisu imali druga imena# Da li oseate da je neto slomljeno u ovim ljudima kako su otueni od svoje sopstvene prirode4 Da li oseate kako strmo merdevine propadaju4 +ud!ina je zakljuana u promeni ovi% imena# 'o nije sud!ina individue ili klana nego svi% ljudi8 naeg -aroda# *li se onda neto udno dogodilo# .ni koji su nazvani <arolus i Paulus od strane svoji% oeva odjednom su poeli da se odnose prema ovim imenima kao da su dosadna strana neodgovarajua i glupa# " sada dolazi generacija koja je otila u Veliki 9at# "mena sa malim gvozdenim krstom iza datuma nji%ovog pada8 samo dvadeset ili manje godina od nji%ovog roenja su( $oen Diter *smus @rvin Valter 9oland 1eorg###.vo su imena koja i danas imamo# * koja su imena najmlai% oni% koja nose imena u trei milenijum posle vremena nordijskog samoopratanja4 1er%art /artmut Ditri% "ngo Dagvin 1inter /elmut 1ernot Dagmar "nge!org /elgaE Da li je Veliki 9at uradio ovo4 "mena daju odgovor# &alo ljudi nosi svetenika o!eleja# *li nam je slikar dao trag# * !ilo ko ko je sposo!an da pronae ovaj trag moe videti koliko malo ili koliko mnogo je jako srce oveka potamnelo senkom crnog plata koji on nosi# +ve su slike portreti ali pored toga je na jednom od nji% umetnik naslikao i ruku# 'o je jaka ruka jedna od oni% koje mogu krmaniti !rodom kroz oluju# >rna knjiga u

njegovoj ruci izgleda kao deja igraka# 'akva ruka ne !lagosilja neprijatelja: ona ga mrvi# -jegovo ime je =rit# 'o je udno ime za svetenika# ,=rit3 znai ,ruilac mira3# Drugi portret pokazuje oveka sa sivom raz!aruenom kosom# "ma jastre!ov nos i u njegovim oima se moe opaziti !eskonana vizija# Da li je 9an zaista pognuo glavu z!og kajanja i poniznosti4 Da li je stvarno prezirao svet i stavio svoje poverenje u ruke sile koja nije njegova4 $a znam zato je sud!ina naredila da ovi ljudi moraju da nose crne ogrtae: da nije !ilo nji% danas !i !ilo daleko manje nevernika na +everu: !ez nji% !i !ilo mnogo vie oni% koji !i promenili svoju predstavu ;oga za stranu i koji !i se umorili od svoje snage i sveta: i mnogo vie !i i% !ilo zavedeno stranom doktrinom i !ili !i pretvoreni u ro!ove za!oravivi svoju sopstvenu krv# .ni su pravi sveci jer su ouvali svoju unutranjost zdravu uprkos svetenikim mantijama# ;orili su se protiv neprijatelja njegovim orujem# Ljudi su i% zvali 3$@9@'">"3# &alo i% je !ilo ponosno ovom titulom da su je ugradili u svoja imena kao to neko moe da zagrli dragocen dragulj# $er jeretik je onaj koji ostane pravi istinski se!i i svom rodu ija krv tee ista u njegovim venama# * ova ista krv gleda na svet ne sa osme%om mrnje sa +inaja ili sa sla!im kolenima -azareta# .na nosi !oansko isto jasno i prelepo u svojim crvenim tokovima sve dok rasa traje# -iko od ovi% ljudi nije video ;oga# -e trai se ono to ivi u neijoj dui# -iko od ovi% ljudi nije !io rascepljen sumnjom o !oanskom# +amo onaj ko izda !oansko u se!i i ponudi svoju duu stranom !ogu zna za takvu sumnju# +umnja je vena tamo gde je ono strano veno a samim tim i veno nepoznato# /rianin je veni sumnjiavac# Da li ijedan ovek koji nije lojalan se!i moe da !ude lojalan4 Da li ijedan ovek moe da !ude veliki ako je prodran tenjom da se vrati u prainu4 Da li ijedan ovek moe da !ude jak ako voli sla!ost4 Da li ijedan ovek moe da !ude ponosan ako luta sam u poniznosti4 Da li ijedan ovek moe da !ude ist ako za se!e smatra da je roen u gre%u4 Da li ijedan ovek moe da !ude srean u ovom svetu ako prezire svet4 " da li ijedan ovek moe da !ude +tvaralac u svojoj dui ako prezire !oansku 'vorevinu4 <akvog udnog !oga vi /riani imate# +tvorio vas je uspravne a nareuje vam da puzite k njemu na kolenima6 &i jeretici ne molimo naeg +tvoritelja: to !i !ila uvreda za !oansko u naim duama# -iti mu se alimo# -e o!javljujemo nae neuspe%e svetu a