You are on page 1of 100

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA NACRT

PRIJEDLOG ZAKONA O ZATITI POTROAA, S KONANIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, veljaa 2014.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZATITI POTROAA

I.

USTAVNA OSNOVA ZA DONOENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donoenje Zakona o zatiti potroaa sadrana je u odredbi lanka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 - proieni tekst i 5/14 ).

II.

OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE E DONOENJEM ZAKONA PROISTEI

Donoenjem Zakona o zatiti potroaa u lipnju 2003. godine u Republici Hrvatskoj zapoeo je postupak prenoenja direktiva Europske unije iz podruja zatite potroaa u hrvatski pravni sustav ime se preuzimaju europska pravila ponaanja na tritu, kako u pogledu zatite prava potroaa, tako i same edukacije i informiranja potroaa. Zakonom o zatiti potroaa iz srpnja 2007. godine, te njegovim izmjenama i dopunama iz lipnja 2009., srpnja 2012. i sijenja 2013. godine hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti se uskladilo s pravnom steevinom Europske unije u ovom podruju. Na taj nain stvoren je pravni okvir politike zatite potroaa kojim je prenesena veina direktiva kojima se tite prava potroaa i to: 1. Direktiva 85/577/EEZ Vijea od 20. prosinca 1985. za zatitu potroaa u pogledu ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (SL L 372, 31.12.1985.) 2.Direktiva 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 20. svibnja 1997. o zatiti potroaa s obzirom na sklapanje ugovora na daljinu (SL L 144 4.6.1997.) 3.Direktiva Vijea 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepotenim uvjetima u potroakim ugovorima (SL L 95 21.4.1993.) 4.Direktiva 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 16. veljae 1998. o zatiti potroaa prilikom isticanja cijena proizvoda ponuenih potroaima (SL L 080, 18.3.1998.) 5.Direktiva 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 23. rujna 2002. o trgovanju na daljinu financijskim uslugama koje su namijenjene potroaima i o izmjeni Direktive Vijea 90/619/EEZ i direktiva 97/7/EZ i 98/27/EZ (SL L 271 9.10.2002.) 6.Direktiva 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 11. svibnja 2005. o nepotenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potroau na unutarnjem tritu i o izmjeni Direktive Vijea 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijea, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijea (Direktiva o nepotenoj poslovnoj praksi) Tekst znaajan za EGP (SL L 149 11.6.2005.) 7.Direktiva 2008/122/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 14. sijenja 2009. o zatiti potroaa u odnosu na odreene aspekte ugovora o pravu na vremenski ogranienu uporabu

2 nekretnine, o dugoronim proizvodima za odmor, preprodaji i razmjeni Tekst znaajan za EGP (SL L 33 3.2.2009) 8.Direktiva 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zatitu interesa potroaa (kodificirana verzija) Tekst znaajan za EGP(SL L 110 1.5.2009) Republika Hrvatska kao lanica Europske unije u obvezi je usklaivati nacionalno zakonodavstvo s aktualnim promjenama pravne steevine Europske unije u ovom podruju. Zatita potroaa u Europskoj uniji iznimno je dinamino podruje, to za posljedicu ima este izmjene i dopune postojeih propisa kao i donoenja novih. Tehnoloki razvoj iz dana u dan otvara nove mogunosti na tritu za transakcije izmeu trgovaca i potroaa. Svega 8% trgovine na malo u Europskoj uniji odnosi se na prekograninu trgovinu, iz ega proizlazi da prekogranini potencijal prodaje na daljinu nije u potpunosti iskoriten. Na prekograninu trgovinu, posebno prodaju putem interneta utjee niz faktora, ukljuujui i razliita nacionalna pravila o zatiti potroaa kojih se trgovci moraju pridravati. Neujednaeni regulatorni okvir stvarao je odreene prepreke u funkcioniranju unutarnjeg trita, to je s jedne strane naruavalo povjerenje potroaa, dok je s druge strane utjecalo na poveavanje trokova u poslovanju trgovaca koji se ele baviti prekograninom prodajom robe ili pruanjem usluga. Tijekom revizije pravne steevine Europske unije iz podruja zatite potroaa, odnosno Direktive Vijea 85/577/EEC od 20. prosinca 1985. za zatitu potroaa u pogledu ugovora izvan poslovnih prostorija i Direktive 97/7/EC Europskog parlamenta i Vijea od 20. svibnja 1997. o zatiti potroaa vezano na ugovore na daljinu ukazala se potreba za uklanjanjem odreenih barijera kao i za osuvremenjivanjem pravila koja bi trebala omoguiti moderniji i jednostavniji nain kupovanja na zajednikom tritu. Slijedom navedenog, a nakon opsenih konzultacija sa svim dionicima u ovom podruju, u listopadu 2011. godine donesena je Direktiva 2011/83/EU Europskoga Parlamenta i Vijea od 25. listopada 2011. godine o pravima potroaa, izmjeni Direktive Vijea 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskoga parlamenta i Vijea te o stavljanju izvan snage Direktive Vijea 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijea. Svrha predmetne Direktive je odreivanje ujednaenih pravila za zajednike aspekte ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija naputajui pri tome pristup minimalnog usklaivanja iz ranije vaeih direktiva, ali istovremeno dozvoljavajui dravama lanicama Europske unije da pojedinu problematiku urede sukladno svojim specifinostima. Ujednaena pravna pravila ureena predmetnom Direktivom trebala bi doprinijeti visokoj razini zatite potroaa, boljem funkcioniranju unutarnjeg trita i veoj razini pravne sigurnosti izmeu trgovaca i potroaa.

3 Osim prenoenja Direktive 2011/83/EU Europskog parlameta I Vijea od 25. listopada 2011 o pravima potroaa te o izmjeni Direktive Vijea 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijea te o stavljanju izvan snage Direktive 85/577/EZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijea u nacionalno zakonodavstvo, ovim e se Prijedlogom zakona izvriti poboljanje postojeih odredbi ranije vaeeg Zakona za koje se u sedmogodinjoj primjeni uoila potreba za optimalnijim ureenjem, te e se pojedine zakonske odredbe nomotehniki doraditi. Takoer, ovim e se Prijedlogom zakona detaljnije urediti i problematika snienja, rasprodaje, akcijske prodaje i ostalih posebnih oblika prodaje. Naime, predlae se ureenje posebnih oblika prodaje koji se definiraju kao prodaja proizvoda i usluga po cijenama niim od cijena u redovnoj prodaji. Za sve posebne oblike prodaje predlae se obveza isticanja dviju cijena i to redovne cijene i cijene vaee tijekom trajanja takvog oblika prodaje, a to se odnosi i na sezonsko snienje, rasprodaju, akcijsku prodaju, prodaju proizvoda s grekom, prodaju proizvoda kojima istjee rok uporabe kao i za ostale ponude trgovaca u okviru kojih potroai mogu kupovati proizvode po niim cijenama od onih u redovnoj prodaji. U pogledu rasprodaje predloeno je da se ista odredi kao prodaja robe po nioj cijeni u taksativno navedenim sluajevima i to prestanak poslovanja trgovca, prestanak poslovanja u dosadanjim poslovnim prostorijama, prestanak prodaje odreenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca, kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroeno, obavljanje sloenijih graevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama. Predloeno je da se sezonsko snienje definira kao prodaja proizvoda po snienoj cijeni nakon proteka sezone i to najvie tri puta godisnje. Takoer, propisano je i u kojem vremenskom razdoblju sezonsko snienje moe zapoeti, i to izmeu 27. prosinca i 10. sijenja, 1. i 15. travnja, te 10. i 25. kolovoza. Nadalje, odreeno je da sezonsko snienje traje najdulje 60 dana. Takoer, veina drava lanica Europske unije ima slinu praksu kojom ureuju ovu problematiku. Propisivanje tono odreenih rokova za poetak sezonskog snienja kao i odreivanje duljine njegovog trajanja ide u korist i trgovcima i potroaima. Do sada je svaki trgovac samostalno donosio odluku o poetku snienja, to je u nekim situacijama naruavalo trino natjecanje. Isto tako, akcijske prodaje koje se definiraju kao prodaja robe po cijeni koja je nia od cijene toga proizvoda u redovnoj prodaji trajale su i nekoliko mjeseci, iz ega se moglo zakljuiti da se zapravo i nije radilo o akcijskoj cijeni, ve o redovnoj cijeni, ime su potroai bili zavarani.
Jedna od bitnih novina u ovom Prijedlogu zakona, a koja e znatno unaprijediti zatitu prava potroaa je propisivanje obveze trgovcu koji prua javnu uslugu da na raunu mora istaknuti iznos neplaenih dospjelih novanih potraivanja za prethodna razdoblja. Takoer, novinu predstavlja i odredba kojom je propisano da nije doputeno pokretanje postupka prisilne naplate osporenih neplaenih dospjelih novanih potraivanja do okonanja sudskog ili izvansudskog postupka, u pogledu javnih usluga. Iako su potroai osporavali pojedina

4 potraivanja, u praksi se dogaalo da je za naplatu istih pokrenut ovrni postupak od strane trgovca, iako u tom trenutku jo nije bio poznat ishod pokrenutog sudskog ili izvansudskog postupka, a to je potroaima prouzroilo dodatne trokove. Ovakva praksa obeshrabrivala je potroae da ustraju na ostvarivanju svojih potroakih prava.
Uz prenoenje europskih direktiva u nacionalno zakonodavstvo, ime je Republika Hrvatska dobila moderan zakonodavni okvir za zatitu potroaa, za kontinuirano unaprjeivanje ovog podruja potrebna je daljnja izgradnja sustava zatite potroaa, slijedom ega se predlae aktivnije ukljuivanje jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave u provedbu politike zatite potroaa.

Iako su temeljem ranije vaeeg Zakona o zatiti potroaa tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave imala zadau sustavno promicati zatitu potroaa na svom podruju te podupirati djelovanje udruga za zatitu potroaa, u proteklom razdoblju nije dolo do oekivane suradnje i adekvatnog razvoja politike zatite potroaa na lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) razini. Sagledavanje aktivnosti jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave u proteklom razdoblju dovelo je do zakljuka da jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave ne promiu zatitu potroaa na svom podruju na jednak nain. Pojedini gradovi prepoznali su rad udruga za zatitu potroaa koje djeluju na njihovom podruju i uspostavili su kvalitetnu suradnju u informiranju i edukaciji potroaa o pitanjima od lokalnog odnosno regionalnog (podrunog) znaaja. Veliki broj zaprimljenih upita potroaa odnosio se na pitanja vezana uz koritenje javnih i komunalnih usluga koje se pruaju na podruju stanovanja potroaa, a u nadlenosti su jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave, slijedom ega proizlazi potreba za organiziranjem i provoenjem aktivnosti savjetovanja potroaa na lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) razini. Obzirom na navedeno, predloeno je da su jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave dune na svom podruju, izmeu ostalog, organizirati savjetovanje potroaa a u cilju rjeavanju potroakih problema na tom podruju. Zakljuno, ovim e se Prijedlogom zakona doprinijeti vioj razini zatite potroakih prava u Republici Hrvatskoj, a to je jedan od temelja ureenog trita i jamstvo za ostvarivanje boljih gospodarskih uinaka i cjelokupnog razvoja gospodarstva.

III.

OCJENA ZAKONA

IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOENJE

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati financijska sredstava u dravnom proraunu Republike Hrvatske.

5 IV. RAZLOZI DONOENJA ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu s lankom 206. stavkom 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013) predlae se donoenje ovoga Zakona po hitnom postupku, jer se ovaj Zakon donosi radi usklaivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom steevinom Europske unije.

KONANI PRIJEDLOG ZAKONA O ZATITI POTROAA Dio I. TEMELJNE ODREDBE lanak 1. Ovim se Zakonom ureuje zatita osnovnih prava potroaa pri kupnji proizvoda i usluga kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tritu, i to: 1. pravo na zatitu ekonomskih interesa potroaa, 2. pravo na zatitu od opasnosti za ivot, zdravlje i imovinu, 3. pravo na pravnu zatitu potroaa, 4. pravo na informiranje i edukaciju potroaa, 5. pravo na udruivanje potroaa u svrhu zatite njihovih interesa, 6. pravo na predstavljanje potroaa i sudjelovanje predstavnika potroaa u radu tijela koja rjeavaju pitanja od njihova interesa. lanak 2. Rijei i pojmovi koji imaju rodno znaenje, a koji su koriteni u ovome Zakonu, odnose se jednako na muki i enski rod. Usklaivanje s pravnim aktima Europske unije lanak 3. Ovaj Zakon sadri odredbe koje su u skladu sa sljedeim aktima Europske unije: 1.Direktiva Vijea 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepotenim uvjetima u potroakim ugovorima (SL L 95 21.4.1993.) 2.Direktiva 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 16. veljae 1998. o zatiti potroaa prilikom isticanja cijena proizvoda ponuenih potroaima (SL L 080, 18.3.1998.) 3.Direktiva 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 23. rujna 2002. o trgovanju na daljinu financijskim uslugama koje su namijenjene potroaima i o izmjeni Direktive Vijea 90/619/EEZ i direktiva 97/7/EZ i 98/27/EZ (SL L 271 9.10.2002.) 4.Direktiva 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 11. svibnja 2005. o nepotenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potroau na unutarnjem tritu i o izmjeni Direktive Vijea 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijea, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijea (Direktiva o nepotenoj poslovnoj praksi) (Tekst znaajan za EGP) (SL L 149 11.6.2005.)

7 5.Direktiva 2008/122/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 14. sijenja 2009. o zatiti potroaa u odnosu na odreene aspekte ugovora o pravu na vremenski ogranienu uporabu nekretnine, o dugoronim proizvodima za odmor, preprodaji i razmjeni (Tekst znaajan za EGP) (SL L 33 3.2.2009.) 6.Direktiva 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zatitu interesa potroaa (kodificirana verzija) (Tekst znaajan za EGP) (SL L 110 1.5.2009.) 7.Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijea od 25. listopada 2011. o pravima potroaa, izmjeni Direktive Vijea 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijea te o stavljanju izvan snage Direktive Vijea 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijea (Tekst znaajan za EGP) (SL L 304 22.11.2011.) Odnos prema drugim zakonima lanak 4. (1) Ako su odredbe ovoga Zakona u suprotnosti s odredbama zakona kojima se ureuju pojedina upravna podruja, a koji su usklaeni s pravnom steevinom Europske unije, na odnose izmeu potroaa i trgovaca primarno se primjenjuju odredbe tih posebnih zakona. (2) Ako posebnim zakonima iz stavka 1. ovoga lanka ili ovim Zakonom nije drugaije odreeno, na obveznopravne odnose izmeu potroaa i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Pojmovi lanak 5. Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju slijedee znaenje: 1. cijena za jedinicu mjere je konana cijena u kunama, za jedan kilogram, jednu litru, jedan metar, jedan etvorni metar ili jedan kubni metar proizvoda ili neka druga jedinica koliine koja se openito ili uobiajeno koristi kod prodaje proizvoda na podruju Republike Hrvatske, a koja ukljuuje porez na dodanu vrijednost; 2. digitalni sadraj jesu podaci koji se proizvode i isporuuju u digitalnom obliku; 3. financijska usluga je bankovna usluga, usluga kreditiranja, usluga osiguranja, usluga dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, investicijska usluga ili platna usluga; 4. jamstvo za ispravnost prodane stvari je svaka obveza trgovca ili proizvoaa koju, osim odgovornosti za materijalne nedostatke stvari, oni preuzimaju, a temeljem koje su duni izvriti povrat plaenog ili zamijeniti, popraviti odnosno servisirati robu ukoliko roba ne odgovara specifikacijama ili zahtjevima postavljenima u ispravi o jamstvu, odnosno u oglaavanju dostupnom prije ili u vrijeme sklapanja ugovora,

8 5. javna draba je prodaja kod koje trgovac nudi robu ili usluge potroaima u okviru koje potroai osobno sudjeluju ili imaju mogunost osobno sudjelovati, a koja se provodi kroz transparentan postupak nadmetanja kojeg provodi voditelj drabe, a u kojem je najuspjeniji sudionik drabe obvezan kupiti robu ili uslugu; 6. maloprodajna cijena je konana cijena u kunama za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno odreenu koliinu proizvoda, ukljuujui porez na dodanu vrijednost; 7. nedoputeni utjecaj je iskoritavanje premoi u odnosu prema potroau i to uporabom pritiska, bez obzira na to jesu li pritom uporabljene sila ili prijetnja, na nain kojim se u znatnoj mjeri ograniava sposobnost potroaa da donese odluku utemeljenu na potpunoj obavijesti (informiranu odluku); 8. nositelj pravila postupanja trgovaca je svaki subjekt, ukljuujui pojedinog trgovca ili skupinu trgovaca koji je odgovoran za sastavljanje i izmjenu pravila postupanja i/ili nadzor nad provoenjem tih pravila od strane onih koji su se obvezali provoditi ga; 9. odluka o kupnji je svaka odluka koju donosi potroa, a koja se odnosi na to hoe li, kako i pod kojim uvjetima kupovati, hoe li cijenu platiti u cijelosti ili u obrocima, hoe li proizvod zadrati ili s njime dalje raspolagati, hoe li se koristiti pravima koja ima na temelju ugovora, bez obzira na to je li potroa odluio djelovati ili suzdrati se od djelovanja; 10. operator sredstava daljinske komunikacije je bilo koja osoba iji posao, zanimanje ili djelatnost ukljuuje i omoguavanje trgovcu uporabu jednog ili vie sredstava daljinske komunikacije; 11. oznaavanje je navoenje bilo koje rijei, podataka, trgovakih naziva, iga, slikovnog prikaza ili simbola koji se odnose na proizvod, a nalazi se na proizvodu, ambalai, obavijesti, etiketi ili privjesnici koji prate ili se odnose na taj proizvod; 12. pisani prigovor potroaa je prigovor koji potroa upuuje trgovcu na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruenu uslugu, 13. poslovna praksa trgovca prema potroau (u daljnjem tekstu: poslovna praksa) je svaka radnja, proputanje, nain ponaanja ili predstavljanja, poslovna komunikacija, ukljuujui oglaavanje i stavljanje proizvoda na trite, koju je poduzeo trgovac, a izravno je povezana s promidbom, prodajom ili isporukom proizvoda potroau; 14. poslovne prostorije jesu prodajni prostor u nekretnini u kojem trgovac trajno obavlja svoju djelatnost, odnosno prodajni prostor u pokretnini u kojem trgovac uobiajeno obavlja svoju djelatnost; 15. potroa je svaka fizika osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tritu izvan svoje trgovake, poslovne, obrtnike ili profesionalne djelatnosti; 16. povezani ugovor je ugovor kojim se potroau pruaju usluge povezane s ugovorom: - o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare) ili - o dugotrajnom turistikom proizvodu ili

- sklopljenim na daljinu ili - sklopljenim izvan poslovnih prostorija; a koje prua trgovac ili trea osoba, na temelju dogovora izmeu tree osobe i trgovca; 17. poziv na kupnju je svaki oblik poslovne komunikacije kojim se navode osnovne karakteristike proizvoda i njegova cijena, i to na nain koji je prikladan sredstvu poslovne komunikacije koji se koristi, a ime se potroau daje mogunost kupnje proizvoda; 18. pravila postupanja trgovaca jesu sporazum ili skup pravila koji nije donesen u obliku zakona ili nekog drugog propisa, a kojim je ureen nain postupanja trgovaca koji su se obvezali potovati ta pravila postupanja u odnosu na jednu ili vie poslovnih praksi ili gospodarskih sektora; 19. profesionalna panja je standard strukovnih sposobnosti i stupanj panje za koje se razumno oekuje da e ih trgovac primjenjivati u odnosu s potroaem, a koje su u skladu s potenom poslovnom praksom i naelom savjesnosti i potenja na podruju djelovanja trgovca; 20. proizvod je svaka roba ili usluga, ukljuujui nekretnine, prava i obveze; 21. proizvod u rasutom stanju je proizvod koji je ponuen na prodaju potroaima, a koji nije prethodno zapakiran i koji je izmjeren u nazonosti potroaa; 22. roba je tjelesna pokretna stvar, osim onih koje su prodane u ovrnom ili drugom prisilnom postupku, ukljuujui vodu, plin i elektrinu energiju ako se prodaju u ogranienom obujmu ili ogranienoj koliini; 23. roba izraena po specifikaciji potroaa je roba koja nije unaprijed proizvedena, ve je izraena na temelju individualnog izbora ili odluke potroaa, 24. sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizike prisutnosti trgovca i potroaa mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao to su primjerice adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidbene poruke s narudbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, internet i elektronika pota; 25. trajni medij je svako sredstvo koje omoguava potroau ili trgovcu da pohrani informacije koje su njemu osobno namijenjene na nain da budu dostupne za kasniju uporabu toliko dugo koliko je potrebno obzirom na svrhu informacije i koje omoguava nepromijenjenu reprodukciju podataka, kao to je primjerice papir, elektronika pota, CD rom, DVD, memorijska kartica i vrsti disk raunala; 26. trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tritu u okviru svoje trgovake, poslovne, obrtnike ili profesionalne djelatnosti, ukljuujui i osobu koja nastupa u ime ili za raun trgovca;

10 27. ugovor na daljinu je ugovor sklopljen izmeu trgovca i potroaa u okviru organiziranog sustava prodaje ili pruanja usluge bez istodobne fizike prisutnosti trgovca i potroaa na jednome mjestu pri emu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora iskljuivo koristi jedno ili vie sredstava daljinske komunikacije; 28. ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija je ugovor izmeu trgovca i potroaa: - koji je sklopljen uz istodobnu fiziku prisutnost trgovca i potroaa na jednome mjestu koje ne predstavlja poslovne prostorije trgovca, ak i kad je potroa dao ponudu, - koji je sklopljen u poslovnim prostorijama trgovca ili putem sredstava daljinske komunikacije neposredno nakon to je trgovac pristupio potroau osobno i individualno na mjestu koje nisu njegove poslovne prostorije, a u kojem su trgovac i potroa bili istodobno fiziki prisutni, ili - koji je sklopljen za vrijeme izleta koji je organizirao trgovac s namjerom ili ciljem promocije ili prodaje robe ili usluga potroau; 29. ugovor o kupoprodaji je ugovor kojim trgovac prenosi ili se obvezuje prenijeti potroau robu u vlasnitvo, a potroa plaa ili se obvezuje platiti mu cijenu, ukljuujui bilo koji ugovor koji za predmet istovremeno ima robu i uslugu; 30. ugovor o usluzi je ugovor kojim trgovac prua ili se obvezuje pruiti uslugu potroau, a potroa plaa ili se obvezuje platiti mu cijenu; 31. ugovor o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare) je ugovor sklopljen na razdoblje due od jedne godine kojim potroa, uz naknadu, stjee pravo koritenja jednog ili vie noenja kroz vie razdoblja koritenja, 32. ugovor o dugotrajnom turistikom proizvodu je ugovor sklopljen na razdoblje due od jedne godine kojim potroa, uz naknadu, prvenstveno stjee pravo na popust ili druge pogodnosti vezane uz smjetaj, odvojeno ili zajedno s putovanjem ili drugim uslugama; 33. ugovor o ponovnoj prodaji je ugovor kojim trgovac, uz naknadu, pomae potroau pri prodaji ili kupnji prava na vremenski ogranienu uporabu (timeshare) ili drugog dugotrajnog turistikog proizvoda; 34. ugovor o zamjeni je ugovor kojim se potroa, uz naknadu, ukljuuje u sustav zamjene koji mu omoguuje noenje ili druge usluge, u zamjenu za omoguavanje drugim osobama privremenog koritenja pogodnosti koje potroa ima na temelju svoga prava na vremenski ogranienu uporabu (timeshare); 35. ureena profesija je profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti za ije pokretanje, obavljanje ili odreeni nain obavljanja zakon ili drugi propis izravno ili neizravno zahtijeva odreenu profesionalnu kvalifikaciju; 36. vaan utjecaj na ekonomsko ponaanje potroaa je koritenje poslovne prakse radi znatnog umanjivanja sposobnosti potroaa da donese odluku utemeljenu na potpunoj obavijesti, to dovodi do toga da potroa donosi odluku o kupnji koju inae ne bi donio.

11 Dio II. POSLOVANJE TRGOVACA S POTROAIMA Glava I. OPE ODREDBE Oznaavanje lanak 6. (1) Proizvodi koji se na podruju Republike Hrvatske nude potroaima moraju na ambalai, privjesnici, naljepnici ili na samom proizvodu sadravati najmanje: 1. osnovna obiljeja proizvoda u mjeri koja je potrebna da bi potroa donio odluku o kupnji kao to su, primjerice, naziv proizvoda, tip i model proizvoda, naziv pod kojim se proizvod prodaje, sastav proizvoda, svojstva i tehnike karakteristike proizvoda, 2. naziv i sjedite proizvoaa ili uvoznika koji ima sjedite na podruju Europske unije. (2) Podaci iz stavka 1. ovoga lanka moraju biti jasni, vidljivi i itljvi, te napisani hrvatskim jezikom i latininim pismom, to ne iskljuuje mogunost istodobne uporabe drugih jezika, a mogu ukljuivati znakove i piktograme lako razumljive potroau. (3) Ukoliko su napisani na vie jezika, podaci iz stavka 1. ovoga lanka moraju biti napisani na isti nain. (4) Odredbe ovoga lanka ne primjenjuju se na proizvode ije je oznaavanje ureeno posebnim propisom. Isticanje cijena proizvoda i pruanja usluga lanak 7. (1) Trgovac mora jasno, vidljivo i itljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluge koje prua. (2) Na proizvodu ili na prodajnom mjestu, osim cijena iz stavka 1. ovoga lanka, ne smiju se istaknuti druge cijene, osim u sluajevima iz lanka 8. stavka 4. i glave II. ovoga dijela Zakona. (3) Cijenu za jedinicu mjere nije potrebno istaknuti ako je istovjetna s maloprodajnom cijenom proizvoda. (4) Kod proizvoda u rasutom stanju istie se samo cijena za jedinicu mjere na prodajnome mjestu proizvoda. (5) Trgovac cijenu mora istaknuti tako da ne oteuje proizvod.

12 (6) Odredbe stavka 1. ovoga lanka ne primjenjuju se na javnu drabu i prodaju umjetnikih djela i antikviteta te na cijene usluga ureene posebnim propisima. (7) Trgovac se mora pridravati istaknute maloprodajne cijene i uvjeta prodaje. (8) Pri oglaavanju u kojem se navodi maloprodajna cijena proizvoda ili usluga, mora biti navedena i cijena za jedinicu mjere, sukladno odredbama ovoga lanka. (9) Ministar nadlean za poslove zatite potroaa pravilnikom e propisati nain isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere iz stavka 1. ovoga lanka. Uvjeti prodaje lanak 8. (1) Trgovac moe odbiti sklapanje ugovora o kupoprodaji proizvoda ili pruanju usluge samo ako to proizlazi iz okolnosti sluaja. (2) Trgovac je duan prodajne uvjete jasno, vidljivo i itljivo istaknuti u poslovnim prostorijama. (3) Posebne uvjete prodaje trgovac moe odobriti za: - pojedine proizvode ili skupinu proizvoda, - pojedine skupine potroaa, - pojedine oblike plaanja. (4) Ukoliko trgovac, kao poseban uvjet prodaje, odobrava popust za pojedine proizvode ili skupine proizvoda, duan je istaknuti maloprodajnu cijenu sukladno lanku 18. ovoga Zakona, osim ako nije drugaije ureeno posebnim propisima. Raun lanak 9. (1) Trgovac je duan potroau omoguiti provjeru ispravnosti zaraunatog iznosa u odnosu na kupljene proizvode, odnosno pruene usluge. (2) Ispostavljanje rauna nije doputeno naplaivati. (3) Na ispostavljanje i sadraj rauna na odgovarajui se nain primjenjuju odredbe posebnih propisa koji ureuju obvezu ispostavljanja rauna.

13 Pisani prigovor lanak 10. (1) Trgovac je duan omoguiti potroau podnoenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgaanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. (2) Osim obveze iz stavka 1. ovoga lanka, trgovac je duan potroau omoguiti podnoenje pisanog prigovora putem pote, telefaksa ili elektronike pote. (3)Trgovac je duan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o nainu podnoenja pisanog prigovora iz stavka 1. i 2. ovoga lanka. (4) Osim obveze iz stavka 1. 2. i 3. ovoga lanka, trgovac koji prua javnu uslugu duan je na ispostavljenom raunu vidljivo istaknuti obavijest o nainu podnoenja pisanog prigovora. (5) Trgovac je duan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavka 1. 2. i 4. ovoga lanka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. (6) Trgovac je duan voditi i uvati evidenciju prigovora potroaa iz stavka 1. 2. i 4. ovoga lanka na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potroaa.

Raspolaganje osobnim podacima potroaa lanak 11. Trgovcu se zabranjuje davanje osobnih podataka potroaa bilo kojoj treoj osobi bez prethodne privole potroaa, u skladu sa zakonom kojim se ureuje zatita osobnih podataka. Popravak i/ ili odravanje proizvoda lanak 12. (1) Za usluge popravaka i odravanja proizvoda ija je vrijednost vea od 500,00 kuna trgovac je duan potroau ispostaviti ponudu s opisom radova te upotrijebljenog materijala i dijelova za popravak. (2) Ukoliko se tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih dijelova, trgovac je duan postupiti sukladno lanku 47. ovoga Zakona. Plaanje predujmom lanak 13. (1) Osim ako nije drugaije ugovoreno, ukoliko trgovac zahtijeva ili izriito uvjetuje kupnju proizvoda ili pruanje usluge djelominim ili ukupnim jednokratnim ili obronim predujmom, duan je potroau prigodom isporuke proizvoda ili pruene usluge obraunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oroene tedne uloge na tri mjeseca za

14 cijelo razdoblje, raunajui od dana primljenog predujma do dana isporuke proizvoda ili pruanja usluge, ako je rok isporuke proizvoda ili pruanja usluge dulji od 30 dana. (2) U sluaju da trgovac ne moe isporuiti proizvod duan je vratiti potroau uplaeni predujam te obraunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oroene tedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, raunajui od dana primljenog predujma do dana isplate, to je mogue prije, a najkasnije u roku od 7 dana od dana kada je nastupilo zakanjenje. Plaanje novanih obveza lanak 14. Novana obveza koju potroa plaa putem pruatelja platne usluge smatrat e se namirenom s danom kada je pruatelj platne usluge primio od potroaa nalog za plaanje i kada je taj nalog postao neopoziv u skladu s odredbama zakona kojim se ureuje platni promet.

Neplaena dospjela novana potraivanja lanak 15. (1) Izdavanje opomene radi naplate neplaenih dospjelih novanih potraivanja nije doputeno naplaivati. (2) Trgovac koji prua javnu uslugu duan je na raunu istaknuti iznos neplaenih dospjelih novanih potraivanja za prethodna razdoblja. (3) U pogledu osporenih neplaenih dospjelih novanih potraivanja, trgovcu koji prua javnu uslugu, nije doputeno pokretanje postupka prisilne naplate do okonanja sudskog ili izvansudskog postupka. Ambalaa lanak 16. (1) Ambalaa ne smije dovoditi potroaa u zabludu u pogledu mase i veliine proizvoda te mora biti sukladna posebnim propisima koji propisuju zahtjeve za ambalau. (2) U sluaju ponude zamatanja posebnim papirom za zamatanje i dodatnim ukrasima, cijena tih proizvoda i usluge zamatanja mora biti istaknuta jasno, vidljivo i itljivo. (3) Trgovac mora na zahtjev potroaa zadrati ambalau prodanog proizvoda i zbrinuti je sukladno posebnim propisima. Ostavljanje oglasnih poruka i materijala lanak 17.

