P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 26, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב ירומא יכרד זס תבש

www.swdaf.com 1

א דומע זס ףד תבש תכסמ ילבב דומלת (ב דומע זע ןילוח םגו)
.הנשמ ףא ןירסוא םימכחו ,ריאמ יבר ירבד ,האופר םושמ בולצה ןמ רמסמבו ,לעוש ןשבו ,לוגרחה תציבב ןיאצוי
ירומאה יכרד םושמ לוחב .
לוגרחה תציבב ןיאצוי .ארמג - לעוש לש ןשבו ,אלחישל ידבעד - אייחד ,אתנישל ידבעד - אתימד ,םיינד ןאמל - אלד ןאמל
בולצה ןמ רמסמבו .םיינ - .אפרזל ידבעד
.ריאמ יבר ירבד האופר םושמ האופר םושמ וב שיש רבד לכ :והייורת ירמאד אברו ייבא - .ירומאה יכרד םושמ וב ןיא
האופר םושמ וב ןיא אה - ?ירומאה יכרד םושמ וב שי בוצו) ורקוס ויתוריפ רישמש ןליא :אינתהו ונעוטו ארקיסב (ותוא ע
םינבאב ונעוט אמלשב .םינבאב - ?דיבעק האופר יאמ ארקיסב ורקוס אלא ,היליח שוחכילד יכיה יכ - הייזחילד יכיה יכ
ארקי אמט אמטו +גי ארקיו+ :אינתדכ .ימחר הילע ועבילו ישניא - .םימחר וילע ושקבי םיברו ,םיברל ורעצ עידוהל ךירצ
ןנילת ןאמכ :אניבר רמא ,אלקידב יסבוכ - .אנת יאה יכ :היל רמא ,ןיבא רב אייח יברד הימק יארומא קרפב אנת ינת
ינהמ רבל ,ירומאה יכרד םושמ והב תיא והלוכ אמילו ,ודקדק לע היל חינמו ןימה ותואמ איבמ ונורגב םצע ול שיש ימ :
דח דח תיחנ עלב ,עלב תיחנ דח דח :יכה - ל ארדאל .ירומאה יכרד םושמ וב ןיא אתלעננ ,טחמכ אתצעננ :יכה אמי
.אייש אייש ,סירתכ

א דומע זס ףד תבש תכסמ י"שר
ירומאה יכרד - (חי ארקיו) וכלת אל םהיתוקוחבו ביתכו ,אוה שוחינ
האופר םושמ וב שיש - ותאופר תיארנש , הכמ תשובחתו סוכ תייתש ןוגכ , ןיאש שחל ןוגכ ,'וכ וב ןיא אה :ןניכרפו
אפרמ אהיש רכינ - י הימתב ירומאה יכרד םושמ וב ש .
יארומא קרפב - .ירומאה יכרד תוכלהב ,תבש תכסמד אתפסותב יונשש דחא קרפב
תיחנ דח דח - אוה שחל .
אייש אייש - אוה שחל .דר דר :

ב דומע זע ףד ןילוח תכסמ י"שר
האופר םושמ וב שי - הכמה לע שחולש שחל וא םס וא הקשמ ןוגכ .
האופר םושמ וב ןיא - כ ילוחה לע אלש ןישועש ןוג .שוחינל ןימודש םהב אצויכו םיכרד תשרפב אילש תרובק ןוגכ

ו קרפ תבש תכסמ ם"במרל הנשמה שוריפ
[י] ... .ול ליעומ תידימת תחדק ול שיש ימ לע םילותו בולצה ץעמ רמסמ םיחקול םאש תולוגסה ילעב םימדמ ןכו
מ וב שיש לכ ונילצא ללכהש יפל ,יסוי 'רכ הכלהו אלו בותכה רמא וילע אלו ,ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םוש
'וכו יוגה תוקחב וכלת .

א דומע ס ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
,ןיליפתב אלו .הכמ ולגרב ןיאש ןמזב דיחיב אלו ,רמוסמה לדנסב שיאה אצי אל .הנשמ ןמ וניאש ןמזב עימקב אלו
החמומה םייפגמב אלו ,אדסקב אלו ,ןוירשב אלו . אצי םאו , - .תאטח בייח וניא

א דומע ס ףד תבש תכסמ י"שר
עימקב אלו - האופרל ןינעוטו ןיבתוכש .
החמומה ןמ וניאש - החמומ עימקב לבא - וישובלממ דחאכ הלוחל אוה טישכתד ,ירש .

א דומע אס ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
דע אמית אל :אפפ בר רמא .החמומה ןמ וניאש ןמזב עימקב אלו ,ארבג החמומד ןויכ :אלא ,עימק החמומו ארבג החמומד
החמומ וניאש ןמזב ינתק אלו החמומה ןמ וניאש ןמזב עימקב אלו ינתקד ,ימנ אקיד .עימק החמומ אלד בג לע ףא - עמש
.הנימ שלשו ,הנשו ,אפירש לכ ?החמומ עימק והזיא :ןנבר ונת . ןירקיע לש עימק דחאו ,בתכ לש עימק דחא . דחא
ש הלוח הפכנש אל ,הנכס וב ןיאש הלוח דחאו הנכס וב שי - הפכי אלש אלא ,םיברה תושרב וליפא ריתמו רשוקו .
םיברה תושרב וב אציו תעבטבו רישב ונרשקי אלש דבלבו - החמומ עימק והזיא :אינתהו .ןיעה תיארמ םושמ - אפירש לכ
!דחאכ םדא ינב השולש - אה ,אישק אל - אה ,ארבג ייוחמל - ייוחמל .אעימק עימק תלת :יל אטישפ ,אפפ בר רמא
ינמיז אתלת אתלת ,ירבג תלתל - אנמיז דח דח ,ירבג אתלתל עימק אתלת .עימק יחמתאו ארבג יחמתיא - ארבג
ירבג אתלתל עימק דח .יחמתיא אל אעימק ,יחמתיא - אתלת :אפפ בר יעב .יחמתיא אל ארבג ,יחמתיא אעימק
אעימק ?יאמ ארבג דחל עימק - אדו וא ,היל יסא אה :ןנירמא ימ ?יחמתיא אל וא יחמתיא ארבג :יחמתיא אל י
?אבתכ לבקמ אקד אוה ארבג יאהד אלזמ :אמליד - וקית .ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 2
טי קרפ תבש תוכלה ם"במר
גי הכלה
ןהילע ךורכי אלש דבלבו הכמה יבג לעש גופסבו ךומבו ,ריזחי אל לפנ םאו ר"הרל ולדנסבשו וינישבש םסיקב םדא אצוי
וח הכמה לעש לצבה תפילקבו םושה תפילקב אצויו ,הכמל ןיליעומ םניאו ולצא ןיבושח החישמהו טוחה ירהש החישמ וא ט
תציבבו תיניצה לעש עלסבו הכמה יבג לעש הייטרו אמגולמו תינלפסאבו ,תבשב וריתמו ורשוקו הכמה יבג לעש דגאבו
,בולצה רמסמבו לעושה ןשבו לוגרחה מ ותוא ןילותש רבד לכבו ליעומ אוהש םיאפורה ורמאיש אוהו האופר םוש .
די הכלה
המוקת ןבא לקשמבו המוקת ןבאב השאה האצוי האופרל ולקשו ןיוכתנש ראש וליפא אלא דבלב הרבוע השא אלו ,
ר ,ליפתו רבעתת אמש םישנה וא םדא ינב השלשל אפירש ת הז החמומ עימק אוה הז יאו ,החמומ עימקב ש ןיאצויו
ירש םדא והשעש םירחא ןיעימקב םדא ינב השלש אפ ,שובלמ ךרד ואיצוהש ינפמ ,רוטפ החמומ וניאש עימקב אצי םאו ,
.רוטפ ןיליפתב אצויה ןכו

אש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא רוט
םירשקב םתוא םירשוקש םיבשע ינימב םיאצוי החמומ אוה םאו החמומ וניאש עימקב ןיאצוי ןיא האופרל םתוא ןילותו
וב ןיאצוי עימק אלו ארבג יחמתיא ש"ל לכב שחל ותואל ארבג יחמתיאד ןתשלש ואפרו תורגיא 'גב 'א שחל בתכש ןוגכ
רחא ונבתכי םא החמומ עימקה ןיא םגו םישחל ראשל אל לבא ונבתכיש םעפ ןוגכ ארבג אלו עימק יחמתיא אנש אל
םדא לכל החמומ תרגא התואש םימעפ 'ג וב אפירו תחא תרגאב דחא שחל בתכש עימקו ארבג יחמתיא ש"כו ןוגכ
תרגיא לכב הז שחלל ארבג יחמתיא םימעפ 'ג דחא םדאל וא םישנא 'גל הליעוה תחא לכו תורגיא 'גב דחא שחל בתכש
םדא לכל וללה תורגיא יחמתיאו ונבתכיש אלו ארבג אל יחמתיא אל פ"ג ואפרו דחא םדאל תועימק 'ג בתכ םא לבא
עימק אל החמומ עימקב תאצל רתומ הנכס וב ןיאש ןיב הנכס וב שיש הלוחב ןיב ןירקיע לש וא בתכ לש אוה אנש
ירש ונזחאי אלש הלותו ןיפכנ תחפשממ אוהש אלא ילוחה וזחא אל וליפא אלא האופרל והלותו רבכ הפכנש אלו
ו טישכת םשל וב אצויש ורמאי זאש ר"הרל וב אציו תעבטב וא רישב ונרשקי אלש דבלבו ה"רב וריתמו ורשוקו רוסא והז
אוה טישכת ואלד החמומ אוהש ומצע לע אפורה רמול ןמאנ ןיב לעוש לש ןשבו בולצה רמסמבו לוגרחה תציבב ןיאצוי
תבשב ןיב לוחב אוהש וב רכינ ןיאו השעמ השוע םא לבא האופר םושמ אוהש רבד לכב ןכו ירומאה יכרד םושמ ןיאו
רתומ שחל לכ לבא ירומאה יכרד םושמ רוסא האופר םושמ אלש ןיגהל עבטמ הילע רשקו ולגר תסיפב הכמ ול שיש ימ
וב תאצל רתומ האופר םושמ וב שי םגו וילגרב ףגני

אש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
זכ ףיעס
.ירומאה יכרד םושמ וב ןיאו ,תבשב ןיב לוחב ןיב בולצה רמסמבו לעוש לש ןשבו לוגרחה תציבב (דק) ןיאצוי <זט> ןכו
לכב השעמ השוע םא לבא .האופר םושמ אוהש רבד (הק) יכרד םושמ רוסא ,האופר םושמ אוהש וב רכינ ןיאו
ירומאה . לבא (וק) םיליעומ םניאו ןקדבש םתואב אלא ורסא אלו .רתומ ,שחל לכ <זי> . ששחש ימ שיו (זק) עימק לכב
ירומאה יכרד םושמ החמומ וניאש .
חכ ףיעס
קו ולגר תסיפב הכמ ול שיש ימ אמ (חק) ,ולגרב ףגני אלש ןיגהל עבטמ הילע רשו אפרמ אוה םגו .וב תאצל רתומ (טק) ,

אש ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
.ימ שיו עודי ןיאש ג"הכ .ןיא אה 'יפש ד"ש לוחב אה עמשמ 'וכ עימקב אלו ןנת ןיתינתמב אה ע"צו :

חע תוא אש ןמיס תבש תוכלה דרש ישובל
) חע ( ש ו ע״ ז״כס ןיאו נ רכי ב ו • ןיאש רכינ דש ב ר ז ה יהי ׳ אפרמ ל וא ות לוח י ןיאש ותאופר מ צ ד סה ב אר א ב ל ל לכ שח ומ רת
ג״עא ןיאש רכינ ״ג כ ש יהי ׳ אפרמ מ״מ ירה ונא ןיעדוי הש ל שח אפרמ ו וה י וליאכ ינ רכ רה ופ הא או פ ׳י ל ח בוש ןיידעש
ל א יא ת יחמ או ןי א ונ ןיעדוי ש תמ םיאפר ״פא מ ה רתו יכ ןו יעדיש נ ן שיש םישחל םיאפרמש ירמא ןנ אמש ג ב ם הז אפרי
ו וה י תצק ומכ רכינ ןויכ תוליגרש ישחלהש ם ואפרי ןיאו רוסא אלא ב א ו ןת יש ד ונע אש ןי ומ םיליע • שיו מ י ש וח שש ב לכ
מק עי ד אל תיא מ יח רוסאו פא ׳י וחב ל ותיבבו מ וש ם ד ל״ס בד ןניע ינ רכ שממ יש ד עו אוהש אפרמ א ב ל כ ל אלש דונ ע אל
ירקימ רכינ • ״פלו ז צ ״ ל ד אה ד ירסא ןנ עימק וניאש ומ החמ ב ש ב ת רמול תבשבד שי לע תבש רוסיא םג עימקה ףסונ
לע רוסיא ד יכר אה מ ירו :

אש ןמיס הרורב הנשמ
(הק) האופר םושמ וב רכינ ןיאו - רכינ ןיאש ונייה האופרל היהיש [דכק] ורמאיש ןויכ ל"נה םירבדב רתומד אהו
האופרל אוהש םיעדויה [הכק] הלוגסה דצמ רכינכ יוה :
(וק) רתומ שחל לכ - ןיאפרמש ןיעדוי ונא ןיאו יחמתא אל ןיידע יא וליפאו [וכק] ןניעדיד ןויכד לוחב רתומ ה"פא
רוסיא ןיאו ואפרי םישחלהש תוליגרש ןויכ רכינ ומכ תצק יוהו אפרי הזב םג אמש ןנירמא םיאפרמש םישחל שיש
םיליעומ ןניאש ונעדיש ןתואב אלא :
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 3
(זק) ימק לכב החמומ וניאש ע - לוחב אה עמשמ החמומ וניאש עימקב ןיאצוי ןיאד ןנת אה א"רגה רואיבב השקה
ינווג לכב ירש ע"וכלד הארנ הנכס ששח וב שיש רבד אוה הלוחה םאו .בשייל קחדנש דרש ישובלב ןייעו ד"ש :
(חק) אפרמ אוה םגו - רוטה ןושלמ אוה [זכק] השועש אלא אפרמ וניאש רבדבד הזמ עמשמו ולגרב ףגני אלש ידכ
הימעטל ליזאו רוסא ש"יע ב"כסב םשב איבה ר"אב לבא [חכק] ידכ השועש אלא אפרמ וניא םא וליפאד םיקסופ המכ
ק"שרהמ םשב ש"ותב כ"כו וב תאצל רתומ כ"ג רעצמ ןיגהל א"רגה םשב ונבתכש המ ב"כ ףיעסב ליעל ןייעו תעדד
יכה כ"ג אוה ם"במרה [טכק] ועבצא ךתח םא כ"עו וידגבב טרשי אלש הילע דגב תכיתח ךרוכו תבשב [לק] רתומ
ג"מפה דדצמ הזבד טוטרמס הזיאב הזה םוקמה לע ךורכיש בוט רתוי והימ וב תאצל [אלק] וב תאצל ירש ע"וכלד
הכמה יבגל ליטבו בישח אלד :ז"יע עבטצי אלש ידכ ועבצאבש םדה םדוקמ ץוחרל ךירצ ינווג לכב והימ [בלק]

ומיימ תוהגה א הכלה אי קרפ הרז הדובע תוכלה תוינ
[א] םיבכוכ ידבועה תוקחמ אוהש םדיב הלבק התיהש םימכח ונמש המ לע ארבסמ ףיסוהל ןיאש ם"ארה בתכ :

חעק ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
.. תוינומיימ תוהגה ובתכ ע ףיסוהל ןיא ארבסמד (גיש 'יס םלשה םיארי) מ"אר םשב (א 'לה) ז"ע תוכלהמ א"י קרפב המ ל
םיוגה תוקוחמ אוהש םדיב הלבק התיהש םימכח ונמש התיהש המ לכ הנומ (םש) תבשד אתפסותב (םש) ג"מס בתכו
םושמ םהב שיש אתפסות התואב םייונש םירבד הברהש תמאבו ל"כע ירומאה יכרדו םהיתוקוחמ םימכח דיב הלבק
שמ אמשו בל לע םש שיא ןיאו םהב םילשכנ םדא ינב הברהו ירומאה יכרד ירומאה יכרד םושמ שוחל ןיאש והל עמ
הוה אל ןכ אל םאד אתכלהכ אלד ווה אתפסותב םייונשה םירבד ראש לכו דבלב ארמגב ורכזוהש םירבדל אלא
והיינימ אדומלת קיתש :

טעק ןמיס ףשכמו ןנועמ תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
א ףיעס
[א תולרוגב אלו םיבכוכב םיזוחב םילאוש ןיא . :הגה [ב ושמ ךיהלא 'ה םע היהת םימת :רמאנש ם פ"עד תופסות םשב י"ב) (גי ,חי םירבד)
[ג א .(ירפס םשבו ש"כו (א) לואשל רוסאד (ב) םיפשכמו םישחנמו םימסוקב .(ו"צ 'יס י"ארהמ יקספ)
ב ףיעס
[ד ןיליחתמ ןיאש וגהנ <א> ,'דבו 'בב [ה הנבלה יולימב אלא םישנ םיאשונ ןיאו . ג וגהנ ןכלו [ו :הגה יכ ,ח"רב דומלל ליחתהל כ"
ןמיס שי שוחינ ןיאש יפ לע ףא [ז .(ו"לק ןמיס ק"מס) סנה לע ךומסי אלו השעי אל ,לזמה דגנכ אוהש עדוי םדאש המב ב , םושמ הז רחא רוקחל ןיאש אלא
היהת םימת .ראבתנש ומכ (/ג"פר/ ו"פר ןמיס ן"במר תבושת) (גי ,חי םירבד)

ק ןמיס העד הרוי א"רגה רואיב ו ק"ס טע
[ו] .'וכ יכ 'וכ וגהנ ןכלו הלכו ןתח ינפל תרונצב ןיכשומו ('ב 'ה תותירכ 'א ב"י תוירוה) ןייעמה לע םיכלמ ןיחשומ ש"מכ
('ב 'נ תוכרב) 'וכ 'וכ אתש שירב לכימל שניא ליגר אהי תבשד ח"יפ ףוסבו ('א 'ו תותירכ םש תוירוה) 'וכ אימ לע וסורג
מ אתלתב 'וכ אבשב דח אסרופ 'וכ הנמלאו םיגדל הכרב רמאנש יעיברה םויב תאשינ הלותב 'וכ עברא אוהד עברא 'וכ ט"
('א 'ה תובותכ) םדאל הכרב רמאנש אצויכ הברהו :'וכ וגהנ ל"נה ע"שב ש"זו

טעק ןמיס ףשכמו ןנועמ תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
בי ףיעס
[אכ ל רתומ ןכו .תומש םהב שי 'יפא ,עימקב תואפרתהל רתומ .םיקוספ םהב שיש ןיעימק אשי [בכ אלש ןגהל אקוודו
,ילוח וא הכמ ול שיש ימ םהב תואפרתהל אל לבא ,הלחי <ט> [גכ רוסא ,ןיעימקב םיקוספ בותכל לבא .

טעק ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
(ב) י אי , - רק יול ןב עשוהי יבר ךומסב יתבתכש איההב טושפ .'וכו ןגהל קוספ אורקל רתומו ש"מו בי ינגו יארק והנהל י
רתומ ןיקיזמה ןמ רומשל ןוגכ האופרל םירמואש שחל לכ ןכו הז לע (םש) םחורי וניבר בתכו (.ביק םיחספ) ןנירמאדכ
ןיא האופר םושמ וב שיש רבד לכ (:זע ןילוח) השקמה המהב קרפ ףוסב ןנירמאדמ ןכ בתכש הארנו יריר ירירב ירירבשב
י ראבתנ רבכו ירומאה יכרד םושמ וב (.זס תבש) לוגרחה תציבב ןיאצויד איהה יבג (.בנ) א"ש ןמיס םייח חרוא רוטב הפ
םתסו םישחל םתסב תואפרתהל רתומ םא ראבתנ םש םגו הב ןיא הזיאו ירומאה יכרד םושמ םהב שי תואופר הזיא
א רתומ ותוא ןידדומו רוזאה לע ןישחולש שחלד ראבתנ (:ס) ו"ש ןמיסבו ןיחמומ ויהיש םדוק םיעימק :תבשב וליפ בתכו
א"בשרה ןיב רתומ םא םהב תואפרתהלו םתוא בותכל רתומ םא ןיעימקה תלאש (טיק 'יס ה"ח ,אפר 'יס ב"ח ת"וש)
ונינש אידהבו תומש םהב שי וליפא םהב תואפרתהל רתומ יאדו הבושת .תומש אלב םיקוספ ןיב תומש םהב היהיש
אה החמומה ןמ וניאש עימקב אלו (.ס) השא המב קרפב ןכש לכו וב םיאפרתמד לוחב ןכש לכו תבשב וב ןיאצוי החמומב
ילוח וא הכמ ול שיש ימ םהב תואפרתהל אל לבא הלחי אלש ןגהל אקודו םיקוספ םהב שיש םיעימק אשיל רתומ אוהש
לבא הקיקרה לע םימש םש ןיריכזמ ןיאש יפל דע 'וכו ינגו יארק ינהל רמא הוה ל"ביר תועובשד ינש קרפב ןניסרגדכ
ןאכמ 'וכו הקילדה ינפמ םתוא ןיליצמ ןיא םיעמקהו תוכרבה ר"תד (:וטק תבש) יבתכ לכ קרפב ורסא םיקוספ םע םבתכל
הרות יפרושכ תוכרב יבתוכ ורמא 'ייל תושעל תע םושמ ונייה תולפתהו תוכרבה ירודיס ןיבתוכ וישכעש יפ לע ףאו
ןידמוע ןה ןרוסיאבש ארבתסמ ןיעימקה לבא (וכק טיק םילהת) םיקוספ םהב שיש לכ :כ"ע

ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 4
ב דומע וטק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
הרותבש הברה תוניינעמו ,םש לש תויתוא ןהב שיש יפ לע ףא ,ןיעימקהו תוכרבה :ןנבר ונת - ינפמ ןתוא ןיליצמ ןיא
הרות יפרושכ תוכרב יבתוכ :ורמא ןאכמ .[ןהיתורכזאו ןה] ןמוקמב םיפרשנ אלא ,הקילדה היהש דחאב השעמ . בתוכ
תוכרב לש סומוט לטנ ,וב שיגרה םלוסב הלוע היהשכ .וקדובל לאעמשי יבר ךלהו ,לאעמשי יבר תא ועידוהו ואב ,ןדיצב
.ןושארה ןמ ןורחאה שנוע לודג :לאעמשי יבר ול רמא הזה ןושלבו .םימ לש לפסב ןעקשו

ב דומע וטק ףד תבש תכסמ י"שר
תוכרבה - םימכח ועבטש תוכרב עבטמ ןוגכ , .תוכרב ראשו הרשע הנומש
הברה תוניינעמו - שחלל םיקוספ ןיעימקב ןיבתוכ ויהש ,תוישרפמ .הליל דחפמ ארית אל ןוגכו הלחמה לכ ןוגכ ,
ןמוקמב ןיפרשנ - .תבשב הקילד הלפנ םא
הרות יפרושכ - .תבשב םליצי אל ירהש
וקדובל - .רבדה היה תמא םא
סומוט - .םיסירטנוק תוצובק

א ךורע ןחלוש דלש ןמיס תבש תוכלה םייח חרו
די ףיעס
<בי> (מ) םיקוספ םהב שיש ןיעימקה (אמ) , הקילדה ינפמ םתוא םיליצמ ןיא טי (במ) ; םיליצמש םירמוא שיו .

וש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ז ףיעס
אס 'מ הוקמב שי םא דודמל :ןוגכ זט (הל) ,הוצמ לש הדידמ (דל) תבשב דודמל רתומ * ,ה הלוח אוהש ימ רוזא דודמלו
הדידמ יוהד רתומ ,םישנה םיגהונש ומכ וילע שוחללו (ול) הוצמ לש .

טעק ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
וניאר םיקסופ תצק וריתהש םידש השעמו .הלוחל וליפא םיפשכמב שורדל אוה לודג רוסיאש הארנ רהוזה רפסבו
די תחתמ םולשב ןיאצוי םניא םהל םילפטנה בורש םהמ קחרי ושפנ רמוש ןכלו ם :

טעק ןמיס ףשכמו ןנועמ תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
זט ףיעס
טי רוסא ,םידש השעמ . םהב לאשיל ריתמש ימ שיו כ הבינגה לע . :הגה הזב אצויכו י"עו [זכ .(הליזג תוכלהמ א"יפ ינומיימ תוהגהו י"ב) .
ב) ,ןינע לכב ןיריתמ שי ,תומש י"ע םתוא עיבשמש העבשה [חכ ,(ל"נה הגהב םשו י"ר םשב י" רמוש ןכ לע ,םולשב םהמ םירטפנ ןניא הזב םיקסועה בור מ"מ
םהמ קחרי ושפנ .(י"ב) (ה ,בכ ילשמ)

ח קרפ אמוי תכסמ הנשמ
ו הנשמ
ויניע ורואיש דע םיאמט םירבד וליפא ותוא ןיליכאמ סומלוב וזחאש ימ [ד] רצחמ ותוא ןיליכאמ ןיא הטוש בלכ וכשנש ימ
ריתמ שרח ןב איתמ יברו ולש דבכ ינפמ תבשב ויפ ךותב םס ול ןיליטמ ונורגב ששוחה שרח ןב איתמ יבר רמא דועו
תבשה תא החוד תושפנ קפס לכו תושפנ קפס אוהש :

ח קרפ אמוי תכסמ ם"במרל הנשמה שוריפ
[ד] ... שרח ןב היתמ 'רכ הכלה ןיאו כ תרתוי רופכ םוצ םויב םדאה תא ליכאהל ריתהש ,ךשנ םא הטוש בלכלש דב ינפמ
הלוגס ךרדב אלא ליעומ וניאש . ןויגההש רורב רבד אוהש דבלב יופרב אלא הוצמ לע ןירבוע ןיא םירמוא םימכחו
איהו ,קוחר ונויסנו ,ןויגהה והבייחי אל שולח םנינעש יפל ,אל תולוגסב יופירה לבא ,ותוא םיבייחמ טושפה ןויסנהו
ללכ הזו ,הב ןעוטה ןמ הנעט והעד לודג . ..

זל קרפ ג קלח םיכובנה הרומ רפס
הדובע תועטמ ליצהל םלכ םהש אוה ראובמו ,ז"ע תוכלהב םונרפס רשא תוצמה םה ,ינשה ללכה םתוא ללכ רשא תוצמה
ןמ םתלוזו בוא לאושו ,רבח רבוחו ,ףשכמו ,שחנמו ,ןנועמכ ,הרז הדובע םע ולגלגתה תויתמא יתלב תורחא תועדמו הרז
הלש תכה םישוע ויהש תולועפמ אוה ותוא עמשת רשא ףושכהש ךל ראבתי ךל יתרכז רשא םירפסה לכ ארקתשכו ,ם
םהבש םיבשוח ויה וא םהב בושחל םיאיבמ ויה ,םיינענכבו ,םיירצמב היה רתויו ,םיידלכהו ,םיידשכה ,ה"באצה ,םתוא
,הנידמ ישנאל וא דחא שיאל םא תואיצמב םיאלפנ םישעמ ושעי םהה םישעמהו שקהה ןיא םיפשכמה םתוא ושעי רשא
ללכ רבד ובייחי םהש לכשה ןימאי אלו םתוא ןתונ ינולפה רבדה ןמ חקלי וא ,עודי תעב עודי חמצ ץבקל ונווכיש ומכ ,
דאמ לודג רעש אוהו ,ךכ רפסמ ךכמו ינולפה רפסמ ןמ רבדב הלתנש המ ןהמ דחאה ,םינימ השלשב ךל והללכא ינאו
יח ילעב וא חמצ ,תואצמנה תולועפ ישילשהו ,םהה םישעמה וב ושעיש ןמז תלבגהב הלתנש המ ינשהו ,אצומ וא םי
ושעיש תוישונא ןושעב ןשעל וא ,רבד ףורשל וא ,ןדקרפ ץראה לע בכשיש וא ,קוחשה וא ,החוצה וא ,חופט וא ,דוקרכ ,
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 5
,םינבומ יתלב וא םינבומ ןהב רבודי םירבד וא ,עודי ועפ שיו ,ףושכה השעמ ינימ םה ולא אלא ומלשי אלש ףושכ תול
תולועפה ולא לכב דתיב אוהש תעב ,תינולפה הלעמב חריה תויהב והחקיו ,ינולפה חמצה ןמ הלע ךכו ךכ חקלי םרמאב ,
יצחב שמשהו ךכ רועיש המדמ וא הרעשמ וא התעיזמ וא תינולפה המהבה ןרקמ חקליו ,תודתיה ןמ ותלוז וא חרזמ
ליו ,לבגומ םוקמב וא ,לשמ ךרד םימשה ,ךכ ךרע לע םיבכוכהו ןכ דלומב ךתויו םיבר םיאצוממ וא ינולפה אצומה ןמ חק
ובשחי ףושכ תולועפ שיו ,ךכ עראיו ,תכתומה איהה הרוצל ןהב אצויכו םהה ןילעב ןשעת התאו ךכ רמאתו רבדת ןכ רחא
ישנ תושועה ויהיש ןהב ונתי ולאה ףושכה השעמ בורו ,םהה ןינימה ןמ דחאב ומלשי םהש םיבשוח ומכ ,םינפ לכ לע ם
תוכלוה התרבח תחא תוקחוד ודקריו םימודא םידגבו ילח ושבלי תולותב םישנ הרשעש ,םימה תואצוהב ורכזש אצמנש
םישנ עבראש םירכוז ןכו ,םתבשחמ יפל םימה ואציש דע ךוראה אוהה לעפה תמלשהו שמשל זומריו רוחאל תובשו םינפל
ו תוקפוסמ ןהילגר הנהבגתו ןבג לע הנבכשת לע דרויה דרבה רוסיו ,הנוגמה העצהה תאז לע ןהו ךכ ושעיו ךכ ורמאי
,םישנ אלא םתלועפב ונתיש ללכ םאצמנ אלו ,תונועגשהו םילבהה ולאמ הברהו ,אוהה םוקמה ףושכה תלועפל א"או
חיי אצומ לכ ןכו ח"ב לכ ןכו ,ינולפה בכוכה קלחמ חמצה הזש ובשחי םהש ל"ר ,םיבכוכה יניינעב הטבה יתלבמ והוס
והצריו אוהה בכוכל תודובע ינימ םה ,ףושכה םהל השעי םתוא םתושעב רשא םהה תולועפהש ובשחי ןכו ,בכוכל
הצרנש המ ונל השעי הזלו ןושעה וא אוהה רמאמה וא אוהה לעפה . תאירקמ ךל ראבתה רשא המדקהה תאז רחאו
תנוכש ירחא ,ירבד עמש ,ךל םיתעדוה רבכש ונידיב התע םיאצמנה םהירפס בוסת וילע רשא הבטקו הלוכ הרותה
םיאצמנה םיניינעה ולאמ רבדב ליעומ וא קיזמ אוהש םיבכוכה ןמ בכוכב בשחי אלשו ,הרכז תוחמו ז"ע תרסה אוה
ףשכמ לכ גרהיש חרכהב בייחתה ,םדבעל איבמה אוה תעדה הזש ,םדא ינבל ,קפס אלב ז"ע דבוע אוה ףשכמ לכ יכ ,
יתלב םיירז םידחוימ םיכרדב לבא םבורב הנתה םנמא םלכ םהה תולועפה תויהלו ,םהה תוהלאל ןומהה תדובע יכרד
וא שיא ,דבל ז"עב כ"ג הראב הזלו ,םישנה גורהל עבטב םדא ינב תלמחל דועו ,היחת אל הפשכמ רמא ,םישנה םושעיש
ר הז תבסו ,ותלוזב אלו תבש לולחב אל הז ומכ אב אלש המ ,השאה תא וא שיאה תא רמאו לפכו ,השא הלמחה בו
תוערה תויחה םישרגמ םהה תולועפב םהשו השעמ םישוע םהש םהיפושכב םיבשוח םיפשכמה ויה רשאכו .עבטב םהילע
םהל אצמנש ומכ ,המדאה חמצמ םיקזנ ינימ וחדי םהיפושכב םהש כ"ג ובשחיו ,ןהב אצויכו םישחנהו תויראכ ,תוריעה ןמ
גרהי תולועפו ,דרבה תדר וענמי םהש ובשחיש תולועפ תגירהב וכיראה רבכו ,םדיספי אלש דע םימרכה ןמ תעלותה ו
וענמי תולועפ םהל שיש ובשחי ןכו ,ה"יטבנה תדבע רפסב םירכזנה םהה ירמאה יכרדו ה"באצה ל"ר םימרכה תעלות
ףושכה השעמו ז"ע תדובעבש תירבה ירבדב ללכ ,זא םימסרופמה םיניינעה ולא ינפמו ,ירפה תרישנו ןליאה ילע תליפנ
םהה ,'וגו הדשה תיח תא םכב יתחלשהו רמא ,םכב םהה תורצה ולוחי םהב ,םיקזנה ולא םכמ וקיחריש ובשחת רשא
אל ןייו תדבעו עטת םימרכ רמאו ,'וגו ךעיגי לכו ךתמדא ירפ רמאו ,רפע ילחוז תמח םע םב חלשא תומהב ןשו רמאו
מ לכש ןינעה רקע ,'וגו ךל ויהי םיתיז רמאו ,'וגו רוגאת אלו התשת םדימעהלו םתדובע קזחל ז"ע ידבוע וב ומכחתהש ה
התדובעבש רמאו תירבה ירבדב ללכ ,תודחוימ תולעות םיאיבמו םיעודי םיקזנ םיחוד םהש בושחל םדא ינב איבהלו דעל
תוכרבהו תוללקה יטרפ םתואל הרותה הנווכ המל ןייעמה התא ךל ראבתה הנה .םהה תורצה ולוחיו םהה תולעותה וענמי
תוללכנה ,םתלוזמ םדחייו תירבה ירבדב ריהזה ףושכה השעמ לכמ קיחרהלו ,כ"ג הלודגה תלעותה תאז רועש עדו
הממ ליעומ אוהש רמאיש המ לכ ל"ר ,ןהב אצויכו הדובעה השעמב הלתנש המב 'יפאו םהיתוקחמ רבד תושעמ
,תודחוימה תוחכהו תולוגסה גהנמכ ,םתעד יפל גהונ לבא יעבטה ןויעה ותוא רוזגי אלש אל םהיתוקחבו ורמא אוהו
םהש ,םיפשכמה השעמ יפיעס םהש ינפמ ,ירומאה יכרד ל"ז םוארקי רשא םהו ,םיוגה תוקחב וכלת אלו ,וכלת
לגלגתיו ,חרכהב םיבכוכה ינינעל םיכמסנ םה רשא ףושכה השעמל םיכשומ םה ךא ,יעבט שקיה םרזגי אל םירבד
פב ורמאו ,םממורלו םדבעלו םיבכוכה לידגהל ןינעה םיצור ,ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש לכ שורי
רוסא ותלוזו רתומ אוה יעבטה ןויעה והרזגיש המ לכש הזב וא םינבאב ונעוט ויתוריפ רישמש ןליא רמאנ רשאכ ןכו ,
אמעט יאמ ארקיסב ורקוס אלא היליח שחכילד יכיה יכ םינבאב ונעוט אמלשב השעמה הז לע השקוה ,ארקסב ורקוס ,'וכו
,ירומאה יכרד םושמ ותושעל רוסא יעבטה שקיהה והרזגי אלש הממ הזל המודש המ לכו ארקסב הריקסש ראבתה הנה
,ירומאה יכרד ינפמ םיכרד תשרפב התוא ןירבוק ןיאו ןליאב התוא ןילות ןיא ורמא ,רבקת ןישדקומ לש אילשב ורמא ןכו
עושה ןשו בולצה רמסמב םהמ וריתהש המ ךילע השקי לאו איצוהש ןהב םיבשוח ויה אוהה ןמזב םהה םירבדה יכ ,ל
,הפנכה לע ה"אינואיפ ז"עלבו ה"ניבאפ יברעב ןירוקש בשעה תולת ךרד לע ןיכלוהו ,האופר םושמ ויהו ןויסנה םתוא
,תושקה תוכמה תוסרומל ט"ישקרמו ץמוחב ןושיעהו ,ןורנה תוסרומל בלכה תאוצ תניתנו ונויסנ תמאתנש המ לכ יכ
א ולאב האופר אוהש ינפמ ,ותושעל רתומ אוה שקיהה והרזגי אלש יפ לע ף ,םילשלשמה ןינמסה לושלש גהנמ גהונו
'וגו ךשארל םה ןח תיול יכ םרמשו ןייעמה התא הז ירמאממ תואלפנה ולא ךדיב הלעהו .

זסק ןמיס א קלח א"בשרה ת"וש
רח ןושל אלב הירא תרוצ תושעל רתומ םא ךיתולאשב אבש המ ןינעלו יפל ?האופרל בהז לש וא ףסכ לש סט לע התו
הברה הזב תלפלפו .העודי העשב הושעיש אוהו םינתמ ילוחל ליעומ הזש תואופרה ירפסב םינושארל אצמנש
דחא היראהש רמולו םורמבש ןישמש תיישע רוסיא ששחמ םעפ הזב עגונ ךיתיארו .אברעמ ינבד ארמגמו ןירמגמ
ומאה יכרד ששחמ םעפו .םינפ העבראמ תלעות םוש הזב אהיש הזל םיכסמ עבטה שקה ןיאו ליאוה יר .

