You are on page 1of 8

SK. Bandar Easter, Peti Surat 17, 81907 Kota Tinggi, Johor.

Ruj.Kami: SKBE 2006 Tarikh:

Kepada, ________________________ ________________________ Tuan, Lantikan Sebagai Pengurus / Pega ai Pasukan SK.Bandar Easter Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan aha!a tuan telah dilantik se a"ai: #a!atan &kti'iti Tarikh Tempat Bil. $elajar : $en"urus % $e"a!ai $asukan : ____________________________________________ : ________________hin""a ____________________ : __________________________________________________ :______ (ran"

Bil. $e"a!ai : ______ (ran" 2. Sem("a den"an pelantikan ja!atan ini, pen"urusan pasukan SK.Bandar Easter akan le ih mantap la"i den"an k(mitmen tuan. Kerjasama dan keprihatinan tuan didahului den"an ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. !BE"K#$%&'T ()T(K )E*'"'! Sa)a )an" menurut perintah, **********..

SK. Bandar Easter, Peti Surat 17, 81907 Kota Tinggi, Johor.
Ruj.Kami: SKBE 2006%0+%0,%-2./ Tarikh: 0. Mei 200.

Kepada, $n.Sarah 0airu1ah t Sanusi Tuan, Lantikan Sebagai Pega ai Pasukan SK.Bandar Easter Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan aha!a tuan telah dilantik se a"ai: #a!atan &kti'iti Tarikh Tempat Bil. $elajar Bil. $e"a!ai : $en"urus $asukan : $ertandin"an Ka!ad Kaki Sek(lah Rendah $erin"kat 2e"eri #(h(r. : 03 Mei 200. : SK.Bandar T6, Kluan" #(h(r. : 46 (ran" : 0+ (ran"

2. Sem("a den"an pelantikan ja!atan ini, pen"urusan pasukan SK.Bandar Easter akan le ih mantap la"i den"an k(mitmen tuan. Kerjasama dan keprihatinan tuan didahului den"an ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. !BE"K#$%&'T ()T(K )E*'"'! Sa)a )an" menurut perintah, **********..

SK. Bandar Easter, Peti Surat 17, 81907 Kota Tinggi, Johor.
Ruj.Kami: SKBE 2006%0+%0+%-0,/ Tarikh: 20 #anuari 2006

Kepada, $n.2a1rieen t. Bahari

Tuan, Lantikan Sebagai Pega ai Pasukan SK.Bandar Easter Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan aha!a tuan telah dilantik se a"ai: #a!atan &kti'iti Tarikh Tempat : $e"a!ai $asukan : $ertandin"an Ra" i Rimau MSSM 5aerah K(ta Tin""i : 26 #anuari 2006 hin""a 2+ #anuari 2006 : SMK Bandar Mas, K(ta Tin""i : ##0 7+,

2(.$lat Kenderaan Bil. $elajar

: ,2 (ran"

Bil. $e"a!ai : 06 (ran" 2. Sem("a den"an pelantikan ja!atan ini, pen"urusan pasukan SK.Bandar Easter akan le ih mantap la"i den"an k(mitmen tuan. Kerjasama dan keprihatinan tuan didahului den"an ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. !BE"K#$%&'T ()T(K )E*'"'! Sa)a )an" menurut perintah, **********..

SK. Bandar Easter, Peti Surat 17, 81907 Kota Tinggi, Johor.
Ruj.Kami: SKBE 2006%0+%0+%-,,/ Tarikh: 2, Mac 2006

Kepada, $n.8aina Tuan, Lantikan Sebagai Pega ai Pasukan SK.Bandar Easter Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan aha!a tuan telah dilantik se a"ai: #a!atan &kti'iti Tarikh Tempat Bil. $elajar : $e"a!ai $asukan : Majlis Tadarus &l9:uran ; &kti'iti K(Kurikulum $endidikan <slam : 24 Mac 2006 : SK Tunjuk =aut, K(ta Tin""i : 20 (ran" t. Md.#ani

Bil. $e"a!ai : 06 (ran" 2. Sem("a den"an pelantikan ja!atan ini, pen"urusan pasukan SK.Bandar Easter akan le ih mantap la"i den"an k(mitmen tuan. Kerjasama dan keprihatinan tuan didahului den"an ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. !BE"K#$%&'T ()T(K )E*'"'! Sa)a )an" menurut perintah, **********..