15 (1) Zabranjeno je ostavljanje oglasnih poruka i materijala u ili na potanskim sanduiima, te na ili ispred kunih vrata potroaa ako je takva zabrana na njima jasno napisana. (2) Za ostavljanje oglasnih poruka i materijala odgovoran je trgovac ija se roba i usluge oglaavaju na oglasnim porukama i materijalima. Glava II. POSEBNI OBLICI PRODAJE Ope odredbe lanak 18. (1) Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama niim od cijena u redovnoj prodaji. (2) Prodaja iz stavka 1. ovoga lanka obuhvaa, izmeu ostalog, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko snienje, prodaju proizvoda s grekom i prodaju proizvoda kojima istie rok uporabe. (3) Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje iz stavka 1. ovoga lanka, a koji nije ureen ovom glavom Zakona, trgovac moe koristiti i druge nazive razliite od onih navedenih u stavku 2. ovoga lanka. (4) Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje iz ove glave Zakona, trgovac je duan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje. Akcijska prodaja lanak 19. (1) Akcijska prodaja je prodaja odreenih proizvoda u razdoblju ne duljem od 30 dana po cijeni koja je nia od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji. (2) Proizvodi iz stavka 1. ovoga lanka moraju biti jasno, vidljivo i itljivo oznaeni rijeima akcija ili akcijska prodaja. (3) Pri oglaavanju akcijske prodaje, trgovac je duan navesti njezino vremensko trajanje. Rasprodaja lanak 20. Rasprodaja je prodaja proizvoda po nioj cijeni u sluaju: - prestanka poslovanja trgovca, - prestanka poslovanja u dosadanjim poslovnim prostorijama, - prestanka prodaje odreenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca,

16 - kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroeno, - obavljanja sloenijih graevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama. Sezonsko snienje lanak 21. (1) Sezonskim snienjem smatra se prodaja proizvoda po snienoj cijeni nakon proteka sezone i to najvie tri puta godinje. (2) Sezonsko snienje zapoinje u razdoblju izmeu 27. prosinca i 10. sijenja, 1. i 15. travnja, odnosno 10. i 25. kolovoza i moe trajati najdulje 60 dana. (3) Ukoliko u razdoblju iz stavka 2. ovoga lanka nisu prodani svi proizvodi, trgovac moe nastaviti s prodajom proizvoda po snienoj cijeni sve do isteka zaliha. (4) Prodaju iz stavka 3. ovoga lanka nije doputeno oglaavati kao sezonsko snienje. (5) Ukoliko se sezonsko snienje iskazuje u postotnom rasponu, najvei postotak na poetku sezonskog snienja mora se odnositi na najmanje jednu petinu koliine svih proizvoda koji se prodaju na sezonskom snienju. (6) Ukoliko je cijena proizvoda koji se prodaje na sezonskom snienju, umanjena vie puta, trgovac moe jasno, vidljivo i itljivo oznaiti sve izmjene cijena tijekom sezonskog snienja. Proizvod s grekom lanak 22. Ako trgovac prodaje proizvod koji ima greku, mora jasno, vidljivo i itljivo oznaiti na proizvodu ili na prodajnom mjestu da je rije o prodaji proizvoda s grekom te upoznati potroaa u emu se sastoji greka na proizvodu. Proizvod kojem istie rok uporabe lanak 23. Proizvod koji se prodaje po nioj cijeni od cijene u redovnoj prodaji jer mu istjee rok uporabe mora imati dodatno jasno, vidljivo i itljivo istaknut krajnji rok uporabe.

Glava III. JAVNE USLUGE KOJE SE PRUAJU POTROAIMA Ope odredbe lanak 24.

17 (1) Javnim uslugama u smislu ovoga Zakona smatraju se: 1. distribucija elektrine energije, 2.distribucija prirodnog plina, 3.distribucija toplinske energije, 4.elektronike komunikacijske usluge 5.javna vodoopskrba i javna odvodnja, 6.opskrba plinom u javnoj usluzi, 7.obavljanje dimnjaarskih poslova 8. opskrba elektrinom energijom u univerzalnoj usluzi, 9. potanske usluge 10. prijevoz putnika u javnom prometu, 11. prikupljanje mijeanog i biorazgradivog komunalnog otpada. (2) Prilikom ispostavljanja rauna za pruanje javnih usluga potroaima, trgovac mora primjenjivati obraun i cijene ureene posebnim propisima. (3) Uslugu oitanja mjernih ureaja nije doputeno naplaivati, osim u sluajevima koji su odreeni posebnim propisom. (4) Trgovac mora potroau omoguiti upoznavanje unaprijed sa svojim opim uvjetima poslovanja, te uvjetima koritenja javnih usluga i javno ih objaviti na svojim mrenim stranicama. (5) O svakoj promjeni uvjeta iz stavka 4. ovoga lanka, trgovac je duan unaprijed pisanim putem obavijestiti potroaa. Reklamacije potroaa-korisnika javnih usluga lanak 25. (1) Tijelo javne vlasti koje ureuje pruanje javnih usluga potroaima duno je osnovati savjetodavno tijelo u ijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zatitu potroaa i donositi odluke, nakon miljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajui nain. (2) Jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave koja odluuju o pravima i obvezama potroaa javnih usluga duna je osnovati savjetodavno tijelo u ijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zatitu potroaa, ukoliko djeluje na lokalnom podruju, i donositi odluke, nakon miljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajui nain. (3) Trgovac koji prua javnu uslugu duan je osnovati povjerenstvo za reklamacije potroaa u ijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zatitu potroaa. (4) Iznimno od stavka 3. ovoga lanka, za pojedine djelatnosti koje obavljaju trgovci koji imaju do pet zaposlenih moe se pri Hrvatskoj obrtnikoj komori ili Hrvatskoj gospodarskoj komori osnovati povjerenstvo za reklamacije potroaa u ijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zatitu potroaa.

18 (5) Po primitku odgovora na pisani prigovor iz lanka 10. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, a koji se odnosi na javne usluge, potroa moe podnijeti reklamaciju povjerenstvu iz stavka 3. i 4. ovoga lanka. (6) Povjerenstvo mora pisano odgovoriti potroau na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije. (7) U pogledu prigovora, odnosno reklamacije koja se odnosi na javne usluge, potroa moe pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon to je iscrpio postupke iz stavka 5. ovoga lanka te postupak utvren zakonom kojim se ureuje opi upravni postupak u odnosu na zatitu od postupanja pruatelja javnih usluga. (8) Savjetodavno tijelo iz stavka 1. i 2. ovoga lanka i povjerenstvo za reklamacije potroaa iz stavka 3. i 4. ovoga lanka financira tijelo, odnosno trgovac koji ga osniva sukladno svojim internim aktima. Prikljuak na distribucijsku mreu lanak 26. Trgovac koji prua javnu uslugu putem distribucijske mree mora omoguiti potroaima prikljuak na distribucijsku mreu i uporabu prikljuka i mree te pruanje usluga u skladu s posebnim propisima, koncesijskim ugovorima ili opim aktima jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave na ijem podruju se usluga prua, pod nediskriminirajuim, unaprijed poznatim i ugovorenim uvjetima. Obustavljanje pruanja javne usluge lanak 27. (1) Ako se raun trgovca koji prua javnu uslugu osporava u sudskom ili izvansudskom postupku, a potroa uredno podmiruje sve sljedee nesporne raune, trgovac koji prua javnu uslugu ne smije potroau obustaviti pruanje usluge do okonanja navedenoga sudskog ili izvansudskog postupka, osim u sluaju da je potroa raskinuo ugovor s trgovcem koji prua javnu uslugu. (2) Ako je trgovac koji prua javnu uslugu obustavio pruanje usluge prije nego to je od nadlenog tijela ili osobe obavijeten o pokrenutom postupku iz stavka 1. ovoga lanka, duan je, bez naknade, ponovo zapoeti i nastaviti pruati uslugu potroau do okonanja sudskog ili izvansudskog postupka, osim u sluaju da je potroa raskinuo ugovor s trgovcem koji prua javnu uslugu. (3) Obveza iz stavka 1. i 2. ovoga lanka odnosi se i na sluaj kada trgovac koji prua javnu uslugu pokrene postupak prisilne naplate protiv potroaa. (4) Sudskim ili izvansudskim postupkom iz stavka 1. i 2. ovoga lanka smatra se svaki postupak ureen vaeim propisima, kao i svaki postupak predvien opim uvjetima ili drugim pravilima trgovca koji prua javnu uslugu.

19 Odravanje kvalitete javne usluge lanak 28. (1) Trgovac koji prua javnu uslugu mora odravati kvalitetu javne usluge u skladu s posebnim propisima i pravilima struke. (2) Ukoliko je trgovac koji prua javnu uslugu u Republici Hrvatskoj pruatelj javnih usluga u nekoj drugoj dravi lanici Europske unije, tada razina javnih usluga koju prua u Republici Hrvatskoj mora biti iste kvalitete kao i razina javnih usluga koje prua u drugim dravama lanicama Europske unije.

lanak 29. (1) Tijela koja dodjeljuju ovlatenje za pruanje javnih usluga duna su osigurati, svako u djelokrugu svojih zakonskih ovlasti, da nositelj navedenog ovlatenja prua javnu uslugu vodei rauna o sigurnosti, redovitosti i kvaliteti javne usluge te da je javna usluga ravnopravno pristupana svim potroaima. (2) Tijela iz stavka 1. ovoga lanka duna su omoguiti uvjete za trino natjecanje na podruju javnih usluga, osim ako nije drugaije ureeno posebnim propisom. Glava IV. NEPOTENA POSLOVNA PRAKSA Odjeljak I. OPE ODREDBE Podruje primjene lanak 30. (1) Odredbe ove glave Zakona primjenjuju se na nepotenu poslovnu praksu trgovca u odnosu prema potroau, kako je ona odreena lancima 32. do 38. ovoga Zakona, a koju trgovac koristi prije, u vrijeme i nakon sklapanja pravnog posla u vezi s odreenim proizvodom. (2) Odredbe ove glave Zakona ne utjeu na: 1. primjenu pravila ugovornog prava, poglavito pravila o sklapanju, valjanosti i pravnim uincima ugovora, 2. primjenu propisa kojima se ureuje zdravstvena ispravnost i sigurnost proizvoda, 3. primjenu propisa kojima se odreuje nadlenost sudova, 4. primjenu propisa kojima se odreuju uvjeti zasnivanja ili sustavi odobravanja ureenih profesija, kao ni na primjenu propisom predvienih deontolokih pravila odreenih profesija

20 ili nekih drugih posebnih pravila kojima se ureuju ureene profesije, a kojima je svrha odrati visok stupanj profesionalnog integriteta tih profesija. (3) Odredbe ove glave Zakona ne odnose se na primjenu zakona i drugih propisa kojima se ureuje izdavanje potvrda i oznaavanje istoe predmeta izraenih od plemenitih kovina. (4) Ako su pojedini aspekti nepotene poslovne prakse ureeni posebnim propisima, odredbe ove glave Zakona ne primjenjuju se na te aspekte nepotene poslovne prakse, pod pretpostavkom da su posebni propisi usklaeni s pravilima Europske unije kojima su ureeni pojedini aspekti nepotene poslovne prakse. Zabrana nepotene poslovne prakse lanak 31. Zabranjeno je obavljati nepotenu poslovnu praksu. Pojam nepotene poslovne prakse lanak 32. (1) Poslovna praksa je nepotena: ako je suprotna zahtjevima profesionalne panje i ako, u smislu odreenog proizvoda, bitno utjee ili je vjerojatno da e bitno utjecati na ekonomsko ponaanje prosjenog potroaa kojemu je takva praksa namijenjena ili do kojega ona dopire, odnosno prosjenog lana odreene skupine potroaa na koju je ta praksa usmjerena. (2) Poslovna praksa koja e vjerojatno bitno utjecati na ekonomsko ponaanje samo jasno odredive skupine potroaa koji su zbog tjelesnih ili duevnih mana, dobi ili lakomislenosti posebno osjetljivi na odreenu poslovnu praksu ili odreeni proizvod, i to na nain koji je trgovac mogao razumno predvidjeti, procjenjivat e se iz perspektive prosjenog lana te skupine potroaa. (3) Odredba stavka 2. ovoga lanka ne utjee na doputenost koritenja uobiajene i zakonite promidbene prakse preuveliavanja ili davanja izjava za koje se ne oekuje da budu shvaene doslovno. (4) Nepotenom poslovnom praksom posebno se smatra: - zavaravajua poslovna praksa, kako je ureena u lancima 33. do 35. ovoga Zakona i - agresivna poslovna praksa, kako je ureena u lancima 36. do 38. ovoga Zakona. Odjeljak II. ZAVARAVAJUA POSLOVNA PRAKSA

21 Zavaravajue radnje lanak 33. (1) Poslovna praksa smatra se zavaravajuom ako sadri netone informacije, zbog ega je neistinita ili ako na neki drugi nain, ukljuujui njezino cjelokupno predstavljanje, pa ak ako je informacija injenino tona, zavarava ili je vjerojatno da e zavarati prosjenog potroaa u pogledu neke od okolnosti navedenih u stavku 2. ovoga lanka, ime ga navodi ili je vjerojatno da e ga navesti da donese odluku o kupnji koju inae ne bi donio. (2) Okolnosti iz stavka 1. ovoga lanka na koje se zavaravajua poslovna praksa odnosi jesu: 1. postojanje ili priroda proizvoda; 2. osnovna obiljeja proizvoda, kao to su njegova dostupnost, koristi, rizici, izvedba, sastav, pripadci, postojanje postprodajne pomoi potroau i sustava rjeavanja pritubi, metode i datum izrade ili nabave, dostava, podobnost za ostvarivanje svrhe, nain koritenja, koliina, specifikacija, zemljopisno ili trino podrijetlo, rezultati koji se oekuju od njegove uporabe ili rezultati i bitni pokazatelji testova ili provjera provedenih na proizvodu; 3. opseg obveza trgovca, motivi poslovne prakse te priroda postupka prodaje, bilo koja izjava ili simbol koji se odnosi na izravno ili neizravno sponzorstvo ili odobrenje trgovca ili proizvoda; 4. cijena proizvoda ili nain na koji je ona izraunata ili postojanje odreene pogodnosti u odnosu na cijenu; 5. potreba servisiranja, rezervnih dijelova, zamjene ili popravka; 6. priroda, obiljeja i prava trgovca ili njegovog zastupnika, kao to su njegov identitet, imovina, kvalifikacije, status, odobrenja, lanstvo u odreenim udruenjima ili povezanost s nekim drugim subjektima, njegovo industrijsko, komercijalno ili intelektualno vlasnitvo, nagrade i priznanja; 7. prava potroaa, ukljuujui prava koja potroa ima na temelju pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke; 8. rizici kojima potroa moe biti izloen. (3) Poslovna praksa se, isto tako, smatra zavaravajuom ako, u konkretnom sluaju uzimajui u obzir sva obiljeja i okolnosti sluaja, prosjenog potroaa navede ili je vjerojatno da e ga navesti da donese odluku o kupnji koju inae ne bi donio, a ukljuuje: 1. bilo koji oblik stavljanja proizvoda na trite, ukljuujui i usporedno oglaavanje koje dovodi do poistovjeivanja tog proizvoda s nekim drugim proizvodom, zatienim znakom, zatienim imenom ili drugim znakom raspoznavanja konkurenta na tritu; 2. nepotivanje obveza, od strane trgovca, koje proizlazi iz pravila postupanja trgovaca koja ga obvezuju, pod pretpostavkom da ta obveza ne predstavlja tek namjeru ve je rije o vrstoj

22 obvezi koju je mogue provjeriti te pod pretpostavkom da je trgovac u okviru poslovne prakse naznaio da je vezan tim pravilima postupanja. Zavaravajua proputanja lanak 34. (1) Poslovna praksa smatra se zavaravajuom ako u konkretnom sluaju, uzimajui u obzir sva obiljeja i okolnosti sluaja, kao i ogranienja konkretnog sredstva komunikacije, ne sadri vane obavijesti koje su, ovisno o kontekstu, potrebne prosjenom potroau kako bi mogao donijeti odluku o kupnji utemeljenu na potpunoj obavijesti i time ga navede ili je vjerojatno da e ga navesti da donese odluku o kupnji koju inae ne bi donio. (2) Uzimajui u obzir okolnosti iz stavka 1. ovoga lanka, zavaravajuim se proputanjem isto tako smatra: 1. ako trgovac skriva obavijesti iz stavka 1. ovoga lanka ili ako su pruene obavijesti nejasne, nerazumljive, dvosmislene ili nepravodobne, te 2. ako trgovac ne navede poslovnu svrhu poslovne prakse, a ona nije razvidna iz konteksta, a u oba sluaja, takva praksa, prosjenog potroaa navede ili je vjerojatno da e ga navesti da donese odluku o kupnji koju inae ne bi donio. (3) Kada trgovac pri prenoenju poslovne prakse koristi konkretno sredstvo komunikacije koje je ogranieno vremenom ili prostorom, prilikom ocjene je li odreena vana obavijest izostavljena vodit e se rauna o tim ogranienjima, kao i o ostalim mjerama koje je trgovac poduzeo kako bi se te obavijesti dostavile potroau na neki drugi nain. (4) U sluaju poziva na kupnju, ako to ve nije razvidno iz konteksta, bitnim e se smatrati informacije o: 1. osnovnim obiljejima proizvoda u mjeri koja je prikladna proizvodu i komunikacijskom sredstvu koje se koristi, 2. sjeditu i identitetu trgovca, kao to su njegova tvrtka, naziv ili ime te, ako je to potrebno, adresa i identitet osobe u ije ime nastupa, 3. maloprodajnoj cijeni proizvoda, ili kad proizvod ne omoguava da cijena bude izraunata unaprijed, o nainu na koji e cijena biti izraunata, kao i, gdje je potrebno, o dodatnim potanskim trokovima te trokovima prijevoza i dostave, a kada ti trokovi ne mogu biti izraunati unaprijed, naznaku da se plaaju i ti dodatni trokovi, 4. uvjetima plaanja, dostave, ostalim elementima ispunjenja ugovora, kao i o sustavu rjeavanja pritubi, ako ti elementi odstupaju od zahtjeva profesionalne panje, 5. postojanju prava na raskid ili otkaz ugovora, ako je rije o proizvodima ili pravnim poslovima u pogledu kojih su predviena i ta prava. (5) Bitnim se smatraju i one informacije koje je, na temelju ovoga Zakona i drugih propisa

23 usklaenih s pravilima Europske unije, trgovac duan pruiti potroau prilikom bilo koje vrste poslovne komunikacije, ukljuujui oglaavanje i stavljanje proizvoda na trite. Postupci koji predstavljaju zavaravajuu poslovnu praksu lanak 35. Zavaravajuom poslovnom praksom u svakom se sluaju smatraju sljedei postupci: 1. tvrdnja trgovca da je potpisnik odreenog pravila postupanja trgovaca, iako to nije sluaj, 2. isticanje zatitnih znakova, znakova kvalitete ili slinih znakova bez potrebnog odobrenja, 3. tvrdnja da je pravila postupanja trgovaca koja taj trgovac primjenjuje odobrilo ovlateno tijelo, iako to nije sluaj, 4. tvrdnja trgovca da je njegovu djelatnost, njegovu poslovnu praksu ili njegov proizvod odobrilo, preporuilo ili dopustilo ovlateno tijelo ili privatno tijelo, iako to nije sluaj ili ista takva tvrdnja u sluaju kada njegova poslovna praksa ili proizvod ne udovoljava zahtjevima za izdavanje tog odobrenja, preporuke ili doputenja, 5. pozivanje na kupnju proizvoda po odreenoj cijeni, bez isticanja injenice da trgovac ima opravdane razloge vjerovati da nee biti u mogunosti ponuditi isporuku tog ili slinog proizvoda po navedenoj cijeni, u vrijeme i u koliini koji su razumni s obzirom na proizvod, opseg oglaavanja proizvoda i ponuenu cijenu, odnosno da nee biti u mogunosti osigurati da drugi trgovac isporui taj ili slian proizvod po navedenoj cijeni, u vremenu i u koliini koji su razumni s obzirom na navedene okolnosti, 6. pozivanje na kupnju proizvoda po odreenoj cijeni, a zatim odbijanje da se potroau pokae oglaavani proizvod ili odbijanje prihvaanja narudbe potroaa, odnosno dostave proizvoda u razumnom roku ili pokazivanje neispravnog primjerka proizvoda, a sve s namjerom promidbe nekog drugog proizvoda, 7. lano tvrditi da e proizvod biti dostupan samo u vrlo ogranienom razdoblju ili da e biti dostupan jedino pod posebnim uvjetima u vrlo ogranienom razdoblju, a radi navoenja potroaa da odmah donese odluku o kupnji, ime mu se uskrauje mogunost ili vrijeme potrebno da donese odluku utemeljenu na saznanju o svim relevantnim okolnostima, 8. obvezati se potroau na pruanje nekih postprodajnih usluga, komunicirajui prije odluke o kupnji s potroaem na jeziku koji nije slubeni jezik drave lanice Europske unije u kojoj se trgovac nalazi, a zatim omoguiti pruanje tih usluga samo na nekom drugom jeziku, a da potroa na to nije bio jasno upozoren prije sklapanja ugovora, 9. tvrditi ili na drugi nain stvarati dojam da se proizvod moe zakonito prodati, kada to nije sluaj, 10. predstavljati potroau prava koja mu po zakonu i inae pripadaju kao posebnost ponude trgovca, 11. koristiti urednike sadraje u medijima radi plaene promidbe proizvoda a da u tim

24 sadrajima nije jasno izraeno rijeima, znakovima ili zvukovima koje potroa moe jasno prepoznati, da je rije o promidbi, 12. iznositi netone tvrdnje u pogledu prirode i obujma rizika kojem bi mogla biti izloena osobna sigurnost potroaa ili lanova njegove obitelji u sluaju da potroa ne kupi proizvod, 13. oglaavati proizvod koji je slian proizvodu koji je proizveo neki drugi proizvoa i to na nain da se namjerno navodi potroaa na pogrean zakljuak da je oglaavani proizvod proizveo taj drugi proizvoa, 14. uspostavljanje, voenje ili promidba piramidalnog sustava promidbe, pri emu potroa mora dati odreenu inidbu kako bi mogao dobiti odreenu naknadu, i to prije svega zbog toga jer je uveo u sustav nove potroae, a ne zbog toga jer je kupio ili konzumirao proizvod, 15. tvrditi da e trgovac uskoro prestati sa svojom djelatnou ili da e se preseliti u druge poslovne prostorije, iako to nije sluaj, 16. tvrditi da proizvod moe omoguiti dobitak u igrama na sreu, 17. lano tvrditi da proizvod moe izlijeiti bolest, disfunkcionalnost ili malformaciju, 18. prenoenje netonih obavijesti u pogledu stanja na tritu ili dostupnosti proizvoda, s namjerom da se navede potroaa da kupi proizvod pod uvjetima koji su nepovoljniji od uobiajenih trinih uvjeta, 19. tvrditi u okviru poslovne prakse da se raspisuje nagradna igra ili promocija, a da se ne dodijeli opisana nagrada ili njezin razumni ekvivalent, 20. oznaavanje proizvoda oznakama gratis, besplatno, bez naknade ili slinim oznakama ako potroa mora za taj proizvod platiti bilo koji iznos razliit od nunih trokova odgovaranja na poslovnu praksu, trokova dostave ili primitka proizvoda, 21. uvrtavanje u promidbene materijale rauna ili nekog drugog zahtjeva za plaanje kojim se kod potroaa stvara dojam da je ve naruio oglaavani proizvod koji se nudi, iako to nije sluaj, 22. lano tvrditi ili stvarati dojam da trgovac ne djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti, odnosno djelatnosti slobodnog zanimanja ili lano predstavljanje trgovca kao potroaa, 23. stvaranje lanog dojma da su postprodajne usluge u pogledu proizvoda dostupne i u dravi lanici Europske unije koja je razliita od one u kojoj je proizvod prodan. Odjeljak III. AGRESIVNA POSLOVNA PRAKSA Pojam lanak 36.

25 Poslovna praksa smatra se agresivnom ako u konkretnom sluaju, uzimajui u obzir sva obiljeja i okolnosti sluaja koritenjem uznemiravanja, prisile, ukljuujui fiziku silu ili prijetnju te nedoputen utjecaj, u bitnoj mjeri umanjuje ili je vjerojatno da e umanjiti slobodu izbora ili postupanja prosjenog potroaa u pogledu proizvoda te ga time navede ili je vjerojatno da e ga navesti da donese odluku o kupnji koju inae ne bi donio. Uznemiravanje, prisila i nedoputeni utjecaj lanak 37. Prilikom odluivanja o tome je li u poslovnoj praksi koriteno uznemiravanje, prisila, ukljuujui silu ili prijetnju, ili nedoputeni utjecaj, vodit e se rauna o: 1. vremenu, mjestu ili prirodi poslovne prakse, kao i ustrajnosti koju je trgovac pritom iskazao, 2. tome je li se trgovac koristio prijeteim ili uvredljivim rjenikom ili ponaanjem, 3. tome je li trgovac iskoritavao nesretne ili druge okolnosti u kojima se potroa nalazio, a koje su bile tolikog znaenja da su umanjile sposobnost potroaa da razumno rasuuje, a trgovac je bio svjestan da e te okolnosti utjecati na odluku potroaa u odnosu na proizvod, 4. postojanju bilo kojeg oteavajueg ili nerazmjernog ogranienja izvanugovorne prirode koje je trgovac nametnuo potroau za sluaj da potroa eli ostvariti neko svoje pravo iz ugovora, ukljuujui pravo na raskid ili pravo na otkaz ugovora ili pravo da izabere drugi proizvod ili drugog trgovca, 5. koritenju bilo kakve prijetnje o poduzimanju radnji koje se po zakonu ne mogu poduzeti. Postupci koji predstavljaju agresivnu poslovnu praksu lanak 38. (1) Agresivnom poslovnom praksom u svakom se sluaju smatraju sljedei postupci: 1. stvaranje dojma da potroa ne moe napustiti poslovne prostorije sve dok ne sklopi ugovor, 2. posjeivanje potroaa u njegovu domu, ignorirajui pritom zahtjev potroaa da se napusti njegov dom ili da ga se vie ne posjeuje, osim u sluaju i u mjeri u kojoj je to opravdano radi propisima predvienog prisilnog ispunjenja ugovorne obveze, 3. ustrajno i neeljeno komuniciranje s potroaem putem telefona, telefaksa, elektronike pote ili drugog sredstva daljinske komunikacije, osim u sluajevima i u mjeri u kojoj je to opravdano zbog propisima predvienog prisilnog ispunjenja ugovorne obveze, 4. traenje od potroaa koji postavlja odtetni zahtjev na temelju police osiguranja da dostavi odreene dokumente koji, po razumnoj ocjeni, nisu relevantni za ocjenu opravdanosti tog zahtjeva ili sustavno izbjegavanje davanja odgovora na ustrajno dopisivanje potroaa, s namjerom da ga se odvrati od ostvarivanja prava koja mu pripadaju na temelju ugovora,

26

5. oglaavanje kojim se djecu izravno navodi na to da kupe oglaavani proizvod ili da nagovore svoje roditelje ili ostale punoljetne osobe da im kupe oglaavani proizvod, 6. zahtijevanje plaanja proizvoda odmah ili s odgodom ili vraanja ili uvanja proizvoda koji je trgovac isporuio, a potroa ga uope nije naruio, 7. izravno obavjetavanje potroaa da e posao ili opstanak trgovca biti ugroen ako potroa ne kupi proizvod, 8. stvaranje lane predodbe da je potroa osvojio, ili da e osvojiti, bezuvjetno ili uz ispunjenje odreene inidbe, odreenu nagradu ili neku drugu odgovarajuu korist, kada u stvarnosti nikakva nagrada ili druga odgovarajua korist nije predviena ili kada je u stvarnosti poduzimanje bilo kakve radnje usmjerene na ostvarivanje te nagrade ili druge koristi uvjetovano odreenim plaanjem od strane potroaa ili kod potroaa uzrokuje trokove. (2) Odredba toke 3. ovoga lanka ne utjee na primjenu pravila ovoga Zakona ili drugih propisa o ogranienju ili zabrani koritenja odreenih sredstava daljinske komunikacije u odreenim okolnostima, koji su usklaeni s pravilima Europske unije. Dio III. POTROAKI UGOVORNI ODNOSI Glava I. Ope odredbe Podruje primjene lanak 39. Ukoliko drugaije nije odreeno, odredbe glave I. i glave III. odjeljka I. ovoga dijela Zakona primjenjuju se na svaki ugovor sklopljen izmeu trgovca i potroaa, ukljuujui i ugovore o isporuci vode, plina i elektrine energije bez obzira prodaju li se u ogranienom obujmu ili ogranienoj koliini ili ne, te na ugovore o isporuci toplinske energije. lanak 40. Odredbe glave I. i glave III. odjeljka I. ovoga dijela Zakona ne primjenjuje se na ugovore: 1. o pruanju socijalnih usluga, ukljuujui usluge socijalnog stanovanja, skrbi o djeci, skrbi o osobama ili obiteljima kojima je potrebna stalna ili privremena pomo, ukljuujui i dugoronu skrb, 2. o koritenju zdravstvene zatite sukladno Zakonu o zdravstvenoj zatiti, Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zatiti stranaca u Republici Hrvatskoj,

27 3. o igrama na sreu koje ukljuuju novani ulog, ukljuujui lutriju, igre u casinima i klaenje, 4. o financijskim uslugama, 5. o stjecanju ili prijenosu nekretnina ili prava na nekretninama, 6. za izgradnju novih graevina ili znaajnu rekonstrukciju postojeih graevina, te najam stambenih prostorija, 7. o organiziranju putovanja sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, 8. iz glave IV. ovoga dijela Zakona, 9. sklopljene pred javnim tijelom ili tijelom s javnim ovlastima koje je zakonom obvezno biti neovisno i nepristrano te koje je, pruanjem potroau sveobuhvatne obavijesti, duno osigurati da potroai prije sklapanja ugovora paljivo pravno razmotre taj ugovor te da budu upoznati s njegovim pravnim posljedicama, 10. o periodinoj dostavi hrane, pia ili drugih proizvoda namijenjenih dnevnoj uporabi u kuanstvu koji se putem pokretne prodaje na malo isporuuju u pravilnim vremenskim razmacima, 11. o pruanju usluga putnikoga prijevoza, s time da se i na ove ugovore primjenjuje odredba lanka 47. i lanka 67. ovoga Zakona i odredba lanka 27. Zakona o platnom prometu, 12. sklopljene putem automata za prodaju ili automatiziranih prodajnih prostora, 13. sklopljene s operatorom elektronikih komunikacija putem javne govornice radi njezine uporabe ili radi uspostavljanja jedne pojedinane veze putem telefona, interneta ili telefaksa od strane potroaa. Pravna priroda zakonskih odredbi kojima se ureuju potroaki ugovori lanak 41. (1) Potroai se ne mogu valjano odrei niti im se mogu valjano ograniiti prava koja imaju na temelju ovoga Zakona ili drugih zakona kojima se tite potroai. (2) Ugovorne odredbe koje su za potroaa nepovoljnije od onih propisanih ovim Zakonom ili drugim zakonima kojima se ureuje zatita potroaa, nitetne su. (3) Ako je za ugovore iz ovoga dijela Zakona mjerodavno strano pravo, potroa koji ima boravite u Republici Hrvatskoj ne moe biti lien zatite na koju ima pravo po ovom Zakonu i drugim zakonima kojima se tite potroai. (4) Iznimno od stavka 3. ovoga lanka, ako je za ugovore iz glave IV. ovoga dijela Zakona mjerodavno strano pravo, potroa ne moe biti lien zatite na koju ima pravo po ovome Zakonu, ako ima boravite u Republici Hrvatskoj, ako se nekretnina koja je predmet ugovora nalazi na podruju Republike Hrvatske ili ako trgovac obavlja svoju djelatnost na podruju

28 Republike Hrvatske, odnosno ako na neki nain usmjerava svoje poslovanje na Republiku Hrvatsku, a ugovor ulazi u okvir tog poslovanja. Obveza obavjetavanja lanak 42. (1) Prije nego to potroa sklopi ugovor ili bude obvezan odgovarajuom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv nain obavijestiti o: 1. glavnim karakteristikama robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti, 2. nazivu i sjeditu trgovca, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektronike pote, 3. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omoguava da cijena bude razumno izraunata unaprijed, o nainu izrauna cijene te, ako je primjenljivo, ostalim trokovima prijevoza, dostave ili potanskih usluga, odnosno o tome da ti trokovi mogu biti naplaeni, ako ih nije mogue razumno izraunati unaprijed, 4. ako je primjenljivo, uvjetima plaanja, uvjetima isporuke robe ili pruanja usluge, roku isporuke robe ili pruanja usluge te nainu rjeavanja potroakih pritubi od strane trgovca, 5. tome da je, uz odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja, za odreenu robu ili uslugu izdano jamstvo te uvjetima njegova koritenja, ako je jamstvo izdano, 6. ispravama koje je proizvoa priredio radi lake i sigurnije uporabe proizvoda kao to su primjerice jamstvo, tehnike upute, upute za sklapanje, upute za uporabu, popis ovlatenih servisa, upozorenje o moguoj opasnosti pri uporabi, a koje moraju biti istovjetne izvorniku i napisane jasno, vidljivo i itljivo na hrvatskom jeziku i latininim pismom, 7. postojanju usluga koje se nude nakon prodaje te uvjetima koritenja tih usluga, ako trgovac prua takve usluge, 8. trajanju ugovora te, ako je ugovor sklopljen na neodreeno vrijeme ili ako je predvieno da bude automatski produen, o uvjetima otkaza ili raskida ugovora, 9. ako je primjenljivo, funkcionalnosti digitalnog sadraja, ukljuujui potrebne mjere tehnike zatite tih sadraja, 10. ako je primjenljivo, interoperabilnosti digitalnog sadraja s raunalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati. (2) Odredbe stavka 1. ovoga lanka ne odnose se na svakodnevne poslove izmeu trgovaca i potroaa koji se ispunjavaju u trenutku njihova sklapanja. (3) Odredbe stavka 1. ovoga lanka odnose se i na ugovore koji imaju za predmet digitalni sadraj koji se ne isporuuje na tjelesnom mediju. Ispunjenje ugovora

29

lanak 43. (1) Trgovac je duan potroau ispuniti ugovor u skladu s odredbama ugovora, ovoga Zakona i Zakona o obveznim odnosima. (2) U sluaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potroaa i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. (3) Ako trgovac ili proizvoa daje jamstvo za ispravnost prodanog proizvoda duan je ispuniti obveze propisane Zakonom o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari kao i obveze preuzete jamstvom. (4) Nedostatak na proizvodu kada je to nuno, dokazuje se vjetaenjem u za to ovlatenim ustanovama ili uz pomo ovlatenog sudskog vjetaka. (5) Ukoliko se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od 6 mjeseci od dana prijelaza rizika na potroaa, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, trokove vjetaenja snosi trgovac. (6) Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon proteka roka iz stavka 5. ovoga lanka, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potroaa, trokove vjetaenja snosi potroa ili trgovac, ovisno o rezultatu vjetaenja. Rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji lanak 44. (1) Osim ako je drugaije ugovoreno, trgovac je duan ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgaanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. (2) Ako trgovac ne moe ispuniti ugovor u roku iz stavka 1. ovoga lanka duan je o tome bez odgode pisanim putem obavijestiti potroaa, a potroa moe trgovcu ostaviti naknadni rok za ispunjenje ugovora ili pisanim putem izjaviti da raskida ugovor. (3) Odredbe ovoga lanka ne odnose se na ugovore o isporuci vode, plina ili elektrine energije koji se prodaju u neogranienom obujmu ili neogranienoj koliini, ugovore o isporuci toplinske energije, niti na ugovore koji imaju za predmet digitalni sadraj koji se ne isporuuje na tjelesnom mediju. Prelazak rizika kod ugovora o kupoprodaji lanak 45. (1) Kod ugovora o kupoprodaji rizik sluajne propasti ili oteenja robe prelazi na potroaa u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed. (2) Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog potroaa, rizik sluajne propasti ili oteenja robe prelazi na potroaa u trenutku kada roba bude predana u posjed prijevozniku.

