You are on page 1of 22

HA I CNG B

Chng III. LIN KT HA HC V CU TAO PHN T


I.NHNG KHI NIM C !"N V# LIN KT HA HC

L thuyt v lin kt ha hc l mt trong nhng vn trung tm ca ha hc hin i v! c "it #$c "%n cht t#&ng t'c gia c'c ti(u )hn* ngh+a l "it #$c lin kt ha hc t o thnh gia c'c ti(u )hn trong t#&ng t'c th! m,i hi(u #$c nhng vn c& "%n ca ha hc nh#t.nh a / ng ca v0t cht* c& ch t o thnh* thnh )h1n* cu t o v kh% n2ng )h%n 3ng ca ch4ng5 $.!%n &h'( )*+n ,-( . lin kt ha hc c bn cht in v c! "# t$% th&nh lin kt l& l'c h(t )i*a c+c h$t ,an) in -.lectron/ h$t nh0n1 234%n) c+c t5!n) t+c ha hc ch6 c c+c .lectron c7a nh*n) 8h0n l98 n)%&i c:n) hoac cac phan lp ang trong qua trnh xay dng lp vo ien t nh: -n"/n81/ -n2;1</ -n2=1> th'c hin lin kt 2 l& c+c .lectron ha t4?@ 23h.% c! hc l5An) tB/ n)hin cCD lin kt l& n)hin cCD "' 8h0n bE ,Ft G .lectron t4%n) t45Hn) h$t nh0n c7a c+c n)DIn tB t$% nn n)DIn tB@ /.M0( 12 34& (5ng &67 )*+n ,-( a6 7 /i lin kt . l& kh%n) c+ch )i*a hai h$t nh0n c7a c+c n)DIn tB t5!n) t+c@ G <&i lin kt thaI Ji 8hK thDGc v&%L MkiND lin kt Mt4$n) th+i ha t4? c7a c+c n)DIn tE MG bOn hA8 cht P "6 8c ha tr9 . l& )c t$% b#i hai %$n thQn) t5#n) t5An) nEi h$t nh0n n)DIn tB t4Dn) t0, v9i hai h$t nh0n n)DIn tB lin kt@ Gc ha t4? 8hK thDGc v&%L Mbn cht n)DIn tB t5!n) t+c MkiND hA8 cht M<$n) h nh hc 8h0n tB -cD h nh khRn) )ian c7a 8h0n tB1 c6 :0c lin kt ;o boi lien ket) . l& "E lin kt t$% th&nh )i*a hai n)DIn tB t5!n) t+c@

/6 <2ng l#$ng lin kt . l& nSn) l5An) cTn tiD tEn N 8h+ h7I lin kt NSn) l5An) lin kt 8hK thDGc v&%L MG <&i lien ke t U o da!i ca!ng nga"n th na#ng lng lien ke t ca!ng ln$ MG bGi lien ke t U o %oi ca!ng ln th na#ng lng lien ke t ca!n ln$ MG bOn lin kt U lien ke t ca!ng %e&n th na#ng lng lien ke t ca!ng ln$ 3$ng cong the nang cua phan t la! !ng cong %ie'u die(n ) phu thuoc the na#ng cua he tng tac va!o khoang cach r gi*a cac nguyen t$ + ,!ng cong na!y co the' xay dng da tren ) t-nh toan ly thuye t theo c hoc lng t cu*ng nh da tren khao )at thc nghie.$ + ,o tru!ng hp gi*a cac !ng cong the na#ng thc nghie. va! ly thuye t )e* cho chung ta %ie t .c o ch-nh xac cua ) t-nh
;

HA I CNG B

toan ly thuye t$ /ac ac trng thay o'i the na#ng cua he cho %ie t khong nh*ng ke t qua tng tac 0co hnh tha!nh lien ke t hoa hoc hay khong1 .a! co!n ca ac ie'. cua lien ke t cu*ng nh ca u tao phan t ne u co ) hnh tha!nh phan t$ 4.Cac loa l en !et hoa hoc 2 3ien ke t cong hoa tr4$ 2 3ien ke t ion$ 2 3ien ke t ki. loai$ 2 3ien ke t 5ander6aal) va! lien ke t 7ydro$ "". #O$T %O& T'() C)A&T *)A+( T,..T/nh chat 0 e1n cua phan t 2 34ng cc 0 e1n la! he go&. hai ien t-ch 8q va! 9q %a:ng nhau o ln nhng ngc da u va! ng cach nhau .ot khoang cach na!o o$ ;o.en l*ng cc ien < q $ 8q

q =g!i ta th!ng %ie'u die(n .o.en l*ng cc ien %a:ng .ot vect hng theo truc l*ng cc t! ien t-ch dng e n ien t-ch a.$ 2 T5ong phan t 6 nh*ng hat nhan nguyen t la! nh*ng hat t-ch ien dng co!n nh*ng ien t la! nh*ng hat t-ch ien a.$ >a co the' hnh dung ra:ng trong phan t ta co the' t. c .ot trong ta. cho cac hat t-ch ien dng va! .ot trong ta. cho cac hat t-ch ien a. 8 =e u hai trong ta. tren tru!ng nhau phan t c goi la! phan t khong co cc$ 8 >rong tr!ng hp ngc lai? ne u hai trong ta. tren khong tru!ng nhau? phan t c goi la! phan t co cc$ @han t c coi nh .ot l*ng cc ien co .ot .o.en l*ng cc phan t c xac 4nh %a:ng to'ng vect .o.en l*ng cc cua cac lien ke t va! .o.en l*ng cc cua cac cap ien t hoa tr4 t do trong cac AB lai hoa co trong phan t 0ne u co1$ 7. T/nh chat t cua phan t. 2 Chat ngh8ch t 9 la! cha t .a! phan t cua chung khong cha ien t oc than? nen khong co .o.en t! vCnh cu$ Di tac dung cua t! tr!ng ngoa!i 0 na. cha.1 )e* la!. xua t hien .ot .o.en t! ca. ng ngc vi chie&u t! tr!ng ngoa!i0 hien tng na!y goi la! ngh4ch t! 1? do o .a(u cha t %4 a'y %i na. cha.$ 9/ :u 9 cha t ngh4ch t! nh 7E? /BE? 7EB? $ $ $ 2 Chat thua1n t 9 la! cha t .a! phan t cua chung co cha ien t oc than nen co )aFn .ot .o.en t! vCnh cu$ Ghi at
=

HA I CNG B

trong t! tr!ng 0na. cha.1? th .o.en t! 4nh hng cu!ng chie&u vi t! tr!ng ngoa!i 0hien tng na!y goi la! thuan t! 1 nen cha t na!y )e* %4 hut %i na. cha.$ 9/ :u 9 cha t thuan t! nh BE? =BE? $$ III.LIN KT C8NG HA T9: TH;< C HC L=>NG T

