Mircea Eliade

INCOGNITO LA BUCHENWALD
Pentru Sibylle Se adunaseră toţi în faţa ferestrei. Tăceau, ca şi cum s-ar fi silit să pară indiferenţi, privind ninsoarea. Şi deodată tresărind, Maria da Maria începu să şteargă geamul cu palma stângă, apropiindu-şi fruntea şi clipind repede din pleoape ca să vadă mai ine. !ineva se trudea să desc"idă poarta. #tunci o vă$u şi %ăgădău. !ălcând anevoie, dar fără şovăială, printre troiene, înainta o femeie îm răcată într-o manta de ploaie, cu ci$mele înalte până aproape de genunc"i. &n şal a cărui culoare nu se mai putea distinge îi acoperea aproape în întregime figura. !urând o au$iră pe verandă, ciocnin-du-şi ci$mele milităreşte, ca să le scuture de $ăpadă. 'eronim desc"ise larg uşa şi, pentru că necunoscuta rămăsese ne"otărâtă în prag, îi apucă raţul şi o trase înăuntru. #poi înc"ise uşa împingând-o cu piciorul. %emeia îl privi $âm ind, cu o neaşteptată lumină în oc"i. ( )umneata eşti 'eronim T"anase* între ă. ( Eu sunt. ( E adevărat că ai un câine savant* 'eronim începu să râdă. ( +u unul, spuse. #m doi, ( #tunci, ştiu cine eşti, reluă femeia şi începu să-şi scoată atent, fără gra ă, mănuşile. #stă-vară veneai la Spitalul !olentina, la pavilionul copiilor, ca să-i distre$i... ( #şa e. -a c"iar, o dată... ( 'eronim, îl întrerupse Maria, apucându-i raţul. +u e nevoie să intri în amănunte... ( Purgare non est necesse! adăugă cineva. +ecunoscuta îşi scutură de câteva ori, cu gesturi scurte, pletele şi $âm i din nou. ( Te cunosc ine, spuse. )e aceea am îndră$nit să te caut pe o vreme ca asta, deşi nu ştii cine sunt. Eu sunt Marina )arvari. ( +u. +u cred că ne-am cunoscut. ( )ar nu e vor a de mine. E vor a de o fetiţă, un fel de nepoată de-a mea. . fetiţă olnavă, într-o odăiţă întunecată şi umedă, şi nici o păpuşă, nici un ursuleţ, nici o /ucărie, din toate câte i-au dăruit rudele şi vecinii, nu o mai face să râdă... Numai rouă dacă- ar bea, Cu cenuşă, scrum de stea... recită melancolic un tânăr cu fruntea larg descoperită. #poi, înclinându-se, adăugă0 +umele meu e 1etru 2orinţ. Student în anul '''. !onservator şi %acultatea de 2itere. Marina îl privi adânc, cu gravitate, ca şi cum şi-ar fi cumpănit ine răspunsul, apoi îşi plecă fruntea. ( E adevărat, spuse. 1oate că nici nu-ţi dai seama cât este de adevărat,... )ar nici măcar ninsoarea, c"iar acolo, la fereastră, nu o mai impresionea$ă. Stă, de $ile şi nopţi, stă cu oc"ii desc"işi, uscaţi, pironindu-şi privirile în tavan. +ici o lacrimă... 3n câteva $ile va împlini opt ani, adăugă după o clipă de tăcere. )intr-o singură privire, între ător, 'eronim îi cercetă pe toţi. #poi se "otărî. ( 4a fi greu, spuse. !âinii nu-i ţin aici. E prea frig, şi n-am ce să le dau de mâncare. #r

. şopti fără să întoarcă capul. Sunteţi toţi tineri. 'ritat. !ontinuaţi. Şi celelalte. c"iar aşa cum s-a întâmplat. fii gata. infinit mai grav.. 'eronim. în care parcă şi-ar fi reţinut răsuflarea. Şi spectatorii ar descoperi. şi apoi să găsesc o sanie sau vreo maşină.. 4reţi să ne faceţi un serviciu* &n foarte mare serviciu* . să vă e5plic îndată despre ce este vor a.. şi-i omor degea a. e5clamă Maria.. spuse %ăgădău. )ar voi* 4oi credeţi că va scăpa cu viaţă* Se strânseră şi mai aproape unul în altul şi i$ ucniră toţi. ( #m sigur dreptate. apoi între ă0 ( )ar voi ce credeţi* )octorii. )oar o clipă. Ei alcătuiesc !orul... a sentă. dar. spuse. )eşi nu va dura mai mult de un minut. la pavilionul copiilor.. ( )umneata eşti 'eronim T"anase* ( Eu sunt. ei. profundă0 ( Va trăi! Va trăi! Va trăi! Maria întoarse capul spre 'eronim. !eilalţi se strânseră din nou lângă el. Se întrerupse rusc.. ninsoarea ră ufni cu putere în odaie. ( Tăcere. luându-i mâna. spuse. pentru că Marina rămăsese în prag.. 3i privi pe rând. o încura/ă Maria. E adevărat că. stranie. oarecum la întâmplare. 'eronim îi apucă raţul şi o trase înăuntru.. ( !e fel de între ări* ( !e-aţi spus adineaori0 )umneata eşti 'eronim T"anase* E adevărat că ai un câine savant*.. să mă duc să-i iau. întretăiată de pau$e lungi. îi puneţi aceleaşi !ntrebări.. Marina îl privi. şi totuşi. ( Să nu răciţi. ( +-are nici o importanţă... nasturii de sus de la manta. îndreptându-se spre uşă. !ând o desc"ise. &şa... .. Marina păru că luptă să-şi înece un suspin. spuse aşe$ându-se. ( E adevărat că ai doi câini savanţi* 1ardon.. 'eronim. Scoţându-şi a sentă şalul. #poi. Singurul !or autentic pe care-l avem a$i în -ucureşti.. Maria apucă iar raţul lui 'eronim. Şi când 'eronim vă desc"ide uşa. Singurul care ar putea fi comparat cu !orul tragediilor greceşti. nici măcar nu ştiu ce are. deci. Marina începu să-şi desc"eie. vă scuturaţi ci$mele ca şi cum le-aţi scutura de $ăpadă. . parcă silindu-se să-şi păstre$e o anumită gravitate. +u sunt multe. #dică. . ( E adevărat. ( 4ă cred. re$emat de perete. $âm indu-i cu neaşteptată căldură. apoi intraţi... roşind vinovată. ci de altceva. ( #r putea avea dreptate. 3n orice ca$. că e vor a de. ( Corul! e5clamă solemn 'eronim.. puternică. începu. ( #i au$it ce-a spus* # spus0 când e vorba de viaţăl #m putea începe aşa. către 'eronim0 #cum. ( #r fi prea frumos. trase uşor după ea. ( )oamnă. )esc"ise uşa şi o împinse cu emoţie pe verandă. 3n clipa următoare se afla lângă Marina. tur uraţi şi totodată însufleţiţi.. ( #tunci ştiu cine eşti. Se îndreptase spre /ilţul cu spătar înalt. 'eronim înălţă din umeri. aritmică. că nu e vor a de o fetiţă olnavă.. clipă.. 'eşiţi pe verandă. şi tinerii nu se înşală niciodată atunci când e vor a de viaţă. să încercăm. îi omor sigur. treptat.... ca o singură voce. aproape cu dragoste. ar ărea prea frumos. a/ută să-şi înc"eie nasturii de sus ai mantalei şi îi înfăşură şalul deasupra capului. #stă-vară veneai la Spitalul !olentina. îşi dădură seama.tre ui. nu era decât respiraţia ei curioasă.. sau poate un camion de la teatru. 1e $ăpada asta. spuse 'eronim. ...