הזב היישע רוסיא ןיאד ןושאר ששח לע רמוא ינא .טלוב וליפאו לארשי ואשעש אלא םירחא ול ושע אל וליפאו . ןיאש יפל
ודבל דמוע הירא תומד םורמ ישמשמב שועהו .ולא םינפ העברא תומד הבכרמה תויח ינפש אלא .רוש אלו רשנ אלו ה
המל ןכ םאד עדתו .אל דבל ןהמ תחא לבא .רוסא הז ירה ולא םינפ העברא תומד הל השועש תויחה תרוצכ םינפ תרוצ
ןמ דמלנו אב .יתוא ןושעת אל יתא ןושעת אל (כ תומש) בתכדמ םדאה תרוצ תיישע רוסיאב ייבאד היקריפל םיכירצ ונא
ל ןישמשמש ןישמש תומד ןושעת אל ינתקד /אתיירב/ אתירבה יכאלמו שדוקה תויחו םיפרשו םינפוא ןוגכ םורמב וינפ
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 6
שדוקה תויחו שדוקה תויח ונינשש ןכו .ןוילעה רודמבש ןישמש אלא הרות הרסא אל הלע רמאד אוה היפוג ייבאו .תרשה
העברא תומד אלא שדוקה תויח תומדב ורסא אלד אלא .יתוא יתא תשרדל דוע ךרוצ ול ןיא ןכ םא םדא ינפ םהינפמ דחא
נפ לכ קרפד אתעמש הלוכו .ידדהא ידהב םינפ העברא תומד אלא הרות הרסא אל אידהב םתה ןניסרגדכו .ידדה ידהב םי
.ןכ תחכומ םימלצה התושעל רתומ המצעל תחא לכ רושו רשנו הירא תרוצ ךכיפלו הילע שיש תעבט אתפסותב אינתו .
וח אבא תיב לש רמוא לאילמג ןב אנינח יבר .הב םותחל רתומ ףוצרפ רזעלא יבר ./םיפוצרפ/ תופוצרפ לש םתוחב ןימת
.דבלב םדא ףוצרפמ ץוח םילשוריב ויה תופוצרפה לכ רמוא קודצ יברב ןכש לכו .רתומ טלוב וליפאו ןושלב וליפא ךכליהו
עקושב רוסא ךל ןיאש עקושב . עודיו האופר םושמ וב שיש לכש .תרמאש ומכ תמאה ירומאה יכרד םושמ יאו
ןכ אוהש םיאפורל ירומאה יכרדב ןייונמה ןתואב ארמגב רסאנ אלש לכש הארנ הזמ רתיו .ירומאה יכרד םושמ וב ןיא
ירהש .םסרופמה /תולבוקמ תועודי/ עבטה יכרדמ םהילע ןודל ונל ןיאו ונל תועדונ תולוגסה ןיאש יפל .ןרסאל ונל ןיא
ןבאה תרירקו ןירקיע לש עימקכ עבטה ילעב לכל ןרקיע עדונ אלש תולוגס שי םג .יסאפוטשא תארקנה הקוריה
יכה אמילו יכה אמיל תומוקמ המכב ונרמאש ומכ םימכח וריתהש ןישחלב םג ןיבשעב שחלמ עבטה ןמ קוחר ךל ןיאו .
הנהו .ירומאה יכרד םושמ ןהב שיש ארמגב ןייונשה ןתואב אידהב םימכח והוריתה ןכ יפ לע ףאו .ירירב ירירבש
תורוצב האופר ןכ םג ל"ז וניתוברל ארמגב ורמאו .תיניצה יבג לעש עלסבו (ה"ס ףד ו"פ) תבש תכסמב ורמאש ומכ
.אסלופ יל דיבעיל אתרוצ םושמ יא אסט יל דיבעיל אתכוש םושמ םא ?המל יברב השמ יבר ברה ירומ םג יכ יתעמשו
םולכל ששח אלו תרמאש ומכ ילח ותואל הירא תרוצ התוא השוע היה ל"ז ןמחנ .

ס א קלח א"בשרה ת"וש הכתת ןמי
בהז לש וא ףסכ סט לע התירא ןושל אלב הירא תרוצ תושעל רתומ םא ךתלאשב אבש המ ןינעלו .ונושל הזו בתכ דוע
?האופרל ... .תרמא תמאה ירומאה יכרד םושמ יאו םושמ וב ןיא ןכ אוהש םיאפורל עודיו האופר םושמ וב שיש לכש
מה םתואב ארמגב רסאנ אלש לכש הזמ רתיו .ירומאה יכרד תולוגסה ןיאש יפל .ןרסואל ונל ןיא ירומאה יכרדב ןייונ
ןירקיע לש עימקד .עבטה ילעב לכל ןרקיע עדונ אלש תולוגס שי ירהש .םסרופמה עבטה יכרדמ ןודל ונל ןיאו תועודי
תומוקמה ראשב ורמאש ומכ .םימכח וריתהש םישחלב םג םיבשעב םג יספוט םא תארקנה הקוריה ןבאה תרידקו
ו יכה רמיל .םימכח וריתה ןכ יפ לע ףאו ירירב ירירבש שוחלמ עבטה ןמ קוחר ךל ןיאו .יכה רמיל דבלב רתיה אלו
והורסא אל םא .רתומ אל םא האופר םוש וב שי םא ונעדי אלש לכ ךכליהו .הנכס ינפמ ורמואל וריהזהו ווצש אלא
ירומאה יכרד םושמ וב שיש ארמגב ונינשש ןתוא ידהב םימכח פר תוברל הנהו . תבש תכסמב ורמאש ומכ תורוצב האו
.אסלופ היל דיבעיל אתרוצ םושמ יא אתרוצ דיבעיל אתכוש םושמ יא ארמגב ורמאו .תיניצה יבג לעש עלסבו (ה"פ ףד ו"פ)
םולכל ששוח וניאו תרמאש ומכ הירא תרוצ התוא השוע היהש ל"ז ן"במרה ירוממ יתעמשו .

טיק ןמיס ה קלח א"בשרה ת"וש ) א"בשרה ת"וש אפר ןמיס ב קלח (
:תלאש ?תומש אלב םיקוספ םהב שיש ןיב ,תומש םהב שיש ןיב ,םהב תואפרתהלו ,םתוא בותכל רתומ םא ןיעימקה

:הבושת תומש ןהב שי וליפא ,ןהב תואפרתהל רתומ יאדו ,עימקב אלו :(אס ףד) האצוי השא המב 'פב ,ונינש אידהבו .
ןיאצוי ,החמומב אה .החמומה ןמ וניאש ןמזב ?החמומ עימק והזיא :אינתו .וב ןיאפרתמד ,לוחב ש"כו .הלחתכל תבשב וב
.הנכס וב ןיאש הלוח דחאו ,הנכס וב שיש הלוח דחא .ןירקיע לש עימק דחאו ,בתכ לש עימק דחא .שלשו הנשו אפרש לכ
.הפכי אלש אלא ,רבכ הפכנש אקוד ואלו :רמולכ .הפכי אלש אלא ,הפכנש אל יל רתומ אוהש ,הארנ ןכו שיש ןיעימק אש
אל ,ילוח וא הכמ ול שיש ימ ,םהב תואפרתהל לבא ,הלחי אלש ןגהל אקודו .םיקוספ ןהב קרפ ,תועובשב ןניסרגד
.יסחמ 'ה התא יכ דע ,ןוילע רתסב בשוי :רמואו .םיפותבו םילבנבו תורונכב ,םיעגפ לש ריש :(:וט ףד) האמוטה תועידי
שבא ינפמ וחרבב דודל רומזמ :רמואו רזוחו :ןנישקאו .ינגו ,יארק ינהל והל רמא הוה ,ל"ביר .העושיה 'הל ,דע ,ונב םול
אכיאד ,רוסא רמא יכ אלאו .ינאש ןגהל :ןניקרפמו ?הרות ירבדב תוארפתהל רוסא :ל"ביר רמא אהו ?יכה דיבע יכיהו
קרפמו ?ב"הועל קלח ול ןיא ,הכמה לע שחולה :ןנתהו ?אל ותו ,רוסא הכמ אכיאד :ןנישקאו .הכמ :הלע רמתיא אה :ןני
.הקיקרה לע םימש םש ןיריכזמ ןיאש יפל ,ונש קקורב :ןנחוי יבר רמא רוסא :ורמא אלש :רמולו תוחדל הצור וניאו
תבש 'סמב ורסא ,םיקוספ םע םבתוכל לבא .רתומ עימקב ,ועורז לע אשונב אה .שחולב אלא ;תואפרתהל לכ קרפ ,
א ,ןיעימקהו תוכרבה :ר"תד .(:וטק ףד) יבתכ ןיליצמ ןיא ,הרותבש הברה תוניינעמו ,םש לש תויתוא םהב שיש יפ לע ף
ףאו ,יובמל ןתוא ןיליצמש שדקה יבתכ ראשכ ,תבשב ןתוא ןיליצמ ןיא :רמולכ .ןמוקמב ןיפרשנ אלא ,הקילדה ינפמ םתוא
אכמ :אתיירב התוא םולשתו .םיפרשנ םהש יפ לע ףא ,ןמוקמב ןתוא ןיחינמ אלא ,וב ופתש אלש יפ לע יבתוכ :ורמא ן
.הרות יפרושכ ,תוכרב ונייה ,ך"נת לש םיקוספ המכ םהב שיש ,תולפתהו תוכרב ירודס ןיבתוכ וישכעש יפ לע ףאו
'הל תושעל תע :םושמ ,רתומו .תובבלה ורצקתנש םושמ ,אמעט ןיטיג תכסמב ל"צו ,אוה ס"ט+ הטוס 'סמב 'ירמאדכו .
ד ארפסב ינייעמ ,ןנחוי יברו שיקל שיר +.א"ע ס .'הל תושעל תע םושמ ,אתבשב אתדגא ארפס ןילטלטמו ןירוק ונא ןכו
הקילדה ינפמ וישכע ותוא ןיליצמו ,אתבשב אתרטפאדו אתדגאד ןנחוי יברדמו ,=תולודג תוכלה= ג"ה לעב כ"כו .
.אתדגאד ארפס ןיליצמד :ורמא םירפוס תכסמבו .'הל תושעל תע :רמאד םידמוע ןה ןרוסיאבד ארבתסמ ,ןיעימקה לבא ,
ףא ךכלהו .םינושארה תורודה ןמ רתוי ,תושעל תע ,וישכע םהב ןירמוא ןיאש .ןתוא ןיליצמ ןיאו ,םיקוספ םהב שיש לכ
םפרושכ םבתוכה :םהב םירמוא ונא ,וישכע י"בגהב ג"הנכש ברה ש"מו .ט"עק 'יס ד"וי י"בב ןרמ הזמר תאז הבושת+
;ל"זו ,ז"ע בתכ א"בשרה :בתכו ,י"בה ןרמ ש"מע ז"ט תוא תצק שיש תויהלו .א"פר ןמיס ב"חב איהו ,ש"ייעי ז"ס ב"נ
ל"ז רבחמה וניבר ירבדכ ,רתומש כ"ג םשמ הארנש ,א"ע ד"ק ט"ס ןוקית ,םינוקיתה 'סב דוע ןייעו .התוא ונספדה ,תפסות
.+ו"סו ו"כ ןמיס א"ח ץ"בשת ןייעו .ק"ודו

ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 7
המר ןמיס ד קלח א"בשרה ת"וש
יב ,תבשב עימקב תאצל םדא לוכי ךכ .הנכס וב ןיאש הלוח דחאו ,הנכס וב שיש הלוח דחא ועורזב ןיב וראוצב ן
אכיה ,תדלויל וא ,הנכס וב שיש הלוחל ,תבשב 'יפא ,עימק לכ ןיבתוכש :רמא דועו .ל"ז ןרהא ר"ה יפמ יתעמש
ות םניא םא לבא .ואל םא ,החמומ אוה םא םיעדוי ונא ןיאש יפ לע ףא .והייתעד יבותיל ,יעבת והניאד אלא ,םיעב
יחמאד עדוי כ"אא ,קפסמ תבשב ותוא ןיבתוכ ןיאש רשפא .ילוח ותואל ליעומש ,'א עימק יל שי :דחא םכח רמאש
עימק ותוא בותכל הצורש ,ארבג יחמא וא ,עימק ,ב"ע ה"מד ,ןיע בוט 'טנוקב ו"רנ א"חרהמ ר"הל ,האר אנ ךל :ה"א)+ .
'יעו ,הלאה םירבדכ י"כב אצמש ה"מרה תבושת בתכש .+(א"פר 'יס ב"חב

גית ןמיס א קלח א"בשרה ת"וש
לבל ירדגמ ץוח אצא אלו ידעב יתרדג ימי לכ .ינאיצות ירדגמ ךתלעמו ינחירכי ךדובכ .רילשפטנומל יתבשהש הבושת
.תורתסנה תוכובממ ינאיצוהל םכחו ןובנ שיא אצמא דע תוריקחה וב וברש המב ירובד םישא יפרעב זחוא התא התעו
המ איצוהל וב ץפח יל ןיאש ינממ האלפנו םתכובמ הבר יכ םתריקח ליכמ /יבל/ יבבל ןיא תרמאש ולא םירבד יכ יפ לע .
תונעל יתוא ותיסה ךתלעמו ךתבהאו השעא המ לבא .םתודוסי לע ךומסאש םירבד שיו יל ןוא יתאצמ רמאל םתתמא
אב יכ ינא רמואו .המורו הקמוע יבבל גישי אל םאו המ יהיו המלענ המכחב המכחה ישנאמ דחא ינלאש תחא םעפ תמ
הרוצה תיישעב רוסיא םוש האור יניאש יתרמא יכ יתרתהו .האופרל תכתמב הירא תרוצ תיישע לע םכצראב רשא
יבג לעש עלסב ןיאצוי (ה"פ ףד) האצוי השא המב קרפב ונינשש תיניצה יבג לעש עלסמ היאר ול יתאבהו .האופרל
צ יאמ ארמגב הלע ןנירמאו .תיניצה יאו .אפסח היל דיבעיל הל ילעמ ישקד לכד אמיליא .עלס אנש יאמ .אערא תב תיני
אתכושו ישוקה רמולכ הל ולעמ והלכ ייבא רמא .אסלופ היל דיבעיל אתרוצ םושמ אלא .אסט היל דיבעיל אתכוש םושמ
.אתרוצו רתומ האופרל הרוצ אמלא ת אל ('כ תומש) יתא ןושעת אל םושמו הירא תרוצ 'ושמ יאו . ישמש תומד ןושע
.םדא ףוצרפמ ץוח ידדה ידהב םינפ עברא תומד אלא הרות הרסא אל ייבא רמא אה .םורמב ינפל ןישמשמה יתרמאו
.אטח תאריבו ןינמבו המכחב ונממ לודג ונל ןיאו .השועו ריתמ היה ל"ז ןמחנ רב השמ וניבר לודגה ברה ונרומ םגש
אה ימכחב םש תקולחמ הלפנש יתעדי אל יתרתהשכו ילא ואב ןכימ רחאו .ונרקחא אלו ביר לע תונעל יכרד ןיאש ץר
הרוסא האופרל הרוצהש רמול ןיקלוחה םימכחה ןמ הז לע 'ולאש .תיניצה יבג לעש עלסמ יתאבהש היאר התוא וחדו .
תא הז ןיחצנמ םה םאש .םתקולחמב ימצע סינכא אלש ידכ יתבשהו הל ללכ לבקתמ וניאש ןינעב התוא וחדש יפ לע ףא
ז .םהירבדב לופנל יל המ ה םוקמ לכמו .יתבשה אלו יתלאשנ אל הז לעש המודמכ העודי הנועב התוא השועב לבא
אלו וננועת אל םושמ אל .ןינע לכב םירובדה לכו םישעמה לכו תונועה לכו תורוצה לכ ןיטולחל ורסאיש האור יניא
ירומאה יכרד וא ףושכ האריש המ םושמ אלו ושחנת אל םושמ . פה התאו רמא דחא םכחש תרמאו תודמה לע תזר
תדחוימ הרטקה םהל השועו דחוימ רמצ דגבב ךרוכו דחוימ תכתמב תורוצה ןמ שישו .הזב דחא רפס שיש ךל
ריתת אוהה רפסבש הנטקה הרוצה ריטקהל תאב םאו הרז הדובע יכרדמ הז יכ קפס ןיאו .רחא רבדב וא הועשב
ןינבו גוסה תחת ןילפונ ןינימה לכ יכ .לכה ךירבד ולא .םלוכל בא . רוסא הרטקה םש שיש לכ תמאבו הרטקההש .
.רועפל וליפאו הרז הדובע לכל ןירוסא ולא תודובע עברא האוחתשההו ךוסינהו חוביזהו יפל לכה רוסאל ןיא ןכ אלב לבא
ךילא בותכאש ומכ םללכמ ורתוהש םירבד ימלשוריבו ארמגב רמול ינוצר הרותה ימכח ירבדב האור ינאש ימו . ןתי
ברה םגו ךמע הזב ןודאו .ינעידוי הלא לכב המכח םותסבו ינעימשיו היניעמשאו ילע בר יל השעאו ץראב םכח יתעדיו
הכורא אצמת ילוא לאושו רקוחכ קר ךירבד לעו וירבד לע בישמכ אלו .ל"ז ןומימ יברב השמ וניבר ברה קדצ הרומ לודגה
.הכובמל רל וליפא העודי העשב הרוצ השועהש תבתכ רבד אלא הרסא אל הרותהש .וננועת אל םושמ רבוע האופ
ךפהב בתכ ל"ז /ם"במר/ ברה לבא .ןכ אוהש רשפאו .ךירבד ולא .תועטל ידכ וב שיש רקיע תצק וב שיש בתכ ןכש
םתוא הרסא הרותה לבא תמא ןהש ובלב בשחמו םהב אצויכבו ולא םירבדב ןימאמה לכ ונושל הז .הרז הדובע תוכלהב
ןמ אלא וניא ימימתו המכחה ילעב לבא .המלש םתעד ןיאש םינטקהו םישנה ללכבו תעדה ירסחמו /םיליסכה/ םילכסה
העדה ירסח ןהב וכשמנש לבהו והות ירבד אלא .המכח םניא הרות הרסאש 'ירבדה ולא לכש תורורב תויארב ועדי תעדה
ה ולא לכ לע הריהזהשכ הרות הרסא הז ינפמו .'ללכב תמאה יכרד ירבד ושטנו 'ה םע היהת םימת (ח"י םירבד) םירבד
ןתונ שקיהה ןיא םיפשכמה ושעי רשא הלאה םישעמהו ונושל הז הרומה רפסב ז"ל קרפב הז דוע לפכו .ונושל כ"ע ךיהלא
.'רומה רפסב הלא םירבד קזחו רזח דוע .ללכ רבד ובייחי םהש לכש ןימאי אלו 'תוא הארנ היה עירכהל ונדיב היה ולאו
תרמאש ומכ רתוי בואב ןכו .ןיבזכמש ינפמ 'בשב ןהמ ןילאשנ םיצב ירשו ןמש ירש (א"ק ףד) קלח קרפב ורמאש יפל
ןויע םוקמ יל שי םוקמ לכמו .םהיטהלבו םהיטלב ושעש המלשה הרותה הדיעהש םירצמ ימוטרחבו לואשב ינועדיו
ב וניא תמאב תלעות וב אצמנש רבד לכש םידמל וניצמנ וירבד ךותמש .ל"ז ברה ירבדב יאמ הרות הרסאש המ ללכ
ןויסנה דצמ 'מאתנש ןיב ןפוגב ןהב תאצמנש תיתימא הלגסמ ןיב היהיש דצ הז המ ריתהל הזב דוע ברה ךשמנו .
ןש תלוגסש .לעוש לש ןש תלגסכ ותלגס ןיאש בולצה רמסמ ןוגכ .תירקמ תרחא הלוגסמ החוקלה הלוגס דצמ וב אצמנש
ןבאב תאצמנה הלגסכ המצע דצמ איה לעוש לש ןתלוזו בלכה תאוצו 'אינואפה תלגס ברה הנמש ןתוא תלגסו .תבאושה
ןמו בולצה ןמ לבקש הרקמה דצמ אלא .רמסמה תרוצ דצמ אלו ומצע לזרבה דצמ הניא בולצה רמסמ תלגס לבא .הברה
אלש השאה תלצמש ואצמש המוקת ןבא והמכו .אפריז היל תיאד שיאב לועפל תרחא הלגס דוע ךשמת איהה הלגסה
יפת וריתהש המ ךיניעב השקי לאו ונושל הז ל"ז ברה בתכש ומכו רתומ כ"פעאו .הלקשמ וליפא אלא דבלב איה אלו ל
םשמ ויהו ןויסנה ןתוא איצוהש םהב ןיבשוח ויה אוהה ןמזב םירבדה יכ .לעוש לש ןשו בולצה רמסמ ('ס ףד ו"פ תבש)
הפכנה לע האינואפ ןירוקש בשעה תיילת ךרד לע ןיכלוהו .'אופר .ןורגה תסרומ לע בלכה תאוצו תמאתנש המ לכש
'אצמנש המ לכ ריתה רסאש רחא הנה .האופר םושמ תושעל רתומ אוה שקהה והרזגי אלש יפ לע ףא ולאכ תונויסנ
תמאתהב ןויסנה ןחביש דע ןהב ןירוסא ונא ןיאו .םימדוקה ינויסנ לע ךומסל רתומ ןכ םאו .ןויסנה דצמ תלעות וב
וניניעל מסמ ירהש . םימדוקה לש םנויסנ לע ךומסל ןירתומ ונא לעוש לש ןשו בולצה ר ימכח לע ןיכמוס ונאש ומכו
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 8
לכ לע אלא דבלב תואופרה ימכחו הרותה ימכח לע אלו .םתוא רזוג יעבטה שקהה ןיאש תואופרה ןתואב האופרה
ןיעימקה ילעבכ ןהילע ךומסל ונל וריתה אוהה ןינעה הסנתנש םירמואש םישנאה יתה ירהש . ןירקיע לש ןיב ןיעימקה ור
.ןירקיעה ןמ רקיע הז יאו בתכ לש עימק הז יא םימכח ונל 'יפ אלו .בתכ לש ןיב בתכ הרומה רפסב הכרבל ונורכז ברהו
ןויעה ותוא רוזגי אלש הממ ליעומ אוהש ורמאיש המ לכ ונושל הז ז"ל קרפב םש בתכש אוהו .ריתהש רחא רוסיאל
תעד יפל ריתהל וגהנ לבא יעבטה רוסא תודחוימה תוחכהו תולגסה גהנמכ ם . תוקחב וכלת אל ('כ ארקיו) ורמא אוהו
הנה .יעבט שקיה םרזגי אל םירבד םהשו םיפשכמה השעמ יפיעס םהש ינפמ ירומאה יכרד וארקי רשא םהו יוגה
יעבטה ןויעה ותוא רזוג וניאש לכ הלגסה דצמ תלעות וב שיש המ וליפא ונל רסאש רמסמ רוסאל בושנו . םושמ בולצה
רסאש המ וא בולצה רמסמכ רתיהה וא ברה ירבדמ השעמל ונדיב חקנ הז יא ונעדי אל .ותוא ונרתהש רחא ירומאה יכרד
.ירומאה יכרד םושמ והותל םנינע רקיעש יפל ןימאנ אל הלגסל 'הירפסב הלתש המ 'יפאש ל"ז ברה רמאי ילואו
ל"ז םימכח והורמאש המ לבא .םיפשכמה ינינעב לבהלו תמאתנו וריתהש המ דצמ השעמ תושעל ךומסנו ןימאנ
הארי םיבר םירבד ארמגב האור ינאש יפל הז לע לאושו רזוח ינא דועו .הבר הכובמב ל"ז ברה ונמשו .הלגסל םהל
ארמגב ןירדהנסו ןיטיגו הרז הדובעו ןילוחו תבשב תוננועתההו 'יפשכמה ןמו םישחלהו םישחנה ללכמ וריתהש םהמ
בשב ימלשוריבו ת .(ז"פ ףד) האצוי השא המב קרפ יהלישב ורמאנש ןתואב . יכרד םושמ םהב ןיא ונירפסב בותכ
יעבטה ןויעה רוזגיש דחא 'יפא ןהמ דחאב ןיאו ירומאה ירומאה יכרד םושמ והב תיא והלוכ םתה רמאד ןאמל וליפאו .
יכה רמאו ודקדק לע ול חינמ ןימה ןתואמ איבמ ונורגב םצע ול 'שישמ .ינהמ דבל דח דח תחנ עלב עלב תחנ דח דח
.האיש האיש סירתכ תלעננ טחמכ 'תצעננ יכה אמינ ארדאל רזוג יעבטה ןויעה ןיאש הממ רובדו השעמ ןאכב שיש הנה .
אבא רב אייח יברד האריו .ארמגב ורתוהו תולמה ןתואב רובדה אלו דקדקה לע אוהה ןימה תחנה ליעויש השעמ אל
יכרד םושמ והב תיא והלוכד רמאד ףד) /תבש/ םש דועו .האופר םושמ רתומו ןויסנה ותוא ריתת הז יכ אהמ דבל ירומאה
ןימיל לאמשה ןיבו באה םשל םאה םש ןיב שי תלעות המו .אלאמשב ירטיק לכו אמיאד אמשמ יניינמ לכ ייבא רמא ('ב ו"ס
רמולו עודי רבדב ןתילו ייבא רמא םיעודי םירבד רמולו עודי רבדב ןתילו ?ןויעה יפל אל יאו .'וכו ארויח רמא םיעודי םירבד
ארבאב 'מתסלו אשחנד אתבוגב 'יידשילו הילקשיל ידימ ירד יוהד האלמג אנמשמוש יזח יכו .םיכרד תשרפא ביתיל
ארהנל ליזילו אתדח אזוכ לוקשיל אל יאו .ךלע ךנועטו יאנועט היל אמילו 'יירדילו הילזרבילו יקנפשוג ןיתיש הימתחלו
ארהנ היל אמילו היל אמילו .הירוחאל היידשילו הילע ינמז העבש הירדהלו .יל עלקיאד אחרואל אימד אזוכ ןפזוא ארהנ
עודי ילכבו אימבו אתלימב עודי ימ ןאכב הנהו .אלזא 'ימויבו אתא הימויב עלקיאד אחרואד יל תבהיד לוקש ארהנ ארהנ
ודי ןינמו 'ועודי תולמו 'ומתוח ןינמו ארהנב עודי םוקמו תשחנ לש תופקה לש ע וריתהו יעבטה ןויעה רזוג ןהמ דחא ןיאו .
.הילע ןיכמוסו םונימאה ארמגב ןתוא ועבקו ייבא ןרמאשמ יאדוב יכ .ןתרמא ייבא לש ותנמואד השא ירבד הז יכ רמאת אלו
ש) /ו"נ תבש/ ימיכחד 'יניבוטד ןנחוי יבר וליפא אלא דוע אלו .ותנמוא אלו םימכח םורמאש םיבר הלאכ םשל דועו רמאד (ם
אמויו .אקרב ארינ היב רטקילו האנידרו אכיאד אכיהל ליזילו אלזרפ הילוכד אניכס לוקשיל אתרימצ אתשאל ןנחוי יבר
קרפ ןילוחבו .םימיבו םיעודי םירשקו עודי םוקמו עודי תכתמ ןאכ הנהו .רמוגו 'ה ךאלמ אריו אמילו אתרופ היב קודיל אמק
הברו אדסח ברב ('ב ה"ק ףד) רשבה לכ אתינורטמ איההו אבראב ילזאד ןנירמאדכ .ןמצעב השעמ ושעש אנוה בר רב
עלקיא יאני יבר ('ב ז"ס ףד) תותימ עברא קרפ יהלישבו .הוירשו אתלמ והיא רמאו אתניפסל 'תרסאו אתלימ הרמא
פ אדש אהתוופש ןשחרמ הוהד אתתיא איההל הייזח .אתיתש היל ובירקו אימ ןויקשא והל רמא אזיפשוא איההל אתרו
םשו .'וכו אקושל קילס אבכר ארמח הוה הייקשא .ידידמ ותש ימנ ןותא וכדידמ יאתש אנא רמא .ברקע הוהו הינימ
.'וכו סמ היזבזב אמיל אטמיסל תבשב םש ןכו .םש רכזומכ םיבר םישעמ היננח ןב עשוהי יברו רזעילא יברב ימלשוריב
אסכה תיבד אדישלו .םודסד 'עראל וחלתשאד איכלמ ןילא .רפסמ ןיא הלאכ (ט"ס ףד) סוקידרוק קרפ ןיטיגבו .יכה אמיל
.('ב ב"י ףד) הרז הדובעד אמק קרפב ןכו .יכה אמילו יכה דיבעיל אילילד ירירבשלו .יכה דיבעיל יכה אמיל אמויד ירירבשל
רה םהילע ל"ז ודיפקהו .תוגוז לוכאלו תותשל ורסא ןכו .םוריתהו ןויעה רזוג הלא לכמ דחא ןיא תמאבו דע הב
חספ לש תוסוכ עברא תנקתב ושקהש הכרב לש סוכ רמול וכרצוהו .הנכס ידיל איתאד אתלימ /ןנבר/ ינבר ינקתמו
.הערל ףרטצמ ןיאו הבוטל ףרטצמ וירחאמ ול ארק ונב וקיספה יבצ ודימ ותפ הלפנ רמולו שוחל ורסא םישחנה ןמו
ומסל וריתהו .אתמב אתתא לוקלו ארבדב ארבג לוקל שוחל אלשו ןכו .אתמב ארבג לוקבו ארבדב אתתא לוקב ך
קידצ ותואו .ונילעו ונילא ולע ונילא ורמאי הכ םא (ד"י 'א לאומש) רמאו ולא םירבדב אצויכ לע ךמס לואש ןב ןתנוי
רסא ל"ז ברהש יפ לע ףאו .שחנמ השענ אלו הריבע רבע אל ודי לע לארשיל איהה הלודגה העושיה םשה השעש
שחנ אוהש רמאו ותוא רמא תמאהו תוגשהב ל"ז ד"בארה ברה גישה רבכ הרות הרסאש םישחנה ןמ יבר ורמא ןכו .
ןיכס ורמא (א"ק ףד) קלח 'רפבו .ארבעמב קידב ברו ארפסב קידב לאומש .ןילוחב רכזומכ הז לע ךמסו אקוניב קידב ןנחוי
נבר ונת םש דועו .תבשב םיברקעו םישחנ תושיחל ןישחולו תבשב םיעמ ינב ןישמשממו ןירתומ םיצב ירשו ןמש ירש ן
.דיבש ןמש לע ןישחול ןיבזכמש ינפמ יסוי יבר .תבשב םידש רבדב ןילאוש ןיא אתיירבב םש ורמא םידשה תלאש לעו
הנכס םושמ אלא רסא אל יסוי יבר ףאו .יסוי יברכ הכלה אנוה בר רמא .רוסא לוחב וליפא רמוא 'רב קחצי יברד אה יכ
יבעתיאו אזראב עלביאד ףסוי 'א 'יכלמ) 'יתכד המלשב (ח"ס ףד) סוקידרוק קרפ ןיטיגבו .היטלפו אזרא עקפו אסינ היל ד
.ןיתדישו אדיש יתייא ליז היל ורמאו דיבעא יכיה םימכחל לאשו .ותונבהב תיבב עמשנ אל לזרב ילכ לכו ןזרגהו תובקמו ('ו
.רימשה לע ןהמ לאשו השע ןכו ברהו ףשכמו שחנמ ללכמ ואיצוה ולא לכ הנה ןנועמ ללכמ ואיצוה םגו .הלאב אצויכ ה
העודי הנועב וישעמ ןיוכמו 'תייא .יוג אוהה היל רעצמ הוהד יול ןב עשוהי יברב ('ב 'ד ףד) ז"עד אמק קרפב ורמא .
עמש רמא .רעתיא יכ םיינ אתעש איהה אטמ יכ .הייטלא אתעש איהה אטמ יכ רבס אירופד היערכא הירסא אלוגנרת
םג (ז"י ילשמ) הנימ דח אמדד אסרופ לאומש רמא ('ב ט"כק ףד) ןינפמ קרפ תבשבו .יוגל וליפאו בוט אל קידצל שונע
לש ןיד תיבש ישימחו ינשב םד זיקי תובא תוכז ול שיש ימ רמ רמאד אל ישימחו ינש לבא .אתבש ילעמו העבראו אבשב
לעמ .יגוזב םידאמ ל"ייקד םושמ אל אמעט יאמ אתלתב .תחאכ ןיוש הטמ לשו הלעמ ןויכ ?יגוזב םידאמ ל"ייק ימנ אתבש י
ןירשע אוהד עברא רסברא אוהד עברא עברא אוהד עברא לאומש רמא .'ה םיאתפ רמוש (ז"טק םילהת) םיבר היב ושדד
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 9
אמוי םושמ יבט אמוי ילעמ והלוכא ןנבר ורזגו .אתנכס אתרצעד אמוי ילעמ .אתנכס הירתב עברא אכילד עברא עבראו
משד אקיז קיפנד אתרצעד הכרב וב 'רמאנו ליאוה ישימחב תלעבנו יעיברב תאשנ הלותב ('ה ףד ק"פ) תובותכבו .חובט הי
ותואב וב ארבנש המ דגנכ םוי לכב ןינעתמ ויה דמעמ ישנאו .םדאל הכרב וב הרמאנו ליאוה יששב תלעבנ הנמלאו .םיגדל
יברב תורבדמ יכלוה לע ישילשבו .םימה וקלחנ ובש ינשב םימי ישרפמ לע םויה תוקוניתה יפב הרכסא לופת אלש יע
איעשוה ברד הארנ ןכ לעו .וב הארבנש הכאלמה וב קזחתת םויו םוי לכש 'וכו תורבוע לע ישימחב .ביתכ רסח תראמד
םיקרפ העבראב ןכ ןישוע אלו .היל ילכאו אתלת אלגע ורבו אתבשד אמוי ילעמ לכ הריצי רפסב ןיקסוע ויהש איננח ברו
חבטה תא ןהב ןיטיחשמש .המהבה תאירב התיה ובש םושמ אתבש ילעמב אלא .רשבל רתוי לכה ןיכירצש וחרכ לעב
עודי לזמב ןתכאלמ ןיוכל ןיחיגשמ ןלכו .ןיחילצמ ויעימקש לזמ ןב אוהש ונייה .ארבג יחמתיאד ורמאש ןיעימקה ילעבו
דיב םכסומש םילת שומשו .יבצ רועבו לילש רועב עודי ףלקב ןיבתוכ ןכו .םויבו שדוחב ןיכירצש ןימיכסמ ןלוכ לארשי ילודג
.העודי הנוע חקיל הפי רחמ תאצל הפי םויה רמואו תועשו םיתע בשחמה הז ןנועמ רמאש אביקע יבר ףאש יתעמשו
תבש יאצומל העודי הלפת השע אוה תוער תויחמ תוינטק ירקע תופי תיעיבש יברע ידומיל ורמא ארתב אבבב ןכו .
ד השלש (ז"מק ףד) תמש ימ קרפב םויו ותוכלמב ודרמת לאו דוד תיב תקולחמב ויהת לא וינב תא לפותיחא הוצ םירב
ןתי ימו ןבשילו ןנקתל ןמז ןיכירצ ןלכ ולא םירבד תמאבו .רמתיא לולב רמא אדסח בר .םיטח וערז רורב תרצע לש בוט
.ונאצמאו יתעדי כ םירמוא ןיא ירומאה יכרד ירפסמ םירפסב םיבר םירבד ורמאנש יפ לע ףאו םה דחא גוס תחת ןל
.רוסא לכה וא רתומ לכה תויהל ןפתשמ רפסה ןיאש .ךיבתכב אבש ומכ םהמ דחא ריתהל ןיאו ןלכל דחא באו
ןירתומ םירבד שי ירומאה יכרד ירפסבו ןישחנמהו ןימסוקה ירפסב וליפאש המב קרפד איההב ןנירמא אהד עדתו .
ברד 'ימק הארומאד אקרפב אנת ינת (ז"פ ףד) האצוי השא אהימ דבל ירומאה יכרד םושמ והב תיא והלוכ רמאו .דיבז
.רתומ אהימ אוהה ירומאה יכרד וב ופסאש קרפ ותואב אמלאד עבט ענמנל םהב שיש םיפוסולפה ירופסב ונל עראי ןכו
תאיציו חריהו שמשה תדימעו ףוס םי תעירקכ תותואה לוטב םהל אצי יאדו הזמו .תואיצמה לכל גוס הז ןישועו םייק
מה רוסא ולא םירבד ללכו ןמהו םלועה שודח ללכבו .םהיעסמ לכב לארשי םע ראבה /תילעו/ תיילעו עלסה ןמ םי
והורמאש רבד םוש תושעלו ןימאהל רוסאו רקש םהירפסבש המ לכש רמאנ ןכש ןויכו .ןרמאל כ"שכ ןעמשל
רוסיאה ןמ ןהב שישו רקש לש 'ירבד םהב שי םא 'ירפסה לכ אלא .םהירפסב והוללכשו רבד םהב שיש רשפא ןבורב
םיפיה םיניערגה תא םילכואו םיפילקה תא ןיקרוזש םינומרכ םירפסה ירהו .רתומו םללכמ אצוי םירבד ואבש יפלו .
(ח"י םירבד) םימלש 'יאלמ תוארקמ הרותה יארקמ יטשפמ הארי הז ךפהבו .םימכחה וניתוברל םישדוקמה ונירפסב ולא
כמו ןנועמ םימסק םסוק ךב אצמי אל אלו תורנב שפחמכ ינא שפחמו ילא תובוצרח חתפלו חתפה אוצמל יבבל האלנ .ףש
.'לוכל אל םאו תאזה הכובמה תצקמל הלוע תצק אצמא ילואו .תורזג רזוגו רואיבב םייקמכ היה ןוילע דסחמ יכ ינא רמואו
ו םיילחכ םירקמה הרקי םאש .םיארבנה תואירב דימעהל םירבד ומלועב איצמהל האירבה תלחתב תובסה ראש
תוחכה םשו .'תואירב לע םדימעהל וא םרדג לא םריזחהל םינכומ ולא ויהי םלשה םעבט רדגמ םיאצמנה ואיצוי
אל לגוסמ עבטב וא 'ואופרה ימכחל םיעודיה םידעסמהו םימסכ ןויעב גשומ עבטב םיאצמנה םירבדה םצעב הלאה
ןויעה ותוא גישי חא לכב שיש םיאצמנה ראשב ומצעב ןינעה ןכו . רמסמכ לגוסמ עבטב וא יגשומ עבטב וא ליעומ רבד ד
'לגסבו םמוחב םיממחמה םיעודיה םימסב הלגסה ךשמת ןכו .'מוקת ןבאו לעוש לש ןשו בולצה אצויכו םחה רבדל וליעוי
ברה הזב .ה ךרד אברו ייבא ורמא ןכ לעו .הזל המודהו ןיעימקה ןינעכ םירובדב םג רוסא הזב היהיש ענמנה ןמ וניאו
ללכ ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש רבד לכ . היהת םימת (ח"י םירבד) ותרותב הלעתי בתכ םנמאו
םיוגה ילבהל שוחנו שבתשנ אלש ריהזה .החטבההו הרהזאה ללוכ ילצא ושוריפ ןאכ בותכה םימתו .ךיהלא 'ה םע
ר הלא אל םידש םהל ךישמהל הערה םתנווכב םדה ילכואו םישחנמהו םימסוקה ךל רמול הצור םשה םע םת תויה ק
הש ןושלמ ער וב עגי אל םימת היהי ותדובעבו ויתוצמ תיישעבש חיטבהו .יתכלה ימותב ינאו ןושלמ תומימתב ומע
םתוא שרוי התא רשא הלאה םיוגה יכ (םש /ח"י םירבד/) תואל ורמוא אוהו .םיעוטה םתוא ובשחיש המ ךפה םימת
ו .ועמשי םימסוק לאו םיננועמ לא יכ חטבנ םלועל ללכ ךרדו .םישנאה יפלו םינמזה יפל םינינעל קלחנ ןוחטבה םלוא
ךבכשב ('ז ילשמ) ורמאכ תורתסנה תובסהו םירקמה ןמ תלצמה איהו .המלשה הרותה יכרדב ונתכלב חטב ךלנ
תוממ ליצת הקדצו .וכלת יתוקחב םא תשרפו יתוצמ לא ועמשת עומש םא היהו השרפ ללוכ הזו .ךילע רומשת אלש
רתסנ סנב תעדמ .('ב ו"נק ףד) תבש יהלישב רכזומכ טלבאו לאומשד השעמו אביקע יבר לש ותב השעמכ לח םאו
ןיוכיש אלו .ונשרדיו ונממ האופרה תתמאש עדיו םימשל ובל אהיש דבלבו תואופרב קסעתהל רתומ םיילחכ הרקמה
אפורה שיאה תאופרבו ינולפה םסב יולת לכהש הבד) אסאב ורמא אוהו . .'יאפורב יכ 'ה תא שרד אל וילחב םג (ו"י 'ב י"
ןיב םייעבטה םירבדב ןיב םיליעומה םירבדב קסעתהלו םיאפורב לואשל אלש סנה לע ךמוס וניא ילוחה וגישהש ימו
הז ןיאש רמול תושר הנתנ םרמאו .תואפרל אפורל תושר הנתנש ןאכמ ל"ז ורמאו אפרי אפרו ורמא אוהו .תולוגסב
הריהזהש המ ךפה ןיב תולוגסה ןמ הלוגסב ליעומש המ וליפא תואופרה יכרד לכ וסנכנ הז רדגבו .החגשהב הרותה
ןילוחו תבשב ורמאש המ לכ ןכו .ןירקיע לש עימק ןיב בתכ לש עימק ןיב םיעימקה ךרד הזו .םירובדב ןיב םימצעב
ח/ אברו ייבא ורמאש אוהו .הלעמל ונבתכש תומוקמה ראשבו הרז הדובעבו ןירדהנסו םושמ וב שיש לכ /ז"ע ןילו
ריקש 'רמא אוהו סנה לע חוטבלו תונכסה ינינעב סנכהל רוסאש אלא דוע אלו .ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר
םשה ןמ ובל רוסי אלש אוהו םדאב חוטבל רתומו .סנ ול ןישוע ןיא סנה לע ךמוסה לכ ורמאו .ןוע ריכזמ יוטנ ורמאו .
'המו םדאב חטבי רשא רבגה רורא .ובל רוסי הזו .הוצמו רתומ ינולפה שיאה י"ע העושת ול השעישו םשב חוטבל ךא
תובורמ םהיתויכזשו םימלשה םישנאה יתלוז םתכאלמב םדאה ינב יקסע לכ ללוכ םע אסוד ןב אנינח יברד השעמכ .
רד השעמכו .אסוד ןב אנינח יבר וב עגפש דורעל ול יואו .דורע וב עגפש םדאל ול יוא ורמאש דורעה התיהש אנינח יב
המל רמ רמא אהו ושקהו .('ד םירבד) ביתכ ודבלמ דוע ןיא ילוקש ול רמאו .'יפשכל וילגר תחתמ רפע לוטיל תרזחמ השא
.'יתווכז ןשיפנד אנינח 'ר ינאש ובישהו .הלעמ לש אילמפ םישיחכמש םיפשכ ןמש וארקנ ןיא םידיסחבש דיסחה וליפאו
ןוחטבה ךרד ןתכאלמב תושעל תושר םהל סנה לע ךומסאו ןייב וא םימב ירנ קילדא רמאי אלש .םלוע לש וכרדכ קר .
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 10
.הרעטצנו ןמש םוקמב ןיי רנב המשו תבש ברעב הגגשש ותבל דיסחה אוה (ה"כ ףד ג"פ) תינעת 'סמב רמאש יפ לע ףא
.קילדיו ןייל רמאי אוה קילדיו ןמשל 'מאש ימ ירעטצת לא יתב הל רמא םדוק רבד םדא השעיש רתומ ןכו הרקמה לוח
ןגהל הרותה ןמ וליפא דחא ארקמ וא רבד רמאי וא לוחי אלש ידכ רהדזל יחצ יא ('ב ב"י ףד) ז"עב ורמאש והזו .
תועידי קרפ תועובשב ןנירמאו .יר ירי יריר ירירב ירירבשמ רהדזא ךימיא ךל הרמא אינלפ הישפנל יכה אמילו .ירירבשמ
םילבנבו םיעגפ לש ריש ('ב ו"ט ףד) האמוטה רמואו .יסחמ 'ה התא יכ דע ןוילע רתסב בשוי (א"צ םילהת) רמואו םיפותבו
יבר רמאהו יכה דיבע יכיהו .ינגו יארק ינהל רדסמ יול ןב עשוהי 'ר .העושיה 'הל 'וכו ובר המ 'ה דודל רומזמ ('ג םילהת)
א ('ק ףד רשבה לכ) ןילוחב ןכו .ינאש ןגהל ?הרות ירבדב תואפרתהל רוסא יול ןב עשוהי אלד אה הברד הימשמ ייבא רמ
ישקד םושמ 'ידיב אסכ שיניא 'יקנדב ארותפמ ידימ ילקש אלו .ןהילע הרוש הער חורד םושמ אעראא יארתב אימ ושמ
.ולאב אצויכ םיבר םש דועו .'תדועסל יכירצד ילבתד אנכבו אתיסאא דיפק ישא בר רב רמו .הדרצ חורל טועיממ הז ןיאו
ןעשהל רוסא אברדאד ןוחטבה ןויעה ןיאו רמשהל ךירצש הלגסב םימכחל ועדונש םירבדה םוקמב וליפאו .סנה לע
תלוגסב ןיב םצעה תלוגסב ןיב האופר םושמ וב שיש והורמאש לכ הזה רתיהה ללכב וסנכנש הנה .גישמ יעבטה
םימשל ותעד ןתונו האופרל הרוצ השוע אוהש לכ הז ללכב תועשהו םיתעה וליפאש רשפאו .תולועפהו רובדה אל .
תא תיארו םימשה ךיניע אשת ןפ ('ד םירבד) רמוא 'כהש אוהו .ותוא דבועכ הזש םוי ותואב טלושה רשל ןינוכמש ןתואכ
םיברקעו םישחנ רבחמה ורמא רבח רבוחבו .םתדבעו םהל תיוחתשהו תחדנו םימשה אבצ לכ חריה תאו שמשה ורמאו
ללכב סנכנ הזש הארנו .םיברקעהו םישחנה לע ןישחולש ל"ז וריתהש םיברקע 'שיחלש רתומ האופר םושל אוהש לכ
שיש שוחינב םג .תותימ עברא קרפב תוכלהב ל"ז ברה בתכש ומכו םיברקעו םישחנ לש הכמה לע השיחל איה
חרב שיליע ןירמוא הנויו ברוע עמשד שיליע ברד השעמב ורמא תופועב םישחנה ןמ איהש ןירייתה תמכח וללכב
רבו םהילע ךמסו חרב שיליע .איה הנממ רתויו האופר ללכבו היב והנתיא והלוכ יבשד םושמ הז םג ילואו .לצינו ח
יבשה ןמ לצנהל וילע ךומסל 'תומש הרקמב עמש םאש אלא ולא םישחנ ירחא ךלי אלשו שאר ורמא ןנועמ ללכבו .
םושמ האופר םוקמב רתיה דצמ ןכ םג והזו שדח שארב םד זיקי אל ורמאו .אוה תבש יאצומ אוה שדח אשלוח אכיאד
.הטמ לש ןיד תיבו הלעמ לש ןיד תיב ןידל ןיעובק םימי םהש ינפמ ורמאש ישימחבו ינשב זיקי אלב םג .'מגב םש רכזומכ
.'ה תאריב ףיסומו החגשהב ןימאמכ קר םימשה ןמ בלה תרסה הזב ןיאו הנשה שארב הענכההו העורתה 'וצמכו
ההו הארי /ףיסומו/ ףיסונו םימע ןידל ןכומ אוהש יאב לע הדיקפהו ןידה תעש לכד .םימש ןידמ ןגהל ןייודיוב הענכ
ןנירכדמ אל אתש שירב אחתיר ירוכדא ורמא ןכ לע .שנועל רתוי בורק םלוע ותישנע אכאלמל אניטק בר היל רמאו .
ישנע אחתיר ןדיעב היל רמאו .השעא ןודיל הלועכ ילוחה תעשו בה ול ןירמואש ןודיל םודרגל הלועב ורמאש ומכו . היאר א
היה אל אפור היהש לאומשו .ותקיזמ טעומ חור וליפאו םדה טעמתהב שלחנ חכהש הנכסה תעשכ הזקהה םוי .רטפהו
תרצע ברעבו .םידאמל יגוזב םידמועה םימיה ןתואב םד זיקהל אלש וריהזה הזמו .יחירא העבש לש תיבב אלא זיקמ
שהש ורמאו .םש רכזנכ חובט ומשד םוי ותואב קזחו ער חורהש יפל תוגוזמ רמשהל וריהזהו .הנכסה תעשב גרטקמ ןט
ישימחב תואושנה תליעבב ורמאש המו .הז לע קזיהה ןמ עריאש המ ארמגב וריכזה רבכו .ןהב ןידיפקמ הלבחה יכאלמש
תיירפב האירבה תלחתב הלעתי ויפמ וכרבתנ יששו ישימח רמול ינוצר הלאה םימיהו .היברו הירפב קסעהש ינפמ יששו
ב תייברו .םדאהו תופועהו םיגדכ םייח ילע וב השדחתנש הכאלמב רתוי לעופ האירבה ימימ םוי לכש יתרמא רבכו
םיפשכמה יפושכמ ישעמ לטבל ידכ םירוסאה םירבדה ןתואב קסעתהל רתומש רשפא ןכו .םימיה ראשמ אוהו .
הניא ורמאו אתניפסל התרסאו אתלימ הרמאד אתינורטמ איההד השעמב רשבה לכ קרפב ורמאש .אהוירשו אתלימ ו
הדוהי יבר לש ויבאב ושעש השעמו .ץחרמב ןימה ותוא םע ושעש איננח ןב עשוהי 'רו רזעילא 'רד השעמ הז ללכב סנכנו
ןיאש (ז"י ףד) ןירדהנסד אמק קרפ יהלישב ורמאש םעטה אוהו .תותימ עברא קרפב ימלשוריב רכזומכ ימורב אריתב ןב
בו המכח ילעב אלא ןירדהנסב ןיבישומ שבשל וא םדי לע בכעל ולכוי אלו .םולטביו םיפשכה השעמב וניביש ידכ םיפשכ ילע
.תורוהלו ןיבהל דמל התא לבא ושוריפב אבו תושעל דמלת אל (א"י םירבד) ורמוא אוהו .םיפשכמה ןמ ףשכמ םתעד תא
רא קרפ יהלישב רזעילא 'ר רמאש אוהו .םהב לשכנה לצני המב 'ורוהלו םהישעמ ןיבהל וב הצור 'ישאמכ (ח"פ) תותימ עב
אביקע אלא םלועמ םהב םדא ינלאש אלו ןיאושק תעיטנב תוכלה תואמ 'ג יל שי רמואו .וזה הנוכה לע םהמ דמול וניאש ימ
ךאיהו ושקהו .ורקענו אתלימ רמאו ןיאושק הדשה לכ האלמתנו אתלימ רמאד ןתריקעו ןתעיטנ ודמלו תחא םעפ .ףסוי ןב
ח השעמ השועה אהו יכה דיבע ןיבהל דמל התא לבא דמל התא ןיא תושעל תושעל דמלת אל הבושתה התיהו ?ביי
.תורוהלו רתומ היה ךיאה יתעדי אל .'רמח תוהו אתתיא איההל הייקשאו אזיפשוא אוההל לעד והבא 'רד השעמ לבא
היה רחא ילואו .ןנחוי יבר לש ודימלתכ רכזומה והבא 'ר היה ולא הזכ השעמ תושעל ול פמ הארנ ןכו . .ל"ז י"שר 'י
.הזכ השעמ השוע היה אל ןנחוי יבר לש דימלת והבא יברד הנכסה םושמ אלא רתומ אוהש ורמאש םידשב ןילאושבו
ל"ז ן"במרל הבושת יתיאר הז ןיא .הנכס םושמ אלא םידשה לע שוחללד (א"ק ףד) קלח קרפב וריתהש המ ונושל הזו .
ןוילמת ןב השעמ ךרדכ שיאה ןמ תאצל עיבשהלו שוחלל .וחרכ לעב ותוא םיאיצומשכ ותוא קיזי אמש רסוא יסוי יברו . ינאו
ןהב ןישמתשמו ןתוא ןיחלשמו ןתוא ןיעיבשמו םידשה ירבדב קוסעל איינמלא ידיסח גהנמש רוריבב יתעמש יכ המת
םידש השעמ ולא םהיטלב ורמאש ומכ .דוחל םיפשכ השעמו דוחל םידש השעמד רמול שיש ינא רובסו .'ינינע המכב
םיפשכ ישעמ ולא םהיטהלב . .הרות הרסא רשא םהו םישענ םה הלבח יכאלמ ידי לע םיפשכ השעמ ל"ז י"שרפו
םה ךכ תועומשה יטשפ יאדובו 'ישעמ המכ וב ושעו וב וגהנש םתעד והזו .ירש םידש השעמ לבא ןוילמת ןבב השעמו .
כע .םיטונ םה ךכ הדגא 'רדמו 'ומלתב 'ישעמ ראשו אדיש ףסויו ןיטנגראו .ל" ל"ז םהירבדב אבש הממ יתבתכ הנה
יתבתכ רשאכ םגמגמ דוע יבלו .םישימחה ןמ זוחא דחא םישודקה וניתובר םללכמ וריתהש המו .הלא םינינע יללכב
תנשמ תאז ןיאש 'רמגב ורכזוהש ןתואב קר השעמ תושעל הלאמ דחא יתבתכ אלו .םגרתלו ןקתל יתאב רשאו
הכלהל קפסה ןמ שרודכ קר םידיסח דע . םתאו .הכבסה ןמ ונילגר ולאכ איצוהל הכרב ונתא השעי םכח אצמא
ודבל ול יכ ותדובעב ונחילציו ותתמאב ונכירדיו ותרותמ תואלפנ ונארי םיהלאהו .ונועידותו וירוב לע רבד ודימעת
ותלוז ספאו דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלודגה .
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 11

