You are on page 1of 77

.

Gazdag István
 

Prológus Kezdetben pedig úgy nézett ki, hogy minden szépen klappol. Az esemény szimbolikáját is beleértve. Május 8-án (a Győzelem Napján), a Moszkva téren (genius loci), „rasszista neonácik” (kik mások?) leszúrtak egy roma fiatalt. Kezdődhetett hát a szo kásos tamtamozás, a szokásos szereplőkkel, a szokásos forgatókönyv szerint... De aztán beütött a krach, mert kiderült, hogy a tettes is roma, pontosabban ― a sajtó relativizáló tálalásában ― „romának vallja magát”. Ettől kezdve mintha már nem is az lett volna a legfőbb bűne, hogy megszúrta embertársát, sokkal inkább az, hogy származását felfedve belerondított a lendületesen kibontakozó hecckampányba. A léggömb ugyan kidurrant, de az éberek nem lankadnak. Előbb -utóbb lesz majd másik, amit újra felfújnak. Mi pedig majd „fújhatjuk”, mint ahogy most is „fújhattuk volna”, ha nem jön közbe a deus ex machina. Mert ilyen esetekben rajtunk csak az segít.

[szerk.: pd ] Magyar Ház, 2006 ISBN 963 9335 34 7 http://www.antidogma.hu/node/1641

│2

1.
———————————————————————————————— 
Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus 

——

Most legalább láthattuk, hogy a jövőben mire számíthatunk. Abból, amit az anti rasszista agitprop a Mortimer vs. Józsika barátságtalan mérkőzés kapcsán művelt, némi fogalmat alkothatunk magunknak arról, ami hasonló esetekben a „fejlett” demokráciákban zajlik. Nálunk az etnomazochista lobbi még csak a körmeit élesíti, míg a legtöbb nyugati országban már élet és halál ura. A szó szoros értelmében. Nyu gaton az évtizedek óta öngyűlöletre (értsd: antirasszizmusra) dresszírozott fehérek a színes bőrűek fizikai terrorjának és a politikai korrektség nevében nekik gazsuláló tömeg(félre)tájékoztatás lelki terrorjának vannak kitéve. Ha pedig közülük valaki el lenállásra buzdít vagy ― horribile dictu! ― ellenáll, azt egzisztenciálisan ellehetetlení tik, rendőrhatóságilag elhallgattatják vagy folyamatos jogi vegzatúrának vetik alá, mint (a teljesség igénye nélkül) Pauline Hansont Ausztráliában, Nick Griffint Nagy Britanniában, Jean-Marie Le Pent Franciaországban, David Duke-ot az Egyesült Államokban… Esetenként pártokat helyeznek törvényen kívül (Flamand Blokk, Belgium) vagy fenyegetnek betiltással (Nemzetidemokrata Párt, Németország). Akik az európai civilizáció vagy a fehér faj védelmében megkondítják a vészharangot, mint Oriana Fallaci, Guillaume Faye, Brigitte Bardot vagy Határ Győző, azoknak közöny és meg nem értés az osztályrészük ― ha éppen nem inzultusok és retorziók. Mindez az etnomazochisták műve. Azoké a fehéreké, akik rosszul érzik magukat a saját bőr(szín)ükben és azt akarják, hogy a többi fehér is rosszul érezze magát benne. A rendelkezésükre álló orwelli drillmechanizmus (a fősodratú média, a „szalonké pes”, azaz kellőképpen opportunista pártok, az egyházak, a médiatikus értelmiségiek kasztja, a kisebbségi nyomásgyakorló szervezetek stb.) tevékenysége immáron meghozta a kívánt eredményt. Az Isten előtti egyenlőség zsidó-keresztény dogmája, a felvilágosodás egalitarista ideológiája és az emberi fajok létezését ― következéskép pen a „nem létező” emberi fajok közötti különbségeket is ― tagadó hivatalos „tud omány” által kondicionált fehér ember mára önmagát kasztrálta. És nem „csupán” mentálisan, hanem a demográfiai adatok tanúsága szerint fizikailag is. Manapság a pszeudojobboldal evangéliumi alapon egyenlőségpárti, a reálbaloldal „emberijogista” alapon. Rousseau Társadalmi szerződése az Evangélium laicizált kiadása. A kör bezárult. Jeffersont idézve, aki szerint „minden ember egyenlőnek teremtetett”, Henry Allen Moe, a Guggenheim Alapítvány volt igazgatója kijelentette: „Kevés abszurd állítás okozott annyi kárt, mint ez. Mindenki tudja, de senki nem mondja ki.” A napjainkban már a csapból is folyó rasszizmusellenes propaganda a fehér ember bűntudatra ébresztését szolgálja, akinek az a legfőbb bűne, hogy egykor uralta az egész világot. Egyéb civilizációs ártalmak mellett ez a kulpabilizációs stratégia is belejátszik a fehér faj demográfiai hanyatlásába. Európában az emberhiányt színes bőrű ek importjával kellene fedezni. Ez politikailag így korrekt. A fehérek gyermekvállalási hajlandóságát támogató bátortalan próbálkozásokat viszont helyenként rasszistának minősítik és jogilag tilalmazzák. Földrészünkön ma lakosságcserés gyarmatosítás fo lyik. Amit egykor a románok tettek a magyarokkal Erdélyben, majd az albánok a szer bekkel Koszovóban, most ugyanazt teszik a színes bőrűek a fehérekkel Európaszerte (és globálisan is, pl. a mexikóiak a fehérangolszász protestánsokkal az USA -ban, a palesztinok a zsidókkal Izraelben stb.). Történelmi revansot vesznek a női hasak ré vén. Cedant arma uteribus. Bumedien algériai elnök már 1974-ben kimondta az ENSZ Közgyűlésén, hogy „egy napon milliók fogják elhagyni a déli féltekét, hogy elözönöljék

az északi féltekét, és bizonyosan nem barátként. Mert azért fogják elözönleni, hogy │3 meghódítsák. És meg is fogják hódítani, benépesítve fiaikkal. Az asszonyaink hasa hozza el számunkra a győzelmet”. Szavai időközben tettekké váltak. Nyugaton a helyzet mára odáig fajult, hogy az antirasszista teológia kánonjának alávetett „igazságszolgáltatás” esetenként faji kritériumok alapján szab ki ítéletet. Számos ország joggyakorlatában a fehérek által színes bőrűek sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmény esetén az igazságügyi apparátus automatikusan és a priori feltételezi (prejudikálja) a súlyosbító körülménynek számító rasszista indíté kot, ami alól a vádlottnak kell magát tisztáznia (ha tudja), fordított esetben viszont ugyanezt az indítékot akkor sem igen veszik figyelembe a büntetés kiszabásánál, ha a színes bőrű elkövetőt bevallottan faji alapú gyűlölet vezérelte. Következésképpen ra sszista bűncselekmény tettese gyakorlatilag csakis fehér ember lehet. Ez a jogi nonszensz kedvezményezett joghelyzetbe hozza a színes bőrűeket, egyúttal pedig de facto megsemmisíti a felvilágosodás egyik legalapvetőbb vívmányát, az állampolgárok törvény előtti egyenlőségét. Leegyszerűsítve: az a fehér, aki megöl egy színes bőrűt (de nem rabolja ki), nyilvánvalóan rasszista bűnöző, az a színes bőrű viszont, aki egy fehéret öl meg (és ráadásul ki is rabolja), „csupán” megélhetési bűnelkövető. Előbbi esetben a büntetés (csaknem) korlátlan szigorítása, utóbbi esetben (csaknem) korlátlan eny hítése várható. A „hormonkezelt” és „génmanipulált” nyugati közvéleményből merőben eltérő érzel mi reakciót vált ki egy színes bőrű halála, még ha véletlenszerűen következett is be, illetve egy fehéré, legyen bár szándékos bűncselekmény eredménye. Csupán két jel lemző példa a sok közül. Ad 1. Két guineai nő fellopódzik egy belga repülőgépre és elrejtőzik a csomagtérben, mire azonban a gép Brüsszelbe ér, mindketten megfagy nak. A banális baleset kollektív pszichodrámát vált ki Belgiumban. A sajtó vezető he lyet szentel neki, a miniszterelnök mentegetőzni kényszerül, a kormány válságülést tart, a jogvédő szervezetek bűnbakot keresnek, a fehérek tömegestől utcára vonulnak és szolidaritási megmozdulást tartanak, a színes bőrűek szintén az utcára vonulnak, randalíroznak, boltokat fosztogatnak, fehér járókelőket inzultálnak, összecsapnak a rendőrökkel és autókat gyújtogatnak, az ellenzéki pártok a bevándorlási jogszabályok enyhítését követelik, az egyházak gyászmiséznek, a progresszív értelmiség petícióz gat. Ad 2. Zimbabwéban a Mugabe-rezsim által támogatott földfoglaló néger csürhe bestiális kegyetlenséggel lemészárol és kifoszt több száz fehér farmercsaládot. A sza bályszerű pogrom a bennszülöttek teljes közönye, a nyugati közvélemény cinikus ér dektelensége és a nyugati diplomácia erélytelen tiltakozása közepette zajlik. Ha a fehér országok valamelyikében egy színes bőrű életét fehér ember oltja ki, az a bűntett valódi indítékától függetlenül főhírnek számít az országos médiában, amely annak mindenáron rasszista indítékot próbál adni, a közvélemény sokkolását célzó szokásos hisztérikus láncreakcióval. Ha viszont fehér az áldozat és színes bőrű a tet tes, az legfeljebb mínuszos hírt ér meg a helyi lapban, ráadásul a tettes faji mivoltának tudatos elhallgatásával. Nehogy táptalajt nyújtsanak a faji előítéleteknek. Nehogy a szélsőjobb malmára hajtsák a vizet. Ha a harmadik világban valahol egy fehér turis ta válik bűncselekmény áldozatává, akkor annak szinte már hírértéke sincs: a helyi közvélemény a füle botját se mozgatja, és az érintett fehér ország médiája sem kutat rasszista indíték után. Ha egyáltalán hírt ad róla, politikai terrortámadásként vagy egyszerű rablógyilkosságként kezeli. Nemrég Elefántcsontparton a kormányerők és a lázadók közötti összecsapások során a szembenálló felek az országban élő fehérekre támadtak, házaikat módszeresen felgyújtották és kifosztották, több tucat fehér nőt pedig megerőszakoltak. Rasszizmusról szó sem esett. (Ha ilyesfajta statisztikák

Napjaink kétségtelenül legviccesebb l’art pour l’art-provokatőre és önsteigeroló mesügéje ezúttal nem a jobboldali sajtótermékeket árusító újságos standok felboroga tására bíztatott. Mint napjaink legtöbb devianciájának. Közelednek a választá sok. és amit a tévében látnak. a legtöbb mai fiatal tévét nézve eszmél rá a világra. Akár tetszik. jellemtelen és unintelligens suttyók.) a Magyar Nemzet esetében „érthetőnek”. hogy „ha az elkövető roma. A „másság” patológiás sztárolására szakosodott amerikai filmekből az derül ki számukra. és nem is a „reakciós” és „antiszemita” bírói karról szedte le a keresztvizet. Miu tán GYP azt tesséklássék elismerte. majd vélhetően leslisszolt a legközelebbi cukrászdába és bevágott egy nagyadag fagyit. vesztegessünk még néhány keresetlen szót a jelen íráshoz apropót szolgáltató legutóbbi antirasszista pankráció főszereplőire. aki szerinte bizonyára „identitásválságban” szenved. május 27. feketén fehéren kiderülne. ahogyan hasonló alkalmakkor szokta volt (v. mégis arra a számára tökéletesen ésszerűnek tűnő követ keztetésre jutott. az … eszméletlen. mindazonáltal „m akulátlanul becsületes” TGM tévedett az elkövető kilétét és motivációját illetően. a Népszabadságéban ellenben „szégyenletesnek” minősítette Mortimer roma származásának a leleplezését. akkor végképp reménytelenek: a nőneműek jobbára ostoba libák. hogy még sincs elég ok „bármit is visszavonni. azt is mondhatnám: nem akart. […] a roma származás tényének kiderülése mint magyarázat ugyanis nem kevéssé vak és biológiai identitáspolitikára mutat. tudatlanságból származó rasszizmusra” ― egyébként pedig mindenki elhúzhat a balfenéken. ha pedig pechükre szőkék (a tipikus „árja”). mint színes bőrű nőt fehérek. hogy az időközben retiráló. Csak annyit számított az ügyben. merthogy szerinte Józsikát „fasiszták” szúrták le (ugyan ki más grasszálhat karddal az utcán?).egyáltalán készülnének és közzé is tennék őket. amiről persze megint csak a „neo nácik” tehetnek. a tisztesség és a becsület Grál-lovagjai. akár nem. akkor a támadás nem neonáci ― ez belátható”. (És ilyen logikával manapság egyetemen lehet tanítani!) Gyurcsány most is a szokásos formáját hozta: előadta dörgedelmét a Parlamentben. tehetetlen. Pokorni Zoltán. hogy az IQ-bajnok néger szupermenek a humanizmus. Alteregója. A lényegi tuningolást a „négyek bandája” végezte: először is a Tamás Gáspár-Miklós-György-Péter nevű szellemi-sziámi szörnyszülöttek. és sokkal több fehér nőt erőszakolnak meg színes bőrűek. ennek is Hollywood a főpropagandistája. hogy │4 világszerte sokkal több fehér veszíti életét színes bőrűek keze által. mindent megtesznek a színes bőrűek faji öntudatra ébresztése érdekében. Mint ahogy arról is. a hímneműek általában született tömeggyilkosok. majd a nagyobb nyomaték kedvéért kijelentette. az anesztétikus esztéta. Az igazi katasztrófa azonban a lenini „hasznos idióta” szerepkörben tündöklő . azután szeretett miniszterelnökünk ex offo. elvégre most van igazán szezonja a nyalásnak.) Miközben a politikai korrektség nevében a médiumok módszeresen rombolják a fehér faji öntudat maradványait. Horváth Aladár mint fenomén szóra sem érdemes. mint egy kicsapott biztosíték. megvizsgál nánk a nemzetközi kontextust és górcső alá vennénk a raszszizmus−antirasszizmus dialektika elméleti alapjait.: Terror Háza előtti antifasiszta mozgósítás). a fehérek viszont általában gyáva. minekutána legnagyobb megkönnyebbülésünk re mégis maradt. hogy „fajüldöző országban nem kíván élni”. végül és utolsó sorban pedig a Fidesz hivatásos mimózalelkűje. mint fordítva. „Black is beautiful!” ― vagyis fekete a trendi. hanem csupán a „rácsok zörgetésének” és az „ablakok betörésének” elma radását sérelmezte. az ÉS-ben esztétizálva (2005. Mielőtt azonban belemélyednénk a problematika lényegi tárgyalásába.ö.

hogy Magyarországon „fasiszta suhancok a nyílt utcán zavartalanul bántalmazhatják hazánk külföldi vendé geit”. Arrafelé . hogy ha nincs is rasszista motiváció. Azzal is tisztában vagyunk. amelyet több tu cat (str)éber(kedő) is aláírt. adott esetben a Vér és Becsület nevű „hungarista csoportra”. amikor is egy rossz helyen és rossz időben fényképezgető indiai turistát ruháztak meg isme retlenek a Hősök terén. nincs szükségünk ellen ségekre. akik még úgyahogy elviseljük ezt a helyet. ugyanott tartotta megmozdulását. hogy ne takar . Mi. Márpedig a politika. A rendőrségi vizsgálat eredményét meg sem várva. így emberi tartózkodásra alkalmatlanná válik. hogy ha az otthon minden jövevény számára megnyílik. Politikusaink ezúttal is bebizonyították.” Értelemzavaró fésületlensége ellenére ez utóbbi mondatból annyi mindenesetre kihámozható. de annál jóval korábbi idő pontban. aki Gyurcsányra rálicitálva felszólította a rendőrséget. február 17.) teljes terjedelmében leközölt állásfoglalásukban többek között az áll. Amikor ilyenek a barátaink. igazán le vagyunk sújtva arra a gondolatra. amely a támadás napján.és aláírók szerint „országunk a rasszista elvek alapján megbélyegzett. mint a világ lakosságának nagy többsége. A Népszabadság által (2005.Pokorni volt. Biztosan a zsaruk is értékelték. Ahogy ilyenkor lenni szokott. mennyi aljassá got követtünk el attól való félelmünkben. Mindebből ismét csak az vonható le. hanem fogadó. ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus  —— A Mortimer-ügy ürügyén hazai etnomazochistáink lényegében csak „honosították” az ilyesféle ön.és közhiszterizáló mozgósításokra Nyugaton már jó ideje kifejlesztett és begyakorolt technikákat. amíg nem találnak. Pártállásuktól függetlenül. vagy azért mert nem vagyunk eléggé „emberek”. noha minden igyekezetük dacára korábban sem termett sok babér a számukra. a bolsevista népirtások módszeres relativizálásáról elhíresült történész. 2. a gyanú árnyéka természetesen és automatikusan újfent a szélsőjobbra vetődött. vagy mert nagyobb tűrőképességgel rendelkezünk. Ezt megelőző legutóbbi „bepróbálkozásukra” ez év februárjában került sor. egész más ról szól. köztük Krausz Tamás. hogy nem látszunk eléggé baloldaliaknak”. Böröcz József és Melegh Attila szociológus azon melegében apokaliptikus hangvételű nyílt levelet szerkesztett a belügyminiszternek címezve. Nem először tették. éppen ezért „a társadalmi és politikai életet átható rasszizmus a legmélyebb aggodalommal tölt el bennünket”. elvégre ismétlés a tudás anyja. és nyilván nem is utoljára. ahogyan most sem. mint tudjuk. hogy a harmadik világ országaiban soha sem szoktak fehér bőrű (és konkrétan Indiában magyar) turistákat megverni. hogy eszerint a világ lakosságának nagy többsége azért nem óhajt Magyarországra települni. Pokorni Zoltánnak ettől igazán nem kell félnie. A levél. akkor az nem otthon többé. hogy etnomazochista honfitársainknak ez a leghőbb vágyuk. Más kérdés. hazai és külföldi embertársaink ― a világ lakosságának nagy többsége ― számára kibírhatatlanná. hogy nem fogadhatjuk be kis hazánkba a világ lakosságának nagy többségét. mondta egykor Charles Péguy. mert az számukra kibírhatatlan és így emberi tartózkodásra alkalmatlan. hogy a gerinc megléte vagy hiánya ideológia független adottság. noha tudjuk. hogy eléggé el nem ítélhető és csöppet sem uptodate módon egyébként is úgy véljük. „Sohasem fogjuk megtudni.│5 gassa „ennek a gyilkossági kísérletnek nyilvánvalóan rasszista oldalát” (sic!). keressenek csak bátran. Előbb-utóbb majd csak összejön valami. Éberségük azonban lankadatlan. nyíltan arra sarkallva az ügy nyomozóit.

Ezek után nem tehetünk mást. (Minden elmúlik. titulált Fábry kikérte magának a jelzőket. vagyis ők voltak azok. hogy nem vágyakoznak közénk.) Roma valóság showdere után Fábry Sándor is megkapta a magáét: a Roma Polgárjogi Alapítvány vitafórumán hívták tetemre. hogy ennek ellenére az indiai turista sztoriját és az ominózus nyílt levelet tartalmazó anyagában a Népszabadság ― mint annyiszor. hogy ma Magyarországon négy-öt ember dönti el. hogy eszerint a világ lakosságának nagy többsége nem fog Magyarországra települni. két szerbiai turista személyében. Emlékezetes az Irigy Hónaljmirigy Bazi nagy roma lagzija körül csapott patália. Az opusz azóta underground (kalóz)másolatok formájában terjed a rasszista műkedvelők körében. a Vér és Becsület kulturális egyesületet és az egész magyar társadal mat. Pszichésen kollektíve. A magyarellenes hangulatkeltés elkövetői azonban tévedésük és pre koncepciójuk tudatában sem tartották fontosnak. minden ok nélkül bántalmazott négy roma kisdiákot. majd ugyanazzal a vitális elánnal (a la Bergson) „rasszistának” minősítette a műsort. .” Ja. kijelentve. joggal.│6 cialitás. Egyfajta genetikai hiba. amely szerinte még az Irigy Hónaljmirigy cigányparódiáját is alulmúlta. Pont az ellenkezője történt annak. hogy a roma rémhírből egy szó sem igaz. hogy a nyílt levél közzétételét követő napon a rendőrség azonosította az indiai turista támadóit. Érthető tehát. akkor egyes hiperérzékeny kisebbségek kontójára történő poénkodás rövidesen törvényileg is betiltatik. a tényektől ezúttal sem zavartatva magát ― továbbra is rasszista indíttatású esetként említi a piliscsabai verekedést. és ha úgy vesszük.hogy az egyik piliscsabai általános iskolába berontott egy magyar fiatal és kezében rasszista szövegű papírlapot lobogtatva. Jellemző. Epilógusként még csak annyit. a verekedő Európába. becstelennek stb.ez teljességében elképzelhetetlen. Mielőtt azonban az ügy kiforrta volna magát és kellőképpen lázba hozta volna a közvéleményt. amely úgymond az önérzetükben sértette meg őket. A verekedés mint olyan ugyanis fehér/magyar spe. Egyébként pedig nyoma sem volt a corpus delic tinek (a rasszista szövegű papírlapnak). ide. Ha tehát bárhol a világon verekedésre kerül sor. aki szidalmazni kezdték a magyar fiatalt és ők támadtak rá. hogycsak ezért ellenszenvesek? Ki gondolta volna!? A roma showder „agyagba döngölésén” (Czene dixit) a mindig visszafogottan fogalmazó György Péter önmagához híven „aljas provokációnak”. Az antirasszizmus újabban már a humort sem kíméli. Ha minden így megy tovább. Jelenleg az etnohumor még csak a politikai korrektség nevében van száműzve a médiumokból. hogy Fábry hathatós közreműködésével ellenszenvessé tegye a romákat. abba ők csak vétlen áldozatokként kevered hetnek bele. Az egyebek mellett aljasnak. csak a cenzúra örök. Vásárhelyi Máriáról. amelytől a színes bőrűek eleve mentesek. és név szerint is megemlékezett György Péterről. arról tudósítva. a rendőrségi vizsgálat kiderítette. hogy ki a rasszista. ahogy a szamizdatok terjedtek a meg boldogult pártállami időkben. valamint az Élet és az Irodalom nevében inkvizítorkodó Kovács Zoltánról. Csak épp’ nem a magyar fiatal volt a rasszista. rasszis tának. hogy megkövessék a „fasiszta suhancokat”. Alig két héttel azelőtt a Roma Sajtóközpont szolgálati közleménye borzolta fel a kedélyeket. amikor be akarta őket panaszolni a tanáraiknál. Így aztán a külföldi turisták magyarországi nézeteltérésének Magyarország itta meg a levét. Az eseményről a Népszabadságban beszámoló Czene Gábor szerint „a valóságelemeket tódításokkal és szimpla hazugságokkal vegyítő romakavalkád csak arra volt alkalmas. mint mélységes szomorúsággal tudomásul vesz szük. mint amit az ― e tekintetben legalábbis ― alaposan kiokosított iskolások előadtak. mit ad Isten.

szó bennszakad. a szervezett gyásznép buszokkal érkezett a helyi rendőrség elleni tiltakozó demonstrációra. ha valaki a szemük láttára hanyatt vágódik a járdán és kitöri a nyakát. többnyire lerészegedve röhögnek és akkor is inkább csak kárörömből. rémületében pedig mindenki hasra esik. úgymint: nem az én gondom. hogy nem igazán lelkesednek Woody Allenért (ami ugyebár kriptoantiszemitizmus a javából!). vagy ha a fejére esik egy cserép és szörnyethal. de előtte jobb. Európa hajdani vezető erejének szánalmas tutyimutyiságán. és akkor ― a klasszikussal szólva ― „hang fennakad. a magyaroknak nem jár ombudsman. aki még fegyvert mert fogni az igazáért. Kaltenbach is kussban maradt. Például akkor. aki úgymond „a német humort is örökre elé gette a haláltáborok krematóriumaiban”. és így tovább. majd miután azt is a németek fejére olvas ta. és nem egy újabb vodkafajta márkanevéről van szó”. Természetesen a németeknek sincs. ha magunkba szállunk. sőt ők tudják csak igazán. Nem is mozdultak meg értük a magyarok. Pongrátz Gergellyel pedig sírba szállt volna az utolsó magyar hős is. Saját fejlett humorérzékének az érzékelte tésére Léderer még azt is elárulta. dobd vissza kenyérrel! Szeressük egymást. hogy „Ilf-Petrovot nem Ilv-Petroffnak írják. danke schön! Ha egy németnek ezek után kedve (és persze mersze!) támadna Lédererről és mispóchéjéről egy ilyesfajta „humoreszket” ritytyenteni. Kecskemét kettős értelemben is szimbolikus helyszín. akit a kispesti metrómegállóban afrikai „turisták” késeltek meg. A kecskemétiek - . Elég csak bedobni a rasz szizmus vádját mint cselekvésgátló szitokszót. lélekbe markolva. akik „kisebbségi honfitársainkat” manipu lálják. Az ősi virtusból ma már önkritikus graffitikre sem futja. Ha megdobnak kővel. akit Zámolyban helyi romák lin cseltek meg. mint az ugróegérnek. Hiszen „csak” magyarok voltak. a világ talán legagymosottabb lakosságának (mert nemzetről az ő esetükben már nem beszélhetünk) tragikus jellembeli leépülésén. Ezzel a néppel bármit meg lehet csinálni. lehelet megszegik”. Ha időnként még fel is bukkan köztünk egy-egy kamikáze a többség védelmében. gyerekek! Ahogy jó keresztényekhez illik. A magyar fiatalra. Hiszen ezek csak egyedi esetek. Mert sajnos mi sem vagyunk sokkal különbek. Róluk a Népszabadság korábbi berlini rezidense. A világért sem szabad általánosítani! Ne adjunk táptalajt az idegengyűlöletnek! Tiszteljük a másságot! „Az idegen szép. tizenhat soros tömény németgyalázásának a végére nagylelkűen odabiggyesztette: „Vannak persze kivételek.” Ah. akit Kecskemét belvárosában roma nők vertek agyon… Értük nem kondították meg a lélekharangot. Magyar virtus? Ez aztán a jó humor. mert egyeseknek a jelek szerint egyáltalán nin cs │7 humorérzékük. Ha egy fehér hal meg egy színes bőrű keze által. Legfeljebb önigazolási alibiket gyártottak maguknak. Amikor egy rendőr elől elinaló körözött roma szó szerint belehalt az „üldöztetés(é)be”. az mindig egyedi eset.” A fele lősség szerinte emiatt is Hitlert terheli. és e zt azok is tudják. de őket nem kell kímélni. az tendencia. az vajon rasszizmusnak számítana vagy sem? Kárörvendhetünk persze a németek aktuális gyávaságán. Húsba vágva. médiakampány. velem ez úgyse történhet meg. biztosan maguknak keresték a bajt. hogy egy német ismerősét őszintén meglepte. Birka nép ― a Horn-érában itt-ott ez a felirat virított a budapesti házfalakon. Értük nem volt tömegdemonstráció. annak bizony magányosan kell megvívnia harcát. Mintha ’56-ban ellőttük volna az utolsó puskagolyónkat. Ki emlékszik már a halottainkra? A magyar fiatalra. hogy „körülbelül annyi humorérzékük van. az idegen jó…” (copyright: Pozsonyi Ádám). amikor elmagyarázta neki. vagyis rasszizmus. petíciózgatás stb. A magyar fiatalra. Ha fordítva történik.Vigyázni kell tehát a viccekkel is. a patologikusan németgyűlölő ― tehát poszt jára nyilván legalkalmasabb ― Léderer Pál tette közhírré. ez nem az ő gondja.

