You are on page 1of 18

Trapezasti limovi sa meuukruenjima p j

Lake metalne konstrukcije P03-1


Kritian napon za noice sa meuukruenjima
sa jednim meuukuruenjem sa dva simetrina meuukruenja
b
p
nominalna irina ravnog dela preseka
p
b
s
irina ukruenja, merena po obimu ukruenja,
A
s
i I
s
su povrina i moment inercije poprenog preseka ukruenja
k k fi ij t k ji i b i d li i klj t j k k
w
koeficijent kojim se uzima u obzir delimino ukljetenje ukruene
noice u rebra ili druge delove preseka. (Za proraun efektivnog
preseka izloenog aksijalnom pritisku k
w
= 1,0.)
b
p,1
nominalna ravna irina spoljanjeg ravnog dela,
b
p,2
nominalna ravna irina centralnog ravnog dela,
b k i i k j
Lake metalne konstrukcije P03-2
b
r
ukupna irina ukruenja.
Efektivna povrina rebra sa maksimalno
dva meuukruenja
bez meuukruenja jedno meuukruenje dva meuukruenja
Lake metalne konstrukcije P03-3
Efektivne irine rebra
Teite poetnog efektivnog preseka
treba da se odredi na osnovu efektivnih treba da se odredi na osnovu efektivnih
povrina noica i bruto povrina rebara!
Osnovna efektivna irina s
eff,0
se odreuje
,
na osnovu maksimalnog proraunskog
normalnog napona pritiska u noici
o
com,Ed
.
Efektivni popreni presek rebra ine:
1. Traka irine s
eff,1
uz pritisnutu noicu;
2. Traka irine s
eff,n
uz teite efektivnog
preseka;
3 Redukovane povrine ukruenja A i 3. Redukovane povrine ukruenja A
sa,red
i
A
sb,red
(ako postoje);
4. Zategnuti deo preseka (ako postoji).
e
c
rastojanje od pritisnute ivice do
teita efektivnog preseka;
Lake metalne konstrukcije P03-4
h
a
, h
b
, h
sa
i h
sb
sa slike!
Korekcija irina s
eff,i
kada je itavo rebro
e ,
efektivno za rebro bez ukruenja
Rebro bez ukruenja je celo efektivno kada je: Rebro bez ukruenja je celo efektivno kada je:
U tom sluaju je: j j
Lake metalne konstrukcije P03-5
Korekcija irina s
eff,i
za rebro sa jednim
meuukruenjem meuukruenjem
itavi delovi rebra s
a
i s
b
su efektivni kada je:
U tom sluaju je: j j
Lake metalne konstrukcije P03-6
Karakteristike meuukruenja j
Povrina meuukruenja:
I
s
moment inercije poprenog preseka
ukruenja koje se sastoji od irine ukruenja koje se sastoji od irine
prevoja s
sa
i dva susedna dela, svaki
irine s
eff,1
, oko sopstvene teine
( ) k j j l l i ose (a-a) koja je paralelna ravnim
delovima rebra.
Lake metalne konstrukcije P03-7
Kritian napon meuukruenja - rebro sa
j d i k j jednim meuukruenjem
k
f
koeficijent kojim se uzima u obzir delimino ukljetenje rebra u noicu;
Moe se na strani sigurnosti usvojiti da je k
f
=1 0 to odgovara Moe se, na strani sigurnosti, usvojiti da je k
f
1,0, to odgovara
zglobnom oslanjanju;
s
c
kosa duina od donjeg prevoja meuukruenja do donje (zategnute)
ivice rebra (videti skicu na slajdu P02 39) ivice rebra (videti skicu na slajdu P02-39).
Lake metalne konstrukcije P03-8
Redukovana povrina ukruenja A
sa,red
Koeficijent redukcije _
d
treba da se odredi:
kada je noica bez ukruenja na isti nain kao i kod pritisnute kada je noica bez ukruenja na isti nain kao i kod pritisnute
noice, na osnovu kritinog napona o
cr,sa
;
kada i noica ima ukruenja treba da se uzme u obzir interakcija
fleksionog izvijanja ukruenja nanoicama i rebru, preko
modifikovanog kritinog napona o
cr,mod
k iti k j i i o
cr,s
kritian napon ukruenja na noici;
o
cr,sa
kritian napon meuukruenja na rebru;
- za elemente optereene savijanjem
za pritisnute elemente
Lake metalne konstrukcije P03-9
- za pritisnute elemente
Efektivan popreni presek Efektivan popreni presek
Lake metalne konstrukcije P03-10
Granina stanja nosivosti ULS Granina stanja nosivosti - ULS
Kontrola nosivosti poprenih preseka;
Kontrola nosivosti elemenata;
Preporuene vrednosti parcijalnih koeficijenata
sigurnosti za HOP: sigurnosti za HOP:
Lake metalne konstrukcije P03-11
Nosivost poprenih preseka na zatezanje Nosivost poprenih preseka na zatezanje
A
g
bruto povrina poprenog preseka;
f i l j f
ya
prosena granica razvlaenja;