פב ורמא בתכש ל"ז ברה ירבדב ןויע םוקמ יל שי דוע הצור .ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש לכ 'י
רבדה והמ ל"ז ברה ירבדב קפתסמכ לאוש ינאו .כ"ע .רוסא ותלוזו רתומ אוה יעבטה ןויעה והרזגיש המ לכ הזב
רפס ורבחש 'ימכח ןויע והרזגיש המ םא .יעבטה ןויעה והרזגיש ל"ז ברה והוארקיש סונילאגו וטסיראכ עבטב םי
הירבחו ם רוסיא ללכב אוה םנויע גישה אלש המ לכו םנויע יפל םיליעומה םידעסמהו םימסה עבטב םירפס ורבחש
ירומאה יכרד .ועבטב עבט לעב לכ לעפ תויהל רשפאש המ לכ ללוכ עבטה תמכחב ולדתשהש ולא םימכח ןויעש יפל .
כשה והלבקי אלש המ תמאב הז .יעבטה ןויעה תורשפאמ קספי ולא םימכח ןויע לצאו םילעופה םירבדה תמאב יכ .ל
םימכחה ןויע ונגישי אל עבט רמול ינוצר .לגוסמ עבטב אלא םהמ אלפב םתלועפ ןיא הלגסב םכחה וליפא ילואו .
.הילע ץפוק לזרבהש תבאושה ןבאה תלגסכ םדא אוהש דצמ ישונאה ןימה ללכמ אוהה עבטה םלעה בורל םימכחבש
יבחות תוינאב םיה ידרויב לגרומ הזמ רתויו דע םימה ינפ לע טושיו ןבא ול ןיארמו םימה ינפ לע ףצ ץע תכיתחב טחמ ן
.עבטה תמכח לש ולא םימכחבש םכח לכ הז עבט ןויע גישי אלו .חוני םשו ןדסה ינפ לא הנפיש ןינימה לכ ףא ןכ םאו
פמה םירבדב ןיאש ומכ ירומאה יכרד םושמ םהב ןיאו םידעסמהו םימסכ םילעופ םה עבטב תולוגסה ילעב םימסרו
רפס השעש םולשה וילע םכחה ןויע ורזג םנויע והרזגי אל דוע ילואו .םימכחה ולא לש יעבטה ןויעה יפל םיליעומה
עבטה דצמ והורמאיש המ רוסאנ המל כ"או .ריקב רשא בוזאה דעו ןונבלב רשא זראה ןמ לכה לע רבדי 'ואופר
והרזגי אלש יפ לע ףאו ה"ע םכחה ןויע והרזגי אמשו ?לגוסמה עבטה ימכח ולאמ דחא ןויע . קפתסמכ לאוש ינא דועו
המ ורמא .ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש לכ /ח"ע ןילוח/ אברו ייבא ורמאש המ ל"ז ברה ירבדב
רוסא םנויע גישהש המ תלוזו .דבלב עבטב םירפס ורבחש הלאה םימכחה ןויע יפל האופר םושמ וב שיש . המ ןכ םא
נל ושדחש אוה ?תואפרל םיאפורל תושר הנתנש ןאכמ אפרי אפרו בותכה רבד אלמ ארקמ אברו ייבא ו ואיבה המלו
?ירומאה יכרד םושמ םהב שיש םירבדב הב ורבדש העומש התואב אברו ייבא ירבד ארמגב רבדהש הארי תמאבו
מלשו .ולא םימכח לש יעבטה ןויעה והרזגי אלש המ וליפא האופרל וריתה םהש ומוקממ ערכומ םולשה וילע ה
.ירומאה יכרד וב היהש םושמ וניא ול ודוהו היקזח וזנגש המו .ירומאה יכרד תושעל היל סח תואופר רפס השעש
ויהש דע .םילגוסמה םיעבטב ןיב םילגנה םיעבטב הברה םיליעומה םינינעב ורפס השע ותמכחב םכחהש אלא
םשה תא םישרוד ויה אל םיילחבו םיילחב םהילע םיכמוס םלועה ול ודוהו והוזנג ןכ לע םג (ז"י 'ב ה"ד) בותכש ןינעכו .
שחנ תתיכש יפ לע ףא ירומאה יכרד 'ושמ וב ןיא יכ והופרש אל לבא והוזנג ןכ לע .םיאפורב יכ םיהלא שרד אל וילחב
.תשוחנה

דצש ןמיס תוליבא תוכלה העד הרוי רוט
'ג םיתמה לע ןידקופו תורבקה תיבל ןיאצוי יתבר לבאב אינת ירומא יכרד םושמ ןיששוח ןיאו םימי ודקפש השעמו
תמ כ"חאו םינב 'ה דילוהו םינש 'כ היחו דחא

ב ק"ס דצש ןמיס העד הרוי ך"ש
ב 'וכ םיתמה לע םידקופו - תולגל רשפא היהו ןיכוכב תמה תא ןיחינמ ויהש םהימיב אקוד היה הז השירפה בתכ
ותוארלו תמה תא ל"שרהמ םשב השירדה דוע בתכו החמש ןישוע ןיא ןב ול דלונ םישלש ךותבו תמ ול תמש םדא
:ןכ ןיגהונ ןיאש המודמכו ל"כע חקור הלימה םויב התשמו

נש ןמיס תוליבא תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
ירומאה יכרד םושמ וב ןיאו תמל םייושעה םירבד
א ףיעס
[א ויד ןינתונו ,םינתח ינפ םילגמו ,תולכל תורעש ןיריתמ ,וצר םא וסקנפו תמ לש וחתפמ ןילותו א ,ודצב סומלוקו
ונוראב , שפנ תמגע םושמ . שפנ לכוא ואיבה אלש םירבד םהב ןילותו ,תולכו םינתחל תופוח םישועו םירבד לבא ;
.האנהב םירסאנ םהש ינפמ ב ,רוסא ,שפנ לכוא ואיבהש

נש ןמיס העד הרוי ך"ש
א 'וכ ןילותו - וגהנ אל וישכע והימו ח"בה בתכ גהנמה תונשל אבש ימ לע ןיבכעמו ןכ תושעל :
ב האנהב םירסאנ םהש ינפמ - :ךרוצל אלש שפנ לכוא רוסאל תיחשת לב םושמ והב הוהו

חי ןמיס ה קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש
ז"כ ףיעס
אה ע"צו ,א"רגה 'יבבו .ירומאה יכרד םושמ החמומ הניאש עימק לכב ששוחש ימ שיו ,רתומ שחל לכ לבא ד"ש לוחב אה עמשמ ,'וכ עימקב אלו ןנת 'ינתמב .
ירומאה יכרד םושמ לוחב ףא רוסא החמומ וניאש עימקבד םירמוא שיהלד טושפ , תבש ןידל החמומ וניאל ימד אל .
וניא בושש ,םימעפ 'ג אפיר הזה שחלהשכ יגס אכהו .םימעפ 'ג ,עימק יחמתיא וא ,ארבג יחמתיא ןניעב םתהש יכרד
.ירומאה רחאמ ז"עד אהכ ,ונמז אבש םושמ אפרתנש עריא אמלעב הרקמ קר אלו ,אפרמה רבד אוה הז שחלש ןניזחש
םינקזה ובישהש א"ע ה"נ תיבל הז ךלה תאצל ןנמז עיגהש ןוויכ 'וכו ינולפ םויב אלא וכלת אלש ןתוא ןיעיבשמ םדאה לע ןתוא ןירגשמש העשב ןירוסי)
('וכו םיבכוכ תדובע היהיש ךירצ תבשל לבא . .אקווד הז עימק וא אקוודב הז ארבג החמומ ראשנ א"רגהש המב ע"צו
אישוקב .
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 12

http://download.swdaf.com/DafDocs/avoda_zara/avoda_zara011_Sela_Tzuri.pdf

הרוי השמ תורגא ת"וש אי ןמיס ד קלח העד
וכלת אל םהיתוקוחבד רוסיא יניינעב
.א"טילש ןאמכייט הדוהי יבצ ר"רהומ ג"הרה דבכנה ידידי כ"עמ .א"משת ןויס ד"י ה"עב

ונימיב טרופס ןוידטציאו ןורטאיתל תכלל ,וכלת אל םהיתוקוחב דצמ רוסא םא .א
דטציא ןכו ,קוחש יניינע םש ןישועש ןורטאית וארקנש ולאב ןיינע והב יכייש אל ,טראפס ןיקחשמש תומוקמה םהש ,ןוי
וכלת אל םהיתוקוחבו (ג"י ח"י םישודק ארקיו) , הז ןיאשכ ףא ,אמלעב רבד הזיא תושעל ם"וכעהל קוח אוהשכ אקווד אוהד
םהיניב וגיהנהש םיקוח יניינע םה פ"כע לבא ,םהלש ז"עה יקוחמ - םירבד ףא אלא תוצירפ לש םירבד קר אל
אמלעב - םעט עודי אלש כ"שמב א"מרה תנווכ ןיאו .'א ףיעס ח"עק ןמיס ד"וי א"מרב אתיאדכ , ןיאו קוחלו גהנמל וגהנש רבדב וא
רבדב םעט םושמ היב שחימל אכיאד ירומאה יכרד .יאדו ןידב אוהש אלא ,קפס אוהש ,םהיתובאמ ז"ע ץמש וב שישו
ןיינע אוהש תולתל ונל שי ,ןבומו הלגנ םעט ןיאד רחאמד ןישועש המל םעט אכיאשכ לבא .הרז הדובע יקוחמ אהכ ,
,תונצילל אוהש ב"ע ח"י ףד ז"עב אתיאש םוקרכו ןינידטציאד רוסיא דצמ רוסא רבד אוהש ףא ,ז"ע םושמ הזב אכיל
הרות לוטיבבו םיצל בשומ רוסיאב רבוע םש ךלוהה לכו ,תונציל - הז ןמז לע קר אל - ירמגל לטב תויהל ול םרוגש אלא
תמ .םש שרופמכ הרו תונידמב ףאו ,טראפס יקחשמ לש ןוידטציאה ןכו ,ונתנידמב תעכ אצמנה ןורטאיתב ש"כו
,םירצונה תנומאד םירמוכהש ינמודמכו .ז"ע ינינעל ללכ יכייש אלש ריעבש םירכנהמ ישניא םתס הז ןישועד ,תורחא
וידטציאו ןארטאית ינינע והל אחינ אל ימנ ,ע"הוא בור תנומא התע איהש ן אל םגו . ישנאל הזב אחינ םידמחומה תנומא
.ברע תונידמ לכו ייקרעט תונידמ תנומא אוהש יכייש אל תואידטציאו תואירטאית םיאצמנ ןהבש תונידמה בור כ"אש
דוע םגו .הרות לוטיבו תונציל רוסיאמ םה אלא ,וכלת אל םהיתוקוחבוד ואלהל יכייש אל יאדווש ,םתנומאל ללכ
רגמד שי לודג רוסיא תוירעל התסהו הפ לובינ ירבד םה ןבורד הישפנב תוירע לש ר"הצי י .

אפ ןמיס א קלח העד הרוי השמ תורגא ת"וש
ןשבולל ןיאשר םא ןילופמ ןאכל םיאבהו םירכנ ישובלמ רוסיא ששח שי םא וז הנידמבש םישובלמ רבדב ןושחרמ ד"י .
א"טילש רעקוצ ןימינב ר"רהמ גלפומה ברה ידידי כ"עמ .ג"ישת .

םהמ םידלונה םגו הפל ואבש ןילופ ינב ןיבייוחמ םא םירכנל םילארשי ןיב קולח ןיאש וז הנידמבש םישובלמה ןינעב
הפל ואובב הניש רבכ באהש ףאו םירכנ ישובלמד רוסיאה דצמ ןילופב ןיגהונ ויהש םישובלמה ןתוא שובלל הפב היה
.ט"נק ס"ס ח"ואח ס"חב אתיאדכ רוסיאה ראשנש רוסיאב הז שממ שי םא 'ה יארי ףא רתיה ןיגהונ םלוכ טעמכ םלועהו
םרתיהב .

םירכנה תשיבל םא קרו םירכנהמ םירחא םידגב שובלל ךרטצנש ןיד םוש אכילש ח"פ שרושב ק"ירהמ תטיש הנה
אלא ךרוצו םעט םוש אלב אוה םא ןכו .רוסיאה הזב שי םשבולל אלש וגיהנה םילארשיהו הואג ךרדו תוצירפ אוה
קוחל הלאה ןיהומתה םירבדכ השעי המל כ"לאד םהילא תומדהל קר אוהש הארמ הזב השיבלהש רוסא תוטשו לבה
םולכ לארשי ןידע וגיהנה אלש ףא רוסאש עמשמ הזבו ןינע רוסיא םעטב טקנ א"מרה ךא ח"עק 'יסב א"מרה ןכ קספו .
םושמ וב שיש שחימל אכיאד רחא םעט ךרוצו םעט אלב אוה ןתשיבלשכ ינשה יכרד ירומאה אוהו ם"וכע ץמש וב שישו
ןייע ם"וכע ךרוצ ןהב שי ןלוכו הלטבו לבה לש םירבדו ם"וכע לש תוקוח אלא הרות הרסא אלש בתכש א"י ףד ז"ע ן"רהמ
.םש א"מרה קספו ן"רהלו רוסא היהי ק"ירהמלש ,שוחנו ם"וכע ץמש ששח ללכ ךייש ןיאש רבדב יגילפש רשפאו
רתומ היהי .

ירהמ שדיח דועו השוע אוהשכ אלא ןירוסא םניא תוטשו לבה קוחל אלא ךרוצו םעט אלב אוהש ולאב ףאש אלוק ק"
העודי תלעותל אלו םהילא תומדל ידכ וב שי ונתבהא קספת ןפ וניניב קוספת לא רמואה אינתש אתפסותמ הז חיכוהו
ירומאה יכרד םושמ רתומ דובכו תלעות םושמ אוהש לכד ךל ירה רתומ דובכה ינפמ םאו וב וליגרהד בג לע ףא
םיאפורל א"פקה ריתה הז םעטמו םקוח םושמ םיירומא םושמ ןישבול ויה םא ןוגכ הז אלב רוסאה ןפואב היה םא ףא
הונעו תועינצ תצירפ דונדנ וב שיש דגב וא םקוח רתומ תלעותל שבול אוהש ןויכ מ"מד ךירצהל שיש רשפא הזבו) .
רש תמחמ אלו תלעותל קר השועש רכינ אהיש אהיש ןושל ןבומ ןיאו .קיש מ"רהממ תאבהדכ ם"וכעל תומדתהל הצו
השיבלה ךותמ ריכהל א"א הזש קיש מ"רהממ תאבהש וישעמ ךותמ חרכומ שיש לכל עודיש הארנ הנווכה אלא
ם"וכעל תומדתה דצמ אלו שבול אוה תלעותה ליבשבש ידהס ןנאכ אוה אליממו תלעות השיבלהב תנווכ םג והז .(
הש ןויכ א"מרה .ןכ שרופמ ק"ירהמבו ק"ירהממ הז איב ןישבולש םידגב םתסב רוסיא ץמש םוש ןיאש טושפ כ"או
רבד אל םגו שוחנו ם"וכע ץמש ששח םהב ןיאד םירכנ ישובלמ ןידמ ולא םידגב ןישבול םירכנה םגש ףא וז הנידמב
המודכו יונל אלא הומת .

נב לכ טעמכ אהד םירכנ ישובלמ רוסיא ךייש ןיא ז"לב םגו ולא ןישובלמ ןישבול לארשי י ישובלמ םהש רמוא ימ כ"או
הלחתמ ללכ עבקנ אלד לארשי ישובלמ םג םה הלחתמש רמאנ אל עודמו םהישובלמב ןאכב ןישבול םילארשיהו םירכנ
.םילארשיל םג ושענ אה הלחתמד םילארשיהל םג כ"חאו םירכנהל ן"רה לע גילפש ז"קס ףוס וירואבב א"רגהל ףא ןכלו
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 13
ק"ירהמו אל 'יפ ה"אלב ןישבול ונייהש םידגב ריתמ אה כ"ג רוסא םירכנל דחוימה שובלמ לכבד רבוסו א"מרהו
ללכ םירכנה ומדק אלד וז הנידמב םידגבה ולאב ש"כו ןשבולל םירכנה ומדקש ףא ולאב ןישבול םירכנהש ליבשב
רוסיא אכילש םירכנל ומכ םילארשיל םג םה הלחתמד .

ןילופמ ואבש ולא ףא כ"או ובשחנ אל אה םגו ללכ רוסיא ןיאש ןויכד ןאכב ןישבולש םידגבב שבלתהל ןיאשר ןאכל
םוש הזב ךייש ןיאש רחא םוקמבש םידוהי ידגבל דחא םוקמבש םידוהי ידגבמ הנשמכ אוה ירה ללכ םירכנ ישובלמ
רוסיא ששח . הריתי תוריהז הזיאל ויה םשמ ואבש םוקמה ידגבש ףאו אלא ושבל אלש תומוקמ ומכ דצמ ישמ ידגב
ח"ת ידגבכו הריתי תועינצל אוהש םיכורא םידגב ושבלש וא זנטעש ששח רמצ ידגב שובלל רוסיא אכיל פ"כעש ןויכ
אבש םוקמה ילוקכ ףא גוהנל יאשר רוזחל ותעד ןיאו ןאכ עקתשהל אב אוהו ןאכב ןישבולש םידגבב תוצירפ אכילו
םשל םש ך"שבו 'ב 'יעס ד"יר 'יס ד"וי ע"שב אתיאדכ .םוקמה לכב עובק גהנמ היהש ףא ט"קס ח"סת 'יס א"גמבו ח"קס
תורמוחב גהנתהל ןבה לע ללכ בויח ןיא ישמ ידגבו ח"ת ידגבב שובלל וגהנ ויתובא קר םוקמה לכ גהנמ היה אל םאו
ויבא .ו"כק 'יסב י"וחה הזב ךיראהדכ נב בור םשמ ואציש ריעה גהנמב גהנתהל שדח בושי ינב םיבייחש תאבהש המו י
תצקמ ואבב לבא אוהה םוקממ בורה שדחה םוקמב בושיה תלחתמ ואבב אלא הז ךייש אל הנה .שדחה בושי
בורה ויהש דע םימיה ךשמב ופסותנשכ ףא בוש ורסאי אל אוהה םוקמה ירמוח וקלתסנ רבכ ןושארה תצקממש .
םישאוימ ויהו ריעהמ הלהקה ישנא וחרבש ןויכש ורבסש םתצק תעדלש םש י"וחהמ היארו היתורמוח ולטב ריעה הנבתש
אל רובצהש קר םהל בישהו םינומדקה םיגהנמ םייקלו רשאל ובייחתי אל הזה רודב 'יפא הנבתו רוזחתש ףאו היתוגהנהו
רבכש א"קמב אוהש ןאכב ש"כו בוש ובייחתי אל םגהנמ בויח םהמ קלתסנ םאש םהל הדוהש עמשמ רוזחלמ ושאייתנ
רחא להק םש ןושארה תצקמ לע השענ .בורה ושענש דע תצקמ תצקמ ופסותינשכ ףא בוש ובייחתי אלש

גהנממ ףידע אלו שממ ששח הזב ןיאד ןויכ גהנמ תובישח הזל שי םא אבוט קפתסהל שי םידגבה יגהנמב ללכבו
ףד םיחספב וכעב תבשב םירכנ ילספס לע הבישיו יריבב תבשב ןיסיקדרוקב האיציו לובכב ןיחא ינש ןיצחור ןיאד
ניאש א"נ שממ גהנמ ןידב ם ונקתיש רבתסמ אלד ןכ וגהניש הנידמה לכל םכח פ"ע םידגבה גהנמ היה אלש רבתסמ םגו
םיתשפ וא רמצ םה הרותבש םידגב םתסש רמצ ידגב שובלל רוסאל גהנתהל אמלעב לוסלסל ןמצעל וגהנ ח"תש אלא
וש ח"תכ םיכורא םידגבב הז היה ןכו ןמצעמ ןכ גהנתהל םעהמ הברה םג ולחתוהו גהנמ ךרדב הז וגיהנה אל יאד
א"קמב ןכ גהנתהל בייחל ןיאש הזכ גהנמ ליק יאדו כ"או .ןמצעמ וגיהנה ךא םירצק םידגב רוסאל .

ןהב תושבולמ תוילארשיה םגש ןויכ ר"הועבש ףא םישנ ידגבב שדחמ ושענש שממ תוצירפ ןהב שיש םידגבה לבא
ידגבה םצע דצמ םירכנ ישובלמ ןבישחהל ןיא הלחתמ םג ם"וכעה תוקוחמ בישחהל שי ילוא תוצירפה םצע לבא ם
םירכנ ישובלמ דצמ םג ע"צמ תוצירפה ןינע דבל תוילארשיל ולא םידגב רוסאל שי אליממו ק"ירהמ ךירצמש המו .
ןנירמא אלו רוסיא אכיל ונממ ושרפ אלבד עמשמש תועינצ םושמ ונממ םילארשיה ושרפש םג הואג ךרדו תוצירפ דונדנב
םושמ רסאיד המודכו םימודא םידגבד אהכ תוצירפ דונדנב קר אוה רשפא ,ם"וכעה קוח אוה הפוג תוצירפהד ידגבב לבא
הז רוסיאב ע"צו .רוסאל שי ושרפ אלב ףאו שורפל ןידע וגיהנה אלב ףא רשפא שממ תוצירפ . יאדו אה השעמל לבא
ה והב אכילש אמינ םא ףא תוצירפה םצע דצמ םישנה לע רוסאל שי ולא םידגב .םירכנ ישובלמ םושמ רוסיא
הז ךייש ןיא םישנא ישובלמבו .ןייטשנייפ השמ ,ודידי .