30

(3) Odredbe ovoga lanka ne odnose se na ugovore o isporuci vode, plina ili elektrine energije koji se prodaju u neogranienom obujmu ili neogranienoj koliini, ugovore o isporuci toplinske energije, niti na ugovore koji imaju za predmet digitalni sadraj koji se ne isporuuje na tjelesnom mediju. Slanje proizvoda bez narudbe potroaa lanak 46. (1) Isporuka robe ili pruanje usluge koje potroa nije naruio, a za koje bi bio u obvezi izvriti bilo kakvo plaanje, predstavlja nepotenu poslovnu praksu u smislu odredbi dijela I. glave IV. ovoga Zakona. (2) Ako trgovac suprotno stavku 1. ovoga lanka poalje potroau odreenu robu ili izvri odreenu uslugu, ta roba ili usluga smatraju se promidbenim darom trgovca. (3) Nitetna je odredba u opim uvjetima trgovca, ponudi, narudbenici ili bilo kojem drugom dokumentu koji je trgovac dostavio potroau uz nenaruenu robu ili uslugu kojom bi bilo predvieno da utnja potroaa znai prihvat ponude. (4) Odredbama stavka 1. do 3. ovoga lanka ne dovode se u pitanje odredbe ovoga Zakona ili drugih zakona o preutnom obnavljanju ugovora. Dodatna plaanja lanak 47. (1) Prije nego to potroa sklopi ugovor ili bude obvezan odgovarajuom ponudom, trgovac mora zatraiti njegov izriit pristanak za bilo koje dodatno plaanje koje bi potroa bio duan izvriti pored plaanja koje je ugovoreno kao protuinidba za glavnu inidbu trgovca. (2) U sluaju da potroa nije dao izriiti pristanak, ve se trgovac posluio opcijom preutnog prihvata od strane potroaa, potroa ima pravo zatraiti povrat bilo kojeg dodatnog iznosa kojeg je platio temeljem takve opcije. Trokovi telefonske komunikacije lanak 48. Ako je trgovac uspostavio telefonsku liniju kako bi ga potroai mogli telefonski kontaktirati u vezi sa sklopljenim ugovorom, potroa koji kontaktira trgovca na taj nain plaa poziv iskljuivo po osnovnoj tarifi.

Glava II. NEPOTENE ODREDBE U POTROAKIM UGOVORIMA Pojam nepotene ugovorne odredbe

31 lanak 49. (1) Ugovorna odredba o kojoj se nije pojedinano pregovaralo smatra se nepotenom ako, suprotno naelu savjesnosti i potenja, uzrokuje znatnu neravnoteu u pravima i obvezama ugovornih strana na tetu potroaa. (2) Smatra se da se o pojedinoj ugovornoj odredbi nije pojedinano pregovaralo, ako je tu odredbu unaprijed formulirao trgovac, zbog ega potroa nije imao utjecaja na njezin sadraj, poglavito ako je rije o odredbi unaprijed formuliranog standardnog ugovora trgovca. (3) Ako se pojedinano pregovaralo o pojedinim aspektima neke ugovorne odredbe, odnosno o pojedinoj ugovornoj odredbi, a cjelokupna ocjena ugovora ukazuje na to da je rije o unaprijed formuliranom standardnom ugovoru trgovca, to nee utjecati na mogunost da se ostale odredbe toga ugovora ocijene nepotenima. (4) Ako trgovac tvrdi da se o pojedinoj ugovornoj odredbi u unaprijed formuliranom standardnom ugovoru pojedinano pregovaralo, duan je to dokazati. (5) Odredbe ove glave Zakona ne primjenjuju se na ugovorne odredbe kojima se u ugovor unose zakonske odredbe prisilne prirode, odnosno kojima se u ugovor unose odredbe i naela konvencija koje obvezuju Republiku Hrvatsku. Pojedine ugovorne odredbe koje se mogu smatrati nepotenima lanak 50. Ugovorne odredbe koje bi se, uz ispunjenje pretpostavki iz lanka 49. ovoga Zakona, mogle smatrati nepotenima jesu, primjerice: 1. odredba o ogranienju ili iskljuenju odgovornosti trgovca za tetu uzrokovanu smru ili tjelesnom ozljedom potroaa, ako je teta posljedica tetne radnje trgovca, 2. odredba o ogranienju ili iskljuenju prava koja potroa ima prema trgovcu ili nekoj treoj osobi u sluaju potpunog ili djelominog neispunjenja ugovora, ukljuujui i odredbu o iskljuenju prijeboja potroaeva duga s dugom koji trgovac ima prema potroau, 3. odredba kojom se potroa obvezuje na ispunjenje ugovorne inidbe, dok je ispunjenje obveze trgovca uvjetovano okolnou ije ispunjenje ovisi iskljuivo o volji trgovca, 4. odredba kojom se predvia da trgovac zadri plaeno od strane potroaa kada ovaj odlui da nee sklopiti, odnosno ne ispuni ugovor, dok se isto pravo ne predvia za potroaa u sluaju da trgovac ne eli sklopiti, odnosno ne ispuni ugovor, 5. odredba kojom se potroa obvezuje platiti nadoknadu tete zbog neispunjenja koja je znatno vea od stvarne tete, 6. odredba kojom se trgovca ovlauje na raskid ugovora na temelju njegove diskrecijske ocjene, dok isto pravo nije predvieno i za potroaa,

32 7. odredba kojom se trgovca ovlauje da, u sluaju kada raskine ugovor, zadri plaeno za usluge koje jo nije obavio, 8. odredba kojom se trgovca ovlauje na otkaz ugovora sklopljenog na neodreeno vrijeme bez ostavljanja razumnog otkaznog roka, osim u sluajevima kada postoje opravdani razlozi za otkaz, 9. odredba kojom se odreuje da e se ugovor na odreeno vrijeme produljiti na neodreeno ili odreeno vrijeme ne izjavi li potroa, prije prestanka ugovora, da ne eli produljenje ugovora, ako je rok u kojem potroa to moe izjaviti nerazumno kratak, 10. odredba kojom se potroau nameu odreene obveze, a da potroa prije sklapanja ugovora nije bio u mogunosti upoznati se s tom odredbom, 11. odredba kojom se trgovcu doputa da jednostrano mijenja ugovorne odredbe bez valjanog, ugovorom predvienog razloga, 12. odredba kojom se trgovcu doputa da jednostrano mijenja obiljeja proizvoda ili usluge koji su predmet ugovora, bez valjanog razloga, 13. odredba kojom se cijena robe ili usluge utvruje u vrijeme isporuke robe, odnosno pruanja usluge ili odredba kojom se trgovcu doputa poveanje cijene, u oba sluaja ne priznajui pritom potroau pravo na raskid ugovora, ako je stvarna cijena znatno via od cijene dogovorene u vrijeme sklapanja ugovora, 14. odredba kojom se trgovcu daje pravo ocijeniti je li prodana roba ili pruena usluga u skladu s ugovorom, 15. odredba kojom se trgovcu daje iskljuivo pravo tumaenja svih ili pojedinih odredaba ugovora, 16. odredba kojom se iskljuuje ili ograniava odgovornost trgovca za obveze koje je za njega preuzeo njegov zastupnik ili odredba kojom se dunost potovanja tih obveza uvjetuje ispunjenjem odreenih formalnosti, 17. odredba kojom se obvezuje potroaa na ispunjenje njegovih ugovornih obveza ak i u sluajevima kada trgovac nije ispunio svoje ugovorne obveze, 18. odredba kojom se trgovcu doputa da, bez prethodnog pristanka potroaa, prenese prava i obveze iz ugovora na treu osobu, ako se potroa time dovodi u nepovoljniji poloaj, 19. odredba kojom se iskljuuje, ograniava ili oteava pravo potroaa da prava iz ugovora ostvari pred sudom ili drugim nadlenim tijelom, a poglavito odredba kojom se obvezuje potroaa na rjeavanje spora pred arbitraom koja nije predviena mjerodavnim pravom, odredba koja onemoguava izvoenje dokaza koji idu u prilog potroau ili odredba kojom se teret dokaza prebacuje na potroaa kada bi, prema mjerodavnom pravu, teret dokaza bio na trgovcu.

33 Okolnosti koje se uzimaju u obzir prilikom ocjene ugovora lanak 51. Prilikom ocjene je li odreena ugovorna odredba potena uzimat e se u obzir priroda proizvoda ili usluge koji predstavljaju predmet ugovora, sve okolnosti prije i prilikom sklapanja ugovora, ostale ugovorne odredbe, kao i neki drugi ugovor koji, s obzirom na ugovor koji se ocjenjuje, predstavlja glavni ugovor. Nedoputenost ocjene pojedinih ugovornih odredaba lanak 52. Nije doputeno ocjenjivati jesu li ugovorne odredbe o predmetu ugovora i primjerenosti cijeni potene ako su te odredbe jasne, lako razumljive i uoljive. Odredbe ugovora u pisanom obliku lanak 53. Ako na temelju zakona ili sporazuma stranaka, ugovor mora biti u pisanom obliku, njegove odredbe moraju biti napisane jasno i razumljivo te moraju biti lako uoljive. Tumaenje ugovora lanak 54. (1) Dvojbene ili nerazumljive ugovorne odredbe tumae se u smislu koji je povoljniji za potroaa. (2) Odredba iz stavka 1. ovoga lanka ne primjenjuje se u postupcima pokrenutim na temelju lanka 106. ovoga Zakona. Posljedice nepotenosti ugovorne odredbe lanak 55. (1) Nepotena ugovorna odredba je nitetna. (2) Nitetnost pojedine odredbe ugovora ne povlai nitetnost i samog ugovora ako on moe opstati bez nitetne odredbe. lanak 56. Odredbe lanka 106., 107. i 114. ovoga Zakona ne utjeu na primjenu pravila meunarodnog privatnog prava u pogledu odreivanja mjerodavnog prava.

Glava III.

34 SKLAPANJE UGOVORA IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA I UGOVORA NA DALJINU Odjeljak I. OPE ODREDBE O UGOVORIMA SKLOPLJENIM IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA I UGOVORIMA SKLOPLJENIM NA DALJINU Odsjek I. PREDUGOVORNE OBAVIJESTI lanak 57. (1) Prije nego to potroa sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija, odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajuom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv nain obavijestiti o: 1. glavnim karakteristikama robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti, 2. svojem nazivu i sjeditu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektronike pote, 3. ako je primjenljivo, nazivu i sjeditu trgovca u ije ime i/ili za iji raun nastupa, 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u ije ime i/ili za iji raun on nastupa, a na koju potroa moe nasloviti svoje pritube, ako je to mjesto razliito od sjedita iz toke 2. ovoga lanka, 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omoguavaju da cijena bude izraunata unaprijed, o nainu izrauna cijene te, ako je primjenljivo, ostalim trokovima prijevoza, dostave ili potanskih usluga, odnosno o tome da ti trokovi mogu biti naplaeni, ako ne mogu biti razumno izraunati unaprijed, 6. trokovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti trokovi ne zaraunavaju po osnovnoj tarifi, 7. uvjetima plaanja, uvjetima isporuke robe ili pruanja usluge, vremenu isporuke robe ili pruanja usluge te, ako postoji, nainu rjeavanja potroakih pritubi od strane trgovca, 8. uvjetima, rokovima i postupku izvravanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno lanku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u sluajevima u kojima to pravo postoji, 9. tome da je potroa duan snositi trokove vraanja robe u sluaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz lanka 72. ovoga Zakona, odnosno, o trokovima vraanja robe, u sluaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne moe biti vraena potom na uobiajeni nain, 10. tome da e, u sluaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz lanka 72. ovoga Zakona nakon to je postavio zahtjev u skladu s lankom 64. ili lankom 70. ovoga

35 Zakona, potroa biti duan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno lanku 77. stavku 7. ovoga Zakona, 11. tome da se potroa ne moe koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz lanka 72. ovoga Zakona, u sluajevima u kojima je temeljem lanka 79. ovoga Zakona, to pravo iskljueno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potroa gubi pravo na jednostrani raskid ugovora, 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke, 13. uslugama ili pomoi koji se potroau nude nakon prodaje te uvjetima koritenja tih usluga ili pomoi, ako ih trgovac prua, kao i o eventualnim garancijama koje su izdane uz robu ili uslugu, 14. postojanju odgovarajuih pravila postupanja trgovca, kako su definirani lankom 5. tokom 18. ovoga Zakona, 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na odreeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodreeno vrijeme, odnosno koji se automatski produava, 16. minimalnom roku u kojem je potroa vezan ugovorom, ako postoji, 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koji je potroa na zahtjev trgovca duan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja, 18. ako je primjenljivo, funkcionalnosti digitalnog sadraja, ukljuujui potrebnim mjerama tehnike zatite tih sadraja, 19. ako je primjenljivo, interoperabilnosti digitalnog sadraja s raunalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati, 20. mehanizmima izvansudskog rjeavanja sporova, odnosno o sustavima za obeteenje, te nainu kako ih potroa moe koristiti. (2) Odredbe stavka 1. ovoga lanka odnose se i na ugovore koji imaju za predmet digitalni sadraj koji se ne isporuuje na tjelesnom mediju. (3) Obavijesti iz stavka 1. ovoga lanka ine sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne mogu se mijenjati osim ako su se strane izrijekom drugaije sporazumjele. (4) Ako je ugovor izvan poslovnih prostorija ili ugovor na daljinu sklopljen na neodreeno vrijeme ili je njime ugovorena pretplata, ukupna cijena iz stavka 1. toke 5. ovoga lanka odnosi se na ukupne trokove u pojedinom obraunskom razdoblju. (5) Ako je u ugovoru iz stavka 4. ovoga lanka ugovorena fiksna naknada, ukupna cijena iz stavka 1. toke 5. ovoga lanka ukljuuje i ukupne mjesene trokove.

36 (6) Ako u ugovoru iz stavka 4. ovoga lanka ukupna cijena ne moe biti razumno izraunata unaprijed, potroa mora biti obavijeten o nainu izrauna cijene. (7) Ako trgovac ne obavijesti potroaa o dodatnim trokovima predvienima u stavku 1. toki 5. i 9. ovoga lanka, te stavku 4. do 6. ovoga lanka, potroa nije duan snositi te trokove. (8) Obavijest iz ovoga lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latininim pismom, to ne iskljuuje mogunost istodobne uporabe drugih jezika. lanak 58. (1) Obveza obavjetavanja iz ovog odjeljka dopunjuje obvezu obavjetavanja sukladno Zakonu o uslugama i Zakonu o elektronikoj trgovini. (2) Ako su odredbe Zakona o uslugama i Zakona o elektronikoj trgovini u pogledu sadraja i naina pruanja obavijesti u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primarno se primjenjuju odredbe ovoga Zakona. lanak 59. U sluaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija ili ugovora na daljinu putem javne drabe, obavijesti iz lanka 57. stavka 1. toke 2. do 4. ovoga Zakona mogu biti zamijenjene odgovarajuim pojedinostima o voditelju drabe. lanak 60. U pogledu obveze obavjetavanja iz ovog odjeljka, teret dokaza je na trgovcu. Nain obavjetavanja potroaa o pravu na jednostrani raskid ugovora lanak 61. (1) Obavijesti iz lanka 57. stavka 1. toke 8. do 10. ovoga Zakona mogu biti pruene u obliku informativnog obrasca o pravu na jednostrani raskid ugovora iz lanka 74. stavka 1. ovoga Zakona. (2) Smatra se da je trgovac obvezu iz stavka 1. ovoga lanka ispunio ako je potroau predao ispravno popunjen informativni obrazac.

Odsjek II. FORMALNE PRETPOSTAVKE KOD SKLAPANJA UGOVORA IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA lanak 62.

37 U sluaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija, obavijest iz lanka 57. stavka 1. ovoga Zakona potroau mora biti dana na papiru ili, uz suglasnost potroaa, na nekom drugom trajnom mediju te mora biti itka i napisana jednostavno i razumljivo. lanak 63. (1) U sluaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija, trgovac mora dostaviti potroau primjerak ugovora ili pisanu potvrdu usmeno sklopljenog ugovora na papiru ili, uz suglasnost potroaa, na nekom drugom trajnom mediju. (2) Ako je potrebno, ugovor ili pisana potvrda sklopljenog ugovora iz stavka 1. ovoga lanka moraju sadravati i potvrdu prethodne suglasnosti potroaa iz lanka 79. toke 13. ovoga Zakona. lanak 64. Zahtjev potroaa da izvrenje ugovorene usluge ili isporuke vode, plina ili elektrine energije koji se prodaju u neogranienom obujmu ili neogranienoj koliini, odnosno isporuke toplinske energije zapone prije proteka roka za jednostrani raskid ugovora iz lanka 72. ovoga Zakona mora biti dan na trajnom mediju. lanak 65. (1) Ako se ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija odnosi na usluge popravka ili odravanja, a sklopljen je na izriit zahtjev potroaa, a iznos koji je potroa duan platiti ne prelazi 1.500,00 kuna, te je predvieno da strane svoje ugovorne obveze ispune odmah, trgovac mora potroau dati na papiru ili, uz suglasnost potroaa, na nekom drugom trajnom mediju obavijesti iz lanka 57. stavka 1. toke 2. i 3. ovoga Zakona kao i obavijest o cijeni ili nainu izrauna cijene s procjenom ukupne cijene, dok obavijesti iz lanka 57. stavka 1. toke 1., 8. i 11. ovoga Zakona trgovac moe dati u usmenom obliku samo uz izriitu suglasnost potroaa. (2) U sluaju sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga lanka, pisana potvrda usmeno sklopljenog ugovora mora sadravati sve obavijesti iz lanka 57. stavka 1. ovoga Zakona. Odsjek III. FORMALNE PRETPOSTAVKE KOD SKLAPANJA UGOVORA NA DALJINU lanak 66. (1) U sluaju sklapanja ugovora na daljinu, obavijest iz lanka 57. stavka 1. ovoga Zakona mora biti prilagoena sredstvu daljinske komunikacije koje se koristi, te mora biti priopena jednostavnim i razumljivim jezikom, a ako se daje na trajnom mediju, mora biti i itljiva. (2) Ako se ugovor sklapa putem sredstva daljinske komunikacije koje omoguava ogranien prostor ili ogranieno vrijeme za prikaz obavijesti, trgovac je duan putem toga sredstva daljinske komunikacije obavijestiti potroaa barem o podacima iz lanka 57. stavka 1. toke 1., 2., 5., 8. i 15. i stavka 4. do 6. ovoga Zakona.

38 (3) Ako u svrhu sklapanja ugovora trgovac kontaktira potroaa putem telefona duan je na poetku komunikacije navesti svoj identitet, odnosno identitet osobe u ije ime i/ili za iji raun nastupa te komercijalnu svrhu poziva, to ne iskljuuje obvezu trgovca iz stavka 2. ovoga lanka. lanak 67. (1) Ako bi temeljem ugovora sklopljenog elektronikim putem potroa bio u obvezi izvriti odreeno plaanje, trgovac mora, prije nego to potroa izvri narudbu, jasno i vidno istaknuto obavijestiti potroaa o podacima iz lanka 57. stavka 1. toke 1., 5., 15. i 16. i stavka 4. do 6. ovoga Zakona. (2) U sluaju iz stavka 1. ovoga lanka, trgovac je duan omoguiti potroau da u trenutku izvrenja narudbe jasno izjavi da je upoznat s time da narudba ukljuuje obvezu plaanja. (3) Ako je za narudbu potrebno aktivirati polje na ekranu ili slinu funkciju, to polje na ekranu ili slina funkcija moraju biti obiljeeni na lako uoljiv nain rijeima narudba s obvezom plaanja ili slinim nedvojbenim izrazom kojim se objanjava da narudba ukljuuje obvezu plaanja. (4) Ako trgovac ne ispuni svoje obveze predviene ovim lankom ugovor je nitetan, odnosno narudba potroaa je neobvezujua. lanak 68. Na mrenim stranicama trgovca mora se, najkasnije na poetku postupka naruivanja, jasno i itko naznaiti postoje li odreena ogranienja u dostavi te koja su sredstva plaanja prihvaena. lanak 69. (1) U razumnom roku nakon sklapanja ugovora na daljinu, a najkasnije u trenutku isporuke robe ili poetka izvravanja usluge trgovac je duan dostaviti potroau potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju. (2) Potvrda iz stavka 1. ovoga lanka mora ukljuivati obavijest o svim podacima iz lanka 57. stavka 1. ovoga Zakona osim ako su ti podaci potroau ve dostavljeni na trajnom mediju prije sklapanja ugovora, kao i potvrdu prethodne suglasnosti potroaa iz lanka 79. toke 13. ovoga Zakona, ako je primjenljivo. lanak 70. Zahtjev potroaa da izvrenje ugovorene usluge ili isporuke vode, plina ili elektrine energije koji se prodaju u neogranienom obujmu ili neogranienoj koliini, odnosno isporuka toplinske energije zapone prije proteka roka za jednostrani raskid ugovora iz lanka 72. ovoga Zakona mora biti izriito izjavljen. lanak 71.

39 Odredbe ovoga odsjeka ne utjeu na primjenu Zakona o elektronikoj trgovini u pogledu sklapanja ugovora i isporuke narudbi elektronikim putem. Odsjek IV. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA Ope odredbe lanak 72. (1) Potroa ima pravo, ne navodei razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. (2) U sluaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga lanka zapoinje tei od dana kada je potroau ili treoj osobi odreenoj od strane potroaa, a koja nije prijevoznik, roba koja ini predmet ugovora predana u posjed. (3) Ako je jednom narudbom potroa naruio vie komada robe koji trebaju biti isporueni odvojeno, odnosno ako je rije o robi koja se dostavlja u vie komada ili vie poiljki, rok iz stavka 1. ovoga lanka zapoinje tei od dana kada je potroau ili treoj osobi odreenoj od strane potroaa, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja poiljka robe. (4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz odreeni vremenski period, rok iz stavka 1. ovoga lanka zapoinje tei od dana kada je potroau ili treoj osobi odreenoj od strane potroaa, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva poiljka robe. (5) U sluaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili elektrine energije koji se prodaju u neogranienom obujmu ili neogranienoj koliini te isporuci toplinske energije kao i u sluaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadraj koji nije isporuen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga lanka zapoinje tei od dana sklapanja ugovora. Neispunjenje obveze obavjetavanja o pravu na jednostrani raskid ugovora lanak 73. (1) Ako trgovac nije obavijestio potroaa o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora sukladno lanku 57. stavku 1. toki 8. ovoga Zakona, pravo potroaa na jednostrani raskid ugovora iz lanka 72. ovoga Zakona istjee po proteku 12 mjeseci od isteka roka za raskid iz lanka 72. ovoga Zakona. (2) Ako je trgovac dostavio potroau obavijest iz stavka 1. ovoga lanka u roku od 12 mjeseci, raunajui od rokova odreenih u lanku 72. ovoga Zakona, pravo na jednostrani raskid ugovora iz lanka 72. ovoga Zakona istjee po proteku 14 dana od dana kada je potroa primio tu obavijest. Nain koritenja prava na jednostrani raskid ugovora

40 lanak 74. (1) Potroa je duan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz lanka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izraava svoju volju da raskine ugovor. (2) Sadraj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga lanka propisuje pravilnikom ministar nadlean za podruje zatite potroaa. (3) Ako trgovac na svojoj mrenoj stranici omogui potroau jednostrani raskid ugovora, potroa moe jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i poalje trgovcu elektronikim putem. (4) U sluaju iz stavka 3. ovoga lanka, trgovac je duan, bez odgaanja, dostaviti potroau potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju. (5) Izjavu o raskidu ugovora potroa je duan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predvienog u lanku 72. i lanku 73. ovoga Zakona. (6) Potroa je duan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga lanka. Uinak jednostranog raskida ugovora lanak 75. (1) Iskoristi li potroa svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz lanka 72. ovoga Zakona, strane nisu dune ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u sluaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potroa, strane nisu dune sklopiti ugovor. (2) U sluaju raskida ugovora, svaka je strana duna vratiti drugoj ono to je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka. (3) Potroa nije duan naknaditi nikakve trokove koji bi bili posljedica koritenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz lanka 72. ovoga Zakona, osim onih predvienih lankom 76. stavkom 2. i lankom 77. ovoga Zakona. Obveze trgovca u sluaju jednostranog raskida ugovora lanak 76. (1) Iskoristi li potroa svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz lanka 72. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgaanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kad je obavijeten o odluci potroaa da raskida ugovor sukladno lanku 74. ovoga Zakona, vratiti potroau sve to je ovaj platio na temelju ugovora.

