You are on page 1of 122

-1

Tisak: Digraf Rijeka Nakladnik i urednik: Ivan Pavokovi Lektura, korektura, ovitak i grafiko o likovanje: !a"a Pavokovi # vlastita naklada: $%PID&N&'( P&%$( Rijeka, )*1)+ I!,N -./ -01 00.20 -/ - .

3IP dostu4an u raunalno5 katalogu Na6ionalne i sveuili"ne knji7ni6e u Rije6i 4od roje5 1)1*18*-. !va 4rava 4ridr7ana+ Nijedan dio ove knjige ne 5o7e iti o javljen e9 4ret:odne suglasnosti autora+

-)

Ivan Pavokovi ,ajo

$%PID&N&'( P&%$(

-1

%'&D Na 9a5ol u kerke da svo5 18+ godi"nje5 unuku 4renese neka sa9nanja o seksualnosti , djeda se 4risjea svog odrastanja+ $ro9 deset erotski: 4ria koje su sa5o jedan 5ali seg5ent njegova odrastanja , na5jera 5u je dati 4oduku u nadi da e ona do4rinijeti vi"e od u4uta vr"njaka ili oni: koji o to5 9nanju nisu dovoljno o ra9ovno u4ueni+ $ad na kraju uoi neka sa9nanja, djed dola9i do 9akljuka da je u to5 4ogledu unuk u4ueniji vi"e od njega+ ; &va knjiga otvara na5 4ut 9a u4ute koji5 sredstvi5a tre a ii kako i na" lju i5a6 stekao iskustvo 4ri odrastanju+ <udnja svi: nas vodi sa5o do jednog 6ilja, a taj je 6ilj 4ravilno ostvarljiv jedino ako 5u 4rila9i5o s lju avlju, 4redano i e9 ri9ika koji ne do9voljava ne4ro5i"ljenu gre"ku ,9 og koje i 5ogli i5ati gri7nju savjesti 6ijelog 7ivota+ =ato e na5 ova >$u4idonova 4ouka> iti 4rirunik koji uka9uje na "to sve 5o7e5o naii na to5 4utu+ To se odnosi 4ogotovo na one koji ne itaju+ ( takvi: je kod nas daleko vi"e od oni: drugi:+

-8

$%PID&N&'( P&%$( <ivjeli s5o u dvoso no5 stanu sa dnevni5 oravko5 na 4eriferiji Rijeke, reklo i se skro5no i 9adovoljno+ !a 10 godina o7enio sa5 se ?arijo5 i u skladno5 raku rodila na5 se kerka =lata kojoj je danas sretan dan jer je na 4oslu do ila una4re@enje+ &kolnosti u koji5a s5o 7ivjeli navodili su nas da =lati 4ru7a5o do re uslove 9a udunost a one su se odnosile u 4rvo5 redu na fakultetsko o ra9ovanje+ ?ada s5o 7ivjeli skro5no, 4odnosili s5o tro"kove koje je tre alo i9dvajati 9a =latino "kolovanje+ Tri godine davala je redovno is4ite i nadu da e us4je"no 9avr"iti fakultet+ ( onda je 9a"lo sun6e njenog djetinjstva+ &d svi: o ada, str"ljenova, u5 ara koji su je o lijetali jedan se 4leo u nje9in 6vijet nakon ega je nastala 9loudna 4ro5jena+ =alju ila se u tog kli4ana koji je iskoristio njene osjeaje, a onda je na4ustila studij, 9ati5 i na" do5 te se sa nji5 nastanila kao 4odstanar u susjedno5 5jestu+ Aovorila je da kao kono ari6a, jer drugi 4osao nije 5ogla do iti, i5a veu 4lau od o6a fakultetlije+ Njen je 5u7 sa ne4ot4uno5 srednjo5 "kolo5 5ijenja 4osao 9a 4oslo5 i ni u jedno5 se nije 5ogao skrasiti du7e od tri 5jese6a+ Poku"avali su ostvariti dodatnu 9aradu i kao trgovaki 4utni6i s 4rodajo5 ko95etiki: 4roi9voda, knjiga, osiguranja, no sve je to donosilo 5alo nov6a, a 7ivot je tra7io vi"e, 4ogotovo kada je na svijet do"lo dijete 5ali Aoran+ %5jesto da Aoran raste u do roudno5 svijetu u9 4se, 5ake i druga u5iljata stvorenja okru7en igraka5a, 4rijatelji5a i rod ino5, svakodnevno je 5orao slu"ati sva@e i kaos ranog 7ivota o6a i 5atere+ Pro4ale nade 5oje kerke nisu 5ogle 4odnijeti a4okali4su u koju je u4ala, 4ogotovo 9ato "to se 5u7 9aeo i o4ijati, salijetati lju avni6e a u vi"e navrata i fi9iki ju je na4astovao+ ,io je to kraj koji je 5orao 9avr"iti kra:o5 raka+ !ve ono "to se doga@alo u to5 raku 5oja su4ruga i ja 4redvi@ali s5o od 4rvog dana+ Poslije tri godine nije na5 drugo 4reostalo nego da kerku sa sino5 4ri:vati5o u svoj 9agrljaj+ % takvi5 okolnosti5a 9a nju je ilo jedino 5jesto ra5e roditelja na ko5e s 5ogla o4ustiti i i9jadati kako i do ila 4ravi savjet "to dalje+ !vu tu ol i e9na@e koje nas je s4o4alo njeni5 ra9vodo5 r9o s5o 4re rodili+ Te7nja da se u9aja5no 4o5a7e5o , voli5o i 4osjeduje5o 5ogla se 9adovoljiti sa5o ako svatko od nas daje 6ijelog se e 9a do ro it o itelji+ Iskori"tavanje5 o7je 5ilosti 4rovlaili s5o se kro9 4re4reke na 4utu u irui 4lodove koji su na5 o5oguili skro5nost ali i 9adovoljstvo 7ivota+ $erka je 4onovo u4isala fakultet i nastavila 9du"no uiti+ Njena lje4ota o4et e 4rivui salijeta"e od koji: e jedan 4ronai sve ono ljudsko svojstvo kojeg ona 4osjeduje i kao takvu je 4ri:vatiti+ Po neki5 4ravili5a 7ivotnog 4uta 4rije ili 4oslije uvijek se 7ivot us5jeruje udovoljavanje5 sud ine+ &na e o4et nai 4usto 5jesto gdje e se njena 5a"ta o4et 4retvoriti u stvarnost+ &naj koji e je o grliti 4o7udno e je 5ilovati ne vodei rauna o njenoj 4ro"losti+ %s4o5ene na tu 4ro"lost r9o i"e9avaju i :tjeli 5i to ili ne 4ukotine 7ivota koje su ile i9o4aene 9ae4ljava5o novi5 s4o9naja5a i 4re4u"ta5o se 5ogunosti5a koje daju 4ers4ektivu novog 7ivota vrednijeg od dosada"njeg+

-0 !ve one frustra6ije i ne9adovoljstva 9a5jenjuje5o drugo5 lju avi i 5nogo 4rije nego sanja5o nove snove us4ore@uje5o i: s 4rija"nji5 i nakon vrednovanja utvr@uje5o da s5o na 4ravo5 4utu+ Roj 9vije9da koje o asjavaju taj 4ut i4ak ne tre4ere jednako5jerno svaki dan+ ,a" kao 7ivot 5ijenja se i vrije5e+ Danas svijetlo a sutra ta5a 4a i kod nas dola9e 4ro5jene od oli do u7itka , od greva do o4u"tanja, od 9anosa do ra9oaranja+ ?i te nedae nastoji5 o u la7iti u9aja5ni5 4o5aganje5 a dok god 4ostoji sloga it e i lju avi a lju av na5 daje snagu da ustraje5o i 4re oli5o sve te"koe koje 4okatkad i 4reliju a"u 9 og ega na5 sle@uju krv u 7ila5a+ ?ada nas 9vije9de 4onekad odvode i u 5aglu, do ro 4o9navanje to4ografije 4ovest e nas do 6ilja e9 o 9ira na okru7enje u koje5 se ne vidi 4ut, a naj olje okru7enje ovjek osjea okru7en lju avlju u o itelji+ Roj 9vije9da uvijek tu tre4eri to4lino5 o asjavajui lje4otu koja nas okru7uje+ Lju avne ili druge 5uke od koji: na5 se su"e usta, od koji: nastaje ol u grlu, od koji: gori utro a tu e nai 5jesto 9a u la7avanje a 4ri4iti u9 ra5e na koje naslanja5o glavu velikodu"no do iva5o utje:u i nadu 9a 4onovno o7ivljavanje strasti 7eljnog 7ivota 4red na5a+ ; Pukotine 7ivota javljaju se naje"e kad nastaje 4re4reka koja na5 one5oguuje 9a6rtane 6iljeve+ $ad u novo5 raku 4oku"a5o 4oi na 4ut nastaju rige ko5u 4ovjeriti dijete na uvanje+ Na 7alost nije to jedini 5o5ent kad tre a 9 rinuti to 5alo nejako stvorenje koje svojo5 slo7eno"u i9iskuje 7rtvovanje oni: loji 5oraju s nji5 4ostu4ati isto5 lju avlju kao i roditelji+ ( tko to 5o7e olje uiniti od ake i djeda+ % toj lju avi ake i djeda sto4ljeni su svi osjeaji koji su se 5ogli us4orediti s oni5a kad se ta lju av 4ru7ala kerki u do a njenog odrastanja+ Dok sa5 io 5la@i u vrije5e odrastanja =late o avljao sa5 svoje 4oslove u ustanovi, itao sa5 knjige, susretao se s 4rijatelji5a, odla9io u kavanu, na s4ortske i druge 4rired e, o avljao sa5 i kune 4oslove, no najvi"e vre5ena i4ak sa5 4osvetio njoj+ Lju av 4re5a =lati su4rugu je katkad inila lju o5orno5+ Na"ao sa5 naina da ju utje"i5 realni5 injeni6a5a 4oka9ujui da i: o je voli5 jednako a to "to sada ovo5 5alo5 stvorenju 4oklanja5 vi"e 4a7nje ne 9nai da nju 9a4u"ta5+ %nutar ti: grani6a kerkinog odrastanja u ljudskoj je naravi da joj 4osveuje5o lju av i 4a7nju 6ijelo vrije5e dok se ne 4one 4retvarati u 7iva:nu djevoji6u s 4leteni6a5a ili 4ak ne9gra4nu 6uri6u de elju"kastog i9gleda i9 kojeg e 9a 4ar godina i9rasti lije4a 7ena koju e 4rigrliti neki kli4an i odvojiti od nas 9auvijek+ Tre at e i tada 4otrudit se da na5 se 4okatkad 4ovrati ako ne 9 og drugog a ono da na5 se i9jada ili da 9atra7i 4o5o+ % i9vjesni5 okolnosti5a dje6a na5 9naju i95ai i9 kontrole i 4osvetiti se nee5u o e5u niste nikad 5ogli ni sanjati+ $oliko ti: 6uri6a ne4oudni kli4ani odvode na krivi 4ut na koje5 vre aju ni9 o4asnosti 4o4ut droge, 4rostitu6ije ili 7ivota okru7enog nei9vjesno"u s e9dano5 4re4uno5 otrova kojeg kad se na4uni5o vi"e se nikad nee5o rije"iti+ ,udui da 5oja djevoji6a nije nikada nai"la na te neiste 4oslove 5ogao sa5 9a:valiti ogu i njeno5 9relo5 ra95i"ljanju+ $a7u da do 4u erteta djetetovi5

-2 odgoje5 u4ravljaju roditelji+ %lasko5 u 4u ertet rigu odgoja 4reu9i5a dru"tvo u koje 9ala9i a kad nastu4a 9relost ta se riga 4renosi na 4artnera+ ?oja 6uri6a odrasla je u okru7enju 4rijatelji6a koje su 4oti6ale i9 skro5ni: o itelji kakva je i na"a+ %4ravo to je i ra9log njenog 4ravilnog odrastanja+ (li to je trajalo sve do dana dok se nije u4leo onaj kli4an 9 og kojeg danas is4a"ta+ Nikakvo u je@ivanje, nikakvo uvjeravanje s na"e strane nije 4o5oglo da ju odvrati5o od tog raka+ % svoji5 ne9reli5 godina5a nije ila u stanju ra9a rati do ro i 9lo+ Bedino "to je vidjela 4red so o5 ila je ludo 9aslije4ljena lju av od koje nije vidjela ni stra: ni stid ve sa5o nera9u5ni o4ti5i9a5 koji je le dio i9nad nje ko alon od sa4uni6e+ Ne5a nikakvog 9la u to5e da si djevojka na@e deka i da se uda 9a njega+ (li 4rije nego se stu4i u taj in tre a 9adovoljiti 9a6rtane 6iljeve koji e joj kasnije olak"ati 7ivotni 4ut+ ,rodolo5 koji je nastao i9 tog raka ostavio joj je na rigu dijete koje e iti li"eno roditeljske lju avi, onakve kakva je njoj 4ru7ana u do a svog djetinjstva+ %5jesto o6a ovdje sada ja stu4a5 na du7nost da 4ru7a5 njeno5 djetetu sve ono "to 5u nee iolo"ki ota6 koji e 9a koji dan ili koju godinu stu4iti u ve9u sa novo5 oso o5 vodei 4oslije rigu o dje6i koja e i9ai i9 tog raka+ I 5oja kerka o4et e se udati, no :oe li taj novi 5u7 4ri:vatiti i to dijete ili e joj i on 4o4ut 5nogi: drugi: 4re a6ivati da nee :raniti tu@e ko4ile+ Doga@aji koji 4redstoje ne osvjetljavaju na5 udunost+ !like koje e nastati 5ogu nas 9adovoljiti utje:o5 da e sve iti do ro+ Cto se 5ene tie volio i da to dijete nikada ne odraste, da vjeno ostane 5aleno i da se igrajui sa 5no5 os4oso i 9a 7ivot+ No 7ivot i5a i svoja 4ravila koja odre@uju 4ut odrastanja a ona su ve9ana u9 godine starosti+ ; ?oja je su4ruga neo ino o a9riva 4re5a 5alenoj dje6i+ (ko i se Aoranu sa5o 5alo 4ore5etio a4etit ve i 4roka9ivala da nije u 4itanju kakva olest+ No Aoran je ve sa svoje dvije godine io toliko s4oso an da u4ravlja svoji5 4ostu46i5a+ 'olio je igre, :inei uvijek 9a nei5 novi5+ Nije ilo 4ro le5a i95isliti igre ve ga u igri slijediti a on 4un energije u 4arku is4red kue svoje 5alene ruke 4ru7ao je 4re5a 5eni va ei 5e da ga dostigne5+ Ta slika u kojoj je tra7io utje:u 9adovoljstva 4o4ri5ila je ar koji je i 5ene vraao u do a djetinjstva+ % svo5 odrastanju koji 4ut doveo 5e je i do i9lu@enija+ =nao je 4o jei i sakriti se i9a gr5a i tu "uuren ekati nasla@ujui se 4ri to5 dok ga tra7i5+ $ao i o ino igru je uvijek 4rekidala aka 4o9ivo5 da do@e5o na o jed+ Po nekoliko 4uta u toku dana odla9ili s5o na to ogan, ljuljaku ili kla6kali6u+ ( kad s5o se vraali u stan ilo je aro no gledati kako se rka 4o kadi dok ga aka ku4a+ !jedei 4oslije u dnevno5 oravku uskratio 5i je i gledanje T' dnevnika i drugi: e5isija koje su 5e inae 9aoku4ljale+ To vrije5e kada je on u9eo daljinski u4ravlja u ruku ilo je odre@eno sa5o 9a 6rtane fil5ove++ Prednjaio je To5 i Deri te =eko ?rkva, no ni sa5uraj D7ek, ,li9an6i Ed Edi i Edo kao i drugi juna6i 6rtia 9aoku4ljali su njegovu 4a7nju sve dok tu idilu nije 4rekinula aka 4o9ivo5 na s4avanje+ Nikada neu 9a oraviti kada su njegove 5ale usne i9govorile rijei 4o4ut kakve sone 4sovke+ ?ada se aka ljutila kad je to ula, van njegova 4ogleda i ona se

-. s5ijala us:iena na njegov nesta"luk+ ( kada sa5 5u 4rije s4avanja 4riao 4rie, svaku sa5 5orao ar jo" jedno5 4onoviti da i 9a4a5tio njen sadr7aj+ & u9et igro5 dan 5i je 4ro"ao u trenu+ !5etalo 5e je jedino "to te 5oje 4rie vi"e ne 4renosi5 na 4a4ir+ &ne e dok je Aoran s na5a ekati slo odan ter5in a kao 4en9ioner ar vre5ena uvijek i5a5 na 4retek+ ?islio sa5 da u kad ode5 u 5irovinu nai neki dodatni 4osao koji e 5e 9aoku4iti ali i donijeti neki 4ri:od+ No od kada je Aoran stu4io na s6enu sve je to 4alo u vodu+ &stao 5i je jedino 4osao dadilje a tako e iti sve dok ne stu4i u 4u ertet kad e ta uloga iti dodijeljena dru"tvu u kojeg e 9ai+ Ne 9na5 jesu li sva dje6a toliko o u9eta s4o9najo5 novi: sa9nanja, no Aoran je svakodnevno tra7io da ga naui5 nei5 novi5+ Do5ino, ovjee ne ljuti se, 5lin, da5a, "a:, karte, iljar, golf, tenis, nogo5et i da ne na raja5 dalje 4ri:vatio je ve nakon 4ar 4onavljanja+ ( onda je uslijedio dvo oj u ko5e je on 5orao i9la9iti kao 4o jednik+ Pre5da sa5 5u stalno govorio da u igri ne5a varanja 4ravio se kao da to 4ri:vaa+ (li kod a6anja ko6ke u igri ovjee ne ljuti se to o7e 5u je ko6ka 4ala na 4od+ $ad ju je 4oslije 4odigao i 4oka9ivao uvijek je na njoj io ili roj 2 ili onaj koji je io dovoljan da 5oju figuru istisne na 4oetni 4olo7aj+ Najvi"e sva@e uslijedilo i u igri "a:a+ %vijek sa5 ja io taj koji ini gre"ke jer nisa5 5i6ao figuru koju sa5 taknuo+ Basno da je to 4oslije iskoristio u igri ,ali ako i ja "to u9eo nje5u a da to nije 4redvidio ljutito se 4oslije 4o7alio aki da vara5+ Da i odr7ao 5ir u kui 5orao sa5 ga 4u"tati da 4o jedi+ Ponosit od5a: je otrao aki da se 4o:vali+ !vaki dan 5jerili s5o njegovu visinu+ Da i io jai i vei tre ao je 4rija s4avanja 4ojesti 5lijeko sa keksi5a+ Nakon "to je is4ra9nio "ali6u 5jerili s5o snagu tko je jai stiskanje5 ruke, navlaenje5, odguravanje5 ili :rvanje5+ Basno da je on svaki 4ut 5orao 4o ijediti kako i i sutra 4ojeo svoj o rok+ ( onda do"la je i 4roslava njegovog etvrtog 4a 4etog ro@endana a na kraju i odlaska u "kolu+ Prola9ile su godine, redala su se nova 9nanja ne sa5o u uenju ve i u s4ortu i drugi5 aktivnosti5a+ Do"lo je i vrije5e kada s5o 5u 5i 4redstavljali s5etnje jer vi"e nje :tio iti kuni 5e9i5a6+ !ada ga 5a5i dru"tvo+ Fovjek je naivan ako 5isli da e dijete dok ne 4ostane 9relo uvijek :odati u 5aji6i i kratki5 :lai6a5a sa tenisi6a5a na noga5a+ ; Nakon 6ere5onije 9a dan "kole u kojoj je i on uestvovao o uen u 4lavo odijelo, ijela ko"ulja i ta5no 6rvena kravata++ Po 4rvi 4ut u5jesto djeaka gledao sa5 u 5ladia iji je i9gled 5a5io i 4oglede 6uri6a u dvorani+ Ti 4ogledi nisu i9 jegli ni ako kada je 4oslije s 4onoso5 4ri5ijetila+ - ?a vidi ti kako na5 je unuk lije4+ !ve 6ure u dvorani a6ile su oko na njega+ -Nije udno kad je sav na djeda+ -=ar i ja nisa5 ila lije4a dok sa5 ila 5la@a+ -?a jesi ,ali od kad si 4re"la stotu godinu starosti i95ijenila si se dok sa5 ja i dalje ostao 5lad+ -Da, to se i vidi 4o elavoj glavi i 4ar dlaka sijede kose te "ta4u e9 kojeg se ne i 9nao ni 4okrenuti+ -Da je sada is4red 5ene neka 5lada itekako i 9a njo5 jo" 5ogao i 4otrati+

-/ -=ar ja nisa5 deset godina 5la@a od te eG -Besi 4o godina5a, ali i9gled 7ene uvijek 4oka9uje su4rotno a to nas 5u"ke 4o5la@uje i stavlja u 4rioritetni 4olo7aj+ &vaj dijalog 4otrajao i do sutra da nas nije 4rekinula kerka+ I ona je s 4onoso5 4ri5ijetila da se Aoran do4ada djevojka5a+ $oliko je u to5e ilo 9adovoljstva toliko je ilo i oja9ni da kad odraste ne 4o@e 4ute5 novog 3asanove+ Danas je taj 4ut vrlo o4asan jer dovodi do side ili neke druge s4olne olesti koja vre a na svako5 koraku+ %5jesto 5alenog djeaka sada i5a5o na 4o5olu deka na koje5 se ve na9iru 5alje a na njegovo5 tijelu uoavaju konture koje e se 4ot4uno is4uniti 4a e5o u 5jesto djeaia gledati u stasitog 5ladia koji e 4oi ko i svi 5i 4ute5 lju avi+ ?orat e5o se 4uno 4otruditi i savjetovati 5u da djevojku koju i9a ere 9a svoju dru7i6u 9adr7i u ve9i u kojoj e jedno drugo5u u9vraati lju avlju i 4o"tovanje5+ Cto se tie njegovog o6a, nada5o se da Aoran nee naslijediti lo"e oso ine koje su ga u odu"ku nedo4u"tenosti odvele u nevolje+ % 4osljednje vrije5e 4ri5ijetio sa5 da se 5oj Aoran 4ro5ijenio+ Pojavile su se ru4e a" kao u 5ojoj 5aji6i koju su i9gri9li 5olj6i+ $ad sa5 ga u4itao da 9ajedno 4o@e5o na utak5i6u, odgovorio je da je ve ranije dogovorio da e 4oi sa svoji5 dru"tvo5+ =akljuio sa5 da je to dru"tvo daleko 9ani5ljivije nego iti s dosadni5 djedo5+ ( onda sa5 ga 4o9vao na 4e6anje+ =a udo, 4ristao je+ Ne tre a su5njati da je odluku donio 9ato "to ga ta5o nee gledati njegovo dru"tvo+ Au"io 5e ijes "to se okrenuo od 5ene+ &dgovor u o ja"njenju i9rekla 5i je su4ruga: To je vrije5e odrastanja u koje stu4aju sva dje6a i na njega se ne 5o7e utje6ati a 4otrajat e jo" sa5o kratki 4eriod sve dok se ne 4ojavi ona koja e ga 9aoku4irati+ Pri:vatio sa5 njegovo 4ona"anje+ Do ra strana toga ila je slo odno vrije5e koje 5i je sad ostalo na ras4olaganju 4a sa5 se o4et 5ogao 4osvetiti 4isanju+ 'i"e neu gu iti vrije5e na igra5a, na gledanju 6rtia ili natje6anju tko je olji+ Ne 5ogu rei da vi"e uo4e nije s na5a i9la9io+ $oji 4ut 4osjetili s5o 9ajedno kino, ka9ali"te, kon6ert, i9lo7 e+ =ajedno s5o esto i ras4ravljali neki doga@aj i9 novina ili neki fil5 4oslije gledanja na T'+ Po5agao je i oko 4oslova u kui+ Na4okon i on je io dio o itelji 4a je 4o du7nosti tre ao do4rinositi kao i ostali lanovi kuanstva+ Dakako da je vrije5e odrastanja donosilo i 4ro5jene koje su ile uoljive+ %vijek sa5 se nadao da e njegov 7ivot tei toko5 do 9a6rtanog 6ilja a on e kao i kod kerke u 4rvo5 redu iti 9avr"eni fakultet+ $njige koje je itao, 9a4ravo gutao dale su 5i nagovje"taj da i i on 5ogao 4oi 4ute5 svog djeda 4a da 4ostane knji7evnik+ Da se to ostvari ila i 5i utje"na nagrada 9a sav onaj trud kojeg sa5 ulo7io u njegovo odrastanje++ ; !vako ra9do lje donosi svijetlost i sjenu a dok god traje ta svijetlost 4re4u"ta5 se 4isanju i 4ri to5 trudi5 da najvei dio o4i"e5 o ne4ravilnosti5a koje se u 9adnje vrije5e de"avaju u na"e5 dru"tvu+ %oava5 da danas ljudi 7ive u sjeni i da sa5o sanjaju o svijetlosti+ Basno da se to ne odnosi na oni: deset 4osto oda rani: i 9 rinuti: Hrvata 4a na5 se stra: od udunosti uvukao u utro u da vi"e ne

-ra95i"lja5o :oe li doi olje sutra ili e5o ovo stanje i dalje 4odnositi jo" 0* godina+ Cto je ovjek 4o"teniji to ga vi"e i9ra ljuju 4a 5u jo" ostaju sa5o snovi a oni su toliko ru7ni da tre a 9atvoriti 4ro9ore kako ne i u"li u na"e so e+ ,oravak u so i daje na5 uvid da sve ono "to nas okru7uje vi"e nije onako lije4o kako s5o to nekada gledali+ Da li je to krivi6a u to5e "to stari5o ili u nee5u drugo5+ ,io sa5 ljut i ra9oaran u ne4ravde koje se i 5eni doga@aju, 4ogotovo u 9adnje vrije5e u ve9i knji7evnosti 4a sa5 se da to 9a oravi5 dao u novo 4isanje+ %4ravo sa5 9avr"io novu 4riu kad 9a9voni telefon+ Bavila se 5oja kerka+ Tra7ila je od 5eneI neete vjerovati, da Aoranu uka7e5 neke 9naajke koje slijede u njegovo5 odrastanju, a u ve9i seksualni: s4o9naja+ $ad i se radilo o drugoj te5i, re6i5o o nee5u i9 s4orta ili 4ak knji7evnosti ne i 5i 4ravilo 4ro le5e ali 4riati s nji5e o seksu 5alo 5i te"ko 4ada+ ?ada 5u je ve 18 godina uvjeren sa5 da o to5e i sa5 i5a dosta s4o9naja+ No, je li to dovoljnoG ?ladi u toj do i ve su i juna6i ove 4rie+ To je nai5e do a kad kod nas stu4aju u lju avne odnose i kad satiu ak i 4rvo seksualno iskustvo+ $oliko su 4ri to5e 9reli to je ve drugo 4itanje+ ( a" o to5 dijelu tre ali i 4o4riati+ No, kako 5u o jasniti da je fi9iki 9reo 9a seks ali da je jo" 5entalno ne9reo+ $ako 5u rei da je jo" nes4re5an i e5o6ionalno i tjelesno 9a du lju ve9u e9 o 9ira na uvjeravanje neki:+ Podruje koje govori o to5 4ro le5u 4o9iva tinejd7ere da na5 se o raaju 9a savjet+ !ve ono "to 7ele 9nati sada je vrije5e i da i5 se ka7e ali 4itanje jesa5 li ja ko54etentan da tu 7elju 9adovolji5 u9 diskre6iju i do sa9nanja s koji5 e i on iti 9adovoljan+ Tre a5 li 4ri to5e 5oje i9laganje us4orediti s 5oji5 seksualni5 iskustvo5 ili sa iskustvo5 nekog njegovog idola+ ?o7da su 5u sa9nanja o to5e 4renijeli i 4rijatelji koji su ve stekli to iskustvo+ I4ak ne i: :tio da nasjeda 4ria5a a i 4itanje je kakve su to 4rie+ ?o7da nisu ni stvarne+ !4re5nost na seks kontakt tre a 4re4ustiti intui6iji onda kad 9nate da je to 9adnja oso a koja i va5 uinila ne"to na 7ao+ = og fatalnog susreta koji dovodi do strasti a ne 5o7e5o 5u se odu4rijeti 9na ostaviti 4osljedi6e ko ne 9a itav 7ivot+ I5a li onda s5isla riskirati 9 og jedne naslade+ $ako do9nati je li se netko istinski 9alju io u te e+ Ne tre a gu iti vrije5e da i se s:vatilo da su 9a 4olju46e krivi ra9 uktali :or5oni koji dovode do ludog 4lesa ali ne i 9alju ljenosti+ &dgovor na to tre a tra7iti u su jektivni5 9nakovi5a+ Danas i vi"e nije vrije5e koje nas tjera da 7ivi5o u 9agonetka5a ko u neko5 sa5ostanu gdje skriva5o 9alju ljenost+ No, unato s4o9naje 4ostoji ri9ik ali i 4ro4u"tena "ansa koju nikad nee5o 4re7aliti+ ?oje odrastanje 4rola9ilo je kro9 4uno takvi: 4ro4u"teni: "ansi+ Neke sa5 i4ak i iskoristio do kraja dok su 5i neke ostavile trag kojeg i danas osjea5 ko o7iljak+ Besa5 li grije"io kad sa5 u neki5 dijelovi5a svoji: ve9a 4retjerivao 9 og s:vaanja koje je 9a neke glu4o a 9a druge do ro ili sa5 tada inio 4ravednu stvar+ !jea5 se jednog svog 4rijatelja koji 5i je 4ostavio 4itanje: $oliko ti 4uta tjedno tu6a"G - Nisa5 to nikada rojao ali kree se negdje oko dvadeset 4uta+

- 1* - Cto, 4a jesi li ti ludG 9au@eno e on+ !ad ti je 1* 4a ako ovako nastavi" sa 0* ve e" iti stara6+ -Na osnovu ega to 9akljuuje"G unio sa5 se ja+ -Fovjek 4osjeduje sa5o deset tisua 5etaka i 9ato i: tre a 4ravilno ras4orediti da i i: 5ogao koristiti do kraja 7ivota+ -Pa koliko ti 4uta tu6a" tjednoG -,io sa5 9nati7eljan -!a5o jedno5+ -(u, 4a ti onda i ne 9na" "to je lje4ota 7ivljenjaG Nakon dvije godine 5oj 4rijatelj 9avr"io je u olni6i+ &stat e invalid do kraja 7ivota+ $ad sa5 ga 4osjetio :tio sa5 ga 4itati "to je s ono5 re9ervo5 5etaka koje je uvao 9a kasniji 4eriod+ Nisa5 to uinio+ Ta ilo i to 4odlo s 5oje strane+ Da li je njegova a4stinen6ija 4ravedna stvarG Fitajui novine uoava5 da su istra7ivai utvrdili da se u 4rosjeku kod 5u"ki: 4artnera u svijetu najvi"e seksaju ?a@ari -10) 4uta godi"nje+ !lijede i: Jran6u9i sa 188+ Istra7ivanje je 4rovedeno na u9orku 10**** ljudi i9 18 9e5lje+ Istie se i da su Talijani i Nije56i sa 1)* 4uta godi"nje u sredini ta li6e "to i9nena@uje o 9iro5 na toliku re4uta6iju svoje (5orove strijele+ Naj5anje u4u6aju 5u"kar6i dalekog istoka, 4o 1** 4uta 4a ak i 5anje godi"nje+ I9u9etak ine $ine9i sa 111 4uta+ Nije 5i 9nano gdje je tu 5jesto Hrvati5a+ % ti5 nat4isi5a na4o5inje se da je najseksi4ilniji 5u"kara6 nogo5eta" David ,e6k:a5+ No na njegov i9 or utje6ali su uglavno5 glasovi :o5oseksuala6a+ $a7u da 4ravi 5u"kara6 9a tog fe5inistu ne i nikada dao svoj glas+ $od 7ena naj4rivlanija je Benifer Lo4e9, glu5i6a i 4jevai6a+ ?ene je i4ak 9ani5alo "to je u toj anketi sa 5la@i5a+ Istie se da dvije treine 5ladi: ve od "esnaeste godine stu4aju u seksualne odnose+ I9 svega ovoga 9akljuuje5 da se ja ni u ko5 sluaju ne u raja5 u tu statistiku+ %s4ut se i 4ita5 jesa5 li ja u odnosu na druge neki i9rod ili je to kod 5ene i4ak nor5alno+ Hoe li Aoran 4oi 4ute5 te statistike ili 4ak 5oji5 sto4a5a+ I9nena@uju 5e ti koji stu4aju jedno5 ili dva 4uta tjedno u seksualni odnos da i5aju 7ene i e5u i5 onda one slu7e+ ( 10 K 7ena na oigled varaju svoje 5u7eve+ Fak 20K nji: 4revarit e 5u7a ako ju nitko ne vidi+ Dok i )*K nji: uinile tako@er 4relju ali se oje ,oga, osude ljudi ili osvete 5u7a+ Tre a li se onda dr7ati 4ravila statistike ili 4ak oni: 5og 4rijatelja koji 4ro4agira te9u o deset tisua 5etaka+ Tu 9a6ijelo ne"to ne "ti5a ali kao 4ristojan Hrvat 5ora5 4o"tivati 4ravila ili 4o4ut 4olitiara i95isliti neki 9a5r"en nain da i: se otarasi5+ 3ijeli dan ra95i"ljao sa5 o to5 4ro le5u a on 5i do danas nije nikad 4ravio 4ro le5+ ?o7da je 9ato naj olje da i9a@e5 do neke kavane gdje u u se e sruiti kakvo 4ie 4a rigu 4re4ustiti nee5 veselije5 kao na 4ri5jer 5jestu gdje i idue godine 5ogao 4oi na ljetovanje+ Cto sa5 nau5io to sa5 nainio+ % kavani nakon 4ia kono aru sa5 dao jo" i na4ojni6u a tada sa5 4o"ao kui gdje 5e je doekala ijesna su4ruga+ &tvorila 5i je vrata i ve 4ri 4rvo5 5o5 koraku uoila 5aligane u 5o5 da:u+ Na njeno5 li6u 5ogao se 9a5ijetiti ijes+ Na sreu nije ga is4oljavala+ ,ijesno se 4ovukla u ku:inju a 5eni je 4re4ustila dnevni oravak+ $ro9 od"krinuta vrata 5ogao sa5 vidjeti njenu reak6iju dok je 4ri:vaala ru lje i 9aela ga 4eglati+ Po5islio sa5 4ri to5 "to

- 11 i ilo od 5ene da sa5 sada na 5jestu u5jesto te 5aji6e koju u4ravo glaa+ Be9a 5e 4otrese i 9ato glavu okree5 na drugu stranu+ Eto "to su 7ene, ako i5 ne udovoljava" +% svako5 5o5entu lo"e ti se 4i"e+ &vaj 7ivot 4ovjerio na5 je te"koe i lakoe+ %vjereni s5o da svatko od nas od a6uje te"koe, no unato toga svi i4ak 4ri:vaa5o lakoe+ <ene vi"e te7e da osjete te7inu 5u7a na se i nego lakou njegovog i95i6anja+ ?ada se u 7ivotu sve 5ijenja i4ak se i sve 4onavlja+ I ja se osjea5 udno ako osjeti5 da e doi do neke 4ro5jene+ 3ijeli 7ivot te7i5o 9a nei5 a kad se ta te7nja ostvari gu i5o sve+ Tada te7i5o da na5 se snovi o4et ostvare+ Tre a li vjerovati onda ti5 snovi5aG ( da i se snovi ostvarili nije dovoljno sa5o sanjati+ No java uka9uje na 5noga odri6anja toko5 7ivota na 4utu do 6ilja+ Neki 4ak sve "to i5aju 4osti7u sa5o ro@enje5+ H5, koje li ne4ravde+ ?isli5 da i: io sretan kad i: 5ogao sjesti na stoli6u koja se ljulja negdje na o ali je9era 4a kro9 su5agli6u gledati re4roduk6iju svega onog "to sa5 nekada 9a5i"ljao+ &dajui se to5 sanjarsko5 4o:odu ne i: tre ao ra95i"ljati "to u sutra, te jesu li 6ijene u 4adu ili i dalje rastu ili "to 5i 4redstoji u udunosti+ ?oja uljudnost sili 5e da sve to od a6i5 i da se 4ri:vati5 realnosti+ ?ora5 se su9dr7ati od 4o5isli da e sutra iti olje+ ( je9a 5e :vata kad i u kui gleda5 i95e@u 9idova stvari 4oredane 4o 4oli6a5a jednako kao i svakog dana+ Nisa5 odu"evljen ni s4okojstvo5 ni lju4ko"u ali ni turo no"u+ &d svega se sne iva5 jer 5i se doi5a da se ni sutra nee ni"ta 5ijenjati+ Dok nevoljko 4ri:vaa5 udunost uoava5 da na5 ni 4ro"lost nije ila vesela+ Tada o4a9i: na 4oli6i knjige te u9e: jednu, ali ni itanje 5i nije i"lo od ruke+ ?isli5 da je onda naj olje da 4o@e5 u krevet+ $ad 5i se glava 5alo ra9 istri onda u valjda tre9venije ra95i"ljati a tada u 5oi i s5isliti nain kako 4ristu4iti Aoranu i sao4iti 5u vo9ni red 4olaska vlakova 4re5a us:ienji5a koja ga oekuju+ ; Tog jutra nevoljko sa5 se 4odigao i9 kreveta+ % ku:inji je ve oravila 5oja su4ruga+ %stala se ranije i a" kad sa5 do"ao stavljala je kavu na stol+ Bo" dok sa5 io u so i osjetio sa5 taj 4ri5a5ljivi 5iris+ %9di"ui 4ri"ao sa5 do stola gdje 5e je ve ekala u9 tanjuri sa keksi5a i ko"ara s voe5+ Doi5 sa5 sjeo 4ogledala 5e 4rodorno svoji5 s5e@i5 oi5a a 4oto5 i9usti+ - =nala sa5 da e te 5iris kave i9vui i9 kreveta+ ,ila je o4et ras4olo7ena, ista ona u5iljata 7ena s kojo5 ve godina5a dijeli5 su7ivot+ 'i"e se na njoj ne uoava 5ladenaki 4ogled radi kojeg sa5 se i 9alju io u nju ali i9 nje9ini: oiju i dalje 9rai do roudnost koja je svojstvena sa5o 5alo5 roju ljudi+ I kao "to netko u svojoj su4ru9i gleda 4rin6e9u ili 7enu i9 ajke, drugi u njoj vide vraga+ $a7u da je u svakoj Rijeanki vrag ,ali jedna je od nji: i u nje5u+ & u9et kavo5 nisa5 ra95i"ljao u koju sku4inu da stavi5 svoju+ % svako5 sluaju ni u jednu od ove dvije solu6ije+ Te"ko 5i je iska9ati lijesak s koji5 ona 9rai 5ada je 4retr4jela te"ko djetinjstvo a sada s krinko5 9relosti istie da je e9 o 9ira na status u ko5e se nala9i5o sretna okru7enje5 u okviru svoje o itelji+ 'e s5o i u godina5a u koji5a vi"e ne5a ilu9ija+ Na kon6u ostvarili s5o svoj san odgoje5 djeteta a do itko5 unuka 9a skro5nu o itelj to dodatno 4redstavlja najvee ogatstvo+

- 1) !utra na5 dola9i unuk 4a su4ruga ve dana 4ri4re5a kolae+ (t5osfera u stanu do iva nove di5en9ije jer svaki novi dola9ak Aorana 9a nas 4redstavlja 4ra9nik+ !vaki 5i"i 7eninog li6a 4odr:tava od radosti i veselja "to e o4et 9agrliti svog voljenog unuka u ko5e gleda sa5o olienje lje4ote+ =a"to danas ljudi s5atraju da je olje iti lije4 i 9ao nego do ar i ru7an+ Be li lje4ota jedno "to se kod ljudi 6ijeni+ % svi5 novina5a sva 9a4a7anja svode se na i9gled+ =na5 da je i i9gled va7an ali ovjeka tre a sagledavati u du"u+ Nije do ro 4ri5jeivati sa5o ono "to se nala9i na 4ovr"ini+ Netko i9vana 5o7e sijati 4o4ut 9lata ali da istovre5eno i9 njega 9rai ta5a koja 4ro7dire sve ono "to je 4le5enito+ Aoranu je 18 godina i na 4utu je sa9rijevanja+ No, e9 o 9ira na njegov i9gled jednako i ga voljeli i da je najru7nije dijete na svijetu+ =a sada u se i jo" uvijek 4osjeduje oso ine djeaka+ Njegova slinost sa neki5 glu56e5 lje4otano5 9a koji5 lude 7enske sa5o je 4rola9na+ $ad dosegne 9relost i gru o se u:vati u ko"ta6 s 4ro le5i5a koji dola9e s 4oslo5 sve e ilu9ije nestati+ Doi e stvarnost koja je gru a i okrutna, ali koja je okrenuta 4re5a svijetlu+ Po4ut svi: nas i on e 4rola9iti kro9 5uke 4a ak i u vrije5e dok ude 5ilovao svoju oda rani6u+ !ve e se to odra9iti u njegovi5 oi5a koje e 4ro5ijeniti i9ra9 li6a s koji5 e ova dana"nja aro na lje4ota nestati 9ajedno s djeji5 os5je:o5+ Nestat e i snovi djeje 5a"te kao "to nestaje i sjaj na 4le5enitoj kovini i9lo7enoj vre5enski5 5ijena5a+ &stat e sa5o ovjek koji sjedei u koli5a vrsto dr7i u9de u4ravljajui nji5a ne i li na to5 4utu i9 jegao o4asnosti na koje e naila9iti+ 'alja 7ivjeti u slo odi gdje ti je osigurana 4o5o i eg9isten6ija , gdje e" 9ajedno sa svojo5 o itelji 5oi ostvariti sve ono svojoj dje6i "to je i te i ilo o5ogueno+ <ivot nije sa5o i7ivljavanje na 4lesnja6i5a, utak5i6a5a, igraoni6a5a+++<ivot je 4un nevolja koje nas drsko i i9a9ovno 4rate sve dok s5o 7ivi+ Pri:vatiti i: 5o7e5o sa5o ako 4o@e5o stran4uti6o5 a to ne i: 4o7elio niko5e a 4ogotovo ne svo5 unuku+ Hou li svoji5 iska9o5 ne"to kod njega 4ro5ijenitiG Tre a5 li 5u is4riati svoj 7ivot u 4ot4unostiG Ne, 5isli5 da i to ilo 4atetino+ ?o7da da 5u is4ria5 sa5o 4ar svoji: doga@anja i o ra9lo7i5 i9 or+ Hoe li to iti dosta ili tre a5 dodati jo" tolikoG % tako kratko5 vre5enu ne 5ogu 5u 4uno toga rei+ ( "to 5u god ka7e5 sa5o je 5ali seg5ent 5oga 7ivota, a 7ivot traje 9natno du7e+ !jedei na stoli6i lista5 4a4ire sa is4iso5 5oje dvije 4rie+ Ne, one nisu nje5u na5ijenjene ali u svo5 odrastanju tre ao i 9nati da i to 4ostoji ?oje odrastanje 9a4oinje daleko ranije+ Pravo da ka7e5 jo" uvijek nisa5 svjestan je li ono 4restalo, 5ada sa5 ve 9akoraio u 4o9ne godine+ !reo5 da je 7ena i9a"la i9 kue 4a u 5iru 5ogu ra95i"ljati o to5 svo5 odrastanju+ ( kad je rije o to5e uvijek je 4risutna i neka 7ena ili ak i vi"e nji:+ Pri to5e sve se svodi sa5o na jedan 6ilj+- $ako 4ostii 6ilj+ Lako je govoriti o nee5u dok si jo" u fa9i doga@anja, ali danas kad sa5 ve u godina5a da vi"e ne 9na5 ni "to sa5 ruao juer te"ko da se sjeti5 i doga@anja, a ka5o li i5ena oni: s koji5a su se odvijale 5oje 4rie+ Bedino ega se sjea5 to je roj, a svaka koja je 4ro"la kro9 5oje 4rste i nije ila drugo do roj+ Neke s koji5a sa5 sa5o jedno5 io u la7enstvu raja, ni da su jedine na svijetu ne i: to 4onovio+ Druge na4rotiv toliko su 5e o4inile da se s nji: ne i skidao ni

- 11 do kraja 7ivota+ ( neke sa5 ak i 9avolio toliko da i 9a nji: skidao i 9vije9de sa ne a 5ada se te ve9e i4ak nisu odr7ale+ &d svi: doga@anja neka su 5i i4ak 4rirasla u 5o7dane vijuge i vjeruje5 da i: nikada neu 9a oraviti+ Na rojati sve nji: gotovo je ne5ogue ali neke u i4ak s4o5enuti !vako takvo dru7enje u9 nastu4 i ostvarenje 6ilja i9a9iva 9nati7elju ali i 9a avu dok se o to5e govori+ Pa 5akar se sve svodi na isti 6ilj i4ak doga@anja nisu ista+ Pita5 se :oe li ona 4o uditi interes i kod AoranaG !agledavajui 5oj odgoj, ilo 5i je osigurano 5jesto jedino u du:ovno5 o9raenju+ % 4ogledu o ra9ovanja 4odarila 5e sud ina koja 5i je dodijelila 9vanje da odgaja5 druge+ (li u ve9i odrastanja i do ivanja s4o9naja kako 4rii drugo5 s4olu, 5orao sa5 se jedino osloniti na vlastita iskustva i ono "to sa5 u9 4ut uo ili vidio+ !toga i nije ilo 9a oekivati da u 4ostati neki dasa rado vi@en u dru"tvu, 4ogotovo 7ena+ Bedina stvar na koju nisa5 io ravnodu"an ila je injeni6a da 7ivi5 u stalno5 okru7enju sa drugi5 s4olo5, a na to su 5e 4risilili uslovi + To je i ra9log da sa5 tre ao dr7ati do svog dostojanstva, 4a u to5 4ogledu ar i9igravati 5u"kog+ % vrije5e 5og odrastanja jedno 4odulje vrije5e 7ivio sa5 u 7ensko5 internatu+ ?oja sestra tu je 4o:a@ala srednju "kolu, a svi 9ajedno, oko 4edeset 7enski: ilo je s5je"teno u tri so e+ % ovoj u kojoj sa5 oravio i ja u9 5ene je ilo i dvadeset etiri djevojke+ Nji:ove ra9govore koji su se odnosili najvi"e na ogovaranje kolegi6a, a sve 9 og lju o5ore ili 9avisti 5orao sa5 slu"ati i 4reko volje+ % ti5 4ria5a esto 4uta govorile su i o 5eni+ Pri to5e su rekle da sa5 9godan i "teta da nisa5 5alo stariji+ ?o7da i se neka sa 5no5 i okoristila ali valjda ju je 4la"ilo ogovaranje 4oslije ako i se o to5e do9nalo+ ?oje neiskustvo u to5 4ogledu i jo" djetinjasti 4ogled na 7ivot nisu 5e ni 4otakli da ra95i"lja5 o to5e+ !toga sa5 na nji:ova do a6ivanja gledao kao na igru+ I4ak, kada sa5 jedno5 9a"ao u ku4aoni6u i tu ugledao golotinju nekoliko nji:, kao da se u 5eni ne"to 4o udilo+ Ne"to "to 5ijenja u 4ogledu na drugi s4ol+ I kao uenik 4rvog ra9reda srednje "kole dos4io sa5 u situa6iju gdje sa5 okru7en sa dvanaest 7ena+ ,ilo je to na radnoj ak6iji+ Dos4io sa5 u a5 ulantu na is4o5o sestra5a koje su studirale 5edi6inu a ovdje radile na 9 rinjavanju olesni: rigadira+ % to vrije5e s4avanje se odvijala u jednoj 4rostoriji+ Po4ut sno4lja ili s5o 4oredani na 5adra6e 4rostrte 4o 4odu+ Basno da je 5eni uvijek 4ri4alo 5jesto na kraju+ To ne 9nai da sa5 io odvojen+ %vijek je jedna le7ala do 5ene+ ,io sa5 sra5e7ljiv i ojao sa5 se ak i ruku 4olo7iti na nju a ka5o li "to drugo+ !vaka od nji: inila 5i se lje4oti6o5 i svejedno 5i je koja e lei kraj 5ene+ ?o7da i i sve 4ro"lo e9 4ro le5a da se ta koja je le7ala do 5ene nije svojo5 golo5 gu9o5 s5jestila u 5oje krilo+ Doi5 sa5 osjetio njenu 5ekou 4ro7i5a 5e u9 u@enje+ Is4rva sa5 se od5i6ao 4la"ei se da ne osjeti 5oje i9 oenje+ (li kad sa5 ja uvidio da "to se vi"e od5ie5 ona se sve vi"e 4ri5ie, 4re4ustio sa5 se sti:iji+ %kruenje 5oje 5u"kosti osjetila i i da je u du okoj ko5i a ne ovako+ %5jesto da 5e ukori i da 9atra7i da se okrene5 ona je jo" vi"e vrtjela gu9o5 ne i li 5e 4otakla na jo" vee u9 u@enje+ Tu no nisa5 ni oka sklo4io i koliko sa5 7elio da "to 4rije do@e jutro, jo" sa5 vi"e 7elio da se no 4rodu7i u nedogled+

- 18 !lijedeeg dana nisa5 je od sra5a ni 4ogledao+ ( i ona se 4ravila kao da 5e ni ne 4o9na+ ( onda je do"la nova no+ Pratio sa5 gdje e ona lei+ Do"la je na isto 5jesto+ I ta5an da se 4re5jesti5 nasu4rot nje na drugu stranu 4retekne 5e jedna studenti6a i nije 5i 4reostalo drugo nego da o4et ude5 kraj nje+ ?islio sa5 o to5e kako u i ovu no iti na 5uka5a+ I dok sa5 ekao da 4onovo 4olo7i svoju gu9i6u u 5oje krilo, odjedno5 osjeti5 kako je svoju ruku 4re a6ila 4reko 5ene+ Nakon "to 5e vrsto 9agrli svoja usta 4rilju i u9 5oja+ $ad se odvoji ree: - udi ti:oL &nda 4onovo nastavi sa lju ljenje5+ Trajalo je to neko vrije5e a tada je osjeti5 na se i+ Dok sa5 je 4ri:vaao 9a gu9u uoi5 da na se i ne5a gai6e+ Dok sa5 5ilovao tu gu9u od dragosti 5i je do"lo da svr"i5+ Nisa5 se ni sna"ao kad osjeti5 da sa5 u njoj+ !ve je to o avila a da se jo" nisa5 ni sna"ao+ &nda 5i se ona 4onovo javlja+ -Da ne i svr"io u 5ene+ & avi to na 5o5 sto5aku+ $ako da ti uini5 kad 5e je 9aja:ala a 4ona"a se kao da je na divlje5 5ustangu+ ( onda odjedno5 se okrene i dos4ije 4od 5ene+ Nisa5 i5ao vre5ena da se ogleda5 kako i: uoio da li nas tko 4ro5atra+ 'jerovao sa5 da druge tvrdo s4avaju+ Nije 5e ilo riga da nas koja i gleda+ Toliko sa5 io 9anesen us:ienje5 da 5i je sve ilo ravno+ Bo" neko vrije5e osjeao sa5 se kao gos4odar situa6ije a onda ko i9 4u"ke on i9leti van+ Prislanja5 ga na sto5ak i tad i9 ,5ene ukne lava kao i9 vulkana+ ,r9o osjea5 olak"anje i uoavan da 5e :vata san+ Ne, ne s5ije5 sada 9as4ati+ Cta i rekla da to uradi5G Nisa5 je ni"ta 4itao &na se 4oto5 4o5akne i is4od jastuka i9vue runik te o ri"e se e a 4oto5 i 5ene+ Doi5 odlo7i runik 4onovo osjeti5 njenu ruku na 5o5 s4olovilu+ % tren se o4et ukruti 4o4ut drenova 4ruta+ Nije 5e ni 4itala :oe5o li nastaviti+ % trenu se 4onovo na"la na 5eni+ Te noi 4onovila se ova s6ena "est 4uta+ ,li7ilo se jutro a on jo" uvijek vrst 4o4ut drenova 4ruta+ ,io sa5 4os4an ali i4ak toliko svje7 da i 5ogao nastaviti jo" "est 4uta, 4ogotovo kad i sad do"la druga+ %skoro se ude ostale studenti6e+ !o a je odjekivala od nji:ovi: glasova+ Dok sa5 i: gledao 4olugole kako odla9e do ku4aone ili kako 4rila9e ogledalu 4itao sa5 se :oe li idui no 4onovo kraj 5ene le7ati ova ili e dos4jeti druga+ ?jese6 dana oravit u sa nji5a+ <ene su takve da se vole :valiti+ Druga koja je to ula 7eli 4rovjeriti je li to a" tako+ I "to ako i: ude5 5orao sve 9adovoljiti+ Cto ako noas do@e druga is4ro ati 5oje vi ra6ije+ %skoro sa5 i ja i9i"ao i9 kreveta i stu4io na radnu du7nost+ Nije 4ro"lo dugo kad evo u a5 ulanti na" ko5andant rigade+ Doi5 5e ugleda 4o9ove 5e k se i+ -?isli5 da i ti vi"e do4rinio svoji5 rado5 na drugo5 5jestu+ ,it e ti i olje jer e" i5ati sa5o jednu koja e ti nare@ivati 9a ra9liku od tu gdje to ine nji: dvanaest+ Da je 9nao koliko sa5 ga u to5 5o5entu 4rokleo od ijesa i 5e u io+ ?oja nada da u 5jese6 dana voditi lju av sa svi5 studenti6a5a i9jalovila se 4o4ut 5agle koja se 4odigla dolasko5 sun6a+ $ada sa5 ugledao svoju novu "efi6u, 5rak 5i je 4ao na oi+ <ena koja je ve 4ro"la etrdesetu djelovala 5i je 4o4ut 5aa koji e 5e svakodnevno 4ro adati+ Doi5 s5o ostali sa5i u njeno5 4ogledu uoio sa5 i do rotu i svje7inu koja se i nije ra9likovala od oni: studenti6a++ Iskreno da ka7e5, u njoj sa5 na"ao 4rirodnu otvorenost i lju a9nost koja se odra7avala 4re5a 5eni ne sa5o u 4ona"anju, ve je takva ila i 4re5a drugi5a+ ?islio sa5 joj se 9 og toga is4riati i rei da sa5 is4rva stekao 4ogre"no 5i"ljenje a da sad uvi@a5 kako je 4le5enita i draga oso a+

- 10 %init u to 4oslije 4osla, 9akljui5+ Donijet u joj i 6vijee+ !lijedeeg dana od nje do9naje5 da joj je 5u7 4oginuo u sao raajnoj nesrei i da je ve dvije godine udovi6a+ Do kasno u no o avljali s5o 4osao slaganja ro e+ <alili s5o se jedan drugo5 kako je so a 4retr4ana i da je tu toliko toga suvi"nog + % na"e5 ra9govoru navodila 5e da joj 4ria5 i o 7ena5a+ Pitala 5e jesa5 li jo" djeva6+ Djelovalo je to na 5ene kao da se nala9i5 u sudu 4red istra7no5 4oroto5+ ( onda je okrenula list sa 4rijedlogo5 da 4o@e5o u ku:inju ne"to 4ojesti+ Basno da sa5 to od5a: 4ri:vatio+ Doi5 s5o sjeli 9a stol i ot4oeli jesti 4ogladi 5e ruko5 4o li6u s rijei5a: - Tako si sladak+ ,a" je "teta da nisi 5alo stariji+ !jea5 se da su to govorile i one 7enske u internatu+ Pa starije su ile i studenti6e, a i4ak je jedna iskoristila 5oju 5alenkost+ Nakon toga 4odarila 5i je i a"u vina a onda se 4odi7e i ukljui radio+ Dok sa5 ju gledao kako odla9i 9a4a7a5 da i5a savr"eno tijelo+ Doi5 je na"la 4ravu stani6u 4rila9i 5i i 9atra7i da s njo5 9a4le"e5+ Rekao sa5 joj da a" i nisa5 neki 4lesa i oji5 se da joj neu ga9iti 4o noga5a+- Nije ni va7no, ree 5i+ 'a7no 5i je da u ovo5 5o5entu osjeti5 nekoga u9 se e+ Basno da sa5 joj udovoljio+ $ad je 9avr"ila 5u9ika jo" 5e uvijek vrsto stiskala u9 se e a onda je uslijedili lju ljenje+ Ni sa5 ne 9na5 kako s5o se 4oslije na"li u krevetu+ %dru7eni5 snaga5a i95jenjivali s5o 4olo7aje 4re4ustiv"i se strasti da ona u4ravlja s na5a+ Bedno5 rijeju, nis5o se odvajali i9 9agrljaja+ Trajalo je to sve do jutra+ ,ija"e to 5oje ra9do lje najdu7e 4rovedeno u9 jednu 7enu+ Nakon 5jese6 dana ja sa5 4o"ao u Rijeku + Negdje oko dvije godine i9a jo" sa5 je jedno5 vidio u 4rola9u ali nisa5 joj se javljao+ Ne 9ato "to to nisa5 7elio ve 9ato "to sa5 io sa djevojko5+ $ako se 5oglo oekivati stje6ao sa5 i nova 4o9nanstva+ !jea5 se 4roslave klu a nakon "to s5o i9vojevali 4o jedu+ =a 9ajedniki5 stolo5 9a4a9io sa5 jednu 4ostariju 7enu+ Njen 5u7, 5alo stariji od nje, da li 9ato da se 4oka7e 5la@i5 ili je io neki drugi ra9log, tu veer inio je ra9ne udala"tine i ludosti+ ,e9 dara 4riao je i vi6eve ali i svoje 9gode sa 7ena5a+ ?eni je to ilo neu5jesno, 4ogotovo kad sa5 uoio da je i njoj neugodno+ No, on je io sirov 4a u9 glasno :valjenje jo" je i 5alo vi"e 4o4io+ Festo 4uta je 4rinosio a"i6u usti5a, valjda 9ato da i i9 nji: lak"e i9la9ile te udala"tine, koje su na nju djelovale kao udar6i+ Ta do rodu"na 7ena, ar 5i je tako i9gledala uinila 5i se osa5ljena i to je io ra9log da sa5 sjeo na stoli6u li7e njoj+ =a ra9liku od njega ila je naoita, karakterna ali i vrlo 9godna 7ena+ Po i9gledu rekao i: da joj je etrdeset dok je nje5u 5oglo iti i "e9deset+ Dok je on sjedei 9a drugi5 stolo5 sa jo" troji6o5 4o9nanika ra9lagao svoje stavove, dotle s5o njegova 7ena i ja stu4ili u ra9govor koji je uskoro 4ostao sve inti5niji da s5o se u r9o oslovljavali sa ti+ =vala se Jranka+ Maskali s5o o ra9ni5 te5a5a ali neve9ani: 9a ovu 4roslavu+ Dok s5o ra9govarali 9urio sa5 ko 4o5a:nitao u njeno lije4o li6e+ Pitao sa5 se tada 9a"to 5e toliko 4rivlae starije 7ene+ Pa oko 5ene je toliko 5ladi: a ja se 9agledao a" u ovu koja je u9 to jo" i udana+ &va 5i je toliko 9a4ela 9a oko da joj ni u snu ne i: o4rostio+ %4ravo 9ato navodio sa5 ra9govor na jedan 6ilj koji i: :tio ostvariti+ ,og 5e ouvao ako sa5 4ri to5 i 4o5islio da i to5 rogonji 5ogao 4reoteti 7enu+ $oliko je on stariji od nje i ona je toliko starija od 5ene+

- 12 &krenuo sa5 se 4re5a stolu gdje je sjedio njen 5u7 i uoava5 da se njegovo dru"tvo ogleda na nas+ Nisa5 se 4la"io da i 9 og toga 5oglo doi do neke gu7ve+ Pa ja joj sa5o 4ravi5 dru"tvo+ I dok sa5 5islio da e sve ostati na to5e osjeti5 kako je svoju ruku 4olo7ila na 5oju nogu+ =nao sa5 da je to 9nak da tre a5 ii dalje+ Bedva sa5a ekao kad u joj se uvui is4od gai6a+ Najjadnije je u sve5u to5u ilo da ju i5a5 kuda odvesti+ Da to i uini5 od5a: i ili 9a4a7eni, a 4oslije i 5ogle nastati i ko54lika6ije+ Po5isao da ju odvede5 do N3-a ila 5i je 5alo 4rosta+ (li to je jedino 5jesto gdje i 5ogli o aviti nau5+ Po5i"ljao sa5 4ri to5 i na njenog 5u7a+ I9gledao 5i je kao neki li6e5jer 4a ga i nisa5 7alio 9ato "to e 5u na iti jo" jedno5 rogove+ (ko ne uini5 ni"ta sada dok je tu 4rilika, ve sutra e ot4utovati s nji5 i vi"e ju neu nikada vidjeti+ ( 4ro4ustiti takvu 4riliku ilo i vi"e nego "teta+ !u5nja5 da u je vi"e ikad vidjeti+ Njen 5u7 i ako ve u godina5a jo" se uvijek udvarao 5ladi5a+ Pri5ijetio sa5 to kad su ga o ila9ile kono ari6e+ % svo5 a:ato5 4ona"anju govorio i i5 i kako 5u se do4adaju+ Pri to5e je na4o5injao da se ne tre aju 4itati je li i darovit+ !voje e5o6ije iska9ivao je naglas , valjda 9ato da ga i 7ena uje+ ( ona kao da je i5ala 9a ranu 4red drugi5a rei i rije+ Pri:vatio sa5 se nje9inog dru"tva i sad kad je i ona 4ri:vatila 5ene, jedina 5isao 5i je ila kako ju odvojiti od dru"tva i 4ogleda drugi: da i ju 4rivio vrsto u9 se e ?olio sa5 ,oga da 5i usli"a 5ol u kako i ostvario 7elju da joj se "to 4rije 4odvue5 4od gai6e+ I9gleda da 5i je 5olitva 4o5ogla+ Nakon i9vjesnog vre5ena njen 5u7 se 4odi7e sa stoli6e i 9ajedno sa ovo5 troji6o5 odla9i do "anka+ Tu su 4o4ili 4ie a 4oto5 4o"li u drugu so u+ To je io 9nak da i ja 5ora5 ne"to 4odu9eti 4a da ju odvede5 na 5jesto gdje u 5oi ostvariti 6ilj+ Aledao sa5 ju sa 4o7udo5 i 9a5i"ljao kako e se 4ona"ati u 5o5 9agrljaju+ &staje 5i 5alo vre5ena, jer ako se on vrati 4ro4ala 5i je "ansa+ =ato donosi5 odluku da vi"e ne s5ije5 ekati+ Podi7e5 se sa stoli6e i nju :vata5 9a ruku te ju 4ovue5 9a so o5+ -$uda 5e 5isli" odvestiG 4itala je ti:o+ Nisa5 9nao "ta da joj ka7e5+ To o7e u "ali ree5 joj 4oto5 da ju vodi5 u rajski vrt+ Nas5ijala se ali i dalje 5e je 4ratila+ $ad s5o stali 4red 5u"ki5 N3-o5 ree5 joj da 5e tu 5alo 4oeka+=a to vrije5e 4rovjerio sa i utvrdio da ne5a nikoga, a onda ju 4ovede5 u jednu od ka ina+ Doi5 sa5 9atvorio vrata, kao 4o5a:nitao sa5 navalio+ Nisa5 i5ao vre5ena ni da joj skine5 gai6e a ve je 9aela u9disati od 9adovoljstva+ !ve se odvijalo sti:ijski+ % 9anosu nisa5 se us4io ni 9a4la"iti i u4itati :oe li netko doi i uti nas+ Nakon "to su na5 se uti:nule strasti, o4u"teni i9la9i5o 4oti:o van+ &4et s5o i5ali sreu da u 4rostoru nije dola9io nitko 4a se neo4a7eno vrati5o 4onovo 9a stol+ Doi5 s5o sjeli u njeno5 4ogledu 9a4a7a5 9adovoljan os5je:+ Po5isli5 da i ilo do ro 4onoviti ovo jo" jedno5+ (li kako G Na isto5 5jestu sad i trajalo daleko du7e a to 9nai i9lo7iti se sluajni5 4osjetio6i5a koji i 5o7da 4o9vali i druge 4ro5atrae+ Da sa5 i :tio da se to ostvari ne i: 5ogao jer je 9a koju 5inutu i 5u7 se vratio+ &d5a: je do"ao 9a na" stol i nakon "to je sjeo jo" je 4o4io a"u 4ia a onda se o raa njoj+ ?ora5o 4oiL Na 5ene nije o ratio ni 4ogled+ !5atrao je valjda da sa5 ja 5orao njoj 4raviti dru"tvo 9a stolo5 sve dotle dok on tu5ara okolo+ Dok su se udaljavali u 5eni se udi 7elja da ju jo" koji 4ut vidi5+ Pri:vatio i: 4o9iv i da je kilo5etri5a udaljena+ Dok je odla9ila u4utila 5i je u9 5a:anje ruko5 jo" jedino tu7an 4ogled+

- 1. &stav"i sa5 4risjea5 se trenutka dok sa5 ju dr7ao u 9agrljaju+ %:, kako i to jo" jedno5 4onovio+ ( onda 4odi7e5 4ogled i na 4ar 5etara dalje 9a na"i5 stolo5 9a4a9i5 slo odnu stoli6u+ Podi7e5 se i 4rila9i5 dru"tvu s 4itanje5 s5ije5 li i5 se 4ridru7iti+ Doi5 sa5 sjeo, 5lada djevojka kraj 5ene 4redstavi se+ =a udo u njoj nisa5 gledao isto ono "to sa5 vidio na Jranki+ ?ada je ila 5oji: godina, u9 to i 9godna, s5atrao sa5 da u iti 4ristojan i te da neu ni"ta 4odu9i5ati+ (li kad s5o 9aeli ra9govor io sa5 4olaskan kad 5i je rekla da sa5 9godan+ %9 to je dodala da 5e 4ro5atra od 5o5enta od kada s5o do"li u ovu 4rostoriju+ (ko je istina to "to govori onda je vjerojatno 9a4a9ila i kad sa5 sa Jranko5 oti"ao u 5u"ki N3+ Tada 4o5isli5: "to ako je Jrankin 5u7 9adu7io jo" nekog da 4rati "to 5u 7ena radiG Ne, i ako je toliko sirov i4ak nije toliko 4re4reden da se u4u"ta i u to, 9akljuuje5+ Cto sa5 vi"e ra9govarao sa ovo5 djevojko5 9akljuuje5 da u kod nje ostvariti ono "to sa5 9a4oeo sa Jranko5+ Hoe li i to 4roi 4o4ut sjaja ljeskali6e kao sa Jranko5 ili e to 4otrajati i 4rodu7iti se ar 9a neko vrije5e+ =a sad e5o si jo" 5alo laskati a kada do@e vrije5e 9a odla9ak 4otrudit u se 4ronai 4ravo 5jesto e9 4ogleda drugi: i stra:a da nas tko 4rekida+ O % ti5 ra95i"ljanji5a "to i rekao unuku dola9i5 do 9akljuka da sa5 oti"ao 4redaleko+ Pa neu 5u valjda i9lagati svoju iografiju+ I da i, to i 5i jedna knjiga ila 4re5alena+ ( i koga to 9ani5aG Nje5u tre a i9lo7iti ne"to kratko i je9grovito ali i 9ani5ljivo da i s:vatio i od toga i9vukao 4oduku+ ?o7da da 5u i9lo7i5 sa5o nekoliko 5oji: doga@anja ili da se 4osjeti5 na neke i da od nji: 4renese5 ono naj9ani5ljivije+ 'aljda e to onda i5ati uinka+ Pa da onda 4o@e5 redo5+

- 1/

DBE'&B$( !( P!&?