ד קלח רמוא עיבי ת"וש - זכ ןמיס העד הרוי
(ב) םבורק לע ,םלבא ימיבו היולהה תעב םירוחש שובלל םיגהונו ,ץראל ץוחמ ואב רשא הלאב גוהנל שי הזב אצויכו
כ שובללו ,הרוחש הבינע בונעל וא ,רטפנה ואבי םאו ,םעורז יתב לע רוחש טרס דונעל וא ,תורוחש םידי תופפ
אוה לבא ןמיסל םירוחש תשיבל גהנמש תמאבו .תקולחמו ביר ידיל ואבי ,י"אב גהנמה ןכ ןיאש ינפמ ,םהב תוחמל
ןומדק גהנמ ירוחש ילע הסכתהו םירוחש ילע שובל עשוהי ,(ותריטפ תעשב) עשוהיל השמ ל"א ,הדגאב וניצמש ומכו . ם
(בכרתת זמר) הכיא טוקליבו .'וכו םינתח ןיב לבאכ היהאו הכזא אמש םירוחש םידגבב ינורבקת לא (דיק) תבשבו .'וכו
.ד"כב דועו .םירוחש שבול ינא ףא ,םירוחש שבול לבא ול ורמא םיקסופה ילודג הז גהנמ וריכזה ןכו ןבא צ"ירה :םהמו .
רותב ן"במרהו .(האלהו ע דומע) םירעש האמב תאיג ש"ארהו .(גסקת דומע) ב"ח םייח תוחראהו .(ד"ע ז"כד) םדאה ת
.(ופ 'יס) ש"בשרה ת"ושבו .(חקת 'יס) ש"בירה ת"ושבו .(ט"ס זכ ללכ) ש"ארה 'ושתב כ"כו .דועו .(גצ 'יס ג"פ) ק"מ ףוס
.(ז"קס העש 'יס) ד"וי ך"שבו .(ה"ס זי 'יס) ע"האב הגהב א"מרהו .וליפאו ה"דב (זמקת 'יס) ח"א י"בבו תובושתבו
תונמלמ ובר םינורחאה (הכ 'יס ד"ויח) ג"ח רמוא עיבי ת"ושב ד"סב כ"שמב הארת והצק ספא . לש הז גהנמ םייקל
ךכב םיגהונהל םירוחש תשיבל . ילאיחיה 'טנוקב ש"מ יתאבהו (ב"יפ םימלוע תיב) רבוע ןכ השועהש ,הזב רימחהל
םימעה גהנמ והזש וכלת אל םהיתוקחבו ש"מ לע ש"ע .'וכו .(א"ע ה"כד םשה תבהא ורפסב דוע כ"כו) . וירבד יתיחדו
ןולוק י"רהמ ש"מ פ"ע (חפ שרש) שיש וא ,םעט ילב קח ךרד ,הומת ם"וכעה גהנמשכ אלא הז ואל לע םירבוע ןיאש ,
רתומ ה"אלה .תוצירפו ץחש ןינע וב .םש םהיתוהגהב ש"קירהמו א"מרה פ"כו .(חעק 'יס) ד"וי י"בב הכלהל אבוה ןכו .
"כו .ש"ועיכ .ל"ז םינורחא הברה כ 'ר ג"הרה ונידידיל םולה יתיארש יפל אלא ןאכ תינש ידי ףינהל יתכרצוה אלו
'ו קלח ידבע ליכשי ת"ושב ,א"טילש היאדה הידבוע (חכ 'יס ד"ויח) םהידגב לע רוחש טרס םידנועה תודוא לאשנש
וכלת אל םהיתוקחבו ש"מ לע םירבוע ןכ םישועהש בישהו ,לבא ןמיסל . ןיאש ,(חעק 'יס) הגהב א"מרה 'כש יפ לע ףאו
םושמ היב שחימל אכיאד םעט ילב קוחו גהנמל וב וגהנש רבדב אלא ת"ל םהיתוקחבו רוסיא ירומאה יכרד ץמש וב שישו
.רתומ ה"אלה ,ז"ע אל ףוס ףוס ירה ,ז"ע ץמש הזב ןיאו תולבא םשל םתנווכ רוחש טרס םישבולש ולא ירה כ"או
יכרד ידימ קיפנ לע םילבאתמשכ בגא ךרד שיאה ותוא לע לבאל םינווכתמש ז"ע ץמש כ"ג הזב שי ילואו .ירומאה
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 14
הרטמו תלעות שי םאש א"מרה ירבד ומצעב איבהש רחאמש ,ירגיא ןספרמ וירבד ת"כחמבו .ד"תכע .םהיתמ
ה ,ירומאה יכרד םושמ הזב שוחל ןיא םגו ,ת"ל םהיתוקחבו םושמ הזב ןיא גהנמה תיישעב תמייוסמ בותכל רזח ךאי
ירומאה יכרד ידימ אכה קיפנ אל ףוס ףוסד . םינושארה ירבדו םישרדמבו 'מגב ל"זח ירבד חלודבה וניעמ םלענ ךיאו
לבאל ןמיס אוה רוחש דגבשו ,םלבא ימיב םירוחש םידגב םישבול ויהש םהירבדב ראובמש ל"נה םינורחאהו . חכומו
ירומאה יכרד לש ששח םוש הזב ןיאש אידהל . ירהו א"בשרה 'ושתב ראובמ ,(הכתתו זסק 'יס) םושמ רוסאל ןיאש
'מגב ורכזוהש םירבד םתואב אלא ירומאה יכרד (יתכוד ראשו זס תבש) דבלב .ש"ע . י"בה ןרמ 'כ וזמ הלודגו ס"ס)
(חעק אל ארמגב ואבוה אלש לכש ל"י ,םתיישעב ירומאה יכרד םושמ םהב שיש אתפסותב ורכזנש םירבד וליפאש
ל ןנישייח והיינמ אדומלת קיתש הוה אל כ"לאד ,וה ה"זמ םשב (ד"קס טעק 'יס) הכרב ירוישב א"דיחה כ"כו .כ"ע .
עיבי ת"ושב 'עו) .םינורחא הברה דועו .(טכ 'יס ד"ויח) ב"ח םילעפ בר ת"ושבו .(ה 'יס) שדוק תמדא ת"ושב כ"כו .א"לסחה
(.ז תוא דכ 'יס ד"ויח ג"ח רמוא םידנועה םינווכתמ ילואש ש"מו ירבד אלא ולא ןיא ,שיאה ותוא לע לבאל רוחש טרס
?וניתובא םורעש אל רשא םישדח םירוסיא שדחל ירד רושכא וטאו .ךכל וששח אל ל"נה םיקסופה לכ ירהו ,תואיבנ
ארתיהל אידהב שרופמה רבדב םג המו . טרס שובלל וגיהנה ילואש ,רמול םש ידבע ליכשי ת"ושב דוע ףיסוהש המו
ה תרומת הז רוחש ה"הו .דבלב תמ לע אלא ז"ע םשל ןיוכתמ וניא וליפא רוסאש ,תמ לע הטירשו החירק לש גהנמ
ןויכמו תמ לע הטירשו החרק רוסיאב ךירס ךרסמד ,רוסא תמ לע קר ז"ע םשל ןיוכתמ וניא וליפא רוחש טרסב ןאכ
עט לע יתאלפנ תוארונ .כ"ע .ירומאה יכרד םושמ רוסאל שי ירומאה יכרדמ ושרשו ודוסיש גהנמש אצמ ןכיהש ,הז ם
היהי ותרומתו אוה היהו םהב בותכש ולא םה םישדק וטא ,ותומכ אוה םג רסאי ,ותרומתו רוסיא הזיא םוקמב אבש
!אהמתא ?שדוק רוזגל אב אוה וטא ,רוחש טרס תשיבל רוסאי המל כ"או ,הטירשו החירק ןאכ ןיא אהימ אתשה ירהו
ל ,הטירשו החרק וטא רוחש טרס השדח הריזג ינממ תעד האילפ .ללכו ללכ ןוימד ול ןיאש רבדבו ,דומלתה םתחנש רחא
.הל לכוא אל הבגשנ ללכ רחש ול ןיאש רבד אוהש ,החילסה ומע .ירומאה יכרד םושמ רוסאל בוש םייסש המ אליממו
ראובמכ אוה ירהו מו הזב רסיא רסואש ילאיחיה סירטנוקה לע םש ידבע ליכשי ת"ושב דוע ךמסנו ןעשנש המו . שיער
הכימס וז המ הנה .ז"ע םלועה רוסיאב קלחל אב אוהש ,ומינפ וזחי רשי ןייעמה יניע רשאכ ,דאמ םיהומת וירבדו
המית ירבד אלא ולא ןיאו .ומל תישי תוקלחב ךא .ל"וח יבשותל י"א יבשות ןיב וכלת אל םהיתוקחבו כ"שמכו .
בד דוע יתאבהו .ל"נה (הכ 'יס) ג"ח רמוא עיבי ת"ושב יתבושתב גהנמהש (די ק"ס מש 'יס) הכרב ירוישב א"דיחה ןרמ יר
דוע כ"כו .ש"ע .תולבא ימי 'ג רחא ןכ תושעל פ"כע ריתהו .תולבא ימי תעבש ךות םשבלל םישדח םירוחש םידגב רופתל
.םינורחא ריתהל ןידה דצמ רקיעהש קדצב טופשי ןייעמ לכ רבד ףוס םש רתכ 'סב תעכ יתיאר ןכו . - ,(זכר דומע) בוט
ש יא] .םירוחש םידגב ונייהו ,לבא ידגב אנ ישבלו תיעוקתה השאל באוי רמאש ,ך"נתב םג רכזנ םירוחש תשיבל גהנמ
םילכב ינורבקת לא (דיק) תבשב ןכו .[ש"ע .תסובכתב רוסא לבאש ןאכמש וט ק"מב ל"זח ושריפ רבכש ,איריא אל אהמ
ירוחש שובלל ,םלועה לכב ררוש הז גהנמשו .דועו 'וכו םירוחש רי'גלא ירעב גהנמה ןכו .(םאו בא לע) שדוח ב"י ךות ם
שיש [ל"נה הבושתב] ש"ארה 'כ רבכו .םעורז לע רוחש דגב םירפות אפוריאבו .תולבא ןמיסל םירוחש םידי יתב שובלל
.ד"תכע .ןכ השועה דיב ןיחומ ןיאשו .םוקמה גהנמ יפכ תושעל ןהיתובא גהנמב ןיזחואו י"אל ואבש הלא םג התעמו
ידיב ןיא פ"כעו .לדחי לדחהו עמשי עמושהו ,י"א גהנמ והל ןניעדומ אלא ,הקזחב םהב תוחמל וא רועגל ןיא ,ןה
הז ללגב תקולחמל שפתהל .א"בעיהו .

ד קלח רמוא עיבי ת"וש - הל ןמיס העד הרוי
.ב םדא תמשנ 'ה רנ יכ ,העבש לכ רטפנה תיבב ןמש רנ קילדהל םיגהונ בותכב) שודקה וניבר ש"מכו . אהי רנ (גק תו
.גהנמל ךמס ןאכמ ילואש ,םש ויתוהגהב ץ"בעי ןואגה 'כו .ומוקמב קולד ,'כ (ג"עס ז"סד ועש 'יס) םינפה םחלב הנהו
עקרק לע םימ האלמ הרעק םידימעמ ,תמ םהל תמש רחאש ,איסורב םיגהונש המ לע רגת ארוק ןושל הנעמ לעב
לכ ,קלוד רנ הלצאו ,תולבא ימי תעבש םות דע םלוע אוה לארשיב השעי אל רשא גהנמ ,תולבא ימי 'ז ךשמ .ל"כע .
,'כ (גי תוא לבאהו ק"ח תגהנה) השמ תבצמב א"כחה םג .(ג"קס ףוס םש) הדוהי םחל תיבב כ"כו תדמעה גהנמש
אוה רנה דיל הפמו םימ לש תיחולצ ירומאה יכרדמ הז גהנמ לטבל םיכירצו , ידאדא םהרבא ארקיו 'סב ךא .כ"ע .
(ג"ע ו"כקד) ,הז גהנמ לע רגת ארוק ןושל הנעמהש ףאש ,'כ םעט ןתנ ץילאקמ יולה ש"רהממ רתסא רמאמ 'סב מ"מ
ז"ע רקיעכ , דספנש רמוחל םיזמור םימהו ,העפשהל זמר ןמשהו ,םדא תמשנ 'ה רנ ,המשנל זמר רנה יכ יכ ש"מכ ,
גנה םימה לא רמוחה דספה בותכה לישמהש ירה ,'וכו הצרא םירגנה םימכו תומנ תומ ישנ :חכ ק"מב ןכו] .הצרא םיר
.[ק"ודו .ינשה דג ךרע ךורעב 'עו .יכיטנאל אימ יטמנו אככמ אמרג דוג ירמא ביצנכשד םיתמה תייחתל זמור תיכוכז ילכו
שדח ילכל וריזחהל הנקת ול שי רבשנש תיכוכזהש םשכש ,ל"תעל םעטה ,חנעפ תנפצב ט"מירהמה ש"מ ןיעכו] .'וכו
ה תעב תיכוכז סוכ תריבשל .'וכו ונתוא לואגל תינש ודי 'ה ףיסוי ןכ הנקת ול שי רבשנש תיכוכז סוכש םשכש זומרל ,הפוח
.ש"ע .ל"נה רתסא רמאמ ברה םשב (ב"ע ד"מד) םילבא םחנמ 'סב ה"כו .ד"תכע .[ד"קס סקת 'יס ז"שמ ג"מפב אבוהו
ש"מ איבהו ,הבודאפב הז גהנמ הארש 'כ (ד"ע ז"פקד) ד"וי לע ןחלשה תרגסמב םלוא רשייא יא ןכל ,םייסו ,ןושל הנעמה
ומכ ותריטפ רחא םימ ילכ וחיני אלש הויצ סראטלא ש"בד ברה ןכו .ףידע השעת לאו בשד ד"עלנ יכ ,הינילטבא יליח
ךורעבו .(א"ע א"מקד דעומל דוע) רוא ירואמ 'סב כ"כו .כ"ע .ילש האווצב יתבתכ ןכו .מ"לתו .ומוקמב ןכ םישועש הארש
ס ועש 'יס) ןחלשה .(אי ק" הזיא וניצמש ןויכ ןכ םיגהונב תוחמל ןיא לבא .ףידע השעת אלו בשד יאדוב אניד ןינעלו
ירומאה יכרד םושמ יכהב אכיל ג"הכ לכד םיקסופ המכ ובתכ רבכו .הזל םעט 'יס ד"ויח) ב"ח םילעפ בר ת"ושב 'עו .
ק תרדה 'סב ע"עו .ש"ע .(ז תוא דכ 'יס ד"ויח) ג"ח רמוא עיבי ת"ושבו .(טכ ץילהל 'כ כ"גש (הל ס"ס םיבתכמה קלחב) שדו
.ש"ע .לבא רה םשב (ב"עס ד"מד) םיניד יטוקילב דוע כ"כו .תוכז וילע דמללו הז גהנמ לע


ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 15
ח קלח רמוא עיבי ת"וש - זל ןמיס םייח חרוא
?לארשימ שפנ תלצהל תבש הב ללחל רתומ םאה ,תיילוגס אלא תייעבט הניאש האופר הלאש ללחל רתומ םאהו
?ואל םא ,הלוחה תאופרל ליעות םא קפסו ,הקודב הניאש האופרב ,הנכס וב שיש הלוח רובע תבש

תאו יתוקוח תא םתרמשו ביתכדמ הל ףילי לאומשו ,תבש החוד שפנ חוקיפש יארקמ ןניפלי (ב הפ) אמויב הנה (א
ד אהד םתה ןניקסמו .םהב תומיש אלו םהב יחו ,םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא יטפשמ םושמ ,והלוכמ אפידע לאומש
שריפו .תבש םיחוד קפסה לע וליפאש ריפש ןניפלי לאומשד ארקמ לבא ,ןלנמ שפנ חוקיפ קפס ,יאדו ןחכשא והלוכבד
,התימ קפס ידיל ןתושעב אוביש אלו ,יאדו םהב היחיש תוצמה תא םדאה השעי רשא עמשמ יכהד םושמ ,י"שר אמלא
קפסה לע תבש ןיללחמד ופיסוהו .ל"כע . ןיא יכה םושמד י"ר רמוא ,לגה תא חקפל ה"דב (א"ער הפ) םש 'סותה הז לע
.לארשי תתימ ידיל ןינע םושב אובל לכוי אלש ,םהב תומיש אלו םהב יחו ביתכד םושמ ,בורה רחא שפנ חוקיפב םיכלוה
מ שירפד לכ ןנירמאד ףאד ,ש"ארה םשב (ב ו) מ"ב תצבוקמ הטשב ש"מ פ"ע םתנווכ שרפל הארנו .כ"ע מ"מ ,שירפ אבור
ולוטיב י"ע רתיהל רוסיאה ךפהנש ,תוטהל םיבר ירחא ביתכדכ ,ןירוסיאב הז קפס הריתה הרותהש אלא ,ירקימ קפס
יחו ןניעבד ,בורה רחא שפנ חוקפב תכלל ןיא ןכלו .ש"ע .קפס ללכמ אצי אל םלועל םוקמ לכמו ,איה בותכה תרזגו ,בורב
לכב יוה ימנ בורו ,קפס אלו ,יאדוב םהב גס 'יס) יתלפו יתרכב 'עו .ש"ע .(וכ 'יס ד"ויח) הדוהי תרזע ת"ושב בתכ ןכו .קפס ל
ל"ס ,בורה רחא שפנ חוקפב םיכלוה ד"מלד ,בורה רחא שפנ חוקפב םיכלוה םא לאומשו בר יגילפ יכהבד ,'כש (א"קס
תרזגש אלא קפס יוה ימנ בורד ל"נה ק"מטשהכ ל"סד לאומשל כ"אשמ ,יאדו תרותמ אוה בורהש וירחא תכלל בותכה
בורב וליפא אבי רזממ קפס ל"יקד אהד ,'כש (אי ק"ס ךוראה 'יפב ,ד ןמיס ע"הא) בקעי תועושיב ע"עו .ש"ע .ןירוסיאב
,ןירוסיאב וירחא תכלל איה בותכה תרזג קרו ,(ב ו) מ"ב תצבוקמ הטשה ש"מכ ,אוה קפס כ"ג בורהש םושמ ,םילוספ
וספ בורב 'יפא ורישכהל תנמאנ ךכליה ב"ש) אתתעמש בש רפסב ע"עו .ש"ע .להקב אבל רשכ אתיירואדמד ןויכ ,םיל
.(חק ןמיס) ת"המ רגיא אביקע יבר ת"ושבו (גל ףיעס ד ןמיס) ע"הא בקעי תלהק 'סב אסילמ ןואגהל ע"עו .ש"ע .(ו"טפ
"ויח) קחצי ראב ת"ושבו .(אע ןמיס) בוט םוי גנוע ת"ושבו .(גי ןמיס ד"ויח) ףסוי תראפת ת"ושבו ורפסבו ,(ד ףנע זט ןמיס ד
דוע הארנ ז"פלו .ל"מכאו .(ג ןמיס ח"ואח) ב"ח רמוא עיבי ת"ושב ד"סב ונבתכש המב ע"עו .(ו"קס זפ ןמיס) קחצי לחנ
קפס ם"וכע קפס ,תמ קפס יח קפס ,םש וניא קפס םש אוה קפס תלופמ וילע הלפנש ימ" :ןנתד ,(א גפ אמוי) 'ינתמד ט"הד
תא וילע ןיחקפמ ,לארשי ט"מירהמ ת"ושב ש"מכ ט"ה ,אתיירואדב אקיפס קפסב לקהל אמלעב ל"יקד אהד םושמ ,"לגה
כ"כו .ש"ע .אלוקל ןנילזא יכה םושמו ,רומג בור היל הוה יקיפס ירתבו ,אגלפו אגלפ היל הוה אקיפס דחבד ,(ב ןמיס ד"ויח)
ד (את ןמיס) הבושתב א"בשרה ש"מכ והזו .ש"ע .(טמ ק"ס יק ןמיס) שדח ירפה רוסיאב כ"כו .בורמ ףידעו ,בור יוה ס"ס
ףידע וא בורכ יוה ס"סה םיקסופה בורלש ,הנהו ה"דב (ונ ס"ר) ת"המ א"קער ת"ושב כ"כו .ש"ע .('ד ןיד וכ ללכ) רתיהו
ךל ףלאה ת"ושבו .(ד תוא ג ןמיס ח"ואח) ןילבולמ דסח תרות ת"ושב כ"כו .(די ס"ס) א"ח ןויצ ןינב ת"ושב כ"כו .בורמ
ח) המלש בישח ,בור םעטמ אוהש ס"ס םג ,ל"נה ק"מטשה ש"מכו ,קפס אלא וניא בורה ףאש ןויכמו .ש"ע .(וס ןמיס ד"וי
ןמיס ד"ויח) א"ח השמ תאשמ ת"ושב ןכ יתיאר בושו .לגה תא וילע םיחקפמ ןכלו ,פ"כהויו תבש החוד תושפנ קפסו ,קפס
רפסב בייט י"רהמ ןואגהל יתיאר םנמאו) .ש"ע .(ג"ע הל ףד ,ה בישח רימחהל ס"סבד ל"סד ,(ג"ער ול ףד) םידומעה יוו
תבייח השאה םג אמש ,הבקנ ל"תאו ,אוה רכז אמש ,ס"ס םושמ ,ז"מהב ח"י שיאה תא איצומ םוטמוט ןכלו ,יאדו
אבילא יאקד רשפאו .ש"ע .יאדוכ יוהו ,ללכ קפס בושח הז ןיא ,ךפיהל דחא דצו ,רתיהל םידדצ ינש שיש ןויכמו ,ז"מהבב
לוחהד .םינורחא המכ םשב ,ל"נה (ג ןמיס ח"ואח) ב"ח רמוא עיבי ת"ושב כ"שמכו .יאדו יוה בורד ל"סו ,ק"מטש לע םיק
,םש הז רבד יתאצמ אל תעכ ,רתיה לש םידדצ ינש שיש םושמ ,בורכ יוה ס"סד ,וכ ללכ ש"ארה תבושת םשב םש ש"מו
רבדב ס"ט לפנ ילואו .(ד ןמיס וכ ללכ) רתיהו רוסיאב אוה ןכ ךא תבש ללחלמ עונמל ס"ס ינהמ אלד ןחכשאדמ פ"כעו .וי
דודל םתכמ ת"ושב ש"מכו .תוכרבב אקיפס קפס ינהמ אלד אמלעד ןאיגוס ה"שמו .רומג יאדו יוה אלד חכומ ,שפנ חוקפל
ןמיס ד"ויו ,ד"קס ז"שמ אער ןמיס ח"א) םידגמ ירפהו .(ז ןמיס) ר"בחמבו י"כרבב א"דיחה ןרמו .(ג ןמיס ח"ואח) ודראפ חכ
.(תוכרב 'להמ א"יפ) ןהכה קחצי להא ת"ושבו .(ד תוא ז ןמיס ח"ואח) ןילבולמ דסח תרות ת"ושב כ"כו .(הכ ק"ס ז"שמב
ףד) ב"ח דידי ףסוי תכרב רפסבו .(ג ס"ס ח"ואח) א"ח אשידק אבסה ת"ושבו .(ד"ע ו"טד ג ס"ס) והיקזחל בתכמ ת"ושבו
ללכב ל"וה ס"ס שישכ םגש חכומו .דועו .(ב"ע בק .(ל"מכאו .יאדו בישח אלו ,לקהל תוכרב קפס ,וטושפב דוע הארנו
יקיפס ירת יל המ אקפס דח יל המ ,פ"כהויו תבש יחד נ"וקפ קפס 'יפאו ,םהב תומיש אלו םהב יחו ארק ילגד ןויכד .
רב תוקפס יקפסו תוקפס תוברל לוכי התאש לכ ,(ד"מ ו"פ) תורהטב ןנתד אהא (ב הנ) ב"ב 'סותה ב"ויכ ש"מכו דיחיה תוש
יל המ כ"א ,אמט הקפסד הטוסמ ןניפליד אלא ,הרהט תקזחב המוקואל ןל הוה אקיפס אדחב ףאש םושמ ט"הד ,אמט
ז ןמיס) חקור ןמש לעב ןואגהל תוקזחה סרטנוקבו .(א ט תובותכ) עשוהי ינפב ע"עו .ש"ע .יקפס ירת יל המ אקפס אדח
תבש 'המ ב"פ) ם"במרה ןושלב 'עו .ש"ע .(ג"ע ט ףד .ק"ודו .םש מ"חלו ה"הבו (ח"יה

(ב הנשמה שוריפב ם"במרהל יזח ריפשד אניעו ותוא ןיליכאמ ןיא הטוש בלכ וכשנש ימ ,םתה ןנתד אהא ,(א גפ אמוי)
םוצ םויב םדאה תא ליכאהל ריתמש שרח ןב איתמ 'רכ הכלה ןיאו ,ז"ע בתכו .ריתמ שרח ןב איתמ 'רו ,ולש דבכ רצחמ
לכ לש דבכה תרתוי רופכ ,הלוגס ךרדב אלא ליעומ וניא הזש ינפמ ,וכשנ םא הטוש ב לע רובעל ןיאש םירמוא םימכחו
לבא ,תמאל בורקה ןויסנהו ארבסה ךותמ יתימאו רורב רבד אוה יופירהש ,עבטה ךרדב אפרמה האופרב אלא הוצמ
,קוחר ןנויסנו ,ארבסהו ןויגהה ןבייחי אל ,שולח ןנינעש יפל ,רוסא תולוגס י"עש יופיר אוה יכ והרכזו והעד רקיעה הזו
לודג רקיע ריהזה ףושיכ השעמ לכמ קיחרהל ידכש עדו ,בתכש (זל קרפ) ג"ח םיכובנ הרומב ם"במרהל ע"עו .כ"ע .
םתעד יפל גהונ אלא ,יעבטה ןויעה רוזגי אלש הממ ,ליעומ אוהש ורמאיש המ לכ ל"ר ,םהיתוקחמ רבד תושעמ בותכה
ידחוימה תוחוכהו תולוגסה גהנמכ ,יוגה תוקחב וכלת אלו ,רמאנו ,וכלת אל םהיתוקחבו רמאנ ןכלו ,ם םוארקי רשא םהו
ל"זח ירומאה יכרד יעבט שקיה םרזגי אל םירבד םהש ינפמ , שוריפב ורמאו .'וכו ףושיכה השעמל םיכשומ םה ךא .
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 16
.ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש רבד לכ (א זס תבשב) זגיש המ לכש הזב םנוצר יעבטה ןויעה והר
רוסא ותלוזו ,רתומ ,לעוש ןשבו בולצה ןמ רמסמבו לוגרחה תציבב תאצל (א זס תבשב) וריתהש המ ךילע השקי לאו .'וכו
ארקנש בשעה תולת ךרד לע ,האופר םושמ םהב היהו ,ןויסנה םתוא איצוהש םיבשוח ויה אוהה ןמזב םהה םירבדה יכ
מוחב ןושיעו ,הפכנה לע הניבאפ ברע 'לב ,ב"ויכו תושקה תוכמה תוסרומל ץ אלש יפ לע ףא ונויסנ תמאתנש המ לכ יכ
האופר אוהש ינפמ ותושעל רתומ יעבטה שקיהה והרזגי .כ"ע .'וכו א"ח א"בשרה ת"ושב םלוא (גית ןמיס) ךפש
רמסמ ריתהו רזח ,יעבטה שקיהה םרזגי אלש םירבד רסאש רחאש ,ל"נה הרומה רפסב ם"במרה ירבד לע הללוס
ןמ ב"ויכו בולצה ךושמל ,לבהלו והותל םנינע רקיעש יפל ,ןימאנ אל הלוגסל םהירפסב בותכש המ ףאש ברה רמאי ילואו ,
.הלוגסל םהל תמאתנו וריתהש המ דצמ השעמ תושעל םהילע ךומסנו ןימאנ םימכח ורמאש המ לבא ,ףושיכה השעמל
תבשב ורמאנ םירבד המכ ירהש ,הבר הכובמב ונתוא ברה םש מ"מו ס) (ב ז דחאב ןיאו ,ירומאה יכרד םהב ןיאש
יעבטה ןויעה ונרזגיש םהמ המב ןודל בתכש ,(הכתתו זסק ןמיס) א"בשרה ת"ושב ע"עו .ש"ע .הזב םש ךיראהו .'וכו
העשב השעיש אוהו ,םינתמ ילוח תאופרל בהז וא ףסכ סט לע הירא תרוצ תושעל תואופרה ירפסב םינושארל אצמנש
הזב ןיאש הלעהו ,העודי ,ירומאה יכרד םושמ יכרד םושמ וב ןיא ןכ אוהש םיאפורל עודיו האופר םושמ וב שיש לכש
ימכחל ועדונ אלש תולוגס המכ שי ירהש ,ורסואל ונל ןיא ירומאה יכרד םושמ אידהל 'מגב רסאנ אלש לכו ,ירומאה
ר ךל ןיאו ,םימכח וריתהש םישחלהו ,הקוריה ןבאה תרידקו ,ןירקיע לש עימק ןוגכ עבטה שוחללמ עבטה ןמ קוח
,'וכו ירירב ירירבש רתומ ,ואל םא האופר םושמ וב שי םא ונעדי אלש לכ ךכליה ,הנכס ינפמ ןכ רמול וריהזה ל"זחו .
.(האופרל עלס לש עבטמ הב תרשוקו לגרה תסרפ תחת איהש הכמ ,י"שר 'יפ) תיניצה לעש עלסב האצוי ,(א הס) תבשבו
יה תיחולחל) אתכוש םושמ יא ,'מגבו והלוכד מ"ש ייבא רמא ,'וכו אתרוצ םושמ אלא ,אסט הל דבעיל (ףסכה ןמ תאצו
.ד"תכע .םולכל ששח אלו ,תרמאש ומכ ילוח ותואל הירא תרוצ התוא השוע היה ן"במרה ירומש יתעמשו .ש"ע .הל ילעמ
הבושתב א"בשרה דוע ףיסוהו (המר ןמיס 'ד קלחב) אוהשכ ןיב תבשב עימקב תאצל םדא לוכי :ל"זו ןיב וראוצב יולת
רמא דועו .ל"ז [יולה] ןרהא 'ר ברה יפמ יתעמש ךכ .הנכס וב ןיאש הלוח דחאו ,הנכס וב שיש הלוח דחא ,ועורזב
יפ לע ףאו ,והיתעד יבותיל ,יעבת והניאד אכיה ,תדלויל וא הנכס וב שיש הלוחל תבשב וליפא עימק לכ םיבתוכש
לבא ,ואל םא החמומ אוה םא םיעדוי ונא ןיאש ליעומש דחא עימק יל שי דחא םכח רמאש אלא ,םיעבות םניא םא
בותכל הצורה ארבג יחמתא וא עימק יחמתאד עדוי ןכ םא אלא ,קפסמ תבשב ותוא ןיבתוכ ןיאש רשפא ,ילוח ותואל
עימק ותוא אלשו ,ילכשהו יעבטה שקיהה והרזגיש רבד וניאש ףא ,תבשב החמומ עימק בותכל רתומש ראובמו .ל"כע .
תעדכ הקיתשב הז רבד א"בשרה איבהש הממו .הליקס רוסיאב ןכש לכו ,ואל רוסיאב וליפא ג"הכב רסואש ל"נה ם"במרה
םניד עבטה ךרד םניאש תולוגס םגש ,ל"נה תובושתב ליזא הימעטלו .ל"ז ןרהא יבר ברהל הזב הדומ אוהש עמשמ
.תבש םהילע ללחל רתומ ה"שמו ,תויעבט תואופרכ

(ג בדרהל יניע טבתו (א גפ אמוי) הנשמה 'יפב ם"במרה ש"מ לע לאשנש ,(גנק 'יס) ב"ח ם"במרה תונושלב ז"
עבטה ךרד איהש האופרב אלא תוצמה לע רובעל ןיאש ,ל"נה , ןשבו לוגרחה תציבב םיאצוי (א זס) תבשב ונינש ירהו
הלוגסב ליעות לוגרחה תציב" :םש הנשמה 'יפב ם"במרה בתכו ,בולצה ןמ רמסמבו לעוש לש חל ,םיכריה יבצע תשלו
,ךפיהל השעי תמ לעוש לש ןשו ,ונציקי ותניש הכראש ימ לע והלתיו יח לעוש לש ןש חקיש ימו ,הנישל לעוש לש ןשו ןכו
תולוגסה ילעב ומזי ."ול ליעוי תישילש תחדק ול שיש ימ תרגרג לע ותוא הלתיו בולצה ץעמ רמסמ חקוי םאש ירה
פאו ,םיברה תושרל ולאב תאצל וריתהש םש 'מגב אתיאדכו ,הנכס וב ןיאש הלוחל ולי . ינה ינאשד ,ז"בדרה בישהו
תאזכ האופר םג וריתה ןכלו .ןנברדמ אלא ורוסיא ןיאש ,שובלמ ךרד אלא םיאיצומה ךרדכ אלש םתוא איצומ אוהש
הלוגס ךרד איהש שכת אוהש ןויכש דועו ,ילוח םוקמב אוהש ןויכ ייותאל יתאו ליפנ אמלד רוזגל וצר אלו , םושמ ולש טי
,ר"הרב ודיב ייותאל יתא אל ,האופר אלא וריתה אל ןכל אתיירואד יתרת יוהד פ"כהויב אמט רבד תליכא כ"אשמ
תייעבט האופרב םוי תפסותב ביבח ןב ם"רהמ ןואגה כ"כו .(גס 'יס א"ח ם"במרה תונושלב ז"בדרה דוע כ"כו) .ד"תכע .
במרה ש"מ לע תושקהל ןיאש ,(א גפ אמוי) םירופכה אלו תייעבט האופרב אלא רוסיא ריתהל ןיאש םש הנשמה 'יפב ם"
קספ ןכו ,םש ם"במרה ש"מכו ,הלוגס ךרד םהש ףא ,'וכו לוגרחה תציבב םיאצוי (א זס) תבשב הנשמהמ ,תיילוגס
,(די גי הכלה תבש 'להמ טי קרפ) ורוביחב ם"במרה ןיא ,אמט רבד תליכאכ ,ומצע דצמ אתיירואד רוסיאב אקודד ל"יש
ל הרות רוסיא םתאצוהב ןיאש תבשד איההב כ"אשמ ,תיילוגס האופרב תואפרתה .ש"ע 'וכו ריעהל שי הרואכלו אהב
ימ ,אל וא יחמתא ארבג ,יחמתא אל יאדו העימק ,יאמ ארבג דחל יעימק אתלת אפפ בר יעב ,(ב אס) תבשב ןנירמאד
אבתכ לבקמד אוה ארבג יאהד אלזמ אמלד וא ,היל יסא אה ןנירמא וקית . ם"במרה וקספו הכלה תבש 'להמ טי קרפב)
(די ע"שוטהו (ה"כס אש 'יס) ןנברד אקפס יוה אה יאמאו .רימחהל .אלוקל קספמל ל"וה כ"או ,שובלמ ךרד ואיצוה ירהש ,
חוקיפ קפס ל"יק אהד ,תושקהל ףיסוהו ,הזב דמעש (זט 'יס ח"ואח) קחצי ראב ת"ושב ןנחלא קחצי יבר ןואגהל יתיארו
ש החוד שפנ המד ,תבשב םיברה תושרל וב תאצל רתומ אהי אקיפסמ כ"או ,שפנ חוקיפב ןנילזא אל בורה רחא 'יפאו ,תב
.תוקפס ראש יל המו ,אנידד אקפס יל הנשמה 'יפב ם"במרה ש"מ פ"ע ץריתו ,(א גפ אמוי) הניאש האופר ינאשד
רש עימק ןידה אוה כ"או ,רוסיא םוקמב הקפס רתוה אלש ,תיילוגס אלא תייעבט אל ךכיפל הלוגס ךרד איה ותאופ
רוסא םוקמב וקפס רתוה רוסיא אלא וב ןיאו שובלמ ךרד ואיצומש ג"הכב אהד ,אשלוחמ קרפא אל יתכא ד"עפלו .כ"ע .
ירהש ,תיילוגס האופר לע םג ןניכמס ,ןנברד תציבב םיאצוי ימנ ןנתו ,הלוגס ךרד אלא אפרמ וניא החמומ עימק 'יפא
ןל הוה ,אל וא החמומ עימקה םא קפסב םג כ"או ,הנכס וב ןיאש ילוחב 'יפאו ,בולצה ןמ רמסמו לעוש לש ןשו לוגרחה
םושמ לקהל ונל היה הנכס וב שיש הלוחב פ"כעו ,אלוקל ןנברד אקפס ןידכ ,אנידד אקפסב אלוקל לזימל תושפנ קפסש
.תיילוגס האופרב וליפא ןנברדב תבשה תא החוד יעימק תלתב ןדיד דומלתב ןל אקפסמד ג"עאד הארנ תמאב םלוא
ימלשוריב ,ארבג דחל (ב"ה ףוס 'ו קרפ) ארמוחל ןל אטישפ הז עימק רמול אפורה ןמאנ ןנחוי ר"א ,'שוריב ןניסרגד ,
'ר םשב לאומש 'ר .יתשלשו .יתינשו וב יתיפר החמומ ,םינשל ןמאנ םינשל ,דחא םדאל ןמאנ דחא םדאל אפיר ,אריעז
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 17
אש 'יס) בקעי תועושיהל יתיאר ןכו .החמומ עימק בשחיש ידכ םדא ינב השלש ןניעבד אמלא .םדא לכל ןמאנ השלשל
תבש) ףסוי שאר רפסב םידגמ ירפה הזב הכזו םדק רבכו .ש"ע .ל"נה ימלשוריה פ"ע םיקסופה תעד ןוכנל ץריתש (ז"קס
(ו"טה תומורת 'להמ ה"פ) הנשמ ףסכב 'עו) .ש"ע .(ב אס ימלשוריב אטשפיאו ןידומלתב אטישפיא אל איעביאד אכיהד
ימלשוריהכ ןניטקנ .ק"ודו .(ש"ע .(דצ ללכ) יכאלמ די רפסב ע"עו .ש"ע .