?Theo c hoc lng t, khi cac nguyen t tng tac vi nhau e hnh thanh han t co ! ta"ng #at o ien t t$ong khu vc gi%a cac nhan, ch&nh ! to'n tai cua #at o ien t nay co tac (ung hut cac nhan lai vi nhau la# gia# na"ng lng cua he thong a en hnh thanh han t) = >! vic gi%i ch.nh ?'c )h#&ng tr!ng @ng Achro/ingBr Ci v,i h )hn tD khEng thFc hin #$c nn ( kh%o @'t lin kt cng ha tr9 ng#Gi ta #a ra nhiu )h#&ng )h') gi%i g1n 4ng kh'c nhau* trong c hai )h#&ng )h') #$c )hH "in rng rIi l )h#&ng )h') lin kt ha tr9 ;>:6 ca JBitlBr K Lon/on va *auling +late$ v )h#&ng )h') or"ital )hn tD ;LM6 ca LullinkBn K Jun/5

A.Phng @hA@ )*+n ,-( hB7 (5C DV! E F7)Gn&G HInJK


,a"# -./0, 1eitle$ va 2on(on la'n a'u tien a (ung c hoc lng t e giai bai toan ve' han t 1y($o, ket 3ua nay !au o c *auling va +late$ hat t$ien thanh thuyet lien ket hoa t$4 hay con goi la thuyet 56) $.3ua1n 0 e;< c =an cua thu>et 9?. MLin kt cng ha tr9 c& @N trn cO) Blect$on ghP) Ei c @)in ng#$c /u v thuc v Qng thGi c% hai nguyn tD t#&ng t'c, ca7 ien t nay thuoc chung cho ca hai nguyen t 8tc la ch9 (i chuyen t$ong vung khong gian bao hu hai nhan cua hai nguyen t lien ket)) ,en thuyet 56 con goi la hng ha ca7 elect$on 4nh cho: hay lien ket cong hoa t$4 goi la lien ket hai elect$on hai ta#$ MLin kt cng ha tr9 #$c h!nh thnh /o @F chB )h lRn nhau gia c'c SM ha tr9 ca c'c nguyn tD t#&ng t'c58vung che hu cua cac ha# !ong hai co (au giong nhau #i tao lien ket, ! che hu nay goi la chB )hu (ng)) =Lin kt cng ha tr9 cng "n khi m0t chB )h ca c'c SM cng l,n) T$ong khi o, chB )h )hT thuc vo k.ch th#,c* h!nh / ng ca c'c SM v h#,ng chB )h ca ch4ng5 =7iu kin t o lin kt cng ha tr9 NSn) l5An) c7a c+c AV hoa tr4 tha, )ia ch. 8h7 8hi W8 W6 nhaD@ C+c AV hoa tr4 tha, )ia ch. 8h7 8hi c ,Ft G .l.ct4%n 7 l9n@ C+c AV hoa tr4 tha. )ia ch. 8h7 8hi c:n) tXnh ?nh h59n)@ M:i(u /iUn lin kt cng ha tr9 ba;ng hai cha# hoa7c gach noi a7t gi%a hai nguyen t e ch9 ca7 elect$on chung$ 9/ :u + trong phan t 7E t4%n) 8han t BE H L H h%Yc H E H O @@O hoac O A O
Z

HA I CNG B

7.C che tao l en !et co1ng hoa t58. a)< che ghe oi 7 8 7 77 23ien ke t cong hoa tr4 hnh tha!nh do ) gop chung hai electron hoa tr4 oc than co )pin ngc nhau cua hai nguyen t tng tac? trong o .o(i nguyen t a ra .ot$ =oi cach khac? lien ke t cong hoa tr4 c tao tha!nh do ) che phu cap oi hai or%ital nguyen t hoa tr4 H electron cua hai nguyen t tng tac$ 2Ghi hnh tha!nh lien ke t cong hoa tr4? trong .ot )o tr!ng hp? .ot )o ien t oc than ta#ng len khi trang thai k-ch th-ch$ ,o i vi cac nguyen to thuoc phan nho. ch-nh th!ng ) di chuye'n ien t chI co the' xay ra gi*a cac AB trong cu!ng .ot lp? ) di chuye'n ien t len lp khac o!i hoi na#ng lng k-ch th-ch qua ln khong e&n %u! c %i na#ng lng c giai phong trong cac phan ng hoa hoc$ 9/ :u @ / : E) EEpE /2 : E)HEpJ B E)E EpK B
2

Ep b)< che cho nhan 7 7 7=: 87 7 =7 7 7 ML hnh tha!nh cap electron ghep oi cua lien ke t cong hoa tr4 chI do .ot trong hai nguyen t tng tac a ra? nguyen t cho co )aFn cap electron hoa tr4 t do ong vai tro! cho? co!n nguyen t kia nhan la y$ =oi cach khac? lien ke t cong hoa tr4 c tao tha!nh do ) che phu cap oi gi*a .ot or%ital hoa tr4 co E electron cua .ot nguyen t th nha t va! .ot or%ital hoa tr4 tro ng 0khong cha electron1 cua nguyen t th hai$ M.TNnh chat cua l en !et co1ng hoa t58. T/nh 08nh hng e' cho lien ke t cong hoa tr4 tao tha!nh %e&n v*ng th .c o che phu gi*a cac or%ital nguyen t phai cc ai? tc ) che phu xay ra theo nh*ng hng nha t 4nh trong khong gian$ 5 vay? phan t phai co ca u hnh khong gian xac 4nh$ ,o ch-nh la! t-nh 4nh hng cua lien ke t cong hoa tr4$ T/nh =a4o hoa kha na#ng tao tha!nh )o lien ke t cong hoa tr4 cc ai cua .ot nguyen to c xac 4nh %i )o or%ital nguyen t hoa tr4 cua nguyen to $ 9/ :u cac nguyen to chu ky! E? chI co the' c tao tha!nh to i a K lien ke t cong hoa tr4 do co K AB hoa tr4$ T/nh co cc hoaBc !hong cc.
[