!jedio sa5 kraj 4ro9ora okrenut li6e5 4re5a uli6i+ Na se i sa5 i5ao kuni ogrta koji je u ra5eni5a io 5alo 4re"irok ali to 5e nije s5etalo+ Ti: dana a" sa5 na5jeravao 4oi i do fri9era jer 5i je i kosa 4revi"e 4orasla i sada kad gleda5 kro9 4ro9or vlasi 5i 4adaju na oi+ (li ni to 5e toliko ne s5eta+ %oava5 4rola9nike+ Ne oji5 s 4rii uli6i ali kad ugleda5 neku lije4u 7ensku osjeti5 da i: skoio sa 4rvog kata u koliko i 5e 4o9vala+ Fovjeku sva"ta 4ada na 4a5et dok gleda 4rola9nike a ja sa5 jo" 5lad i nije udo da 7eli5 stu4iti u kontakt s neko5 djevojko5+ Bedna od nji: 9a4ela 5i je 9a oko+ 'e vi"e 4uta 4ro5atra5 je dok 4rola9i kraj 5oje kue vodei 4sa u "etnju+ Ponaj4rije 5ora5 istai da 5i se svi@a i nje9in 4as+ 'eliki vujak kakve i5aju 4oli6aj6i+ Da i5a5 takvog osjeao i: se ugodno gdje god i: 4o"ao 9najui da 5i je 4as 9a"tita+ % us4ored i s 5ojo5 kujo5 rase Posavski goni, ovaj njen d7ukela 4ravi je lje4otan+ (li 4onajvi"e lje4ote skriva se u djevojako5 u5iljato5 li6u+ =a5a5ne 4lave oi dra7ile su 5e do ludila kad i: sa5o 4o5islio na nji:+ %vijek su vla7no lije"tale nje7ni5 sjaje5 a 4ogled u nji: dovodio 5e je do transa+ Ne s:vaa5 da od toliki: djevojaka u 5jestu a" sa5 5orao ovu 4rivoljeti+ $ad god ne ui5 sanja5 o njoj+ I5a5 osjeaj da ona 5r9i netonost+ !vaki dan u redoviti sat ona sa 4so5 4rola9i 4ored 5oje kue+ ( u to vrije5e ja se s4u"ta5 ni9 ste4eni6e i 9au9i5a5 5jesto skriven i9a gr5a kako i: joj io "to li7e+ Dok 4rola9i osjea5 njen 5iris koji 5e o5a5ljuje+ !iluetu njenog skladnog tijela 4rati5 sve dok 5i je u vidokrugu a nakon toga vraa5 se 4onovo u svoju so u gdje u sa5oi okru7en sa etiri 9ida 9a5i"lja5 njeno dru"tvo+ &no "to osjea5 7elio i: dijeliti s voljeno5 oso o5+ ( od svi: 7ena koje 9na5 ni jedna nije kao ona+ Toliko 5i je liska a o4et toliko udaljena+ I9 5isli na tu djevojku 4renu 5e 5a5in glas+ =ove 5e da do@e5 do nje+ Podigao sa5 se sa stoli6e i u4utio do dnevnog oravka+ - I9voli 5a5aL -Pri4re5ila sa5 ti 5arendu, :ajde da ju 4ojede"+ Prila9i5 stolu ali u 5isli5a i dalje ostaje5 s djevojko5+ &sjea5 da i i ona :tjela iti lju ljena+ Na kon6u i ja sa5 5u"kara6 kojeg i svaka djevojka rado 4rivoljela+ &vi susreti sa5o i9daleka odvode 5e u jo" vee sanjarenje "to 5e ini nesretni5+ & o7e, 9 og nje sa5 i9gu io i volju 9a jelo5+ (ko to 5a5a 4ri5ijeti it e 4ro le5a+ ?ora5 se ar 4raviti da 5i jelo ide u tek+ - ?ate, tre a i9vesti 4sa u "etnju, u5orni5 glaso5 ree 5a5a+ I 4a9i da se ne 4otue sa drugi5 4si5a+ Naj olje je da ga ne is4u"ta" s lan6a+ - Ne rini 5a5a, nije 5i to 4rvi 4ut da ga i9vodi5 u "etnju+ -Do@i Loti, do9ivao sa5 na"u kuju+ $ad sa5 joj najavio da ide5o njena 4a5etna nju"ka sijala je od 9adovoljstva+ ( to je 4os4je"ila jo" i ne4restani5 5a:anje5 re4a+

- 1$ako i: rado 4o"ao 9a ono5 djevojko5 ali 4la"i5 se da njen 4as ne rastrga 5oju Loti6u+ Best da je i Loti na4rasita te da na4ada druge 4se+ Pri 4osljednjoj "etnji skoro sa5 se 4otukao s ga9do5 drugog 4sa+ Na sreu nai"la je neka 7ena i sti"ala ovjeka, no ostalo je i4ak na 4retnji+ To je ra9log da ne ide5 ta5o gdje je djevojka+ Fekat u drugu 4riliku da joj 4ri@e5 kada ude5 sa5 i 9ato 5oli5 oga da tada 4ri:vati 5oje dru"tvo a 4oslije e valjda uslijediti i lju av+ $ada sa5 s Loti i9a"ao na uli6u 9a5i"ljao sa5 si da 5e ta djevojka eka 4red kuo5 kako i 4o"li 9ajedno do 4oljane+ Loti je oklijevala dok s5o i9la9ili kao da je una4rijed osjeala stra: susreta s vujako5+ % jedno5 5o5entu 4o5isli5 da i se 5oji snovi 5ogli i ostvariti+ -Loti, 7ao 5i je, no ne5a nikakvog 9astoja+ % koliko 7eli" nju"kati ini to u 4arku+ 3rte li6a 9a5raile su 5i se kad sa5 na uli6i 9akljuio da 5ora5 4oi u su4rotno5 4rav6u od 5oje nesu@ene lju avi+ Pret4ostavlja5 da u 4arku ka5o na5jerava5 stii ne5a drugi: 4asa+ (ko i i5a ne tako o4asni: 4o4ut vujaka djevojke+ -Loti, "to ti ka7e" na toG Loti 5e 4ogleda i veselo 5a:ne re4o5+ Poto5 s5o 4o"li dalje+ =a deset 5inuta stigli s5o do odredi"ta+ =a udo u 4arku s5o 9aista ili sa5i+ 'eseli5 se 4rirodi jednako tako ko i do roj knji9i, a sjesti u 4rirodi na klu4u i itati do ru knjigu, u7ivanje je koje5 ne5a 4re56a+ Bo" ako oko te e 6vrkuu 4ti6e i le4r"a li"e a 4riroda 4oka9uje svoja najlje4"a svojstva, osjea" se ko u raju+ Doi5 sa5 le@i5a naslonjen na klu4u otvorio 4rve strani6e nekog lju avnog ro5ana 9a trenutak sa5 gledao u slova ali to je 5alo trajalo+ Pogled 9ati5 skrene5 na Loti koju sa5 4ustio sa lan6a da se 5alo istri 4o 4arku+ Pratei njeno igranje 9anosi5 se osjeaje5 kako je lije4o iti e9 ri7an+ ( da i si to ovjek 5ogao ostvariti 5ora iti ogat+ ! nov6e5 danas 5o7e" i9vesti "to god te volja, 4a ak i 5ati 7ensku koju god 4o7eli"+ Da i5a5 nova6a od5a: i stigao i do te 5oje nesu@ene lju avi+ Neki 9 ilja i5aju sreu ve ro@enje5+ Da sa5 se ja rodio ko 4rin6 9nao i: kako si 4rilagoditi 7ivot, ovako 4ra9nog d7e4a ostaje 5i sa5o 5a"ta+ No 5a"tajui 5ogu se 4retvarati i da sa5 4rin6+ <ivot je kratak a 4ri to5e se i odrasta i 9ato se 9a njega tre a 4ri4re5iti a u4ravo ta 4ri4re5a stvara 4ote"koe koje su o4et ve9ane 9a nova6+ Ni"ta nee iti od tog ogatstva u koliko sa5 ne 9asue" rukave i da" se u 4osao+ Do odrastanja jo" je dugo i 9ato se ne 5ora5 ve danas rinuti "to u tada+ !ad 5i je vrije5e da si 4rvo na@e5 kakvu djevojku 4a da s njo5 iskoristi5 slo odno vrije5e svoje 5ladosti+ Dok sa5 5isli5a lutao kro9 glavu odjedno5 uoi5 da ne5a 5og 4sa+- $ud li je sa5o oti"la ta 5oja LotiG 4itao sa5 se 9 unjen i 9a rinut+ Ne o je ilo e9 o laka, tako rei 4ot4uno isto 9 og ega je i sun6e jako 4r7ilo+ !toga 5i je 4rva 4o5isao ila da je Loti 4o"la na 5jesto gdje i5a vode+ Podigao sa5 se sa klu4e i stao do9ivati+ $ako nije ilo odgovora 4o@e5 ju 4otra7iti+ Po5isao da se sa5a vratila kui nisa5 4ri:vaao, 9ato 5ora5 utvrditi drugo rje"enje+ ?oja Loti 4ri4adala je vrsti 4asa koji se unato 5ali: i9leta uvijek vraaju do ga9de+ Bo" sa5 je do9ivao nekoliko 4uta, o i"ao 6ijeli teren ali nisa5 je na"ao+ =ato se o4et vraa5 do klu4e gdje 4onovo sjeda5+ Pitajui se gdje i 5ogla iti 4o5i"lja5 i da ju 5o7da nije drugi 4as odvukao na svoj 4ut van 4arka+ Ne, to je ne5ogue, 9akljui5+ Doi5 i se udaljila van 4arka od5a: i se vratila+ (ko se uskoro ne 4ojavi 5orat u e9 nje 4oi kui+ ?o7da je njena dana"nja avantura

- )* 9avr"ila i sa5a 4o"la kui+ Ta 5ogunost najvi"e 5e rine 9 og 5a5e+ Cto e ona 4o5isliti kada uoi da se 4as vratio e9 5ene+ $akva je jo" i 5ogla anga7irati i 4oli6iju+ ,es4o5ono sa5 gledao u daljinu ne 9najui "to da uradi5+ % dosada"nji5 "etnja5a to 5i se jo" nikada nije dogodilo+ Da je ar jo" netko tu u 4arku 4a da ga u4ita5 je li vidio 5oju Loti+ I ta5an da se 4odigne5 sa klu4e i u4uti5 4re5a kui, ugleda5 Loti u 4ratnji djevojina vujaka+ Pun ne5ira strui 5i se stra: u noge od oja9ni da se 4si ne 4otuku+ Tada joj nikako ne i: 5ogao 4o5oi+ Preostalo i 5i jedino da ju es4o5ono gleda5 4o4ut 5alog djeteta kako je u ija taj vujak+ Prenera9io sa5 se kad sa5 ugledao da je u5jesto tue uslijedila i95e@u nji: igra+ Hrvanje i jurnjava s5jenjivali su se jedno 9a drugi5+ %5alo "to se nisa5 sru"io s klu4e od s5ije:a dok sa5 i: 4ro5atrao u e9 ri7noj igri+ ( onda sa5 se 9a4itaoP Be li to 9 ilja djevojin 4asG Da 5u nije ga9da netko drugiG &vaj 5o7da sa5o lii na njenog 4sa+ No oni su 4o"li na drugu stranu+ ( i4ak okolni5 4ute5 5ogli su doi i dovde+ &d te 4o5isli osjea5 u9 u@enje u sr6u+ %dara 5i ko loko5otiva+ % 7ivotu ne i io sretniji ovjek kad i: 9nao da je 4as njen+ I5ao sa5 neku unutra"nju slutnju da je 5oje naga@anje i4ak tono+ No rano je da se ve sada veseli5+ ( "to ako je vlasnik neki 5u"kara6+ Ne, tada i: od5a: 4o"ao kui i 4onovo gledao kro9 4ro9or dok ne i: ugledao nju kako se sa 4so5 vraa i9 "etnje+ Pun ne5ira 4odigne5 se na noge te i dalje 4ro5atra5 4se u igri+ ?oralo se dogoditi ne"to+ Ili e se uskoro 4ojaviti neki 5u"kara6 ili neka 7ena+ ( 5o7da i o oje+ Dok sa5 i dalje gledao igru 4asa 4ogleda5 okolinu ne i li o4a9io koga+ ( onda utvrdi5 da je 5o7da ga9da tog 4sa negdje na klu4i 4o4ut 5ene 4a i on eka na 4ovratak svog lju i56a+ $ako i ilo da 4o@e5 4otra7iti tog ga9du+ Ne, i dalje sa5 u dile5i+ ( 5o7da je naj olje da o to5e vi"e i ne 5isli5++$ad se 4si u5ore svaki e 4oi do svoje klu4e i lei 4ored svog ga9e+ Dok se jo" igraju radije da se 4osveti5 to5 gledanju koje 5e odu"evljava vi"e nego gledanje 4redstave 4ro"li 5jese6 kada je u gradu gostovao 6irkus+ Ba5ano i 4si u7ivaju i 9ato je naj olje da i: ostavi5 na 5iru+ Neki unutra"nji glas kao da 5i govori da se ne 5ie5 sa klu4e te da se i dalje 4re4usti5 gledan igre 4asa+ Dokle god oni udu u7ivali u igri i ja u u gledanju+ ?ili6a, tako se 9vala 5oja nesu@ena lju av !jedila je na klu4i i itala knjigu+ Doi5 je 4odigla oi uoi da 4as vi"e nije 4okraj nje+ Pri4adala je oni5 ljudi5a koji5 nakon u@enja tre a vre5ena da se 4ri eru+ ( sadr7aj knjige skoro ju je us4avao+ Nakon "to je 4rotrljala oi 4odi7e se sa klu4e,+ $a5o li je 5ogao nestatiG 'u6o, 4o9ivala je svog 4sa+ $ako se nije oda9vao 4o9ivu 4ogleda na svoj sat+ Rano je da ve sada 4o@e5 kui+ (li gdje je nestao 'u6oG Po5isao da 5u se "to nije dogodilo 4otakne ju da ga 4otra7i+ %9 u@ena "to ga nije na"la na 4rostoru ka5o se u4utila 4o@e na drugu stranu+ % to5 tra7enju nije joj ni 4alo na 4a5et da i se njen 4as 5o7da igrao sa drugi5 4so5+ Puna ne5ira 4ri"la je ledini na kojoj ga ugleda u igri sa Loti+ ?eni je 9astao da: kad sa5 i9a svoji: le@a 9auo njen glas -Be li ono tvoj 4asG I9rekla je to tako 5irno kao da 5i :oe rei da se ne u9 u@uje5 Na 5o5ent sa5 se osjetio kao 5aleno dijete ko5e 5ajka govori da se ne 4la"i+ -Da, 5oj je, odgovorio sa5 4la:o+

- )1 -$ako vrije5e r9o leti, no jo" i5a5 toliko vre5ena da 5alo 4osjedne5 kraj te e ako 5i do4usti"G ?ilostivi o7e, jel se to 5eni sa5o 4riinjava ili je to stvarnost+ %5jesto da ja 4rila9i5 njoj ona 4rila9i 5eni+ Toliko sa5 se ojao ove situa6ije a ona 5i 4ada ko s ne a+ - !a5o i9voli, it e 5i drago da 5alo 4o4ria5o+, rekao sa5 to ti:o+ -I4ak 9adr7i 4rie 9a 4oslije a sad 5e radije 4usti da se i ja 4re4usti5 u7ivanju gledanja igre na"i: 4asa+ Doi5 je sjela kraj 5ene dodir njeni: okova 4rislonjeni: u9 5oje djelovao je na 5ene ko udar elektrine struje+ Trn6i su 5e u tren 4ro7i5ali sve do sr6a a ono je 9aelo lu4ati ko loko5otiva u 4unoj r9ini vo7nje+ &sjea5 da ide5 u s5jeru koji5 se sti7e do raja+ ( onda ?ili6a okree li6e 4re5a 5eni+ -%7iva" li i ti u 4ogledu na nji:ovu igruG ?alo sa5 4oekao a onda odgovori5++- Da, 5alo 4rije toliko sa5 se s5ijao da sa5 skoro 4ao sa klu4e+ ?ili6a se nagne nad 5ene, 4ogleda 5e u oi i u4ita+ -Pri5jeuje" li da su oni 9alju ljeni jedno u drugoG -I9gleda tako, odgovori5 4la:o+ Daljnji ra9govor o 4si5a 4ru7io 5i je trenutak s5irenja+ I sr6e 5i se u5irilo 4a sa5 na trenutak o4et osjeao sta ilnost kao da sa5 se sa aviona s4ustio na 9e5lju+ -Ba sa5 ?ili6a, ree i 4ru7i 5i ruku+ -Ba sa5 ?ate, odgovori5 4la:o i jo" 4la:ije 4ri:vaa5 tu ruku++ -Fuj, jel se ti to 5ene 4la"i"G -Ne, otkud ti toG -Nekako 5i ne i9gleda" a" naj olje+ Da nisi olestanG -?a daj, "to to 4ria"G Dok sa5 ju gledao u oi nastojao sa5 "to du7e ostati istri5+ I 5ada 5i je glava ila istra osjea5 neko udno 4ro7i5anje koje 5e vodi u neko5 drugo5 s5jeru a ne nastavku ra9govora+ Da i5a5 to4lo5jer utvrdio i: i da 5i se te54eratura 4ovisila, 5o7da i do 1- stu4njeva+ To lju4ko stvorenje koje sa5 do sada 9a5i"ljao an@elo5 sjedei u9 5ene 4renosila je svoju to4linu 9raei 4o4ut 9vije9de 4a 5i je sve 4ostalo drugaije 9 og ega sa5 i9gu io i dar govora tako da odgovara5 sa5o na njena 4itanja+ &4et se okrene 4re5a 5eni+ Njene 9a5a5ne oi sijale su od vla7nosti+ (ko 5e i dalje ude ovako 9anosno gledala 4oludjet u i ja od tog 9anosa+ -Rekao si 5i da e5o 4o4riati a ti i dalje sa5o ulji" u tu ludu igru 4asa+ Beli, a da i ti nisi 9alju ljenG Nisa5 9nao "to da joj na to odgovori5+ Pret4ostavljao sa5 da se to ne vidi u 5oji5 oi5a a ojao sa5 se da ne uoi da sa5 9alju ljen u4ravo u nju+ ,ilo i 5i dra7e da 5e to nije 4itala ali udui da joj ne"to i4ak 5ora5 odgovoriti, 9au9eo sa5 stav u ko5e u is4asti 5u"kara6, 5o7da ne"to stariji i ne"to o9 iljniji nego "to 5e odaju godine+ -Ne, to je ilo sa5o u 4ro"losti+ -I5a" li sada kakvu djevojkuG nastavila je s isto5 u4orno"u kao i do sada+ Nisa5 se usudio da od5a: odgovori5 ali kako 5e je gledala i9gledalo je da e9 odlaganja oekuje odgovor 4a 9ato 4la:o ree5+

- )) -Ne5a5+ -Be li, a da ti nisi neki 4ederG &vo 4itanje 4ogodi 5e u sr6e+ $o i9 kata4ulta skoi5 sa klu4e i 9agleda5 se u nju+ - &tkud ti to 4ada na 4a5etG -Lije4 si a svi lje4otani su 4ederi+ -=ar ti ja 9 ilja i9gleda5 lije4G -Ne sa5o lije4 ve 4rekrasan+ Naj4o7eljniji 5u"kara6, To 5e je toliko 4odiglo ko 5u"kar6a da sa5 se osjetio va7an i 9aeo gledati na svijet oko se e kako se ru"i a ja jedini stoji5 us4ravno dok na kon6u 9austavlja5 katastrofu+ I4ak to je djelovalo na 5ene sa5o na tren+ ,ilo i 5i dra7e da to nije rekla, 4ogotovo ako 4oslije ka7e da nije 5islila o9 iljno, ve da je to rekla sa5o tako da 5e o:ra ri o 9iro5 da sa5 se jo" uvijek dr7ao 4la:o+ Nisa5 se usudio vjerovati da to 5isli o9 iljno , no nije 5i ni odgovaralo to "to su5nja da sa5 4eder+ -Nisa5 4eder, na4rotiv, svi@aju 5i se 7ene+ Evo i ti 5i se neo ino svi@a", a 5ora5 rei da si u 5oji5 oi5a 4rekrasna djevojka+ &4et sa5 sjeo kraj nje+ -Da li ti to u9vraa" sa5o 9ato da i re9ultat io nerije"en, ili uistinu tako 5isli"G 'i"e nisa5 na5jeravao na4ustiti itku u osvajanju te lje4oti6e+ ,io sa5 uvjeren da u 4rije li kasnije savladati sve arijere i da u je ve danas lju iti+ Ne 9na5 da li je slutila da ju ve odavno o o7ava5+ $ako je vrije5e od5i6alo 5i s5o se sve vi"e 9 li7avali, a kad sa5 joj 4ri:vatio ruku uoi5 da nije u95aknula, tad 5e je 4restao i stra:+ =nao sa5 da je uvod u na"e 9 li7avanje konano 9avr"en i da sad slijedi nastavak kojeg sa5 9a5i"ljao dani5a+ $r:otine stra:a odjedno5 su nestale ko voda koja u su"i is4arava ili odla9i u 9e5lju+ Naravno da s 4ra9ni5 gu5a5a na auto5o ilu neu daleko stii, 9ato :itro 5ora5 4ovratiti snagu i u4utiti se u nastavak+ 'i"e 5i nije liila na 4rivi@enje+ Tra7io sa5 rijei da nastavi5 s ra9govoro5+ ! 5uko5 sa5 se savla@ivao da ju ne 9agrli5, a onda ona 4olo7i ruke oko 5og vrata i nje7no ree: -Puno 4ria" a do sad si io tako ti:+ De, 5isli5 da je vrije5e da to 4rekine5o+ Tada 5i 4rivlai glavu i svoje vrele usne 4rilju ljuje u9 5oje+ & u9elo 5e neko udno uvstvo+ No od5a: se 4ri ere5 i vrsto je stisne5 u 9agrljaj+ Lju av je 4rokleta stvar+ &djedno5 nestaju sve rige i sav se 4retvara" u ie koji 6ijelog se e :oe 4odariti voljenoj oso i+ ( voljeti 7enu koja ti u9vraa lju av isto je kao i na 4re5ijeri glu5iti glavnu ulogu a ti si svjestan da e te ona u9dii do idolstva+ &djedno5 uoi5 da se ona ustaje+ Dr7i 5e 9a ruku i vue 9a so o5+ Dok sa5 je 4ratio u se i sa5 se 4itao "to to s5jera+ I"li s5o 4re5a o li7nje5 gr5lju+ Naravno da sa5 je :tio u4itati- "to sad+ Na kon6u se i4ak odlui5+ $uda 5e to vodi"G -I9a onoga gr5a nee nas nitko vidjeti i tu 5o7e5o nastaviti od ta5o gdje s5o stali+ I5a li jo" ne"to s i5e e 5e i9nenaditi, 4itao sa5 se+ Dok je ra9gledavala tlo ja sa5 je sa5o 4ro5atrao+ -Da, 5isli5 da je sve isto ree, Tada je sjela na travu+ -No "to eka", 4rila9i+

- )1 Bedva sa5 se svladao da sjedne5 4ored nje+ ?islio sa5 da je to i4ak 5alo 4reuranjeno, a onda odluno sjedne5 te ju 4onovo 4ri:vaa5 u 9agrljaj i svoje usne 4rilju i5 u9 njene+ -Tako si nje7an a o4et tako sna7an+ 'e dugo vre5ena 9a5i"lja5 da 4rigrli5 takvog 5u"kar6a i evo ga ko da 5i je 4ao s ne a 4ravo u naruje+ !ne ivao sa5 se da i ja njoj ree5 istinu+ $ao da nas je og sjedinio isto5 7eljo5+, 4o5isli5+ (li 9a ra9govor nisa5 i5ao vre5ena+ &na je i dalje tra7ila sa5o da je lju i5+ Bo" sa5 uvijek osjeao stra: da se u4usti5 i u ono "to slijedi dalje+ ( tako i: je rado grlio 4o goli5 grudi5a, 4o njenoj 9a5a5noj stra7nji6i koja 5e 4odsjea na 9relu sonu ja uku+ &4et uoava5 njene grudi koje su 5e toliko 9anijele da i i: 4ojeo od 5iline+ &vo lju ljenje 4otrajalo je jo" nekoliko asaka a onda se ona oglasi+ -Besi li se ikada tu6ao sa 7ensko5+G $ako 5e to 4itanje i9nenadilo jo" 5e vi"e s4utavalo da joj odgovori5+ 'idjev"i 5oj neodlunost ona se nas5ije i ree: - =nala sa5 da si jo" nevina"6e+ Dok sa5 se i dalje sne ivao "to da joj ka7e5 ona u 5o5entu 9aja"i na 5ene+ Evo u5jesto da ja to uini5 ona 5e o4et 4retekla+ Basno da se nisa5 unio 9 og toga+ Da4ae, svaki 5o5ak dao i sve na svijetu da 5u se to dogodi+ Ne 9na5 kako je to sa5o s4retno i9vela da nisa5 i 4ri5ijetio ni kad si je skinula gai6e ni "to radi+ &djedno5 sa5 se na"ao u njoj+ Njena vla7nost i to4lina u9 uestalo 4oskakivanje 4o4ut ja:anja na divlje5 5ustangu dovelo 5e u r9o do eksta9e+ Da i 5i u to5 5o5entu tko nudio 5ilione, ne i i: 5ijenjao 9a ?ili6u+ Ne4osredno "to sa5 ju vrsto 4rigrlio i stisnuo u9a se, ona se r9o istrgne i skoi sa 5ene+ Dok je stajala kraj, i9 njeni: oiju sijevalo je ne9adovoljstvo 4o4ut iskri+ Fudno, do sada je ila tako draga i u5iljata a odjedno5 i9 an@ela 4retvorila se u vraga+ Dok je siktala od ijesa o u9e 5e osjeaj stra:a i sra5a+ 'idje: je takvu 9 ilja sa5 se u4la"io+ -Ne sa5o da si svr"io ko 9e6 ve si to uinio u 5ene+ &stane5 li u drugo5 stanju uvaj se+ ,r9o je navukla gai6e i jo" r7e 4o"la do svog 4sa+ $ad je nakon 4ar sekundi nestala u o li7njoj uli6i i ja sa5 4o"ao kui+ Na stu i"tu susree5 susjeda+ -Cto je to s to o5, i9gleda" 5i nekako lijedG u4ita o9 iljni5 glaso5+ -?a nije ni"ta, 5o7da to vrije5e djeluje na 5ene+ Doi5 se o4ere5 u :ladnoj vodi 5isli5 da e 5i se i oja 4ovratiti+ -Da, i5a" 4ravo, ree susjedi i ode+ Dr:tavi5 4rsti5a jo" uvijek 4od doj5o5 susreta s ?ili6o5 otvara5 vrata+ % dnevno5 oravku doeka 5e 5a5a+ -(:, stigli ste+ Be li ilo 4ro le5a u ve9i sa Loti+ -Ne sve je 4roteklo u redu+ % stra:u da ne 4ri5ijeti na 5eni ne"to "to i ju 4otaklo na su5nju da uje o ja"njenje doga@anja u 4arku 4o"ao sa5 u ku4aoni6u+ Dok sa5 se tu"irao 5islio sa5 o ?ili6i+ =a"to je tako 4ostu4ila, =a 4et 5inuta 5ogao sa5 4onoviti tu6anje koje i 4oslije 4otrajalo du7e od sata+ %vjeren sa5 da i je e9 te"koe 5ogao tu6ati itave noi+ $ako joj sa5o nije jasno da se 4rvi 4ut nisa5 5ogao o u9dati+ Nisa5 ja kriv "to 5e je ona toliko u9 udila+ Naravno da 5i

- )8 je krivo "to je sve ovako is4alo+ No da e 5e osuti 4alj o5 s toliko gorine, to nisa5 5ogao ni sanjati+ ( tako je 9anosno lije4a da ju nikako ne 5ogu odagnati i9 5isli+ ?ora5 si 4o5oi da ju nekako o4et 4ri:vati5 u 9agrljaj+ (li kakoG =a"to je sa5o tako naglo 4o jegla+ Ne 9na5 ni gdje stanuje, niti roj njenog telefona+ !a9nanje sa5o 9a njenog 4sa , 5ene nee dovesti do 6ilja+ I nekoliko naredni: dana stalno sa5 5islio sa5o na nju+ Dugo u noi nisa5 5ogao usnuti+ Hoe li o4et 4roi kraj 5oje kue+ ( da li ona 9na gdje ja stanuje5+ !vakog dana de7urao sa5 na 4ro9oru ne i li je ugledao, ali nje ne5a ak ni 9a lijek+ $o da je u 9e5lju 4ro4ala+ &d tog i"ekivanja :vata 5e ludilo+ I9a"ao sa5 i9 stana i lutao uli6a5a+ Cetao sa5 se i 4o 4arkovi5a sa 4so5+ !usretao sa5 ra9ne ljude a nju kao da je 4rogutao 5rak+ Nastojao sa5 srediti 5isli+ =ar je grije: 5isliti na njuG ( 5o7da ju i4ak tre a 9a oraviti+ I5a ona u se i i do ri: oso ina+ Best da nije is4ravno 4ostu4ila+ ?ogla je ranije rei "to 7eli i na vrije5e 5e u4o9oriti+ &sjeaj da je i dalje voli5 tako 5e o u9eo da 5i druge 5isli nisu ula9ile u glavu+ ,ila 5i je 4revi"e 4rirasla sr6u+ !talno ra95i"lja5 "to da ini5, no rje"enje nije na 4o5olu+ %5oran i skr:an od lutanja dola9i5 kui+ &d5a: odla9i5 u svoju so u+ Dok sa5 se i9le7avao na krevetu u 5isli5a je vidi5 4red oi5a+ !:vaa5 da je to sa5o 5a"ta+ Dok sa5 u so i ne voli5 da 5e tko o5eta+ I 5a5u je s5etala 5oja 9a rinutost+ !u5njala je da je 4o srijedi 4rekid ve9e s neko5 djevojko5+ Nije to5e 4ridavala va7nost jer je u toj do i to s5atrala 4osve nor5alni5+ !a5o je 4ratila 5oje reak6ije ali nije se u4u"tala u ras4ravu+ ?eni je ilo sasvi5 svejedno kako ona gleda na 5oje stanje+ Nisa5 ju :tio o4tereivati jo" i sa 5oji5 4ro le5i5a+ ( i ne 9na5 tko 9a takve stvari tra7i 5a5in savjet+ =na5 jedino da 5ora5 ne"to 4odu9eti a to sigurno neu ostvariti u ovoj so i+ ?ora5 4oi do 4arka i ekati ju na klu4i na kojoj s5o se u4o9nali+ (ko ude5 dola9io uvjeren sa5 da e se i ona jednog dana 4ojaviti+ Cto ti ka7e" na to, u4ita5 svog 4sa+ I9gleda da je i Loti stalo do 'u6inog dru"tva jer na s4o5en da ide5o u 4ark skakala je od 9adovoljstva+ Preko le@a :itro 9 a6i5 ko"ulju i sa Loti 4o@e5 van kue+ -Loti, "to ka7e" da i: danas 9atekne5o u 4arkuG Basno 5i je da 5i ne 5o7e odgovoriti da+ ?a:anje re4a jedini je njen odgovor+ Dok s5o :odali do ta5o ra95i"ljao sa5 "to u uiniti ako je 9 ilja ugleda5+ Ta 4ro"lo je ve 5jese6 dana i valjda se od tada o:ladila+ !ad 5i je jedina riga da ju na@e5+ $ad s5o stigli do klu4e ja sa5 sjeo+ Loti sa5 4ustio da se 5alo istri+ (ko ne do@e 9 og drugog doi e sigurno 9 og 4sa+ Dok sjedi5 vi"e ne osjea5 ni tre5u ni stra:+ <eli5 sa5o da ju vidi5+ ( o4et kad 5alo olje 4ro5isli5 ne i 5i s5etalo ni da se 4ojavi neka nova djevojka sa 4so5+ ?o7da ta ne i iska9ivala takav ijes ko ?ili6a+ I4ak uvjeren sa5 da ni jedna ne i ila olja od ?ili6e+ I dalje 5ora5 9adr7ati ?ili6u i ustanoviti je li 5e uistinu od a6ila+ Tek se tada 5ogu 4o rinuti kako da u4o9na5 neku novu djevojku+ ,rine 5e jedino i li tu novu 5ogao 4ri:vatiti isti5 7aro5 ko ?ili6u+ = ilja to ne 9na5+ Dok sa5 na4regnuto ra95i"ljao o to5e odjedno5 ugleda5 kako se 5oj 4as veselo igra sa neki5 vujako5+ ?a vidi, ovaj je isti ko 'u6o+ ,ilo je 4rvo "to 5i je 4alo na 4a5et+ Pa i4ak ovaj kao da 5i se ini 5alo drugaiji5+ Ili je 5o7da 9 og dugog i9 ivanja do"lo d toga da vi"e ne uoava5 njegovu identifika6iju+ Nerviralo 5e je

- )0 "to o4et ne 9na5 tko je ga9da tog 4sa+ Ne i 5e s5etalo da je to neka druga djevojka ali nikako i to da je 5u"kara6+ I4ak i se najvi"e 4oveselio da je to 'u6o+ !ad ne 7eli5 da glavu ra9 ija5 to5 s4o9najo5 ne 4reostaje 5i drugo da i dalje sjedi5 na klu4i i eka5 da se ga9da 4ojavi+ !talno 5oli5 oga da to nije 5u"kara6+ &djedno5 i9a se e 9auje5 u5iljati glas+ -=nala sa5 da e" i4ak doi+ 'e te dani5a i"ekuje5+ -Dragi o7e, jesi li to ti ?ili6e+ Tako se veseli5 da te o4et vidi5+ Doi5 je sjela do 5ene 5ilovao sa5 je i grlio a ona je 4rela ko 5aka+ ( kad 5e ona sna7no o grli uslijedili su 4olju46i+ % toj situa6iji osjeao sa5 se ko da le di5 na o la6i5a+ =ani5alo 5e je i gdje je ila do sada+ =a"to nije 4rola9ila kraj 5oje kue+ Bo" i ilo 4itanja ti: 9a"to ali sada dok se nala9i5o u toj fa9i 9anijeti lju avlju svaki ra9govor io i suvi"an+ !ada sa5 se konano uvjerio da je i ona 5ene 9avoljela+ &vo grljenje i lju ljenje nije sa5o 4lod strasti+ &vo je istinska lju av koju dvoje 5ladi: osjeaju sr6e5 a to 9nai da e i 4otrajati+ 3ijeli 7ivot ovjek 5a"ta o skladnoj ve9i+ ?eni je sada 1. godina+ %vjeren sa5 da i tako kao sada osjeao i da 5i je 8*+ &4et se 4ita5 da li i ilo isto da se je sada u5jesto ?ili6e 4ojavila neka druga+ Ne, 9akljuuje5+ Privolio sa5 se da i to 4o5isli5+ %oava5 da i to io surogat koji 5i je 9a sada ne9a5isliv+ I dalje sa5 vrsto grlio ?ili6u a kad je stisak 5alo 4o4ustio ree5: Ne i te 5ijenjao ni 9a sve djevojke na svijetu+ -=ar 9 ilja tako i osjea" kako govori"G -Nada5 se da to i sa5a uoava"+ -I ja te e voli5 vi"e nego "to 5o7e" 9a5isliti+ 'i"e nije ilo ra9loga da rine5 o na"oj udunosti+ Ta udunost je sada u na"i5 ruka5a i 4ratit e nas sve vrije5e dok s5o 9ajedno+ Nakon jo" i95jene nekoliko 4olju a6a ona donosi odluku+ -Ide5o o4et do onog gr5ljaG Nisa5 se dvou5io+ % tren oka skoi5 sa klu4e i 4ovede5 ju do ta5o dr7ei 9a ruku+ Doi5 s5o 4olegli na travu o4et uslijedi nastavak lju ljenja i grljenja+ ( onda ona se 9agleda u 5ene+ -I5a" sreu da su to ili ne4lodni dani+ ( da i se danas 9a"titila 4o rinula sa5 se 9a ovo+ % to5 5o5entu i9 d7e4a i9vadi 4re9ervativ+ !4retno ga navue na 5oj ud i ree:- Ne 7eli5 da ostane5 u drugo5 stanju, 9ato ga stavlja5+ -Da se nisi usudio da ga skine"L Poto5 skine gai6e i 9aja"i na 5ene+ &4et je uslijedilo gi anje ko da ja"i divljeg 5ustanga+ =a udo ovaj 4ut 4otrajalo je dugo+ Da li 9 og stra:a ili nekog drugog ra9loga svr"io sa5 9a neki: dvadeset 5inuta+ Arenje njenog li6a dalo 5i je do 9nanja da je i ona svr"ila+ &i su joj sijale od 9adovoljstva kad je 4oslije toga stavila svoju glavu na 5oje ra5e+ -Ti si 4ravi 5u"kara6, rekla je us:ieno a onda se o4usti kraj 5ene+ Trajalo je to sa5o 5alo a tada 5e 4onovo 9ane lju iti a onda najedno5 ustaje, o lai gai6e i nakon toga 4ru7a ruku da se i ja ustane5+ Htio sa5 nastaviti jo" jedno5+ &sjea5 da 5i se vraa snaga ali stra: 5e da joj to 4redlo7i5+ Poslije 5jese6 dana a4stinen6ije i te kako i volio da s5o o4et nastavili+ ?islio sa5 da e ona to 4redlo7iti+ (li kad 4ogleda na sat ree: -Boj, 9ar je to ve toliko sati+ ?ora5 do5a, vidi5o se sutra+ Tada 5e o4et 4olju i i otri 4o svog 4sa

- )2 =a ra9liku od 4ro"log 4uta kad je oti"la ra9dra7ljiva, ovaj 4ut ila je vesela i 9adovoljna+ Prilino 9au@en gledao sa5 9a njo5 sve vrije5e dok se nije i9gu ila a 4oto5 i ja sa Loti 4o@e5 kui+ =a 5ene je ovo dan kad se 4onovo osjea5 sretan, s5iren i na kon6u 4ot4uno 9adovoljan+ 'i"e ne5a oja9ni da u je i9gu iti+ !lijedei 4ut 5ora5 do9nati sve o njoj i jednako joj tako rei sve o se i+ $ad sa5 do"ao do5a 4o ojao sa5 se da i4ak ne ostane u drugo5 stanju jer to i u njoj i9a9valo novi ijes koji i 5ogao dovesti i do trajnog 4rekida ve9e+ Ne, to 9 ilja ne i: 5ogao 4odnijeti+ Tre ali i 5i dani da ju 4re oli5+ Aro5 i 4akao, ali i4ak ne"to 5ora5 uiniti+ Toliko 5i se 4i"a da vi"e 9 ilja ne 5ogu i9dr7ati+ &vu gu5i6u ne 5ogu dr7ati na nje5u sve do sutra kada e5o se 4onovo nai+ !kinut u je 4a 5akar ostala u drugo5 stanju+

- ).

PR'I ARIBEH <ivot svakog ovjeka sveden je na rela6iju rada i od5ora+ % sretni5 okolnosti5a 4ronala9i i 9adovoljstva, a ona se ostvaruju od ro@enja 4a sve do s5rti+ Po4is ti: 9adovoljstava je eskrajan a veina nji: ostvaruju se naj4rije o tro"ku roditelja a 4ri odrastanju sa5ostalno+ Doi5 4one5o 9relo ra95i"ljati 4re4u"ta5o se "ansa5a kako 4ostii ono 9a i5 te7i5o+ Da li e5o 9akoraiti u tugu 9 og 4ro4u"tene 4rilike koja na5 je ila na do:vat ruke ili e5o ostvariti svoje na5jere ovisi o ni9u faktora, a svi su oni ve9ani uglavno5 9a do it+ Pravo na 9adovoljstvo i5a svaki ovjek+ Da li e u to5e osjetiti 9anos, divljenje ili ra9oaranje, ovisi i o 4rila9u+ ( kad je rije o 4rila9u najte7e je 4ristu4iti seksualni5 9adovoljstvu 5ada je ono naje"e i najtra7enije+ =a 5ene je ono ve9ano ve od rane 5ladosti, tonije od osnovne "kole+ % 5o5 selu sve o itelji i5ale su kue sa dvori"te5, "taglje5, 4rostoro5 9a stoku i drugo, a" kao i u svi5 seli5a Hrvatske+ !tar6i su se uglavno5 9adr7avali tu u ti5 4rostori5a dok su oni koji su ve stasiti oravak 4rovodili na 4olju a oni odre@ene do i u vojnikoj odori sa 4u"ko5 u ru6i ginuli su 9a tu@a 9adovoljstva+ ?ajke su ile sretne kad su svoju odr4anu dje6u 4oslale u "kolu ili van kue kako i nes5etano 5ogle o avljati svoje svakodnevne 4oslove+ % na"e5 selu ilo je 9natno lije4i: 7ena kao i djevojka+ =a4ravo i se 9a nji: 5oglo rei da su isklesane u4ravo 9ato da i5 se divi5o+ I4ak od svi: nji: odskakala je na"a uitelji6a+ $ad i se god 4ojavila u uioni6i, i9 eili s5o oi 9urei u njene o line+ Ra9jareni ikovi u liku 5u"kara6a i9 sela salijetali su je do esvijesti+ I4ak ona je grani6u i95e@u nji: odr7avala uvijek na dostojno5 rastojanju+ Po u9oru na odrasle i 5i, 5la@arija u svojoj 5a"ti 9a5i"ljali s5o uitelji6u 4okorenu u na"oj vlasti+ ?a"tanja su i"la tako daleko da s5o se rinuli i li i: 5ogli ikada i ostvariti u koliko i 4ostigli da ona 4ristane na na"e 9a:tjeve+ Najvi"e 9anosa u toj 5a"ti is4oljavao je 5oj susjed ?arko+ =adovoljstvo svoje 5a"te nije 7elio 4rikriti 4a na5 je u detalje o ja"njavao "to i joj sve uradio da se na@e s njo5 negdje na sa5ini i u situa6iji u kojoj i i ona 4ristala na sve+ Ni ostali djea6i i9 ra9reda nisu ili indiferentni+ Dok i uitelji6a na4u"tala "kolu, skriveni od 4ogleda i"li i 9a njo5 us:ieni ti5 9anosni5 o lina5a a naroito njeno5 seksi gu9o5 koja je nji:ajui se usadila u 5a"tu 9aja4urene glavi6e 5oji: kolega+ Dani5a se i9a toga 4rialo i naga@alo o sretni5 trenu6i5a 9a5i"ljeni: do7ivljaja koji su na 7alost ostali sa5o u 5a"ti+ Ta je 5lada uitelji6a i u 5oji5 oi5a i5ala 9a4a7enu vrijednost+ $oju sa5 vi@ao i u kasniji5 godina5a svog 7ivota+ % svo5 odrastanju osi5 vrline koje va5 se usade u 4a5enje kao 9adovoljavajue dola9e i one koje s5atra5o 9a4re4a"ujui5a+ $a7u da je ovjek ovjeku vuk 4a 9ato ne 9au@uje da se koji 4ut i janje 4retvara u vuka+ Nije 5i tre alo dugo da s4o9na5 te negativne 6rte na"e lije4e uitelji6e+ !voju su4er 9nati7elju koju sa5 :tio iskoristiti 4rije drugi: o ilato sa5 4latio+ !vakog dana 4o dolasku uitelji6u s5o doekivali na svoji5 5jesti5a u ra9redu+ Ni sa5 ne 9na5 koji 5e vrag natjerao d a tog dana 4roviri5 kro9 vrata 4rovjeravajui da li ona dola9i+ I a" kad sa5 isturio glavu evo nje+ Pre5da u "koli

- )/ nisa5 do ivao atine ovog 4uta 5oja 5e 9nati7elja sku4o ko"tala+ Bo" dani5a i9a toga ridjele su 5i ruke od udara6a "ta4a kojeg je ne5ilosrdno koristila da iskali sav ijes koji se slegao u njoj tko 9na 9 og kojeg ra9loga+ Nisa5 se 7alio na nju 9 og toga, nisa5 je ak ni 4restao o o7avati 4a sa5 i dalje tra7io odu"ka u gledanju nje9inog 9anosnog tijela+ Najveu nagradu oekivao sa5 dok je odla9ila u "kolski N3 s5je"ten u uglu dvori"ta+ $ao i svi 5i i ona i5a svoje fi9iolo"ke 4otre e, a ?arko i ja s5islili s5o kako e5o ju gledati dok to o avlja+ =ato s5o jednoga dana ostali 4oslije "kole 5alo du7e i na vrati5a N3-a i9 u"ili ru4i6u kro9 koju e5o gledati kad stu4i unutra+ I do"ao je taj dan+ Tu7na i vesela sijeanja dio su a4surda tog dijela 5og 7ivota+ Doi5 je u"la u N3 i ja sa5 4ristu4io vrati5a i oko naslonio na ru4i6u+ Bo" se i danas s5ije5 toj us4jeloj "ansi koju sa5 jedini ja 4ostigao, a svi i drugi dali ruku da je ostvare+ Doi5 je 4odigla :aljinu i svukla gai6e 4red 5oji5 oi5a uka9ao se 6rni trokut koji 5i je na trenutak 9a5raio u5 4a u5jesto toga da se 5akne5 i ?arku 4re4usti5 5jesto ja sa5 io o4injen te sa5 i dalje 9urio sve dok nisa5 do io udara6 vrati5a u glavu+ &"a5uen sjeo sa5 na tlo+ $ad je uitelji6a i9i"la od5a: joj je sinulo "to 5oja 4ojava 4redstavlja tu+ ?ada sa5 4oslije toga tek osjetio ka9nu nisa5 7alio + =a taj 4ri9or 4odnio i jo" jednu i daleko te7u sa5o da 5i se o4et 4ru7i ista 4rilika+ ?oja lju av 9a uitelji6o5 nije nikada ila uga"ena+ ?o7da 5alo 4rikrivena, ali uvijek 5e je udila i odrila 5nogo kasnije, 4ogotovo u asu dok sa5 vodio lju av sa drugo5 djevojko5+ $ao dje6a nis5o i5ali drugi: riga osi5 da 5a"ta5o igra5o se i s5i"lja5o nesta"luke+ Na" 9anos nije io us5jeren sa5o na lije4u uitelji6u+ &sjeali s5o 5i i si54atije 4re5a na"i5 kolegi6a5a i9 ra9reda+ % svoji5 5a"tarija5a 9a5i"ljali s5o kako e5o 4ostii vi"e od onoga "to s5o 7eljeli ali na 7alost to je ostalo sa5o u 7elji+ Da i ostvarili svoj 6ilj tak5iili s5o se u ra9ni5 s4ortski5 dis6i4lina5a sve dok na5 ne i 4onestalo snage+ %s:ieni u 4o jeda5a naga@ali s5o da e to 4rivui 4a7nju kolegi6a i9 ra9reda ali u5jesto toga do7ivljavali s5o sa5o neugodu kad i nas gru o od ile+ &sjeaj s4olnog sa9rijevanja 4ratili s5o i veliino5 uda i rasto5 dlaka+ &ku4ljeni jednog dana u5jesto u s4ortsko5 nad5etanju odluili s5o se na seks+ Najvei 9anos 9a to 4oka9ivao je ?arko+ Nenad je 4redlo7io da u:vati5o neku 5aku i da se na njoj i9reda5o+ Prednost e5o dati ?arku jer je on najvi"e >9agorio+> %5jesto oekivanog 4ristanka ?arko se 4o uni+ -=a"to da riskira5 da 5e 5aka i9gre eG 4ravdao se od ijajui 4rijedlog+ Pri:vatili s5o s5atrajui da ne i ilo ni lije4o 5uiti jadnu 7ivotinju+ Na to Nenad 4redlo7i da tu6a5o njega u gu9u+ =a:tijevao je da ?arko ude 4rvi+ $ako je ?arko i to od io svi s5o ga stali 9adirkivati da nije 5u"ko i da je na to5 4olju jak sa5o u vrije5e dok se :vali+ $ad je na kon6u 4o4ustio Nenad skine gai6e i natri se+ ?arko se jo" neko vrije5e sne ivao a onda odluno 4rila9i goloj gu9i6i+ % to5 5o5entu ko i9 to4a i9leti 5eki drek 4roljeva koji 9asije ne sa5o ?arkovo s4olovilo ve i :lae+ !5ije:u nakon toga nije ilo kraja+ <alili s5o ?arka ali to na5 je ila 4ouka da se vi"e nikada ne u4u"ta5o u takva sranja+ ?arko nas je 4laui na4ustio ljutei se "to je nasjeo++ !lijedeeg dana 4otra7io sa5 ga u njegovoj kui kako i ga utje"io i 4onovo dovukao u dru"tvo+ % kuu sa5 u"ao ti:o i e9 ku6anja te se od5a: u4utio u

- )ku:inju+ Tu sa5 oekivao ar njegovu 5a5u jer je ilo vrije5e kad i 5oja s4re5a ruak+ ?alo sa5 se nelagodno osjeao kad sa5 ustanovio da ne5a nikoga, a onda 5i na u5 4adne da 5o7da ?arko oravi u so i gdje ita kakvu knjigu+ 'olio je itati 4a sa5 4ret4ostavljao da to i sada ini+ No, doi5 sa5 stu4io unutra ve sa vrata so e u5jesto ?arka na krevetu ugleda5 njegove 4olugole roditelje+ ?ajka je 4odignute suknje i e9 gai6a le7ala na 4ostelji o4ru7eni: i sku4ljeni: nogu a na njoj ra"ireni: nogu i s4u"teni: :laa i gaa do koljena ?arkov ota6+ ?oja 4ojava nije i: o5ela+ I dalje su ostali u to5 4olo7aju sa5o je ota6 4odigao glavu i u4itao strogi5 glaso5+ - Cta e" ti ovdjeG -Tra7i5 ?arkaL -,ri"i, vidi" da ga ne5a tuL Nije 5i tre alo dva 4uta rei+ &djurio sa5 ko 5etak nosei so o5 4ri9or kojeg nikada u 7ivotu neu 9a oraviti+ Taj 4ri9or ujedno e 5e i sku4o ko"tati+ <elei da se u4o9na5 sa svi5 oni5 "to na5 4ru7a 9adovoljstvo seksa u:vati 5e glad 9a knjiga5a koje to i o4isuju+ (li sve "to sa5 na"ao nije ilo ni i9daleka to "to sa5 7elio do9nati+ ( 4ria koja se odnosila na to r9o je i"e9avala i9 5oje glave te odla9ila u 9a orav+ Tek na 4ojedini5 5jesti5a s4o5injala se lju av od koje nisa5 i9vukao nikakvu 4ouku+ Bedino "to sa5 uoio u ti5 knjiga5a ila je s4o9naja da svaki ovjek u or i 9a 7ivot i5a i svoji: sla osti 4a i sklonosti da ne sa5o sa svoji5 susjedo5, ne4o9nati5 ve i 4rijatelji5a, rod ino5 4a ak i svoji5 4oto56i5a dola9i u suko radi sitni: i neva7ni: grije:a+ !4o9nao sa5 da su ljudi, o4tereeni kru4ni5 nedostat6i5a u stanju ne sa5o 4rikriti ranu ili rod insku ve9u ve i u iti 9a 4i"ljivu novani6u s kojo5 4oslije nee 5oi ostvariti ni svoje 5ini5alne snove+ ?ada je ovjek onakav kakvog ga je stvorila 4riroda i 5ala 4ro5jena od njega 5o7e uiniti u4ravo takvu ra9liku koju o ian s5rtnik ne 5o7e s:vatiti+ $a7u da ako :oe" u4o9nati ovjeka kakav je daj 5u vlast a ako :oe" u4o9nati 7enu kava je daj joj slo odu+ Ba sa5 s4o9nao da unato svega ljude ne tre a 5r9iti i da je olje i5ati sto 4rijatelja nego jednog ne4rijatelja+ &si5 5ana ljudi i5aju i svoje vrline, s4oso nost, 9nanje s koji5 una4re@uju na" 7ivot % svi5 knjiga5a u4o9nao sa5 i junake ije 4o9itivne 6rte i dijela ostvaruju 4ravdu, a ka7njavaju negativ6e 9a do ro it 4orodi6e i dru"tva+ Ne 7ali5 9 og vre5ena kojeg sa5 utro"io itajui te knjige 5ada u nji5a nisa5 na"ao 4oduku o lju avi koju sa5 oekivao, na"ao sa5 lju av 9a knjigo5 koja u 5eni nee iti nikada uga"ena+ Danas sa sigurno"u 5ogu i rei da skoro nikada nisa5 4ro4u"tao "ansu koja 5i se uka9ala s neko5 7ensko5+ $oliko sa5 i9 toga i9vlaio koristi ili "tete, to je ve druga 4ria+ !vaki 4o5ora6 u svojoj 4lovid i ide 4re5a ne4o9nati5 o ala5a tra7ei tu utje:u u 9adovoljstvu svoji: dra7i+ (li kako i naj olji glu5a6 5o7e iti i9vi7dan sa5o 9 og jedne 4ogre"ke, tako i 4o5ora6 5o7e sa5o jedno5 4ogrije"iti 4a 9 og te gre"ke 4oslije is4a"tati do kraja 7ivota+ =na5 jednog svog 4rijatelja kojeg sa5 4o9vao da sku4a 4o@e5o u kino+ Nije i5ao u9ase 1* kuna a ni ja nisa5 i5ao vi"e da 5u 4lati5 katu i on je 4o"ao drugi5 4ute5 na ko5e je sreo jednu djevojku 9a koju se nakon kratke ve9e i o7enio+ Nije 4ro"lo ni tri godine a 9 og nje je i9gu io 4osao, 9dravlje, o7alostio je i roditelje,

- 1* 4rijatelje, jedno5 rijeju u4ro4astio si je 7ivot+ ( da je i5ao ti: 1* kuna u d7e4u 5o7da i i danas 7ivio u sretno5 raku s 4uno 9adovoljne dje6e+ $oje li ironije od 7ivota+ % 5o5 7ivotu ilo je 4uno 4ro5a"aja ali ni jedan 5i nije na"kodio koliko 5o5 4rijatelju+ $a7u da ovjek od svi: avantura sa 7ena5a najvi"e 4a5ti onu 4rvu kada je i9gu io nevinost+ Ne 9na5 da li se to 5eni tada desilo, no ilo je to ovako: %4regnuti5 konji5a u koiju kojo5 je u4ravljao jedan ia dove9li s5o se 5a5a i ja do susjednog sela kako i 4osjetili ku5u+ % dvori"tu njene kue doekala nas je do5ai6a sa svoje dvije kerke+ Bedna je ila 5oji: godina dok je druga ila godinu dana starija+ %gledav"i i: ijesno 4o5isli5+ $oji 5e vrag doveo tu 5e@u ove dvije dosadnjaku"e+ Neu se i5ati ni s ki5 igrati dok s5o tu+ Nije 5e i9nenadilo kad su na5 5ajke rekle da se 4o@e5o igrati u "taglju kako i5 ne i s5etali, vjerojatno da i u 5iru 5ogle ogovarati+ To ine i druge 7ene u na"e5 selu i nije ni"ta novo, ali sa ki5e da se ja igra5 kad 6uri6e u svoji5 igra5a koriste lutki6e a ja tra7i5 ak6iju+ !r6e 5i se kidalo kad su 5e dovele u "tagalj+ Bo" na 4utu 4ridru7ila na5 se i 6uri6a i9 susjedstva, godinu dana 5la@a od 5ene+ Nisa5 4oka9ivao nikakvo odu"evljenje 9ato "to je u 5eni ki4jelo od ijesa+ Tog dana 4ro4ala 5i je "ansa da ude5 sa svoji5 dru"tvo5 u selu+ Nai5e, dogovorili su se da e sa 4si5a 4oi u lov na 9eeve+ Nisa5 5ogao 4o7aliti "to neu sudjelovati u to5 lovu naoru7an sa5o s 4rako5, nego u se 5orati dosa@ivati tu u9 ove tri 4i"ulje+ $ul5ina6ija ijesa nastu4ila je kada su 5i 4redlo7ile da se igra5o tako da ja ude5 tata a starija sestra =denka it e 5a5a, dok 5la@a sestra Lela i susjeda Iva it e na"a dje6a+ Lela i Iva 4ri4re5at e ruak dok e5o =denka i ja nakon rada u 4olju 5alo 4rilei to o7e da se od5ori5o 4red o jed+ % 4rvi 5a: 4ravio sa5 se da 5e odu"evljava ta igra+ Nisa5 se 9anosio ti5e da glu5i5 o6a i "to e 5i =denka iti su4ruga, u 4rvo5 redu "to je starija od 5ene a takve su sklone i ko5andovanju+ ,olje i 5i 4asalo da je njena uloga 4ri4ala Leli+ (li u 4ogledu 7enstvenosti i4ak sa5 io na strani =denke+ $onture njenog tijela ve su i5ale i9gled koji je 5a5io 4ogled djeaka, a 4ose no su se isti6ale njene lije4e oi+ $ro9 igru koju s5o i5itirali kao u stvarno5 7ivotu na"li s5o u sjenu 5jesto gdje e5o lei i to o7e ods4avati a 9a to vrije5e one dvije sku:at e na5 ruak+ ?e@u radosne isjeke i9 svog 7ivota u raja5 i to vrije5e dok sa5 le7ao u9 =denku+ Pokriveni deko5 glu5ili s5o kao da s4ava5o+ Is4rva sa5 se osjeao kao da le7i5 4ored neke klade ali kad sa5 se okrenuo 4re5a njoj i 4ri to5 osjetio dodir njeni: 5eki: okova, sr6e 5i je odjedno5 sna7no 9atitralo+ &sjea5 neko 4ose no 4ro7i5anje kojeg neu nikada 9a oraviti+ Nisa5 5ogao ni sanjati da u u ti5 trenu6i5a 4ronai ugodu koja u4ot4unjuje i najvea 9adovoljstva+ ?nogi deki u9 djevojku kraj se e ne dola9e do rijei+ = og ne9nanja kako da se odnose sa7alijevaju svoj stra:+ ,io sa5 u 9a ludi kad sa5 vjerovao da je ona sa5o glu4a 4i"ulja+ Dotada"nja 5oja ljutnja ustu4ila je sada s4o9naju da 5i je drago "to 5i je dodijeljena ta uloga+ Neko vrije5e "utjeli s5o a i 9a"to i tre ali govoriti kad u9 dodir osjea5o 9adovoljstvo+ ,ilo i 4refino da ono 4otraje do vjenosti+ ?oj ukrueni ud 4rislonjen na njeno edro osjetila je i te kako do ro+ % 4rvi tren na

- 11 njeno5 li6u 4ri5ijeti5 6rvenilo a 4oto5 skriveni os5ije: koji je 4oka9ivao 9adovoljstvo+ jednako 5oje5u++ &djedno5 ona se okree 4re5a 5eni i 9agleda 5e u oi+ Aledajui njeno krasno li6e 7elio sa5 ga 4risloniti na svoje ra5e ali 4renu 5e njen "a4at:- ,i li se :tio je ati sa 5no5G Nisa5 i5ao vre5ena 9a ra95i"ljanje niti sa5 9nao "to da joj odgovori5+ 'ani je 4r7ilo sun6e a Lela i Iva i dalje su ile 9au9ete ulogo5 ku:ari6a 4a na nas nisu ni o raale 4a7nju+ =ar je stvarno istina to "to uje5+ Bo" nisa5 io svjestan toga+ Ne oekuje5o li od svake 7enske isto u koliko s5o u 4rili6i, ali ovo nije ila 4rilika jer su tu Lela i Iva+ I4ak 5oj odgovor io je -da+ -Ide5o onda, nastavi ona uvjerljivo+ =au@en je 9a4ita5 ( "to sa nji: dvije G -Ne rini, sad u ja to srediti+ Pri"la je do nji: i 9atra7ila da 4o@u 5a5i 4a da na5 donesu kru:a na5a9anog s 5asti+ Doi5 su one i9a"le =denka 5e :vata 9a ruku i 4ovue+ $ad s5o na4ustili "tagalj trko5 se u4uti5o do kukuru9i"ta+ -Hoe5o li ovdje, 4redlo7i 5iG -( 9a"to ne 9a@e5o du lje u kukuru9G -=ato "to je ta5o gr avo i ne5a toliko 4rostora ko na ovoj sta9i+ % takvo5 5o5entu ovjek ne gleda na udo nost ve na to da "to 4rije o avi 4osao+ =ato 5i je ilo svejedno koje je 5jesto oda rala+ % tren oka ona je skinula gai6e i ra"ireni: nogu legla na sta9u++%gledav"i ve 6rne dlai6e na njeno5 s4olovilu 4risjeti: se 4ri9ora dok sa5 gledao uitelji6u u N3-u+ &d5a: 4oto5 sjeti5 se i ?arkovi: roditelja+ % tili as osjeti5 i na reklinu 5e@u 5oji5 noga5a+ !4ustio sa5 se na koljena a 4oto5 4ri:vati5 njene noge te i sku4i5 jednu do druge a 4oto5 svoji5 ra"ireni5 noga5a legne5 na nju+ Dok sa5 svoje s4olovilo 4oku"avao ugurati u nju ona 5e 9a4ita: -=ar ne i ilo olje da ra"iri5 nogeG -Ne, ja sa5 neki dan gledao svoje susjede+ &ni su to inili tako -?o7da si u 4ravu, 4ro aj onda tako ali oji5 se da nee tako ii+ -Besi li se kad ve je ala s ki5eG -Ne, nisa5 a tiG -Nisa5 ni ja+ Dok je sun6e 4r7ilo 4o na"i5 tijeli5a ja sa5 u9alud gurao ne i li ga uturao na 4ravo 5jesto+ Alad da u u to5e us4jeti nije jenjavala 5akar sa5 ve osjetio i 4eenje na glaviu+ Fovjekova s4oso nost da se 7rtvuje kako i ostvario 6ilj 4a 5akar to i"lo i na njegovu "tetu u ovakvi5 okolnosti5a 4rodire na5 du oko u 4si:u+ Pre5da je neus4je: io ne5inovan jo" uvijek u se i nisa5 5ogao 4ronai ni trunka 7aljenja "to sa5 4ro4ustio 4ravu 4riliku da i9gu i5 nevinost+ $a7u da se ne9nanje sku4o 4laa, a ovu 4ro4u"tenu "ansu 4o rkao sa5 u4ravo 9ato "to sa5 io uvjeren u svoje 9nanje+ Ne 7ali5 9 og oli i utro"enog truda ve 9 og i9gu ljenog 4odviga koji i 5e u oi5a 5oji: drugova i9digao na vr: ljestvi6e osvajaa+ &vako od toga ne5a ni"ta a niko5e i ne s5ije5 rei da je sve ilo u9aludno+ Najveu kritiku i4ak oekuje5 od

- 1) =denke+ % asu kad je oekivala da e osjetiti nagradu 9a 4rikrivenu lju av 4re5a 5eni, ila je sa5o 4okrivena 5oji5 tijelo5 Ta na9ovi5o je lju av udila je u 5eni su5nju u 5oju 5u"kost i ojao sa5 se da e 5e 4ratiti i sa drugo5 7ensko5+ &stale 4ro4ale "anse koje sa5 i5ao sa 7ena5a u 7ivotu u us4ored i sa ovo5 ne9natne su+ $ada jedno5 s5rkne, drugo5e svane 4a kad i kad do@u do uvjerenja da su i9gu ili sve, tek onda sine nova "ansa+ ( ona nas 4o4ut onog 4o5or6a tjera novi5 o ala5a gdje nas oekuju nesluene dra7i,+ % svojoj or i da do@e5 do 6ilja gurao sa5 i dalje ali u9alud+ &djedno5 9auje5o neke gasove+ &d5a: s5o skoili na noge i o ukli se na r9inu te s5ireno ekali 4rido"li6e+ ,ili su to jedan ia sa dvije sna"e+ -Cto radite tu dje6oG u4ita ia i5 nas ugleda+ -Feka5o 5oju 5a5u, tre a doi ovi5 4ute5 do a6i5 ja s4re5no+ -Do@ite s na5a na 6estu i ta5o je ekajte a ne tu gdje se 5o7ete i i9gu iti+ Nakon "to s5o s nji5a do"li do 6este a kad su oni oti"li =lata ree da 4o@e5o do "taglja+ &ekivao sa5 da u ta5o 9atei svoju 5a5u koja e nas 9asuti 4alj o5 9 og ne4oslu:a i na4u"tanja "taglja ali doekala nas je sa5o Lela jer je Iva 4o"la kui+ I 4rije nego s5o joj us4jeli i"ta rei 4oela je na nas gala5iti i 4rijetiti da e nas tu7iti 5a5a5a -=na5 gdje ste ili, nastavila je+ I"li ste se je ati a to u rei na"i5 5a5a5a+ (ko 5e je iega ilo stra:, to je oja9an da 5a5a ne do9na 9a ovo+ ,ilo je 4rerano 4ovjerovati da i Lelu 5ogao netko odgovoriti od te na5jere+ I4ak nakon du7eg u je@ivanja i 9a5ol i na kraju s5o 4ostigli s4ora9u5+ Lela je o eala "utnju sa5o ako i nju 4oje e5+ Basno da sa5 od5a: 4ristao na to+ ( ni =denka se nije to5e 4rotivila ali je 9ato od 5ene 9atra7ila jo" jedan 4oku"aj u ko5e e ona odluivati kako da to uini5o+ %5jesto da 4lae5 9a 4ro4u"teno5 "anso5 sada 5i se uka9uju ak dvije+ &dluili s5o 4rvo 4ojesti kru: na5a9an sa 5asti a onda e5o tu u "taglju 4rijei na is4unjenje 9a:tjeva+ !tariji 5o56i ili i u dile5i kako e to i9vesti+ ?eni sada takva riga nije do"la ni na kraj 4a5eti+ & je 6ure su u 5eni 4o udile divljenje+ !vjestan da u ostvariti 6ilj 9a koji5 neki 7ude do kraja 7ivota jer se radi o dvije, jedva sa5 ekao da dovr"i5o sa u7ino5+ &vaj 4ut vi"e neu i9igravati uenog 4astu:a koji je gledajui druge 9nao kako se to radi+ !ad u ini6ijativu 4re4ustiti nji5a a one e 9asigurno 9nati kako da ga s5jeste na 4ravo 5jesto+ Dok sa5 ra95i"ljao o to5e kro9 9atvorena vrata 9auje5 do9ivanje+ To je io 4o9iv 5oje 5a5e da 5ora5o 4oi+ ?rak 5i je 4ao na oi kad sa5 uvidio da od dvije "anse neu is4uniti ni jednu+ Ne tre a 5r9iti svoje roditelje+ Na kon6u oni rinu o va5a ali kad dola9ite u isku"enje da se doka7ete ko 5u"kara6 i to ak sa dvije a roditelji vas 5akar i nesvjesno u to5e s4rijee onda ne 4o5a7e ni religija ni fa5ilijarnost ni do roudnost da iskalite svoj ijes+ %inio sa5 to u se i 4a jo" i danas kad se sjeti5 toga do9iva u:vati 5e ijes+ =denku i Lelu nisa5 vi"e nikada vidio, ali 7udnja 9a nji5a i nji:ovoj lju avlju nikad nije ila uga"ena+ I danas dok ra95i"lja5 o nji5a govori5 se i da ne tre a5 stvarati dra5u ta5o gdje je ne5a+

- 11 Dvije godine i9a toga odselili s5o se i9 sela u jedan 5ali gradi na Dunavu+ Novi grad donio 5i je i nova 4rijateljstva+ Nenad, ?irko i !lavko 4ostali su 5i nera9dvojni 4rijatelji+ % to do a i5ati i6ikl ilo je 4ravo ogatstvo+ &sjeao sa5 se najsretniji5 djeteto5 kad sa5 ga od roditelja do io na dar+ Nije ilo 4uteljka koji5 se ne i: 4rovo9io a 4onekad sa5 vo9io i oko na"ega kvarta od ranog jutra 4a sve do ruka kako i 4rovjerio grani6e svoje i9dr7ljivosti+ Basno da je i 5oje dru"tvo 4osu@ivalo i6ikl a kad se ne i vo9ili i95i"ljali s5o nove igre koje su kod nas ra9vijale r9inu, snagu i i9dr7ljivost+ % svo5 odrastanju odjedno5 vi"e nis5o 4o5i"ljali da s5o jo" uvijek dje6a+ !5atrali s5o se 9reli5 5u"kar6i5a, 9a4ravo 5ladii5a ija je 4rva riga ila osvojiti kakvu djevojku+ %nato na"eg nastojanja i 7elje da ostvari5o taj 6ilj nikako u to5e nis5o us4ijevali+ % ni9u 4oku"aja ni jedan od nas nije 5ogao rei da je do"ao do kakvog re9ultata+ Festo s5o sjedei na klu4i 4ratili od5i6anje 7enski5 5i5o nas, no naga@anje da e se neka 9austaviti i 4odariti na5 svoje dra7i ilo je jednako uto4iji+ ( onda je do"lo vrije5e kad s5o konano sa veliki5 oekivanje5 4oeli ula9iti u ve9u s neko5 djevojko5 ,ali r9o s5o i i9la9ili i9 ti: ve9a s jo" vei5 ra9oaranje5+ Ra9log neus4je:a le7i u to5e "to s5o 9lora ili nastojanja da djevojku 4reo ra9i5o u 4oslu"nu 5a"inu koja e i9vr"avati sve na"e 7elje+ ( kako su one ile 4a5etnije r9o su 4ro9rijele na5jere i doi5 se 4ro"irio glas o to5e ni druge nisu :tjele doi u isku"enje+ Bedna od ti: djevojaka silno 5i je 9a4ela 9a oko+ ,ila je to !lavi6a, godinu dana starija od 5ene, a sestra Nenada+ %inilo 5i se da je i ona uoila da ju si54ati9ira5+ Bedno5 4riliko5 dok sa5 dos4io na 4la7u do"la je i ona+ Pojavila se u ku4ae5 kosti5u, vjerojatno 4osu@eni5 od svoje 5a5e, jer je io ar dva roja vei od njeni: 5jera+ Fekajui dru"tvo 4ravio sa5 kule od 4ijeska+ I9nenadio sa5 se kad sa5 je ugledao, 4ogotovo kad 5i je 4ristu4ila s 4itanje5 -"ta to radi5G ,e9 rijei da li s5ije 4ridru7iti 5i se i unula je is4red 5ene i svoji5 nje7ni5 ruka5a stala 4o4ravljati ono "to sa5 ja nainio+ Doi5 je unula ra"ireni: nogu odvojio se kosti5 5e@u njeni5 noga5a a 4red 5oji5 oi5a uka9ala 5i se u svoj svojoj veliini njena stvar+ Ne 9na5 "to je radila s kulo5 od 4ijeska, ne 9na5 "to se oko 5ene de"avalo+ % to5 5o5entu i9 uljena 4ogleda 9urio sa5 u onu stvar koju sa5 9a4ravo 4rvi 4ut u svo5 7ivotu vidio u 4uno5 sjaju+ ?ada je sun6e 4r7ilo ko u 4aklu :ladan 9noj 5e o lije kad sa5 5e@u svoji5 noga5a uoio ukruenost 5oga uda+ I ako sa5 na 5o5ent skrenuo 4ogled sa njenog s4olovila ta slika nije 5i jenjavala i9 glave+ Cto ako ona to 4ri5ijeti+ Cto ako to vide i drugi ku4ai+ % tren oka dosjeti: se i legne5 na sto5ak+ I5ao sa5 osjeaj da i 4ro io i dasku da je ila is4od 5ene koliku sa5 ukroenost osjeao+ Bo" sa5 i9 tog 4olo7aja neko vrije5e uljio u njen ra9djeljak a onda se ona 4odigne i otri do neke svoje 4rijatelji6e koja je u4ravo 4ristigla+ &dla9ei od 5ene uoio sa5 jedino da 5i je sa5o 5a:nula ruko5 a 4oto5 o je su nestale i9a ugla+ Pre5da je 9a"la i9 5og vidokruga jo" 5i je uvijek 4red oi5a le dila slika njene inti5e 9a koju sa5 io uvjeren da je najlje4"a na svijetu+ !ta9a 7ivota u kojoj ide5o na osvajanje djevojaka nije uvijek ravna i glatka+ Prevaljuje5o je nekada i 4u9anje5, 4enjanje5, 4adanje5 a u toj eskrajnoj utr6i