אב ופקות ןועגשהו הטתשנש םדא תודוא לאשנש (ו 'יס ד"ויח) א"ח שדוק תמדא ת"ושב האורה יכנאו (ד ,רתויב ףירח ןפו
ירמגל הפתשמו רזוח םימי רפסמ רחאו ,חירבו םייתלד רדחב רדח ,לזרב ילבכב וילגרבו וידיב ותוא לובכל םיצלאנש דע
,הטוש םיתע םילח םיתע אוהש ןפואב ,הלילח רזוח בושו ,ללכ הטתשנ אל וליאכ לכאיש ותאופרש דחא םדא רמאו
וחל רוזחי אל זאו ,םימש ידיב התמש תלוגנרת וריעב דחא םדאל ןכ עריאש ויניע ומב האר ןכש דיעהו ,םלועל ויל
.ואפרתנ וז הליכא י"עו וטתשנש םדא ינב המכל ואר ןה םגש לארשי תונבמ םישנ המכ ודיעה ןכו .ךכ ידי לע אפרתנו
טושפ רבדהש הלחת הלעה ותבושתב רבחמה ןואגהו ?ל"נכ הלבנ לוכאל ל"נה שיאל ריתהל הז לע ךומסל שי םאה
ש תימהל לולע אוה ירה םוקמ לכמ ,הז ילוחמ תומל ןכוסמ וניאש יפ לע ףאו ,הנכס וב שיש ילוח יוה ןועגשה ילוח
ב"ויכו ומצע תא קונחיש וא ,אתקימע אריבל המר ארגיאמ ומצע תא ליפיש ןוגכ ,ותעד ףוריט תמחמ ומצע ומכו ,
כוסמ ילוח בשחנ וניאש רמול אצמת םא וליפאו ,םימעפ המכ ןכ עריאש ,ומצע דצמ ן הנכס ונממ תכשמנש ןויכ מ"מ
הנכס ידיל אבי אלש ידכ םידיב רוסיא רבד וליכאהל רתומ . ינומיימ תוהגהב ןכ אצמ בושו תולכאמ 'להמ די קרפ)
(תורוסא וא םימב לפונו ןכתסמש םימעפש ,ימד ללח לש הכמכו אוה לודג ילוחש ,הפכנה ןידב ,ם"רהמ וניבר םשב
יכאהל רתומו ,'וכו שאב .ותאופרל רוסא רבד ול סופד) ם"רהמ ת"ושב הספדנ ול איה ל"נה ם"רהמ תבושת ,ה"א] .ש"ע
סנכנש ה"דב (ב בכ תינעת) י"שר ירבדמ ראבתמ ןכו .(הל ןמיס טנ ללכ) רתיהו רוסיא רפסב האבוה ןכו .(סק ןמיס גארפ
ש"ע .תומיו לופי וא רהנב עבטי אמשו ךלוהו ץרו דש חור וב סנכנש ,הער חור וב ד"ויח) ג"ח רמוא עיבי ת"ושב כ"שמ 'עו .
.[ש"ע .(ל תוא גכ ןמיס הנשמה 'יפב ם"במרה ש"מ ח"מהגה איבה בושו תוצמה לע רובעל ןיאש ,ל"נה (א גפ אמוי)
רוזגי אלש המ לכש (זל ןמיס) ג"ח הרומה רפסב ם"במרה ש"מ ןכו ,תייעבט האופרב אלא ,הלוגס ךרד אפרמה רבדב
גהנש אלא ,יעבטה ןויעה ,ירומאה יכרד םושמ רוסא ב"ויכו תולוגסה ךרדכ וב ו 'ושתב םלוא ,ד"תזו ,הז לע בתכו
א"בשרה (הכתתו זסק ןמיס) ל"נה ם"במרה ד"ע קלוחש הארנ בהז וא ףסכ סט לע התורח הירא תרוצ תושעל ריתהו ,
ךרדב אלא עבטה ךרדמ וז האופר ןיאש יפ לע ףא ,העודי העשב הנשעישכ ,םינתמה ילוח תאופרל ורמאש ומכו ,הלוגס
שי ירהש ,ורסואל ונל ןיא ירומאה יכרד םושמ ארמגב רסאנ אלש לכו ,תבשב תיניצה לעש עלסב םיאצוי (א זס) תבשב
שחלהכ עבטה ןמ קוחר ךל ןיאו ,'וכו הקוריה ןבאה תרידקו ןירקיע לש עימקכ ,עבטה ילעב לכל ןרקיע עדונ אלש תולוגס
ס) הבושתב םג ,'וכו ירירב ירירבש תודגנמה ס"שהמ תויאר לש תוליבח ץביקו ,ם"במרה ד"ע בישהל הברה (גית ןמי
םילבקתמ םהירבד ןיאש ,בתכ ,תיניצה ג"עש עלס ןידמ ותיאר תוחדל ורוד ימכחמ תובושת ול ואבש ףאו ,ם"במרה ירבדל
חב ונממ לודג ונל ןיאו ,ל"נכ הירא תרוצ תושעל ריתהו ,ן"במרה ובר השעמ השע ןכש םייסו ,ללכ תאריבו ןינמבו המכ
ירבד םיארנו ,ס"שה תויגוסמ םירתסנ םגו ,םמצע דצמ םיכרפומ הרומה 'סב ם"במרה ירבדש ןפואב .ש"ועיכ .אטח
ךומסל המ לע םהל שיש ,יעבטה שקיהמ ץוח םהש יפ לע ףא ,םיילוגסה םירבדב תואפרתהל וריתהש א"בשרהו ן"במרה
,ס"שהמ תומוקמ המכמ תנכס ןאכ שיש ד"נב התעמו ,התמש תלוגנרת ןוגכ הלבנ וליכאהל םילוכיש יאדוב תושפנ
יחמתאד ןויכ ,תיילוגס האופר אלא ,יעבטה ןויגההו שקיהה דצ לע תואופרב החמומה ןמ הניא וז האופרש יפ לע ףא
ידכ ,הלבנ לש וז האופר הז הטושל ליכאהל ריתהל שיש יאדוב ךכליה ,הב ופרתנ םדא ינב השלשש וז האופר
משיו אפרתיש ם"רהמ םשב ינומימ תוהגהו א"בשרהו ן"במרה לארשי ילודג תארוה פ"ע תאזו ,'ה תוצמ רו .ד"תכע .
ת"ושב ויחא אצי ןכ רחאו ותויהבש ביבח םחנמ 'ר םכחה תודע פ"ע ,ל"נה הלאשב ןדש (ב 'יס ד"ויח) ג"ח ץראה ירפ
רת ול לשבל ותפורתש תחא השא הרמאו ,הטתשנש דחא ידוהיל ןכ עריא יקינולאסב ותוקשהלו הלבנ איהש התמ תלוגנ
ריעב ןכ עריאש םישנ יתש ודיעה ןכו ,רתיהל יקינולאס ינבר ורוהו ,אפרתנו ידוהי ותואל ןכ ושעו ,אפרתיו קרמה ןמ
'להמ די קרפ) ינומיימ תוהגהב ש"מו ,(א גפ אמוי) ושוריפב ם"במרה ירבד איבהו .אפרתנו ל"נה הפורתה ול ושעו ,אטשוק
ב (תורוסא תולכאמ ,הנכס וב שיש הלוח בישחד הפכנל ריתהל שי העודי האופר איה םאש ,ם"רהמ םש הכלהל הלעה ןכו
אפיר הז קרמש םהלש קדצה ד"בב ררבוה יכ ,ריתהל יקינולאס ינבר ורוה הז יפ לעש רשפאשו ,ונודינב ריתהל
העודי האופר איוהד ,םדא ינב השלשל .ש"ע . הלבנ לש קרמ לע אוה ןוידה לכ םא הרואכלו י"שרו ם"במרה ירה ,
ןנברד רקיעכ םעט ל"ס םיקסופ ראשו ימד ריפש (ב גפ אמוי) ם"במרהל םג ביבח ןב ם"רהמהו ז"בדרה תעדלו ,
,ןנברדמ קר הרוסאש תיילוגס האופרב תאפרתהל ע"שב ןרמש יפ לע ףאו (חצ ןמיס) א"בשרהו ת"רו ד"בארהכ קספ
ב שיש ילוח םוקמב מ"מ ,אתיירואדמ רקיעכ םעט רוסאל רמאנ םא 'יפא ,םהילע ךומסל םיליקמה םיאדכ הנכס ו
ם"במרה ירבדכ (א גפ אמוי) הרות ירוסיאב ) . ם"במרהל םג אוה ורתיהש עמשמ ץראה ירפ ברה ירבדמו איהש םושמ ,
(ק"ודו .ןלהל ואוביש א"דיחה ירבדב ראבתמ ןכו .ם"במרה ירבדמ ןכ עמשמ אלו ,הלוגס ךרד איהש ףא ,העודי האופר
האר וליאו וב שיש הלוחל תבשב עימק בותכל ריתהל איבהש (המר ןמיס) ד"ח א"בשרה תבושת ל"נה שדוק תמדאה
אל ה"כתתו זסק ןמיס א"חבש ויתובושתב לבא) הרות רוסיא םוקמב םג לקהל וירבדב ראובמ יכ ,ותארקל שש היה ,הנכס
.(הרות רוסיא םוקמב תיילוגס האופרב ירייא

(ה יחה ןרמל היתיזח שדקב ןכו די תביתכ רפסב אצמש דחא שיאב השעמ ,'כש (ו"קס אש ןמיס) ףסוי יכרבב א"ד
וילע עימקה תניתנבו ,םש בותכש יפכ עימק ול בותכל ,תומה םס התשש ימל ,תחא הלוגס ,םינושארהמ לודג םדאמ
בתכ ל"נה שיאהו ,תומה םס ותש שפנ רמ וא רענ הזיאש עריא םימעפ המכו .ותואירבל בשו איקמ אוה ףכית עימק
םס הסעכב התתש הידוהי הרענש עריא שדוק תבש ליל םויה יהיו .ואפרתנו םסה תא ואיקהש י"ע חילצהו השעו הז
דימו ףכיתו ,הרענל ל"נה עימקה בתכו םקו ,תבש לילב ל"נה שיאה לא ואב הירוהו ,התימ יקבד הל וליחתהו תומה
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 18
השענ רשא לכ ריעב עדונ תבשה םויבו ,הירוב לע הדמעו האיקה טאשב תבש לליחש לע הנידמה לכ וילע הזעלו ,
אטח םא שיאה לאש לואשו .רבדב םימגמגמ ויה םהו ,תבש החוד שפנ חוקפש בישה אוהו ,הדיב ןתנו בתכו שפנב
ךרדב םיאפרמה םירבדב אקוד והז ,תבש החוד שפנ חוקפש פ"עאש ,דבע ריפש ואלד הארנ אטהיר םופלו .הזב
הלוגס אוהש רבדב אל לבא ,עבטה ושוריפב ם"במרה ש"מכו , .(א גפ אמוי) ןיאש הלוגס וליפאש םש וירבדמ עמשמו
םושמ תד לע רובעל רוסא תיעבט האופר הניאש לכ מ"מ ,הליעומ יאדובש הקזחוה רבכש התאופר תלעותב קפס
ש םושמ והז ,ב"ויכו לוגרחה תציבבו ,החמומ עימקב ר"הרל תאצל ל"יקד יאמו ,הלוגס ךרד איהש תאזכ האופר ךרד
ןנברדמ אלא ר"הרל םתאצוה רוסיא ןיאו ,םה שובלמ תמדא ת"ושב ונאצמ ןכא .ם"במרה תונושלב ז"בדרה ש"מכו .
שדוק תמדאהו ,'וכו הטושל התמ תלוגנרת ליכאהל ריתהל ובתכש ,י"תכב ג"ח ץראה ירפ ת"ושבו (ו 'יס ד"ויח) שדוק
הל ינאש אלו ,הזב ם"במרה לע םיקלוח א"בשרהו ן"במרהש חיכוה הכלהש בתכו ,תייעבט האופרל תיילוגס האופר ןיב ו
החמוהש ןויכ ד"נב םג כ"או .ריתהל ורוהו השעמ ושע יקינולאס ינברש ונב דיעה דעה ץראה ירפהו .ם"במרה דגנ םתומכ
,ירשד הארנ הרואכל ,הז עימק י"ע תושפנ המכ ליצהו ,וז הלוגסב ן"במרה תעד ררבלו הפי דומעל שיש ארביא
הזב א"בשרהו , תוטישפב רבס ל"נה שיאהו ,םימד ךפוש הז ירה לאושה (אמוי ףוס) 'שוריב ל"יקד ןויכ אנידל מ"מו
ליצה ל"נה הלוגסה י"עש ,לעופה לא חכה ןמ ותבשחמ אציו ,דיבע הוצמ םשלו ,ד"במ תושר לאש אלו רתומ אוהש
השע הלודג הוצמ ערפמלו ,ןנברדמ וליפא רוסיא ךרס היל תילד הארנ ,לארשימ שפנ ת"ושב בטיה 'עו) .ד"תכע .
(ק"ודו .א"ע חיק ףד ,אכ 'יס ,םייח ךרד ,לארשי תדמח השעמל הכלה תורוהל ןינעלש א"דיחה ןרמ ירבדמ הארנ הנהו
רוסיא תושעל ריתהל םהירבדב שרופמב אב אל יכ ,א"בשרהו ן"במרה תעדב רוריב ךירצ ןיידע ,תבשב עימק בותכל
בעידב קרו ,הליחתכל םיילוגס םירבדב אטח רשא ןוע וילע ןיא השעמ השענ רבכשכ ד ןהכה לאעמשי 'ר ןואגה ןכו) .
ךלמהל אב היה וליאד ג"עאד ,ל"נה א"דיחה ןרמ ירבד ריבסהל ךיראה (ד"ע גנק ףד ,גכק 'יס ד"ויח) ג"ח תמא ערז ת"ושב
פרב תבש ללחל ןיאש ם"במרה תעדכ ל"יקד םושמ ,הליחתכל ןכ השעי אלש בטומש םירמוא ונייה ונב םניאש תואו
לאושהש ,ךלמהל ךירצ ןיאש ל"יק שפנ חוקפ ןידבו ,הזמ עדי אל אוהש רחאמ לבא ,הלוגס ךרד קר עבטה ךרדב םיאפרמ
יתיאר םג .(ל"נה א"דיחה ירבד םע םיכסמ ברה םגש חכומו .כ"ע ,רוסיא ךרס םוש וילע ןיא ךכליה ,םימד ךפוש הז ירה
בתכש (אפ תוא חל 'יס) ב"ח לאש םייח ורפסב שדוקה תומש תבשב בתכ ץרפ וניברש ,ןשי די תביתכ רפסב יתיאר :ל"זו
תקולחמ יהוז םנמא ,'וכו ב"ויכ ז"בדרה ש"ממ ז"ע ךומסל ןיאש אנימא הוה שירמו ,רבשמה לע תבשויל הקודב הלוגסל
ה ובתכו .הלוגס ךרד אוהש רבדב אלו ,תייעבט האופרב אלא תוצמה לע רובעל רוסאש רבוס ם"במרהש ,המודק םינורחא
.הרות ירוסיא לע רובעל רתומ הלוגס ךרדב איהש האופרב וליפאש ל"סו ,הזב ם"במרה לע םיקלוח א"בשרהו ן"במרהש
םש יתבתכ רבכ והימו .ם"במרה לע םיקלוחה תרבסכ ל"ס ץרפ וניברש רשפא ז"פלו ,(אש 'יס) ףסוי יכרבב יתבתכש ומכו
כ"ע .א"בשרהו ן"במרה תעד ררבלו הפי דומעל ךירצש . תחכתשא אתשהו ,בתכ ,(בס תוא חי 'יס) ןיע בוט ורפסב םלוא
ברה יפמ יתעמש ךכ 'וכו תבשב עימקב תאצל םדא לוכי :ל"זו ,די תביתכ ה"מרה תובושת עיקפד דחד אתחתמאב
יבותיל יעבת והניאד אכיה תדלויל וא הנכס וב שיש הלוחל תבשב וליפא עימק לכ םיבתוכש רמא דועו ,יולה ןרהא 'ר
אתעד ול שיש רמוא דחא םכחש אלא םיעבות םניא םא לבא ,ואל םא החמומ אוה םא םיעדוי ונא ןיאש יפ לע ףא ,
הצורש ,אעימק יחמתאד וא ארבג יחמתאד עודי כ"אא ,קפסמ ותוא םיבתוכ ןיאש רשפא ,ילוח ותואל ליעומש עימק
ויפ לע ותוא בותכל .ל"כע . ד"ח א"בשרה תבושת םשב ליעל ונאבהש ומכ אוהו ןכ סחיל יפט ארבתסמו ,(המר 'יס)
,הזב ם"במרה לע םיקלוח ה"ארהו א"בשרהש אתלימד אטשוקל הארנ פ"כעו .ה"מרהל ןכ סחילמ רתוי ,א"בשרהל
יקינולאס ינבר השעמל ורוה ןכשו ,ל"נה ץראה ירפ ברהו שדוק תמדא ברה ורוהש ומכו .לקהל תושפנ קפסו יתיארו .
וקמ רפסב ןייטשפא ךורב יבר ג"הרהל תודיח העיבא רפסב יומח א"רהמ ג"הרה ש"מ איבהש ,(ח"רת גומע) ג"ח ךורב ר
ל"ז יבערש יחרזמ םולש יבר לבוקמה ברה רהמיו ,תבשה םויב תומה םס דחא םדא לכא תחא םעפ ,(א"לרת ונרוויל)
יואר ןיא ךא ,וילוחמ יחיו ,הלוחה ותוא עלבו ,תירושא הביתכב שדוקה תומש ובש עימק הלוגסל בותכל ללחל רחא םדאל
.היתווכד תילו ארבג יחמתאד ש"שרהכ לודג םדא ינאשד ,הז ןפואב תבשה השעמה הנה ךא ,ךורב רוקמה ז"ע בתכו
ונעמש אל יכ ,ןידה דצמ דאמ הומת ,הלוגסל עימק תבשה םוי םצעב בותכל ש"משה לבוקמה ברה השעש הזה
הזכ ןפואב תבש ללחל רתיה םלועמ גפ אמוי) ם"במרה 'כ ירהש , ךרדב איהש האופרב אלא תוצמה לע םירבוע ןיאש ,(א
,'וכו רוסא הלוגס ךרד םיאפרמה םירבד לבא ,עבטה ם"במרה ירבדמ לאמשו ןימי םיזז םניא םידרפסה ימכח ירהו
ם"במרה תעדמ טלחומ ךפיהב השעמ השע ידרפס םכח ךיאו ,ויקספו .ד"תכע .ג"עצו . לעש חלודבה וניעמ םלענו
חה ןרמ בשי וז הכודמ ימ לע בוט ץילמ ךאלמ אוהו ,ןיע בוטו ,לאש םייחו ,ףסוי יכרב ,ל"נה תומוקמ השלשב א"די
ל"נכ השעמ השעש . הארו ,וניע התאר רקי לכ ל"ז אוהש רשפא ,לקהל השעמ השע ש"שרהש הזה רבדה תמא םאו
רה דגנ 'יפא םהילע ךומסל שיש אצמ שפנ חוקפ קפסבו ,ם"במרה לע הזב םיקלוחש םינושארה ירבד ם"במ ל"סו .
'עו .ןויסנ ידי לע החכוהש הרומג האופר התיה אלש םושמ ,והייתווכ אתכלהו הילע ןנבר יגילפד שרח ןב איתמ 'רד איההד
םיללחמ תעדל ומצע דבאל השעמ השועהש חכומ ,ל"נה (ו"קס אש ןמיס) ףסוי יכרבב א"דיחה ןרמ ירבדמ הנהו+ .ןלהל
לצההש םושמ אלא ןד אלו ,וליצהל תבש וילע .עבטה ךרדב אלו ,הלוגס ךרד איה ,תבשב עימק תביתכ י"ע תישענש ה
בייח אוהש וילע םיאב םיטסל וא רהנב עבוטש וריבח תא האורל ןינמ ,(א גע) ןירדהנס 'מגהמ ריעהל יתבשח הרואכלו
ותובשהו רמאנש ןינמ ופוג תדבא ,אקפנ םתהמ ,אקפנ אכהמ אהו ,ךירפו .ךער םד לע דומעת אל 'אנש וליצהל יא ,ול
ארקמ ןניעדי אלד ,ינשמ אל יאמא ,אתיא םאו .ל"מק אל אמיא ירוגא רגימו חרטימ לבא ,הישפנב אנימא הוה םתהמ
ארק ל"מקו .ול םיקקזנ ןיא תעדל ונוממ דבאמהש (ד"ס אסר ןמיס) מ"וחב ל"יק אהד ,תעדל ומצע דבאמשכ ,ול ותובשהוד
בייח תעדל ומצע דבאמב 'יפאש ךער םד לע דומעת אלד ךוניח תחנמהל יתיאר בושו .וליצהל צ"אש יאדו אלא .וליצהל םי
.ש"ע .רורב ול הארנ ןכש םייסו ,וז היאר איבהש (לר ןמיס) החנמ ץמוקב אמלשבד ,ללכ היאר הזמ ןיאש אטשוקב םרב
ש"מכו ,ושפנ לע תיבה לעב וניא ירה ,תעדל ומצע דבאמה כ"אשמ ,ונוממ לע תיבה לעב אוה ,ונוממ דבאמה
"בדרה ם"במרה לע ושוריפב ז ,(ו"ה ןירדהנס 'להמ ח"י קרפב) גרהנ םדא ןיאש ,םש ם"במרה ש"מ לע םעט תתל
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 19
אוה ךורב שודקה ןינק אלא וניינק םדאה לש ושפנ ןיאש םושמ ,ויפ תאדוהב ןוממ בייחתמש יפ לע ףא ,ויפ תאדוהב ,
נוממ לבא ,ולש וניאש רבדב ותאדוה ליעות אל ךכליה ,הנה יל תושפנה 'אנש ןיד לעב תאדוה ןנירמא ה"שמו ולש אוה ו
'א קרפב) ם"במרה ש"מ פ"ע וז היאר תוחדל בתכש ,(גי ןמיס) הפי ם"רהמ ת"ושב יתאצמ ןכו .ש"ע .ימד םידע האמכ
לש ושפנ ןיאש ,ורטופל םדה לאוג הצר םא וליפאו ,ורטופל ןיא םלועבש ןוממ לכ ןתונ חצורה םא וליפאש" (ד"ה חצור 'להמ
ונינק גרהנה לע ףאו ,ותעישפו ותעד לע חיגשהל ןיא תעדל ומצע דבאמה ןכלו .אוה ךורב שודקה ןינק אלא םדה לאוג לש
רכששי ירבד ת"ושב האבוהש הבושתב ,באוי תקלח לעב ןואגהל דוע יתיאר ןכו .ש"ע .ותוא םיליצמ הרותה לע רבעש יפ
תמאבש ,האחדו ,ל"נה (א גע) ןירדהנסמ וז היאר איבהש ,(טסק ןמיס) ןוממ יבג אקודש ,תעדמ הדבא ןיד ךייש אל אכה
ןואגה כ"כו .םימשל היונק אלא ולש הניאש שפנה תדבאב כ"אשמ ,ול םיקקזנ ןיא תעדמ ונוממ דבאמ םא ולש אוהש
,ותוא םיליצמ תבשב ףאש יאדו תעדל ומצע דבאל הסינו הנכס ידיל ומצע איבמהש ,ןמיסה ףוסב (עק ןמיס) םש רבחמה
א וילע ןיחקפמו הדבא תבשה דצמו .ךער םד לע דומעת אלד ןידה וב היהי אל רוסיא תושעל הצרש ליבשב וטאד ,לגה ת
רגולק ש"רגה ש"מ איבה (ב"ע חפק ףד אצת תשרפ) הדמח ילכ רפסב םג .ש"ע .ונינק שפנה ןיאש ,הזב ךייש אל תעדמ
"נה החנמ ץמוקב ךוניח תחנמה ירבדו ,'וכו ונוממ תבשהמ ףידע אל ופוג תבשהד ןיב תוטישפב קליחו ,םהירבד החדו ,ל
םדא ןיא ושפנו ופוג לע לבא ,הצריש המ לכ וב תושעל לוכיו ונוממ לע תיבה לעב םדאהש ,ופוג תדבאל ןוממ תדיבא
,ללכ ונוצר ינהמ אלו ,םהילע םילעב םיבייח תעדל ומצע דבאמהש טושפ בותכה אלב ףאש ס"שהל אטישפ ןכלו
ו ,תושפנ תלצה דצמ ןה ,וליצהל לש רומח רוסיאמ וליצהל רשפאה לכ תושעל םיבייחש ,ארוסיאמ ישורפאל דצמ ןה
ושפנ תחיצר . 'ירמאד ,(טל ןמיס) הבושתב גרובנטורמ ם"רהמ ש"מ האר אלש ךוניח תחנמה לע ריעהל שי םגו
אוה טושפ רבדו ,ךער םד לע דומעת אל 'אנש ,וליצהל בייח רהנב עבוט וריבח תא האורהש (א גע) ןירדהנסב
איצוהש המ כ"חא ונממ איצומו ,וליצמש ינוליצת לא חווצ םא וליפאש ןרמ ירבדמ רושימב ןכ חיכוה וירבד ףוסבו .
ת"ושב ןכו .כ"ע .ש"ע .תעדל ומצע דבאמה תא ליצהל תבש םיללחמש היל אטישפד ,(ו"קס אש ןמיס) ףסוי יכרבב א"דיחה
מ ךוניח תחנמה לע כ"ג גישה (ונ ןמיס) 'ח קלח תוכלה הנשמ חיכוה אוה םגו .ל"נה (טל ןמיס) גרובנטורמ ם"רהמ 'ושת
הנשמ ת"ושב ע"עו) .ש"ע .תעדל ומצע דבאל הסנמש ימ ליצהל תבש םיללחמש (ו"קס אש ןמיס) ףסוי יכרבה ירבדמ
דבאל הסינש ימל ףאש ,ל"נה (גי ןמיס) הפי ם"רהמ ת"ושב פ"כו (האלהו ,הארנ דוע ה"ד ג תוא הנ ןמיס 'ה קלח תוכלה
ומצע תדמח ת"ושב ע"עו .ש"ע .(דל ןמיס ןורחא 'טנוקב) ןיקסד ל"ירהמה קספ ןכו .ש"ע .וליצהל תבש םיללחמ תעדל
יבר ןואגהל יתיאר םנמא .ק"ודו .ל"נה י"כרבב א"דיחה ןרמ ד"ע הזב ש"מב ,(א"עס ח"יקד ,אכ ןמיס םייח ךרד) לארשי
,(ג"ע אי ףד םולשה סרטנוקב) הדוהיל תאזו רפסב שאייע הדוהי ,אמלעל אפטשמל אעבו אמוהת אפקד דודד אדבועב
לע סרח אצמ ,חבזמל ןיתישה תא דוד הרכש העשב ,(ב"ה קלח קרפ) ימלשוריב אתיאד ,(א אי תוכמב) י"שר ש"מ איבהש
ולוק אוה ךורב שודקה עימשהש םוימ םוהתה לע שובכ ינאש ,ןאכמ ינלטת לא דודל רמאו ולוק םירה סרחהו ,םוהתה יפ
ערו ,יניסב ,ימלשוריה ירבד איבהל י"שר ךרצוה המ הרואכלו .כ"ע .ולטנו וילא עומשל דוד הבא אלו ,העקשו המדאה הד
תחוור הכלה ירהו ,רמוחו לקמ הקיחמה רתיה דומלל לפותיחאו דוד וכרצוה יאמאד השקד יאמ ץרתל אבש הארנ אלא
פלו .םהב תומיש אלו םהב יחו 'אנש ,שפנ חוקפ ינפב דמועה רבד ךל ןיאש ומצע דודש אכה ינאשד ,אחינ 'שוריה ירבד י
רוזחל ול היהו ,ונלטי לבל יהלא לעופב קעזת ריקמ ןבאש יפ לע ףאו ,םוהתה יפ לעש סרחה לטנ אוהש ,הז לכל םרג
םהב יחו בותכה םעטמ ריתהל ךייש אלש םידיב ומצע דבאמכ היל הוה הזל םרוגה אוהש ןויכ ךכיפל ,רזח אלו ,וירוחאל
הב תומיש אלו לפותיחא ךרצוה ןכלו ,םידיב ומצע לע איבמ םדאש הנכסב אלו ,אליממ האבש הנכסב רבדמ בותכהש ,ם
.ד"תכע .'וכו הטוסמ רמוחו לקמ דומלל ,שפנ חוקפ תוצמ ללכב וניא תעדל ומצע דבאמהש וירבדמ אידהל חכומו
ס ללכל םידיב ומצע איבה אוהש ןויכ ,םהב תומיש אלו םהב יחו ביתכדמ הל ןניפליד הנכ שאייע י"רהמה דוע ש"מו) .
עגונ היה דודש רמול קחדו ,ומצעמ ו"ק ןד םדאש ל"יק אהו ,הטוסמ רמוחו לקה ומצעב דוד ףילי אל יאמאד תושקהל ,םש
דוד ,אפסחא םש בתכמל ירש יא עדיד אכיא ימ" :ל"זו (א גנ הכוס) י"שר שריפש המ רש רכז אלו .רווחמ וניא ,'וכו רבדב
הכלה הרומ היה אל דוד ,(ג"מ ו"פ תובא) י"שרב אבוהש שרדמה פ"ע י"שר לש ומעטו ."םש היה אוהו לפותיחא ובר ינפב
תיבב דוס קיתמנ וידחי רשא ,יעדוימו יפולא יכרעכ שונא התאו ביתכד ארקל היל ךימסד ,םירבד ינש לפותיחאמ דמל
הרותב קסועו ידיחי בשוי היהש דוד תא לפותיחא אצמש יפל ,שגרב ךלהנ םיהלא אלהו ,ידיחי דמול התא המל ,ול רמא ,
ושרדמ תיבל סנכנ היהש ואצמ תרחא םעפ בושו ,(א ז תינעתו :גס תוכרבב אתיאדכו) 'וכו ולאונו םידבה לא ברח רמאנ
ישדקמו רמאנ אלהו ול רמא ,(םידימלתב הרמ קורז ,םימרב ךתואישנ גוהנ :גק תובותכב ורמאש ומכו) ,הפוקז המוקב
נכהל ךירצש ,וארית ןושל ,שגרב ךלהנ םיהלא תיבב רמאנש והזו ,וילע םימש תמיא אהתש ידכ ארומבו המיאב םשל ס
רתומש הכלהה תמאב עדי דודש ל"צ כ"או .ש"ע .(ב וק) ןירדהנס א"שרהמב םג אוה ןכו .כ"ע .דחפו המיאב תושגרתה
ברל ובישחהש לפותיחא ינפב תורוהל הצר אלש אלא .םוהתל וקרוזלו ,אפסחא םש בותכל םידומיל ןושל רפסב כ"כו .ו
םירבד ינש ל"נה שרדמ ינמ יאמאד (רומא תשרפב) ט"מירהמה השקהש המ לע גישהו ,(ד"ע גי ףד וט ןמיס ח"ואח)
י"שר ירבד האר אלש ,וילע בתכו ,'וכו אפסחא םש בתכמל ריתהל ףיליד (א אי) תוכמד איהה אכיאהו ,לפותיחאמ דמלש
שב 'עו .(ש"ע .'וכו (א גנ הכוסב) הזב עשפ דודש ,ל"נה שאייע י"רהמ ש"מ ןיעכ בתכש (זי ס"ס) ןהירז בקעי ירוכב ת"ו
י"ע אבשכ ת"ל החוד השע ןיאש (א ק) ןיבוריע 'סותה ש"מל ימדו ,ךכ לע רהזוהש ףא ,םוהתה יפ לעמ סרחה םירהש
.ל"מכאו .ד"ע ל"יו .'וכו העישפ שפ םא ךכב המו ,םלועה לכ לש תושפנ תלצה התיה םשש תמאבו ,רבדב ו"ח דוד ע
תבשה תא וילע םיללחמו .תעדל ומצע דבאל הסינו ומצעב עשפש ימל םג ליצהל הבוחש ליעל ראבתנ רבכ םגו .
ירהש החד בושו ,םידיב ומצע ןכיסש אכה ינאשד רמול בשחש רחאש (א אי תוכמ) תויח קחצי חישב הזב ש"מ ר"ושו)
המהכ ול השקוהש המ בשיי םגו .םלועה לכל התיה הנכסה ונייהו ,םירבד ינש אלא דמל אלש ורמא יאמאד ,ל"נה ט"יר
.(ל"נכו .גנ הכוס י"שר ירבד פ"ע ץריתו .'וכו אפסחא םש תביתכ אכיאהו ,שרדמה םשב ,(ב וק ןירדהנס) א"שרהמ ש"מכ
] לכאש ןוגכ ,וילע ילוחה תא ומצעב איבהש הנכס וב ןיאש הלוחש ל"נ ,בתכש (ד"ע ו ףד) הכלה רקח רפסב 'עו
לכאמ לבא ,'וכו ןנברד רוסיא 'יפא וליבשב תבשב תושעל רוסא ב"ויכו ילוח ידיל עיגי ודי לעש רוריבב עדיש הזכ
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 20
וליצהל וילע תבש ללחל רתומ הנכס ידיל ומצע איבה ומצעב אוהש ףא הנכס וב שיש הלוח יריימ אלד ל"י םלוא .ש"ע .
,ןיוכתה ותאנהלו .ותוא ןכסמה לכאמ לכאש אלא תעדל ומצע דבאמב .אשירד אימוד י"ארגה ידידיל יתיאר םולהו
'ח קלח רזעילא ץיצ ת"ושב ש"מ גרבנדלו (ד קרפ וט ןמיס) מ"וח לארשי תועושי ןואגה םשב איבה 'ו תוא ףוס םשו .
ומצע לע הנכסה איבה אוהש יפ לע ףא תעדל ומצע דבאמה תלצהל תבש םיללחמש .תוטישפב הלעהש (אכ ןמיס) .
רבדב הזב םש ךיראה דועו +.ל"מכאו .הזב דוע ונבתכ רחא םוקמבו .ש"ע ,םינורחאה י

(ו האתילת תעדו םעט בוט ת"ושב רגולק ש"רהמ ןואגהל יתיאר האר הזב יתויהבו (דיר ןמיס ב"ח) תודוא לאשנש
זא ,ופוגו וינפ לע הנריבעיו ,תמה די חקי םא ,ותכמל הפורת שיש םישנא ורמאו ,הפכנ אוהש ילוח ול שיש ןהכ
ו אפרתי םדאה דחאכ היהי ילוח ול שיש ןהכב ב"ויכ לאשנש ,(טלש ןמיס ד"ויח) רפוס םתח ת"ושב ש"מ הרצקב איבהו ,
ךל יכ ,הז ילוח ינממ חק ,שחל רמאיו ,תמ ם"וכע דיב ודי תא קיזחיש דחא רפסב אצמנו ,דאמ ןכוסמ אוהש ,הפכנ אוהש
אפרתנו וז האופר דחא םדא הסינ רבכו ,ביטמ התא ילו ,קיזמ וניא האופרה התיה וליאש ,ןכ תושעל ןהכל רתומ םא ,
,שפנ חוקפ ינפב דמועש רבד ךל ןיא ירה ,תושפנ תנכס הז ילוחב שיש ןויכמש טושפ ,אעימקו ארבג יחמתאו הקודב םרב
ךכ לכ הקודב וז האופר םא קפתסמ לאושה ג"הרה יכ אקע אד ןמיס םינהכ תאמוט 'להב) ש"ארה ש"מ יפלש ,בישהו .
י ותואבש ,(ו םשב ,ריזנ ה"ד (א זי) תועובש 'סותה כ"כו ,דוע ומצע תואמטל הרותה ןמ רוסיא ןיא בוש ,ןהכה אמטנש םו
.עגמב 'יפא אמטמ וניא יוגש ץיממ א"רהל ל"ס םגו .(איש ןמיס) םיארי רפסב ץיממ א"רה קספ ןכו .י"שר תעד ןכו .ת"ר
ו .ל"נה אלוקל יפורטצאל יזח מ"מ ,הזב האדיחי אוהש יפ לע ףאו לכש ,רתוי לקימ (ז"טה תוריזנ 'להמ ה"פב) ד"בארה
רמא ה"דב (בעש ןמיס) הבברמ לוגדב ש"מו .אוה אמלעב רוסיא קרו ,ללכ האמוט לע הקול וניא בוש ,תחא םעפ אמטנש
,ןכ תושעל םוי ותואב יאשר ,אמטנש ןפואב ותנוכשב לארשי וילע תמש עראי םא ד"נב ןכלו ,קמועל דרי אל ,'וכו לאקזחי
מסו אמטמ ם"וכע ןיאש ץיממ א"רה תעד ףוריצבו .תושפנ תנכס קפס אוהש ןויכ ,ד"בארהו ץיממ א"רהו ת"רו י"שר לע ןניכ
.ס"תחה ד"תכע .עגמב 'יפא גפ אמוי) הנשמה שוריפב ם"במרה ש"מ האר אל ת"כחמבו ,ל"נה ק"שרגה ז"ע בתכו
לו ,עבטה ךרד לע איהש האופר קר אלא שפנ חוקפ םושמ רתוה אלש ,(א אכה כ"או .הלוגס ךרד לע אוהש רבדב א
.כ"ע .שפנ חוקיפ םוקמב וליפא ןכ תושעל רוסא ,הלוגס ךרד קר אלא תיעבט הניא האופרהש תמב עוגנל הצורש ימנ
יכרבב א"דיחה ןרמ ש"מכו ,הזב ם"במרה לע םיקלוח א"בשרהו ן"במרהש םינורחאה ש"מ םלענ ונממ םגש תמאבו
לאש םייח וירפסב ףיסוהו ,ףסוי ןב ם"רהמהו ז"בדרה ובתכ ירה ה"אלבו .ה"ארהו ץרפ וניבר הרוה ןכש ,ןיע בוטו
עימק תאצוהכ ,ןנברד רוסיאב כ"אשמ ,אתיירואד רוסיאב אלא ורמאנ אל (א גפ אמוי) ם"במרה ירבדש ,ביבח
ימד ריפשד ם"במרה הדומ ,הלוגס ךרד אלא תייעבט ותאופר ןיאש ףא ,ר"הרל תציבב םיאצוי ונינש ןכלו . לוגרחה
.רתומ הנכס וב ןיאש הלוחב 'יפאו הלוגס ךרדב אלא םתאופר ןיא הלא לכש יפ לע ףא ,בולצה ןמ רמסמבו לעוש לש ןשבו
הוש וניאש ןנברד רוסיא אלא ןאכ ןיאו ,םויב וב אמטנש ןויכ הרות רוסיא הזב ןיאש רושימב חיכוה רפוס םתחהש רחאמו
) .ם"במרה תעדל 'יפא ריתהל שי ךכליה ,לכב א ילוחב תושפנ תנכס שיש ןויכש ,וירבד שארב ס"תחה ש"מ לע ק"ק ך
איוהד שדחל תיחנ אל יתכאו ,שפנ חוקפ ינפב דמועה רבד ךל ןיאש ריתהל טושפ ,הקודב האופר התיה וליא ,הפכנה
תייעבט האופר איוה אלד ןויכ ריתהל טושפ הז ןיא כ"א ,ןנברד האמוט קר ךרדב קר האופרהשכ ם"במרה תעדלו ,
וגס דודל הלהתה ש"מ יתאבה (ה תוא בל ןמיס ח"ואח) ה"ח רמוא עיבי ת"ושב הנהו+ (ק"ודו .הרות רוסיא ריתהל ןיא הל
צ"אש הכאלמ יוהד םושמ ,לודג רעצ ול שיו ,הער חור וב ףשנש ימ לע בולחל ריתהש א"גמה ירבד לע (ס ק"ס חכש ןמיס)
ופרל הכירצה הכאלמ השועהש טושפ ירהש וילע המתו ,הפוגל האופרל עינצמהו ,הפוגל הכירצה הכאלמ ריפש איוה ,הא
ךלוהה הקשמכ בלחה בישח הלוגס ךרד איוה הזב האופרהש ןויכמש רשפאו ,בתכו .ש"רד אבילא ,אוהש לכב בייח
.ש"ע .הלוגס ךרדב האופר אלו ,תייעבט האופר אלא ריתהל ןיאש (א גפ) אמויב ם"במרה ש"ממ יתשקהו .כ"ע .דוביאל
רומאה יפלו ,תיילוגס האופרב םג לקהל שי ,ןנברדמ קר אוה רוסיאהש ,דוביאל ךלוהה הקשמכ בישחד ןויכמש ל"י ,ןאכ
.ל"נה ביבח ןב ם"רהמהו ז"בדרה ש"מכו .אתיירואד תבש לוליח הב שיש תיילוגס האופרב אלא ם"במרה רסא אלו
+.ק"ודו