M0
parcijalni koeficijent za nosivost poprenog preseka
F
n,Rd
nosivost neto preseka, za odgovarajui tip
mehanikih spojnih sredstava;
1 s
Rd t
Ed
N
N
,
Mora da bude ispunjen uslov:
Lake metalne konstrukcije P03-12
Nosivost poprenih preseka na pritisak
kada je: A
eff
< A
g
kada je: A
eff
= A
g
( )
0 0
0
1 4
M ya g M
e
e
yb ya yb g Rd c
f A f f f A N

/ /
,
s
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
+ =
. \
A
g
bruto povrina poprenog preseka;
A
eff
efektivna povrina poprenog preseka;
f
ya
prosena granica razvlaenja;
f osnovna granica razvlaenja; f
yb
osnovna granica razvlaenja;
1 s
Rd
Ed
N
N
Mora da bude ispunjen uslov:
Lake metalne konstrukcije P03-13
Rd c
N
,
Pomeranje teita efektivnog preseka Pomeranje teita efektivnog preseka
Kada se teite efektivnog poprenog preseka ne poklapa sa teitem
b k b i b i ij j l d bruto poprenog preseka treba uzeti u obzir moment savijanja usled
ekscentriciteta.
Lake metalne konstrukcije P03-14
Nosivost poprenih preseka na savijanje
Elastina nosivost efektivnog preseka (kada je: W
eff
< W
el
)
0 0 0
1 4
M yb pl M e e el pl el yb Rd c
f W W W W f M / / )) / ( ) ( (
max , ,
s + =
Elasto-plastina nosivost preseka (kada je: W
eff
= W
el
)
0 0 0 M yb pl M e e el pl el yb Rd c
)) ( ) ( (
max , ,
W
eff
otporni moment efektivnog poprenog preseka;
eff
g g
W
el
elastini otporni moment poprenog preseka;
W
pl
plastini otporni moment poprenog presek
Lake metalne konstrukcije P03-15
Elastian moment nosivosti Elastian moment nosivosti
El l i i d k i i k d Elasto-plastian moment nosivost moe da se koristi samo kada su
ispunjeni sledei uslovi:
Moment savijanja deluje samo oko jedne glavne ose preseka, j j j j g p ,
Element nije izloen dejstvu torzije ili torzionog, torziono fleksionog
ili bono torzionog izvijanja ili krivljenja preseka,
U | i b i i j i d 60 Ugao | izmeu rebra i noice je vei od 60.
U suprotnom treba da se koristi elastian moment nosivosti preseka:
Lake metalne konstrukcije P03-16
Moment nosivosti u funkciji vitkosti Moment nosivosti u funkciji vitkosti
Lake metalne konstrukcije P03-17
Odreivanje koeficijenta
Otporni moment efektivnog poprenog preseka W
eff
treba da se odredi na
osnovu pretpostavke da je presek izloen samo savijanju oko predmetne
ose, a da maksimalan napon pritiska o
max,Ed
jednakim f
yb
/
M0
.
Koeficijent moe da se odredi na osnovu teita preseka koji ine Koeficijent moe da se odredi na osnovu teita preseka koji ine
efektivna povrina pritisnute noice i bruto povrine preseka rebra!
Lake metalne konstrukcije P03-18
Nosivost poprenog preseka na smicanje
h
w
osovinska visina rebra
w
oso s a s a eb a
| ugao nagiba rebra
t debljina rebra
f
bv
vrstoa na izboavanje smicanjem
Odreivanje vrstoe na izboavanje smicanjem
Lake metalne konstrukcije P03-19
Relativna vitkost rebra na smicanje
Za rebra bez podunih ukruenja:
Za rebra sa jednim podunim ukruenjem:
I
s
moment inercije pojedinanog podunog ukruenja, oko ose a-a,
s
d
ukupna razvijena kosa visina rebra,
s
p
kosa visina najveeg ravnog dela rebra,
s
w
kosa visina rebra izmeu srednjih taaka uglova koje polove uglove
prevoja;
Lake metalne konstrukcije P03-20
prevoja;
Torzija - kombinovano naprezanje
l l d t ij j M ( f kti i k) o
My,Ed
normalan napon usled momenta savijanja M
y,Ed
(efektivni presek);
o
Mz,Ed
normalan napon usled momenta savijanja M
z,Ed
(efektivni presek);
o
N,Ed