41 (2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, trgovac nije u obvezi izvriti povrat dodatnih trokova koji su rezultat potroaeva izriitog izbora vrste prijevoza koji je razliit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza kojeg je ponudio trgovac. (3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potroa vraa sam preuzme, trgovac mora izvriti povrat plaenog tek nakon to mu roba bude vraena, odnosno, nakon to mu potroa dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obavijeten prije primitka robe. (4) Trgovac mora izvriti povrat plaenoga iz stavka 1. ovoga lanka sluei se istim sredstvima plaanja koje je koristio potroa prilikom plaanja osim ako potroa izriito ne pristane na neko drugo sredstvo plaanja, te pod pretpostavkom da potroa ne bude obvezan platiti nikakve dodatne trokove za takav povrat. Obveze potroaa u sluaju jednostranog raskida ugovora lanak 77. (1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potroa vraa sam preuzme, potroa mora izvriti povrat robe bez odgaanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno lanku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. (2) Smatra se da je potroa izvrio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga lanka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga lanka poalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu. (3) Potroa mora snositi samo izravne trokove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te trokove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potroaa o tome da je duan snositi te trokove. (4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potroau u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj troak ako robu, zbog njezine prirode, nije mogue vratiti na uobiajeni nain potom. (5) Potroa je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrivanje prirode, obiljeja i funkcionalnosti robe. (6) Iznimno od stavka 5. ovoga lanka, ako trgovac nije obavijestio potroaa o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s lankom 57. tokom 8. ovoga Zakona, potroa ne odgovora za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe. (7) Ako jednostrano raskine ugovor nakon to je sukladno lanku 64. i lanku 70. ovoga Zakona izriito zahtijevao da pruanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina, elektrine energije koji se prodaju u neogranienom obujmu ili neogranienoj koliini te isporuci toplinske energije zapone prije proteka roka za jednostrani raskid ugovora, potroa je duan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome to je trgovac ispunio potroau do trenutka kada ga je potroa obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s time da se proporcionalni iznos cijene koji je potroa duan

42 platiti izraunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju trine vrijednosti onoga to je trgovac ispunio potroau. (8) Ako jednostrano raskine ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci vode, plina ili elektrine energije koji se prodaju u neogranienom obujmu ili neogranienoj koliini te isporuci toplinske energije, potroa nee biti obvezan platiti dio cijene razmjeran onom to je trgovac ispunio potroau za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako trgovac potroau nije dostavio obavijesti predviene odredbama lanka 57. stavka 1. toke 8. i 10. ovoga Zakona, odnosno ako potroa nije sukladno lanku 64. ili 70. ovoga Zakona izriito zahtijevao da pruanje usluge zapone prije proteka roka za jednostrani raskid ugovora. (9) Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadraj koji nije isporuen na tjelesnom mediju, potroa nee biti u obvezi platiti dio cijene ili trokova razmjernih onome to je trgovac ispunio potroau za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izriit pristanak na to da ispunjenje ugovora zapone prije proteka roka od 14 dana iz lanka 72. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s injenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je trgovac propustio obavijestiti ga sukladno lanku 63. ili 69. ovoga Zakona. Utjecaj jednostranog raskida ugovora na povezane ugovore lanak 78. Ne dovodei u pitanje lanak 15. Zakona o potroakom kreditiranju, ako potroa jednostrano raskine ugovor sukladno odredbama ovoga odsjeka, ujedno e se raskinuti bilo koji povezani ugovor i to bez ikakvih trokova za potroaa, osim onih koji su predvieni odredbama ovoga odsjeka. Iskljuenje prava na jednostrani raskid ugovora lanak 79. Potroa nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je: 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je zapoelo uz izriit prethodni pristanak potroaa te uz njegovu potvrdu da je upoznat s injenicom da e izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena, 2. predmet ugovora roba ili usluga ija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tritu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potroaa na jednostrani raskid ugovora, 3. predmet ugovora roba koja je izraena po specifikaciji potroaa ili koja je jasno prilagoena potroau, 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istjee rok uporabe, 5. predmet ugovora zapeaena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraanje, ako je bila otpeaena nakon dostave,

43 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomijeana s drugim stvarima, 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pia ija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava moe uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tritu koje su izvan utjecaja trgovca, 8. potroa posebno zahtijevao posjetu trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova odravanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potroa izrijekom zahtijevao, trgovac prui i neke druge usluge, odnosno isporui i neku drugu robu osim one koja je neophodna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova odravanja, potroa ima pravo na jednostrani raskid ugovora u pogledu tih dodatnih usluga ili robe, 9. predmet ugovora isporuka zapeaenih audio ili video snimaka, odnosno raunalnih programa, koji su otpeaeni nakon isporuke, 10. predmet ugovora isporuka novina, periodinog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatnikih ugovora za takve publikacije, 11. ugovor sklopljen na javnoj drabi, 12. predmet ugovora pruanje usluge smjetaja koji nije namijenjen stanovanju, pruanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pia ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pruena odreenog datuma ili u odreenom razdoblju, 13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadraja koji nije isporuen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora zapoelo uz izriit prethodni pristanak potroaa te uz njegovu potvrdu da je upoznat s injenicom da e time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Odjeljak II. SKLAPANJE NA DALJINU UGOVORA O PRODAJI FINANCIJSKIH USLUGA Pojam lanak 80. (1) Ugovor o prodaji financijskih usluga sklopljen na daljinu je ugovor izmeu trgovca i potroaa, iji je predmet pruanje financijskih usluga a sklopljen je u okviru plana organizirane prodaje na daljinu proizvoda ili usluga trgovca koji prije i u vrijeme sklapanja ugovora, za potrebe sklapanja takvih ugovora, iskljuivo koristi jedno ili vie sredstava daljinske komunikacije. (2) Financijske usluge na koje se odnosi ugovor iz stavka 1. ovoga lanka jesu bankovne usluge, usluge kreditiranja, usluge osiguranja, ukljuujui usluge dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, investicijske usluge, usluge stambene tednje te platne usluge. (3) U sluaju da se na temelju ugovora o financijskim uslugama potroau sukcesivno prua

44 odreena usluga, odnosno da mu se prua niz odvojenih usluga iste prirode, odredbe ovoga odjeljka Zakona odnose se samo na poetni ugovor. (4) U sluaju da se potroau sukcesivno pruaju odreene usluge, odnosno da mu se prua niz odvojenih usluga iste prirode, a da izmeu njega i trgovca nije sklopljen poetni ugovor, odredbe lanaka 81. do 86. ovoga Zakona primjenjivat e se samo kad se ta usluga prua prvi put. (5) Ako, u sluaju iz stavka 4. ovoga lanka, usluga odreene vrste potroau nije pruena u razdoblju od godinu dana, sljedea usluga iste vrste smatrat e se prvom uslugom te e se, na tu uslugu primjenjivati odredbe lanaka 81. do 86. ovoga Zakona. Prethodna obavijest lanak 81. (1) U razumnom roku prije sklapanja ugovora potroa mora biti obavijeten o trgovcu, financijskoj usluzi koja je predmet ugovora, pojedinostima ugovora te nainu rjeavanja sporova. (2) Prethodna obavijest iz stavka 1. ovoga lanka mora sadravati podatke koji su predvieni lancima 82. do 85. ovoga Zakona. (3) Prethodna obavijest iz stavka 1. ovoga lanka mora sadravati jasno istaknutu komercijalnu namjeru trgovca, mora biti jednoznana, jasna, lako razumljiva i prilagoena sredstvu daljinske komunikacije koje se upotrebljava. (4) U sluaju uporabe telefona, identitet trgovca, kao i komercijalna svrha poziva moraju biti izriito navedeni prilikom poetka razgovora. (5) Uz izriiti pristanak potroaa, osoba koja u ime trgovca kontaktira s potroaem, duna je obavijestiti ga o svom identitetu, kao i o prirodi odnosa izmeu nje i trgovca te podacima predvienim lankom 83. podstavcima 1., 2. i 5. i lankom 84. tokom 1. ovoga Zakona. (6) Osoba koja kontaktira s potroaem obavijestit e ga o tome da mu na njegov zahtjev mogu biti dostavljene daljnje obavijesti te e ga obavijestiti o tome kakve su prirode te obavijesti. (7) U svakom sluaju, trgovac je duan dostaviti potroau obavijest koja sadri sve podatke iz lanaka 82. do 85. ovoga Zakona prilikom ispunjenja svoje obveze iz lanka 86. ovoga Zakona. (8) Obavijesti o ugovornim obvezama potroaa, koje su mu dostavljene prije sklapanja ugovora, moraju biti sukladne ugovornim obvezama koje bi za potroaa proizlazile iz primjene prava koje e biti mjerodavno za taj ugovor, ako on naknadno bude sklopljen. (9) Uz podatke koji su navedeni u stavcima 1. do 8. ovoga lanka te lancima 82. do 85. ovoga Zakona, potroa mora biti obavijeten i o svim ostalim podacima predvienim propisima kojima se ureuju pojedine financijske usluge koje su predmet ugovora izmeu potroaa i trgovca.

45 lanak 82. (1) Obavijest o trgovcu sadri: njegovo ime, naziv ili tvrtku, njegovu djelatnost, punu adresu njegovog prebivalita ili sjedite, bilo koju drugu adresu koja utjee na njegov odnos s potroaem te njegov matini broj i registar u kojem je upisan. (2) Ako je djelatnost trgovca podlona izdavanju odreene dozvole ili doputenja od strane tijela javne vlasti, obavijest o trgovcu ukljuuje i navoenje pojedinosti te dozvole ili doputenja, poput navoenja tijela koje je izdalo dozvolu ili doputenje, na koji je rok i s kojim sadrajem izdana ta dozvola ili doputenje. (3) Ako trgovac u Republici Hrvatskoj ima svog predstavnika, obavijest o trgovcu ukljuuje i ime, naziv ili tvrtku tog predstavnika, kao i adresu koja utjee na odnos potroaa s tim predstavnikom. (4) Ako potroa stupa u ugovorni odnos s trgovcem putem neke druge osobe, koja nije njegov predstavnik, obavijest o trgovcu ukljuuje i ime, naziv ili tvrtku te osobe, svojstvo u kojemu ona djeluje, te sjedite ili drugu adresu koja utjee na odnos potroaa s tom osobom. lanak 83. Obavijest o financijskoj usluzi koja je predmet ugovora sadri: 1. opis osnovnih obiljeja financijske usluge, 2. ukupnu cijenu koju je potroa duan platiti za tu uslugu, ukljuujui sve poreze, pristojbe, naknade i ostale trokove, odnosno, kad toan iznos ukupne cijene nije mogue utvrditi, elemente za izraun ukupne cijene koji omoguavaju potroau da sam utvrdi cijenu, 3. ako je potrebno, naznaku da financijska usluga ukljuuje financijske instrumente povezane s posebnim rizikom koji proizlazi iz specifinosti tog instrumenta, odnosno financijske usluge koja se nudi, 4. ako je potrebno, naznaku da cijena ili rezultati financijske usluge ovise o promjenama na financijskom tritu na koje trgovac nema utjecaja te naznaku da dosadanja cijena i rezultati financijske usluge nisu pokazatelj budue cijene i buduih rezultata te financijske usluge, 5. naznaku o postojanju mogunosti da potroa bude obvezan na plaanje nekih dodatnih poreza ili trokova, u skladu s poreznim propisima koje ne plaa trgovcu, odnosno koje ne plaa putem trgovca, 6. bilo koje vremensko ogranienje valjanosti obavijesti, 7. pojedinosti u odnosu na plaanje cijene i ispunjenje financijske usluge, 8. naznaku bilo kojeg dodatnog troka koji je potroa duan platiti za uporabu sredstava daljinske komunikacije. lanak 84.

46 Obavijest o pojedinostima ugovora sadri: 1. naznaku postoji li ili ne, pravo potroaa na jednostrani raskid ugovora iz lanka 87. ovoga Zakona te, kada to pravo postoji, naznaku roka u kojem se to pravo moe ostvariti, pretpostavke pod kojima se ono moe ostvariti, ukljuujui i naznaku iznosa na ije bi plaanje potroa mogao biti obvezan na temelju lanka 90. stavka 3. ovoga Zakona, kao i naznaku posljedica neostvarivanja prava na jednostrani raskid ugovora, 2. minimalno trajanje ugovora o financijskoj usluzi, ako je rije o usluzi koja se prua trajno ili ponavljano, 3. naznaku o pravu na jednostrani raskid ili otkaz ugovora prije isteka vremena na koje je ugovor sklopljen, kao i naznaku ugovorne kazne ili bilo kojeg drugog oblika obeteenja predvienog ugovorom za te sluajeve, 4. praktine upute za ostvarivanje prava na jednostrani raskid iz lanka 87. ovoga Zakona, ukljuujui adresu na koju se obavijest o raskidu dostavlja, 5. naznaku drave ije je pravo mjerodavno za ureenje odnosa trgovca i potroaa prije sklapanja ugovora, 6. naznaku ugovorne odredbe o odreivanju prava mjerodavnog za ugovor o financijskoj usluzi, kao i naznaku ugovorne odredbe o odreivanju suda nadlenog za rjeavanje sporova iz tog ugovora, 7. naznaku jezika na kojem ili na kojima su sastavljeni ugovor i prethodna obavijest te naznaku jezika na kojem ili na kojima e, uz pristanak potroaa, trgovac za vrijeme trajanja ugovora komunicirati s potroaem. lanak 85. Obavijest o nainu rjeavanja sporova sadri: 1. naznaku je li predvien odreeni mehanizam izvansudskog rjeavanja sporova i naknade tete koji je predvien ugovorom sklopljenim na daljinu te na koji se nain i pod kojim pretpostavkama potroa moe koristiti tim mehanizmom, 2. naznaku je li predvien odreeni jamstveni fond ili neki drugi oblik obeteenja potroaa koji nije odreen Zakonom o kreditnim institucijama i Zakonom o tritu kapitala. Oblik prethodne obavijesti lanak 86. (1) U razumnom roku prije sklapanja ugovora ili predugovora trgovac e dostaviti potroau ugovorne odredbe i uvjete, te prethodnu obavijest iz lanka 81. ovoga Zakona koja sadri sve podatke navedene u lancima 82. do 85. ovoga Zakona, u pisanom obliku ili na nekom drugom, potroau dostupnom, trajnom mediju. (2) Ako je na izriit zahtjev potroaa ugovor sklopljen uporabom sredstva daljinske

47 komunikacije koje ne omoguava da mu se ugovorne odredbe i uvjeti, te prethodna obavijest iz lanka 81. ovoga Zakona dostave u skladu sa stavkom 1. ovoga lanka, trgovac e ispunit svoju obvezu iz stavka 1. ovoga lanka odmah nakon sklapanja ugovora. (3) U svakom sluaju, potroa je bilo u kojem trenutku tijekom trajanja ugovornog odnosa ovlaten zahtijevati da mu se dostavi primjerak ugovora koji je sklopio s trgovcem. (4) Potroa je isto tako ovlaten promijeniti sredstvo daljinske komunikacije kojim se koristi, osim ako je to nespojivo sa sklopljenim ugovorom ili prirodom financijske usluge koja mu se prua. Pravo na jednostrani raskid ugovora lanak 87. (1) Svaki ugovor o financijskim uslugama sklopljen sredstvom daljinske komunikacije potroa moe, ne navodei za to razloge, raskinuti u roku od 14 dana, odnosno u roku od 30 dana ako je rije o ugovoru o ivotnom osiguranju i dobrovoljnom mirovinskom osiguranju. (2) Rok za raskid ugovora iz stavka 1. ovoga lanka zapoinje tei od dana sklapanja ugovora, odnosno u sluaju sklapanja ugovora o ivotnom osiguranju i dobrovoljnom mirovinskom osiguranju od dana kada je potroa obavijeten da je ugovor sklopljen. (3) Ako je, sukladno odredbi lanka 86. stavka 2. ovoga Zakona, ugovor sklopljen prije nego to su potroau dostavljene ugovorne odredbe i uvjeti, te prethodna obavijest sa svim podacima iz lanka 82. do 85. ovoga Zakona, rok za raskid ugovora iz stavka 1. ovoga lanka, zapoinje tei od dana kad su mu ugovorne odredbe i uvjeti te prethodna obavijest dostavljeni sukladno lanku 86. stavku 1. i 2. ovoga Zakona. (4) Potroa nema pravo na jednostrani raskid ugovora predvien stavkom 1. ovoga lanka ako je: 1. sklopljen ugovor o financijskim uslugama ija cijena ovisi o promjenama na financijskom tritu koje su izvan utjecaja trgovca do ega moe doi tijekom trajanja roka za raskid ugovora iz stavka 1. ovoga lanka, kao to su usluge koje se odnose na kupoprodaju strane valute, instrumente novarskog trita, prenosive obveznice, udjele u investicijskim fondovima, ronice ukljuujui usporedive instrumente s ugovorenom gotovinskom namirom; kamatni terminski ugovor; kamatne, valutne i dionike zamjene, te opcije stjecanja ili otuenja nekog od prethodno navedenih instrumenata, ukljuujui ekvivalentne instrumente koji se namiruju gotovinskim sredstvima, a posebice opcije na valute i kamatne stope; 2. sklopljen ugovor o osiguranju putnika i prtljage ili neka druga kratkorona polica osiguranja koja se sklapa na rok krai od mjesec dana; 3. ugovor u potpunosti ispunjen na izriit zahtjev potroaa prije nego to je potroa iskoristio svoje pravo na raskid ugovora iz ovoga lanka. Oblik jednostranog raskida ugovora lanak 88.

48 (1) Ugovor se raskida obavijeu u pisanom obliku ili na nekom drugom, potroau dostupnom, trajnom mediju, poslanom prije isteka roka za raskid ugovora, predvienog lankom 87. ovoga Zakona, s time da je potroa duan slijediti upute za ostvarivanje prava na jednostrani raskid koje su mu dane u prethodnoj obavijesti iz lanka 81. ovoga Zakona. (2) Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme ako je obavijest o raskidu upuena unutar rokova iz lanka 87. stavka 1. ovoga Zakona. (3) Ugovor je raskinut u trenutku kad je trgovac ili od njega odreena osoba primila obavijest o raskidu. Poetak ispunjenja ugovora lanak 89. (1) Trgovac moe zapoeti s ispunjenjem ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz lanka 87. ovoga Zakona jedino uz izriit pristanak potroaa. (2) Trgovac nije ovlaten zahtijevati ispunjenje potroaeve obveze iz ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, predvienog lankom 87. ovoga Zakona. Posljedice jednostranog raskida ugovora lanak 90. (1) U sluaju jednostranog raskida ugovora iz lanka 87. ovoga Zakona, potroa ne odgovara za tetu koju je trgovac zbog toga pretrpio te nije duan platiti nikakvu kaznu ili naknadu za raskid ugovora. (2) U sluaju raskida ugovora, svaka je strana duna vratiti drugoj ono to je na temelju tog ugovora primila od druge strane. (3) Ako se priroda pruene usluge protivi vraanju, potroa je duan platiti cijenu dijela usluge koja mu je pruena do trenutka raskida ugovora. (4) Iznos koji bi potroa bio duan platiti trgovcu na temelju stavka 3. ovoga lanka mora biti proporcionalan pruenoj usluzi te ni u kojem sluaju ne smije biti takav da ga se moe ocijeniti kao kaznu ili naknadu za raskid ugovora. (5) Trgovac nema pravo zahtijevati od potroaa plaanje bilo kojeg iznosa na temelju stavka 3. ovoga lanka ako nije u stanju dokazati da je o mogunosti toga plaanja potroa bio obavijeten u prethodnoj obavijesti iz lanka 81. ovoga Zakona, na nain predvien lankom 84. tokom 1. ovoga Zakona. (6) Trgovac nema pravo zahtijevati od potroaa plaanje cijene dijela usluge koja je ispunjena prije jednostranog raskida ugovora iz lanka 87. ovoga Zakona, ako je usluga pruena suprotno odredbi lanka 89. stavka 1. ovoga Zakona. (7) Raskine li potroa ugovor na temelju lanka 87. ovoga Zakona, trgovac je duan bez odgaanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je trgovac ili od njega odreena osoba obavijetena o raskidu ugovora, vratiti potroau sve to je na temelju tog ugovora od njega

49 primio, umanjeno za iznos koji je trgovac ovlaten, na temelju stavka 3. ovoga lanka, naplatiti od potroaa. (8) Raskine li potroa ugovor na temelju lanka 87. ovoga Zakona, duan je bez odgaanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana odailjanja obavijesti o raskidu, vratiti trgovcu ono to je od njega primio na temelju tog ugovora. Utjecaj raskida potroakog ugovora o financijskoj usluzi na druge ugovore lanak 91. Iskoristi li potroa svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz lanka 87. ovoga Zakona, raskidom ugovora o financijskoj usluzi raskida se i svaki drugi ugovor koji je, na temelju ili u vezi s ugovorom o financijskoj usluzi, potroa sklopio s trgovcem ili nekom drugom osobom koja je ugovor s potroaem sklopila na temelju prethodnog sporazuma s trgovcem. Postupanje protivno odredbama ovog odjeljka lanak 92. (1) Ako trgovac ne ispuni bilo koju obvezu predvienu ovim odjeljkom, potroa ima pravo raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku. (2) U sluaju iz stavka 1. ovoga lanka, potroa nee biti duan nadoknaditi trgovcu tetu koju je ovaj zbog raskida pretrpio, niti mu platiti bilo koju drugu naknadu za raskid ugovora. Teret dokaza lanak 93. (1) Trgovac je duan dokazati da je ispunio svoju obvezu prethodnog obavjetavanja potroaa te da je potroa pristao sklopiti ugovor, odnosno pristao na to da mu trgovac zapone pruati ugovorenu uslugu prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz lanka 87. ovoga Zakona. (2) Ugovorna odredba kojom je predvieno da e teret dokaza u odnosu na injenice navedene u stavku 1. ovoga lanka biti na potroau, smatrat e se nepotenom ugovornom odredbom, u smislu odredbi glave II. ovoga dijela Zakona. Odgovarajua primjena lanak 94. Odredbe lanka 46. ovoga Zakona i lanka 107. Zakona o elektronikim komunikacijama na odgovarajui se nain primjenjuju i na ugovore iz ovoga odjeljka. Glava IV.

50 UGOVOR O PRAVU NA VREMENSKI OGRANIENU UPORABU (timeshare), UGOVOR O DUGOTRAJNOM TURISTIKOM PROIZVODU, UGOVOR O PONOVNOJ PRODAJI I UGOVOR O ZAMJENI Podruje primjene lanak 95. (1) Odredbama ove glave Zakona ureuje se ugovor o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), ugovor o dugotrajnom turistikom proizvodu, ugovor o ponovnoj prodaji i ugovor o zamjeni, sklopljen izmeu potroaa i trgovca. (2) Pri izraunavanju trajanja ugovora o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare) ili ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu, uzima se u obzir svaka ugovorna odredba koja dozvoljava preutno obnavljanje ili produenje ugovora. (3) Odredbe ove glave Zakona ne utjeu na primjenu: opih pravila ugovornog prava, pravila koja se odnose na upis nekretnina ili pokretnina, kao i pravila o prijenosu prava vlasnitva na nekretninama, pravila koja se odnose na uvjete osnivanja, odobrenja ili licenciranja, pravila kojima se utvruje pravna priroda prava koja su predmet ugovora ureenih ovom glavom Zakona. Ope odredbe lanak 96. (1) Ugovori iz ove glave Zakona moraju biti sklopljeni u pisanom obliku, na papiru ili nekom drugom trajnom mediju. (2) Ugovori iz ove glave Zakona moraju biti sastavljeni na slubenom jeziku ili jednom od slubenih jezika drave u kojoj potroa boravi ili iji je dravljanin, po njegovu izboru, s time da ako potroa boravi u, ili je dravljanin neke drave lanice Europske unije, moe izabrati slubeni jezik te drave jedino ako je to ujedno slubeni jezik Europske unije. (3) Ako potroa boravi u Republici Hrvatskoj ili ako trgovac obavlja svoju prodajnu djelatnost na podruju Republike Hrvatske, ugovori iz ove glave Zakona moraju u svakom sluaju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku. (4) Ako se ugovor o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare) odnosi na odreenu nekretninu, trgovac je duan dostaviti potroau ovjereni prijevod ugovora na slubeni jezik ili jedan od slubenih jezika drave u kojoj se nekretnina nalazi, s time da, ako se nekretnina nalazi u nekoj dravi lanici Europske unije, ugovor mora biti preveden na slubeni jezik ili jedan od slubenih jezika te drave koji je ujedno i slubeni jezik Europske unije.

51

(5) Ako bi ugovori iz ove glave Zakona bili sastavljeni u vie jezinih inaica, svaka se jezina inaica smatra izvornikom. (6) Potroa mora primiti najmanje dva primjerka ugovora iz ove glave Zakona. Oglaavanje lanak 97. (1) U svakom oglasu koji se odnosi na ugovore iz ove glave Zakona mora biti jasno naznaeno pravo dobivanja prethodne obavijesti iz lanka 98. ovoga Zakona, kao i mjesto na kojem se ta obavijest moe dobiti. (2) Ako se sklapanje ugovora iz ove glave Zakona potroau nudi osobno, na promotivnom ili prodajnom dogaanju, trgovac mora u pozivu jasno navesti komercijalnu svrhu i prirodu dogaanja. (3) Obavijest iz stavka 1. ovoga lanka potroau mora biti dostupna tijekom itavog trajanja dogaanja iz stavka 2. ovoga lanka. (4) Zabranjeno je vremenski ogranienu uporabu (timeshare) i dugotrajni turistiki proizvod oglaavati i/ili nuditi na tritu kao ulaganje. Prethodna obavijest lanak 98. (1) U razumnom roku prije prihvaanja ponude ili sklapanja bilo kojeg ugovora iz ove glave Zakona trgovac je duan, u pisanom obliku, na papiru ili nekom drugom trajnom mediju, potroau na jasan i razumljiv nain pruiti tonu i potpunu obavijest o ugovoru iz ove glave Zakona i to putem standardnog informacijskog obrasca. (2) Obavijest iz stavka 1. ovoga lanka potroau mora biti besplatno stavljena na raspolaganje. (3) Sadraj i oblik obavijesti iz stavka 1. ovoga lanka pravilnikom propisuje ministar nadlean za podruje zatite potroaa. (4) Obavijest iz stavka 1. ovoga lanka mora biti sastavljena na slubenom jeziku ili jednom od slubenih jezika drave u kojoj potroa ima boravite ili iji je dravljanin, prema njegovu izboru, a ako potroa ima boravite ili je dravljanin neke drave lanice Europske unije, moe izabrati slubeni jezik te drave jedino ako je to ujedno slubeni jezik Europske unije. Sadraj ugovora lanak 99. (1) Podaci navedeni u prethodnoj obavijesti iz lanka 98. ovoga Zakona ine sastavni dio ugovora iz ove glave Zakona i ne mogu se izmijeniti, osim ako se ugovorne strane izriito ne

52 sporazume drugaije ili ako izmjene proizau iz neuobiajenih i nepredvidivih okolnosti koje su izvan kontrole trgovca, a ije se posljedice nisu mogle sprijeiti niti uz uporabu dune panje. (2) Trgovac je duan prije sklapanja ugovora obavijestiti potroaa pisanim putem, na papiru ili nekom drugom trajnom mediju, o izmjenama svakog podatka navedenog u prethodnoj obavijesti, a u ugovoru te izmjene moraju biti izriito navedene. (3) Pored podataka navedenih u prethodnoj obavijesti iz lanka 98. ovoga Zakona, ugovori iz ove glave Zakona takoer moraju sadravati: podatke o identitetu, prebivalitu ili sjeditu ugovornih strana, kao i njihove potpise i datum i mjesto sklapanja ugovora. (4) Prije sklapanja ugovora iz ove glave Zakona trgovac je duan potroaa izriito upozoriti na postojanje prava na jednostrani raskid ugovora iz lanka 100. ovoga Zakona, duinu roka za taj raskid, kao i na zabranu plaanja unaprijed za vrijeme trajanja tog roka za raskid. (5) Svaki ugovor iz ove glave Zakona mora sadravati zaseban standardni obrazac za jednostrani raskid ugovora iz lanka 100. ovoga Zakona. (6) Ugovorne odredbe o postojanju prava na jednostrani raskid ugovora, duini tog roka te zabrani plaanja unaprijed za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid, potroa mora zasebno potpisati. (7) Sadraj i oblik standardnog obrasca iz stavka 5. ovoga lanka propisuje pravilnikom ministar nadlean za podruje zatite potroaa. Pravo potroaa na jednostrani raskid ugovora lanak 100. (1) Potroa moe, ne navodei razlog, pisanim putem na papiru ili nekom drugom trajnom mediju raskinuti ugovore iz ove glave Zakona, u roku od 14 dana. (2) Rok za jednostrani raskid ugovora iz stavka 1. ovoga lanka zapoinje tei od: dana sklapanja ugovora ili predugovora, dana kad je potroa primio primjerak ugovora ili predugovora, ako je primitak uslijedio nakon sklapanja ugovora ili predugovora. (3) Pravo potroaa na jednostrani raskid ugovora ili predugovora iz ove glave Zakona prestaje: istekom jedne godine i 14 dana raunajui od dana iz stavka 2. ovoga lanka, ako trgovac nije popunio standardni obrazac za jednostrani raskid ugovora iz lanka 99. ovoga Zakona i dostavio ga potroau u pisanom obliku, na papiru ili nekom drugom trajnome mediju,

53 istekom tri mjeseca i 14 dana raunajui od dana iz stavka 2. ovoga lanka, ako prethodna obavijest iz lanka 98. ovoga Zakona nije dostavljena potroau u pisanom obliku, na papiru ili nekom drugom trajnom mediju. (4) Ako je trgovac ispunio i predao potroau u pisanom obliku, na papiru ili drugom trajnom mediju, standardni obrazac za jednostrani raskid ugovora u roku od jedne godine od dana iz stavka 2. ovoga lanka, rok za jednostrani raskid ugovora poinje tei od dana kada potroa zaprimi taj obrazac. (5) Ako je prethodna obavijest iz lanka 98. ovoga Zakona dostavljena potroau u pisanom obliku, na papiru ili drugom trajnom mediju, u roku od tri mjeseca od dana iz stavka 2. ovoga lanka, rok za jednostrani raskid ugovora poinje tei od dana kada potroa zaprimi prethodnu obavijest. (6) Ako je potroau istodobno s ugovorom o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare) ponuen ugovor o zamjeni, na oba ugovora primjenjuje se samo jedan rok za jednostrani raskid ugovora iz stavka 1. ovoga lanka, s time da se rok za jednostrani raskid u pogledu oba ugovora rauna u skladu s odredbom stavka 2. ovoga lanka. (7) Potroa jednostrano raskida ugovor iz ove glave Zakona obavijeu u pisanom obliku, na papiru ili na drugom trajnom mediju, pri emu koristi standardni obrazac za jednostrani raskid ugovora iz lanka 99. stavka 5. ovoga Zakona. (8) Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme ako je potroa obavijest o raskidu iz stavka 7. ovoga lanka poslao trgovcu prije isteka roka za jednostrani raskid.

Uinak koritenja prava na jednostrani raskid ugovora lanak 101. (1) U sluaju jednostranog raskida ugovora iz lanka 100. ovoga Zakona potroa nije duan trgovcu naknaditi nikakve trokove niti je duan platiti vrijednost usluge koja mu je na temelju ugovora bila ispunjena prije nego to je iskoristio svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz lanka 100. ovoga Zakona. (2) U sluaju jednostranog raskida ugovora iz lanka 100. ovoga Zakona potroa ne odgovora za tetu koja nastane trgovcu zbog toga to je potroa iskoristio svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Plaanje unaprijed lanak 102. (1) Prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz lanka 100. ovoga Zakona zabranjeno je od potroaa zahtijevati bilo kakvo plaanje unaprijed, davanje jamstava, rezervaciju novca na raunu, izriito priznanje duga ili izvrenje bilo koje druge financijske transakcije u vezi s ugovorom o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), ugovorom o dugotrajnom turistikom proizvodu te ugovorom o zamjeni.

54 (2) U pogledu ugovora o ponovnoj prodaji, zabranjeno je zahtijevati od potroaa bilo kakvo plaanje unaprijed, davanje jamstava, rezervaciju novca na raunu, izriito priznanje duga ili izvrenje bilo koje druge financijske transakcije prije nego to ponovna prodaja prava bude izvrena, odnosno ugovor o ponovnoj prodaji prestane na neki drugi nain. Posebna pravila o ugovorima o dugotrajnom turistikom proizvodu lanak 103. (1) Kod ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu plaanje se obavlja iskljuivo na temelju plana obrone otplate. (2) Zabranjeno je bilo kakvo plaanje na temelju ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu koje nije utemeljeno na planu obrone otplate. (3) Sva plaanja na temelju ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu, ukljuujui plaanje bilo koje lanarine, moraju biti podijeljena na jednake godinje obroke. (4) Za svako plaanje na temelju ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu trgovac je duan uputiti potroau pisani zahtjev za plaanje, na papiru ili drugom trajnom mediju, najkasnije 14 dana prije datuma dospijea pojedinog obroka. (5) Od drugog obroka nadalje potroa moe raskinuti ugovor o dugotrajnom turistikom proizvodu bez plaanja bilo kakve naknade ili kazne, i to upuivanjem obavijesti trgovcu u roku od 14 dana od primitka zahtjeva za plaanje pojedinog obroka. (6) Pravo potroaa iz stavka 5. ovoga lanka ne utjee na njegovo pravo da raskine ugovor ili na drugi nain dovede do prestanka ugovora, koje ima na temelju ovoga ili drugih zakona. Raskid povezanih ugovora lanak 104. (1) Jednostranim raskidom ugovora o vremenski ogranienoj uporabi (timeshare) ili ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu raskida se i bilo koji, s njima povezani ugovor o zamjeni ili bilo koji drugi povezani ugovor, bez ikakvih trokova za potroaa. (2) Ne dovodei u pitanje odredbe zakona kojim se ureuje potroako kreditiranje, ako je radi potpune ili djelomine isplate cijene iz ugovora iz ove glave Zakona potroau odobren kredit od strane trgovca ili tree osobe, na temelju sporazuma te osobe i trgovca, raskidom nekog od tih ugovora raskida se i ugovor o kreditu. (3) U sluaju raskida ugovora o kreditu iz stavka 2. ovoga lanka potroa nije duan platiti davatelju kredita nikakvu naknadu, trokove, kamatu ili kaznu niti mu je duan popraviti tetu. (4) Povezani ugovor raskida se u trenutku kad trgovac primi obavijest iz lanka 100. ovoga Zakona, bez obzira na to je li povezani ugovor sklopljen s trgovcem ili treom osobom, na temelju njezina sporazuma s trgovcem.

55 (5) Ako je povezani ugovor sklopljen s treom osobom, na temelju njezina sporazuma s trgovcem, potroa nije duan obavijestiti tu osobu o raskidu ugovora, ve je to duan uiniti trgovac. (6) Trgovac ili trea osoba s kojom je potroa sklopio povezani ugovor duna je potroau vratiti sve to je na temelju povezanog ugovora primila od njega, i to u roku od 30 dana od kada je trgovac primio obavijest iz lanka 100. ovoga Zakona.

Dio IV. PROCESNOPRAVNA ZATITA PRAVA POTROAA Glava I. IZVANSUDSKO RJEAVANJE POTROAKIH SPOROVA

lanak 105. (1) U sluaju spora izmeu potroaa i trgovca, moe se podnijeti prijava Sudu asti Hrvatske gospodarske komore, Sudu asti Hrvatske obrtnike komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. (2) Postupak pred sudovima asti iz stavka 1. ovoga lanka provodi se sukladno Pravilniku o Sudu asti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda asti pri Hrvatskoj obrtnikoj komori kojima se propisuje da su lanovi vijea tih sudova, osim nezavisnih pravnih strunjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potroaa. (3) Mirenje pred centrima za mirenje iz stavka 1. ovoga lanka provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje iz stavka 1. ovoga lanka. (4) Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnika komora e uz suglasnost ministra nadlenog za zatitu potroaa donijeti odluke o trokovima u postupcima pred Sudom asti Hrvatske gospodarske komore i Sudom asti Hrvatske obrtnike komore.