- 18 na" 4ut esto 9avr"ava i e9us4je"no+ Doi5 s5o 4o"li na tu sta9u vi"e ne vlada5o 4ot4uno so o5 4a s5o s4re5ni i na 7rtve+ Prije nego sa5 stu4io na tu sta9u osvajanja !lavi6e 4oku"ao sa5 9a to 4rido iti Nenada+ Raunao sa5 na njegovu 4o5o 4a sa5 ga 9aeo 4otku4ljivati knjiga5a i drugi5 darovi5a+ =a u9vrat 5ada 5e je 4ro9reo o eao je da e 5i 4o5oi naj4rije na taj nain da e 5i o5oguiti gledanje !lavi6e dok se gola ku4a u ku4aoni+ Prije nego e 5i se uka9ati ta "ansa nisa5 vi"e o nie5 drugo5 ra95i"ljao+ % 5a"ti sa5 jedino gledao njeno golo tijelo+ ,e9 o 9ira da li e to uroditi 4lodo5 kako i 5i 4oslije 4ostala djevojka, ova 4rilika koja 5i je skoro na do:vat ruke, 9asigurno e 5i 4o5oi da stigne5 i do 6ilja+ $ad !lavi6a do9na da sa5 ju vidio golu 5o7da s:vati da vi"e ne5a "to skrivati 4a e 5i se 4re4ustiti u 4ot4unosti+ % svoji5 5a"tarija5a nikad nisa5 4o5i"ljao i na neus4je:+ ,e9 o 9ira na is:od ovjek uvijek 5ora iti o4ti5ist i sa5o e tako doi do 6ilja+ ( 6ilj 9na esto 4uta i iti 4ro5a"en+ $onano je do"ao i taj dan D+ Nenad je na4o5enuo da ude5 toan jer ne 5o7e garantirati na vrije5e koliko e se !lavi6a 9adr7avati u ku4atilu+ !r6e 5i se kidalo od u9 u@enja "to u i to do7ivjeti+ &vakva "ansa vrijedi 9lata i svako i 5i dao ogatstvo da 5u je ustu4i5+ % 4ovjerenju 7eli5 rei da sa5 o ukao dvoje ku4ae gai6e kako Nenad ne i uoio da 5i su ukrutilo udo dok !lavi6u gleda5 golu+ ( ve sa5 una4rijed 9nao da e i do toga doi+ & ja"njavajui 5i kako da se 4o4ne5 i nasloni5 na 4ro9or da i ju olje 9agledao, Nenad je 4re6i9no o ra9lagao kao da govori neko5 tu4anu koji ne 9na ni koliko je dva 4lus dva+ % drugi5 4rilika5a lu4io i: ga 4o glavi da 4restane s glu4osti5a ali ovaj 4ut 5orao sa5 iti ti:+ Doi5 sa5 se 4o4eo na stoli6u koju je on 4ri4re5io i ruka5a se naslonio na 4le: ne i li se odu4irui jo" vi"e i9digao glavu radi oljeg 4ogleda u unutra"njost ku4aone, osjeti5 sna7an udar elektrine struje koja 5e od a6i ko i9 kata4ulta+ Prisjea5 se da 5e je i9a toga Nenad 4oku"avao 4odii jer sa5 ne5ono le7ao na le@i5a kukajui od oli+ &slonjen na Nenada 4oslije kad s5o i9la9ili i9 njegovog dvori"ta na ula9ni5 vrati5a susree5o !lavi6u+ -Cto to vas dva kretena i9voditeG ile su njene rijei u5jesto 4o9drava+ Nakon toga 4ukao 5i je fil5+ Dogo jo" i9a toga nisa5 ra9govarao sa Nenado5 a o:ladio sa5 se i na !lavi6u+ Ckolsko ferje i ove godine 4roveo sa5 na selu+ $ad sa5 se vratio i9nenadile su 5e :valo4jevke 5oji: 4rijatelja+ Nisa5 se 9anosio ti5 4ria5a jer sa5 9nao da su i95i"ljene ali nisa5 ni 4oka9ivao su5nju u nji:ovu istinitost+ Danas se s5ije5 svi5 ti5 veseli5 sijeanji5a 4uni: neus4je:a i 4ro4ali: "ansi koje su 5oji frendovi 4oeli 4rikrivati+ ,io sa5 uvjeren da su ta stradanja dio na"eg odrastanja i da e 4restati dolasko5 9relosti kada e5o si stvoriti "ansu da si u9 djevojku 4otra7i5o istinsku sreu s kojo5 e5o 9a oraviti sve ne9gode na"e 5ladosti+ I Nenad 5i se is4riao navodei da je 4ogrije"io "to je 7i6u strujnog kruga ukljuio na 4le: 4ro9ora gdje sa5 se ja naslonio+ Nije i5ao ni 4oj5a da e 5e taj strujni udar toliko od a6iti+ &4rostio sa5 5u i na"e dru"tvo sad u 4uno5 sastavu o4et je nastavilo sa svoji5 ak6ija5a+

- 10 ,ilo i glu4o rei da su u toj do i sve "anse osu@ene na 4ro4ast+ Neke od nji: 4o u@uju trajno divljenje a nji:ov 6ilj vredniji je od 7ivota+ Pora9 na jedno5 4lanu ne 9nai da ve sutra na drugo5 ne 5o7e5o ostvariti 4o jedu+ I dalje je glad 9a 7enski5a rasla kod nas 4oste4eno a steeno 9nanje i9 knjiga, 4ria, do7ivljavanja nije i"lo u 9a orav+ Tre alo ga je konano staviti i u funk6iju+ Dok sa5 u 5a"ti gledao nedosti7ne likove djevojaka i 7alio 9a 4ro4u"teni5 "ansa5a, 4ojavio se ?irko sa neo ini5 4rijedlogo5+ -Deki, ako :oete tu6ati 4ri4re5ite 4o jednu 6iglu i i5at ete onu stvar ko na dlanuG Rekao je to takvi5 tono5 ko da je neki veliki 5enan@er+ Basno da s5o ga gledali u udu s5atrajui da je skrenuo+ (li kad na5 je o jasnio o e5u se radi svi s5o se 9a5islili+ ?ara, djevojka i9 5jesta koju s5o svi 4o9navali i s5atrali je ve odraslo5, 4odarit e na5 svoje dra7i u koliko joj 4lati5o+ -Pa ona ve i5a 4reko osa5naest godinaG - dodao je Nenad+ -?eni se ini da je ru7na, dodaje5 ja+ -Ba s5atra5 da je glu4aa, dodao je !lavko+ -(li 9ato i5a do ro du4en6e koje vrijedi desetku, ree ?irko+ Na va5a je da odluite+ I "to i se drugo 5oglo oekivati nego 4ristanak sa5o je 4itanje gdje na aviti taj nova6+ !lijedei: dana tra7ili s5o 4oslove na koji5a i 5ogli doi 5akar do 5ini5alne 9arade+ $o5e je god u susjedstvu do"ao ugalj ili drva, 4riskoili s5o u 4o5o oekujui nakon dovr"etka 4osla 4ristojnu novanu nagradu+ Na 7alost u5jesto nov6a do ivali i kolae ili voe ali o nov6u nije ilo ni s4o5ena+ Nakon toga 4o"li s5o na 4re4rodaju karata 9a kino+ %kljuili s5o se na 4rodaju novina na 7elje9nikoj stani6i+ Prikljuili s5o se i radni6i5a 4riliko5 istovara vagona+ & avljali s5o naj4rljavije 4oslove koje inae ne i 4ri:vatili ni u snu+ Ne truje5o li svoje tijelo sve vei5 o4tereenje5 kako i ostvarili veu 9aradu+ !ve dok traje radni sta7 5nogi nastoje s ti5 raditi do 5irovine+ (ko je to tako 9a"to i kod 5la@i: ilo drugaije+ & ra9lagali s5o to tako+ ( 9a ovu "ansu is4lati se i 7rtvovati+ 'e 9a 4ar dana ostvarili s5o 9aradu koja e na5 o5oguiti dra7i sa ?aro5+ Prona"li s5o i 4rostor gdje e5o to o aviti a 4rije toga tre a na aviti i kondo5e jer ona 4ristaje na seks sa5o sa nji5a+ =a tu na avku 9adu7ili su 5ene+ Dva sata o lijetao sa5 oko trgovine dok se konano nisa5 odluio ui+ %nutra sa5 uoio 4rodavaa i 4okunjeno 5u 4ri"ao te ga skoro "a4to5 u4ita5: ?ogu li ku4iti etiri kondo5a+ -?ari6e, vikne on u9 sav glas do9ivajui svoju kolegi6u+ &vaj 5ladi gos4odin 7eli ku4iti etiri kondo5a+ Adje se nala9e ti kondo5iG Htio sa5 u 9e5lju 4ro4asti od sra5a, 4ogotovo kad sa5 na se i 9a4a9io 4oglede ostali: ku4a6a+ ,r9o sa5 4latio i jo" r7e 4o:itio van duana+ Doi5 sa5 do"ao kui 4rvo "to sa5 uinio ilo je is4ro avanje kondo5a+ $ad sa5 ga navukao i utvrdio da je 5jera u redu veselo sa5 ga 4onovo s5otao i vratio u kutiju+ ( onda je do"lo vrije5e i"ekivanja 4ojave ?are+ Nakon riljantnog neus4je:a sa dvije sestre i drugi: 4ro4u"teni: "ansi konano u istinski tu6ati, ovaj 4ut e9 gre"ke+

- 12 Do"av"i u 4rostoriju stare kasarne ve dugo na4u"tene gdje e se odvijati na"e 4rvo vatreno kr"tenje ve 5e 4ri ulasku :vata strast +?ora5 se o u9dati da to ne 4ri5ijete ostali+ I do ro da sa5 to uinio jer su !lavko i Nenad ve ili tu+ Prvo "to i: je 9ani5alo ilo je jesa5 li donio kondo5e+ &da:nuli su kad sa5 i5 i: 4redao+ Nedugo i9a 5ene do"la je i ?ara u 4ratnji ?irka+ &ti"la je u drugu so u da se 4ri4re5i a 5i s5o 9a to vrije5e vukli 6edulji6e tko e iti slijedei jer 4ravo 4rvoga 4risvojio si je ?irko+ Ba sa5 io drugi, !lavko i9a 5ene a Nenad 4osljednji+ $ad je ?irko stu4io u so u, gola, ra"ireni: nogu ,le7ei na stolu 4rekriveni5 sa5o deko5 ekala ga je ?ara+ =a to vrije5e !lavko i Nenad vr4oljili su se na klu4i u drugoj so i dok sa5 ja 4o"ao do vrata i kro9 4ukotinu na nji5a 4ro5atrao kako e to i9vesti ?irko+ I9 e9u5ljena 4ogleda 9urio sa5 gledajui kako njegov 4enis 4rodire u ?arino 5e@uno7je+ &d 4ogleda toliko sa5 se u9 udio da sa5 5islio kako e 5i od na rekline 4enis 4ui+ Nije 4ro"lo ni dvije 5inute a i9 njega je "tr6nulo ko i9 vatrogasnog "5rka+ Par sekundi i9a i ?irko je io gotov+ !ada kad i9a@e ?irko na 5eni je red ali kako da se 4ojavi5 4red ?aro5+ Po ojao sa5 se da se 9 og la avosti vi"e nee tako r9o dii a to i ila sra5ota jednaka kao kad nisa5 9nao gdje gurati kod =denke+ =ato sa5 9a5olio !lavka da 4o@e 4rije 5ene+ &n je to jedva doekao+ Nakon 4ar 5inuta i on se 4ovratio o avljena 4osla+ ( onda se javi Nenad da je on na redu i9a !lavka a ne ja+ To 5i je odgovaralo jer sa5 se nadao da u se toliko o4oraviti i 5oi e uslijediti novo ukruenje+ Dok sa5 ga ekao 4o5i"ljao sa5 i na sav trud koliko s5o toga tre ali uraditi 9a 4ar 5inuta tog u7itka+ ( onda sa5 konano i ja stu4io u so u+ ?ara je jednako le7ala na stolu gola i ra"ireni: nogu+ Fekala je sa5o tren da i ja to o avi5 4a da 5i se odu7i 9a nova6 kojeg joj tre a5o 4latiti+ Nisa5 dugo gledao u njenu ra9ja4ljenu "kulju+ Na taj 4ogled ukrutio 5i se o4et ko daska+ Nisa5 je stigao ni us4ore@ivati sa 4ret:odni5 koje sa5 do sad vidio+ ,e9 ra95i"ljanja navukao sa5 kondo5 i s5jestio ga u 5jesto koje je 9railo svojo5 to4lino5 i vla7no"u+ Ni sa5 ne 9na5 kako se 5oj na rekli ud odjedno5 na"ao u njoj+ &sjeao sa5 njenu to4linu koja je u 5ene 4rodirala do sr7i+ Poeo sa5 4o4ut ?irka 5rdati gu9i6o5 ne i li on 9a"ao jo" vi"e u eskrajno dno njene udu ine+ &ekivao sa5 da u 4o4ut 5oji: frendova svr"iti 9a 4ar 5inuta, ali "to je vrije5e vi"e od5i6alo ona stvar 4ostala 5i je sve krua a od svr"avanja ni traga+ I9gleda da je i ona to uoila 4a se 4redala u7ivanju+ 'i"e to nije ila o ave9a sa5o da 5i udovolji+ Njena aktivnost odjedno5 toliko je narasla da je nastavljena sa vrisko5 i 6iko5+ Tada je 9atra7ila da ju tu6a5 od9ada, nakon toga da legne5 na 5jesto gdje je na le7ala+ Cto sad s5jera, 4o ojao sa5 se dok sa5 4oslu"no i9vr"avao njene nared e+ (li kad 5e 9aja"ila i stala se klatiti ko da ja"i divljeg 4astu:a 4o5islio sa5 da u ga 9arinuti do nje9inog grla+ ?ijenjali s5o 4olo7aje dok o4et nis5o do"li do onog da sa5 ja na njoj+ Nisa5 ni u snu i5ao 4oj5a da se to 5o7e i9vesti na toliko naina+ 'e sa5 se 4o ojao da neu 5oi svr"iti i da e 5e ukoriti 9 og toga+ Pro"lo je ve vi"e od sata a 5i s5o i dalje sjedinjeni u 9agrljaju 4okreti5a tijela ve u5orni klatili se jedno u9 drugo+ ( onda osjea5 kako 5i 4risti7e vr:una6 strasti+ ?isli5 da je tada i kod nje nastu4io trenutak kul5ina6ije koji svaka 7ena oekuje u trenutku sjedinjenja s 4artnero5+ &sjetio sa5 to ne sa5o u vriski i 4okretu tijela ve i klonulosti i 9adovoljstvu koja je i9a toga nastala ne sa5o kod 5ene ve i kod nje+ Bo" sa5 neki

- 1. tren le7ao na njoj 5ada sa5 uoio da je strast s4lasnula jednako tako kao "to je i ona stvar+ &sjeti: da 5e :vata san+ Da ne i 9as4ao od klonulosti 4odigne5 se i 9a4a9i5 da na nje5u ne5a kondo5a+ $ad sa5 ga 9ati5 uoio kako do 4olovi6e viri i9 nje9ine ru4e r9o ga 9gra i5 i a6i5 u ugao so e a 9ati5 se i9 e9u5ljenog 4ogleda 9adr7i5 na gledanju njenog jarka+ Pri li7ava5 5u se ruka5a i nekoliko 4uta ga "iri5 i sti"e5 a onda svoj ka7i4rst i srednjak 9ariva5 u njenu unutra"njost i 9ane5 kru7iti+ &sjea5 njen vla7nost i to4linu+ Dok sa5 to radio 4onovo uoava5 da 5i se ud ukrutio ko daska+ I a" kada sa5 4o5islio da ga 4onovo ugura5 unutra, ona se 4odi7e u sijed+ &d5a: je uoila 5oju na5jeru + I4ak 5i nije udovoljila 9a:tjevu+ -'idi5 da i ti :tio jo" ali 5eni je 9a danas 9 ilja dosta+ % odnosu na tvoje 4rijatelje koji su to o avili ko 9eevi vidi se da si ti 4ravi 5ajstor+ Re6i gdje si to nauioG =ar sa5 joj tre ao rei da 5i je to 4rvi 4ut+ $ad s5o 4oto5 4otra7ili 5oje frendove ni jednoga vi"e nije ilo+ Poslije sa5 do9nao da su 9 risali ko 9eevi kako ne i 5orali 4latiti+ ( 5ene su ostavili da se o raunava5 s njo5, koji 4okvarenja6i+ -&davno 5e nitko nije tako 9adovoljio ko ti sada, ree+- i 9ato te i neu na4latiti+ ( kad 4o7eli" i drugi 4ut sa5o 5e 4otra7i i o4et u ti dati es4latno, ali oni5 svoji5 9eevi5a 4orui da ako 5i ne 4late, i5at e sa5no5 4osla+ Nakon toga se o ukla i oti"la+ Dok sa5 je 4ratio 4ogledo5 u 5isli5a sa5 se 4itao: ,i li ju 5ogao 9avoliti+ No, 5o7e5o odluivati "to e5o initi i "to raditi ali ne i koga e5o voljeti+ &vo "to se sada doga@alo io je sa5o nagon koji je kod ovjeka e9 konkuren6ije+ Nije se vi"e nikada 4onovio sa ?aro5 jer su 4risti9ale nove djevojke i sa nji5a nove avanture+ Dok danas ra95i"lja5 o ti5 doga@anji5a uoava5 da su veino5 9avr"ili 5oji5 9a oravo5+ (vanturu sa ?aro5 neu nikada 9a oraviti+ ?ED(LB&N Butarnje sun6e ovog li4anjskog dana ve je 4eklo 4o4ut 7eravi6e ali na svu sreu 9a4u:ao je i lagi 4ovjetara6 koji je donosio i 5iris osvje7enja, dok se 5oje u5orno tijelo okretalo na klu4i gradskog 4arka+ Prije nego sa5 se 4odigao u sijed donosi5 odluko da ovako dalje nee ii+ Do"ao sa5 na studije i do io sti4endiju kao i s5je"taj u do5u ali ve nakon 5jese6 dana sti7e o avijest da su 5i ukinuli sti4endiju jer ne5a5 5oralno 4olitike kvalitete+ ,e9 nov6a vi"e nisa5 5ogao ostati ni u do5u a e9 nov6a ne 5ogu 4ronai ni 4rikladni s5je"taj+ Fak "to vi"e ne5a5 ni 9a :ranu a i dalje 7elio sa5 studirati+ =ato 5ora5 nai ilo koji 4osao kako i i ja 4o4ut ostali: ljudi u7ivao lagodati koje 4ru7a 7ivot+ =na5 da i9gleda5 jadno jer ovjek koji je e9 stana i koji vrije5e 9a s5je"taj 4rovodi od 4aka do 4arka ta7ei slo odnu klu4u i utoi"te 9a s4avanje a gladan i 4rljav 4a ak i 4oderan ne5a "ansi 4ro5ijeniti nain 7ivota u koliko ne radi, ali ovakav su5nja5 da e 5e neki 5ajstor 4ri5iti+ Bedino rad o5oguio i 5i 4ro5jenu koja i 5i o5oguila i nastavak studija+ ?oja konstitu6ija: 5r"av visok ali sna7ne gra@e i4ak i 5ogla do4rinijeti da 5e tko 4ri5i+ Pri:vatio i: se svakakvog 4osla sa5o da do ije5 koji novi+ Na se i

- 1/ sa5 i5ao tra4eri6e i ko"ulju od gru og 4latna a na noga5a tenisi6e+ $oji 4ut na glavu sa5 stavljao i ka4u sa "iljko5, a ka4ut koji je ve odavno i9no"en slu7io 5i je uglavno5 kao u9glavlje 4a se 9ato od njega nikada nisa5 odvajao+ & ino sa5 ga nosio ili 4od 4a9u:o5 ili 4re aenog 4reko ra5ena+ $o7a o4aljena sun6e5 isti6ala je na 5eni dva 4lava oka na skru"eno5 li6u 4o ko5e se i4ak ne i 5oglo rei da je 4re"ao )* godina+ &vaj 4ut dr7ao sa5 ka4u na glavi a is4od nje virila je ve 4o5alo 9arasla kosa+ Prije nego sa5 sjeo i9vukao sa5 9gu7vani ka4ut is4od glave i s5jestio ga 4reko tr u:a+ ( 4oto5 sa5 sjeo i svoj 4ogled naj4rije us5jerio u 4ark koji 5e je okru7ivao a 4oto5 u 4rav6u gdje se 4ark otvara gradski5 uli6a5a+ Tu je drvee ilo 4rorije@eno 4a su se vidjela sva doga@anja na uli6i 4o kojoj su 4riti6ali auto5o ili sa5o u jedno5 s5jeru+ Tu i ta5o kraj 5oje klu4e 4ro"ao je i 4o koji 4rola9nik ali ni jedan nije 9astao da 5i se o rati 5akar drski5 4itanje5:- =a"to s4ava" na toj klu4iG !vatko je 7urio svoji5 4oslo5 ne vodei rauna o oni5a koje us4ut susretne+ % kro"nja5a drvea o itavalo je 5no"tvo 4tii6a i nji:ov 4jev jedina je 5u9ika koja se ula na ovo5 4rostoru u9 4oneki glas lave7a 4asa koje su vlasni6i doveli u 4ark+ Fovjek koji kraj se e ne5a 4ratio6a u ovoj ljetnoj s4arini i osa5i o ino ra9govara sa5 sa so o5 ili sa svojo5 sjeno5+ I ja sa5 to uinio isto 4o5irisav"i svoj ka4ut kojeg sa5 dr7ao u ru6i+ !5rdi" ?ate, a red je da se oku4a" 4a da 4oto5 4o@e" tra7iti 4osao, no 4rije toga i4ak 5ora" ne"to 4rigristi kako i 4red oni5a koji ti nude 4osao i9gledao ar 5alo s4oso niji i jai a snagu ti ne 5o7e nitko drugi dati osi5 kakav 9alogaj :rane+ Postoji jedna gostioni6a u ovoj uli6i a ve una4rijed osjea5 5iris :rane kako 5e vue ko 5agnet+ I4ak u 4oi i 4rvo 4oku"ati ne"to 4ojesti a onda u otii na ku4anje 4a 9ati5 u 4otragu 9a 4oslo5+ 'eselo sa5 se nas5ijao a 4oto5 svoj ka4ut 4re a6io 4reko ra5ena i e9 7ur e se u4uti5 4re5a uli6i+ 're5eno5 svi ogladni5o, sa5o jedni jedu kad 9a to osjete 4otre u dok drugi kad i5 se 9a to uka7e 4rilika, a ja s4ada5 u4ravo u te druge+ Na 4je"ako5 4rola9u 4rela9i5 6estu i 4ola9i5 u 4rav6u te gostioni6e+ %9 4ut 4ogledava5 i u i9loge ali e9 nov6a to je isto kao da gleda5 u slike na kakvoj i9lo7 i+ Nisa5 oso a 9a koga i se 5oglo rei da je o4asan, nisa5 ni lo4ov niti i ko5e 5ogao uiniti kakvo nedjelo sa5 9ato da se okoristi5 4lijeno5+ Na4rotiv u dru"tvu sa ljudi5a s koji5a se susree5 4rije i i5 4o5ogao nego i od nji: 9a:tijevao 4o5o+ Ne i se tre ao esto 4ojavljivati u ovoj gostioni6i+ 'e sa5 do7ivio ni9 neugodnosti na drugi5 5jesti5a 4a se u udue itekako 5ora5 4a9iti da 5e ga9da ne 9a4a9i+ Neu 4re a6ivati oni5a koji su 5e gru o istjerali niti u iti 9lo4a5tilo, ali 4oku"aj da do ije5 koji 9alogaj kojeg drugi od a6uju ne i tre alo nikoga s5etati+ Do ro i ilo da si na avi5 i kakvi lona6 4a da si ujutro sku:a5 5akar 5alo aja, 5o7da ak i neku ju:u jer ovako "to dan sve vi"e od5ie osjea5 sve veu glad a s gladi gu i5 i snagu, kontrolu, 4ovjerenje u ljude a to nije do ro i 5oglo i 5e odvesti i do 9atvora + Danas se ta5o lako dola9i i e9 sudskog 4ostu4ka a oravko5 5e@u kri5inal6i5a jo" ovako sla io i 5eta 9a i7ivljavanje a to nikako ne 7eli5 do7ivjeti+ =ato doi5 se oku4a5 i ne"to 4ojede5 ide5 u tra7enje 4osla+ Poslije u si valjda ostvariti ar kakvu takvu novanu 9ali:u jer kad do@u

- 1ki"ni dani na ovoj klu4i 5ogao i i o oljeti a nitko 7iv nee se nai da 5i tada 4o5ogne+ %:, kako i sad sa u7ivanje5 srknuo gutljaj 6rne kave u9 4e6ivo s 5asla6e5 i u dru"tvu 9godne djevojke+ (li "to ja to s5jera5+ $oja i djevojka 4o"la s ovakvi5 ogoljeli5 5ladie5 koji od 7ivota i5a sa5o 6rne slutnje+ Prije nego i 5e koja 4ogledala ve i 4o jegla od 5ene+ Cto se 5ene tie 9a djevojke i5a jo" uvijek vre5ena ali 9a utuenije gladi 5ora5 se 4o rinuti "to 4rije u koliko 7eli5 ve danas nai kakav 4osao+ Nekada se 9a 4osao tre alo sa5o 4rijaviti =avodu 9a 9a4o"ljavanje i ve istog asa u4utili i te na adresu ka5o tra7e radnu snagu+ Danas je te7e doi do 4osla nego do glavnog 9goditka na lutriji+ $ada ude5 do"ao do 4osla 4rvi5 nov6e5 kojeg do ije5 ku4it u si 4unu vrei6u :rane i to sira, slanine, kru:a i jednu okoladu 4a u onda to jesti negdje na klu4i u 4arku sve do i9ne5oglosti+ (li kad i nai"ao na nekoga 4atnika 4o4ut 5ene i4ak i: taj 9ave7ljaj :rane 4odijelio sa nji5 % dru"tvu je sla@e jesti+ (li 9a"to ja svaki dan 5ora5 se i ra9 ijati glavu "to u jesti kad ne 9na5 ni da li u uo4e "ta jesti+ &vo "to nosi5 na se i sve je "to i5a5 i "to da 5i netko i to ukrade+ Ne, 5isli5 da se to i4ak ne 5o7e desiti+ % d7e4u 5og ka4uta ne5a ni 4re ijenog novia a e9 nov6a io i 5u to sa5o ku4 s5rdljivog tereta kojeg i od a6io ve u 4rvi kontejner na kojeg i nai"ao+ Danas je i4ak sve u nov6u+ Da ga i5a5 u i9o ilju ne 9na5 kako i: ga tro"io+ ?o7da na 4utovanje+ !vakako i: 4osjetio i svoj rodni kraj+ %:, otkad nisa5 io ta5o+ 'e sa5 9a oravio i kako i9gleda+ !igurno je do"lo do 4ro5jene jer nisu svi siro5a"ni 4o4ut 5ene+ I5a i takvi: koji si grade nove kue i jo" koje"ta+ Ne, neu vi"e 5isliti o to5e+ !ada 5ora5 sa5o 5isliti na :ranu koju u do iti u toj gostioni6i+ &4et 4re a6uje5 ka4ut 4reko svog ra5ena i nastavlja5 ii dalje+ !un6e je sve vi"e 4r7ilo a 9adovoljni 4rola9ni6i nestajali su u sjeni duge uli6e+ Nisa5 se :tio ra9golititi na nain da rasko4a5 ko"ulju 5ada sa5 najveu vruinu osjeao a" na 4rsi5a+ Pri li7avajui se gostioni6i 4o5isli5 da 4rvo tre a5 utvrditi je li unutra 4uno gostiju+ &i 5i se na trenutak sku4i"e kad sa5 4ristigao i ugledao jednog 4osjetio6a koji u4ravo i9la9i+ Dok je 4rola9io 5i5o 5ene 9a7elio sa5 da 5u i9 d7e4a is4adne koji novi ili ne"to drugo+ Ba i: 5u to velikodu"no vratio a on i 5i 4oslije dao nagradu s kojo5 i si 5ogao 4riu"titi o rok+ & to5e na 7alost 5ogu sa5o sanjati+ Ne s5ije5 ga ak ni tra7iti 5ilostinju jer i 5ogao 4o5isliti da to 7eli5 kako i si ku4io 4ie, a ljudi su u ti5 sluajevi5a uvre@eni i drsko 4ostu4aju+ Fak i na kraju 5ogao i lo"e 4roi+ Du oko sa5 uda:nuo i 4ogledao ne o+ ,og neka 5i danas 4o5ogne da uta7i5 glad+ Na 5o5ent 9a oravi5 tre a5 li 4lakati ili se s5ijati+ $renuo sa5 dalje do vrata gostioni6e+ &nda 5alo 9astane5+ !kinuo sa5 ka4u sa glave i stavio je 9gu7vanu u d7e4 ka4uta a tad se jo" jedno5 o rati5 ogu da 5i 4o5ogne unutra nai kakvog do rotvornog gosta koji e 5i ostaviti 9alogaj kako i uta7io koliko toliko tu nesnosnu glad+ Po5isao na taj 9alogaj i9a9ove 5i os5je: na li6u+ Doi5 sa5 stu4io u 4rostoriju 9a5re 5i i taj os5je:+ %nutar gostioni6e na jedno5 od etiri stola sjedio je jedino neki gos4odin , rekao i: 4ood5akli: srednji: godina i u 5iru dovr"avao svoj o rok :rane+ !kinuo sa5 ka4ut sa ra5ena i stisnuo ga 4od 4a9u: a 4oto5 "iroko otvoreni: oiju 4rovjeravao da i4ak ne5a jo" koga unutra a da ga ja nisa5 9a4a9io+ Nisa5

- 8* 4rogovorio ni rijei dok sa5 4o 4rostoriju kru7io oi5a a onda 9astane5 kad do 4ro9ora ugleda5 kono ara+ !jedio je na svojoj stoli6i i itao novine ne 5arei 9a 4rido"li6e+ Bo" jedno5 4retra7uje5 sve d7e4ove ali utvr@uje5 da su svi jednako 4ra9ni+ Tada se u4ita5: kako doi do 9alogaja kad u 4rostoriji ne5a gostiju a u d7e4ovi5a ni 4re ijenog novia+ ( gladan sa5 jednako tako ko oni 4o logori5a 9a vrije5e rata+ ! i5e da si ku4i5 :ranu a ako ar ne"to ne 4ojede5 ne 9na5 "to u so o5+ I4ak tre a5 iti sretan da 5e jo" nisu i9 a6ili na4olje a 9a koji as 5o7da jo" tko 4ristigne a novi gosti 5o7da rije"e i 4ro le5 5oje gladi+ !voj 4ogled o4et us5jeri5 na gos4odina 9a stolo5+ 'idjev"i da on ne o raa 4a7nju na 5ene 4o@e5 do d7u oksa koji je u toj so i slu7io sa5o kao inventar jer se ve odavno i9 njega nije oglasila ni jedna 4jes5a+ Prislonio sa5 se na njega le@i5a ra"ireni: nogu a 4oto5 ga 9ane5 5alo tresti+ Finio sa5 to 4olako da kono ar ne 4ri5ijeti+ %vidjev"i da i9 njega ne is4ada nova6 lu4io sa5 ga i nekoliko 4uta nogo5+ !voju te7inu 4oku"ava5 i stra7nji5 dijelo5 tijela us5jeriti na d7u oks ne i li i4ak is4ala koja 4ari6a ali sav taj trud sa5o 5i je odu9i5ao snagu a re9ultati su ostali isti+ T5urnog li6a na4u"ta5 to 5jesto 4a 4ola9i5 do 9idnog telefona s5je"tenog kraj vrata+ I tu sa5 sa nekoliko udara6a 4oku"avao i9 njega istisnuti koji novi ali i to je ostalo e9 us4je:a+ Ni"ta od dana"njeg o jeda, 4o5isli5+ I4ak i5a5 sreu da 5e kono ar jo" uvijek nije 9a4a9io+ Toliko je 9adu ljen te novine da ni slona ne i 4red so o5 4ri5ijetio ta5an da se 4ostavi i na sa5u glavu+ Neki se ljudi une 4rotiv vlasti kad osjete glad+ ?eni ne i 4o5oglo ni da u95e5 oru7je u svoje ruke+ ( da se o rati5 neko5e 9a 4o9aj5i6u jer ova glad dotira jo" od juer ujutro, ali koga ja 4o9na5+ Po9naju se jedino oni koji 5aju nova6+ Tada sjedne5 9a stol do ovog na ko5e sjedi gos4odin+ $a4ut stavlja5 u krilo a ruke 9a a6uje5 i9a le@a+ % to5 4olo7aju 4ro5atra5 9idove 4rostorije+ Ne 5ogu nikoga 4risiliti da 5i 4lati o jed a glad tra7i svoje+ $ako i ilo lije4o da sa5 se rodio kao sin nekog ogata"a+ Tada i 5ogao 9ala9iti i u najluksu9nija 5jesta i najsku4lje restorane i jesti "to 5e volja+ $ao 5onik svoji5 5igo5 oku4io i o4or kono ara oko se e a oni i 5i udovaljali ko 4rin6u, a ovako jadan gladan :ou li i5ati snage da se dogega5 o4et do svoje klu4e gdje u i noas 4ro djeti no+ Li6e 5i se i9o lii 4ri toj 4o5isli+ !kvrio sa5 se na stoli6i i "iroko otvoreni: oiju stane5 9uriti 4o 9idovi5a i stro4u 4rostorije+ Dok sa5 gledao stro4 gos4odin do 5ene dokrajio je svoj o jed i 4oto5 4o9iva kono ara+ Dok ga je ekao 4ri:vati se 9a lani oko svog vrata+ Tada 4ri:vaa 5edaljon, otvara ga i 9agledava se u njega+ Dugo ga je gledao a kad je 4ri"ao kono ar sa o6o5 4iva vraa 5edaljon na svoje 5jesto oko vrata te 4ri:vaa a"u u koju ulijeva 4ie+ Dok sa5 gleda kako gos4odin is4ija to 4ie :ro4tei :vata5 9rak+ !voja su:a usta 4oku"ava5 ovla7iti li9anje5 je9ika+ I dalje gleda5 u gos4odina ali ne i9iskuje5 ni rijei+ Bedino ga gleda5 s divljenje i 4o"tovanje5+ &vako o uen nalikovao 5i je na do ro situiranog ovjeka koji i ne s4ada u ovakav a5 ijent+ Prije i se reklo da je tu 9alutao ili da je tu do"ao s neki5 odre@eni5 6ilje5 ili ra9logo5+ (li da i io u 4ravu tre ao i sa nji5 i 4ora9govarati ali sa5o 5u tako 4rii nenajavljen i ne4o7eljan io i kod njega i9a9vao neugodnost, 9ato je olje da gos4odin sa5 rje"ava svoje 4ro le5e, a 5oji 4ro le5i ostaju i 4itanje je :ou li i: ikako rije"iti+

- 81 ,r9ino5 4u7a kono ar kada je ostavio 4ie na gos4odinov stol 4onovo je sjeo na svoju stoli6u i 4ri:vatio novine+ $ad je gos4odin is4io 4ie dva 4uta je 4o9vao kono ara+ &vaj ne sa5o da nije reagirao , ak nije ni 4okrenu glavu+ Bedino je i dalje listao svoje novine ne 5arei 9a do9ive gos4odina+ Aos4odinu je ovo do9ivanje dosadilo 4a i9 d7e4a i9vadi novani6u koju 4olo7i na stol 4od a"u a 4oto5 kao ak"i" ostavi i ne"to sitni"a, tada ustaje i 4olako od"eta do i9la9a+ Bedno vrije5e 9astao je kraj vrata i ekao da 5u kono ar 4ri@e kako i 5u sao4io da je nova6 ostavio na stolu ali kad uvidi da se to nee ostvariti odla9i+ Dok je kono ar i dalje 9urio u svoje novine 4re5jesti5 se 9a gos4odinov stol+ =uri5 u nova6 koji je tu le7ao i ekao da ga odnese kono ar+ Istovre5eno dok sa5 ra95i"ljao "to dalje odjedno5 ugleda5 kono ara kraj stola+ -Adje je gos4odin "to je tu sjedio i o jedovaoG -&ti"ao je i ostavio nova6 na stolu+ $ono ar gra i sitni" u svoju ruku i 4oto5 :tjede da u95e i novani6u+ -( ne, 4redu:itri5 ga ja r9ino5 svjetla++ To sa5 ja stavio da si 4lati5 o jed kojeg u sada naruiti+ -=ar ovaj sitni" nije ak"i" a novani6a i9nos o jeda i 4iaG -Ne, na osnovu 6jenika ovaj sitni" dovoljan je 9a sve, ree5 odluno ja+ $ono ar 5e 4o4rijeko 4ogleda i a" kad :tjede o4et 4oi do svoje stoli6e 9austavi5 ga ja+ Donesite 5i jelovnik da vidi5 "to 5ogu naruiti+ Na to kono ar i9 d7e4a vadi listu i 4ostavlja je na stol+ Na njoj je 4isalo 4et vrsta jela+ Poka7e5 4rsto5 na 4rvo ali o n kli5ne glavo5 da toga vi"e ne5a+ Poto5 4oka9uje5 i na drugo 4a sva ostala ali do ije5 isti odgovor+ Peto jelo ila je 4a"ta "uta+ $li5nuo je glavo5 da toga i5aju+ Iskustvo 5i je 4oka9alo da je olje jesti i"ta nego ni"ta+ $od nas govore da je olje jesti ovetinu nego dr7ati ovna 9a rogove i4ak je 4a"ta olja od ovnovi: rogova+ !ad sa5 are5 9nao da u uta7iti glad i da sa lijeni5 kono aro5 neu i5ati 4ro le5a kod 4laanja jer 5i je nova6 tu 4red noso5+ ,io sa5 vi"e nego 9a:valan gos4odinu "to 5i je o5oguio ovo "to e uslijediti 9a koji tren+ Bo" e 5i i ostati nov6a 9a 4oslije+ Da ne i sluajno do"lo do kakve 9 rke i da nova6 ude 4ro le5 stavlja5 ga 9a svaki sluaj u d7e4 :laa+ Pogleda5 4re5a kono aru i uoava5 ga da ovoga ne 9ani5a 5oja glad+ Dok i dalje eka5 nada5 se da e sada nestati svi 4ro le5i oko 4otrage 9a 4oslo5+ $ono ar u5jesto da 5e 4oslu7i i dalje ita svoje novine+ Prola9e 5inute a 5eni sve vi"e kruli u 7elu6u+ %nato sve5u i4ak sa5 se veselio rje"enju svoje gladi+ Doi5 4ojede5 4a"tu rei u kono aru 9 ogo5 i 4oi+ Aleda5 ga kako i dalje sa5o ita+ Pa "ta taj 5isli+ Neu valjda ekati toliko da doeka5 ekajui sutra"nji dan dok ne do@e ta 4a"ta+ Pitanje je i li do tada i5ao snage da ju 4ojede5+ I kad sa5 ve i9gu io svaku nadu da e se s5ilovati i donijeti 5i tu 4a"tu ugleda5 ga kako se 4odi7e sa svoje stoli6e i 4rila9i 4ro9oriu ku:inje+ %9eo je tanjur s 4a"to5 i 4o"ao do 5og stola+ Tanjur je dr7ao u desnoj ru6i a 4latnenu kr4u u lijevoj+ % :odu 4re5a 5eni na 4ola 4uta 4ote4e se i 4ade+ Doi5 se 5alo 4odigne uvidi da 5u se 4a"ta sa tanjura i9lila na 4od+ ,r9o je kr4o5 4oku4i u tanjur a 4oto5 se 4odi7e i 4rila9i do 5og stola+ Dok je :odao 4ri5ijeti da 5u je na 6i4eli ostao ko5ad 4a"te+ %9i5a ga i stavlja u tanjur a 4oto5 kr4o5 o ri"e 6i4elu+

- 8) $ad se dogegao do 5og stola s nekoliko 9a5a:a kr4o5 ri"e stol a onda na njega 4ostavlja tanjur+ Bo" onako 9adi:an 4u:ao 5i je u li6e a tada se okrene i 4onovo se dogega do svoje stoli6e gdje su ga ekale novine+ =agledavao sa5 se u tanjur+ Neko vrije5e dao sa5 se u ra95i"ljanje a tada s vili6o5 sku4lja5 4a"tu i9 sredine tanjura, 4odi7e5 ju i dalje gleda5+ Dugo 5i je tre alo dok nisa5 taj 4rvi 9alogaj stavio u svoja usta+ %inio sa5 to jo" jedno5 a 4oto5 tanjur u9e: u ruke i stavlja5 ga 4od stol kraj svoji: nogu+ ?o7da e kono ar sada s:vatiti da se ovo ne 5o7e jesti i 4oto5 donijeti drugu 4or6iju a ovu neka 4ojedu 5ake+ !a5o koliko e jo" vre5ena 4roi dok 5u to ne udari u glavu ili u 5orati 4oi do njega i sa5 5u to rei+ Doi5 vidi tanjur 4od stolo5 s:vatit e "to 5u je du7nost+ 'atra se u 5eni 9a4ali dok sa5 o to5e ra95i"ljao+ % ovo vrije5e o ino je u gostioni6i vi"e gostiju+ Fudio sa5 se da sa5 ja jedini+ &si5 4ra9ni: stolova i kono ara na svojoj stoli6i ak ni 5ake ne5a da 4ojede ovo 4od stolo5+ $ad li e se taj 4okrenuti 4a da uvidi da 5i tre a donijeti drugi tanjur 4a"te+ I dok su 5i 5isli o to5 drugo5 tanjuru 7u orila u glavi odjedno5 9auje5 nje7ne korake koji su dola9ili do 5ene od ula9ni: vrata+ =nao sa5 da sada vi"e nisa5 sa5 i da e to 4okrenuti i kono ara sa one stoli6e na koju se ve 9alije4io+ &n je sjedio i dalje jednako ko i dosad i od novina koje su 5u 4rikrivali 4ogled nije ni uoio novog gosta+ ?o7da je uoio jedino da"ak vjetra koji je u"ao kro9 vrata 9ajedno sa do"ljako5+ I ja sa5 4ratio taj da"ak u oekivanju da ugleda5 novog gosta koji e sigurno sjesti negdje 9a susjedni stol+ %5jesto toga osjeti5 da taj do"ljak stoji i9a 5oji: le@a+ !r6e 5i 9ane ku6ati da je to 5o7da gos4odin koji je 4rije 5ene o jedovao+ !igurno se vratio 4o svoj nova6+ %vidio je da je 4revi"e dao i sad svoje tra7i natrag+ $rajiko5 oka 4ogleda5 4reko svog ra5ena ne i li ugledao tog gos4odina ali trgne5 se ko o4aren+ %5jesto gos4odina kraj 5ene je stajala 5r"ava djevojka+ I ako je na 4rvi 4ogled djelovala gladna i is6r4ljena, njene 6rte li6a govorile su da se radi o 9godnoj i 4le5enitoj oso i, 5r"avog ali skladno gra@enog tijela a 4o godina5a ne"to 5la@o5 od 5ene+ 'atra se 9a4alila u 5eni doi5 sa5 je olje ugledao+ $ao da 5e odjedno5 o asjalo sun6e koje je i9ronilo i9nad visoki: sta ala te 4odiglo te54eraturu nakon velike :ladnoe+ !voje i9 uljene oi us5jeri5 ka djevoj6i+ %ini 5i se kao da ju gleda5 kro9 gusti" u velikoj istini na kojoj ne5a nikoga osi5 nje+ % 4rvi 5a: 4o5isli5 da to 5o7da 9 og gladi sanja5 ali kad 4onovo 4odi7e5 glavu i gleda5 nju uoava5 da se jo" uvijek nala9i5 u gostioni6i u kojoj osi5 nje i kono ara u9 5ene vi"e ne5a nikoga+ $ono ar i dalje ita novine i niti ne 4ri5jeuje djevojku+ &si5 u r9anog 5og disanja u so i se jo" ulo jedino "u"kanje novina kad je kono ar listao strani6e+ !vjestan da vi"e nisa5 sa5 i dalje gleda5 ovo divno stvorenje 4red 5oji5 oi5a+ &4et 5i se uini da sanja5 ali ostaje5 5iran i na4et, osjetljiv na svaki 9vuk+ ( ona i dalje stoji i sa5o 5e nije5o 4ro5atra+ Nije 5i us4jelo do9nati "to 7eli i "to se sve skriva u to5 4osjetu ali u svako5 sluaju radovao sa5 se "to je ovdje+ ,i li ova djevojka ila ona koju i 5ogao 9avoljeti+ ?isao koja je le dila u 5ojoj glavi dok je njena sjena i dalje ostajala okree 5i nagovje"taj da i 5ogla otii a da ne ka7e ni rijei ra9loga 9a"to je tu do"la+ &sjeao sa5 nje9in 5iris 4a ak i dodir ali jo" uvijek se nisa5 5i6ao+ ( kad 4onovo osjeti5 njenu ruku na svo5 ra5enu trn6i 5e 4ro7i5aju kro9 tijelo+ Ciro5 otvara5 usta ali uoava5 da ne 5ogu ni"ta rei+

- 81 Njena li9ina 4ogodila 5e je ko no7 koji se 9ariva u 5oje grudi a 9a udo od udar6a ne gu i5 snagu+ Fak "to vi"e ona 5i je 4orasla+ ?noge 5isli gnije9dile su 5i se 4o glavi dok sa5 od u9 u@enja ekao na njen glas+ ( kad je on konano i do"ao osjeti5 ko da 5e je netko 5alje5 o4alio 4o glavi+ %5jesto da uje5 rijei ti si ovjek 9a 5ene ili to5e ne"to slino, ona je sa5o i9govorila rijei koje 5i nikako nisu ula9ile u glavu+ %s4rkos sjeni koja se nadvi nad 5no5 ko o4ijen gledao sa5 i dalje u to lije4o li6e+ %4ravo 9 og te oaranosti vjerojatno sa5 4re"ao 4reko njeni: rijei kao da i: nisa5 ni uo a tada ona 4ovue ruku i jo" jedno5 4onovi isti sadr7aj+ &krenuo sa5 glavu i 9a5ijetio da je ona jo" tu+ %skovitlana 5agla koja 5i se stvorila 4red oi5a odjedno5 nestade a ostaje stvarnost+ !a dva sna7na 9a5a:a 4rotrlja5 oi a onda jo" jedno5 krajiko5 svog oka us5jeri5 4ogled na nju+ &4et sa5 osjeao da se njena $u4idonova strjeli6a 9ariva u 5oje sr6e+ Nakon toga 4onovo 5e ovije 5agla+ Tajanstvena ti"ina ovila se oko 5ene i vi"e ne uje5 ni"ta osi5 lju avi+ !r6e 5i je sna7no ku6alo a u grlu u9 osjeaj le @enja uini 5i se kao da 4liva5 u vodi koja ne5ili6e tee u su4rotno5 4rav6u od s5jera ka5o ja ide5+ I9nenada svi ti o la6i oko 5ene ras4adaju se a 6ijeli 4rostor uranja u svijetlo+ Aleda5 i uvi@a5 da i dalje sjedi5 na svojoj stoli6i a ona jo" uvijek stoji kraj 5ene+ ,io sa5 siguran da je u4ravo ovo ila realnost a ona je 4ot4uno drugaija od one u koju sa5 na tren odlutao+ -Aladna sa5, 5o7ete li 5i dati koji novi da si ku4i5 :raneG to su ile rijei u4uene 5eni i9 nje9ini: usta+ Nji:ov odjek od9vanjao 5i je u glavi ko u9asto4no lu4anje ekie5 4o nakovanju+ &voj djevoj6i dao i: ne sa5o svoj 4osljednji 9alogaj ve i 7ivot ako tre a, ali kako kad ni sa5 ne5a5 ni"ta+ Tada se 4risjeti5 tanjura 4od stolo5+ $rajiko5 oka 4ogleda5 je li 4a"ta jo" u nje5u+ !ve je ilo tu kako sa5 i ostavio+ 'e sa5 4o5islio da se sagne5 i da ga 4onudi5 djevoj6i ali najedno5 kosa 5i se nakostrije"i+ Cto i rekla da joj :ranu daje5 ko 4su i to u4ravo jelo koje je i ilo na5ijenjeno 9a 4sa ili 5aku i jo" 4uno 4rljav"tine koju je kono ar 4oku4io s 4oda+ Dok je oekivala 5oju 5ilostinju na njeno5 li6u nije se 4o5aka ni jedan 5i"i+ Podigao sa5 glavu i dok sa5 ju okretao 9a"kri4ila je i stoli6a+ 'idi5 da je 5irna ali i dalje velianstvena+ &4et 5e 4ro7i5a onaj osjeaj kojeg sa5 i5ao dok sa5 ju 4rvi 4ut ugledao+ =urio sa5 u njene lije4e oi a tada 4ogled s4u"ta5 sve ni7e sve dok se nisa5 9austavio na 5edaljonu koji je visio na laniu oko nje9ina vrata+ - $akav ti je to 5edaljonG- u4ita5 je s5ireno+ - To 5i je dala 5ajka 4rije nego je u5rla a na nje5u je i 5oja slika kad sa5 i5ala 1) godina+ -?ogu li ga 4ogledati i9 li7egG -=a"to ne, ne 4redstavlja nikakvu vrijednost da i se 4la"ila :oe li 5i ga tko oteti, 5ada se nikako ne 7eli5 odvojiti od njega jer 5i je to jedina us4o5ena na 5oje roditelje+ Nai5e, do ila sa5 ga od o6a 4rije nego je 4o"ao na 4ut+ -Adje ti je sada ota6G -'e deset godina ne 9na5 9a njega i oji5 s da i on nije 4o"ao na 4ut 9a 5ajko5+ Dok je to govorila li6e joj se grilo a i9 oiju 4oteko"e su9e+ Is4od ti: u4lakani: oiju njeno u5iljato li6e i dalje je 4lijenilo 5oj 4ogled+ - $ako se 9ove"G- u4ita5 je kako i se 5alo s5irila+

- 88 -Eli9a eta+ -Ba sa5 ?ate+ !jedni tu kraj 5ene+ -Ne :vala, ako 5i ne 5o7e" 4o5oi ja i: sada 4o"la+ -&4rosti, na 5o5ent sa5 se 9anio 4rianje5 4a sa5 9a oravio "to si ono tra7ila+ (: da, sad sa5 se sjetio+ Rekla si da si gladna+ Tada 9avue5 ruku u d7e4 i i9 njega vadi5 novani6u koju 4redaje5 u nje9ine ruke+ -To je na 7alost sve "to i5a5 i nada5 se da e ti iti dovoljno da ar 9a jedno vrije5e uta7i" glad+ -Puno ti :vala, -rekla je 4laui+ -I4ak i: volio da 5alo 4osjedne" do 5ene 4a da jo" 5alo 4o4ria5o+ -Ne :vala, sad i: radije 4o"la+ ,og i jo" jedno5 :vala+ Dok sa5 4ritisnuo svoja le@a na stoli6u ona je ve na4ustila gostioni6u+ &vo je 9 ilja udno+ ?islio sa5 da sa5 ja jedina oso a u gradu koja je e9 iega svog a kako vidi5 i5a nas jo"+ Cteta "to je tako r9o oti"la+ No sad kad 9na5 tko je lako u je nai a kad ju 4onovo sretne5 vi"e je neu tako lako is4u"tati i9 svoji: ruku+ %9aja5no e5o lak"e 4re roditi te"koe koje i nas sna"le u dogledno vrije5e+ !tisnuti u 9agrljaju grijali i jedno drugo+ Do sada jo" na takvo "to nisa5 4o5i"ljao+ %vijek sa5 s5atrao da sa5 dovoljan sa5 se i+ No, od ovoga trena vi"e neu tako 5isliti+ (li 4rije nego i dalje 4o5i"lja5 na ovu djevojku o4et tre a5 5isliti "ta u danas jesti+ &vo 4od stolo5 neu 4a 5akar u5ro od gladi+ $ono ar 5i je du7an donijeti drugu 4or6iju+ 'aljda i ja i5a5 svoje dostojanstvo e9 o 9ira "to sa5 siro5a:+ ( i ne o i 5e ka9nilo da tanjur 4rinese5 na stol i 4ojede5 4a"tu+ Ne, 5ogu 5e str4ati i u 9atvor ali ostaje5 4ri svojoj odlu6i+ ( onda 5i 4rostruju kro9 glavu+- 4a ja vi"e ne5a5 nova6a+ Ne 5ogu 4latiti ni ovu a ka5o li novu 4or6iju+ H5, na to sa5 tre ao 5isliti 4rije nego sa5 dao novani6u djevoj6i+ Red i io da je sjela do 5ene i da novu 4or6iju 4odijeli5o+ &vako, ona e sada uta7iti svoju glad a 5oja e i dalje tr4jeti+ Fini 5i se da 5i i4ak ne 4redstoji drugo nego da se sagne5 i do:vati5 tanjur 4a da srui5 u se e tu 4a"tu kad je ve tu+ Pitanje je :ou li jo" danas i5ati kakvu 4riliku da do ije5 ne"to drugo+ ( i do sada sa5 jeo svakojako s5ee koje nije ilo ni"ta 5anje 4rljavo od ovoga+ Da, sa5o ako to 4ojede5 tre a i 4latiti a ja ne5a 5 s i5+ &4asnost vre a i9a oni: novina+ $ad s5a7e5 4a"tu :ou li s5oi snage da na r9ak 9 ri"e5+ $ad 5alo olje 4ro5isli5 to i4ak ne i ilo 4o"teno ali o4et to je ilo na5ijenjeno 4asu ili 5aki 5ada ni ja ne 7ivi5 olje od tog laga+ Ne5irno sa5 se osvrnuo+ 'idi5 da 5e nitko ne gleda a i tko i kad kono ar 9uri sa5o u te novine+ =ato se r9o sagne5 kako i: do:vatio tanjur+ Ta5an kad sa5 ga dotakao u salu ula9e dva ti4a gnjusnog i9gleda+ %dara6 nogo5 o vrata 4rolo5i se kad i: je ovaj drugi 9atvarao+ Podigao sa5 se na stoli6u a tanjur sa5 ostavio i dalje na svo5 5jestu 4od stolo5+ 'rag i: odnio, i9usti5 u se i tu kletvu+ $ud a" sada da do@u u ovu gostioni6u+ Alava 5i je uala od nji:ove lu4e dok su oko se e od5i6ali stoli6e+ Bo" su 4ri to5e glasno 4sovali+ Tada su do"li do stola li9u 5ene+ Bedan od nji: 5i 4rila9i i i9a le@a :vata 5e 9a vrat i gru i5 tr9aje5 4ovlai u9 glasnu kletvu+ & li5a 5e :ladan 9noj+ =aurlao i: od oli kojeg je 4rou9roio stisak nasilnika ali glas 5i 9a5re+ - ?ii odavde svoju gu9i6u 9aurlao je dok 5i je dalje dr7ao vrat+

- 80 % 4rostoru gostioni6e svi su stolovi ili 4ra9ni a oni :oe a" ovaj na ko5e ja sjedi5+ ,orei se da do@e5 do da:a us4ravi5 se a 4oto5 ko 9e6 odjuri5 do "anka+ &va se dvoji6a nato svo5 te7ino5 s4usti"e na stoli6e+ Noga jednog od nji: 4ri to5e na@e se u tanjuru is4od stola+ Doi5 to osjeti "utne ga i 4o4ut leteeg tanjura on se na@e u uglu 4rostorije+ Dok je tanjur letio 4a"ta se i9 njega 4rosu 4o 6ijeloj 4rostoriji+ &vaj koji ga je "utnuo 4ro4rati to sa5o jo" jedno5 4sovko5++ Nakon toga glasno 9a9vi7di i do9iva kono ara+ &dlo7iv"i 4olako svoje novine jo" 4olak"e kono ar se 4odi7e i dogega do nji:+ Doi5 je uo narud7 u 4rila9i "anku gdje u9i5a dva 4iva i vraa se do nji:+ Bo" o6e nije 4ravo ni s4ustio na stol a ve su se na"le u ruka5a ove dvoji6e+ Fi5 su i: 4rinijeli usti5a is4ljunu sadr7aj 4o 4odu a onda jedan u9vikne+ - Cta je ovo, 4i"akaG Deder u koliko ne 7eli" da ti ova o6a doleti u glavu donesi 4ravo 4ie ali svako5e 4o tri o6e a ovo nosi+ $ono ar i: 4la"ljivo 4oslu"a a nakon "to i5 urui "est :ladni: o6a 4onovo se vraa "anku+ $ad je 9a4a9io 5ene dodaje 5i te dvije o6e koje su oni od a6ili+ Ni"ta nisa5 rekao + Bedino sa5 4okreto5 ruke s4rijeio da 4ie 4ostavi 4red 5ene++$ono ar ga o4et vraa na 4oli6u a tada 4onovo odla9i do svoje stoli6e gdje nastavlja svoje itanje+ Pla"io sa5 se 4onovo sjest 9a koji stol kako ova dvoji6a ne i 4onovila 4ri9or to o7e da i5 vi"e 4ogoduje ovaj nego onaj 4rvi+ =ato i dalje ostaje5 do "anka stajati+ Da sa5 sit lako i sredio ta dva ulje9a, ali ovako gladan i i95uen io i lak 4lijen i djetetu a ka5o li nji5a+ & u9e 5e stra: da se ova dvoji6a i9 ko 9na kojeg ra9loga srue na 5ene i da tada iskale svoj ijes e9 ikakvog ra9loga+ Pa nisu i5ali ni ra9loga dok sa5 sjedio 9a stolo5 a i4ak su 5e gru o 4otjerali+ $rajiko5 oka 4ogledao sa5 u nji:ovo5 4rav6u i kad uvi@a5 da su 4re9au9eti svoji5 4ie5 a da na 5ene ne o raaju 4a7nju o4et 5i se 4ovrati sa5o4ou9danje+ Tako i i: rado 9gra io 9a vrat, dovukao do vrata a odatle a6io na uli6u ko s5ee jer drugo i nisu nego s5ee+ ?o7da i i5 i rekao: Au ite se odavde i da vas tu vi"e nikada ne vidi5 a 4oto5 i svoje dlanove otresao i 4onovo sjeo na svoje 5jesto+ Dok sa5 ra95i"ljao o ovoj dvoji6i 4ro5atra5 vrata gostioni6e i odjedno5 na nji5a ugleda5 5ladu 7enu sa djeteto5 u naruju+ $ad 5i je 4ri"la do "anka 9agledava5 se u e u ne i li otkrio radi li se o 5u"ko5 ili 7ensko5 djetetu+ &"tar 4ogled 5ajke od5a: 5e s4rijei da i dalje to istra7uje5+ Dvoji6a nasilnika nisu o raali 4a7nju ni kad je u"la ni kad je o ila9ila oko nji:ova stola a kono ar ko i dosad sa5o je sjedio na svojoj stoli6i i itao novine+ <ena 4onovo dola9i do 5ene, tu 9astane i e u 4rivlai jo" li7e na svoja 4rsa+ &4et sa5 4ri li7io glavu do djeteta ali kad osjeti5 5iris 4i"ake koja se i9 njega na ovoj vruini "irila ko 5agla nos 5i 4o4ri5i 5r9ovoljan osjeaj ko da 5i se vodo4ad uru"ava u njega+ Najradije i se od5a: 4ri:vatio 9a nos da s4rijei5 ula9ak tog 5irisa, ali ti5e i uvrijedio 7enu i 9ato odustaje5+ &4et se 9agledava5 u e u i veselo 9a:ukta5: !latka e i6a+ $rajiko5 oka gledao sa5 na 7enu ne i li uoio "to sada s4re5a+ Na 5o5ent 5i se uini da 4red 5no5 stoji utvara a onda kad skrene5 4ogled na e u vraa 5i se stvarnost+ <ena 5e i dalje 4o9orno 4ro5atra+

- 82 Dola9i5 do uvjerenja kako s5i"lja neku s5i6ali6u kojo5 i od 5ene i9nudila nova6+ ( onda ree5 sa5 se i: ?o7e" 5e tra7iti i 5ilione ali nee" do iti ni"ta+ Da ne"to i4ak i5a5 dao i na raun djeteta koje je sigurno gladno+ &vako ja sa5 taj ko5e tre a dati , 9ato se udi5 da je 7ena i9a rala krivoga+ &na dvoji6a 9asigurno i5aju dovoljno i 9a se e i da dadu drugo5e ali i5a5 doja5 da : je i 7ena 4ro9rela jer ta5an da u5ire" od nji: ne i i9nudio ni 4re ijenog novia+ Rei u 7eni da se kloni i 5ene jer kako uvi@a5 nee se odavde 5aknuti dok ne i95u9e koju 4ari6u+ &djedno5 5e i9nenadi njen glas+- ,iste 5i uinili usluguG =agleda5 se u nju oekujui kako e 5e sada 9atra7iti da joj da5 nova6+ No de"ava se ne"to "to ni u snu ne i: 4o5islio+ Po5islio sa5 da 5o7da i4ak nee u 4itanju iti nova6+ %init u joj uslugu, 9a"to ne 4a i ovako ne5a5 drugog 4osla a 5o7da ona i4ak 4osjeduje koji nova6+ na kraju e 5e i nagraditi 4a u danas i4ak uta7iti glad+ =ato joj ree5:- =a"to ne, sa5o re6ite o kakvoj se uslu9i radi+ -&stavila i: va5 9a i9vjesno vrije5e e u na uvanje+ $une5 se da u doi 4o nju 9a 4ola sata a najkasnije 9a sat a ta5o gdje ide5 ne 5ogu je 4onijeti so o5+ (ko 5i je 4riuvate uinit ete 5i uslugu 9a koju u va5 iti 9a:valna do kraja 7ivota+ =inuo sa od uda+ Ni u snu ne i: 4o5islio da i 5e 5ogla 9atra7iti tako ne"to+ (ko 4ri:vati5 taj 4rijedlog to e 5i iti 4rvi 4ut u 7ivotu da se lati5 takvog 4osla+ I5a ljudi koji i s us:ienje5 4ri:vatili dijete te se s nji5 4oigrali+ (li ja o to5e ne5a5 4oj5a+ To "to s5rdi 4o 4i"aki i ne i: 9a5jerao jer i ja s5rdi5 ko tvor, ali da ostane5 sa5 sa djeteto5+ H5, i koliko e to 4otrajati, rekla je sa5o 4ola sata+ Cto ako se to odu7i daleko du7eG Cto ako dijete 9ane 4lakatiG Hoe li se ona uistinu vratitiG ( da se 5o7da na taj nain 7eli rije"iti djetetaG I4ak ne, Ne 9na5 sa5o otkud 5i na 4a5et 4adaju ovako glu4e 5isli+ I9gleda 5i do ra 5ajka+ ,og 9na koji je ra9log da ga ne 5o7e u9eti so o5 ta5o gdje ide+ I9gleda i4ak da joj 5oja 4o5o 4uno 9nai+ Pa ako je to o7ja volja neka joj ude+ Priuvat u ga ali najdu7e jedan sat+ % koliko ne do@e do tog vre5ena 4o9iva5 4oli6iju+ Da li da joj to ka7e5G Ne, neu, sa5o neka se r9o vrati+ Ra95i"ljao sa5 a 4oto5 joj ree5: -Ne tre ate se rinuti, uvat u va5 e u sa5o se r9o vratite+ - To je 9aista 4le5enito od vas+ ,og neka vas uva+ Nakon toga ode+ Aledao sa5 to dijete u svo5 naruju+ Poku"ava5 ga nas5ijati+ ?alo ga ljulja5+ ,a" je lije4o+ $o 9na kakva 5u je sud ina+ Ni ?ojsije nije 9nao da ga je ,og oda rao doi5 se rodio+ ?o7da si i ti jedan od oda ranika koji e ljudi5a initi do ra dijela+ I kakav i io svijet da ne5a ljudi koji ine do ra dijela+ ?a5i6a e r9o doi i 9a to vrije5e ne5oj sa5o rei da si gladan+ !ve i: od te e 5ogao uti sa5o ne te rijei+ Da 5i sa5o i s4o5ene" glad ne 9na5 i li 4oslije jo" i5ao snage da te dr7i5 u naruju+ Pa da, ti jo" ne 9na" govoriti, no i 9a to e iti 4rilike kad odraste" a do tada se jo" 5alo str4i+ No ne5oj ni 4lakati+ Radije se s5ij+ Re6i da e" 5e 4oslu"ati+ 'idi, 9 ilja se s5ije+ ,ravoL 'rije5e je r9o od5i6alo+ Dr7ei dijete u naruju tu i ta5o sa5 ga 9anji:ao a onda 4ogleda5 na sat i9vje"en na 9idu i9nad "anka+ Pro"lo je ve 4ola sata a nje jo" ne5a+ To 5e 5alo 9a rine+ No rekla je da e se vratiti najdu7e 9a jedan sat+ Igrat e5o se jo" 5alo+ I ti: 4ola sata r9o e 4roi+ &djedno5 na vrati5a ugleda5 5ladu 7ensku+ % 4rvi tren 4o5islio sa5 da se to vratila 5ajka djeteta ali kad se 5alo olje 9agleda5 utvrdi5 da je to sasvi5 druga oso a+ &d5a: 5i je u oko u4alo

- 8. njeno tijelo+ I5alo je i9gled 4je"akog sata+ Naroito se isti6ao njen tanak struk i9a koga su se nji:ali 9anosni okovi+ &d tog 4ogleda, 4ogotovo na du4en6e u9avrela 5i je krv+ %:, kako je do ra, 9akljui5+ ( onda se 4risjeti5 da u ruka5a dr7i5 dijete+ &4et 5i se 4ovrati ra9u5+ Aleda5 u tu 7ensku+ Pada 5i na 4a5et da to nije oso a koju je 4oslala 5ajka da 4reu95e dijete+ Dok sa5 o to5e ra95i"ljao 4ovrati 5i se i ras4olo7enje "to u se konano rije"iti rige+ =urei u nju ve sa5 io 4ri4ravan da joj urui5 dijete+ ( onda se ona oglasi+ -$ako slatka e i6a, je li va"aG -Ne, ovaj da+ = unjen nisa5 9nao "to da joj odgovori5+ -!latka e i6a, 5ogu li je 5alo 4ridr7atiG -Ba sa5 5islio da ste vi++ ( onda 9astane5 i u"uti5+ -Cto jaG u4itno 5e 9agleda+ -Ne, ni"ta+ (ko ga 7elite u9eti u naruje sa5o i9volite+ Doi5 ga je 4ri5ila i ona ga 9ane ljuljati+ -=aista je slatka e a+ ?a vidite sa5o kako se s5ije+ $ako i5a lije4 5ali 4rasti nosi+ Pojela i: ga od 5iline+ -I ja i: ne"to 4ojeo sa5o da i5a5 "to, govori5 sa5 se i+ Poto5 o4et 4ogleda5 u 7enu i 4ita5 se : tko je i 9a"to je u"la u gostioni6u+ 'jerojatno e se tu sa neki5 nai 4a je do"la da ga tu saeka, 9akljui5+ &va sigurno i5a dosta nova6a i5 je tako 5oderno o uena+ Da je 4rava 5ogla i 5ene i e u 4o9vati 9a stol i 4oastiti nas kakvi5 jelo5+ 'aljda i se u ku:inji jo" ne"to na"lo "to i se dalo 4rigristi+ ?a a" sa5 glu4, otkud i ona 5ogla 9nati da sa5 ja gladan+ ( i kako sjesti 9a stol sa ne4o9nati5 ovjeko5+ I "to da nai@e taj kojeg u4ravo eka 4a da nas vidi 9ajedno+ Ne, ne s5ije5 vi"e 5isliti na takve stvari+ % to5 5o5entu 9auje5 njen glas+ -$ako i ilo da 5alo sjedne5o 9a neki stolG Lak"e e5o dr7ati dijete+ ?a vidi ti ovo+ &va 5e i4ak 9ove da sjedne5o 9a stol+ Da ona 4ri to5 ne5a drugu na5jeru+ % nor5alni5 4rilika5a rado i: sjeo sa ovako 4o7eljno5 7eno5, 9 ilja je ko5ad 7enske+ %:, kad sa5o 4o5isli5 "to i joj uradio da se na@e5o negdje na sa5ini+ ( da ona 5ene ne 9ove sa5o 9ato da ja 4lati5 4ie i ne daj o7e kakvu :ranu+ Ne, nee to ii+ Fini 5i se da je ona i4ak neka lukavi6a koja naivne 4o gostioni6a5a iskori"tava 9a svoje 6iljeve+ ?ene nee 4rei+ Tu je nai"la na krivu adresu+ =ato joj ree5: - Radije ostani5o jo" 5alo 9a "anko5++ - ,a" va5 je slatka e a+ Bel 5u"ko ili 7enskoG H5, "to da joj sada odgovori5G =agledava5 se u ula9na vrata ra95i"ljajui "to i: rekao, kad u gostionu ula9i gos4odin sa 6rni5 rkovi5a+ !5rknuta li6a djelovao je ko da e nekoga istui+ Doi5 sa5 ga ugleda5 9akljui5: Evo jo" jednog nasilnika+ Nisu ila dovoljna ona dvoji6a a evo stigao je i trei+ (ko se udru7e jo" i: 5ogao do iti i atina+ I kako da se i9gu i5 odavde kad je tu dijeteG Trn6i 5e 4ro@o"e itavi5 tijelo5 kad uoi5 da dola9i u4ravo do nas+ Na korak do nas 9astane a onda se 9agleda u e u 4a u djevojku+ Da li je to taj s koji5 se djevojka tre ala nai ili je i on 9 og 9nati7elje do"ao da vidi dijete, 4itao sa5 se dok sa5 ga gledao su5njiavo, a onda 9akljui5+ Ne, ovaj je daleko stariji od djevojke+ Po godina5a 9akljuuje5 da i joj ak 5ogao iti ota6+ Naravno da 5i nije ilo ni na kraj 4a5eti da i uistinu i io ota6+ Dok sa5 ra95i"ljajui 4oga@ao tko i on 5ogao iti do"ljak se oglasi:

- 8/ -$eri, ije je to dijeteG strogi5 glaso5 o raa se djevoj6i+ -?oje, ovaj, njegovo, s5u"eno odgovara djevojka+ Na to se rkajlija okrene 4re5a 5eni+ Prvo 5e 9agleda 5rki5 4ogledo5 a 4oto5 ree: - &vaj 4ut se nee" tako lako i9vui+ Pri to5 5i 4rila9i i :vata 5e 9a nadlakti6u+ -&vo je suludo, to nije+++ oglasi se ona+ Nije ni dovr"ila reeni6u jer on dovikne+ -%5ukni i da te vi"e ne uje5L 'idjev"i da je vrag u9eo "alu ja se naglo5 kretnjo5 istrgne5 i u tili as 4o jegne5 i9 gostioni6e+ Bedino "to sa5 jo" 9a so o5 uo ilo je udaranje stoli6e o vrata koju je rko a6io 9a 5no5+ Doi5 sa5 se od5akao desetak 5etara od 9grade istri i on a 9a nji5 i djevojka sa djeteto5 u naruju+ -!taniL Fuo sa5 9a so o5 strogi glas djevojina o6a+ Nisa5 se o a9irao na te rijei+ ,je7ao sa5 sve dok nisa5 u drugoj uli6i 9a"ao u 4ortun jedne etverokatni6e+ Tu sa5 9astao i kro9 5alo od"krinuta vrata gledao :oe li se odnekud i on 4ojaviti+ Po5isli5 i da sa5 i9 jegao ono najgore+ Tada 5i 4adne u 5isao 4ro le5: Cto je taj drugi uradio da ga ota6 te djevojke toliko 4rogoni+ ?a kud sa5 a" ja 5orao da 9a5ijeni5 njegovu ulogu+ =a"to 5i nije do9volio da se 4rvo o4ravda5 a ne od5a: nasrnuo ko ik na 6rveno 4latno+ Dok su 5i 5isli teturale glavo5 9akljuuje5 da tu ne 5ogu dugo ostati+ ?ora5 se vratiti u gostionu i 4reu9eti dijete 4a ga 4oslije uruiti 5aj6i+ (li "to ako se i ovaj vrati u gostioni6u+ Cto ako 5e od5a: 9ane tui+ &va neugoda 5ogla i se od5a: ra9jasniti da je on 4ravi ovjek++ ?o7da 5i i4ak do9voli da se o4ravda5+ Tre ao i 4rije nego 5e s5lavi+ Da sa5 are5 sit lako i 5u se odu4re5, ali ovako gladan s5lavio i 5e dok si rekao ritva+ 'rije5e je s4oro 4rola9ilo a ja se jo" uvijek nisa5 odluio+ &djedno5 osjeti5 5iris 4eenja+ Dola9io je i9 susjedne ku:inje+ Hladni 9noj o lije 5e kad uoi5 da ga neu ni okusiti+ Da 5i da ar jedan 9alogaj+ Bo" jedno5 du oko uda:ne5 a onda odlui5 da i4ak 5ora5 do gostioni6e+ Polako otvara5 vrata, 4ro5oli5 glavu i kad utvrdi5 da u li9ini ne5a 5og 4rogonitelja na vidiku i9la9i5 na uli6u te 4ola9i5 do gostioni6e+ Dok sa5 ja i9 ivao skriven u 4ortunu, ota6 djevojke vratio se u gostionu gdje je 4ri"ao dvoji6i nasilnika sa 4onudo5:- Dat u va5 ovu novani6u ako 5i 4rivedete onoga koji 5i je 5alo 4rije 4o jegao odavde is4red nosa+ (ko ga dovedete slijedi jo" jedna novani6a+ -?o7e, ali 4ola 4laate una4rijed ree jedan od te dvoji6e+ Nakon toga ova dvoji6a 4ola9e u 4otjeru 9a 5no5, dok ota6 4ola9i da na@e kerku koja se u 5e@uvre5enu negdje i9gu ila 9ajedno sa djeteto5+ Doi5 su se ovi dali u 4otjeru, ja se vraa5+ !tu4ajui u gostioni6u uoava5 da osi5 kono ara vi"e unutra ne5a nikoga, stoga dola9i5 do 9akljuka da i ja 5ora5 4oi+ I onako od :rane tu vi"e ne5a ni"ta+ ( u9 to 4ostoji o4asnost da se i4ak ne 4ovrati ota6 te djevojke+ Da je ar tu djevojka sa djeteto5 4a da 5i ga vrati+ Hoe li se vratiti i 5ajka djeteta+ Na sva ta 4itanja jo" ne5a5 odgovora+ Cto da se sada 4ojavi 5ajka djeteta a njega ne5a tu+ %:, a" sa5 u4ao u 4e:+ I kako da se to sa5o 5eni doga@a+ I "to da ka7e5 o6u djevojke ako 4onovo do@e+ Fini 5i se da 5i ne

- 84reostaje drugo do ekanja tu 4a "to ude+ Da sa5 se are5 4rije oku4ao+ &vako ne sa5o da sa5 gladan ve i sa5 se i s5rdi5 i udi 5e kako drugi 5ogu tr4iti taj s5rad 4ored 5ene+ %9a sve sada sa5 jo" i na ras6je4u i95e@u 5ajke djeteta i one 6ure koja jo" uvijek i5a dijete u9ase+ % nei9vjesnoj dile5i o4et svoj 4ogled us5jerava5 4re5a kono aru++ Ne, njega ne5a5 "to 4itati+ I dalje sa5o sjedi na svojoj stoli6i i ita novine+ &vaj lijenina na 5ene uo4e ne 5isli a tre ao i 5i donijeti drugu 4or6iju 4a"te+ (li ako to uini 9a vrato5 u i5ati jo" jednog 4rogonitelja+ ! i5e da 5u 4lati5+ ( ne, to danas i4ak vi"e ne i: 5ogao 4odnijeti+ ,olje da na to vi"e ni ne 5isli5+ Pro"lo je jo" nekoliko 5inuta a vrije5e 5i se oteglo ko gladna godina+ % 5isli5a 5i se stalno roje 5ajka i 6ura sa djeteto5+ Fi5 se rije"i 4ro le5 4redaje odla9i5 odavde+ 'aljda u na drugo5 5jestu i5ati olje sree da konano uta7i5 tu glad+ $ladi5 se da ovaj kono ar i5a 4une d7e4ove love+ ?ogao i 5i dati ar koji novi+ &n to ne i ni osjetio a ja i i4ak 4oslije 4riu"tio si koji 9alogaj+ ( 5ogao i 5i dati i 4or6iju :rane es4latno+ $oliko i5 toga ostane i "to drugo rade nego to a6aju u s5ee+ ?o7da tu :ranu daju i svinja5a+ Tko i: 9na+ No 9na5 da e ti 4rije dati otrov 9a "takore nego da ti 4o5ognu+ %:, kako je io ugodan onaj 5iris 4eenja dok sa5 ga udisao u 4ortunu skrivajui se od rkonje+ Taj 5iris neu 9a oraviti do kraja 7ivota+ Da sada i5a5 koji novi 4rvo "to i si naruio ilo i to svinjsko 4eenje sa 4rilogo5 4eeni: kro54iria+ ?a ne i 5i s5etala ni slanina u9 4eena jaja+ (ko i 4oslije jo" 4ojeo "trudlu sa siro5 i nakon toga sruio i o6u 4iva, io i to o rok 9a ogove+ %:, kad se toga sa5o sjeti5 ,sline 5i 4oteknu+ &4et se okree5 4re5a vrati5a+ =a e9eknut ugleda5 5ajku djeteta+ Doi5 uoi da u ru6i ne5a5 njeno dijete 9agleda se 4o gostioni6i a 4oto5 5i s ijeso5 4rila9i+ - Adje je 5oje dijeteG -$ako i ilo da 4rvo sjedne5o 9a jedan stol 4a u va5 sve o jasniti+ -Ne5a se tu "to o ja"njavati+ Hou da 5i ka7e" gdje je 5oje dijete+ AovoriL <ena se toliko u9 udila da su joj fr6ale iskre i9 oiju+ Basno da sa5 se 4la"io ali i4ak sa5 ostao 5iran+ -!a5o 5alo saekate r9o e se vratiti+ Djevojka kod koje je 4o"la je sa nji5 na 9rak i evo sa5o "to nije stigla+ Rekao sa5 to da ju u5iri5 5ada ni ja nisa5 io siguran :oe li se djevojka na kraju i4ak vratiti+ Njena energina rada i t5urne oi uine 5i se sa lasni5 dok sa5 je 4ro5atrao+ -Da va5 donese5 stola6 ako neete 9a stolG 4ita5 je s5ireno+ -Tko 5i je ukrao e u, govoriG siktala je od ijesa+ -Pa rekao sa5 va5 istinu+ Nitko je nije ukrao i ne5ate se 9a"to rinuti+ -Itekako i5a5+ Ba sa5 dijete 4ovjerila te i a sad kako vidi5 djeteta ne5a i tko 9na gdje je+ Da i5a" istu savjest dijete ne i dao drugoj oso i+ ( da vi to 9ajedno ne"to ne s5jerate+ % koliko se ta tvoja suradni6a ne 4ojavi ovdje 9a 4et 5inuta nainit u takav kraval da te nee ni vrag s4asiti+ 'ara" se ako 5isli" da 5i 5o7e" u5ai+ Da to i uini" gonila i te do sa5og 4akla+ Dijete 5i 9ato 5ora" vratiti, jel ti jasno+ -=a"to se toliko u9 u@ujeteG Pa rekao sa5 va5 gdje je dijete i da e se uskoro vratiti+ =a koji as do it ete natrag svoje dijete+

- 0* To ju je 5alo s5irilo+ ?a nije i 5ene+ Dok sa5 i"ekivao dola9ak djevojke sa djeteto5 vr4oljio sa5 se stojei kraj "anka+ To je 4ri5ijetila i 5ajka djeteta+ -Ide5 sa5o 4red vata da 4ogleda5 je li djevojka dola9i+ Nisa5 nainio ni dva koraka kad se na 5oja le@a srui rdo udara6a 5ajke djeteta+ Tukla 5e je naj4rije "aka5a a 4oto5 osjeti5 ne"to tvrdo+ Nisa5 9agledavao "to je to+ % 9adnji as i95igolji5 se is4od nje i r9ino5 5unje na@e5 is4red vrata gostioni6e+ ,je7ao sa5 jedno desetak 5etara a onda se okree5+ =astane5 kad utvrdi5 na 5e ne 4rati+ =akljui5 da ne 5ogu sa5o tako 4o jei+ Da se vrati djevojka sa djeteto5 a 5ene ne5a i li i4ak dala dijete 5aj6i+ Cto da 4osu5nja da je 5ajka 4revaranti6a+ Ne, 5ora5 tu ra95jenu i4ak ja 4osredovati+ &vo ve 9 ilja 4ostaje o4asno+ %4ravo 9ato 5i ne 4reostaje drugo nego da se vrati5 u gostioni6u+ % 4rotivno5 5oglo i sve 9avr"iti na 4oli6iji a tada i 6ijeli grad ustao 4rotiv 5ene+ 'i"e se ne i 5ogao 4ojaviti ni na uli6i a to je jo" 9a sada 5oje jedino 5jesto gdje u7iva5 slo odu+ = og toga 5ora5 saekati djevojku i 4oslije dijete 4redati 5aj6i+ Neu da 5e nitko 4rogla"ava ot5iaro5+ $ada sa5 4onovo 9a"ao u gostioni6u i9nenadio sa5 se da 5ajka djeteta vi"e nije tu+ Bedino je kono ar i dalje itao svoje novine+ Cto su se danas svi oko5ili na 5ene ko da sa5 ja neki o4asan ti4, a do"ao sa5 tu sa5o 9 og 7elje da ne"to 4ojede5+ $ad sa5 o4et svoj 4ogled us5jerio 4re5a vrati5a sr6e 5i se s4usti u 4ete+ Pre5a 5eni se 4olako 4ri5ie jedan od one dvoji6e sa atino5 u ru6i+ Njegov 4ogled ve 5i govori da to ne ini sa do ri5 na5jera5a+ Drugi nasilnik stajao je na vrati5a 4a9ei da sluajno ne 4o jegne5+ Bo" se nikada nisa5 toliko u4la"io ko sada a stra: se jo" vi"e 4oveao kad se nasilnik oglasio+ -!ada e" 5i 4latiti 9a sav na4or kojeg sa5 utro"io tra7ei te na4olju+ -(li 9a"to, 4a nisa5 va5 ni"ta uinio+ -Ne, nisi ali u 9ato ja sada uiniti te i+ ( to "to te sljeduje itekako e" 9a4a5titi u koliko 4oslije jo" ude" u stanju da koristi" tu svoju glavu+ Prito5 sna7no 9a5a:ne atino5 4re5a 5ojoj glavi+ % 9adnji as eskiva7o5 i9 jegava5 udara6 i skriva5 se 4od stolo5+ &vaj 4o@e da o i@e stol kako i 5i io li7e ali se 4ote4e na jednu stoli6u i 4adne+ I a" kada sa5 se i95igoljio is4od stola u na5jeri da 9 ri"e5 do vrata drugi nasilnik 5i 4rkosno s5ijui se s4rjeava 4ut+ Nisa5 ekao da 5i 4ri@e ve se 4onovo u4uti5 is4od stola+ Istovre5eno 4odi7e se i onaj "to je 4ao+ $ad je uoio 5oju 4ojavu u na5jeri da se dovue5 do drugog stola, sna7no 9a5a:ne atino5+ Ponovo se saginje5+ Pri to5 nisa5 ni 9nao da je drugi nasilnik sasvi5 do 5ene+ No to je ila njegova gre"ka jer u5jesto 5ene, atina 4oga@a njega u glavu+ &d oli jaukne da se 9vuk 4rolo5i ko rika slona+ Doi5 se 4ri ere jedan 5o5ent je 5irno stajao dr:tei od ijesa a 4oto5 4rila9i kolegi sa atino5+ =a5a:ne "ako5 i o ara ovoga 4onovo na 4od+ Tada se srui na njega i nastade i95e@u nji: tua u kojoj se nije 9nalo tko koga udara+ ,io sa5 siguran da e nakon "to 4restane ova tua 4onovo se sruiti na 5ene+ =ato iskoristi5 5o5ent i i9juri5 kro9 vrata+ &4et sa5 trao do onoga 4ortuna gdje sa5 se 4rvi 4ut sakrio+ Bedno vrije5e tu sa5 skriven i9a vrata virio da utvrdi5 je li 5e ova dvoji6a slijede+ Ne, 4reve su glu4i da i s:vatili gdje sa5+ =a sada jo" neko vrije5e 5ora5 ostati tu+ Ne sa5o da sa5 ovdje siguran nego kro9 vrata 5o7da

- 01 5ogu i ugledati djevojku sa djeteto5 kada se ude kretala 4re5a gostioni6i+ Doi5 se i 5ajka 4onovo 4ojavi 4redat u joj dijete i vi"e se nikada neu 4ojaviti ovdje+ Dosadilo 5i je ekanje te odlui5 da se 4onovo 4ojavi5 u gostioni6i+ Polako 4roviruje5 unutra i uoava5 da je 4ra9na+ Bedino je tu kono ar ali kao uvijek taj na nikoga ne o raa 4a7nju+ &vo "to sa5 danas 4ro7ivio ne i: 4o7elio ni najvee5 ne4rijatelju+ =a"to su se svi oko5ili na 5ene+ Pogotovo 5i nije jasno 9a"to su ova dvoji6a s toliki5 7aro5 :tjeli da 5e 4re iju+ =a ove druge 5o7da jo" i na@e5 neko rje"enje ali 9a tu dvoji6u nasilnika 9 ilja ne 9na5 "to da uini5+ ( da i5 nisa5 4o jegao dotukli i 5e ono5 atino5+ (5a 9a"to se ne vraa djevojka sa djeteto5 4a da joj o jasni5 ija je to e a+ Pa i 9 og te e e tolike ko54lika6ije+ Na orana ela 9uri5 u vrata ne i li konano ugledao djevojku sa e o5+ &sjea5 da e 5e na4asti 4rije o4or vukova nego e se ona 4ojaviti+ ( koga da 9ove5 u 4o5o kad svaki ko5e se o rati5 4retvara se u vuka+ ,ar je do ro da su svi i9a"li+ Pa i ja i: 5orao i9ai ali kako kad jo" nisa5 o avio 4osao+ =ar da 9a so o5 navue5 i 4oli6iju 9a vrat+ &nda i: tek io u gadnoj ga uli a ni i9 ove ne 9na5 kako da se i9vue5+ Da sa5 are5 ne"to 4ojeo+ Bo" 5e 5ori i ta glad+ Hou li i5ati 4oslije jo" snage da se dovue5 do svoje klu4e u 4arku+ Ber ako ovdje ostane5 oji5 se da ne u5re5 a 5isli5 da sa5 jo" uvijek 4re5lad 9a u5iranje+ Bo" kada i se to desilo u9 djevojku sa 5edaljono5, kako se ono 9ove, Eli9a eta+ ( ne, u9 nju sa5o i 4onovo o7ivio+ Po5isao na nju sa5o 5i vraa snagu a o7ivljuje s5ije"ak na usti5a+ Taj s5ije"ak sa5o se 4oveao kad o4et ugleda5 gos4odina koji 5i je ostavio u9 ak"i" kono aru , onu novani6u koju sa5 4oslije dao Eli9a eti+ & kako se veseli5 da je 4onovo ovdje+ !igurno e o4et ne"to 4ojesti ili 4o4iti 4a 4onovo ostaviti ak"i"+ To je onda 5eni do itak i garan6ija da u i4ak ne"to 4oslije 4ojesti+ 'e 5i se 7eluda6 9alije4io 9a ki5u i ako danas ne u a6i5 ne"to u njega sutra ni o4or kirurga vi"e ga ne i 4ovratili u 4rvo itno stanje+ Na sve ovo odgovor je i4ak na ovo5 gos4odinu+ Ale i kono ar se udostojao da se 4o5akne sa svoje stoli6e+ &stavio je tu svoje novine i 4rila9i gos4odinu koji je sjeo u 5e@uvre5enu 9a stol+ ?a, ne5ogue+ Nakon naru@ e kono ar 5u donosi sa5o o6u 4iva i a"u+ =a"to ne i jelo+ Pa 5o7da i ostavio 4oslije i koji 9alogaj 9a 5ene+ %ostalo5 i ne tre a, va7no je da ostavi ak"i"+ Bedino ega 5e je stra: da ovaj 4ut kono ar ne ude r7i i 9gra i ak"i" 4rije 5ene+ Tad i 5i 4ro4ala i 4osljednja nada da danas "to 4ojede5+ Dok sa5 krajiko5 oka 4ro5atrao gos4odina uoi5 da je nakon "to je is4io dva gutljaja 4iva i9 svoje a"e i nakon "to ju je odlo7io, is4od svoje ko"ulje u9eo u ruke 5edaljon koji 5u na lan6u visi oko vrata+ =agledava ga+ %oi5 da dok to ini is4u"ta su9u i9 oka+ $ad sa5 se 5alo olje 9agledao u taj 5edaljo5 uoava5 da je to isti onaj kojeg je Eli9a eta nosila oko svog vrata+ ?a tko i rekao na nje5u a je lo4ov+ ( 5o7da 5u je 5edaljon Eli9a eta 4rodala ili 4oklonila 9a to "to ju je astio :rano5 ili ga je i9gu ila 4a ga ovaj na"ao++ Bo" jedno5 9agledava5 u 5edaljon+ ?a jeste 4ot4uno je isti++ Ne neu stati sa5o na 4ogledu+ ?ora5 do9nati odakle 5u+ (ko joj ga je ukrao 5orat e ga vratiti+ 'i"e se nisa5 :tio 4redo5i"ljati+ &dluno 4rila9i5 gos4odinu+ -Tre ate li ne"toG- u4ita 5e lju a9no kad 5e ugleda kraj se e+

- 0) Nisa5 :tio okoli"ati ve od5a: 4ola9i5 i9ravno+ - &dakle va5 taj 5edaljonG -Cto va5 4ada na 4a5et da se 9a to interesirate, 5ladi gos4odineG -Interesira 5e 9ato "to 9na5 iji je to 5edaljon sa5o 5e 9ani5a kako se na"ao kod vasG Aos4odin 4onovo 4ri:vaa u ruke 5edaljon a 4oto5 9grena li6a ot4one svoju 4riu+ Nisa5 se usudio ni 4okrenuti niti u4litati u njegov ra9govor, sa5o sa5 i dalje 4o9orno slu"ao+ Rijei koje su i9virivale i9 njegovi: usta kod 5ene su sa5o i9a9ivale ol i sa7aljenje+ Istovre5eno i9 ku:inje 9auje5 5iris 4eenja ali vi"e ga nisa5 4ri5jeivao+ I dalje sa5 4o9orno slu"ao gos4odinovo i9laganje+ Bedini koji se u to5 5o5entu 4o5akao io je kono ar na svojoj stoli6i kada je okrenuo novi list svoji: novina+ Aos4odin uda:ne+ Is4od njegove ko"ulje 5oglo se uti i udaranje sr6a+ 'aljda ga je 4odsjeaj na sve to suvi"e 4otresao+ -Ni"ta nije tako 6rno ko i9gu iti svoje naj5ilije, nastavlja 4riu gos4odin+ Prije nego sa5 krenuo na 4ut ku4io sa5 ovakva dva lania s isti5 5edaljoni5a i u nji: ugradio sliku svoje 1) godi"nje djevoji6e+ Bedan lani stavio sa5 se i oko vrata a drugog sa5 4oklonio su4ru9i+ Da sa5 9na da e 9a godinu dana u5rijeti nikada ne i: 4o"ao na taj 4ut+ Cto e 5i silan nova6 kojeg sa5 ta5o 9aradio kad sa5 i9gu io ne sa5o 7enu ve i kerku+ Nai5e od kada je 7ena u5rla i njoj se i9gu io svaki trag+ I evo danas luta5 okolo 4otra7ujui svaki kutak ne i li ju gdje ugledao+ 'i"e ni ne 9na5 i li ju 4re4o9nao+ &va lijeda slika na 5edaljonu jo" je jedini trag a nitko na svijetu ne i io sretniji od 5ene da ju 4rona@e5+ Eto 9ato svako toliko 4ogleda5 u 5edaljon +&ekuje5 da u 4ri to5 osjetiti olak"anje a u stvari sa5o osjea5 tugu+ !ve svoje lago dao i: sa5o da je 4rona@e5+ I kako vidite 5ladiu taj 5edaljon kojeg vi us4ore@ujete sa neki5 drugi5 vjerojatno slini5 sa ovi5 sa5o je oita 9a una+ -?ogu li ga 4ogledati na asG -=a"to ne+ ?o7da na ovoj sli6i 4re4o9nate oso u koja slii 5ojoj kerki a svaka o avijest do ro i 5i do"la+ Pri:vaa5 5edaljon u ruke a kad u nje5u ugleda5 Eli9a etinu sliku trgne5 se i 4ro lijedi5+ -Ne, ne vara5 se to je isti 5edaljon+ -Cta to govorite 5ladi gos4odine, kako 5o7e iti isti+ -Isti jer sa5 ga danas ve i5ao u ru6i+ -?o7da je isti ali slika nije ista+ -%4ravo je slika ista+ -Aos4odine, vi se "alite sa 5no5+ Ne 5ogu vjerovati da danas jo" i5a ljudi koji 4okradaju gro ove i i9 nji: u9i5aju ovako jeftine stvari kad na svijetu 4ostoje jo" toliko vredniji:+ Radije 5i re6ite koji je to lo4ov uinio kra@u od 4okojnika+ %4la"i 5e da djevoj6i ne nanese5 kakvo 9lo ako ka7e5 da sa5 na njoj to vidio ali kad se sjeti5 da je na 5edaljonu njena slika i u9 to 5i je rekla da joj je to jedina us4o5ena od 5a5e oda:ne5++ Pogleda5 ga i u4ita5+ -Cto i rekli da je va"a su4ruga dala lani sa ti5 5edaljono5 svojoj kerki i sada ga ona nosi oko vrataG

- 01 -?ladi gos4odine, ne5ojte 5i rei da je to istina+ -Istina je da sa5 taj 5edaljon danas gledao na jednoj 5ladoj djevoj6i u4ravo 9a ovi5 stolo5+ Njena 4ria 4odudara se sa va"o5+ Djevojka 5i je rekla da se 9ove Eli9a eta+ &d silnog u9 u@enja gos4odin 4ro lijedi i sa5o "to ne 4adne sa svoje stoli6e+ Ba se 4odi7e5 i 4ri:vaa5 ga+ Doi5 je do"ao se i 4ogleda 5e i u4ita+ -Adje ste rekli da ste ju vidjeliG - Pa rekao sa5 va5 tu, u4ravo 9a isti5 stolo5 u9 koga sada sjedite+ -& :vala ogu da je 4ak 7iva+ -Be li va5 sada oljeG- ?a itekako 5i je olje a jo" olje e 5i iti kad ju 4rona@e5+ =nate li 5o7da gdje je oti"laG - Te"ko da va5 na to 4itanje 5ogu odgovoriti+ =na5 jedino gdje ovakve djevojke 9ala9e+ (ko ostanete tu 9a stolo5 ja u skoknuti i 4otra7iti ju + Na@e5 li je, r9o s5o natrag+ - ,og va5 4o5ogao, 4o5o9ite 5i+ -Hou, ne rinite+ Bo" se jedno5 9agleda u 5ene te jo" jedno5 u4ita+ Be li 9 ilja istina to "to govorite ili je to sa5o utje:a jednog oja@enog roditelja+ - Aos4odine, i5ajte 4ovjerenja+ 'jeruje5 da u je nai i dovesti tu 4a ako je to ona neka va5 je sa sreo5+ % svako5 sluaju vratit u se tu 5akar ju i ne 4rona@e5+ No vas u 9a5oliti da ako tu dos4ije jedna djevojka sa djeteto5 svakako ju 9adr7ite do 5og 4ovratka+ %inite li to i ja u va5a iti 9a:valan+ Nakon toga oti"ao sa5+ Aos4odin je 4onovo 4ri:vatio a"u i is4io gutljaj a 4oto5 4onovo u ruke 4ri:vaa 5edaljon+ !u9ni: iju 5olio je ,oga da se 4ovrati5 sa Eli9a eto5+ -Nisa5 5u rekao da 5i se kerka 9ove Eli9a eta+ ( on 5i je i to na4o5enuo+ Pro"lo je jo" nekoliko 5inuta a 4oto5 u gostioni6u ula9i djevojka koja u naruju dr7i dijete a u 4ratnji sa njo5 je i ota6+ Aos4odin 4odi7e glavu i sa svoje sjedali6e 9agledava djevojku a onda se u4ita+ -Be li to ta djevojka o kojoj 5i je govorio 5ladi gos4odinG Tre ao sa5 ga are5 4itati i5e+ &va je do"la u 4ratnji tog starijeg gos4odina a on 5i to nije na4o5enuo+ Tada 4ri5ijeti da se ne"to ras4ravljaju i da gledaju 4re5a nje5u+ Hoe li se 5ladi uskoro vratiti ili da ju i4ak u4ita5 nije li ona ta na koju 5e je u4o9orio+ I 4rije nego je do9nao odluku ugleda kako 5u 4rila9i ota6 djevojke+ -?o7ete li na5 rei jeste li vidjeli jednog 5ladia sa tra4eri6a5a i gru o5 ko"uljo5 na se i i ka4uto5 u ru6iG - Nisa5 se 9agledavao kako je o uen, ali 5ladi koji je u4ravo i"ao r9o e se vratiti+ Rekao 5i je da ako nai@e neka djevojka sa e o5 da ju svakako 9adr7i5 do njegovog 4ovratka+ -'jerojatno je 4o"ao 4otra7iti nas+ -'idi" tata da nisi io u 4ravu kad si se 4renaglio+ Da si 5u do9volio o ja"njenje ne i do toga do"lo, ovako ga sada 5ora5o ekati+ -(li on nije i"ao tra7iti vas nego 5oju kerku+ 4ri5ijeti gos4odin+ &ta6 i kerka se 4ogleda"e+ Nisu 9nali "to da 5u odgovore+ - ?o7da je 4o"ao 4otra7iti 5ajku svoga djeteta+-4ri5ijeti rko+

- 08 Na te rijei gos4odin se trgne+ =ar je to dijete 5oje keriG - 4o5isli+ Nije odgovorio ni"ta+ &nda nastavlja ota6 djevojke+ -Po5islio sa5 da ti je on na4ravio dijete i 9ato sa5 ga :tio 4risiliti da te o7eni+ Bedno5 ruko5 9agrli ga oko vrata a 4oto5 4olju i u o ra9, 4oto5 ree: -Hvala ti tata "to toliko rine" o 5eni ali ovaj 4ut to je ilo r9o4leto+ Drugi 4ut 4rvo 4ora9govaraj5o a 4oto5 donesi odluku+ -Do ro keri, it e tako kako ka7e"+ -Tata, 5a vidi ga sa5o kako je sladak+ Poto5 4ogleda u gos4odina+ - Dok ga eka5o 5o7e5o li sjesti 9a va" stolG Lak"e je nego stojei+ -Da4ae, it e 5i drago da 5i 4ravite dru"tvo+ -?ogu li ga ja 4ri5iti 5alo u ruke keriG -Pusti da se jo" 5alo 4o5a9i5 sa nji5+ -Fudo da ovdje ne5a jo" gostiju, nastavlja ota6 djevojke+ -!igurno je jo" rano+ Ljudi se oku4ljaju najvi"e uveer+ -?ogu li ga ja 5alo 4ogledati, 9atra7i gos4odin+ Dok ga je gledao 4itao se je li 5ogue da je to dijete njegove kerke, a ovo da ju 5ora 4otra7iti sa5o je ila farsa 5ladia koji je ota6 tog djeteta+ %ostalo5 ako je ona sretna i ja u iti+ Fi5 djevojka 4rivue 4onovo dijete ka se i , gos4odin joj ree: - !ve 5i se ini da sa5 ja i4ak djeda ovog djeteta+ Na te rijei djevojka i njen ota6 se o4et 4ogledaju+ Na to nisu ni"ta odgovorili jer se u to5 5o5entu na vrati5a 4ojavljuje 5ajka djeteta+ Bo" nije ni do"la do nji:ovog stola a ve 9a4oinje sa viko5: -To je 5oje dijete, vratite 5i gaL 'ikala je 4anino+ !vi se 9agledaju u tu 7enu+ ,ila je o9nojena i ra"u4ane kose, sva u9 u@ena+ Na te rijei ota6 djevojke o raa se gos4odinu+ - Be li to va"a kerG -Ne i: rekao+ &vu 7enu 4rvi 4ut vi@a5 u 7ivotu+ Tada se o raa 5aj6i djeteta+ - Aos4o@o vi ste ili neka 4revaranti6a ili ste se 9a unili+ To nije va"e dijete ve kerke ovog gos4odina+ &ta6 i 5ajka doi e svaki as i 9ato 4ravite u9aludan trud da 4reu95ete to dijete+ =ato vas 5oli5 da se udaljite i da vi"e ne nastu4ate ovako 4anino+ (li to je 5oje dijete, 4onovo nastavlja 5ajka+ Tada se o raa svojoj keri+- Be li 5ogue da ova 7ena govori istinuG -&tkud da ja to 9na5+ Nije 5i ni"ta rekao 9a 5ajku a taj 5o5ent dok sa5 sa rado"u dr7ala dijete u svoji5 ruka5a nai"ao si ti 4a i nije ilo vre5ena ni 9a kakvo o ja"njenje+ =ato i ne 9na5 tko 5u je 5ajka+ -Ba sa5 5ajka, kro9 4la ree+ -'jerovat e5o va5 ako to 4otvrdi ota6 tog djeteta i5 se vrati sa gos4odinovo5 kerko5+ Tada ete tek do iti svoje dijete+ -$akav ota6, 4a nije on nikakav ota6+ Ba sa5 5u sa5o 4redala dijete na uvanje i sada ga 7eli5 natrag+ -Aos4o@o, o4rostite "to se 5ije"a5 u ovu 9avr9la5u, ali kao neutrala6 i ja s5atra5 da i4ak tre a5o saekati dok se vrati 5ladi a on e na5 sve o jasniti i svi e5o iti 9adovoljni, 5irno je govorio gos4odin+ -Do ro, sa5o dotle ja 7eli5 da dr7i5 dijete u svo5 naruju+ &ta6 4ogleda svoju ker a 4oto5 gos4odina+ Poto5 ree: !jedite 9a na" stol+

- 00 Doi5 to uini, djevojka joj urui dijete+ ?ajka sijajui od sree 9ane ga lju iti+ % to5 5o5entu 4rila9i i5 i kono ar+ Nakon "to je i9vr"io svoju narud7 u 4onovo se vraa svojoj stoli6i+ % taj as na vrati5a se 4ojavljuje5 i ja+ -Besa5 li va5 rekao da e se 5ladi r9o vratiti, govori gos4odin+ No, doi5 sa5 ugledao rkajliju od stra:a da 5e ne 4re ije 4onovo :vata5 9a kvaku ne i li 9 risao "to dalje+ Ta5an kad sa5 9akoraio van gostioni6e 9a ruke 5e :vataju dvije sna7ne "ake+ ,ila su to ona dva nasilnika+ &vaj 4ut nisu 5e tukli ve nasilno doveli do stola+ Evo va5 ga 6ijelog + ?i s5o i9vr"ili svoju du7nost+ - Hvala va5 lije4o ali vi"e 5i nije va7an, ree ota6 djevojke+ -$ako nije, 4a rekli ste ljutito ree jedan od nasilnika+ -( nova6 kojeg ste o eali, nadoda drugi+ -Nova6 u va5 dati 5ada ga niste 9aslu7ili+ Poto5 i9vadi novani6u i9 d7e4a i 4redaje ju jedno5 nasilniku+ Fi5 ju 9gra i istog asa nestali su i9 gostioni6e+ Taj tren o4a7a5 5ajku sa djeteto5 u naruju +Aledala je u 5ene ko u sa last+ -'idite da je dijete o4et tu kako sa5 va5 rekao+ -I9vinite 5ladiu, ali ila sa5 toliko u9rujana da 9 og toga nisa5 5ogla rasuditi istinu od su5nje+ I4ak :vala va5 na uslu9i+ -I ja se i9vinjava5 9 og svoje naglosti, o raa i se ota6 djevojke+ &d vas sa5o tra7i5 9a to o4ro"taj 5ada ga ne 9aslu7uje5+ -Alavno da je stigao, oglasi se djevojka+ Bedini koji nije i9ustio ni rijei io je gos4odin+ &4et je 4ri:vatio u ruke 5edaljon i su9ni: oiju gledao u njega+ Doi5 sa5 ga ugledao tako snu7denog 4rila9i5 5u li7e i 4ota4"a5 ga 4o ra5enu+ - Aos4odine, i5a5 i9nena@enje 9a vas+ &n 4odi7e glavu a 4oto5 su9ni: oiju u4ita+ - Beste li are5 do9nali gdje i 5ogla odlutatiG - Ne do9nao, uinio sa5 5nogo vi"e+ %ostalo5 saekajte 5alo 4a ete se sa5i uvjeriti+ Na tren sa5 i9i"ao i9 gostioni6e a 4oto5 sa5 dr7ei 9a ruku Eli9a etu koja 5e ekala 4red gostioni6o5, 4onovo vratio do stola+ Doi5 su se ugledali istog asa Eli9a eta 4otri o6u u 9agrljaj+ &n je ra"ireni: ruku 4ri:vaa i stade grliti i lju iti+ Istog asa svi5a 4oteko"e su9e radosni6e gledajui 4ri9or susreta o6a i keri+ 'eselju nije ilo kraja+ Nakon 5alog u9aja5nog 4re4riavanja gos4odin se o raa svi5a 4risutni5a 9a stolo5+ -&vo 5ora5o 4roslaviti dostojni5 o jedo5, ali ne ovdje+ Ide5o u neki restoran gdje e nas 4ristojno 4oslu7iti+ - <ao na5 je, no 5i s5o se ve dugo tu 9adr7ali 4a sa 7alo"u od ija5o va" 4o9iv+ - ?o7da drugi 4ut ako se 4onovo sretne5o+-ree ota6 djevojke+ -I ja 5ora5 4oi, oglasi se 5ajka sa djeteto5+ -'jerujte da je i 5eni 7ao, no vi 5ladiu 5e ne s5ijete od iti+ -?orat u jer ovako neuredan i 4rljav ne 5ogu se 4ojaviti u kulturno5 restoran+ -=a to ne rinite+ Prije nego se 4ojavi5o u restoranu 4osjetit e5o ku4atilo i trgovinu gdje ete se o ui i vi i 5oja kerka dostojno 9a ovu 4riliku+ Ne rinite sve ide na 5oj raun+

- 02 Nakon "to su svi na4ustili gostioni6u ostao je o4et sa5o 4ra9an 4rostor u9 kono ara koji je na svojoj stoli6i i dalje itao svoje novine+

PRIB(TELB!T'& $ada sa5 9a4oeo studij u ovo5 veliko5 gradu, io sa5 uvjeren da u se tu te"ko snai+ I4ak ni jednog trena nisa5 4o7alio "to sa5 na4ustio rodni do5 gdje sa5 u srei i 9adovoljstvu 4roveo svoje djetinjstvo sve do 9avr"etka srednje "kole+ &ekivao sa5 da e studij iti lak i 9ani5ljiv+ &stvarilo se sa5o ovo drugo+ ,udui da sa5 io 4re9au9et rado5 , uenje5, ostalo 5i je 5alo vre5ena 9a skla4anje 4rijateljstva, 4ogotovo dru7enja sa kakvo5 djevojko5+ !tan sa5 jedva 4rona"ao na 4eriferiji grada u 4redjelu gdje je og rekao laku no+ !o a u kojoj sa5 o itavao, 5alena sa5o sa kreveto5, ak e9 or5ara+ Najgore 5i je 4alo "to se u stanu nisa5 5ogao ni oku4ati jer osi5 N3 nije ilo ni ku4atila+ = og toga sa5 se 4rao jedino u s4ortski5 dvorana5a nakon treninga+ 'einu slo odnog vre5ena 4rovodio sa5 jedino u uenju i osa5i+ ( u4ravo ta osa5ljenost dovodila 5e do ludila+ Da i ju i9 jegao svaki vikend, ako ne i i5ao natje6anje 4rovodio sa5 u 4laninarstvu+ Na to5 4utu 4o 4lanina5a esto sa5 4ri7eljkivao da 5i se 4rikljui i kakva djevojka s kojo5 i 5ogao i95ijeniti osjeaje+ Na 7alost u dru"tvu ostali: 4laninara uvijek su ile sa5o starije 7ene s koji5a se nisa5 ni usudio 4rogovoriti o svoji5 7elja5a i 4otre a5a a ka5o li "to i 4odu9i5ati+ ?e@u nji5a 9a sigurno da je ila i neka koja i 5i rado 4ri"la i 4rivila 5e na svoje grudi, ali stra:, a 4o5alo i stid s4reavao 5e da se kojoj i 4ri li7i5+ !ve je uvijek ostalo sa5o na distan6i+, 9a4ravo e9 5ogunosti ikakve 4ro5jene+ & 9iro5 da sa5 tro"kove "kolovanja snosio sa5 to sa5 u slo odno vrije5e uvijek tra7io kakav 4osao ne i li ar toliko 9aradio da si u"tedi5 5alo 9a dane kada u iti u kri9i i e9 4osla+ !ve 5e je to 4oniklo da "to vi"e ui5 kako i ve u 4rvo5 roku i9a"ao na di4lo5ski+ Nadao sa5 se da 5i 4o 9avr"etku fakulteta 4redstoji udunost onakva kakvu oekuje5+ %4ravo 9a tu udunost etiri godine odri6ao sa5 se svega i sad je red da 5i se dostojanstvo vraa+ Doi5 ude5 i5ao di4lo5u u ruka5a doi e i 4rilika da 5i 7ivot 4rotie u drugo5 4rav6u+ Do it u valjda tada i 4riliku da i ja 4osjeuje5 sku4e restorane, da ide5 na kon6erte, ka9ali"te, i9lo7 e, da o i@e5 lje"tavilo i9loga i9 koji: u kui 4onijeti i 4ristojnu odjeu, ali da u do iti i 4ristojan stan , svakako sa ku4atilo5 u kojeg u s5jestiti i su4rugu u9 dje6u koja 4oslije dola9e+ !ve 5oje 7elje slijede uskoro, ar sa5 se to5e nadao+ I do"ao je taj dan kad sa5 ogledavao di4lo5u u svoji5 ruka5a+ ,io sa5 u uvjerenju da su 5i sada sva vrata otvorena+ Na 7alost ve nakon 4ar dana 4ot4uno sa5 se o es:ra rio+ &dgovori na sve 5oje 4onude ili su negativni+- <ao na5 je ali 9a sada vas ne 5o7e5o 4ri5iti, glasilo je u svi5 4is5i5a+ $ad ude u4ra7njeno novo 5jesto javite se 4onovo+ Nudio sa5 se na ra9ne oglase ak i na one koji tra7e 4osao gdje ne tre a "kola+ I tu su 5e od ili+ Najte7e 5i je 4alo "to su 5e od ili i oni i9 rodnog 5jesta+ I kad sa5

- 0. ve i9gu io svaku nadu da se i4ak negdje 9a4osli5 sti7e 5i 4is5o i9 jednog 5alog 5jesta+ =ovu 5e na ra9govor u ve9i 4rije5a u slu7 u+ &d5a: sa5 4otra7io 9e5ljo4isnu kartu na kojoj sa5 utvrdio da je 5jesto udaljeno od veeg grada oko )* kilo5etara+ I4ak do grada se dola9i auto uso5+ Nisa5 9nao da li da se to5e raduje5 ili da od ije5 tu 4onudu+ No, ako 7eli5 raditi i 9araditi si 9a 7ivot ne 4reostaje 5i drugo do da 4o@e5 na taj ra9govor+ Doi5 sa5 stigao, i9nenadila 5e lje4ota okoli"a+ $rajolik je odisao 5iriso5 6vijea a okolna rda 4re4una 9elenila va ila su 9a 4ogledo5+ Ckolska 9grada, 5ada starija ila je dosta ure@ena+ !udei 4o gradnji nekada je to io vlastelinski 4osjed ali 4o 4ro4asti feudali95a 4retvoren je taj 4rostor u kulturnu ustanovu i evo danas je tu "kola a 5o7da i 5oje udue utoi"te u koliko 5e 4ri5e u rad+ - =nate kolega, ovdje ljudi a" ne ostaju dugo 4a 9ato svake godine tra7i5o nova li6a govorio 5i je u4ravitelj "kole+ 3ijeni5o "to ste do"li na ra9govor i ako se slo7i5o ve od sutra vi ste na" 9a4oslenik+ Nada5 se da ete iti 9adovoljni rado5 jer dje6a su skro5na i do rodu"na 4a rad sa nji5a 4redstavlja i 9adovoljstvo+ ( kad u4o9nate kolektiv uvjerit ete da su i kolege skloni dru7enju i rado 4ri:vaaju novake kao da su i5 u rodu+ Da li 9 og njegovi: lije4i: rijei ili 9ato "to 5i je to ila jedina 4onuda nisa5 ga ra9oarao+ I sa5a lje4ota sela okru7enog rojni5 voka5a iji 5iris 5a5i dodatno je u 5eni 4o udio 7elju da se tu s5jesti5+ =a:valan "to u od sutra i ja 4ostati 9a4oslenik radovao sa5 se novo5 danu+ !o a u koju sa5 se s5jestio odisala je istoo5 a na 5oju radost i5ala je i ku4atilo+ Aa9dari6a, 7ena ve od5akli: godina 4ri5ila 5e lju a9no+ To 5i je 9a sada najvi"e 4ogodovalo+ Prvu no 4roveo sa5 u nesani6i+ Da li 9 og stra:a, sutra"njeg nastu4a 4red kolega5a ili je ilo "to drugo 4osrijedi+ ,io sa5 uvjeren da u 5e@u nji5a ugledati i kakvu djevojku koja e 5i 9du"no 4rii i u 9agrljaju 4a sa 5no5 4rovoditi slo odno vrije5e+ Toga 5i ve odavno 5anjka+ %4ravo 9ato io sa5 o4ti5ist, 5ada sa5 u koje5 asu i su5njao u ostvarenje tog 6ilja+ I kada sa5 stu4io 4red kolektiv 5e@u kolegi6a5a nisa5 uoio ni jednu koja i 5i 4ostala djevojko5+ !ve su ile ili udate ili starije 7ene+ =nai da ovdje ne5a5 "to od toga tra7iti+ ?o7da se u 5jestu na@e kakva, 4o5isli5+ =na5 da na ra9govor sa ra9redniko5 dola9e 5noge 5ajke+ ?o7da u5jesto do@e i kakva starija sestra ili neka tetka 4a se 9agleda5 u nju a i ona u 5ene+ 'e sa5 toliko 9agorio da i5a5 osjeaj kako e 5i se ras4asti 5uda u koliko ne 4rona@e5 kakvu 7ensku+ &d toliki: 7ena koje susree5 valjda e se nai neka da 5e utje"i+ &vako to 5e dovodi do ludila+ =a sada jedinu utje:u vidi5 u radu+ Dje6a su 9 ilja 9latna i rad sa nji5a 4redstavlja 5i 9adovoljstvo+ %4ravo su onakva kakve 5i i: je 4redoio u4ravitelj+ Prvi slo odni vikend odlui5 4oi do grada+ ?orao i si ku4iti i neke sitni6e, a u gradu je i4ak vei i9 or nego ovdje u jedino5 duanu te vrste+ 'e u rano jutro na"ao sa5 se na auto usnoj stani6i gdje sa5 ku4io 4ovratnu kartu+ Doi5 sa5 u"ao u auto us i sjeo na svoje 5jesto oko se e ugleda5 o9 iljna li6a koji5a nije stalo do toga tko se nala9i kraj nji:+ Dodu"e svi su se do ro 4o9navali i svaki ra9govor koji

- 0/ se odvijao i95e@u nji: svodio se uglavno5 na 4osao i 4otre e koje slijede 9a njega+ = og toga kako i una4redili 4osao i idu u grad+ 'o9a, ovjek srednje do i ali 4ri5itivnog i9gleda 4oka9ao se u4ravo u to5 o liku+ Doi5 je sjeo 9a volan ukljuio je glasnu 5u9iku koja je 4arala u"i+ Bo" da je neka 9a avna ve sve sa5e sevdalinke+ &n je io uvjeren da s5o svi lju itelji takve gla9 e+ ( najradije i 5u radio ra9 io o glavu sa5o da to vi"e ne slu"a5+ Bedno vrije5e tr4io sa5 taj teror a onda najedno5 u 5eni stvori se 4ro5jena+ ugledao sa5 eljade 9a kojeg i dao i 4ola 7ivota sa5o da 4ri:vati 5oju 4onudu i da 4ostane 5oja djevojka+ Dok sa5 ju gledao 4oku"ava5 odgonetnuti kako da joj 4ri@e5 i iska7e5 "to osjea5 9a nju+ 'e na 4rvi 4ogled toliko 5e u9 udio taj vi9ualni dodir da i 4reskoio sve sjedali6e sa5o da se na@e5 u9 nju+ %5jesto u 4relije4 krajolik kro9 koji s5o 4rola9ili ja nisa5 skidao oka sa nje+ Doi5 je to i na 9a4a9ila s4usti glavu a onda 5e 4onovo 4ogleda i naklono5 u 9nak 4o9drava os5je:nu se a 4oto5 o4et glavu okree na drugu stranu+ &ekivao sa5 da e 4oslije toga 4onovo svoj 4ogled us5jeriti 4re5a 5eni+ Nije ilo ni"ta od toga 5ada sa5 io uvjeren da 5e krajiko5 oka skriveno 4ro5atra+ $ad je do"la trea stani6a, si"la je sa auto usa i 4o"la u ne4o9nato5 4rav6u a da se nije ni osvrnula na 5ene+ Dugo sa5 4ro5atrao njenu siluetu dok se udaljavala+ Prekrasno tijelo a tek kakva 9anosna gu9a+ Da ne govori5 i lije4a glavi6a+ !ve 5e to oaralo toliko da sa5 se od5a: 9alju io u nju+ I kad i se sada u 5asi i9gu ila 4rona"ao i je 4a 5akar o i"ao svaku kuu ,ali ova djevojka koja 5i je toliko 9a4ela 9a sr6e 5ora iti 5oja+ Tako sa5 are5 9a5i"ljao+ Inae nisa5 io ti4 9alju ljive 4rirode+ (li ovu i lju io do kraja 7ivota+ I dalje 5isli5 na tu lje4oti6u+ Fak vi"e ne uje5 ni 5u9iku koja i dalje 4ara u"i+ !lijedei vikend 4onovo se u4uti5 u grad u isto vrije5e s nado5 da sretne5 svoju nesu@enu lju av+ Doi5 sa5 u"ao u auto us 9atie5 isti 4ri9or kao i 4ro"li 4ut+ !ve se jednako 4onavljalo osi5 "to nju vi"e ne vidi5+ % 5a"ti ju 9a5i"lja5 kako i dalje sjedi na onoj stoli6i gdje sa5 je vidio 4ro"li 4ut te kako joj 4rila9i5+ Doi5 naini5 4ar koraka 9astaje5 i 4ita5 se+- Cto ako 5e s gnu"anje5 od ijeG !va 5oja ula ila su us5jerena na nju+ =ato i4ak odluuje5 da nastavi5 4ut do nje+ &djedno5 se udi5 i gleda5 na stoli6u kraj se e+ ,ila je 4ra9na Fudi5 se da do sada jo" nitko nije sjeo tu+ Po5isli5 kako i ilo lije4o da se ona sad tu 4ojavi i da sjedne 4ored 5ene, da 5i i9javi da je i ona u 5eni ugledala oso u u koju se od5a: 9alju ila+ Tada s:vaa5 da je i to 5a"ta koja je nastavak one 4rve+ Tu4o 9uri5 kro9 4ro9or+ Pita5 se kako da se ne divi5 4rirodi koja je tako lije4a+ Ra9log je "to u5jesto svega sa5o vidi5 nju+ Bel to neka o4sjednutost koja e 5i uni"titi 9dravlje ili je i4ak ne"to "to 5i nagovje"tava da e se 5oj san ostvariti i da 4oslije toga nitko nee iti sretniji+ &4et je 9a5i"lja5 kako odla9i a njena silueta govori da 4o@e5 9a njo5+ I dok se gu i5 u svoji5 5a"tanji5a odjedno5 9auje5 i9a se e u5iljati glas 7enske oso e+ Be li slo odnoG+ &kree5 glavu a onda ko da to5 glavo5 udara5 u ne4ro ojni 9id+ $ao da ne"to govori5 ali nitko 5e ne uje 9ato 4oka9uje5 ruka5a+ Doi5 je sjela s4o4ado"e 5e trn6i a sr6e 9ane udarati ko loko5otiva u najveoj r9ini+ Pogledala 5e i os5je:nula se a 4oto5 i9ree: - Ba sa5 ?aja+

- 0-?ate, odgovara5 i 4ru7a5 ruku+ !ve sa5 to inio nagonski i refleksno a da nisa5 9nao je li to sanja5 ili je to uistinu stvarnost+ To je ila ona+ Priala 5i je i gdje radi i "to joj je :o i i jo" koje"ta, no niega se ne sjea5+ Bedino 5e o u9eo osjeaj 9adovoljstva kojeg ovjek do7ivljava sa5o jedno5 u 7ivotu+ Dok s a5 ju gledao i divio se njenoj lje4oti u4ita5 se i li joj iska9ao te osjeaje+ ! gorino5 u usti5a 4la"io sa5 se da e 5e od iti+ ?o7da se 9 og toga i uvredi 4a na4usti to 5jesto kraj 5ene+ = og te frustra6ije odga@ao sa5 vrije5e kada u joj se i9jasniti+ &nda dola9i5 do 9akljuka+ Doi5 stigne5o u grad 4o9vat u je da 4o@e sa 5no5 na 4ie a tada u joj iska9ati svoje osjeaje+ Nada5 se da e 4ristati na 4ie a ta5o e5o iti sa5i i i5ati vre5ena 9a dogovor da se i 4oslije na@e5o+ Dok sa5 9a5i"ljao kako da joj to 4redlo7i5 odjedno5 se auto us 9austavlja, ona se 4odi7e i 4ola9i 4re5a i9la9ni5 vrati5a+ Tada se okrene i u4uti 5i rijei:- =ar vi ne idete tu doljeG Hitro se ustaje5 i 4ola9i5 9a njo5+ Doi5 je stu4ila na tlo 4rila9i joj gos4odin+ Po i9gledu i godina5a 5ogao i joj it i ota6+ Nakon "to su se 9agrlili ona se okree 4re5a 5eni+ -&vo je 5oj su4rug+- 4oka9uje na 4rido"li6u+ Njene rijei 4ogodile se 5e vi"e nego da 5e netko o4alio 5alje5 4o glavi+ I4ak in 4ristojnosti nala7e 5i da 5u 4ru7i5 ruku+ Potrudio sa5 se da i9gleda kao da se veseli5 njegovoj 4ojavi+ Dodu"e odnos kojeg je 4oka9ivao u9 lju a9nost i do rotu kakva se rijetko susree 5alo 5e gane+ Do"ao sa5 do 9akljuka da je ovjek s koji5 i se rado dru7io jer s5o nakon kraeg ra9govora uoili da i5a5o iste :o ije+ Basno da se 9a ostvarenje tog dru7enja tre a on i9jasniti+ !a5o tko i5a ovako 9anosnu 7enu u9 se e, su5nja5 da 7eli ikakvo dru7enje+ 'jeruje5 da je itekako uva 9a se e jer ulje9i u koje s4ada5 i ja ve i je 4ogledo5 rastrgali sa5o da ostvare svoj 6ilj+ Nor5alno da to 4red nji5 ni u ko5 sluaju ne s5ije5 4oka9ati+ I a" kada sa5 se :tio o4rostiti od ovog si54atinog ranog 4ara 9auje5 njen 4rijedlog: -,ilo i na5 drago da 4o@ete s na5a u kavanu i da jo" 5alo u9 a"i6u 4o4ria5o te da uje5o kako va5 se svi@a u na"e5 kraju+ %5jesto da ja nju 4o9iva5 evo sada ona 4o9iva 5ene+ =aista sa5 sretan "to u je i dalje 5oi gledati, 9ato od5a: 4ri:vaa5 4onudu+ Na 7alost ono 9a i5 sa5 dosada te7io sada 5ogu od a6iti u vodu+ I4ak 5ilo 5i je iti u9 nju i 4oveselio sa5 se da e5o jo" 4rovesti koji as 9ajedno+ %9 4ie i 4riu o to5e kako 7ive u 4rekrasnoj kui okru7eni voka5a i lago5 kojeg u9gajaju, nagovijestili su 5i da i ilo lije4o da to do@e5 4ogledati+ ,it e i5 drago da ugoste oso u 4o4ut 5ene a u9 to 5o7da i5 "to 5ogu i 4o5oi+ !lijedei vikend u5jesto u grad u4utio sa5 se do nji:+ Doi5 sa5 ugledao nji:ovo i5anje odu"evilo 5e je sve a ne sa5o kua+ Bo" uvijek nisa5 4restao s 5i"lju kako i ilo lije4o da i nju 4rigrli5 na svoje grudi, a onda kad je do 5ene 4ri"ao njen su4rug i 4ri:vatio 5e ko naj oljeg 4rijatelja sve je u 5eni s4lasnulo u ve9i ?aje+ %vidio sa5 da se u9 5u7a osjea sretno5+ !:vatio sa5 da se i i95e@u nas stvorila ke5ija ali i4ak nije 4oka9ala ni trunak si54atije+ Dr7ala 5e na distan6i ali 4ri:vaala kao 4rijatelja++ To 4rijateljstvo 4rodu7ilo se i dalje 4a i danas jednako ide5 nji5a u 4osjet i veseli5 se "to e5o 9ajedno 4rovesti vrije5e koje 5e 4onovo vodi u 7ivot+ Njeno5 5u7u 4o5a7e5 u radu oko laga, 9ajedno 4o4ravlja5o

- 2* ograde, 9ajedno ide5o i u lov+ %oava5 da ovo vi"e nije ilu9ija ve stvarnost koja u radosti dru7enja donosi i osjeaj 4rijateljstva jednako tako kao i osjeaj 9alju ljenosti+ % 5e@uvre5enu 4rona"ao sa5 i djevojku u selu+ Na4okon ilo je i vrije5e+ Iskustvo s drugi5 s4o9naja5a govore 5i da je 4rijateljstvo u9 lju av jednako vrijedno i 9ato ga tre a i dalje gajiti+

(N(T&?IB( BEDN&A %,&D( !un6e je neto5 i9 ilo i9a o laka i ne5ilo 4r7ilo dok su kotai oso nog auto5o ila 4ri li7avali se "u5arku u okoli6i 5jesta+ 'o9a auto5o ila, 5u"karina od svoji: etrdeset godina 9a koga i se 5oglo rei da i9gleda daleko 5la@i, da i lak"e 4odnosio vruinu otvara jo" jae 4ro9or na svojoj strani i istura ruku koja kao da us5jerava 4ovjetara6 u auto5o il+ Njegovo li6e o4aljeno sun6e5 isti6alo je 5u7evnost+ Pravilna usta i ore u uglovi5a oiju 4odsjeale su vi"e na s5ije"ak nego na 9a5i"ljenost dok je dr7ao volan+ I9nad niskog ela isti6ala se 6rna kosa na kojoj se jedva 4ri5jeivala 4okoja siva dlaka+ !na7no tijelo ilo je o4u"teno kad je i drugo5 ruko5 4onovo 4ri:vatio volan+ &s5je: na njegovo5 li6u kad je 4ovre5eno svoj 4ogled skrenuo na suvo9ai6u le dio je ko i 4ovjetara6 koji i: je 4okatkad 9a4u:ao+ Djevojka koja je sjedila do njega i9gledala je ar deset godina 5la@a+ Njena 4lava kosa le4r"ala je kad je glavu 4ri li7ila otvoreno5 4ro9oru auto5o ila+ I ona je to uinila kako i u la7ila nesnosnu vruinu+ ,lagi os5je: uoavao se i na njeno5 li6u kad i uoila vo9aev 4ogled+ &d5a: i i9a toga svoju lju4ku glavu 4rislonila na njegovo ra5e a nje7ni5 ruka5a o grlila ga oko njegove nadlakti6e+ 'o9a na to u a6i u drugu r9inu kako i se lak"e us4eli u9 rijeg na "u5sko5 4utu na kojeg su u4ravo 9a"li+ -Tu i negdje tre alo iti to 5jesto+ $ad dos4ije5o do tog 4ro4lanka 9avr"ava ova vo7nja a nastu4a ona druga+ &na tu 4ri5jed u 4ri:vaa sa5o sa jo" jedni5 s5ije"ko5 a 4oto5 se 4onovo naslanja na njega+ Bo" stotinjak 5etara vo9ili su se "u5ski5 4uteljko5 + !igurnost vo9aa 4ri u4ravljanju na 9avojiti5 5jesti5a nije dola9ila u 4itanje+ &n se tu ak snala9io kao da je u svojoj kui+ Dovoljno e iti jo" 4ar 5etara i stisnut e runu koni6u+ % njegovoj 4odsvijesti sve te radnje koje su slijedila o avljale su se auto5atski+ ( kada se 5otor auta ugasio na i9gled us4avana djevojka 4odi7e svoj 4ogled, od5akne se od vo9aa i u4ita: -Bes5o li konano stigliG -Beste, i9a@i na4oljeL Istog asa 4re5a to5 4ro4lanku koraao sa5 i ja+ $retao sa5 se 4olako, rutinski5 korako5 svjestan da 4o9naje5 4ut i da ne5a 4ro le5a neka5o druga5o odlutati od 5jesta gdje sa5 nau5io doi+ $rajnji 6ilj io 5i je 4osjet ?aji i njeno5 5u7u+ Fekali su 5e da i5 4o5ogne5 uraditi jedan 4osao 9a kojeg tre aju vi"e 5u"ki: ruku+ Na jednoj u9visini 5alo sa5 se 9austavio da 4rovjeri5 4ogled na

- 21 okolinu a 4oto5 o4et 4ola9i5 dalje+ Dok sa5 se 4ri li7avao to5 4ro4lanku 5isli su 5i lutale od doga@anja do doga@anja 4roteklog juera"njeg dana+ Pri to5 sa5 4o"tivao 4o9ornost nes5etanog :oda +( onda 5i na 4a5et 4ade ra95i"ljanje o novoj djevoj6i koju sa5 u4o9nao u selu+ Da je sada sa 5no5 na ovo5 5jestu 9adr7ali i se sve dok ne o avi5o lju avnu idilu a 4oto5 i 4o"li dalje+ &vaj 4ro4lanak ko da je stvoren 9a to+ Na 7alost ona je 4o"la na 4ar dana u drugo 5jesto i 9ato 5i ne ostaje drugo do jedino 5a"ta+ !tvarnost e se ostvariti tek kada uslijedi njen 4ovratak+ I a" kada su se odvijale 5isli o 5ojoj djevoj6i 9auje5 9vuk auto5o ila+ Nakon toga uslijedi 4restanak rada 5otora a 4oto5 uje5 i otvaranje vrata+ Instinkt 5i nala7e da 5ora5 stati i 4rovjeriti na koga sa5 nai"ao+ Nikada ovjek ne 9na "to ga sve 5o7e snai sa5og u "u5i, ti5 4rije ako otkrije5 nelagodnu i ne4o"tenu radnju ne4o9nati: 4rido"li6a+ Energino ustukne5 i9a jednoga sta la, kad uoi5 auto i ovjeka koji i9la9i i9 njega+ Do ro da sa5 ga na vrije5e o4a9io i otklonio o4asnost da 5e vidi a koja i 5i 5o7da 5ogla stajati i glave, 4ogotovo ako je naoru7an i sklon nasilju+ =nao sa5 da nije sa5 i da e se uskoro otvoriti i druga vrata i i9a toga 4ojaviti nova oso a 5o7da i o4asnije od ovog kojeg sada gleda5+ To se uskoro i o istinilo+ No u5jesto 5u"kar6a kad ugleda5 7ensku ostaje5 9a e9eknut+ Pret:odni stra: koji je na 5o5ent 4arali9irao 5oje reflekse sada se 4retvori u odu"evljenje kad ugleda5 9anosno tijelo 5lade 7ene koja na se i i5a jedino tanga gai6e+ Doi5 se okrenula 4re5a 5eni le@i5a uoava5 ra9djeljak stra7nji6e koji jo" vi"e istie lje4otu ove 9anosne djevojke ijoj i stra7nji6i e9 ra95i"ljanja dao desetku+ !ve se to odvijalo u 4ar sekundi a onda instinktivno 4ogled us5jerava5 na svoje 5e@uno7je+ %oava5 9ategnutost na 5jestu gdje se nala9i "li6+ !vjestan s4o9naje da sa5 do"ao na 5jesto gdje e dvoje o aviti lju avni in u 4rvi 5a: stvori 5i nelagodu+ (li kako se nala9i5 svega 4ar 5etara od nji: svaka 5oja kretnja 5ogla i i: o5esti i 4rekinuti 9adovoljstvo 9 og kojeg su do"li+ ,io i: gad ako i 9a to ja snosio krivi6u+ ! jedne strane ako tu ostane5 4ostat u voajer lju avnog ina kojeg kako 5i se ini i vrijedi vidjeti o 9iro5 na lje4otu djevojinog tijela+ ! druge strane tre a 4redvidjeti i rutalnost koja i 5ogla uslijediti ako i 5e 5u"kara6 uoio u voajerstvu+ % sekunda5a 4roteklog vre5ena 4itao sa5 se "to da uradi5+ Dok sa5 se dvou5io 4otra7io sa5 5ogunost da se odavde udalji5 4u9ei+ ?o7da i se neujno 5ogao udaljiti+ (li "to ako ne us4ije5 u toj na5jeri+ Da 5e 4ri5ijete, jao si ga 5eni+ ?o7da i se u9 o7ju 4o5o jo" i i9vukao i4ak ne vjeruje5 da i to ilo e9 4osljedi6a+ I dok sa5 se o4et 4redo5i"ljao "to da uradi5, da li odstu4 ili ostanak 4onovo 4ogled us5jerava5 na golo 7ensko tijelo+ &d tog 4ogleda 4onovo 5i 9ane sr6e jae udarati a u9 u@enje koje je 4reraslo grani6e dovede 5e do 9a rinutosti+ Po ojao sa5 se da 5i od na reknutosti ne 4uknu :lae+ $ako i se onda takav 5ogao 4ojaviti is4red ?aje+ ( i njen 5u7 ne i to 4ri:vatio sa5o tako+ %:, kako je ova do raL =a e9eknuto sa5 9urio u nju+ Taj 4ogled 4rekine 5i dile5u da li da ode5 ili da ostane5+ Istog asa djevojka se sve vi"e 4ri li7ava ovjeku ije se oi nisu skidale sa njeni: 9anosni: goli: grudi+ Bo" 4rije nego je i9ustio i rije ona ga o grli i stade lju iti+ Nakon toga on je 4rivue jo" li7e i 9ane strasnije lju iti 4o vratu da i se 4oslije s4ustio do grudi+ !a jedne radavi6e 4re5je"tao se na drugu a onda se 4re5jesti na njen sto5ak+ Istog trena svlai joj gai6e i o grli stra7nji6u+ Lju io ju je toliko5 7estino5 da 5i se uinilo kao da joj 7eli 4roi kro9 utro u+

