You are on page 1of 5

PANDUAN PENGGUNA

CARA PENGISIAN BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN


**NOTA: Untuk mengisi maklumat dalam Borang Permohonan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan ini, pemohon perlu klik pada maklumat berkenaan, menekan kekunci [TAB] atau kekunci

Maklumat Pemohon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gelaran * Nama * No KP Baru * No KP Lama / Polis / Tentera Tarikh Lahir * Jantina * Bangsa * Gred Jawatan Hakiki * Kumpulan * E-mel * No Telefon Bimbit * No Telefon Pejabat / Rumah * Gaji Hakiki * Elaun Memangku Tarikh Lantikan Skim Perkhidmatan Pertama * Tarikh Pengesahan Skim Perkhidmatan Pertama * Tarikh Lantikan Skim Perkhidmatan Sekarang * Tarikh Pengesahan Skim Perkhidmatan Sekarang * Sila isi gelaran seperti Encik, Puan, Datuk, Tan Sri dan sebagainya. Sila isi nama penuh seperti yang tercatat dalam kad pengenalan awam, tentera atau polis. Sila isi nombor kad pengenalan baru. Contoh: 880808123456. Sila isi nombor kad pengenalan lama, polis atau tentera. (jika berkaitan) Sila isi tarikh lahir. Contoh: DD - MM - YYYY. Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan jantina. Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan bangsa. Sila isi gred jawatan hakiki. Contoh: F41. Sila isi kumpulan bagi jawatan hakiki. Contoh: PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Sila isi alamat e-mel sama ada alamat e-mel rasmi jabatan atau alamat emel peribadi. Sila isi nombor telefon bimbit. Contoh: 0123456789. Sila isi nombor telefon pejabat atau rumah. Contoh: 0387654321. Sila isi gaji hakiki atau gaji pokok. Contoh: RM 1,234.56. Sila isi elaun memangku. Contoh: RM 1,234.56. (jika berkaitan) Sila isi tarikh lantikan skim perkhidmatan pertama. Contoh: DD - MM - YYYY. Sila isi tarikh pengesahan skim perkhidmatan pertama. Contoh: DD - MM - YYYY. Sila isi tarikh lantikan skim perkhidmatan sekarang. Contoh: DD - MM - YYYY. Sila isi tarikh pengesahan skim perkhidmatan sekarang. Contoh: DD - MM - YYYY. Sila isi satu (1) daripada pilihan umur persaraan wajib berikut: (jika berkaitan) 55 tahun 56 tahun 58 tahun 60 tahun Sila isi tarikh persaraan wajib. Contoh: DD - MM - YYYY.

19

Umur Persaraan Wajib

20

Tarikh Persaraan Wajib *

Maklumat Perkhidmatan
1 2 3 Skim Perkhidmatan * Jenis Perkhidmatan * Klasifikasi Perkhidmatan * Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan skim perkhidmatan. Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan jenis perkhidmatan. Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan klasifikasi perkhidmatan.

Maklumat Tempat Bertugas


1 2 Nama Kementerian / Jabatan / Bahagian * Alamat Kementerian / Jabatan / Bahagian * Sila isi nama Kementerian, Jabatan atau Bahagian tempat bertugas. Sila isi alamat penuh tempat bertugas.

Maklumat Ketua Jabatan


1 2 3 Jawatan * Nama Kementerian / Jabatan / Bahagian * Alamat Kementerian / Jabatan / Bahagian * Sila isi jawatan bagi Ketua Jabatan. Contoh: Ketua Setiausaha. Sila isi nama Kementerian, Jabatan atau Bahagian Ketua Jabatan. Sila isi alamat penuh Ketua Jabatan.

Maklumat Pusat Pembayar Gaji


1 2 3 4 No Gaji Kod Pusat Pembayar Gaji Nama Kementerian / Jabatan / Bahagian * Alamat Kementerian / Jabatan / Bahagian * Sila isi nombor gaji. Contoh: 1234567. (jika berkaitan) Sila isi kod pusat pembayar gaji. Contoh: 107002312011.(jika berkaitan) Sila isi nama Kementerian, Jabatan atau Bahagian pusat pembayar gaji. Sila isi alamat penuh pusat pembayar gaji.

Maklumat Suami / Isteri


1 2 3 4 5 6 Status Perkahwinan * Nama Suami / Isteri * No KP Baru * Alamat * No Telefon Bimbit * No Telefon Pejabat / Rumah Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan status perkahwinan. Sila isi nama penuh suami atau isteri seperti yang tercatat dalam kad pengenalan. (jika Berkahwin) Sila isi nombor kad pengenalan baru suami atau isteri. (jika Berkahwin) Sila isi alamat penuh suami atau isteri. (jika Berkahwin) Sila isi nombor telefon bimbit suami atau isteri. Contoh: 0123456789. (jika Berkahwin) Sila isi nombor telefon pejabat atau rumah suami atau isteri. Contoh: 0387654321. (jika Berkahwin)

Maklumat Keluarga Yang Boleh Dihubungi


1 2 3 4 5 6 7 Nama * No KP Baru * Hubungan * Alamat * No Telefon Bimbit * No Telefon Pejabat / Rumah E-mel

(MAKLUMAT KELUARGA SELAIN DARIPADA SUAMI ATAU ISTERI)

Sila isi nama penuh ahli keluarga seperti yang tercatat dalam kad pengenalan. Sila isi nombor kad pengenalan baru ahli keluarga. Contoh: 880808123456. Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan hubungan keluarga. Sila isi alamat penuh ahli keluarga. Sila isi nombor telefon bimbit ahli keluarga. Contoh: 0123456789. Sila isi nombor telefon pejabat atau rumah ahli keluarga. Contoh: 0387654321. (jika berkaitan) Sila isi alamat e-mel ahli keluarga. (jika b)

Maklumat Pinjaman
1 2 3 4 Skim Pinjaman * Kategori Pinjaman * Cawangan BPP * Jenis Pinjaman * Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan skim pinjaman. Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan kategori pinjaman. Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan cawangan BPP. Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan jenis pinjaman.