Glava II. ZATITA KOLEKTIVNIH INTERESA POTROAA Tuba za zatitu kolektivnih interesa potroaa lanak 106. (1) Svako ovlateno tijelo ili osoba ima pravo pokrenuti postupak za zatitu kolektivnih interesa potroaa protiv osobe ije je postupanje u suprotnosti s odredbama lanka 4. stavka 1., lanka 7., lanka 30. do 40., lanka 42., lanka 44. do 104. ovoga Zakona, odredbama lanka 400. do 429. te lanka 881. do 903. Zakona o obveznim odnosima, odredbama Zakona

56 o elektronikoj trgovini, odredbama lanka 11. do 49. Zakona o elektronikim medijima, odredbama Zakona o potroakom kreditiranju, odredbama Zakona o uslugama, odredbama Zakona o lijekovima, Pravilnika o nainu oglaavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima osim lanka 4. do 10., te Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijea od 16. veljae 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004. (2) Postupak iz stavka 1. ovoga lanka moe se pokrenuti protiv pojedinog trgovca ili skupine trgovaca iz istoga gospodarskog sektora ije je postupanje u suprotnosti s propisima iz stavka 1. ovoga lanka, komorskih i interesnih udruga trgovaca koje promiu protupravno postupanje ili protiv nositelja pravila postupanja trgovaca kojima se promie koritenje nepotene poslovne prakse, kako je ona definirana odredbama dijela I. glave IV. ovoga Zakona. Tijela i osobe ovlatene pokrenuti postupak za zatitu kolektivnih interesa potroaa lanak 107. (1) Postupak iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona mogu tubom za zatitu kolektivnih interesa potroaa pokrenuti ovlatena tijela ili osobe koje imaju opravdani interes za kolektivnu zatitu potroaa, kao to su, primjerice, udruge za zatitu potroaa, te dravna tijela nadlena za zatitu potroaa. (2) Vlada Republike Hrvatske e na prijedlog ministra nadlenog za poslove zatite potroaa odlukom odrediti tijela ili osobe ovlatene za pokretanje postupka za zatitu kolektivnih interesa potroaa iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona pred nadlenim sudom iz lanka 110. ovoga Zakona. (3) Vlada Republike Hrvatske e na prijedlog ministra nadlenog za poslove zatite potroaa odlukom iz stavka 2. ovoga lanka odrediti tijela i osobe ovlatene za pokretanje postupka za zatitu kolektivnih interesa potroaa pred nadlenim tijelom neke od drava lanice Europske unije. (4) Odluka iz stavka 2. ovoga lanka bit e dostavljena Europskoj komisiji na zahtjev tijela i osoba ovlatenih za pokretanje postupka za zatitu kolektivnih interesa potroaa iz stavka 3. ovoga lanka. (5) Ako je postupanje odreenog trgovca ili skupine trgovaca sa sjeditem u Republici Hrvatskoj, u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa koji su navedeni u lanku 106. stavku 1. ovoga Zakona i utjee ili moe utjecati na poloaj potroaa u nekoj dravi lanici Europske unije, postupak iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona moe pokrenuti udruga za zatitu potroaa iz te drave ili neko drugo neovisno dravno tijelo koje je po propisima te drave ovlateno pokrenuti postupak za zatitu kolektivnih interesa potroaa. (6) Postupak iz stavka 5. ovoga lanka moe se pokrenuti i protiv trgovaca sa sjeditem izvan Republike Hrvatske, a ije ponaanje dovodi do povrede propisa iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona.

57 (7) Strane osobe iz stavka 5. ovoga lanka ovlatene su pokrenuti postupak iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona, ukoliko su uvrtene na popis tijela i osoba ovlatenih za pokretanje postupka za zatitu kolektivnih interesa objavljen u Slubenom listu Europske unije.

Postupci koji prethode pokretanju sudskog postupka lanak 108. (1) Prije pokretanja postupka za zatitu kolektivnih interesa potroaa iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona ovlaten tijelo ili osoba iz lanka 107. ovoga Zakona duna je trgovca ili drugu osobu iz lanka 106. stavka 2. ovoga Zakona prethodno pisano upozoriti da e u sluaju da ne prekine s nedoputenim ponaanjem protiv njega pokrenuti postupak iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona. (2) Ovlateno tijelo ili osoba ne moe pokrenuti postupak iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona prije isteka roka od etrnaest dana od dana dostave prethodnog upozorenja iz stavka 1. ovoga lanka. lanak 109. (1) Prije pokretanja postupka iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona, stranke mogu pokrenuti postupak mirenja pred centrom za mirenje radi postizanja nagodbe. (2) Mirenje iz stavka 1. ovoga lanka provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju i Pravilnika o mirenju centra za mirenje iz stavka 1. ovoga lanka. Stvarna i mjesna nadlenost suda lanak 110. (1) Za suenje u postupcima iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona stvarno je nadlean trgovaki sud. (2) Za suenje u postupcima iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona mjesno je nadlean trgovaki sud prema mjestu sjedita, odnosno podrunice tuenika, a ukoliko tuenik nema sjedite ni podrunicu, mjesno je nadlean trgovaki sud na ijem se podruju nalazi prebivalite tuenika. (3) Za suenje u postupcima iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona, protiv osobe koja nema opu mjesnu nadlenost u Republici Hrvatskoj mjesno je nadlean trgovaki sud kada je na njegovom podruju dolo ili je moglo doi do povrede propisa iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno mjesno je nadlean trgovaki sud na podruju kojeg su nastale tetne posljedice odnosne povrede. Teret dokaza lanak 111.

58 (1) Ako je postupak iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona pokrenut povodom povrede odredbi lanka 4. stavka 1., lanka 39. i 40., lanka 42., lanka 44. do 48. i lanka 57. do 79. ovoga Zakona, trgovac je duan dokazati da je potroau dostavio prethodnu obavijest, odnosno da se pridravao rokova za ispunjenje ugovora. (2) Ako je postupak iz lanka 106. ovoga Zakona pokrenut povodom povrede odredbi lanaka 80. do 94. ovoga Zakona, trgovac je duan dokazati da je ispunio svoju obvezu prethodnog obavjetavanja potroaa te da je potroa pristao sklopiti ugovor, odnosno pristao na to da mu trgovac pone pruati ugovorenu uslugu prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz lanka 87. ovoga Zakona. (3) U sluaju iz stavka 2. ovoga lanka, ugovorna odredba kojom je predvieno da e teret dokaza u odnosu na injenice navedene u stavku 2. ovoga lanka leati na potroau smatra se nepotenom ugovornom odredbom, u smislu odredbi dijela III. glave II. ovoga Zakona. lanak 112. Ako je postupak iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona pokrenut povodom povrede odredbi lanaka 30. do 38. ovoga Zakona, prilikom odluivanja o tome je li poslovna praksa nepotena nee se uzimati u obzir je li tom praksom nekome prouzroena teta, odnosno je li vjerojatno da e nekome biti prouzroena teta, kao niti je li trgovac protiv kojeg se vodi postupak kriv za nedoputenost poslovne prakse. Predmnijeva netonosti injeninih navoda lanak 113. (1) Ako je postupak iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona pokrenut povodom povrede odredbi lanaka 30. do 38. ovoga Zakona, nadleni sud iz lanka 110. ovoga Zakona, ako je to primjereno s obzirom na okolnosti sluaja te uzimajui u obzir opravdane interese trgovca, e zahtijevati od trgovca protiv kojeg se postupak vodi da u roku od sedam dana dostavi dokaze koji potvruju istinitost injeninih navoda iznesenih u okviru poslovne prakse. (2) Ako dokazi iz stavka 1. ovoga lanka ne budu dostavljeni u roku predvienom stavkom 1. ovoga lanka ili ako nadleni sud iz lanka 110. ovoga Zakona smatra da su dostavljeni dokazi nepotpuni ili nedovoljni, smatra se da su injenini navodi izneseni u okviru poslovne prakse neistiniti. Odluka suda lanak 114. Ako utvrdi da je tubeni zahtjev osnovan, sud e odlukom: 1. utvrditi in povrede propisa o zatiti potroaa iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona i precizno ga definirati, 2. narediti tueniku da prekine s postupanjem koje je protivno propisima o zatiti potroaa iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona, te narediti mu da, ukoliko je to mogue, usvoji mjere

59 koje su potrebne za uklanjanje tetnih posljedica koje su nastale zbog njegovog protupravnog ponaanja i 3. zabraniti mu takvo ili slino ponaanje ubudue. Objava sudske odluke lanak 115. Sud e naloiti tueniku da o svom troku objavi cijelu ili dio odluke ukoliko njeno objavljivanje moe doprinijeti da se ublae ili u potpunosti iskljue tetne posljedice povrede propisa o zatiti potroaa iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona. Sankcije za nepostupanje po odluci suda lanak 116. (1) Odlukom iz lanka 114. ovoga Zakona kojom se usvaja tubeni zahtjev, sud odreuje rok za ispunjenje odluke. (2) Sud e na zahtjev tijela ili osobe ovlatene za pokretanje postupka iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona odrediti u svojoj odluci novanu kaznu za sluaj da tuenik dobrovoljno ne ispuni obvezu iz sudske odluke, odnosno ukoliko je obvezu ispunio sa zakanjenjem, za svaki dan zakanjenja i to ovisno o ozbiljnosti povrede prava zatite potroaa. (3) Na odreivanje novane kazne iz stavka 2. ovoga lanka na odgovarajui e se nain primijeniti odredbe Ovrnog zakona koje ureuju odmjeravanje i odluivanje o novanoj kazni kao osnovnom sredstvu ovrhe. (4) Ukoliko sud odlukom obvee tuenika na isplatu odreenog novanog iznosa iz stavka 2. ovog lanka, taj e iznos biti uplaen u korist dravnog prorauna Republike Hrvatske.

Uinak sudske odluke prema treima lanak 117. (1) Odluka kojom sud usvaja tubeni zahtjev obvezuje tuenika da se u budunosti suzdri od istog ili slinog protupravnog ponaanja u odnosu na sve potroae. (2) Ovrhu na temelju odluke iz stavka 1. ovoga lanka moe, osim tuitelja i ovlatenog tijela ili osobe iz lanka 107. stavka 2. ovoga Zakona, traiti i svaki potroa iz stavka 1. ovoga lanka. Obvezujua snaga sudske odluke za ostale sudove lanak 118.

60 Odluka suda donesena u postupku za zatitu kolektivnih interesa potroaa iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona u smislu postojanja povrede propisa zatite potroaa iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona obvezuje ostale sudove u postupku koji potroa osobno pokrene radi naknade tete koja mu je uzrokovana postupanjem tuenika. Privremene mjere lanak 119. (1) Sud moe, do donoenja konane odluke, odrediti privremenu mjeru kojom e narediti prekid odreenog postupanja koje je suprotno odredbama lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona. (2) Privremena mjera iz stavka 1. ovoga lanka moe se odrediti bez dokazivanja pretpostavki za odreivanje privremene mjere radi osiguranja nenovane trabine sukladno Ovrnom zakonu. lanak 120. Pokretanje ili voenje postupka pokrenutog na temelju lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona ne sprijeava osobu kojoj je, postupanjem trgovca koje je suprotno odredbama ovoga Zakona i drugih propisa koji su navedeni u lanku 106. stavku 1. ovoga Zakona, prouzroena teta da pokrene pred nadlenim sudom postupak za nadoknadu tete protiv trgovca koji joj je nedoputenim postupanjem prouzroio tetu, da pred sudom pokrene postupak za ponitenje ili utvrivanje nitetnosti ugovora koji je sklopljen pod utjecajem nedoputenog postupanja, odnosno da pred sudom pokrene bilo koji drugi postupak kojim e zahtijevati ostvarenje prava koja joj pripadaju na temelju pravila sadranih u ovom ili drugim zakonima. Dobrovoljna kontrola lanak 121. (1) Pokretanje postupka iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona ne iskljuuje mogunost dobrovoljne kontrole postupanja trgovaca od strane odreenih samostalnih organizacija niti iskljuuje mogunost da ovlateno tijelo ili osoba navedena u lanku 107. ovoga Zakona pokrene pred tim samostalnim organizacijama odgovarajui postupak protiv onih lanova tih organizacija koji postupaju suprotno odredbama ovoga i drugih zakona, navedenih u lanku 106. stavku 1. ovoga Zakona. (2) Ako se postupak iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona pokree zbog povrede odredbi lanka 30. do 38. ovoga Zakona, pokretanje tog postupka ne iskljuuje mogunost kontrole nepotene poslovne prakse od strane nositelja pravila postupanja trgovaca niti iskljuuje mogunost da ovlaeno tijelo ili osobe navedena u lanku 107. ovoga Zakona pokrenu pred nositeljem pravila postupanja trgovaca ili nekim njegovim tijelom odgovarajui postupak protiv onih trgovaca koji postupaju suprotno pravilima postupanja trgovaca. (3) Pokretanje postupaka iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka ni u kojem sluaju ne predstavlja odricanje od prava da se protiv odreenog trgovca, skupine trgovaca ili interesnih udruga trgovaca pokrene postupak predvien lankom 106. ovoga Zakona.

61 Podredna primjena opih propisa procesnog prava lanak 122. U postupku povodom tube iz lanka 106. stavka 1. ovoga Zakona nadleni e sud primjenjivati na odgovarajui nain odredbe Zakona o parninom postupku i Ovrnog zakona, ako ovim Zakonom nije drugaije odreeno. Suradnja nacionalnih tijela nadlenih za provedbu propisa o zatiti potroaa lanak 123. Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadlenog za poslove zatite potroaa uredbom imenuje tijela koja e biti nadlena za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijea od 27. listopada 2004. o suradnji izmeu nacionalnih tijela odgovornih za nadzor nad provedbom propisa o zatiti potroaa. Dio V. INSTITUCIONALNI OKVIR ZATITE POTROAA Glava I. NOSITELJI ZATITE POTROAA lanak 124. Nositelji zatite potroaa su: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, ministarstvo nadleno za poslove zatite potroaa, nadlene inspekcije, Nacionalno vijee za zatitu potroaa, poslovna udruenja, udruge za zatitu potroaa, jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave i ostala tijela javne vlasti, svako iz svoje nadlenosti. Nacionalno vijee za zatitu potroaa lanak 125. (1) Vlada Republike Hrvatske odlukom osniva Nacionalno vijee za zatitu potroaa (u daljnjem tekstu: Vijee). (2) Vijee ine predstavnici Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Ministarstva zdravlja, Hrvatska agencija za potu i elektronilke komunikacije, Hrvatska narodna banka, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Vijee za vodne usluge, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnika komora, Hrvatska udruga poslodavaca, trgovakog suda, udruga za zatitu potroaa i neovisni strunjaci iz podruja zatite potroaa koji se imenuju na 4 godine. (3) Vijee je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. (4) Vijee sudjeluje u izradi Nacionalnog programa zatite potroaa i Izvjea o provedbi Nacionalnog programa za zatitu potroaa, potie izmjene i dopune postojeih propisa, donoenje novih propisa iz podruja zatite potroaa, te sudjeluje u kreiranju politike zatite potroaa.

62 (5) Rad Vijea je javan. (6) Vijee donosi poslovnik o svom radu. (7) Vijee podnosi Vladi Republike Hrvatske godinje izvjee o svom radu. (8) Vijee ima tajnika koji obavlja strune poslove za potrebe Vijea. (9) Administrativne poslove za Vijee obavlja ministarstvo nadleno za poslove zatite potroaa. Jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave lanak 126.
Jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave dune su na svom podruju poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadlenosti u podruju zatite potroaa, a posebno: 1. informirati i educirati potroae, 2. organizirati savjetovanje potroaa, 3. inicirati i podupirati projekte udruga koji unaprjeuju i promiu prava potroaa, 4. sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa zatite potroaa na lokalnoj razini, 5. obavljati i druge poslove, u skladu sa posebnim propisima.

Odjeljak I. UDRUGE ZA ZATITU POTROAA lanak 127. (1) Udruge za zatitu potroaa osnivaju potroai radi promicanja i zatite svojih prava i interesa. (2) Na udruge za zatitu potroaa na odgovarajui nain primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama. (3) Udruge za zatitu potroaa u Republici Hrvatskoj mogu se udruivati u saveze radi provoenja politike zatite potroaa, uzajamne potpore i ostvarivanja zajednikih interesa na nacionalnoj i meunarodnoj razini. Neovisnost udruga za zatitu potroaa lanak 128. (1) Udruge za zatitu potroaa moraju u svojem djelovanju biti neovisne od trgovaca. (2) Udruge za zatitu potroaa svoju neovisnost ureuju statutom.

63 Poslovi udruga lanak 129. Udruge za zatitu potroaa mogu na podruju zatite potroaa obavljati osobito sljedee poslove: 1. pruati preventivnu zatitu putem informiranja i savjetovanja potroaa o njihovim pravima i obvezama, 2. provoditi, putem akreditiranih laboratorija, usporedne testove proizvoda i rezultate objavljivati u medijima, 3. provoditi preko akreditiranih laboratorija u zemlji, a po potrebi i u inozemstvu, naknadna ispitivanja proizvoda stavljenih na trite, 4. pruati pomo oteenom potroau u nastupu prema trgovcu, 5. davati primjedbe i prijedloge kod donoenja propisa koji se odnose na podruje zatite potroaa, 6. obavljati i druge poslove iz podruja zatite potroaa.

Glava II. NACIONALNI PROGRAM ZATITE POTROAA lanak 130. (1) Nacionalnim programom zatite potroaa odreuju se ciljevi, mjere, prioritetna podruja te aktivnosti u provoenju politike zatite potroaa u odreenom razdoblju. (2) Nacionalni program zatite potroaa donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od etiri godine. (3) Vlada Republike Hrvatske izvjeuje Hrvatski sabor o ostvarivanju politike zatite potroaa iz Nacionalnog programa zatite potroaa. Provoenje politike zatite potroaa lanak 131. Aktivnosti vezane za provoenje politike zatite potroaa i koordinaciju rada svih nositelja zatite potroaa u vezi s provedbom Nacionalnog programa zatite potroaa provodi ministarstvo nadleno za poslove zatite potroaa. Savjetovanje, informiranje i edukacija potroaa lanak 132.

64 (1) Aktivnosti na podruju zatite potroaa odreene Nacionalnim programom zatite potroaa, osobito savjetovanje, edukaciju i informiranje potroaa mogu obavljati udruge za zatitu potroaa ili druge fizike ili pravne osobe na temelju javnog natjeaja. (2) Javni natjeaj za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga lanka raspisuje ministar nadlean za poslove zatite potroaa, elnik tijela javne vlasti nadlenog za pojedino podruje zatite potroaa, odnosno elnik tijela jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave. (3) Udruge i druge fizike i pravne osobe koje obavljaju poslove iz stavka 1. ovoga lanka dune su na svojim mrenim stranicama objaviti godinje izvjee o svojim aktivnostima koje sadri i podatke o svim prihodima i trokovima rada. (4) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga lanka sufinanciraju se iz dravnog prorauna Republike Hrvatske, odnosno prorauna jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave. (5) Jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave dune su osigurati prostor za obavljanje poslova savjetovanja potroaa iz Nacionalnog programa zatite potroaa. lanak 133. (1) Nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg kolovanja trebaju sadrati osnovna znanja o pravima i obvezama vezanim za zatitu potroaa. (2) Ministarstvo nadleno za poslove zatite potroaa zajedno s ministarstvom nadlenim za poslove obrazovanja sudjeluje u pripremanju odgojnih i obrazovnih programa zatite potroaa u okviru nastavnih planova i programa. (3) Ministarstvo nadleno za poslove zatite potroaa i udruge za zatitu potroaa surauju s odgojno-obrazovnim institucijama, te provode druge odgojno-obrazovne aktivnosti informiranja i edukacije iz podruja zatite potroaa.

Dio VI. INSPEKCIJSKI NADZOR lanak 134. Nadzor nad provoenjem ovoga Zakona obavljaju trini inspektori Ministarstva gospodarstva u skladu s ovlastima odreenim posebnim zakonom. lanak 135. Trini inspektor e uzeti u obzir prijavu potroaa, tek nakon to je potroa iscrpio postupke iz lanka 10. stavka 1. i 2. i/ili lanka 25. stavka 5. ovoga Zakona. lanak 136.

65 (1) U provedbi Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijea od 27. listopada 2004. o suradnji izmeu nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zatiti potroaa (Uredba o suradnji u zatiti potroaa) trini inspektor ovlaten je: 1. pristupiti svim bitnim dokumentima u bilo kojem obliku koji se odnose na krenje prava potroaa unutar Europske unije, 2. zatraiti od trgovca sve bitne informacije koje se odnose na krenje prava potroaa unutar Europske unije, 3. provesti potreban nadzor sukladno lanku 21. Zakona o inspekcijama u gospodarstvu, 4. u pisanom obliku zahtijevati od trgovca da prestane s krenjem prava potroaa unutar Europske unije i po potrebi javno objaviti, 5. zatraiti izjavu trgovca koji je odgovoran za krenje prava potroaa unutar Europske unije kojom se obvezuje da e prestati s krenjem prava unutar Europske unije i po potrebi javno ju objaviti, 6. narediti prestanak ili zabraniti krenja prava potroaa unutar Europske unije i po potrebi javno objaviti pravomonu odluku, (2) U sluaju da trgovac dragovoljno ne ispuni obvezu iz pravomone odluke iz stavka 1. toke 6. ovoga lanka, pokrenut e prisilno izvrenje sukladno Zakonu o opem upravnom postupku. lanak 137. (1) U provedbi inspekcijskog nadzora trini inspektor e rjeenjem trgovcu privremeno zabraniti prodaju proizvoda i pruanje usluga do otklanjanja nalazom utvrenih nepravilnosti ako: 1. ne oznai proizvode sukladno lanku 6. ovoga Zakona, 2. maloprodajna cijena proizvoda i usluge i cijena za jedinicu mjere nije istaknuta jasno, vidljivo, itljivo i na nain kako je to propisano lankom 7. stavkom 1., 2., 5., 7. i 8. ovoga Zakona, 3. uvjeti prodaje nisu istaknuti jasno, vidljivo i itljivo u poslovnim prostorijama trgovca (lanak 8. stavak 2.), 4. prilikom posebnih oblika prodaje kao i prilikom odobravanja popusta za pojedine proizvode ili grupe proizvoda trgovac nije istaknuo cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje odnosno popusta (lanak 18. stavak 4.), 5. proizvode koje prodaje na akcijskoj prodaji nije jasno, vidljivo i itljivo oznaio rijeima akcija ili akcijska prodaja (lanak 19. stavak 2.), 6. najvei postotak snienja cijena na proizvodima ne iznosi najmanje jednu petinu koliine svih proizvoda koji se prodaju na poetku sezonskog snienja (lanak 21. stavak 5.),

66 7. prodaje proizvod koji ima greku, a nije jasno, vidljivo i itljivo obiljeio na proizvodu ili na prodajnome mjestu da je rije o prodaji proizvoda s grekom te upoznao potroaa u emu se sastoji greka na proizvodu (lanak 22.), 8. proizvod koji se prodaje po nioj cijeni od cijene u redovnoj prodaji jer mu uskoro istjee rok uporabe, nema dodatno jasno, vidljivo i itljivo istaknut krajnji rok uporabe (lanak 23.). (2) Trini inspektor e trgovcu rjeenjem zabraniti obavljanje poslovne prakse koja se u smislu lanka 32. do 38. ovoga Zakona smatra nepotenom. (3) Trini inspektor e rjeenjem narediti trgovcu otklanjanje utvrene nepravilnosti odreujui rok u kojem se ta nepravilnost mora ukloniti ako tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi da: 1. nije obraunao i isplatio kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oroene tedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, raunajui od dana primljenog predujma do dana isporuke proizvoda (lanak 13. stavak 1.), 2. nije potroau vratio uplaeni predujam te obraunao i isplatio kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oroene tedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, raunajui od dana primljenog predujma do dana isplate jer nije bio u mogunosti isporuiti ugovoreni proizvod ili ugovorenu uslugu (lanak 13. stavak 2.), 3. ne primjenjuje obraun i cijene ureene posebnim propisima (lanak 24. stavak 2.) , 4. potroau nije ispunio ugovor (lanak 43. stavak 1.), 5. u sluaju proizvoda s materijalnim nedostatkom nije prema izboru potroaa uklonio nedostatak na proizvodu, nije predao drugi proizvod bez nedostatka, nije snizio cijenu te po proteku naknadnog razumnog roka za ispunjenje, odnosno nakon izjave trgovca da nee ispuniti ugovor ili ako iz konkretnog sluaja oito proizlazi da trgovac nee ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, nije na zahtjev potroaa vratio iznos plaen za taj proizvod ili nije ispunio drugu obvezu koju je bio duan ispuniti sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke (lanak 43. stavak 2.), 6. proizvod za koji je dano jamstvo nije popravio u razumnom roku ili ako to nije uinio, a umjesto toga nije potroau predao proizvod koji je ispravan ili nije ispunio drugu obvezu koju je bio duan ispuniti sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari (lanak 43. stavak 3.), 7. prije sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu nije obavijestio potroaa o svim podacima iz lanka 57. ovoga Zakona, 8. prije sklapanja ugovora na daljinu o prodaji financijskih usluga nije dostavio potroaima prethodnu obavijest, ugovorene odredbe i uvjete u pisanom obliku ili nekom drugom, potroau dostupnom, trajnom mediju, ili prethodna obavijest ne sadri sve podatke koji su predvieni lancima 81. do 85. ovoga Zakona, 9. pri oglaavanju postupa suprotno odredbama lanka 97. ovoga Zakona,

67 10. potroau nije predao obavijest sukladno lanku 98. ovoga Zakona, 11. nije obavijestio potroaa sukladno odredbi lanka 98. stavka 1. i 4., te lanka 99. stavaka 2. i 4. ovoga Zakona, 12. ugovor ne sadri podatke sukladno lanku 99. ovoga Zakona. (4) Trini inspektor e rjeenjem narediti trgovcu: 1. vraanje vie naplaenog iznosa oteenom potroau ako utvrdi da se nije pridravao istaknute maloprodajne cijene i uvjeta prodaje (lanak 7. stavak 7.), 2. vraanje novanog iznosa oteenom potroau, ako utvrdi da je naplatio izdavanje opomene (lanak 15. stavak 1.), 3. vraanje dodatno naplaenog novanog iznosa oteenom potroau bez njegovog izriitog pristanka (lanak 47.), 4. vraanje potroau uplaenog iznosa na temelju ugovora, ako je potrebno i plaene trokove dostave, ako utvrdi da je potroa jednostrano raskinuo ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, a trgovac mu nije vratio plaeni iznos (lanak 76. stavak 1.). (5) alba izjavljena protiv rjeenja iz stavka 2., 3. i 4. ovoga lanka ne odgaa izvrenje rjeenja. (6) Rjeenje iz stavka 1. ovoga lanka inspektor nee donositi ako su utvrene nepravilnosti otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno do donoenja rjeenja, to e inspektor utvrditi i navesti u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

Dio VII. PREKRAJNE ODREDBE lanak 138. (1) Novanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit e se za prekraj trgovac-pravna osoba ako: 1. jasno, vidljivo i itljivo ne istakne iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluga koje prua (lanak 7. stavak 1.), 2. se ne pridrava istaknute maloprodajne cijene i uvjeta prodaje (lanak 7. stavak 7.), 3. pri oglaavanju u kojem se navodi maloprodajna cijena proizvoda ili usluga ne navede i cijenu za jedinicu mjere (lanak 7. stavak 8.), 4. ako bez opravdanog razloga odbije sklopiti ugovor o prodaji proizvoda ili pruanju usluge ako to ne proizlazi iz okolnosti sluaja (lanak 8. stavak 1.),

68 5. uvjete prodaje ne istakne jasno, vidljivo i itljivo u prodajnom prostoru (lanak 8. stavak 2.), 6. ne omogui provjeru ispravnosti zaraunatog iznosa u odnosu na kupljene proizvode ili pruene usluge (lanak 9. stavak 1.), 7. ne omogui podnoenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama ili ne potvrdi primitak prigovora (lanak 10. stavak 1.), 8. ne omogui podnoenje pisanog prigovora putem pote, telefaks ureaja ili elektronike pote (lanak 10. stavak 2.), 9. u poslovnim prostorijama vidljivo ne istakne obavijest o nainu podnoenja pisanih prigovora iz lanka 10. stavka 1. i 2. ovoga Zakona (lanak 10. stavak 3.), 10. na raunu ispostavljenom za javnu uslugu vidljivo ne istakne obavijest o nainu podnoenja pisanog prigovora (lanak 10. stavak 4.), 11. u pisanom obliku ne odgovori na zaprimljeni prigovor potroaa iz lanka 10. stavka 1. kao i na pisane prigovore potroaa zaprimljene putem pote, telefaks ureaja ili elektronike pote najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora (lanak 10. stavak 5.), 12. ne vodi i uva evidenciju prigovora potroaa iz lanka 10. stavka 1. i 2. ovoga Zakona na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potroaa (lanak 10. stavak 6.), 13. ne ispostavi ponudu s opisom radova te upotrijebljenog materijala i dijelova za popravak za usluge popravaka i odravanja proizvoda ija je vrijednost vea od 500,00 kuna (lanak 12. stavak 1.), 14. ne postupi sukladno lanku 47. ovoga Zakona ukoliko se tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih dijelova (lanak 12. stavak 2.), 15. ambalaa dovodi potroaa u zabludu u pogledu mase i veliine proizvoda te ako nije sukladna posebnim zahtjevima za ambalau (lanak 16. stavak 1.), 16. ne istakne jasno, vidljivo i itljivo cijenu proizvoda i usluge zamatanja (lanak 16. stavak 2.), 17. na zahtjev potroaa ne zadri ambalau prodanog proizvoda (lanak 16. stavak 3.), 18. ostavlja oglasne poruke i materijale u ili na potanskim sanduiima, te na ili ispred kunih vrata potroaa ako je takva zabrana na njima jasno napisana (lanak 17. stavak 1.), 19. prodaje proizvode po cijeni koja nije nia od cijene tih proizvoda u redovnoj prodaji, te ako nije istaknuo cijenu u redovnoj i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje (lanak 18. stavak 1. i 4.), 20. je trajanje akcije dulje od 30 dana (lanak 19. stavak 1.),

69 21. proizvodi na akcijskoj prodaji nisu jasno, vidljivo i itljivo oznaeni rijeima akcija ili akcijska prodaja (lanak 19. stavak 2.), 22. pri oglaavanju akcijske prodaje ne navede njeno vremensko trajanje (lanak 19. stavak 3.), 23. zapone sa sezonskim snienjem u razdoblju drugaijem od razdoblja iz lanka 21. stavka 2., te ako sezonsko snienje traje dulje od 60 dana (lanak 21. stavak 2.), 24. prodaju iz lanka 21. stavka 3. oglaava kao sezonsko snienje (lanak 21. stavak 4.), 25. najvei postotak na poetku snienja ne iznosi najmanje jednu petinu koliine svih proizvoda koji se prodaju na sezonskom snienju (lanak 21. stavak 5.), 26. nije jasno, vidljivo i itljivo oznaio na proizvodu ili na prodajnome mjestu da je rije o prodaji proizvoda s grekom niti je upoznao potroaa u emu se sastoji greka na proizvodu (lanak 22.), 27. dodatno jasno, vidljivo i itljivo nije istaknuo krajnji rok uporabe za proizvode kojima istie rok uporabe (lanak 23.), 28. se koristi praksom koja je nepotena u smislu lanka 32. do 38. ovoga Zakona, 29. potroau nije ispunio ugovor u skladu s odredbama ugovora, ovoga Zakona i Zakona o obveznim odnosima (lanak 43. stavak 1.), 30. pisanim putem ne obavijesti potroaa da ne moe ispuniti ugovor (lanak 44. stavak 2.), 31. ne zatrai izriit pristanak potroaa za bilo koje dodatno plaanje koje bi potroa bio duan izvriti pored iznosa koji je ugovoren kao protuinidba za glavnu inidbu trgovca prije nego to potroa sklopi ugovor ili bude obvezan odgovarajuom ponudom (lanak 47. stavak 1.), 32. prije nego potroa sklopi ugovor iz lanka 57. do 79. ovoga Zakona ili bude obvezan odgovarajuom ponudom, nije na jasan i razumljiv nain obavijestio potroaa o podacima iz lanka 57. ovoga Zakona, 33. ne preda potroau obavijest iz lanka 57. ovoga Zakona na papiru ili, uz suglasnost potroaa, na nekom drugom trajnom mediju te ako obavijest nije itka i napisana jednostavnim i razumljivim jezikom (lanak 62.), 34. ne dostavi potroau primjerak ugovora ili pisanu potvrdu usmeno sklopljenog ugovora na papiru ili, uz suglasnost potroaa, na nekom drugom trajnom mediju (lanak 63. stavak 1.), 35. nije jasno i vidno istaknuo podatke iz lanka 57. stavka 1. toke 1., 5., 15. i 16. i stavka 4. do 6. ovog Zakona prije nego to potroa izvri narudbu elektronikim putem (lanak 67. stavak 1.), 36. nije omoguio potroau da u trenutku izvrenja narudbe jasno izjavi da je upoznat sa time da narudba ukljuuje obvezu plaanja, odnosno nije omoguio potroau aktivno polje