E)E

HA I CNG B

M \hi = n)tB t5!n) t+c )iEn) nhaD/ +, ,0I .l.ct4%n 8h0n bE Ei WCn) )i*a = h$t nh0n ] lk cong hoa tr4 khRn) 8h0n c'c 2 ,%,.n l*ng cc cua ke t lien ke t < M$ M \hi = n)tB t5!n) t+c kh+c nhaD/ +, ,0I .l.ct4%n 8h0n bE bt Ei WCn) )i*a = h$t nh0n ] lk cong hoa tr4 8h0n c'c 0co cc1 2 ,%,.n l*ng cc cua ke t lien ke t M$ +, ,0I .l.ct4%n lch vO 8hXa nguyen tB c G 0, in l9n h!n ] n)tB 8h0n c'c 0,/ co!n nguyen tB co o a. ien nho hn "^ 8h0n c'c <5!n)@ _X du : H`2 a2 M 3ien ke t cong hoa tr4 phan cc co t-nh cha t trung gian gi*a lien ke t cong hoa tr4 khong phan cc va! lien ke t ion$ AUB AUB AUB bA c bB bA d bB bA dd bB -bB 2 bA = 1 Lk cht Qng cFc lk cht c cFc lk ion O.CA& )IP* )*+n ,-( &0ng hB7 (5C FQ HR& )*+n ,-( C+c l%$i lin kt cGn) ha t4? t:I thDGc v&% c+ch ch. 8h7 c7a c+c AV/ tXnh Ei WCn) Ei v9i truc lien nhan 05Hn) nEi c+c h$t nh0n1 ,& n)5Hi ta chia 4a c+c kiND lk / / @ 2 3 en !et + c tao tha!nh do ) che phu cc ai cua E AB doc theo truc lien nhan cua hai nguyen t tng tac$ ,!ng na!y la! truc lien ke t va! cu*ng la! truc o i xng cua .ay ien t lien ke t tao tha!nh$ 5 cac AB ) co t-nh o i xng ca&u nen khong the' che phu nhau vi .c o u ln? cac AB p 4nh hng theo truc lien ke t do o che phu nhau nhie&u hn$ =en ta co o %e&n cua cac lien ke t nh )au : np6np C np6nD C nD6nD 9/ :u 9 na#ng lung lien ke t n)+n) cua 3i+3i la! N < HMOGPQ .ol na#ng lung lien ke t np+np cua R+R la! N < HSOGPQ .ol Trong phan t nhieu nguyen t , cac lien ket nh hng mot cach xac nh oi i nhau, chung ta!o ra bo khung cua phan t a" #uyet nh cau truc h$nh ho!c cua phan t %

HA I CNG B

2 3 en !et + c tao tha!nh do ) che phu %en cua hai AB? hai AB na!y co truc o i xng )ong )ong nhau va! thaTng goc vi truc lien nhan$ + che hu ben ke# hieu 3ua hn ! che hu (oc theo t$uc lien nhan 8co =ac !uat hien (ien ien t cc ai) (o o lien ket yeu hn lien ket % Lo lien ke t 0c che ghep oi 1 < | )o BU7 cua nguyen t trung ta. + )o lien ke t $ EVi*a hai nguyen t co the' tao tha!nh H .o i lien ke t cong hoa tr4 0lien ke t n 1 hoac E?J lien ke t cong hoa tr4 0lien ke t %oi E?J1$ =e u la! lien ke t n th lien ke t o phai la! lien ke t $ =e u la lien ke t kep th .ot la! lien ke t ? .ot la! lien ke t $ =e u la! lien ke t %a th go&. .ot lien ke t va! hai lien ke t . L co .at cua lien ke t la!. ta#ng .at o electron tren !ng no i cac hat nhan do o la!. ta#ng o %e&n lien ke t va! rut nga"n o da!i lien ke t gi*a hai nguyen t lai$ Do lien ke t ke. %e&n hn lien ke t cho nen ne u cung ca p na#ng lng cho phan t th .o i lien ke t )e* %4 t trc lien ke t $ 2 3 en !et + c tao tha!nh do ) che phu %en cua hai AB d na:. trong hai .at phaTng )ong )ong che phu la(n nhau theo ca %o n canh hoa$ M 3 en !et !hong 08nh choF6 cap electron lien ke t cua lien ke t khong thuoc haTn ve& .ot cap nguyen t na!o ca .a! phan %o o&ng e&u cho .ot )o hat nhan nguyen t ke can ? goi la! lien ke t a ta. a ien t $ 9/ :u 9 ion /BJE+ co .ot lien ke t khong 4nh cho( 0lien ke t E electron K ta. 1 2 ?a1c l en !et G0o1 =o1 l en !etH 9la! )o cac lien ke t tao tha!nh gi*a hai nguyen t $ 9/ :u + lin kt !n th %Fc lien ke t la! ;- H2H1 fin kt Ri th bFc lien ke t la! = -VcV1 fin kt ba th bFc lien ke t la! Z -NN1
Wac lien ke t < H0lk 1 8 )o lk 4nh cho( 8 0)o lk khong 4nh cho(1 Q0)o cap ngt co lk khong 4nh cho($1

:0c lin kt c th( l @C lV khi c mOt lin kt khong 4nh cho:$ VN JS 2 CgHg co bFc lien ke t c ;@e h CVZ=2 co %ac lien ke t < H?JJ T.Thu>et la hoa a) Ge t qua khao )at hnh hoc cua nhie&u phan t cho tha y trong nhie&u tr!ng hp cac nguyen t khi tha. gia lien ke t khong ) dung cac AB thua&n tuy )? p hay dX .a! phai du!ng cac AB a* c pha tron 0 to' hp tuye n t-nh 1 t! cac AB )?p?d$$ trong noi %o nguyen t $ /ac AB .i na!y c goi la! cac AB lai hoa $ 2 U4& 3*VW &67 &A& A< la hoaL 2 iE AV lai hoa t$% th&nh c "E AV tha, )ia lai hoa
g

HA I CNG B

2 /ac AB lai hoa co nSn) l5An) bjn) nhaD@ 2 kh0n bE Ei WCn) t4%n) khRn) )ian phan tB bOn h!n 2 H nh <$n) )iEn) nhaD/ ,Ft G .l.ct4%n <ln vO ,Gt 8hXa ,Ft G ch. 8h7 tSn) lien ke t bOn h!n "% vi khi khong lai hoa M U*XY ,*Zn 3V )7* hB7 HXn 2 NSn) l5An) c7a c+c AV tha, )ia lai ha W8 W6 nhaD 2 mFt G .l.ct4%n c7a c+c AV tha, )ia lai ha 7 l9n 2 ;c o che phu cua cac AB phai cao$ 34%n) ,Gt chD kn -chu ky! nho1 khi i t! trai )ang phai? do hieu )o na#ng lng gi*a hai phan lp ngoa!i np va! n) -o-n" Un811 ta#ng nen kh nSn) lai hoa gia.$ 34%n) ,Gt 8h0n nh, chXnh khi i t! tren xuo ng di? <% kXch th59c n)DIn tB ta#ng la!. gia. .at o electron nen kh nSn) lai hoa gia.$07EB+ HMKMSY 7EL+ OEMY 7ELe+OHMY 7E>e +OMM1 b) W'c ki(u lai ha 2 3a hoa Dp 9 HAB ) 8 HAB p EAB lai hoa )p 4nh hng thaTng ha!ng? goc lien ke t tao tha!nh 0goc hoa tr41 la! HZM M$ Gie'u lai hoa na!y du!ng e' giai th-ch ca u hnh khong gian cua cac phan t nh : [n/lE? /BE? We7E? WeUE? /dUE? 7gUE?XX$0U 9 halogen 1 + 3a hoa Dp7 9 HAB ) 8 EAB p JAB lai hoa )pE hng ra %a Inh cua ta. giac e&u? goc lien ke t tao tha!nh la! HEM M $ Gie'u lai hoa na!y du!ng e' giai th-ch ca u hnh khong gian cua cac phan t hoac ion nh : /E7K? WRJ? =BJ+X$$ + 3a hoa Dp3 + HAB ) 8 JAB p KAB lai hoa )pJ hng ra %o n Inh cua .ot t dien e&u ? goc lien ke t la! HMO MEZ$ Gie'u lai hoa na!y du!ng e' giai th-ch ca u hnh khong gian cua cac phan t hoac ion nh : /7K? =7K8? =7J? LBKE+? 7EB X$$