normalan napon usled normalne sile N
Ed
(efektivni presek);
o
w,Ed
normalan napon usled krivljenja - deplanacije (bruto presek);
t
Vy,Ed
smiui napon usled transferzalne smiue sile V
y,Ed
(bruto presek);
t
Vz,Ed
smiui napon usled transferzalne smiue sile V
z,Ed
(bruto presek);
Vz,Ed
p
z,Ed
( p )
t
t,Ed
smiui napon usled Sen Venanove torzije (bruto presek);
t
w,Ed
smiui napon usled krivljenja - deplanacije (bruto preseka).
Lake metalne konstrukcije P03-21
Nosivost na dejstvo lokalne poprene
sile
F
1 s
Rd w
Ed
R
F
,
F
Ed
je proraunska vrednost poprene sile ili reakcije;
R
w,Ed
je nosivost rebra na dejstvo lokalne poprene sile
koja se odreuje na razliite naine za:
poprene preseke sa jednim neukruenim rebrom;
poprene preseke sa vie neukruenih rebara;
poprene preseke sa ukruenim rebrom (poduna
ukruenja);
Lake metalne konstrukcije P03-22
Popreni preseci sa jednim neukruenim rebrom Popreni preseci sa jednim neukruenim rebrom
Pravila za proraun data u EC3-1-3 vaa samo ako
popreni presek zadovoljava sledee uslove: p p p j
Lake metalne konstrukcije P03-23
Lokalno optereenje ili reakcija deluju samo sa jedne strane
Lake metalne konstrukcije P03-24
Lokalno optereenje ili reakcija deluju sa obe strane
Lake metalne konstrukcije P03-25
Kombinacija smicanja, aksijalne sile i
momenta savijanja
N k i t k k t t N
Rd
proraunska nosivost poprenog preseka na konstantno
zatezanje ili pritisak;
M
y Rd
proraunski moment nosivosti poprenog preseka;
y,Rd
p p p g p
V
w,Rd
proraunska nosivost rebra na smicanje;
M
f,Rd
moment nosivosti poprenog preseka koga ine samo
f kti i i efektivne povrine noica;
M
pl,Rd
plastian moment nosivosti poprenog preseka,
Lake metalne konstrukcije P03-26
Kombinacija momenta savijanja i reakcije
ili lokalnog optereenja
Lake metalne konstrukcije P03-27
Nosivost elemenata Nosivost elemenata
Izvijanje centrino pritisnutih tapova:
fleksiono (izvijanje savijanjem);
torziono;
torziono-fleksiono.
Bono-torziono izvijanje nosaa;
Izvijanje ekscentrino pritisnutih elemenata Izvijanje ekscentrino pritisnutih elemenata
(savijanje + pritisak);
Lake metalne konstrukcije P03-28
Fleksiono izvijanje pritisnutih tapova Fleksiono izvijanje pritisnutih tapova
Vae sva pravila iz EC3-1-1;
Dodatna tabela je data za izbor krive izvijanja za j j j
HOP;
Kod sloenih viedelnih zatvorenih preseka Kod sloenih viedelnih zatvorenih preseka
proraun izvijanja se vri na sledei nain:
kriva b i osnovna granica razvlaenja f
b
ili kriva b i osnovna granica razvlaenja f
yb
ili
kriva c i prosena granica razvlaenja f
ya
.
Lake metalne konstrukcije P03-29
Krive izvijanja za HOP
Lake metalne konstrukcije P03-30
Torziono izvijanje j j
Karakteristino za otvorene centralnosimetrine poprene
preseke (krstasti, zrakasti,...) koji imaju znaajne krutosti
na savijanje oko obe glavne ose inercije a malu torzionu na savijanje oko obe glavne ose inercije, a malu torzionu
krutost;
Kod ovakvih preseka potrebno je odrediti kritinu silu za Kod ovakvih preseka potrebno je odrediti kritinu silu za
torziono izvijanje (N
cr,T
) na osnovu koje se odreuje
relativna vitkost elementa;
Kada se odredi relativna vitkost, nosivost elementa na
torziono izvijanje se odreuje na isti nain kao i za
fleksiono izvijanje, a kriva izvijanja se usvaja kao za
izvijanje oko slabije z-z ose;
Lake metalne konstrukcije P03-31
Kritina sila torzionog izvijanja g j j
|
|
|