- 2) Istovre5eno ona 5u otko4ava ko"ulju, 9 a6i je na tlo a onda 5u otko4ava o4asa i skida :lae sa gaa5a, 4oto5 se s4usti na koljena i jedno5 ruko5 4ri:vati njegov na rekli ud a drugo5 ga o grli oko 4asa, nakon toga ud stavlja u usta+ Trajalo je to jedno vrije5e a onda se ustaje i 4onovo ga o grli oko vrata+ Tada je i njegov refleks do"ao do i9ra7aja+ % djeli sekunde 4ri:vati joj noge i 4odigne u 9rak+ Nakon toga ona ga noga5a o grli oko struka+ Na 4rvi 9nak njenog 4okreta uoava5 da je u"ao u nju+ ,r9ina kojo5 se ud uvlaio unutra 4a van sve se vi"e u r9avala+ Ba sa5 sa5o i9 uljeni: oiju gledao "to se doga@a+ Tog 5o5enta 4risjeti5 se i kada sa5 4rvi 4ut gledao ?arka dok je "evio ?aru+ %s4ore@uje5 ?aru sa ovo5 i uoava5 da je ova gra@ena 4o4ut ?ikelan@elove 'enere+ %9 to i5a i 4relije4u glavu+ Po5i"lja5 na to "to i joj ja uradio da sa5 na njegovo5 5jestu+ Junk6ija 5og organi95a 4otaknuta veliki5 luenje5 :or5ona koji do4iru i9 5o9ga dovode 5e ludila+ !ada se osjea5 ko akter a ne kao 4ro5atra+ Trgne5 se 9 og nastale situa6ije+ % nor5alni5 okolnosti5a 9a oekivati je da i sada io naj olji as da se i9gu i5 odavde+ Pre9au9eti so o5 sigurno ne i uoili 5oj odla9ak+ ?e@uti5 u ovo5 asu to 5i ne 4ada ni na kraj 4a5eti+ Dok i: gleda5 uoava5 i veliki roj detalja neva7ni: sa situa6ijo5+ Po4ut fotografskog a4arata fiksira5 7enino tijelo+ =a4a7a5 da joj je s4ala "5inka sa oiju a da je 4od 4a9u:o5 oro"ena 9noje5, da se njeno li6e gri od u9 u@enja+ Dok ju gleda5 i dalje 9a5i"lja5 se e u ulo9i 4artnera koji lu@ako5 snago5 nastoji da 4rodre sve du lje u nju+ Ra9u5 5i nala7e da ostane5 na 5jestu a u 5isli5a ju u9i5a5 od njega odnosi5 dalje i 4ola7e5 na tlo+ % asu dok ju lju i5 ne uje5 ni 6vrkut 4ti6a ni rujanje auto5o ila u daljini+ Toliko sa5 se 9aneo da vidi5 sa5o nju+ ( onda se o4et udi5 i sve 5i 4ostaje jasno+ Pa ja sa5 sa5o 4ro5atra a onaj drugi je akter koji ne 4restaje svojo5 aktivno"u u4irati van 4a unutra kao 4o taktu+ !ada ju 4renosi do deke koju je 4rije 4rostro na tlo+ Dok je to inio nisa5 ni 4ri5ijetio jer 5i je 4ogled io us5jeren sa5o na nju+ !ada ju je 4olo7io na tu deku i legao na nju+ &na je svoje noge 4odigla toliko da i: 4ola7e na njegova ra5ena+ %:, kako i ga sada rado 9gra io 9a vrat i od a6io daleko te 9au9eo njegovo 5jesto+ Basno da je to sa5o ilu9ija koja se 4retvara u di5 kao i sva druga ra95i"ljanja koja su u ti5 5o5enti5a 4rostrujala kro9 5oju glavu+ To vi"e "to i i ona 5ogla rei ne a to 9nai situa6iju svesti na 4ro5a"aj i9 kojeg ti ne 4reostaje drugo do 4oi dalje usa5ljen kao "to si io do sada+ Pritisak 5u"kareve stra7nji6e unutar, van odvijao se i dalje 4o4ut kakve 5a"ine+ Na 4rostrtoj deki odjedno5 se 5u"kara6 stvori is4od a ona na nje5u+ ?alo joj je tre alo da 4o4ravi ud koji je trenutno i9a"ao 4a da ga vrati natrag kako i 4onovo 4rodirao u du inu njene 9anosne unutra"njosti+ Tada ona 4o4ut 5a"ine svoju is4u4enu stra7nji6u stade di9ati i s4u"tati+ Dok sa5 gledao tu 9anosnu stra7nji6u sve se vi"e 9akivala i u 5oja ula+ $oga vraga nisa5 4ro"ao ovaj 4ro4lanak 4ar 5inuta 4rije+ I9 jegao i ovaj 4ri9or koji e 5e 4ratiti dok sa5 7iv+ Da sa5 9nao da u na asati na ovo dvoje ne i: ni 4ijan danas 4o"ao na ovaj 4ut+ ( i4ak on 5e toliko odu"evio i nadra7io da i sada radije io na 5jestu tog njenog 4artnera nego do io glavni 9goditak na lutriji+ Pita5 se i li i ja 5ogao toliko i9dr7ati a da ne svr"i5+ Ne, ja i: 4ostu4io drugaije+ $ada je ovjek

- 21 u takvoj situa6iji onda se ona stvar r9o o4oravlja i 4onovo je s4re5na 9a novi nastu4+ I5a5 osjeaj da 5i ni 4et 4uta 9a redo5 ne i ilo dosta u9 ovakvu 7ensku+ Pa i ona je toliko je e7ljiva da i vjeruje5 rado 4ri5ila nas o oji6u+ ?ogli s5o je tu6ati toliko da i joj se ona stvar u4alila+ ( eto ti sranja+ ?ogunost da se i ja ukljui5 u ak6iju jednaka je jedan na4ra5a 5ilijun+ ?ora5 4ri9nati ni ja ne i: 4ristao da se 5eni neki 5udonja 4rikljui u9 ovakvu 7ensku+ =ato je u9aludno ra9 ijati glavu "to i: 5ogao a "to ne+ Rje"enje i se 5oglo ostvariti jedno da se oni 4osvade i da on ode a ona ostane 4okunjena 5o7da jo" i 4laui+ Tada i ja 4ri"ao i nakon utje:e nastavio ta5o gdje je on stao+ No u ovakvo5 stanju ne5a uvjeta 9a neko nor5alno ra95i"ljanje+ I4ak 5ora5 donijeti odluku da li da i: i dalje gleda5 ili da i4ak 4o@e5 svoji5 4ute5+ &vaj ovjek 9aista i5a sreu dr7ati u svo5 naruju 7enu tog kali ra+ (li kad 5alo 4ro5isli5 4a i ja sa5 do sada tu6ao nekoliko 7ena slini: ovoj+ =a svaku od nji: tako@er i 5ogao rei da 9aslu7uju desetku+ Dok sa5 4uno5 r9ino5 ra95i"ljao o svoji5 4odvi9i5a 9a5jeuje5 da ovo dvoje i95jenjuje ra9ne 4olo7aje+ %4iranje stra7nji6o5 5u"kar6a u 4ravilni5 ali u r9ani5 ra95a6i5a u9 stisak nagovje"tavao je da e uskoro svr"iti+ Instinktivno i ja vadi5 svoj ud koji je toliko na rekao da i s nji5 5ogao 4ro iti i dasku+ Tako i ga rado 9atjerao u njen jarak da i sve 4u6alo od guranja+ % to5 5o5entu 5u"kara6 kli9ne sa nje i o4u"ta se o4ru7en o4u"ta se kraj nje+ Nakon toga ona se okree ono 4re5a nje5u+ Lijevu nogu 4ola7e 4reko njegove dok na desnu ruku oslanja glavu te ga stade 4ro5atrati+ Njena gu9i6a okrenuta 4re5a 5eni lago se nji:ala a 4oto5 se u5iri 4re5a 9akonu iner6ije+ Dok se nji:ala gu9i6o5 i ja osjeti5 eksta9u+ I9 njega je "4ri6nulo ko i9 vatrogasnog "5rka+ Povr"inski 5i"ii koji su 5i se do tada grili sad se 4olako o4u"taju+ 'i"e 5i ni 4ri9or njene golotinje nije isti kao onda kad sa5 je na 4oetku ugledao 5ada je njena lje4ota ostala ne4ro5ijenjena+ Dok su se nji: dvoje o4u"teno gledali i 5e@uso no o nee5u ra9govarali, ja sa5 i dalje 5irno stajao i9a svog 9aklona i ekao is:od+ (ko udu 4onovili taj in 5orat u se i9gu iti 4a 5akar 5e i 4ri5ijetili+ &d ovog stajanja na 5jestu ve su 5i i noge utrnule a sada vi"e i ne5a5 volje da se nasla@uje5 sa nji:ovi5 tu6anje5+ Dok sa5 se 4re5je"tao sa noge na nogu nisa5 ni 4ri5ijetio da su ovo dvoje ve u"li u auto+ $ro9 staklo auto5o ila uoio sa5 da se ona o lai+ Doi5 je to o avila vo9aeve ruke ju o grle i jo" je jedno5 4olju i a 4oto5 se 9auje rujanje auto5o ila+ $onano i auto kree+ &da:nuo sa5 kad su nestali i9 vida+ Poto5 stu4i5 na 5jesto gdje su se ovo dvoje tu6ali &sjea5 5iris s4er5e i 9noja+ I9 daljine jo" sa5o uje5 9vuk auto5o ila koji se sve vi"e udaljava+ % to5 asu sine 5i u glavu da i se 5ogli i vratiti+ Ne, novi 4ri9or te idile nikako vi"e ne i: :tio gledati+ Pola9i5 4re5a sta9i na 4utu do ?aje i njenog 5u7e+ Dok :oda5 u 5isli5a 5e i dalje 4rati 4ogled na 9anosno golo tijelo djevojke oslonjene na ok+

- 28

D'&!TR%$( 'E=( % 4osljednje vrije5e 4osao 5e toliko 9aoku4lja da ni vikendo5 ne5a5 vre5ena 4oi do grada+ &d kada sa5 4rekinuo sa (no5, a to5e je ve vi"e od 5jese6 dana svakodnevno 4ri7eljkuje5 novu djevojku a ta se ve9a nikako ne ostvaruje na 4o5olu+ Doi5 se vraa5 u stan ra95i"lja5 o to5e 9a"to je 4ukla na"a ve9a+ %vjeren sa5 da 5e (na jo" uvijek voli a neki 4redosjeaj 5i govori i da e 5i se vratiti+ =ato svako dan kad 4olako tone5 u san jo" uvijek oekuje5 da e 5e 4ro uditi njeno ku6anje ili 9vono na ula9ni5 vrati5a 5og stana+ Taj 4redosjeaj toliko je jak da sa5 uvjeren da e se i ostvariti+ Dok sa5 tog jutra le7ei u krevetu ra95i"ljao o (ni io sa5 siguran i da se netko ovog asa 4ri li7ava 5oji5 vrati5a koja su kao i uvijek do ro 9akljuana 9a ra9liku od 5og sr6a koje je jo" uvijek otvoreno 9a (nu+ I uistinu, intui6ija 5e nije 4revarila+ $ora6i su se 9 ilja 4ri li7avali a jedina 4o5isao tko i to 5ogao iti ila je (na+ 'jerojatno je i ona s:vatila da vi"e ne 5o7e e9 5ene 4a se odluila na jo" jedan 4oku"aj na"e ve9e+ % trenut6i5a kad se oglasilo 9vono, 4o4ut 5etka iskae5 i9 kreveta i 4ojuri5 do vrata+ Dr:tavi5 glaso5 9 og u9 u@enja "to u je o4et ugledati for5alno se oglasi5+ -Tko jeG -Ba, ulo se sa druge strane vrata+ Polako i: otvara5 ali na svoje i9nena@enje 9avrti 5i se u glavi kad u5jesto (ne ugleda5 4rekasno 5lado stvorenje 4okislo do ko7e+ Dok je stajala 4red vrati5a 4ored odlo7enog kofera i 9urila u 5ene ,sa li6a i kose 6ijedile su joj se ka4lji6e ki"e koja tog dana nikako da 4restane 4adati+ Ne 9na5 "to 5e je s4o4alo+ Doi5 sa5 ju ugledao grlo 5i se stisnulo od sree 9ato "to 4red so o5 vidi5 tako lije4u djevojku+ 'e na 4rvi 4ogled o4inila 5e toliko da sa5 9a oravio i na odgoj i u5jesto da ju u4ita5 ilo "to sa5o sa5 9urio u nju kao da 4red so o5 gleda5 djevi6u ?ariju a ne ne4o9natu djevojku+ I ona je ila i9nena@ena+ I4ak 4rva se 4ri rala 4a u4la"eno i9usti+ - &4rostite "to s5eta5+ Do"la sa5 s 4uta a tu negdje u va"oj kui stanuje 5i tetka+ ?o7ete li 5i 4o5oi i rei ako 9nate u ko5 stanu stanuje+ -$ako va5 se 9ove tekaG -?iri ?irjana+ -I5ate li njenu adresuG -=na5 da je u ovoj kui ali kako i5a tri ula9a ne 9na5 koji je 4ravi+ -'i ste toliko 4okisli i ako se 4od :itno ne ugrijete 5o7ete 9araditi u4alu 4lua+ %@ite i e9 stra:a 4rvo se ugrijete a 4oslije e5o vidjeti "to da 9ajedno uradi5o kako i 4rona"li va"u tetku+ Nekoliko trenutaka ogledavalo se njeno ne4ovjerenje na 5oj 4o9iv i kad sa5 ve 4o5islio da e ga od iti dogodilo se ono 4ravo+ Bo" 4rije nego je i9ustila rije :vale u oi5a joj se 9aiskrile su9e radosni6e+ Poto5 je 4ri:vatila kofer i u"la+ &d5a: sa5 joj 4onudio stoli6u+ Dok ju je 4ri:vatila 4rije nego je sjela skinula je 5antil i odlo7ila ga na drugu stoli6u+ Ba i: va5 ne"to 4redlo7io ali oji5 se da to ne s:vatite krivo, -gleda5 ju s o4re9o5+

- 20 Re6ite o e5u se radiG -Ne 9na5 :oe5o li va"u tetku r9o 4ronai, 5o7da ak i nije kod kue a vi toliko 5okri i 4ro9e li da 5e to uistinu 9a rinjava+ =ato va5 4redla7e5 da 4o@ete u ku4aoni6u 4od to4li tu", a 9a to vrije5e ja u sku:ati aj+ % or5aru ku4aoni6e nai ete runike a na vrati5a visi 5oj 5antil+ Njega ete 4oslije o ui dok se va"a ro a 5alo ne 4osu"i+ =nao sa5 da je to lo" 4rijedlog i 5alo 4res5ion 4a e ga djevojka sigurno od iti, u9 to jo" i osuditi 9 og drskosti, no ona 5e je i9nenadila svoji5 4ristanko5+ !tekao sa5 osjeaj da se 4ot4uno 4ou9daje u 5ene i da i5a toliko 4ovjerenja ko da 5e odavno 4o9naje+ Nakon deset 5inuta i9a"la je i9 ku4aone rasku"trane kose o uena u 5oj 5antil+ $ad sa5 ju ugledao od5a: do a6i5+ 'ratite se natrag + % ladi6i or5ara je fen 4a si osu"ite kosu+ Poslu"no je 4o"la natrag a 4oto5 je 9a 4et 5inuta o4et do"la do 5ene+ Doi5 je sjela 4onudi5 joj aj u kojeg sa5 usuo i 5alo ru5a+ &:, kako 5i to 4rija, govorila je srui to4li na4itak+ Dok je is4ijala aj u nekoliko navrata skrenula je 4ogled na 5ene ali nije ni"ta govorila+ Na u4it je li gladna rekla 5i je da je 5alo 4rije 4ojela sendvi i da ne 7eli vi"e ni"ta osi5 aja+ -Bedino 5i 4oslije jo" tre ate 4o5oi oko 4ronalaska tetke nakon "to se odjene5+ I4ak sa5 joj donio kekse+ %9ela je 4ar ko5ada a 4oto5 je i dalje 5irno gledala u 5ene+ Nisa5 4oka9ivao tugu "to e uskoro otii i "to vi"e neu i dalje gledati u to 4rekrasno li6e+ Pro"lo je itav sat od kad je do"la a jo" uvije s5o sa5o 4riali o neva7ni5 stvari5a a onda se ona oglasi+ -Boj 5i se 9a4riali a vi sigurno i5ate kakvi: o ave9a+ ,a" sa5 se ina "to vas toliko 9adr7ava5 'jerovao sa5 da 5i je dolasko5 ove djevojke o4et srea 4oku6ala na vrata ali doi5 kroi i9 5og stana oji5 se da ju vi"e neu vidjeti+ % se i sa5 4roklinjao "to joj u ra9govoru nisa5 otkrio koliko 5i je draga i koliko je 7eli5 9adr7ati u9 se e+ Da li je ona uvidjela da 5i ne"to 9nai i da e 5i nedostajati+ Da li da ju 4riu4ita5 sada+ Ne, ne 5ogu to o aviti sa5 tako na r9ak+ I4ak tre a 4ristu4 iti drugaiji a ne ko s ne a 4a u re ra+ Dok sa5 ra95i"ljao o djevoj6i odjedno5 se na vrati5a oglasi 9vono+ Trgnuo sa5 se u4la"en da to nije 5o7da (na+ Cto da sada ona nai@e i vidi djevojku u 5o5 ogrtau+ ,ilo i to 9adnje i95e@u nas+ Doi5 otvara5 vrata 4oveseli5 se "to u5jesto nje vidi5 susjeda !ti4u+ Do"ao je do 5ene da 5u 4osudi5 svrdlo 9a eton roj 1* jer 5ora 4ro u"iti jedan 9id a trenutno ne5a taj 4rofil+ &d5a: sa5 5u to dao , 4oto5 ga u4ita5+ -Po9naje" li ti gos4o@u ?ari ?irjanu+ !tanuje negdje u na"oj kui+ -Da, sa5o ona stanuje na 4rvo5 ula9u, na tree5 katu, ali a" sa5 je 5alo 4rije vidio kako je na4ustila kuu i u4utila se 4re5a gradu+ 'jerojatno je 4o"la u trgovinu i 9a sat vre5ena sigurno e se vratiti+ Doi5 je susjed oti"ao djevojka kraj 5ene veselo se oglasi+ -Puno va5 :vala "to ste se toliko 9au9eli 9a 5oje 9dravlje+ = ilja ne 9na5 kako i va5 se odu7ila + Nada5 se da e5o se jo" koji 4ut vidjeti, rekla je to s tugo5+ &d5a: sa5 9a5ijetio tu tugu u njeni5 oi5a te ju u4ita5+ -$oliko ostajete kod tetkeG

- 22 -!a5o do sutra a 4oto5 se vraa5 kui+ !ad i se i4ak tre ala o ui i 4oi+ Bo" jedno5 :vala na sve5u+ $ada je odla9ila s tugo5 sa5 gledao 9a njo5+ I kad je nestala i9 vida jo" uvijek sa5 i5ao 4red so o5 njen lik+ Le dio je 4red 5oji5 oi5a ko 9vije9da+ $leo sa5 sa5og se e "to joj i4ak nisa5 i9rekao koliko 5i je stalo do nje +Fak joj nisa5 us4io do9nati ni i5e+ 'jerojatno i5a deka 4a 9ato ne 5ari 9a 4onovni susret sa 5no5, 9akljuuje5+ Nikada 5i nije ilo neugodno ostajati sa5 kod kue sve do ovog 5o5enta, ali kad sa5 utvrdio da je to sada stvarnost o9 iljno sa5 se 9a rinuo+ !5iri se, tje"io sa5 se e+ &va se djevojka vi"e nikada nee 4ojaviti tu+ ( tako i: volio da o4et do@e+ Aladio i ju 4o toj 6rnoj kosi i nje7no lju io+ %vjeren sa5 da nas 4oslije nitko na svijetu ne i 5ogao ra9dvojiti+ Na 7alost i4ak ju 5ora5 9a oraviti+ <ivot 5i je i dalje io 4reoku4iran sa 4oslo5 u9 u9aludno nadanje da e u 5oj stan doi ne4o9nata djevojka, ali i (na koju jo" uvijek nisa5 4restajao voljeti+ Na 5oju nesreu slijedei dani i dalje su 4rola9ili u 5ojoj sa5oi+ !vakodnevno na svo5 radno5 5jestu 4rovodio sa5 i 4reko deset sati+ = og toga nisa5 4rigovarao jer sa5 9a to io i do ro 4laen+ Bedino "to 5e je u ijalo to je ila sa5oa koja 5i je sve te7e 4adala+ Pod :itno si 5ora5 nai kakvu djevojku jer ovako dalje nee ii+ = og tog 5anjka i9gu io sa5 i a4etit a i u slo odno vrije5e kad i 5ogao ne"to da stvara5 5isli od 5anjka djevojke 5i ne daju da to ostvari5+ Tada odlui5 da u 4oi na kakav 4les i 5o7da se ta5o okrene situa6ija u 5oju korist 4a se neka 9agleda u 5ene+ Bo" uvijek va7i5 9a do rog 5u"kar6a+ To 4otvr@uje i ve9a s (no5 jer i ona je djevojka od kali ra kojoj i svaki o6jenjiva dao desetku+ $ad sa5 do"ao do kue tog dana nakon 4osla u 4o"tansko5 sanduku 9atie5 4is5o+ Tko 5i to 4i"e, 4itao sa5 se i9nena@en+ =nati7eljno otvara5 kovertu+- I9 4oli6ije 5i 4oruuju da do@e5 4rodu7iti oso nu kartu+ Fudi 5e kako da nisa5 i sa5 uoio da je ve rok istekao 4rije 5jese6 dana+ !utradan sa5 u9eo slo odno vrije5e i 4o"ao do 4oli6ije+ I9a "altera gdje se do ivaju iska9ni6e uoi5 dvije djevojke+ Bedna je 4lavu"a a druga 6rnka+ & je 5lade i o je 9godne 4a se dvou5i5 kojoj da se o rati5+ Dok sa5 u dile5i ra95i"ljao na koju u se o4redijeliti, druga 5e stranka 4retekne kod 6rnke+ =ato 4rila9i5 4lavu"i+ =gro9ila se kad je uvidjela da 5i je datu5 istekao vi"e od 5jese6 dana+ -Hoete li 5e 9 og toga u:a4sitiG- u "ali s a5 je 9a4itao+ -!vakako u to uiniti, sa5o 4oslije jer 4ri ru6i ne5a5 lisiine, ali doi5 i: na avi5 ne gine va5 9atvor+ -( da ja vas saeka5 4oslije 4osla 4a da 5e u5jesto u 9atvor 4ovedete u neki restoran na 9ajedniku veeru+ Basno da ja snosi5 sve tro"kove+ &ekivao sa5 njen 4ristanak+ I9nenadio sa5 se kad 5i je odgovorila+ - !avjetuje5 va5 da jo" jedno5 4ro5islite o toj 4onudi jer ja voli5 sku4a i ukusna jela+ -,a" se veseli5 4ristanku a "to se tie 6ijene ne rinite+ Fekat u vas is4red 9grade 4oslije 4osla+ Dokle raditeG - Do 12 sati+ $li5anje5 glave udaljio sa5 se od nje+ Po dolasku na svoje radno 5jesto o u9ela 5e 5isao- je li se ona sa5o na"alila ili 9 ilja 7eli 4oi sa 5no5 na veeru+ Cto ako je to 9 ilja i 5islila+ &djedno5 5e o u9e o6kanje "to da uradi5+ Nedostaje 5i

- 2. dru"tvo djevojke a ova 5i je vrlo si54atina+ (ko 5e 4otra7i 4red ?%P-o5 a ne na@e 5e is4ast u :ulja+ % nedou5i6i da li da 4o@e5 ili ne do"lo je i vrije5e kada i tre alo 4oi ako uistinu 7eli5 da ju saeka5+ %vi@a5 da ak i na ko54juteru esto 4ravi5 gre"ke jer 5e o u9i5a dile5a i sa njo5 nestr4ljenje+ Na kraju donosi5 odluku da i4ak 4o@e5+ (ko se i na"alila ne gu i5 ni"ta+ &staje onako kako je ilo i do sada, no ako do@e u veliko5 sa5 do itku+ (ko 4o@e5 a ne na@e5 ju ar u 4oslije 4ro"etati grado5 + 'aljda i ja 9aslu7uje5 5alo od5ora nakon toliko dana+ ( 5o7da u gradu sretne5 i (nu+ $ad sa5 "efu o ra9lo7io da 5ora5 ranije 4oi do ?%P-a 9 og 4odi9anja iska9ni6e nije se ni trena 4rotivio+ Doi5 sa5 se 4ojavio is4red 9grade 9astao sa5 4ar 5etara od ula9a i ekao kad u je ugledati dok i9la9i+ I 9 ilja u gru4i djevojaka koje su na4u"tale svoje radno 5jesto ila je i ona+ Doi5 5e je ugledala o4rostila se od svog dru"tva i 4o"la 4re5a 5eni+ Ti"ina a 9ati5 u9da:+ (li 9a"to stra:ovatiQ Pa ne5a5 se ega ojati, da4ae, tre ao i se o radovati+ Cto ako 5i ka7e da je dogovor io sa5o "alaG Naravno da u to ra9u5jeti+ Cto se 5ene tie ne gu i5 ni"ta, a jedno ra9oaranje vi"e nee 5e dotui+ Bo" 4ri o4ro"taju od kolegi6a 9a4a9io sa5 da i5a 4rekrasno tijelo+ Dok je sjedila i9a "altera to nisa5 5ogao uoiti a sada 9urei u njene 4ri4ijene tra4eri6e i 5aji6u njena linija dola9i do 4ot4unog i9ra7aja+ ,io sa5 us:ien "to je gra@ena a" 4o 5o5 ukusu, a kad i jo" i 4ristala na 5oj 4o9iv 9a veeru, nitko sretniji od 5ene+ Ra95i"ljanje5 o to5e osjea5 strujanje krvi u 5oji5 vena5a+ Nakon jo" 4ar koraka "to i: je nainila 9austavlja se is4red 5ene+ -Ba sa5 Laura, rekla je to u5iljato+ -Ba sa5 ?ate, odgovori5+ -Ne tre a" isti6ati tko si jer o te i 9na5 daleko vi"e nego i 5isli"+ -&tkud toG- 9au@eno ju u4ita5+ - Pogledala sa5 u kartoteku+ Nakon toga uslijedio je s5ije: o oje+ Pogled na ovo si54atino ali neodoljivo stvorenje 4odsjeti 5e i na djevojku koja je kod 5ene do"la tra7iti tetku+ ?oje dr7anje jo" je uvijek ilo takvo kao da osjea5 tre5u 9 og nastale situa6ije u kojoj je sada i ona+ Pri5ijetila je to 4a ree: -(ko se do ro sjea5 o eao si 5e 4ovesti na veeru+ Pri to5 5e 4rodorno 4ogleda svoji5 4lavi5 oi5a+ Nisa5 ekao da vi"e i"ta ka7e+ Pri:vaa5 je 4od ruku te 4ola9i5o do restorana+ Nakon nekoliko 5etara 9astane, jo" 5e jedno5 4ogleda a 4oto5 svoju glavu 4ola7e na 5oje ra5e te 4o@e5o dalje+ -Laura, 5o7da je do ro da ti 9a 4oetak ka7e5 da sa5 se 9alju io u te e istog asa kad sa5 te ugledao+ Istovre5eno 4ratio sa5 njene reak6ije+ Aodio 5i je dodir njenog tijela dok se 4ritiskala u9 5ene+ Bo" nekoliko trenutaka ostala je tako stisnuta a onda se najedno5 naglo odvoji od 5ene+ -&d ega si se najedno5 toliko u4la"ilaG - =a"to 5isli" da sa5 se u4la"ilaG -Pa uvi@a5 da si se najedno5 odvojila nakon "to sa5 ti i9rekao da te voli5+ -Pogrije"io si+

- 2/ -Re6i onda koji je ra9logG -Te su 5e rijei toliko ganule da i te najradije ovog 5o5enta i9lju ila do esvijesti+ I4ak neugodno 5i je to initi na uli6i+ -Bel 9 ilja to i osjea"G -=ar 5isli" da i 4o"la s to o5 da i95e@u nas nisa5 osjetila ke5iju onog asa kada si se 4ojavio 4red "altero5G Ruko5 sa5 je o grlio i 4rivukao jae u9 se e+ I ona je o u:vatila 5ene+ =agrljeni 4o"li s5o dalje+ Te sa5 se veeri osjeao onako kako to ve nisa5 5jese6i5a+ ?oja ve9a s Lauro5 5ogla i utje6ati na 4oetak 4ro5jene 5og 7ivota+ =aroniv"i u 5ilovanja te si54atine djevojke donijelo je i 4ro5jene u toku 5og slo odnog vre5ena+ $ad je god ilo 4rilike ili s5o 9ajedno+ Aodilo 5i je to dru"tvo ali kako su i tro"kovi rasli o 9iro5 da s5o i"li i na 4utovanja, 4osjeivali 4rired e i jo" koje"ta, 5orao sa5 i dalje raditi 4o deset sati kako i uskladio ud7et+ &na je to ra9u5no s:vatila i nije 4ravila 4ro le5+ -I5a5 osjeaj da o9 iljno s:vaa" na"u udunost ili se 5o7da vara5, u4itala 5e o9 iljnog tona+ -Ne, 9a"to i se varala+ 'e s5o toliko 9reli da 5ora5o 5isliti i na sutra, Nada5 se da s:vaa" "to ti5e 5isli5 reiG !tavila 5i je ruku na usta a 4oto5 ju skloni da i je 9a5ijenila sa svoji5 vreli5 usna5a+ Nakon toga 5e 9agrli i svoju glavu stavlja na 5oje ra5e a 4oto5 ree: -=a5i"lja5 kako e na5 iti kad ostari5o+ -Prerano si oti"la tako daleko+ -%9 te e i vrijedilo to doekati+ Dok se 4re4u"tala 5a"tanju i ja sa5 se 4itao "to e na5 na"a ve9a donijeti u udunosti+ !lijedei dani donosili su 5i 4otvrdu da 5i Laura sve vi"e 9nai i da ostvarenje 9ajednike udunosti i nije lo"a ideja+ Dok sa5 le7ei u krevetu tog nedjeljnog jutra ra95i"ljao o Lauri, 5a"tajui kako i ilo lije4o da ju danas 4ovede5 u 5jesto gdje 5o7e5o u 5iru loviti ri e i gdje 5ir odnosi na4etost sku4ljenu 4roteklog tjedna na 4oslu, 9au: 9vono na ula9ni5 vrati5a+ -E, 4a Laura, 5o7da je do ro da si svratila 5ada te nisa5 oekivao+ No kad si ve tu 5o7da i ilo 4a5etno da i95ijeni5 4lan 4a da u5jesto i9leta danas ostane5o u kui i 6ijelo vrije5e 4rovede5o u lju avno5 9agrljaju+ Ra95i"ljajui ustaje5 i u 4id7a5i 4rila9i5 vrati5a+ Ciro5 i: otvara5 e9 da 4rovjeri5 tko je i9a nji:+ &djedno5 9astane5+ Nisa5 se 5ogao snai u situa6iji koja 5e 9adesila+ %5jesto Laure 4red vrati5a je stajala ona ne4o9nata djevojka koja je do"la svojoj teti+ Bedan trenutak sa5o s5o se nije5o gledali a tada ona 4oleti u 5oj 9agrljaj+ Nisa5 se dvou5io "to da ini5+ Pri:vatio sa5 je isti5 7aro5 a 4oto5 je uslijedilo lju ljenje+ $ad sa5 je konano is4ustio i9 naruja kako i 9a na5a 9atvorio vrata, jo" je uvijek dr:tala od us:ienja+ %5iljato 5e gledala a 4oto5 ree "a4to5: -3ijelo ovo vrije5e tvoj lik le dio je 4red 5oji5 oi5a+ &sjea5 da sa5 se 9alju ila u te e onog 5o5enta kad sa5 te 4rvi 4ut ugledala kraj ovi: vrata+ Do"la i: i ranije ali o ave9e na 4oslu nisu 5i to do9voljavale+ -Fekaj 5alo, kako i ilo da 5i 4rije nego nastavi5o tu idilu ka7e" kako se 9ove"G

- 2-!lavi6a+ -Ba sa5 ?ate+ -=na5 kako se 9ove", 9na5 ak i vi"e od toga, jedno ne 9na5 i5a" li 5o5entalno kakvu djevojku s kojo5 se 9a avlja"G =a5alo da se ne i9lane5+ =adr:tao sa5 kod tog 4itanja+ Na svu sreu ona to nije 4ri5ijetila+ -!lavi6e, 4relije4a si+ ?isli5 da sa5 se i ja 9alju io u te e istog trena kad i ti u 5ene i jo" 5e uvijek dr7i ta lju av a to je i odgovor na tvoje 4itanje+ Isti tren 4onovo 5i se o jesi oko vata a 4oto5 uslijede novi 4olju46i+ $ad s5o se odvojili 4ri:vaa5 je u naruje i odnosi5 do kreveta+ Dok sa5 ju nosio 6ijelo vrije5e sa5o 5e u5iljato gledala 4ravo u oi+ Polo7io sa5 ju na krevet a 4oto5 joj skinuo 6i4ele i legao do nje a tada ju o4et nastavlja5 grliti i lju iti+ Doi5 s5o se odvojili u njeni5 oi5a ugleda5 su9e radosni6e+- Tako 5i je drago da sa5 sada u tvo5 9agrljaju, rekla je to ti:o+ - Ti si djevojka kakva se susree sa5o jedno5 u 7ivotu+ Dok sa5 joj to govorio 4o7udno sa5 je gledao+ % nastojanju da skr"i5 ot4or ne4oslu"nosti svog vojnika koji je u stavu 5irno 4oeo salutirati 9 og 4risnog dodira s vele ni5 rijego5 njenog velianstva naj4rije sa5 se 9aeo od5i6ati srednji5 dijelo5 tijela+ $ad sa5 uoio skriveni s5ije"ak u njeni5 oi5a tu nelagodu 9a5jenjuje5 vrsti5 stisko5 4rivlaenje5 se i+ (ko 7eli5o 4rodu7iti 4risni oravak u9 su4rotni s4ol, u 4rvo5 redu od a6uje5o 4rofinjenost i 4rila9i5o o4:o@enju istinske inti5nosti u kojoj je igra 6inina 9a ava i sra9 4roturjenosti u sudaru dviju ra9liiti: sila u kojoj se o je 4ri:vaaju natje6anje5 koje5 je 6ilj gru o 4rodiranje u eskrajno dno a e9 gu itka identiteta+ To je or a dvaju 4le5ena u9 svirku 5u9ike e9 5u9iki: instru5enata+ I ako tu svirku nitko ne slu"a i4ak se odvija svo vrije5e dok se gla9 eni6i ne uti"aju, a od gla9 e uje se jedino u9dasi i 4o koji krik+ % us4ored i kon6ertne svirke ovoj ne5a 4re56a+ % njoj ak ni najvei 5ajstori nisu ni"ta olji od 4oetnika a ta svirka i9iskuje strogo 4ona"anje 4o"tivanja 4rotivnika koji u ulo9i 4artnera svoju snagu us5jeruje na uskla@ivanje rit5a kako i strast i snaga i9a9vali 4o"tivanje na4ora koji se unosi u nju+ %9 tu svirku o oje i 4le"u do i9ne5oglosti a svaki 4lesa u us4ored i sa 4ri5a alerino5 ili aletni5 4rvako5 9aslu7uje olji na9iv+ Taj 4les u9 to 4le"u svi narodi jednako e9 o 9ira u ko5 se dijelu svijeta i9vodi+ ?ogli i ga o4isati i kao vite"ku igru 9a adanja ko4lja ili strjeli6e ali i :a9ardno5 igro5 sa ulogo5 e9 nov6a+ % to5 nad5etanju gdje ne5a ni gu itnika ni 4o jednika svaki se 5o7e 4roglasiti vi"estruki5 "a54iono5 "to ovisi o 5a"ti koja dovodi do 6ilja+ ( dolasko5 na 6ilj utvr@uje5o da on nije konaan 4a ga tre a vi"e 4uta ostvariti+ Da i se to 4ostiglo 4ije se do o4ijenosti a da se 4ri to5e ne u9i5a ni ka4 alko:ola+ Bedino "to ka4lje to je 9noj i9 na"i: tjelesa i sokovi koji se i9 a6uju kad se igra dovodi do kul5ina6ije+ &va igra kraj otvorene ja5e u kojoj uvijek suklja vrelina ko i9 vulkanskog 7drijela i5a 9a 6ilj oto4iti led s naikanog ra7nja+ $ad se ra7anj vrti u toj u7arenoj ja5i, vjetar u9 valove u9 urkane rijeke 4renosi 5iris sagorijevanja sve do

- .* najudaljeniji: ula koja 9a ra9liku od ostali: u7ivanja ovo istiu kao najsla@e+ ( "to se du7e odvija to je sve 5anje 9a5jerki, a ne5a ni ilo kakvog nes4ora9u5a+ !vaki 4ogled na !laviine oi djeluje 5i kao slasno voe koje u ire5 sa grana+ Njena 4ut njegovana istoo5 i tjelesno5 aktivno"u 9raila je snago5 i 9dravlje5+ Rasku"trana kosa slivala joj se ni9 ra5ena a sen9ualna usta i9a koji: su se isti6ali iserni 9u i va ila su 9a 4olju46i5a+ Dok sa5 gledao njene kru4ne 6rne oi inila 5i se toliko 4o7eljno5 da i ju nakon "to do@e5 do konanog 6ilja 4oveo do najudaljeniji: 4laneta i odande se vi"e nikada ne i vratili+ Doi5 i dotaknuo njenu nje7nu ko7u sve ulne stani6e u 5eni 4okrenule i eru46iju u7itka koji je io sla@i od najsla@e okolade+ Njen tanak struk i 9ao ljeni okovi u 5o5 vidno5 4olju signali9irali su 5i ugo@aj najlje4"e slike koji ovjek 9a4a7a i us4ore@uje s 4rirodni5 lje4ota5a krajolika 9e5aljskog raja na ko5e i 4roveo 7ivot u7ivajui lagodati koje se 5o7e sa5o 4o7eljeti+ &va idila 4o udila 5i je osjeaj kao da se nala9i5 u9 sveti6u koju u o o7avati 4o4ut ko"are 4une svje7i: 5irisni: ru7a+ 'e se 4oelo 5raiti a u na5a jo" je uvijek listalo svijetlo koje se ogleda 4o4ut svijetla ivanjski: krijesni6a kad o lijeu 4redjele 5irisni: 6vjetni: livada+ &va djevojka kao da je stvorena 9a lju av+ 'e na sa5 4ogled 4rivlai 5e ko 5agnet+ Dok sa5 je dr7ao u 9agrljaju i5ao sa5 osjeaj da i9 na"i: usijani: tijela i9 ijaju varni6e+ Nisa5 e9nuo 9a flerto5 jer sa5 i5ao Lauru 4ret:odni: dana, ali taj 5o5ent !lavi6u sa5 do7ivljavao kraj se e kao ie koje se ne 5o7e sa ni jedno5 us4orediti+ Ne 5ogu s:vatiti da nas neka oso a 5o7e toliko o4initi da se u9 nju osjea5o ko da s5o u neko5 4ose no5 svijetu gdje se na4rijed 5o7e ii sa5o sjedinjeni jedno u9 drugo+ &ku4irani lju avlju nis5o i5ali vre5ena ni 9a 4rianje+ !ve se svodilo sa5o na osjeaje a oni su 5i ko ka5en 4ritiskivali grudi ne dajui 5i ni da do@e5 do 9raka+ Nitko 5i u 7ivotu nije io tako drag ko !lavi6a sada u9 5ene+ &4ijen njeno5 lju avlju sve do 5raka nisa5 se trije9nio a jo" uvijek ne5a ni 4o5isli o ne5oi 4o7ude+ Neugasla te7nja 9a ovo5 djevojko5 inila 5i se kao tra7enje neega "to nikada nije 4ostojalo a sada sa5 ga na"ao+ Cto 5i se to doga@aG Nikako da se 9asiti5 njene lju avi+ Da li i ona osjea istoG I5a5 osjeaj kao da to sve sanja5+ !ve ono "to i 5i ilo turo no i ri7no u9 ovu djevojku do iva s5isao ugode i lje4ote+ Be li to sa5o ilu9ija sree ili ju istinski do7ivljava5G $ako vrije5e 4rola9i sve vi"e osjea5 da 5i je sud ina dodijelila o9raje koje ovjek nala9i ta5o gdje ne sanja da e ga nai+ I9nena@en da 5i se san o istinio dr7ei ovo divno eljade u svoji5 ruka5a, 4ita5 se :oe li i ona i dalje ostati neotu@iva i nedjeljiva svojina u 5o5 4osjedu ili e ve sutra nestati ko di5 u at5osferi+ =anos 5e je odveo u lud od koga nije ilo o rane+ & rana od na5jere ne i ni 4o5ogla ve i nas o oje dovela do 5uke koje ne i 5ogli 4re7aliti+ ( govoriti o 4le5eniti5 4o uda5a koje e nas o oje usreiti, 9a to nije ilo vre5ena+ =a"to sa5 je 9avolio kao nikog dosadG ( "to ako se to sve svodi sa5o na lud+ Hou li 4oslije 5orati 4laati "tetu koja e 4roi9ii 9 og njenog vladanja+ ?ora5 iskreno 4ri9nati da ni jednog 5o5enta tada nisa5 4o5i"ljao na Lauru+ ,ode7 lju o5ore 9a ila i 5i u sr6e kad i 9nala "to se ovog 5o5enta tu 9 iva+ ( 5o7da je 4ostojao i trn krivnje u 5ojoj 4odsvijesti, no ja ga nisa5 osjeao+

- .1 Prevladali su jedino osjeaji 9a !lavi6u+ Da se ovaj susret nije dogodio ne i 5i se ostvarila 7elja kakvu ovjek osjea ar jedno5 u 7ivotu+ Nisa5 se osvrtao na to "to e sutra iti kad se 4ojavi Laura+ =a sada jedino nala9i5 4otre u da jednu od a6i5+ (li 9a"to to !ve e iti do ro ako jedna 9a drugu ne do9na+ &d danas jedan 5e 4ut vodi na istok a drugi na 9a4ad+ No kako uskladiti da istog dana ude5 na o a 5jesta+ $a7u da je svako5 5u"kar6u 7ivotna 7elja o lju iti dvije djevojke istovre5eno+ (li ta ja 5ogunost i9vodiva jedino ako se odnosi na dva 5jesta+ Prije ili kasnije u jedno5 gradu ona e se otkriti a "to tadaG $oju od a6iti kad su 5i o je 4rirasle sr6u+ Nakon jo" jednog od ni9a sjedinjenja u lju avno5 inu ona 4ogleda na sat+ -(u, 9ar je ve deset satiL -=a"to te to rineG Pa 5ogla si ostati tu s4avati+ -Ne 5ogu s:vatiti da s5o se 1) sati sa5o tu6ali+ Dok je jo" le7ala 4ored 5ene i9gledala 5i je kao da se 4ro udila i9 sna+ Njen lagi 4ogled djelovao je kao da nije ila svjesna "to se do sada doga@alo+ $ad je svoje lije4e oi 4onovo us5jerila 4re5a 5o5 li6u lju4ko se nas5ijala lju a9no ree: - Nikada ne i: ni 4o5islila da u danas do7ivjeti toliku sreu+ 'oli5 te ?ateL Bedva sa5 se 9adr7ao da i ja ne 9avikne5 od sree+ ,ilo 5i je ugodno ju slu"ati a s5atrao sa5 da je nor5alno da 5alo i 4ora9govara5o+ I dalje je na4o5injala da se nikad u 7ivotu nije osjeala toliko sretno5 ko sada u 5o5 9agrljaju i da i najradije tako ostala do vjenosti ali na 7alost 5ora 4oi+- Tetka se ve sigurno jako rine gdje sa5 do sada+ !igurno se 4la"i da 5i se nije "to dogodilo+ -( da i4ak ostane" tu ovu noG -&stala i: ja tu 9auvijek ali danas nikako+ -Tako sa5 sretan u9 te e+ -Bednako tako i ja osjea5 ali sada 9 ilja 5ora5 4oi+ -=naj da e 5oje 5isli iti uvijek u9 te e i da u dodir tvoga tijela osjeati sve do trena kad se 4onovno na@e5o+ -Nada5 se da e5o se vidjeti ve sutra, a sad i: 4o"la u ku4aoni6u+ -!utra 5e ne5a jer 5ora5 5alo du7e raditi, ali vidjet e5o se 4rekosutra 4oslije seda5 uveer, va7i+ -=na" da jedva eka5 taj tren+ &ti"la je s tugo5+ !lijedeeg dana sun6e je ve ilo na 9alasku kad sa5 se vraao s 4osla+ 'i"e nisa5 s5io i9 jegavati Lauru+ ,ojao sa5 se i trenutka kad se 4ojavi5 4red njo5 da ne uoi kakvu 4ro5jenu na 5eni+ ?isli su 5i ile 9 rkane kako da se oslo odi5 krivnje ako sluajno "to uoi+ Na svu sreu sve je o4et ilo lije4o i ugodno+ % njeno5 9agrljaju o4et sa5 osjetio ono u9 u@enje koje 5e je dr7alo i ranije+ 'ee s5o 4roveli odlasko5 u kino+ Doj5io 5i se fil5 i o nje5u s5o ra9govarali dok sa5 je 4ratio do njene kue+ ?islio sa5 da je lije4o "to sada i5a5 dvije djevojke+ Dok sa5 u9 Lauru 5isli 5i o4et lutaju do !lavi6e+ 'jerojatno e tako iti i sutra kad ude5 u9 !lavi6u+ Hoe li koja 9a4a9iti da koristi5 dvostruku ve9u+ !u5nje su 5i se ras4r"ile kad ugleda5 veselo i u5iljato Laurino li6e+ Du oka tjesko a koja 5e je 4re4lavila 9 og osjeaja krivnje odagnala je ne5ir kad sa5 uvidio da je sve u redu+ % sr6u sa5 9nao da 5e voli i jedna i druga ali to 5e nije tje"ilo+ Na4rotiv, to 5e

- .) 5uilo jer sa5 se 4o ojao da ne i9gu i5 o je+ Bo" se jedno5 u4ita5: =a"to sa5 se u4ustio u avanturu istovre5eno sa dvije djevojke 9a koje jednako osjea5G !lijedeeg dana kad se 4ojavila !lavi6a na svu sreu nagovijestila 5i je da e sutra 4oi u svoj kraj+ Bedno vrije5e e ostati ta5o a kad se vrati nee 5e tako lako is4u"tati i9 svog 9agrljaja+ =akljuuje5 da e se do tog vre5ena situa6ija s5iriti ali kad se vrati :ou li 5oi odr7ati rita5 i o je dr7ati na rastojanju+ -Besa5 li ti nedostajalaG- to 4itanje svaki 4ut u4utila 5i je i !lavi6a i Laura, doi5 s5o se na"li+ -Naravno da jesi+ Bedva sa5 doekao da te 4onovo ugleda5+ Po5isao da e ova neraskidiva ve9a sa dvije djevojke 4otrajati jo" dugo sve 5e vi"e rinula+ ( od a6iti jednu ilo i isto kao i"u4ati sr6e i9 grudiju+ -=naj da u te uvijek voljeti, -govorila 5i je to i jedna i druga+ &d rige 9a oravio sa5 na 5noge stvari kao uenje, s4ort, 4raenje "ta54e i sve "to inae 9aoku4lja ovjeka+ Fak sa5 se od rige toliko i9gu io da sa5 jedino 5orao rinuti kako da organi9ira5 dan a da se nji: dvije sluajno ne 9ateknu+ 'a7na 5i je i4ak udunost+ %9 nji: dvije ona 5i je 9asad svjetla ali nije krajnje rje"enje+ Na kraju i4ak u jednu 5orati od a6iti+ !lavi6a 5i je toliko 4rirasla sr6u ali i Lauru eskrajno voli5 $ako su dani 4rola9ili i ako u ne5iru 4rovodio sa5 i: u9 o advije sretan i 9adovoljan+ Bednog dana kada sa5 gledao Lauru kako se nje7no 4ri4ija u9 5ene 9a4ita5 4o ko 9na koji 4ut "to i joj se dogodili da do9na 9a !lavi6u+ ( kad se !lavi6a a6ila u 5oj 9agrljaj 9a oravio sa5 na sve+ I tada sa5 se 4itao i li ila us4aniena da do9na 9a Lauru+ $ad 4o5isli5 da 5i je kua 9a4u"tena i da 5i je jedina riga vo@enje lju avi sa o advije ak 5e je ra9veselilo kad 5i je !lavi6a najavila da o4et ide svoji5a+ Doi5 je oti"la 9aeo sa5 7aliti 9a njo5+ Hoe li ova 4ovre5ena ra9dvojenost 4ore5etiti na" odnos+ $ad u je 4onovo ugledati, to jedva eka5+ !r6e 5i se kidalo dok sa5 ra95i"ljao o to5e+ ( "to i na sve to rekla Laura da 9na+ I dok sa5 ra95i"ljao i dane 4rovodio u tra7enju odgovora u 5isli vraa 5i se i (na+ Da se na"a ve9a nije ras4ala do svega ovoga ne i ni do"lo+ $ad sa5 4oslije 4osla tog dana do"ao kui i 4ogledao se u ogledalo uoava5 da sa5 s5r"avio+ %ini 5i se da se lik 5oga li6a u odsjaju s5ije"i kao da nasluuje neku 9lu slutnju+ =nao sa5 da e 5i 9a koji tren u kuu doi Laura+ Do tog vre5ena istu"irat u se i 4oto5 o ui ono sivo odijelo+ Doi5 joj 4onudi5 kavu 4oi e5o do 5ora i nakon dugog vre5ena u9 o alu i 5alo 4ro"etati jer ovo svakodnevno 5a7enje 4o kui is6r4ljuje+ &vo vi"e nije nor5alan 7ivot+ Postao sa5 ovisnik o seksu+ Nikada 5i nije dosta, a to je jednako kao i u7ivanje droge+ Best da 5i to godi ali organi9a5 tra7i i kretanje+ <eli5 iti i 5e@u ljudi5a a sa5o 9atvaranje 5e@u etiri 9ida ne rje"ava ni na" odnos+ !r6e 5i se kida ako 9na5 da tu 7elju i5a i !lavi6a sa5o se ne usu@uje to ni rei 9ato da i 5i udovoljila+ &stanak u kui ostvaruje 5ogunost da se 4ojavi i Laura+ I "to tada+ Da sa5 are5 i9naj5io neki 4rostor gdje i io sa !lavi6o5 dok je u gradu 4a da se ta5o sastaje5o, ovako stalno sa5 u stra:u+ Tu stresnu situa6iju 5orat u rije"iti 4rije ili kasnije ako ne sa !lavi6o5 a onda sa Lauro5+ !un6e je jo" visoko na ne u a u9 5ore vlada takav 5ir da e to i Lauri odgovarati+

- .1

Ta5an kad sa5 se 9a4utio u ku4aoni6u 9auje5 9vono na ula9ni5 vrati5a+ 'ra7ja Laura, 9ar nije 5ogla doi u 9aka9ano vrije5e ve se 4o7urila ranije+ !igurno 7eli da 4rije 4olaska u "etnju o avi5o tu6anje+ 'e do4ola svuen 4o@e5 vrati5a+ Dok sa5 4rila9io jo" jedno5 se oglasi 9vono+ -Evo sti7e5, ne udi tako nestr4ljiva, 4ovie5+ &tvara5 vrata a tada ko 4arali9iran 9astane5 kad u5jesto Laure ugleda5 (nu+ Taj "ok djelovao je kratko+ Doi5 sa5 se 4ri rao uvede5 je unutra+ Neki udan ne5ir o u9eo 5e je dok sa5 ju gledao+ Bo" vijek lije4a i 4o7eljna s5ilovala 5i se dok je su9ni: oiju gledala u 5ene+ -!ve ove dane 4roklinjala sa5 se e tra7ei nain da ti se 4onovo vrati5+ I do"la i: odavno ali nisa5 ila u gradu+ &vo vrije5e 4rovela sa5 kod tetke na otoku gdje sa5 5orala o avljati neke 4oslove+ $une5 ti se da nisa5 i5ala nikakve ve9e sa drugi5 5u"kar6e5+ !vakog 5o5enta jedini si 5i ti io u 5isli5a+ Danas sa5 se vratila i od5a: dotrala do te e+ Du oko 7ali5 "to je do"lo do 4rekida ve9e e9 ra9loga i 9ato te 5oli5 da 5i o4rosti"+ & eava5 da se to nee vi"e nikada 4onoviti+ ,ar ne sa 5oje strane+ Dok je to govorila sa5o sa5 je lago gledao i 4itao se da li ju jo" uvijek voli5+ Ne, u to ne s5ije5 su5njati+ Ta na"a ve9a nije od juer+ Bo" 5i je uvijek draga i 4rirasla sr6u ali tu su Laura i !lavi6a+ Pa i nji: jednako voli5 i "to sadaG =nao sa5 da se Laura nee jo" jedno vrije5e 4ojaviti i 9ato s5i"lja5 kako da (nu ot4re5i5 van kue+ Nisa5 4oka9ivao nelagodu ali i4ak sa5 osjeao oja9an da do@e ranije+ -Po"ao sa5 se tu"irati i 9ato se ne ljuti "to u te 9a koju 5inutu ostaviti tu u ku:inji sa5u+ =a to vrije5e sku:aj na5 kavu i 4ona"aj se kao do5ai6a+ Nee ti iti to 4rvi 4ut+ I ne tre a5 ti govoriti gdje "to stoji+ !ve to i sa5a 9na", rekao sa5 to u9 os5je:+ -!a5o ti o avi to "to si nau5io a ja u se ve snai+ Dok sa5 se sre@ivao i o laio nisa5 uoio da je jo" tko do"ao u kuu+ % vrije5e dok sa5 se e9 ri7no ku4ao u :odniku is4red ula9ni: vrata 4ristu4ila je Laura i tu je 9atekla !lavi6u+ -!lavi6e koga ti ovdje tra7i"G- u4ita ju Laura doi5 u njoj 4re4o9naje svoju 4rijatelji6u+ -?atu+ - I "to e ti onG -&n 5i je deko+ -$ako, 4a i 5eni je deko+ & je se is4itivaki 4ogleda"e a onda 9ajedniki 4o9vone+ Pri5ila i: je i9nena@ena (na+ -Ti si sigurno ro@akinja o kojoj 5i je ?ate govorio+ -Ne, ja sa5 njegova djevojka+ !lavi6a i Laura o4et se 4ogledaju+ Laura nastavlja s is4itivanje5+ -( gdje je ?ateG -$u4a se i svaki as e doi+

- .8 -'idi5 da ku:a" kavu, 5ogla i dodati jo" vode kako i va5 se i nas dvije 4ridru7ile, rekla je to veselo+ Pa 4onovo nastavlja+ -$ako je te i i5eG o raa se (ni+ - (na+ -Ba sa5 Laura, a ona je !lavi6a, 4oka9uje (ni+ Na to se 5alo ogledava a 4oto5 ree: - !jedni !lavi6e, a i ja u do te e+ -I "ta ste vi ?atiG- u4ita 9nati7eljno (na+ -Djevojke+ (na 9a tren 4ro lijedi+ Toliko 9adr:ta da joj se 4rolije 5alo vode i9 @e9ve+ Doi5 je do"la k se i 4ristavi lona6 na vatru i sjedne do nji:+ Poto5 se 4onovo 4odi7e i 4ri nosi "ali6e + =ati5 i kavu nalijeva u nji: i 4onovo sjeda 9a stol+ Tog 5o5enta i ja o uen u sivo odijelo 4rila9i5 ku:inji+ Doi5 i: gleda5 sve 9ajedno osjea5 kao da gleda5 tri 4rika9e+ Hladan 9noj o lije 5i tijelo a noge se ukoi"e+ =astao sa5 ko 4rikovan u9 osjeaj da je ovo kraj+ Tada 9auje5 Laurin glas+ -Pri@i da te u4o9na5+ &vo je 5oja naj olja kolegi6a i 4rijatelji6a !lavi6a, 4oka7e na nju, a 4oto5 nastavlja, a ovo je 5oj 9arunik o ko5e sa5 ti toliko 4uta 4riala+ Tada 4oka9uje na 5ene+ ( tvoju to o7nju ro@akinju valjda ti ne tre a5 4redstavljati jer se odavno ve 4o9najete+ Tog 5o5enta su9ni: oiju i e9 rijei (na se 4odi7e i na4u"ta stan+ -Fini 5i se da i ja 5ora5 4oi jer ovdje vi"e ne5a5 "to tra7iti+ ( i 9rak 5i 4ostaje sve te7i+ Ni u snu nisa5 5ogla oekivati da u od oso e 9a koju i dala i svoj 7ivot do7ivjeti ovo+ %s4ut Laura da 9na" da je ?ate taj deko o ko5e sa5 ti toliko govorila s us:ienje5 i lju avlju+ 'i"e nije 5ogla rei ni"ta ve u 4lau istri na4olje+ % 4ar trenutaka koji su uslijedili Laura je 4ro5ijenila sve oje s4ektra+ I9 oiju su joj sijevale iskre, ali u5jesto ijesa sagne glavu i stade 4lakati+ $ad je 4onovo 4odigla glavu oi 4une su9a gledale su 5e tu7no+ !tajao sa5 ko 4arali9iran ne 9najui "to da ka7e5+ Nisa5 stigao da se is4ria5 ni jednoj od nji:+ % jedno5 5o5entu 5o7da sa5 i 4o5islio da e Laura i4ak ostati i da e 5i 9a s4as na"e ve9e sve o4rostiti+ Na 7alost to se nije o istinilo+ I ona je istrala sa su9a5a sna7no 9a so o5 9alu4iv"i vrati5a+ Htio sa5 4otrati 9a njo5 i rei joj da je jo" uvijek voli5 i da 5i ona 9nai sve na ovo5e svijetu, ali nisa5 se 5ogao ni 5aknuti od "oka koji 5e je sna"ao+ !vaki 4oku"aj da ne"to uini5 io je u9aludan+ Bedva sa5 se dogegao do stoli6e i sjeo te u9aludno 9urio u vrata oekujui da e se neka od nji: tri i4ak vratiti+ $ako se to nije desilo 9nao sa5 da je sada sve gotovo+ !lijedi 5i na4okon sre@en 7ivot ali sve tri djevojke nedostajat e 5i 9auvijek+ &stat e 5i jedino sijeanja na nji:, a nada5 se sa5o ona lije4a+

- .0

TIBE!NE TR(PERI3E Pogledav"i u o lano ne o kro9 4ro9or 5oje s4avae so e tog 4roljetnog jutra, ugledao sa5 5unju a 9ati5 9auo sna7nu gr5ljavinu+ $oga kriviti 9a ovakvo nevrije5e+ ,a" i5a5 4e: a 4ro"la jugovina 4olo5ila 5i je ki"o ran i da sa5 u 5e@uvre5enu ar ku4io novi, ovako ako 4o@e5 na ovu ki"u 4okisnut u do ko7e+ ( na 4oslu nitko 5e nee 4itati 5ogu li ja ovako 5okar o avljati svoj 4osao+ Ni dje6a koja 5e oekuju na satu tjelesnog odgoja ne i 5i o4rostila i9ostanak+ $ad sa sata i9ostane 4rofesor 5ate5atike ili fi9ike, nitko od dje6e nije sretniji+ $oja je to ne4ravda+ ( svi jednako o avlja5o svoj 4osao+ &va ki"a nee stati jo" sati5a i "to vi"e eka5 to su vee "anse da 9akasni5 na 4osao+ Ne i: :tio da jo" 5ora5 9 og ka"njenja ii i direktoru na o4ravdanje+ 'idi5 da 5i ne 4reostaje drugo nego da se o ue5, na5jesti5 krevet i nakon "to u9 odijelo stavi5 i "e"ir na glavu 4o@e5 do "kole+ Raunao sa5 da e 5i ar "e"ir koliko toliko sauvati su:u glavu+ ( ta su:a glava 9ane 5i i ra95i"ljati+=a ra95i"ljanje nije 5i s5etala ni ki"a ni gr5ljavina+ Na i9 or 5og 9vanja utje6alo je 5nogo faktora ali glavni je io o4redjeljenje 5oje iv"e djevojke, s4orta"i6e i atletske dr7avne 4rvakinje+ Na 7alost na"a lju av nije dugo trajala+ &d kad s5o 4rekinuli, a to je ilo 4o 9avr"etku 5og studija, od tada se i glu4o 4ona"a5+ %5jesto da tra7i5 novu ve9u i novu lju av, 4revi"e 4a7nje 4osveuje5 dje6i+ Prijatelji 5i govore da na taj nain sve vi"e odla9i5 u glu4ost+ I4ak nisa5 toliko indiferentan 4re5a 7ena5a ali ni kolegi6a5a+ % "koli 5i se neo ino svi@a jedna kolegi6a+ =a nju ka7u da je nad5ena la7no edna 4a da je a6iti je"ku na nju sa5o gu itak vre5ena+ ( ja i: i4ak dao sve "to 4osjeduje5 sa5o da ju osvoji5+ No i4ak nisa5 kako to drugi 5isle li"en 7enskog dru"tva+ Nedavno sa5 u4o9nao jednu 5alo stariju gos4o@u++ Njoj je 8* a 5eni )0 godina+ &na ak i9gleda 4uno 5la@a+ $ad sa5 ju ugledao u gradsko5 4arku 9ainteresirano sa5 joj 4ri"ao li7e+ I5ala je na glavi s5ije"an "e"ir u koga sa5 se glu4o 9agledao+ &na je to 4ri5ijetila i ljutito 5i ree: -Da li se to s5ijete 5eni 9 og "e"iraG rekla je to 4rijetei5 tono5 unosei 5i se u li6e+ -Ne gos4o@o, u4ravo su4rotno+ Divi5 se njegovoj lje4oti a s5ije5 se "to je u 5eni 4lanula 4o5isao da i ilo do ro i5ati djevojku koja nosi takav "e"ir+ &ekivao sa5 nevolju nakon ove glu4e i9jave+ %5jesto toga i ona se 4oela gro:oto5 s5ijati+ Nakon toga uslijedio je 5oj 4o9iv da 4o@e5o negdje na 4ie "to je ona sa 9adovoljstvo5 4ri:vatila+ &d tada se nala9i5o uvijek kada se uka7e slo odno vrije5e, ali to 4ak nije lju av, ar ne sa 5oje strane+ ?o7da jedino seksualna 4otre a+ ?oja je lju av i dalje us5jerena jedino na kolegi6u i9 "kole+ % 5oji5 5isli5a njeno li6e stalno 5i je 4red oi5a+ Tu i ta5o vi@a5 je i u "koli+ !vaki dan u vrije5e velikog od5ora 4o7uruje5 stii do "kolskog :odnika i tu je eka5 dok 4rola9i+ ( kad je ugleda5 trn6i 5e 4odila9e od us:ienog 4ri9ora+ I5a5 osjeaj da e 5i oi iskoiti kad na se i nosi tra4eri6e+ Pri4ijene u9 savr"eno gra@eno tijelo 5a5e 5oj 4ogled e9 o 9ira s ki5 sa5 i sa i5e 9aoku4ljen+ $ad god je vidi5 u ti5 tra4eri6a5a do@e 5i 7elja da i: 4olako skida5 a 4oto5 njene 4utene

- .2 noge 9agrli5 i 4ri li7i5 svoji5 usti5a+ Nakon toga da ju grli5 oko 4asa a onda lju i5 u ta njena sen9ualna usta+ =na5 da joj ne 5ogu sa5o tako 4rii i rei: svi@a" 5i se, lud sa5 9a to o5+ (li "to da ini5 kada 5i se ni ta 4rilika ne uka9uje 'rije5e 4rola9i i 4la"i 5e da svoj sr6e ne 4odari neko5 drugo5+ Tek tada i, ne 4ostao, ve ostao glu4an+ ( "to ako je ona ve ve9ana 9a nekoga a da ja to ne 9na5+ ?o7da 9ato 9a nju i govore da je u5i"ljena i la7no edna+ To je i ra9log da vi"e ne s5ije5 ekati+ Nai u nain da joj 4ri@e5 4a "to ude+ % to5 ra95i"ljanju 7urni5 kora6i5a stigao sa5 i do "kole 5okar ko 5i"+ Preostalo 5i je jedino da sa se e 4oskida5 sve do gaa i da na se e stavi5 trenerku+ !reo5 u "koli i: u9 nekoliko dresova i5a5 dvije+ Dok sa5 o6ije@enu ro u slagao na to4le radijatore ne i li se osu"ila do 4olaska kui, 9auje5 "kolsko 9vono+ &d5a: i9a gro nu ti"inu 9a5jeni djeji 7agor+ 'ika je nadjaavala ar 1)* de6i ela ali naviknut na nju nisa5 je ni 4ri5jeivao+ Doi5 stu4i5 4red dje6u u gi5nastikoj dvorani i da5 i5 9adatak 4restat e i ta vika ar 9a neko vrije5e+ Tako je i ilo+ Tog dana i5ao sa5 sa5o etiri sata i vrije5e 5i je r9o 4ro"lo+ $ad sa5 se tu"irao, 4resvukao sa5 se u svoju o uu koja se ve odavno osu"ila+ Dje6a su 7urno na4u"tala 4rostorije s4ortske dvorane jer i: slijedei sat oekuje kontrolni i9 fi9ike 4a 9ato 4rije toga tre aju 4ri4re5iti "ala aktere i ostalo "to i5 je 4otre no 9a taj kontrolni+ I ja sa5 se s4re5io i ve :tio 4oi i 9a so o5 9akljuati vrata kad i9 gardero e 9auje5 4laljivi glas jedne 10+ godi"nje djevoji6e -Profesore, 4o5o9ite 5i 5oli5 vasL Njeno 9a4o5aganje u 4rvi as 5e u4la"ilo+ Po5islio sa5 da se 4ovrijedila i da joj 9ato tre a 4o5o+ Istog asa kod 5ene 4revagne nova 5isao+ Da joj nije tko sakrio ro u i sad se ne5a u "to 4resvui++% 9adnje vrije5e i to se de"ava u na"oj "koli+ Nesnosni djea6i koji je7e sa satova i9 dosade s5i"ljaju svakakve s5i6ali6e 4a sa5 se 4o ojao da i tu to nije ra9log njenog 4o9iva+ % s4ortsko5 dresu ne usu@uje se 4oi u ra9red i 9ato 5e sada do9iva+ To je io ra9log da sa5 s5ireno 4rila9io do nje+ Bedan or5ar u 5ojoj so i 4un je stvari koje dje6a ostavljaju 9a so o5+ % nje5u e se valjda nai i ne"to 9a nju+ Interesantno da se ni do kraja "kolske godine vlasni6i te ro e ne interesiraju 9a nji:+ Na kraju is4ada da nitko nije toga vlasnik a ro a se stalno go5ila+ I onda ka7u da na5 je lo" standard+ !reo5 da na kraju godine to sve 9avr"ava na 3rveno5 kri7u 4a je 9a novu "kolsku godinu or5ar o4et 4ra9an i s4re5an 9a novo 4unjenje+ Do"av"i do gardero e, ugleda5 ?ili6u ueni6u os5og ra9reda+ !jedila je na klu4i i svoji5 ruka5a dr7ala do 4ola navuene tra4eri6e+ Doi5 sa5 joj se 4ri li7io 9a4ita5 je: -Cto je ?ili6e, koja te nevolja sna"la da tra7i" 5oju 4o5oG -Tra4eri6e, 4rofesore+ Poku"ala sa5 i: o ui 4reko tenisi6a i sad vi"e ne idu ni gore ni dolje a i5a5 kontrolni i9 fi9ike+ -=na5 9a taj kontrolni, ve su 5i o nje5u rekle tvoje kolegi6e a "to se tie tvoji: tra4eri6a ja u ti 4o5oi ako do4u"ta"+ -& a" va5 :vala 4rofesore+ Ba sa5 ve i9gu ila svaku nadu navlaei i: ali one ni 5aka6 rekla je to skoro 4laui+ Pri"ao sa5 joj i9a le@a, u:vatio tra4eri6e i 4oku"ao navui+ $oliko sa5 god truda ulo7io u to navlaenje sve je ilo u9alud+ Tra4eri6e se nisu 4o5akle ni 5ili5etar+

- .. -(ko ne idu gore, 5o7da 4o@u dolje, 4redlo7i5 ja+ ?ada 5e s5atraju sna7ni5 5o5ko5 ni u to5 4rav6u nisa5 i: us4io ni 4o5ai+ 'e sa5 :tio 4oku"ati 4onovo, ovaj 4ut sa tr9aji5a ali u to5 5o5entu 9auje5 graju na ula9ni5 vrati5a is4red dvorane+ !ine 5i u glavu da dola9i neka od uitelji6a sa svoji5 ra9redo5 na sat tjelesnog+ (ko 5e tu dje6a 9ateknu sa ?ili6o5 i vide kako joj skida5 :lae 5ogu to krivo 4rotu5aiti 4ria5a kod kue i eto 5i elaja+ Ljudi su skloni od 5u:e nainiti slona a takve 4rie 9a 5ene 5ogu 9avr"iti i ko no+ Da to i9 jegne5 4redla7e5 ?ili6i da u95e svoje stvari i da se r9o 4re5jesti5o u 5oj ka inet 4a e5o ta5o nastaviti s 4oku"aje5 skidanja tra4eri6a+ 'idjei u kakvo5 je stanju ja 7urno 4ri:vaa5 nje9ine stvari i 4ola9i5 u ka inet a ona 4oskakujui 4rati 5e u9 sto4u+ Ta5an kad s5o kroili unutra i 9a so o5 9atvorili vrata u@o"e i dje6a+ &da:nuo sa5 "to nas nisu vidjeli+ Poto5 ?ili6i 4redlo7i5 da sjedne na kau kojeg tu dr7i5o ako 7eli5o 4okatkad i 5alo 4rilegnuti+ Tada odlui5 naj4rije skinuti njene tenisi6e a onda u valjda lak"e i tra4eri6e+ $ad i: 5ogao doi do tenisi6a valjda i onda lako us4io i sa tra4eri6a5a+ Na 7alost nji: nisa5 us4io ni vidjeti a ka5o li do nji: doi+ Nije 5i 4reostalo drugo nego da 4onovo 9a4one5 sa skidanje5 tra4eri6a+ Naj4rije je le7ala na kauu a 9ati5 je sjela+ $oliko sa5 vukao tra4eri6e njeno tijelo se sve vi"e sjedinjavalo sa 5oji5+ Pri to5e joj se 4odigla 5aji6a i uka9ale seksi gai6e+ ,ilo 5i je 5alo neugodno od tog 4ogleda i4ak sa5 uoio da ve i5a ra9vijene kukove i da djeluje ko ve 9rela djevojka+ Da sad netko u@e i da nas vidi u to5 4olo7aju ko 9na "to i 4o5islio+ Po5islio sa5 ja+ I a" kad sa5 tog 5o5enta 4ogled us5jerio na vrata, ona se otvaraju i na nji5a ugleda5 nikog drugog do 5oju nesu@enu kolegi6u+ Doi5 je 4ri5ijetila da sa5 se u4la"io njene 4ojave 9atvara naglo vrata+ % tren oka tisue 5isli rojile su 5i se u glavi+ Da li je jo" uvijek u dvorani+ !5atra5 da 5ora ostati sa dje6o5+ Cto ako je do"la 4otra7iti kolegi6u koja je dovela dje6u a sada je 4o"la, 9a4ravo 4o jegla od 4ri9ora i doi5 koga ugleda is4riat e 5u kako ja sa ueni6o5 ini5 neasno djelo+ !igurno je krivo 4rotu5aila 5oju na5jeru+ (ko je to istina ve 9a koji as o to5e e rujati 6ijela "kola+ $ako da 4oslije doka7e5 da je ila u 9a ludi a i tko i 5i vjerovao+ ?ora5 je 4redu:itriti i dovesti do ?ili6e jer to je jedino rje"enje da do9na istinu+ % 7ur i ree5 ?ili6i: &stani tu+ Nakon toga ko vjetar istri5 i9 so e i 4ogledo5 4otra7uje5 kolegi6u+ Nje na 7alost ni traga+ Pogleda5 u jednu 4a u drugu gardero u, 9ati5 4o@e5 do dvorane ali ni ta5o je ne na@e5+ &d 4anike ve nisa5 9nao "to da 5isli5+ (ko je i9a"la i9 4rostorije 4itanje je :ou li je igdje i nai+ (li dje6a su sa5a i vjerojatno su njena+ Nisa5 vidio drugu kolegi6u+ Tada se lu4i5 4o elu+- Pa da, ona je sada sigurno kod direktora "kole+ %4ravo ra9govaraju o 5ojoj 4odloj avanturi sa 5aloljetno5 ueni6o5++& gos4ode, "to 5e to sna@e, kukao sa5 u se i+ Ni kriv ni du7an da nastrada5 9 og jedni: 4reuski: tra4eri6a+ Pokunjen i4ak otvara5 vrata i i9la9i5 i9 dvorane+ Nakon 4ar koraka gleda5 u 4rav6u "kolske 9grade, nisa5 ugledao ni njenu sjenu a ka5o li nju+ Aotovo je, 9akljui5+ !ada jo" jedino tre a5 ekati na 7alostan is:od+ Ide5 unutra 4a da jo" jedno5 4oku"a5 ?ili6i skinuti te tra4eri6e i da tako ar rije"i5 njen 4ro le5+ Ta5an kad se okrene5 i9a se e ugleda5 kolegi6u+ !tajala je 4rislonjena u9a 9id+ Tek sa5 tada 4ri5ijetio da vi"e ni ki"a ne 4ada+ Fak "to vi"e 4ojavilo se i sun6e koje je o asjavalo lije4o kolegiino li6e+