HA I CNG B

c) XF o'n tr ng th'i lai ha ca nguyen tD trung tm trong han t S:n M Ia Jao goc thc ngh e1< ga&n vi goc cua kie'u lai hoa na!o th nguyen t trung ta. )e* trang thai lai hoa o$ 9/ :u 9goc thc nghie. cua phan t nc la! 7B7 HMKMS nen B trang thai lai hoa )pJ$ 2Thu>et Dc 0a;> caBp 0 e1n t hoa t58 9%K*L 0 5alence )hell electron pair repul)ion1 (gu>en taMc 9 trong phan t cong hoa tr4 AWn ? cac cap ien t hoa tr4 lien ke t 01 va! cap ien t hoa tr4 t do quanh A phai phan %o xa nhau .c to i a e' lc a'y gi*a chung co gia tr4 nho nha t$ E n 07ydro1 %o caBp 0 e1n t Nuanh A < 0)o lk quanh A1 lien ke t $
; =

{to'ng )o e hoa tr4 cua AWn + Zn } 8 n

< )o cap ien t t do 8 )o cap ien t

< E A trang thai lai hoa )p < J A trang thai lai hoa )pE < K A trang thai lai hoa )pJ @hng phap na!y xac 4nh ch-nh xac goc lien ke t cua phan t co t-nh o i xng cao? 4nh t-nh goc lien ke t cua phan t -t o i xng va! xac 4nh ca u truc khong gian cua phan t$ 0>6n?# @ nA !o nguyen t 6 lien ket vi nguyen t t$ung ta# >B #A!o ca7 e t (o 3uanh >) %o caBp T5ang e tha 3oa phan t Iang hOnh hoc 9/ :u
q

HA I CNG B

Nuanh A la hoa cua A E )p AWE J )pE AWJ

*han t >haTng

/BE? We7E

@haTng ta. giac WRJ? LBJ? /BJE+ e&u Voc =BE? LBE? BJ? =B

AWEN K )pJ AWK

> dien e&u /7K? LBKE+? //lK? =7K8 > dien lech LBE/lE >hap ta. giac =7J? LBJE+ Voc 7EB? BRE? /lEB+

AWJN AWENE

&' Ciai th&ch t$ng h goc thc nghie# !ai lech !o vi ly thuyet 2 >rong phan t cong hoa tr4 luon to&n tai cac tng tac a'y cac oi ien t theo trat t ye u da&n nh )au : ,oi e khong lk ,oi e khong lk \ ,oi e khong lk ,oi e lk \ ,oi e lk ,oi e lk @han t co cha cap ien t khong lien ke t )e* la!. gia. goc hoa tr4$ 2 ;ot electron t do a'y ye u hn .ot cap electron$ [.NhRn \]( FX @hng @hA@ V! Du ie# + 8h5!n) 8h+8 _B )ii rDIt 5Ac ,Gt "E vn O c7a lien ke t cong hoa tr4 nh5L `\h nSn) t$% lien ke t cong hoa tr4 `C+c Yc t45n) c7a lien ke t `Gii thXch 5Ac cD t4(c v& tXnh cht c7a nhiOD 8tB/ va! nha t la! co t-nh cha t ro* ra!ng <s h nh <Dn) <h#$c i(m 2 8h5!n) 8h+8 _B la! ch5a 5Ac tJn) rD+t/ ctn nhiOD hin t5An) th'c n)hi, khRn) thN )ii thXch 5Ac bjn) 8h5!n) 8h+8 n&I nh5L tXnh thDFn tu c7a V=h "' tln t$i kh+ bOn cua ion 7E8Y .a!u )a"c phan t $ $

!.Phng @hA@ I5H*(7) @h^n (_ D@hng @hA@ M<K


$.`Y7n n*ZW &67 @hng @hA@ M< M3hDIt mV rDan ni, 8h0n tB nh5 ,Gt n)DIn tB 8hCc t$8 a nh0n@ >rong phan t t-nh cha t rieng le cua t!ng nguyen t khong co!n n*a? cac nhan va! cac ien t la! thuoc chung cho ca phan t$
v

HA I CNG B

Mkh5!n) 8h+8 mV t , c+ch ,R t "' chDINn Gn) c7a tun) .l.ct4%n 4in) bit@ 7.Cac lua1n 0 e;< c D &67 @hng @hA@ M< M3h.% thDIt mV th phan tB 8hi 5Ac W., l& ,Gt to' hp thEn) nht ba% )l, c+c h$t nh0n v& c+c .l.ct4%n c7a c+c nguyen tB t5!n) t+c@ 34%n) / ,wi .lectron "^ chDINn Gn) t4%n) in t45Hn) <% c+c h$t nh0n v& c+c .l.ct4%n ctn l$i )0I 4a@ M35!n) t' nh5 t4%n) nguyen tB/ t4$n) th+i c7a .l.ct4%n 5Ac .o ta %i ha!. or%ital phan t 0;B1@ Do viec giai phng trnh )ong Lchr edinger cho he phan t e' xac 4nh ;B la! vo cu!ng phc tap nen th!ng giai ga&n ung %a:ng phng phap to' hp tuye n cac or%ital nguyen t 3/AB 03inear co.%ination o] ato.ic or%ital)1$ ;B < /i$AB i 0/i la! i he )o ca&n xac 4nh 1 2iu kin cac () tham gia t hp tuyen tnh: C+c AV tha, )ia tJ hA8 8hi co nSn) l5An) )Tn nhaD@ C+c AV 8hi c ,Cc G ch. 8h7 +n) kN@ C+c AV 8hi c cu!ng tXnh Ei WCn) Ei v9i t4Kc lien nhan$ ? /ac ;B )e* c tao tha!nh t! ) to' hp tuye n t-nh cac AB nguyen t trong phan t$ /ac ;B thu c )e* ca!ng ga&n vi ;B thc ) cua phan t ne u )o AB ) dung to' hp ca!ng ln? nghCa la! yeu ca&u t-nh toan cu*ng ln$>rong thc te ? do cac AB hoa tr4 ong gop chu ye u va!o ) hnh tha!nh phan t nen chI gii han xet cac AB hoa tr4$ MC+c mV 5Ac h nh th&nh <% "' tJ hA8 tDIn tXnh -cGn) haI t4u1 c+c AV ve& phng dien hnh anh l& "' ch. 8h7 la(n nhau gi*a cac AB$ mwi ,Gt mV co hnh dang va! na#ng lng xac 4nh 5Ac W+c ?nh bjn) tJ hA8 c+c "E l5An) tB@ 3ng ng vi cac or%ital )? p? d? ] trong nguyen t? trong phan t co cac ;B ten ? ? ? $$tuy! thuoc va!o cach che phu cua cac AB va! t-nh o i xng cua ;B tao tha!nh o i vi truc lien nhan$ + che hu cua cac >E (oc theo cua t$uc lien nhan ta co FE ten , nhan t$uc lien nhan la# t$uc oi =ng + che hu cua cac >E ve' hai h&a t$uc lien nhan ta co FE ten , co #a7t haGng han =ng cha t$uc lien nhan$ AF tH h$) tuyen t&nh cng c'c SM (a:n en ! chB hu (ng t o thnh c'c MO lin kt ;ky hieu * Y6 c n2ng l#$ng nhZ h&n n2ng l#$ng ca c'c SM tham gia tH h$)5 AF tH h$) tuyen t.nh tr[ c'c SM (a:n en ! chB hu a# @\ t o thnh c'c MO phn lin kt ;ky hieu = *= Y6 c n2ng l#$ng l,n h&n n2ng l#$ng ca c'c SM tham gia tH h$)5 LM lien ket va han lien ket cua han t co hai nguyen t goi la FE hai ta#,tc lien ket 4nh c) LM lien ket va han lien ket cua han t co t ba nguyen t t$ len goi la FE a ta#, tc lien ket khong 4nh c)