ב"ח בקעי תובש ת"ושב הנהו (נ ןמיס) ל הרוהש תחדק הלוחב ,לאשנ םיבשע לש החמומ עימק תולתל וילעש דחא ו
הניא תחדקהש פ"עאש ,בישהו .תבשב ונמז םלשנו .רהנה ךותל וירוחאמ וקרוזל וילע ןורחאה םויבשו ,םימי רפסמל
ע"שב 'עו ,הנכס וב שיש ילוח (ז"ס חכש ןמיס) תילמרכ אוה רהנהש ןויכ ,רהנל עימקה קורזל רתומש ל"נ מ"מ , ,
א תספות הניא תילמרכהו ןיא ,תילמרכל רוטיפ םוקמ ךרד יוהד הרשעמ הלעמל עימקה קרוז אוהשכ ךכליה ,הרשע דע אל
ש"ארהו א"בשרהו ה"זרהו ד"בארה ,םהו) ,םיקלוח שיש יפ לע ףאו .(ג"ס הנש ןמיס) הגהב א"מרה ש"מכו .ללכ רוסיא
ל מ"מ ,(א"חהו ז"רגהו ר"אה פ"כו ,ו"ס בעש ןמיס הגהב ומצע א"מרה קספ ןכו ,רוטהו אלש יאדוב הנכס וב ןיאש הלוח יבג
םוקמ ךרד ןנברד תויושרב םיריתמה םיקסופה תעדל 'יפאש הנש 'יסב יכדרמ רמאמהו א"רגה ש"מפל הרואכלו .כ"ע .ורזג
.ומש ןמיס ריאמ תיבה בתכ ב"ויכו .ע"כל רוסא חנ אלדב לבא ,רוטיפ םוקמ לע עצמאב חנש ןפואב אקוד ונייה ,רוטיפ
הרורב הנשמב ואבוהו ,ל"נה םירסואהכ הכלה אמש ,רימחהל אקיפס קפס אכיא חנ אלדב אכה כ"א .(ל"קס הנש ןמיס)
םגש אצמנו .ש"ע .ןנברד תויושרב ה"דב (ומש ןמיס שיר) ב"נשמה ש"מ יפל ריעהל שי דועו .רוסא ע"כל חנ אלדב אמשו
מ ,תילמרכל רוטיפ ךרד ריתהל (א ףיעס ףוס ומש ןמיס) ע"שה ןרמכ ןניטקנד ןדידל ש"מכו ,ם"במרהו ף"ירה תעד ןכש םוש
ןוגכ ןנברד רוסיאבש ביבח ןב ם"רהמהו ז"בדרה ש"מ יפל םלוא .הזב קפקפל שי ןיידע מ"מ ,םש ףסוי יכרבב א"דיחה ןרמ
ןויכ ירש ארשמ ד"נב ףאש ל"י ,הלוגס ךרד איהש האופר ריתהל שי ם"במרה תעדל ףא ,שובלמ ךרד החמומ עימק תאצוה
ןנברד תילמרכ יוהד אוה רהנהש ןויכש :ל"הזב בקעי תובשה ירבד איבה (ג"קס חכש ןמיס) בטיה ראבהש תמאבו .
.ש"ע .רתומ תילמרכ אלא ,תילמרכל רוטיפ ךרדמ ףילחהל םיריתמה תעד ףריצ בקעי תובשהש ,ותקתעהב קייד אלו
ד"ויח) רפוס םתחה כ"ג ש"מכו ,ןנברד אתלימ יוהד ןויכ ,ריתהל שי הז אלב ףא אניד ןינעלד לכו .ל"נה (טלש ןמיס
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 21
וליפא ,אלוקל ןנילזאד יאדו ןנברדב ,קפס אלא אהי אלו ,ם"במרה לע םיקלוחש םינושארה ירבד תולגנ תולגהב ןכש
הנכס וב ןיאש הלוחב . א"ח שדוק תמדא ת"ושב 'עו (ה ןמיס ח"ואח) דחא דצ חפתנש ,וינפב הלחש ימ תודוא לאשנש
ותאופרו ,הריפאפ ארקנש ילוח י"ע וינפמ וז האופרו ,דוד ןגמ תרוצ חפנה לע וידב םימשורש רעצהו באכה טיקשהל
וניד הז ילוחש הלעהש רחאו .וינפ לע דוד ןגמ תרוצ םושריש יוגל רמול רתומ םאה ,הסונמו הקודב הלוגס ךרד איהש
הנכס וב ןיאש ילוחכ פ לע ףאו ,בייח וידב ורשב לע בתוכהש (ז"טה תבש 'להמ י קרפ) ם"במרב ראובמו , תומימחש י
.'וכו קחמנש בתכל המוד הז ירה ,ןמז רחאל בתכה תרבעמ ורשב וז הרוצ בותכל יוגל רמול רתומש טושפ רבדה מ"מו
שממ וב ןיא עייסמ ,וינפ תנמזהב תצק עייסמ אוהש יפ לע ףאו ,וינפבש חפנה לע .ד"תכע .'וכו (א גצ) תבשב ש"מכו ,
הלוגס ךרד האופרש ם"במרה ירבדמ ןאכ ריעה אלו וב ןיאש תובש יוהד יוג י"ע תישענ אכהד םושמ ,ריתהל ןיא
השעמ , ירש ארשמ ה"שמו .ראובמכ הז ירהו .

יעבו אמוהת אפק ,חבזמל ןיתיש דוד הרכש העשב ,ןנחוי 'ר רמא ,(א גנ) הכוסב ןנירמאד אהמ ריעהל שי הרואכלו (ז
דשנו אפסחא םש בתכמל ירש יא עדיד אכיא ימ דוד רמא ,אמלעל אפטשמל .אי תוכמב י"שר שריפ) .חנמו אמוהתב היי
דוד רמא ,ידימ היל רמאקד אכיל .('הל ןכ ןושעת אל ,םמש תא םתדבאו םושמ רבועו םימה והוקחמי ןפ שוחל שיש םושמ
שודקה רמא ותשאל שיא ןיב םולש תושעל המו ,ומצעב רמוחו לק לפותיחא אשנ .ונורגב קנחי רמוא וניאו רמימל עדיד לכ
ש אוה ךורב ,ירש דודל היל רמא ,המכו המכ תחא לע ולוכ םלועה לכל םולש תושעל ,םימה לע החמי השודקב בתכנש ימ
ובר ינפב הכלה הרומ היה אל דוד ,'כש (א"עס גנ םש) י"שר שוריפב 'עו .'וכו תיחנו אמוהתל היידשו אפסחא םש בתכ
אטישפ אה ,יאה ילוכ יאמד השק הרואכלו .ל"כע .םש היה אוהו לפותיחא ,שפנ חוקפ ינפב דמועה רבד ךל ןיאש
,(ט"סו ח"ס במר ןמיס) ד"ויב ראובמ םגו .הנוגמ הז ירה לאשנהו ,םימד ךפוש הז ירה לאושה ןנירמא אמוי ףוס ימלשוריבו
וא .רתומ םגפל םעט ןתונ ןוגכ הטושפו העודי הארוה לבא ,שודיח הב שיש הכלהב אלא ובר ינפב הכלה הרומ ירקמ אלד
לטב רוסיאהש .ש"ע .רתומ ולאב אצויכו םיששב וכילשהלו אפסחא םש תביתכ י"ע תישענ הלצההו ליאוהש ל"י אלא
איוה ךכליה םיקסופ ראשל ם"במרה ןיב היונש איה תקולחמב ירה ,עבטה ךרד אלו ,הלוגס ךרד איוהד ,םוהתה ימל
ארתיהד אחכב עירכהל הארוה ריפש כב אתעיב וליפא ה"ד :בס ןיבוריע 'סותב 'עו) . .(אחתו ס"שה תנקסממ הרואכלו
.אתיירואד ארוסיא ןנירש הלוגס ךרדב אלא תייעבט הניאש האופרב םגש עמשמ ,לקהל הישפנב אדבוע דוד דבעד
הטוסמ דמלנ ריתהל רמוחו לקה ירהו .דיחי תלצהל םיברד הלצה יל המ יכ המלש יבר ןואגה הזב ש"מ יתיאר בושו] .
מק ארודהמ תעדו םעט בוט ת"ושב רגולק [ק"ודו .ש"ע .(טלר ןמיס) א ,לאשנש (צ ןמיס) םירפא רעש ת"ושב יתיארו
רתומ םאה ,הרות רפסב קר יבצ לש ףלק אצמ אלו ,יבצ לש ףלק לע עימק ול בותכל םיחמומה ורמאש הפכנ תודוא
שי הרואכל ,בתכו .ל"נה הלוחל עימקה ךרוצל תומש המכ קוחמלו בתכה רורגלו ת"סה לש ףלקהמ הכיתח ךותחל
ל רמוחו לקמ לפותיחאמ דמלו ,אמלעל אפטשמל יעבו םוהתה ףצשכ דוד יבג (ב גנ) הכוסד ארמגהמ הז ןיד דומל
קלחל שי םנמא .ריתהל הטוסמ .ד"כע . םיטוקילב תורקי רוא רפסבו (א"ער דס ףד) בתכו ,םירפא רעשה ירבד איבה
ה השעמל הכירצה איה הקיחמהש הטוס יבג 'ה תקיחמ ינאשד ,תוטישפב קלחל ,בותכה הריתה ךכיפל ,האקשה
לוטיל ידכ תורכזאה תקיחמ ריתהל ונל ןינמ כ"א ,תורכזאב קסע ונל ןיאו ,ףלקה אוה םיכירצ ונאש המ אכה לבא
ףלקה ול בותכל םיחמומה ורמאו הפכנש דחא :(ה"קס חכש ןמיס) ח"א ןחלשה ךרעב בייט י"רהמ ןואגה ל"זו .ד"כע .ע"צו .
,אצמנ אלו ,יבצ ףלק לע עימק תומש המכ ונממ קוחמלו הרות רפסמ יבצ ףלק תכיתח חקיל רתומש םינורחאה ובתכ
.ואל רוסיא אלא וניאש םשה תקיחמ ןכש לכו ,אוה הליקס רוסיאד בג לע ףא תבשב הלוחל םיטחוש ירהש ,עימקה ךרוצל
וסב א"עשה ש"ממ םלעתה ןחלשה ךרעהו ,ל"נה םירפא רעש ברה אוה ,ריכזהש םינורחאה הנהו .ל"כע שיש וירבד ף
דוד לש השעמה ןיב קלחל םיחרכומ ,תייעבט האופרב אלא הוצמ לע רובעל ןיאש ל"סד ם"במרה תעדלש תמאבו .קלחל
,םירפא רעשה לע השקהש ,(ב"עס טק ףד האר תשרפ) םייחה ץע רפסב אייפעלובא ח"רהמ ןואגהל יתאצמו .ל"נה ןודינל
יאש לכש (א גפ אמוי) הנשמה שוריפב ם"במרה ירבדמ לע רובעל רוסא ,הלוגס ךרד אלא עבטה ךרדב אפרמה רבד ונ
,םהיניב קחרמה ברש תמאבו .ד"כע .ע"צו .ריתהל שי תבשב החמומ עימקב םיאצויש ל"יקד ןויכש ץריתו .הוצמ םוש
רוסיא אלא שובלמ ךרד ותאצוהב ןיאו ,םיאיצומה ךרדכ ואיצומ וניאש םתה ינאשד ,ביבח ןב ם"רהמהו ז"בדרה ש"מכו
נברד יתיאר תעכו .הרותה ןמ רוסיא אוהש שדוקה תומש םידיב קוחמל כ"אשמ .וריתה החמומ עימק אוהש ןויכ ךכליה ,ן
הקדצ שמש ת"ושב םג (ב"ע פ ףד ,טכ ןמיס ד"ויח) י"רהמ ןואגה השקהש המ איבהש ,ל"ז סיזאק י"רהמ תבושתב
,ואחדו ,החמומ עימקב תאצל וריתה ירהש ם"במרה ד"ע םייחה ץעב זיגאח ךרד האצוההש יפל ,קד אל ת"כחמבש
דבלב ןגהל ףא הזב וריתה ירהש עדת ,ול אוה טישכתש ,ןנברדמ אלא הניא שובלמ הפכנש אלו 'מגב ורמאש ומכו ,
ג"ח) האעיבר בישמו לאוש ןואגה בתכ ןכו .(ג"ע ל ףד ,ב ןמיס) יול ןב לוק ת"ושב כ"כו .ש"ע .'וכו הפכי אלש אלא דבלב
ת"ושב ע"עו .(ופ ןמיס .ש"ע .(גפ ןמיס ח"ואח) ת"המ יכדרמ ישובל לע םיקלוחש םינושארה ירבד תולגנ תולגהב מ"מו
םוקמב החמומ אוהש עימקה ךרוצל תומשה קוחמל ריתהל ןחלשה ךרעהו םירפא רעשה תארוהל םוקמ שי ,ם"במרה
הפכנה ונייהד תושפנ תנכס לה ה"פ םירפוס 'סמ) םימחר אסכ רפסב א"דיחה ןרמל יתאצמ ןכו . תארוה איבהש ,(די הכ
עבטה ךרדב הניאש האופרב הרות רוסיא לע רובעל ןיאש (א גפ אמוי) ם"במרה ש"ממ וילע ריעהו ,ל"נה םירפא רעשה
.ריתהל השעמ ושעו ,ם"במרה לע הזב םיקלוח א"בשרהו ן"במרהש םינורחאה ש"מ יפל םנמא ,םייסו ,הלוגס ךרדב אלא
קספ ןכו .די תביתכ ה"מרה תבושתב כ"כו ונדמל כ"או ,רבשמה לע תבשויל תבשב עימק בתכו השעמ השעו ,ץרפ וניבר
הרואכל ז"פלו ,תבשה ללחל רתומ הלוגס ךרד איהש האופר לע םגש א"בשרהו ן"במרה ירבדכ ל"ס ה"מרהו ץרפ וניברש
.בושי ךירצ ןיידע רבדה םלוא ,םירפא רעש ברה ןודינב ריתהל םוקמ שי יבצ לש ףלקה לש העיריה םא ןכא רפסהמ
אעימק יחמתאו ארבג יחמתא יא עימקה בותכיו ןוילגהמ ךותחל ריתהל הארנ ,הזינגב תלטומו הלוספ הרות .ד"תכע .
רפסב םולה יתיארו+ (ק"ודו .א"ה הזוזמ 'להמ ה"פ חמש רואבו .אכ ןמיס ח"ואח ב"ח םילעפ בר ת"ושבו .זטק תבש 'עו)
םירפא רעש ברה ש"מ איבהש (א"ע זל ףד) ךלהאב הרוגא איהה ןיב קלחל ,ל"נה תורקי רוא ברה הזב ש"מו ,(צ ןמיס)
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 22
רתומש אלא םשמ םידמול ונא ןיא יכ ,םתהמ ריתהל ןניפלי ריפשד הארנ ד"עפלו ,הז לע בתכו ,ןדיד ןודינל לפותיחאו דודד
לחל ןיא בוש ,ריתהל םשמ ונדמלו ליאוהו ,םוהתה תפצה טיקשהלו ,הטוסד איהה ןוגכ לודג ךרוצל םשה קוחמל םא ןיב ק
ךרוצ ןיאש ףאש תבשב הלוחל םיטחושש םשכ .דבלב ףלקל םיכירצ ונא םא ןיבל ,הטוס ןוגכ המצע הקיחמל םיכירצ
ףוסש ןויכ ןאכ ףא ,הטיחשה ןנירש הטיחש אלב רשבל רשפא יאש ןויכש אלא ,המצע הטיחשה אלו רשבה אלא הלוחל
פש הקיחמ אלב ףלקה לע עימקה לש תומשה בותכל רשפא יא ףוס לש ומעט כ"ג והזש רשפאו .ד"תכע .ריתהל שי רי
םינורחאה םשב הכלהה תא איבהו ,הזב םירפא רעשה זמרש קוליחהמ םלעתהש (ה"קס חכש ןמיס) ןחלשה ךרעה
ש"ממ םירפא רעשה לע גישהל (האר 'רפ) םייחה ץעב א"חרהמ ש"מ דוע איבה םש ךלהאב הרוגא ברהו .ריתהל
א גפ אמוי) הנשמה שוריפב ם"במרה ,המת ינאו ,הז לע בתכו ,דבלב הלוגס ךרד איהש האופרב תוצמה לע רובעל ןיאש (
ןיא :ל"זו בתכש םש י"שר שוריפמ ועייסל שי ירה הברדא ,ם"במרה ירבד חכמ םירפא רעשה לש ורתיה החוד ברהש דעש
רומג האופר הניא מ"מ ,וז האופרב םיאפורה םיגהונש יפ לע ףאו ,ולש דבכ רצחמ ותוא םיליכאמ רשב רוסיא ול ריתהל ה
הרומג האופר איהש ד"נבד חכומו .ב"ערה כ"כו .כ"ע .איה הרומג האופרש ל"ס ריתמש שרח ןב איתמ יברו .ךכ לע אמט
םג ראובמ ןכ י"שר ירבדכ הנהו .כ"ע .ירשד יאדו ,הנכסב אוהש הפכנה תאפרל הז ףלקל םיכירצו ,החמומה ירבד פ"ע
כו .לינולמ ןתנוהי יבר לש ושוריפב הממ םג ריעהל שי רתויו .ש"ע .(זסת דומע) ולש הבושתה רובחבו ,םש יריאמה כ"
הלוגס ךרד אוהש רבדב םגש ל"סו ,ם"במרה ירבד לע םיקלוחש א"בשרהו ן"במרה םשב שדוק תמדא ת"ושב בתכש
ש יאדו אהו .ה"ארה םשב א"בשרה כ"כו .ץרפ וניבר השעמ השע ןכו .הנכס וב שיש הלוח ךרוצל תבש םיללחמ םוקמב
,אתלימ היל אקיספ אלד הארנ א"דיחה ןרמש ףא) ,םירפא רעשה ןודינב לקהל אתוובר ינה לכ לע ךומסל שי הנכס
לכ תא המדמש הארנש ,א"חרהמה ד"ע ריעהל ,םש ךלהאב הרוגא ברה ףיסוהש המ ךא .(םימחר אסכב וירבדמ ראובמכו
) תבשב ןנתד יאמל ם"במרה הנעי המ כ"או ,אתחמ אדחב תולוגסה ,החמומה ןמ וניאש ןמזב עימקב שיאה אצי אל (א ס
אלא ם"במרה רסא אלש יאדו אלא .הלוגס חכמ האצוה רוסיאב אתיירואדא רבוע ךאיהו ,החמומה ןמ עימקב אצוי לבא
ריתהל הארנ אניד ןינעל ןכלו ,תועבשה פ"ע םהש םיעימק תולוגסמ אלו ,הב אצויכו דבכ רצח תליכא לש הלוגס התואב
,הז ןודינב הרוסא הניא ,החמומה ןמ וניאש עימק תאצוה ירהש ,הזב םיהומת וירבד .כ"ע .השעמל אלו הכלהל הארנ ןכ
טי קרפ) ם"במרה קספ ןכו .תאטח בייח וניא אצי םאש (א ס תבש) םתה ןנתדכו .שובלמ ךרד אוהש ןויכ ,ןנברדמ אלא
וטפ ןושלש עודיו .רוטפ החמומ וניאש עימקב אצי םאש (ד"יה תבש 'להמ ם"במרה ש"מכו) ,ןנברדמ קר רוסאש ונייה ר
רבכו .הלוגס אוהש רבד חכמ האצוה רוסיאב אתיירואדא רבעד ברה בתכ ךיא כ"או .(ג הכלה א קרפ תבש 'לה שירב
.אתיירואד יוהד אמט רבד תליכא ןיבו ,ןנברדמ יוהד עימק תאצוה ןיב וקליחש ביבח ןב ם"רהמו ז"בדרה ירבד ונאבה םג
ס ןיב קלחל ש"מ ןויגהה פ"ע הניאש הלוגס לכש ,ד"עפל רווחמ וניא ,םיעימק תולוגסל ,דבכ רצח תליכא לש הלוג
הלוגס ןיב קלחל ןיאו ,ל"ז ם"במרה לש ותעדל ,הב שמתשהל רוסא ,הרות רוסיא הב שי םא ,עבטה ךרדב ינויעה
הלוגסל "ע .(א"עס אפ ףדבש רבחמה ןב תהגהב ,טכ ןמיס ד"ויח) הקדצ שמש ת"ושב כ"כו . .ש תוהגהב אידהל חכומ ןכו
ינומיימ (ב תוא תורוסא תולכאמ 'להמ די קרפ) תלעות ןיאש ןויכ ,תולוגס ראשמ רתוי השלח עימקה תלוגס הברדאד ,
לזמ חכמ אלא הב ריתהל םייסש המו .ש"ע .ב תוא םש הרעהבו (סק ןמיס גארפ סופד) ם"רהמ ת"ושב אוה ןכו .ש"ע .'וכו
היה וליא ,השעמל אלו הכלהל ףא ןכ תורוהל ססהמ היה אל .השעמל וריתהש ץרפ וניברו ה"ארהו א"בשרה ירבד האור
+.(ל"מכאו .הזב םירבד המכ דוע יתפסוה .גנ הכוסל ישודיחבו) .ק"ודו .השעמל

."העודי האופרה היהתש ךירצ רוסיא ותוא םיליכאמש הלוח לכ" ,בתכ (ג"ס הנק ןמיס) העד הרויב הגהב א"מרה הנהו (ח
איבהו םהרבא ןגמה וירבד שפנ חוקפ קפס ל"יק ימנ קפסב ירהש ע"צו ,םידגמ ירפה הז לע בתכו .(א"קס חכש ןמיס)
,לקהל ,העודי האופרה ןכ םא אלא ןנברד רוסיא ריתהל ןיאש ,הנכס וב ןיאש הלוחב יריימד ל"י ד"ויב א"מרה ירבדו
לקהל תושפנ קפסש הנכס וב שיש הלוחב כ"אשמ .כ"ע . ש ,החילסה ומעו רתיהו רוסיאהמ א"מרה ירבד רוקמ ירה
בישהו ,ףועה ץרש וליכאהל רמאו ותאפרל דחא יוג הצרש הפכנ תודוא ,בתכש ,ם"רהמ םשב (הל ןמיס טנ ללכ)
םאו ,רתומ העודי האופרה םא ךכליה ,םימל וא שאל לפונו ןכתסמש םימעפש ,ימד ללח לש הכמכו ,אוה לודג ילוחש
תהל ידיב ןיא העודי האופרה ןיא רי גארפ סופד) ם"רהמ ת"ושבו .יכה ןנירמא הנכס וב שיש ילוחב ףאש ןמק אה .ל"כע .
תאחמה צ"א אמש והימו ,'וכו ותאנה ךרד אוהשכ ריתהל ןיא העודי האופרה ןיא םאש ,(ל"נה ןודינב) בתכ (סק ןמיס
ינומיימ תוהגהב אוה ןכו .כ"ע .םהלש לזמה חכמ אלא וניאש החמומ עימק ומכ ךכ לכ האופרה תולכאמ 'להמ די קרפ)
חכש ןמיס) דודל הלהת רפסבו (גכ ןמיס) הפי ן"רהמ ת"ושב ,הזב ג"מפה לע וגישה ןכש ר"ושו] .ש"ע .(ב תוא תורוסא
.םינפל הכירצ ג"מפה תישוק פ"כעו .[ש"ע .(ב"קס אמויב י"שר שוריפ לע ןכ ומכ ריעהל שי הרואכלו (א גפ) ,ןנתד אהא ,
יכאמ ןיא הטוש בלכ וכשנש ימ ,ותוא ןיליכאמ ןיא ןנברלד י"שרפו ,ריתמ שרח ןב איתמ 'רו ,ולש דבכ רצחמ ותוא ןיל
שרח ןב איתמ 'רו .ךכ לע אמט רשב רוסיא ול ריתהל הרומג האופר הניא ,וז האופרב םיאפורה םיגהונש יפ לע ףאו
ופר ןניעבד עמשמו .םש יריאמהו לינולמ ןתנוהי וניבר כ"כו .כ"ע .איה הרומג האופר ל"ס ילוחל העודיה הרומג הא
תפסותב ביבח ןב ם"רהמ ןואגה הזב דמע רבכו .לקהל תושפנ קפס אה יאמאו ,םיריתמ ןיא האופר קפס לבא ,הז
םש םירופכה םוי איהש םימעפ שיש ,הרומג האופר הניאש י"שר ירבד תועמשמ הרואכלש ,(הטוש בלכ וכשנש ימ ה"דב)
זו .הכורא הלעמ הניא םימעפלו ,הכורא הלעמ תבש החוד תושפנ קפס ל"יק ןנאו ,קפס רבדה ירה כ"אש ,הומת ה
.םירוסיא ראש ןכש לכו ,הרומחה ללכ האופר הניאש ל"ס ןנברד שרפל הארנ היה רתויו פ"כעש ל"ס שרח ןב איתמ 'רו ,
יהתש ןניעבד ם"רהמ םשב 'כ (טנ ללכ) רתיהו רוסיאבו .לקהל תושפנ קפסש םושמ ריתהל שיו ,םימעפל הכורא הלעמ ה
.לוחב תושעל םיליגרש המ לכ ול םישוע ללח לש הכמבש (ד"ס חכש ןמיס) ע"שב 'עו .'וכו העודי האופר לכש יל עמשמו
הרוסא איהש יפ לע ףא ,הלוחל הליכאהל םילוכי האופר קפס איהש יפ לע ףא תושעל םיליגרש תיעבט האופר
לקהל תושפנ קפסש ,התושעל תבש ללחל םיכירצש וא ,הליכאב ו .כ"ע . (ב"ע פ ףד ,טכ ןמיס ד"ויח) הקדצ שמש ת"ושב
ךרד איהש האופר ריתהל ןיאש ,ם"במרה ש"מ ןיעכו ,עבטה ךרדב םיאפרמ ןיאש םירבדב אלא ןכ בתכ אל י"שר םגש בתכ
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 23
ד"י קרפ תבש) ן"רהו .ש"ע .דחא הנקב םילוע לכהש החוכנ הארי ם"במרהו י"שר ירבדב קדקדמהו ןייעמהשו .'וכו הלוגס
יבה ,(א טק וז תבש אלו ,(הציחרב) ותורבהל ןיב ,ותוקשהל ןיב ,תבשב הלוחל ןימח ןיממחמ (ב דפ) אמויד אתיירבה א
תושפנ קפסש ינפמ דימ ול ןיממחמ אלא ,(וילאמ) אירבי אמש ול ןיתמנ םירמוא ןיאו ,תרחא תבשל אלא ,ורמא דבלב
בשב ןימח ול םמחנ אלש ,ול ןיתמנ םירמוא ןיאו ,ן"רה בתכו .תבש החוד י"ע אפרתיש יאדוב םיאפורה ורמאיש דע ת
ינתקד ימנ ונייהו ,יכה ןנירמא אלד ל"מק ,תבשה תא וילע ללחנ אל ואל םא אפרתי םא םהל קפס היה םא לבא ,ןימחה
םימכח ירבדב שריפ (א גפ) אמויב ן"רהו .תבשה תא םיללחמ האופר קפסב םגש חכומו .ש"ע .תבשה תא החוד וקפסש
מ ותוא ןיליכאמ ןיאש רשב תליכא ול ריתהל האופר הניא וז האופרב םיגהונ םיאפורהש פ"עאש םושמ ,ולש דבכ רצח
תושפנ קפס ירהש י"שר שוריפ לע ול השקוה ן"רהש הארנש םש ביבח ןב ם"רהמה בתכו ."הרומג" תבית טימשהו .אמט
.ש"ע ."הרומג" תבית גליד י"שר ןושל קיתעהשכ ןכלו ,לקהל שאר םימשב ת"ושבו ל ןמיס) (ט יבר היגמה ברה תהגהב
קפס ירהו ,הקודב האופר ןניעב ןנברלד הארנש ,ןנברו שרח ןב איתמ 'רד אתגולפב תושקהל כ"ג 'כ ,אנילומ יד קחצי
ללכ ירקמ קפס ואל הקודב הניאש האופר ילואו ,תבש החוד שפנ חוקפ ןוכנ וצוריתש ףאש ,אנסרהד אסכב ז"ע בתכו .
ןנברלד רמול קחוד אוה מ"מ ,ארבסב יבגל יאדוכ היל יושמ תוקפס יקפס 'יפא ירהו ,םש י"שר 'יפב 'ע ,יוה אל אקפס וליפא
ךירצ םגו .שפנ חוקפ לש הזכ רומח אשונב רימחהל תורבס תונבל השק ,םינוש םיקוליח הזב שיש ףאו ,שפנ חוקפ
.ד"תכע .ע"צו .הקודב האופר שוריפב ןויעה קימעהל ז"בדרהו נק ןמיס) ב"ח ם"במרה תונושלב ם"במרה ד"ע דמע (ג
,'וכו ותוא ןיליכאמ ןיא יאמא הלוגסב אפרמ אוהש ןויכש ,הנשמה שוריפב פ"עאש ל"י י"שר 'יפל אמלשבו ,םייסו
,ותוא םיליכאמ הז ילוחל ליעומ הז רבדש עודיש ןויכש ,יאדוב העודי ותאופרש רבדב ילימ ינה ,תושפנ קפס וריתהש
תושפנ קפס ,הנכס קפס אוה ילוחה וליפאו ויה ,האופר קפס םיריתמ ויה וליאש םעטהו ,הפורת קפס כ"אשמ ,החוד
לבא .אמט רבד תליכא ןינעל ןכו ,םישפטהו םישנה ילבהכ ,וליצי אלו וליעוי אלש םירבדב תבש ללחל םיאב
'יפאו ,ללכ האופר םניא תוילוגסה תואופרש ם"במרהל ל"סד ל"צו ,הלוגסב םתאופר פ"כעש ןויכ השק ם"במרהל
ופר קפס הרות ירוסיא ןינעל ,םהב ןיא הא .ד"תכע . ויה האופר קפס םיריתמ ויה וליאש ,י"שר לש ומעטב ש"מב ק"קו
אששח קלסל הזב יד ירה כ"או ,וז האופרב םיגהונ םיאפורהש י"שר בתכ ירהו ,'וכו םישנ תחיש פ"ע תבש םיללחמ
ן"רה ירבד רש רכז אלש הומתל שי םג .וז (א טק תבש) קפס לע ףאש ,ל"נה תבש םיללחמ האופר ןחלשה ךרעהו .
'סב יתיאר ,ל"נה א"גמה לע ג"מפה לש אישוקה םצעלו .ל"נהמ ריעה אלו ,הכלהל ז"בדרה ירבד איבה (ב"קס חכש 'יס)
איהש העודי האופרה היהתש א"גמהו א"מרה תנווכ ןיאש הארנש ,בתכש ,(הנק 'יס ד"ויו חכש ס"ר ח"א) דוד יליבש
פרה לכ וטאד ,יאדוב האפרמ תלעות וז האופרב שיש עודי אהיש הנווכה אלא ,יאדוב םה םיאפרמ םישוע םיחמומהש תואו
יפ לע וא ,לכל העודי האופרה היהתש ךירצש (ב"קס חכש 'יס) ז"רגה ע"שב בתכ ב"ויכו .ש"ע .האפרמ םימעפל פ"כעש
יללחמ ואל םא הב אפרתי הז הלוח םא עודי ןיאש יפ לע ףא העודי האופר איהשכו ,החמומ ת"ושב ע"עו .כ"ע .קפסמ ם
.ק"ודו .(בס 'יס ח"ואח) םירבד בישמ

(ט םהרבא לשא ברהל יניע טבתו יח קפס ,תלופמ וילע הלפנש ימ" ,ג"ס םש ע"שה ןרמ ש"מ לע ,בתכש (טכש ס"ר)
תא וילע םיחקפמ ,לארשי קפס ם"וכע קפס ,םש אוהש רמול אצמת םא וליפאו ,םש וניא קפס םש אוה קפס ,תמ קפס
גה ."תוקפס המכ וב שיש יפ לע ףא ,ל םסה והזש ןניעדי אלד ג"עאד ,הלוחל האופרה ןינעל ןידה אוהש הארנו
תבשה תא וילע םיללחמ מ"מ ,קפסב יולת רבדה אלא ,עבטה ךרדב וב אפרתיש הנשמה 'יפב ם"במרהש יפ לע ףאו .
ש דבכ רצחמ ותוא ןיליכאמ ןיא הטוש בלכ וכשנש ימד ןנברכ קספ (א גפ אמוי) ןיאש ,קפס םושמ אוה םעטהש עמשמו ,ול
אלש רשפאו ,הלוגס ךרד אלא הניאו ,ליעותש םיכסמ לכשה ןיאו ,עבטה ךרדמ האופרה ןיאש םתה ינאש ,הקודב האופרה
,םיוש םילבקמהו םישועה אלו ,םיוש םיתעה לכ תושפנ קפס םרמוא ללכב יוה ארבסה דצמ האופרה לש קפסהשכ לבא
לקהל ס םידרו תנג תבושת . ,ולא םירבד יתאצמ אלו םידרו תנגב יתשפחו .כ"ע .ב ןמי יול ןב לוק ת"ושב אצמנ ןכ םלוא
םיאפורה וקפתסנ םאש (א טק תבש) ן"רה ירבדמ חיכוה ,ד"עלנ דוע ה"דב םשו .ש"ע .והימו ה"ד ףוס ,(ג"ע ל ףד ,ב ןמיס)
,תבשה תא וילע םיללחמ ,ואל וא אפרתי םא בשה תא החוד וקפסש ינתקד ונייהד האופרב אוה קפסהש ד"נב ה"הו ,ת
לקהל תושפנ קפס ןנירמא תיעבטה הבושתב ז"בדרה ש"ממ ,(היאר איבהל שי לבא ה"דב םש) היאר איבהל ףיסוהו .
וניא רמוא אפורו ,תבש לוליח הב שיש תינולפ הפורתל ינא ךירצ רמאש הנכס וב שיש הלוחב לאשנש ,(וס ןמיס) ד"ח
ד םירמואש םימכח תצק שיו ,ךירצ ןיליכאמ ךירצ וניא םירמוא םיאפור האמ 'יפא ךירצ רמוא הלוח ,פ"כהוי ןידב ל"יקד ףא
,ךכב םיאיקב םילוחה ןיאש תופורת ראש יבגל כ"אשמ ,ושפנ תרמ עדוי בלד אמעט ךיישד הליכא יבגל אקוד והז ,ותוא
ונ םימכח חור ןיא ,ןכ ורמאש םימכח םתוא ,בישהו .הלוחל אלו םיעמוש םיאיקבל ךכליה טכק) תבשב חכומדכו ,םהמ הח
,'וכו תבש הילע ןיללחמ ינא הכירצ הרמא העבש דעו השלשמ (א ןיליגרש םירבדהמ הניא הפורתה 'יפאש הארנ התעמו
ןיב ךייש ושפנ תרמ עדוי בלד אמעטד הלועה ללכה ,ושפנ תרמ עדוי בל םושמ ,הלוחל םיעמוש ,הלוחל תושעל
ירצ הלוחה רמא םאו ,הפורתב ןיב הליכאב םיעמוש ,ךירצ וניאש רמוא אפורהו ,תבש לולח הב שיש הפורתל ינא ך
הלוחל קיזת הפורתהש אפורה רמאי אלש דבלבו .לקהל תושפנ קפס ,יוה אקפסד ל"תא וליפאו ,הלוחל ד"תכע .'וכו
אהי אלש םושמו ,אלוקל ןנילזא ללכ הליעומ הנניאש רמוא אפורהש ,הפורתב קפסה לפנש פ"עאש ןמק אה .ז"בדרה אלא
הילע ללחל לקימ ברה היה אל ארמוחל ןנילזא ד"נב ומכ האופר קפסבש ןידה היה וליאו ,אלוקל תושפנ קפס מ"מ ,קפס
םשב (חכש ןמיס) ח"ואב ש"קירהמ ש"מ איבהש ,(ה ןמיס ד"ויח) א"ח השמ תאשמ ת"ושב יתיאר םלוא .כ"ע .תבשה תא
יגר ןיאש רבד הלוחה לאש םא וליפאש ,הבושתב ז"בדרה ובר ,הלוחל םיעמוש ,צ"א רמוא אפורו ,ילוח ותואל ותושעל תול
ינולפ רבד לכאי םאש עמשש יוג ול רמאש ןכוסמ הלוחב) ונודינב םג הרואכלד ,בתכו .וקיזמ רבדהש רמוא אפורה כ"אא
ול תושעל שקיב ומצע הלוחהש םתה ינאשד ,ראובמ קוליחה םלוא .לקהל שי .(אפרתי .םימה ץרשמ ,הליכאב רוסאה
ורת ותאופרל הוקת שי ותעדלש ןויכ ,וילע ותעד ףרטת אלש הישפנ חיינ היל ןנידבע אוה ןכוסמ הלוחש ןויכו ,תינולפ הפ
התריבח התעד יבותילד ,אמוס תדלויב (ב חכק) תבשד איההכו ,היתעד יבותיל יכה היל ןנידבע ה"שמו ,וז הפורת י"ע
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 24
,ושפנ תרמ עדוי בלד םושמ ימנ יא .תבשב רנה תא הקילדמ אפורהו ,ארוסיא היל ופסילד םירמוא םירחאשכ כ"אשמ
וירבד םא ,ברה ירבד שרפל יל הפי ךכ ,ילצא היוצמ הניא ל"נה ז"בדרה תבושתש ףאו .ןועמשי וילא ,ליעומ הב ןיאש רמוא
ל ןניפס אל העודי הניאש האופרש אתוובר ש"מ לע אידהל גילפד ל"ז ברהל היושנ אלד יכיה יכ ,תאש ןולכוי ותבושתב הי
רנה תא הל ןיקילדמש אמוס תדלוי ןידמ היאר שי דועו ,וירבד ךותב בתכ םש ז"בדרה 'ושתבש תמאבו .ד"תכע .אקיפסמ
.ל"כע .רורב הזו .וילע ותעד ףרטת הפורתה ול ושעי אל םאש ,ינא ךירצ רמוא הלוחהש ד"נב ש"כו ,התעד יבותיל תבשב
טה םגש דועו ,השמ תאשמ ברה תייחדכ אידהל חכומ הזו כ"או .אידהל םש ז"בדרה וריכזה ,ושפנ תרמ עדוי בלד םע
תובושתב א"בשרה ש"ממ לקהל חיכוהל (ב ןמיס ףוסב) יול ןב לוק ת"ושב דוע ש"מו .ל"נה יול ןב לוק ברה תיאר תיחדנ
,הטתשנו ,תועמ וב שיש קוחש םושב קחשי אלש םיבר תעד לע עבשנש דחאב לאשנש המ תודוא ,(אפר ןמיס) תוסחוימה
שו תמחמ ול ןיריתמ םאה .ול חוריו ושפנל חונמ אצמו ,וינפל וקחיש תחא םעפו ,ותוטשל רזוח םימעפלו ,תצק הפתשנ בו
,בישהו .ךכ הנכס וב שיש הלוחכ הער חור תמחמ הלוחהש ,שפנ חוקפ םושמ רתומ אוהש רשפאש ,הזב ינא קפוסמ
ימד פ ןשייש הלוחה ינפמ וא הער חור ינפמ רנה תא הבכמה ןנתדכו , הנכס וב שיש הלוח אוה םאש םש ראובמו ,רוט
חור ותפקתש נ"הו ,התעד יבותיל רנה תא הקילדמ התריבחש אמוס תדלויב ןנירמא (ב חכק) תבשבו ,'וכו רתומו רוטפ
בשייתת אלו קוחשל אצמ הליע אמשד קפוסמ ינאש אלא ,אתעד יבותי םושמ היל ןנירש הנכס ידיל אביש רשפאו הער
ש רשפאו ,ךכב ותעד .אלוקל ןנילזא האופר קפסבד אמלא .כ"ע .תושפנ קפס ןאכ שיש םושמ 'וכו ול ןילאשנ קפסה ןמ
קפס לע םגש חכומד ,ל"נה א"בשרה תבושתמ ןכ ריעה (ג"ע ול ףד ה ןמיס ד"ויח) השמ תאשמ ת"ושב םג הנה .ד"תכע
קרפב ן"רה תעד ןכש ,(א"ע הל ףד) םש דוע ףיסוהו .לקהל תושפנ קפס ןנירמא הפורת ןיאו ,אינתד אה יבג (ב דפ) פ"כהוי
,ךירצ תרמוא השא םאש ערכומ רבדהש ,ן"רה בתכו ,תרחא העדל םיפרטצמ לבא ,םישנ פ"ע וללה םירבד ושעי םירמוא
,'וכו רמאק האיקב הניאש השאבד םתה עמשמו .לקהל תושפנ קפס ללכב יוה םיעדוי ונא ןיא םירמוא םירחאה וליפא
אופר היהתש צ"אש ל"סד אמלא יוה ןפוא לכב אלא ,ם"רהמ םשב ה"ואהו י"מגה ש"מכ ,החמומ פ"ע וא העודי ה
לקהלו תושפנ קפס ללכב .ש"ע .