70 na ekranu ili slinu funkciju koja ga upozorava da je to narudba s obvezom plaanja (lanak 67. stavak 2. i 3.), 37. potroau ne uputi prethodnu obavijest ili ako je prethodna obavijest upuena nepravovremeno (lanak 81. stavak 1.), 38. prethodna obavijest ne sadri podatke propisane lankom 82. do 85. ovoga Zakona (lanak 81. stavak 2.), 39. ne vrati potroau sve to je na temelju ugovora od njega primio, umanjeno za iznos koji je ovlaten naplatiti od potroaa, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o raskidu ugovora (lanak 90. stavak 7.), 40. ugovor o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), ugovor o dugotrajnom turistikom proizvodu, ugovor o ponovnoj prodaji i ugovor o zamjeni nije sklopljen u pisanom obliku, na papiru ili nekom drugom trajnom mediju (lanak 96. stavak 1.), 41. ugovor o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), ugovor o dugotrajnom turistikom proizvodu, ugovor o ponovnoj prodaji i ugovor o zamjeni nije sastavljen na slubenom jeziku ili jednom od slubenih jezika drave u kojoj potroa boravi ili iji je dravljanin, po njegovu izboru, s time da ako potroa boravi u, ili je dravljanin neke drave lanice Europske unije, moe izabrati slubeni jezik te drave jedino ako je to ujedno slubeni jezik Europske unije (lanak 96. stavak 2.), 42. potroa boravi u Republici Hrvatskoj ili ako trgovac obavlja svoju prodajnu djelatnost na podruju Republike Hrvatske, a ugovor o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), ugovor o dugotrajnom turistikom proizvodu, ugovor o ponovnoj prodaji i ugovor o zamjeni nije sastavljen na hrvatskom jeziku (lanak 96. stavak 3.), 43. ne dostavi potroau ovjereni prijevod ugovora na slubeni jezik ili jedan od slubenih jezika drave u kojoj se nekretnina nalazi, s time da, ako se nekretnina nalazi u nekoj dravi lanici Europske unije, ugovor mora biti preveden na slubeni jezik ili jedan od slubenih jezika te drave koji je ujedno i slubeni jezik Europske unije ukoliko se ugovor o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare) odnosi na odreenu nekretninu (lanak 96. stavak 4.), 44. potroau ne urui najmanje dva primjerka ugovora o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu, ugovora o ponovnoj prodaji i ugovora o zamjeni (lanak 96. stavak 6.), 45. u svakom oglasu koji se odnosi na ugovor o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), ugovor o dugotrajnom turistikom proizvodu, ugovor o ponovnoj prodaji i ugovor o zamjeni nije jasno naznaeno pravo dobivanja prethodne obavijesti iz lanka 98. ovoga Zakona, kao i mjesto na kojem se ta obavijest moe dobiti (lanak 97. stavak 1.), 46. se sklapanje ugovora o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu, ugovora o ponovnoj prodaji i ugovora o zamjeni potroau nudi osobno, na promotivnom ili prodajnom dogaanju, a trgovac u pozivu jasno ne navede komercijalnu svrhu i prirodu dogaanja (lanak 97. stavak 2.),

71 47. obavijest iz lanka 97. stavka 1. ovoga Zakona nije dostupna tijekom itavog trajanja dogaanja iz stavka 2. istog lanka (lanak 97. stavak 3.), 48. vremenski ogranienu uporabu (timeshare) i dugotrajni turistiki proizvod oglaava i/ili nudi na tritu kao ulaganje (lanak 97. stavak 4.), 49. potroau na jasan i razumljiv nain ne prui tonu i potpunu obavijest o ugovoru o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), ugovoru o dugotrajnom turistikom proizvodu, ugovoru o ponovnoj prodaji i ugovoru o zamjeni, putem standardnog informacijskog obrasca u razumnom roku prije prihvaanja ponude ili sklapanja ugovora (lanak 98. stavak 1.) 50. obavijest iz lanka 98. stavka 1. ovoga Zakona nije potroau besplatno stavljena na raspolaganje (lanak 98. stavak 2.), 51. obavijest iz lanka 98. stavka 1. ovoga Zakona nije sastavljena na slubenom jeziku ili jednom od slubenih jezika drave u kojoj potroa ima boravite ili iji je dravljanin, prema njegovu izboru, a ako potroa ima boravite ili je dravljanin neke drave lanice Europske unije, moe izabrati slubeni jezik te drave jedino ako je to ujedno slubeni jezik Europske unije (lanak 98. stavak 4.), 52. ne obavijesti potroaa pisanim putem, na papiru ili nekom drugom trajnom mediju, prije sklapanja ugovora, o izmjenama svakog podatka navedenog u prethodnoj obavijesti, ili u ugovoru te izmjene nije izriito naveo (lanak 99. stavak 2.), 53. potroa prije sklapanja ugovora nije izriito upozoren na postojanje prava na jednostrani raskid ugovora iz lanka 100. ovoga Zakona, duinu roka za taj raskid, kao i na zabranu plaanja unaprijed za vrijeme trajanja tog roka za raskid (lanak 99. stavak 4.), 54. zahtijeva od potroaa naknadu trokova i/ili plaanje vrijednosti usluge koja mu je na temelju ugovora bila ispunjena prije nego to je iskoristio svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz lanka 100. ovoga Zakona (lanak 101. stavak 1.) 55. tereti potroaa za tetu koja nastane zbog toga to je potroa iskoristio svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz lanka 100. ovoga Zakona (lanak 101. stavak 2.), 56. prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz lanka 100. ovoga Zakona, od potroaa zahtijeva bilo kakvo plaanje unaprijed, davanje jamstava, rezervaciju novca na raunu, izriito priznanje duga ili izvrenje bilo koje druge financijske transakcije u vezi s ugovorom o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), ugovorom o dugotrajnom turistikom proizvodu te ugovorom o zamjeni (lanak 102. stavak 1.), 57. zahtijeva od potroaa bilo kakvo plaanje unaprijed, davanje jamstava, rezervaciju novca na raunu, izriito priznanje duga ili izvrenje bilo koje druge financijske transakcije prije nego to ponovna prodaja prava bude izvrena, odnosno ugovor o ponovnoj prodaji prestane na neki drugi nain (lanak 102. stavak 2.), 58. zahtijeva bilo kakvo plaanje na temelju ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu koje nije utemeljeno na planu obrone otplate (lanak 103. stavak 2.),

72 59. ne uputi potroau pisani zahtjev za plaanje, na papiru ili drugom trajnom mediju, najkasnije 14 dana prije datuma dospijea pojedinog obroka za svako plaanje na temelju ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu (lanak 103. stavak 4.) 60. zahtijeva od potroaa, od drugog obroka nadalje, plaanje bilo kakve naknade ili kazne ukoliko potroa raskine ugovor o dugotrajnom turistikom proizvodu (lanak 103. stavak 5.). (2) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna. (3) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se trgovac-fizika osoba novanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

lanak 139. Novanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit e se za prekraj odgovorna osoba u tijelu javne vlasti ako: 1. tijelo javne vlasti koje ureuje pruanje javnih usluga potroaima ne osnuje savjetodavno tijelo u ijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zatitu potroaa i ako donosi odluke bez miljenja savjetodavnog tijela ili ih donosi na netransparentan, neobjektivan i diskriminirajui nain (lanak 25. stavak 1.), 2. jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave koja odluuju o pravima i obvezama potroaa javnih usluga ne osnuje savjetodavno tijelo u ijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zatitu potroaa ukoliko djeluje na lokalnom podruju i ako donosi odluke bez miljenja savjetodavnog tijela ili ih donosi na netransparentan, neobjektivan i diskriminirajui nain (lanak 25. stavak 2.). lanak 140. (1) Novanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit e se za prekraj trgovac-pravna osoba ako: 1. ne oznai proizvode sukladno lanku 6. stavku 1., 2. i 3. ovoga Zakona, 2. naplati ispostavljanje rauna (lanak 9. stavak 2.), 3. nije potroau vratio uplaeni predujam te ako nisu obraunate i isplaene kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oroene tedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, raunajui od dana primljenog predujma do dana isplate (lanak 13. stavak 2.), 4. potroau ne prizna da je raun plaen sukladno odredbama lanka 14. ovoga Zakona, 5. potroau naplati izdavanje opomene radi naplate neplaenih dospjelih novanih potraivanja (lanak 15. stavak 1.),

73 6. na raunu za javnu uslugu ne istakne iznos neplaenog dospjelog novanog potraivanja za prethodna razdoblja (lanak 15. stavak 2.), 7. pokrene postupak prisilne naplate prije okonanja sudskog ili izvansudskog postupka u pogledu osporenih neplaenih dospjelih novanih potraivanja (lanak 15. stavak 3.), 8. ne primjenjuje obraun i cijene ureene posebnim propisima (lanak 24. stavak 2.), 9. naplati uslugu oitanja mjernih ureaja, osim u sluajevima koji su odreeni posebnim propisom (lanak 24. stavak 3.), 10. ne omogui potroau upoznavanje unaprijed sa svojim opim uvjetima poslovanja, te uvjetima koritenja javnih usluga i javno ih ne objavi na svojim mrenim stanicama (lanak 24. stavak 4.), 11. pisanim putem ne obavijesti potroaa o svakoj promjeni svojih opih uvjeta poslovanja i uvjeta koritenja javnih usluga (lanak 24. stavak 5.), 12. ne osnuje povjerenstvo za reklamacije potroaa ili u sastavu povjerenstva nema predstavnika udruga za zatitu potroaa (lanak 25. stavak 3.), 13. povjerenstvo za reklamacije potroaa ne odgovori pisanim putem na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije (lanak 25. stavak 6.), 14. ne omogui prikljuak na distribucijsku mreu i uporabu prikljuka i mree te pruanje usluga pod nediskriminirajuim, unaprijed poznatim i ugovorenim uvjetima (lanak 26.), 15. obustavi pruanje javne usluge prije okonanja navedenoga sudskog ili izvansudskog postupka, ako se raun trgovca osporava u sudskom ili izvansudskom postupku, a potroa uredno podmiruje sve sljedee nesporne raune (lanak 27. stavak 1.), 16. ponovno, bez naknade, ne zapone i nastavi pruati uslugu potroau do okonanja sudskog ili izvansudskog postupka u sluaju da je obustavio pruanje usluge prije nego to je od nadlenog tijela ili osobe obavijeten o pokrenutom sudskom ili izvansudskom postupku osim u sluaju da je potroa raskinuo ugovor s trgovcem koji prua javnu uslugu (lanak 27. stavak 2.), 17. obustavi pruanje javne usluge radi pokretanja postupka prisilne naplate (lanak 27. stavak 3.), 18. ne odrava kvalitetu pruene javne usluge u skladu s posebnim propisima i pravilima struke (lanak 28.), 19. ne raskine bilo koji povezani ugovor u sluaju raskida ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu (lanak 78.), 20. u sluaju jednostranog raskida ugovora o vremenski ogranienoj uporabi (timeshare) i ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu, zahtijeva od potroaa bilo kakvu naknadu kod raskida povezanog ugovora o zamjeni ili bilo kojeg drugog povezanog ugovora, ili ugovora o kreditu (lanak 104. stavak 1. i 3.),

74 21. potroau ne vrati sve to je na temelju povezanog ugovora primio od njega, bilo on ili trea osoba s kojom je potroa sklopio povezani ugovor, i to u roku od 30 dana od kada je trgovac primio obavijest iz lanka 100. ovoga Zakona (lanak 104. stavak 6.). (2) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna. (3) Za prekraje iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se trgovac-fizika osoba novanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Dio VIII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

lanak 141.
Jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave dune su organizirati savjetovanje potroaa na svojem podruju u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

lanak 142. Vlada Republike Hrvatske donijet e uredbu iz lanka 123. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. lanak 143. Vlada Republike Hrvatske donijet e odluku o osnivanju Nacionalnog Vijea za zatitu potroaa iz lanka 125. stavka 1. ovoga Zakona i odluku kojom e odrediti tijela ili osobe ovlatene za pokretanje postupka za zatitu kolektivnih interesa potroaa u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. lanak 144. Ministar nadlean za poslove zatite potroaa donijet e pravilnike za ije je donoenje ovlaten ovim Zakonom u lanku 7. stavku 9., lanku 74. stavku 2., lanku 98. stavku 3. i lanku 99. stavku 7. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. lanak 145. Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnika komora dune su u roku od 6 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s odredbama ovoga Zakona Pravilnik o Sudu asti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilnik Suda asti pri Hrvatskoj obrtnikoj komori.

75

lanak 146. Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovrit e se prema odredbama Zakon o zatiti potroaa (Narodne novine, br. 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12 i 56/13.). lanak 147. Do dana stupanja na snagu propisa iz lanka 142., 143. i 144. ovoga Zakona ostaju na snazi podzakonski propisi doneseni na temelju Zakon o zatiti potroaa (Narodne novine, br. 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12 i 56/13) u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i to Uredba o odreivanju osoba ovlatenih za pokretanje postupka radi zatite kolektivnih interesa potroaa (Narodne novine, broj 124/2009), Uredba o odreivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br.2006/2004 Europskog parlamenta i Vijea od 27. listopada 2004. o suradnji nacionalnih tijela odgovornih za nadzor nad provedbom propisa o zatiti potroaa (Narodne novine, broj 65/2010), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijea za zatitu potroaa (Narodne novine, br. 21/08, 81/08, 90/08, 92/08, 43/09, 96/09, 150/09, 27/10, 124/10, 88/11 i 98/12), Pravilnik o nainu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (Narodne novine, br. 52/10 i 86/10), Pravilnik o sadraju i obliku obavijesti o pravu potroaa na jednostrani raskid ugovora o vremenski ogranienoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni (Narodne novine, broj 134/2012) i Pravilnik o sadraju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ogranienoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni (Narodne novine, broj 134/2012). lanak 148. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vaiti Zakon o zatiti potroaa (Narodne novine, br. 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12 i 56/13), osim lanka 30. do 52. i lanka 54. i 55. koji prestaju vaiti dana 13. lipnja 2014. Stupanje na snagu lanak 149. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbi lanka 4. stavka 1., lanka 39. i 40., lanka 42., lanka 44. do 48. i lanka 57. do 79. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 13. lipnja 2014. godine i lanka 18. do 23. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. sijenja 2015.

76

OBRAZLOENJE Uz lanak 1. Ovim lankom je propisan predmet ureenja ovoga Zakona. Uz lanak 2. Ovim lankom ureuje se rodna jednakost. Uz lanak 3. Ovim lankom ureuje se usklaivanje s pravnim aktima Europske unije, odnosno navode se direktive pravne steevine Europske unije u podruju zatite potroaa koje su preuzete Zakonom o zatiti potroaa u zakonodavstvo Republike Hrvatske. Uz lanak 4. Ovim lankom propisan je odnos Zakona o zatiti potroaa prema drugim zakonima. Naime, u stavku 1. ovoga lanka reinterpretira se pravilo lex specialis derogat legi generali na nain da se predvia da e to pravilo vrijediti jedino ako su pravila Zakona o zatiti potroaa kao opeg propisa derogirana pravilima nekog posebnog propisa koji je usklaen s nekim posebnim direktivama. Pozadina toga pravila jest europska, odnosno ono se unosi kao dio obveze usklaivanja s pravnom steevinom Europske unije. U tom smislu, takva je obveza, primjerice, predviena Direktivom o potroakim pravima s kojom se ovaj Nacrt prijedloga zakona usklauje, ali primjerice i Direktivom o nepotenim poslovnim praksama. Drave lanice Europske unije obvezale su se usklaivati svoje pravo s pravnom steevinom Europske unije. Zakonodavstvo iz podruja zatite potroa u Republici Hrvatskoj u velikoj se mjeri preuzelo kroz Zakon o zatiti potroaa. Obveza usklaivanja s europskim pravom ne bi bila u potpunosti ispotovana ako bi jedna drava lanica, primjerice Republika Hrvatska, donijela opi propis koji je u potpunosti u skladu s relevantnim direktivama (primjerice Zakon o zatiti potroaa), a potom bi donijela neki posebni propis (neusklaen s direktivama Eurpske unije) kojim se, uz koritenje pravila lex specialis derogat legi generali, u potpunosti ili djelomino anulira zatita koja je pruena kroz opi propis. Na taj bi se nain izigravao koncept usklaivanja domaeg prava s europskim. Zbog toga je uobiajeno, i u pravu Europske unije opeprihvaeno, da implementacijski opi zakon (dakle zakon kojim se implementira pravna steevina) moe biti derogiran jedino implementacijskim posebnim zakonom (dakle takoer zakonom kojim se implementira pravna steevina), a nikako posebnim zakonom koji nema europsku pozadinu. Uz lanak 5. Ovim lankom ureeno je znaenje pojmova koji se koriste u ovom Nacrtu prijedloga zakona na nain kako je to ureeno Direktivom Vijea 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. godine o ugovornim odredbama u potroakim ugovorima, koje se protive naelu savjesti i potenja (nepotenim odredbama), Direktivom 98/6/EC Europskog parlamenta i Vijea od 16. veljae 1998. godine o zatiti potroaa vezana uz isticanje cijena na ponuenim proizvodima, Direktivom 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zatitu interesa potroaa (kodificirana verzija), Direktivom 2002/65/EC o financijskim uslugama na daljinu, Direktivom 2005/29/EC o nepotenim poslovnim

77 djelovanjima, kojom se izmjenjuje Direktivom Vijea broj 90/619/EEZ i Direktive 97/7/EZ i 98/27/EZ, Direktivom 2008/122/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 14. sijenja 2009. godine o zatiti potroaa u odnosu na odreene aspekte ugovora o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), o dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni, te Direktivom 2011/83/EU Europskog parlameta I Vijea od 25. listopada 2011 o pravima potroaa te o izmjeni Direktive Vijea 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijea te o stavljanju izvan snage Direktive 85/577/EZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijea. Uz lanak 6. Odredbe ovoga lanka propisuju koji se podaci moraju nalaziti na proizvodu, ambalai ili naljepnici proizvoda koji se nude potroaima na podruju Republike Hrvatske i ije oznaavanje nije ureeno posebnim propisom. Naime, propisuje se minimum podataka koje proizvoa, odnosno uvoznik mora staviti na sami proizvod, ambalau ili naljepnicu proizvoda. Navedeni podaci moraju biti obavezno istaknuti na hrvatskom jeziku i latininim pismom, meutim, dozvoljeno je da podaci mogu biti istaknuti i na drugim jezicima. U ovakvim situacijama, svi istaknuti podaci moraju biti jednakog sadraja i jednakom veliinom slova, odnosno na isti nain. Osim ovih podataka, prilikom kupnje proizvoda, trgovac je duan potroaa jasno i razumljivo obavijestiti o itavom nizu ostalih podataka iz lanka 42. ovoga Prijedloga zakona, a koji su potrebni potroau da bi donio odluku o kupnji. Uz lanak 7. Ovim Prijedlogom Zakona propisuje se obveza trgovca da mora jasno, vidljivo i itljivo istaknuti maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluge koje prua. Nain isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ministar nadlean za poslove zatite potroaa propisat e pravilnikom. Predmetnim e se pravilnikom odrediti proizvodi za koje trgovac mora istaknuti cijenu po jedinici mjere. Time se omoguava bolja informiranost potroaa, na nain da jednostavnom metodom usporedbe cijena dobiju informaciju temeljem koje e donijeti odluku o kupnji. Naime, sukladno lanku 5. stavku 2. Direktivi o isticanju cijena 98/6/EC Europskog parlamenta i Vijea od 16. veljae 1998. godine drave lanice mogu, ukoliko se radi o neprehrambenim proizvodima, utvrditi popis proizvoda ili kategorija proizvoda za koje postoji obveza navoenja cijene za jedinicu mjere. Takoer, ovim se odredbama ureuje isticanje cijena prilikom oglaavanja, na nain da se pri oglaavanju u kojem se spominje maloprodajna cijena, mora svakako, osim maloprodajne cijene, biti navedena i cijena za jedinicu mjere, ukoliko se radi o proizvodu za koji je njeno navoenje obvezno. Isto tako, ovim lankom je propisano da se trgovac mora pridravati istaknute maloprodajne cijene i uvjeta prodaje. Uz lanak 8. Stavkom 1. ovoga lanka propisuje se da trgovac moe odbiti sklapanje ugovora s potroaem samo ako to proizlazi iz okolnosti sluaja. Naime, u praksi se dogaaju situacije u kojima je potrebno ostaviti mogunost trgovcu da odbije sklapanje ugovora ukoliko bi potroa postupao suprotno naelu savjesnosti i potenja. Nadalje, odredbe ovoga lanka propisuju uvjete prodaje proizvoda i pruanja usluga koje trgovac mora jasno, vidljivo i itljivo istaknuti u poslovnim prostorijama.

78 Takoer, propisano trgovac moe odobriti posebne uvjete prodaje za pojedine proizvode ili skupinu proizvoda, pojedine skupine potroaa te pojedine oblike plaanja. Nadalje, propisano je da ako trgovac, kao poseban uvjet prodaje, odobrava popust za pojedine proizvode ili skupine proizvoda koji e se prodavati po nioj cijeni od redovne, duan je istaknuti cijenu redovnu cijenu i cijenu po kojoj e prodavati proizvoda za vrijeme odobravanja popusta. Uz lanak 9. Ovim lankom propisuje se da trgovac mora omoguiti potroau provjeru ispravnosti zaraunatog iznosa kupljene robe ili pruene usluge, te da ispostavljanje rauna nije doputeno naplaivati. Uz lanak 10. Ovim lankom propisuje se obveza trgovcu da potroau omogui podnoenje pisanog prigovora te da na iste potroau odgovori najkasnije u roku 15 dana. Naime, za sve sporove koji nastanu izmeu trgovaca i potroaa potrebno je osigurati uinkovite alate kao platformu za izravno rjeavanje istih, a kako bi se minimiziralo pokretanje inspekcijskih i sudskih postupaka. Stoga se ovim odredbama predlae da je trgovac duan omoguiti potroau podnoenje pisanog prigovora putem dva kanala i to u poslovnim prostorijama, (prilikom ega mora pisanim putem potvrditi njegov primitak), te putem pote, telefaksa ili elektonike pote. Obavijest o prostorijama. nainu podnoenja prigovora trgovac je duan istaknuti u poslovnim

Isto tako, trgovac koji prua javnu uslugu uz navedene naine podnoenja pisanog prigovora duan je na ispostavljenom raunu vidljivo istaknuti obavijest o nainu podnoenja pisanog prigovora. Takoer, trgovca se obvezuje da je evidenciju o zaprimljenim prigovorima duan uvati godinu dana na trajnom mediju primjerice na papiru, CD rom-u, vrstom disku raunala. Vodei evidenciju o zaprimljenim prigovorima trgovci e, sukladno najee zaprimljenim primjedbama moi poboljati svoje poslovanje. Uz lanak 11. Ovim lankom propisano je da se trgovcu zabranjuje davanje osobnih podataka potroaa bilo kojoj treoj osobama bez prethodne privole potroaa, a sukladno zakonu kojim se ureuje zatita osobnih podataka. Uz lanak 12. Ovim lankom propisano je obveza trgovca o ispostavljanje ponude potroau za usluge popravaka i odravanje proizvoda ija je vrijednost vea od 500,00 kuna, kao i postupanje trgovca ukoliko se pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih dijelova. Uz lanak 13. Ovim lankom ureuje se plaanje predujmom, i to da ukoliko nije drugaije ugovoreno, a trgovac koji zahtijeva kupnju proizvoda ili usluge s predujmom duan je prilikom isporuke proizvoda, odnosno usluge obraunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke

79 trgovca za oroene tedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, raunajui od dana primljenog predujma do dana isporuke, ako je rok isporuke dulji od 30 dana. Nadalje, propisano je da u sluaju, ako trgovac ne moe isporuiti narueni proizvod, duan je potroau vratiti uplaeni predujam te obraunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oroene tedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, raunajui od dana primljenog predujma do dana isplate.

Uz lanak 14. Odredbom ovoga lanka propisano je da novana obveza potroaa koju plaa putem pruatelja platnih usluga smatra namirenom s danom kad je pruatelj platnih usluga zaprimio nalog za plaanje i kada je taj nalog postao neopoziv u skladu s odrdbama zakona kojim se ureuje platni promet. Uz lanak 15. Ovim lankom propisuje se da trgovac prilikom dostave obavijesti potroau za neplaena dospjela novana potraivanja ne smije potroaa teretiti trokom opomene. Svrha propisivanja ove odredbe, odnosno zabrane naplaivanja opomene je u tome to trgovac zaraunava potroau zakonsku zateznu kamatu za vremensko razdoblje od dana dospjea potraivanja do naplate istog, a ime pokriva troak potroaevog kanjenja u naplati potraivanja, dok naplaivanje trokova opomene predstavlja za potroaa samo dodatni troak. Nadalje, propisuje se da je trgovac koji prua javnu uslugu duan na raunu izvijestiti potroaa o iznosu neplaenih dospjelih novanih potraivanja za prethodna razdoblja, a kako bi potroa imao informaciju o stanju duga, slijedom ega bi mogao izvriti svoju obvezu plaanja. Takoer, propisuje se da u sluaju osporavanja neplaenih dospjelih novanih potraivanja trgovca koji prua javnu uslugu od strane potroaa u sudskom ili izvansudskom postupku nije doputeno pokretanje postupka prisilne naplate do okonanja istih. Na ovaj nain sprijeili bi se dodatni trokovi za potroae. Uz lanak 16. Odredbama ovoga lanka propisuju se obveze trgovca u vezi s ambalaom proizvoda na nain da ista ne smije potroaa dovoditi u zabludu u pogledu mase i veliine proizvoda, kao i da trgovac na zahtjev potroaa mora zadrati ambalau prodanog proizvoda i zbrinuti je sukladno posebnim propisima. Takoer, propisano je da u sluaju zamatanja posebnim papirom, trgovac mora takvu uslugu jasno, vidljivo i itljivo istaknuti. Uz lanak 17. Ovim lankom zabranjuje se trgovcu ostavljanje oglasnih poruka i materijala u i na potanskim sanduiima, te na ili ispred kunih vrata potroaa, te se propisuje odgovornost trgovca za nepropisno ostavljanje oglasnih poruka i materijala. Uz lanak 18. do 23. Ovim lancima ureuju se posebni oblici prodaje. Posebnim oblicima prodaje smatra prodaja proizvoda i usluga po cijenama niim od cijena u redovnoj prodaji.

80 Takoer je propisano da je za sve posebne oblike prodaje zajedniko isticanje dviju cijena i to redovne cijene i cijene vaee tijekom trajanja takvog oblika prodaje, a to se odnosi i na sezonsko snienje, rasprodaju, akcijsku prodaju, prodaju proizvoda s grekom, prodaju proizvoda kojima istjee rok uporabe kao i za ostale posebne ponude trgovaca u okviru kojih potroai mogu kupovati proizvode po niim cijenama od onih u redovnoj prodaji. Ovo pravilo vrijedi i prilikom odobravanja popusta kao uvjeta prodaje iz lanka 8. ovoga Prijedloga Zakona. U pogledu rasprodaje predloeno je da se ista odredi kao prodaja robe po nioj cijeni u taksativno navedenim sluajevima: prestanak poslovanja trgovca, prestanak poslovanja u dosadanjim poslovnim prostorijama, prestanak prodaje odreenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca, kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroeno, obavljanje sloenijih graevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama. Predloeno je da se sezonsko snienje definira kao prodaja proizvoda po snienoj cijeni nakon proteka sezone i to najvie tri puta godisnje. Takoer, propisano je i u kojem vremenskom razdoblju sezonsko snienje moe zapoeti, i to izmeu 27. prosinca i 10. sijenja, 1. i 15. travnja i 10. i 25. kolovoza. Nadalje, odreeno je da sezonsko snienje traje najdulje 60 dana, a ukoliko trgovac ne bude mogao prodati sve proizvode koji su na sezonskom snienju, moi e tu robu prodavati po snienim cijenama do isteka zaliha, ali takvu prodaju ne smije oglaavati kao sezonsko snienje. Takoer, propisana je i mogunost, u sluaju da je cijena proizvoda koji se prodaje na snienju, umanjena vie puta, trgovac moe vidljivo i itljivo oznaiti sve izmjene cijena tijekom sezonskog snienja. U pogledu akcijske prodaje, ista je odreena kao prodaja odreenih proizvoda u razdoblju ne duljem od 30 dana, i to po cijeni koja je nia od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji. U sluaju da trgovac prodaje proizvod koji ima greku, mora jasno, vidljivo i itljivo obiljeiti na proizvodu ili na prodajnom mjestu da je rije o prodaji proizvoda s grekom te upoznati potroaa u emu se sastoji greka na proizvodu. Ukoliko prodaje proizvod koji jer mu istjee rok uporabe, trgovac je duan dodatno jasno, vidljivo i itljivo istaknuti krajnji rok uporabe toga proizvoda. Uz lanak 24. Odredbama ovoga lanka ureuju se usluge koje se u smislu Zakona o zatiti potroaa smatraju javnim te se propisuje nain prodaje javnih usluga. Takoer, propisano je da trgovac mora potroau omoguiti upoznavanje unaprijed sa opim uvjetima poslovanja i uvjetima koritenja javnih usluga i te uvjete javno objaviti na svojim mrenim stranicama, kao i da je o svakoj promjeni uvjeta koritenja javnih usluga duan pisano obavijestiti potroaa.

Uz lanak 25. Ovim lankom propisuje se postupak reklamacije potroaa korisnika javnih usluga kao jo jedan od alata za izravno rjeavanje sporova izmeu trgovaca i potroaa.

81 Naime, predlae se da potroa, ukoliko ima pritubu koja se odnosi na javnu uslugu, treba se prvo putem pisanog prigovora obratiti trgovcu koji prua predmetnu javnu uslugu. Ukoliko pritubu nije mogue rijeiti putem pisanog prigovora, potroa ima mogunost obratiti se povjerenstvu za reklamacije potroaa koje je duan osnovati trgovac koji prua javnu uslugu. Povjerenstvo je duno odgovoriti potroau u roku od 30 dana od dana zaprimljene reklamacije. Ukoliko u navedenom postupku potroa nije zadovoljan nainom na koji je prituba rijeena, tek nakon to je iscrpio predmetne postupke kao ii postupak utvren zakonom kojim se ureuje opi upravni postupak u odnosu na zatitu od postupanja pruatelja javnih usluga, potroaa moe pokrenuti sudski ili izvansudski postupak. Nadalje, propisano je da tijela javne vlasti koja ureuju pruanje javnih usluga potroaima duna su osnovati savjetodavna tijela u ijem sastavu moraju biti i predstavnici udruga za zatitu potroaa, a odluke e donositi nakon miljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajui nain. Ista obveza propisana je i za jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave koje odluuju o pravima i obvezama potroaa javnih usluga na nain da su dune osnovati savjetodavna tijela u ijem sastavu moraju biti i predstavnici udruga za zatitu potroaa, ukoliko djeluju na lokalnom podruju, a odluke e donositi nakon miljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajui nain. Uz lanak 26. Odredbama ovoga lanka obvezuju se trgovci koji pruaju javnu uslugu putem distribucijske mree da moraju potroaima omoguiti prikljuak na distribucijsku mreu i uporabu prikljuka, mree i usluga u skladu s posebnim propisima, koncesijskim ugovorima i opim aktima jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave. Uz lanak 27. Odredbe ovoga lanka trgovcu onemoguuju da potroau obustavi pruanje javne usluge koje prua do okonanja sudskog ili izvansudskog postupka. Obveza trgovca se odnosi i na sluaj kada pruatelj javne usluge pokrene postupak prisilne naplate prema potroau. Uz lanak 28. Ovim lankom obvezuje se trgovac koji prua javnu uslugu da mora odravati kvalitetu pruene javne usluge u skladu sa zakonom, posebnim propisima i pravilima struke. Nadalje, propisuje se da ukoliko trgovac koji prua javnu uslugu u Republici Hrvatskoj ujedno pruatelj javnih usluga u nekoj drugoj dravi lanici Europske unije, tada razina javnih usluga koju prua u Republici Hrvatskoj mora biti iste kvalitete kao i razina javnih usluga koje prua u drugim dravama lanicama Europske unije.