continuă Maria. numai prin spectacol am putea i$ uti să arătăm că. la numărul 67. 'eronim* ( !am aşa.. ( #ţi au$it* #ţi au$it* strigă %ăgădău. silind-o apoi să se aşe$e în /ilţ. reluă %ăgădău. ( Tu eşti ăla care. apoi se întoarse rusc... )ar mă fascinea$ă ideea lui. $âm ind melancolic. am a/uns mai demult la conclu$ia că numai prin teatru. Spune ce ai de spus. Maria da Maria întoarse rusc capul către ceilalţi şi-i privi speriată. ( #şa începe şi acolo. rin s ectacol.. îngroşat de tutun şi alcool. 1ur şi simplu. urgare non est necesse. ( Este adevărat că aveţi aici. "eronim. +u mi-a spus nimeni nimic. strigă el cu un glas săl atec. Scena se petrece într-un lagăr de concentrare şi de e5terminare9 să-i spunem.( E a surd. mar5ist ( şi s-o plase$e într-o altă perspectivă. #ără !nce ut şi #ără s#ârşit! 3ntorcându-se către Marina. Mai precis0 aşa ar putea începe şi acolo. coregrafia. !orul rosti încet... aşa şi pe dincolo*. Eu nu fac parte din trupa lui 'eronim. ( )ar cum aţi g"icit* #ţi aflat de la cineva* Marina îşi scutură din nou pletele. +u. nu oate !nce e aşa! )eocamdată. #m trecut şi eu pe-acolo. Prin S ectacol. mult prea lung pentru statura lui. #rată-ne. Şi ca să nu spună de la început că este nouă. ( -ăieţaş. răspunse 'eronim. adăugă Marina. tonul vocii. ( )ar nu înţeleg ce-are a face -uc"en:aldul cu -odd"isattva.. ( +u. noi.. Maria o a/utase să-şi desc"eie nasturii de sus ai mantalei. 'eronim începu să râdă0 ( #ţi g"icit că e vor a de înce utul unui spectacol e5perimental. într-o perspectivă nouă. vor i cel mai vârstnic dintre ei. îl ameninţă Maria. -uc"en:ald. ( Şi mai precis0 dacă vom i$ uti să înţelegem ce s-a !ntâm lat acolo. )ar. 'eronim s-a gândit la -odd"isattva pentru că a voit să detaşe$e pro lema li ertăţii din conte5tele în care a fost de$ ătută până acum ( iudeo-creştin. ( !red că am înţeles ceva.. a camuflat-o su un termen e5otic0 -odd"isattva. )ar mi se pare evident0 gesturile. şi apoi încercăm altceva. fericiţi. i$ ucnit parcă din gâtle/. ( '-am spus de/a esenţialul. câţiva. continuă întorcându-se către Marina. ( Eu. personal. 1entru că. tinereşte. ( )acă doamna ne asigură că va fi discretă. corul<. ( Eu sunt 4alerian şi mi se spune că sunt cel mai înţelept. e5istenţialist.. Sensul !l revelăm noi. +u.. ştiu ce s-a întâmplat. adică prin s ectacol . apoi îşi nete$i prelung fruntea cu palma dreaptă. căutându-şi unul altuia privirea. evident.. noi. %ăgădău se depărtă câţiva paşi. 4ioloncelistă. ca şi . +-are nici un sens. răspunse 2orinţ. ( )ar atunci ce mă-sa pretinde că este* %a8ir* îm lân$itor de şerpi* ( El spune că e -odd"isattva. să-i spunem* îi între ă 'eronim. uităm tot. 1ărea un alt om. "eronim. cu mici pete roşietice pe o ra$. 3nc"ipuiţi-vă că. dacă vom şti. 'eronim ridică e5asperat amândouă raţele în sus0 ( +u. adăugă. scurt şi concis. #şa este. ( +umele meu este Maria )aria Maria. aproape în şoaptă. -lon$iu spălăcit. era îm răcat cu un palton vec"i.inclu$ând. deşi condiţionaţi şi îngrădiţi din toate părţile. înfigându-şi pumnii în şolduri. voca ularul. încruntat.. o întrerupse Marina. !âţiva începură să râdă. unul care se pretinde făcător de minuni* ( +-a spus niciodată că e făcător de minuni. mimul. eu sunt mu$icantă. cu o privire săl atecă. dar mustrător0 Sensul !l creăm noi. i$ ucni 'eronim. ( Eu sunt. )oamnă. dar mi se spune Maria da Maria. îl întrerupse %ăgădău..

)acă ţi-e cald. )ar nu vă mai gândiţi la ea. şi mi-a spus0 @Manolac"e.. evident. #şa ceva n-ai să întâlneşti pe acolo. a înlemnit. ătute una peste alta. scoate-ţi "aina.A @)e ce* am între at-o. spuse Manole su liniind cu înţeles cuvântul. cucerirea ei este tot atât de dificilă pe cât este cucerirea li ertăţii e5terioare. adăugă repede. în pictură.. +u ştiam ce să credem0 îi place. nu mi-e cald. ( #r fi multe de spus.. nu-i place* Şi deodată a e5clamat0 @E foarte frumos. . numai spactacolul poate arăta că oamenii din $ilele noastre nu sunt în situaţia şoarecilor prinşi în cursă.. 1e de altă parte.. Evident. ( !a să fiu foarte sincer... ( Tre uie să sosească dintr-un moment într-altul. spuse !ondurac"i. de unde vii tu. un perete curios reparat... ( %iind cea mai tânără. acea li ertate interioară a solută nu se do ândeşte uşor. eu nu mă pricep în pictură. 'artă-mă. ( Şi vă rugăm să păstraţi această imagine. continuă Manole. Şi. ( !"iar dacă cineva e gata să ne stropească cu ga$ şi să ne dea foc. %ata se apropie şi-l ătu pe umăr. doamnă* între ă întorcând capul. ( )acă nu e vor a de o întâlnire cu adevărat importantă. aproape imposi il de verificat de ceilalţi din /ur. îl întrerupse Manole. $tiu. adăugă ridicându-se din /ilţ... ce ne facem acum. ( +u. li ertatea nu poate fi decât interioară. căci -uc"en:ald asta înseamnă0 locul unde oamenii au fost prinşi şi car oni$aţi ca şoarecii într-o cuşcă stropită din elşug cu ga$.. nu suntem asemenea şoarecilor prinşi în cursă. )ar nu-l putem ţine aici. Se întoarse către Manole şi-l între ă $âm ind0 )ar ce-a spus. adăugă. uite. #şadar. Este pur şi simplu perfect. şi poate i-ar gră i însănătoşirea. )ar nu văd ce-ar mai putea sc"im a. Şi îndată ce se va potoli ninsoarea.. Şi. !e folos să-l fi atârnat într-una din odăile noastre.. unde se distingea. după o iceiul ei. oarecum la întâmplare. în ca$ul acesta0 e vor a de o fetiţă olnavă pe care câinii tăi ar face-o să râdă. )ar. ?enerăleasa* !um de l-a acceptat* Manole începu să râdă0 ( 2a asta nu ne gândisem. eu nu mă sperii de un cur de femeie.. e admira il. se adresă Marinei. anevoie. Stă departe. unde nu intră nimeni* Ei ine. pe la !"arlotten urg. care părea o uşă locată cu scânduri. adăugă 4alerian. totuşi. răspunse Marina.contemporanii noştri din celelalte ţări şi continente. în sculptură sau în realitate. unăoară evadând dintr-o înc"isoare modernă. ( )estul de departe. reluă 'eronim. 1entru că e un nud de femeie*A Ea s-a uitat curios la mine. tot nu vei mai putea a/unge până la ea. ( E cel mai frumos corp de femeie pe care l-am vă$ut vreodată. acum că nu se va întâmpla nimic.. )ar dacă. spune înainte. !ondurac"i se apropiase de ta lou. )eşi am un nume frumos0 Sofia Speranţia. M-aţi liniştit voi. )ar m-a fermecat îndată ce-am dat cu oc"ii de el. tre uie să preci$ăm modalitatea li ertăţii de care dispun.. şi atât cât cunosc eu.. nu mă îndoiesc că va veni. acum vin de la =>ric". 'eronim. adăugă. #cum. Este evident. nu utem #ace nimic! 'ar dacă va ninge toată noaptea asta. numai pentru că ninge întruna de aseară. 3n fond. în salon îşi are locul. interveni %ă-gădău. în tinereţea mea. spuse. te rog să mai ai puţină ră dare.. unăoară.. Se întrerupse pe neaşteptate şi-şi opri privirile în fundul sălii. sunt considerată şi cea mai nepricepută.. 'eronim. pentru că vor im de li ertate şi afirmăm că nu suntem asemenea şoarecilor prinşi în cursă. ( +ici eu. ce-ar mai putea adăuga. că într-o situaţie-limită. când s-a întors ?enerăleasa şi a dat cu oc"ii de ta lou. aşa cum nu m-am speriat. ca la -uc"en:ald. numai aici. aşa cum credem noi. adică foarte puţin. c"iar dacă ţi se va da camionul teatrului. # spus că vine e%act du ă un an..