(י ןומסרפא ירהנ ת"ושב האורה יכנא םנמא (גמק ןמיס ד"ויח) אפור ול רמאש הנכס וב שיש הלוח תודוא לאשנש
ו .אפרתיו הטחשנש רחאל דימ םח ודועב המהב םד םוי לכב התשיש ידוהי רבכשו הסונמו הקודב וז האופרש רמא
ואפרתנו וז הלחמב ולחש םדא ינב הברהל וז האופר ןתנ (הנק ןמיס) ד"ויב א"מרה ש"מ ותבושתב איבה הלחתבו .
דמע רבכו .לקהל תושפנ קפס ל"יק אהד השקו .(חכש ס"ר) א"גמה כ"כו .החמומ פ"ע וא העודי האופר היהתש ךירצש
א"מרהד ץריתש המו ,ג"מפה הזב ירהש ,ע"צ וירבד ,ס"ביש הלוחב כ"אשמ ,ןנברד רוסיאבו הנכס וב ןיאש הלוחב יריימ
דבכ רצח יבג (א גפ אמויב) י"שר ש"מו .ס"ביש הלוחב יריימד ראובמ םשו ,(טנ ללכ) רתיהו רוסיאהמ א"מרה ירבד רוקמ
מ ןיא ה"שמו ,הלוגס ךרדב אלא תיעבט האופר הניאש םתה ינאש ,"הרומג" האופר הניאש א"מרה לע םלוא .קפסמ ןירית
חכומ ונושל תומתסמש ,החמומ יפ לע וא העודי האופרה היהתש ךירצ רוסיא ותוא םיליכאמש הלוח לכש םתסב בתכש
תפסותב ביבח ןב ם"רהמה כ"כו .לקהל תושפנ קפס ל"יק ןנא אהד ,השק ,העודי היהתש הכירצ תייעבט האופר 'יפאש
יעבט האופר לכש (א גפ אמוי) פ"כהוי איה םאו ,תבש הילע םיללחמ האופר קפס איהש יפ לע ףא ,התושעל םיליגרש תי
םא קפס שישכ ונייה ,קפסמ תבש םיללחמד אהד הארנו .ש"ע .לקהל תושפנ קפסש ,הלוחל הליכאהל רתומ רוסיא תליכא
,הז ילוחל וז האופר תושעל םיליגרש תעדל פ"כע םיכירצ לבא ,אפרתיש יאדו וניאש ,ליעות וז האופר רדגב וז ןיא כ"לאש
אלא ,אפרתי יאדובש ןפואב הקודב האופרה היהתש ותנווכ ןיא ,העודי האופר היהתש ךירצש א"מרה ש"מ םג ז"פלו ,קפס
.אפרתי אמש קפס שי זאש .וז האופר ידי לע הזכ הלוח אפרתנש עודי םא ש"כו ,הז ילוחל וז האופר םישועש עודיש קר
.לקהל תושפנ קפסו אכל ד"נב התעמו הלחמב םילוח המכ ואפרתנ וז האופרבש דיעמ ידוהי אוהש אפורהש ןויכ הרו
רדגב רבדה סנכנ וירבד י"ע מ"מ ,הרומג האופר איהש יאדוב ונל עדונ אלש ףא .ןירוסיאב ןמאנ דחא דע ל"יקו ,וז
לקהל תושפנ קפס ןידכ ריתהל שיו ,קפס פ"עאש ,ל"נה (ב"ס חכש 'יסב) ז"רגה ש"מ ןיעכ הזו .ד"תכע . םא עודי ןיאש
רז תוהגהב םג בתכ ב"ויכו .דוד יליבש ברה םג בתכ ב"ויכו .קפסמ תבש םיללחמ ואל םא וז האופרב אפרתי הזה הלוחה
ה"הו ,(א טק) תבש ן"רה ש"מכו ,תבש םיללחמ האופר קפס לע םג תמאבש ,(זט תוא טנ ללכ) רתיהו רוסיאה לע בהז
הו רוסיאב אבוהש ,ם"רהמ ש"מו .םירוסיא ראשל ןיא ,(הנק ןמיס) ד"ויב א"מרה כ"כו ,העודי האופר היהתש ךירצש ,רתי
הלוח היהש דחאל ןכ האר יכ ,אפרתיו תינולפ האופר הלוחל ונתיש רמואו אבה טוידה לכ לע ךומסל אלש אלא הנווכה
א .איה אלו ,רבדל רבד םימדמו ,דימת ןכ םירמואש תוטוידה לש םכרדכ ,וז האופר י"ע אפרתנו הזכ ילוחב היהיש ךירצ אל
.ד"תכע .םיוג וליפאו ,םיחמומו םיאיקב פ"ע וא ,אפרמו הליעומ וז האופרש םיברל עדונה רבד יל דגוה השק תוזח םרב
ףא ,אתיירואד םד רוסיא קזחתא ד"נבד ןויכמש ל"יש אלא ,ד"תזו ,ותנקסמב ןומסרפא ירהנ ברה כ"חא םייסש המב
הקודב וז האופרש דיעמ ידוהיה אפורהש יפ לע רוסיא תקזח םוקמב ןמאנ וניא דחא דע םוקמ לכמ ,הסונמו
אתיירואד השלשב אפירש ונייהד ארבג יחמתא ,י"שר שריפש המ לע ש"ארה ירבד איבהש (א אס תבש) עשוהי ינפ 'עו .
עימקל םג החמומ בשחי הז ליבשב יכו ,תועימק ינימ השלשב יקב אוה םא וטאד ,אריהנ אלו ,ש"ארה 'כו ,תועימק ינימ
א םוקמב פ"כע ךכב והנימאנ אל המל ,תועימק בותכל .םכח אפור אוהש קזחוהש ןויכמש ,י"נפה ץריתו .וב יקב וניאש רח
דחא דע ,תבש רוסיא קזחוהש ןויכמש ל"סד ש"ארהד ט"הד ל"נ היה הרואכלו ,ןירוסיאב ןמאנ דחא דע ל"יק אה ,הנכס
ןוגכ ןנברד רוסיאב 'יפאו ,רוסיא תקזח םוקמב ןמאנ וניא ,ימלשוריב אתיא אהד ,אתיל אה םרב .שובלמ ךרד עימק תאצוה
אחינ התעמו .(וכ ףיעס אש ןמיס) ע"שב ה"כו .םיקסופה וקספ ןכו .יתשלשו יתינשו הז עימקב יתיפר רמול אפורה ןמאנ
כו .י"נפה ד"תכע .ת"הסו ק"מסהו ג"מסה םג ושריפ ןכש אש ןמיס י"בב בתכו ,א"בשרה בתכ וירבדכו ,י"שר שוריפ ירפה כ"
.ש"ע .הקזח דגנ ןמאנ דחא דע ןנברד רוסיאבש ,(וט ק"ס ףוס ז"שמ אש ןמיס) םידגמ םד רוסיאבש הארנ ז"פלו
םא םיחמומ םיאפור דועמ לואשל ךירצ ךכליה אתיירואד ארוסיא קזחתאד ןויכ ,ןמאנ דחא דע ןיא ,ד"נבכ אתיירואד
םא ןידה ירהש ,אבוט יל השקו .ד"תכע .וז האופרב שממ שי אלד איעביא איה ,רוסיא תקזח םוקמב ןמאנ דחא דע
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 25
אטישפיא .(א חפ) תומביב ד"ויב א"מרה קספ ,אנידד אקפס יוהד םושמו (ד"ס זכק ןמיס) רימחהל .םש ך"שה ש"מכו .
אנינת הדוהיב עדונ ת"ושב בתכ הז םעטמו (ולק ןמיס ףוסבו ,ז ןמיס ע"האח) דגנ ןמאנ דחא דע ןנברד רוסיאבש ,
,רוסיא תקזח אלוקל ןנברד אקפסד םושמ באוי תקלח ת"ושב כ"כו .(א"קס חנק ןמיס) ע"הא בקעי תועושיה כ"כו .ש"ע .
ןיא ,הזב קפקפל בתכ (ב ןמיס ע"האח) ס"תח ת"ושבש ףאו .ש"ע .(יק ןמיס ע"האח) הירא םש ת"ושבו (דכ ןמיס ע"האח)
ה"ד (זכ ןמיס) ףסוי תיראש ת"ושב זלטמ ןואגה ש"מכו .םיחרכומ וירבד .ש"ע .הנהו ל"יק שפנ חוקפ יבגלד ןויכ התעמו
ע"שב פ"כו ,לקהל ןנילזא תוקפס המכב 'יפאש (ג"ס טכש ןמיס) 'יפא ןמאנ דחא דע אתיירואד רוסיאב םגש יאדו אה ,
תקזח דגנ 'יפא ןירוסיאב ןמאנ דחא דעש ובתכש םיקסופ המכל ונאצמש ןכש לכו .לקהל תושפנ קפסש .הקזח דגנ
אתיירואד רוסיא ו , א"בשרהו ן"במרה ובתכ ןכו ,ןמאנ וניא הורעבש רבדב אקודש (ב ב) ןיטיג שירב איגוסה תוטשפכ
כ"כו .(ועש ןמיס הבושתב א"בשרה דוע כ"כו) .אתיירואד רוסיא תקזח דגנ םג ןמאנ דחא דע אנידלד (א חפ תומבי)
עש (טמ ןמיס) א"ח ץ"בשרה ת"ושב כ"כו .א"בשרה םשב (א חפ תומבי) ףסוי יקומינה אכיה 'יפא ןירוסיאב ןמאנ דחא ד
ירבדמ ןכ חיכוהש (ג"קס םש) םהרבא לש ונחלשב ע"עו .(זט ק"ס זכק 'יסב) ך"שה הזמ ריעה ןכו .ש"ע .ארוסיא קזחתאד
.לקהל תושפנ קפס ל"יקו ,תקולחמ ידימ רבדה אצי אל כ"או .ש"ע .(ב הס) ןישודיק 'סותה הארנ יצירת ימעט ינה לכמו
ןמאנ אפורהש אנידל ותודע לע ךומסל שיו .הדי לע ואפרתנ םדא ינב הברהשו ,הסונמו הקודב וז האופרש רמול
הרות רוסיאב םג שפנ חוקפ םוקמב תחא השא וליפאש ,ןישוע ןיאו ה"ד ףוס (ב ד"פ) אמוי ן"רהב ראובמ ירה תמאבו .
אבוהו .לקהל תושפנ קפס ללכב יוה ,םיעדוי ונא ןיא םירמוא םירחאה לכו ,ךירצ תרמוא ןכו ה"דב (חכש ןמיס) י"בב הכלהל
.ש"ע .אפור םא הנכס םוקמב תבש ללחל ןניכמס יוג אפור לע 'יפאש (טנר ןמיס) שאר םימשב ת"ושב 'עו יאמב 'יפאו ,
רוסיאב כ"כו .ש"ע .הלאה םינינעה לכב םינמזה תונתשה תואורה וניניע יכ ,הז ילוחב הנכס ןיאש דומלתהמ עמשמד
ש (ז ןמיס טנ ללכ) רתיהו חכש ןמיס) הרורב הנשמב פ"כו .ריעב םדא ינב תאפרל םיליגרה םיוג םיאפור לע 'יפא םיכמוס
ןמיס) ע"שב קספ ןכו .תושפנ קפסב לקהל יוג אפור לע 'יפא םיכמוס תבשד רוסיא תקזח םוקמב 'יפאש ירה .(הכ ק"ס
אפרתנ וז האופרבש דיעמו ידוהי אפורהש ד"נב ש"כו .םירופכה םוי יבגל (א"ס חירת הזב רימחהל ןיאש ,םדא ינב הברה ו
.ךומסב ןלהל 'עו .(חל ןמיס) קדצ חמצ ת"ושמ ראבתמ ןכו .ל"נה ןומסרפא ירהנ ברהכ אלדו .ללכ

(אי הדוהי תרזע ת"ושב תיוה יזחו (וכ ןמיס ד"ויח) היה ויבא םגש ול רמא ומות יפל חיסמ יוגש הפכנ רבדב לאשנש
כאל דחא יוג והויצו ,הפכנ תלחמב הלוח אפרתנו לכאו ,ןאשטדאב ארקנה אמט ףוע תציב לו א"מרה הנה ,בישהו .
הטוש בלכ וכשנש ימ (א גפ) אמויב חכומ ןכ הרואכלו .החמומ יפ לע וא העודי האופר היהתש ךירצש 'כ (הנק ןמיס) ד"ויב
.הב םיגהונ םיאפורהש יפ לע ףא הרומג האופר הניאש יפל י"שרפו ,ולש דבכ רצחמ ותוא ןיליכאמ ןיא שרח ןב איתמ 'רו
ןיאו ,לקהל תושפנ קפס ל"יק אהד ע"צו .הקודב האופר היהתש ךירצ ע"כלד עמשמו .איה הרומג האופרש ל"סד ריתמ
הלוחב יריימ א"מרהד חכש ס"רב ג"מפה ש"מו .אלוקל ןנילזא אקיפס קפס םוקמב וליפאו ,בורה רחא שפנ חוקפב םיכלוה
רפ י"מגהב ש"מ היתיטמתשא ,הנכס וב ןיאש .הנכס וב שיש הלוח יבגל ,הז ןיד ,ם"רהמ םשב תורוסא תולכאמ 'להמ די ק
י"שר םגש ל"יו .הלוגס ךרד אלא תייעבט האופר הניאש םושמ ט"ה םתהד שריפ ם"במרהו .ל"נה (א גפ אמוי) י"שר 'יפכו
פלו .הלוגס ךרד יוהד דבכ רצח ןוגכב אקוד אוה ןנברו שרח ןב איתמ 'ר תקולחמש ל"סו ,הזל הדוי רשפאש ד"נב ז"
.ןכ עמשמ אל א"מרה ירבדמ לבא ,לקהל תושפנ קפס ל"יקד םושמ ,לקהל םוקמ שי ,עבטה ךרדב איה ל"נה האופרהש
,דחא שיאל וליפא הליעוה האופרהש ונל תמאתנ אלשכ יריימ א"מרהו ם"רהמש ל"יש אלא ,םייסש םש י"מגהב 'עו
עימק ןידכ הלודג האחמה צ"א אמש תאזכ האופר תאחמהש" וניא ומעט קזוח תמחמ אפרמ ץרשה םאש ,החמומ
"לזמה חכמ אלא אפרמ וניאש עימקה ומכ ךכ לכ האחמה ךירצ . יד דחאל קר אפירש 'יפא ד"נבש רמול רשפא כ"או
א"מרה ירבד תוטשפמ עמשמ ןכו .ארמוחל םייס י"מגהו ליאוה .השעמל הז לע ךומסל השק מ"מו .הזב 'יסב ףיסוהו] .
,זכ י םאש רורב ל"נו לקהל שי קפסמ ,אל וא החמומ אוה םא ל"נה הפורתה ןתנש ימב קפס ש תושפנ קפס ל"יקדכ .
רבד תבורעתבש רשפאו .[לקהל שי ןכלו ,החמומ אוה ךכ לע הויצש יוגה אמש קפס שי ת"לסמה יוגה ירבד יפלו .לקהל
.(ח"ה הרותה ידוסי 'להמ ה"פב) ם"במרה ש"מכו .לקהל שי הליכא ךרדכ אלש יוהד רמ לוא האופרה ןיא ג"הכבד ןכתי ם
ל"יקד ףאש ,סרפ תליכא ידכב רועישכמ תוחפ תוחפ לכאיש קוחרמ תוצע יתבשח שפנ חוקפ ןעמל ןכל ,ללכ תלעופ
השע רוסיא אלא וניאש ןויכ ,ןנברדמ אלא רוסא רועיש יצח ןיא הז רוסיאבד ל"י ת"המ רוסא רועיש יצח ש"מכו .
תציב לכואהש" :(ו"ה א"מהמ ג"פ) ם"במרה ירהו ."וילע םיקול ןיאו הרותה ןמ רוסאש רועיש יצח לכואכ אוה ירה אמט ףוע
רוסיאב כ"אשמ ,תרכ רוסיא יל המ ואל רוסיא יל המו ,(א דע אמוי) בלח לכ ביתכדמ ונדמל ,ת"המ רוסאש רועיש יצח ןיד
ל"י כ"או ,(ז"יה בוט םוי 'להמ א"פ) ךלמל הנשמב היגמה ברה ש"מכו ,יכה ןנירמא אלד השע רוסא וניא רועישכמ תוחפבד
ש"מ יפל הזב דדצל שי מ"מ ,ת"המ רוסא רועיש יצח השע רוסיאב םגש אידהל 'כ (ב אצ תבש) 'סותהש ףאו ,ןנברדמ אלא
ךכליה .הליכא ךרדכ אלש ומכ יוה רועיש יצח רוסיאש ,'סותהד אצורית דחל (ב גכ) תועובש 'סותב א"שרהמו ל"שרהמ
פ תוחפ תליכאב לקהל שי ד"נב ט"דה ירקע 'סב יתאצמו ,(חכ 'יסב םש) םייסו .שפנ חוקפ םושמ ,פ"אכב רועישכמ תוח
.עבטה ךרדב האופרהש לכ ,הקודב הניאש האופרב 'יפא שפנ חוקפ םוקמב לקהל דרפס ימכחל הבושת םשב הז יפ לעו
האופרה י"ע ירמגל אפרתנ הלוחהש ונידיב התלע 'הל תולהתש יתעמשו ,השעמ השענו לקהל יתמכסה ל"נה .
האופרה לועפת אל ךכ י"עש רשפא מ"מ ,רמ רבד תבורעת י"ע ל"נה האופרה לוכאל הצע שיש ףאש ש"מ הנהו .ד"תכע
ול ריתהו ,ףירח ןפואב אמטסא תלחמב הלוח תודוא (צר ןמיס) א"ח חמקה טקלב ט"קלה ת"ושב 'כ הזב אצויכ .ללכ
ליאוה ,תבורעת םוש ילב ,םימי רפסמ ךשמב ןותא בלח תותשל שמש ת"ושב בתכ ןכו .ש"ע .הנכס וב שיש ילוח אוהו
הדוהי תרזע ברה בתכש ארבסהו .ש"ע .ןקורדה ילוחל שחנ רשב תליכא ןינעב (ג"ע אפ ףד ,טכ ןמיס ד"ויח) הקדצ
םיגומלא יצע לעב ןואגה ןכ בתכ רבכו ,איה הקוחר אלו תאלפנ אל ,ןנברדמ אלא רוסא רועיש יצח ןיא השע רוסיאבש
,(חנק ןמיס) אבה ואל רוסיאב חקורה תעד יפלש ,ם"שרהמ תהגהב (זט ק"ס במת ןמיס) שדחה םייח תוחראב אבוהו
יצח השע רוסיאב םגש ל"סד (ב אצ) תבש 'סותהכ אלדו ,הרותה ןמ רוסא ולש רועיש יצח ןיא ,וילע םיקול ןיאש השע ללכמ
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 26
עמ וב ןיאש ואל יוהד הארי לב רוסיאבש בתכ הז פ"עו ,ת"המ רוסא רועיש 'סותהד אבילא) השעל קתינה ואל וא ,הש
הדוהי תרזעה בתכש םימעט ראשל יפורטצאל יזחו .ש"ע .הרותה ןמ ורסואל רועיש יצח ןיד אכיל ,(ב"עס טכ םיחספ
רפסב ש"מ לע ,(ד תוא אי ןמיס) ז"ברה ת"ושב ןארפש באז לאלצב יבר ןואגה ש"מ הזב ףינסל דוע ףיסוהל שיו .לקהל
ו (גיש הוצמ) ךוניחה וליכאהל יואר הברה שולח היהי םא ,הרומג הנכס וב ןיאש יפ לע ףא הלוח אוהש ימ ךכיפל" :ל"ז
אלו ,הרותה ןמ רוסא רועיש יצח ירהש ,הז לע םש ךוניח תחנמה שיגרה רבכו ."ורמאש רועישכמ תוחפ טעמ ותוקשהלו
.הנכס םוקמב אלש רתומ היהיש וניצמ עטה רקיע לכו ליאוהש ,ל"נה ז"ברה ץריתו אוה הרותה ןמ רוסא רועיש יצחש ם
יבצ םכחה בתכו ,יפורטצאל יזחד םושמ (ופ ןמיס) השועשכ הז לכש בתכ ןכלו ,הליכאל היבשחאד םושמ אוהש
יזחד אמעט ינהמ אל ,ובישחמש וב הארמש השעמ השוע וניא םא לבא ,רועיש יצח ותואל ובישחמש השעמ
תוחפ לכואש הנכס וב ןיאש הלוח ז"פלו .יפורטצאל השועכ ותליכאב הארנ אלש יאדוב ותשלוח םושמ רועישכמ
ירבדו ,הנכס וב ןיאש הלוחל רתומ רועיש יצחש ל"י ןכל ,ךכל והצלאי חרכההו ותקחוד ותלחמ קרו ,ובישחהל השעמ
קחדה תעשב אלש 'יפא םהילע ךומסל רשפאו ,םינוכנ ךוניחה .ש"ע . ןיאש לכ ,הז לע ךומסל ןיא השעמ ןינעלש ףאו
ס וליפא רועישכמ תוחפ תוחפ לוכאל .הנכס ששח םוקמב אוהש ד"נב ףינסל יפורטצאל יזח מ"מ ,הנכס קפ םא הנהו .
םוי 'לה םייחה רפסב רגולק ש"רהמ ןואגה ש"מ יפל לקהל ףינס דוע שי ,היח איהשכ 'זנה אמט ףוע לש הציבה עמוג
הליכא ךרדכ אלש בישח היח הציב עמוגהש (ג"ע ע ףד בירת ןמיס) םירופכה םלכואהש הליכאל םיואר םניאש םילכואכו
ש"מכו ,ורבדב היהנ לכהש הילע ךרבמ היח הציב עמוגה ירהש ,הז לע םיקלוחש םינורחאה ובר םלוא .ש"ע .רוטפ
'עו) .ש"ע .הליכא ךרד אבישח היח הציב תעימגש (םילכוא תאמוט 'להמ ח"פב) חמש רוא רפסב ראובמ ןכו .םינורחאה
'ר ה"ד .ומ תומבי 'סות .(ש"ע .ןנחוי הנודל שי יכ ,רועישכמ תוחפ איה הציב תעימגש ,רחא ףינס ףרצל שי ךכליה
תיעיברב םרועישש םיקשמכ רגולק ש"רהמ ןואגה ש"מכו ,(א טק םיחספ תוכלהב ף"ירה ש"מכו ,הצחמו הציב איהש) ,
.(ב"ע וס ףד) הירופ ןפג רפסב ןקז ןב ש"רהמ ןואגה כ"כו .םש םינורחא המכש יפ לע ףאו הנידש ל"סו ,םיקלוח
אתגולפמ אקפנ אלד ןויכ ,יפורטצאל ארבס יאה יזח מ"מ ,תיזכב םרועישש םילכואכ ) . ןיא ,הנורחא הכרב ןינעלו
לקהל תוכרב קפסש ,ךרבל .ק"ודו .(ש"ע .(אי ןמיס ח"ואח) א"ח רמוא עיבי ת"ושב הזב יתכראהש ומכו .(

(בי כמ תוחפ לוכאל רשפאד אכיה הז לכש הארנ והימו ,סרפ תליכא ידכ ךותב רועישכ לוכאל ךירצ םא לבא ,רועיש
םושמ ריתהל שי ה"פא ,תיזכמ רתוי הב שיש ,הלכואלו הציבה לשבל ךירצש וא ,תחא םעפב םיציב יתש עומגל ןוגכ
,הב אפרתנ הפכנ היהש דחא שיאש ודיעהש ןויכ ,יעבט ןפואב איה אתיילעמ האופר אמשד ,הלוחה לש הנכס ששח
תושפנ קפסו לקהל םשש ,החמומה ןמ עימק ןידכ ,םימעפ 'ג ךירצהל ג"הכב ךכ לכ הלודג האחמה צ"אש י"מגהב ש"מכו ,
הב היהש ןפואב התיה התליכאו ,הציבה ולשיבש ןפואב היה ,הב אפרתנש היהש השעמה םא ןכלו .לזמב יולת לכה
) המלש ךל ףלאה ת"ושב 'עו .רחא ןפואב ליעות אל אמש יכ ,תונשל ןיא ,רועישכ וב שיש הלוח ןידב ,(זצר ןמיס ח"ואח
שי םיחתורב םירועשה טולחל םילוכי םאש 'כ (הסת ןמיס) בקעי קחהש ,ותאופרל חספב םירועש ול חיתרהל ךירצש הנכס
ןרמ תעדל איעבמ אלד ,םכסומ רבדה ןיא יתעדלו ,ז"ע בתכו ,ןכ תושעל שי רתיהב תושעל רשפאש המ לכש ,ןכ תושעל
(ב"יס חכש 'יסב) ע"שה חוקפ לצא הרתוה תבשד ל"סד אמלא ,לארשי ידי לע םישוע ,םש םיוג שי וליפא תבשבש ל"סד
,(ב ו) אמויב חכומדכו .ללכ ארתיהא רדהמל ךירצ ןיאו ,הנכס וב שיש הלוח יבגל ורתוהש םירוסיא ראש ןכש לכ כ"א ,שפנ
פ לצא היוחד תבשהש ל"סו ,םיוג י"ע םישועש ל"סד םש הגהב א"מרהל וליפא אלא והזש ל"י מ"מ ,הרתוה אלו ,שפנ חוק
צ"או ,שפנ חוקפ לצא ירמגל ורתוהש יאדו ץמחהמ האנה רוסיאו הארי לב רוסיא ןינעל כ"אשמ ,רימחד תבש ןינעל אקוד
צ"א ד"נב םג ותרבס יפלו .ד"תכע .ל"נה בקעי קחה ירבדכ רימחהל שי ללכ תוהשל צ"אשכ מ"מו .ללכ ארתיהא רדהמל
פ לוכאל ארתיהא רדהמל תא םיליכאמש (ז"ס חירת ןמיס) ע"שב קספנ פ"כהויב הליכא ןינעלש ףאו .רועישכמ תוחפ תוח
.השע רוסיא אלא הניאש אמט ףוע תציב תליכא כ"אשמ ,יפט רימחד פ"כהוי ינאש ל"י ,רועישכמ תוחפ תוחפ הלוחה
"מל ונייה ,הלחת לקה לקה ותוא ןיליכאמ הלוח (א גפ אמויב) ןנירמאד אהד ארבס הנשיו חוקפ יבגל םייוחד םירוסיאהש ד
ןידה טימשהש ף"ירה לש ומעט והזשו ,ארתיהא ןנירדהמ אל ,ירמגל ורתוהש ד"מל כ"אשמ ,ירמגל ורתוה אלו ,שפנ
ירבד רקיעב םלוא .ש"עו .(חכ ןמיס תבש 'לה) הניב ירמא ת"ושב וז ארבס האבוהו .הלחת לקה לקה ותוא ןיליכאמד
"נה המלש ךל ףלאה ת"ושב ק"שרגה םילודג םילארשי י"ע תושעל םילדתשמש ע"שב ש"ממ החכוה לכ ןיאש ,ריעהל שי ,ל
(א"ה תבש 'להמ ב"פ) הנשמ ףסכב ןרמ ירבדב ראובמ הברדא יכ ,שפנ חוקיפ יבגל הרתוה תבשהש ל"סד ,ם"וכע י"ע אלו
ו .ש"ע .ם"במרה וניבר תעד ןכשו ,ן"רהו א"בשרה כ"כשו ,שפנ חוקפ לצא היוחד תבשהש ןניטקנד םישוע ןיאש הכלהה
(די ןמיס ח"פ אמוי) ש"ארה ש"מכ ט"הו .(ג"ה םש) ם"במרב כ"ג האבוה ,'וכו םישנ י"ע אלו ם"וכע י"ע אל הלא םירבד
ןלישכמ היהי אלש שוחל שיו ,הנכס ללכל הלוחה אבי יכהו יכהדאו ,והיירתב ירודהאל יתאו ,ןמק והנתילד ןינמיזד םושמ
,(ה"קס) ז"טה ש"מכו ,אבל דיתעל פ"כעו ,ןיקיתו גהנמ וניא ,רבדב רוחיא ןיאשכ ם"וכע י"ע תושעל םיגהונש א"מרה ש"מד
(ול ןמיס הלימ 'לה) ב"ח לוכשאה 'סב םג אידהל ראבתמ הז לכו .ש"ע .הרתי תוזירזב רבדה השעי לארשיש יאדוב
לאש ,לארשי י"ע אלא ם"וכע י"ע ולא םירבד םישוע ןיא ,נ"וקפ לצא היוחד קר תבשהש פ"עאש םעפ ןלישכמ תאצמנ כ"
,רווחמ וניא ,שפנ חוקפ לצא היוחד תבשהש ל"סד א"מרהד אבילא ק"שרהמ ש"מ םג ךא .ש"ע .םיוג ואצמי אלשכ תרחא
הזו לומי הזש ,תבשב תחא הלימ םילהומ ינש ולומי אלש רהזהל שי" :בתכ .(די ףיעס וסר ןמיס) ד"וי ע"שב ןרמ ירהש
תכו ."ערפי ומצע אוה למה אלא ,ערפי הדובעה ומכ תבש החוד הלימ ירהש ,ריתהל הארנ ילו ,הגהב א"מרה ז"ע ב
לוחכ אוה ירה תוחדהל תבשה ןתינש רחאמש ,תבשה תא וילע םיללחמו ןברקב םידבוע ויה םינהכ המכ םשו ,שדקמב
ברקה תדובעל ימד אלו ,שפנ חוקפ לצא ומכ ,הלימ לצא היוחד תבשהש ל"סד ותטשל ןרמד הארנ הרואכלו .ירמגל תונ
,תבשב ירמגל הרתוה הלימהש םעטמ הזב ריתהל (וע ןמיס) הבושתב ותטשל א"מרה וליאו .תבשב ירמגל הרתוהש
איהש הלימ המו ,הליממ רמוחו לקב תבש החודש שפנ חוקפ ןניפלי (ב הפ) אמויב ירהו .ש"ע .דבלב יוחיד רדגב הניאו
ו הנימ ןוד ז"פלו .ןכש לכ אל שפנ חוקפ ,תבש החוד דחא רבאב םוקמ שיו .תבשב ירמגל הרתוה שפנ חוקפ םגש הנימ
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 27
איה היוחד תבש אקודש ק"שרגה ש"מ אתלימד ארקיעאו .(ל ןמיס) ד"ח תעד הוחי ת"ושב כ"שמב 'עו .הזב דוע לפלפל
אמויד ח"פ) ש"ארהב הנה .שפנ חוקפ ךרוצל ירמגל ורתוה תבש ומכ םירומח םניאש םירוסיא ראש לבא ,שפנ חוקפ לצא
ב (די ןמיס םניא םירוסיאה ראש מ"מ ,שפנ חוקפ לצא הרתוה תבשהש פ"עאש ,ךפיהל ראבתמ ,גרובנטורמ ם"רהמה םש
ל"סד ,(ד ןמיס ח"ואח) םימכח תרטע ת"ושב 'כו .הלבנ ותוא םיליכאמ ןיאו תבשב הלוחל םיטחוש ךכל ,םייוחד אלא
רמגל ורתוה אלו ,שפנ חוקפ לצא םה םייוחד םירוסיאה לכש גרובנטורמ ם"רהמל תבשהש אידהל רבוס אוהש יפ לע ףא ,י
בתכ (טל ןמיס) שאר םימשב ת"ושב םנמאו .ש"ע .נ"וקפ יבגל םייוחד קר םירוסיאה ע"כלו ,שפנ חוקפ לצא ירמגל הרתוה
ןיליכאמ ןיאו תבשב הלוחל םיטחושש המב ,ל"נה וצוריתב (גרובנטורמ ם"רהמה אוה) יזנכשאה לודגה ברה לע הומתל
בשה םאש ,הלבנ ותוא קחרמה בר יכ ,םיחרכומ וירבד ןיא םלוא ,'וכו ורתוה כ"ג םירוסיאה לכ ,נ"וקפ ךרוצל הרתוה ת
תבש ןיב קלחל (ח תוא חי ןמיס) תורעה ץבוק רפסב כ"כו .ש"ע .(גכ ןמיס) הפי ן"רהמ ת"ושב ךרואב ש"מכו ,םהיניב
ןמיס ח"ואח) באוי תקלח ת"ושב כ"כו .ש"ע .םה םייוחדש םירוסיא ראשל הרתוהש ברהד אבילא ,הרואכלו ה"דב (די
.ש"ע .(ומ ןמיס ס"שה ישודיחב) תמא ערז לעב ןואגה כ"כו .ש"ע .ןירוסיא יראש כ"אשמ נ"וקפ יבגל הרתוה תבשד .דיגמה
ןמיס ח"ואח) קחצי ןיע ת"ושבו .(זטק ןמיס) ןימינב תלחנ ת"ושב הזב ע"עו .ש"ע .(זי ס"ס) אייפסומ דסחו םייח ת"ושב כ"כו
ושבו .(וט .ל"מכאו .(זט ןמיס) רכששי ירבד ת"ושבו .(במ ןמיס א"ח) האעיבר בישמו לא