Maklumat Pinjaman
Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan sub jenis pinjaman berikut: (jika berkaitan) Jenis Pinjaman Sub Jenis Pinjaman I : INDIVIDU / PEMAJU I : SEKUNDER (HAKMILIK INDIVIDU) I : SEKUNDER (HAKMILIK ASSIGNMENT) I : KONTRA (PENJUAL ADALAH PEMINJAM BPP) IV : INDIVIDU / PEMAJU IV : KONTRA (PENJUAL ADALAH PEMINJAM BPP) -

Jenis I: Membeli Rumah Atau Petak Rumah Kediaman Yang Telah Siap

Sub Jenis Pinjaman

Jenis II: Membina Rumah Di Atas Tanah Sendiri Jenis III: Membeli Rumah Atau Petak Rumah Kediaman Dalam Pembinaan Jenis IV: Membeli Tanah Dengan Tujuan Membina Rumah Jenis V: Menyelesaikan Hutang Pinjaman Bank/Institusi Kewangan Jenis VI: Membina Rumah Di Atas Tanah Pemohon Yang Dibeli Melalui Pinjaman Kerajaan Jenis VII: Membuat Kerja Ubahsuai Rumah Atau Petak Rumah Kediaman

VII : PINJAMAN KERAJAAN VII :BUKAN PINJAMAN KERAJAAN

6 7 8

Jenis Rumah Rumah Kos Rendah * Permohonan Pinjaman *

9 Amaun Pinjaman Dipohon * 10 Tempoh Bayaran Balik Pinjaman *

Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan jenis rumah. (jika berkaitan) Sila klik pada kotak pilihan YA jika rumah kos rendah atau TIDAK jika sebaliknya. Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan permohonan pinjaman. Borang permohonan bagi permohonan BERSAMA SUAMI / ISTERI perlu dikemukakan serentak. Sila isi amaun pinjaman yang ingin dipohon. Contoh: RM 123,456.78. Sila isi tempoh bayaran balik pinjaman yang ingin dipohon. KATEGORI PINJAMAN Pinjaman Pertama SKIM PERKHIDMATAN Pencen TEMPOH KELAYAKAN PINJAMAN 360 bulan. Terhad kepada umur tamat perkhidmatan atau 360 bulan yang mana terdahulu. 300 bulan. Terhad kepada umur tamat perkhidmatan atau 300 bulan yang mana terdahulu.

BIL 1.

2.

Pinjaman Pertama

KWSP

3.

Pinjaman Kedua

Pencen

4.

Pinjaman Kedua

KWSP

Maklumat Wang Beza


1 2 3 Harga Harta Wang Beza Kaedah Penyelesaian Wang Beza Sila isi harga harta. Contoh: RM 123,456.78. (jika berkaitan) Sila isi jumlah wang beza. Contoh: RM 123,456.78. Formula: Harga Harta - Amaun Pinjaman Dipohon. (jika berkaitan) Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan kaedah penyelesaian wang beza. (jika berkaitan)

Maklumat Bank / Institusi Kewangan


1 2 3 Nama Bank / Institusi Kewangan Cawangan Bank / Institusi Kewangan Potongan Bulanan Pinjaman

(UNTUK PINJAMAN JENIS V DAN JENIS VII (BUKAN PINJAMAN KERAJAAN) SAHAJA)

Sila isi nama bank atau institusi kewangan. (jika berkaitan ) Sila isi cawangan bagi bank atau institusi kewangan. (jika berkaitan) Sila isi amaun potongan bulanan pinjaman bagi bank atau institusi kewangan. Contoh: RM 1,234.56. (jika berkaitan)

Maklumat Insurans / Takaful


1 Akuan Pemilihan Insurans / Takaful * Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan panel insurans dan takaful.

Maklumat Harta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jenis Hakmilik Jenis Pegangan Syarat Nyata Sekatan Kepentingan No Hakmilik * No Lot * Blok / Seksyen Tingkat Petak Mukim * Daerah * Negeri * Keterangan Tanah Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan jenis hakmilik berikut. (jika berkaitan) Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan jenis pegangan. (jika berkaitan) Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan syarat nyata. (jika berkaitan) Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan sekatan kepentingan. (jika berkaitan) Sila isi nombor hakmilik harta. Sila isi nombor lot harta. Sila isi blok atau seksyen harta. (jika berkaitan) Sila isi tingkat harta. (jika berkaitan) Sila isi petak harta. (jika berkaitan) Sila isi mukim harta. Sila isi daerah harta. Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan negeri. Sila klik pada satu (1) daripada kotak pilihan keterangan tanah. (jika berkaitan)