82 Uz lanak 29. Odredbom ovoga lanka propisuje se da su tijela koja dodjeljuju ovlatenje za obavljanje javne usluge duna osigurati, svaki u djelokrugu svojih zakonom propisanih nadlenosti da nositelj spomenutog ovlatenja vodi rauna o sigurnosti, redovitosti i kvaliteti pri pruanju javne usluge. Isto tako, propisuje se da su nadlena tijela duna omoguiti uvjete za trino natjecanje na podruju javnih usluga. Uz lanak 30. do 38. Odredbama ove glave Zakona ureuje se nepotena poslovna praksa. Tako se definira koje je podruje primjene ove glave Zakona te se zabranjuje nepotena poslovna praksa. Nadalje, definira se koja se poslovna praksa smatra nepotenom, koje se poslovne radnje i proputanja smatraju zavaravajuim te postupci koji se u svakom sluaju smatraju zavaravajuim. Isto tako, definira se koja se poslovna praksa smatra agresivnom te o emu e se voditi rauna prilikom odluivanja o tome je li u poslovnoj praksi koriteno uznemiravanje, prisila ili nedoputeni utjecaj i postupci koji predstavljaju agresivnu poslovnu praksu. Ova glava Prijedloga zakona propisuje opu obvezu svim trgovcima da svoje poslovanje prema potroaima obavljaju poteno. Konkretno, obvezuje trgovce da ne zavaravaju potroae u odreenim radnjama ili proputanjima u svojoj poslovnoj praksi te da ih ne podvrgavaju agresivnoj poslovnoj praksi. Opseg odredbi ove glave Zakona ogranien je na zatitu ekonomskih interesa potroaa i ne ulazi u reguliranje ostalih neekononomskih interesa potroaa (zdravlje i sigurnost ili dobar ukus, odnosno pristojnost npr. koriste li se u reklami dijelovi obnaenog tijela ili ne, to nije pokriveno ovom direktivom). Ove odredbe usklauju se s Direktivom 2005/29/EC Europskog parlamenta i Vijea o nepotenim poslovnim djelovanjima. Uz lanak 39. do 48. lankom 39. ureeno je podruje primjene odredbi dijela III. glave I i glave III., Odjeljka I. Prijedloga Zakona kojima se ureuju potroaki ugovorni odnosi. Tako je tim lankom odreeno da se te ope odredbe odnose openito na sve potroake ugovore, pa ak i na one temeljem kojih se potroaima pruaju tzv. javne usluge (voda, plin, elektrina energija i toplinska energija). Ovako iroka formulacija lanka 39. omoguava da se ovim pravilima kojima se ureuju potroaki ugovorni odnosi obuhvate svi ugovori, bez obzira na status trgovca, dakle bez obzira je li rije o osobama javnog prava ili osobama privatnog prava, kao i na sve vrste ugovora, bez obzira na to to predstavlja predmet ugovora. Ipak, lankom 40. taksativno su navedeni ugovori na koje se ne primjenjuju ope odredbe dijela III. glave I i glave III., Odjeljka I. Prijedloga Zakona, sukladno odgovarajuoj odredbi Direktive 2011/83/EU o pravima potroaa, a sadri one ugovore koji, bilo zbog naravi robe ili usluge koji predstavljaju predmet ugovora bilo zbog naina njihova sklapanja, nisu pogodni da budu ureeni ovim dijelom Zakona. Pritom, lanak 40. sadri taksativan popis ugovora na koje se odredbe ovog dijela Zakona ne odnose. U tom smislu, niti jedan drugi ugovor, osim onih taksativno navedenih u lanku 40. Zakona, nije iskljuen iz polja primjene ove glave ovog dijela Zakona. Drugim rijeima, odredbe ovog dijela Zakona odnose se na sve ugovore, osim onih koji su taksativno navedeni u lanku 40.

83

lankom 41. definira se pravna priroda odredbi zakona kojima se ureuju potroaki ugovori. Stavkom 1. predmetnog lanka odreeno je da se potroai ne mogu valjano odrei niti im se mogu valjano ograniiti prava koja imaju na temelju potroakog zakonodavstva, da bi se stavkom 2. istog lanka propisala pravna posljedica ugovornih odredaba kojima bi se, protivno zabrani iz stavka 1. ovoga lanka, prava potroaa ipak ograniavala. Budui da su takve ugovorne odredbe zabranjene, sukladno opim pravilima ugovornog prava, stavkom 2. predmetnog lanka propisano je da e takve odredbe biti nitetne. Navedenim odredbama nije, meutim, propisana potpuna kogentnost zakonskih odredaba o zatiti potroaa, ve tzv. polukogentnost tih odredaba. Naime, kao to to proizlazi iz lanka 41. stavka 2. ugovornim bi se odredbama moglo odstupiti od onoga to je predvieno Zakonom, ali jedino ako bi to odstupanje ilo u korist potroaa, drugim rijeima ako bi mu se tom promjenom davalo vie prava nego to je to predvieno zakonskim pravilima. Stavcima 3. i 4. lanka 41. predviena su posebna pravila meunarodnog privatnog prava koja e se primjenjivati u sluaju ugovora s meunarodnim elementom. Navedenim odredbama ne dovodi se u pitanje pravo ugovornih strana da ugovore mjerodavno pravo. No, kako se izborom mjerodavnog prava potroaa ne bi liilo zatite koja mu je ovim Prijedlogom zakona i drugim zakonima pruena, navedenim je odredbama ovog Prijedloga zakona predvieno da se izborom mjerodavnog prava hrvatskog potroaa ne moe liiti one zatite na koju ima pravo temeljem ovoga Prijedloga zakona i drugih zakona. U tom smislu, ako bi u konkretnom sluaju ugovorne strane ipak ugovorile mjerodavno pravo, sud koji odluuje o eventualnom sporu izmeu trgovca i potroaa morao bi prethodno utvrditi prua li izabrano pravo hrvatskom potroau istu razinu zatite koju mu prua hrvatsko pravo te bi trebao primijeniti to strano pravo jedino ako bi doao do zakljuka da hrvatskom potroau to strano pravo prua istu razinu zatite kao i hrvatsko pravo. U suprotnom, morao bi odbiti primijeniti strano izabrano pravo i primijeniti hrvatsko pravo. Odredbom lanka 42. propisana je opa obveza obavjetavanja potroaa u predugovornom stadiju. Tom su odredbom taksativno navedene informacije koje je trgovac duan dostaviti potroau prije sklapanja ugovora, odnosno prije nego to potroa postave vezan ponudom. Navedena odredba usklaena je sa lankom 5. Direktive 2011/83/EU. Navedenom je odredbom Direktive Dravama lanicama izrijekom dano ovlatenje da u svojem nacionalnom zakonodavstvu propiu dunost obavjetavanja i o nekim elementima koji nisu izrijekom spomenuti u navedenoj odredbi Direktive. Republika Hrvatska tu je mogunost iskoristila, umetnuvi dva podatka koja su trgovci duni dati potroau mimo onih podataka koje bi trgovci bili duni dati potroau i temeljem Direktive 2011/83/EU. To su podatak o adresi elektronike pote trgovca, ako ona postoji (toka 2. stavka 1. lanka 41.) te podatak o ispravama koje je trgovac priredio radi lake uporabe proizvoda (toka 6. stavka 1. lanka 42.). Sukladno Direktivi 2011/83/EU, stavkom 2. lanka 41. predvieno je da se obveza obavjetavanja, predviena tim lankom, ne odnosi na svakodnevne poslove za gotovo koji se ispunjavaju u trenutku njihova sklapanja. Osim toga, kako bi se izbjegla svaka sumnja u tom pogledu, lankom 42. stavkom 3. je pojanjeno da se obveza obavjetavanja, predviena tim lankom, odnosi i na ugovore o isporuci vode, plina ili elektrine energije koji se prodaju u neogranienom obujmu ili neogranienoj koliini, ugovore o isporuci toplinske energije, te ugovore koji za predmet imaju digitalne sadraje koji se ne isporuuju na tjelesnom nosau. Odredba lanka 43. sadri temeljno pravilo ugovornog prava, pravilo pacta sunt servanda, koje odreuje da se ugovor mora ispuniti onako kako glasi i u skladu s kogentnim odredbama zakona. Povrh toga, navedenom je odredbom upueno na podrednu primjenu Zakona o obveznim odnosima u sluaju materijalnog nedostataka na predmetu ugovora. Osim toga,

84 odredbom lanka 44. predvieno je posebno pravilo o vremenu ispunjenja ugovora koje je usklaeno s odredbom lanka 18. stavka 1. Direktive 2011/83 o potroakim pravima, a prema kojem je u sluaju nepostojanja drugaijeg sporazuma trgovac duan ispuniti ugovor odmah, a najkasnije u roku od 30 dana. lankom 44. Zakona nisu preuzete sve odredbe lanka 18. Direktive 2011/83/EU. Tako tom odredbom Zakona nisu preuzeti stavak 2., 3. i 4. lanka 18. Direktive 2011/83/EU. To je uinjeno zbog toga to je materija sadrana u tim odredbama Direktive ve ureena u naem pravnom poretku pa se eljelo izbjei nepotrebno ponavljanje ve postojeih pravila. Naime, odredba lanka 18. stavka 2. Direktive 2011/83/EU ureuje pitanje prava i dunosti stranaka u sluaju neispunjenja inidbe i to na potpuno identian nain kako je to uinjeno odredbama lanaka 361. i 362. Zakona o obveznim odnosima. Odredba lanka 18. stavka 3. Direktive 2011/83/EU definira posljedice raskida ugovora i to na nain kako je to, puno detaljnije, uinjeno u odredbama lanaka 342. do 349. Zakona o obveznim odnosima. Odredba lanka 18. stavka 4. Direktive 2011/83/EU ne sadri nikakvu obvezu implementacije, ve je rije o odredbi koja upuuje na to da je pravno ureenje posljedica neispunjenja ugovora prvenstveno u domeni nacionalnog prava drava lanica. Odredbom lanka 45. ureeno je pitanje prijelaza rizika s trgovca na potroaa u sluaju sklapanja ugovora o kupoprodaji. Tom je odredbom preuzeta odredba lanka 20. Direktive. Navedena odredba slijedi klasino pravilo o prijelazu rizika prema kojem do prijelaza rizika dolazi u trenutku prenoenja posjeda stjecatelju, odnosno u trenutku prenoenja stvari u posjed stjecateljeva zastupnika. Pritom, u skladu s odredbom lanka 17. stavka 1. Direktive 2011/83/EU, odredbom lanka 45. stavka 2. ovoga Prijedloga Zakona propisano je da se pravilo o prijelazu rizika, predvieno stavkom 1. i 2. predmetnog lanka, ne odnosi na isporuku vode, plina, elektrine energije i toplinske energije u neogranienom obujmu ili koliini kao niti na prodaju digitalnog sadraja koji se ne isporuuje na tjelesnom nosau, budui da kod navedenih naina isporuke nije mogue primijeniti pravilo o prijelazu rizika putem prenoenja posjeda predmeta ugovora. Odredbom lanka 46. Zakona ureeno je pitanje pravnog tretmana proizvoda koji su dostavljeni potroau bez njegove narudbe. Navedenom je odredbom preuzeto pravilo lanka 27. Direktive 2011/83/EU. kojim je propisano kako slanje proizvoda bez narudbe potroaa predstavlja nepotenu poslovnu praksu, koja je ovim Prijedlogom Zakona zabranjena te da e se svaki takav proizvod smatrati promidbenim darom trgovca, koji potroa moe zadrati bez naplate. Povrh toga, propisana je nitetnost ugovorne odredbe kojom bi se predvidjelo da utnja potroaa na dostavljeni proizvod predstavlja prihvaanje ponude. Na taj nain je sprijeeno da svojom pasivnou, odnosno izostankom reakcije na nenarueni proizvod potroai budu obvezani na kupnju. Odredbama lanaka 47. i 48. Zakona ureena su pitanja plaanja posebnih trokova i to dodatnih plaanja prije preuzimanja obveze (lanak 47.), te naplate trokova telefonske komunikacije prilikom sklapanja ugovora (lanak 48). Navedenim odredbama u na su pravni poredak implementirane odredbe lanaka 21. i 22. Direktive 2011/83/EU. Uz lanak 49. do 56. Odredbama ove glave Zakona ureene su nepotene odredbe u potroakim ugovorima. Tako je definirano koja ugovorna odredba se smatra nepotenom te su nabrojene pojedine ugovorne odredbe koje se mogu smatrati nepotenima i okolnosti koje se uzimaju o obzir prilikom ocjene ugovora.

85 Nadalje, propisano je kako nije doputeno ocjenjivati jesu li ugovorne odredbe o predmetu i cijeni ugovora potene, zatim oblik ugovora, tumaenje ugovora i posljedice nepotenosti ugovorne odredbe. Isto tako, odreeno je da svaka ovlatena osoba ima pravo zahtijevati od suda da se zabrani koritenje nepotenih ugovornih odredbi te odreuje koje su osobe ovlatene za pokretanje postupka. Ove odredbe usklauju se sa Direktivom Vijea 93/13/EEC od 5. travnja 1993. o nepotenim odredbama u potroakim ugovorima. Uz lanak 57. do 79. Odredbama lanaka 57. do 79. ureeno je sklapanje ugovora na daljinu i sklapanje ugovora izvan poslovnih prostora i to u skladu s relevantnim odredbama Direktive 2011/83/EU. Naime, Direktivom 2011/83/EU jedinstveno je ureena materija koja je u ranije vaeem Zakonu bila ureena dvjema direktivama i to Direktivom 85/577/EZ o sklapanju ugovora izvan poslovnih prostorija trgovca i Direktivom 97/7/EZ o sklapanju ugovora na daljinu, tako da navedene odredbe ovog Prijedloga zakona sadre jedinstvena pravila za oba naina sklapanja ugovora. Navedenim se odredbama ureuju dva temeljna prava potroaa prilikom sklapanja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija trgovca i to pravo na obavijetenost i pravo na raskid ugovora bez navoenja razloga. Odredbama lanaka 57. do 61. propisana je i detaljno ureena obveza trgovca da prije sklapanja ugovora na daljinu ili izvan njegovih poslovnih prostorija obavijesti potroaa o svemu to je ovome potrebno da bi donio informiranu obavijest o kupnji. Pravila iz ovog lanka usklaena su s odredbom lanka 6. Direktive 2011/83/EU. Odredbama lanka 57. stavka 1. naveden je taksativni popis obavijesti koje je trgovac duan prenijeti potroau. Taj je popis usklaen s odredbom lanka 6. stavkom 2. Direktive 2011/83/EU i sadri niz elemenata koji se odnose na samoga trgovca, robu, nain isporuke ili predaje robe, pravo potroaa na jednostrani raskid ugovora, trajanje ugovora, eventualna sredstva osiguranja, i slino. Kako bi se osiguralo da obavijesti koje je trgovac dao potroau prije sklapanja ugovora budu tone, odnosno da ih trgovac ne moe mijenjati bez pristanka potroaa, odredbom lanka 57. stavka 4. ovog Prijedloga zakona propisano je da se ugovorom sadraj te obavijesti moe izmijeniti jedino uz izriit pristanak obiju strana. Nadalje, odredbama lanka 57. stavkom 5. i 6. ureena su posebna pravila o obavjetavanju potroaa o cijeni proizvoda ili usluge u situacijama u kojima je ugovor sklopljen na neodreeno vrijeme, odnosno u kojim je ugovorena pretplata. Odredbom lanka 6. stavka 7. Direktive 2011/83/EU doputeno je dravama lanicama da zadre ili usvoje neka dodatna pravila u pogledu obavjetavanja proizvoda. Republika Hrvatska iskoristila je tu opciju i u lanka 57. stavku 7. ovog Prijedloga Zakona predvidjela posebno pravilo koje se odnosi na jezik obavijesti, a prema kojem obavijest iz toga lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latininom pismu, to ne iskljuuje mogunost koritenja drugih jezika ili potroau lako razumljivih znakova. lankom 58. ovog Prijedloga zakona ureen je meusobni odnos obveze obavjetavanja iz ovoga Zakona i obveze obavjetavanja sadrane u Zakonu o uslugama i Zakonu o elektronikoj trgovini.

86 lankom 59. predviena su neka posebna pravila obavjetavanja u situacijama u kojima se ugovor sklapa putem javne drabe. lankom 60. teret dokaza u pogledu ispunjenja obveze obavjetavanja prebaen je na trgovca. Na taj nain u znaajnoj je mjeri olakan poloaj potroaa jer e u stvarnosti trgovac morati voditi rauna o tome da sauva dokaze o tome je li prije sklapanja ugovora potroaa obavijestio na nain propisan ovim Zakonom. lankom 61. predviena je mogunost da neke, tim lankom taksativno navedene, obavijesti potroau budu dostavljene u obliku tzv. informativnog obrasca. lancima 62. do 65. predviene su formalne pretpostavke u pogledu ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Navedene su odredbe usklaene s odredbama lanka 7. Direktive 2011/83/EU. Tako je lankom 62. Zakona predvieno da predugovorna obavijest kojom trgovac obavjetava potroaa o vanim elementima njihova budueg ugovora mora biti dana u pisanom obliku, bilo na papiru ili nekom drugom trajnom mediju. lankom 63. Zakona isto pravilo predvieno je i pogledu samog ugovora. Tako je predvieno da ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku ili da potroa mora dobiti pisanu potvrdu o usmeno sklopljenom ugovoru. lankom 64. Zakona predvieno je da zahtjev kojim potroa zahtijeva otpoinjanje isporuke nekih usluga prije proteka roka za jednostrani raskid takoer mora biti dan u pisanom obliku. lankom 65. propisane su formalne pretpostavke u pogledu ugovora o pruanju usluga odravanja ili popravaka male vrijednosti koji su sklopljeni na izriit zahtjev potroaa. lancima 66. do 71. predviene su formalne pretpostavke u pogledu ugovora sklopljenih na daljinu. Navedene su odredbe usklaene s odredbama lanka 8. Direktive 2011/83/EU. lankom 66. propisana su neka temeljna pravila u pogledu forme, odnosno oblika obavijesti danih putem sredstava daljinske komunikacije. Tako je predvieno da obavijest mora biti prilagoena sredstvu komunikacije koje se koristi, a da svakako mora biti jasna i lako razumljiva. Isti lanak nadalje posebno ureuje situacije u kojima se koristi sredstvo komunikacije ograniena prostora ili vremena te situacije u kojima trgovac kontaktira potroaa putem telefona, odreujui pritom posebne obveze koje trgovac ima u takvim situacijama. lanak 67. posebno propisuje obveze trgovca u pogledu obavjetavanja potroaa u situacijama u kojima je potroa duan neto platiti. Pritom je posebno predvieno da e u sluaju da trgovac ne postupi u skladu s onim to je predvieno tom odredbom, ugovor koji on sklopi s potroaem biti nitetan, odnosno da e potroaeva ponuda biti neobvezujua. lankom 68. posebno je predviena obveza trgovca da unaprijed obavijesti potroaa o svakom eventualnom ogranienju u dostavi te o prihvaenim sredstvima plaanja.

87 lankom 69. propisana je obveza trgovca da u odreenom trenutku dostavi potroau obavijest o sklopljenom ugovoru na nekom trajnom mediju kako bi, u sluaju potrebe, potroa mogao dokazivati postojanje i sadraj ugovora sklopljenog na daljinu. lanak 70. ureuje formalne pretpostavke obveze obavjetavanja trgovca u sluaju da potroa zahtijeva otpoinjanje pruanja odreenih usluga prije proteka roka za jednostrani raskid ugovora. Konano, lankom Zakona ureen je odnos pravila ovog odjeljka i pravila Zakona o elektronikoj trgovini. Odredbama lanaka 72. do 79. Zakona predviena su posebna pravila o jednostranom raskidu ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija trgovca i ugovora sklopljenih na daljinu. Navedene su odredbe usklaene s odredbama lanaka 9. do 16. Direktive 2011/83/EU. Rije o je specifinom nainu raskida ugovora koji ovlauje potroaa da u odreenom, relativno kratkom vremenskom periodu promijeni miljenje u pogledu ugovora kojeg je sklopio i prekine taj ugovorni odnos jednostranom izjavom volje, bez ikakvih negativnih posljedica po njega. Ovim raskidom potroa se moe posluiti bez obzira na razloge koji su ga naveli da raskine ugovor i tom pogledu on predstavlja znaajno odstupanje od naela pacta sunt servanda, kojim je obiljeeno ugovorno pravo pa tako i ugovorno potroako pravo. Ovo pravo na jednostrani raskid ugovora opravdava se injenicom da u sluaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i na daljinu na potroaa djeluje tzv. faktor iznenaenja, zbog ega potroa sklapa ugovor koji uistinu ne eli, odnosno kupuje proizvod koji ne treba ili koji odudara od predodbe koju je potroa imao u pogledu toga proizvoda. lankom 72. ustanovljeno je to pravo potroaa na jednostrani raskid ugovora, odnosno da je se mogunost potroau da bez navoenja razloga moe raskinuti ugovor. Takoer je definirano da rok za raskid traje 14 dana te se precizno ureuje od kada taj rok zapoinje tei. Odredbom lanka 73. definirane su posljedice neobavjetavanja potroaa od strane trgovca o njegovom pravu na jednostrani raskid ugovora pa je predvieno da se u takvom sluaju rok za raskid produava na 12 mjeseci. lankom 74. precizno je propisano na koji se nain ugovor raskida, lankom 75. Zakona propisane su posljedice jednostranog raskida, lankom 76. Zakona obveze trgovca, a lankom 77. Zakona obveze potroaa u sluaju da se potroa poslui svojim pravom na jednostrani raskid ugovora. lankom 78. ureen je utjecaj jednostranog raskida ugovora sklopljenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija trgovca na tzv. povezane ugovore pa je predvieno da e jednostranim raskidom ugovora sklopljenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija ujedno doi i do automatskog raskida povezanih ugovora. Konano, lankom 79. taksativno su navedene situacije u kojima potroa nema pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljen izvan poslovnih prostorija ili na daljinu. Uz lanak 80. do 94. Ovim odredbama ureeni su potroaki ugovori o financijskim uslugama koji su sklopljeni na daljinu. Tako je definiran pojam potroakog ugovora o financijskim uslugama sklopljenog na

88 daljinu, o pravu potroaa na dobivanje prethodne obavijesti o davatelju financijske usluge, o financijskoj usluzi koja je predmet ugovora, o nainu rjeavanja sporova i drugim pojedinostima ugovora te oblik prethodne obavijesti. Nadalje, propisano je pravo potroaa na jednostrani raskid ugovora u roku od 14, odnosno 30 dana ako je rije o ugovoru o ivotnom osiguranju, oblik jednostranog raskida ugovora, poetak ispunjenja ugovora, posljedice jednostranog raskida ugovora, utjecaj raskida potroakog ugovora o financijskoj usluzi na druge ugovore, teret dokaza u parninom postupku pokrenutom protiv trgovca glede sporova vezanih za ugovore o financijskim uslugama na daljinu. Sukladno ovim odredbama, trgovac je obvezan potroaa u sluaju sklapanja ugovora o financijskim uslugama na daljinu unaprijed u pisanoj formi obavijestiti o davatelju financijske usluge, financijskoj usluzi koja je predmet ugovora, daljnjim pojedinostima ugovora te nainu rjeavanja sporova. Isto tako, potroa ima pravo u roku od 14 dana od sklapanja ugovora taj ugovor raskinuti bez navoenja razloga. Ove odredbe usklauju se s Direktivom 2002/65/EC Europskog parlamenta i Vijea od 23. rujna 2002. o prodaji financijskih usluga na daljinu.

Uz lanak 95. Ovim odredbama ureuje se ugovor o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), ugovor o dugotrajnom turistikom proizvodu, ugovor o ponovnoj prodaji, te ugovor o zamjeni. Ugovor o vremenski ogranienoj uporabi (timeshare) je dugotrajni ugovor (u svakom sluaju duem od jedne godine) kojim potroa za sebe stjee pravo noenja u vie navrata i to bez obzira o kojem je smjetajnom objektu rije. Predmet ugovora o vremenski ogranienoj uporabi moe biti nekretnina (npr. turistiki apartman, soba u hotelu, itd.) ili pokretnina (npr. jahta, jedrilica, soba u cruiseru, auto-kamper i sl.). Nadalje, osim sadrajnog kriterija, za kvalifikaciju nekog ugovora kao ugovora o ogranienoj uporabi, potrebno je da se ispuni i vremenski kriterij, odnosno da je rije o ugovoru koji se sklapa na razdoblje due od jedne godine. Ugovor o dugotrajnom turistikom proizvodu je ugovor koji je takoer sklopljen na razdoblje due od jedne godine kojim potroa uz naknadu primarno stjee pravo na popust ili druge pogodnosti u pogledu smjetaja, vezano ili nevezano uz putovanje ili ostale usluge. U tom smislu, pod dugotrajnim turistikim proizvodima misli se poglavito na tzv. Discount Holiday Clubs, odnosno klubove koji potroaima nude povoljnije cijene pojedinih turistikih usluga. Temeljene karakteristike tih klubova popusta vrle su sline temeljnim karakteristikama ugovora o vremenski ogranienoj uporabi (timeshare): potroa unaprijed plaa znaajan iznos da bi se ulanio u klub te da bi mu se omoguilo koritenje pogodnosti kluba, poput servisa rezerviranja smjetaja, unajmljivanja automobila, rezervacije letova, osiguranja i ostalih turistikih usluga po znatno snienim cijenama; odnose se na vremenski ponavljano koritenje turistikih usluga kroz due vremensko razdoblje; oglaavaju se i prodaju istim prodajnim kanalima i istim prodajnim metodama kao i ugovor o vremenski ogranienoj uporabi (timeshare). Ugovor o ponovnoj prodaji je ugovor temeljem kojeg trgovac uz naplatu pomae potroau pri prodaji ili kupnji prava na vremenski ogranienu uporabu(timeshare) ili nekog drugog dugotrajnog turistikog proizvoda, dok je ugovor o zamjeni ugovor temeljem kojeg se

89 potroa uz naplatu ukljuuje u sustav zamjene koji mu omoguava pristup smjetaju za noenje ili drugim uslugama s time da za uzvrat potroa omoguava drugim osobama privremeni pristup pravima koje on ima na temelju ugovora o vremenski ogranienoj uporabi(timeshare). Ovi ugovori prvenstveno slue boljem i jednostavnijem koritenju ugovora o vremenski ogranienoj uporabi(timeshare) i ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu. Ugovor o zamjeni i ugovor ponovnoj prodaji nisu novost u kontekstu timeshare-a. Naime, vrlo esto mnogi timeshare sustavi predviaju neke posebne sustave zamjene ili ponovne prodaje. Na taj nain, primjerice, potroa ima mogunost da, ustupajui drugim osobama svoj smjetajni kapacitet, ujedno u odreenom vremenskom razdoblju koristi smjetajne kapacitete drugih osoba ukljuenih u sustav razmjene, uglavnom na nekom drugom kraju svijeta. Ti specifini ugovori nisu bili posebno ureeni Direktivom 94/47/EZ, to je dovelo do znaajnih devijacija u poslovanju te znaajnih povreda prava potroaa. Zbog toga su novom Direktivom 2008/122/EZ izrijekom ureeni i takve vrste ugovora. Nadalje, propisuje se da se posebnim propisima ureuje niz drugih pitanja vezanih uz ugovore iz ovoga lanka, poput pitanja njihove pravne naravi, pitanja pretpostavaka koje je potrebno ostvariti da bi se netko mogao baviti djelatnou nuenja na tritu dugotrajnih turistikih proizvoda, pitanja pretpostavaka upisa steenoga prava u zemljine knjige ili druge javnopravne ili privatnopravne registre, te da pravila dijela III. glave IV. ovog Prijedloga Zakona niti na koji nain ne utjeu na sadraj i primjenu tih posebnih propisa. Primjerice, pravo na vremenski ogranienu uporabu (timeshare) moe biti stvarnopravne naravi (npr. kupnja etanog vlasnitva ili suvlasnikog dijela) ili obveznopravne naravi (zakup ili najam prostora). Nadalje, neki oblici timeshare-a pretpostavljaju ulazak u odreenu zajednicu, npr. ortatvo ili trgovako drutvo, u dravama koje to omoguavaju. To pitanje pravne naravi timeshare-a nije ureeno ovim propisom. Kako ne bi bilo sporno da se ovim zakonom ureuje samo zatita potroaa prilikom sklapanja naprijed spomenitih ugovora, a ne i ostala pravna pitanja vezana uz te ugovore, izriito je propisano da se predloenim odredbama ne dovodi u pitanje primjena opih pravila ugovornog prava, pravila koja se odnose na upis nekretnina ili pokretnina, kao i pravila o prijenosu prava vlasnitva na nekretninama, pravila koja se odnose na uvjete osnivanja, odobrenja i licenciranja i pravila kojima se utvruje pravna narav prava koja su predmet ugovora obuhvaenih ovim odredbama. Uz lanak 96. Ove odredbe propisuju da ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku, i to bilo na papiru ili nekom drugom trajnom mediju (npr. u obliku elektronikog zapisa). Pritom mora biti sastavljen na jednom od jezika koje potroa razumije (po njegovom izboru, bilo slubenom jeziku drave njegovog boravita ili slubenom jeziku drave ije dravljanstvo potroa ima), s time da ugovor o vremenski ogranienoj uporabi (timeshare) nuno mora biti sastavljen i na hrvatskom jeziku ako se odnosi na nekretninu koja se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ili ako trgovac obavlja svoju prodajnu djelatnost na podruju Republike Hrvatske. Ako je rije o potroau ije je boravite u nekoj dravi Europske unije ili koji je dravljanin neke drave lanice Europske unije, potroa moe izabrati da ugovor bude sastavljen na slubenom jeziku te drave lanice jedino ako je rije o jeziku koji je ujedno i slubeni jezik Europske unije. Ako se ugovor o vremenski ogranienoj uporabi (timeshare) odnosi na odreenu nekretninu, tada mora biti sastavljen i na slubenom jeziku, odnosno jednom od slubenih jezika, drave u kojoj se nekretnina nalazi. Budui da kod ovih ugovora postoji mogunost da ugovor bude sklopljen u vie jezinih inaica, posebno je propisano da e u takvom sluaju svaka jezina inaica imati svojstvo izvornika, a kako bi se omoguilo potroau da zadri za sebe primjerak ugovora, u svrhu dokazivanja sklopljenog ugovora te

90 prava i obveza koja iz njega proizlaze, a da mu istodobno bude omogueno da na temelju takvog ugovora eventualno upie steeno pravo u neke registre, predvieno je da potroa mora primiti najmanje dva primjerka ugovora iz ove glave Zakona. Uz lanak 97. Ovim odredbama propisano je da prilikom svakog oglaavanja koje se odnosi na ugovore ureene ovim odredbama mora jasno biti navedeno pravo potroaa da dobije prethodnu obavijest, kao i mjesto gdje se ta obavijest moe dobiti. Na taj e nain potroa, prije nego li uope stupi u kontakt s trgovcem koji nudi takav proizvod, biti upoznat s injenicom da unaprijed, prije nego li odlui sklopiti ugovor, mora i moe dobiti odreene obavijesti o temeljnim karakteristikama proizvoda koji mu se nudi kao i uvjetima ugovora pod kojima moe stei taj proizvod, a koje e mu omoguiti da donese odluku o tome hoe li ili ne sklopiti takav ugovor. U sluajevima da se ovi turistiki proizvodi potroaima nude osobno, na razliitim promotivnim i prodajnim dogaajima trgovac je duan u pozivu na takav dogaaj jasno navesti komercijalnu svrhu i prirodu dogaaja. Kako se potroai ne bi dovodili u zabludu u pogledu naravi proizvoda koji im se nudi, posebno je zabranjeno da se ovi turistiki proizvodi nude ili oglaavaju kao ulaganje. Uz lanak 98. Ovim odredbama propisano je da u razumnom roku prije sklapanja ugovora iz ove glave Zakona, potroa mora dobiti prethodnu obavijest kojom e biti obavijeten o svim pojedinostima ugovora koji mu se nudi tj. o trgovcu koji nudi proizvod, osnovnim karakteristikama ponuenog proizvoda, pravima i obavezama potroaa i sl. Kako bi ova obavijest bila jednaka na podruju itave Europske unije, po uzoru na Direktivu Europske unije 2008/122/EZ, predvieno je da ova prethodna obavijesti bude dana u obliku posebnog standardnog informacijskog obrasca iji e sadraj i oblik propisati ministar nadlean za podruje zatite potroaa.