femeie necunoscută. lucrurile s-ar fi petrecut aşa. +-are să-ţi pară rău. când mi l-a arătat. Manole adăugă0 ( %ă un efort şi mai stai încă cinci... E mai degra ă un corp de $eiţă. de altfel cu totul întâmplător. îl întrerupse !ondurac"i.nici de un cur de ăr at. e5clamă !ondurac"i apropiindu-se din nou de ta lou. @E cu câţiva centimetri mai scundă decât originalul.. #m desc"is eu. parcă ar fi vrut să-şi ascundă nervo$itatea. )arvari. ( +u. aşa cum îşi inventase nu ştiu câte nume şi pseudonime. Ea pretindea că. . @4ă aduc o $eiţă în casăA. de o anumită sumă. am fost la nunta ei. de oameni cu stare. Ea l-a asigurat ( evident. Şi a$i suntem în 6C iulie 6DE6. a pus această condiţie0 că va veni după un an. Tânărul intră. adică în două. spunea. #m au$it că sunteţi oameni cu stare şi că vă plac lucrurile frumoase. ( #şa spunea şi ea.. ne-a oferit =eiţa.. ( Evident că nu. apoi începu din nou să râdă0 )e altfel. )ar ştii că pe-aici se vântură atâţia copii. 'nventa tot felul de întâmplări stranii. aproape că nu mai poţi spune că e un nud de femeie. 2uc"ian şi cu mine am împietrit. 1reţul era cam tot atâta cât tre uie să fi fost costul ramei. . cu mult gust. singurul ta lou. restul.A ( #devărat* e5clamă !ondurac"i.. 1retindea că ştia de noi.. a recunoscut în faţa noastră că-l minţise ( l-a asigurat că avea de încasat nu ştiu câte mii de lei de la nişte comen$i mai vec"i şi că nu are de făcut altceva decât să ceară clienţilor să eli ere$e cecurile pe numele lui. avea dreptate. să acoperim ta loul cu o perdea. ( )acă e adevărat ce ne-a spus.. ( !urios. ( =amfira şi mai cum* îl întrerupse !ondurac"i. de vreo cinci$eci de ani. ( &ite. cum să spun. nu ştiu cum să spun.. sau a c"emat-o. astea făceau parte din. e5clamă !ondurac"i.. avea nevoie urgentă. ci una din $ilele noastre. am aflat mai târ$iu. Bămase o clipă pe gânduri. #tunci de ce-a venit să vă ofere =eiţa* Manole începu să se plim e. . aproape sărăcăcios îm răcată şi totuşi. că adevărata ei vocaţie e sculptura. . nu e pictoriţă. Şi.. proptindu-şi ta loul de genunc"i. $eiţa împlinise optspre$ece ani şi avea doi metri patru$eci şi cinci. $ece minute. evident. #poi a scos pân$a cu care fusese acoperit şi s-a dus să re$eme ta loul de /ilţul ?enerălesei. @enigmaticA în figura ei. 1entru că.. ne-a asigurat. +u ştiu ce-a cre$ut şi cât a cre$ut acest )ragomir. )ragomir. dar prietenii îi spuneau Marina. Se îndreptă gră it spre ta lou şi din spatele ramei desprinse cu gri/ă o "ârtiuţă.A 3ntr-un fel. @Maestrul Manole #ntim* între ă. !ondurac"i clătină neâncre$ător din cap0 ( +-am au$it niciodată de o sculptoriţă sau o pictoriţă cu acest nume. ne-am înţeles ca de săr ători. începu să-i desfacă sforile. Şi-atunci.. aşa cum acoperim oglinda. 1ărea suferindă. cu 2uc"ian. aşa ne-am cunoscut. =amfira. de fapt. scris c"iar de mâna ei0 6C iulie 6DEF. că la e5po$iţii îşi semnea$ă operele cu fel de fel de nume sau pseudonime. evident.. #cum $ece ani. ( 3n fond. ( )ar. mă rog. =amfira.. Şi cum nu prea vrea să vândă ( nu vinde decât la străini. ( -ănuiesc că o c"eamă.. sau în oraşele de provincie ( e necunoscută.. dar nu colecţionari de meserie. încât n-a avut nici o dificultate. 4ărul ei. de fapt. 4ă$ându-l că se uită nervos la ceas.. şi au$im soneria. +u vreţi o $eiţă* +u e vor a de o $eiţă din #ntic"itate. că cineva din familia ei cunoscuse pe nu ştiu cine din familia noastră9 bre#. preţurile erau atât de deri$orii.. Eram aici... ne-a spus.A %ăcu semn unui tânăr care rămăsese afară şi pe care nu-l vă$usem când desc"isesem uşa. cu mâinile la spate. să $icem @misterulA ei. sculptură ( şi s-a dus la câteva adrese. adăugă Manole. Şi totuşi avea ceva no il şi. ne salută timid şi.E de necre$ut. !ând am vă$ut-o ultima oară. c"ema. 3ţi repet ce mi-a spus ea0 că s-a suit în trăsură cu vreo patru-cinci lucrări ( acesta era. când vin rudele şi copiii. o osită9 de-a ia i$ utea să $âm ească. trei $ile.

. 1arcă de-a ia acum îşi dădu seama cât e de vastă şi de ruinată sala. uite. în gura căminului rămase. tre uie să vă adunaţi aici. +u. E un dulap cum nu s-a mai făcut altul de o sută de ani. 'eronim $âm i. ( !redeţi că e picior de masă* între ă. +u suntem singuri.. vin eu cu o maşină ine încăl$ită. cinci sute de 8ilograme. înălţându-se către tavan. şi-şi înc"eie nasturii mantalei.. cu un glas surprin$ător de puternic. ce-o să faceţi* 'arna de-a ia a început. acolo. )ar s-au ivit anumite încurcături. !ând întoarse mirată capul. !el mai gros cuier din tot cartierul. ( )ar ce-o să faceţi într-o $i. +u puteţi arde şi aceste câteva scaune care v-au mai rămas. )ar dacă doamna a fost acceptată în secretele spectacolului nostru. când. Se îndreptă încet către cămin şi-l privi cu atenţie. dar aşa sunt eu. pentru repetiţii. )oar câteva crăpături adânci. 1ro lema începuse să v-o e5plice 'eronim. #u de gând să construiască aici un imo il de douăspre$ece eta/e. neaşteptat de gros.. din nefericire. ( )ar până atunci* între ă. de lângă uşă. 'eronim ridică din umeri. ( )ar de ce &uc'en(ald) între ă ea pe neaşteptate. până sus. ( !er iertare celor în drept. în mi/loc.. lă$i vec"i şi alte nimicuri. la primăvară nu mai scapă. o suprafaţă mai puţin decolorată. înţelegem esenţa şi mesa/ul -uc"en:aldului. #cesta e picior de cuier. nu.. ( #ici nu mai locuieşte nimeni. gră ind uşor pasul. fără să-şi poată desprinde privirile de u$ele lui. v-am spus. Şi c"iar aici. !e ştiţi voi de -uc"en:ald* ( +u. două* +u mai aveţi nimic de ars. 4enim doar pentru repetiţii. %iecare dintre noi avem.ricare dintre noi. 'ar în pod a mai rămas câte ceva9 pac"ete cu cărţi şi $iare. . ( Şi. cu $ugrăveala că$ută. Maşina unui prieten din corpul diplomatic. +e încăl$eşte cel puţin o săptămână. măcar să afle esenţialul. pe su uşă. 1ână atunci. #nume. ce spunea 'eronim0 că li ertatea interioară este . doar pe /umătate car oni$at. un picior de lemn. casa ar fi tre uit să fie dărâmată astă-toamnă. )ar Marina nu-l mai asculta. pe unde a dat )umne$eu.. 3ndată ce se va potoli ninsoarea. 2-a adus un unc"i al meu din -avaria.. ( -ăieţaş. 1icioarele de masă le-am ars săptămâna trecută. vedeţi. spuse. ( +umai de s-ar ţine de cuvânt şi ar veni. continuă Marcian scoţându-şi rusc oc"elarii şi aşe$ându-i în u$unarul de sus al paltonului. arţăgos din fire. Mândria ?enerălesei... Şi. Ştiţi. Marina îl ascultase fascinată. şi arăta vag cu raţul în /urul lui... doamnă.. adineauri. când.!ondurac"i se aşe$ă resemnat în fotoliu şi-şi căută ta ac"era. totuşi. la răstimpuri. peretele părea mai ine conservat. îl mustră Maria da Maria. Marina tresări. a/ungea până aici viscolul. îşi dădu seama că se înşelase. 4ă rog să-mi iertaţi tonul. cu marginile aproape regulate. de-a lungul pereţilor goi.. cârpită pe alocuri cu cartoane şi /urnale nepriceput lipite.. ( Mai avem.. astă*i. câte un pat cald. 'eronim începu să râdă9 părea deodată foarte ine dispus. a intervenit cine nu tre uia să intervină. Se apropiase. #poi porni mai departe. repetă Marina a sentă. (. pâlpâind rusc. )ar nu asta e pro lema.. o întrerupse Marcian. se mai $ăreau resturi din /ăratic. reluă Marina privind melancolic în /urul ei. #colo. #re vreo patru. ne-a mai rămas dulapul.. +umai când se apropie la câţiva paşi. ( Mai sunt destule lucruri prin celelalte încăperi... parcă ar fi pătruns-o deodată frigul. diferite o iecte com usti ile. fii atent la ce spui. Su cenuşă. adăugă co orând glasul. 3n orice ca$. de colţul din stânga. 1eretele era tot atât de $drenţuit ca şi restul sălii.