;x

HA I CNG B

LM khEng lin kt hay LM #ot tm ;]* ] Y6 c hnh thanh t >E khong tha# gia to h o$bital han t) <ac FE khong lien ket co na"ng lng va hnh (ang hoan toan giong cac >E chuyen thanh no) AC LM t o thnh "^ng tHng @C SM tham gia tH h$) tuyen t&nh) AF t o thnh c'c LM t[ c'c SM c th( "i(u /iUn "^ng gi%n Q n2ng l#$ng5 Fo:i FE ch9 cha toi a hai ien t co ! in oi !ong) 5iec xay dng ca u hnh ien t cua phan t cu*ng tuan theo nh*ng nguyen ly va! qui ta"c nh o i vi nguyen t : n)DIn ly v*n) bOn/ n)DIn ly n)%$i t4u c7a ka%li v& rDI tzc HDn<@

,-( rDIt ?nh b#i c+c .lectron lin kt -.lectron nj, t4n c+c mV lin M?a1c fin)*+n kt 5Ac kt1 ,& khRn) b? t4it tiD b#i cac .lectron 8hn lin kt -.lectron nj, t4n c+c mV phan lin kt1 Cach Pac 08nh =a1c l en !et &hI )*+n ,-( / (^W- phan t co hai nguyen t 1
:L_ =

lk

BFc lin kt tSn) th nSn) l5An) lien ke t tSn) ctn G <&i

lien ke t )i,@

3n c7a lin kt 5Ac )i bjn) tn c7a cY8 .lectron lin kt khRn) b? t4it

tiD@ M. @ JSng @hng @hA@ M< &hI &A& @h^n (_ h7* ngu>en t cung loa thuo1c chu !> . Ja 7.

;;

HA I CNG B

a'*ac phan t hai nguyen t cua nguyen to thuoc chu ky" +% /ong thc ien t cua phan t 7E : [0H)1E] Wac lien ke t < H /ong thc ien t cua phan t 7e : [0H)1E 02H)1E] Wac lien ke t < M nen 7eE khong to&n tai$

/@ ? /@
M `
M y

/@

/@ ?
y

/@
`

/@ /1? /1

b)Cc phan t hai nguyen t ca cc nguyen t !u chu k" ## $%i& '(& '& C& ) ) kh0n tB/ i%n 3Jn) "E . ha t4? M =8 ? =8 y / =8 ` =8 ? =8 y / =8 `
M

fi= =

B.= [

B= g
;=

C= q

N= ;x

+ <=

;;

HA I CNG B

="M =" BFc lin kt G <&i lin kt -{1 NSn) l5An) lk -k|},%l1 3u tXnh

; =/gp ;xe n)h?ch tu

x U U U

; ;/ev =qv

= ;/=[ evv

Z ;/;x v[x

=/e ;/;= q=q

thDFn tu n)h?ch tun)h?ch tu thDFn tu

/ong thc ien t /ong thc ien t la! truc lien nhan 1 /ong thc ien t /ong thc ien t /ong thc ien t ? 1;]

cua phan t 3iE : [0=" 1=] cua phan t B=L [-=" 1=-="M1=-=8 y 1;-=8 ` 1;] 0chon x cua phan t /E : [ -=" 1=-="M1=-=8 y 1=-=8 ` 1=] cua phan t =E : [ -=" 1=-="M1=-=8 y 1=-=8 ` 1=-=8 ? 1=] cua ion =E8 : [-=" 1=-="M1=-=8 y 1=-=8 ` 1=-=8 ? 1=-=8

c)Cc phan t hai nguyen t c*ng l+,i ca nh-ng nguyen t cui chu k" ## $O& .& )( ) kh0n tB/ i%n 3Jn) "E . ha t4? M =8 ? =8 y / =8 ` =8 y / =8 ` =8 ? ="M =" BFc lin kt G <&i lin kt -{1 NSn) l5An) lk -k|},%l1 3u tXnh
M

+ M=

M=

M=

a=

a=

<B=

;;

;=

;Z

;[

;e

;g x U U U

=/e ;/;= g=v

= ;/=; [v[

;/e ;/=g Z=q

; ;/[; ;e[

x/e

thDFn tu thDFn tu thDFn tu n)h?ch tu thDFn tu

0chon x la! truc lien nhan 1

/)Cc phan t hai nguyen t khc l+,i ca nh-ng nguyen t chu k" ## C+c mV t$% th&nh t5!n) t' t45Hn) hA8 8h0n tB = n)DIn tB c:n) l%$i chD kn II kh0n tB/ i%n 3Jn) "E . ha t4? M =8 ? =8 y / =8 `
M

N= ;x

CV ;x
;Z

CNU ;x

NV` ;x

HA I CNG B

=8 ? =8 y / =8 ` ="M =" BFc lin kt G <&i lin kt -{1 NSn) l5An) lk -k|},%l1 3u tXnh