kamoli +tvoritelju# 'rudimo se da prevaziemo nae greke i da se razvijamo# -a put nije aljenje ve !es8 i prvo !es protiv nas sami%# -iti se kajemo mi jeretici jer ne moemo da !udemo kukavice: imamo %ra!rosti da stojimo iza svoji% dela# 5ato ste vi /riani napravili od naziva 3jeretik3 uvredu4 Vi ne tre!a da nosite svoju !eznaajnost ulicama jer to dozvoljava ljudima da vide da je lju!av koja vam je nareena da pokazujete vezana za mrnju i da je oprost koji vaa religija za%teva od vas optereena vaom eljom za osvetom# +amo lju!omorni idu pognuti i vreaju# Vidimo vau zavist i sramota nas je od vas jer je mnogo vas i dalje koji ste !raa nae krvi# ;ilo je vreme kada je !ila sramota !iti /rianin# *li ste onda poeli da pokoravate mase i !ili ste u mogunosti da o!rnete stvari i vrlinu pretvorite u sramotu# .nda ste nas oznaili kao 3udne3 i nazvali nas jereticima# .stali smo 3udni3 uprkos vaim uvredama# &i nikada neemo !iti masa ili krdo# Da li znate da i meu vama ima dosta oni% koji su ,udni3 kao i mi4 5ato ne !acite prosjaku odeu koja prekriva plemenite oznake vaeg ovetva4 Da li vas je sramota da !udete 3udni34 7plaeni da !udete prozvani 3jereticima34 <ada zavrite ukop svog !oga na ne!u8 doite kod nas: mi jeretici emo vam opet pokazati +tvoritelja# " ne mislite da smo izmirili raune sa vama /rianima# &i vagamo ti%o8 ali ne vagamo sa lanim tegovima# &i ne varamo ;oga u nama jer ne varamo se!e# " kao to smo vagali pravedno kako smo izraunali ;og e pravedno proraunati nae due# Vidite mi se ne kajemo jer nemamo z!og ega da se kajemo# -aoj vrednosti nita ne nedostaje# &i smo sauvali nau celokupnu vrednost# * sada vi vagajte6 * kada !udete izvagali izraunali i procenili pitajte svoj lju!omorni du% ta ste izgu!ili# .naj koji nije izgu!io neto od svoje vrednosti je !ez lju!omore8 i !ez mrnje prema nama jereticima# ;eznaajan ovek mrzi sve to je superiornije od njega dok se veliki ovek divi superiornijem# ;eznaajan ovek saaljeva sve to je ispod njega dok veliki ovek to prezire ako to zasluuje njegov prezir ili on pomae tome#

'amo u svojoj kolevci lei moj sin i radosno prua ruke ka portretima predaka na zidu# .vaj maleni nasmejani zamotuljak je sledei korak za !udunost moje rase# $a sam !io poslednji korak# .n je sledei# * iza se!e vidim stazu moje rase koja see kroz daleke milenijume dok nije zamagljena maglom vremena8 jer su generacije koje su dole pre najraniji% na zidu takoe stvarne# -e znam celu stazu moje rase kroz vreme8 ali znam da ivim i da sam jedina veza u lancu u kome ni jedna veza ne sme propasti dok god moji ljudi ive# 7 suprotnom nikada ne !i% postojao# 1eneracijama je knjiga sastavljena od svezani% pergamenata prenoena u naoj porodici# .tvorio sam je i napisao na pouteloj strani za mog sina( ,'voj ivot nije od danas ni od sutra ve od %iljadu godina koje su dole pre te!e i od %iljadu godina koje e doi posle te!e# 'okom %iljadu godina pre te!e tvoja krv je !ila ista ouvana da !i ti !io onaj to jesi# +ada ti mora da sauva svoju krv da !i generacije u sledei% %iljadu godina te!e slavile i za%valjivale ti#3 .vo je smisao ivota ta !oanstvenost pro!uena u krvi# *li samo u istoj krvi ona ivi6 . kome sam priao4 . svojim precima4 .ni su samo sim!ol -aroda iji sam ja ivi deo# <ome sam priao4 +vom sinu4 &oj sin je samo deo mog -aroda# &udrost %iljadu generacija spava u te!i# Pro!udi je i pronaao si klju koji e otvoriti vrata tvoji% najiskreniji% tenji# +amo onaj koji potuje se!e zasluuje da !ude ovek# 2ovek je samo onaj koji nosi ivu prolost i !udunost u se!i zato to je jedino on sposo!an da stoji iznad sadanjosti# * samo onaj ko je gospodar sadanjosti je uspean: on je ispunjen# $er !oansko je samo u ispunjenosti# 'ako ree 1las nai% PredakaE Paganska +neana i 5la <raljica /rianstvo#