You are on page 1of 2

PEDICIJA 2013/2014 Ispitna pitanja

1. Pojam pediterske djelatnosti 2. Subjekti pediterske djelatnosti 3. pedicija kao logistika djelatnost 4. Podjela pediterke djelatnosti 5. Nacionalna pedicija . !e"unarodna pedicija #. $rgani%acija pediterski& predu%e'a (. )*+,+ - organi%acija i %adaci .. Pra/ni ok/ir %a 0unkcinisanje pedicije 11. +nglosaksonski sistem 0unkcionisanja pedicije 11. Srednjoe/ropski sistem 0unkcionisanja pedicije 12. *N2$,34!S5organi%acija i %adaci 13. 6naenje termina 2*) ili 2+) 14. Sutinska ra%lika i%me"u pojma 2*) i 27) 15. Pojam ,+4*)+ i tari0ska naela 1 . ,ari0ski pojmo/i 1#. ,ransportne tari0e 1(. 8elje%nike tari0e 1.. $pte me"unarodne tari0e 21. Sa/e%ne tari0e 21. 9uke tari0e 22. ,ran%itne tari0e 23. *%u%etne tari0e 24. Pomorske tari0e 25. :on0erencijske tari0e 2 . Naplata tari0skog dodataka u pomorskom saobra'aju 2#. ,ari0e u rijenom saobra'aju 2(. ,ari0e u drumskom saobra'aju 2.. ,ari0e u /a%dunom saobra'aju 31. $stale tari0e 31. pediterske tari0e 32. Poslo/i ak/i%icije 33. *nstradacija 34. pediterske ponude 35. ;go/ori o pediciji 3 . pediterske reklamacije 3#. 4e0akcije i pro/i%ije 3(. Poslo/i u/o%a 3.. Poslo/i i%/o%a 41. Poslo/i tran%ita 41. 6birni transporti 42. $siguranje i carinjenje robe 43. )akture u me"unarodnom prometu robe 44. *nspekcijska dokumenta u me"unarodnom prometu robe 45. Sajamski pediterski poslo/i 4 . +k/i%icija sajamski& poslo/a 4#. Pri&/at i smjetaj sajamski& eksponata 4(. Po/rat sajamski& eksponata 4.. $brada sajamskog posla 51. Poslo/i transporta i skladitenja robe 51. !anipulacije uto/ara< isto/ara i preto/ara 52. !anipulacije uto/ara< isto/ara i npreto/ara u =elje%nikom saobra'aju

53. !anipulacije uto/ara< isto/ara i preto/ara u pomorskom saobra'aju 54. Pre/o%< uto/ar< isto/ar i preto/ar robe u loko saobra'aju 55. Poslo/i skladitenja robe 5 . Poslo/i pako/anja robe 5#. Palti%acija 5(. :onteneri%acija 5.. :ombino/ani transport 1. ,*4 karnet5 postupak 1. +,+ karnet5postupak 2. Specijalni poslo/i peditera 3. Poslo/i kontrole k/aliteta i k/antiteta robe 4. ;%orko/anje robe 5. Pra'enje transporta . >ole"i/anje #. *%da/anje garantni& pisama (. 6astupanje u sluaju generalne &a/arije .. 9easing poslo/i #1. 9easing kontenera #1. Pomorsko transportno tr=ite #2. ?rste plo/idbe #3. ;go/ori o pre/o%u morem #4. Pomorske pre/o%ne ispra/e #5. :lasina pedicija # . :arakteristike pediterske logistike ##. pediterska logistika kao nauka #(. pediterska logistika kao akti/nost #.. ,rans0ormacija klasinog peditera u peditersko logistikog operatera (1. Pojam logistikog operatera (1. 9ogistika strategija (2. Struktura peditersko logistiki& sistema (3. !isija peditersko logisitki& sistema (4. ;pra/ljanje peditersko logistikim sistemima (5. pediterske agencije >oc.dr. >anisla/ >rako/i'