ha az unokáim normális országban élhetnének. hogy legközelebb is beveszik. meghurcoltak. három roma nő őt is leterítette. „a nevének elhallgatását kérő idős asszony félve (sic!) állt velünk szóba. főként a demográfia. Konkrétan Horváth Aladárhoz. Horváth Péter ezt a saját kárán tanulta meg. Elvégre úgyis őket képviselik. A „szélmalomharcos”. Csak a budapesti │8 illetőségű Horváth Péternek jutott az eszébe. Márpedig én azt szeretném. mint amilyen Horváth Péter és ― a TGM féle Moszkva téri antirasszista hepajon ugyancsak egyedül ellendemonstráló ― Tom cat alias Polgár Tamás.nek azonban eszükbe sem jutott megvédeni a rendőreik becsületét. De sajnos csak elvileg. Tényleg nem marad egyedül? 3. Mert bevették. amikor egy város szerte rettegett ötven fős roma klán a kórházban randalírozott. mert tart a romák bosszújától (resic!)”. Legalább testközelből tanulmányozhatnák az „egyszerű emberek” hétköznapi gondja it. merthogy szinte mindennapos történet kulcsmotívumát Rom hányi Tamás tárta fel a Népszabadságban (2002. augusztus 14. Legalábbis elvileg. persze senki sem jelentkezett”. „… ez nem roma. majd rájuk támadt. mondta Horváth Péter optimistán a vele készült beszélgetés zárszavaként. Az egészben ez a „persze” a legszomorúbb. végül „sokadik pró bálkozásra” egy. hogy egyéni tragédiából senki se kovácsoljon politikai tőkét. óvatlanul kikotytyantva. Ebben a kontextusban már önmagában is jellemzi a magyarokat. hogy „egyik beteg sem kívánt a történtekről beszélni”.). Létezik ennél primitívebb populizmus? De bevált. a tüntetés szerve zőjéhez képest gondolkodott másként a rendőrségről. Az ilyeneknek lenne a helyük a Parlamentben. akit „felfüggesztet tek. adott esetben egy kötelességtudó rendőr kárára. Hogy mitől?! Roma vendetta? Ilyesmi létezik? Ki hitte volna… Az olyasféle „spontán népképviselőknek”. Hogy ez puszta demagógia? Igen. S ezzel a véleményemmel már bizonyosan nem maradok egyedül”. ahogy Dévényi István nevezte hősét a vele készült interjúban (Magyar Nemzet. Meg annak is. A maga nemében banális. szeretett népük körében. Úgy látszik.). ahol szintén a roma regulázó rendőröknek kellett magyarázkodniuk például akkor is. de betegállományba. aki vette magának a fáradságot és a bátorságot: „Fölhívtam még néhány ismerősömet.” Bravó. Demokrácia egyenlő demagokrácia és mindig is populizmus. aminek hangot is szeret ett volna adni. hanem az utódaink jövőjét is befolyásoló esemény. Kecskeméten a történelem megismételte önmagát. hogy elköltözik Kecskemétről. Kecskemét az amazonok városa. és azt tervezi. Alig kezdett el a tüntetők ellen tüntetni. Szerencséjére ő túlélte. és a túlerővel szemben alul maradt. a . aztán visszahelyeztek. pláne nem rasszista ügy. azoknak az útcán: egy kis terepgyakorlaton. még ha manapság jobbára hiányzik is belőle a vox populi. sok helyen pedig a tudományos kutatás kerékkötőjévé kezd válni. De nem a férfiaké. ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus  —— Mostanra az ideológiai töltéssel telített és politikai mozgósításra használt rasszizmus/ rasszista szópár a cselekvés mellett esetenként már a gondolkodást is blokkolja. a Parlamentben lenne a helyük. hiszen ő is másként gondolkodott. Akik pedig jelenleg az Ország Házában pozőrködnek (tisztelet a kivételnek). Több pénzt az embereknek! ― harsogta a szocik emlékezetes választási szlogene 2002-ben. magyar szokás szerint egyedül harcolt. Egyenes adásban. hogy nem akarnak-e lejönni velem. november 7. szerencsétlen nem meri a vezetéknevét kimondani. És lehet. A másként gondolkodók sorsa az övé. ha hagyják. Kecskemét! Kecskeméten nem jó rendőrnek lenni. de Gyöngyösön sem. 2004.

miközben a szerkezet vizsgálta az agytevékenységüket.│9 tudomány (különösképpen a gyógyszerfejlesztés) területén. hiszen a „tudomány” mai állása szerint ― mint arról korábban már szó esett ― a rasszizmus kizárólag a fehérek sajátossága. Tévedés ne essék: nem csak az ezekre a tudományágakra egyes nyugati országokban törvényileg is rákény szerített politikai korrektség követelménye munkálkodik. hanem mert agyuk kemény küzdelmet folytat az előítéletes gondolatok ellen. hogy a kísérleti alany megpróbálja visszaszorítani lappangó rasszizmusát. éppen ezért a rasszisták elemi egészségügyi érdeke rasszizmusuk őszinte felvállalása. Afrika-szakértő és lyoni egyetemi tanár alapműnek számító könyvet jelentetett meg a búr háborúról és következményeiről (La guerre des Boers 1899-1902. Ráadásul ily módon ― ismét csak a jövőre gondolva ― könnye dén kijátszhatják a lebuktatásukra kidolgozott és az elfojtások detektálásán alapuló előbbi tesztet is. az antropológia. amelyek ellentmondanak az egalitarista teológia kánonjának. Mentálhigiénés okokból megérdemli. amelylyel meg lehet állapítani. amely azonnal megálljt parancsol nekik. Először is: arról nem szól a fáma. harminc százalékát kitevő rasszisták számára diagnosztikai értékkel bíró információt a Magyar Rádió Online kiadása tette közzé 2003. ha kutatásaik során netán olyan eredményekre jutnának. hogy részletesebben is foglalkozzunk vele. valamint az általános orvos . kik azt tanítják. amikor már a gondolatban rejtőző rasszizmus is büntetendő lesz. Perrin. A kutatók szerint ez a fokozott agytevékenység arra utal. Apropó búrok: Bernard Lugan. 2000). bár hithű kálvinisták lévén ők valószínűleg mégis inkább Isten („valami felsőbb hatalom”) büntetését látták gyengébb teljesítő képességükben. azok nem valami felsőbb hata lom büntetése (sic!) miatt teljesítenek gyengébben. hogy vajon ugyanezt a tesztet elvégezték -e néger kísérleti alanyokon is. amely a Brit Birodalmat állította szembe Trans - . Harmadszor: ez a vizsgálat is visszaigazolja az elfojtások és gátlások pszichoszomatikus egészségkárosító hatásáról szóló elméletet. Dél-Afrikában 1899-ben totális háború robbant ki. ki a rasszista. hogy a gondolkodás dicséretes formája a nyájszellem s hogy a független gondolat megvetni való” (Julien Benda).” Eddig a hír. amitől az agy kifárad. amely minden badarsága ellenére is szolgál némi megszívlelendő tanul sággal. hanem az egyének szintjén egyfajta tudatalatti gátlás is. és ki nem. a kiváló nonkonformista történész. „Korunknak jutott ki a szerencse. A kutatók arra a következtetésre jutottak. de nyilván nem. amelyben mentális képességeiket vizsgálták. A kísérlet második szakaszában az alanyoknak húsvér feketékkel kellett interakcióba (?!) lépniük. A fehér önkéntes kísérleti alanyoknak feketékről készült képeket mutattak. büntethetők és deportálhatók lesznek a sötétben bujkáló rasszista gondolatbűn-elkövetők. Jó ha tudjuk. hogy akikben akár öntudatlanul is munkálkodnak a faji előítéletek. hogy ugyanaz a csoport gyengébben is teljesített az ezt követő teszt során. és így könnyedén kiszűrhetők. kivonva magukat a rájuk váró büntetőjogi szankciók alól. A rasszista hajlamú alanyok esetében fokozott aktivitást tapasz taltak az agynak abban a részében. a genetika. hogy oly hosszú időn át működésképes állapotban tartsák Afrika egyetlen önálló működésre képes országát. Negyed szer: most már megérthetjük. Másodszor: ezt a forradalmian új felderítő módszert bizonyára arra a nem is oly távoli jövőre gondolva kísérletezték ki. hogy a szellem olyan papjait lássa. november 17-én. Kiderült. a szociológia. amely a gondolkodást és a viselkedést ellenőrzi. hogy „a rasszista fehérek agya lassabban dolgozik”! Ezt a fantasztikus és az európai lakosság kb. Eszerint „kifejlesztettek egy speciális mágneses rezonancia vizsgálati technikát. hogy atavisztikus rasszizmusukból fakadó agyi retar dáltságukkal küszködve micsoda emberfeletti nehézségeket okozhatott a dél-afrikai rasszista fehéreknek.kriminológia.

│10 más ellen: az egyik a túlélésért. Egyenesen csodálatra méltó ez . merthogy nálunk már „nem kuriózum egy kis gyűlöletkeltés. továbbélő hagyomány a rabszolgaság és az excízió. mert úgymond „a 6 -8 gyerek mellett saját nyomorát termeli újra”. Igazán jóleső érzéssel tölthet el bennünket. A Balázs Péter kormány-főtanácsadó által megfogalmazott gondolat heves tiltakozást váltott ki egy csomó emberi jogi és érdekképviseleti szervezet körében. nők és gyermekek egy teljes nemzedékét pusztítva el. Balázst kirúgták. egy apró uszító hírecske. amely az antikolonialista harc bajnokainak tekintette őket. a buddhizmus egyik legelismertebb meditációs mestere 2000 elején azt találta mondani a Napi Magyarországban. Indignálódását az váltotta ki. sok helyen egyetlen megélhetési forrásnak számít a bűnözés és a banditizmus. Az előbbi parodisztikus „tudományos” eredménynél persze sokkal súlyosabb követ kezményekkel jár. Európában ugyanis óriási szimpátiahullámot váltottak ki a búrok. emberijogista vulgáta gyakran a józan em beri ész által diktált alapigazságok kimondását és a józan emberi ész által szükséges nek vélt intézkedések meghozatalát is lehetetlenné teszi. a britek valamen ynyi búr civilt „koncentrációsnak” nevezett táborokba zárták. széles körben pusztít az AIDS és az ebola. A Magyarországra látogató Ole Nydahl láma. a másik a felsőbbségért. hogy noha földrészükön mindennapo sak a törzsi-vallási-etnikai összecsapások és tömegmészárlások (amelyek csupán az utóbbi évtizedben egymillió ruandai. tehát nyilván nem a láma kijelentésé től inspiráltan. hogy „miért kell az én képemnek égnie mások disznósága miatt”. Nemes János gunyoros kifejezésével élve. Elmegy. milliók élnek sátortáborokban földönfutóként. Az angolok által kirobbantott háború egyik következménye tehát az apartheid-politika lett (Kausaler Nexus). de körülbelül ekkortájt került az Orbán-kormány Cigányügyi Tárcaközi Bizottsága elé Szegvári Péter helyettes államtitkár aláírásával egy ajánlás. A búr Dávid és a brit Góliát harca ugyanakkor egy nemzetközi konfliktus is volt. ahol a bőség kosarából immáron mindenki egyformán vehet. hanem maga a tejjel-mézzel folyó Kánaán. egy bizonyos Dr. katonáskodásra kényszerített és bekábítószerezett tizenéve sek pusztán szórakozásból tömegével csonkítják meg embertársaikat. és a jobboldalé. hogy az antirasszista. mindennek ellenére az afrikaiaknak még a magyarországi romák sorsáért való aggódásra is marad energiájuk.” Magyarország köztudomásúlag nem egy szegény ország. ugyanis a túlnépesedés még inkább fokozza a szegénységet. kétmillió szudáni. Szegvári ellen vizsgálat indult. megszoktuk” ― moralizál a doktor úr. Azt tanácsolom. amely az „angolszász kozmopolitizmussal” dacoló nemzeti virtust látta harcukban. aki a Madarász Utcai Gyermekkórház kardiológusaként a Népszabadságban amiatt „hepciáskodott”. hogy a szegény országokban kevesebb gyermek szülessen. ahol a korabeli közvélemény szenvedélyes lelkesedést tanúsított az ügyük iránt. és még napokig csámcsogtak rajta. A vereség után a gyökértelenné váló búrok tízezreire várt proletársors. hogy véleménye szerint „a világban két nagy problémánk van. négymillió kongói életét köve telték). és a néger munkaerő konkurenciájába ütközve később ők kénysze rítették ki az első faji törvényeket. mint Afrikában nyilván kuriózumnak szá mító dolgon.vaal és Orange búr szabadállamokkal. Majd három éven át két fehér nép harcolt egy . Egyszerre váltak a baloldal hőseivé. hogy segítsük az embereket. az iszlám és a túlnépesedés. „szóval helyreállt a világ rendje”. hogy kenyai kiküldetése során magyarázkodásra kény szerült ottani kollégái és barátai körében. Hogy végezzenek ellenségeikkel. Ezután a „felperzselt föld” taktikáját alkalmazva felgyújtottak 25-30 ezer farmot. miszerint a cigányságnak ingyenes fogamzásgátlót kellene juttatni. akik a CNN révén értesültek a botrányos esetről. mert az egész Brit Birodalomból odavezényelt csapatokkal szemben a búrokat csaknem valamennyi európai országból érkező önkéntesek erősítették.

hanem tény (MN. Vélhetően sok amerikai filmet látott. akik sok gyereket neveltek. Mint ahogy azt is tudniuk kellene. hanem kényszersterilizációval igyekeztek meggátolni a szociális tehertételnek tekintett elemek túlszaporodását.). intellek tuális szerepkörben tűnnek fel.az altruizmus. Vagy mégsem annyira? Valószínűleg a sárbogárdi önkormányzat egyik szocialista képviselőjét is ez a fajta „logika” zavarhatta meg. epilepsziásokon és alkoholistákon „örökléshigiéniai okokból” elvégzett sterilizációkon túl azt a célt is szolgálták. ahol egyenesen „egyfajta társadalmi reformként fogták fel a kényszerintézkedést. A skandináv államokban évtizedeken át nem ingyenes fogamzásgátló szerek oszto gatásával. ha viszont a fehér államok ugyancsak szociális meggondolásból ingyenes fogamzásgátló szerek osztogatásával igyekeznek korlátozni (egyes) nem fehérbőrű p olgáraik túlszaporodását. mert ő nem a romákra. Akkor hát mi számít emberségesebb álláspontnak: biztos éhhalálra ítélni milliókat vagy korlátozni a nyomorúságot fokozó túlnépesedést? „Az irgalmasság önmagában véve rossz és haszontalan az olyan lélekben. hogy ― mint Dunai Péter fogalmaz a Népszabadságban ― „csökkentsék az állami költségvetést terhelő. aki az önkormányzati segély kedvéért vállal gyermeket” (egy újszülöttnek minden vicc új). amely nem az értelem szerint él” (Spinoza). egyébként pedig Afrika lakossága ― változatlan ütemű növeke dés esetén ― ötven éven belül csaknem megháromszorozódik. és egyébként is kölcsönkenyér visszajár (lásd: Szegvári-ügy baloldali sajtókezelése). hogy amit mondott. Összegezve: ha a fehér államok szociális meggondolásból kényszersterilizációval igyekeznek korlátozni (egyes) fehér bőrű polgáraik túlszaporodását. hanem az élősködő lumpen elemekre gondolt. Finnországban. A MeH romaügyekért felelős államtitkára hivatalból vizsgálatot indított az ügyben. annyit azonban illene tudnia egy magyar orvosnak. mert szerinte „annak nem kellene szaporodnia. ami szerinte szintén nem rasszizmus. amelyet valamennyi politikai csoportosulás támogatott”. és „sterilizálták azokat az egyedülálló nőket. akinek tehát nem inge. fizikus. az értelemszerűen nem rasszizmus. szociális segélyért folyamodó polgárok számát”.” A kényszersterilizáció egyébként a harmincas évektől kezdve általános gyakorlattá vált Európa-szerte és az Egyesült Államokban is. június 22. majd nagyvo nalúan pozitív diszkriminációt sürgetett a cigányok társadalmi beilleszkedésének elő segítéséhez. bíró. A pozitívan diszkriminált négerek csakis magasan kvalifikált. még ha speciel igazuk is van alapon. még ennél is tovább mentek. hogy a harmadik világban (elsősorban Afrikában) évente több millió gyerek hal éhen csecsemőkorban vagy szenved el maradandó fizikai és lelki károsodást krónikus alultápláltság következtében. ne vegye magára. akinek ez a juttatás szociális alapon járna”. rászállt a szocialistákra. A humort félretéve: a tudatlanság ugyan nem bűn (de nem is dicső. 2004. hogy „olyan ember nincs. komputerzseni.│11 ség). vadászpilóta és így tovább. Logikus. amikor azért utasította el a helyi gyermekvállalási segél y bevezetését. Etelvári Zoltán mindazonáltal úgy vélte. az nem rasszizmus. afrikai kollégáiról nem is beszélve. hogy a harmadik világ (benne Afrika) számos országában osztogatnak ingyenes fogamzásgátló szereket az illetékes egészségügyi hatóságok vagy nemzetközi humanitárius szervezetek. Ezek az intézkedések 1935 és 1975 között félmilliónál is több embert érintettek az észak-európai országokban. ami nyilván a valós amerikai helyzetet tükrözi . az értelemszerűen rasszizmus. úgymint atomtudós. felnevelnie. A Magyar Nemzetnek pontosításképpen mégis elárulta. és a szellemileg visszamaradottakon. a polgári napilap pedig tisztán politikai kérdésként kezelve azt. rúgjunk beléjük egyet. Ugyanabban a lapszámban Ugró Miklós vezércikkben sietett kinyilatkoztatni. agysebész. és a közösségnek kellett azokat eltartania. Azokban látványos eredménye van az ilyesminek. hogy lassan a kisebbség van többségben.

Ha nálunk egyesek fejében még létezik is. (ön)cenzúra és hazudozás után az igazság kiköveteli a jussát. Az. Farkas József György teszi közhírré szintén a Népszabadságban (2003. majdhogynem rasszista kicsen gésű háttérinfót viszont már kollégája. Ehhez képest felháborító azt olvasni a Népszabadságban. amit a hazai helyzetről nem tartanak ildomosnak kimondani. mint a kevésbé színesek. azóta viszont ― ki tudja. Ilyenkor a politikai korrektség követelményét általában háttérbe szorítja valamiféle mélyről feltörő igazmondási kényszer. akik „a brit közigazgatás nagyvonalúságát kihasználva sok pénzt szakítanak le anélkül. Még ha esetenként tudni is kell olvasni a sorok között. csak az „átkosból” örökölt előítéleti panelek egyikeként létezhet. hogy a cigánybűnözés (és egyáltalán az etnikai bűnözés) mint elavult és előítéletes kriminológiai kategória érvényességét a “haladás” mára végérvényesen diszkreditálta. Az állandó alakoskodás. az Evenimentul Zilei és a Libertatea. amelyeket ékesen cáfol a min dennapok tapasztalata.). hogy a színes etnikumok hajlamosabbak a bűnözésre. július 29. minekutána áttelepültek a Colosseum környéki Sette Sale parkba. mert segédkezett a munkáspárti (!!) brit kormánynak abban. a romániai roma csoportok „addig vizeltek a fák tövére. a Termini pályaudvar melletti Cinquecento téren. Fehér Pál megállapítja (Népszabadság. a külföldi helyzetre kivetítve próbálnák elmondani. román útlevéllel érkező egyéni és csoportos ’turistákkal’. ha nem hazai. Az írásból egyébként egyéb romaellenes klisék mellett azt is megtudjuk. miért? ― „a parkon sem az olaszok. Példának okáért a csehországi romák sanyarú sorsáról értekező E. Mintha csak mindazt. akkor amellett”. míg azok kipusztultak” (legutóbb Oriana Fallaci baloldali írónő a harmadik világbeli bevándorlók esetében nehezményezte ezt a fajta „folklórt”). és persze a rasszizmus egy újabb megnyilvánulása (lásd: TGM értékelése a „rasszista” bírói karról. (Moldova és Tonhauser szégyellheti magát. sem a . ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus  —— Mindenekelőtt szögezzük le. hogy akár a kisujjukat is megmozdítanák érte”. csak éppen a romániai romák vonatkozásában. hanem külföldi kisebbségi problémákról van szó. hogy kitelepített brit bevándorlási tisztviselők segítségével már a prágai repülőtéren kiszűrjék a Nagy-Britanniába utazó és ott szociális menedékjogra „utazó” romákat. Még akkor is felháborító. színtiszta rasszizmus. 2001. Ez utóbbi. hogy Rómában. puszta érzékcsalódás.― a négerekkel szembeni pozitív diszkrimináció sikerét bizonyítandó. augusztus 4. hogy mennyivel őszintébb és felszabadultabb tónusban beszélnek a médiumok munkatársai. És ez még nem minden… 4.) Érdekes. ezért a rendőrség elűzte őket onnan. szerinte „tekintélyes” román lapokra hivatkozik.) A bűnelkövetők etnikai hovatartozását manapság már nem illik észrevenni. ha a cikkíró. ám jelentős részük nem az idegenforgalmi bevételeket gyarapítja. amely nyilván a fehér világ többi országában sem különb az itthoninál). Nyugat-Európában ugrásszerűen megnőtt a román látogatók száma. hogy a börtönlakók körében a fehér országokban is a kreol bőrszín dominál. Az. (A rasszisták ezt │12 nevezik „virtuális négerhendikep-kompenzációnak”. ha nem a társadalomban. Különösen sok a gond a cigány származású.). sőt illik nem észrevenni. hogy „amióta Romániát az EU levette a vízumköteles országok listájáról. mint az Adevarul. Farkas József György olyan. hogy a szociáldemokrata (!) cseh kormány „rasszista gyanúba” keveredett. A Nyugatra vándorolt romák általában gyorsan megtalálják a helyüket.

nem tudtak mit kezdeni az ölükbe pottyant vagyonnal? Mi ez. Nemrég a német Der Spiegel a brit konzervatív pártvezér. a roma kisebbség nem tudott azzá lenni. számítania kell az ilyesmire”. a csehektől eltérően. Ez nyilván csak rasszista inszinuáció lehet. mert egyik műsorában Yves Calvi műsorvezető és négy vendége „a romák elleni rasszista előítéleteket erősí- . augusztus 4. „A romániai roma bűnözők Nyugat-Európa más gazdag országaiban is előszeretettel tevékenykednek”. segélyt. A cikk beszámol arról a jellemző epizódról.) mindenesetre az derül ki. hogy „csaknem minden negyedik cseh fajgyűlölő. Legalább kétnemzedéknyi időre.) megemlíti. amikor a televízió egyik riportere az egyik észak-morvaországi városban kutatott a „cigány alvilág” (sic!) után. Esetleg humanitárius okokból. Ne gondoljuk azonban. Michael Howard kapcsán kockáztatta meg a rasszizmus és xenofóbia vádját. innen is kiakolbólintották a romákat. például Nagy-Britanniába? ― ez nem derült ki a felmérésekből. sőt az ottani közvélemény „még bizonyos szimpátiával” is övezi az etnotudatos ifjak (közkeletű elnevezésükkel: szkinhedek) önkéntes polgárvédelmi és rendfenntartási akcióit. inkább megmondják a habisztit. hogy törvényileg kötelezték volna a rasszista olaszokat és külföldieket a parkon való áthaladásra. „Egyáltalán nem lepődtem meg. van képe így folytatni: „… És tódult a zsákmányra éhes tömeg is. Fehér Pál is megéri a pénzét. BMW-t minden romának!” romaintegrációsprogram keretében. és a romák Eldorádójának számító nagy-britanniai helyzet ecsetelésére nem átallja egy bizonyos Gabi nevű roma csávó ― minden bizonnyal egyedi ― esetét említeni. Gyakran még a legnézettebb cseh tévécsatorna. De E. Közvélemény-kutatási adatok támasztják alá. február 25. hogy Csehországból a háború után hárommillió német menekült el.turisták nem mernek keresztülmenni”.” Tetszik érteni?! Még hogy a romák. Akinek cigányokkal van dolga. tehát nem tud disztingválni (vagy nagyon is?). folytatja uszító hangú beszámolóját a „tekintélyes” bukaresti lapokkal takaródzó szerző. merthogy állítólag „problémásnak” tartja a jobb lakóházakban tanyát vert cigányok jelenlétét. Miután ominózus cikkében (Népszabadság. A fiatal csehek több mint egyharmada egyetért a szkinhedeknek a cigányok elleni erőszakos támadásaival. […] A leendő rendőrök 43 százaléka legszívesebben kitelepítené a cigányokat Csehországból”. […] És érkezett nagyon sok roma is… […] Ezek a jövevények az elhagyott német vagyonba telepedve megszokták a könnyű életet. legújabb típusú luxus BMW-vel közlekedik. fakadt ki a kárvallott riporter. amelyet azonnal bérbe adott más menekülteknek. miközben lehülyézi az angolokat a nagyvonalúságuk miatt. hogy Nyugaton már teljesen kivesztek a romaellenes előítéletek. márpedig egy zsidót kritizálni a német sajtóban majdhogynem blaszfémiának számít. A „melyik ujjam harapjam” dilemmája nyilván fájdalmas lelki meghasonlást okozhatott a politikai korrektség németországi mintaadójának. […] A csehek több mint 60 százalékának rossz a cigányokkal a kapcsolata. emellett feketén dolgozik. hiszen Howard köztudomásúlag zsidó származású. és az informátoraival való éjszakai találkozót követően másnap reggel elkábítva és kirabolva ébredt fel. ha nem rasszizmus? Román laptársaikhoz hasonlóan a cseh lapok sem hadoválnak romaügyben. szociális segélyben részesül. […] A csehek gazdák lettek a Szudéta-vidéken. 1995. ami tényleg csúnya dolog. a │13 rasszista hatóságok azonban ahelyett. Franciaországban legutóbb a France 5 tévécsatornát panaszolták be romavédő egyesületek. 2001. a Nova is letér a politikai korrektség rögös útjáról. hiszen pontosan az angol példának kellene követendővé válnia minden európai ország számára a „Házat. Tomás Horejsi és Jaroslav Plesi Lidové Novinyban megjelent cikkéből (utánközlés: Magyar Hírlap. aki a menekültjog megszerzése után házat kapott az államtól. hogy a csehek nem értékelik érdemeiknek megfelelően a helyi romákat (vagy nagyon is?).