- ./ =a5i"ljeno je gledala u 5ene kao da se sne iva "to da sada uradi+ Pri"ao sa5 joj li7e+ % 4rvi 5a: sa5o s5o se nije5o gledali+ Nisa5 9nao da li se u to5 5o5entu divi5 njenoj lje4oti i raduje5 "to sa5 konano u9 nju na sa5ini, ili da ju gru o ukori5 "to je 4ogre"no s:vatila to "to je vidjela+ % svako5 sluaju 9a:valjuje5 ogu "to je jo" uvijek tu i "to je ono "to je vidjela 9adr7ala 9a se e+ -Do@i 9a 5no5, tre a5 te+ =ati5 sa5 je u:vatio 9a ruku i doveo do ka ineta+ ?irno je i"la u9 5ene udei se 9a"to ju dr7i5+ Ta nee 5i 4o jei+ Tada ju 4ogleda5 u oi i ree5: - Prvo je 4oku"ala ?ili6a ali nije us4jela, 9ati5 sa5 4oku"ao ja i jednako tako u9alud ali ako na5 ti 4o5ogne" 5o7da i4ak us4ije5o+ To sa5 rekao e9 ikakvog uvoda i o ja"njenja+ Is4rva 5e sa5o 9au@eno gledala ne 9najui ni o e5u se radi niti "to da to uradi+ ?ili6a je jo" uvijek sjedila na kauu na4ola skinuti: tra4eri6a+ 'idjev"i 9 unjenost u oi5a kolegi6e na4okon joj o jasni5 o e5u se radi+ $ad sa5 9avr"io o ja"njenje5 4rasnula je u veseli s5ije:+ - % koliko ni ti ne us4ije" sa 5no5 skinuti te tra4eri6e 5orat e5o i: 4arati 4o "avovi5a i tada e valjda to5e iti kraj+ -Profesore, a kako u 4oslije sa takvi5 :laa5a u ra9red+ -Ne rini djevojko, u5ije"a se kolegi6a+ ,ude li tre alo dat u ti ja svoje tra4eri6e+ -( kako ete vi onda sa5o u gai6a5aG- 4itala je ?ili6a 9au@eno+ -Ne rini 9a 5ene, u ra9redu i5a5 :aljinu 9a re9ervu+ %vijek je dr7i5 u or5aru u sluaju neke ne9gode a" ovakve vrste i evo sad je 4rilika da ju o ue5+ %5irena ?ili6a skro5no se nas5ije"i i una4rijed 9a:vali+ - ?orat e" na 5oju 4o5o 5alo saekati dok ja dje6i u dvorani da5 9adatak i tada e5o stu4iti u 9ajedniku ak6iju kolega i ja+ %skoro se vratila+ Dok s5o nate9ali tra4eri6e tijelo kolegi6e toliko se 4ri4ilo u9 5oje da su 5e 4oeli 4odila9iti trn6i+ % jedan 5o5ent 9astao sa5 i svoje oi us5jerio u njene+ To isto uinila je i ona+ Pitao sa5 se je li ona osjea isto 4re5a 5eni+ &4et s5o nastavili 4ovlaenje5+ %inili s5o jo" jedan sna7ni tr9aj i ja se na@e5 na 9e5lji+ Bedna nogavi6a tra4eri6a ila je slo odna+ Da li 9ato "to je kraj 5ene stajala kolegi6a ili je drugi ra9log da 5i je 4orasla snaga sna7no sa5 4ovukao i drugu nogavi6u a 4oto5 9auje5 veseli 4ovik ?ili6e+ !va sretna skinula je tenisi6e i tada s lakoo5 navukla tra4eri6e, 4oto5 i tenisi6e+ Nakon toga 4rila9i do 5oje kolegi6e i 4olju46e5 u li6e 9a:valjuje joj na trudu a onda 4ogleda na 5ene i 9a:valni5 rijei5a istri i9 so e+ Nakon toga i kolegi6a na4u"ta 4rostor i odla9i do dje6e u dvoranu+ I ja konano odla9i5 kui+ !utra sa5 4otra7io kolegi6u u njenoj uioni6i+ !jedila je 9a stolo5, sa5a i listala neku knjigu+ Nije ila i9nena@ena kad 5e je ugledala+ % njeni5 oi5a ak sa5 uoio i radost "to 5e vidi+ Tu radost is4oljila je jo" vi"e kada sa5 joj 4redao uket 6vijea+ % 5o5entu 4redaje 4olju io sa5 je u li6e+ Nisa5 stigao da joj jo" "to ka7e5, 4odigla se sa stoli6e 4ri:vati 5e u 9agrljaj i 4olju i u usta+ =au@eno sa5 ju 4ogledao kad s5o se odvojili a 4oto5 je 4onovo 4rivlai5 i 9ane5 lju iti+ &d tog dana na"a lju av ve9ana je vrsto5 ve9o5, ak vr"o5 od one ve9e ?iliini: tra4eri6a s njeni5 noga5a+

- .-

P(P%F(R Posao kojeg sa5 4ri:vatio 9a:tijevao je ar donekle 4o9navanje talijanskog je9ika+ To je i io ra9log da se u4i"e5 na teaj+ % gru4i desetak teaja6a uoi5 i (nitu+ 3rnka koja svoju ujnu kosu ve7e u 4un@u, a svoji5 s5e@i5 oi5a 4lijeni 4oglede 5u"kara6a+ Ne sa5o da 5i da 5i i9laganje 4rofesori6e talijanskog je9ika nije ula9ilo u glavu ve i sve ostale rige koje su 5e ti"tale, ustu4ile su 5jesto (niti+ ,uljio sa5 u nju ko u oginju a 9a to vrije5e 4re4u"tao se 5a"ti kako u9 nju :oda5 na sa5ini gdje nas eka idila koja e 4otrajati+ &djedno5 5e 4rekine 4ovi"eni glas 4rofesori6e+ $o i9 sna trgne5 se i 4onovo nastavi5 4ratiti 4redavanje+ Treeg dana 4o 9avr"etku nastave odlui5 i9ai ranije i u :olu saekati (nitu te ju ot4ratiti do nje9ine kue+ Nakon "to sa5 ko 5etak i9letio i9 uioni6e 9astao sa5 u 4rostorno5 :odniku i tu ekao da se ona 4ojavi+ Bedan 9a drugi5 4rola9ili su teaj6i ali od nje ni traga ni glasa+ 'e sa5 se 4o ojao da nije 4rona"la neki drugi i9la9 i 4o"la ti5 4ute5 kad odjedno5 evo je+ $oraala je 5irno i dostojanstveno dr7ei u ru6i ki"o ran+ !r6e 5i je lu4alo ko loko5otiva na 4arni 4ogon doi5 sa5 je ugledao+ %inilo 5i se da je i ona 5ene 9a4a9ila+ I dalje sa5 je 4ro5atrao+ &sjeti5 da sa5 i9gu io i ono 5alo :ra rosti koju sa5 i5ao do tad ,a 6ilj 5i je da joj se i4ak 4ri li7i5+ !tra: 5e je da taj 4ristu4 ne 4o@e na krivu stranu 4a da 5i sav trud 4ro4adne u 9e5lju+ ( koliko 5i je 4rirasla sr6u, to ne 5og ni o jasniti+ Dok sa5 stajao i u dile5i odluivao da li da joj i4ak 4ro@e5 ili da 4oku"aj ostavi5 9a drugi 4ut 4a da 4ristu4i5 kada ude 9relija situa6ija uoi5 da je ona 9astala+ Tada 4onovo kree+ I9nena@en vidi5 da ide 4re5a 5eni+ Na dva koraka do 5ene 9astane+ Ni"ta ne govori sa5o 5e s5ireno gleda u oi+ Tog 5o5enta i 5eni se vraa :ra rost 4a ree5: -!ve do danas dvou5io sa5 se kako da ti 4ri@e5 i da ti ka7e5 "to 9a te e osjea5 od onog dana kada sa5 te 4rvi 4ut ugledao, a kako vidi5 ti si 5e 4redu:itrila+ -Cta je te iG 4a nisa5 ti 4ri"la 9 og toga+ -NegoG- io sa5 i9nena@en njeni5 odgovoro5+ -Netko 5i je 9a5ijenio ki"o ran+ ( dok sa5 koraala :odniko5 uoila sa5 da ti dr7i" ki"o ran slian 5o5e i 9ato sa5 9astala da te u4ita5 -jesi li ti taj kriva6G ,r9o 4ogleda5 ki"o ran u svojoj ru6i+- Boj o4rosti, i5aju iste navlake a u 7ur i nisa5 ni 4ri5ijetio da sa5 nainio 9a5jenu+ Nada5 se da 9 og toga nee" 4o9vati 4oli6ijuG -Ne, neu, ali :ou natrag svoj ki"o ran+ Doi5 s5o nainili 9a5jenu ona 9a:vali i 4o@e+ Aledao sa5 9a njo5 9au@eno a onda dovikne5+- ekaj, ot4ratit u te do kue+ -Hvala, ali ja ve i5a5 4ratnju + &dgovorila je a da se nije ni osvrnula na 5ene+ Pokunjen i dalje sa5 stajao a doi5 je i9a"la i ja 4o@e5+ Pljusak je ivao sve jai i da ne 4okisne5 svrati5 do 4rve gostioni6e+ Narui5 4ie i eka5 da ki"a 5alo

- /* stane+ % to5 ekanju is4ijao sa5 a"u 4iva i u to vrije5e uoio dvoji6u 5u"kara6a kraj se e+ Ras4ravljali su o 4a4uari5a+ Bedan je tvrdio da je svaki 5u"kara6 kada se o7eni 4a4uar+ Drugi nije io tog 5i"ljenja i govorio je da on to nije i da nikada nee iti+ Ras4rava u 4rilog toga i 4rotiv tog otegla se je i dalje kada sa5 ja na4u"tao gostioni6u+ Bedinu korist od te ras4rave i5ao sa5 kada sa5 uo neke detalje koji i 5ene ekaju kada stu4i5 u rak+ !ada sa5 i ja u godina5a kada je 9a to do"lo vrije5e+ Dok a5 slu"ao onu dvoji6a i4ak sa5 io na strani onog koji je tvrdio da nikad ne i io 4a4uar+ Po i9lasku i9 gostioni6e to 5e vi"e nije o4tereivalo a 5isli su 5i se 4onovo vratile na (nitu+ Ne 9na5 9a"to 5i je toliko 4rirasla sr6u+ Rekla 5i je da ve i5a 4ratnju a to 9nai i drugu lju av+ Cto 5e nagoni da 9ato dalje 5isli5 na nju+ Ti5e sa5o gu i5 vrije5+ ( o4et u 5eni ne"to ko4ka da ne odustaje5+ !lijedeeg dana u klu4u uioni6e 4rila9i5 do (nite i ne4osredno 4rije nego je u"la i 4rofesori6a sjeda5 do nje+ Nije 4oka9ivala nikakvo 4rotivljenje+ Pona"ala se indiferentno kao da 5e ni ne 4ri5jeuje+ Njena li9ina i9a9vala je trn6e u 5o5 tijelu ali i ja sa5 ostao 5iran+ No, uoio sa5 da na 5o5ente i4ak okree glavu i svoj 4ogled us5jerava na 5ene+ (li to je trajalo sa5o tren+ Nakon toga ostaje ona ista 9agonetna i nedokuiva (nita+ Tada u9i5a5 isti 4a4ir i na njega 4i"e5+ -Hoe" li veeras i9ai sa 5no5G Pa4ir 9ati5 gurne5 is4red nje na stolu+ &na ga u9e, ne"to do4i"e i vraa 4a4ir is4red 5ene+ !a nestr4ljenje5 u9e: 4a4ir da 4roita5+ &dgovor je glasio ne+ Ba o4et do4i"e5- Hoe" li onda i9ai sutraG Ne, kratko i jasno do4isala je o4et+ ?o7da onda 4rekosutra, do4isuje5 ja+ &4et je odgovor ne+ -=na" li ti na4isati koju drugu rije osi5 neG do4i"e5 ja+ &vaj 4ut odgovor je io -da+ - Pa na4i"i ga onda jo" jedno5+ &4et je odgovorila ne+ Po5islio sa5 da u i danas 4oslije 4redavanja ra9oaran i 4okunjen o4et 4oi kui sa5+ Doi5 je 4redavanje 9avr"ilo i9nenadio sa5 se kad 5i se o ratila+ -Cta si 5i ti ono 4redlo7io 9a veerasG Po5islio sa5 da 5e 9 og toga osu@uje i da e sada osuti 4alj u uvredljivi5 tono5+ =ato sa stra:o5 oekuje5 nastavak njeni: rijei koje e 9naiti da ju ostavi5 na 5iru i da joj vi"e ne 4rila9i5 jer je ovo io dosad sa5o 5oj glu4i i es5isleni san+ =ato "uti5 i eka5 njenu reak6iju+ - =ar si 9anije5ioG-rekla je to u9 veseli os5je:+ Bedno vrije5e i dalje sa5o 9uri5 a doi5 se 4ri ere5 ree5: -Htio sa5 te negdje i9vesti ali u ovo5 asu vi"e ni sa5 ne 9na5 gdje+ -Pa "ta onda eka", vodi 5e+ =na5 da 5e srea a" ne slu7i 4revi"e 4ogotovo ne u lju avi ali doi5 sa5 uo njene rijei 4oskoio sa5 od sree+ Prije nego sa5 do"ao k se i ona 5e u:vati 4od ruku i i9vodi na4olje u najlje4"u "etnju 5og 7ivota+ I 5ojoj o itelji svi@ala se (nita+ Nisu i5ali ni"ta 4rotiv na"e ve9e a lju av 5e@u na5a rasla je sve vi"e 4o4ut gradnje nekog visokog ne odera+ 'e sa5 is4lanirao i na"u udunost+ Tog dana u "etnji o alo5 4ored 5ora dr7ei se 9a ruke 4o4ut kakvi: tinejd7era odlui: joj 4redlo7iti rak+ $ada je ula 5oju 4onudu da 5i 4ostane su4ruga

- /1 9du"no ju je 4ri:vatila+ %slijedilo je njeno grljenje i lju ljenje kao da odu"evljenju ne5a kraja+ I ja sa5 se 4oveselio "to je od5a: 4ristala+ ?islio sa5 da e5o nadalje ra9govarati o to5e da si stvori5o do5 i da odgaja5o dje6u+ ?e@uti5 ona okree 4lou i 4rela9i na svoje 9a:tjeve+ -Hou da 9na" da ja u raku ne 7eli5 5u7a s koji5 u sa5o dijeliti krevet, ve i sve 4oslove kako u kui tako i van nje+ -To je sasvi5 nor5alno+ !vatko radi svoj 4osao u tu nee iti nikakvi: 4ro le5a+ -E nee5o tako+ ?u"ki 5isle da je nji:ov 4osao sa5o rad u fir5i a kad do@u kui slijedi i9le7avanje dok 7ena rinta+ Da4ae, slu7i kao slu7avka+ - (5a stani 5alo i i9jasni se "to s ti5e 7eli" reiG % to5 trenutku uoio sa5 u njeni5 oi5a ne"to "to si nisa5 5ogao o jasniti+ %inilo 5i se kao da se na"i snovi o 9ajedniko5 7ivotu ras4linjavaju 4o4ut o laka na o 9orju+ Po ojao sa5 se da i4ak nisa5 5alo 4oranio sa ti5 4rijedlogo5+ ?o7da je na"a ve9a tre ala 4otrajati 5alo du7e+ Nakon du lje ve9e tre9venije se ra95i"lja+ ( o4et, ako nas ve ve7e tolika lju av 9a"to onda ekati+ Pita5 se da li i ona tako ra95i"lja+ Dok sa5 ja o to5e 5islio o4et se javi ona+ -Ba 7eli5 od svog 5u7a da dok ja ku:a5 da on 4os4re5a so e, dok ja 4ere5 su@e da on 4egla ru lje, dok ja+++ -!tani 4o ogu , kud si 9a4ela+- 9agr5io sa5 ijesan+ -=ar ti 5isli" da svog 5u7a 4ostavi" 9a 4redsjednika svi: 4a4uara u gradu+ -Ne, jo" nisa5 stigla dotle, ali ako s5o ravno4ravni 4o 9akonu onda i sve 4oslove u raku tre a5o dijeliti ravno4ravno+ ?o7da se te i vi"e svi@a da te 4oslove 4odijeli5o 4o4ola+ Ba o4ere5 4ola su@a a ti 4ola, ja 4os4re5i5 jedan krevet a ti drugi, ja 4egla5 4ola ru lja a ti 4ola, ja sku:a5 4ola ruka a ti 4ola +++ Tko 9na dokle i jo" na rajala da ju nisa5 4rekinuo+ -Dosta, 5isli5 da od toga nee iti niega+ Bednako tako 5isli5 da ti 5alo 4revi"e fanta9ira" a ja nikako nisa5 od ti: koji i 4ri:vatili te uslove+ I na kon6u 9a koga ti 5ene s5atra" 4a 5e ve sada u6jenjuje" tvoji5 4ro:tjevi5a a da jo" nis5o ni ute5eljili dan na"eg vjenanja+ Tre a" 9nati i to da ja te 4oslove nisa5 radio ni svojoj 5ateri a ka5oli i onda svojoj 7eni+ &na 5e o"tro 4ogleda+ Neko vrije5e jo" je utila a onda odluno ree: -&nda je olje da od5a: 4rekine5o na"u ve9u jer kako uvi@a5 ti nisi 5u7 9a 5ene+ &stao sa5 kao oka5enjen nakon ovi: rijei+ =ar 4oslije toliko lju avi i nadanja kako e5o u raku iti sretni najedno5 sve to 4ada u vodu+ &sjea5 ra9oaranje+ Na kraju dola9i5 do 9akljuka da je 5o7da i4ak do ro da s5o se ra9jasnili+ Poslije i tek nastali 4ro le5i a nji: je olje s4rijeiti 4rije nego se ra9 uktaju+ !a7aljivo je 4ogleda5 onda ree5: -Da, i5a" 4ravo+ Prekini5o dok je jo" vrije5e a 5u7a 4a4uara 4otra7i si na drugo5 5jestu rekao sa5 to odluno+ &d tada do danas 4ro"lo je 4uni: 10 godina+ % 5e@uvre5enu ja sa5 ostvario o itelj sa dvoje dje6e i solidno5 7eno5+ I a" danas kada sa5 se vraao i9 ku4ovine kao da je 4ala s ne a is4red 5ene stvori se (nita+ % grudi5a 5i je 9adr:talo kad sa5 je 9agledao+ ?ada 5alo 4ostarija jo" je uvijek 9godna i 4o7eljna 7ena+ I4ak nekako 5i se danas ini 5alo drugaija+ 'i"e 5i ne i9gleda neodoljiva kao kad sa5 je gledao dok s5o se 9a avljali+ 'i"e 5i ne i9gleda nedokuiva, ni 9agonetna+ ?o7da jo"

- /) 4lijeni svojo5 lje4oto5 5u"ke 4oglede, ali ja to vi"e tako ne 9a4a7a5+ ( 5o7da su te 4ro5jene donijele i godine+ % svako5 sluaju to vi"e nije ona (nta koju sa5 toliko o o7avao+ -&tkud ti ovdjeG- u4itao sa5 je i9nena@en "to je vidi5+ -Tu sa5 sa5o u 4rola9u+ - Nisa5 te vi@ao toliko vre5ena+ Re6i 5i gdje 7ivi" i kako siG -Radi5 u jednoj ugostiteljskoj fir5i u Lovranu a ta5o i stanuje5+ -To je 5o7da i ra9log da se nis5o do sada sretali+ % Lovranu i te 5ogao ugledati jedino u "etnji o alo5 ili u 4arku, ali ni ta5o ve odavno nisa5 io+ Re6i 5i radije koliko i5a" dje6e i kako ti je u rakuG -Ne5a5 dje6e niti sa5 se udavala+ -( takoL ,io sa5 i9nena@en njeni5 odgovoro5+ Pa kako onda 4rovodi" svoje slo odno vrije5eG- nastavio sa5 s 4itanji5a+ -$ua 4osao, tu i ta5o kakav kon6ert ili ka9ali"te, no najvi"e u9 T'+ ( ti G -&d kada sa5 se o7enio najvi"e vre5ena 4rovodi5 u kui sa dje6o5+ &no 5alo slo ode "to je i5a5 nakon 4osla u fir5i tri5 4o trgovina5a da ku4i5 to "to na5 je naj4otre nije+ <ena 5i je 5edi6inska sestra i radi u s5jena5a 4a sav 4osao 4ada na 5ene+ Dok dje6i sku:a5 , o4ere5 i:, na:rani5, i9vede5 u "etnju, igra5 se sa nji5a u o li7nje5 4arku vrije5e 5i 4ro@e u trenu+ $ada se uka7e 4rilika jurne5 do trgovine+ Tra7i5 takvu koja i5a jeftinije 6ijene 4a 5i i to odu9i5a 4un vre5ena+ Evo i sada juri5 da ku4i5 4ra"ak 9a ru lje+ Fuo sa5 da je tu i9a ugla jeftiniji a 9na" kako je u aku, stalno neki tro"kovi 4a 9ato gleda" da u"tedi" gdje god 5o7e"+ -% 7ur i sa5 ak 9a oravio i sat+ =na" li 5o7da koliko je satiG - !ada je jedanaest+ -Boj o4rosti, 7uri5 jer 5ora5 dje6i dati ruak 4rije nego i: ot4re5i5 u "kolu a da ne govori5 koji 5e 4oslovi jo" ekaju u kui+ Tako 5i je 7ao da ne 5o7e5o 5alo vi"e 4o4riati+ Nada5 se da e5o to nadoknaditi kada se slijedei 4ut o4et na@e5o+ ,ogL+ $ad s5o se rastali 4otrao sa5 do trgovine+ &svrnuo sa5 se 4oto5 ali ju vi"e nisa5 vidio+ &nda se 9a4ita5 ?a koji je ono io ra9log da s5o nas dvoje 4rekinuli ve9u+

!E!TRE % 9adnje vrije5e 4ro5ijenio sa5 nekoliko 5jesta dok se nisa5 sta6ionirao u Rije6i+ &snovna "kola u koju sa5 u4ravo 4ristigao alav6i su je osuli ka5enje5+ Nitko i5 nije u9vratio niti i: 9 og toga ukorio "to 5e 5alo 9audilo jer su o"tetili dru"tvenu i5ovinu koju svi 5i 4laa5o+ ( tu 5e eka udunost ar 9a jednu "kolsku godinu+ %9 s5ee, nagorjele grane i drugi ot4ad 4eko kojeg sa5 ga9io stvorili su 5i sliku vrela u koje5 u se 4ei u koliko ne na@e5 nain da se odu4re5 na vrije5e+ Nisa5 raunao da i se 5ogao o4ei i na drugi nain+ Pustio sa5 klin6e i 4o"ao dalje+ Put 5e doveo do dvorane 9a tjelesni odgoj s5je"tene tik u9 glavnu 9gradu a 5oje

- /1 udue radno 5jesto+ Dvorana 5i se uinila uredno5, daleko urednijo5 od okoli"a "to 5i je dalo nadu da nee sve iti tako 6rno kako sa5 4redvidio na 4rvi 4ogled+ Ne 9na5 kako da o4i"e5 4ri9or koji je nastu4io kod 5ene tog 5o5enta kada sa5 u u4ravi "kole ugledao tajni6u+ % odnosu na okoli" ovdje 5i se uinilo kao da sa5 do"ao u 4redvorje raja a ona tu 4o4ut an@ela doekuje nove 9a4oslenike+ Doi5 5i je 4ru7ila ruku do rodo"li6e 5oja 4rva 4o5isao ila je da 5ora5 slo5iti sr6e ove lje4oti6e s koje nisa5 skidao 4ogleda+ Ili e iti 5oja ili u 4o jei odavde i lijeiti rane koje jo" nisu ni nastale+ Eto u kakav sa5 ko"5ar u4ao a jo" nisa5 ni 4oeo raditi+ Basno da joj ve sada nisa5 5ogao i9ra9iti svoje osjeaje+ Da jesa5 , ilo i to 4rerano i e9o ra9no+ Rauna5 da je 6ijela godina 4red na5a i da e 9ato iti dovoljno vre5ena i 4rilika da ostvari5 svoju 7elju i 4ostigne5 6ilj 4a da se 4oslije kao lju avni6i 4re4usti5o idili koju s toliko nestr4ljenja oekuje5+ Na"a kratka 4ria koja slijedi o for5alnosti kod 4reu9i5anja 4osla udaljila 5e je na tren od us:ienja, ali du oko u du"i ve sa5 9agli io u stra:u da se ne"to ne is4rijei u ostvarenju 5oji: snova+ Nisa5 5ogao ni 9a5isliti da 5i netko ovaj 4rekrasan 6vijet istrgne i9 ruku+ Dok sa5 stajao kraj nje io sa5 joj toliko li9u kao s4asio6 do uto4ljenika koji se u vodi :vata i sla5ke, a o4et tako daleko kao da 4rostor i95e@u nas dijeli5 9ajedno sa 5orski5 4si5a koji jedva ekaju na svoj 4lijen+ ?ili6a,- tako se 9vala tajni6a, gledala je na 5oje divljenje :ladno+ Nastojala je sa5o slu7 eno o aviti ra9govor+ Na kon6u to je io i dio njenog 4osla+ No njena listava figura us4rkos nastojanju da ostane sa5o slu7 ena 9astala je na 5o5ent kako i u9ela 9rak, vjerojatno 9ato "to se kraj 5ene na"la u ulo9i uto4ljenika+ ,ija"e to neki nije5i i9ljev strasti koja je do"la do 5og sr6a+ ,ar sa5 ja tako 9a5i"ljao+ Pogled na nju u r9avao je rad 5og 4ulsa, no nisa5 5ogao igrati se s njo5 drugaije nego sa5o rijei5a+ $ada sa5 se 4oslije osvrnuo na taj susret vidio sa5 sjajnu svijetlost koja 5i 4riinjava radost, jedno5 rijeju sve ono "to ovjek sanja 6ijeli 7ivot+ &kolnosti 5i nisu davale 5ogunost da i dalje ude5 u njenoj li9ini+ &dvela 5e do ravnatelja i 4oto5 se vratila u svoju kan6elariju ,dok sa5 ja u9 krai ra9govor sa ravnatelje5 4o"ao do 9 orni6e gdje sa5 se nakon 6ere5onije u4o9navanja s kolega5a 4re4ustio 4ri4re5i 9a nastavu+ ,ar 4rvi: dana tre alo je 4rivoliti uenike 9a 5oj 4red5et+ !tra: da u ugledati 5e@u nji5a i one koji su ka5enovali "kolu navodi 5e da se 9 ilja 9a5isli5 koji nain da u4otrije i5 ar 4rvog sata 5og rada =nao sa5 da sa5 dos4io u ludni6u u kojoj u se oriti ak i na rutalan nain sa5o da i5 doka7e5 korist tjelesnog vje7 anja+ %eni6i5a i sat tjelesnog vje7 anja tre ao 4redstavljati najlje4"i dio dana, 9a avu koja i5 godi i koja 4ovoljno utjee na nji:ov rast i ra9voj+ Na 7alost do"lo je vrije5e da se oni radije o4redjeljuju kao navijai nego kao igrai+ To 9ato "to kao navijai koriste anar:iju a kao igrai 5oraju 4o"tivati red+ I tko je kriv 9a takvo stanje+ Netko e rei "kola, netko 4ak roditelji+ % 4ravu nisu ni jedni ni drug+ $riva6 je dru"tvo koje ne5a 9akone rada i reda, a ako i i5a oni se ne 4o"tuju niti se 4ri5jenjuju+ I4ak to se ne odnosi na svu dje6u+ % svakoj genera6iji nji: 1*K odstu4a od standarda+ =a"to i ova genera6ija ila drugaija+

- /8 'e nakon 4rvog sata 4oveselio sa5 se "to su 4ri:vatili 5oje sugestije i veseli na4ustili dvoranu "to nikako nisa5 oekivao+ $ao srednjo"kol6a 4rivlailo 5e je ka9ali"te+ To 5e 4onukalo da u svoje slo odno vrije5e 4i"e5 dra5e+ Palo 5i je na 4a5et kako i na4isano iskoristio na taj nain da ovdje stvori5 ka9ali"nu a5atersku dru7inu koja i 4oslije i9vela tu 5oju 4redstavu+ $ada sa5 to 4oslije 4redlo7io ravnatelju odu"evio se idejo5+ Bedna od ueni6a koje su se oda9vale 4o9ivu 9a glu5u ila je i 'i"nja, 10 godi"nja ueni6a os5og ra9reda+ Rekao i: da je to sasvi5 u redu, 4ogotovo 9ato "to je ve na 4oetku 4oka9ivala talent a nadasve volju+ %4ravo 9ato dao sa5 joj glavnu ulogu+ !5atrao sa5 da to nagovje"tava i us4je: 4redstave+ I9nenadilo 5e kad sa5 uoio da je ulogu odigrala fantastino+ Nitko joj se i9 o itelji nikada nije avio glu5o5, a ona je ko ro@ena glu5i6a + Ne vjeruje5 da i se i jedna ueni6a i9 "kole 5ogla usredoiti takvi5 7aro5 u tu ulogo kao "to je 'i"nja+ $ada je odr7ana 4ret4re5ijera, kolege koji su na njoj 4risustvovali u ulo9i gledao6a ili su odu"evljeni, 4ogotovo ulogo5 'i"nje+ &dali su 5i 4ri9nanje ne sa5o oda iro5 teksta ve i us4je"nosti glu5a6a+ Fak 5i je i ?ili6a 4ri"la estitati+ Dok je o avljala to estitanje dr7ala 5e je 9a ruke i 4ri to5 4olju ila u li6e+ 'relinu njeni: usana jo" sa5 dugo osjeao na svo5 li6u, ali onako 9anesen u 5o5entu kad 5i se to de"avalo nisa5 se usudio ni"ta rei+ Totalno sa5 io 9 unjen da nisa5 ni 4ri5ijetio "to se to sa 5no5 9 iva+ !a5o sa5 ju gledao 4ravo u oi ekajui da 5i jo" ne"to ka7e+ I9gleda da ni ona nije ila s4re5na 9a odgovor+ I5ao sa5 doja5 da je u 5isli5a 9alutala negdje 5e@u o lake+ Nisa5 i"ao 9a ti5 da 4rodire5 u njene 5isli kako i do9nao i "to 5isli o 5eni+ &stalo je sve kao i do tada+ Doi5 5i je 4ustila ruke 4o"la je do svog dru"tva a ja se u4uti: do glu5a6a+ Tad jo" nisa5 4ri5ijetio da 5e 'i"nja gleda isti5 oni5 oi5a koji5a ja gleda5 ?ili6u+ 'olio i: da sve glu56e 5ogu i9vesti negdje i 4oastiti ar kolai5a i soko5+ Na 7alost finan6ijske 5ogunosti nisu 5i to do9voljavale+ Festitao sa5 i5 i 9a:valio na trudu+ Nakon toga 7elio sa5 4rii ?ili6i i sa5o nju 4o9vati negdje na kavu+ Bo" je uvijek stajala u okru7enju svog dru"tva+ Doi5 sa5 to uoio u 5eni se javlja su5nja da i 5e 5ogla i od iti+ ( da na 4rvo5 korak do ije5 kor4u, to si ne s5ije5 do9voliti+ =ato sa5 odustao+ =akljuuje5 da na" 4rvi 9ajedniki i9la9ak 5ora iti s4ontan a ne na5etljiv+ $ad je i9la9ila i9 dvorane 4ogledala 5e u9 s5ije"ak ali nije ni"ta rekla+ 3ijeli5 4ute5 dok je 4rola9ila gledao sa5 9a njo5+ Desno od 5ene naslonjena na 9id stajala je 'i"nja+ $ad je ?ili6a nestala i9 vidokruga okrene5 glavu i ugleda5 'i"nju, tu7nog i9ra9a na svo5 lije4o5 li6u+ - Cto ti je 'i"njaG- ti u5jesto da se veseli" us4je:u i9gleda" nekako 4oti"teno+ 3rte njenog li6a ile su glatke, rekao i: vrlo 4rivlane+ Ta lije4a djevoji6a s 4un@o5 na glavi 4odsjeala 5e na Benifer Lo4e9, Holivudsku glu5i6u+ I 5ada je i ona i5ala tijelo 4o4ut Benifer, i4ak je to ilo sa5o u 5inijaturi u odnosu na stasitu glu5i6u+ Ta njoj je tek 10 godina i oito da je to jo" ne9relo do a o ra95i"ljanju neke lju avne ve9e, 4ogotovo ne sa 5no5+ Ba sa5 4reoku4iran ?ili6o5 4a 5i nije ni na kraj 4a5eti 4adalo da i ilo na kakav nain do"ao u ve9u sa njeni5 turo ni5 i9gledo5+ Pret4ostavljao sa5 da ja 5o7da uoila neke gre"ke u glu5i i sada i: 4oku"ava otkloniti tugo5+ No od5a: sa5 s4o9nao da nije rije o to5e+

- /0 - I9gleda da va5 je ova na"a tajni6a 9a4ela 9a oko G rekla je to 4odrugljivi5 tono5+ -Po e5u to 9akljuuje"G -&daje vas va" 4ogled+ -Ba voli5 da 4ogleda5 lije4u 7enu i 9ato to ne i s5io iti ra9log da 5i je od5a: 9a4ela 9a oko+ Evo i ti si veo5a lije4a 4a i te e voli5 4ogledati, ali ni u ko5 sluaju ne s5ije" 5i to 9a5jeriti niti s5atrati grije:o5 koji 9aslu7uje osudu+ -$rivo ste s:vatili+ Niti va5 9a5jera5 niti vas osu@uje5+ !a5o sa5 to 4ri5ijetila i to je to+ Fak s5atra5 da se svatko osjea sretan kad je okru7en nei5 lije4i5, radilo se to o staro5 raskli5ano5 4okustvu, 6vijeu ili oso a5a+ % svako5 sluaju tu ugodu 5ora5o 6ijeniti nadajui se da s5o i 5i dio 6jeline koju 6ijene drugi+ Dok 5i je to govorila gledala 5e tako u5iljato da 5i je ak ilo i 5alo neugodno+ Njena s4okojnost i lju4kost kad je irani5 rijei5a i9nosila svoje 5i"ljenje doi5ali su 5i se 4o4ut 4ia ali i 9ani5ljivi: 4ria koje sa5 slu"ao u djetinjstvu+ Njen la7eni glas io je toliko 4ri5a5ljiv da i ga i dalje rado slu"ao+ (li, okolnosti su 5e tjerale da 5ora5 4oi+ Nerado sa5 je ostavio i dalje naslonjenu na 9id dvorane+ Bo" sa5 se jedno5 okrenuo i 9a4a9io da i dalje svoj 4ogled u4ire u 5ene+ Tada s4a9i: da joj 4rila9i kolegi6a+ Pravio sa5 se da gleda5 u drugu stranu dok sa5 4rola9io kraj nji: a onda se u4uti5 do 9 orni6e+ &vaj doga@aj sa 'i"njo5 vratio 5e je na sjeanje i9 do a 5og odrastanja i sueljavanja s djevojka5a koji5a sa5 4rila9io sa stra:o4o"tovanje5 ali s us:ienje5 djeaka koje5u je sa5o dodir djevojine ruke 9naio 4utovanje u raj+ %s4ore@ujui 'i"nju sa djevojka5a tog do a 9a4a9io sa5 4ro5jenu koju ako danas us4ore@uje5 otkriva 9a lude la7ni: radosti+ !ve je onda ilo u 5oji5 oi5a lije4o+ !ve 5i se inilo 4ro5atrati i: jednako, kao 4ro5atranje 6vijea+ Fini 5i se da je i 'i"nja sa5o jedan od ti: 6vjetova+ !a svoje 4ro5atrani6e gdje 5e nije nitko vidio i9a 4ro9ora :odnika 4ratio sa5 ?ili6u kada je i9la9ila i9 "kole+ Finila je to svakog dana 4a ni dana"nji i9la9ak nije nikakva novost+ I4ak 5eni je svaki 4ut njena 4ojava ila ka9ali"na 4re5ijera+ Plava ko"ulja i sive tra4eri6e koje su isti6ale skladnu liniju njenog tijela 4oga@ale su 5e u 7i6u najosjetljivijeg 5jesta+ Taj 4reljev lje4ote uvukao 5i se 4od ko7u koja je 4odr:tavala dok je ila u vidokrugu+ ,o7e, "to se to doga@a sa 5no5+ %5jesto da u ere5 6vijet koji 5i je 4ri ru6i, ja ga sa5o 4ro5atra5 i udi"e5 njegov ugodni 5iris+ !vaki dan gleda5 ju kako odla9i, u5jesto da joj 4ri@e5 i o as4e5 4olju46i5a i 5ilovanje5, ja se nasla@uje5 ko djeak kad 4rola9i kraj i9loga i9a kojeg 5a5e slatki"i, a on ne5a nova6a+ Na 7alost taj 5iris koji udi 5oja osjeanja i koji 5i su"i usta 9 og 7udnje dok ju gleda5, ovla" 4rola9i kraj 5ene a da 5i ne u9vraa nadu kako i: je 5ogao dosegnuti 4o4ut 9vijeri kada :vata 4lijen+ !5atra5 da 4osjeduje5 se "to 4o u@uje interes djevojaka+ Pri5jeuje5 to i kod drugi:, ali kod ?ili6e 4ona"a5 se kao onda kada sa5 kao djeara6 4rila9io djevojka5a, 4a sve dok ne sa9ri5 nije vrije5e 9a u iranje 6vijea koji5a se 9a sada sa5o divi5+ Da se radi o nekoj drugoj djevoj6i ve i odavno stu4io u ak6iju+ ,a" 9ato se 4ita5 "to 5e to s4utava da ne stu4i5 4red ?ili6u+ Da li je uistinu u 4itanju sa5o stra: od 4ora9a ili je u 4itanju ne"to "to ne 5ogu o jasniti+ % svako5 sluaju ekanje 5e dovodi do ludila i 9 ilja ne 9na5 :oe li 9avr"iti do o+ ?ora5 "to 4rije

- /2 4ri4re5iti do ru strategiju kako i 5i 5oja golu i6a sletjela na ra5e i 5irisala 5oj 6vijet oni5 isti5 7aro5 koji5 joj ja sada u9vraa5+ ?oje lju avne 5uke nestale su onog dana kada je odr7ana 4re5ijera 4redstave Alu56e sa5 naj analniji5 i9ra9i5a vraao u stvarnost ne i li se olje kon6entrirali na ono "to je 4red nji5a+ % oi5a 4ojedina6a osjeala se oja9an koju su i9ra7avali i glasno+ Ba sa5 se trudio da i5 4ovrati5 djeji s5ije:+ To 5alo vre5ena koje je jo" ostalo 4red na5a 4oku"ao sa5 4retvoriti u igru tvrdei i5 da i naj olji glu56i 4rije nastu4a i5aju tre5u+ ( kad se 4redstava jedno5 9a:ukta onda sve tee 4o4ut rijeke 4a 9ato ne5a 5jesta 4ani6i+ Dok sa5 to govorio io sa5 5iran+ Fudio sa5 se da tu oja9an nije i 'i"nja 4oka9ivala+ Njena 5irnoa 9ato je i drugi5a davala :ra rost+ % to5 5o5entu i9a 9avjese 9auo se 4ljesak 4u like "to je dodatno dalo :ra rost glu56i5a+ ( onda 4o4ut sun6a koje 4onikne i9a o 9ora i o asja 9e5lju, tako je i na 4o9orni6i svijetlost sijala do kraja 4rovodei nas do fini"a u ko5e ko lje"tavi dragulj tre4erei dovodi nas do odu"evljenog 4ljeska 4u like+ Neodre@eni 9vu6i 4relijevali su se naj4rije kao ti:a rijeka, a onda je netko viknuo ravo i i9a toga nastade lavina 4ljeska+ Basno da sa5 io us:ien jednako kao i svi na 4o9orni6i+ Hodajui :odniko5 "kolske 9grade 9a5i"lja5 ?ili6u+ %4ravo sa5 i9i"ao i9 nje9ine kan6elarije i 9ato 5i njena slika jo" uvijek le di 4red oi5a+ I5a ljudi koji u svakoj 7eni gledaj isto+ (ko i: ne 4ri:vaa idu drugoj i svi 9adovoljni+ Ne 5ogu s:vatiti da sa5 ja 4ostao drugaiji a do juer i ja sa5 io takav+ Ta 5i se 7enska toliko uvukla u sr6e a jo" uvijek nisa5 s5ogao :ra rost da joj iska7e5 svoje osjeaje+ !talno 5e ko4ka da 5o7da i5a drugog+ Htio sa5 joj ne"to rei dok sa5 io u njenoj kan6elariji+ ! 5uko5 sa5 9austavljao i9ljeve strasti jer se ona 4ona"ala sa5o slu7 eno+ To je io i ra9log da odustane5+ !ada kada 5i je njen lik i dalje 4red oi5a :oda5 ko i9gu ljen+ Nisa5 ni 4ri5ijetio da se odjedno5 is4red 5ene stvorila 'i"nja+ &d5a: sa5 9astao i veselo je u4itao+- $a5o si se ti u4utilaG -Ide5 do tajni6e 4o nekakvu 4otvrdu+ Njeno djetinje li6e uvijek je i9ra7avalo veselje i e9 ri7nost i u4ravo 9ato ila 5i je vi"e nego draga+ % ovo5 trenutku osjeao sa5 i da 5i i5a ne"to rei ali kao da se sne iva+ Alu4o i se 4onio da joj i9nudi5 to 4itanje+ !legao sa5 ra5eni5a+ %ostalo5 to je njena stvar+ 'rije5e je da 4o@e5 jer 9a koji as se tre a oglasiti 9vono 9a 4oetak nastave+ Ta5an kad se odlui5 4oi ona 5e 9austavi+ ?ogu li va5 ne"to reiG 'jerovao sa5 da se radi o nee5u "to se odnosi na "kolu+ I9nenadi5 se kad 5i s5ireno, a" onako kako je to inila na 4o9orni6i ree: -'eo5a se svi@ate 5ojoj sestri+ &stao sa5 i9nena@en+ (li onda 5i u glavu 4risti7e 5isao+ ?o7da i 5i u ovo5 5o5entu do ro do"la druga 7enska+ ,ar i odagnao 5isli od ?ili6e+ ( o4et "to ako i ?ili6a do9nala 9a tu ve9u a 4ri:vati 5e ko 4artnera+ % svako5 sluaju 4otre na 5i je djevojka+ ?oje godine ne do4u"taju toliko vre5ena 9a a4stinen6iju, a dru"tvo djevojke itekako i 5i godilo+ 'e sa5 9agorio da i i 5u:u u letu a ka5o li ne djevojku+ =ato 5i ova 4onuda 4ada ko s ne a+ Ni"ta se nee desiti ako kod nje 4oku"a5 "to ostvariti+ =ato se o raa5 'i"nji+

- /. -Be li je 9godna 4o4ut te eG -To ete vi o6ijeniti+ Ba s5atra5 da je vrlo lije4a+ -&tkud ona 5ene 4o9najeG -'idjela vas je na 4redstavi+ -Re6i 5i da li ti to 4renosi" njene 7elje kako i se nas dvoje 9 li7ili ili govori" sa5o ono "to si od nje ulaG -&na i :tjela da se na@ete+ &4a, ova 5e od5a: 4oga@a direkto5+ (ko je tako "to da onda i4ak ne 4oku"a5 i 4ri:vati5 tu nje9inu sestru+ 'jeruje5 da 4oslije toga vi"e neu ludovati 9a ?ili6o5 ali ako is4adne da 5e i ?ili6a 4o7eli ostaje 5ogunost da ovu ostavi5+ % koliko 5e ?ili6a i4ak od ije u9 ovu e lak"e i9lijeiti lju avne rane+ To je valjda ra9log da 4ri:vaa5 'i"njinu sestru+ -!utra u va5 9nati rei vi"e, nakon toga je oti"la+ &djedno5 5oje 5isli vi"e nisu us5jerene na ?ili6u ve na novu lju av kojoj jo" ne 9na5 ni i5e, niti da li e uo4e i doi do te lju avi+ $ada sa5 uveer do"ao u svoju so u dao sa5 se u s4re5anje kao da istog asa oekuje5 dola9ak 'i"njine sestre+ Ni"ta neo ino, de"ava se to i drugi5a+ $ladi5 se da i ona i5a iste 4ro le5e+ (ko je ula 5oj odgovor veeras e sla o s4avati+ No ja jo" uvijek nisa5 rije"io ?ili6u+ %oava5 da 5e je 4restao stra: da joj 4ristu4i5+ !utra u to uiniti 4a da konano do9na5 na e5u sa5+ Bedino ega se 4la"i5 da se u isto vrije5e od sada ne ude5 9a avljao sa o je+ Pita5 se i li 5ogao to skriti od nji:+ Interesantno, jo" ni sa jedno5 nisa5 stu4io u ve9u a ve 5e :vata taj stra:+ ,io sa5 u daleko gori5 situa6ija5a i nikada 5e nije ilo stra: a vidi sada+ Nada5 se da e i to uskoro 4restati+ Bedva 4ri5jetljivi os5je: uoi 5i se na li6u kad sa5 to s:vatio+ !utra je novi dan i do9nat u toga vi"e a sada u i4ak 4oku"ati usnuti+ 'aljda se nee o je nai u9 5ene u krevetu+ ! nestr4ljenje5 sa5 tog jutra i"ao do "kole i jedva ekao as da ugleda5 'i"nju+ Nisa5 naga@ao :oe li odgovor iti 4o9itivan ili e 5i rei da je to rekla sa5o tako a da od s4oja ne5a niega+ $ad sa5 konano ugledao 'i"nju veselo 5i je 4ri"la i sao4ila da i se njena sestra 'lasta :tjela sa 5no5 nai veeras+ Pri:vatio sa5 4o9iv i najavio da dola9i5+ ?ili6a danas nije dola9ila na 4osao 4a na5jera da joj konano iska7e5 osjeaj ila je odgo@ena+ %veer kada sa5 ugledao 'lastu od5a: sa5 uoio slinost sa 'i"njo5+ %oava5 da je lije4a i da 5i 'i"nja nije 4retjerala u :valjenju+ ! njenog li6a 5u"ki ne 5ogu sa5o tako odvratiti 4ogled+ $ru4ne 6rne oi lije"tale su sjaje5 dok su 4unake usne i9ra7avale 9a5a5nu dra7 s nje7ni5 i jasni5 o riso5 rade +Ne ide 5i u glavu da tako 9godna djevojka ne5a deka+ ( "to da u9 5ene i5a jo" nekogaG Ne, ne i to 5ogao 4odnijeti+ Neko vrije5e sa5 je gledao i us4ore@ivao sa ?ili6o5+ Pri to5e sa5 se 4itao i5aju li i"ta 9ajedniko+ Na 4rvi 4ogled uoio sa5 jedino da su o je jednako 9godne, ali i9 ?ili6e 9rai do rota, iskrenost i u5iljatost "to kod 'laste ar 9a sada ne i: 5ogao 4rogno9irati+ (li e5u i: uo4e us4ore@ivati+ 'lasta je sada tu i e9 o 9ira na njene kvalitete 5ora5 je 4ri:vatiti i 4o 5ogunosti 9adr7ati ako 7eli5 da i5a5 djevojku+ ( kako ka7u u narodu, olje je i5ati vra46a u ru6i nego golu a na grani++ Do sada su te golu i6e jo" uvijek na grani jer je 4itanje kako e 5e

- // 'lasta 4ri:vatiti i :oe5o li se i sutra nai ili e 4roletjeti i9nad 5ene a" kako to ine i golu ovi+ Pri"ao sa5 joj li7e, 4ru7i5 joj ruku i 4olju i5 je u li6e a 4oto5 joj uruuje5 ru7u koju sa5 4onio so o5+ !ve je 4ri:vatila sa os5je:o5+ Nakon toga 4oveo sa5 ju u kavanu gdje s5o sjeli 9a sol u kutu i 9alju ljeno gledali+ Da li 5e tako gleda uistinu i9 9alju ljenosti na 4rvi 4ogled ili sa5o i9 4ristojnosti, 4itao sa5 se+ $ad sa5 4ri:vatio njenu ruku u9vratila 5i je stisko5+ To 5i je io 9nak da se vi"e ne tre a5 4itati 4ristaje li na 5oju lju av ili ne+ Dok s5o ra9govarali trudio sa5 se da na nju ostavi5 doja5 9rele oso e + &nda je 4ogleda5 i kad uoi5 da i ona 5ene 4rodorno gleda u4ita5 je: -&vo "to na5 se trenutano doga@a, je li to uistinu lju av na 4rvi 4ogledG -=ar i dalje su5nja" u toG &i joj se 9asjale, rekao i: da se 9 ilja osjea sretno5+ % to5 asu i ja sa5 osjeao 4onos "to sa5 4rido io takvu lje4oti6u + -Po4ij 4ie i 4o@i5o na4olje+ -=a"to tako r9oG u4ita 5e i9nena@ena+ -=ato "to te 7eli5 odvesti na neko 5jesto skriveno od 4ogleda da te 5ogu nes5etano grliti i lju iti+ Bedva eka5 na taj as da svoje usne 4rilju i5 u9 tvoje+ %vjeren sa5 da i ti to 7arko 7eli"+ Dok sa5 ekao njen odgovor is4itivaki sa5 ju 4ro5atrao+ I9ustila je "a4to5 sa5o da+ ( 4oto5 je dodala- ini 5i se da je sud ina odredila da s5o nas dvoje kao stvoreni jedno 9a drugo+ Doi5 s5o se na"li u o li7nje5 4arku 9au9eli s5o slo odnu klu4u i jo" 4rije nego s5o sjeli ve s5o ot4oeli sa lju ljenje5+ &djedno5 ona od5ie glavu i strogo 5e 4ogleda+ -Nada5 se da u 5eni ne uvi@a" laku 7ensku koja sa5o tra7i avanturuG -&tkud ti ta 5isao odjedno5 do@e u glavuG -Pa, ovo na5 je 4rvi susret a ve se 4ona"a5o ko da s5o u ve9i 4ar 5jese6i+ -To koliko ve9a traje 5anje je va7no+ 'a7ni su osjeaji a oni na5 uka9uju da ne tre a5o gledati na kalendar niti no "to 4i"e u 4ravilniku+ Prigrli 5e 4onovo i 4re4usti se osjeaji5a kao da na"a ve9a traje ne 5jese6i5a ve godina5a+ $ada s5o se na4okon o4rostili 4ogledo5 sa5 je 4ratio dok je odla9ila+ 3rvena :aljina koju je i5ala na se i sjajno je 4ristajala njeno5 vitko5 tijelu+ Doi5 je u"la u kui ja sa5 4onovo svratio do kavane gdje sa5 4o4io a"u 4iva a 4oto5 sa5 4o"ao kui+ !lijedeeg dana u "koli kolege su na 5eni 9a5ijetili drugaiji i9ra9 li6a+ !vjestan da su u 4ravu nas5ijao sa5 se+ Aotovo istog trena 4ored 5ene 4ro@e ?ili6a+ !a5o 5i je rekla og i oti"la dalje+ &klijevao sa5 da joj dovikne5 da stane i u4ravo kad sa5 se na to odluio 4rila9i joj jedna kolegi6a+ Ne, sad to vi"e ne dola9i u o 9ir+ ,itno je da sa5 4ro io led i doi5 se uka7e druga 4rilika odluno nastu4a5+ Ckolski sat ve je 9a4oeo a ja jo" u :odniku+ Nije 5i drago kad dje6a kasne na nastavu, tako ne s5ije5 ni ja+ Pola9i5 do dvorane+ !lijedei dani 4rotekli su u 9ajedniki5 i9las6i5a sa 'lasto5+ Pred na5a je uvijek ilo u9 udljivo vrije5e 4uno lju avne idile+ -,ilo i lije4o da veeras ostane" kod 5ene s4avati, 4redlo7io sa5 joj+

- /-=na" da i to rado uinila ali ne 5ogu 9 og 5a5e+ &na i se jako 9a rinula i skoro nikada ne 9akla4a oi dok se ja ne 4ojavi5 u kui+ Da je u4ita5 9a do9volu, 9na" da je nikako ne i odo rila+ -$ako i ilo da sutra 4o@e5o na jedan i9letG -To ti je do ra ideja+ &si5 "to se svakodnevno valja5o 4o tvo5 krevetu ovo i na5 ila do ra 4ro5jena+ ( 5o7da na5 tre a i 5ala 4au9a od tog tu6anja do esvijesti+ Na i9letu je 'lasta u7ivala u divljoj 4ustolovini 4laninarei 4o uta ani5 sta9a5a do osvajanja najvi"eg vr:a+ $ada s5o se uveer vratili doekala 5e 5r9ovoljno 5oja ga9dari6a+ I9nenadio sa5 se 9 unjen kada 5i je rekla da u so u vi"e ne s5ije5 dovoditi 7enske+ ?orao sa5 to 4ri:vatiti dok ne 4rona@e5 drugu so u ali kako to rei 'lasti+ I kako e ona na to reagirati++Doi5 s5o se drugi dan na"li nisa5 oklijevao da joj to sao4i5+ Na sreu nije 4ravila 4ro le5e 5ada sa5 9nao da e na5 4rivikavanje lju avne idile u 4arku 4raviti 4ro le5e+ Tako je i ilo+ Dok s5o sjedili na klu4i njene oi 4rivikle na ta5u ugledale su 5anijaka koji je i9a gr5lja 9urio u nas+ &d njegove 4ojave toliko se u4la"ila da je od5a: 9atra7ila da je 4ovede5 kui++ Nije 4o5oglo ni to "to sa5 4otjerao 5anijaka+ Ni nakon u je@ivanja vi"e se nije usudila ni sjesti na klu4u+ &ti"li s5o 4oti"teni+ & eao sa5 joj da u "to 4rije 4ro5ijeniti stan a da u uskoro ku4iti neki stari auto+ %vjeravao sa5 ju da e na5 o4et iti lije4o i da nas ni"ta nee s4rijeiti da i dalje vodi5o lju av ko i do sada+ Do tad je ila u4la"ena i 9 unjena ali kad je ula sve te 5oje utje"ne rijei o4et se s5irila i 4rivila u9 5ene+ I9nenada 5i sine u glavu+ Pa 5ogli i lju av voditi i u 5ojoj dvorani+ %veer i onako u njoj ne5a nikoga, jedino je 4ro le5 kako nes5etano ui+ Nai5e uveer se 4red vrati5a oku4lja o4or es4osliara, iv"i: uenika koji se tu i drogiraju+ (ko nas uoe 5ogli i nas i ka5enovati+ I4ak to ne dola9i u o 9ir jer i se jo" vi"e u4la"ila+ $ako je ta ideja naglo do"la tako je naglo i s4lasnula+ Fe7nja da se i dalje 5a9i5 s4lasnula je ve na startu+ To je ra9log da ve sutra 4oku"a5 4ronai novo utoi"te koje na5 o4et osigurava nes5etanu idilu+ Dani su 4rola9ili a oluja u du"i nikako da se s5iri 9 og nastale situa6ije+ &sjetila je to i 'lasta 4a u5jesto da ja nju u5iruje5, ona je 5ene uvjeravajui da se str4i5 i da e se sve dovesti na nor5alu 9a koji dan+ &d tada s5o se sastajali rje@e+ Tog dana dr7ei se 9a ruke "etali s5o o alo5+ Besenje 4o4odne najavljivalo je da dola9i :ladnije vrije5e, 4ogotovo noi+ ?ada jo" sun6e nije 9a"lo i4ak se ve sada u9 4ovjetara6 koji 4u"e sa 4uine osjea :ladnoa +Do ro da sa5 4onio d7e54er so o5+ Ponudi5 ga 'lasti+ &grni ga, it e ti to4lije+ - ( ti, i te i e iti :ladno+ -=a 5ene ne5a 4ro le5a, ta 9na" valjda da 5ene grije lju av+ -Lju av ti jedino ja 5og 4ru7iti ali na 7alost 9a to ne5a5o 4rikladno 5jesto+ I 4itanje je kad e se ono o istiniti+ -Evo u4ravo sada i to ovdje+ Doi5 se jo" 5alo 9a5rai tu nas nitko nee nai+ !jeli s5o i stisnuli se a 4oto5 4re4ustili lju avi+ % daljini ula se ti:a 5u9ika i9 nekog restorana na o ali+ Dok su se nje7ni 9vu6i 4rela5ali i9nad na"i: glava, 5isli su na5 ile us5jerene u drugo5 4rav6u kako usreiti jedan drugog+ Njen vrsti 9agrljaj i 4redano lju ljenje govorili su 5i da je i dalje sretna u9 5ene, e9 o 9ira "to s5o na 5jestu koje a" ne 4ru7a ko5o6iju ko krevet 5oje so e+

- -* !utradan sa5 na9vao telefono5 'lastu+ %5jesto nje javila se 'i"nja+ -Adje je 'lastaG -I9a"la je u trgovinu+ -Re6i joj da sa5 na avio karte 9a kino i da ju u "est eka5 is4red kino 9grade+ - Do ro, rei u joj+ &d5a: je s4ustila slu"ali6u 4a da sa5 i :tio ne i joj vi"e 5ogao "to dodati+ Naravno da sa5 se 4oveselio "to u s njo5 vrije5e 4rovesti u9 do ar fil5+ ( i 'lasta je 4ri7eljkivala da ga sku4a 4ogleda5o+ % "est sati vesela sr6a stajao sa5 4red kino5 i ekao njen dola9ak+ Nisa5 krio stra: da ne 9akasni+ Pogleda5 na sat+ Do "est fali jo" deset 5inuta+ I5a5o vre5ena+ Nada5 se da u je sada ugledati+ Fudno, do sada nikada nije kasnila na s4oj+ 'aljda nee ni danas+ ,io i grije: ne vidjeti taj fil5+ Ne i: :tio da u@e5 sa5 a ona se 4oslije 4ojavi+ ( "to ako se uo4e ne 4ojavi+ ?isli su 5i se rojile 4o glavi od nestr4ljenja i ta5an kad sa5 ve i9gu io nadu da u je ugledati uka7e se 'i"nja+ - &tkud ti, a gdje je 'lastaG ,io sa5 nestr4ljiv da uje5 odgovor+ - Nee doi+ &tkad je oti"la u grad jo" se nije vratila 4a joj nisa5 5ogla ni sao4iti 4oruku+ =ato sa5 do"la da va5 ka7e5 kako ju ne i i dalje ekali+ -,i li ti 4o"la sa 5no5 u kinoG -=astala je s odgovoro5 kao da oekuje da ju jo" jedno5 lju a9no u4ita5+ -Fuj, ne5a5o vre5ena 9a ra95i"ljanje a fil5 sa5o "to nije 4oeo+ -Ide5o onda, 4a 9ato sa5 i do"la+ Ne slutei "to je ti5e 5islila u@e5o u kino+ Prvi 4ut u 7ivotu io sa5 9 unjen, gotovo u4la"en 9ato "to se 4ojavljuje5 sa ueni6o5 u kinu+ (ko 5e netko vidi 5ogao i to krivo 4rotu5aiti+ Best da je ona sestra 5oje djevojke ali tko to 9na+ Hoe li 4oslije uslijediti 4rie+ Prisjea5 se kolege koji je 9 og toga i5ao i te kakvi: 4ro le5a+ Na svu sreu u"li s5o u dvoranu 9adnji i ta5an kad s5o sjeli ot4oeo je fil5+ % 4rvo vrije5e 'i"nja se dr7ala na rastojanju, no doi5 su nastu4ile s6ene stra:a ili na4etosti 4rilju ila se u9 5ene 4o4ut 4ijavi6e+ Toliko 5i je stiskala nadlakti6u da sa5 skoro osjeao ol+ Nisa5 io 9 unjen ni s5eten+ !5atrao sa5 to sa5o djejo5 reak6ijo5, ali kad je o grliv"i 5e svoju glavu stavila na 5oje ra5e a nakon toga i u 5oje krilo, 4o udila 5i je i strast 4a sa5 reagirao ko 5u"kara6+ Da to ne 4ri5ijeti lagano joj 4odi7e5 glavu+ &na 5e nakon tog 4ogleda, nas5ije se a 4oto5 4onovo glavu stavlja u krilo+ Trn6i 5e 4odila9e kad uoi5 da se 4onovo 4okree 5oja 5u"kost+ ,io i grije: da joj i dalje do4usti5 da ostane u to5 4olo7aju+ Ponovo joj 4odi7e5 glavu koju ona 4re5je"ta na 5oje ra5e+ Nisa5 je krivio "to je do toga do"lo+ Pre4isivao sa5 da je to sa5o reak6ija na doga@anje u fil5u+ Nadao sa5 se da e to uskoro 4roi kad nastu4e druge s6ene+ !reo5 su ostali gledao6i ili 9anijeti fil5o5 4a na nas nitko nije o raao 4a7nju+ I4ak, 5ene je ti"tao stra: i 9ato sa5 jedva doekao kraj fil5a+ &dlije4iv"i se od nje u 4rvi tren 4ona"ao sa5 se 4o4ut nes4retnog djeaka kada 4rvi 4ut stu4a 4red djevojku+ - Da li ti se do4ao fil5G- u4ita5 je sa5o da 5isli skrene5 na drugo+ -(ko vas 9ani5a 5oj sud rei u va5 kada i9a@e5o na4olje+ %inilo 5i se da je 5alo 4ogo@ena 5ojo5 reak6ijo5+ Da i ju o4et s5irio i 4rivolio na 4rija"nje stanje lago je 4rivue5 k se i i 4ovede5 van i9la9a+ Dok je koraala is4red 5ene 9agledava5 se u njeno tijelo+ Tijesne tra4eri6e isti6ale su 9a5a5nu stra7nji6u na ujalu ko ja uka+ Fudio sa5 se da to do sada nisa5 9a4a7ao+

- -1 Put do njene kue vodi nas ste4eni"te5 4reko 4arka+ %s4injui se natje6ali s5o se tko e 4rije stii na vr: ste4eni6a+ Na startu sa5 joj dao 5alu 4rednost ali 4oslije sa5 to 9a7alio jer sa5 uvidio da 5i je ravno4ravni 4artner i 9ato je odnijela 4o jedu+ Na kraju ste4eni6a u9da:ne i veselo klikne:- Nada5 se da 4ri9najete 4o jedu+ Nakon toga o4et 5e 4ri:vati 9a nadlakti6u i 4ri ije se u9 5ene+ Doi5 s5o ugledali 4ra9nu klu4u 4u"ta 5e i od5a: sjeda na nju+ !voj 4ogled us5jeri 4oto5 na 5ene+ - No, :oete li konano sjesti do 5eneG - Pa 5o7da i5a" 4ravo+ I ja se tre a5 5alo od5oriti od ti: ste4eni6a+ Doi5 sa5 sjeo o4et 5e o grli i svoju glavu 4ola7e na 5oje ra5e+ =audio sa5 se toj reak6iji+ Pogleda 5e i utje"ni5 rijei5a ree+ -&vdje je :ladno i ako se ne stisne5o s5r9nut e5o se+ -!5o se ti sti"i ako 5isli" da ti to ini do ro+ Tu nas i onako nitko ne gleda i 9a"to da joj ne 4riu"ti5 to da se 5alo 9agrije+ Ta nije to nikakav grije:, doka9uje5 se i+ - =agrlite i vi 5ene 4a e na5 iti jo" to4lije+ %inio sa5 to s4ontano ne vidjev"i u to5e nikakvo 9lo+ (li doi5 sa5 ju o grlio njena ruka stade kli9ati 4o 5o5 stasu++ Trajalo je to nekoliko asaka a onda 9astane te se o4et 9agleda u 5oje oi+ -Ne 7eli5 da 5e tako gleda"L Rekla je to nje7ni5 glaso5+ %oio sa5 da 5e oslovljava sa ti+ ,io sa5 5alo 9au@en ali nije 5e to 9as5etalo+ Pa ve s5o tako rei u rodu i ni to nije grije:+ - $ako to 5isli" da te gleda5G -I5a5 osjeaj da i5a" 4otre u dr7ati 5i 4rodikeG -Ne, na to uo4e nisa5 4o5islio+ -Drago 5i je da sa5 se onda 4revarila+ -Re6i kako i :tjela da se 4ona"a5G Pogleda 5e o4et a 4oto5 se 4odi7e i sjeda 5i u krilo a nakon toga o grli 5e oko vrata i svoju glavu 4rislanja do 5oje+ To 9 ilja nisa5 oekivao+ % 4rvi 5a: dvou5i5 se "to da uradi5+ Dok sa5 se sne ivao ona se u9 5ene jo" jae stisne+ Tada i ja ruka5a o grli5 njen struk+ Doi5 je to uoila njen stisak naglo 4o4usti a tada naglo5 kretnjo5 jednu nogu 4re a6uje 4reko 5oji: nogu i 9aja"i 5i u krilo+ Poto5 5e :vata 9a glavu i svoje sen9ualne usne 4rilju ljuje u9 5oje++ Nakon "to s5o se 5alo odvojili ja joj ree5: - Tako 5lada djevoji6a ne i to s5jela jo" raditi+ -=ar si 9 ilja u toj 9a ludi da sa5 jo" 5ladaG -( 9ar nisi, tek ti je 10 godinaG -$oliko je te iG -?eni je )0+ -No vidi" i 5oj je ota6 stariji od 5oje 5a5e 1* godina+ Pri5ijetio sa5 da je to rekla s osjeaje5 ljutnje+ -Ne5oj iti toliko osjetljiva ali injeni6e govore da si ti jo" uvijek sa5o djevoji6a+ -$ad i svi na to gledali tako onda 5e@u 5ladi5a uo4e ne i ilo lju avi+ -Nisu u 4itanju sa5o godine, 5ora" s:vatiti i to da si ti jo" 5oja ueni6a+ -Ne govori o to5e+ Ta valjda ti je 4o9nato da su 5nogi 4rofesori o7enili svoje ueni6e i to s daleko veo5 ra9liko5 u godina5a nego "to su na"e+

