You are on page 1of 9

Rancangan Pelajaran Harian KSSR tahun 1 Sekolah Disiplin Ilmu Kelas Jumlah Murid Tema Ta!

uk Masa Tarikh S,andard Kandungan : Sekolah Kebangsaan Permai Indah : Pendidikan Jasmani : 1 Cendawan : 26 orang : Konsep Pergerakan "kesedaran #uang$ : %&'(pagi ) *&1(pagi " +( mini,$ : : 1&1 Melakukan ak,i-i,i .i/ikal berpandukan konsep pergerakan&

S,andard Pembela!aran: 1&1&2 Melakukan pergerakan 0ang meliba,kan kesedaran ruang diri1 ruang am dan ba,as ruang dalam pelbagai arah dan aras ruang 0ang berbe/a& 2&1&2 Mengenalpas,i ruang diri& 2&1&+ Mengenalpas,i ruang am& 2&2&1 Memperliha,kan rasa seronok melakukan ak,i-i,i baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima 3abaran& 4b!ek,i. Pembela!aran : Pada akhir pembela!aran murid dapa, : 1& Melakukan ak,i-i,i .i/ikal berpandukan konsep pergerakan& 5k,i-i,i : 1& 6ergerak dalam ruang besar sambil mendengar mu/ik& 2& 6ergerak dalam ruang ke3il sambil mendengar mu/ik& +& 6erlari /ig7/ag '& Pergerakan ke pelbagai arah& 2& Permainan ke3il : Permainan 6urung Dalam Sangkar& : 1& Krea,i-i,i dan ino-asi : 9elung1 pundi ka3ang1 radio1 ski,al13d lagu kanak7kanak dan kad gambar& : Senarai semak&

8lemen Meren,as Kurikulum "8MK$ 6ahan 6an,uan Menga!ar Pe,aksiran 6erasaskan

Sekolah "P6S$ #e.leksi :

Masa Se, Induksi& Memanaskan badan& ( 5 minit )

Aktiviti/Strategi 1& 6ergerak dalam ruang besar sambil mendengar mu/ik: "a$ 6er!alan "b$ berlari sambil membua, ga0a mo,osikal "3$ 6ergerak seper,i burung ,erbang1meniru suara burung semasa bergerak

Organisasi

Catatan Pen,aksiran di bua, pada borang lampiran 1

Perkembangan ( 15 minit )

1& Murid memben,uk 2 kumpulan: " ,erdiri daripada lelaki dan perempuan$

Pen,aksiran di bua, pada borang lampiran 1

2& murid 0ang ,erakhir akan diika, belon pada pinggang& "a$ 4rang 0ang paling hadapan se,iap kumpulan akan menampar belon pihak lawan ,anpa memu,uskan barisan 0ang dibua,&&

Pen,aksiran di bua, pada borang lampiran 1

+& 6ergerak ke pelbagai arah :

Pen,aksiran di bua, pada borang

lampiran 1 Se,iap kumpulan boleh melakukan pergerakan di pelbagai arah& Kumpulan 0ang ber!a0a menampar belon pihak lawan dikira pemenang&

Permainan Ke3il ( 15 minit)

1& Permainan 6urung Dalam Sangkar: "a$ Murid berada di dalam gelung "sangkar$ masing7masing&

"b$ 9uru member is0ara, ,erbang& murid murid keluar dari sangkar dan ,erbang bebas&

"3$ 9uru akan member is0ara, bilangan burung 0ang pa,u, berada di dalam sangkar 0ang ,erhampir dengann0a& Murid bergerak dan msuk ke dalam sangkar seper,i 0ang diarahkan& "d$ Permainan di,eruskan dan guru mengubah bilangan burung 0ang berada di dalam sangkar&

Penu,up "re.leksi$ Men0e!ukkan badan& (5minit)

1& Tarian mengiku, lagu& "a$ Murid melakukan ,arian mengiku, lirik dan ren,ak lagu kanak7kanak& "b$ Murid men0a,akan perasaan semasa melakukan ak,i-i,i& :

: :

: : : : 4 :

: :

: :7murid : o7guru : : : :

: : : :

S KO!AH K "A#$SAA# PA%H &A'A 1)5** P RMA+A#$ PA%H, #AMA -................................. S #ARA( S MAK - P R$ RAKA# ASAS !OKOMO+OR "( ! 1& 2& +& '& 2& 6& %& *& ;& 1(& 11& 12& 1+& 1'& 12& #AMA " R&A!A# " R!AR ( SK(P CO#$K!A# $ !O#SO !OMPA+ $ R

!AMP(RA# 1 K !AS -..............

16& 1%& 1*& 1;& 2(& 21& 22& 2+& 2'& 22& 26& 2%& 2*& 2;& +(& +1& +2& ++& +'& +2& +6&

S KO!AH K "A#$SAA# PA%H &A'A 1)5** P RMA+A#$ PA%H, #AMA $%R% -............................... K !AS -......................

!am/iran 0

"111 - M !AK%KAKA# K MAH(RA# P R$ RAKA# ASAS 'A#$ M%1AH, "(! 1& 2& +& '& 2& 6& %& *& ;& 1(& 11& #AMA "111 1

12& 1+& 1'& 12& 16& 1%& 1*& 1;& 2(& 21& 22& 2+& 2'& 22& 26& 2%& 2*& 2;& +(& +1& +2& ++&

+'& +2& +6& " 2 3an4 1 2 4eskri/t5r 2 evi4en