orgazdaság és koldulás képezi. ahol az MTI ez év május 30-i keltezésű tudósítása szerint több százan tüntettek Szófiában azt követően. hogy jobban szereti Franciaországot fehéren. „Az igazság tehát rasszista lenne?”. európai normákhoz idomított közvéleményünk immáron a legelemibb önvédelmi reflexet is rasszizmusnak tekinti. rablás. mint a fasisztát!”. Ezáltal a lapok szakítottak azzal az íratlan szabállyal. hogy csak bíróság által elítélt személyek képét és nevét publikálják. „rasszistákkal”. Így aztán a pártfinanszírozási panamákban „sáros” Chirac a szavazatok 80 százalékával legyőzte Le Pent. koldusmaffiájuk pedig bekábítószerezett gyerekeket alkalmaz a párizsi metróban a járókelők megpumpolására. hogy nagyon elszaporodott a bűncselekmények száma. vagyis a helyesen gondolkodó politikai osztály és vazallusmédiája által sulykolt kötelező egyenvéleménytől való bármiféle elhajlás. akinek az a legfőbb bűne. „fasisztákkal”. viszonossági vonzatuk tehát nincs. hiszen az ún. Egy nemrég közzétett közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 73 százaléka azt szeretné. Az úgynevezett jogállamok történetében példátlan lépés következtében a „leleplezett” személyek közül többeket súlyos méltánytalanságok és joghátrányok értek. A Sofo intézet felmérése nem sokkal azután készült. Valódi céljuk a fehérek pszichés devirilizálása és devitalizálása. leánykereskedők vagy drogdílerek esetében sem vetemedett a média. mint a „véleménybűntett”. ám időközben hithű kereszténnyé konszolidálódott David Duke indult a republikánusok jelöltjeként a köztudottan . mint feketén. sőt újabbakat is kiváltott”. A Le Figaróban jelent meg például Philippe Pichon rendőrtiszt jelentése. teszi fel a kérdést tettetett naivsággal Guillaume Faye az esetről beszámolva. Hasonló esetben az ilyesféle spontán reakció nálunk elképzelhetetlen lenne. Ezt tükrözte például a legutóbbi francia elnökválasztás finisében megfogalmazott és ― 20 százalék híján ― össznépinek mondható „bölcselet” is. hogy négy országos napilap ― a demokrácia legnagyobb “dicsőségére” ― közzétette több „újfasiszta” motoros banda 62 feltételezett aktív tagjának a fényképét és nevét. amelyből kiderül. hogy a cigány bűnözők harmincszor több személy elleni és ötször több vagyon elleni bűncselekményt követnek el. mint a bennszülött (vagyis fehér) bűnelkövetők. hogy jellemző módon a megkérdezett 15-29 éves fiatalok háromnegyede elsősorban az esetlegesen megjelenő „fajgyűlöletet” korlátozná ezekben a típusú műsorokban. Akkor az állam kormányzói posztjáért a fiatalon Hitler-rajongó és Ku Klux Klan-tag. mert csak az európaiakat (értsd: fehéreket) kötelezik. amelyekre az antirasszista médiaértelmiség különösen allergiás. ha rövid úton betiltanák a „rasszista” szervezeteket. „fajgyűlölőkkel” szemben azonban. azzal tudniillik. amely a valóságshow-knak a magyar fiatalság körében tapasztalható fogadtatása kapcsán arra az eredményre jutott. minden megengedett. Ilyesmi persze nálunk nem történhet meg. a szerkesztőségek őket elítélő vezércikkei kíséretében. és néhány olyan adatot idéz. hogy a körükben nagyon elterjedt │14 bűnözői tevékenységről fecsegtek.tette. De az sem. miszerint „Inkább a tolvajt. Ilyesmire eddig még a pedofilek. 1992-ben Louisianában hasonló volt a „leosztás”. Ezek a normák azért európaiak. az etnomazochista lobbi kívánalmainak megfelelően. hogy a köztörvényes bűntett elfogadottabbá váljék körében. amelynek a lakosai nehezményezik. a franciaországi cigány „közösség” létének gazdasági alapját a lopás. úgy tűnik. hogy egy romák és bolgárok közötti összetűzés során a romák agyonvertek egy egyetemi tanárt a Zaharna Fabrika-negyedben. ezért a média az ördögnél is feketébbre festi. A közvéleményt manapság éppen arra idomítják. ami Bulgáriában történt. A jelek szerint a nehezén már túl vannak. Ezt mutatja a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet legutóbbi vizsgálata is. Merthogy egyébként minden stimmel bennük… Svédországban is hasonló a helyzet.

hogy méltánytalanság érte őket a fehérek részéről. Szerintük a harmincas évek Németországához méltó embervadászat zajlott a spanyol városban. míg a keresztény-konzervatív ABC egyenesen „nemzeti szégyenről” károgott. Vádiratukat az alábbi mély értelmű gondolattal zárták: „El kell ismerni. sürgősen elmebetegnek nyilvánította a tettest. vagyis a „csibész” győzött. hanem ellenfelére szavazzanak. fuvolázta a balliberális El País. „Még mindig él az emberekben a másság iránti gyűlölet”. Ha pedig a birkákon nagy ritkán erőt vesz a mimikri. Mint El Ejidóban. hogy El Ejidóban.) Az etnomazochista fehérek által csaknem minden fehér országban törvényileg kikényszerített antirasszista katekizmus a színesekkel szembeni keresztényi jámborságra kondicionálja a fehéreket. és ahol 2000 februárjában egy marokkói halálra szurkált egy 26 éves spanyol nőt. hogy az eset után a helyi vállalkozók európai. a szokásos sztereotípiáikat pufogtatva. hogy a fehérek védelmében továbbra is csak a fasisz-tákra lehet számítani. mint │15 a fasisztát!” jelszó jegyében lezajlott kampány eredményeként. A média. A történelem keserű fintoraként Oroszországban keresett menedéket.korrupt Edwin Edwards demokrata kormányzó ellenében. felborogattak néhány autót és felgyújtottak néhány kávéházat. hogy egy nő nem mehetett ki egyedül az utcára. mint amit a színes bőrűek szoktak tenni. azonban óvatlanul elmulasztotta ugyanezt néhány nappal korábban.” Ezt persze úgy is lehet értelmezni. akik „Rasszizmus Spanyolországban” című és ugyancsak a Le Monde-ban megjelent cikkükben ― a magukfajta megélhetési antirasszisták szokásához híven ― szigorúan megfeddték a birka mivoltukról és a kizárólag őket kötelező „európai normákról” megfeledkező őslakosokat. Nil novum sub sole. hiába szerezte meg Duke a fehér választók 55 százalékának a szavazatát. hogy a spanyoloknál végül elszakadt a cérna. Dél-Európában. Elég az hozzá. Helyszíni beszámolójában a francia Le Monde megszólaltatott azonban egy Silvia keresztnevű helybéli segédoktatót is. a lapok természetesen az El Ejidó-i bennszülötteken verték el a port. akiből minden önkontroll dacára kitört az igazság: „Tehetetlenségemben sírtam. Az „Inkább a csibészt. Birkákat birkatürelemre ordasokkal szemben. és az ilyen esetekre előírt önmarcangoló kérődzés helyett drasztikusabb formában adtak hangot felháborodásuknak: eltángáltak néhány útjukba kerülő színes bőrűt. hogy rasszistaként mutattak be bennünket. a kábítószer. mint a demokrácia mintaállamának számító Egyesült Államokban. amelyben maga Bush elnök is azt ajánlotta louisianai híveinek. maga az a tény. Ahogy ilyenkor illik. a négerek voksaival mégis a papírforma. a nemi erőszaktételek. akkor is ők húzzák a rövidebbet: az áldozat bűnösnek. ha úgy érzik. vagyis kitör belőlük a farkas. hogy ne pártja hivatalos jelöltjére. valódi helyi fasiszták diktálnak. vagyis fehér munkaerővel kívánják orvosolni a munkaerőhiányt. amikor is a változatosság kedvéért szintén egy marokkói késelt meg két spanyolt. ebben a dél-spanyolországi kisvárosban. . Spanyolországban. vagyis pontosan ugyanazt tették. és amelyben az üzleti körök apokaliptikus gazdasági csőd rémképével riogatták a helyieket a „fasiszta” győzelme esetére. ahol jelenleg sokkal nagyobb a szólás szabadsága. ahol a 45 ezres lakosság csaknem fele észak-afrikai bevándorló. és azt különösen aggasztónak találták. (David Duke-ot később emigrációba kényszerítették. mindez már évek óta tartott!” Ez persze nem hatotta meg Juan Goytisolo írót és Sami Nair EPképviselőt. hogy legyen enyhítő körülmény. a bűnös áldozatnak nyilváníttatik. még ha az egész lakosság nem is bűnös (sic!). mert mindenki ismerte a helyzetet: az állandó lopások.

mint legutóbb. A „bűnös” város. egy szkinhedbanda falazott. Neonácik megtámadnak egy zsidó nőt? Ez aztán a scoop: az általános mozgósítás és a rendkívüli állapot immanens módon garantált. A bomba 2000. Sokadjára és ismételten kilógott a szamárláb. Azt viszont lefogadhatjuk. ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus │16  —— A rasszizmussal szembeni krónikus idioszinkrázia a fehérek sajátos idiotizmusa. Négerek megerőszakolnak egy francia nőt? Mindennapos eset: a közvélemény meg se rezdül rá. hogy egy külföldi származású gyereket világos nappal. A 23 éves kisgyermekes nőt állítólag nácik támadták meg. 2004 júliusában az egész francia közvéleményt megrendítette és a teljes politikai osztályt mozgósította egy bizonyos Marie-Léonie Leblanc (Leblanc.és kórtünet. november 22-én robbant. akit elmondása szerint antiszemita agresszió ért a párizsi metróban. „Eredendően bűnösök” lévén esetükben a tévedés eleve kizárt. a média meg még annyira sem. Legutóbb 2003 januárjában. amikor azt állította. neonácik öltek meg ebben a cseh határ menti kisvárosban. több száz tanú szeme láttára. Így nem csak a „néger náci” kategória megteremtése fűződik a nevéhez. „szemét zsidónak” titulálták és fekete filctollal horogkeresztet rajzoltak a hasára. Minden tekintet „Seibnitz egyetlen igaz embere. A legszebb az egészben. Akkor persze a firkászoknak nem volt hír a hír. És lőn… A nyomozás persze gyorsan kiderítette a fabuláció tényét. miután egy egész várost rágalmazott meg egy állítólagos rasszista bűntett elkövetésével és eltussolásával. csupán a fekete horogkereszttel némileg kiszínezte az alapesetet. A várost elözönlötték az újságírók. gyakran súlyos egyéni lelki torzulások. hogy öt hónappal korábban. esetenként pedig kollektív pszichodrámák kiváltója. arab-afrikai bevándorló származék. a bátor asszony és csodálatos anya” felé irányult. Ez egy beléjük nevelt és önmagukra kényszerített (túl)érzékenység. aki feltárta az igazságot a javíthatatlan és az elmondhatatlanul aljas bűncselekmények elkövetésére ismét és örökké képes Németországban. a városi uszodában. A hölgyemény ezután taktikát váltott. hogy minden körülmények között tartják magukat az antirasszista normatívához ― ma már a legtöbb nyugati ország fehér lakosságát jellemző általános kor. de a „baj” már megtörtént. Jellemző módon az efféle „szenzációkat” kritikátlanul túllihegő sajtónak még az sem volt gyanús. vagyis a rasszizmusnak a mindennapok gyakorlatában megnyilvánuló pandanja. úgy is mondhatnánk: „primér fertőző góca” a tömegtájékoztatás. tekintélyes Le Monde-ot is bocsánatkérésre kényszerítette „a tévesen megbélyegzett. s mint ilyen. hogy „négy vagy öt afrikai fekete” szexuálisan molesztálta. az iraki Saad Abdulla és a német Renate Kantelberg gyógyszerészházaspár tizenéves fiát. hogy ha Leblanc kisasszony speciel fehér nácikra kente volna megtámadtatását. Ahogy a német Bild-Zeitungnak is nagyon nehezére esett a bocsánatkérés. külvárosi fiatalokkal” szemben. Jobbára mediatikus úton terjed. vagyis Fehér ― nomen est omen!) esete. A nagy port felvert seibnitzi eset kapcsán egy héten keresztül egész Németország abban a hiszemben volt. miként a . 250 fürdőző jelenlétében vízbe fojtották Josef Abdullát. hogy még durvább legyen a dolog.5. de a fantáziálását szintén készpénznek vevő. amikor Uta Schneider 21 éves gyógyszerészhallgatót és két barátját letartóztatták azzal a váddal. hogy a mitomán menyecske tulajdonképpen következetes maradt önmagához és ezúttal is színes bőrűeket vádolt meg. Időközben ugyanis leesett nála a tantusz. hogy az illető öt év alatt öt hasonló eset miatt tett feljelentést. Az etnomazochista/ antirasszista lobbi fáradhatatlan ténykedése következtében hovatovább metafizikaivá szublimálódó „eredendő fehér bűnnek”. Annak görcsös és kényszeres bizonygatása. az utólagos meakulpára bizonyosan nem kerül sor. A Bild-Zeitung szerint a bűncselekményhez.

hogy „pedofil náci” helyett csak „őskeresztény szektagurura” talál. Ami a sajtót illeti. mire egyházi felettesei azonnal felfüggesztik állásából. a Népszabadság azonban helyre tette a dolgot. az ossik és a wessik közötti kölcsönös sértegetésbe torkollik a vita. hogy egy hét alatt több mint tízezer üzenetet öntsön ki magából. Valójában az anya sugalmazta a terhelő tanúvallomásokat. Berlinből küldött tudósításában Inotai Edit elárulja. amely a chilei rendőrség presztízsét öregbíti. Michel Friedman. akik a város védelmére kelnek. de néhány évvel később a Rajna mentén ’őskeresztény’ szektát alapított. pocskondiázásnak teszik ki magukat. aki üldözői elől tolókocsival próbált kereket oldani. hogy chilei gyerekeket rontott meg és kiszolgálta Pinochet titkosrendőrségét. sok imádkozás. a Németországi Zsidók Központi Tanácsának alelnöke. köztük Konrad Creutz lelkipásztor is. a magyar nemzetes sündisznó bizonyára nem mászott volna rá a drótkefére… Az ilyesféle „mellényúlás” persze a jobb családokban is megesik. A történetből nemzeti dráma kerekedik. ezáltal fejezve ki szolidaritását a szélsőjobb áldozataival. esetenként ötven márkás prémiummal honorálva azokat. Rövidesen a keleti és a nyugati német állampolgárok. mint később a chilei Colonia Dignidad (ahol állítólagos rémtetteit elkövette): kemény fizikai munka fizetség nélkül. És nem csak ott. A Bild. hogy „a hajdani betegápolót. Közben azonban az ügyészség sem tétlenkedik és kideríti. „Vannak ugyan jobboldali szélsőségesek a környéken. A történetből médiabotrány lett. a „náci” bűn a „médiumok Waterloojává” vált. Az esetről beszámoló Magyar Nemzet sommásan „pedofil nácinak” titulálta Schaefert (nyilván szerinte a pedofília is egyfajta náci specialitás). Hosszas üldözést követően elfogták ugyanis az „ország legkeresettebb” bűnözőjének kikiáltott Paul Schaefert. A Der Tagesspiegel kifejezésével élve.pokol tornáca. de ők képtelenek lennének egy ilyen bűntettre”. teljesen mindennapos eset. hogy gyermeke szívproblémákkal küszködött. Az viszont már egyáltalán nem az. Azok. Ugyancsak 2005 márciusában történt. aki meg akarja │17 filmesíteni a sztorit. az a vád. amely ugyanazokra az elvekre épült. az is világossá vált. holott laptársaival együtt éppen ő táplálja azt a paranoiás légkört. magához vonzza Volker Schlöndorff filmrendezőt is. majd egyházi szociális gondozót először a negyvenes években bocsátották el kiskorúak megrontása miatt. piszkos üzleti versengés folyománya. sport. vagyis arab-néger utcai bandák tagjait). Kantelberg-Abdulla asszonyt fogadja Schröder kancellár. amelyet a nyugatról betelepült gyógyszerészházaspár folytatott helyi konkurensével. A nyolcvanhárom éves aggastyán ellen.” Ha tudta volna. hogy a nagy múltú balliberális napilap. hogy az oktatási törvény ellen tüntető francia gimnazistákra a külvárosokból érkező színes bőrű „fiatalok” támadtak (ahogy a politikailag korrekt francia sajtónyelv nevezi a beur-kebla. de Párizsban. a gyilkossággal megvádolt lány apjával. amelyet a szászországi igazságügy-miniszter azzal vádolt meg. hogy az egész ügy puszta rágalom. és a halottszemle jegyzőkönyvéből. A „meggyilkolt” gyerek emlékére gyászmisét tartanak. számára az ügy visszafelé sült el. állítja. és az egész ország a város internetes fórumára csatlakozik. Ebben eddig semmi különös nincs. és a „kis fehér burzsujok” közül sokakat elagyabugyáltak és kifosztottak. hogy „szabályszerűen kivégzett egy egész várost”. amelynek az átadását korábban megtagadta. történetében . az egyik bajorországi kolostorba menekült Abdulla família pedig vádlóból vádlottá válik. 2005 márciusában a magyar lapok is beszámoltak arról a „bravúros” fogásról. aki akkoriban az ügyeletes Cassandra szerepét játszotta a közélet színpadán. a helyesen gondolkodás zászlóshajója. A szülőket tévéfelvételre Berlinbe invitálja az ismert showman. amelynek következtében a közvélemény lépten-nyomon nácikat vizionál Németországban. Példa rá a Le Monde esete a külvárosi „huligánokkal”. némi megbánással körített mentegetőzésbe kezdett. és így senkinek sincs esélye bűnbe esni.

Márpedig fehérellenes vagy ― a politikailag korrekt szakzsargonnal élve ― „inverz” (megfordított) rasszizmusról beszélni a Le Monde-ban majdnem annyi. De mi mást lehetett tenni. A kérdés szakértőjeként megszólaltatott Lucienne Bui-Trong. műsorában) megszólaltatott egyik emberi jogi szervezet vezetője előállt a mostanság divatos csodagyógyszerrel: Chirac elnök kérjen bocsánatot Franciaország gyarmatosító múltjáért. Ez utóbbi szerint egyébként sem kell összetéveszteni a „tréfát. március 21. Mintha felírná a homlokára: ’gyere. Törd el a hőmérőt. vagyis lényegében azért.és világképén. Szokásuk szerint kihasználva a helyzet kínálta lehetőséget. A France 5 tévécsatornán (a szintén zsidó származású) Daniel Schneiderman április 17-én sugárzott műsorának a témacíme már önmagában is sokatmondó volt: „Fehérellenes rasszizmus: információ vagy intoxikáció?” A műsorvezető számára a dolog teljesen nyilvánvaló volt: a Le Monde újságírója hallucinált. és március 10-i számában lényegében rasszistának minő. amint erről a nézőket győzködte. Ami Schneiderman érvelését illeti. Ennek ellenére rendületlenül folytatódott a sajnálatos események sminkelése. vedd el a holmimat!’”. akkor bizonyára hazudik. mert félnek. a rendőrség belső elhárításának volt parancsnoka azonban világossá tette. Sokkal kevésbé számított ugyanis rettenetesnek. hanem egyre inkább aljas indítékból” követik el. Az általuk csak balekoknak nevezett „kis franciákról” egy másik azt mondta: „A balek az egy madár. hogy ugyanazzal a lendülettel leplezzék le a fehérellenes rasszizmust és az antiszemitizmust. 2005. A gyűlölet és a szórakozás játéka. és punktum. minthogy szerintük az előbbi csupán az utóbbi egyik változata.). ahogy azt a szolgálatban levő szociológus. mutatott rá a fehérellenes erőszak fő indítékára Bui-Trong asszony (Marianne. a lehetőségekhez képest csökkenteni próbálva a kárt. ha emelkedik a láz! Tipikus utópista gyógymód. Faji típusú támadásról volt szó: csak feketéket láttam fehéreket verni. Döntő többségükben elkö- . a bandatagok ugyanis magáért a balhé kedvéért támadnak rá a „kis fehérekre”. hogy az ilyesféle erőszakcselekményeket „egyáltalán nem politikai. Március 20-án a France 5 tévécsatornán (a zsidó származású Serge Moatti Riposte c. mert gyávák”. és hogy megverjem őket.│18 sítette a támadók indítékát.” A hasonlóképpen szentségtörő és ráadásul baloldali körökből származó vélemények hallatán a francia média sietve rükvercbe kapcsolt. hogy nagy izmos négerek megvertek kis csenevész fehéreket. A forradalmi törvényszék elé idézett szerencsétlen Luc Bronner majdhogynem bevallotta vétkét: igen. a „szemét arab” és a „szemét zsidó” viszont kétségtelenül rasszista sértésnek számít. A leglesújtóbb tanúskodás azonban egy tanártól. mintha a pápa ateistának nyilvánítaná magát! Menten összeomlik az egyház. „Ezek a ’fiatalok’ megvetik a gyöngéket”. mert ez utóbbiak nem védekeznek. […] És a bohócok közt ott voltak ezek a kis franciák az áldozatfejükkel”. az egyik trockista pedagógus-szakszervezet aktivistájától származik. a Salom Rádió és Hasomér Hacair zsidó ifjúsági szervezet petíciót indított útjára. gúnyolódott egyikük. hogy mindezt a Le Monde nyilvánosságra is hozta. aki szerint „csupán játék volt az egész. a tréfálkozás kategóriájába tartozik. hogy elvegyem a telefonjaikat. a sértést és a rasszizmust”. egy áldozat. A „szemét fehér” kifejezés. talán valóban hagyta magát manipulálni a külvárosi „fiatalok” által. ha a lap által megszólaltatott bandatagoknak eszükbe sem jutott titkolni a motivációikat? „Azért mentem oda. mint az. (a változatosság kedvéért szintén zsidó származású) Michel Kokoreff szuggerálta.először áthágott egy tabut. Az időközben politikai felhanggal telítődött ügy mély sebet ejtett a megvert gimnazisták szüleinek gondosan felépített ön. az mentes volt minden fölös komplikációtól: ha Bronner csak egyedüliként látott rasszista cselekedetet a gimnazisták szervezett megverésében. Egy harmadik szerint „a fehér balekok a földet nézik.

És mivel rasszizmusban csak a fehérek lehetnek bűnösök. akkor az gyakorlatilag sem lehet kóser. Lott pedig a pellengérre. Egyszerűen visszaszerezték. 2004. Márpedig ilyen elméleti alapon ma Nyugaton nagyon könnyen rasszistának minősülhet bárki.telezett baloldaliak. és mi számít még inkább annak. és mint a keleteurópai országokban tegnap a másként gondolkodók. amíg lehet. amikor harcba szállt az elnökségért. ha tudjuk.” Így is lehet mondani. Ha valami elméletileg tréfli. hogy manipulálták ezeket a fickókat”. de rögtön ezután magunktól is meg kellene kérdeznünk: miért hagyjuk. […] Az történt Párizsban. nem minden ember egyenlő. hogy megzavarnak. „Az békítene ki bennünket önmagunkkal. Michel Kokoreff legfőképpen azért illette szemrehányással Luc Bronnert a tévében. Íme. a szenátusi republikánus többség vezetőjét a demokraták rasszizmussal vádolták meg. hogy kifosztás. január 15. ami a párizsi régióban vagy a metróban rendszeresen történik”. „Fasiszták módjára viselkedtek”. miért vagyunk kötelesek a saját földünkön a hátunk mögé lesni. Miért hagytátok. hogy a társadalmi konfliktusoknak faji jelleget (sic!) adjunk”. és a (közel)jövőre való felkészülés végett néhány típuspéldán keresztül próbáljuk megérteni. az antirasszista diskurzus zsigeri paradoxona és feloldhatatlan abszurditása. indulatosan kifakadt: „Mi az. felvillantva a mindennapos pszichoterror természetét. A légy úgy került a tejbe. „Isten hozta a Földön! Ez a ragadozás egyik formájának látványos kifejeződése. a francia nonkonformista újságírás nagy öregje (National Hebdo. a százéves születésnapját ünneplő Strom Thurmond köszöntésekor azt találta mondani. mert szerinte „mindennél jobban kell óvakodni attól. illetve a saját │19 lelki világukat ért virtuális pofonokért legszívesebben a jobboldali kormányra kenték volna a felelősséget. hogy ha az ünnepeltre többen szavaztak volna annak idején. hogy felhívjuk magunkra a figyelmet. efelől ne legyenek kétségeink. később szintén szegregá- . a csemetéiket ért reális. árulta el az egyik anya az érintett szülők értekezletéről beszámoló Le Nouvel Observateur riporterének. mert szenátortársa. hogy így legyen? ― kérdeznénk tőlük. sopánkodik Roger Holeindre. mondta az egyik rendőrtiszt a Le Monde-ban. ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus  —— Minden ember egyenlő.). A fajok nem léteznek. elkerülhető lett volna megannyi baj. sőt szélsőbaloldaliak lévén. Legalábbis ebből a szempontból. A marxista retorikát franciára fordító rendőrség szerint valóban a lopás volt a „fiatalok” elsődleges motivációja. Az amerikai politika fél tucat legbefolyásosabb személyisége közé tartozó Trent Lott szenátort. Eszerint mégis vannak fajok. sőt bíróság elé állítanak és börtönbe vetnek”. a gyerekek kifosztásáról hallva. Ez csak a többletérték kisajátítása. amit tudtak. Még jogilag sem. egyfajta „faji” sajátossága. ha kiderülne. mielőtt beszélnénk. Akkor pedig jaj neki! „Egy valódi öncenzúra miért zár bennünket kalodába. Addig is élvezzük. hogy Thurmond 1948ban a fajok keveredését ellenző programmal kampányolt. a szabadszólás illékony mámorát. amely a fejlett nyugati demokratúrákban nehezedik a fehérekre. tódította az értekezlet szervezője a „fiatalokra” célozva. Ehhez képest a rasszizmus a fehérek specifikuma. hogy így legyen? Mert rövidesen nálunk is ugyanez lesz a helyzet. attól félve. hogy az Idea Interpol (nemzetközi gondolatrendőrség) gyakorlatában mi számít rasszizmusnak. Ezek szerint a fajok léteznek? Ki gondolta volna… 6. miközben egy harmadik szülő.