şi când mi-au curăţat una din coaste cu isturiul le-am spus să fie atenţi. 'eronim se întoarse către ei0 ( Să-i spunem* e5clamă. grav. să mă ve$i cum am să tremur. cu mâinile în şolduri. c"iar dacă nu ştim. $iduri a olite etc.aproape întotdeauna irecognosci ilă. s-o văd şi eu. emoţionat. ( Minunea e. ( şi au acceptat. condiţia celorlalţi. spuse.. dacă nu vei fi şi dumneata acolo. #m înţeles. adăugă adre-sându-se Marinei. până de curând.. ( 3n orice ca$.. şi de mai multe ori. spectacolul îşi propune să revele$e spectatorilor nu numai scopul suprem ( cucerirea li ertăţii interioare ( dar şi mi/loacele prin care această li ertate poate fi cucerită. martiri. %ăgădău călcă apăsat. în c"ip pu lic0 unăoară. +u simţeam fierul roşu. dacă n-ar fi fost un -odd"isattva. )ar ce folos. nu putem să-i spunem. Şi. vor i. entu$iasmaţi. S-au convins şi ei. ( )ar atunci v-aţi ales episodul cel mai greu de ilustrat.. sfinţi. nu se potriveşte unui -odd"isattva.. &ltima oară erau doi doctori acolo. îl scuipă în o ra$. ( -a ştiu foarte ine0 crematoriul. Se opri în faţa unui tânăr înalt.. +u. )oamna va vedea restul la premieră. şi o să-mi suflu în pumni ca să mă încăl$esc. ( E5act. ( +u avem dreptul. Ştim toţi ce s-a petrecut la -uc"en:ald. -odd"isattva numiţi-i cum veţi voi. . spuse 'eronim.. căci mă gâdil. ridicând raţul. aşa şi pe dincolo. şi tânărul începu să-şi şteargă liniştit sângele de pe o ra$. dată ce. ( Este e5traordinar. Şi e pro a il că. Sunt poet.. lui 'sus sau unui martir creştin. Evident. )ar din de$năde/de. că cel căruia voi îi spuneţi -odd"isattva va muri car oni$at. din dragoste pentru semenii lor au refu$at soluţia. unăoară. ( Tu eşti ăla care. cu o ra/ii îm u/oraţi.. să-i spunem magică. )ar când v-am între at0 )e ce -uc"en:ald* mă gândeam la altceva. cu o senină gravitate. şi pentru voi toţi. din scena de-adineaori0 după ce-i spune că lui îi va fi frig în crematoriu ( căci. în !"ina.. parcă ar fi avut ci$me de campanie. Marina îl ascultase cu o neaşteptată emoţie. sla . 'eronim se apropie de ei şi-i întrerupse cu lândeţe0 ( )e-a/uns pentru a$i. căci sunt şi tu erculos. continuă Marina. că nu ştii ce te aşteaptă. +umele meu este 1etru 1etrovan. %ăgădău îl plesni cu cravaşa. 3n 'ndia. aşa cum înţelege 'eronim că tre uie să fie adevăratul actor. pentru el se alesese pedeapsa ma5imă0 incinerarea de viu ( după ce-i spuse asta. întrerupse Maria da Maria. ( #m înţeles mai mult decât vă înc"ipuiţi voi. ( 'a priviţi. )upă cât am înţeles. unăoară. . am devenit actor. aparent. Să ne înc"ipuim că se aflau acolo. privindu-l adânc în oc"i. scuipând în o ra$ pe comandantul lagărului.. )ar ne-am dat seama că asemenea reacţie. făcător de minuni. ( 3mi place de voi că vă trudiţi să respectaţi adevărul istoric. să sperăm. în Gaponia. mi-ar fi spus -odd"isattva. !um aţi g"icit* #sta făcea parte. eroismul sau sfinţenia anumitor victime. reluă %ăgădău. invi$i ilă. ( #m făcut-o. tânărul înalt şi sla . va înţelege. a miracolului + porţi desc"ise ca prin farmec. eroică.. $gâlţâit de frig. $iceai că eşti fac"ir* ( 1oţi fi şi fac"ir.. dar asta nu mă mai interesea$ă.. pentru 'eronim. vor i grav Marina. şi-ar fi dovedit li ertatea şi altfel. %ericit. e5clamă 'eronim. din caritate. printre condamnaţii la incinerare. dar va muri li er. cu oc"ii adânciţi în or ite. #tunci. fă minunea. )ar cum o să arătaţi mi/loacele prin care a fost cucerită li ertatea interioară* Toţi începură să aplaude. cum şi-ar fi putut arăta altfel li ertatea pe care. evident. nici măcar pe lim ă. trimişi special de la !entrală.. şi nu vom şti niciodată. după cum nu s-ar fi potrivit.

. îi $âm i Marina. )in prag. e5istă. interveni !ondurac"i. &n vec"i. câţiva metri mai departe. 4-am adus. un nud de -onnard. cu mare gri/ă. 4i-l înapoie$ la anul. Şi după câte mi-a povestit Manole. cu privirile aţintite asupra ta loului.( Ea tre uie să fie. începu !ondurac"i. 2ocuieşte mai mult în străinătate.. aşe$ase uc"etul pe una din măsuţe. ( +e-am învăţat cu ea. aproape de stradă.A . ( &n dulap. Manole îşi dădu seama că nu făcuse pre$entările. pe care n-am avut încă plăcerea s-o cunosc. se întoarse însoţită de o foarte tânără perec"e. o nevoie ersonală. ( E cu adevărat o $eiţă. 1riveau ninsoarea. Marina $âm i a sentă. ( Şi totuşi. acum unspre$ece ani. ( 'nginerul Ştefan !ondurac"i. #m nevoie de =eiţă. pronunţă el rar. !ând întoarse din nou capul şi-l vă$u pe Manole. +u se mai distingeau decât stâlpii verandei şi. Se îndreptă spre el agale.. ătrân şi o osit sau. sala se încăl$ise din nou şi. ( +u. )ar nu îndră$nea nimeni să plece. 4alerian. !a de o icei.. şoptise.. parcă atunci ar fi dat cu oc"ii de el. radul. i$ ucni în râs.. spuse.. poate.. cel dintâi care îşi scosese paltonul. intimidat. Manole făcu câţiva paşi spre ea şi o între ă. încercând să fie solemn. n-am mai primit nici o veste. Treptat. se întorceau de la fereastră. )ar nu cred că voi sc"im a ceva. +u ţi-am spus eu că vine* )esc"ise uşa şi nu-şi putu ascunde surpri$a. după câteva minute. tustrei.. mulţumesc foarte sincer. aproape singurele pe care le-a făcut. se strânseseră toţi în faţa ferestrei. Este o capodoperă. unul câte unul. ( Mulţumesc. din pân$ele cu care fuseseră acoperite. timid0 ( )ar soţul dumneavoastră* 2-aţi regăsit* Marina încercă să-şi ascundă $âm etul. +e va lipsi. să vă ofer ceva* . El m-a aşteptat $ece ani. doar atât. îi pre$entă ea. Şi când veţi vedea ce vă aduc în loc. încurcat. nimic de încercat. ( &n an trece repede.. începură să desfacă sforile şi să scoată ta lourile. oprindu-se la răstimpuri ca să-l contemple. două$eci de ani mai înainte. îl întrerupse Marina. ( Sper că mai trăieşte încă.. Manole o privea stân/enit. neştiind ce să facă cu mâinile. )e când a plecat din ţară. )e-a ia după ce. ( #tunci. E drept că nu prea ştia să scrie9 dar soţul ei era un filolog desăvârşit. Tot atâta am să-l aştept şi eu. ( )ar nu vi-l iau de tot! e5clamă. şopti Manole când au$i soneria. mulţumesc.. 3n mână avea un uc"et de trandafiri roşii. apropiindu-se de cămin... ( 1roaspăt logodiţi. )oamna =amfira )arvari. încercase c"iar un început de poem. doamnă. adăugă co orând uşor glasul. re$emându-l de o enormă scoică de mare. ( 1entru stăpâna casei. altul de 1ătraşcu şi câteva marine de 'ser. spuse Marina. Manole roşi şi începu să-şi frece mâinile. Traversă repede salonul. aşa cum fără îndoială fusese ea cu cincispre$ece. Era îm răcată tinereşte şi totuşi so ru. Este pur şi simplu perfect.. la alegere. melancolic şi totuşi amu$at. #m venit doar să sc"im ta loul. )ar nu mai avem veşti de la ea. cafea* . cu =eiţa.. dulceaţă* 3mi pare atât de rău că nici de data aceasta ?enerăleasa nu este acasă.. nu văd ce-aţi mai putea adăuga sau sc"im a. #poi. unul după altul. înţelept* ( dulap. în carne şi oase. spuse în cele din urmă. Marina se întoarse şi-l privi surprinsă. vor ind şi scriind perfect româneşte. aşa cum făceau de câte ori simţeau că nu mai e nimic de spus. desc"ise uşa şi. ( 3ncă nu.

