You are on page 1of 2

Proitajte i druge naslove ovog autora.

Evo to su izjavili na dosadanja izdanja recenzori: Pitko tivo koje nudi niz obrata, zadovoljit e sve itaoce. Fabula koja na jednostavan ali satirian i humoristian nain govori o seksu, osvojit e vas svojom ritminou. Knjiga koja se ne is uta iz ruke. ! rizvukom ugode oduevljava svojom zanimljivou. Kombinacija ratne sage i ljubavi, rikazane u trenutku i mrane ali uvijek zanimljive sadr"ine. !lo"ena radnja, ali ovezana sa zanimljivim likovima kombinira na etu #abulu.
$% &'()*+ ,-.+/K'& K012+ RIJEKA 3456 7 8%36 )van Pavokovi 2ajo Pri remio: )van Pavokovi

!ve knjige
)van Pavokovi 2ajo