Az illetékes rendőrtiszt kommentárja: „Ez a két nő azt tette. akit csak akarunk. A belgiumi militáns mozlimvédelmi alakulat. a nagy bátorságukhoz!” (Ugyanez nem mondható el a jelenlévő „férfiakról”. közben egyikük golyót kapott a lábába. Ideje. amely például az Egyesült Államokban fogadná az „Öld a niggert. az Európai Arab Liga viszonzásképpen a tévét jelentette fel rasszizmus miatt. akiknek viszont jogukban állt a nemzeti zászlóikat lobogtatni. ha egyáltalán lenne még valaki. majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték Nick Griffint. Lott persze önkritikát gyakorolt elszólásáért. a Brit Nemzeti Párt elnökét a BBC egyik titokban felvett „dokumentuma” alapján. Bravó. Végül két törékeny szőke nő megelégelte a dolgot. a De Morgen arról számolt be. hogy a VRT (az egyébként politikailag ultrakorrekt belgiumi flamand nyelvű köztévé) által sugárzott egyik antwerpeni koncert során öt arab suhanc kétéves és hároméves fehér kisgyerekeket ütlegelt. hogy nem lehet elég korán kezdeni. szerintük rasszizmusnak számít. június 18. öld a farmert!” (Kill the Boer. így aztán 48 éven át megtarthatta posztját. A lap párhuzamot von a dél-afrikai döntés és a közé a hisztéria közé. hirtelen rávetették magukat a négerr e. arról biztosítva mindenkit. Végül a tévé biztonsági szolgálata vetett véget az inzultusnak. amely tényt a világmédia még csak említésre méltónak sem tartja.ciós programmal választották szenátorrá. miközben azt üvöltötte: „Ma a fehérek füstként fognak távozni innen. A fehéreknek csak fehér zászlót szabad lobogtatniuk. Kívül a rendőrség nem mert támadni. szemét banda! Nagyon jól tudjátok. hogy nem muzulmán nőkről van szó”. már nem csak képletesen. és túszul ejtett több tucat másikat. hogy miért. hogy fizessetek. „Faji gyűlöletre való uszítás” miatt letartóztatták. kill the farmer!) jelszót a szólásszabadság kifejeződéseként kell értelmezni. a VRT pedig feljelentést tett. Az angol Daily Telegraph tette közhírré (2002. A vád szerint egy pártgyűlésen azt mondta. Dél-Afrikában egyébként egyre több fehér farmert gyilkolnak meg a négerek a zimbabwei példa nyomán. hogy meghallgassátok az üzenetemet. a földre teperték és lefegyverezték. és hozzátette: „Így terjed ez a rossz és ártalmas hit”. kezében egy pisztollyal és egy szamurájkarddal. hogy az angol zászlót lobogtassák a Világkupa mérkőzései alatt. mígnem az idők szavának és karrierje követelményeinek engedve revideálta nézeteit. amit tenniük kellett. feltéve. Úgy látszik. Az angliai Warwick Egyetem rektorátusa megtiltotta hallgatóinak. Másként mondva: fehér gyerekeket védelmezni arab fiatalok zaklatása ellen. A flamand Pallieterke hetilap beszámolója szerint az Emberi Jogok Dél-Afrikai Bizottsága úgy ítélte meg. és az ötvenes-hatvanas években mindvégig │20 megátalkodott rasszista maradt.). bent a túszok nem mertek mozdulni. mint a rasszizmus. elkerülendő a „faji feszültség” fokozódását a színes bőrű egyetemistákkal. hogy a Korán lehetővé teszi „minden nő megkapását. A foglyok kálváriája negyven percig tartott. Elintéznivalóm van veletek. ideje. Nick . A baloldali flamand napilap. Majd csuklón lőtt még valakit.) A fehéreket en bloc gyalázó néger esetében „természetesen” szó sem esett rasszista indítékról. súlyosan megsebesítve. nyilván abból a meggondolásból. hogy egy többszörösen visszaeső néger bűnöző betört egy East Village-i bárba New Yorkban. aki ott ilyesmit ki merne ejteni a száján.” Ezután rálőtt az egyik vendégre. hogy az „Öld a búrt. öld a rappert!” szlogent. hogy semmi sem áll tőle távolabb.

szúra). A svájci szövetségi bíróság 2004. hogy a világ legidősebb politikai foglyát tudhatta magáénak.§ b. Ettől . ha már férjezettek (4. sőt ágyasává tegye valamennyi muzulmán rabszolgáját is. Márpedig ha valaki. amelynek a résztvevőit. még akkor is. jegyzi meg Gaston-Armand Amaudruz (Courrier du Continent. századot idéző ítéletéből: „A résztvevők gondolati közössége a 261. akkor minden rendben. hogy a tudományos területeken nincsenek néger Nobel-díjasok. A vizsgálóbíró szerint ezek a szavak „sértik az emberi méltóságot”. amely azonban nem tudja elfedni. 3). 24). hogy lefeküdjön a nem muzulmán rabszolgáival (4. „A törvény elítéli tehát a rasszizmust. hogy egymás között rasszista szavakat használtak. cikkelye értelmében nem teszi lehetővé a megmozdulás nyilvános jellegének a kizárását. Az a bűne. amely „a nyilvánosan kifejtett bűnös (sic!) véleményeket” rendeli szankcionálni. az előbbi jogszabály hatálya alá esett és rasszistának minősült. csupán azért. hogy ― G. a rasszizmusellenes büntetőnorma megsértése miatt. teszi hozzá Guillaume Faye. hogy valójában a „bűnös gondolat” inkvizíciójaként döntött. hanem azt is. Elítélte ugyanis egy nem nyilvános rendezvény szervezőit. május 7-én újabb premierrel gazdagította az inkvizíciós jogszolgáltatás történetét. hogy miről beszél. akkor rasszista és bűnhődnie kell. de nem határozza meg a ’faj’ fogalmát. mert kételyének adva hangot a náci gázkamrák létezését illetően. hogy a bíróságok igazsága „jogi álcájú erőszak”. hogy tipikus rendőrállammá váljon. a bíró ezeket a szavakat ’nyilvánosaknak’ ítélheti. Amaudruzt idézve ― „léteznek tehát bűnös. elítélendő gondolatok”. Ha tehát egy fehér a Koránból idéz. cikkelye. mert egy mindenki számára elérhető helyen hangzottak el”. Svájc egyébként a legjobb úton halad afelé. 2004/10). ha a gondolat hívei nem kötődnek személyesen egymáshoz. A svájci szövetségi bíróság számára az ominózus büntetőcikkely a „fügefalevél”. akikről ez alapján feltételezték. „Ha egy baráttal beszélgetünk az utcán. Ezt a tendenciát erősíti a Btk. A Korán ugyanis nemcsak azt engedi meg az │21 igazhívőnek. akit csak akar (4. 261. Scherrer tehát rasszista. Georges Sorel már anno megmondta. rasszizmussal gyanúsították. hogy kimondta azt. A magazin azon is csodálkozik. ha kihallgatnak és feljelentenek. Így aztán Svájc azzal dicsekedhet. hogy rasszista gondolatok erősödjenek és terjedjenek a számukra kedvező körökben”. a helyi Szabadságpárt elnökét. noha a meghívók névre szóltak. mert szkinhedeknek tartott személyekről volt szó. amivel minden helyi rendőr tisztában van. Idézet a bíróság XIV. de egyes esetekben mégis létezik”. hiszen 82 éves létére őt magát is azért börtönözték be hazájában. Más ok nem is lehet… Az antirasszista neototalitarizmus európai bástyájának számító Svájcban bíróság elé citálták Jürg Scherrert.-A. s mint ilyen.§ b.” Evidens. Az igazi nóvum azonban abban állt. […] Az idézett törvénycikk meg akarja akadályozni. egy étteremben vagy a vonaton. A Maxim francia társasági magazin olasz nyelvű kiadása 2002 januárjában antirasszista különszámot szentelt a négerek dicsőítésének. ha viszont az imámok teszik ugyanezt a mecsetekben. hogy a négy törvényes hitvesen felül minden nőt megkapjon. Az egyik cikk címe és alcíme önmagáért beszél: „Miért nincsenek fekete vadászpilóták? Semmiféle tudományos magyarázata nincs ennek a jelenségnek”. ő aztán tudja. majd jön a „tudományos” magyarázat: „A svéd Nobel-zsűri öntudatlan rasszizmusa miatt van ez így.Griffin szavai elmaradtak a valóságtól. amely hivatalosan nem létezik. vagyis hogy a Svájcban menedékjogért folyamodó koszovói albánok közül sokan büntetett előéletűek. amit eddig még egyetlen ítélet sem mert kimondani.

) Ad 3. hogy az iszlámista imámok eszelős prédikációi miatt kirótt ― egyébként nagyon ritka ― szankciók kompenzálásaként különösen a francia. hogy az illető a zürichi Antiszemitizmus és Rágalmazás Elleni Központ igazgatója. Ezzel kapcsolatban Guillaume Faye megemlít egy másik bizarr svájci jogesetet. annak ellenére is. Ad 2. hogy megakadályozzák az iszlám bármiféle bírálatát és semlegesítsék a bevándorlást ellenző véleményeket.│22 che) is üldözhetővé válik. iszlámellenes gyűlöletkeltés” címén. hogy a nemzetközi terrorizmus mindenekelőtt arab iszlamisták műve? Az iszlám tehát egy faj lenne? Svájcban éppúgy. Oriana Fallaci „új moszlimellenes pamfletje” kapcsán arra emlékeztetett. december 20-án egy bizonyos Frank Lübkét felmentette a „faji megkülönböztetés” vádja alól.kezdve Tell Vilmos (egykor) dicső honában a „kocsmai beszéd” (Stammtischgesprae. hetilap 2003. hasonló tematikájú könyve (A harag és a büszkeség) miatt is perbe fogták „rasszizmus. amikor ez a vágy nyíltan benne van a Koránban? Miért számít rasszizmusnak. idegengyűlölet. vajon őt is felmentették volna és megtérítették volna a büntetőeljárási költségeit? Franciaországban legalábbis. ha úgy véljük. amikor Európa meghódítására tör!” (JTC! . hogy egy laikus országban „istenkáromlásról” beszélni enyhén szólva is nonszensz). Adel Smith. „tekintetbe véve a fehér választók számát”. február). aki a kenyai Mombaszában végrehajtott Izrael-ellenes kettős merénylet után nyílt levelet írt a svájci államtanácsnak és parlamentnek. hogy abban a Vatikán elismeri: minden mozlimnak „joga van Európába vándorolni”. persze csupán a bennszülött fehér svájciak esetében. szeptember 30-i számában Joseph Ratzinger (akkor még) bíboros elárulta. istenkáromlás. tény viszont. A francia kaviárbaloldal által eltartott Libération az olasz baloldali írónő. (Köztük őt magát is ― G. Az ügyészség miért lát ’faji megkülönböztetést’ abban. amelyben többek között az állt. Az ügy pikantériáját többek között az adta. de ő maga nem nagyon hisz benne. ezáltal kivételezett és érinthetetlen helyzetbe hozva az iszlámot éppen akkor. . A fejekben e téren uralkodó totális zűrzavart tükröző felsorolás nem fedi ugyan a Fallacinak ténylegesen felrótt „bűnöket” (kezdve azzal. Egy palesztin feljelentése alapján eljárás indult Lübke ellen. Meddig fog elmenni az iszlám bírálata elleni megtorlás? Sajnos úgy tűnik. az olaszországi mozlimok konvertita szóvivője „szégyenletes és súlyos diszkrimináció kifejezéseként és a vallásos rasszizmus jeleként” minősítette a II. hogy „az iszlám hitelvének tartja a világuralmat”. hogy egy néger pápa megválasztásának az esélye ugyan felvetődött a Vatikánban. A német Bunte c. Szent ég! Eszerint a fehér bíborosok is raszszisták lennének? Egy 2004. Ehhez Guillaume Faye a következő impertinens megjegyzést fűzte: „Ad 1. ehhez nagyon hasonló beszédért.I. a belga és a svájci állam kíméletlen megtorlást alkalmaz mindenki ellen. János Pál pápa által is aláírt dokumentumot. az antirasszista törvényeket azért instrumentalizálják. mint Franciaországban. ha valaki arra emlékeztet. amely azonban végül a felmentésével és kártalanításával végződött. de nem támogatja a muzulmán férfiak és keresztény nők közötti vegyes házasságokat a gyermekek nevelése és a hitvesek jogai terén szerzett keserű tapasztalatok miatt. hogy az iszlám uralni akarja a világot. Ha ezeket a nyilvános szavakat nem egy zsidó mondta volna ki. A zürichi bíróság 2004. szigorúan megbüntettek nem zsidókat. május 13-án közzétett vatikáni dokumentum (Erga Migrantes Caritas Christi) szerint a Szentszék kiáll ugyan a bevándorlók jogainak az elismeréséért. aki ’iszlámgyűlölő’. 2005. hogy a szerzőt Franciaországban már az előző.

mint a faji különválás. felszolgálóként vagy biztonsági emberként. hogy ne vegyük észre. 7. szajkózzák azok a széplelkek. Ugyanaz történik tehát manapság Franciaországban és Nyugat-Európának a harmadik világbeli bevándorlástól leginkább veszélyeztetett többi országában. és manapság a rasszistákat aposztrofálja ugyanígy. milyen szerencsétlenségekhez és mértéktelen rendetlenséghez vezet a nem európai bevándorlók tömeges érkezése és bizonyos negyedekben való csoportosulása. illetve annak intézményesült formája. A jelenség. hogy „a szándékos vakság a legveszélyesebb ideológia. Az immáron Európa talán „legszínesebb” utcaképét produkáló Franciaországban a szociológiai felmérések egyértelműen azt tanúsítják. mint ami az Egyesült Államokban mindig is folyt a hivatalos melting pot (olvasztó tégely)- . mielőtt felszabadításként kirobban”.hogy akárcsak korábban Guillaume Faye-t. Ez az értelmiség azóta már továbbhaladt. ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus  —— „Minden antikommunista egy szemét”. valójában a külvárosok társadalmi és etnikai homogenizációjához vezet. ugyanúgy keveredve egymással. A róka fogta csuka esete. Freud szerint „az elfojtott realitás előbb tabuként. hogy az iszlám nem „fehér” vallás. Maurice Schumann kereszténydemokrata politikus. Ez a gyakorlatban az állandó költözések által nyilvánul meg. majd elnyomhatatlan evidenciaként. akik akarnak és mernek is szabadok lenni. Mivel fajok hivatalosan nem léteznek és faji jellegzetességek sincsenek. az EU egyik ősatyja már idejekorán megírta az Une grande imprudence (Nagy óvatlanság) c. hogy ők csupán „biológiailag realisták”. egy olyan társadalmi élet keretében. az apartheid. Nézőpont kérdése az egész. Alig van gyalázatosabb dolog a világon. az embereknek a bőrszínüktől függetlenül a legnagyobb harmóniában kellene élniük egymás mellett. amelyek ily módon tiltott zónákká alakulnak” ― ti. legyőzhetetlen kísértésként telepszik meg. amelyek eredményeként egymás után egész városnegyedek alakulnak át etnikai gettókká. hogy az etnikai keveredést népszerűsítő folyamatos propaganda ellenére a „retardált” bennszülöttek leghőbb vágya az. esetleg mondén társasági eseményen ― ruhatárosként. őt is a mohamedán vallási dogma által │23 üldözendőnek tartott „istenkáromlást” is magába foglaló rasszizmus vádjával idézték bíróság elé. Nyugaton a rasszisták azt tartják magukról. Az alábbiakban olyan tabumentesítő információk következnek ― főleg az antirasszista offenzíva legfőbb haszonélvezőinek számító négerek vonatkozásában ― amelyek akár „felszabadításként” is értékelhetők. akiket rasszistának nyilvánít. hogy továbbra is a megszokott fehér környezetben élhessenek. a szegregáció. a tévében. Legalábbis azok számára. könyvében. amely ― értékelésük szerint ― „az erőszakon és a kulturális szokások szükségszerű elismerésén alapszik a különvált identitások számára”. Ezt az idillikus „tejeskávésító” ideált azonban sajnálatos módon minduntalan megcáfolja az élet. amelyet a szociológusok szégyenlősen „közösségi visszavonulásnak” (repli communautaire) vagy „etnilizációnak” neveznek. mint kávé a tejjel. Az iszlám elleni támadásokat rasszistának nyilvánítva a nyugati joggyakorlat tehát implicite elismeri. Márpedig vaknak kell lenni ahhoz. pontosabban azokat. akik színes bőrűt legfeljebb mutatóban látnak. deklarálta egykor Sartre a haladó nyugati értelmiség csaknem általános véleményét visszhangozva. az őslakosok számára.

február). ahogy arrafelé az alacsony iskolázottságú „kék galléros” réteget nevezik. az az Egyesült Államokban tehát mindig is „elfogadott gyakorlatnak” számított. a valós helyzetet konstatálva megállapította: „A szeparatizmus elfogadott gyakorlattá vált. az apartheidellenes fehérek baloldali törpepártjának. Talán mindig is az volt. pontosítja csalódottságának okait Suzman (The Age. hogy „saját közösségében a fekete polgárság kisebb arányú a többi etnikai csoporthoz viszonyít- . mintsem hogy kevert lakosságú vagy fehér környékre költöznének. a ZOG (cionista megszálló kormány)-ellenes lövészegyletek és magánmilíciák tagjai. Ahelyett. ahogy azt a Los Angeles Times egyik legutóbbi cikke kimutatta. 2004. amelyek hatástalanságát elsők között a kínai származású amerikai szociológus. május 16. Az amerikai fehérek szennyeséért a dél-afrikai fehéreket „feketítették be”. hogy munkahelyeket létesítene. Mandela cimborája és támogatója. a búr ellenállás militáns erejének számító Afrikaanse Weerstandsbeweging egykori vezetője mondta. A szegények egyáltalán nem profitáltak az Afrikai Nemzeti Kongresszus győzelméből. A pozitív diszkrimináció (affirmativ action) nyíltan rasszista ― merthogy az objektív képességek és adottságok helyett faji kritériumokon alapuló — gyakorlata vezetett egyébként egy sajátos fehér szociológiai kategória.│24 talán nem csak és nem is elsősorban a fehérek sajátossága. Közéjük tartozott az a Timothy McVeigh is.” Minden világos. de mint azt a New York Times nemrég megállapította. amikor még a fehérek voltak a hatalmon.). Amiért a dél-afrikai fehér apartheidállamot egykor a nemzetek szégyenpadjára ültették. akit a néger hatalomátvétel után haladéktalanul börtönbe vetettek. vagyis a hatdobozos pakolásban sört vásárlók körében. milliókat pazarol fegyverekre és magánrepülőkre vagy Haiti támogatására”. sok más fehérhez hasonlóan. ráadásul pedig az Afrikai Nemzeti Kongresszus által uralt jelenlegi kormányzat „fehérellenes rasszizmust folytat és sorsukra hagyja a szegény feketéket”. a félezernél is több fehér radikális „önvédelmi szervezet” aktivistái. miszerint „kritikus módokon a fehérek és a feketék ma még inkább különválnak. az ország „harmadik világiasodását” vetítve elő. Soraikból kerülnek ki a szövetségi bürokrácia legelszántabb bírálói. írta az „integráció nagy hazugságát” leleplező cikkében Robert Scheer (Playboy. a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Ráadásul a különválás óhaja egyál. Ez a kormány úgy herdálja el a bevételeket. „A feketék számára a nagyobb gazdasági siker. nem ösztönöz a nagyobb fajkeveredésre. ahogy egy részeg tengerész tenné. aki az őket ért sérelmek miatti felháborodását az Oklahoma City-beli FBI-irodaház felrobbantásával fejezte ki 1995.ideológia ellenére ― vagyis de facto szegregáció. Márpedig utólag az is kiderült. az egyetemi élet gyakran teljesen szegregált”. amit pedig most megengedhetnének maguknak. hogy mindezt nem egy Eugene Terre-Blanche. hanem Helen Suzman. mint valaha”. „Valami sokkal jobbat reméltem. Amerikában ez lett tehát a feketék felzárkóztatására hivatott utópisztikus társadalmi-állami intézkedések egyik hozadéka. mindenekelőtt a Sixpack Joe-k. és miután már az alcímben arra a sokkoló kijelentésre ragadtatta magát. a jómódú feketék egyre inkább a többi fekete között telepednek le. hogy a „demokrácia sokkal egészségesebb volt az apartheid idején”. Fekete diákok most sokkal nagyobb számban járnak egyetemre. úgy tűnik. 1996. A legszebb az egészben. megállapítva. az úgynevezett AWM (angry white man). április 19-én. és számít ma is. A kvalifikált állások betöltésekor a fehérek rovására a feketéknek kedvező pozitív diszkrimináció következtében a fehér diplomások ezrei hagyják el évente Dél-Afrikát. Lin Tan Lee leplezte le (neki megvolt hozzá a mersze). a Haladó Pártnak egykori alapítója. akinek a gyermekei. kivándoroltak az országból. a néger hatalom katasztrofális ténykedését tapasztalva. vagyis „dühös fehér ember” megjelenéséhez az Egyesült Államokban. Valójában.

megerősítve a francia Libération egyik helyszíni riportját. aki szerint „Latin-Amerikában […] bizonyos tekintetben jobban érződik a rasszizmus. Nálunk ez a hagyomány vagy folyamat vagy kultúra nem létezett. hogy az Egyesült Államokban. illetve a fehérek 1. Chicago. Párizs 2000). szemben a hasonló korú spanyol ajkú férfiak 3. még mindig nem hatoltak be a hatalom felső köreibe. 1996. ahol a lakossághoz hasonlóan a börtönlakókat is faji alapon tartják számon. néhány kivételtől eltekintve. nevezetesen az ázsiaiakhoz viszonyítva. sem a hadseregben. hogy a sokfajú Brazíliában. annál lejjebb rangsoroltatik a társadalmi ranglétrán. mint a színleg antirasszista Brazília! Közvetett módon ugyanezt támasztja alá Richard Rodriguez mexikói származású amerikai publicista is. és a négereket (a futballisták kivételével) a semminél is kevesebbre tartják. ugyanis minél több néger vér folyik valakinek az ereiben. A riporter egészen odáig megy. tehát minél sötétebb a bőre. hogy a lakosságnak csupán 1. október 17. mint az Egyesült Államokban” (Courrier International. hogy kijelenti: végeredményben az apartheid régi Dél-Afrikája „kevésbé volt rasszista”.2 százalékát. és hogy egy élő hagyományról van szó. az egyetemeken irányukban megnyilvánuló számos pozitív megkülönböztető intézkedés ellenére. és a kiemelkedő értékteremtő és magas technikai tudást igénylő foglalkozásokban │25 a feketék jelenléte nagyon gyönge a többi etnikai csoporthoz. viszont a gyarmatosítás időszakából örökölt és „jól befészkelt előítéletek szerint a bűnözők. Nyilván valami hasonlót tapasztalhatnak a kubaiak is a színes bőrűekre vonatkozó előbbi „előítéleteik” rögzülésekor.6 százaléka van rács mögött. az 1976 és 1999 közötti időszak bűneseteit osztályozva az igazságügyi minisztérium megállapította. A L’Express kubai tudósítója és az AFP francia hírügynökség egykori havannai irodavezetője azt írja. hogy ― a hivatalos népszámlálási adatokkal ellentétben ― a kubai lakosság kétharmada ugyan színes bőrű. amikor az afrikai országok adósságának elengedését forszírozó Blair brit miniszterelnöknek. La transition confisquée. és azokból a boldog időkből származnak. 1999-ben pedig a 27 százalékát. hogy „mi mind tudjuk. amikor a tapasztalatot még nem akarták minden áron a politikai korrektség spanyolcsizmájába szorítani. a multikulturalizmus másik „mintaállamában”. Elég az hozzá.6. Legutóbb Putyin orosz elnök is előítéletesen nyilatkozott a négerekről. Mint tudjuk. sem a pártban. ahol mindazonáltal tovább élő hagyomány az egykor virginiai kormányzók által kitalált „egy csöpp vér” elmélete (one drop theory). Mindennek az említett faji hierarchia felállítása szempontjából van jelentősége. Írásában hasonló megállapítást tesz Brazília vonatkozásában is. ahol több tucat kifejezés használatos az emberek bőrszín szerinti megkülönböztetésére. azt „Doktor Castro szigetéről” szóló könyvükben Corinne Cumerlato és Denis Rousseau is megerősíti. miszerint mindenki feketének számít. Szó sem lehet tehát faji diszkriminációról” (Journal of Social Sciences. az ősi népi bölcsességek többnyire tapasztalati tényeken nyugszanak. „mindazonáltal negyven évvel később. sem a kormányban”. s bár kétségtelenül ők profitáltak legtöbbet a szocialista forradalomból. Összehasonlításképpen: az USA-ban a huszonéves fekete férfiak 12. azt találta mondani.va. Ez a felfogás még a kommunista Kubából sem veszett ki. alkoholisták és mindenféle naplopók elsősorban színes bőrűek” (L’ ile du docteur Castro.1 százalékát kitevő 14 és 24 év közötti négerek követték el 1993-ban a gyilkosságok 33. hogy az afrikai országok lakói felfalták ellenfeleiket. valójában látványos faji hierarchia érvényesül.).7 százalékával. így nem érzem . amely arról számolt be. Stock. 2002. augusztus). amelynek az alkotmánya a lehető legantirasszistább. akinek egy csöppnyi néger vér is folyik az ereiben. aki megbeszélésükön felvetette az emberi jogok oroszországi helyzetét is.