|
+
2
1
w
EI
GI N t
Rk
N

|
|
.

\
+ =
2 2
0 T
w
t T cr
L
GI
i
N t
,
T cr
Rk
N
N
,
=
G modul smicanja,
2 2 2 2 2
o o z y o
z y i i i + + + =
j
I
t
torzioni moment inercije bruto poprenog preseka,
E modul elastinosti,
I
w
sektorski moment inercije bruto poprenog preseka,
i
y
poluprenik inercije bruto poprenog preseka oko y-y ose,
i
z
poluprenik inercije bruto poprenog preseka oko z-z ose,
y
o
, z
o
koordinate centra smicanja u odnosu na teite bruto
poprenog preseka
Lake metalne konstrukcije P03-32
poprenog preseka.
Torziono-fleksiono izvijanje j j
Kombinacija fleksionog i torzionog izvijanja;
K kt i ti i t i (ili i t i ) Karakteristino za monosimetrine (ili nesimetrine)
poprene preseke kod kojih se teite i centar smicanja
ne poklapaju! ne poklapaju!
y-y osa
y-y osa
Lake metalne konstrukcije P03-33
Kritina sila torziono-fleksionog izvijanja za
monosimetrine poprene preseke (y-y osa
simetrije)
(
2
(
(
(

|
|
.
|

\
|
+ + =
y cr
T cr
y cr
T cr
y cr
T cr y cr
TF cr
N
N
N
N
N
N N
N
,
,
,
,
,
, ,
,
4 1 1
2
2
|
|
2
2
1
o
o
i
y
= |
(

. \
y y y
o
( )
TF cr z cr cr
N N N min , =
Za obostrano simetrine poprene preseke kritina sila
( )
TF cr z cr cr
N N N
, ,
min ,
izvijanja se odreuje kao:
( ) N N N N min = ( )
T cr z cr y cr cr
N N N N
, , ,
min , , =
Lake metalne konstrukcije P03-34
Bono torziono izvijanje Bono-torziono izvijanje
Primenjuju se pravila za proraun momenta
nosivosti na bono-torziono izvijanje M
b,Rd
data
u EC3-1-1;
Za krivu izvijanja treba usvojiti krivu b; j j j
Lake metalne konstrukcije P03-35
Ekscentrian pritisak Ekscentrian pritisak
Mogu da se koriste interaktivni izrazi dati u EC3-1-1
(6.3.2.2) za klasine eline konstrukcije;
K d HOP l di i kl 4 Kod HOP se uglavnom radi o presecima klase 4, pa
treba voditi rauna o pomeranju teita i eventualnom
dodatnom momentu savijanja; dodatnom momentu savijanja;
Za savijanje u ravni, alternativno, moe da se koristi i
uproena interaktivna formula: up oe a e a a o u a
Lake metalne konstrukcije P03-36