- -) -Alu4ost, 4a nee5o sada us4ore@ivati nji: sa na5a+ -( 9ar 5isli" da i se na na"u ve9u tre alo ekati dok navr"i5 1/+ 4a da tada 9a4one na"a lju avG -No do ro, nisu u 4itanju sa5o godine+ Rije je i o tvojoj sestri+ -& njoj ne 7eli5 ras4ravljati u ovo5 5o5entu+ !ada sa5 ja tu i radije se 4re4usti osjeaji5a+ Rekla je to odluno a 4oto5 5e 4onovo jae stisne i svoje usne 4rilju i u9 5oje+ 'i"e se nisa5 dvou5io+ Dok sa5 je lju io osjeti5 da 5i se na rekla 5oja 5u"kost na kojoj ona sada sjedi+ To je od5a: osjetila i u "ali 5i na a6ila+ - I5a5 osjeaj da 5e odo9do ne"to jako 4od ada+ Dragi o7e tko i rekao na njoj+ Tako 5lada a ve tako 4re4redena+ &na se toliko 4rivila u9 5ene da sa5 jedva dola9io do da:a a kad sa5 :tio uda:nuti 4rekidala je to strasni5 4olju46i5a+ (ko ovako nastavi5o oji5 se da e to ii i dalje 9 og ega i se 5ogao kajati do kraja 7ivota+ %9eti joj nevinost u 4etnaestoj godini ilo i 9lora ljivo+ =a to i 5ogao iti i osu@en da se koji5 sluaje5 do9na+ I4ak 5ora5 4ri9nati da se u ovo5 asu osjea5 sretan i 7elio i: da to nikada ne 4restane+ ( onda 5i se o4et 9anu rojiti 5isli na 4osljedi6e+ $akve li ne4ravde+ Neki ti4ovi 4uni love i5aju 7ene i 4o 1* godina 5la@e od nji:+ I4ak ra9lika je "to su one 4unoljetne a 'i"nja je jo" 5aloljetni6a+ Dokle+ 'e idue godine kad stu4i u srednju "kolu u:vatit e je neki 5ula6 i i9le7avati se na njoj do esvijesti+ ( ja da sada ne"to uradi5 io i grije:+ $ojeg li a4surda+ ( o4et, 5ora5 to 4o"tivati, jer kako se god u95e ona je i4ak ne9rela i "to da 9anese+ Ne, takve stvari ne s5ije5 si do4ustiti 5a koliko god 7elio da se to ostvari+ &dustaje5 od na5jere da ide5 dalje a ini 5i se da se i ona sra5ila da 4rva 4odu95e korake+ Dugo s5o jo" sjedili u to5 4olo7aju i "utke se 4ro5atrali ili lju ili i tako nai95jenino+ Nje9ine oi 4une nade oekivale su da u ii dalje+ !ada vidi5 da se ne usu@uje 4rva 4otakne 5oj dola9ak do 6ilja+ = og ega 4redigra i ide nego da se stigne do 6ilja+ <eljela je to ona +<elio sa5 i ja ali uste9ao sa5 se da se to ne ostvari+ =nao sa5 da ako to ne uini5 danas ja, to e sutra uiniti netko drugi jer djevojka kad ide da to ostvari ne odustaje+ Rovalo 5i je to u glavi sve dok sa5 je dr7ao u naruju+ ( onda 5i o4et govori neki neujan glas+- Ne ini toL ( 9ar ovo "to sa5 do sada inio nije grije:G &djedno5 5e o u9e ne5ir kojeg ne 5ogu o jasniti+ Naviknut da tre9veno donosi5 odluke stavlja5 na vagu osjeaje i 4osljedi6e+ Fini 5i se da i 4ogrije"io da ide5 dalje, 9akljuuje5 % 4itanju je i 'lasta kako i ona 4odnijela tu ve9u+ 'jeruje5 da i 5i oi isko4ala da o ovo5e "to do9na+ Tu je i ?ili6a 9a koju 5e itekako ve7e sr6e+ Cto i ona rekla da uje kako sa5 o lju io 5aloljetni6u++ Ne, 5ora5 od5a: 4rekinuti sa ovo5 igro5 ali na nain da ju ne uvrijedi5+ -'i"nja, ve je kasno i 5orali i 4oi kui+ ,oji5 se da se tvoji ne 9a rinu gdje si+ -=a"to 5ora5o 4rekidati ovu idiluG- =a"to nis5o i"li do krajaG- u4itala 5e tu7na 4ogleda+ -=na" da 5i je ilo lije4o u tvo5 9agrljaju ali oji5 se 9a te e a i 5ene ve7u o ave9e da jo" ne"to uini5 kod kue u ve9i nastave+ -=ar i 9 ilja 7elio ostati u 5o5 9agrljaju da je vi"e vre5ena 4red na5aG - Pa sad, neu ti rei a" sve+ ?o7da sa5 to rekao sa5o tako a 5o7da uistinu i i+ Poga@aj+

- -1 Nisa5 joj :tio dati odvi"e vjere i nade 9a nastavak ovoga "to s5o tu 9a4oeli+ !:vaa5 da na5 je ilo lije4o i 7elio i: da to 5ogu 4onoviti, no jedno je 7elja a drugo 5ogunost+ &vo drugo uka9uje da se to vi"e nee 4onoviti+ =na5 da e joj iti te"ko+ Pret4ostavlja5 da je toliko 4a5etna i 9rela da uva7i 5oju odluku+ !tisnuti jedan u9 drugog nakon "to s5o se ustali sa klu4e 4ola9i5o do njene kue+ Prije nego s5o se rastavili jo" s5o se jedno5 4olju ili+ Hodajui 4oslije do svoje kue 9a5i"ljeno sa5 ko5entirao+ ,it e 5i te"ko istrgnuti se i9 nje9ina 7ivota+ ,oji5 se toga kada joj ude5 rekao da je 5e@u na5a kraj ne ostavi5 na nju 4osljedi6e 9 og koji: i si 5ogla ak i ne"to uiniti+ Tek i je tada i5ao na savjesti+ ?orat u itekako 4a9iti da se 4rekid te ve9e ostvari 4oste4eno+ (li kako da ju i dalje dr7i5 na rastojanju+ Ne 5ogu rei da 5i nije 4rirasla sr6u ali ta ve9a sa5o i 9avr"ila lo"e ako i ju nastavili+ 'i"e ak i ne rine5 "to i se desilo sa 5o5 ve sa njo5+ =a"to sa5 se uo4e 4re4ustio njeni5 osjeaji5a+ Tre ao sa5 od5a: reagirati+ ( o4et tada i ju uvrijedio i tko 9na i li to ilo jo" gorje+ &na je 5lada i estita djevoji6a i 7ivot je 4red njo5+ % to5 7ivotu i5at e jo" 4uno avantura a 9a 5ene e 9a oraviti jednako tako kao i "to se 9a oravljaju i 5noge druge stvari+ %9 to tu je i njena sestra 4re5a kojoj sa5 e 4onio e9o ra9no+ !ada je kasno da o to5e 5isli5+ Nada5 se da u to is4raviti na"i5 daljnji5 sastan6i5a+ 'jeruje5 da 'lasta 9a to nee do9nati+ % stvari i nije ilo niega, jedino 5e 9anijela 5alo strast koju jednostavno nisa5 5ogao od iti+ Naj olje je da o to5e vi"e ne ra95i"lja5+ =a4eo 5i je korak kada sa5 ju sutradan ugledao u "koli+ Dok ju gleda5 4rosu@uje5 da je uistinu lije4a+ !igurno i u9eo drugaiji stav da je 5alo starija+ &kru7ena dru"tvo5 4ro"la je kraj 5ene+ % skriveno5 4ogledu uoava5 da 5i 4oruuje kako je sino u7ivala u 5o5 9agrljaju+ Da ar u r9o do@e kraj "kolske godine 4a da ot4utuje negdje na 4ar dana 5o7da i se njena lju av o:ladila i lak"e i 5e 9a oravila+ ?orat u vi"e vre5ena slijedei: dana 4ro oraviti u9 'lastu+ $ad 'i"nja to uoi, is4rva e 4u6ati od lju o5ore, a 4oslije e se 4o5iriti da tako 5ora iti+ 'jeruje5 da sestri nikako ne 7eli dati do 9nanja da 5e i ona voli+ Da joj to ka7e i95e@u nji: dvije nastao i 4akao+ Po@e5 do telefona i na9ove5 'lastu+ -Adje si io juer, 9a"to 5i se nisi javioG =ar sa5 joj s5io rei da sa5 io sa 'i"njo5G Na"li s5o se uveer+ - Rekao si 5i da e" na aviti karte 9a kino+ Pun ne5ira nisa5 joj 5ogao rei da sa5 ve io u kinu+ =ato joj o ea5 da u to 4oku"ati i5 4rije+ % svo5 7ivotu nisa5 io u takvoj dile5i "to da uini5 sa ove dvije sestre+ Naravno da se oji5 da 'lasta "to 4osu5nja+ (ko 'i"nja i dalje nastavi sa u4orno"u kojo5 je 9a4oela oji5 se da se to ne otkrije+ =a sad se 5ora5 4re4ustiti sti:iji i uvjerenju da e sve do ro 9avr"iti+ %vijek na stvari ovjek tre a da gleda s o4ti5i95o5 i 9ato ne s5ije su4rotno 4resuditi+ % 4oetku sa5 i o4ti5istiki gledao na lju av sa 'lasto5 a sad uoava5 da to vi"e nije tako kako je ilo u 4oetku+ Da li je 9a to kriva 'i"nja ili jo" uvijek 5oja 7elja 9a ?ili6o5+ 'lasta nije 5ogla odoljeti 4a 5e stala grliti i lju iti+ $ad s5o se odvojili ja je 4ogleda5 a 4oto5 9a4ita5+ -Cto i rekla da 5e 9atekne" sa drugo5G -'ra7e 5u"ki, 9ar 5e 7eli" 9afrkavati ili nainiti lju o5orno5G -=ar 5isli" da se "ali5G

- -8 -( 9ar neG- 4ogleda 5e 9au@eno+ - Ludo 5ala i te kako se "ali5+ &4et je 4rivue5 k se i i 4olju i5+ -Nisi 5i odgovorila "to i uinila da uje" da i5a5 drugu djevojkuG -% ila i i te e i nju+ &va 4rijetnja 5e 5alo 9u6nu+ Da, evo jo" jedne 4otvrde da "to 4rije 5ora5 od a6iti 'i"nju+ ?oglo i 4roi i gorje nego se nada5+ -Danas se nekako udno dr7i", 4ri5ijetila je to o9 iljna glasa+ -?a uvijek sa5 isti+ ?e@uti5, 7eli5 naglasiti da kad s5o sku4a stalno tra7i5o sa5o 5jesto da se 4o"evi5o+ ( ja i :tio da jedno5 i 5alo o9 iljnije 4ora9govara5o+ -Do ro gos4odine, ti kao da si se tek ovog 5o5enta 4ro udio+ $ad god 5e gleda" od u9 u@enja koje vi@a5 u tvoji5 oi5a ne 5ogu ni rije 4rogovoriti dok 5e ne do ije" a 4ria" 5i 4rie o neko5 ra9govoru+ Da se s to o5 i4ak nije "to dogodiloG -Nije ni"ta 4o srijedi ali 4alo 5i je na 4a5et da i se jedno5 tre ali 9aista otvoreno i9jasniti jedno drugo5e+ -Do sada ti nikada nisa5 ni"ta krila+-tada 5alo 9astane i o9 iljno se 9agleda u 5ene+ Hej, 5o5ino, da ti 5o7da ne"to ne krije" od 5eneG -$oje"ta+ =na" da sa5 ti uvijek do sada io iskren+ -Radije 4re@i5o na drugu te5u jer ova 5e 4oela o4tereivati+ -$ako i ilo da 4o@e5o do kavane gdje s5o 9a"li kad s5o se 4rvi 4ut sreliG -To ti je do ra ideja+ ?o7da i nakon jedne a"i6e jakog 4ia o4et do"ao k se i i od tada 5akar 5alo 6ugnut i4ak tre9venije govorio+ -Boj, sad se sjeti: da kod se e ne5a5 ni novia+ -Ne rini 9a nova6+ Toliko koliko na5 tre a i5a5 ja -Neugodno 5i je da ti 4laa"+ -=a"to, 4a :oda5o ve toliko dugo da je svejedno tko 4laa+ -Do ro, 4o@i5o onda+ $ad sa5 slijedeeg dana do"ao u "kolu is4red 5og ka ineta 9atekne5 'i"nju+ Doi5 ju ugleda5 9astane5 i u4ita5 se da li da se vrati5 do 9 orni6e ili da joj 4ristu4i5+ Alu4ost, a 9a"to da je i9 jegava5G Bednog dna 5ora5 joj sao4iti "to 7eli5 i suoiti se sa injeni6a5a a kako s5o sa5i 5o7da je sada i vrije5e da to uini5+ $ad sa5 joj 4ri"ao otvara5 vrata i ree5: -:ajde u@i 4a e5o u 5iru 4ora9govarati+ Doi5 sa5 9a so o5 9atvorio vrata ona 5i se a6a u 9agrljaj+ %4ravo kad je svoje usne :tjela 4rilju iti u9 5oje ja i95e@u stavlja5 ruku+ -Ne, to vi"e ne s5ije5o initi- io sa5 odluan+ Is4ustila je ruke 4oto5 9urei i9usti+ -Cto ti je danasG -Nije u 4itanju sa5o danas vei sutra i tako svakog dana+ ?isli5 da s5o 4ogrije"ili "to s5o do4ustili da do ovoga do@e+ ( da se jo" dalje ne ras4la5sa olje je na vrije5e 4rekinuti+ -Ne 4ita" se da li i ja na to 4ristaje5G -!:vati 'i"nja da 9 og te e 5ogu ostati ne sa5o e9 4osla ve i 5ogao i 9avr"iti u 9atvoru+

- -0 -Ne, ti s:vati da ja vi"e ne 5ogu e9 te e+ Radije u se u iti nego 4rekinuti na"u ve9u+ -Alu4ost, ova lju avna gro9ni6a 4roi e te i5 4o4ije" to4li aj+ 'idjet e" da e ti od5a: iti olje+ -Te tvoje tera4eutske savjete radije 9adr7i 9a se e+ -?o7e" li onda ikako s:vatiti da 5ora5o 4rekinuti tu ve9uG - Pona"a" se ko nitkovL No udi siguran da ja neu odustati 4a 5akar o to5e ude rujala 6ijela "kola+ -%ra9u5i se jer ti5e sa5o 5eni nanosi" 9lo+ ( tko drugo5e ini 9lo tu ne5a nikakve ve9e ni s4o5ena o lju avi++ -To nisi s5io rei+ Ba te 9aista voli5 i sve i: uinila 9a te e a ti 5e od a6uje" ko staru kr4u+ I9 njeni: oiju 4oteko"e su9e+ Na4regnuto sa5 ra95i"ljao "to da sada uini5+ (ko ju ne ura9u5i5 u stanju je nainiti i u9 unu+ Da 5e i ne ka9ne, od ruke vi"e se ni dana ne i s5io 9adr7ati u "koli+ -'i"nja, sve je do"lo tako naglo+ -,e9 o 9ira kako je do"lo ne 5o7e" 5e sa5o tako od a6iti+ Ta 9na" da i ja i5a5 osjeaje+ -!:vaa5 te ali tu ve9u 9a sad dok si jo" 5oja ueni6a 5ora5o 4rekinuti i9 ra9loga kojeg sa5 naveo i kao ra9u5na djevojka to 4ri:vati ako 5i 7eli" do ro+ Da se o na5a ilo "to 4rouje ode 5i karijera u vra7ju 5ater+ -Besi li siguran da o to5e nisa5 ni sa ki5e ra9govaralaG %4la"eno ju 4ogleda5+- =ar jesiG -!vakako da jesa5+ -& o7e, "to 5i to uradi"L -% koliko nastavi5o dalje na"u ve9u sve e ostati u tajnosti+ Nervirala 5e njena u4ornost a s5etalo 5e "to se ne dade ura9u5iti+ $oliko 9akljuuje5 i dalje e ostati 4rkosita+ !ada jedino 7eli5 do9nati kojoj se je 6uri6i 4ovjerila+ % toj do i djevoji6e o ino i5aju inti5nu 4rijatelji6u kojoj 4ovjeravaju sve svoje tajne+ Pod :itno 5ora5 do9nati koja je to+ &d svoje odluke e9 o 9ira na 4osljedi6e i4ak ne s5ije5 odustati+ &4et joj se u5iljato o raa5+ -'i"nja, ta 9na" da sa5 te 9avolio i da u te uvijek voljeti e9 o 9ira na sve "to 5i se ude de"avalo u 7ivotu ali sve dok si 5oja ueni6a vi"e se ne 5o7e5o nala9iti 9 og ovog ra9loga+ Bo" nisa5 ni dovr"io reeni6u a ona se je6ajui s4usti na stoli6u+ Plakala je ko da joj je u5ro netko naj5iliji+ -Dragi o7e, 9ar 5i 7eli" navui 4u liku 4red vrata+ Podigla je glavu+ &i su joj gro9niavo 4la5tile+ Tada se naglo 4odigne i a6i u 5oj 9agrljaj, 4olju i 5e strasno a 4oto5 istri i9 ka ineta+ Aledao sa5 9a njo5 "utei+ !reo5 da u :odniku nije ilo nikoga+ Te"ko sa5 disao 4a 9 og toga sjeda5 na stoli6u, osjea5 se es4o5oan =a5i"ljeno 9uri5 u jednu toku a onda u9i5a5 ru4i i ri"e5 9nojno elo+ = og rige osjea5 da 5e o lio 9noj i 4o drugi5 dijelovi5a tijela+ &djedno5 9auje5 ku6anje na ula9ni5 vrati5a+ % 4rvi 5a: 4o5islio sa5 da se o4et 'i"nja vratila+ &dlui5 da u je ukoriti kad u@e unutra+ %staje5, od5ie5 stola6 i 4rila9i5 vrati5a+ I9nena@en 9agleda5 se kad u5jesto 'i"nje ugleda5 ?ili6u+ =astao sa5 kao da 5e gro5 4ogodio+ %5jesto da

- -2 joj "to ree5 sa5o sa5 uljio u nju ko u 4rika9u+ ?ada sa5 se ra9veselio njeni5 dolasko5, u ovo5 asu ilo i 5i dra7e da nije do"la+ Cto da se i4ak vrati 'i"nja, -=ar 5e nee" 4o9vati unutraG- u4itala 5e lju4ki5 glaso5+ -&4rosti, i9nenadila si 5e svoji5 dolasko5+ I9voli+ Pri to5e joj 4onudi5 stoli6u+ ?alo se ogledavala 4o 4rostoriji a 4oto5 i9usti lije4o si uredio taj ka inet+ =na" kako se veseli5 da te tu vidi5+ I4ak 5i re6i jesi li ova5o do"la na ra9gledanje 4rostorije ili te doveo kakav drugi ra9log+ -'idi5 da 5ora5 od5a: 4rijei na stvar, 9ato 5e 4oslu"aj+ ?e@u na5a nikada nije do"lo do otvorenog ra9govora a doi5 si 4rvi 4ut stu4io u 5oju kan6elariju 9aigralo 5i je sr6e+ &d tada 5oje su 5isli stalno ve9ane u9 te e a sve ovo vrije5e ti se kao lutka vo9i" u auto usu i u5jesto da se iskr6a" uvijek odla9i" dvije stani6e dalje+ $ad god 4rola9i" 4ored 5ene uoava5 tvoj 4ogled koji se 9natno ra9likuje od 4ogleda drugi: 5u"kara6a a on 5e 4ara do sr6a+ !vakodnevno oekuje5 da se konano iskr6a" i9 tog auto usa i 4ri@e" 5i te s 4onoso5 u ere" 6vijet ko 9relu voku sa grane, ali dok na to e9nivo eka5 ti teturajui ide" natra"ke i nikako da se 9austavi" + ?isli5 da 5o7da u toj oja9ni koju is4oljava" i5a neko olesno 4ravilo 9 og ega se su9dr7ava" 4a 9ato ne 4rila9i"+ %nato toga 5i 7enske i5a5o neko "esto osjetilo koje 5i daje do 9nanja da ti je i4ak veo5a salo do 5ene+ (ko ve ne 7eli" ni"ta rei u95i ar olovku i na4i"i+ Na 7alost ti ne ini" ni to+ Ne5oj 5i 9a5jeriti, ne 7eli5 stvarati doja5 u ko5e se ne i osjeao sretan, ali s:vati da ja vi"e ne 5ogu ovako dalje+ (ko 7eli" da 4ri@e5o jedno drugo5e i da 9ajedno ostvaruje5o sreu u9a sve okolnosti koje e na5 s5etati na 4utu, i9jasni se sada ili 5e ostavi na 5iru i vi"e 5e ne5oj nikada ni 4ogledati+ ,a" sa5 tikvan, u5jesto da ja njoj 4ri@e5 i ras4rostri5 svoje sr6e 4red nje9ine noge ona 4rila9i 5eni+ Dok sa5 ju slu"ao su9e su 5i 4otekle od dragosti+ -?ora5 4ri9nati da ve dugo tra7i5 nain kako da ti 4ri@e5+ T5urno ne o, 5agla, veliki valovi ili neka druga ne4ogoda ne i 5e s4rijeila u to5e no oja9an da ne 4ri:vati" 5oju lju av ote9ala 5e je do sada a e7nja 9a tvoji5 9agrljaje5 ve7e 5e ve od onog asa kad sa5 te ugledao+ Ra9oaranje koje sa5 :tio i9 jei 9 og toga ako do7ivi5 od ijanje nije 9asjenilo 5oje osjeaje+ %4ravo to je i io ra9log ekanja na 4ravi 5o5ent+ Nada5 se da e" 5i o4rostiti+ &vog asa gleda5 krajolik 4un 5irisnog 6vijea u ko5e stoji 4rekrasna tajni6a i ra"ireni: ruku eka da joj do@e5 u 9agrljaj i da ju vi"e nikada ne is4u"ta5 i9 svoji: ruku+ %stala je sa stoli6e i ra"ireni: ruku 5e o grli+ Tada na5 se usni6e s4oji"e+ %ini 5i se da 5i sr6e lu4a ko 4o5a:nitalo+ Nikada u 7ivotu nisa5 osjetio 9adovoljstvo ko tada+ %9a sve osjea5 i lju av koju 5i ona u9vraa jednako5 takvo5 stra"u koja 5e je do sada s4utavala+ Te noi 4ro7ivljavao sa5 5uke+ Pla"io sa5 se ve9e s dvije djevojke istovre5eno+ %9 to na5etala se i trea+ Doi5 9atvara5 oi uvi@a5 lijesak nji:ovi: li6a na veselo5 os5je:u, i9 e9u5ljuje 5e 4o5isao da i se 5ogle sresti+ ?ada 5i je ?ili6a najdra7e ie na ovo5e svijetu, lagao i kad i rekao da 'lastu nisa5 9avolio+ %9a sve to 9avolio sa5 i 'i"nju sa5o ta lju av i4ak se ra9likuje+ %4ravo 9 og toga nasluuje5 o lake koji su se nadvili nad 5oju 5alenkost+ ( "to je najo4asnije od svega, 7elja da ostvari5 svoje snove i 4rido ije5 idealnu lju av u kojoj e iti

- -. sa5o jedna djevojka, nada5 se da e to iti ?ili6a, sve to 5o7e naru"iti 4rkos 'i"nje+ Besa5 li je us4io nagovoriti da odustane od na"e ve9e ili 5e jo" uvijek udara 4o glavi 4o4ut 5alja njena u4ornost, 9a sad jo" ne 9na5+ Do kraja "kolske godine jo" je dva 5jese6a+ To je 4uno vre5ena u koje5 5ora5 4o4ut sjene koja tre4eri is4od sta la i odra7ava se na 9idnoj ogradi, diti nad 'i"njo5 kako i joj ar 4ogledo5 dao do 9nanja da jo" uvijek dr:tavo 4rikriva5 svoje osjeaje i da 5i 9 og toga 4restane 4resije6ati 4ut koji 5e vodi u udunost i daljnjeg rada u "koli+ !5ije5 li 'i"nji dati nadu da e se stanje i95e@u nas 4ro5ijeniti doi5 9avr"i "kolska godina+ &na oito s5atra da e se tada na"a lju av o noviti+ % 9ao as 4red oi 5i dola9i i 'lasta+ =ani5a 5e kako e ona reagirati kad uje da sa5 i5ao ve9u i sa njeno5 sestro5+ ,oji5 se da ne do7ivi 7ivani slo5+ Pita5 se je li joj 'i"nja ve "to o to5e govorila+ Ta su5nja 4oga@a 5e ko gro5+ %5jesto da 4o4ut $a9anove u7iva5 sa tri lje4oti6e ja se 4la"i5 4o4ut olesnika kad tre a do iti injek6iju+ &sjea5 se kao da dr7i5 revolver u ru6i i na 4o5isao svake od nji: okree5 u anj ruskog ruleta i 4ovlai5 oro9+ %nato oekivanja 5et6i ne i9la9e kad je revolver okrenut 4re5a 5ojoj glavi, no doi5 ga okrene5 na drugu stranu on o4ali i 4oga@a 6vijet 4rekrasne lje4ote i 5irisa+ % svoji5 snovi5a 7eli5 4rikriti neus4je: i svog 4rotivnika 4risiliti na 4redaju+ (li 4rotivni6i su tri djevojke+ ,i li 'lasta unato svega 4ri:vatila 5oju nevjeruG ( 5oglo je sve ostati sa5o na 4oetku da sa5 od5a: 4ri"ao ?ili6i+ Tada ni sa 'i"njo5 ne i dola9io 4ro le5+ =urei u jednu toku 5isli 5i se 4onovo vraaju na 'lastu+ Njen divni stas o avija 5i se oko tijela+ &sjea5 vrelinu njeni: usana dok 5e lju i+ Ne 5ogu si o jasniti otkud se najedno5 tu stvori+ &nda ona nestaje a u ru6i dr7i5 dva sladoleda, jedan sa 4reljevo5 od okolade a drugi sa "lago5+ Dok li7e5 jednu kugli6u i95e@u nje i 5oji: usana stvara se 5re7asta 9avjesa ra9a4eta 4o so i koja 5i s4rjeava da do@e5 do slasnog 9alogaja+ Poku"ava5 ukloniti tu 5re7u+ Fini5 to s 5uko5 i krajnji5 na4oro5 i a" kada sa5 u to5 us4io i9 vida nestaju 'lasta i 'i"nja a u5jesto nji: unutra u so i je sada ?ili6a+ %vjerava5 se e da se veseli5 toj 4ro5jeni+ !5je"ka5 se dok ju grli5 a ona 5i ti:i5 "a4to5 nagovje"uje da e na"a ve9a 4otrajati sve dok s5o 7ivi+ Nakon toga na4u"ta5o so u i doi5 stu4a5o na uli6u ugleda5 auto+ %la9i5o u njega i sjeda5 na stoli6e i ta5an kad sa5 u9eo u ruke klju u na5jeri da ga 4okrene5 trgne5 se kad i9a se e ugleda5 da na stra7nji5 sjedali6a5a sjede 'lasta i 'i"nja+ Prsti 5oji: ruku vrsto o u:vaaju volan a nji: tri nije5o 4ru7aj ruke s 7eljo5 da 5e 4ri:vate i dovuku u svoj 9agrljaj+ Dok se grevito dr7i5 9a volan osjea5 kako 5i 4rsti trnu+ Najedno5 ruke 5i klonu+ Pogleda5 u nji: i 9a4a7a5 da svaka u svojoj ru6i dr7i dio 5ojeg ka4uta kojeg su otkinule 4ote7ui+ Ne 4reostaje 5i drugo do otvoriti vrata i 4o jei i9 auto5o ila+ Panika 5e :vata kad uvi@a5 da u to5e ne us4ijeva5+ Au"i 5e ostanak u autu+ Poku"ava5 ar otvoriti 4ro9or ali i tu je ne"to 9a4elo 4a se ni to ne da+ Predoava5 se i stra"an 9avr"etak+ &4et osjea5 kako 5i se 4ri li7avaju nji:ove ruke+ Prila9e 5i sve li7e i li7e+ Nji:ovi dugi nokti ve 5i se 9arivaju 4od ko7u+ &d oli 9ane5 vriskati+ Predvi@a5 katastrofu+ &na se i desi+ (uto se ras4ada+ Na4okon i9la9i5, ogledava5 se oko se i i s:vaa5 da oko 5ene vi"e ne5a nikoga+ %5jesto djevojaka i9 9e5lje i9nie stotinu 95ija+ %vlae 5i se 4od ko7u+ & u9et stra:o5 4oku"ava5 i: se otresti+ Basno 5i je da u to5e neu us4jeti+ %5oran od tog

- -/ na4ora lije7e5 na tlo+ &djedno5 osjeti: da sa5 sada u vodi i da na valovi5a le di5 4o 4uini gdje se ne nad9ire o ala+ =atvara5 oi i 4re4u"ta5 se sud ini+ % udu se 4ita5 kako sa5 odjedno5 dos4io tu+ 'i"e ne5a ni 95ija a okru7uje 5e jedino 5agla od koje ne vidi5 dalje od 4ar 5etara is4red se e+ Posve jasno uoava5 da 5i je svaki 4oku"aj doi do o ale u9aludan+ Potraga da jo" jedno5 ugleda5 ar jednu od tri djevojke ostaje kao i9 lje@ena stvarnost+ ( onda najedno5 tone5 sve du lje+ %9alud 4oku"ava5 vratiti se na 4ovr"inu+ Au i5 9rak, gri5 se a tada udara5 o stjenovito dno+ Ruke i noge 4onovo 5i se 4okreu+ &djedno5 9a4a7a5 ri arsku 5re7u, grevito se :vata5 9a nju i 4o4ut 4auka us4inje5 se do 4ovr"ine+ Na kraju i9ranja5 i 4onovo dola9i5 do 9raka+ ,udi5 se sav u 9noju+ Dugo 5i je tre alo da s:vati5 da sa5 to sve do sada sa5o sanjao+ Ruko5 4rekriva5 oi da i: 9akloni5 od gledanja u sun6e ije 9rake 4rodiru u 5oju so u+ Poto5 :itro skae5 i9 kreveta i odla9i5 4od tu"+ 'eseli5 se sun6u, veseli5 se 7ivotu koji 5e 4otie na o9 iljno ra95i"ljanje+ =akljuuje5 da je i4ak lje4"a java od tog gro9nog sna+ &vo 5i je ila najgora no 5og 7ivota+ Prije 4olaska u "kolu is4ija5 kavu+ &na 5e 5alo otrije9nila, ar toliko da sa5 5ogao 4okrenuti 4redvi@anje koja 5i 4ravi 4ro le5e+ 'i"e ne5a dile5e + Ili u 9adr7ati o je ili s jedno5 5ora5 4rekinuti+ Basno da su u 4itanju 'lasta i ?ili6a+ Pro le5 sa 'i"njo5 nada5 se da je rije"en+ Tog dana sveano sa5 se o ukao+ Plavo odijelo sa ta5no 6rveno5 kravato5 i ijelo5 ko"uljo5 koje sa5 stavio na se e uinilo 5i se da u se tako osjeati jo" 4onosniji5+ Htio sa5 da i na 'lastu ostavi5 utisak kako i svoju neo u9danu 4o7udu "to vi"e 4ri li7io do nje9inog 5e@uno7ja+ &vaj 4ut neu tra7iti rijei ve sa5o nasladu koja 5i je ovog asa toliko 4otre na kako i 5i otklonila 6rne 5isli koje 5i se roje 4o glavi+ Bo" uvijek osjea5 stra: ako u 5eni uoi nastalu 4ro5jenu koja je do"la 4ojavo5 ?ili6e+ Doi5 se 'lasta 4ojavila osjea5 kako su 5i se dlake nakostrije"ile od 4o5isli da se ta 4ro5jena vidi na 5eni ve na 4rvi 4ogled+ Do ro da sa5 io u 9a ludi+ Pro5jena nije nastala u 5eni, ona se odra9ila u njoj+ %5jesto da 5i se a6i u 9agrljaj i osuje 4olju46i5a kao "to je to radila i do sad, ovaj 4ut i9 nje 4o4ut 4li5e i9rasta 7estoki udara6+ Aledao sa5 je sa 9anoso5 dok 5i je 4rila9ila ali sada kad je osula vatru i9 njeni: usta sijevalo je ko da se na 9e5lju s4u"taju 5unje u najveoj oluji+ 'i"e nisa5 io njen dragi ve osu@enik ko5e se sudi 9a najvei 9loin+ &sjea5 se kao da stoji5 na vr:u 4rovalije i sa5o eka5 dodir njene ruke i9a ega slijedi 4ad u e9dan gdje u se ra9 iti u ko5adie+ ,ilo i es5isleno da sa5 se 4oeo 4ravdati+ =na5 da sa5 uradio ne"to neasno i 9ato se kaje5, ali ako 4ogleda5 oko se e ti neasni 4ostu46i doga@aju si i drugi5a u daleko veoj 5jeri i niko5e ni"ta+ Pa nisa5 ja neka i9ni5ka+ Da li sa5 tako 5islio 9 og ve9e sa ?ili6o5 ili 5i je na4okon do"lo u glavu da je naj olje da 9avr"i ta ve9a s 'lasto5+ 'lasta je i nadalje jesnila+ -$ako te nije stid i kako te ne 4ee savjest 4oslije svega 4ojaviti 5i se 4red oi+ Da si jo" na"ao neku drugu djevojku nego 5oju sestru koja je jo" dijete+ Besi li ti nor5alan ovjek ili neki 4erver9njak o u9et 5i"lju da 5o7e" i to initiG !ra5 te ilo 4okvarenjaku jedanL 'i"e ne tra7i5 od te e drugo, nego da nas o je ostavi" na 5iru i da nikad ni ne 4o5isli", da s5o ikad i 4ri4adale tvo5 sr6u+

- -Dok je stajala is4red 5ene 9aja4urena i ijesna volio i: iti glu: ili totalno iskljuen kako je ne i slu"ao+ &vako sa5 stajao kao dijete 4red uitelji6o5 u vrije5e kad ga kori+ Nije 5e tra7ila ni ra9govor ni o ja"njenje+ Nije 5i dala ni da do@e5 do rijei+ $ad je i9ustila sve "to i5a na u5u naglo se okrenula i otrala jurei5 kora6i5a ne okreui se+ &ti"la je a da 5i niti jedni5 9nako5 nije dala do 9nanja da joj je 7ao "to je do"lo do toga+ ?o7da je tako i naj olje, - 4o5isli5+ %s4rkos neugodni5 rastanko5 4o5i"lja5 na ?ili6u+ Fak 5e udila i radost "to u se od sada 5oi s a5o njoj 4osvetiti+ Novo odijelo vi"e 5e nije inilo 4onositi5+ !ad sa5 se osjeao sa5o 4okunjeni5 i takav oti"ao kui+ ,io sa5 uvjeren da e 5i sada i 'i"nja 4raviti 4ro le5e+ Ta oja9an uvukla se u 5ene ko virus kojeg ne 5o7e" istrije iti a on nagovje"tava olest+ Po5isao da je 4o "koli ra9glasila vijest o na"oj ve9i ila je ravna osudi 9a s5rtnu ka9nu+ %vjeravao sa5 se da ako do toga do@e i4ak sve 4re oljeti, no "to e iti 4oslije sa ?ili6o5+ Nju nikako ne 5ogu 4re oljeti+ Naredna dva 5jese6a dola9io sa5 u "kolu svaki 4ut 5e o u9i5ao stra: da je vijest o na"oj ve9i 4ro6urila u javnost+ Ciroki "kolski :odni6i inili su 5i se tijesni dok sa5 koraao nji5a+ Na kraju svakog :odnika oekivao sa5 vje"ala is4red koji stoji suda6 i 4orota+ $ad sa5 na4okon u dvorani uoio vesela djeja li6a i tu radost 4red 4oetak nastave oda:nuo sa5+ Ponavljalo se to svaki dan+ I9nenada 5i 4ade na 4a5et da 4okrene5 novu ka9ali"nu 4redstavu+ %inio sa5 to naredni dan+ &4et su 5i 4risti9ali glu56i ali 'i"nja nije ila 5e@u nji5a+ I na satu tjelesnog odgoja i9 jegavala je rad+ Nisa5 je tra7io o ja"njenje+ Drugi5a sa5 to tu5aio kao 4osljedi6u olesti+ &4a9io sa5i da su njeni osjeaji 4re5a 5eni s4lasnuli+ Nikada neu do9nati je li njena lju av 9a 5ene 9auvijek u5rla ili je i to ila sa5o glu5a+ % njoj je ilo neeg neodre@enog+ Nisa5 ni s5io 4rovjeravati srdi li se i ona na 5ene 4o4ut njene sestre, ili je od sestre sa5o do ila nared u da se tako 4ona"a+ ,olje je da ni"ta ne istra7uje5 jer i: u5jesto 4rekrasne ru7e 5ogao u rati neki ru7ni i uveli 6vijet 4un trnja+ Be9a 5e :vata na tu 4o5isao+ Do sada se jo" nije ni"ta ulo o ve9i 5ene i 'i"nje i 9ato sa5 5olio oga da to tako 4otraje i dalje+ Ne 4oka9ujui "to 5e sve ti"ti i 9 og ega 4o noi nisa5 5ogao s4avati i4ak sa5 se svakodnevno nala9io sa ?ili6o5+ !ad are5 9na5 na e5u sa5 i vi"e se ne tre a5 4la"iti dvostruke ve9e+ ?isli5 da nitko u "koli nije io sretniji od 5ene onog dana kad je konano do"ao kraj "kolske godine+ ,e9 o 9ira na i9ostanke 'i"nji sa5 4odario 4eti6u i9 5og 4red5eta+ %vjeren sa5 da se i9nenadila kad je uoila tu o6jenu+ %5jesto 6vijeta io je to 5oj 4osljednji dar 9a o4ro"taj+ %5jesto da ja osvaja5 ove tri djevojke one su osvojile 5ene+ $ad i 5i se uka9ala takva 4rilika 4onovo uvjeren sa5 da i 4ostu4io jednako+ (li da i vi"e ikada stu4io u ve9u sa kakvo5 ueni6o5 odgovor je nikada+ !5atra5 da djevojka 5ora iti u godina5a u koji5a 5o7e tre9veno ra95i"ljati kako i donijela 4ravilnu odluku+ %9 to tre a iti i oso a kojoj je stalo do 5ene a ne takova kojoj je sa5o stalo do trofeja kako i se radi 9a ave isti6ala 4red drugi5a+ Djevojka tre a 4oka9ati istinsku lju av a ona traje+ 'i"nja nikada nije osjetila tu istinsku lju av+ I5a5 osjeaj da joj je jedno stalo doi do 6ilja a u ovo5 sluaju 6ilj sa5 io ja+ $ad to nije ostvarila okrenula je 4lou i tu 4restaje lju av koja to i nije ila+ Nasu4rot

- 1** nje, njena sestra je 4ravilno 4ostu4ila+ Na svu sreu od te dvije lju avi nitko nije ni"ta otkrio+ Doi5 je 9avr"ila "kolska godina do"lo je ferje i nji: dvije nisa5 vi"e vi@ao+ (li doi5 je 4oela nova, svaki dan 'i"nja se 4ojavljivala 4red "kolo5 i svaki 4ut sa drugi5 deko5+ $ada je 5ene ugledala 9aela se s nji5 strasno lju iti+ Ti5e je vjerojatno 5islila da e 5e ojaditi+ (li taj in njene osvete kod 5ene nije i9a9vao osudu ve sa5o sa7aljenje u9 4oni7enje, "to 4redstavlja isti uinak+ Idue godine sestre su odselile u Nje5aku+ &d tada i5 se gu i svaki trag+ Nikada vi"e nisa5 uo 9a nji:+ ?ora5 4ri9nati da sa5 i5 i4ak 9a:valan "to nisu 4ro"irile vijest o na"i5 ve9a+ Te godine ?ili6a i ja stu4ili s5o u skladan rak koji je 4otrajao u lju avi+

?(!ER Dok si e9 novia u d7e4u sti"e" 9u e takvo5 silino5 da u vili6a5a osjea" ol+ I kad u to5 trenut6i5a 4ri5i" 4is5enu 4oruku kojo5 te i9vje"tavaju da si 4ri5ljen na 4osao, 4rosto ne 5o7e" 4ovjerovati u istinitost+ Dok ita", o u9da te osjeaj ko da leti" u raj+ !utradan ve u ranu 9oru ustaje5 i s4re5a5 se da stu4i5 do te ustanove kako i utvrdio je li to istina ili sa5o jo" jedno od ni9a 4ra9ni: o eanja koje sa5 do sada do7ivio+ Poslao sa5 ve 5nogo 4onuda kako i u ovoj situa6iji na"ao ilo kakav 4osao, a on 5i o5oguuje ne sa5o daljnji studij ve i 7ivot dostojan ovjeka+ $ad je ovjek gladan, tada je i oajan 4a jedva sus4re7e ijes koji i ga 5ogao odvesti i do toga da naini kakvo 9lo+ Toliko sa5 io 9aoku4ljen odu"evljenje5 da ak nisa5 ni 9nao koji i kakav to 4osao 4ri:vaa5, u koliko 5e 9aista 4ri5aju+ !tariji ovjek 9aeo 5e 4ro5atrati 4o4ut eks4onata u i9logu ,kad sa5 do"ao u kan6elariju+ !jedio je u svojoj fotelji i sa5o nije5o "utio a onda se 4odi7e, 4rila9i 5i i 4ru7a ruku u 9nak 4o9drava+ Poto5 uslijedi njegov ledeni glas:-!jedite 5ladi gos4odineL &4et se vraa u svoju fotelju a 4oto5 nastavlja:- Aos4odine ?ate, tako se 9ovete, 9ar neG &dluili s5o vas 4ri5iti u 4osao i ako ga 4ri:vatite ve sutra 5o7ete 4oeti sa rado5+ I9 e9u5ljena 4ogleda sa5o 9uri5 u njega+ Prosto ne 5ogu 4ovjerovati da je to istina, a onda odluno odgovara5 da 4ristaje5+ -!ada e vas jedna od na"i: slu7 eni6a odvesti do va"e so e gdje e iti i va"e radno 5jesto i ona e va5 o jasniti 9adatke u9 u4ute koje se tiu 4osla+ Nada5 se da ete se kod nas osjeati ugodnoL Nedugo 9ati5 u so u je 4ri"la i slu7 eni6a+ Dok se je nagnula kad 5i je 4ru7ala ruku u 9nak 4o9drava, uoava5 nje9ine seksi sise 4o4ut dvije 9rele narane+ %staje5 i ja joj 4ru7a5 ruku i nakon toga 4o@e5 9a njo5+ Doi5 s5o i9a"li i9 4rostorije 9astane u :odniku, 4rovjeri 5e od glave do 4ete a 4oto5 4ola9i dalje+ Dok je koraala is4red 5ene i ja sa5 nju 4rovjeravao, sa5o

- 1*1 9a ra9liku od nje, sa le@ne strane+ %tvr@uje5 da je visoka i tanka u struku, ali lije4o 9ao ljeni: kukova i9a koji: str"i fino o likovana gu9a 4o4ut ja uke+ =astala je 4red vrati5a 5og ka ineta, 4oto5 5e jo" jedno5 9agleda+ %inilo 5i se kao da 4oku"ava 4roitati 5oje skrivene 5isli+ Pogled joj se 9austavlja na 5oji5 usna5a+ Dok 5e ovako gleda, osjea5 da ne"to s5jera+ Na to 5i uka9uje jae lu4anje 5og sr6a+ Poto5 otvara vrata i ula9i5o u so u+ -Pret4ostavlja5 da 9nate svoj 4osao i 9ato va5 ne tre a5 o ja"njavati e5u "to slu7i+ % ovo5 or5aru su 4la:te i runi6i, a ovdje u ladi6a5a 5asti i ostalo "to tre ate 9a 5asa7u+ I9a ove 9avjese stranke e se svui 4rije nego se 4olegnu na ovaj 5aserski stol koji je jedno i najva7niji dio na5je"taja u so i+ &4et se 9agledava u 5ene+ %oava5 da ste vrlo 5lad i nadasve 4rivlaan 5u"kara6 4a 9ato vjeruje5 da e 7ene kad uju 9a vas na:rliti ko lude+ I4ak 4re4orua5 da se ne dovodite u o4asnost 4a da svi5a 4ru7ate jo" i ono "to slijedi i9a 5asa7e, a one to udu tra7ile+ ?ogli i se is6r4sti i 4revi"e a 4oslije e va5 iti te"ko 4ovratiti snagu koju sada 4osjedujete+ Dok je to govorila 9vualo 5i je kao da slu"a5 4redavanje na fakultetu s u4uta5a koje 5ora5 ra95otriti 4rije nego donese5 odluku+ Po5no sa5 je 4ro5atrao oekujui da e s u4uta5a ii i dalje, sreo5 vi"e se nije i9ja"njavala+ Aleda5 ju i uoava5 vjenani 4rsten na ru6i+ =nai da i5a 5u7a, ali su5nja5 da ju 9a4u"ta "to 5e jako udi o 9iro5 na njenu 4rivlanost+ Tu sa5 4rvi dan i 5ada joj ne i: o4rostio da 5i se uka7e 4rilika, i4ak ne s5ije5 ni"ta 4odu9i5ati+ Cto da do ije5 kor4u+ ?ada sa5 ve toliko 9agorio da i i 5u:u u letu i4ak se 5ora5 su9dr7avati od ilo kakve na5jere i ako s5o sada sa5i i u uslovi5a koji 5a5e, a ona je tako 4o7eljna+ Fak i5a5 osjeaj da 7eli isto "to i ja+ Nervo9no sti"e5 "ake dok ju gleda5+ ?ora5 se i dalje ustruavati i 9ato jedva eka5 da ode kako i 5i dala 5ogunost da oda:ne5, u9 to da se sredi5 9a sutra"nji nastu4+ !iguran sa5 da u tada i nju 4onovo vidjeti, ako ne 9 og drugog a ono 9 og 4rovjere kako 5i je na 4oslu+ Dok sa5 ju 4o7udno gledao nije 5i ni na kraj 4a5eti ila kakva na5jera 4redlo7it joj ilo kakvu ve9u i95e@u nas dvoje+=a sad o toj solu6iji 5ogu sa5o sanjati+ - Na ovo5 4oslu va"e stranke it e uglavno5 7ene nastavlja ona+ Dola9it e i 5lade 4red koji5a ete osjeati tre5u+ Da ve danas steknete :ra rost i odluno stu4ite 4red svaku, 4redla7e5 da svoje u5ijee sada 4oka7ete na 5eni+ Ne, to nee iti nikakva 4rovjera, niti is4it ve sa5o 4ri4re5a na to da 4osao o avite e9 stra:a+ Na kon6u vi ste tu "ef+ %inila je dva koraka i 9astala 4red 5no5+ &sjea5 da 5e o lijeva neka to4lina, a ona e se 4oslije odra9iti i na drugi nain+ =aru5enio sa5 od tog 4rijedloga, no u se i sa5 se i4ak nas5ijao od sr6a 9 og 4onosa "to u vidjeti njene skrivene dijelove koje istie sa5o u inti5i svo5 5u7u+ Basno da sa5 taj 4rijedlog 4ri:vatio sa odu"evljenje5+ ?o7da je :tjela jo" ne"to rei ali odustaje i odla9i i9a 9avjese+ Dok je skidala odjeu sa se e ja o lai5 5antil, 4ere5 ruke i 4ri4re5a5 4la:tu i runik koje stavlja5 na 5aserski stol, a 4oto5 u9i5a5 4arafinsko ulje i eka5 na njen dola9ak+ $ada se 4ojavila ko od 5ajke ro@ena 4rila9i stolu i le7e na sto5ak+ Tek tada osjea5 da e 5i sr6e iskoiti od lu4anja+ &d us:ienja u svo5 5e@uno7ju 4ri5jeuje5 na4etost kojo5 i 5ogao i dasku 4ro iti+ % glavi 5i se vr95aju 5isli "to dalje, a onda 4ristu4a5 4oslu rutinski, kako i joj

- 1*) doka9ao da sa5 u to5e 5ajstor+ Runiko5 joj 4okriva5 le@a sve do gu9e, no i4ak ostavlja5 ne4okriven 9adnji dio i9a kojeg 5i se uka9uje njen rajski vrt+ Dok ga 4ro5atra5 o u9e 5e vrtoglavi6a+ Da ju otkloni5 :vata5 joj ta ane i 9ane5 sa trljanje5+ Ti"ina koja se stvorila i95e@u nas ostvaruje 5i takvu na4etost da sa5 se 4o ojao kako e 5i eks4lodirati jaja+ Najradije i vriskao od us:ienja a 5ora5 se su9dr7avati+ !a ta ana 4rela9i5 na 4otkoljeni6e a 4oto5 na natkoljeni6e da i na kraju stigao do 5jesta koje 5e kod 7ena najvi"e us:iuje+ Doi5 sa5 4olo7io ruke na njenu gu9u uoava5 da je i ona 9aela stiskati noge+ Predla7e5 joj da se o4usti jer e joj iti ugodnije a i ja u lak"e rastjerati to 5alo 6elulita 4a e i linija njenog tijela doi do veeg i9ra7aja+ -Lju a9no od vas, - u9vrati 5i rijei5a+ &vo "to ste radili do sad 4ravo je u5ijee 5ajstora a vjeruje5 da e i ostalo "to slijedi iti jo" olje i 9ato sa5o tako nastavite isti5 inten9iteto5 koji5 ste i 9a4oeli+ Ponovo se 4ri:vaa5 4osla trljanje5 gu9e a onda 4rela9i5 na u4iranje+ Dok sa5 stiskao gluteuse otvara se ra9djeljak i uka9uje njena rajska dolina koja 9ja4i otvoreni: vrata otkrivajui 5i svu lje4otu i dra7 4o4ut 6vjetne oa9e 4ose nog 5irisa i to4line koja 4ali ko oganj+ Taj oganj 4ali i 5oj 4ogled a on 5e odvodi sve do 6arstva grije:a odakle i skoio u njega i 9aronio sve do ne4resu"nog dna+ Dok sa5 "irio i 4o4u"tao gluteuse, 4ri9or koji 5i se uka9ivao sve 5e vi"e dovodi do toga da sve jae slu"a5 lu4ane svog sr6a+ Ruka5a i najradije 9ae4io u"i da to ne slu"a5, ali tada i nestao i velianstveni 4ogled a on vrijedi vi"e od 4ogleda najsku4lje slike naj4ri9natijeg u5jetnika+ (ko to jo" 5alo 4otraje osjea5 da i 5ogao svr"iti e9 da ga i 4i4ne5+ % svo5 4o9ivu 5asera i5ao sa5 dosad 4raksu sa 4reko stotinu 7ena ali nikada 4ri to5e nisa5 i5ao osjeaj da ovo "to sada dr7i5 u ruka5a vrijedi vi"e od svi: nji: stotinu+ Pita5 se, je li ovo naj4o7eljnija gu9a koja se ovjeku uka9uje jedno5 ili ni jedno5 u 7ivotu ili je taj osjeaj sa5o 9 og toga "to sa5 toliko 9agorio da vi"e ne ra9likuje5 jedne od drugeG Dok ju sti"e5 ona je naslonjene glave na 5aserski krevet sa5 :vatala da: 9 unjena da i"ta ka7e+ Bedino je na 5o5ente stiskala gu9u i 9atvoreni: oiju 4itala se "to dalje s5jera5+ Da li i ona ra95i"lja jednako kao i jaG Da ude5 iskren ova 4o7uda u 5eni je ki4ila i dalje+ 'e je odavno tre ala istei, jer ako dalje nastavi5, dovest e 5e do ludila+ =ato 4rela9i5 na le@a a runik 4re5je"ta5 na noge+ =akljuuje5 da sa5 se sada 5alo s5irio no i4ak i dalje 4ogledava5 njenu gu9u+ &d tog 4ogleda ovjek ludi od sree+ &4et se vraa5 le@i5a+ &sjea5 da joj i to godi ali 5ene i dalje vue vraanje na gu9u+ %inio sa5 to i 4onovo nainio nekoliko krugova dlano5 ruke oko njeni: gluteusa, a tada 9ane5 stiskanje5 jednog 4a drugog, da i na kraju 4ri:vatio u ra9djeljku o a+ Pri to5e 4ru7a5 srednji 4rst nakon ega se javlja osjeaj da je 9a"ao u 5jesto koje svojo5 vla7no"u i to4lino5 nagoni da vri"ti" od us:ienja+ %oava5 da joj se ko7a naje7ila, 9aela je stiskati noge a onda 4odi7e glavu i s5ireno 5e 4ro5atra+ Tada se okree na le@a i "iri noge+ Doi5 je svoju rasko" i9lo7ila 5o5 4ogledu ne vidi5 drugo+ !a5o 9uri5 u to 5jesto koje 5e 4rivlai ko 5agnet+ ?o7da i u drugi5 4rilika5a od5a: naskoio, ja se 4onovo 4ri:vaa5 5asa7e+ &vaj 4ut ini5 to je9iko5 i usna5a+ %vijek na5 govore, da ako 7eni 7eli" doi do sr6a + kako i ustanovio gdje je, is4i4aj ju od glave do 4ete+ Ba sa5 to uinio od no7ni: 4rstiju idui 4re5a glavi+ Dok ju gleda5 i9gleda 5i 4o4ut staklenke

- 1*1 4je"anog sata Divi5 se to5 stasu a onda 4ogled 9austavlja5 na grudi5a++,lijede sise na koji5a se istiu 4une radavi6e 4rivlae 5e ko 5agnet+ Dok i: gnjei5 usti5a 4o4ut 7vakae gu5e osjea5 kako sti"e noge i 4re5je"ta i: na jednu 4a na drugu stranu+ &nda se us4inje5 lju ljenje5 sve do vrata 4a u"ni: resi6a, da se na kraju 9austavlja5 na njeni5 vreli5 usna5a+ Taj s4oj 7ari 5e ko onaj oganj 9a vrije5e 4ogleda+ I dok sa5 se 4re4u"tao osjeaju nisa5 ni 4ri5ijetio kad ga je s5jestila u svoju inti5u+ Noga5a je o grlila 5oj struk, osjea5 vrst stisak ruku i nogu ali i ugodu koja 5e odvodi sve vi"e do 4uta 4re5a euforiji+ Nekoliko 4uta 4odi7e kukove+ !voje u9 urkano osjeanje ne 5ogu o u9dati+ 'adi5 ga i 4ola7e5 na njen sto5ak+ $ad se na"ao u sendviu na"i: tijelesa i9 njega i9leti 5la9 ko i9 vatrogasnog "5rka+ &4u"ten 4odi7e5 glavu i eka5 njenu reak6iju+ %vjeren sa5 da e 5e ukoriti 9 og toga i osuti 4alj o5 4sovki+ Po5alo 5e sra5+ (li tje"i5 se da u 9a 4et 5inuta iti o4et s4oso an 9a nastavak+ 'aljda e 9a to i5ati ra9u5ijevanja+ Nije ni"ta govorila, nje7no 5e sa5o gleda a 4oto5 :vata oko vrata i nastavlja s lju ljenje5+ Pro"lo je 5anje od 4et 5inuta a ja osjea5 novu snagu+ Runiko5 ri"e5 sto5ake i 4oto5 4onovo ula9i5 u nju+ % to5 asu 5ogla i 5i is4riati i tisuu rijei, ne i: ju ni uo ni ra9u5io+ =au9et odu"evljenje5 strasno u4ire5 i 4o4u"ta5 stra7nji6o5+ Radi5 to ko 5a"ina+ &na u9di"e i 4okoji 4ut 9avri"ti a o grljeni5 noga5a ste7e 5e sve vi"e+ &djedno5 se 4re5je"ta na 5ene+ Pona"a se kao da 7eli is4ro ati svi: sto stilova $a5e sutra+ !tigla je sa5o do desetog a onda ide 4onovo is4oetka+ %nato nastojanju da svr"i5 nikako da do@e5 do ostvarenja+ 'e je 4ro"lo vi"e od sata a 5i s5o jo" uvijek u idili kojoj i9gleda da ne5a kraja+ Po ojao sa5 se da ju ne do@u tra7iti, a nisa5 siguran da li su 9akljuana vrata+ Cto ako nisu 4a netko u@e i 9atekne nas u 4o9i koja i9iskuje 9a ranu are5 dok si na radno5 5jestu+ I9gleda da nju ne 5ori ta riga+ I dalje u9 u9da:e svoju 9a4aljenu inti5u tiska u 5ene ne i li u du ini kojoj ne5a kraja dos4io do 5jesta kad se u eksta9i gra osjea slast koja se is4oljava 9adovoljstvo5 vei5 od najveeg u ovjekovoj 4si:i+ (t5osfera o4u"tanja nastala je kad sa5 konano i ja dos4io do eksta9e+ Ponovo sa5 to uinio na sto5aku+ To sjedinjenje sa 7eno5 koju danas 4rvi 4ut vidi5 i kojoj ak ne 9na5 ni i5e navodi 5e da i 5alo 4o4ria5o+ $ada s5o utvrdili da s5o sve stvari 4onovo s5jestili na svoje 5jesto i svoj i9gled doveli u 4rija"nje stanje 4osjedne5o na stoli6e+ Pri5jeuje5 da 5e us:ieno gleda+ -Da ude5 iskrena ovo danas nisa5 oekivala, ali tako sa5 sretna i 9adovoljna da se to ostvarilo+ ?u7 5i je ve dulje vrije5e na slu7 eno5 4utu i 4ravo da ti ka7e5 ve sa5 4o7eljela 5u"kar6a+ !igurno e" 4o5isliti da sa5 laka 7enska+ 'jeruj da 5i je ovo 4rvi 4ut kako sa5 i9nevjerila 5u7a, 5ada sa5 sto 4osto sigurna da je on 5ene do sada 4revario are5 sa nji: deset+ Ne tre a" 9 og toga 4re5a 5eni i9ra7avati sa7aljenje ve nadu u vjerojatnost da se jo" koji 4ut na@e5o u ovakvoj situa6iji 4a 5akar tada to o avi5o i e9 5asa7e++ I4ak ti 5ora5 4ri9nati da ti je i 5asa7a ila su4er+ %4ravo 9ato vjeruje5 da e i 7ene koje se sutra na@u u ovoj so i iti 9adovoljne+ -Bo" 5i nisi rekla kako se 9ove"G -?irela+ Tada se ustala sa stoli6e, nije saekala da joj jo" ilo "to ka7e5+ %daljila se i9 so e s5ije"ko5+

- 1*8 Doi5 sa5 ostao sa5 otvaraju se 4retin6i u 5o5 5o9gu+ Re4rodu6ira5 ovo doga@anje s ?irelo5 i 4ita5 se vodi li ono na do ro ili e 5i stvarati 4ro le5e kada sutra uoi da sa5 us5jerio 4ogled i na drugu djevojku+ Doi5 je oti"la otvara5 4ro9or i du oko udi"e5 9rak+ Is4red 9grade ugleda5 sku4inu gi5na9ijalki kako ula9e u "kolsku 9gradu s5je"tenu 4reko 4uta+ Bo" uvijek ne 5ogu s:vatiti da 5i se to dogodilo s ?irelo5+ ?ora5 4ri9nati da sa5i ja 9adovoljan "to je ona i9ra9ila 9adovoljstvo+ No, da u to uiniti ve danas i jo" sa ovako 4o7eljno5 7eno5 nikako nisa5 utuvio u glavu+ ( sjea5 se 4rotekli: dana kad sa5 u 5isli5a 4oku"avao doi do naina da 4ristu4i5 kakvoj djevoj6i jer sa5 io ve 9agorio+ ( evo sad do iva5 4rvu ligu+ Dok 5isli5 na nju krv 5i 4onovo nadire+ = og toga 5ora5 5isli skrenuti na drugi tok+ &4et odla9i5 do 4ro9ora i udi"e5 9rak+ Aleda5 is4red "kolske 9grade ali ne uoava5 nikoga+ Bedino tu i ta5o 4ro@e koji auto5o il 6esto5+ Evo 5e o4et u so no5 4rostoru+ &sjea5 4onos "to sada radi5 i 4ri5a5 4lau+ %9 sve to uka9uje 5i se i srea "to u gledati nova li6a, nove 7ene koje 5a5e svoji5 uli5a 4o4ut lijeka 4otre nog ovjeku u gro9ni6i+ Pro5atra5 4rostoriju i stvari u njoj+ Arlo 5i se steglo od sree "to u ve sutra gledati nova li6a, nove gu9e koje us:iuju+ ?e@u nji5a e se sigurno nai i koja nova ?irela koja 5a5i stra"u i ti5e te dovodi u stanje kada na4etost raste do 5o5enta koji nakon gra o5oguuje o4u"tanje vrednije od ilo koje relaksa6ije+ & to5e kada i koja stranka e 5i doi rigu vodi jedna slu7 eni6a+ ?oje je ilo sa5o da na 6edulji6i utvrdi5 koliko vre5ena tre a5 utro"iti na 5asa7u i to o aviti rutinski da stranka ude 9adovoljna+ Prva gos4o@a koja 5i je 4ri"la na 5asa7u ila je jedna si54atina 7ena od svoji: 0* godina+ I e9 o 9ira na kako i rekli 4ood5akle godine jo" je uvijek i9gledala svje7a i 4o7eljna+ Fak i njen tijelo uka9uje da je jo" uvijek u stanju konkurirati i9gledo5 daleko 5la@i5 od se e+ =ato s5atra5 da i svaki 5u"kara6 kad ju gleda jo" uvijek rado naskoio na nju ko 4o5a:nitao+ Ba sa5 nastojao natjerati se e na o u9davanje jer s5atra5 da u to5 4oslu 5ora5 4oka9ati ne sa5o 9nanje i rutinu rada ve i 4oslovnu ugla@enost na 9adovoljstvo stranke+ Po5isao na ne"to vi"e 5ogla i 5e odvesti 4redaleko a danas 5i je to 4rvi is4it+ Dok ju 4ro5atra5 uvjerava5 se da vrata 4o7ude sada 5oraju iti 9atvorena+ Ruka5a 4rela9i5 4reko nje9ina tijela i tada 9a5i"lja5 da dr7i5 volan jureeg auto5o ila koji5 7eli5 i9 jei skretanje i stii na 6ilj+ &d 4o5isli da i si"ao s 4uta krio5i6e 4ro5atra5 nje9inu reak6iju+ !va se naje7ila i s divljenje5 4ri:vaa 5oje ruke koje 4o4ut :okeja"ke 4loi6e 4rela9e s 5jesta do 5jesta 4o ledenoj 4ovr"ini igrali"ta+ Dok su 5i ruke na jedno5 dijelu tijela, 4o4ut svijetla kojeg o asjavaju farovi auto5o ila na 6esti osjea na4etost koja 4o4u"ta od5a: nakon "to se auto 5i5oi@e s drugi5 i9a ega slijedi olak"anje koje se 4onovo na novo5 5jestu o re na novo sretanje+ =vonjava sata najavljuje 5i da je vrije5e 5asa7e isteklo+ I9a nje uslijedit e sve isto u9 drugu 7enu koja e jednako tako 5a5iti svoji5 atri uti5a 5oje 4oglede i 7elju 9a naslado5+ (li i dalje 5orat u se su9dr7avati i sa5o rutinski o avljati 4osao na njeno 9adovoljstvo sve dotle dok 5i ne da 5ig da 5ogu ii jo" dalje+ &vo gledanje i diranje nje7ne 7enske ko7e dovodi 5e do ludila i 5ada 9na5 da i5 je jednako stalo do naslade, 4a 4o4ut 5ene 4re4o9naju du oki glas koji i: 4o9iva s 4re4o9natljivi5 naglasko5 da se suoe s to5 7eljo5, i4ak se su9dr7avaju, a 7elja i dalje 5a5i i dok 4rola9i 5i5o nas 5o7e5o joj sa5o 4o7eljeti sretan 4ut+

- 1*0 Dovraga i to o u9davanjeL $akva korist od toga i njoj i 5eni+ <elja 5e vue da ide5 dalje, ali koi 5e stra: da ne 4osrne5 4a otkriva5 da sa5 4reuranio+ <ene su takve da te guraju od se e, a doi5 se sa5o 5alo udalji" 4ru7aju, ruke i vuku te natrag+ <eli5 krenuti i neo5eten stii do 6ilja+ !av se strese5 na 4o5isao da u toj situa6iji kad gleda5 njeno golo tijelo na koje5u uoava5 svu inti5u 4reko koje 4rela9i5 ne sa5o i9o lieni5 4ogledo5 ve i diranje5 ruka5a 5ora5 sa5o o avljati rutinski 4osao, 4onekad gu i5 ra9u5+ Ponekad se toliko u4ali5 da i najradije uskoio u nju+ Dok je dira5 osjea5 da i 5ogao ak i svr"iti u gae+ % to5 5o5entu 4oku"ava5 se o u9dati svi5 sila5a koje i5a5 na ras4olaganju+ =a5i"lja5 se e u nekoj na4etoj situa6iji us4ona na 4laninu+ Padaju 5i na 4a5et stotine drugi: 5isli, sve sa5o da 9atone5 u druge vode a ne ove koje 5e odvode u vrtove grije:a+ Tada je u so u u"la ona+ =vala se 'ioleta, a njen 5iris 5a5io 5e 4o4ut 5irisa lju ii6e tek u rane u vrtu+ Njenu gustu s5e@u kosu koja se s4u"tala sve do ra5ena ve9ala je u re4+ Dok je 4rola9ila 5i5o 5ene inila 5i se 4o4ut (5a9onke+ Pre4lanula ko7a jo" vi"e 4rivlai 4o9ornost 4a jedva eka5 kada e 4olei na 5aserski krevet da vidi5 i ostale atri ute 9a koje se nada5 istoj vrijednosti+ & lilo ju je 6rvenilo dok je na 4utu do stola 4ri5ijetila 5oj is4itivaki 4ogled s koji5 ju 4o7udno od5jerava5 od glave do 4ete+ &d sra5a r9o 4rekriva jedno5 ruko5 sise a drugo5 s4olovilo ko da i: 4oslije neu gledati+ % 5oji5 oi5a oigledno vidi divlju 9vijer koja sa5o eka kada e nasrnuti+ Da li 9ato osjea :ladnou ili je to stra: od 5og 4ogleda 4a ju 4odila9i je9a+ Da joj 4rikrije5 neugodu runiko5 joj 4rekriva5 sise i s4olovilo+ Tek tada sklonila je ruke+ Nisa5 vi"e ekao+ Hvata5 je 9a no7ne 4rste i 9a4one5 5asa7o5+ &tud ide5 dalje do 4otkoljeni6e a 4oto5 do natkoljeni6e+ Doi5 sa5 ot4oeo naglo od5ie5 ruke 5islei da u osjetiti :ladnou, a 4ogodi 5e to4lina njene nje7ne ko7e+ Prela9i5 dalje na gornji dio tijela+ 'oli5 5asirati 7ene, 4ogotovo ako svoji5 i9gledo5 5a5e 4o4ut sku4o6jenog auto5o ila ija vrijednost 4rela9i stotine tisua eura+ Nakon gla@enja 4rela9i5 na jae trljanje 4a onda na gnjeenje+ Tada se 4ri li7ava5 inti5i i9nad koje str"i 4re4o9natljiv trokut+ =nati7eljno 4ro5atra5 njenu reak6iju 5og dodira+ Pita5 se je li i ona 4o5i"lja na 4rekrasno o u9davanje strasti koja u 5eni ukti od kada sa5 ju ugledao+ Naravno da i dalje 5ora5 4osao o avljati sa5o rutinski ali to 5e o u9davanje nikako ne veseli i jedva eka5 da se 4onovo 4ojavi ?irela 4a da stvarno 9akorai5 u rajski vrt koji donosi olak"anje+ Nije5o 4ro5atra5 'ioletu 9 unjen 5oguno"u da se njeni osjeaji i4ak 4okrenu i dolutaju do 5og sr6a+ Toj 4o5isli odu"evljeno se nas5ije5 ali kad uoi5 da slijed 5asa7e tee jednako ko i do sada i e9 njene reak6ije, sve se u 5eni 4onovo vraa u stvarnost u kojoj ne 5ogu 4ru7iti ruke i 4rivui je u 9agrljaj+ Fini 5i se da e 5i dana"nji dan 4roi sa5o u 5a"ti+ ,oji5 se da ja nisa5 kriva6 9a to+ ?irela 5i je na4o5enula da e 7ene od 5ene tra7iti i vi"e od onoga "to i5 4ru7a5 5asa7o5+ Do sada to se nije o istinilo+ Besa5 li 4ogrije"io u nastu4uG Nikako da s:vati5 da to "to joj ini5 ne 4okree5 ni trnku njene strasti, a uvijek sa5 s5atrao da lju avna naklonost 4red 6ilje5 4odra9u5ijeva u4ravo to "to sada radi5+ $ada se okrenula na sto5ak , u vrije5e dok joj stisko5 gnjei5 gluteuse uka9uje 5i se njena inti5a otvoreni: vrata i kao da do9iva a ja joj ne 5ogu 4rii jer se is4red is4rijeila ne4ro ojna 9avjesa od stakla kojeg ne 5ogu ra9 iti ni ato5++ =a"to taj osjeaj koji