Az eredetileg a zsidók által exkluzív igénnyel kifejlesztett „mártírokrata” szerepkört egyre inkább kisajátító négerek ― talán a kannibalizmus kivételével ― lényegében minden bajukért a fehéreket teszik felelőssé. amely létezik is meg nem is. a megfelelő kezelés elmaradása esetén pedig halálhoz vezet. Területe 50 ezer négyzetkilométer. A létező szocializmus katasztrofális bukását konstatálva a világmegváltás fanatikusai egy újabb „nemes ügyet” . De azért az emberek „természetesen” teljesen egyenértékűek. és ahogy az Emeka Ani főszereplésével 1998-ban forgatott I Hate my village (Gyűlölöm a falumat) című nigériai kultuszfilmből is kiderül. Ezzel együtt az osztályok nélküli társadalom eszkatologikus vágyálmát a fajok nélküli emberiség kimérája váltotta fel. mert mint azt György Zsombor írja a Magyar Nemzetben (2005. 8. június 13. szerintük a gyarmatosítás traumája. hogy a faji kérdés mára fatálissá vált. a természet pusztítás katasztrofális. Haiti 1804-ben lett független. ha úgy vesszük. de ez nem jelent gyógyulást. a bűnözés csaknem ismeretlen. kiszedték tüdejüket és más testrészeiket. egyáltalán nem a múlt része. az írástudatlanság aránya 6. hogy a függetlenség kivívása után csaknem fél évszázaddal Afrikában nem jutnak egyről a kettőre.). szerintük a rabszolgaság traumájára.4 százalékos (1985).” Nos hát. az életszínvonal pedig egyik legalacsonyabb a világon. A történelmi lehetőségek. lakossága négymillió fő. hogy megették azokat”. Területe 28 ezer négyzetkilométernyi. lakossága nyolcmilliós. Ezt egyébként a napjainkban is dúló kongói polgárháború „élesben” is bizonyítja. de a jelek szerint „lényegi” különbség van: Costa Rica lakói csaknem száz százalékban fehérek. a természetvédelem példaszerű. Éppen ellenkezőleg: a betegség súlyosbodásához. éghajlati viszonyok terén csaknem megegyező két latinamerikai ország között csupán egyetlen. Az. Costa Rica 1821-ben nyerte el függetlenségét a spanyoloktól. A kórházi ágyak számát tekintve a nyugati félteke legrosszabbul ellátott országa. miután népe kiűzte a francia gyarmatosítókat. hogy a rabszolgaság eltörlése után csaknem másfél évszázaddal Amerikában sem jutottak sokkal előbbre. Az. A világ egyik legfejlettebb társadalmi jóléti rendszere. „a nyilvános kivégzéseken a lázadók gyakran feldarabolták áldozataikat. majd volt. a haitiak viszont csaknem száz százalékban négerek. A progresszista baloldal démonológiájában az ördögi figura posztján időközben őrségváltás történt és az egykori „népnyúzó kapitalista” helyébe mára a „fajgyűlölő rasszista” lépett. Vagy mégsem? Íme.4 százalékos (1985). képességek és adottságok tekintetében a nem létező fekete faj természetesen teljesen egyenértékű a nem létező fehérrel. Latin-Amerika legmagasabb életszínvonala. Az eredmény önmagáért beszél. Mert intelligencia.jogosnak az összehasonlítást Oroszország és Afrika között. hogy el kell fojtani a kísértés és az elmerülés elkerülése végett”. természeti adottságok. ahol az írástudatlanság aránya 62. egy iskolapélda. Minden beteg civilizáció igyekszik cenzúrázni és tabutizálni betegsége valóságát. │26 a kannibalizmus Afrikában valóban „hagyományos kulturális folyamat”. a bruttó nemzeti termék (GNP) tekintetében Latin-Amerika messze legalacsonyabb szinten álló országa. Jelenlegi tagadása annak a kvázi-pszichotikus jele és bizonyítéka. és valójában ― az oidipuszi komplexussal kapcsolatos freudi formulával élve ― „evidenciaként és olyan hatalmas és nehéz jelenlétként adódik. a bűnözés az egeket ostromolja. ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus  —— Az uralkodó ideológia számára a faj tehát egyfajta „metafizikai démonnak” (Guillaume Faye) számít.

december 10. Miután Finkielkraut kinyitotta a száját és elkezdett beszélni. hogy a francia. Sollers-nek. hogy „az iszlám bárminemű bírálata rasszista színben tűnjön fel”. az antifasiszták antiszemitizmusa a veszélyes”. a rasszista antiszemitizmusnak nincs jövője Európában. hogy nem hagyta magát megfélemlíteni”. „jelentős érdeme. radikálisan megváltoztatva a leosztást és egyúttal alaposan összezavarva az antirasszista teológia elméleti alapjait is. hogy az antiszemitizmus ma mindenekelőtt a muzulmánok sajátossága. hogy éppen az ő egykori kis védenceik azok. azzal a felkiáltással. hanem érveket találnak a felmentésére”. Ráadásul pedig. 2004/3. és „valóban létezik az iszlám bevándorlás részéről egy vallásos. május 24. a gyermekeiket inzultálják az iskolákban és lehetetlenné teszik a holokauszt oktatását a történelemórákon. AlainGérard Slama ugyanakkor szóvá tette.eszkábáltak maguknak: az osztályharc helyett immáron az antirasszista harcra es. a lumpenproletár mint szimbolikus mártír és megváltó helyét pedig a színes bőrű bevándorló foglalta el deliráns képzeletükben. hogy a médiumok és a hatóságok igyekeznek bagatellizálni a színes bőrű „fiatalok” (értsd: bandatagok) által elkövetett zsidóellenes cselekményeket. a franciaországi Antiszemitizmus és Rasszizmus Elleni Liga (LICRA) tisztségviselője a maga részéről rámutatott. Lévynek. hogy nem tartja rasszistának Oriana Fallaci nagy port felvert iszlámellenes könyvét sem (A harag és a büszkeség). s meg akartam védeni a gondolatszabadságot. Glucksmann-nak. Ha jól értjük. Finkielkrautnak. hogy „a szélsőjobboldali. 2002. egy magafajta kozmopolitától merőben szokatlan. az őshonos európaiak önvédelmi kísérleteinek legvadabb ostorozója. Életcéljuk és lételemük ugyanis jottányit sem változott. és ugyanazzal a gondolati „koherenciával” ― a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott egyik interjújában (utánközlés: Valóság. hogy „az antiszemita . Szerinte ugyanis „a baloldali radikálisok nem küzdenek az antiszemitizmus ellen. André Glucksmann sem maradhatott le tőle. Lanzmann-nak és a hasonszőrűeknek ugyanis rá kellett döbbenniük. és Bernard-Henry Lévynek a gojok „atavisztikus” zsidóellenességéről szóló tézisét cáfolva megállapította. hanem inkább fékezni. hiszen a káosz. Mincnek. európai és amerikai egyetemeken igenis erős a baloldali antiszemitizmus. etnikai.│27 küsznek. a rasszizmusellenes harc „vörös gárdája”. A remélt világforradalom elmaradása miatt a fehér munkásosztályból kiábrándult exmarxisták és kriptotrockisták a harmadik világból érkező „külső proletariátusba” (Toynbee) helyezték át minden reményüket. Az idillnek azonban a palesztin intifáda és az iszlám ébredés egyszer s mindenkorra véget vetett. […] Az éberek. és a Frankfurter Allgemeine Zeitungban ő is megerősítette. cinkosa és riválisa. a felfordulás és az anarchia egy bizonyos lelki diszpozíció állandó szükségletei.). 2001. ezért alkották meg az iszlámellenesség „hihetetlen koncepcióját” is. és úgymond „felszabadítja a szót” (Le Point. hogy ő nem ilyen lovat akart. konkrétan a „baloldali antiszemitizmus” veszélyéről. sőt ― paradox módon ― faji (sic!) antiszemitizmus…” (Le Figaro. Sormannak. Finkielkraut egészen odáig megy. aki szerinte csupán tabukat tört. antiszemita graffitiket pingálnak. akik zsinagógákat gyújtogatnak. Brucknernek.). Franciaországban ez a ― főleg zsidó származású főkolomposai által mozgatott ― peticionista értelmiség volt a harmadik világból Európára zúduló bevándorlás leglel kesebb támogatója. mint Tamás Gáspár Miklós Budapesten. a multikulturalizmust erőltető világlobbi egyik emblematikus figurája hirtelen hátraarcot csinál és mossa a kezeit. Alain Finkielkraut ― aki Párizsban nagyjából ugyanazt a szerepet játssza. éppen ezért igencsak hiteltelen módon az alábbiakkal zárta mondandóját: „Én nem meggyorsítani akartam a nemzet multikulturális társadalommá való átalakulását. Ellen akartam állni a közösségek (!?) és kisebbségek (!?) nyomásának. de a világ egyetlen törvényszékké alakult át”. Marc Knobel.) maga is deklarálta.

(Ha nem mentalitásbeli kérdés lenne. hogy a fehérek gazdasági-technológiai-humanitárius segítsége nélkül Afrika egykettőre a kőkorszakba zuhanna vissza. hozzátéve. blackmap. 2004.). hogy Michael Schudrich lengyelországi főrabbi kikérte magának a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság legutóbbi jelentését. mert ez az ő bizniszük! Most elég felgyűrni az ing ujját. A mentalitások csatája ez. hogy „igazságtalan összehasonlítani a lengyelországi antiszemita érzelmet például a franciaországi helyzettel. február 18. mint amennyien az elátkozott és kárhoztatott európai gyarmatosítás időszakában voltak. ahol egyes kerületekben a zsidók már az utcára sem mernek kimenni” (in National Hebdo. Ahogy azt sem. Szinte tökélyre fejlesztették az ún. amelynek eredményeként ma csupán a fehérek számítanak potenciális „antiszemitáknak”. és még kevesebben magyarázni. Ez egy tagadhatatlan tény.com). „Hazugság azt mondani. Egyesek a rabszolgaságot.). június 23. az afrikaiak automatikusan a fehér embertől várják a megváltást. 2001. Ami pedig az arab országokban (jelesül . M’bala M’bala Dieudonné franciaországi néger humorista szerint a nézeteltérést valójában az váltotta ki. amelyben a predátor csap össze a parazitával. Lassanként már a mestereiken is túltesznek. Heuréka. a zsidó lobbi ezt nem viseli el. amely a segélyekért és támogatásokért való szüntelen kuncsorgásban. és ez jogot ad az elismeréshez!” (www. hogy „mivel a kollektív tudatalattiban a fekete hordozza a szenvedést. az állami infrastruktúrák működtetésétől a légi szállításig. a szemita arabok és általában is a színes bőrűek viszont nem. mások a holokausztot akarják „készpénzre váltani”. Túlzás nélkül állítható. járványok és éhínségek fenyegeti őket vagy csak egymást fenyegetik. akkor vajon az örmények miért nem követelnek pénzbeli jóvátételt a törököktől az általuk elszenvedett genocídiumért. az alapja pedig egyfajta genetikailag kódolt mentális infantilizmus. Ezzel ő is kipellengérezte a nyugati joggyakorlat devianciáját. hazugság a lengyelekkel és a lengyelországi zsidó közösséggel szemben egyaránt”. jelentette ki a főrabbi az AFP francia hírügynökségnek. 2005. Az egészségügytől az aknamentesítésig.) Míg az Európába bevándorló arab muzulmánok jobbára vallási-politikai. a természetvédelemtől az ásványkincsek kiaknázásáig. Eszerint tehát a fehérektől kizsarolható különféle kárpótlások és jóvátételek körül folyik a marakodás. hogy a │28 mintegy hatvan őrizetbe vett személy közül csupán öt szélsőjobboldali ellen indítottak jogi eljárást. érzelmi zsarolásban és szánalomébresztésben nyilvánul meg.jellegű ’megfélemlítések’ százai kapcsán készített jelentésből az derült ki. vagyis az eltartottként való létezés felelőtlensége. mintha a többiek nem is lettek volna valóban antiszemiták!” (Le Figaro. Ha természeti katasztrófák. a spanyolok az araboktól a majdnem nyolc évszázados megszállásért?) A négereknek mindenesetre volt kiktől tanulniuk. amely „nagyon nyugtalanítónak” tartja a lengyel társadalomban tapasztalható antiszemitizmus problémáját. ahol ne a fehérek végeznék még ma is a munka dandárját. hogy Lengyelország Európa legantiszemitább országa. hogy a zsidóellenes „erőszakos cselekmények tettesei lényegileg az arab-muzulmán bevándorlásból származó fiatalok” (Le Figaro. még ha kevesen is merik hangoztatni. a franciaországi judaizmus csúcsszerveként fungáló CRIF elnökének is el kellett ismernie. tehát éppen kétszer annyian. a magyarok ugyancsak a törököktől a százötven éves gyarmatosításért. heu me miserum! Ezek után nem meglepő. november 7. megmutatni a hónaljban a nyilvántartási számot. addig a négerek (vallásuktól függetlenül) sokkal inkább egzisztenciális-anyagi okokból fordultak egykori patrónusaik és fogadatlan prókátoraik ellen. mizerabilizmus gyakorlatát. hogy napjainkban Fekete-Afrika lakosságának 70 százaléka analfabéta. Még magának Roger Cukiermannak. a fekete földrészen szinte alig van olyan terület.

magyaroknak is kedvünk támadna sajnáltatni magunkat. Magyar Demokrata. és a tanulókat egy szürrealista programnak vetik alá: megtanítják nekik a halottak mosdatását és a házasságtörő nő megkorbácsolását!” (Le Figaro. akik pedig maguk is alaposan kivették a részüket a rabszolga-kereskedelemből.). IQ and the Wealth of Nations. Dinesh D’Souza indiai származású amerikai kutató. hogy még nézni is gyötrelem… És alig van olyan török. Marokkó: 85. május 15. sorba állítva őket ebben a városban a velencei és genovai kalmárok bódéi között. Praeger. itt és most csak annyit. sírva és nyögve. Isten hozott Európában! Szerencsére a franciák és a hollandok nem így gondolják. Vanhanen.│29 bizált iskolákban a nyolcvanas évek óta vallásos oktatás váltotta fel a tudományokat és a karteziánus szellemiséget. nyolc vagy tíz rabszolgája. akiket megöltek és lefejeztek. Lynn és T.). mindannyiukat rabszolgáikká tették. a kérdés szakértője egyébként is megállapította. amelyeket teljesen leromboltak. […] ahogy az állatokat hajtják a vásárba. SHF). november 27. Törökország.) Tejszínhab a csokitortán. hogy amerikai kutatók ― politikailag igencsak inkorrekt módon ― összehasonlító vizsgálatot végeztek a különböző országok statisztikai IQ-szintje tekintetében (a középszint par definitionem 100as lévén). Éd. Szerbiát. 2004. Kongó: 65 (R. Isten kegyelméért és a keresztények segítségéért esdekelve. Boszniát és különösen a Magyar Királyságot. Csoda. Arezki Ait Larbira hagyatkozva „az ara. nem pedig az afrikaiaknak. valaha nemes keresztények. íme egy konstantinápolyi pap 1442. 2002. hogy egyrészt a négereknek elsősorban is a korabeli rabszolga-kereskedést monopolizáló zsidókkal (lásd: id.Algériában) jellemzi az oktatás „színvonalát”. Bulgáriát. 2005. cikk) kellene rendezniük a számlát. a környéküket pedig felperzselték. ahogy a madarakat viszik a piacra. anélkül hogy bárki is egy szót merne szólni… Láttunk kisgyermekeket és fiatal szüzeket kalickába zártan. Ha pedig a szánalomébresztés professzionistáit követve esetleg nekünk. harmadrészt pedig Afrikában és a Közel-Keleten számos helyen még ma is létezik a de facto rabszolgaság. február 3-án kelt levelének részlete. akik küldöttségeket menesztettek Nyugatra az abolíció elleni tiltakozásként. de Wavrin. A többfa- . „Az USA világhatalmi pozícióját legjobban Európa mint lehetséges konkurens destabilizációjával lehet biztosítani. ahol csak elhaladnak. fehéreknek. akik eladták őket” (idézte a Le Figaro. Oláhországot. és nem számolva a falvakat. kipusztítottak és leromboltak megannyi királyságot és országot. tehát a négereknek éppen elég söprögetni valójuk lenne a saját házuk táján is. január 3. Dalmáciát. Anciennes Chroniques d’Angleterre. a párizsi Bibliotheque Nationale kéziratgyűjteményéből: „A törökök hat év alatt … több mint négyszázezer keresztényt hurcoltak el keresztény földről. hogy „éppen a rabszolga-kereskedelemből hasznot húzó afrikai törzsfők voltak azok. másrészt a fehérek kulpabilizálása valójában az arabok felmentését szolgálja. Transzilvániát. akik őket szolgálják élvezeteikben nagyon hitványul és szégyenletesen…” (J. három jellemző eredmény: Belgium: 100. és mert nem akarnak szívességet tenni az amerikaiaknak. nem számolva az öregeket és betegeket. akinek ne lenne legalább hat. kastélyokat és városokat. Íme. mindenekelőtt ezért torpedózták meg az EU-alkotmányt. Westport/Connecticut 2002). […] Az afrikai rabszolgák leszármazottai a fehér idegenek erőfeszítéseinek köszönhetik a szabadságukat. mert nem tudták magukkal vinni őket. amit mi magunk láttunk a saját szemünkkel és látunk minden nap: szegény keresztény férfiakat és nőket vasláncra fűzve szolgaságba hurcolni. hogy a fehérek nélkül csődbe jutna Afrika? Mivel a rabszolgaság témájával korábban már részletesebben foglalkoztunk („A bűntudat kufárai”.

hogy például Tom Brower „náci aranyról” szóló könyvének az elolvasása. január 20-án közzétett Mapping the Global Future c. Megirigyelve a zsidók soa-bizniszben realizált hasznát. ugyanakkor pedig gazdasági és kulturális tehertételnek. A „holokauszt-iparról” Norman Finkelstein azonos című és Roger Garaudy Az izraeli politikát megalapozó mítoszok c.júvá vált Európát túlságosan is le fogja kötni ez a probléma ahhoz. de a holokauszt jövedelmezőségéhez képest bagatell az egész. A fehér ősök által elkövetett állítólagos „történelmi bűnök” miatt az utódaikban mesterségesen gerjesztett bűntudatot kihasználó mártirokraták között éles konkurenciaharc dúl a „leginkább üldözött” címért és a vele járó anyagi előnyökért. hárommilliárd forint) honoráriumot követelt ügyfeleitől. amelyben egy horogkereszt is látható. újabban a négerek is vérszemet kaptak. akiknek a számla átvizsgálásakor feltűnt. ahogy remélhetőleg a többi európai néppel is számolniuk kell majd. és ennek következményeként a tömeges „szellemi elnégeresedés” kedvezményezett helyzetbe hozta ugyan a feketéket a népszórakoztatás (sport. akik fiatalon a német nemzetiszocializmustól szenvedtek. hogy egy ősi ázsiai szerencseszimbólumról van szó. amelyekből kitűnik. Erre szolgál a rabszolgaság tematizálása. Amikor pedig néhány éve megjelent a piacon egy új videojáték. a londoni Times ― mintegy a kérdésben uralkodó „morál” érzékeltetésére ― közzétette. A néger zenében és táncban gyökerező amerikai „jazz–civilizáció” (F. hogy belea. F. jelentése Törökország belépését elkerülhetetlennek ítéli. hogy a kártérítésre jogosult zsidók örököseit a svájci bankokkal szemben képviselő kilenc fős ügyvédi csoport 13 és félmillió dolláros (kb. popzene. mintha az emberi szenvedésnek precízen kikalibrálható ára lenne a szörnyűségek zsibvásárán. Annak idején. hogy haszonélvezői nem szívesen osztozkodnak rajta. hogy a második világháborús zsidó szenvedéstörténet kimeríthetetlen üzleti lehetőségek tárháza. mert „az erős török muzulmán népesség megoldhatatlan problémákat fog okozni”. egyszerűen csak a népességük által alkotott erőre való tekintettel”. 9. félmillió forint) került. pontosan 2369 dollárjukba (kb. Céline) világméretű térhódítása. Scott Fitzgerald) vagy „tam-tam kultúra” (L. írja az amerikai hegemonisztikus törekvések főideológusa. film) területén.│30 vatkozzon a világpolitikába. a holokauszt-lobbi képviseletében fellépő Kenneth Jacobson a jelkép eltüntetését követelte. Zbigniew Brzezinski a Let the cat out of the bag c. és egyesek közülük alaposan profitálnak is belőle. ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus  —— Napjaink nyugati társadalmaiban az emberijogizmus által kiváltott önostorozó mentalitás irigylésre méltó anyagi lehetőségek forrásává tette az áldozati státust. és természetesen anyagi kárpótlást mindazoknak. márpedig egyesek fantáziája szinte határtalan. tanulmányában. és . Ebben a játékban fontos szereplők lennének a törökök. Teljesen természetes. amikor éppen Svájc került sorra a megpumpolandók listáján. Az igényeknek csak a fantázia szab határt. többé már nem érik be a show-bizniszben eléjük vetett színes üveggyöngyökkel. könyvéből tájékozódhatnak a magyar olvasók. a japán gyártó hiába hivatkozott arra. Valahogy orvosolni kellett ezt a négerek szemszögéből igencsak sajnálatos anomáliát. Különösen a pénzszerzési lehetőségek kiaknázása terén. és úgy tűnik. amelyért az egyik ügyvéd egy teljes napi munkadíjat számolt fel. A CIA 2005. A lelkiismeret lelkiismeretlen vámszedői mások lelkiismeretére apellálva tömik tele a zsebeiket. valamint az EU-n belüli konfliktusok legfőbb tényezőjének tartja. Brzezinskihez hasonlóan a CIA sem számolt azonban a franciákkal és a hollandokkal.