dar ce. enigma aceasta mă o sedea$ă. @descălecareA #ntim-!alomfir-T"anase.. ( 3n orice ca$. mângâindu-le. mânuind aproape cu dragoste toporişca. mai înalt şi mai creator. am avut impresia că mă priveşte ironic. repetă visător 2orinţ. ( Eu ştiu la ce vă gândiţi. !u mine începe o nouă istorie. dar fiecare din noi numai la asta ne gândim0 enigmatică şi oracular-miraculoasă. poate la 4arşovia. nici nu arătăm. vor i ea deodată. vă riscaţi talentul încercând tot felul de e5perienţe. cum să riviţi petalele acesteaA etcetera. lând. nu mă interesea$ă.. mişcându-şi încet capetele când spre stânga. când aveţi aici. reluă 'eronim. adică #pa şi %ocul. deşi le păstre$ amintirea. fără să întoarcă capul. )acă a făcut vreo alu$ie la trecutul mai mult sau mai puţin misterios al casei acesteia sau la trecutul familiei mele. concentrat. în c"ip savant. oricât ar fi de a surd. spuse 1etru . care visa mereu o comoară. su cenuşa căminului. sau de trecutul familiei mele. repetă. nici nu s unem. de altfel.. +u recunoaştem. !ând începuse să se înfier ânte căminul. )oamna aceasta. poate cu oarecare milă. 4ă tot între aţi de ce ne-a cerut ea să privim petele astea* ( +u ne-a cerut.. Marina )arvari. etcetera. completă %ăgădău. ( )ecolorate de soare şi de igrasie.. +u mă interesea$ă decât viitorul. a il.. născută din nenoroc şi ursită de$năde/dii. dar faptul acesta nu mă emoţionea$ă.. oricum ar fi fost privită. învăţând să ne înc"ipuim înc"işi la -uc"en:ald. +e-a spus doar atât0 că dacă am şti cum să privim petele acestea. )oar crăpătura care se înălţa aproape în diagonală către tavan îşi păstra direcţia şi adâncimea. a vrut să spună altceva. ( #m citit odată o poveste cu un ra in din !racovia.. să ne ceară ceva. 3l ascultaseră toţi cu frunţile sus. Sunt singurul ( sau ultimul. # doua. frecându-le. în faţa voastră.. continuă 'eronim. cât s-ar dovedi ea de tragică. clipind uneori din oc"i. ştie toată lumea. ume$eala şi soarele. +u vă e mintea la spectacol.. când spre dreapta. nu ne-a cerut nimic.A Se apropiaseră de $id... concentrat. #tunci am înţeles. ca şi cum ar fi vrut să spună0 @4ă pierdeţi tinereţea cu "imere. îl întrerupse 'eronim. )ar.. şi până la urmă descoperă comoara c"iar la el acasă. ca să surprindă toate nuanţele posi ile.'eronim îl sfărâmase cu mare pricepere. Se dusese s-o caute nu mai ştiu unde. cum vreţi să spuneţi ( supravieţuitor al familiilor #ntim-!alomfir-T"anase. a vrut să pară cât mai enigmatică şi mai oracular-misterioasă0 @)acă aţi şti voi. 1uţin îmi pasă de enigmele sau nostalgiile care se leagă de trecutul acestei case. #sta a vrut să ne spună0 aveţi aici modelul e5emplar al uniunii contrariilor. ( ... Maria da Mana îşi întinse mâinile cât putu mai aproape de flăcări. ( )ar ve$i că a reuşit. o întrerupse 'eronim. Erau pete fără forme precise care-şi modificau contururile după ung"iul din care erau privite. privindu-l atent. .a vrut să s ună) ( Eu recunosc foarte sincer. dacă voi aţi şti cum să le priviţi.. pe alt plan. ( # spus altfel0 @sensi ilitateA de ume$eală. ( !um să le privim şi să le înţelegem. ( #sta am învăţat şi noi. nu mă interesea*ă. aceste pete decolorate de soare şi de igrasie. aşa cum cred eu că-l putem împlini trăind liber orice epifanie a re*entului. poate ca să se ră$ une că nu am introdus-o în anumite secrete ale spectacolului. Mă consider rimul dintr-o nouă dinastie. ( #r fi fost prea anal. la un moment dat. că. +ici nu i-am fi îngăduit. etcetera. Şi de-aceea nu ne reuşeşte nimic. emoţionaţi. Tre uie să fie altceva. îl întrerupse Maria da Maria. ( 1etele acestea decolorate de soare şi adâncite de ume$eală. )ar. 2e cunosc toate câte s-au întâmplat şi. poate c"iar sarcastic. cum prea ine spui. povestea ra inului din !racovia. începu %ăgădău. cunoaşte toată lumea.

priveau toţi. şi c"iar invidie$ pe cei care cred într-un mântuitor.. . 1retindea că. ( #i mai întâlnit-o* Manole clătină din nou din cap. Şi în locul ci$melor milităreşti. reluă Marina. ( =amfira )arvari sau cam aşa ceva. preocupat. Marina. aşa cum nu mai vă$useră până atunci.. adăugă melancolic. Era. (. îi oferi uc"etul de violete. +u e5istă altă cale de mântuire.. oli. Bespect. Şi atunci a tre uit să caut altceva. v-am vor it eu despre trecut astfel decât un mi/loc. ca un persona/ dintr-un film mut de la începutul veacului. !e mai încolo şi-ncoace. ( )ar. când am $ărit-o ultima oară. îl întrerupse melancolic 'eronim. ( !a toată lumea. o variantă mai puţin spectaculară. continuă Marina. Tot nu v-a înapoiat =eiţa* Manole clătină din cap. ( +u ne-a înapoiat-o.. 4oi cum o mai duceţi* Manole ridică din umeri. şi ar vrea să-i facem un om de $ăpadă. îl întrerupse !ondurac"i. n-ai să mă cre$i. şi cel mai la îndemână. ( #m întâlnit-o de câteva ori. dar eu n-am fost dăruit cu asemenea credinţă.. pentru că fără li ertate n-aş putea trăi. c"iar acolo. E drept. )ar să lăsăm asta. ro os. atât părea de tânără. parcă s-ar fi întristat deodată. o dată.. ( -on c'er. )ar ce ai* 1ari o osit. avea o perec"e de şoşoni îm lăniţi. ( )ar cum aţi intrat* o între ă 'eronim i$ utind să nu-şi trăde$e emoţia. primăvara trecută. încercând să $âm ească. şi atunci veţi înţelege. E de nerecunoscut. neîndră$nind să-l miroasă. pictoriţa. ( !ând te-ai întors* îl între ă Manole. cu un $âm et. 4a tre ui să ne mulţumim cu -onnard. fără voia lui.. ( Era de aşteptat. cu un uc"et de violete în mână.. +i s-au oferit trei milioane. pur şi simplu aşa cum sunt ele în clipa de faţă.rice tip de mântuire presupune credinţa într-un mântuitor.. a îm ătrânit îngro$itor. ( . în primul rând. e5clamă Marina.. adăugă Marina. în faţa ferestrei. greutăţi. Şi i-am făgăduit că o să i-l facem. răspunse !ondurac"i a sent.1etrovan. dar nu m-a vă$ut sau s-a făcut că nu mă vede.. (Tot atât de tânără şi frumoasă* îl întrerupse !ondurac"i. spuse Manole. cu un grup întreg. Şi când v-am spus să învăţaţi a privi petele acestea. #m trecut să vă spun doar că fetiţa noastră râde şi se /oacă. ( #cum câteva $ile.. şi o să stăm de vor ă. )acă nu cumva îl vom vinde. şi nici nu mai sperăm să ne-o înapoie$e vreodată. . pentru că ar putea da loc la confu$ii. ( #m prea multe pe cap. 'eronim. ( 3n fond. #cuma tre uie să mă duc. Se apropie de Maria da Maria şi. ( Eu v-am vor it e5clusiv de re*ent. nedumeriţi.. v-am propus o altă variantă a spectacolului vostru cu li ertatea care se poate cuceri c"iar la -uc"en:ald. 3şi opri o clipă oc"ii asupra Mariei. n-am vrut să spun decât atât0 învăţaţi să le priviţi aşa cum sunt acum. îm răcată cu o lană de astra"an. #i au$it* # declarat şi %ranţa ră$ oi. ( )ar pe ea. ( Eu evit termenul @mântuireA.. care rămăsese cu uc"etul de violete în mână.. de a trăi e%clusiv în pre$ent* . Marina înaintă încet către ei. +eca$uri. ea e sculptoriţă. n-ar fi cre$ut că este ea. Manole îi puse mina pe umăr. căci sunt aşteptată. era o a ă. )acă nu i-ar fi recunoscut glasul.. surprinşi. să mai vin pe la voi.