- 1*2 5e tjera da uskoi5 u otvor e9 dna i 4liva5 u nje5u sve dotle dok god ne is4i4a5 sve o ale tog grotla koji svakodnevno guta 4livae, ali od nji: ni jedan ne ostaje tu 9adugo+ Doi5 i9a@e na 4ovr"inu, tek nakon o4oravka 5o7e o4et uranjati ili to 4livanje 4re4ustiti drugo5+ 'olio i: s njo5 4ora9govarati o toj 9a ranjenoj te5i, ali svaki takav ra9govor 5o7e 5e dovesti do 9akljuka i9a kojeg se 4ojavljuje 4rijetnja onog tko u4ravlja njo5+ =a5jera5 5u "to dr7i u 4osjedu njen rajski vrt koji 5u je uvijek na ras4olaganju 5ada i se na"lo toliko 4rostora gdje i se i ja 5ogao udo5iti+ &va 5e 7ena 9aista i9lu@uje+ $ako 5o7e iti tako indiferentna, dok ja koji ju dira5 i 4o7udno gleda5 5ora5 tr4jeti silinu koenja+ &dlui5 9ato da vi"e ne 5isli5 na nju+ Pre4u"ta5 se radu i 5isli us5jerava5 na drugu te5u+ =a5i"lja5 kao da se nala9i5 na 4uini gdje 4lovi5 u ijeloj ja:ti koja se lago ljulja na valovi5a+ &kree5 se o ali i sus4re7e5 divljenje 4ogleda na visoke 4lanine, 4rekrivene o la6i5a is4od koji: se 4ru7a 4ogled na udoline 4re4une "u5skog 9elenila koje oarava i u9vraa 4o9dravo5 ono5e ko 5u se divi+ Fini 5i e da e ovo 4utovanje 4otrajati jo" dugo, ali u to5 asu 5oj san 4rekida odjek 9vona sata koji najavljuje da je 5asa7a gotova+ &i 5i 9asja"e od odu"evljenja kad u trenutku njenog odlaska do 9avjese jo" jedno5 ugleda5 i9a9ovnu 4o9adinu koju i od5a: o6ijenio desetko5+ Po ojava5 se da krivo ne 4rotu5ai 5oju dana"nju 9nati7elju u 4ogledu na njenu golotinju+ Nakon 4ar 5inuta o ukla se i 4ri"la, 4oto5 5e u5iljato 4ogleda, kli5ne glavo5 u9 ono-:vala i ode+ Danas 5i je ona 4osljednja stranka+ ?o7da sada i4ak do@e ?irela 4a 5i 4onudi svoje najinti5nije 5jesto u koje kad u@e5 osjea5 najlje4"u ugodu koja 5e odvodi do 6arstva raja+ Nikako 5i ne ide u glavu da sa5 jo" juer sa ?irelo5 osjetio 9adovoljstvo strasti i9a kojeg sa5 s5atrao da u iti 5iran+ ?e@uti5, danas kada i tre ao iti s4okojan, 7elja 9a 4o:oto5 tek 5i se 4ojaala i toliko 4orasla da ju osjea5 jo" jae nego juer+ Be li to sa 5no5 ne"to "to nije u reduG ?o7da ?irela i4ak na@e toliko vre5ena da 5e o i@e+ Doista se veseli5 njenoj 4ojavi i doi5 u@e u so u i 4olegne na ovaj 5aserski stol, naj4rije u se 5alo 4o9a aviti njeno5 to4ografijo5 a kad otkrije5 4ut koji 5e odvodi do 6ilja na:rlit u 4uno5 4aro5 kako i dostigao sve ono "to sa5 danas 4ro4ustio+ Nastojat u to 4onoviti onoliko 4uta koliko sa5 o avio 5asa7a+ Naravno da u 4rvo i9vr"iti klasifika6iju a onda tek nasrnuti 9a5i"ljajui da to ini5 sa 7ena5a koje sa5 dr7ao na dlanu, a unato toga ostale su 5i nedokuive+ %tonuo u 5isli ve jedan sat eka5 na ?irelu+ Na 5oju 7alost, 4ognute glave 4o"ao sa5 kui+ ?irela nije do"la+ Tje"i5 se da je sutra novi dan a on donosi i nove osjeaje+ %vjerava5 se e da e 5i ar jedna od ti: 7ena koje u sutra 5asirati 4odariti svoje osjeaje i ti5e 4oka9ati da ide5 dalje od sa5e 5asa7e+ Nas5ije5 se toj 9a5isli uvjeren da e uroditi 4lodo5+ I urodila jeL 'e kod 4rve stranke, a ila je to ona 7ena od 0* godina+ Dok sa5 joj 5asirao stra7nju stranu tijela odjedno5 uoava5 kako je 4ri:vatila 5oju ruku i vrsto je sti"e a 4oto5 ju 4u"ta te uslijedi r9o okretanje na le@a+ Poto5 :vata 5oju nogu i ruku sve vi"e 4ri li7ava 5o5 na reklo5 udu+ =astao sa5 4ot4uno 9 unjen+ Nije5o je 4ro5atra5 i dalje eka5 is:od+ Ni"ta 5i ne govori sa5o 5e nje7no gleda a tada osjea5 kako u ru6i dr7i 5oj na rekli ud+ &d tog dodira

- 1*. ostaje5 e9 da:a+ Nas5ijala se a nakon toga sna7ni5 tr9aje5 4ovue 5e na se e+ &slanja5 se na laktove tik 4ored njeni: grudi+ !4u"ta5 glavu ni7e a tada na5 se usne sjedine+ Istog asa 5oj se ud na"ao u njoj+ Nikad nisa5 ni 4o5islio da su 7ene toliko s4retne u toj igri+ Da i: ja dostigao to u5ijee, 5orao i dani5a vje7 ati i to ne svaki dan ,ve ar tri 4uta na dan+ ?islio sa5 da u u njoj i5ati osjeaj kao da sa5 ga stavio u lavor 4un 5lake vode+ $ako sa5 se 4revario+ ,ila je tijesna 4o4ut oni: seda5naestogodi"njakinja, ak i vi"e od neke+ %9 to iskusna dovela 5e do eksta9e olje nego i jedna do sada+ !lijedei: dana naje7io sa5 se od sa9nanja da u 9 ilja 5orati naj5anje nji: tri u9 5asa7u i tu6ati+ Nai5e, do tada nji: su tri 4oka9ale 5ig i ja ga iskoristio+ %9 to dola9i 5i i ?irela+ Naje7i5 se od 4o5isli da u se 4reo4teretiti+ ?ada u7iva5 u to5 rit5u ulaska i i9laska oji5 se da ve nakon 4ar 5jese6i 4osustane5 4a da od divlje 9vijeri ja 4ostane5 4lijen+ =a sada 5e jo" uvijek dr7i osjeaj da 5ogu 9adovoljiti i jo" koju 7rtvu u koliko 5i 4oka7u 5ig+ I dok ra95i"lja5o 7ena5a, 4ose i6e o ovi5a koje 9adovoljava5 i sekso5, javlja 5i se 7elja da u@e5 u rajski vrt 'iolete+ =a6ijelo je ula glasine od 7ena koje susree da i5 je lije4o dok se 4odaju 5ojoj 4o:oti, 4a dok le7e is4ru7ene na to5 5asersko5 stolu osjeaju takvo 9adovoljstvo 9 og kojeg se i vraaju sljedeeg dana+ I kad on u to4loj i vla7noj unutra"njosti 9a4le"e u rit5u u nja, one dola9e u fa9u od koje se gu i da:, ali osjea olak"anje kao da su se tog asa s4ustile s 4o:oda us4ona na visoku 4laninu+ Fudno je to kod nas sa5a6a+ Dok si u kri9i ni jedna se nee 4onuditi niti 9a lijek a onda kad se uka7e jedna, na:rle jo" nji: nekoliko+ Pa da je sa5o jedna ne i: stigao o aviti toliko koliko ona 5o7e 4odnijeti+ (li kad su tu u 4itanju nji: etiri a jo" se uka9uje i 4eta ak 5o7da i vi"e i sve ti 5ilujui otvaraju svoja vrata la7enstva rajskog vrta te"ko je 4o9ornost us5jeriti i na uenje+ ( uskoro 5e eka na fakultetu 4olaganje is4ita+ Hou li unato svi: ti: o ave9a i tu i9vr"itiG $ada je slijedeeg dana 'ioleta 4onovo u"la u so u i i9 9avjese 9aela svlaiti, te nakon toga stu4ila 4red 5ene, 4oka9ao sa5 joj ruko5 4ut 4re5a 5asersko5 stolu+ =a6ijelo i i 9atvoreni: oiju 4rona"la taj 4ut+ %4itno 5e 4ogleda dok je 4rola9i 5i5o 5ene, ovaj 4ut e9 sra5a i 4okrivanja sisa i s4olovila+ Nas5ijao sa5 se u se i, ali od5a: 9akljui5 da to nije ni"ta 4ose no+ 'e se 4rivikla na 5oje 4oglede+ &d5a: se 4ri:vaa5 4osla, rutinski 4rela9i5 4reko nje9inog tijela+ Dok to o avlja5 i5a5 osjeaj kao da :oda5 4o 4je"anoj 4la7i na kojoj le7i 5no"tvo goli: 7ena i 4re4u"taju se sunani5 9raka5a koje ugodno griju+ Dok o ila9i5 oko nji: osjea5 da 5 ni jedna nee 4ro9 oriti ni rijei+ Arlo 5i se su"i kad uoava5 da ni ja ne 5ogu i9rei ni slova+ $oju god susree5 jedino joj kli5ne5 glavo5 u 9nak 4o9drava+ I4ak sa5 4olaskan "to 5ogu gledati nji:ove 9anosne gu9e, sise i kukove+ Dok na4u"ta5 to 5jesto veseli5 se "to u veeras 4risustvovati 9a avi+ ( onda se o4et vraa5 u stvarnost u kojoj uoava5 da sa5 u 4oslu 5asa7o5 sa5o jedne+ !tiskanje5 ruku 4rela9i5 4reko njeni: ra5ena kad najedno5 osjeti5 stisak njene ruke na 5ojoj no9i+ %5alo da ne 4oskoi5+ & u9da 5e dr:tavi6a, 4rosto ne 5ogu doi k se i+ Be li to 5ig ili je to uinila 9 og oli koju sa5 joj nainio stisko5 ,4a na taj nain 7eli da se o rani dalje neugode+ I 4rije nego sa5 do"ao k se i i 9akljuku "to to 9nai, ona se naglo okree le@i5a 4re5a stolu sa "iroko ra"ireni5 noga5a sku4ljeni5 u koljeni5a+ %5iljato 5e gleda i u9 s5ije"ak govori: -=na5 da stalno 5isli" sa5o na to ali 4a9i se, jao si ga te i ako svr"i" unutra+

- 1*/ & gos4ode, koje li sreeL &djedno5 5e 9aoku4i udna s4o9naja+ &tkud to da 5i do9voljava da u@e5 unutraG Nisa5 to uinio od5a:+ =aeo sa5 joj nje7no lju iti dojke a 4oto5 4olako 4rela9i5 4re5a trokutu i 9austavlja5 se na ra9djeljku+ &sjea5 takvu slast kao da 7edan i9 du ine grotla na 6jevi6u i9vlai5 :ladnu i9vorsku vodu+ Nevjerojatno kako se ugodno osjea5 dok 9uri5 u ra9djeljak, a onda se o4et vraa5 4re5a grudi5a, tada 4odi7e5 glavu i 4ogled us5jerava5 na nje9ino tijelo+ Adje god do4ire 5oj 4ogled o asjava ju 4o4ut sunevi: 9raka a tada ga 9austavlja5 na nje9ini5 usna5a+ % to5 trenu i usne na5 se sjedinjavaju+ Dok je lju i5 osjea5 kako 5e grli i sti"e sve vi"e + Tono sa5 9nao "to sada tre a uslijediti+ %vi@a5 njenu 9adivljenost kada sa5 u"ao u nju+ %9disala je i 4oku"avala se usredostroiti sa5o na to+ I ja se osjea5 kao da se nala9i5 u jurei5 auto5o ilu koji ide 4o 9avojitoj 6esti+ Aleda5 ju u oi+ !jaju od 9adovoljstva dok gleda u 5ene+ -$ako sa5 te 7elio svi: ovi: dana, a sada i najradije ostao tu do vjenosti i ne rini, neu svr"iti u nju ve na tvo5 sto5aku+ $ada do@e do toga it e uklije"ten i95e@u na"i: tijela ko da je u sendviu+ -Ni"ta 5i ne govori, ostaj u 5eni i 4ri@i glavo5 li7e kako i te lju ila+ &sjea5 kako u7iva dok 4olju46i5a 4rela9i5 s vrata na u"ne resi6e 4a na usta+ % jedno5 5o5entu 9anije5ila je od divljenja ko da se nala9i u vrtu 4re4unog 6vijea svi: oja, ali koji: se ne 5o7e na5irisati koliko 7eli+ Dok u9di"e 6vjetne 5irise i ona 5ijenja oju i sta4a se sa ostali5 6vjetovi5a+ &ito da je do7ivjela eksta9u+ I 5ene 4ro7i5a neka udna to4lina+ ,oji5 se da i ja ne do7ivi5 to isto, 9ato skree5 5isli kako i odgodio taj trenutak 9a jo" nekoliko 5inuta+ Poku"ava5 5isliti doga@anja 4rotekli: dana+ !jeti: se da sa5 kod 4rijatelja tada gledao 4orni u ko5e je etiri 4ara o avljalo seks i9lo7eni 4ogledi5a jedan drugo5e++ $akva 4rekrasna idila 9a one koji to 4ro5atraju+ I ja sa5 io 9anijet divljenje5 7ena uesni6a kada su u svi5 4o9a5a iska9ivale ne sa5o u5ijee ve i isti6ale svoje skladne o line+ Fudi5 se da se tako 9godne 7enske odaju to5 4oroku+ Da li i: 4ri to5e 4rivlai 7elja 9a sekso5, 4ro5jena 4artnera ili 4ak nova6, ne i: 9nao rei, ali 9ato 9na5 da se ja nikada ne i: stavio u ulogu ti: 5u"kara6a 4a ta5an da ude5 sa5 u9 te etiri lje4oti6e+ !tvarno ne ra9u5ije5 nji:ovu slo odu 4oka9ivanja i o avljanja toga 4red rojni5 4ro5atrai5a u fa9i sni5anja fil5a+ Na trenutak 9astane5+ I5a5 osjeaj kao da se i ja nala9i5 u 7i7i kakvog 4ro5atraa+ <arko 7eli5 to i9 jei ali ne nala9i5 5jesto gdje i se sakrili+ Aleda5 na vrata koja se nala9e nasu4rot 5aserskog stola gdje se sada 5i nala9i5o+ ,rava je 9akljuana i nitko nije 5ogao ui a osjeaj da nas i dalje netko gleda u 5eni kljua+ Pogled 5i o4et skrene na nju+ =aista je 4rekrasnaL &sjea se ko da je u transu, dok ja nasluuje5 kako 5e 4odila9i oaj 9 og tog 4ro5atraa+ Tu5ara5 oi5a 4o so i+ %nato vruini :vata 5e gro9ni6a na 4o5isao da se netko i4ak nasla@uje 4ogledo5 na nas+ Poku"ava5 se 4ri5iriti te i dalje u7ivati u to4lini i vla7nosti njene inti5e+ Ponovo ju jae 4rivine5 u9 se e i jo" jedno5 lju i5 a onda 4odi7e5 glavu i 4ogled us5jerava5 na otvoren 4ro9or 5oje so e koja je s5je"tena nasu4rot gi5na9ijske 9grade iji je veliki 4ro9or okrenut a" 4re5a na5a+ !ka5eni5 se od 4ri9ora kad u nje5u ugleda5 natiskano oko trideset uenika+ Doi5 su uoili 5oj 4ogled 9auje se gro5ko ravoLLL a 4oto5 odu"evljeni 4ljesak+ !koio sa5 sa 'iolete kao i9 kata4ulta+ =au@ena 4ogleda u 5ene a 4oto5 kro9 4ro9or+ Doi5 ugleda sku4inu gi5na9ijala6a i ona skoi sa stola+ Poku"ava5 je s5iriti, ali ote 5i se i9 ruke i otri i9a 9avjese+ !tvarno ne ra9u5ije5

- 1*kako sa5 to 4redvidio+ &tvorio sa5 4ro9or da na5 ne ude vrue+ Ni u snu 5i nije 4alo da se sa 4ro9ora gi5na9ije vidi 6ijela unutra"njost 5oje so e+ Nije :tjela slu"ati 5oje o4ravdanje, a nisa5 9nao ni kako da ju uvjeri5 u svoju nevinost+ Poku"ava5 ju uvjeriti da nitko nee 5oi u4irati 4rst i rei:- To je taL Doi5 se o ukla i9letjela je ko 5etak i9 ka ineta+ &d tada joj se i9gu io svaki trag+ 'i"e je nikada nisa5 vidio+ Nakon dva 5jese6a rada u ovoj ko95etikoj ustanovi vi"e 5i nije io 4ro le5 kako koju 7enu osvojiti ve kako koju od iti a da je 4ri to5e ne uvrijedi5 niti 4ostidi5, ve da joj 4ru7i5 nadu da e jedno5 i ona doi na red i 9ato neka sa5o dola9i i dalje+ ,roj oni: koje sa5 usreivao stra"u 4o4eo se ve na 4o9a5a"nu 6ifru 4a svi5a nisa5 5ogao udovoljiti ti5 inten9iteto5 kakav je io u 4oetku 5og rada+ =ato sa5 5orao glu5iti da svr"ava5 ne i li ti5e sauvao snagu i 9a slijedeu+ Finio sa5 to to o7e u runik kako ne i uoile 4revaru 9 og koje i 5ogao do7ivjeti i osudu+ % to5 es6iljno5 tu5aranju 9adovoljstva 4o:le4e nisa5 se 5ogao s5iriti jer su 4risti9ale nove lje4oti6e osvijetljene sjaje5 sunanog svijetla, 4une 5irisa koji 4ara no9drve i koje svoji5 i9gledo5 4o9ivaju na u7ivanje u to4lini noi+ !ve sa5 du lje uranjao u grije: a nikako da od5a:ne5 glavo5 i ka7e5 neL ( 9a"to i iG $ad 5i do@e vrije5e da na4usti5 ovaj 4osao i onako neu 5oi ni"ta uiniti da to s4rijei5+ Ne 5ogu utje6ati na svoju sud inu 4a 9ato sada dok 5i se uka9uje ta 4rilika, 5ora5 joj i udovaljati+ Bo" u neko vrije5e vrsto grliti te 7ene, 4rivlaiti i: k se i i strasno lju iti te nadalje gladiti nje7ne 4uti nji:ove ko7e koja 4o4ut 6vijeta 5irisave ru7e svojo5 sen9ualno"u is4unjava o4ojni 9rak 4renosei 4oruku da to "to radi5 i vole te doista 4ri7eljkuju jo"+ !a5o onaj tko voli 4rirodu u stanju je da kreira te rajske vrtove iji sklad ko5 ina6ija o5iljenog 6vijea 4rekrasnog 5irisa i oja 5a5i na 4oigravanje koje is4unjava 7ivot u ko5e 4ro"lost i udunost ne 4ostoje+ Postoji sa5o sada"njost a ona u9 6vrkut 4ti6a i to4linu sun6a lagi5 4ovjetar6e5 4renosi 4oruku koja te 9ove na 4ri:vaanje najugodniji: trenutaka koje ostvaruje5o u 7ivotu+ ( onda i9nenada do iva5 4oruku o s5rti jednog lana 5oje o itelji+ Nisa5 se dvou5io+ Donosi5 odluku da 5ora5 4oi u svoj kraj kako i 5i o itelj u9 5oju 4o5o i dalje nastavljala 7ivot ostvarujui sve ono kao i do sad+ Idueg dana sredio sa5 doku5ente, kao i sve "to ide u9 to te 4o"ao 4okunjen do auto usne stani6e+ Niko5e nisa5 govorio da odla9i5 niti sa5 se sa iko5e o4ra"tao+ Bedino sa5 4o9dravio "efa fir5e koji je i5ao ra9u5ijevanja 9a 5oju odluku+ Dok sa5 :odao 4re5a auto usnoj stani6i ugleda5 ?irelu+ ,ila je u dru"tvu svog 5u7a+ !krivena 4ogleda sa5o 5i je u4utila lagi os5je: ne 9najui da 5e gleda 4osljednji 4ut u 7ivotu+ Doi5 sa5 sjeo i auto us je krenuo+ =atvara5 oi i u 5isli5a gleda5 4ro9ore+ Ne, u nji5a nisa5 ugledao gi5na9ijal6e ve sa5o 7ene s koji5a sa5 na nji:ov 5ig ostvario i najlje4"e trenutke 5oga 7ivota kojeg vi"e nikada neu 4onoviti+ Dok su 5i tu7nog li6a 5a:ale u 9nak 4o9drava, na nji:ovi5 oi5a uoava5 jedino su9e+ ;

- 11*

&vi: deset 4ria sa5o su jedan 5ali seg5ent 5oga 7ivota+ Da li da i: sve 4redoi5 Aoranu ili da i9 svake i9vue5 sr7 i sve to slo7i5 u jedan sadr7ajG ,oji5 se da neke 4rie i nisu 9a Aorana, a o4et ako i: ne uje sve kako da ostvari s4o9naju o ono5 "to ga eka+ I dok vrije5e leti ostaje5 u dile5i dono"enja odluke+ $ad se Aoran 4ojavi valjda u dotle do9nati i koja je 5oja uloga u toj 9a 5ene itekako te"koj 9adai o avljanja toga "to tra7i 5oja kerka+ =($LB%F($ - ,o7e, kako si narastao ile su 4rve rijei 5oje su4ruge kad je 4ris4io Aoran+ ( "to si drugo 5ogla i oekivati od njega+ !ad 5u je 18 godina i jo" 5alo 4a e 4ostati 9reli 5u"kara6 i 9ato ne 5isli da e i dalje dola9iti sa5+ Nisa5 dalje ra95i"ljao niti 5e je rinulo "to e iti 9a 4ar godina, a 5isli5 da o to5e ne tre a rinuti ni 5oja su4ruga+ -Nee5o sada ra9 ijati glavu o udunosti, 4revi"e i na5 to 9adavalo 4osla 4a 9ato tre a5o rinuti kako e5o ga s5jestiti i uslu7iti veero5+ -%4ravo sa5 to i ja :tjela rei+ Hajde 9lato do@i da se o4ere" a onda e5o sjesti 9a stol i u 5iru 4o4riati+ %9eo sa5 Aoranove stvari i s5jestio i: u so u a 4oto5 se vratio u dnevni oravak 9najui da e uskoro i Aoran 4ristu4iti nakon "to se o4ere+ ?oja su4ruga si je 4re a6ivala "to ve 4rije nije 9gotovila veeru a uvjerena je da je do"ao gladan s 4uta+ Nitko nije i5un na do ru :ranu ali i4ak s5atra5 da i se i e9 toga on u na"e5 dru"tvu osjeao sretan, 4a da 4rije o jeda 5alo i 4o4ria5o nitko nee 9a5jeriti da se 4oslije 4rione5o jela 4a trajalo to i 6ijeli sat+ Nisi 9a oravio na o iaje koje s5o ti usa@ivali sve vrije5e oravka kod nasG4ita5 ga ja kad je sjeo 9a stol+ -Ne nisa5, i dalje i: se dr7i5 i s5atra5 da nisu lo"i+ Ra9govarali s5o nadalje o 4utu, "koli, s4ortu i drugi5 te5a5a a onda se o oji6a istovre5eno kree5 4re5a vrati5a ku:inje i9a koji: ugleda5o aku kako na 4ladnju unosi :ranu+ 'rije5e je da se sada 4osveti5o jelu a 4oto5 e5o nastaviti ra9govor, 9akljui5+ ,aka je silno 7eljela uti sve o Aoranovi5 4ro le5i5a, 4otre a5a i 7elja5a, &ito je 7eljela da 5u ugodi onako kako je to i dosada uvijek inila+ ?eni se to sada vidi ru7no 4a joj o ru"i5+ -Pusti dijete da 4rvo 4ojede svoj o rok a onda 4re@i na 4itanja+ -Pa ja na ovaj ra9govor eka5 itav dan+ -(ko si ekala do sada onda se jo" 5alo str4i 4a 4oslije 4riaj koliko te volja+ ?oja ju je 4ri5jed a 5alo naljutila+ Doi5 joj je 4ri"ao Aoran i lago je 4olju io u li6e u5irila se a nakon toga 9aeli s5o jesti+ &d kada je Aoran stigao u na"e5 stanu o4et sve vrvi ko u ko"ni6i+ I5ao sa5 osjeaj ko da nas je 4una kua+ Dok s5o se igrali 4ridru7ila na5 se i aka+ To ju je veselje

- 111 dovelo do ludila+ I sa5a je 4ostala nesnosno dijete+ %9 Aorana nisa5 ni 4ri5ijetio kako na5 je u r9o 4ro"ao dan+ ( svi s5o ili sretni i 9adovoljni+ I5a li u 7ivotu 9a djeda i aku i"ta lje4"e od onoga "to 5ogu 4ru7iti svo5 unuku a da i5 on to isto5 5jero5 u9vraa+ -Tre a li ti 4o5o dok ide" u 6rkvuG 4itao je aku tog nedjeljnog jutra+ -Hoe" li i ti s na5a djedeG -Ne, 9na" da su 5oje kretnje ograniene i ovo "to sa5 4ro"ao do sada ve 5i je i 4revi"e, 9ato 4o@ite sa5o vas dvoje, a ja u se 5alo 4ri:vatiti "ta54e+ Dok su odla9ili 4ogledo5 sa5 i: 4ratio kro9 4ro9or+ Nakon 4ovratka i9 6rkve na aki se oito isti6alo 9adovoljstvo 9ato "to je ila u dru"tvu sa Aorano5+ &ekivani u5or kojeg je uvijek is4oljavala u 4ovratku ovaj 4ut 4ot4uno je i9ostavljen+ =adovoljstvo je 4oka9ivao i Aoran u9 lju a9nost "to je 4re5a 4ravili5a ove kue na 4ristojan nain is4unjavao 9adatke+ &ekivanje nera9u5nog 4ona"anja na"eg 4u ertetlije dovelo 5e u dile5u: Be li na odgoj djeluje o itelj ili dru"tvoG $a7u da dijete do 4u erteta odgajaju roditelji, u 4u ertetu taj odgoj 4reu9i5a dru"tvo, da i nakon 4u erteta tu ulogu 4reu9eo 4artner ili 4artneri6a+ !udei 4re5a gesta5a ini 5i se da se i4ak vraa na5a+ (ko se ude tako 4ona"ao i slijedei: dana 5o7da 5i se i4ak 4rikloni i saslu"a 5oje savjete+ Ne 9na5 :ou li uiniti udo ili u ga 4otaknuti sa5o na ra95i"ljanje+ No 5oj savjet it e u svako5 sluaju vredniji od onog kojeg 5u u4uuju 4rijatelji+ &ito je da sa5 s4re5an na ra9govor s nji5 o te5i koja itekako 5a5i 5lade+ Nai5e, sve i se 5oglo okrenuti nao4ako u koliko i slu"ao sa5o 4rie neki: ne9nali6a+ Dok je Aoran sjedei nasu4rot 5ene 4relistavao novine 4ri"la na5 je aka+ Prvo ga je 9agrlila i 4olju ila a 4oto5 sjela kraj njega+ Pri5jeuje5 da se o oje osjeaju veseli i sretni+ - Dok si kod nas 4ona"aj se ka da si u svojoj kui+ Na kraju to je i tvoja kua+ - ,ako, ne rini 4uno o 5eni+ 'e 5i je toliko godina da se i sa5 9nade5 rinuti o se i+ =ato radije rini o se i i re6i ako ti 5ogu "to 4o5oi+ % ti5 trenu6i5a na 4a5et 5i je 4ao njegov ota6+ Taj je uvijek je7ao od rada+ Basno da to ne s5ije5 Aoranu govoriti, no udi 5e taj kontrast+ -Da naini5o 4lan gdje e5o sutraG 4redla7e5 5u+ ?oj o7e, 4a tek je do"ao a ti ga ve odvodi" od 5eneL ljutila se aka+ %nato trenutanog 4ogor"anja ras4olo7enja aka je i4ak ot4oela ra9govor koji je trajao du oko u no+ %jutro kad sa5 do"ao u njegovu so u uoio sa5 da je ve sve 4os4re5io na svoje 5jesto+ !voje stvari slo7io je na 4oli6e a na5jestio je i krevet 4o4ut 4ravog vojnika+ Tada uoi5 njegov kofer sa knjiga5a+ To 5e 9ainteresira te ga u4ita5:-Besu li to "kolske knjigeG -Ne, to sa5 4osudio od 4rijatelja+ Doi5 i: 4roita5 5ora5 5u i: vratiti+ -Pa jesi li koju do sada ve 4roitaoG -!vakakoL Neke su ak i interesantne i vrlo 4oune ali ini 5i se da su neke ve i 9astarjele+ Nisa5 ga 4itao koje 4odruje o u:vaaju+ ,io sa5 4revi"e us:ien da se dao u itanje+ Pret4ostavlja5 da e5o ar i5ati o e5u ra9govarati+

- 11) ,aka se ljuti "to ja 4revi"e 4a7nje 4osveuje5 knjiga5a a 5anje drugi5 4oslovi5a 4a to "to se i Aoran 9ani5a 9a knjige 5o7e i95ijeniti njeno stanje+ -Cto ka7e" da danas 4o@e5o na 4e6anjeG =a5isli da ulovi5o ne"to veliko kao "to s5o to nekada dok si io 5la@i+ -<ao 5i je ali aka 5e ve anga7irala ranije i ide5 s njo5 u ku4ovinu+ -Dok sa5 ju ja 4ratio u toj ku4ovini uvijek 5i je ilo dosadno+ ?o7da va5 s to o5 i4ak ude lije4o+ Nisa5 ga vi"e 4oti6ao da 4o@e5o na 4e6anje+ Da ude5 sa nji5 na sa5o ini 5i se da su 5i 9a sada 5ali i9gledi a odvojiti ga od ake i u 5iru s nji5 4ora9govarati o te5i koju 5i je 9adala kerka jo" u 5orati ekati+ ( da s5o na 4e6anju sa5i nas dvoje ila i idealna 4rilika a u9 4ut i se i 9a avljali+ ?o7da 5i se ova 7elja i4ak ostvari+ Poku"at u ga 4o9vati 4onovo drugo5 9godo5 a 4oslije neka sa ako5 4o@e u ka9ali"te+ Ra9govor o toj te5i u kui a" ne i io 4rikladan, 9a4ravo i io 4ro5a"aj jer i se aka esto 5ije"ala, a njoj i ilo te7e o jasniti da nas 4usti na 5iru nego nje5u i9lo7iti to "to 5i je 9adala kerka+ Doi5 su nji: dvoje 4o"li u trgovinu, 4o:iti5 u njegovu so u da iskoristi5 4riliku dok sa5 sa5, 4a da i ja 5alo 4relista5 knjige koje u4ravo ita+ ?o7da na@e5 i kakvu koja i 5ene 9ainteresirala 4a da ga 4ita5 da 5i ju 4osudi+ % to5 ra95i"ljanju nisa5 vodio rauna :oe li se uniti "to e9 njegovog odo renja dira5 njegove stvari+ (li ,4a to su sa5o knjige i 9a"to i 5i to 9a5jerao, 9akljuuje5+ =asigurno i 5i i sa5 4redlo7io da i: 4regleda5 dok ga ne5a ako 5e 9ani5a i9 or+ =ato sa5 jedva i9dr7ao da ugleda5 ku4 koji se nala9i u koferu+ Neu nainiti rusvaj+ Nakon "to i: 4relista5 ostavit u i: onako kako su ile 4rije+ Da, it u 4a7ljiv+ I4ak 9akljuuje5 da je to sa 5oje strane 5alo 4odlo dirati u neije stvari e9 odo renja+ Tre ao sa5 ekati da se vrati 9atra7iti ga naj4rije do9volu 4a tek onda 4rii koferu+ No sada kada sa5 ve tu i4ak da 5alo 4ogleda5, 4o5isli5+ Ne 9na5 i li se i aka toliko i9nenadila koliko sa5 i9nena@en ostao ja+ 'jerovao sa5 da je u koferu literatura o5ladinske "ta54e u9 koju i svjetskog klasika koje tre a 9a "kolu ali i 4ustolovni ro5ani koje sa5 i ja itao u 5ladosti+ Fak sa5 su5njao i na literaturu koja o4isuje sudske istrage+ & sve5u sa5 5ogao 5isliti "to u tu nai ali ni u ko5 sluaju to "to sa5 ugledao+ Nai5e, sve knjige odnosile su se na lju av, rak, seks, s4olne olesti, 9a4ravo sve ono o e5u s5o nas dvoji6a tre ali ra9govarati+ Pa 5o7da je i do ro da to sve 4roita+ I4ak io sa5 i9nena@en i ostao sa5 e9 rijei+ &vo 5e u stvari ne tre a da udi+ &n je sada u do i kad e 9a koji 4eriod stu4iti i u ve9u sa 4artneri6o5 u kojoj tre a 4ronai ono "to je do ro, jer e i: to 4ove9ati da 7ivot nastave u skladu+ ;;; Ra9govor o ljudskoj s4olnosti u ko5e se tre a gledati na s4olnost kao osnovnu ljudsku 4otre u, nije dovoljno svesti svega na 4ar 5inuta+ Na5ee se ni9 4redrasuda koje su 4risutne 4a 9ato taj 4ro le5 tre a 9a4oeti na vrije5e, ali i onda kad to on 9atra7i+ Tu je i 4artneri6a kljuna oso a koja i se tre ala ukljuiti u ras4ravu, a to je 4ro6es koji tra7i vrije5e 5jesto i 4riliku koja nije o5etana od

- 111 drugi:+ I4ak to nije dosta jer u ra9govor ula9e ni9 4itanja a ona se ne 5ogu svesti sa5o na jedan odgovor+ &staje i ra9govor o olesti5a te jasan stav o :eteroseksualnosti, :o5oseksualnosti, iseksualnosti, 4edofiliji, seksualni5 nastranosti5a kao i 4itanja koja su ve9ana u9 i9gled, odijevanje, 4o"tivanje drugi: i jo" 4uno toga koje se javlja u odrastanju+ ,olest je ona negativna strana ovjekovog 9dravlja, a s4olne olesti od koji: se naje"e s4o5inju HP' infek6ija, genitalni :er4es, kla5idija, sifilis, gonoreja, genitalne kondilo9e, HI', :e4atitis , i 3 i druge vre aju na svako5 koraku a 4renose se iskljuivo s4olni5 4ute5 itekako su o4asne, 4a 9ato 9 og jednog 9adovoljstva ne 5ora5o 4atiti kro9 6ijeli 7ivot+ Bedna 4etnaestogodi"nja djevoji6a okladila se sa svojo5 4rijatelji6o5 da e u 5jese6 dana o aviti seks sa 4edeset 5u"kara6a+ &kladu je do ila, ali sa njo5 i 4reko 4et lako 4renosivi: s4olni: olesti+ I "ta je sa ti5e doka9alaG Bedino to da e je 4osljedi6e 4ratiti kro9 6ijeli 7ivot+ Ljudi su oko nas ne sa5o ra9liiti, nego i s ra9liiti5 oso ina5a, 4a 4ro5jena 4artnera tra7i 4rilagod u+ (ko je 4o7eljna 5o7e i5ati 4o9itivan uinak + No 4rekid ve9e 5o7e i9a9vati stresnu situa6iju koja nanosi fi9iku ali i 4si:iku "tetu na"e5 tijelu+ Neki da i otklonili stres u la7uju ga 4u"enje5, alko:olo5, drogo5, ali neki ak 4rila9e i sui6idu+ Priliko5 stresa 4oveava na se tlak, "eer, s5anjuje se i5unitet, javljaju se i 4ro le5i 4o4ut de4resije, 4ore5eaja 4ro ave, du"evno stanje 4o4ri5a negativne oso ine, a sve to dovodi do uni"tenja 9dravlja+ (ko se seksualna ko5unika6ija 9lou4otre ljava tre a ju sanirati na vrije5e+ &na tre a da je is4unjena s osjeaje5 ugode a ne s olo5+ ( kako 9 og iskrivljenja 4ona"anja dovodi5o organi9a5 u 4ore5eaj 9dravlja, tako se i u seksu javljaju ra9nolikosti koje idu 9a istra7ivanje5 novi: s4o9naja o u7ivanju u seksu+ % to5 istra7ivanju esto dola9i5o do oso a 9a5agljenog u5a 4a se re9ultati istra7ivanja koriste ne "tetu na"ega 9dravlja+ Eksi i6ionali9a5 , sado 5a9o:i9a5 5anifestiraju se na naine u koje5 se e5o6ija u5jesto 9adovoljstvo5 ostvaruje olo5+ !eks tada 4restaje iti seks i u5jesto da na5 donosi 7ivotnu radost, donosi 4atnju+ Neki ti4ovi idu i na 4ro5jenu i9gleda, 4a na se e stavljaju 4regr"t rini6a, tetova7e, 4u"taju kosu, idu ak dotle da 4ier6ing stavljaju i na je9ik+ Neki ar je9ik re7u na dva dijela kako i i9gledao kao 95ijski+ To je u9elo toliko 5a:a da nas tre a rinuti, 4ogotovo kad te oso e na se i i5aju vi"e rini6a od ro e+ Ta ra9nolikost i9gleda 4la"i jer se 4renosi na 5lade, 4ogotovo one 4la"ljive, nesigurne u se e 4a takvi 4ostaju teret ovoga dru"tva+ ( takvi: je uvijek ilo oko 1*K + (ko na nji: gleda5o 4ognute glave i ne 4oku"ava5o i5 4o5oi odvraanje5 ari te fanta9ije, ne 4reostaje na5 drugo do naru"avanja seksualnosti koja je fokusirana i na naru"avanje finan6ije "to se 5anifestira i stresni5 situa6ija5a stanja u5a, 4oveanje5 tuge i drugi: tego a koje re5ete 9dravlje+ ( seks i tre ao do5inirati 4oveanje5 li ida koji dovodi do ugode+ (ko 9 og 4osljedi6a stresa :or5oni ri"u os5je: sa na"ega li6a tre a nas rinuti kako da 4ovrati5o 7ivotnu radost+ !vi5a na5 je 9nano da s4olnost 4redstavlja nastavak 4rodu7enja vrste+ Da i se to ostvarilo 5ora5o u4o9nati ni9 injeni6a koje odluuju na"u udunost+

- 118 'e od rane do i dje6a i9ra7avaju 7elju 9a sa9nanje5 ni9 injeni6a koje i5 stoje na 4utu odrastanja+ Dje6a su 9nati7eljna i 9 og toga i: ne s5ije5o kriviti ve i5 uka9ati na do ro i 9lo koje i9 toga 4roi9la9i+ % ovoj eri de5okra6ije kad se o to5e slo odno ra9govara na svako5 koraku, roditelji ne s5iju iti su9dr7ani, 4a 9 og sra5a ili nekog drugog ra9loga 4re4u"tati to 4itanje drugo5e+ Danas dje6a i5aju 4riliku gledati rojne slike nagi: oso a koje su i9radili 5ajstori u5jetni6i, 5ogu gledati anato5ske atlase, ali jednako tako i slike u "ta54i kao i fil5ove+ %9 dostu4nost 4ristu4a na ugodu, tu se javljaju i ni9 4ri9ora koji dje6u 4otiu na 4oroke: 6igareta, alko:ol, droga, dru"tveno ne4rilago@eno stanje, nasilje i druge o4asnosti ve9ane 9a dru"tvo, o itelj ali i 4ojedin6a+ Tre a s:vatiti da seksualnost nije sa5o sredstvo 9a 4rodu7enje vrste, ve i ono "to od nje na4ravi5o+ &d o lika nje7nosti i 9adovoljstva koji nas vode u sreu, 5o7e 4ostati i o lik agresije, iskrivljene ko5unika6ije+ &no 5ora iti odra9 nas sa5i:+ !a5i 5ora5o odluiti :oe5o li do iti ono "to 7eli5o ili e na5 to 4oslu7iti sa5o 9a 9adovoljenje nagona+ (ko tu ukljui5o svoj stav vrijednosti, sa5o4o"tovanja, odgovornosti, uva7avanja toleran6ije i ravno4ravnost, ostvarit e5o kvalitetan odnos s drago5 na5 oso o5+ & 9iro5 na neiskustvo i ne4o9navanje te te5e 5ladi katkad 4rila9e seksu onako kako to ne i s5jeli, 4a od tog u5jesto do rog i9rastu lo"e 4osljedi6e+ $ako i5 dati jasnu sliku, ovisi o 4ristu4uG ?oji roditelji nikada o toj te5i nisu ra9govarali sa 5no5+ Na 7alost ni ja nikada o to5e nisa5 ra9govarao sa svojo5 dje6o5+ ( sa5o su dvije stvari koje roditelji 5ogu dati svojoj dje6i: korijenje i krila+ (ko se na dje6u 4renosi ne4ovjerenje, nesigurnost, ne9nanje, dola9i do 4ore5eaja na gledanje seksualnosti+ Dijete tre a uiti ve od rane 5ladosti+ Tre a 5u o jasniti ra9liku do ra i lo"eg dodira+ & jasniti 5u kako tre a s:vatiti 9a"titu svoga tijela, kako se s5ije i dokle 4re4ustiti 9adovoljstvo5 dodira u9 drugu oso u+ = og 4re9au9etosti roditelja danas na tu s4o9naju najvi"e utjeu 5ediji+ (li koliko god dje6a itaju ili gledaju T' nu7an je i ra9govor roditelja+ Neke 4ri9ore 5ora se i dodatno o ra9lo7iti, to 9ato jer 5edij 4renosi i stresne situa6ije koje nisu 9a dijete+ ?ora5o iti svjesni da se odgoj od strane roditelja ostvaruje sa5o do 4u erteta, kada ulogu odgajanja 4reu9i5a dru"tvo u koje 9ala9i, a u sa9rijevanju tu ulogu 4reu9i5a 4artner+ =ato je va7no da roditelji 4rate s ki5 se dru7i nji:ovo dijete i u kakvo dru"tvo 9ala9i+ Bedan 5oj susjed 4o7alio 5i se da 5i sin 9ala9i u lo"e dru"tvo te da su i9 toga nastali 4ro le5i koji i 5u 5ogli nanijeti 9lo+ %4utio sa5 ga da dijete us5jeri na s4ort+ Danas je on 4ri9nati s4orta" sa ugledo5 u dru"tvu+ ( da je ostao u staro5 dru"tvu 9avr"io i u 9atvoru kako su to 5nogi i9 njegove dru7ine+ Tinejd7eri s5atraju da tre aju "to 4rije odrasti i s:odno odluka5a koje donose najvei utje6aj i5aju 4rijatelji+ 'a7nost eduka6ije je i u s4o9naju anato5ske gra@e na"ega tijela kao i funk6ije koja 4ri to5e nastaje, a to se 4osti7e sa5o eduka6ijo5 ve od rane 5ladosti

- 110 Neki roditelji s5atraju sra5otni5 ra9govarati o toj te5i sa dje6o5+ Neki daju iskrivljene 4odatke, kao da dje6u donose rode i sl+ Iskrivljene ili nedovoljno o ja"njene 4oduke utjeu i na agresivno 4ona"anje dje6e u odrastanju+ %4ravo 9ato eduka6iju ve od rane 5ladosti nu7no je 4rovoditi na 9adovoljstvo djeteta toko5 6ijelog odrastanja+ (ko dje6a tra7e o ja"njenje, ne tre a i: 9 og toga ka7njavati ve i5 4o5agati toko5 6jeloku4nog ra9voja, to 9ato "to kro9 to 4rola9e ra9ni5 fa9a5a s4olnosti, a to traje i toko5 6ijelog 7ivota+ Djetetu tre a uka9ati na sve e9 sra5a i stresa, nelagode+ =a luda je 4o5i"ljati da dijete unato s4o9naja5a koje do ivaju od 5edija sada 9naju sve+ ?ada sa5 9a"ao ve u seda5desetu, tek sa5 danas sa9nao neke s4o9naje a jo" je sigurno 5nogo toga "to jo" ne 9na5 i "to 5i je do sada ilo ne4o9nato+ % svojoj 5ladosti slu"ao sa5 kako je 5astur a6ija "tetna 9a 9dravlje, da dovodi do stresa i drugi: "teta 9a organi9a5+ Alu4ost+ Cto uiniti da djetetu uka7e5o na sve ono "to i tre alo iti fi9iolo"ko, e9 4redrasuda o "tetnostiG % do i odrastanja dje6a se 9naju i nedolino 4ona"ati+ Raskorak tra7i infor5a6iju a 4ristu4 je slo7en iolo"ki, 4si:iki i so6iolo"ki 4ro6es koji se javlja u ra9ni5 fa9a5a odrastanja+ Prijela9 i9 jedne u drugu fa9u ide naglo i 9ato te 4ro5jene tre a 4ratiti i s4reavati odstu4anje jer nastaje kaos koji ide na "tetu dru"tva, 4ostaje raskorak u ra9voju+ ?ada je dijete ovjek u 5alo5 i4ak jo" nije sa9reo 4si:iki , ako je fi9iki a to stvara 4ro le5 u koliko se ne ostvare o a+ ?ladi su 9nati7eljni kad je u 4itanju sa9nanje kada se 5o7e stu4iti u seksualne odnose+ Danas se seksualnost najvi"e us4ore@uje sa seksualni5 u9 u@enje5+ I4ak orijenta6ija je vrsto ve9ana 9a genetiku, ali daje 4ravo i na slo odu, dostojanstvo i jednakost svi: ia+ $od toga osnovno je 9dravlje+ Pro le5i 4o4ut rane trudnoe, s4olno 4renosivi: olesti naje"e nastaju 9 og krive infor5a6ije, uti6anja religije, 5itova i drugi: s4o9naja+ Na 7alost danas se u "kolsko5 siste5u ovo5 4odruju ne 4ridaje va7nost+ % osnovnoj "koli 6ilj je sa5o stje6anje 9nanja, a na odgoj se u o4e ne 4ola7e va7nost+ (ko se to ini, to je sa5o 9ato "to neki uitelji i sa5i uvi@aju da toga dje6i 5anjka+ %ka9ivanje dola9i sa5o 4ovre5eno i u odre@eni5 situa6ija5a "to nije dovoljno++ Dana"nja dje6a ne s5o da ne 4o9naju onton nego ga ni ne 4o"tuju+ =ato u "kolu ve od rane 5ladosti dola9e 4o u9oru na starije idole nakaradnog i9gleda 4a i sa5i takvog i9gleda 4ristu4aju nastavi+ & 9iro5 da je de5okra6ija nitko 5u ne s5ije uka9ivati da to nije u redu+ % 4rotivno5 takvi5a slijede sank6ije a 4ogotovo osuda u "ta54i+ Najgore je od svega kad dje6a do ivaju infor5a6ije sa5o od vr"njaka jer takve infor5a6ije nisu dovoljno o ra@ene 4a je olje nikakve nego takve+ Neki s5atraju da e 5ladi 9 og rane s4o9naje infor5a6ija i ranije stu4iti u s4olne odnose+ Roditelji5a je 6ilj da i5 dijete u i9ra7avanju lju avi 4artneru to ine onda kada je 9a to do"lo vrije5e, te da to ude na 4rikladan nain u9 9 rinjavanje 4ro le5a 9dravlja, s4reavanje 4osljedi6a, 4ogotovo rane trudnoe+ Basno da se o ovoj te5i ne 5o7e 4ristu4iti sa5o jedni5 kratki5 ra9govoro5+

- 112 %vjeren sa5 da je i vrije5e koje nastu4a 4red 5oji5 unuko5 daleko slo7enije od onoga "to i se 5oglo sa7eti u 4ar rijei 4a u taj ra9govor i4ak 4re4ustiti neko5u drugo5+ (li ako se uka7e 4rilika, 5jesto i vrije5e u9 njegovu 7elju, o avit e5o i ra9govor o sve5u "to ga 9ani5a+ !5atra5 da unato svi5 4roitani5 knjiga5a u njegovoj s4o9naji jo" uvijek i5a 4uno 4ra9nina, a nji: se ne 5o7e otkloniti sa5o s dvije rijei+ Ba 5u uvijek stoji5 na ras4olaganju i s4re5an sa5 5u 4o5oi 4ru7iti 5noga sa9nanja kako i 5u otklonio nejasnoe+ ; I9 4ria koje sa5 naveo sa5o je jedan seg5ent 5og odrastanja+ I4ak +I ako je to sa5o djeli svega "to sa5 4ro"ao vidljivo je da sa5 4rola9io kro9 ni9 4ote"koa, a sve sa5o 9ato "to nisa5 i5ao sa9nanja+ % svo5 istra7ivanju nisa5 nai"ao na vee 4ote"koe 9 og koji: i i danas i5ao 4ro le5e+ Na sreu 7ivot 5i je 4rotekao i u ni9u u7ivanja sa dragi5 5i oso a5a+ (li da i danas, ako i se vratio u tu do tre ao ii isti5 4ute5, nikad na to ne i 4ristao+ Pro5iskuitetno 4ona"anje 5o7da donosi 4ri9nanje 5e@u vr"nja6i5a+ Neki 9 og toga 4ostaju i idoli dru"tva+ (li 4o4ut one 4etnaestogodi"nje 6uri6e koja je u 5jese6 dana 4ro5ijenila 4edeset 4artnera i 4ri to5 9aradila 4reko 4et lako 4renosivi: s4olni: olesti, takav 4ristu4 seksu 5akar 4ro"ao i sa ugodo5 i4ak i radije 9a5ijenio sa5o sa jedno5 drago5 5i 4artneri6o5 u9 koju i ostvario lju av na siguran ali 9adovoljan nain i u9 o7ji lagoslov i e9 4osljedi6a 9a 9dravlje+ Te7nja 9a novi5 i lje4"i5 4artnero5 5o7e donijeti i nove 4ro le5e koji 4oslije 9naju sa5o 9agorati 7ivot do te 5jere da i9a9ovu stres+ ( to na5 niko5e nije 4otre no+ !:vati5o da svaka oso a u se i 4osjeduje ne"to lije4o+ (ko se orijentira5o na to lije4o, it e5o 4osve 9adovoljni sve dok to lije4o osjea5o sa 9adovoljstvo5+ ( ono traje jako dugo ako ga gaji5o+ ?ada 5i je 6ijela s4o9naja otvorila oi i e9 o 9ira kako 9nailo 9akljuuje5 da je Aoran u4o9nat o to5 4odruju 4rilino do ro+ Priati 5u o toj te5i u svega 4ar 5inuta i davati savjete, ilo i isto kao da student savjetuje svog 4rofesora+ Ne, njega ne tre a 5ijenjati, nje5u tre a otvarati oi, tre a 5u uka9ivati na udunost ve9e sa 7ena5a+ (li njega tre a i 4ustiti da se sa5 4ro ija kro9 7ivot, da ga i dalje nosi rijeka ljudi+ ?o7da u neko5 4oglavlju uvidi da 5u je i4ak 4otre na 4o5o+ %vjeren sa5 da e 5i tada 4rii i 4ora9govarati sa 5no5+ ?ui 5e jedino "to rei kerki+ Pa i njoj tre a 4ouka+ Pouka tre a svi5a na5a e9 o 9ira u kojoj s5o do i+ Cto kad ostane5o e9 7ene e9 5u7aG Tre a li 9 og toga o4lakivati, 9avui se u ru4u i 5oliti oga da na5 se vratiG Alu4ost+ Pa 7ivot je 4red na5a+ $ako si ovu 4re olio, tako e" i drugu, treuI Basno da ti ta slijedea nee 4asti sa ne a ravno u krilo+ ?ora5o 9nati da danas 7ene iraju+ I kako god 4ostu4i5o, 5i s5o ti koji e iti i9a rani+ ( 7ene tra7e u i9 ora onakvog kakav i5 odgovara+ % 4rvo5 redu 5ora iti situiran i jo" uvijek 4lodan+ % koliko si daleko od toga 4ri7eljkuj da ar do@e" u u7i i9 or, ar na 4rvi 4ogled+ Ne us4ije" li kod jedne, tra7i dalje+ $ako su se one dale u 4otragu, tako i ti+ Po@e" li u tu 4otragu glavo5 e9 5o9ga, ve na 4rvo5 4oku"aju do7ivjet e" 4ora9+ Da se ne i ra9oarao ve u sa5o5 startu, 4redla7e5 da 4ri:vati" 5oj savjet+

- 11. Ba sa5 uvijek 4rije 4otrage nainio s4isak nekoliko 7ena+ Naj olje je deset jer ka7u da 5e@u nji: deset ar jedna 4ri:vaa tvoje dru"tvo+ Nikad ne5oj srljati glavo5 kro9 9id 4a ve kod 4rvog susreta nuditi joj rak+ %ini" li to 4itat e se s kakvi5 je to kreteno5 stu4ila u kontakt+ Basno da e te od iti+ Poslije e se :valiti kod svoji: kolegi6a kako joj je jedan glu4an nudio rak+ Rei e i5 kako je taj glu4an 9godan, 4o7eljan , ali da je kreten kojeg je 5orala od iti+ <ena5a nikad ne 4rila9i sa otvoreno5 7eljo5 da i: odvede" od5a: u krevet, &ne i sa5e 9naju "to slijedi i tvoja na5jera nije ni"ta novo+ Nji5a tre a" dati do 9nanja da 4ikira" na nji:, ali to ini skriveno+ ,udi siguran da e one to od5a: 9a4a9iti+ Fak da i ni"ta ne ka7e" one i5aju ulo koje u te i sve otkrivaju+ Nikad ne idi i9ravno u osvajane+ Re6i da si ju 9a4a9io ve na 4rvi 4ogled+ Pri"ao i joj jo" daleko 4rije ali u to vrije5e 9a avljao si se sa veo5a 9godno5 djevojko5, 4ravo5 lje4oti6o5+ To naroito naglasi+ (li djevojko5 koja je ila u7asno lju o5orna i doi5 je 9a5ijetila da gleda" drugu osula i te 4alj o5+ Best da 7ene iraju, ali da i io i9a ran 5ora" i5 iti na ras4olaganju+ %nato toga da si stekao doja5 da je 9agri9la jo" uvijek ne srljaj+ Poekaj njenu reak6iju+ (ko 4o@e" od nje a ona te 4ovue natrag, 9naj da je 9agri9la+ I "to daljeG Pa neu ti valjda govoriti i to gdje da stavi" svoju ruku+ Ti si odrastao i valjda sa5 9na" gdje joj je 5jesto+ (ko ti ne u4ali kod 4rve, idi dalje+ Preostaju ti jo" nji: devet sa s4iska+ Nisi li us4io sa 4rvi5 s4isko5, naini drugi, ali ne odustaj+ % dvoje je uvijek lje4"e+ (ko ni tad ne us4ije" , 4otra7i savjet strunjaka+ &n e 9a do re 4are sigurno utvrditi gdje ti je 9a4elo+ Nakon "to ti sao4i gre"ku daj se u novi 4oku"aj+ (ko si od oni: lijevi:, e5u onda tra7i" savjet od 5ene+ Daj se u 4olitiare i je i narod u 9drav 5o9ak, a 9a to ti nije 4otre na jo" i 7ena+ Dok si jo" 5lad na sve one koji su 4re"li 4edeset godina s5atra" star6i5a+ Danas kad 5i je daleko vi"e od toga one od 4edeset s5atra5 jo" uvijek 5ladi5a i vrlo 4o7eljni5a+ Ni u toj do i u kojoj sa5 sada ne osjea5 se stari5 i na 7ivot gleda5 jednako tako kao i kad sa5 io 5lad+ =ato u starosti nikad ne 4ri:vaaj gledi"te oni: koji su te stavili na listu oni: ot4isani:+ Doi5 si do"ao u te godine 5ora" 9nati da se tvoj 4ogled na 7ivot ra9likuje daleko od onog kojeg i5aju 5ladi+ ,udi sretan u koliko te jo" 4o"tuju, a 4o"tovat e te jedino ako si i5 od koristi i ako i5 udovoljava"+ (li ako i ti nji: 4o"tuje"+ Dje6a koja su 9akoraila u 7ivot sa svoji5 4artneri5a i5aju 4red so o5 jo" 4uno toga da ostvare dok ne 4odignu svoju dje6u i o4skr e solidan 7ivot o itelji 4a 9ato i od te e tra7e dodatnu 4ot4oru+ % koliko i5 je udovolji" dr7at e do te e+ &d ije" li to i oni e od iti te e+ Bedini koji u te i jo" gledaju do rotu i 4o"tivanje, to su unu6i+ =ato dok su jo" ne9reli koristi nji:ovu lju av jer doi5 4orastu it e ko tvoja dje6a+ % koliko i5 5o7e" 4o5oi, uini to+ Rijetki su oni star6i na koje dje6a gledaju s lju avlju+ % koliko si u gru4i ti: 9naj da ti je to najvee ogatstvo+ ( najsretniji je ovjek ko5e dje6a dola9e u 9agrljaj i kada i5 ne donosi darove+ Ra9log da danas dje6a sve vi"e 9a oravljaju svoje star6e i 4ona"aju se do ro sa5o radi interesa ini se da je na4redak dru"tva+ ( dru"tvo kakvo je gleda sa5o na to da se svaki 4ojedina6 okoristi 9a sve ono "to 5u se 4redoava na 4utu u 7ivot, 4a 5akar se to kosi sa 9akono5 ili a"u+

- 11/ Ra9log toga i9gleda da je jo" uvijek rojka od 1*K+ %oava5o da je danas jo" uvijek 1*K olo"a, 1*K 4olitiara, 1*K 4ore5eeni:, 1*K 4edera, 1*K 4ravi: 5u"kara6a, 1*K glu4ana koji se dive idoli5a 4a i: 9ato i ko4iraju, 1*K oni: koje nije lako 9avesti,I Ti: 1*K 5ogli i jo" na rajati u nedogled+ % koju sku4inu se uvr"tava 5oj unuk valjalo i istra7iti+ Ba i4ak s5atra5 da s4ada u gru4u koja 9aslu7uje 4o"tovanje+ ;;;

Fovjeji 7ivot 4odijeljen je u tri dijela: odrastanje, 9relost i starost, koja se tako@er dijeli u tri eta4e: od 20 do .0, od .0 do /0 i ona 4reko /0 godina+ ?ada 4rvi 4ro6esi starosti 9a4oinju ve od 8* do 0* godina to se jo" uvijek ne 9a4a7a 4a 9ato do 20 godina s5atra5o do o5 9relosti+ ( dotle i ide radni sta7+ =a 9relost se s4re5a5o toko5 6jeloku4ne 5ladosti, ali 9a starost ne 4odu9i5a5o gotovo ni"ta+ ( kad nastu4i starost nastaje 7alost jer 9a vrije5e koje je 4red na5a nis5o se dovoljno 4ri4re5ili 4a se gu i5o u nje5u+ To gu ljenje i9a9iva i 4ore5eaje koje 5ora5o otkloniti a 9a to nis5o s4re5ni+ To je i vrije5e kad nas dje6a 4oku"avaju iskoristiti na ra9ne naine kako i udovoljili svoje 4ro:tjeve+ I jo" je do ro da nisu 5aterijalni+ &stvare li to ne 4reostaje va5 drugo do starakog do5a+ I dok je god ovjek vitalan i 4okretan tre ao i i9 jegavati i 4o5isao na 7ivot u do5u+ Da ne do@ete u stanje kada va5 7ivot 4redstavlja sa5o tego u koja s5eta i 5ladi5a, tre ate ostvariti ono "to e vas odr7ati u for5i koja u va5a i dalje ostvaruje vitalnost+ !ve dok ste vitalni i5ate i snage da se jednako tako odu4irete u suko i5a sa 5ladi5a+ Ne s5ije5o si do9voliti da se gu i5o u to5 vre5enu+ Da i to ostvarili tre a5o si ostvariti >is4u"ni ventil>+ I5a i: u ni9u 4uno ali naj olje je u 9ajedniko5 dru7enju kojeg ostvaruju klu ovi kao: Ca:ovski, 4laninarski, s4ortska rekrea6ija a nadasve Dru"tvo u5irovljenika koje organi9ira u9 i9lete i dru7enja u 5jestu+ (ktivan dru"tveni 7ivot utjee na odr7avanje aktivnosti 5o9ga, redu6ira stres, de4resiju, s5anjuje tlak, "eer, 4oveava i5unitet, us4orava starenje, a u9 vje7 u odr7ava i liniju u9 for5u 9a veo5 kretnjo5+ <ivot je ko u4aljena svijea+ Dok ona gori i 5i 7ivi5o+ $ad se ugasi dola9i na5 kraj+ Taj 4la5en tre a iskoristiti i "to s5o li7e toga lak"e doeka5o kraj+ % toj do i na"i 5i"ii nisu tako vrsti da i: lako 5o7e5o koristiti+ I9u9etak su neki koji rade i u du okoj starosti+ Ti5 rado:oliari5a rad je i stvarno is4u"ni ventil+ To i: i dr7i u 9dravlju+ Pa kad to 9na5o, 9a"to se ne ugleda5o na nji:+ Najgore je oni5a koji se doslovno ot4uste 4a sve 4re4u"taju sti:iji+ Lo"e je i oni5a koji su ve9ani 9a krevet ili su s5je"teni 5e@u etiri 9ida a li"eni su i9 ora vanjskog 7ivota 4a i5 7ivot 4ostaje 4atnja+ %4ravo nji5a 4redstoji najvea 4otre a 9a rado5 i kretnjo5, 9a tjelesni5 vje7 anje5 koje se 5o7e i9voditi svakodnevno i u so i, sa5ostalno u9 5ini5u5 s4rava koje lako nainite i sa5i+ Takvi o ino 4ostu4aju su4rotno+ Pre4u"taju se T' ili itanju+ ( 4ost9oji ni9 aktivnosti koje si 5ogu u4riliiti+ Neki to 9a5jenjuju igranje5 "a:a ili :o ije5 kao "to je sku4ljanje5 5araka i dr+ Neki 4i"u knjige, ili 4rave 4rojekte+ %4ravo to je

- 11ono "to 4redstavlja is4u"ni ventil, a on nas vraa u ra95i"ljanje koje nas odvodi u 7ivot kakav 4rovode 5ladi ili oni koji su jo" 4okretljivi+ To nas i dr7i dulje u 7ivotu, u s4oso nosti da se odu4ire5o nedaa5a, to nas dr7i i 9draviji5a+ To je i vrije5e kad se u 5isli5a vraa5o u 5ladost, u do a dok s5o jo" ili vitalni+ Na"e 5isli jednako su tako aktivne kao i kod 5ladi: a to tre a5o koristiti+ ?isli nas odvode i u krajeve koje s5o nekad 7eljeli 4osjeivati+ !ve to daje na5 9dravlje i dr7i nas u sna9i a to je i ra9log koji na5 koristi da "to lak"e doeka5o vrije5e i9garanja svijee+ $ad e to doi ne ovisi o na5a ve o ono5e gore koji i5a s4isak ga"enja svijee+ Doi5 se to dogodi gasi se i 7ivot+ !vijea 5o7e i9goriti i ranije a sve dok ne i9gori tre a vrije5e koristiti+ Alavno je kod toga da je is4unjeno na"e 9adovoljstvo i da na5 7ivot ide 4ute5 koji is4unjava na" 6ilj+ (ko s5o stigli do 6ilja ne s5ije5o sad stati+ Tre a ii dalje+ 3ilj se 5o7e i 4ro"iriti+ Tu ne5a skretanja ulijevo+ To va5 do@e kao nova6+ Cto ga vi"e i5a5o vi"e ga tra7i5o, vi"e tro"i5o + (ko s5o na4isali jednu knjigu ne s5ije5o stati+ Pi"i5o dalje+ %vijek te7i5o 9a jo"+ % 9a ludi s5o ako vjeruje5o da 4ostoji neki drugi svijet 4oslije s5rti+ To je isto ako vjeruje5o u du:a+ &n 4ostoji sa5o ako je u na"oj glavi+ (ko nije i ne5a ga+ Tako ne5a ni raja ni 4akla i drugi: o eanja koje na5 sugeriraju neki+ !va ta sugestija raja i oljeg 7ivota svodi se sa5o da i svoju ostav"tinu 4oslije s5rti 4re4ustili nji5a+ =ato ne oekuj5o van gro ni 7ivot jer njega ne5a+ Nakon s5rti u5ire i du"a, a u du"u vjeruju jedino oni koji su jo" 7ivi i dok nas o4lakuju , dotle i vide tu du"u+ Dok s5o 7ivi ne s5ije5o u9gajat 4oslu"nost i slije4o vjerovati da e na5 4oslije iti olje 4a se 9ato 4re4u"ta5o nji:ovoj sugestiji i slu7i5o nji:ovoj 9a4ovijedi+ Ne s5ije5o se 9anositi 9a4ovijedi oni5a koji nas vode jer svi oni to ine u svo5 interesu da od nas i9vuku i 4osljednju 5rvi6u na"e steevine+ Nisu oni nikakvi na"i u9ori, nikakvi idoli+ !ve "to takvi rade ine to sa5o radi svoje koristi+ (ko s5o nitko, nis5o to 9ato jer nis5o ili juna6i+ Nis5o ili 9ato jer na5 se nije uka9ala 4rilika+ I sin kralja ne i io 4rin6 da se nije rodio kao 4rin6+ Ljudi koji su 4ri9nali 4ora9 i 4okornost una4rijed su ka7njeni+ (ko nisu s4oso ni da se odu4ru takvi5a silo5 neka to ine sa 9akono5 ili udru7eni+ Nikada se ne s5ije iti 7rtva neko5e drugo5+ Nikada ne tre a raditi onako kako :oe taj drugi+ Tre a sa5o tako kako to donosi 4ravo i red+ (li i tada tre a 4a9iti da se to 4ravo i red ne kr"e na na"u "tetu+ $ad na5 svijea dogori svi se 4retvara5o u 4ra: odakle s5o i stvoreni+ Nekada ona 5o7e dogorjeti i ranije, 5o7e se 4relo5iti, 5o7e ju netko 9dro iti+ Dok god gori koristi5o ju sa5o 9a na"e do ro+ To do ro ostvaruje se naj olje kro9 taj is4u"ni ventil+ ?o7da 5lade s5eta da se 4re4u"ta5o to5 is4u"no5 ventilu i 9ato nas 9 og toga us5jeruju na drugo, na ne"to "to na5a "teti+ Ne s5ije5o se 4re4ustiti nji:ovi5 7elja5a u koliko nisu o4ravdane+ Tre a sjesti i o9 iljno 4ora9govarati, tre a uka9ati na do ro koje donosi do ro i na5a i nji5a+ ( dok god 4ostoji to do ro it e i sloge, it e i koristi o i5a+ ?ladi i5aju snagu ali 5i 9ato i5a5o iskustvo+ (ko se o a udru7e donosi sa5o korist+ To iskustvo 5oja kerka :tjela je da 4renese5 na unuka+ Nada5 se da e se jednog dana uka9ati i ta 4rilika da 5u ude5 od 4o5oi+ Dotle 7ivi5 u nadi da unato godina5a do4rinosi5 do ro svojoj o itelji+ Pa i to je jedan is4u"ni ventil+

- 1)*

!(DR<(B 1+ &drastanje )+ Djevojka sa sela 1+ Prvi grije: 8+ (nato5ija jednog u oda 0+ ?edaljon 2+ Pa4uar .+ Tijesne tra4eri6e /+ Dvostruka ve9a -+ !estre 1*+ ?aser 11+ Prijateljstvo 1)+=akljuak

- 1)1

,ilje"ke o 4is6u: I'(N P('&$&'IM ,(B& Ro@en 1-18+ u 3rn6u !lavonija + $ao dijete dola9i u ,orovo gdje 9avr"ava osnovnu "kolu, a 1-0* nastanjuje se u Rije6i u kojoj 4rovodi do kraja i svoj radni sta7+ % svo5 o4usu njegova knji7evna djela sadr7e 4regr"t :u5ora, satire, erotike, ali i i9ni5no ogate stilske ra9rade o4isa na"eg grada i ljudi koji 7ive u nje5u+ Njegov je 5oto da na 7ivot tre a gledati s o4ti5i95o5 i 4ri:vaati ga s o9 iljno"u, ali 4ri to5 nikada ne od a6ivati "alu, jer nije neo9 iljan onaj koji 4ri:vaa "alu, ve onaj koji ju od a6uje+ $ako knji7evnik koji svoja djela ni7e u rit5u 4jes5e 5elodine ugodnosti, tako nas i on svojo5 4ro9o5 odu"evljava na svojstveni nain, jer u svoji5 ostvarenji5a u9 navedene sadr7aje koji su ve9ani 9a 7ivot i dana"nja doga@anja, ali i lje4otu kraja i ljudi, 7ene stavlja na 4oasno 5jesto, odajui i5 4o"tovanje, istiui 4ri to5 nji:ovu lje4otu+ Njegove knjige ve9ane su i 9a ouvanje narodne a"tine, ali i kao kulturno lago Rijeke i okoline+ Njegovi testovi rijetkost su u dana"njoj knji7evnosti 9ato "to nije nu7no da 5isli5o o ono5 "to ita5o, jer sve ono "to 4i"e, 4ravi je ritual koji se te5elji na stanje dana"nji6e u Hrvatskoj, a sve 4ro7eto :u5oro5 i satiro5+ %4ravo 9ato njegove knjige itaju se e9 da:a, ak i vi"e 4uta+ Jas6inira nas njegova 4ro9a u kojoj unosi i se e, a te5elji se na 4a5enja koja ne ostaju 4rikovana, ali 9ato ostaju 4o:ranjena u na"i5 sjeanji5a+ =avr"io je Pedago"ki fakultet, a 6jeloku4an radni sta7 4osvetio je dje6i+ $ao dru"tveno s4ortski radnik do iva ni9 4ri9nanja+ No, najvee je 9a:vala uenika koji su i5ali tu sreu da i5 je on 4redavao, jer su u svo5 odrastanju so o5 4onijeli ono "to i5 je ilo od koristiti u 7ivotu+ Do sada o javio: ?&N&AR(JIB( 10+ godina di9akog klu a Rijeka, ?&N&AR(JIB( 8*+ godina :rvakog klu a Rijeka, ?%C$I P&ALEDI satira, RIBEF(NI % TRILE?I - satira, P&ARECN( &D(,R(NI3( ro5an, $%JER

- 1)) P%N =,R$( ro5an, T$& BE $RI'(3 ro5an, ?IRI! %A(<ENE TR('E ro5an, ?%DRE I=RE$E I P&NE$I !('BET - 4ouke, $&?EDIBE Rosa5 ko5edijaS