Ez a felismerés is hozhat még néhány milliárdot a konyhájukra.). A kérdésnek szentelt nagylélegzetű összefoglaló tanulmányában Olivier Pétré-Grenouilleau egyetemi tanár azután egyértelművé teszi. ezzel kapcsolatban a nemzetközileg elismert történész és mentalitás-szakértő. már a VII. Ami pedig a „szegény” négereket rabságba hurcoló „gonosz” fehérek mítoszát illeti. ahol lépten-nyomon a „Whites out!” (Ki a fehérekkel!) szlogen virít a házfalakon. A politikailag korrekt közbeszéddel szemben az is „túlhaladott sablon”. Párizsban a metrógraffitik legalább fele a fehéreket sértegeti en bloc. Ahhoz. Essai d’histoire globale. Az USA-ban egyébként a „fajtiszta” négerek a félvéreket sem tartják valami sokra. és ennek még ma sincs vége. vagyis az emberhiány miatt…”. század óta folyamatosan tartó négerkereskedelem bonyolítói azonban az arabok.I. és a franciaországi színes bőrű bevándorlók egymás között jobbára csak „fehér sajtként” (fromage blanc) emlegetik befogadóikat és eltartóikat.). valójában nem egy. Fernand Braudel a Grammaire des civilisations c. kecskebaszó zarándokoknak a seggét”. És hogy a téma egy másik. feltehetően fekete „tesói” többségi véleményének adva hangot. Az iszlám az. hogy ennek az ellenkezőjéről meggyőződjünk. Privilegizált helyzetük dacára az amerikai négerek sem mentesek a jenkiellenes érzésektől. manapság túldimenzionált aspektusát is tisztába tegyük. Az. A legrégebbi. Ez az Afrika-közi belső piac mintegy tizennégymillió ember adásvételét valószínűsíti (Les Traites négrieres. hogy a szenvedő emlékezet újrahasznosítói rájönnek: ahogy az európai térképeken a keresztek a katolikus templomokat jelzik. Ennek a „muzulmán” kereskedelemnek a mérlege tizenhétmillió főre tehető. 1450-től négy évszázadon át zajlott. egyébként ugyanazokért az okokért. egészen a mai napig nem törölték el. Végül pedig Afrikában (akárcsak a Közel-Keleten. Egyiptomban. 2005. mert tökéletesen emlék- . országbitorló. amelyben a fehérek is érintettek. köztük Szaúd-Arábiában. hogy bár a nyugati médiában gyakorlatilag szinte csak az atlanti rabszolga-kereskedelemről hallani. a rabszolgaságot ugyanis számos arab országban. amelyek később magát Európát is erre késztették. mondja például dicséretes kifejezőerővel a Mayflower jámbor pionírjairól a Bűnözésben profi című filmalkotás néger bérgyilkosa. egyes afrikai királyságok és törzsek pedig jelentős anyagi hasznot húztak ellenségeik vagy saját alattvalóik eladásából.akiket úgymond sokkhatás érhetett a videojáték használata közben. a rabszolgaságnak szentelt cikkében Laurent Lemire a történészek egyöntetű véleményére hivatkozva leszögezi. Görögországban vagy Rómában) az idők kezdete óta létezik a rabszolgaság intézménye. Párizs 2005). tizenegymillió rabszolgával. „Nem csatlakozom az ’egy csöpp vér’ elmélethez (miszerint egy csöpp néger vér már négerré teszi az embert ― G. a nyugati és keleti kereslet csupán kiterjesztette ezt a jelenséget. hogy „a négerkereskedelem nem Európa ördögi találmánya volt. hanem három kereskedelem folyt tizenhárom évszázadon keresztül. amelyekben az „afroamerikaiak” zavartalanul gyalázhatják a fehéreket (a nagyon ritka fordított esetben viszont a „rasszista” fehér mindenképpen meglakol ― nyilván eminens pedagógiai célzattal). klasszikus művében már több mint két évtizede leszögezte. amely Fekete-Afrikával nagyon korán kapcsolatba kerülve […] nagyban űzte a négerkereskedelmet. ugyanúgy a japán térképeken a szvasztikák a buddhista szentélyeket. hogy „a (néger)kereskedelmet a feketékkel szembeni rasszizmus következményének tekinteni túlhaladott sablonnak számít” (Le Nouvel Observateur. Gallimard. „Az indiánoknak szét kellett volna lőniük ezeknek az adócsaló. A aggastyánkorú │31 videojátékosokat valóban kímélni kell… Ezek után várható. disznózabáló. és főleg az amerikai gyarmatok munkaerő-ellátását szolgálta kb. március 3. hogy a négerektől idegen a fehérellenes rasszizmus. legalábbis az amerikai filmek tanúsága szerint. elég csak végigsétálni London jamaikai és antillai negyedein.

hatszáz évesen tehát alig számított „javakorabelinek”. aki bódulatából ébredve mégsem őt. ha viszont a fehérek nem óhajtanak keveredni. Ha tehát a négerek tartanak a fajkeveredéstől. hiszen tudjuk. Ószövetségi történetről lévén szó. és a fekete közösségen belül egyesek éppen emiatt tartanak a faji kategóriák eltűnésétől”. akik ugyanígy jártak”. Eszerint tehát az amerikai társadalom Reagan-korszak óta tapasztalható jobbra tolódása és vallási értelemben vett „fundamentalizálódása” nagymértékben a négerek antiszociális megnyilvánulásainak az eredménye! A beat-generáció morális és szexuális promiszkuitását biblikus prüdéria váltotta fel. annyi szokás… Ne feledjük azonban azt sem. és a bossale-ok foglalják el a nyomornegyedeket. hogy „a kreolok azokat képviselik. hogy az amerikai Bible belt. A megoszlás teljesen fennmaradt. Khámnak az volt a bűne. akik átvették a francia kultúrát. csak éppen ellenkező előjelűt. de még csak a szenilitás rovására sem írható nála a dolog. hogy „a lakosság fajok szerinti osztályozása a megkülönböztetések elleni harcot célozza. a következetlenség és az igazságtalanság nem vehető igazán rossz néven Noétól. a „bűnöst”. Geofrey Hodgson szerint ugyanis „az Egyesült Államokban a jelenkori konzervativizmus gyökereinek nagyon nagy része a feketék zavargásai vagy a fekete bűnözés által kiváltott sokkhatásban található” (Le Débat. Haitin éppen fordított a helyzet: ott már egy csöppnyi fehér vér is előnyt jelent a társadalmi hierarchiában. akiknek a neve a ’piszkos bőrből’ (peau sale) ered. Ma. éppen ellenkezőleg. Biblikusan determinált előítéletességüket egyébként a való élet tényei sem cáfolják. aki a „fajról mint tipikus amerikai fogalomról” értekező Washington Post-beli cikkében többek között arra a megállapításra jutott. az az antidiszkriminációs harc céljait szolgálja és üdvözlendő. Christophe Wargny. a bossale-ok pedig. az egyik legkiválóbb Haiti-szakértő a maga részéről a Lewis által elmondottakhoz kísértetiesen hasonló tünetet azonosított a világ első néger „szabadállamában”. Kanaánt. 2005.” Amíg tehát az USA-ban a „fajnégerek” azok. az afrikai rabszolgák közvetlen leszármazottai. amelyben Noé megátkozza a négerek mitikus ősének számító Khám nevű fiának egyik fiát. aki ugyan jócskán elmúlt már hatszáz éves a sajnálatos apa-fiú incidens bekövetkeztekor. vagyis a fajkeveredéstől.szem. Az ingamozgás törvénye… . A neves amerikai politológus. január-február). hogy meglátta a sátra közepén lerészegedve és meztelenül fetrengő apját. vagyis a Bibliát készpénznek vevő övezet fehérei körében. akik lenézik és megvetik a mulattokat. merthogy a statisztikák szerint ennyien tartoznak a Bibliát szó szerint értelmező neoprotestáns felekezetek táborába. Az inkompetencia és korrupció miatt hivatalából elűzött Jean-Bertrand Aristide elnök életrajzírója és tanácsadója a haiti társadalomban érvényesülő faji elkülönülés kapcsán a Le Monde-ban megállapítja. hogy amikor tízéves voltam. egyes fekete osztálytársaim fattyúként kezeltek…. │32 és találkoztam más mulattokkal is. kétszáz évvel később is a kreolok uralják a városi társadalmat. az rasszizmus és elítélendő. hogy „szolgák szolgája legyen atyjafiai közt” (Mózes I. 9-25). Ahány ház. A kálvinista búr teológusokhoz hasonlóan amerikai prédikátortársaik is a szegregáció és a négerek alacsonyabb rendűsége értelmében interpretálják azt a bibliai szövegrészt. a színes bőrűek pozitív megkülönböztetését célzó affirmatív akcióra a „dühös fehér férfiak” szociológiai kategóriájának megjelenése jelentette a reakciót. akárcsak a dél-afrikai búrok között tagadhatatlanul létező faji előítéletek az emberfajok szétválasztását célzó „isteni akarat” vallási ideáján alapulnak. a vétlen Kanaánt átkozta meg azzal. hogy kilencszázötven esztendőt élt meg. Mindazonáltal az Egyesült Államok kétszázmilliós fehér lakosságából hetvenmillióan manapság ez alapján az épületes kis történet alapján ítélik meg Khám fekete bőrű utódait. mondja Elliott Lewis televíziós újságíró Darryl Fearsnek. hanem saját unokáját.

Lényegében ez a heterotélia (az eredeti szándéktól eltérő eredmény) törvénye. valamint a déli. hogy a leginkább fertőzött területek azok. ahol ezer lakosra 55 bűneset jut évente.Európában a színes bőrűek bűnözői aktivitása még nem váltott ki az amerikaihoz │33 hasonló politikai következményeket. időközben annyira elharapódzott. Párizs 2002) és a jövendő európai helyzetet is előrevetítő dokumentumkönyvükben Xavier Raufer és Alain Bauer kriminológusok a francia rendőrségi felderítés (RG) adataira támaszkodva közzéteszik. a belga és német határ menti területek. 20 százaléka néger. Franciaországban nem ez a helyzet”.) franciaországi bűnözési térkép alapján nyílvánvaló. Belgium 2002-es börtönnépességének több mint negyven százalékát külföldi állampolgárságú arab és albán muzulmánok tették ki. Az ENSZ Bűnkutatási Intézetének 2002. ahol a kisebbségek túlreprezentáltak a bűnözők között. Az európai fehérek még csak most kezdenek el tanulni. márpedig valamennyi európai város közül a brit fővárosban él a legtöbb harmadik világbeli bevándorló (a lakosság negyven százaléka!). Sebastien Roché és Monique Dagnaud szociológusok a Grenoble környéki fiatalkori bűnözésről készült tanulmányukban arra a (legalábbis a politikai korrektség szempontjából) sajnálatos és tabusértő megállapításra jutottak. ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus  —— Van abban valami tragikomikus és szinte sorsszerű. Az amerikai fehérek százötven év alatt megtanultak védekezni. Ellentétben tehát az USA-val. tengerparti régió. Frankenstein önállósította magát és a teremtője ellen fordult. az 1985-ös 26 ezer főről a mai hatvanezer főre. ami szerintük az integrációs politika csődjét jelzi. hogy „a francia helyzet a jelek szerint az amerikaihoz közelít. november 22-23-i párizsi konferencián megerősítette. vagyis A háború csak most kezdődik. hogy a Franciaországban rohamosan terjedő csoportosan elkövetett nemi erőszakok (az ún. Beszédes című (La guerre ne fait que commencer. júliusi jelentése szerint a bűnözéstől leginkább sújtott európai régiók a területükhöz képest legtöbb színes bőrűt befogadó Anglia és Wales. vagyis Párizs és környéke. a franciaországi (és európai) színes bőrűek elsősorban fehér áldozatokra vadásznak. Lattes. Olaszországban 1991 és 2004 között a bebörtönzött idegen (döntő többségükben színes bőrű) bűnözők aránya 16 százalékról 39 százalékra nőtt. tournante-ok) tetteseinek 52 százaléka arab. amikor a piromán tűzoltóért kiált. Londonban 2001-ben majdnem száztízezer erőszakos bűncselekményt követtek el. 10. mert a tűz. pedig a Le Figaro által közzétett (2002. és a belga állampolgárságot szerzett bűnelkövetők között is a színes bőrűek voltak többségben. hogy a „városi erőszak” előző évi háromezer tettese közül csupán ötven viselt francia családnevet. Patrick Huerre pszichiáter és törvényszéki szakértő a szexuális agresszióknak szentelt 2001. január 29. . Mindennek a tetejébe azt is kimondják. amit okozott. hogy már őt magát is fenyegeti. hogy minden második bűnelkövető színes bőrű bevándorló gyermeke (és akkor még nem vették figyelembe a francia állampolgárságú színesbőrűeket). Franciaországban a harmadik világból érkező bevándorlók számának utóbbi két évtizedben tapasztalt szakadatlan növekedése a börtönnépesség évi öt százalékos gyarapodását eredményezte. de miközben az Egyesült Államokban a tettesek és az áldozatok gyakran azonos fajúak. ahol a négerek főleg egymás kárára bűnöznek. ahol a színes bőrű bevándorló népesség koncentrálódik. amely manapság a nyugati cionista értelmiség és az antirasszizmus mint uralkodó ideológia egymáshoz való viszonyát jellemzi.

vértisztaság eszméje jelenik meg alig palástolt módon. A zsidók egy egyre kevésbé megérthető kivételt képeznek a történelem általános mozgásában. a mórokkal való kollaborációban bűnösnek talált hispániai zsidóknak csupán két válasz tásuk maradt: a száműzetés vagy a megtérés. amelyet a pápa . nagyon széles körben elterjedt a századok és a kultúrák folyamán. akikhez „a családi istenek kötnek és ugyanaz a vér kering az ereikben”. szeptember 11. manapság a zsidók minősülnek rasszistának. Finkielkraut különösen azt nehezményezi. mert adott esetben ők az erősebbek. tornadizók. ennek ellenére a hiányzó zsidó képzelt figurája a következő évszázadokban is tovább gyötri a vértisztaság szenvedélye és a vérfertőzés lidércnyomása által kondicionált Spanyolországot.). a közvélemény szemében a nácikkal kerülnek azonos platformra. köztük őt magát is. novemberében megtartott párizsi alterglobalista szeánsz. 2003. maga a Biblia a vérrel azonosítja a lelket. […] A zsidók egy olyan nép. akik a kiűzetés helyett inkább a (látszat)megtérést választották.” Kifakadásához az szolgáltatott apropót. és majd a hitleri Németország gyakorlatában nyeri el legbefejezettebb formáját. A rasszizmusellenesség ideológiává vált. A zsidó nép léte is ehhez kötődik ― amint azt Finkielkraut is megerősíti ―. az Európai Társadalmi Fórum hangulati előkészítéseként Tarik Ramadan genfi iszlámkutató Izrael feltétlen támogatásával vádolt meg vezető zsidó értelmiségieket. A közfelfogás szerint azonban a szenteltvíz sem tudta lemosni róluk az „istengyilkosság” bűnét. hogy a fizikai és erkölcsi tulajdonságok nemzedékről nemzedékre történő átörökítésének természetes hordozója a vér. E nyilván mind a nácik. […] Anyai vonalon a vér jogának hagyományát folytatják a föld jogának órájában. amely az állami lét kezdeteitől kísérte és kísértette az emberi történelmet. és az ezt tükröző „vértisztasági törvény”. marranók) ellen fordultak. mind a zsidók számára kényelmetlen amalgám fényében különös hangsúlyt kap Finkielkrautnak az a nem sokkal korábbi próbálkozása. Az Aranyszázad (1550-1650) Spanyolországában egyenesen jogi státust adtak a vértisztaság ideájának. nincsenek idegenek. és mindenekelőtt a keresztény hitre áttért zsidóktól. Platón pedig a rokonokról beszélve azokról beszél. jogászai és teológusai a nemzeti egységet a hitegység megvalósítása révén képzelték el. a multirassziális (többfajú) nemzetkoncepció és a jelenlegi melting pot (fajkeveredés) egyidejű bírálatával kísérve: „…többé már nincsenek bennszülöttek. Mivel jelenkorunk csak a rasszizmusellenesség fogalmaiban képes elgondolni a világot. Finkielkraut érvelésében az ún. hogy az egész világ globális magyarázatára vállalkozó rendszer lett belőle. és maguk a hazák is a Real Madrid mintájához igazodnak. akár nem. hogy a 2003. Az az eszme ugyanis. hogy „az antiszemitizmus időközben áttért a rasszizmusellenesség nyelvének a használatára. vagyis azok ellen a zsidók ellen. 1492-ben. a mórok és az inkvizíció által elítéltek leszármazottaitól. hogy mivel a palesztinai konfliktust az alterglobalisták egyre inkább a náci és áldozata szembenállásának optikáján keresztül értelmezik. így különböztetve meg a „tiszta vérű” spanyolokat a zsidók. Mindent a toleráns vagy rasszista séma alapján osztályoznak. ez az etnikai állhatatosság és vele együtt a zsidó állam eszméje kezd nemcsak egzotikusnak. Döntő többségük ugyan a távozás mellett döntött. amelynek a filozófusai. amely továbbra is egy nép akar lenni. a reconquista befejeződésének és Kolumbusz amerikai expedíciójának az évében a korábbi megszállókkal. amely a zsidók etnikai értelemben vett „népként” való meghatározására irányult. Ez azt jelenti.│34 nak valló Alain Finkielkraut a Frankfurter Allgemeine Zeitung munkatársának. tehát akár tetszik nekik. ezért aztán ― zsidók híján ― az „újkeresztények” (conversók. de elfogadhatatlannak is tűnni” (Le Figaro. Jürg Altweggnek kijelentette. az önmagát nyíltan cionistá.Napjaink egyik legbefolyásosabb zsidó entellektüelje. s az emberi jogok nevében artikulálódik.

októberi Ruffin-jelentés az általa „behelyettesítéses antiszemitizmusnak” minősített „radikális anticionizmus” büntetőjogi elnyomását javasolja. ami politikailag kétségtelenül korrektebben hangzik. 145 nemi erőszakot és 752 fegyveres támadást követtek el. Most aztán. „A törvényszéki orvostanban végzett legutóbbi vizsgálatok kimutatták. akik a faji adottságok helyett inkább a társadalmi és kulturális tényezők fontosságára hivatkoznak. folytatja a FAZ. Vannak persze. hogy az általuk kiokumlált és gerjesztett antirasszizmus szellemi szülőhazájukat is a vádlottak padjára juttatta. és minél inkább fejlődik. Miért? Mert a genetika politikailag nagyon inkorrekt. hogy különbségek vannak az emberek között”. Franciaországban „a demokráciát fenyegető antiszemitizmusról és rasszizmusról” szóló 2004. akik e tekintetben köztudottan jobban érintettek. műsorában a család és gyermekek elleni erőszak témájában megszólaltatott néger asszony úgy fogalmazott meg. amely azokat büntetné. Az emberi génkészlet működésének és a gyógyszerérzékenységnek az összefüggéseit kutató farmako-genomika végső célja az egyénre szabott. ahol például 2001-ben naponta 59 gyilkosságot. erősítette meg a maga részéről Gérard Lucotte professzor. „egy gyógyszerlaboratórium első alkalommal tesztelte egy gyógyszer hatékonyságát egy meghatározott etnikai csoporton”. szeptember 12-én 11:40-kor kezdődő Women’s World c. merthogy szerintük az emberek közötti különbségek nem örökletesek. hogy szerinte „a fekete kultúrában (sic!) a nemi és egyéb erőszak a férfiasság bizonyításának szokásos módja”. hogy amit az etnikai kisebbségek a tudomány és az egészség nevében követelnek maguknak.). hogy az Egyesült Államokban „a kisebbségek immáron a szükségleteikhez igazodó kezelések kifejlesztését követelik”. a frusztráció és a „nem ilyen lovat akartam” kifogása meg persze a leghatásosabb: nyomásgyakorlás a többségi gondolkodás átprogramozására. Ily módon az az abszurd helyzet áll elő. annál inkább az. a francia Antropológiai Intézet alelnöke (Réfléchir et Agir. azt az „erkölcs” nevében akarják megtagadni tőlük. „régóta tudjuk. amit a dél-afrikai rádió (SABC) 1989. 2003. Az emberfajok létezését tagadó antirasszista ideológia hovatovább a tudományos fejlődésnek is a kerékkötőjévé válik. szeptember 30. hiszen a bűnözési világranglistán Kolumbia és Nigéria után a harmadik helyet Dél-Afrika foglalja el. nem maradt más számukra. Hiába is erőlködnek a tagadásával. ha a politikai korrektség kápói nem próbálnák ebben megakadályozni. hogy miről beszél. a hivatalokból és a szabad │35 foglalkozásokból éppúgy kitiltotta. lehető leghatékonyabb gyógymódok megtalálása … lenne. tavasz). mint a méltóságok viseléséből. olyannyira. Amint arról a Frankfurter Allgemeine Zeitungot idézve a Courrier International beszámolt (2004. hanem szerzettek. A BiDil nevű gyógyszerről van szó. . amely eszmét ő maga és brancsbelijei évtizedek óta következetesen rasszistának és nácinak bélyegezték az európai nemzetek vonatkozásában. akik a héber államot az apartheidhez vagy a náci rezsimhez hasonlítanák. mint az USA egyéb fajú lakossága. Konkrétan Izrael létezésének kétségbe vonása lenne üldözendő egy olyan sajátos törvény által. Nyilvánvalóan genetikai tényezőkkel magyarázható a négerek körében tapasztalható ― és a többi emberfajhoz képest jóval hangsúlyosabb ― bűnözői hajlam is. Izrael vonatkozásában tehát Finkielkraut az etnikailag homogén nemzetállam eszméje mellett tör lándzsát. hogy több mint harminc genetikai jelző nagyon eltérő gyakorisággal fordul elő (az abszolút jelenléttől a kvázihiányig) a fehéreknél a feketékhez képest az Egyesült Államokban”. a marannusokat az egyetemekről.1555-ben ratifikált. amely az amerikai négerek szívelégtelenségi problémáinak kezelésére szolgál. Nyilván tudta. mint a lamentálás.

mindenekelőtt az AIDS vonatkozásában. és . amelyben többek között ez áll: „Az utóbbi években viszonylag gyakori. hogy etnikai eredetük miatt egyesek kevésbé érzékenyek a HIV-vírusra. hogy kerüljék a szexuális érintkezést az afrikai férfiakkal. Annak tehát. vagyis az afrikai bevándorlás növeli a fertőzés veszélyét. hogy a törzsi marabuk szerint a vírus végleges eltávolításának legjobb módszere egy bébikorú szűz megerőszakolása. december). Ázsiával ellentétben Európában az emberi jogok nevében elvetik és tiltják az afrikai bevándorlók kötelező AIDS-szűrését. január 7-i száma például felfedi. amelynek körében „vágtatva terjed a járvány” (Le Parisien. Ugyanezt támasztja alá a Szent László Kórház gondozásában megjelent „Red ribbon ― Mit üzen 2003-ban. Ez utóbbi tény azzal magyarázható. hatása van a genfi helyzetre is”. akár a bevándorlási célországokban élnek. az aarhusi Merselisborg Kórház főorvosa már 1987ben arra figyelmeztette a dán nőket.” Dánia vezető AIDSszakértője.A politikai korrektség azonban a tudományos kutatás mellett az egészségügyi felvi. de a betegség kifejlődése is gyorsabb náluk. Finn Black professzor. A párizsi Közegészségügyi Szolgálat jelentése szerint az újonnan megfertőzöttek 79 százaléka afrikai bevándorló. Az univerzalista egalitarizmus hívei számára az AIDS-kutatás terén elért bizonyos felfedezések is zavarba ejtőnek bizonyultak. szintén az AIDS globális alakulását tükrözi. A hipokrita emberijogizmus és a helyesen gondolkodás nevében újabban már a tudományos érdemet is retrospektív inkvizíciós vizsgálatnak vetik alá. 2003. Másként mondva. amelyből 2001-ben ötmillió új esetet regisztráltak. A franciaországi Lyon városának prominens szülötte a New York-i Rockefeller Intézet kutatójaként felfedezte a véredények varrásának módszereit. „Sokkolt a tény. december 1.) A dél-afrikai bűnügyi és egészségügyi helyzet sajátossága (egyfajta „couleur locale”-ja) a két éven aluli leánygyermekek sérelmére elkövetett nemi erőszakok számának folyamatos növekedése. a franciaországi AIDS-megbetegedések háromnegyede a helyi fekete-afrikai közösséget érinti. 66 százalékukat Afrikában. akiknek HIV-fertőzött fekete afrikai barátjuk van. és a dán férfiakat is óvta az afrikai szextúráktól. kiadvány is. a heteroszexuális úton megfertőződött afrikaiak aránya ugyanakkor 13. több mint 90 százalékuk esetében a fertőzést alkalmi. sőt a közegészség-védelmet is akadályozza. elején közzétett jelentése szerint az új szeropozitív esetek „mindenekelőtt a heteroszexuális afrikaiakat érintik”. hogy kilenc százalékuk megfertőződött” (South African Observer. hogy a fenyegetett afrikai országok lakossága egyre nagyobb számban igyekszik Európába menekülni. 1987. A Science tudományos folyóirat 2005. amelynek lakossága az ország legkevertebb lakossága. A francia Egészségügyi Megelőző Intézet 2005. A legnagyobb probléma ugyanis az. ami Fekete-Afrikában történik. amelynek részben az a magyarázata.│36 lágosítást.8 százalékról 40. és mint egy nemzetközi kutatócsoport vizsgálata alapján kiderült. 20 évvel a HIV/AIDS-járvány felbukkanása után?” c. hogy a fekete afrikai fiatalemberek között a HIV-fertőzöttség gyakorisága elérheti a 10-15 százalékot is! […] Ma Magyarországon a 20 év körüli HIV-fertőzött fiatal lányok száma egyenletesen emelkedik. hogy a Földön leginkább a négereket érinti az AIDS (a betegek 60 százaléka). Részben tehát ez magyarázza. A politikailag egyébként szuperkorrekt Tribune de Geneve írja 2002 elején: „Genf. Jól példázza ezt Alexis Carrel sorsa. afrikai fekete partnertől kapták. akár Afrikában. nemcsak hogy könnyebben fertőződnek meg. hogy fiatal nők fertőződnek. Miközben az új fertőzések aránya a svájci állampolgároknál az 1990-es 64 százalékról 2001-re 45 százalékra csökkent. hogy az afrikai utazásból hazatérők körében végzett vizsgálataim azt mutatták.8 százalékra nőtt. az afrikaiak örökletes okokból eltérően reagálnak a vírusokra és a baktériumokra ― amit egyébként a trópusi orvoslás már régóta tudott ―.

az erőszak és a fosztogatás. a Karib-tenger „szőke ciklona” nemcsak az USA déli partvidékét változtatta latrinává. a statárium. hanem alaposan belerondított Amerika szuperhatalmi imidzsébe is. valamint „megfelelő gázokat használó eutanázia-berendezés” rendszerbe állítását javasolta a bűnözők és őrültek számára (amely berendezés az Egyesült Államok számos tagállamában egyébként ma is használatos). a zűrzavar. amely még a saját lakosságát sem volt képes civilizálni. Elvégre nem kockáztathatta meg. amíg a fegyveres erők „pacifikálták” a terepet és biztonságossá tették számára a vizitet. Lehet persze „politikailag korrekten” hamukázni. amely a „nyomorúságos” (mizerábilis) sorsuk miatti fehér bűntudat és együttérzés kiváltását célozza. Néhány éve azután hirtelen kiderült róla. Az ismeretlen ember (1934) alapján „kaptak szagot”. leleplezte a demokratikus egyenlősdit. A harmincas években egy új egyetemi kutatási területet hozott létre Lyonban. minekutána a róla elnevezett utcákat és kórházakat sorra átkeresztelték. hogy szegény Bushnak nem igazán fűlött a foga a katasztrófa sújtotta területek meglátogatásához. „Olykor az a benyo másom. Különösen a Föld egyéb helyein előforduló természeti csapásokat kísérő emberi magatartáshoz hasonlítva. ami a heveny életveszélyen túl propagandaszempontból sem lett volna ildomos. A televíziók által mutatott látvány. hogy segélykoncert. ami lényükből fakad. hogy az Egyesült Államok esetében egy olyan ország vindikál magának globális civilizatórikus küldetést. de a tény attól még tény marad: az érintett déli szövetségi államok néger lakói a katasztrófa idején is csak azt nyújthatták. ahol 1944-ben bekövetkezett halála után ― több mint negyven franciaországi településhez hasonlóan ― utcát neveztek el róla. Még hogy az ember „ismeretlen”? Nem inkább nagyon is kiismerhető? 11. és hiába is tekinti magát a Mindenható küldöttjének azóta. hogy mire számíthat fekete „tesói” részéről. fosztogattak és erőszakoskodtak. sőt gyakran a mentőalakulatokra is rálőttek. amelyben az eugenista (fajnemesítő) iskola híveként kidomborította a fehér faj felsőbbrendű jellemvonásait. Miután a New Orleans-i feketék szabad folyást engedtek vandalizmusuknak és predátor-hajlamaiknak. A politikai korrektség szelindekjei Alexis Carrel egykor világsikernek számító és több tucat nyelvre (köztük magyarra is) lefordított főműve. A jelentéktelen kollégáiból. elfajzott tanítványaiból és méltatlan utódaiból álló lyoni egyetemi tanács „ártalmasnak” minősítette tehát Carrel könyvét. avagy épp tömegdemonstráció címszó alatt egyfajta lel- . és beindult ellene a posztumusz ördögűzés. mindennek a tetejébe még a mizerabilizmus csodafegyverét is bevetették. hitet tett egy elitréteg létrehozása mellett az erősek és „életképesek” reprodukciója révén.ezáltal lehetővé váltak a szervátültetési technikák. Korszakalkotó munkásságát 1912. „újjászületett keresztény” létére mégsem merte életét csak úgy spontán az isteni gondviselésre bízni. hogy a tiszteletre méltó tudósi felszín egy veszélyes „gondolatbűnözőt” rejt. Nem csoda. de legalábbis annak egy részét: a pozitívan diszkriminált „afroamerikai” kisebbséget. a kijárási tilalom és a karhatalom bevetése beszédes volt az egész világ számára. vagyis napokon keresztül raboltak. Nyilván tisztában volt vele. ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus  —— Emlékezetes tombolásakor Katrina. Ismételten nyilvánvalóvá tette ugyanis. Meglehetősen profán módon inkább kibekkelte. hogy spirituálé helyett bazookával fogadják Tamás bátya kunyhójában. hogy egy viszkisüveg alján megjelent előtte Jézuska.│37 ben Nobel-díjjal honorálták. és később a négy orvosi fakultás egyike is az ő nevét vette fel.