Z ;/;x v[x n)h?ch tu

Z ;/;Z ;xpg n)h?ch tu

Z ;/;[ ;xx[ n)h?ch tu

Z ;/xg ;xe; n)h?ch tu

0chon x la! truc lien nhan 1

GKNhRn \]( \hi th, .lectron t4n c+c mV lin kt "^ l&, bFc lien ke t tSn) nen lien ke t "^ bOn h!n \hi th, .lectron v&% c+c mV 8hn lin kt "^ l&, bFc lien ke t )i, <% o lien ke t "^ k~, bOn h!n \hi th, .lectron v&% mV khRn) lin kt/ bFc lien ke t khRn) thaI Ji kh5!n) 8h+8 mV co cac u iN, "aDL + Gii thXch 5Ac "' tln t$i c7a ion J = v& "' khRn) tln t$i c7a B.=/ N.= Gii thXch 5Ac tXnh thDFn tu c7a V= Gii thXch 5Ac .a!u "zc c7a c+c cht l& <% khi b? kXch thXch/ "' h8 thD c chn lc c7a cht v9i c+c tia v:n) rDan) 8hJ +nh "+n) thI 5Ac@ ChXnh "' h8 thD c chn lc n&I c7a c+c phan tB l&, ch% c+c cht c .a!u "zc -l& tJ hA8 c7a c+c tia "+n) ctn l$i khRn) b? h8 thK1 kh+c nhaD Nh5Ac iN, c7a 8h5!n) 8h+8 mVL kh O.bI 1Anh (hYc-( V! FQ M< \hi )ii )Tn (n) 8h5!n) t4 nh "n) ich4%.<in).4 WDt 8h+t tu lDFn iN, c! bn kh+c nhaDL _BL ,R t "' chDINn Gn) ln) thHi c7a cY8 .lectron mVL ,R t "' chDINn Gn) c7a tun) .lectron 4in) bit@ GiEn) nhaD # lin kt = t0, C = thDIt OD <n n "' 8h0n bE .lectron t4%n) 8h0n tB )iEn) nhaD@ N t$% th&nh lin kt cong hoa tr4 8hi c ,Ft G .lectron )i*a = h$t nh0n nguyen tB N t$% th&nh lien ke t c+c AV 8hi ch. 8h7 nhaD@ kh0n bit lien ke t v& )iEn) nhaD D iN, c7a _B "% v9i mV mR t phan tB ,Gt c+ch cK thN Ch% 8h~8 <:n) kh+i ni, h%+ t4? rD.n thDGc Wie'u <isn phan tB bjn) cRn) thCc cD t$% ] 3hDIt _B tin lAi khi t4 nh b&I ly thDIt Nh5Ac iN, c7a _B khRn) )ii thXch 5Ac ,Gt "E t45Hn) hA8 >-nh thuan t! cua BE L to&n tai cua ion 7E8 5a n e& .a!u )a"c? t! t-nh$
;[

HA I CNG B

D iN, c7a mV "% v9i _BL ;ang t-nh tJn) rD+t h!n/ ,R t 5Ac lien ke t ha hc t4%n) ,i phan tB / kN c lien ke t ki, l%$i@ mR t 5Ac t4$n) th+i kXch thXch c7a 8h0n tB Gii thXch 5Ac ,&D "zc v& rDan) 8hJ c7a nguyen tB Nh5Ac iN, c7a mVL kh

IV.LIN KT I<N $. ThYc-( (dnh 3*Zn FX )*+n ,-( *In Ghi hai nguyen t lien ke t co o a. ien ra t khac nhau 0 > H?^ 1 khi o )e* co ) chuye'n d!i ien t xay ra gi*a hai nguyen t? hnh tha!nh hai ion t-ch ien trai da u 0co c ca u %e&n nha t ve& phng dien na#ng lng1$ 7ai ion trai da u na!y hut nhau %a:ng lc hut tCnh ien tao tha!nh lien ke t ion$ 35!n) t+c ha hc WI 4a )l, hai )iai %$nL 2 N)DIn tB t4DIOn .lectron ch% nhaD t$% th&nh i%n 2 C+c i%n t4+i <D h(t nhaD th.% l'c h(t tnh in Na ` Cl = = g ; = = g ; ;" =" =8 Z" ;" =" =8 Z" Z8e Na` ` = = ;" =" =8g ClU NaCl ;"=="==8gZ";Z8g

#o1t Do & cau =eQn cua on / ca u %at %o n)Enp_ : R+?/l+?BE+? =a8? G8? ;gE8? AlJ8$$0nguyen to ) va! p1 / ca u thap %at ien n)Enp_ndHM : Ag8? /u8 ? [nE8$$$$
;e

HA I CNG B

0cac nguyen to d ga&n cuo i chuo(i nguyen to chuye'n tie p1 / ca u n)E : @%E8? WiJ8 ? >l8$$$$ 0.ot )o ki. loai theo )au da*y nguyen to chuye'n tie p co phan lp ]? d va! ) %a*o hoa! )e* tao tha!nh cation %a:ng cach nh!ng cac ien t phan lp p cha %a*o hoa! 1 / ca u phu ta&ng d %an %a*o hoa! : Re J8$$ /. Kh% neng (PI )*+n ,-( *In &67 &A& ngYc+n (2L \h nSn) t$% lk i%n 8hK thDGc v&% kh nSn) t$% i%n c7a c+c nguyen tEL C+c nguyen tE c nSn) l5An) i%n ha c&n) nh phan nho. `A? ``A-ki, l%$i kiO,/ kiO, thJ1 c&n) <s t$% cati%n n gian 0co .ot nguyen t 1@ C+c nguyen tE c +i l'c ien t c&n) l9n 0halogen1 c&n) <s t$% ani%n n gian nh : a/ Cl@ /ac anion phc tap nh: V ke t hp vi Cl -ClV[21/ V ke t hp vi N-NVZ2 1/ V ke t hp i -iV[21 /ac cation n gian va! anion n gian nhie&u ien t-ch kha na#ng tao lien ke t ion gia.$ Chnh lch G 0, in gi*a c+c nguyen tB c&n) l9n lien ke t t$% th&nh c G i%n c&n) l9nL x@= x@g ;@x G i%n/ ; v == ;@[ ;@q =@= G i%n/ Zv ee px =@g Z@x Z@= G i%n/ q= qv v=

M.TNnh &h'( &67 )*+n ,-( *InL % c+c i%n 5Ac W., nh5 c+c rD cTD tXch in c in t45Hn) 8h0n bE ln) OD vO ,i h59n) nn lien ke t ion c c+c tXnh cht l&L Khfng HgI hh7 Khfng 3Cnh hing Ph^n &j& 5'( WPnh

Do cac ac ie'. tren nen trang thai ra"n hp cha t ion khong to&n tai di dang n phan t rieng le .a! di dang .ot tap hp ra t ln cac ion co trat t )a"p xe p xac 4nh goi la! tinh the' ion? trong o kie'u ca u truc .ang tinh the' phu thuoc va!o %an k-nh ion$ 2,a-ng l!ng ma!ng tinh the. ion

;g

HA I CNG B

la! na#ng lng ca&n cung ca p e' pha v* ca u truc H .ol tinh the' ion va! chuye'n cac ion ve& trang thai co lap the' kh- + ky hieu a;U ;U 0tinh the' 1 ;80kh-1 8 U+0kh-1 7 < a;U

Via tr4 na#ng lng .ang tinh the' phu thuoc va!o : %an k-nh ion? ien t-ch ion? ca u hnh electron cua cac ion? kie'u ca u truc tinh the'$ Via tr4 na!y )e* anh hng e n o %e&n? nhiet o )oi? nhiet o nong chay? o hoa! tan$$$$cua hp cha t ion$ /o nhie&u phng phap t-nh ga&n ung a ;U nh Worn 3ande? Worn 7a%er? Gapu)tin)ki$$ *ong thc t/nh theo 0apu1tin1ki2
d Lb = c c @ c a @n@ S rc + ra

