You are on page 1of 2

TEMA 7. CLIMES I PAISATGES D'EUROPA 1.

Indica amb quin tipus de clima relacionaries cada ciutat de la taula: CIUTAT "ondres ,ambur$ar2s Atenes 4en5cia T. GENER (C &'1 .&'/ *'( +') *'+ T. !U"I#" (C 1('( 1&'0 10'/ /+'1 /*') $ (mm )*+ )1/ (&3 &1/ (&& C"I%A

/. E6plica les caracter2stiques del clima oce7nic i les del clima mediterrani.

*. Completa el te6t amb les paraules que 8i 9alten: Europa es troba principalment en la :ona clim7tica ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' tot i que en el continent s<8i d=na una -ran di>ersitat de climes i paisat-es: els que reben in9lu5ncia mar2tima (mediterrani i ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ' el localit:at en latituds m?s septentrionals (;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ' el d<alta muntan@a i el que ?s maAoritari (;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; . "a $en2nsula Ib5rica' per la seua ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -eo-r79ica' per tenir ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; que l<en>olten i l<allun@en de la in9lu5ncia del ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; i per la seua ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; mitAana ele>ada' presenta al-unes caracter2stiques clim7tiques particulars. A la Comunitat 4alenciana es donen els matei6os climes que a la resta d<Espan@a' ee6cepte el ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' localit:at a les ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. &. Respon: . Buins climes 8i 8a a EuropaC . Com in9luei6 el relleu en la di>ersitat clim7tica europeaC . $er qu5 a -ran part del continent europeu 8i plou moltC . Buins tipus de 9ormaciones >e-etals trobem en el centre d<EuropaC 1. Indica a quin paisat-e pertan@ cada una d<aquestes esp5cies >e-etals: roure D oli>era D estepa D a>et D pi canari D al:ina surera D 9ai- D dra-o D

TEMA 7. CLIMES I PAISATGES D'EUROPA

). Indica si les se-Eents a9irmacions s=n >erdaderes o 9alses: . "a 9ranAa mediterr7nia peninsular est7 poc poblada. . "es cases del nord d<Espan@a tenen 9inestres petites. . A les Can7ries es conser>en molts boscos a prop de la costa. . El paisat-e a-rari del nord d<Espan@a est7 constituFt pre prats. . En la :ona m?s seca d<espan@a predomina la ramaderia e6tensi>a. . A pro de la costa mediterr7nia abunda l<a-ricultura d<8i>ernacle. (. Completa aquestes 9rases sobre els climes i els paisat-es d<Espan@a: . "a $en2nsula Ib5rica est7 m?s a prop de la :ona ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; de la Terra que de la 9reda. . El clima m?s c7lid que es d=na a Espan@a ?s el ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' mentre que el m?s c7lid de la $en2nsula Ib5rica ?s el ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. . En l<interior peninsular es d=na el clima mediterrani' perG a causa de l<altitud ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; d<aquesta :ona i de l<escassa ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; que rep del mar per la barrera que suposen les serralades peri95riques' el clima t? trets ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. . "a :ona clim7tica de ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?s quella on la >e-etaci= s<8i 8a mantin-ut sense moltes modi9icacions per part de l<?sser 8um7' mentre que la :ona ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8a estat la m?s alterada. . Els boscos del paisat-e oce7nic s<8an talat per a donar pas als ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; per al bestiar o a boscos on s<8i 8an replantat ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; i ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. . En els paisat-es d<interior ?s on sobretot es practica l<a-ricultura ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. +. Indica en quina :ona clim7tica es troben les unitats de relleu se-Eents: . Hepressi= Central D . Ierralada "itoral D . $irineu A6ial D . $repirineu D . Ierralada $relitoral D . Hepressi= "itoral D 0. Respon: . Com a9ecta l<escassa >e-etaci= de la muntan@a mediterr7nia al perill de riuadesC . $er qu5 diem que l<ai-ua ?s un problema ambiental a la Comunitat 4alencianaC . Bu5 pro>oca la contaminaci= que 8i 8a en el nostre pa2sC . $er qu5 actualment 8i 8a m?s risc d<incendisC . Bu5 8a pro>ocat la urbanit:aci= massi>a del litoralC