hogy az ember mindig „rasszista” valaki számára. A „fekete büszkeség” (Black Pride) Franciaországban sem ismeri a tréfát. ha minden fekete magzatot elhajtanának. a műsorvezetőt és a tévécsatornát első fokon elítélte a bíróság „rasszizmus” miatt. A manapság uralkodó politikai-ideológiai klímában egy fehér ember nem mondhatja ki az igazságot a négerekről. magyarázza az amerikai négerek pszichés beidegződéseit Pető Ferenc (Amerika jó és rossz között. viszont annál jövedelmezőbb önsajnáltatásra. amelyek nagy része az afrikai népek „demokratikusan” választott és rendszerint életfogytiglan újraválasztott zsarnokait gazdagítja. A toledói „Kristálynap” (Crystalday) mérlege: betört kirakatüvegek. molesztált fehér járókelők. 2005. Püski Kiadó. ami most Afrikában történik”. írja még egy Sebeők János is (Magyar Nemzet. amit október 15-én műveltek az ohiói Toledóban. október 14. A fehér ember pedig fizet. hogy Amerikában csak akkor csökkenne a bűnözés. Szerinte a New Orleans környéki gátakat szándékosan robbantották fel. „Az államgépezet bírói támogatásától felbátorítva és a többség részéről túlságosan nagy ellenállásra nem számítva. a Nation of Islam néger-nacionalista szervezetvezetője egyenesen szabotázsról beszélt. legalábbis a televíziós fellépései alapján (lásd: Győzike-show). A Katrina is kiváló alkalmat biztosított az amerikai négereknek egy kis fehérellenes vádaskodással egybekötött. mondhatná Fogiel.) Louis Farrakhan. hogy miről beszél. záporoztak az elítélő és elhatárolódó nyilatkozatok. amikor a képernyő alján megjelent egy SMS-bejátszás. de még ez sem volt elég: Dieudonné támogatói az egyik októberi adásnapon egyszerűen elözönlötték a tévéstúdiót és megakadályozták a műsor sugárzását. ahol kéttucat neonáci a „négerbűnözés” elleni fehér összefogás érdekében próbált demonstrálni. aki a főleg fekete diákok által látogatott houstoni Texas Southern Egye tem nyugalmazott tanáraként bizonyára tudja. amelyben egy ― mint utóbb kiderült. mert vezetőségükben alig van fekete. a France 3 tévécsatorna ’Nem tetszhetünk mindenkinek’ című műsorának vezetője ezt a saját kárán tanulta meg. de legalább volt alkalma egyszer s mindenkorra megtanulni. Természetesen kitört a botrány. július 15. Marc-Olivier Fogiel. ti. majd ugyanazzal a lendülettel kedvelt össznépi foglalatosságukba. Az objektív megfigyelők szemében nem növelte az amerikai feketék presztízsét az sem. 2001).kiismereti terrorhadjárat folyik ― a Nyugat ellen. mint az . a fosztogatásba kezdtek. miközben kisebbrendűségi komplexusaik és tudat alatti félelmeik egy részét felsőbbrendű pózokba és magatartásokba kompenzálják”. Mintha változatlanul és kizárólag a │38 Nyugat volna a felelős azért. kifosztott és felgyújtott üzletek. Dieudonné M’bala M’bala szokásához híven éppen a zsidók kontójára poénkodott. ha ezek után még lenne kedve humorizálni. Nyilván az efféle megnyilvánulások ismeretében ragadtatta magát nemrég a Reagan-kormány volt oktatási minisztere arra a ― mindazonáltal általános felháborodást kiváltó ― kijelentésre. nagyvonalúan ontva a milliárdokat mindenféle segélyekre. még az olyan köztudott tények esetében sem. „Fáj az igazság”. a műsorvezető által „inspirált” ― néző a „négerszagra” tett fölöttébb impertinens célzást. mint a katonatiszt. A The Washington Postnak nyilatkozó (2005. Az állampolgári jogaikat gyakorló békés tüntetőkre és a testi épségüket óvó rendőrökre több száz főnyi néger csürhe támadt. hogy megsemmisítsék a feketék lakta szegénynegyedeket. hogy az egyik korábbi adásban az antiszemita nézeteiről elhíresült néger humorista. ugyanakkor érzéketlenséggel vádolta a szövetségi katasztrófa-elhárító hatóságot és a Vöröskeresztet. sebesült rendőrök és tűzoltók. hiszen nemrég éppen ő perelte be Brigitte Bardot-t ugyanilyen váddal.) ― a „Nyugat” alatt itt lényegében a fehér embert értve ― aki pedig a legnagyobb rosszindulattal sem vádolható „faji” előítéletességgel. a feketék rendszeresen nyomulnak előre igényeikkel és követeléseikkel. Az történt.

A törvény alkalmazásáig és egy több évezredes népszokás megszüntetéséig mindazonáltal még hosszú az út. aki szerint ezt a fekete mágiát. Szerény becslések szerint is több százezer rabszolga van „forgalomban”. aki a lap által „kitűnőnek és rémületesnek” minősített könyvet írt a kannibalizmusról. Így most utólag is hálával tartozhatnak eleinknek. Legalábbis újabb rendelkezésig… Egészen más a helyzet a zsidókkal. túl kell lépniük a gyarmatosításhoz kötődő komplexuson. sohasem mondta azt egyetlen nyugati sem egy afrikainak. aki tettetett naivsággal megkérdezte tőle. sem egy diktátornak. Különösen Nyugat-Afrikában él tovább az. a konfliktusokon kívül. ha megölik a gyermekeiket. a kameruni írónő kijelentette: „Nem kell félni kimondani a dolgokat. abból az alkalomból. „amely az erő megtalálását vagy más személyek alávetését célozza. Afrikában hajlamosak vagyunk minden bajunk bűnöseként a Nyugatot megnevezni. mert a rasszista bélyegtől mindennél jobban rettegő fehérek a jelek szerint úgysem merik megtenni… Az elmúlt hónapokban viszonylag sokat szerepelt a világsajtóban Niger is. A kőkorba való visszatérés „olyan. hogy a nigeri „állami szervek semmiféle hivatalos adattal nem rendelkeznek a rabszolgaságról”. és különösen önöknek. │39 A Le Nouvel Observateur úgy oldotta meg a kényes dilemmát. különösen. Annak kapcsán. hogy ötödikként egy szexrabszolgát vegyen magához”. amely egyébként nemcsak hogy jól megfér. akik kézről-kézre vagy inkább ágyról-ágyra járnak. amely „lehetővé teszi a négy feleséget tartó férfinak. Máshol azt hiszik. akiket ― szintén egy viszonylag új rendelkezés alapján ― a keresztény Európa kényszerített tűzzel-vassal az olyasféle „hagyományos tevékenységekre”. mert egy nemrég . Merni kell kimondani. hogy „ha emberi gyomrot vagy nemi szerveket ásnak el egy bolt alá. mint az öngyilkosság”. Léonora Miano az alábbi választ adta: „Mert a franciaországi afrikai közösségek nem követnek el ilyen tetteket francia területen. szeptemberi első számában megszólaltatta Léonora Miano kameruni írónőt. Kenya. mert meg vannak róla győződve. Dél-Afrikában gyakorolják. ahol még az élő gyermekek szerveit is kiveszik. ahol nagy létszámú nigériai és kenyai eredetű népesség csoportosul. „Máskülönben. 2004 májusa óta Niger „az egyedüli nyugat-afrikai frankofón ország. hogy az afrikaiak emberiség elleni bűnt követnek el. az emberáldozat vallásos hiedelmek nevében elkövetett rituális gyilkosságok formáját ölti magára”. mint Nigéria. néha meggyilkolt gyerekhullákat találnak”. hogy akkor barbarizmusnak lehete nevezni ezeket a cselekedeteket. Már csak azért is. amelyről az utóbbi években bebizonyosodott. Nagy-Britanniában viszont. az adóbehajtás. hogy darabolja fel a gyermekeit. amely törvényt hozott kimondottan a rabszolgaság büntetésére és pénzbírsággal való megszüntetésére”. hogy 2005. mondja Miano. hogy mészárolja le a népét”. hogy jajkiáltásuk eléri a szellemeket”. és „ezt az afrikaiaknak kell kimondaniuk”. A National Geographic francia kiadásának szeptemberi száma azonban még ennél is lesújtóbb okból szentelt neki tíz oldalt. de ha jól tudom. mint az uzsora. hogy manapság is gyakori a legtöbbször etnikai gyökerű afrikai háborúk során. hogy ezt a tipikusan afrikai rekordokat halmozó ― vagyis a világ egyik legszegényebbjeként a világ legnagyobb népszaporulatát felmutató ― országot súlyos éhínség fenyegeti. hogy vajon a francia média miért hallgat ezekről a „dolgokról”. nyugatiaknak. Ilyesmit a bantuk követnek el olyan országokban. tette hozzá Miano. Márpedig Afrikát talán valóban a Nyugat fegyverezte fel. az növeli a forgalmat. és akiket a helyi piacokon néhány száz euróért adnak-vesznek. a pénzváltás és hasonlók. Márpedig ezeket nem az európaiak kényszerítették rájuk. de mondhatni tökéletesen harmonizál is az országban uralkodó iszlám hagyománnyal.Afrikában mind a mai napig bevett gyakorlatnak számító emberevés és rabszolgaság. amit a helyiek szégyenlősen a „hagyományos tevékenységek” elnevezéssel illetnek. Libéria…” Az újságírónak.

egyetemi doktori disszertációjában pedig a négy szónál hosszabb mondatoknak alig fele származott a saját kútfőjéből. A széleskörű sajtóvita ― amelyben történészek. hogy fennen hangoztatott elveivel és aszketikus tónusú szentbeszédeivel szöges ellentétben a földi élet hívságait hajszoló baptista prédikátor a négeremancipációs mozgalomnak összegyűjtött pénz tekintélyes részét személyes hobbijaira. október 11-én. századtól kezdve az antiszemita paranoia alapja. nyomatékosította a két szerző a New York magazinban. Az amerikai tudományos közvélemény azonban szinte egy emberként elvetette. amely egy nap alatt megölhet egy keresztényt” (Corriere della Sera. hogy egy éven belül megjelenteti Journal of Biosocial Science című kéthavi kiadványában.).született tanulmány szerint éppen az ő erőszakosságuknak köszönhetik a gojoknál │40 magasabb intelligenciaszintjüket. Fenomenális teljesítményüket állítólag az magyarázza. az FBI egykori második embere ugyanakkor felfedte. Stanley Levinson írta. Henry Harpending és Gregory Cochran ominózus eszmefuttatásából (The Natu-ral History of Ashkenazi Intelligence) immáron az újszülöttek. erősítette meg a The New York Times is 1991. „Nem hivatalos” életrajzírója. hogy a Nobelbékedíjas (és állítólag kriptomarxista) teológus „legütősebb” beszédeit bizalmas tanácsadója. hogy prédikációit és teológiai írásait nagyrészt plagizálta. „Az askenázi zsidók magasabb intelligenciája a DNS-ükben található”. „A genetikai evolúciós folyamatban a zsidók intelligenciája bizonyos genetikai (ideg)betegségeikkel (mint a Tay-Sachs és a Niemann–Pick-szindróma) összefüggésben a középkori Európa gettóiban elszenvedett megkülönböztetés eredményeként bontakozott ki”. hogy kitaláltak egy mérget. E nélkül a „kromoszómikus önvédelem” nélkül az askenázi zsidóknak nem sikerült volna túlélniük megpróbáltatásaikat. William C. ezt a némileg még manapság is „nácigyanús” tudományt. a nehéz felfogásúak és az egyéb hátrányos helyzetűek is megtudhatják ― amit a többiek már eddig is kapizsgáltak ―. biológusok. hogy „noha a zsidók a világ népességének csupán 0. annak ellenére. „Kétség sem fér hozzá. október 19. Ma már az sem titok. genetikusok tucatjai szólaltak meg pró és kontra. aki éveken át bonyolította a Moszkva és az Amerikai Kommunista Párt közötti pénzügyi műveleteket. King a disszertációjában plagizált”. Harpending és Cochran elmélete végül is akkor került a nemzetközi érdeklődés homlokterébe.25 százalékát. mert a szerzők érvelésükbe belekeverték a genetikát is. sőt „veszélyesnek” és „rasszistának” ítélte tézisüket. de sokkal inkább kontra ― igazából amiatt bontakozott ki. Újabban az amerikai négerek polgárjogi mozgalmát fémjelző Michael King körül is oszladozni kezd a makulátlanság mítosza. közülük került ki az összes Nobel-díjasok 27 százaléka és a sakkvilágbajnokok fele”. 2005. és életének utolsó éjszakáját is három kéjhölgy társaságában dorbézolta át Memphis város Lorraine nevű szállodájában ― mellesleg egyiküket brutálisan bántalmazva. Sullivan. az USA népességének pedig 3 százalékát alkotják. antropológusok. így prostituáltakkal folytatott szexpartijaira költötte. hogy az állandó üldöztetések miatt (lásd: mint fent) kénytelenek voltak magasabb intellektust kifejleszteni a túléléshez. Sander Gilman történész tipikusnak mondható reagálása szerint „a zsidók intelligenciája a XVI. A Luther Márton nevét „újrahasznosító” néhai King tiszteletesről tiszteletlen tények egész sora került napvilágra halála óta. az ismert kommunista zsidó. hogy Reagan elnök jóvoltából nemzeti kultuszfigura lett belőle. amikor Luther kijelentette. hogy a héber doktorok olyan intelligensek. Michael Hoffman szerint például időközben az is kiderült. okoskodik Harpending és Cochran. a Boston Egyetem illetékes bizottságának előző napi jelentésére hivatkozva. A „független” tömegtájékoztatás azonban diszkréten a szőnyeg . A Utah Egyetem két kutatója. hogy dr. amikor a tekintélyes Cambridge University Press vállalta.

alá söpri ezeket a momentumokat, mert meglehetősen rosszul venné ki magát, ha │41 köztudottá válna, hogy a Király (King) meztelen, és nem csak a halála pillanatában volt az, hanem egész életében is. Miután több mint negyven éven át hiába várt Isten ítéletére, az amerikai igazságügyi apparátus végül mégis úgy döntött, hogy a saját hatáskörébe veszi és felmelegíti annak az Edgar Ray Killen nevű és ugyancsak baptista lelkésznek az ügyét, aki 1964ben felbujtott tizennyolc Mississippi állambeli lakost, hogy öljék meg a King-féle mozgalom három aktivistáját, a fehér Michael Schwernert és Andrew Goodmant, valamint a fekete James Chaney-t. A nem éppen szelíd lelkületű egyházfi akkoriban azért úszta meg az evilági felelősségre vonást, mert az esküdtszék egyik tagja elvi okokból nem volt hajlandó pálcát törni egy lelkész fölött (Magyar Nemzet, 2005. június 21.). Kérdéses persze, hogy az Amerikában éppen mostanság tetőző vallási fanatizmus légkörében van-e esély másféle ítéletre. Végül pedig egy első hallásra sokkoló, ámbátor nyilván csak helyi érdekű információ szerint a Celldömölk közeli Jánosházát terrorizálják a romák, „… fél tőlük az egész falu, de ha valaki panaszkodni vagy tanúskodni mer ellenük, rögtön rásütik, hogy rasszista”. Mindezt nem valamelyik szélsőjobboldali „revolverlap” közli, hanem a Népszabadság (2005. augusztus 27.), ahol is Hajba Ferenc tolmácsolta imigyen a romák által agyba-főbe vert és kórházba juttatott presszós hölgy, Dózsa Györgyné szavait (támadóit egyébként hetvenkét órás őrizet után szabadon engedték, ahogy kell), akinek a mondandóját más falubelijei is megerősítik. „Nem lehet kiengedni az utcára a gyerekeket a romák szabadon rohangáló, vad kutyái miatt”, „tíz-tizenkét dologtalan ember terrorizálja a falut…, kötekednek, molesztálják az arra járókat”, „a rendőröket ezek a romák havernak tekintik, simán letegezik őket…” Az ilyesféle „rasszista förtelmek” hallatán pedig egy jóérzésű demokrata rögvest zsandárért, bitóért és kalo-dáért kiált, de legalábbis egy Kaltenbachért. El kell törni a hőmérőt, mielőtt még felszökne a láz…

12.
———————————————————————————————— 
Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus 

——

A napjaink intellektuális terrorizmusának fő csapásirányát képező antirasszizmus elhatalmasodásának előhírnökeként Konrad Lorenz a „halálos langyosság” (Warmetod) fogalmát használta a világháborút követő európai emberiség állapotára, és veszélyes elpuhulását látva megjósolta kultúrájának elkerülhetetlen összeomlását. „Az emberiség történelemelőtti korában a keménység, hősiesség, társadalmi hasznosság stb. szerinti szelekciót kizárólag külső ellenséges erők végezték el, ma ezt a szerepet az emberi szervezésnek kell átvennie”, írta a Nobel-díjas etológus. Figyelmeztetése pusztába kiáltott szó maradt. Az eredmény: dekadencia, devirilizáció és domesztikáció ― az európaiakat létükben fenyegető civilizációs betegség kórtünetei. Hiába tanította már az ókori görög bölcs, Kalliklész, hogy „az egyetlen erkölcs az erő”, és hiába bizonyította az emberi történelem számtalanszor, hogy csupán a „fait accompli” igazsága számít, jelenlegi amnéziás-anémiás állapotában az európai ember nem akar erről tudomást venni. Ha minden így megy tovább, előbb-utóbb végleg „kitempózza” magát a történelem irányítói közül, sőt az sincs kizárva, hogy valóra válik Határ Győző borúlátó jóslata, és valóban kiderül, hogy „csupán az élesztő szerepét szánta neki a történelem …, de mint faj — eltűnésre ítéltetett” (Alapigazságaink, Szabad Föld Kiadó, 2003). A határi „színtelen-hamuszürke” emberiség rémálma egyébként tökéletesen egybevág az újkori európai egységgondolat atyjának tartott Coudenhove-Calergi elképzelésével, aki szerint „a jövő embere keverék lesz. Páneu-

rópa számára egy eurázsiai-negroid jövendő fajt kívánok… Vezetők a zsidók legye- │42 nek, mert a jótékony gondviselés Európát a zsidók révén egy szellem kegyelméből való új, nemes fajjal adományozta meg” („Praktischer Idealismus”). Nos hát, a dolgok jelen állását tekintve mindez már nem is annyira „gyakorlati idealizmusnak”, mint inkább „gyakorlati realizmusnak” tűnik… Ami most Európában és Európával történik „nagyban”, az egyébként kísértetiesen emlékeztet arra, ami a múlt század első felében Magyarországon és Magyarországgal történt „kicsiben”, és amiről Milotay István oly szemléletes képet festett az Olaszliszka c. írásában: „Ez a népvándorlás beláthatatlan időre eldöntötte azt a kérdést, vajon asszimilációs úton megoldható-e a zsidóprobléma. Mindenki fülére húzza a paplant és azt hiszi, így nem hallja az árvíz lassú zuhogását. Mások, az élelmesebbek viszont úsznak ezzel az árral vagy a partján ülnek és élősködnek nekik is juttatott hulladékain. De az árvíz azért mégis csak árvíz marad.” Az Európára zúduló harmadik világbeli bevándorlás nyomán immáron mértéktartó demográfiai prognózisok valószínűsítik, hogy a XXI. században földrészünk elveszítheti fehér és európai jellegét, és a színes bőrű jövevények többségbe kerülhetnek. Márpedig ki lehet heverni egy országrész vagy akár egy birodalom elvesztését, el lehet viselni egy idegen megszállást, és ha véget ér, el lehet takarítani a romjait, hosszú távon ki lehet küszöbölni az éhínségek, járványok vagy háborúk okozta hekatombák hatását is, a vérkeveredést, a meszticizációt azonban nem lehet meg nem történtté tenni, mert az már egy visszafordíthatatlan állapot. Szót emelni a fajkeveredés ellen, leleplezni az egalitarista szentírás kánonjait, párhuzamot vonni a bevándorlás és a bűnözés közé ― manapság automatikusan rasszizmusnak számít és a közéleti „szalonképesség” elvesztését vonja maga után, ha éppen nem büntetőjogi retorziókat. Akárcsak 1968 májusában, ma is a „megfordítás őrjöngésében” (Louis Pauwels) élünk, amelynek szellemében az igazságot reakciósnak bélyegzik, az észt fasisztának nyilvánítják, a racionalitást pedig száműzik, mert úgymond diszkriminációhoz vezet. Mindezt az egyetemes „szeretetre” hivatkozva teszik, holott Nietzsche óta tudjuk, hogy éppen a szeretet nevében okozták a legtöbb rosszat az emberiségnek, de őt megelőlegezve például már De Sade márkinak is az volt a kereszténységgel szembeni legfőbb kifogása, hogy az a testvériség, a felebaráti szeretet vallása és ― legalábbis eredeti, krisztusi formájában ― az emberi egyenlőség apoteózisa. Márpedig az abszolutizált és parttalan humanizmus nem egyéb, mint „bizánci hazugság, a gyengéké, a gyáváké, akik az ’emberi egyenlőség’ ürügyén a maguk uralmát készítik elő”, írta Hamvas Béla 1934-ben, és szentenciája az európaiak vonatkozásában mára tökéletesen beigazolódott. A probléma az, hogy csak az ő vonatkozásukban. Az európai népeket ma egyaránt fenyegeti etnikai identitásuk elvesztése és kulturális kreativitásuk kimerülése (kozmopolitizmus, afrikanizáció, iszlamizáció, amerikanizáció). Legszomorúbb az egészben, hogy ennek fő okát elsősorban önmagukban hordozzák. A történelemben a dekadencia tünetei majdnem mindig ugyanazok: túlzásba vitt hedonizmus és individualizmus, erkölcsi lazulás, társadalmi egoizmus, a hősies értékek megvetése, a közoktatás hanyatlása, a spiritualitás és a szakralitás elhagyása, az etnikai szubsztrátum megváltozása, a történelmi emlékezet elvesztése, az alapító értékek elfeledése, röviden: egyik oldalon a valóságtól egyre jobban elszakadó elitek túlzott intellektualizációja, másik oldalon a nép egyre fokozódó primitivizációja. Amiben a jelen helyzet az összes történelmi precedenstől különbözik, az az, hogy Európában nem egy spontán kifáradás, hanem egy tudatos kifárasztás, egy folyamatos devirilizáció folyik: a férfiasság, a harciasság, a hősiesség és a bátorság