Uz lanak 99. Ovim odredbama propisano je da sadraj ugovora iz ove glave Zakona mora odgovarati prethodnoj obavijesti, odnosno da promjene u odnosu na prethodnu obavijest moraju biti posebno navedene, kako bi se potroa pravovremeno obavijestio o njima, a kako prilikom sklapanja ovih ugovora ne bi dolazilo do dovoenja potroaa u zabludu. Pritom, posebno je propisano da do promjene sadraja ugovora u odnosu na prethodnu obavijest moe doi iskljuivo na temelju sporazuma strana ili iznimno i bez sporazuma strana, ali jedino ako potreba izmjene sadraja ugovora u odnosu na prethodnu obavijest ne proizlazi iz neuobiajenih i nepredvidivih okolnosti koje su izvan kontrole trgovca, a ije se posljedice nisu mogle sprijeiti niti uz uporabu dune panje. Prilikom sklapanja ugovora potroau mora biti posebno skrenuta pozornost na postojanje prava na jednostrani raskid ugovora te je - kako bi se osiguralo da potroa doista bude obavijeten o toj injenici - propisano da potroa mora posebno potpisati ugovorne odredbe kojima ga trgovac obavjetava o postojanju toga prava, o njegovu trajanju i o zabrani plaanja unaprijed, prije isteka roka za raskid ugovora. Kako bi se potroau olakalo koritenje njegovog prava na jednostrani raskid ugovora, svaki ugovor iz ove Glave Zakona mora

91 sadravati i poseban standardizirani obrazac za jednostrani raskid ugovora, iji e oblik i sadraj pravilnikom propisati ministar nadlean za podruje zatite potroaa. Koritenjem standardnog obrasca za jednostrani raskid ugovora na podruju itave Europske unije trebala bi se poveati transparentnost i predvidljivost postupanja potroaa prilikom raskida toga ugovora, to bi trebalo pozitivno utjecati na povjerenje potroaa prema ovim proizvodima te posljedino na poveanje broja koritenja ovih turistikih proizvoda u prekograninim transakcijama. Uz lanak 100. Ovim odredbama predvieno je pravo potroaa na jednostrani raskid ugovora. Pravo na jednostrani raskid ugovora posebno je pravo koje se potroaima daje u situacijama kada na njih djeluje tzv. faktor iznenaenja. Sklapanje ugovora iz ove glave Zakona, kojima su u pravilu predviena iznimno znaajna financijska izdvajanja na strani potroaa, u pravilu se deava neposredno prije sezone godinjih odmora kada potroai, esto dovedeni u zabludu zavaravajuom praksom trgovaca ili navedeni na sklapanje ugovora pod utjecajem agresivne prakse trgovaca, nepromiljeno i bez prethodne konzultacije pravnih, ekonomskih i ostalih strunjaka sklapaju takve ugovore. Poloaj potroaa tim je tei ukoliko je ova vrsta ugovora obiljeena prekograninim elementom, bilo da se nekretnina nalazi u inozemstvu ili se usluge pruanju u inozemstvu ili pak trgovac djeluje u inozemstvu. Zbog tih se razloga potroau daje pravo da u odreenom, relativno kratkom, vremenskom periodu, jednostrano raskine ugovor, bez potrebe da pritom navodi bilo kakve razloge za takav raskid. Pravo na jednostrani raskid ugovora potroa, u pravilu, moe koristi u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili predugovora, odnosno od dana kad je potroa primio primjerak ugovora i predugovora, ako je primitak uslijedio nakon sklapanja ugovora. Pritom, predvieni su posebni, produeni rokovi za koritenje prava na jednostrani raskid ugovora u sluaju da potroau nije dostavljena prethodna obavijest, odnosno da mu nije dostavljen standardni obrazac za jednostrani raskid ugovora kao i posebni rokovi za sluaj kad je potroau istovremeno s ugovorom o pravu na vremenski ogranienu uporabu(timeshare) ponueno sklapanje ugovora o zamjeni. Takoer propisano je da potroa jednostrano raskida ugovor u pisanom obliku. Uz lanak 101. Ovim odredbama propisano je da, u sluaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, potroa ne moe trpjeti nikakve negativne financijske posljedice, odnosno ne mora snositi nikakve trokove niti druge financijske obveze zbog raskida ugovora, a sve kako bi se potroaima omoguilo da mogu nesmetano koristiti svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Uz lanak 102. Ovim odredbama propisano je da se prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora od potroaa ne smije zahtijevati nikakvo plaanje unaprijed niti bilo koja druga vrsta ispunjenja financijskih obveza, a u pogledu ugovora o ponovnoj prodaji, niti bilo kakvo davanje jamstva, rezervacije u novcu, izriitog priznanja duga ili bilo koje druge financijske transakcije prije nego ponovna prodaja prava bude izvrena ili ugovor o ponovnoj prodaji prestane na neki drugi nain. Uz lanak 103.

92 Ovim odredbama propisana su posebna pravila o plaanju i otkazu ugovora o dugotrajnom turistikom proizvodu. Kod takvih ugovora mora biti izraen plan obronog plaanja te bilo kakvo plaanje mora biti usklaeno s tim planom. Nakon plaanja drugog obroka, potroa ima pravo raskinuti takav ugovor bez potrebe plaanja bilo kakve naknade, kazne ili neke druge financijske obveze. Uz lanak 104. Ovim odredbama propisano je da ukoliko potroa jednostrano raskida ugovor o vremenski ogranienoj uporabi (timeshare) i ugovor o dugotrajnom turistikom proizvodu ujedno dolazi i do raskida povezanih ugovora (ugovor na temelju kojeg potroa stjee usluge koje su povezane s ugovorom o vremenski ogranienoj uporabi(timeshare) ili s ugovorom o dugotrajnom turistikom proizvodu, a koje se pruaju od strane trgovca ili tree osobe na temelju sporazuma izmeu te tree osobe i trgovca) i to bez ikakvih trokova za potroaa, a sve kako bi se potroa dodatno zatitio. Takoer je propisan i nain raskida povezanog ugovora, a posebno ugovora o kreditu koji je sklopljen kao takav ugovor. Uz lanak 105. Ovim lankom ureuje se izvansudsko rjeavanje potroakih sporova pred pred Sudom asti Hrvatske gospodarske komore i Sudom asti Hrvatske obrtnike komore, te pred centrima za mirenje. Postupci se provode sukladno Pravilniku o Sudu asti Hrvatske gospodarske komore, Pravilniku o Sudu asti Hrvatske obrtnike komore, a postupci pred predmetnim sudovima asti vode se sukladno Zakonu o mirenju, te pravilnicima centara za mirenje. Kako bi se osiguralo to vea transparentnost u postupcima pred sudovima asti, propisano je da u vijeima predmetnih sudova osim nezavisnih pravnih strunjaka moraju ravnopravno biti zastupljeni predstavnici trgovaca i potroaa. Sredstva za trokove postupka pred sudovima asti sufinancirat e se iz dravnog prorauna Republike Hrvatske. Naime, sustavi izvansudskog rjeavanja potroakih sporova razvijeni su irom Europe kako bi pomogli graanima koji vode potroake sporove, a koji nisu mogli postii sporazum izravno s trgovcem. Prednost je alternativnog rjeavanja potroakih sporova u tome to je fleksibilniji od upuivanja tube na sud i to u mnogim sluajevima moe bolje udovoljiti potrebama i potroaa i profesionalaca. U usporedbi sa sudstvom, ovi su sustavi jeftiniji, bri i neslubeniji, to znai da su privlano sredstvo potroaima koji trae pravnu zatitu, a u isto vrijeme velikim dijelom rastereuju redovite sudove. Uz lanak 106. do 122. Ovim odredbama ureuje se postupak zatite kolektivnih interesa potroaa, to je usklaeno s odredbama Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zatitu interesa potroaa (kodificirana verzija). Odredba lanka 106. propisuje da se zatita kolektivnih interesa potroaa moe provesti posebnom tubom za zatitu kolektivnih interesa potroaa. Nadalje, definiraju se propisi o zatiti potroaa u pogledu ije se povrede moe podnijeti tuba za zatitu kolektivnih interesa potroaa. Rije je o slijedeim propisima: Zakon o

93 zatiti potroaa u dijelu koji se odnosi na isticanje cijena, nepotenu poslovnu praksu, nepotene ugovorne odredbe, ugovore sklopljene na daljinu, ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija, ugovore o prodaji financijskih usluga sklopljene na daljinu, ugovore o pravu na vremenski ogranienu uporabu (timeshare), ugovore o dugotrajnom turistikom proizvodu, ugovore o ponovnoj prodaji, te ugovore o zamjeni; Zakon o obveznim odnosima u dijelu koji se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvo za ispravnost prodane stvari, te ugovor o organiziranju putovanja; Zakon o elektronikoj trgovini, Zakon o potroakom kreditiranju, Zakon o uslugama, Zakon o elektronikim medijima uu dijelu koji se odnosi na audiovizualnu medijsku uslugu, Zakon o lijekovima, Pravilnika o nainu oglaavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima osim lanka 4. do 10., te Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijea od 16. veljae 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004. Takoer, jasno se odreuje pojam osobe protiv koje se moe podnijeti tuba za zatitu kolektivnih interesa potroaa te se odreuje krug osoba aktivno legitimiranih za pokretanje takvog postupka. Propisano je i da postupak za zatitu kolektivnih interesa potroaa moe pokrenuti osoba iz neke od drava lanica Europske unije. Naime, strana osoba moe u Republici Hrvatskoj tuiti ne samo trgovca sa sjeditem u Republici Hrvatskoj ve i trgovca koji nema sjedite na podruju Republike Hrvatske kada se njegovo ponaanje, a koje dovodi do povrede prava zatite potroaa, manifestira na teritoriju Republike Hrvatske. Nadalje, propisano je koji postupci prethode pokretanju sudskog postupka za zatitu kolektivnih interesa potroaa. Naime, Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zatitu interesa potroaa (kodificirana verzija) daje dravama lanicama na izbor da li e podnoenje tube za zatitu kolektivnih interesa potroaa uvjetovati prethodnim konzultacijama s trgovcem koji svojim ponaanjem vrijea propise o zatiti potroaa. Iako nije obvezatno, takvo su rjeenje prihvatile mnoge drave lanice (kao na primjer, Austrija, Njemaka, Italija) s obrazloenjem da odnosni postupak prethodnih konzultacija moe u konanici rezultirati dogovorom izmeu osoba ovlatenih za zatitu kolektivnih interesa potroaa i trgovca, i time pokretanje skupog i dugotrajnog sudskog postupka uiniti nepotrebnim. Takoer, u sluaju da trgovac unato upozorenjima osoba ovlatenih za zatitu kolektivnih interesa potroaa ne prekine s ponaanjem koje je protivno pravu zatite potroaa, stranke se, prije podnoenja tube za zatitu kolektivnih interesa potroaa, mogu dogovoriti da pokuaju s mirenjem. lankom 110. propisuje se koje je tijelo nadleno prilikom odluivanja o tubi za zatitu kolektivnih interesa potroaa. Budui da ve spomenuta Direktiva o sudskim nalozima ostavlja dravama lanicama opciju izmeu sudske i administrativne nadlenosti predlagatelj je miljenja da bi za ovakve postupke bilo ipak mnogo pogodnije predvidjeti iskljuivo sudsku nadlenost. Naime, nadlenost administrativnih tijela za odluivanje po tubi za zatitu kolektivnih interesa potroaa prihvaena je u malom broju drava lanica (uglavnom skandinavskim) u kojima u pravilu djeluje tzv. potroaki ombudsman koji je, izmeu ostalog, nadlean da odluuje po tubama za zatitu kolektivnih interesa potroaa. Razmotrivi mogua rjeenja i njihove implikacije u hrvatskom pravnom sustavu, predlagatelj je miljenja da o tubi za zatitu kolektivnih interesa potroaa u Hrvatskoj treba odluivati sud. Povrh toga, a s ciljem postizanja specijalizacije u rjeavanju odnosnih sporova, predlagatelj smatra da odluivanje o tubama za zatitu kolektivnih interesa potroaa treba rezervirati za trgovake sudove. Stoga se odredbom lanka 110. predvia da je za suenje u postupcima

94 pokrenutim povodom tube za zatitu kolektivnih interesa potroaa stvarno nadlean trgovaki sud. Usporednopravna analiza rjeenja pojedenih drava lanica EU pokazuje da se u nekim dravama odluivanje o ovim predmetima povjerilo specijaliziranim, trgovakim sudovima. ini se da bi takvo rjeenje bilo prihvatljivo i za hrvatsko pravo budui da se postupci povodom tube za zatitu kolektivnih interesa potroaa rationae materiae odnose na materiju koja i inae spada u nadlenost trgovakih sudova, a to isto vrijedi kada se postupci za zatitu kolektivnih interesa potroaa odreuju rationae materiae. Naime, postupke za zatitu kolektivnih interesa potroaa ne pokreu fizike osobe ve je za podnoenje tube ovlateno iskljuivo tijelo javne vlasti, udruga za zatitu potroaa, ili, pak, komorska ili interesna udruga trgovaca. S druge strane, postupak se pokree uvijek protiv trgovca, odnosno skupine trgovaca, te je stoga opravdano da zbog rationae materiae polja primjene tube za zatitu kolektivnih interesa potroaa o tim tubama odluuju trgovaki sudovi. Osim to je predloeno da je za rjeavanje po tubi za zatitu kolektivnih interesa potroaa stvarno nadlean trgovaki sud, predlau se i kriteriji ope i posebne mjesne nadlenosti trgovakog suda. Kriteriji ope mjesne nadlenosti su sjedite, odnosno podrunica trgovca, a kada se radi o tueniku koji nema sjedite ve iskljuivo prebivalite tada se mjesna nadlenost trgovakog suda odreuje prema prebivalitu tuenika. Pri ustanovljavanju posebnog kriterija mjesne nadlenosti trgovakog suda u postupku protiv osobe koja nema opu mjesnu nadlenost u Republici Hrvatskoj polo od specifinosti koncepta zatite kolektivnih interesa potroaa. Kako se zatita kolektivnih interesa potroaa garantira kako u podruju ugovornih tako i izvanugovornih odnosa, te kako je osnovna svrha tube za zatitu kolektivnih interesa potroaa iskljuivo preventivna, kao kriterij posebne mjesne nadlenosti trgovakog suda ustanovljava se mjesto na kojem je dolo do povrede prava potroaa iz lanka 106. stavka 1. odnosno mjesto na kojem su se mogle manifestirati tetne posljedice odnosne povrede. Sto se tie odluke kojom sud usvaja kao osnovanu tubu za zatitu kolektivnih interesa potroaa, pri definiranju elementa iste polo se prvenstveno od specifinosti odnosno svrsi ove tube, a taj je da se njome prvenstveno ide ka zabrani ponaanja trgovca koje je protivno propisima o zatiti potroaa, odnosno da se njome prui preventivna zatita kolektivnih interesa potroaa. Odluka kojom sud utvruje da je tubeni zahtjev osnovan mora u svojem dispozitivu sadravati tri elementa: utvrenje da je dolo do povrede propisa o zatiti potroaa, kondemnaciju, odnosno naredbu tueniku da prekine s protupravnim postupanjem te konano zabranu takvog ili slinog ponaanja ubudue. Poseban znaaj za zatitu individualnih interesa potroaa ima rjeenje kojim se predlae da odluke suda djeluje erga omnes na sve potroae te rjeenje kojim se odreuje da odluka suda kojom se utvruje povreda prava o zatiti potroaa obvezuje ostale sudove pred kojim e se voditi postupci za zatitu individualnih prava potroaa, odnosno postupci za naknadu tete koju potroa pretrpi zbog protupravnog ponaanja trgovaca. Ratio obiju odredbi treba gledati u kontekstu svrhe zatite kolektivnih interesa potroaa koja je prvenstveno preventivna. Kako se predlae da se odluka suda, izmeu ostalog, zabrani trgovcu protupravno ponaanje ubudue, logino je da takvoj odluci treba priznati uinak u odnosu na sve potroae. S druge strane, odredbom lanka 118. koja nalae da odluka suda po tubi za zatitu kolektivnih interesa potroaa obvezuje ostale sudove pred kojima je potroa u svoje ime pokrenuo postupak naknade tete uzrokovane ponaanjem trgovca koje je sud okvalificirao kao protupravno, nastoji se res judicata uinak sudske odluke proiriti i na osobe/potroae koji nisu bili stranka u postupku povodom tube za zatitu kolektivnih interesa potroaa. Osnovna svrha takvog rjeenja jest pojednostaviti rjeavanje u postupku povodom naknade

95 individualne tete potroaa na nain da sud ne mora ulaziti u odluivanje o tome da li je ponaanje trgovca protupravno, ukoliko je o tome odluku ve donio sud odluujui po tubi za zatitu kolektivnih interesa potroaa. Odnosno rjeenje ne samo da pojednostavljuje odluivanje o naknadi tete, ve smanjuje trokove postupka ime se potroau omoguuje ekonominiji pristup pravosuu. I konano odnosno rjeenje poveava pravnu sigurnost i uniformnost sudskih odluka, to je od posebnog znaaja za ostvarivanje osnovne svrhe tubi za zatitu kolektivnih interesa potroaa, koja se oituje u preventivnoj djelovanju na ponaanja trgovaca, odnosno i njenom djelominom regulatorom karakteru. Clankom 119. odreuje se mogunost da sud odlukom kojom se usvaja tubeni zahtjev odredi i rok za ispunjenje odluke, a da na zahtjev osobe koja je ovlatena na pokretanje postupka za zatitu kolektivnih interesa potroaa odredi i novanu kaznu za sluaj da tuenik dobrovoljno ne ispuni svoju obvezu iz odluke odnosno ukoliko obvezu izvri sa zakanjenjem. U tom se smislu upuuje na odredbe Ovrnog zakona kojim se ureuje novana kazna kao posredno sredstvo ovrhe ako se tuenik ne pokori nalogu suda. Ovakvo rjeenje veoma je vano za zatitu kolektivnih interesa potroaa budui da novana kazna treba djelovati preventivno navodei trgovca da u budunosti odustane od slinih protupravnih aktivnosti ili pasivnog ponaanja koja su protivna pravu zatite potroaa. Odnosno rjeenje predvia i spomenuta Direktiva o sudskim nalozima i preputa dravama lanica odluku o tome da li e ga transponirati u svoje nacionalno zakonodavstvo. Brojne su drave lanice Europske unije transponirajui u svoje nacionalno zakonodavstvo, a s ciljem ustanovljavanja to uinkovitijeg mehanizma zatite kolektivnih interesa potroaa, prihvatile odnosno rjeenje iz Direktive o sudskim nalozima (na primjer, Italija, Njemaka, Austrija). I konano, uzimajui u obzir specifinosti zatite kolektivnih interesa potroaa predlae se mogunost odreivanja privremene mjere od strane suda i bez ispunjenja pretpostavki za odreivanje privremene mjere radi osiguranja nenovane trabine sukladno Ovrnom zakonu, odnosno dokazivanja potrebe spreavanja nastanka nenadoknadive tete. Naime, kako je svrha tube za zatitu kolektivnih interesa prvenstveno usmjerena ka zabrani protupravnoga ponaanja trgovca, a nije usmjerena ka obeteenju, predlagatelj je miljenja da sud moe odrediti privremenu mjeru i ukoliko nije ispunjena i pretpostavka ili vjerojatnost nastanka nenadoknadive tete. Ovim lankom propisuje se da se u postupku kolektivne zatitu potroaa podredno primjenjuju odredbe Zakona o parnikom postupku i Ovrnog zakona, kao opih propisa kojima se ureuju parnini i ovrni postupak. Uz lanak 123. lanak 123. kojim se propisuje da e Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadlenog za poslove zatite potroaa uredbom imenovati tijela koja e biti nadlena za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijea od 27. listopada 2004. o suradnji izmeu nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zatiti potroaa. Naime, ovom je Uredbom potrebnom odrediti tijela koja su nadlena za nadzor nad provedbom Direktiva iji se popis nalazi u Dodatku I Uredbe kao i jedinstveni ured za vezu. Direktive i Uredbe koje su sastavni dio Dodatka I Uredbe prenesene su u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske, odnosno za njihovu je provedbu utvren pravni okvir. Uz lanak 124. Odredbom ovoga lanka definirani su nositelji zatite potroaa, i to: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, ministarstvo nadleno za poslove zatite potroaa, nadlene inspekcije, jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, ostala tijela javne vlasti svako iz svoje

96 nadlenosti za podruje zatite potroaa, Nacionalno vijee za zatitu potroaa i udruge za zatitu potroaa. Uz lanak 125. Ovim lankom propisuje se osnivanje, sastav i uloga Nacionalnog vijea za zatitu potroaa. Vijee ine predstavnici koji se imenuju na razdoblje od etiri godine, koje je savjetodavno tijelo Vladi Republike Hrvatske i ima tajnika koji obavlja sve strune poslove, a administrativne poslove obavlja ministarstvo nadleno za poslove zatite potroaa. Uz lanak 126. Ovim lankom propisuje se jedinicama lokalne i podrune (regionalne) samouprave obveza za sustavno promicanje zatite potroaa na svom podruju kao i aktivnosti u pogledu informiranja i edukacije potroaa, organiziranja savjetovanja potroaa, iniciranja i podupiranja projekata udruga koji unaprjeuju i promiu prava potroaa, te sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa zatite potroaa na lokalnoj razini. Ova odredba se predlae obzirom da se kroz provedbu projekata savjetovanja potroaa pokazalo da nije mogue na nacionalnoj razini savjetovati potroae o pitanjima koja se vezana iskljuivo uz podruje na kojem potroai trajno ili povremeno borave kao to su primjerice pruanje komunalnih usluga (opskrba pitkom vodom, odvodnja i proiavanje otpadnih voda, skupljanje i odvoz komunalnog otpada). Uz lanak 127. Ovim lankom propisuje se osnivanje i udruivanje udruga za zatitu potroaa. Uz lanak 128. Ovim lankom propisuje se neovisnost djelovanja udruga za zatitu potroaa od trgovaca. Naime, udruge za zatitu potroaa su nepolitike, nestranake, neprofitne i nevladine udruge graana udruenih sa ciljem pruanja pomoi graanima Republike Hrvatske u zatiti njihovih potroakih prava i interesa. Intenzivna suradnja ministarstva nadlenog za poslove zatite potroaa s udruga za zatitu potroaa putem projekata u podruju savjetovanja, edukacije i informiranja potroaa znaajno je doprinijela vioj razini informiranosti potroaa kao i senzibiliziranju javnosti za ovu problematiku, cime su udruge prepoznate kao vaan dionik u politici zatite potroaa. Obzirom na njihovu specifinu ulogu u ovom podruju, financiranje projektnih aktivnosti udruga za zatitu potroaa osigurava se u dravnom proraunu Republike Hrvatske, odnosno proraunima jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave, ime se osigurava neovisnost u njihovom djelovanju u provoenju politike zatite potroaa. Uz lanak 129. Odredbom ovoga lanka propisuje se koje poslove na podruju zatite potroaa mogu obavljati udruge za zatitu potroaa.

97

Uz lanak 130. Ovim lankom propisuje se donoenje i sadraj Nacionalnog programa zatite potroaa. Naime, za provedbu politike zatite potroaa potrebno je za odreeno razdoblje utvrditi osnovne ciljeve, mjere i aktivnosti koje e se provoditi, a kako bi se podigla razina zatite potroaa. Isto tako, propisuje se izvjetavanje Hrvatskoga sabora o ostvarivanju politike zatite potroaa iz Nacionalnog programa. Uz lanak 131. Ovim lankom odreuje se ministarstvo nadleno za poslove zatite potroaa kao koordinator rada svih nositelja zatite potroaa vezano uz provoenje politike zatite potroaa. Uz lanak 132. Odredbom ovoga lanka propisuje se nain dodjeljivanja financijskih sredstava udrugama za zatitu potroaa za projekte namijenjene savjetovanju, informiranju i edukaciji potroaa. U pogledu navedenog, ranijem vaeim Zakonom bilo je propisano da ministar nadlean za poslove zatite potroaa na temelju javnog natjeaja odlukom dodjeljuje financijska sredstva udrugama za zatitu potroaa, za projekte kojima je cilj promicanje zatite potroaa. Meutim, uzimajui u obzir lanak 126. ovoga Prijedloga zakona kojim se ureuju aktivnosti jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave u provoenju politike zatite potroaa na svojem podruju, potrebno je proiriti krug osoba koje mogu raspisivati natjeaje za projekte udruga za zatitu potroaa, a kako bi se financirali projekti i rad udruga za zatitu potroaa koje djeluju na lokalnoj razini. Tako je propisano da javni natjeaj za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga clanka raspisuje ministar nadlean za poslove zatite potroaa, elnik tijela javne vlasti nadlenog za pojedino podruje zatite potroaa, odnosno elnik tijela jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, te da se aktivnosti iz stavka 1. ovoga lanka sufinanciraju se iz dravnog prorauna Republike Hrvatske, odnosno prorauna jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave. Uz lanak 133. Ovim lankom ureuje se informiranje i edukacija potroaa putem programa osnovnog i srednjeg kolovanja, i to tako da se u nastavne programe uvrste osnovna znanje o pravima i obvezama vezana za zatitu potroaa te kroz suradnju ministarstva nadlenog za poslove zatite potroaa i ministarstva nadlenog za poslove obrazovanja i odgojno obrazovnih institucija. Uz lanak 134.,135., 136. i 137. Ovim lankom propisan je inspekcijski nadzor nad provoenjem odredbi ovoga Zakona, te provoenje mjera prema Uredbi (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijea od 27. listopada 2004. o suradnji izmeu nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zatiti potroaa. Nadalje, propisuje se da e inspektor uzeti u obzir prijavu potroaa tek nakon to je potroa iscrpio postupak pisanog prigovora i/ ili postupka po reklamaciji kada su u pitanju javne usluge. Uz lanak 138., 139. i 140. Ovim lancima propisane su prekrajne odredbe za trgovca pravnu osobu, odgovornu osobu u pravnoj osobi, trgovca-fiziku osobu i odgovornu osobu u tijelu javne vlasti i u jedinici

98 lokalne i podrune (regionalne) samouprave. Uz lanak 141. do 147. Ovim lancima propisane su prijelazne i zavrne odredbe. lankom 141. propisuje se da su jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave u roku od godine dana dune organizirati savjetovanje potroaa na svom podruju. Naime, na ovaj nain osigurava se odgovarajue razdoblje za uspostavljanje savjetovanja potroaa na lokalnoj razini. Ovim lancima propisuje se donoenje podzakonskih akata, odnosno Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom e se odrediti osobe koje imaju aktivnu legitimaciju za pokretanje postupka za zatitu kolektivnih interesa potroaa, Uredbe kojom e Vlada Republike Hrvatske imenovati tijela koja e biti nadlena za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijea od 27. listopada 2004. o suradnji izmeu nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zatiti potroaa, te Odluke o osnivanju Nacionalnog vijea za zatitu potroaa. Predvieno je da e se obje Odluke i Uredba donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Nadalje, predvieno je i donoenje pravilnika temeljem ovoga Zakona i to lanka 7. stavka 9., kojim e se urediti nain isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere, lanka 74. stavka 2. kojim e se propisati oblik i sadraj obavijesti o pravu potroaa na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i izvan poslovnih prostorija, lanka 98. stavka 3. kojim e se propisati oblik i sadraj obavijesti koju je trgovac duan dostaviti potroau prije prihvaanja ponude ili sklapanja ugovora o vremenski ogranienoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni i lanka 99. stavka 7. kojim e se propisati oblik i sadraj obavijesti o pravu potroaa na jednostrani raskid ugovora koje mora sadravati ugovor o vremenski ogranienoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni i to u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Takoer, propisano je da su Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnika komora dune u roku od 6 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s odredbama ovoga Zakona Pravilnik o Sudu asti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilnik o Sudu asti pri Hrvatskoj obrtnikoj komori. Nadalje, propisano je da do dana stupanja na snagu propisa iz lanka 142., 143. i 144. ovoga Zakona ostaju na snazi podzakonski propisi doneseni na temelju Zakon o zatiti potroaa (Narodne novine, br. 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12 i 56/13) u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i to Uredba o odreivanju osoba ovlatenih za pokretanje postupka radi zatite kolektivnih interesa potroaa (Narodne novine 124/2009), Uredba o odreivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br.2006/2004 Europskog parlamenta i Vijea od 27. listopada 2004. o suradnji nacionalnih tijela odgovornih za nadzor nad provedbom propisa o zatiti potroaa (Narodne novine broj 65/2010), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijea za zatitu potroaa (Narodne novine br. 21/08, 81/08, 90/08, 92/08,

99 43/09, 96/09, 150/09, 27/10, 124/10, 88/11 i 98/12), Pravilnik o nainu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (Narodne novine 52/10 i 86/10), Pravilnik o sadraju i obliku obavijesti o pravu potroaa na jednostrani raskid ugovora o vremenski ogranienoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni (Narodne novine broj 134/2012) i Pravilnik o sadraju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ogranienoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni (Narodne novine broj 134/2012).

I zakljuno, lankom 149. propisano je stupanje na snagu ovoga Zakona. Predvien je uobiajeni, osmodnevni vacatio legis, osim u pogledu odredbi lanka 4. stavka 1., lanka 39. i 40., lanka 42., lanka 44. do 48. i lanka 57. do 79. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 13. lipnja 2014. godine i lanka 18. do 23. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. sijenja 2015. Naime, odredbama lanka 4. stavka 1., lanka 39. i 40., lanka 42., lanka 44. do 48. i lanka 57. do 79., prenose se u nacionalno zakonodavstvo odredbe Direktiva 2011/83/EU Europskog parlameta I Vijea od 25. listopada 2011 o pravima potroaa te o izmjeni Direktive Vijea 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijea te o stavljanju izvan snage Direktive 85/577/EZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijea(Tekst znaajan za EGP) (SL L 304, 22.11.2011.) ija je primjena predviena od 13. lipnja 2014. godine, slijedom ega je predvieno istodobno stupanje na snagu predmetnih odredbi ovoga Prijedloga zakona. Nadalje, odredbama lanka 18. do 23. ovoga Prijedloga zakona ureuju se posebni oblici prodaje. Obzirom da trgovci svoje planove promidbenih aktivnosti donose unaprijed za tekuu godinu, ukoliko bi ove odredbe stupile na snagu uobiajenom osmodnevnom roku, mogle bi negativno utjecati na poslovanje i ve ugovorene obveze trgovaca vezano uz predmetne aktivnosti. Stoga se predlae da predmetne odredbe stupe na snagu 1. sijenja 2015. godine ime bi se poslovnom sektoru osiguralo adekvatno razdoblje prilagodbe svojeg poslovanja predmetnim odredbama.