(גי אמוי י"שר תעד תוושהל הדוהי תרזע ברה בתכ רשאו (א גפ) ש"מל ,הרומג האופר הניאש ,דבכ רצח ןידב
ז"בדרה תבושתב הנה .הלוגס ךרד אלא תייעבט האופרה ןיאש םושמ אוה םעטהש ,הנשמה שוריפב ם"במרה
שלב) (גנק ןמיס ם"במרה תונו םהימעטב םיקולח םהש ל"סד אידהל ראבתמ ביבח ןב ם"רהמה תעד ןכו .ש"ועיכ .
ירבדש ,בתכ (ב"ע פ ףד ,טכ ןמיס ד"ויח) הקדצ שמש ת"ושב םנמאו .(ב ןמיס) יול ןב לוק ת"ושב 'עו .םש פ"כהוי תפסותב
כ םהינשו ,הז הליג הז הסיכש המו ,דחא הנקב םילוע ם"במרהו י"שר ןמיס) תבש תרות רפסב םלוא .ש"ע .םיבוט דחא
בתכ אלש ןויכמש בתכו ,היזיזגל הירבת רדה בוש ,ם"במרה תטישל י"שר תטיש תוושהל כ"ג בשחש רחאל (ב"קס חכש
ןמיס ח"ואח) קדצ חמצ ת"ושב שטיואבילמ ןואגהל יתיאר םולה םגו .ש"ע .ם"במרה תרבס היל תילד מ"ש שוריפב י"שר ןכ
חב לאשנש ,(חל הכאלמ איהש ,תרפוע תכתה י"ע הלוגס תבשב ול תושעל םירמואש שיו ,תבשב דאמ ןכתסנש הלו
ילוחל שלישו הנשו אפיר וז הלועפבש דיעמ תרפועה תא קצויה שיאהו .(ו"ה תבש 'להמ ט"פב) ם"במרה ש"מכ ,אתיירואד
ךרד איהש האופרל רוסיא ריתהל ןיאש (א גפ אמוי) ם"במרה ש"מ איבה ח"מהגהו .הז לש םעטה אוה הזשו ,דבלב הלוגס
.ולש דבכ רצחמ ותוא ןיליכאמ ןיא הטוש בלכ וכשנש ימ ורמאש םימכח ןכ שרפמ וניאש הארנ םש י"שר שוריפמ םלוא
והימו .רתומ הלוגס ךרד איה 'יפא הקודב האופר התיה וליאש ימנ יכה ןיאו .הקודב האופר הניאש םושמ קר אלא
ב האופרב הדומ ם"במרה םגש רשפא הלוחש דיגמה ברה ש"מ יפלו .הלוגס ךרד איה םא וליפא ריתהל שיש הקוד
הנכס םושמ ותעינמב ןיאש רבד וליפא ול םישוע הנכס וב שיש , א"גמב אבוהו (ד"קס חכש ןמיס) הלוגסש ל"י ז"פל ,
ול תושעל םיליגרש המ לכש ,ךכ לכ ךרוצ םהב ןיאש םירבד ראשמ ערג אל הקודב האופר הניא 'יפא כ"ג וז לוחב
תבשב םג םישוע הכורא הלעה וז הלוגסבש רמוא הזב קסועה שיאהש ןויכ ךכליה ,(ד"ס חכש ןמיס) ע"שה תעד ןכו ,
ןיאו ,לקהל ע"שהו דיגמה ברה ד"ע ךומסל שי ,תאפרל חילצה אל םימעפ המכ דועב םא 'יפא ,םימעפ שלש אפרמו
.ד"תכע .ללכ רימחהל ד"ח תעד הוחי ת"ושבו (ל ןמיס) "ע יתכראה 'יפא םינוכנ םהירבדש ,ע"שהו דיגמה ברה ד
שפנ חוקפ לצא היוחד תבשהש םירמואה תעדל דיגמה ברה ד"ע קפקפל הכלה רואיבב הרורב הנשמה ש"מ יתאבהו .
תישוק לע ,םש קדצ חמצה דוע ש"מו) .הראב םשמו .ש"ע .השעמלו הכלהל םהירבדכ רקיעהש יתלעהו ,הזב ע"שה ןרמו
מיס ד"ויב א"מרה לע ג"מפה יריימ םתהד ל"יש ,לקהל תושפנ קפס ל"יק אהד העודי האופר היהתש ךירצהש הנק ן
אמוי ם"במרה שוריפכ ל"סו ,ג"הכב יריימד (א גפ) אמויד 'ינתממ ואיצוהו ,ה"יבארמ הז ןיד רוקמ יכ ,קפס איהש הלוגסב
כ"כו ,הלוגסב אקוד ואלו ,יריימ האופר לכבש עמשמ ד"ויב א"מרה ירבד תוטשפמ הנה .םש ד"ויח) הדוהי תרזע ת"ושב
צ"א ןכלו ,אפרמ ץרשה לש ומעט קזוחש ונודינב םייסש ,(א"מ 'להמ ד"י קרפ) י"מגה ירבדמ חכומ ןכו .ל"נה (וכ ןמיס
.(ע"צו .ש"ע .לזמב יולת אוהש עימקב ומכ כ"כ הלודג האחמה

(די םיטוקילב שדח ירפהל יתיאר הארו (חכש ןמיס) ש קרפב ן"רה בתכ :ל"זו בתכש םיצרש הנמ (א טק) היה םאש ,
האופר איה םא קפסב ןידה אוהש עמשמו .תבשה תא םיללחמ ,ואל םא ,ןימחה ידי לע אפרתי םא םיאפורל קפס
תבשה תא םיללחמ ותנווכו .כ"ע .ע"צו .םש הגהבו (הנק ס"ס) ד"ויב 'עו .םש ב"ערהו ם"במרה 'יפבו (א גפ) אמויב 'עו .
"סד ן"רה ד"ע תושקהל הינפל הטושפ ,(א גפ) אמויל ושוריפב ם"במרה בתכ ירהו ,תבש םיללחמ האופר קפס לע םגש ל
ןויסנהו ,ארבסה ךותמ יתימאו רורב רבד אוה יופירהש ,עבטה ךרד איהש האופרב אלא רוסיא לע רובעל ריתהל ןיאש
כש י"שר שוריפ לע םג היל ישקת הרואכלו .רוסיא םוקמב האופר קפס ריתהל ןיאש אמלא ,תמאל בורקה האופר הניאש '
ל"סו ,הרומג תבית טימשה ן"רהש ביבח ןב ם"רהמה ש"מכ ל"י הז ןכא ,האופר קפסב ותוא ןיליכאמ ןיאד עמשמו ,הרומג
םדא ךל רמאי לא ,(ה"ה פ"כהוי קרפ) ימלשוריב ורמאש המ יפל ל"י ה"אלבו .ליזא הימעטל ן"רהו ,ללכ האופר הניאש
'רד הידבע ינמרג .היחו הטוש בלכ וכשנש .ש"ע .וימימ אפרתנ אלו ולש דבכ רצחמ וליכאהו הטוש בלכ וכשנ האישנ הדוהי
יכושנ יכ דע ,םתומד תוארב ונכתסי סראה ילעב יכושנ לכש האופרה יכרדמ עודיש ,(ט .אכ תקוח תשרפ) ן"במר 'יפב 'עו)
בו תואופרה ירפסב בותכש ומכו ,ותומיו בלכה תאובב םש םהל הארי םימב וטיבי םא הטוש בלכ .(א דפ אמוי) דומלת
הב ןיא לבא ,הז ילוחב וילע רבוגה ןוימדה חכ טיקשת ולש דבכ רצח תליכאש רשפאש ,םש אמוי קחצי חישב 'כו .(כ"ע
.ש"ע .ללכ תיאופר תלעות תבש תרות 'סב בתכ ב"ויכו (ב"קס חכש ןמיס) האופר קפסב ףאש הדומ י"שר םגש
ג האופר הניאש י"שר ש"מו ,רוסיא ותוא םיליכאמ תצק ילוחה תא הליקמש אלא ,אפרמ הניאש רמולכ ,הרומ .ש"ע .
אמש קפס שיש אלא ,ללכ ואפרל לוכי וניא ע"כל דבכ רצח תליכאש ,בתכ (א זט ףד אמויד ח"פ) םילשוריד אתמ 'סב ךא
,המ ןמז דוע תויחל לכוי ותליכא ידי לעש ,העש ייחל ליעוי א ןיליכאמ ונייהש יאדוב ,הקודב האופר התיה וליאו ייחל ותו
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 28
ייח קפס לעש ,ולש דבכ רצחמ ותוא ןיליכאמ ןיאש ןנברל ל"ס ךכיפל ,דימת ליעומ וניא הז םגש תויהב אלא ,העש
הקודב האופר בישח העש ייח ןינעלש ל"ס איתמ 'רו ,רוסיא ןיליכאמ ןיא העש .כ"ע . ןנברלד ,וירבדמ שודיח ונל אציו
ליכאמ ןיאו תבש ןיללחמ ןיא העש ייח קפס אוה םא ססוג לע תבש םיללחמ ירהש ,םיחרכומ וירבד ןיאו .רוסיא ןי ,
יפ לע ףא ,תבש וילע םיללחמ ץצורמ והואצמ 'יפאו ,(גי ןמיס) א"ח בקעי תובש ת"ושב קספ ןכו ,(ב דמ) הדנ 'סותה ש"מכ
יחיש רשפאש ,תבש םיללחמ תאז לכבו ,אטועימד אטועימ 'יפא תויחל יוכיס ול ןיאש ,ססוגמ רתוי עורג אוהש ,העש ייח ה
.ל"נה תבש תרות ברה ירבדכו ,ליעל כ"שמכ אתרווחמו .ש"ע .(ד"ס טכש ןמיס) הכלה רואיבב הרורב הנשמה ש"מכו
קפסב 'יפאש ,םיאפורה פ"ע תיעבט האופר ןיב רורב קוליחה הרואכל ,ם"במרה ירבדמ ח"רפה תישוק רקיעבו
רק התלעותש הלוגס ךרדב איהש האופר ןיבל ,תבש םיללחמ האופר ספאל בו . םהרבא לשאב ב"ויכ ש"מכו ס"ר)
וירבד רוקמש ליעל ונבתכ רבכ ,םידרו תנגב ןכ אצמנ אלש ףאו ,(הבושת ירעשה םג וזמרו) ,םידרו תנג םשב ,(טכש
תבש ן"רה ירבד איבהש ,(ב"קס חכש ןמיס) ןחלשה ךרע ברהל היתיזח שדקב ןכו] .ש"ע .ל"נה (ב ןמיס) יול ןב לוק ת"ושב
השקהו ,(א טק) ,רוסיא וליכאהל האופר קפס לע ןניכמס אלד אמלא ,הרומג האופר הניאש (א גפ) אמוי י"שר 'יפמ ז"ע
קפסב אל לבא ,העודי ותאופרש רבדב אלא תושפנ 'ס וריתה אלש (גנק ןמיס ם"במרה תונושלב) ז"בדרה ש"מכ ץריתו
.ש"ע .'וכו וליצי אלו וליעוי אל רשא םירבדב תבש ללחל ואבי אמש ,האופר א"מרה ש"ממ ח"רפה השקהש המו [ק"ודו
ךירצש א"מרה תנווכ ןיאש (םש ד"וי) דוד יליבש ברה ש"מכ ל"י ,העודי האופר היהתש ךירצש (הנק ס"ס) ד"ויב הגהב
יפ לע ףא העודי האופר איהש לכו ,האופרל הב תלעות שיש עודיש הנווכה אלא ,יאדוב האפרמש העודי האופרה היהתש
ז הלוח םא עודי ןיאש חכש ןמיס) ז"רגה ע"שב םג בתכ ב"ויכו .ש"ע .קפסמ תבש הילע םיללחמ ,ואל םא ,הדי לע אפרתי ה
.(ח תוא ףוס ליעל הז לכ ונאבה רבכו) .ש"ע .(ב"ס ב"ח הכלה רקח רפסב יתיאר םולה םגו ,(א"עס ו ףד הלוח תכרעמ)
"ויב א"מרה ש"מכ ,העודי האופר היהתש ןניעבד (חכש ס"ר) א"גמה ש"מ איבהש אהד ,וילע המת ג"מפהשו .(הנק ס"ס) ד
א"מרה ירבדמ היאר ןיאש רבדה תמאו ,בתכו ,הנכס וב ןיאש הלוחב יריימד ל"י ד"ויד איההו ,לקהל שפנ חוקפ קפסב ל"יק
,ד"ויב ליעות םא םיקפוסמ ונאש קר ,האופרה ינינעמ יללכ ןפואב היהת הפורתהש ןניעבד ל"נ א"גמה תנווכב םג ךא
אהבו ,הז ילוחל איה וז הפורת םא ללכב ונל עודי ןיא םא כ"אשמ ,א"גמהל ףא ,לקהל שפנ חוקפ קפס ןנירמא ריפש
א"גמה ב"ויכ ש"מכו ,האופר איה אמש םעטמ קפסמ תבש ללחל ןיא ג"הכב אל וא האופרה ינינעמ (ז"קסב) פ"עאש
ילוח ותואב ריכמ היהי ןכ רמואהש ןניעב מ"מ ,תצק םיאיקב םיבושח םדא ינב לכש , ו נ"הו .םולכ ותרימא ןיא ואל םא
םולכ הניא האופר איהש רמואש ינולפ ותוא תרימא ,האופר ינינעמ איהש ללכ עודי ןיאש לכ . תמאבש ןויכ מ"מו
ד"וימ א"גמה תיאר (הנק ןמיס) תרימא אמש קפסב םג שפנ חוקפב ךומסל לכונ ,קלחל ןיאש ג"מפה תעדו ,תיחדנ
ו איה הנוכנ ,האופר איהש ינולפ ותוא לקהל תושפנ קפס ד"ויד איההד ג"מפהל םיכסהש המש יפ לע ףא הנהו .ד"תכע .
םשב רתיהו רוסיאבו ינומיימ תוהגהב א"מרה ירבד רוקמב האר אל יכ ,רווחמ וניא ,הנכס וב ןיאש הלוחב יריימ הנק ןמיס
א"מרה תעדב רמאהל ןתינ א"גמה תנווכב ושוריפ םצע לבא ,הנכס וב שיש הלוחב יריימד ם"רהמ ןכו .(הנק ןמיס) ד"ויב
,הנכס וב ןיאש הלוחב יריימ הנק ןמיס ד"ויב א"מרהש ג"מפה ש"מ איבהש ,(ל ס"ס ע"האח) םימכח תרטע ת"ושב יתיאר
,הנכס וב שיש הלוחב הז ןיד אידהל בתכש הארי ,א"מרה ירבד רוקמ אוהש רתיהו רוסיאב ןייעמהש וילע גישהו מ"מו
תליכאב האופרהש םתה ינאשד ,םייס הצר אל ןכלו ,אפור היה אלש ם"וכע םתסמ אלא אפור יפמ הרמאנ אל ץרש
לקהל ם"רהמ .(הזב קלחל ,רתיהו רוסיאה םשב 'י ףיעס חכש 'יסב א"מרה כ"כו) . תואופרה לכש לקנ ןובנל תעד םלוא
טילחהל ןיאש יפ לע ףא ,הנכס וב שיש הלוח אוהש לכ ,תרכ רוסיא ןהב שי 'יפא ,תורוסא תולכאמ ידי לעש
התושעל רתומ מ"מ ,תאזכ הלחמב איהה האופרל תוכייש שיש עודיש אלא ,אוהה הלוחל ליעות איהה האופרהש
לודגש ,רתומ מ"מ ,האופרב קפס םגו הנכסב קפס שי םא ןכ ומכו .החוד שפנ חוקפ קפס םגש םושמ ,אוהה הלוחל
לארשימ שפנ תלצה תוצמ חכ דאש ,שדח ירפה תישוק מ"קל ז"פלו .ד"תכע .'וכו תחא הפש םה א"מרה ירבד הבר
ירפה ירבד איבהש (ב"ע ה"פ ףד ,ב"קס כר ןמיס) ב"ח ריבדה חתפב ר"ושו .(א טק תבש) ן"רה ירבד םע םידחא םירבדו
+ .ב"שע .כ"שמ ןיעכ ויתוישוק בושייב ךיראהו ,שדח םכחל יוג י"ע תבשב קרבמ חולשל רתומ םא ןודל שי הרואכלו
לפתהל השקבב םסרופמ קידצו לודג ל"זח ורמאש המ פ"ע ,ןכוסמ הלוח לע ל (א זטק ב"ב) ךותב הלוח ול שיש לכ
םימחר וילע שקביו םכח לצא ךלי ותיב ןכש ,םש ףסוי יקומינה בתכו .הנרפכי םכח שיאו תומ יכאלמ ךלמ תמח רמאנש ,
םויה רדס רפסבו .ש"ע .ותוא ךרביש הבישי ספותה ברה ינפ שקבמ הלוח ול שיש ימ לכש תפרצב גהנמה הילאב אבוה ,
,תבש החודו אוה שפנ חוקפ מ"מ ,ויכרצ לאושש יפ לע ףא ,תבשב םולחה ביטהל רתומש ,בתכ (א"קס כר ןמיס) הבר
וריתהש ומכו ,תומא אלו יתאטח רבעה רמאל ת"ישהמ םימחר שקבלו ,אלמ הפב תודותהל םג ול רתומש בתכ םשו
הרזגנ אמשד ,שפנ חוקפ אוהש ינפמ ,םולח תינעת תונעתהל .ש"ע .'וכו םינונחתבו הלפתב הלטבל ךירצ אוהו ,הרזג וילע
ב"ח ריבדה חתפה בתכו (ג"ע ה"פ ףד ,כר ןמיס) ואל יודוהו םולח תבטהב תלעותהש ל"סד ,ל"נה םויה רדסה ד"ע
ףאו ,'וכו השעי ויארי ןוצר ,תמאב והוארקי רשא לכל ויארוק לכל 'ה בורק רמאנש ,תייעבט אלא איה תיילוגס האופר
לע וליפא הרות רוסיא החוד תייעבט האופר ירהו ,קפס אלא אהי אל ,ותלפת לבוקת אל וישעמ ינפמש רשפאש יפ
א"גמה ש"מכו ,תמכסומ וז ארבס ןיאש אלא .קפסה לע (ע ק"ס חכק ןמיס) םינואגה םשב תעב תבשב רמול ןיאש ,
ל ימד אלו ,'וכו ךלש יתומולחו ךלש ינא םלוע לש ונובר חסונה םינהכ תכרב םולחה לטבמ יאדובש תבשב םולח תינעת
'עו .ש"ע .'וכו העודי האופרה היהתש ןניעבד (הנק ס"ס) ד"ויב ש"מכו ,וז הלפת כ"אשמ ,(ב בי תינעת) תרוענב שאכ
,ד"עקת תנשב הפגמה ןמזב היהש השעמב ,(בוט ק"ס וש ןמיס) ריבדה חתפב ע"עו .ש"ע .(א"קס לק ןמיס) הבר הילאב
עה ךותב ףגינ ןבוארש ,וילוחמ עדוי ויחא ןיאש לע דאמ רעטצמ היה הלוחהו ,תבש םוחתמ ץוח רפכב היה ויחא ןועמשו ,רי
יוג רפוסל ארק ושפנ תרצ ותוארב ןבואר לש וסיגו ,םינטקה וינב לע ותווצל הצור היה םגו ,ותאופרל ללפתיש ונוצר זע יכ
יחא הבשנ יכ ועידוהל רפכב אצמנה ןועמשל ףוחד ןפואב בותכל והוצו ,השע ןכו ,ותאופרל הלפתו דומיל םש ול השעישו ו
הלוחה לש ותעד בשייל היה השעש המ לכש ,רוסיא דונדנ םוש הזב ןיאש הארנו ,בתכו ,תבש םויב ןועמשל בתכמה עיגהו
דעב םוחתל ץוחל ם"וכע וחלשיש רמאו אמלע היל ףיקתד הלוח ,(ט"ס וש ןמיס) ןרמ ש"מל ימדו ,אמלע היל ףיקת הוהד
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 29
ויבורק ץוח אצי 'יפא בתכ םש ז"רגה ע"שבו) .םינורחא ראשו א"גמה ש"מכ ,וילע ותעד ףרטת אלש ידכ ונייהו ,רתומ ,
הזמ לודג ךרוצ ךל ןיאו ,'וכו םיקסופ הברהל ,ןנברדמ קר רוסא תוטוידה לש ם"וכעה בתכ ירהו .(תואסרפ המכ לש םוחתל
רשפאש םגו ,ךכ לע לודג רעצב אוהש ,הלוחה לש ותעד בשייל ותעדו ודומילו ויחא תלפת לבוקתו ןוצר תעש היהתש
.ד"תכע .ד"נב איה אתוירש כ"או ,(ב זט ה"ר) םדא לש וניד רזג ןיערקמ ולא םירבדש .ול אפרו בשו ,ותקדצו לכש הארנו
תעבה וליפאו ,וילע ותעד ףרטת ותשקב תא ואלמי אל םאש ששח שיש ,ןכ תושעל שרוד הלוחהש ןפואב אוה הז
הלוחה ןוצר ןנברד תובש 'יפא תושעל ןיא ה"אלב לבא ,יד הזב . תרחבו ת"ושב רגולק המלש יבר ןואגה ש"מכו
םייחב רשא ,בושטאלז תלהקב תלקלוקמו הער הארוה ידי לע השענש תבש לוליח לע יחור ינתקיצה :ד"תזו ,(זפ ןמיס)
ו אתיירואד אוהש תואסרפ שלשמ רתוי עוסנלו לטיווק תבשב בותכל דחא הרומ הרוה תלקלוקמ וז הארוהש תמאבו ,'וכ
ךירצ םגו ,עבטה ךרד איהש האופרב אלא רתוה אל מ"מ ,תבש החוד שפנ חוקפש טושפ ןידהש יפ לע ףא יכ ,דואמ דואמ
,הסונמו קודב ,עודי החמומ י"ע היהתש קידצ ללפתמה היהי םא וליפא ,ןפוא םושב רתוה אל הלפתו ייסנ ךרדב לבא
ינ אלש ,אסוד ןב אנינח יברכ אתיירואד ש"כמו ,ןנברד תובשב 'יפא הז רובע תבש תוחדל ןת די) תינעת י"שר ש"מכו .
לכ םיחוטב ונא ןיא יכ ,הלפתל אל לבא ,םרזועל ואוביש םדא ינבל םיקעוצ ,רמולכ ,הקעצל אלו הרזעל רמוא יסוי 'ר (א"עס
ןנא ש"כ ,ורודב ןכ רמוא יסוי 'ר םאו .תבשב ןהילע קועצל וניתלפת ליעותש ךכ ,וניתלפתב םיחוטב ונא ןיאש ימתיד ימתי
הניאו איה המכחו ,תובש איהש העיקת 'יפאש ירה ,ירש ימ תבשב רפוש ,רפושב אמיליא המב ןיעירתמ ,ךירפ םתהו
ראובמ ןכו .רוסא ןנברד תבש לוליח 'יפאש ד"נב ש"כ ,עבטה ךרדב הניאש ןויכ ,הנכס םוקמב 'יפא הרתוה אל ,הכאלמ
ם"במרהל הנשמה 'יפב רבד ףוס .הלוגס ךרד איהשכ אלו תייעבט האופרב אלא רוסיא םוש רתוה אלש ,(א גפ) אמויב
.ד"תכע .'וכו ותארוהמ וב רוזחל וילעו םירבד המכב תבש לליח הזה הרומה ג"ח ם"שרהמ ת"ושב םג (הכר ןמיס ףוס)
תעכו אלשימערפ ד"באגה םשב ורמאש המ ,הלוח ךרוצל תבשב ףרגילטה חוליש רבדב ,בתכ ורפסב ריתהש בובלב
וחלושל רוסאל שי תבש ברעמ קרבמה בתכנ םא םגש תוטישפב קספ קחצי תיבב הברדא יכ ,אוה ןכ אל .קחצי תיב
תובש אכיל ג"הכבד רבוסש ריאי תוחהל םג ,ם"וכעל הרימאל הרימא י"ע 'יפא ריתהל ןיא ןכלו ,'וכו תבשב , ת"ושבו
האתילת בישמו לאוש ואגהל בישה (דצק ס"ס א"ח) בתכש המ החדו ,ריתהל םולשו סחש ,לקהל תצק דדיצש ל"נה ן
,ריתהל הלילח הלילחו םייסו ,הביתכ בושח וניאש חוקפכ יוהד ל"י םיקידצב םינימאמל הנכס וב שיש הלוח ךרוצל ךא
הרות רוסיאב 'יפא רתומש שפנ ן"במרהש איבה אש ןמיס י"כרבה מ"מ ,עבטה ךרד וניאשכ רסוא ם"במרהש פ"עאש ,
בשרהו ,אעימקו ארבג יחמתאד ןפואב עימק בתכ ץרפ וניברש איבה םימחר אסכבו ןיע בוט 'סבו ,םיקלוח א" ךירצ נ"הו
הלוח היהש בושטאלז יתדלומ ריעב אנעדי אדבועו .המלש האופרל ויתולפתב לועפיש קזחומו החמומ קידצה היהיש
קה ןואגה לא תבשב ם"וכע י"ע קרבמ בותכל דחא ןייד ול ריתהו ,ןכוסמ רגולק ש"רהמ ןואגהו ,זלבמ ש"רהמ שוד
בייוחמ ינא וישכע רמאו ,ךכ לע דאמ םערתנ ל"נה ק"הגה דובכ םגו ,דוע תורוהלמ ןיידה תא לספו דאמ וילע שיערה
כ"חא אפרתנש ,היה ןכו ,ידי לע תבש לוליח םרגי אלש הלוחל האופר איבהל יחכ לכב ץמאתהל . לקהל ןיא פ"כע
הזה רודב טרפבו ,ג"הכ לכב םימעט המכמ לקהל ןיאש יאדוב גע ףד ,הס ק"ס דפ ןמיס) תבש תחנמב ע"עו .ד"תכע .
'י קלח קחצי תחנמ ת"ושבו .(בפ דומע ט קלחבו ,דק דומע ח קלחו ,זי תוא ד ןמיס ד"ח) רזעילא ץיצ ת"ושבו .(האלהו ב"ע
+.ש"ע .(אל ס"ס)

(וט ליכאמו תבש םיללחמ האופר קפסב ףאש רומאה לכמ הלועה ללכ ךרדב איהש עודיש לכ ,הלוחה תא רוסיא םי
תושפנ קפס ןנירמא הנכס וב שי הלוחהש ןויכש .ונינפלש הזה הלוחל ליעות םא עודי אלש ףא ,תיעבט האופר ללכ
לקהל תבושת פ"ע (ה ןמיס ד"ויח) א"ח השמ תאשמ ת"ושב הלעה ןכו .םינורחאבו (א טק) תבש ן"רהב ראובמ ןכו .
ר ןמיס) תוסחוימב א"בשרה תאשמה ש"מכ ןניטקנד ,(ג"ע א"פד טכ ןמיס ד"ויח) הקדצ שמש ת"ושב בתכ ןכו .ש"ע .(אפ
רימחהש ם"רהמ םשב י"מגהכ אלדו ,לקהל תושפנ קפס ןידמ לקהל ןניכמס האופר קפסב ףאש א"בשרה םשב השמ
ת"ושבש ףאו .לקהל תושפנ קפסד אללכל ןנירדה הז לע קלוח א"בשרהש ןויכמש ,העודי האופר ךירצהל ןמיס) יול ןב לוק
.האופר קפסב לקהל (וס ןמיס) ד"ח ז"בדרה תבושתב ראובמ אנידל מ"מ ,א"בשרה ירבדל ם"רהמ תעד תוושהל הצר (ב
הלוחב יריימד ש"קירהמו ז"בדרה ירבדמ כ"כ היאר ןיא הרואכלו .ד"תכע .(חכש ןמיס) ש"קירהמ תוהגהב הכלהל אבוה ןכו
פורו ,תינולפ הפורתל ינא ךירצ רמואש ונל קפתסנש קפסב כ"אשמ .ושפנ תרמ עדוי בלד םעטה ךייש םתהו ,צ"א רמוא א
יכ יכה ןנידבעד (ב חכק) תבשב ש"מ לע ז"בדרה ךמס םשש דועו .תבש הילע ללחל ךירצש וז האופרב תלעות שי םא
ליעות ותעדלש האופרה ול איבהל ול םיעמוש ןיאש ותוארב וילע ותעד ףרטת אלש ,היתעד יבותילד יכיה רוא ןואגהו) .ול
חירת ןמיס) ע"שוטבו (א גפ) אמויב ל"יקד אהב קפוסמ ינאש תמאבו ,בתכ ,ח"ה ,רושע תתיבש 'להמ 'ב קרפב חמש
הליכא יבגל אקוד והז ילואש ,הלוחל םיעמוש ךירצ וניאש םירמוא םיאפור האמ 'יפא ינא ךירצ רמוא הלוחה םאש ,(א"ס
תינעתבש ,לכאי אל םא הנכס שיש ,פ"כהויב ינא ךירצ תבשב הלוחה רמא םא לבא ,(ב דע אמוי) שפנה תדבא שי
תא הזב עירכמ ומצע הלוחה היהיש ונאצמ אל ,ךירצ וניא םירמוא םיאפורהו ,תבש לוליח התיישעב שיש ,תינולפ האופרל
יבע ריפש שפנ חוקפ םוקמב לקימהו ,רבדב קוליח ןיאש עמשמ םיקסופה תומתסמש ע"צ ךא .םיאיקבה םיאפורה לכ .ד
,הלוחל התושעל תוליגר ןיאש האופר הלוחה לאש 'יפאש אידהל ובתכש ש"קירהמו ז"בדרה ירבד רש רכז אלו .ד"תכע
ןיב הזב לדבה ןיאש טושפו .ותעד ףרטת אלש םגו .ושפנ תרמ עדוי בל םושמ ,הלוחל םיעמוש ,ךירצ וניא רמוא אפורהו
.(רורב הזו .ךירצ וניא םירמואש םיאפור הברהל דחא אפור 'להמ ב"פ) י"מגהב ש"ממ ,ז"בדרה ירבדל עויס שי הרואכלו
תדלויה וא הלוחה עדויש ןויכ אלא ,םה םיאיקב וא ,םה םיאיבנ םילוחה יכו :ל"זו םת וניבר םשב (ה תוא רושע תתיבש
בס וליפא ,ותוא םיליכאמ ,ילוחה תמחמ תינעתה לובסל לוכי יניאו ,ינא ךירצ רמאו ,םירופכה םוי וא תבש םויהש םה םירו
ורמאש המו .הטוש בלכ תכישנלו הואתמה הרבועלו סומלוב וזחאש ימל הנכס וניצמ ןכיה יכו ,הז תמחמ ןכוסמ וניאש
,בלה תא הביאכמ לכואה תעינמ יכ ,רתוי תולחל ארייתמש אלא .אוה אקוד ואל אנשיל יאה ,תיימ היל תיכנד (א דפ אמוי)
הנכס וב ארוק ינא דחא רבא לש ןובאד וליפאו ןיע ה"דב (ב חכ) ז"ע יריאמב דוע הארו .ש"ע .'וכו תבש וילע םיללחמו
ד"סב ירומא יכרד זס תבש
www.swdaf.com 30
ביבח ןב ם"רהמה ירבדב ראובמ ןכ הנהו .(טכ תוא גכ ןמיס ד"ויח ג"ח רמוא עיבי ת"ושב כ"שמב 'עו) .ש"ע .הדרמש
קפס איהש יפ לע ףא ,תושעל םיליגרש תיעבט האופר לכש יל עמשמו :ל"זו ,(א גפ אמוי) פ"כהוי תפסותב םילוכי ,האופר
.לקהל תושפנ קפסש ,התוא תושעל תבש ללחל םיכירצש וא ,רוסיא רבד אוהש יפ לע ףא ,הנכס וב שיש הלוחל הליכאהל
םושמ ותעינמב ןיאש יפ לע ףא ,לוחב הלוחל תושעל םיליגרש לכש ע"שה ןרמו דיגמה ברה תרבס הזל ףרצל שי ןכו .כ"ע
הל תבשה הנתינו ליאוה ,תבשב םישוע ,הנכס ד"וי א"מרה וליפאו .ל"נה (חל ןמיס) קדצ חמצ ת"ושב ש"מכו .וליבשב תוחד
האופרה ליעות םא קפוסמ אפורה םאש הדומש הארנ ,החמומ פ"ע וא העודי האופרה היהתש ךירצש בתכש (הנק ןמיס)
הלהת רפסב שריפ ןכו .האופרה ליעות םא קפוסמה החמומב ףא ונייה ,"החמומ יפ לע וא" ש"מו ,לקהל שי ןמיס) דודל
לכמו ,העודי הניאש הפורתב רימחהל הלעהש (גכ ןמיס) הפי ן"רהמ ת"ושב יתיארש יפ לע ףאו .ש"ע .(ב"קס ףוס חכש
אפרמ איהש יאדוב העודי היהתש צ"אש םירמוא שי א"מרה תעדב םגש ןויכ מ"מ .ש"ע .דבלב הלוגס רדגב איהשכ ןכש
ו ,דועו ,ז"רגהו ,דוד יליבש ברה ש"מכו ,הז ילוח ךכליה ,לקהל תושפנ קפס ל"יקו .ל"נה (א טק תבש) ן"רהמ היאר ואיבה
תרות רפסב ע"עו .ריפש יתא כ"שמ יפלו .ש"ע .א"מרה ד"ע דמעש (זט ס"ר ח"ואח) קחצי ראב ת"ושב ע"עו) .לקהל שי
.(ש"ע .(ב"קס חכש ןמיס) תבש

ו ,הנכס םוקמב תבשב עימק תביתכ ןוגכ ,הלוגס רדגב איהש האופר ןינעלו ידי לע ארבג יחמתא םא ,לוהב ןמזה
םיקלוחש ץרפ וניברו ה"ארהו א"בשרה תעד לע ךומסל שי ,לארשימ תושפנ תלצהב ליעוהש ,םימעפ המכ לש ןויסנ
השע ץרפ וניברו ,שפנ חוקפ םוקמב לקהל ל"ס והניאו ,דבלב הלוגס ךרד אוהש םושמ ב"ויכב רסואש ם"במרה לע
מה לע תבשויל תבשב עימק בתכו השעמ בר השעמ ל"יקו .רבש שדוק תמדא ת"ושב םייחרזמה תורנה ז"ע וכמס ןכו .
.יקינולאס ינבר ורוה ןכש ודיעהו ,ץראה ירפ ת"ושבו ןיתמהל רשפאש םוקמב לבא .לקהל תושפנ קפס תחוור הכלהו
לקהל ןיאש יאדוב .(ד"ס חכש ןמיס) ע"שב ש"מכו , ,שובלמ ךרד ר"הרל עימקה םע תאצל ןוגכ ןנברד רוסיאבו לכ
םג רתומ ,םיבשע לש עימק ןיב בתכ לש עימק ןיב ,אעימק יחמתא ןיב ארבג יחמתא ןיב ,החמומה ןמ עימק אוהש
ןפ ארייתמו ןיפכנ תחפשממ אוהש ינפמ וילע והלותש אלא ,ילוחה וזחא אל ןיידע םא וליפאו ,הנכס וב ןיאש הלוחל
רתומ ,הלחי (הכ ףיעס אש ןמיס) ע"שבו (א אס) תבשב ראובמכו . ינימב ר"הרל תאצל רתומש (דכ ףיעסב) םש קספנ ןכו .
םישועש רשקב תאצל השאל רתומש (וט ףיעס גש ןמיס) ע"שב דוע כ"כו .האופרל םתוא םילותו םתוא םירשוקש םיבשע
יכ עידוא רודו רודל בגאו ,בתכ ,(א"ע הפר ףד) ןדאל רככ 'סב א"דיחה ןרמו .ש"ע .ערה ןיע הב טולשת אלש האופרל
נה בשעה א"פב ם"במרהו ,"אטור" אוהש קדצ יכלמ ןב י"רה שריפו ,א הנשמ ט קרפ תיעיבש) ,"םגיפ" הנשמ ןושלב ארק
ארונ השעמ םילשורי ינברמ יתעמשו .ףושיכו ערה ןיע לטבל ליעומ .(אדור ז"עלבו באדס ברע 'לב םגיפ בתכ ח"מ םיאלכד
ה שודק םשב ןיוכי הז בשע אשונהו ,"אטור" שודק םש שיו .הז לע .הפיגמ םוקמב ליעומ הזה בשעה םגו .ול בוטו 'זנ
הפמ יתעמשו ,בתכו (ב"ע הנ ףד) םייחו האופר רפסבו (ב"קס אש ןמיס) םייח חור 'סב י'גאלפ ח"רגה ואיבה ןכו .ד"תכע
וגהנ ןכלש הארנו .ש"ע .הפיגמה ןמ ליצמ אוהש ,הפיגמ תויתוא םגיפה יכ ל"ז וינינ בקעי ר"רהמכ לבוקמה ג"הרה שודק
ר .ערה ןיעמ ןגהל ,ל"נה אדור בשעה תא וילע םימש הלימל קוניתה תא םיאיבמשכ םיב תבשב יוגל רמול רתומש הארנו
ל"נה בשעה תא ר"הר ךרד ול איבהל , ג"ח תמא ערז ברה ש"מל ףאו (גכק ס"ס) ךרד ואיצומש תובשב אקודש
יוג ידי לעש תובש מ"מ ,םיתובש ראש כ"אשמ ,לק תובש אוהש ,וריתה שובלמ רתוי לק השעמ וב ןיאש ןיבוריע 'ע) .
.(א חס הזה ןמזב םיברה תושר ונל ןיאש ל"סד םיקסופה תעד ףוריצבו תושרל דיחיה תושרמ ואיצומ יוגה םא ןכש לכו .
.יתבתכ ד"עלנהו .ש"ע .(וטק דומע) ןח תיול רפסב ונראיבש ומכ ,תובשד תובש אוה זאש ,םיברה תושר ךרד דיחיה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->