Şi apoi Elvira. Să se facă lumină..A @-a să plece.. apoi ridică din umeri.. un mort. ţi-am spus foarte sincer... noaptea în care Sidd"arta şi-a părăsit familia. 1entru că. rostogolindu-se provocatoare. pentru că ele se prăpădeau de râs rostogolindu-se pe covor. 4i8i a voit să le a/ute. în altă $i.. pentru că ne-o povestise de nenumărate ori. #cum e momentul să laşi totul şi s-o porneşti spre IimalaJa. spuse 2orinţ. dar ameţită cum era şi. traversând gineceul. trei minute. iar 4era i-a strigat0 @Sidd"arta. a început să plângă şi i-a strigat0 @Sidd"arta.. undeva. e5clamând0 @#şa s-a întâmplat şi cu prinţul Sidd"arta. Elefterescu dispăruse. să vor im despre altceva. mă interesea$ă. evident cu ma/usculă. s-a împiedicat şi au că$ut grămadă.. îţi dai seama ce-a fost şi ce s-a vă$ut. Mai ales că şi ceilalţi. Şi e pro a il că şi-au adus aminte de gravitatea cu care ne povestea Elefterescu ( o". !ineva din capul mesei. când două din fete s-au îm ătat. "ai în grădină. tăvălindu-se pe covor.. sau preferi să te uiţi pe fereastră* ( Te ascult. Niciodată toamna nu #u mai #rumoasă. prinţul Sidd"arta. ( Şi fetele de pe covor* ( #sta începusem şi eu să-ţi povestesc. a voit să intensifice spectacolul şi s-a dus repede să stingă luminile. o ştiau şi fetele. Şi atunci au început să râdă şi mai isteric. de câte ori avea prile/ul. ori eu nu înţeleg nimic. şi acum nu mai îndră$nea nimeni să le a/ute. şi de-atunci. &nii strigau0 @2umină. ( Mă asculţi. destul de ameţită şi ea. ştii povestea. palatul şi "aremul. încercând să le ridice pe amândouă deodată. cum a vă$ut toate concu inele dormind de$golite. numai de asta ne vor ea0 !um a vă$ut el. reluă Elea$ar. de câte ori. şi această ultimă. palid.. s-au împlinit scripturile. ( +u văd legătura cu ce vrem să facem noi.. . oil! . oil!. nu. şi cine ştie ce-ar fi urmat dacă Elefterescu nu s-ar fi ridicat rusc în picioare. şi. voind să se ducă undeva au alunecat şi au că$ut în mi/locul salonului şi încercând $adarnic să se ridice.. ( !itise o viaţă a lui -udd"a. )ar când s-au aprins luminile. şi apoi. Elefterescu rămăsese în picioare.. ( +u fac nici o confu$ie... ( +u. supremă vi$iune a Eternului %eminin i-a fost de mare folos lui Sidd"arta.A ( !e-l apucase* între ă amu$at 2orinţ. într-o $i. pe mine nu mă laşi. la irou sau la petreceri. %oarte pro a il că şi-au amintit şi ele @Marea 1lecareA şi scena din gineceu. Şi aşa a început. şi aproape întotdeauna cu aceleaşi cuvinte ( şi-au adus aminte de gravitatea cu care ne povestea @Marea 1lecareA. 2orinţ se reaşe$ă în fotoliu.A.. tre uie să plece. +oi o ştiam toţi. în fel de fel de posturi groteşti şi impudice. Hi-am citit şi fragmentele din scrisoarea lui #drian. legătura cu spectacolul lui 'eronim. tremurând uşor de emoţie../ Toate acestea n-au durat mai mult de două. încercând să pară lu rice. mai precis. /ucând puţin teatru. să strige. să-şi împlinească destinul. ( #tunci. vreo confu$ie. ca o statuie. îl întrerupse 2orinţ. dar nu mă pot reţine să nu privesc pe fereastră. ori tu faci. toate trei. ( 4ăd că ţi-a rămas şi ţie ine întipărită în minte viaţa lui -udd"a. care era lângă el la masă. din toţi prietenii şi colegii lui* ne-a repetat-o până la e5asperare. să cânte. cu roc"iile lor scurte şi su ţiri. să râdă. Totul a pornit de la petrecerea aceea. Eu sunt soţia ta. când prinţul a devenit ascetul ?autama.A strigau fetele de pe covor. noi toţi ( cu e5cepţia lui #drian şi a 2eanei ( eram mai mult sau mai puţin eţi.Elea$ar se opri rusc în mi/locul odăii. pentru întâia oară. un olnav. Toţi au început să e5clame. 1arcă ar fi fost o @orgieA din acelea pe care le citeau părinţii noştri prin romane. tot atât de palid. prea iu ita Kasod"arta. ( )ar cui nu i-a rămas.A #lţii repetau refrenul0 . tot pentru întâia oară. 2orinţ îşi îndreptă din nou privirile pe fereastră. !um a vă$ut el atunci. doar u$ele îi tremurau.. nu mai ştiu cine era.