A : ha:ng )o n : )o ion co trong .ot phan t [c? [a : ien t-ch cua cation va! anion rc? ra : %an k-nh cua cation va! anion /ac ion co ien t-ch ca!ng ln va! %an k-nh ca!ng nho co gia tr4 a;U ca!ng ln$ /ac cong thc t-nh a;U chI ap dung ung cho nh*ng tinh the' thua&n tuy ion? khi lien ke t co pha&n cong hoa tr4 tng o i ln th cac cong thc t-nh na!y khong co!n ch-nh xac n*a$ 4. aBc 0 e;< cua hp chat on >-nh da(n ien ke. trang thai ra"n nhng da(n ien to t trang thai nong chay hay dung d4ch$ =hiet o nong chay? nhiet o )oi kha cao >inh the' ra"n va! gio!n /ac hp cha t ion de( tan trong cac dung .oi phan cc

V.LIN KT KIM L<kI $. CA& (Nnh &h'( &67 ,*W )IP*L


\hRn) t4%n) )uo t C +nh ki, n nhit/ <n in tEt %/ de( dat .ong? de( keo )iP

/. C'Y (PI ,*W )IP* FQ )*+n ,-( ,*W )IP*


=guyen tB ki. loai c kXch th59c l9n "% vi nguyen t phi ki. loai? <% o c+c .lectron ha t4? nj, Wa h$t nh0n v& lien ke t ID v9i h$t nh0n nen cac .l.ct4%n ha
;p

HA I CNG B

t4? na!y <s b? bCt 4a khi nguyen tB@ bc ie&u kien %nh th!ng? ha&u he t cac ki. loai e&u to&n tai di dang tinh the' ra"n$ 3c gi* cac nguyen t ki. loai trong .ang tinh the' ki. loai goi la! lien ke t ki. loai$

a'3ien ket kim loa!i i mo h$nh kh/ ien t


m$n) tinh thN ki. loai 5Ac t$% th&nh tuL Nh*n) i%n <5!n) # n(t ,$n) tinh thN C+c .lectron ha t4? t' <% chDINn Gn) hwn l%$n t4%n) t%&n bG tinh thN ki. loai/ gio ng nh ) chuye'n ong cua cac phan t cha t kh- v vay chung c goi la! khX .lectron$ /h-nh lc hut tCnh ien gi*a cac ion dng vi kh- electronco ien t-ch a. a* giup cho ) to&n tai cua cac tinh the' ki. loai$ 2c lien ket hu thuoc vao #at o elect$on hoa t$4 tha# gia lien ket) +o elect$on lien ket cang ln, ban k&nh nguyen t ki# loai cang nho lien ket cang cha7t che%) 2ien ket ki# loai khong co t&nh chat 4nh hng ba%o hoa $ Lin kt kim lo i c t.nh khEng 9nh che rt cao hay lien ket rt nhiu tm + hien (ien cua kh& ien t nay la# cho ki# loai co kha na"ng (a:n ien, (a:n nhiet va cac cation ki# loai (e: (ang t$t len nhau khi ki# loai c (at #ong hay keo !i $

b)0hu1t 2in n3ng l4ng 5 c6u t,+ ki2 l+,i


3y thuye t na!y du!ng e' .o ta cac ac t-nh c ly cu*ng nh cac t-nh na#ng ien 0da(n ien? %an da(n? cach ien 1 3y thuye t na!y la! phng phap ;B ap dung cho he cha .ot )o ln nguyen t? trang thai tinh the'$ 3h.% quan nie. 8h5!n) 8h+8 mV deng vi .ot .c na#ng lng nguyen t %an a&u Ghi hai AB cua hai nguyen t ki. loai che phu nhau 0to' hp tuye n t-nh vi nhau1 )e* tao tha!nh E;B 9 tng ng co E .c na#ng lng: trong o co H;B lien ke t co na#ng lng tha p va! H;B phan lien ke t co na#ng lng cao$ =e u co KAB cua K nguyen t 0 .o(i nguyen t co HAB 1 che phu nhau )e* tao tha!nh K;B 9 tng ng co K .c na#ng lng : trong o co E;B lien ke t co na#ng lng tha p va! E;B phan lien ke t co na#ng lng cao$ /ac ;B na!y co na#ng lng ca!ng ga&n nhau$
;q

HA I CNG B

=e u co N cac AV cua = nguyen t che phu nhau )e* tao tha!nh = cac ;B 9 tng ng co = .c na#ng lng$ = ca!ng ln o )ai %iet na#ng lng gi*a cac ;B ca!ng nho $$$5ay vi tr!ng hp ki. loai co = ra t ln 0Hc. Jki. loai cha khoang HMEE e n HMEJ nguyen t 1 nen na#ng lng cua cac ;B co the' xe. nh lien tuc tao tha!nh da*y na#ng lng 0chnh lch nSn) l5An) gi*a cac ;B kh%n) ;x2==._1

35!n) Cn) v9i c+c t4$n) th+i nSn) l5An) "/ 8/ </ > P c7a nguyen tB t4%n) tinh thN ki. loai "^ h nh th&nh nh*n) ,iOn nSn) l5An) "/ 8/ </ > Ptng ng$Lo electron to i a co the' trong .o(i vu!ng c hnh tha!nh t! = nguyen t )e* la! : ;ie&n ) 9 E= electron ;ie&n p 9 _= electron ;ie&n d 9 HM= electron >rong cac .ie&n na#ng lng? th!ng quan ta. e n cac .ie&n )au va! v4 tr- tng o i gi*a chung M*Xn hB7 (5C 2 la! .ie&n co nSn) l5An) cao nha t a* c chie . %i electron -.ie&n cha cac electron hoa tr4 1+ 7B;B 0highe)t occupied .olecule or%ital)1 M*Xn :aFn + la! .ie&n co nSn) l5An) tha p nha t khRn) chCa .lectron/ nj, t4n ,iOn ha t4? 2 fmV -l%."t Dn%ccD8i.< ,%l.cDl. %4bital"1 # eQn ca< 9 la! khoang cach gi*a hai .ie&n tren 0ne u co1

M. @ JSng (hYc-( W*Xn neng )lng 3V g*%* (hN&h (Nnh Jmn 3*Zn &67 &h'( 5nn 7. K*W )IP*
34%n) ki, l%$i 2 ,iOn ha t4? v& ,iOn <n ch. 8h7 hoac tie p xuc nhaD/ khRn) c ,iOn c,@ miOn ha t4? c7a ki, l%$i c thN 5Ac iOn TI haI khRn) 5Ac iOn TI .lectron VN JSL C+c ki, l%$i nh, IA c cD h nh .lectron la! n"; / nen ,iOn ha t4? l& ,iOn " ch6 iOn TI ,Gt nBa / co!n ,iOn <n ba% )l, ,Gt nBa ,iOn " ctn t4En) -cha %4 chie . %i electron1$ miOn <n v& ,iOn ha t4? ti8 W(c nhaD@

