You are on page 1of 1

TUYN DNG

NHN VIN, CNG TC VIN


DEV GAME HTML5
Yu Cu

GAME TESTER
-L mt b phn ca khu kim tra cht lng sn

- Tt nghip cao ng tr ln. - C kinh nghim v: Lp trnh vi Java, .Net, MSSQL Server. Javascript/jquery/html/ css HTML5/CSS3 - Bit lp trnh hng i tng vi Javascript/ Mobile Web Development / Performance l mt li th ln. - C kin thc v HTML5 API (media, offline, microdata/microformats, web storage, web database, geolocation, file).

phm m bo cht lng cho cc games, ng dng trn nn tng J2ME, Android, iOS, Windows Phone, web, html5..v.v -pht hin li, m t vo bo co trn c s d liu v li. -Bn s c c hi lm vic vi nhng cng ngh v in thoi tin tin nht, tham gia cc d n game kt hp nhiu team ca Bluesea. -Di s iu phi ca cc Qun l d n cng vi cc b phn Kim tra cht lng, Thit k tng, ha, bn s gp phn cho ra i nhng mobile game ng cp ca Bluesea cho th trng. Yu Cu - am m, yu thch cng ngh web, wap, mobile phones, games - C c quan st n tng chi tit - Kh nng lm vic nhm, chu p lc tt - T duy logic tt, nng ng, sng to, ch ng trong cng vic - Thnh tho vi tnh vn phng - C kin thc lp trnh l mt li th

DEV MOBILE GAME


Yu Cu - Tt nghip cao ng, i hc ngnh CNTT - Thnh tho t nht mt trong nhng ngn ng sau: Java, C#, C/C++. - C kinh nghim v lp trnh Client-Server (Socket, http),HTML5, iOS, Windows phone, Android l mt li th - T duy thut ton, kin thc c bn v lp trnh tt, nm chc c lp trnh hng i tng (Thut ton, CTDL, OOP) - am m, yu thch cng vic lp trnh game. - Kh nng lm vic nhm v chu p lc cao.

NHN VIN KINH DOANH - MARKETING


Yu Cu

HA S HA (PIXEL ART)
Yu Cu

- Tt nghip chuyn ngnh m thut, m thut ng dng. - C kinh nghim v & to hnh ng Pixel Art - c sn phm (game/ ng dng) trn in thoi l mt li th. - am m v c tm huyt vi sn phm - C hiu bit v game, concept game. - Kh nng lm vic c lp - Kh nng sng to, v tay, thit k nhn vt tt - Thng tho phn mm x l nh(Photoshop,) c th din v v din ng nhn vt bng pixel phn gii thp (Pixel art) - C kin thc v 3D l mt li th ln.

- Tt nghip i hc chuyn ngnh Marketing/QTKD/Ngoi thng/Kinh t/Lut - K nng m phn, thuyt trnh, quan h hp tc, giao tip tt vi Khch hng - am m, yu thch Cng ngh Web, Wap, Mobile, Game - C kh nng, kin thc trong vic t chc Event (c bit cc s kin dnh cho cng ng Internet, Mobile) - Kh nng lm vic nhm chu c p lc cng vic - T duy logic tt, nng ng, sng to, ch ng trong cng vic u tin - Ting Anh giao tip tt, thnh tho vi tnh - C kin thc c bn v Forum Seeding, Facebook Fanpage, Marketing Online, SEO

Ch i ng: Lm vic theo gi hnh chnh, ngh chiu th by. BHXH, BHYT theo lut lao ng Thu nhp cao, tu theo chc danh v nng lc. Thng v cc ch phc li khc. Mi trng lm vic nng ng, chuyn nghip, C hi c o to lin tc trong v ngoi nc - NI LM VIC: 205 B Hong Hoa Thm, P6, Q Bnh Thnh, Tp HCM CN CNG TY C PHN CNG NGH V TRUYN THNG BIN XANH, website: www.bluesea.vn - Ghi ch (C th gi h s trc tuyn vo a ch email: Loanctb@bluesea.vn)