!itea orice carte care-i cădea în mână şi începuse să ne e5aspere$e cu teoriile lui. dar $adarnic. +u ştiu cum a au$it el. la irou. )ar. căci părea speriată. de spectacolul vostru. şi deci antina$ist. eu am mitologia care mi-a fost ursită. )ar nu văd legătura cu ce facem noi. s-ar afla printre noi.. . c"iar aşa în glumă. cu . !unoşti povestea lui. ineânţeles. am uitat să adaug. ce citise el în cărţi. e5clamă 2orinţ. ( Eram sigur că. reluă Elea$ar. tot pe-aici. va avea o meserie. înc"is. dar ştiu ce înseamnă să ţi se revele$e mesa/ul unui mit.A ( -ine. de la petrecerea aceea. 3n ce sens* ( Simţea. adică a lor. cum l-am recunoaşte* 1entru că nu se va reîncarna într-o familie princiară. Se opri rusc în faţa lui 2orinţ. !el căruia i se spune -odd"isattva. şi traduce tot ce se întâmplă în /urul lui prin mitul lui personal. pentru că n-avem cum să-i spunem altfel ( îţi repet. )ar mai ales asta0 că. poate. a încercat să râdă. şi el foarte palid. nu e nimic. ine. #drian s-a ridicat. ( 3ntr-un anumit fel. îl întrerupse neră dător 2orinţ. )eci. la masă.( #tunci n-ai ascultat ine când ţi-am citit fragmente din scrisoarea lui #drian.. ca şi atâţia alţii. )ar eu l-am au$it ine. care a devenit ?autama -udd"a. ( #drian se afla acum într-una din perioadele lui de luciditate.. ne-am convins că Elefterescu luase în serios udd"ismul. nu se ştia nimic de -uc"en:ald.. E vor a de ce spune #drian în scrisoarea de astă-vară. 4oiam să-ţi spun că l-am au$it pe #drian. 1entru că.ri îşi urmea$ă modelul. să presupunem.. şi c"iar dacă nu se va căsători. Era în toamna lui 6DED.. dar îl cunoaştem toţi pe #drian. eram destul de aproape. şi atunci e strivit. 1entru că a doua $i. şi ne-a făcut semn cu raţele. dar am simţit că e ceva sc'imbat în el. 3n primul rând. Să au$im mai departe. ( -ine. să presupunem că un nou -udd"a. 4a fi un om ca toţi oamenii. 3ncerca să ne convingă de gravitatea întâmplării. nu asta voiam să-ţi spun acum. dar #drian a recunoscut imediat legătura0 totul a pornit de-acolo. şi ne ucurasem toţi au$ind că scrisese din nou.. e vor a şi de asta. ( )ar nu e vor a numai de asta. un -odd"isattva. @Eu rămân occidental. Elea$ar îl ascultase impasi il.rfeu şi Euridice* ( . dacă ai să mă asculţi cu atenţie. de cât a fost el de impresionat de dispariţia lui Elefterescu.. ori îi re$istă. ( +u e vor a acolo de un -odd"isattva şi de -uc"en:ald* !elălalt ridică din umeri. evident. Bă$ oiul a ia începuse. printre curve şi ucureşteni*A Evident. !um l-am recunoaşte* ( 3ncepe să devină interesant. cu riscurile pe care le implică. este un fost inginer. )ar. spunea. când s-au reaprins luminile şi ne-am dat seama că Elefterescu dispăruse. reîncarnându-se ca să . ca şi cum ar fi încercat să-şi potolească e5asperarea. Hi-am spus0 citise viaţa lui -udd"a. nu vrem să facem din el un sfânt sau un martir în sensul creştin al termenului ( cel căruia i se spune -odd"isattva. şi toate celelalte. ( !e fel de teorii* ( Teoriile lui udd"iste. Elea$ar începu să se plim e cu paşi mari prin odaie. că ce se întâmplase cu o noapte mai înainte ar fi putut avea o anumită semnificaţie. când ne-am întâlnit cu Elefterescu. acolo unde era. când s-au întâmplat toate astea. El e poet. 3n sfârşit. Sidd"arta. ai să ve$i imediat legătura. cu timpul. am început să-l tac"inăm0 @Tot pe-aici.. va trăi şi el ca toţi ceilalţi. )acă Elefterescu şi-a relevat secretul mitului care-l o sedea$ă. din care ţi-am citit fragmente. cunosc. nu mai scapă. nici măcar o alu$ie. ( Sc"im at* se miră 2orinţ. )ar 'eronim pre$intă lucrurile cu totul altfel. pacifist.. 4a face armata. ( 3ncerc să mă re$um. căci larma nu s-a potolit. de$nădă/duită. şi mi-era milă de 2eana. spunea. îl întrerupse 2orinţ.. şi nici nu va părea de la început un geniu sau un sfânt. cu un $âm et sarcastic în colţul u$elor. la -uc"en:ald. #tunci. începu el când celălalt îşi întoarse iarăşi capul spre fereastra desc"isă. în legătură cu Sidd"arta.

că$ând pe gânduri. formulată pentru epoca noastră şi în termeni accesi ili culturii noastre. îşi va revela identitatea. luminile sunt tot atât de importante pe cât sunt dialogurile. Evident. formulată.aducă mesa/ul salvării. Era un om interesant. mesa/ul. ( Şi acum spune mai departe. 3l căutăm şi acuma.. nu mai pot repeta e5act vor ele sau e5presiile lui.. spune-i cum vrei. prin iulie 6DL6. spunea. 'eronim nu s-a inspirat din @ca$ulA lui. sau creaţiile artistice contemporane. c"iar dacă au$ise de ideea lui Elefterescu. Spectacolul este altfel construit şi urmăreşte altceva. )ar adevărul este că nu e%istă !nce ut! Elea$ar i$ ucni în râs. )ar spune-mi măcar cum începe. Să nu cre$i că nu l-am căutat. să redice.. 4a fi deci recunoscut ca un -odd"isattva. să-şi proclame. el citea mai mult filo$ofie şi istoria religiilor. reluă după o pau$ă. ( Ştiu. ridicându-se rusc din fotoliu. 3n fond. )ar vreau să te asigur că. 2orinţ îl privi mirat. ar fi prea multe de spus. )ar. în ci$mele ei milităreşti. de un -odd"isattva. murmură el încet. îi spuneam. )ar eşti sigur că menţiona. deşi o fi au$it de el.. continuă 2orenţ. !e ţi se s une. vreţi să fie marea surpri$ă a se$onului.. deci. nici nu ştiu dacă îl mai putem numi @spectacolA în sensul curent al cuvântului. Spectacolul e construit într-o perspectivă cu totul diferită. ( +u am de$legarea să-ţi spun. ( %oarte interesant. anal în sensul că ne lovim la tot pasul de el şi în fiecare $i* )ar. înţeleg. anonim* #sta de unde a luat-o* Hi-am citit adineauri fragmente din scrisoarea lui #drian. e5clamă 2orinţ. cu un $âm et enigmatic. în sfârşit.. în c"ip pu lic. Se pregătea de plecare. mu$ica. călcând apăsat şi totuşi cu eleganţă.. !e s-a întâmplat cu el* ( !u Elefterescu* # murit pe front. 1ot adăuga numai un lucru 0 corul. camuflea$ă noua versiune a salvării. spuse 2orinţ. dar dacă nu l-am găsit. dansul. când spectacolul se întemeia$ă pe cel mai anal mister. Mă rog. vor i calm Elea$ar. atunci când va începe să predice. '-ar fi plăcut lui 'eronim. dar parcă nu se îndura să se despartă de grădina pe care o vedea prin fereastră.. alături de filo$ofii şi gno$e religioase. ( 3ţi spun şi totuşi ai să cre$i că nu-ţi spun adevărul. ( Niciodată toamna. repet. ştiu. la un moment dat. ( Sau poate e5istă. oricât de mult ar semăna el cu oricare dintre noi. gânditor. Te$a lui era că oate ( recunosc că spunea întotdeauna0 oate ( oate una din filo$ofiile. !ând o vă$u de departe. ţi se arată. ( 1ăcat. sau al eli erării. va fi silit.. în primele $ile ale ră$ oiului.. de acest Elefterescu. Tăcu rusc. continuă 2orinţ.. proclamată. creaţiile artistice contem orane) Elea$ar ridică încurcat din umeri. ( )upă atâţia ani. )ar cum să recunoşti adevăratul !nce ut. gno$ele sau sectele religioase. şi acest fel de spectacol este cu totul nou. ( )ar ideea că un nou -odd"isattva va fi fatalmente camuflat şi. ( 3ţi aţi /oc de mine. şi aici îl încurcam noi cu între ările noastre. ( Şi ce vă răspundea* ( +u prea ştia ce să răspundă. ( Ei. îndreptându-se către fereastra desc"isă. ( -ine. apoi se întoarse şi se opri în faţa lui 2orinţ. . ( #nume ce* îl întrerupse iritat Elea$ar. de imposi ilitatea de a recunoaşte un -odd"isattva contemporan. adăugă.