SK. Bandar Easter, Peti Surat 17, 81907 Kota Tinggi, Johor.
Ruj.Kami: SKBE 2003%0+%0+%-,4/ Tarikh: 2+ Mac 2003

Kepada, $n.>usna t & dul ?aha Tuan, Lantikan Sebagai Pengurus Pasukan SK.Bandar Easter Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan aha!a tuan telah dilantik se a"ai: #a!atan &kti'iti Tarikh Tempat : $e"a!ai $asukan : Majlis Tadarus &l9:uran ; &kti'iti K(Kurikulum $endidikan <slam : 26 Mac 2003 : SK Bukit Mahk(ta, K(ta Tin""i :

2(.$lat Kenderaan Bil. $elajar

: 24 (ran"

Bil. $e"a!ai : 6 (ran" 2. Sem("a den"an pelantikan ja!atan ini, pen"urusan pasukan SK.Bandar Easter akan le ih mantap la"i den"an k(mitmen tuan. Kerjasama dan keprihatinan tuan didahului den"an ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. !BE"K#$%&'T ()T(K )E*'"'! Sa)a )an" menurut perintah, **********..

SK. Bandar Easter, Peti Surat 17, 81907 Kota Tinggi, Johor.
Ruj.Kami: SKBE 2006%0+%0+%-,3/ Tarikh: ,7 &pril 2006

Kepada, En.M(hd &1mi . & u Tuan, Lantikan Sebagai Pega ai Pasukan SK.Bandar Easter Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan aha!a tuan telah dilantik se a"ai: #a!atan &kti'iti Tarikh Tempat Bil. $elajar : $en"urus $asukan : $ertandin"an Ka!ad Kaki @nit BeruniA(rm 5aerah K(ta Tin""i : 26 &pril 2006 : SK.Taman K(ta #a)a, K(ta Tin""i. : 44 (ran"

Bil. $e"a!ai : 02 (ran" 2. Sem("a den"an pelantikan ja!atan ini, pen"urusan pasukan SK.Bandar Easter akan le ih mantap la"i den"an k(mitmen tuan. Kerjasama dan keprihatinan tuan didahului den"an ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. !BE"K#$%&'T ()T(K )E*'"'! Sa)a )an" menurut perintah, **********..

SK. Bandar Easter, Peti Surat 17, 81907 Kota Tinggi, Johor.
Ruj.Kami: SKBE 2006%0+%0+%-20/ Tarikh: ,, Mei 2006

Kepada, Bik Shah1a Erma Tuan, Lantikan Sebagai Pega ai Pasukan SK.Bandar Easter Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan aha!a tuan telah dilantik se a"ai: #a!atan &kti'iti Tarikh Tempat Bil. $elajar : $e"a!ai $asukan : $ertandin"an Ka!ad Kaki @nit BeruniA(rm 2e"eri #(h(r 2006 : ,3 Mei 2006 : SMK.Batu 46, $(ntian #(h(r. : 4+ (ran" t. ShaAri

Bil. $e"a!ai : 0+ (ran" 2. Sem("a den"an pelantikan ja!atan ini, pen"urusan pasukan SK.Bandar Easter akan le ih mantap la"i den"an k(mitmen tuan. Kerjasama dan keprihatinan tuan didahului den"an ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. !BE"K#$%&'T ()T(K )E*'"'! Sa)a )an" menurut perintah, **********..

SK. Bandar Easter, Peti Surat 17, 81907 Kota Tinggi, Johor.
Ruj.Kami: SKBE 200.%0+%0,%-2,/ Tarikh: ,6 &pril 200.

Kepada, En.M(hamad >alim Tuan, Lantikan Sebagai Pega ai Pasukan SK.Bandar Easter Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan aha!a tuan telah dilantik se a"ai: #a!atan &kti'iti Tarikh Tempat Bil. $elajar Bil. $e"a!ai : $e"a!ai $asukan : $ertandin"an Ka!ad Kaki @nit BeruniA(rm $erin"kat 5aerah K(ta Tin""i : ,. &pril 200. : SK.Taman K(ta #a)a, K(ta Tin""i : 46 (ran" : 04 (ran" <sa

2. Sem("a den"an pelantikan ja!atan ini, pen"urusan pasukan SK.Bandar Easter akan le ih mantap la"i den"an k(mitmen tuan. Kerjasama dan keprihatinan tuan didahului den"an ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. !BE"K#$%&'T ()T(K )E*'"'! Sa)a )an" menurut perintah, **********..