You are on page 1of 2

EPPA3513 : PERCUKAIAN II TUTORIAL 1 : ELAUN BANGUNAN INDUSTRI SOALAN 1 Rimba Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat pengeluaran perabot

jati telah membina bangunan kilang di atas tapak di mana bangunan industri telah sedia ada sebelum ini. Jumlah kos pembangunan adalah sebanyak RM5 juta. Bangunan kilang tersebut telah siap dan mula beroperasi mulai 1 Mac 2005. Berikut merupakan butiran ke angan pembinaan bangunan kilang tersebut! Perbelanjaan "arga tanah &os merobohkan bangunan industri 'uran arkitek 'uran guaman berkaitan pembinaan bangunan industri &os pembinaan jalan dan tempat meletak kereta &os pembinaan bangunan *embinaan saliran dan pembentungan RM000 1#$%5 $5 (5 (0 1%5 $#0)) 20+ 5#000

Bangunan ini mempunyai keluasan 20#000 kaki persegi di mana 15#000 kaki persegi adalah untuk operasi pengeluaran# 2#000 kaki persegi untuk bilik pameran dan $#000 kaki persegi adalah untuk kegunaan pejabat. *ada bulan ,ebruauri 200+# Rimba Sdn Bhd telah siap membina bangunan tambahan bersebelahan kilang sebagai tempat kediaman pekerja-pekerja hotel melibatkan perbelanjaan sebanyak RM.(0#000. DIKE ENDAKI: Kirakan elaun bangunan industri yang boleh dituntut oleh Rimba Sdn. Bhd. sehingga tahun taksiran 200(. SOALAN ! Stay ,resh Bhd telah menjalankan perniagaan minuman ringan bagi pasaran di dalam dan di luar negara semenjak tahun 1.... /leh kerana perniagaan tersebut telah berkembang dengan pesatnya# syarikat ini telah siap membina sebuah kilang di ka asan perindustrian di 0poh# *erak pada 1 Januari 200+. Berikut merupakan butiran ke angan pembinaan bangunan tersebut! Perbelanjaan "arga tanah 'uran guaman belian tanah 'uran arkitek &os merobohkan rumah setinggan &os pembinaan bangunan *embinaan saliran dan pembentungan RM 1#000#000 )#$00 )%#500 $0#000 1#+50#000 ++#000 !"#$#"%00

Bangunan ini telah digunakan sebagai bangunan kilang pengeluaran sebanyak (51# manakala kantin# bilik rehat dan tandas bagi pekerja sebanyak 101 dan ruang pejabat

sebanyak 51. *ada tahun yang sama# syarikat ini telah membeli sebuah mesin berharga RM50#000 untuk dipasangkan di dalam kilang berkenaan. &os upah untuk pemasangannya serta lain-lain kos sampingan berkaitan dengan pemasangan ialah RM1%0#000. *ada bulan /ktober 200(# bangunan kilang tersebut telah dijual kepada syarikat Mega Bhd. dengan harga RM2.5 juta 2tidak termasuk kos tanah3. Mega Bhd. telah menggunakan keluasan sebanyak 151 bagi pejabat dan ruang pameran manakala selebihnya adalah untuk proses pengeluaran. Mega Bhd. juga telah menye a dua buah rumah yang terletak berdekatan dengan bangunan industri untuk penginapan pekerja dan membayar kos se a sebanyak RM2#500 sebulan. DIKE ENDAKI: &irakan elaun bangunan industri# caj imbangan atau elaun imbangan 2sekiranya ada3 ke atas kedua-dua syarikat bagi setiap tahun taksiran sehingga tahun taksiran 200.. SOALAN 3 Suria Berhad merupakan pengilang lampu hiasan yang beroperasi di Bayan 4epas# *ulau *inang. *ada bulan Julai 2005# syarikat tersebut telah siap membina sebuah kilang yang melibatkan kos seperti berikut! RM 5anah 5(0#000 'uran guaman pembelian tanah 11#000 'uran guaman 10#000 'uran arkitek (0#000 *embinaan jalan# pagar dan jambatan .#000 &os pembinaan 1#510#000 2#200#00 0 Suria Bhd. memulakan operasi pengeluaran pertamanya sebaik sahaja kilang tersebut disiapkan. Bangunan kilang tersebut mempunyai keluasan 100#000 kaki persegi di mana (#000 kaki persegi menempatkan ruang pejabat dan bilik pameran produknya. Sebuah gudang yang bakal digunakan bagi menempatkan in6entori bahan mentah dan barang siap juga dibangunkan pada kos RM)00#000. *ada 1 Januari 200%# Suria Bhd. membeli sebuah kilang bersebelahan kilangnya untuk dijadikan sebagai tempat penginapan pekerja dengan harga RM+00#000 2termasuk kos tanah RM150#0003. Bangunan kilang seluas 200#000 kaki persegi tersebut telah dibina dan digunakan oleh 5elaga Bhd. semenjak tahun 200) dengan kos modal layak berjumlah RM500#000 tidak termasuk kos tanah. Suria Bhd. Membelanjakan RM250#000 untuk mengubahsuai bangunan tersebut menjadi bangunan penginapan pekerja. D&'e(en)a'&: &irakan elaun bangunan industri# caj imbangan atau elaun imbangan 2sekiranya ada3 ke atas kedua-dua syarikat bagi setiap tahun taksiran sehingga tahun taksiran 200..