îşi dădu seama că odăile din fund dispăruseră. dar nu întâlni decât aceeaşi stradă îngropată în noroi. 'eronim ridică din umeri. ?ră ise atunci pasul. înecăcioasă. de ta lă ruginită. trăgându-l uşor pe frunte. deşi fără succes. câte alte răspunsuri nu ne-ar cere să le mai între ăm o dată. &ltimul camion. ploua mărunt. #lte două camioane goale se opriră. 1entru că plâng sau pentru că ţi se pare c-am îm ătrânit peste noapte* +u-i lăsă timp să răspundă. copilăria şi adolescenţa mea. reluă Marina după o lungă tăcere. fără uşi şi cu ferestrele ca nişte mari or ite speriate. şi 'eronim căută un alt loc.. 3ntoarse rusc capul. )ar se linişti de departe. ca să-l poată vedea. cu un aer vinovat în priviri. fumegând. fără voia lui. mo"orât. ( !um ai ştiut* o între ă. ( )e ce te uiţi aşa la mine* o între ă Marina. şi 'eronim e ne un de fericire. Era de mult o ruină. cât de departe i$ uti să pătrundă cu privirile prin ploaia măruntă. cu gust de fum. !red că nu-ţi pare rău. 3şi potrivi ascul. la eta/. ( )e aceea venisem şi eu. încă o dată. apoi îşi apăsă ascul pe frunte. parte din viaţa mea care se duce. Trecutul. ca să poată privi mai ine. $âm ind. 1loaia se înteţise. deşi fără treptele scării de la intrarea principală. că de-a ia a început repetiţia.printre troiene. #proape că nu au$i $gomotul ucăţilor de ta lă0 că$useră pe molo$ul din curte. e de nerecunoscut.. pe trotuar. îl întâmpinase. Mai cercetă o dată. dar se tre$i. dar o ţinea mult aplecată spre stânga. fără nici un efort. cum am învăţat la şcoală. ( #m trecut pe aici a$i-dimineaţă. c"iar în faţa porţii. între ă repede. un perete cu tapetul al ăstrui. lăsând să se vadă. Se întâlniră în faţa verandei. spuse. printre ăltoace şi noroiul amestecat cu ulei negru pe care-l lăsaseră camioanele. fierărie şi locuri de piatră. şopti Maria. parcă i-ar fi făcut o farsă. )e câteva $ile. vă rog să nu intraţi acum. îngropate pentru totdeauna. ( #". 'eronim se opri pe trotuarul din faţa casei şi-şi scoase a sent ascul din u$unarul macferlanului. o întrerupse 'eronim. ca un tur an. sting"er. Marina se "otărî să-şi desc"idă um rela. când tăiau radul. de mult $drenţuit. 1ână şi şoarecii o părăsiseră. dar şi din anumite romane. )ar în clipa următoare îşi dădu seama că radul fusese rete$at şi că încercaseră c"iar.. enervat. pentru că îl va găsi de la sine. fără urme etcetera.. )e-a ia atunci Maria da Maria îşi dădu seama că plânge. Şi pentru că îl vedea că priveşte visător raţul macaralei care se pregătea să lovească . şi apoi încă o dată. cre$ând că va a/unge prea târ$iu. restul scării de lemn care ducea în pod. Marina îşi şterse fără gra ă fulgii care i se aşe$au molatec pe o ra/i şi $âm i. Spune că de data aceasta. râ$ând. să-i spun doar atât0 că nu e nevoie să caute începutul. Marina îl privea în oc"i. ( 3ntre am aşa. în faţa casei.. au$i c"iar în spatele lui glasul Marinei. ( Eram sigură că am să te găsesc aici. să-i smulgă rădăcinile.. ( . aproape pătrate. cu faţa luminată de o ucurie copilărească. încărcat cu giurgiuvele. !asa părea încă întreagă. Bămase câteva clipe cu ascul în mână. Maria da Maria îşi înfăşură fularul în /urul capului. cu puţine minute mai înainte.. privind cum cei trei lucrători de pe acoperiş se pregăteau să $vârle în curte fâşiile mari. ca printr-o ceaţă fumurie. su ninsoarea care cădea necontenit de trei $ile.. şi sus. dacă aş şti să răspund la între area aceasta.. şi ieşi s-o întâmpine. #poi căută cu oc"ii un loc pe unde ar putea traversa strada. la colţul stră$ii. &rmele sfinte ale trecutului. !âţiva lucrători cu căşti de metal apăruseră din spatele casei. pe alocuri înecată în ăltoace. etcetera. ( )e ce să-mi pară rău* spuse întorcând capul spre casă. )oar când a/unse. şi ceaţa începu să semene cu o negură.. ( )oamnă.

( E adevărat. şi în acea clipă îl asur$i un trăsnet nesfârşit... )ar cum să le-o arăţi şi celorlalţi)! e5clamă deodată... atunci.peretele cu tapetul al ăstrui.. se poate re$uma. nici de pre$enţe no ile şi înălţătoare.. !ristalele se înălţau. spuse 'eronim continuând să urmărească manevra macaralei. şi înţelese. cu o voce caldă. Ştiam asta de mult. dar nu făcusem încă legătura cu petele de igrasie de pe $id. în/ură şi făcu semn cu raţul unui lucrător din curte. în orice împre/urare.. #i vrut să ne spui că oricând şi oriunde putem fi fericiţi. şopti Marina. prefăcând clădirile în imense cristale. !u toate că ploaia se înteţise din nou. la un moment dat. ( 2ecţia era prea simplă. 3l or ea acum. ca şi oriunde în altă parte. apoi. ( Suntem de perfect acord. #i vrut să ne spui un lucru pe care. (.rice viaţă. ridicând rusc glasul. parcă tot mai ine dispus. dar fără să simtă că se cufundă pier$ându-se într-o al ă. Ştiam că aşa au vă$ut şi ei. i$ ucnit parcă din toate părţile deodată. "otărându-se rusc să înc"idă um rela. . etcetera. murmură 'eronim fără să-şi dea seama că vor eşte singur. !amionul se împotmolise c"iar în faţa lor. dar mi-e teamă că deşi ai înţeles.. cât ar fi ele de urâte* 3n orice pată de igrasie pe un perete în orice împroşcătură de noroi* 3şi au$i atunci glasul şi $âm i încurcat. persistent. adăugă precipitat. continuă 'eronim. prin această formulă0 etcetera. adică li eri.. etcetera. care se răspândea deasupra oraşului. ( +umai atât* îl întrerupse Marina. ( Să nu-ţi mai fie teamă. . 'nima începu să i se ată tot mai repede. !amionul se urni rusc. la -uc"en:ald. stropii de noroi de pe ăr ie. se opri. +u e nevoie de peisa/e paradisiace. asemenea unor nesfârşite flăcări de aur şi de pietre scumpe. #colo. Ştiam că e adevărat. praful ră$ ătea încet. 'eronim începu să tuşească şi. 1rivea înfrigurat lumina. ca şi cum oraşul ar fi fost incendiat de o nefirească incandescenţă de g"eaţă. te rog. !um să le arăt că este aceeaşi lumină ascunsă pretutindeni.. dacă ştim cum să privim. ( )a... cu o copilărească încântare. 'eronim. +umai să înţelegi* ( #şteaptă. totuşi nu-ţi dai seama unde tre uie să ducă această înţelegere. Multă vreme n-am înţeles ce voiai să spui. de aceea mi-au tre uit două luni ca s-o înţeleg. Marina adăugă0 ( Etcetera. contopindu-şi pe nesimţite vâlvătaia. apropiindu-se unul de altul. care luase cu el /umătate din încăperile rămase încă în picioare. +u mă întrerupe. $âm ind.. ( 2egătura* între ă târ$iu Marina. şi cerul se limpe$ise. ( )ar. îl ştiam de mult. suprafirească incandescenţă. şi !nţelegem. şi 'eronim începu să-şi şteargă. oricât ar fi ea de no ilă. până la ei. înălţându-se şi parcă totodată adâncindu-se. făceam doar istoria descoperirii mele. continuă 'eronim $âm ind. )ar. îşi căută atista. tot mai puternică. îl or ea lumina. în toate lucrurile. Şoferul îşi $vârli mucul de ţigară pe care îl păstrase în colţul gurii. cu o ruscă e5altare în glas. +u simţise când încetase ploaia şi se ridicase negura înecăcioasă.. oricând. de mu$ică angelică şi celelalte. #i dreptate. ştiu unde duce acest fel de înţelegere. acum cred că încep să înţeleg. toate câte se întâmplă în /urul nostru.. Se întrerupse.. ( 3n fond. acolo. vor i 'eronim. în ceea ce mă priveşte.. creatori.ici. petele pe care ni le-ai arătat astă-iarnă. şi totuşi nu clipea din oc"i. pe neaşteptate.. !e nu înţelesesem încă era legătura.. privim şi de data aceasta petele de pe $id. aşteptând să se risipească ecoul prăvălirii unui $id întreg. spontani. . mai sclipitoare. ( 'eronim. sc"im ată.. #şa au vă$ut şi ei. de unică. legătura între lucruri şi evenimente.

. aşa cum nu mai întâlnise niciodată în viaţă. Ştiam că într-o $i am să te regăsesc. întoarse capul ca să-i urmărească. privea amuţit.( Sunt ne uni. ( 'eronim. şopti Marina. !"icago. #tunci Marina îl cuprinse în raţe şi-l sărută pe amândoi o ra/ii. cum nu întâlnise nici în vis. neînc"ipuit de frumoasă. se au$i e5clamând când dădu cu oc"ii de câţiva trecători $gri uliţi. martie 6DML . 2ui 'eronim i se păru că întâlneşte pentru întâia oară această femeie tânără. !e i-a apucat* +edumerit. ascunşi su um rele.