;v

HA I CNG B

C+c ki, l%$i nh, IIA c cD h nh .lectron n"=/ nen ,iOn ha t4? l& ,iOn " 5Ac iOn TI .lectron/ co!n ,iOn <n l& ,iOn 8@ Ei v9i c+c n)DIn tE nh, IIA/ <% chnh lch nSn) l5An) )i*a n" v& n8 nh nen ,iOn ha t4? v& ,iOn <n ch. 8h7 nhaD@ 59i t+c <Kn) c7a in t45Hn)/ c+c .lectron tu ,iOn ha t4? 4t <s chDINn ln nh*n) t4$n) th+i nSn) l5An) ca% h!n ctn t' <% - .ie&n da(n1/ t$% th&nh <tn) .lectron chDINn Gn) c h59n) ] ki, l%$i <n 5Ac in

H.Ch'( &A&h 3*Zn


miOn ha t4? iOn TI .lectron miOn <n c+ch ,iOn ha t4? bjn) ,iOn c, c o > Z._@ Di tac dung cua in t45Hn) b nh th5Hn) khRn) 7 kh nSn) kXch thXch ch% .lectron chDINn tu ,iOn ha t4? "an) ,iOn <n / nen khRn) thN <n in 5Ac ] cht c+ch in

&@Ch'( HAn Jmn


miOn ha t4? iOn TI .lectron miOn <n c+ch ,iOn ha t4? bjn) ,iOn c, c o khRn) l9n -x/;_do d Z._1@ \hi kXch thXch bjn) c+ch Dn nn) haI chiD "+n)/ .lectron c thN chDINn tu ,iOn ha t4? "an) ,iOn <n ] c thN <n in 5Ac] cht b+n <n

MI#N orN

MI#N CM

o Z._
0,1<o d Z._

Che ph

MI#N HA T9:

Cch in

Bn dn

Kim loi

VI. LIN RT VAN o;9 pAALb !%n &h'( &67 l en !et V7n JG5 p77)1 . l& t5!n) t+c tnh in@ /. U4& 3*VW
;@

o o o o o

f& l%$i lin kt WDt hin )i*a c+c 8h0n tB@ C thN WDt hin # nh*n) kh%n) c+ch t5!n) Ei l9n@ C nSn) l5An) nh 0 H E GcalQ .ol 1 C tXnh khRn) chn lc v& khRn) b% hta@ C tXnh cGn)@

M. ThQnh @hqn
047ng tc 8nh h49ng- WDt hin )i*a c+c 8h0n tB c c'c ] t5!n) t+c l5n) c'c 2 l5n) c'c@ 35!n) t+c ?nh h59n) khi ,%,.nt l5n) c'c c7a 8h0n tB v& 3x
=x

HA I CNG B

>ng tac na!y co gia tr4 ln va! ac %iet ln khi phan t co .o.en l*ng cc ln va! ac %iet khi cac phan t tao c lien ket 1y($o) 047ng (A& &%W sng- WDt hin )i*a c+c 8h0n tB c c'c v& khRn) c'c ] t5!n) t+c l5n) c'c U l5n) c'c c, Cn)@ 35!n) t+c n&I ch6 +n) kN khi ,%,.nt l5n) c'c c7a 8h0n tB c c'c l9n@ -tng tac na!y co gia tr4 nho th!ng %o qua1 047ng tc khu1ch tn- WDt hin l& nhH l5n) c'c nht thHi c7a c+c 8h0n tB ] t5!n) t+c l5n) c'c nht thHi 2 l5n) c'c nht thHi @>ng tac na!y ta#ng theo k-ch thc phan t cu*ng nh kha na#ng %4 phan cc hoa cua lp vo ien t ngoa!i cu!ng cua cac nguyen t trong phan t$

>ng tac khue ch tan xua t hien trong .oi tr!ng hp? ong vai tro! chu ye u cho phan t khong cc hoac co cc ye u hoac cac nguyen t kh- hie .$ ,o i vi phan t co cc co .o.en l*ng cc ln th tng tac na!y )e* khong ang ke'$

VII.LIN KT Hto9< $. KhA* n*ZW FQ H%n &h'( &67 )*+n ,-( hcJ5I
3ien ke t 7ydro c hnh tha!nh gi*a nguyen t 4y&ro b phan c!c &ng ma!nh 0781 vi nguyen t co o am ien ma!nh nh R? B? = hay v9i cc nguon ien t 0U+1 thuoc cu!ng phan t hay thuoc phan t khac$ 3ien ke t 7ydro th!ng gap trong cac cha t long? trong tinh the' nhie&u khi ngay ca trang thai kh- ? trong cac hp cha t cao phan t$ /o hai loai lien ke t 3ien ket hy&ro lien phan t 9 la! lien ke t 7ydro thc hien gi*a cac phan t $ 8 3a!. ta#ng kho i lng phan t nen lc _an <.4 aal" ta#ng la!. ta#ng nhiet o )oi va! nhiet o nong chay$ 8 /ha t co kha na#ng tao lien ke t 7ydro vi dung .oi )e* de( hoa! tan trong dung .oi o$ 8 =c a do tao lien ke t 7ydro nen co ca u truc xo p? tI kho i nc a nho hn tI kho i nc long$ 3ien ket 4y&ro noi phan t 9 la! lien ke t 7ydro thc hien trong cu!ng .ot phan t$
=;

HA I CNG B

8 3a!. gia. k-ch thc phan t nen la!. gia. lc _an <.4 aal"/ <a(n e n nhiet o )oi va! nhiet o nong chay gia.$ 8 3a!. gia. kha na#ng hoa! tan $ fin kt hI<4% c bn cht in va! .ang .ot pha&n bn cht cua lien ke t ch% 2 nhFn@

/. U4& 3*VW
fin kt hI<4% l& l%$i lien ke t ID/ ID h!n nhiOD "% v9i lien ke t cong hoa tr4 nh5n) ,$nh h!n lien ke t _an <.4 aal"@- o-lk HI<4%1 c = ;x \cal},%l1 3ien ke t hI<4% c&n) bOn khi nguyen t a. ien a* lien ke t vi 7ydro trong phan t co o a. ien ca!ng ln ? k-ch thc ca!ng nho$ 9/ :u6 S+7 $ $ $ > +O+7 $ $ $ > <(+7 $ $ $

,o %e&n lien ke t 7ydro gia.? kha na#ng tao lien ke t 7ydro gia.$ 3ien ke t hI<4% c&n) bOn khi nguyen t a. ien tha. gia tao lien ke t 7ydro co o a. ien ca!ng ln$ 9/ :u + f+ 78 $ $ $ S N0lk 7ydro1 < HM GcalQ.ol 8 f+ 7 $ $ $ O N0lk 7ydro1 < SGcalQ.ol f+ 78 $ $ $ ( N0lk 7ydro1 < EGcalQ.ol
Z@ "nh

hung &67 ), hcJ5I 3-n (Nnh &h'( &67 &A& &h'(L lk hI<4% l&,ch%
3Sn) nhit G "Ri/ nhit G nn) chI c7a c+c cht c lk hI<4% lien phan t$ Gi, G aci< c7a <Dn) <?ch@ 3Sn) G tan t4%n) <Dn) ,Ri -tao lk hI<4% lien phan t vi dung .oi1 34%n) "inh hc/ lk hI<4% )i(8 t$% c+c cD t4(c bFc ca% ch% )lDci</ 84%ti<P

==