értékeinek legyöngítése a nőies, altruista, idegenbarát és emberijogista értékek javá- │43 ra. A homoszexualizmussal szemben megnyilvánuló engedékenység, a női emancipáció feminista hulláma, a natalitás szabadesése, a színes bőrű bevándorló mint médiatikus kultuszfigura eszményítése, a fajkeveredés gátlástalan dicsőítése, az erő esztétikájának patológiás gyűlölete és a mindezt keretbe foglaló általános gyávaság és konformizmus nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az európaiak immáron erkölcsileg lefegyverezve és lelki komplexusokkal terhelten szembesülnek a férfias értékek primátusát hirdető hódító iszlám rohamával éppúgy, mint a biblikus gyökerű „westernmorált” világuralmi céljai szolgálatába állító jenki militarizmussal. Stanley J. Fetjens amerikai szociológus már a múlt század hatvanas éveiben kielemezte a fehér férfi bűntudatra ébresztését és elnőiesítését célzó folyamatot, aki a korszak kollektív tudatában „fajilag és zsigerileg bűnösnek” nyilváníttatott, hiszen mint azt a közismert leszbikus és feminista aktivista, Linda Lewine írta: „A heteroszexuális fehér hím szégyentelen uralma a nők, a színes bőrűek és a homoszexuálisok fölött túl sokáig tartott. Megérdemli, hogy kasztrálják” (Shared Intimacies, Jackson Ed., N.Y. 1984). Az európai emberiség kasztrálása, sőt önkasztrálása ― ez tehát a nyugati progresszista körök „fénylő horizontja” a ’60-as évek óta. Napjaink uralkodó világnézete a „fasiszta brutalitással” azonosított férfias értékekkel szembeni kulpabilizációt szolgálja, ezáltal pedig a bevándorló gyarmatosítók és helyi kollaboránsaik térnyerésével szembeni vitális reakciót gátolja. Ez magyarázza a bevándorlók bűnözésével szembeni megtorlás gyöngeségét éppúgy, mint az európaiak etnikai szolidaritásának a hiányát, és páni félelmüket a színes bőrű bevándorlókkal szemben. „Teljesen világos, hogy a szabadság súlyos veszélyeztetését jelentené, ha a homéroszi erényeket a barbár népek kizárólagos sajátjának kezdenénk tekinteni”, figyelmeztetett Georges Sorel vagy száz éve, de előtte már Joseph de Maistre is úgy vélte, hogy az egyetemes szeretetparancsolatot terjesztő evangélium „méreg az egyház nélkül”. (A jelek szerint ma már vele együtt is az …) A dekadencia és a devirilizáció mellett az ún. domesztikáció folyamata is elsősorban a fehér emberiséget sújtja. Az önállóságra képtelen és teljes egészében gazdájukra hagyatkozó háziállatok helyzetének analógiájára használt kifejezés az önmagát „háziasító” nyugati ember passzivitását és függését jelöli azzal a rendszerrel szemben, amelyet saját maga hozott létre, és amely időközben teljesen a „fejére nőtt”. A nyugati tömegdemokráciák „nyersanyagának” számító háziasított embertípus a végtelenségig konformista, sohasem lázad és sohasem áll ellen, és miközben azt képzeli magáról, hogy autonóm személyiség, valójában vakon követi a belénevelt konvenciókat és készségesen hagyja magát dróton rángatni. Főbb jellemzői: az ideológiai agymosást végző tényezők (média, oktatás, kultúra, egyházak stb.) általi befolyásolhatóság, a fogyasztói életmódtól való függés, az önálló értékítélet elvesztése a propagandával szemben, a csordaszellemnek való szervilis alávetettség, valamint rohamos dekulturálódás és rebarbarizálódás. Posztmodern korunk szomorú perverzitása, hogy ellentétben a korábbi idők gyakorlatával, manapság a tömegek szellemi sterilizálását maguk az írástudók végzik (tisztelet az antikonformista, ergo „kiátkozott” kivételnek!), akik ily módon megtagadják kasztjuk Marcuse-féle alapkritériumát, miszerint „az értelmiségi olyasvalaki, aki elutasítja a kompromisszumokat a hatalmasokkal”, és döntő többségükben elvetik az ősi diogenészi elvet, amely mintegy ontológiailag arra predesztinálta őket, hogy korszakuk „rossz lelkiismereteként” létezzenek. Az intellektuális világszabványosítás korában már csak nagyon kevesen vállalják fel közülük az önálló gondolkodás és az ikonoklaszta véleményalkotás ódiumát. Témánk-

oxfordi egyetemi tanár az alábbi szavakkal méltatta: „Ez a könyv csak a kezdet. amely pszichológiai. hogy az intelligencia több mint nyolcvan százalékban örökletes és csak húsz százalékban környezetfüggő. a világ egyik leg(el)ismertebb. Herrnstein genetikus és Charles Murray szociológus 1994-es The Bell Curve című (és szintén nagy vihart kavaró) bestsellere. hogy átlagosan a keletiek és leszármazottaik világszerte a láncolat egyik végén. amint azt Afrika egész történelme és jelene is bizonyítja. hogy az egyének és embercsoportok között megfigyelt értelmi és lelki különbözőségek többsége genetikai eredetű. akik számára a faj helyettesítette a szexet mint főtabut!” Arthur Jensen felfedezéseit azóta más tanulmányok is alátámasztották. a fehérek pedig rendszerint köztük foglalnak helyet. szociológiai és egyéb tudományos evidenciák alapján leszögezi. ad 4: ez a világminta sokkal inkább törzsfejlődési és genetikai. még . mint a környezeti hatásoknak. Párizs 1977). politikai. Az átlagos intelligenciaszint tekintetében Jensen 15 pontnál is nagyobb eltérést tapasztalt az amerikai fehérek és az amerikai négerek között az előbbiek javára. Transaction Publishers. hanem hogy két évszázaddal később. 1969-ben Arthur Jensen amerikai pszi. Maga a négerség apostola. valamint a termékenység. és ezzel magyarázta az iskolai felzárkóztató programok krónikus sikertelenségét. amely Franz Boas elavult antirasziális és environmentalista (a fajok létezését és az intelligencia örökletes meghatározottságát tagadó) doktrínáját visszhangozza.nál. Gérard Wintringer francia kutató szerint „majdnem mindegyik fekete képtelen az elvonatkoztatás klasszikus eljárása szerinti mentális művelet végrehajtására és az ellentétes fogalmi kapcsolatok szimultán kezelésére” (in Jean-Pierre Hébert. semmint tisztán társadalmi. az intelligencia. hogy „a fekete indukció és intuíció révén halad”. feketék. köztük Richard J. Később a Cyril Burt angol pszichológus által csecsemőkorban szétválasztott ikerpárokon végzett pszichometrikai vizsgálatok megerősítették. Nagy-Britannia „egyik legbefolyásosabb tudósa” (Sunday Times) 1972-ben megállapította. a feketék és leszármazottaik világszerte a láncolat másik végén. J. Hans J. legtöbbet publikáló és legtöbbet idézett pszichológusa. hogy ad 1: legalább három biológiai emberfaj létezik (keletiek. 1968-69. az nem az. törzsfejlődés és viselkedés. a Berkeley Egyetem professzora hatalmas botrányt keltett azzal. A szükséges kezdet. fehérek). Race et intelligence. Leopold Senghor egykori szenegáli elnök is elismerte. antropológiai. kiemelve „a feketék alkalmatlanságát a konceptuális intelligenciatesztek megoldása terén”. Copernic. gazdasági vagy kulturális okok eredménye.│44 chológus. Azok nem fogják értékelni. Eysenck. A valóság persze sokkolja a jelenleg uralkodó emberijogista moralizmust. Race. Egy évvel később jelent meg a kanadai Nyugat-Ontario Egyetem pszichológia-professzorának. hogy közzétette a különböző emberfajok IQ-tesztjeinek összehasonlító elemzését (in Harvard Educational Review. ad 2: ezek felismerhető jellegzetességet mutatnak az agyméret. Darlington világhírű genetikus. New Brunswick) című. esszéjét Cyril D. 400 oldalas és ezernél is több referenciát tartalmazó szintézise. „Ami drámai. a személyiség és a vérmérséklet. Evolution and Behavior (Faj. a rasszizmus problematikájánál maradva. Intelligence and Education (Faj. intelligencia és oktatás) c. Philipp Rushtonnak Race. amelyben arra a „politikailag inkorrekt” következtetésre jutott. tél). ad 3: ezek a faji jellegzetességek felfedik. amely képesség ugyanakkor teljesen alkalmatlan a tudományos vagy prométheuszi gondolkodásra. a szexuális viselkedésmód. és ezzel alapjaiban rendítette meg az egalitarista kánont. hogy Rousseau tévedett. hogy az emberi intelligencia eredetében ― az uralkodó tudományos közfelfogással és saját korábbi álláspontjával ellentétben ― sokkal nagyobb szerepe van az örökletes tényezőknek. a felnőtté válás és az élettartam mértékének tekintetében.

ügyvédek. fajok. így többé már nem képesek fenntartani azo- . aki szerint a francia forradalom faji-etnikai szempontból a mediterrán-alpesi tömegek felkelése volt a germán-nordikus eredetű nemesség ellen. orvosok. Amit elfogadnak a fák. nem a luxus. faji dimenzióját. a Természettel szemben nincs apelláta. „A politikai doktrínának tekintett internacionaliz mus perverz hatásaként többé már nem ismerik el a népek biológiai. vallási. hiszen a legtöbb civilizációban az emberfajok közötti vérkeveredés az idők kezdetétől az istenek elleni sértésnek számított. egy természeti törvény. merthogy az is volt. akikkel meggondolatlanul keveredtek. írta egykor Erwin Levy zsidó filozófus (The Lacks of Internationalism. Manapság ezért rasszistának titulálnák. egyetemi tanárok voltak… Egyesek számára a faj újjáélesztői.│45 lyásolta gondolkodásmódunkat. nyelvek kaotikus összekeverése”. szociológus és diplomata megjelentette monumentális etnotörténeti esszéjét az emberfajok közötti egyenlőtlenségről (Essai sur l’inégalité des races humaines). Minden hanyatlás oka a fajkeveredés: az erősek hagyják magukat felemészteni a gyöngék által. hogy diplomaták. amikor egy enciklopédikus tudású gondolkodó. és bár egy régi nemesi család sarjaként bizonyos mértékig a kasztszellem és a katolikus dogma fogja maradt. ahogyan azt már Sieyes abbé is észrevette. mint bárhol másutt Európában. és ez egy adottság volt a számukra. antropológusok. Franciaország ugyanakkor az az ország. azt elutasítják fajunktól. Arthur de Gobineau (1812-1882). 13. Az isteni büntetés az Bábel: a népek. „Nem a fanatizmus. akadémikusok. vagyis az örökölt képességek változatosságát. és még csak nem is a rossz kormányzás. Főleg franciák. tehát elszegényítik őket. Számukra ez nem egy elmélet volt. Franciaországban ringott. mintha a természettudományok sohasem léteztek volna” (Robert Ardrey). mások számára egy „elátkozott” doktrína teoretikusai ők. Az összefüggés magától értetődik: ahol a betegség először ütötte fel a fejét.mindig őt követjük. ez az intuitív zseni nyilvánvalóan csupán a korabeli tudomány által rendelkezésére bocsátott anyagot használhatta fel. UPC Press. sokkal elmélyültebb módon és sokkal tudatosabban vizsgálták. A baj 1789-ben kezdődött. A genetika rezisztens az egalitarista maszlaggal szemben. hogy Isten mélyen különbözőnek teremtette az embereket. Pedig a Talmud azt tanítja. Adolphe Pictet már 1850-ben az indoeurópai emberiség hajnalához való visszatérést javasolta. ahol a faj szerepét és értékét jóval korábban. és teljes joggal. hanem egy evidencia. és akik megsemmisítik őket. ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus  —— A témában uralkodó tudatos dezinformáció ködében tévelyegve mit tudunk egyáltalán az első „rasszistákról”? Talán csak annyit. A bomba azonban 1853-ben robbant. tamen usque recurret. ott próbálkoztak elsőként a gyógyításával. mert az általános tévképzettel ellentétben a modern fajelmélet bölcsője nem Németországban. és elsőként népszerűsítette az „árjaság” fogalmát. a lovak és számos élő organizmus esetében. Hiába teremtette az Isten úgymond egyenlőnek az embereket. Chicago 1898). számos előérzete mégis kiállta az idők próbáját. nem az erkölcsromlás és nem is a vallástalanság okozza a civilizációk és társadalmak bukását. hanem az emberijogizmus szülőhazájában. Őseink őszintén és komplexusok nélkül élték meg rasszizmusukat világszerte. hogy a mai gondolkodásmódok Rousseau tévedéseiből erednek. Naturam expellas furca. hogy a Darwin óta bekövetkezett biológiai haladás nem befo.

mert mint írta. hogy a népek mentális konstitúciója éppen olyan szilárd. 1899. többé-kevésbé készségesen elindult valamennyi elvének végső összezavarodása felé”. Race et milieu social. amikor még abszolút tiszta volt. század történelme mindenesetre nem cáfolta meg próféciáját. ahová időközben már meg is érkezett… A tudományos rasszizmus megalapítójának azonban Georges Vacher de Lapouge (1854-1936) entomológus számít. L’aryen. 1941) felsorol . A bibliai siboleth és a nyelvi rokonságok helyett erről a jelről fogják egymást felismerni a nemzetek. […] és az utolsó szentimentalisták bőséges mészárlásoknak lesznek a tanúi”. Ezzel Le Bon egyszer s mindenkorra megállapította és előrevetítette a különböző univerzalizmusok eredendő kudarcát. az az. Vacher de Lapouge a társadalmi fejlődést szelekciós jelenségek eredményének tartotta. Vilmos német császár az egyik francia diplomatának. az erről szóló világsikerű tanulmány (La Psychologie des foules. ahogyan azt a középnemzedék legjelesebb képviselői annak idején meghatározták. következésképpen a történelmük”. Vacher de Lapouge egyébként az emberiség jövőjét is szkeptikusan (vagy nagyon is reálisan?) szemlélte. hogy megszülettek és elhatalmasodtak az egyetemes testvériség és egyenlőség eszméi. mint ugyanazon iga alá kényszeríteni a túlságosan is különböző fajokat. E tekintetben a kérdés egyik neves szakértőjére. … ugyanis az egyének és a fajok mentális alkatából származik a világfelfogásuk. akár vallási (iszlám. 1898). 1886. hogy „csak egyetlen nagy ember van Franciaországban és róla sem vesznek tudomást”. következésképpen a viselkedésük. és a romlásban való kiegyenlítődés │46 állapotát annak tulajdonítja. kereszténység). Korszakos műveiben (Les sélections sociales. „Ami legvilágosabban a szellemembe vésődött. „az ember evolúciója még nem fejeződött be: arról. hogy istenként vagy majomként végzi. amikor a még jelentős képességeit már nem újították meg az elapadt források. Számára nyilvánvalónak tűnt. Persze csak ha hagyjuk dönteni. Gustave Le Bon (1841-1931) filozófus. Gobineau-nak egyébként már a saját korában sem voltak illúziói a fehér emberiség jelenével és jövőjével kapcsolatban: „A fehér faj immáron eltűnt a Föld színéről. a kiválasztódás fog dönteni”. Miután áthaladt az istenek korán. amikor a keveredések ereje és száma még mérsékelt volt. az eugenizmus (fajnemesítés) és az örökletes faji tényezők érdekében történő állami beavatkozás mellett szállt síkra és hevesen bírálta a demokratikus egalitarista dogmáknak és az univerzalista misztikának behódolt politikai közeget. Róla mondta azt II. hogy az emberiség haladására legnagyobb hatást a történelem motorjának szerepét betöltő árják tették. 1896. 1909) éppen ezért a szelekció. A modern faji gondolat klasszikusainak bemutatása után célszerű lesz górcső alá vennünk magának a „fajnak” a fogalmát. mint anatómiai jellegzetességeik”. ezért szerinte „egyetlen eszme sem lehet alaptalanabb. A Montpellier-i Egyetem antropológiai fakultásának felavatásán. december 2-án mondott híres beszédében annak a meggyőződésének adott hangot.kat a civilizációkat. a hősök korán. Julius Evola tradicionalista gondolkodóra hagyatkozunk. A XX. írja. az első fajantropológus. aki a faji nevelés irányelveinek szentelt művében (Indirizzi per una educazione razziale. a nemességek korán. amelyeket létrehoztak”. a tömeglélektan szakértője. akár politikai-kulturális (amerikanizmus) köntösben jelentkezzenek is. a Montpellier-i Egyetem tanára. hogy „a következő évszázadban milliószámra fogják egymást gyilkolni egy vagy két fokkal többért vagy kevesebbért a fejindexben. son role social. akár ideológiai (emberijogizmus). írja (Les lois psychologiques de l’évolution des peuples. 1895) szerzője ugyancsak alaposan tanulmányozta a faj hatását a történelemben és a faji jellegzetességek hatását a népek életében. amelyek a faji tényezők arányát változtatják ugyanazon nép létezésének különböző korszakaiban.

Claude Lévi-Strauss meghatározása szerint tehát a rasszizmus „az egyének együttesének tulajdonított értelmi és erkölcsi jellegzetességekben. akinek még nem voltak komplexusai. Éd. és a helyesen gondolkodás kritériumaként a posztmodern totalitárius ideológia legtipikusabb kifejeződése” (Pourquoi nous combattons. amelyeket egyetlen nép. és az általa meghatározott cél manapság aktuálisabb. hiszen a szentírásukban írva van (Ez. A lélek határainak kutatása következésképpen a jelen óra történelmi feladata”. „olyan emberi csoport. „a rasszizmus azzal a demokratikus-szabadkőműves mítosszal való szembenállást jelenti. „nem a külső morfológiájukban hasonló emberek.│47 nos testi és szellemi jellegzetességű egyének élő egysége” (Woltmann). de L’homme libre. in Lazarus Goldschmitt Talmud fordítása. amely sajátos módon egyesít egy bizonyos számú fizikai jellegzetességet és lelki készséget. Mint azt Charles Berrias genetikus megállapítja. „azonos genomnál bizonyos polimorf gének gyakorisága az emberi populációk szerint változik.néhányat a legismertebb korabeli fajdefiníciók közül: „a faj ugyanolyan eredetű. Manifeste de la Résistance européenne. amely az evolúció egy adott pillanatában elkülönült genetikai készletből ered. pszicho-antropológia megalapítójának számító LudwigFerdinand Clauss meghatározásával azonosul leginkább. Lenz). miszerint a legfőbb érték az egyes számban használt ‘emberiség’. 2001). miközben minden lény lényegénél fogva testvér és egyenlő. mert hiszen a fehér faj azóta már rég megnyitotta az elpusztulásának kockázatát valószínűsítő határokat. akár nem. és az emberi nemen belül jellegzetes változatosságot mutat bizonyos allelok (ugyanazon gén különböző formái) jelenléte vagy hiánya tekintetében”. vagy ― a mi szemünkben nem egy pluszt. egy létezésmódban keresendő. Berlin. hanem egy mínuszt képviselve ― egyáltalán nem érdekel bennünket” (id. Akár tetszik az antirasszizmus propagandistáinak. a fajok történelmilegfilozófiailag „megsejtett” létét a természettudományok. 142. „Amennyiben egy tudományos ismeretnek megadatik hatást gyakorolni a történelemre. az európai identitás folyamatos és fokozatos feladását. 1977). önmagukhoz mindig hasonló egyéneket szülve” (Günther). mű).31): „Ti emberek vagytok. mint valaha. Erre reagálva Guillaume Faye az antirasszizmust olyan doktrínaként határozza meg. Molekuláris értelemben a fajt olyan népcsoportként lehetne tehát meghatározni. amely „a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harc ürügyén egyszerre bátorítja az idegenek (ti. „nem ilyen vagy olyan szellemi vagy testi jellegzetességek birtoklása által. azo. amikor önmagát rasszistának vallotta. mégpedig a zsidók által. köztük a molekuláris biológia. vagyis a faj lényege szerinte egy stílusban. egyetlen kulturális és vérközösség sem léphet át vagy nyithat meg saját elpusztulásának kockázata nélkül. és így minden más emberi csoporttól különbözik. Evola a maga részéről az ún. 2001). in Anthropologie structurale deux.) előnyben részesítését. hanem azonos ’genotípusú’ (vagyis örökletes potencialitásokat hordozó) csoportok által meghatározott származéksor” (Fischer. Valójában azonban a ’hallhatatlan elvek’ evangéliuma által feltételezett eme mitikus ’emberiség’ vagy nem létezik. mégpedig a szó fizikai (bevándorlás) és lelki (önfeladás) értelmében egyaránt. egy közös genetikai örökség szükségszerű hatását látja” („Race et histoire”. a színes bőrű bevándorlók ― G. ténylegesen is visszaigazolják. „egy örökletes típus” (Topinard). bárhogyan is definiálják ezt az együttest. Evola nem tette hozzá. e téren a pszicho-antropológiára háruló cél: megjelölni azokat a határokat. akinél már a genotípus egyfajta „spiritualizálódása” figyelhető meg. Plon. de az „emberi” minőség már amúgy is foglalt. hanem a rajtuk keresztül kifejeződő stílus által meghatározott csoport” (Clauss). írta Clauss 1926-ban (L’ame des races. a nem zsidók azonban nem emberek” (XII. Jüdischer . a többfajú társadalmi modell elfogadását. Julius Evola számára. L’Aencre. I. 34.

„A zsidó közelebb áll az emberiséghez. íme a döntő szempont”. írta egykor H. hogy az európaiak 95 százaléka alig tíz apai nemzetségtől származik. És ha mégsem? „Az ember annál emberebb. március 11. fogalmazta meg újfent a bölcs Eisenberg rabbi (Une histoire des juifs. hogy sohasem volt árja faj a múltban. hogy fajok pedig nincsenek ― mindazonáltal a fehér faj az.S. akikről már akkoriban is köztudomású volt. politikai okokból próbálnak kipusztítani a saját hangadói. hogy az európaiak 99 százaléka amúgy is egy hét anyai nemzetségből álló csoporthoz tartozik. hogy „az egész földkerekségen alig van olyan hely. akik cikkeket . Akadnak persze még ma is.) „elviselhetetlen zsidó gondolatrendőrség” formájában sem. „vannak. hogy Ornella Semino. Tettekkel. minél zsidóbb”. amelyek alapjaiban cáfolják téziseiket.Verlag. amely azonban a valóságban egyáltalán nem létezik. Modern korunk felvilágosult embere természetesen úgy tekint vissza ezekre a proto-antiszemita megnyilvánulásokra. Az olasz kutató ugyanakkor azt is megállapította. akik valamiféle „zsidó lobbiról” hadoválnak.e. amelyet meg kell semmisíteni. Ezt az igencsak kirekesztő „emberdefiníciót” a helyesen gondol. 1990). azt akarjuk. ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus  —— Ha a zsidókról beszélt. Chamberlain. Jahrhunderts.│48 kodók azzal mentegetik. hanem az Annie Kriegel által kipellengérezett (Le Figaro. míg a néhai Shneur Zalman rabbi vallásfilozófiai álláspontja szerint „a zsidók a teremtés koronája és a nem zsidók a Föld szemetjei (Frankfurter Allgemeine Zeitung. milyen egységesek és milyen szerepet játszanak intézményeinkben” (Pro Flacco). akik ellenem és a legjobb állampolgárok ellen izgatják ezeket az idegeneket”. Némi vigaszt nyújthat a talmudi „emberiségen” kívül rekedtek számára. hogy legyen a jövőben: a tettek emberei számára. a Páviai Egyetem professzora a metokondriális DNS-en végzett vizsgálatai során nemrég arra az eredményre jutott. Ezen a fehér emberiségen már csak a tettek emberei tudnának segíteni. amikor Cicero kortársaként Strabón azt írta Geographicájában. és ezzel messze esünk az emberiség közös ősanyjának kikiáltott afrikai Lucie-tól. Mindezen tudományos bizonyítékok ellenére. 1970). A neves történésznő azokra a „törzsbelijeire” célzott. amelyet azonban a fehér fajból mesterséges módon. mint néhány szánalmas konspiranoista beteges fantáziálására. hogy „milyen erőt képviselnek. Eszerint tehát a zsidók a „legemberebbek” az emberiségben és persze az egyedüli „emberek” az embertelenségben.). amelyet nem a zsidók uralnak”. 1899). április 3. 13+1. a „tudományosan korrektek” továbbra is azt fuvolázzák. ebből nyolc Európa első lakóihoz. mint bárki más”. a rasszizmus egyik főteoretikusa (Die Grundlagen des XIX. A munka nagy részét már elvégezték… „Még ha be is bizonyosodna. törvényi erőszakkal. saját bevallása szerint már Cicerónak ― még egy Cicerónak! ― is le kellett halkítania a hangját. hogy az ősidők termékeként mára nyilván elvesztette érvényét. éspedig nemcsak a kifejezés általános értelmében vett nemzetközi nyomásgyakorló hálózat. Ez az „akkoriban” több mint két évezrede volt. erősítette meg Elie Wiesel (Célébration talmudique. 1930-36). 1994. az i. Vizsgálódásunk végkövetkeztetéseként a rasszizmust a törzsfejlődés folyamán kivétel nélkül mindegyik emberfajba genetikailag beprogramozott természetes önazonosítási és önvédelmi reflexként határozhatjuk meg. a maradék kettő pedig a mezőgazdaság tízezer évvel ezelőtti feltalálása után Közép-Keletről érkező második hullámhoz kapcsolódik. 1990. mert mint mondotta. 40 évezred és 25 évezred között több hullámban érkező vadászó-gyűjtögető törzsekhez.

ami a misén elhangzott. hogy a múltban maga Walesa is megengedett már magának antiszemita ízű kijelentéseket. Marvin Hier és Abraham Cooper rabbik. Más kérdés. mire rászánta magát. az nyilván nem okult a tapasztalati tényekből. A 72 éves filmsztárnak azért kellett meakulpáznia. Az amerikai zsidó közösség felháborodásának adott hangot.]   Lech Walesának másfél hetébe került. és mint mondták. Goclowski gdanski püspök azonnal bocsánatot kért a kijelentés sértettjeitől. és telefonon tiltakozott Walesánál az izraeli parlament elnöke. a lejáratás vagy a rágalmazás módszerével. Henryk Jankowski atya Walesa (akkori lengyel államfő) jelenlétében a gdanski Szent Brigitta-templomban egy vasárnapi misén többek között azt mondta. hogy „a lengyelek nem tűrhetnek meg olyan kormányt. egyetemeken tanítanak. és hosszú időn át tagja volt az American League For a Free Palestine (Amerikai Liga egy Szabad Palesztináért) nevű cionista szervezetnek. Seva Weiss is. többek között a Jewish Defense League (Zsidó Védelmi Liga) részéről. A megható gesztusra a Beverly Hills-i Simon Wiesenthal Központban került sor. Mindez bármikor és bárhol megtörténhet. Kijelentései élénk tiltakozást váltottak ki zsidó szervezetek. amelynek tagjai nem mondták meg. mert a CNN egyik műsorában arra a légből kapott és minden alapot nélkülöző állításra vetemedett. Noha válogatásunkban jobbára az utóbbi évtizedre koncentráltunk. Aki tehát az alábbi. hogy mindenkire ráerőltetik saját igazukat a hiteltelenítés. pusztán találomra kiválasztott sajtóinformációk között bármiféle okkult összefüggést vél felfedezni. a kultúra és a közvélemény fölött azzal. . „fasiszta”. Prédikációjában a plébános ugyanakkor egyenlőségjelet tett a fasiszta és a kommunista jelképek. ráadásul pedig mentegetni próbálta egykori gyóntatóját. „Brando gyakran jiddis nyelven beszélt és egy ízben könnyekben tört ki”. Ahogy meg is történik…  Marlon Brando amerikai filmszínész bocsánatot kért két neves rabbitól a zsidóknak a hollywoodi filmiparban játszott szerepéről tett korábbi kijelentései miatt. Walesa viszont előbb azzal védekezett. a zsidó állam létrejöttéről szóló darabjában. a központ vezetői részvételével.publikálnak. Moszkvából vagy Izraelből származnak”. akik szerint a háromórás beszélgetés erősen túlfűtött légkörben zajlott. „náci” szavak ad nauseam használatával. hogy Hollywood a zsidók ellenőrzése alatt áll. valamint a Dávid-csillag közé. illetve zsidó származásúak gyalázása miatt a gdanski ügyészség eljárást indított Jankowski atya ellen. miután a kínos incidens következtében meghiúsult Clinton elnökkel tervezett találkozója. a jelenség szempontjából az időpontnak és a helyszínnek nincs jelentősége.│49 te korlátlan uralmat gyakorolnak a tömegtájékoztatás. A Brando által tanúsított őszinte megbánást követően a két rabbi felmentette őt az antiszemitizmus vádja alól. A zsidóság. amelyet inkriminált kijelentései annak ellenére vontak a fejére. hogy elhatárolódjon egykori gyóntatójának antiszemita kijelentéseitől. valamint az intellektuális terrorizmus eszközének számító „rasszista”. hogy 1946-ban játszott Ben Hecht A Flag is Born (Egy zászló születik) című. (Padrinóból pentito?)1 [A lábjegyzet a számokra kattintva oda-vissza könnyen lapozható! — szerk. könyveket írnak. petíciókat köröztetnek és szin. hogy nem hallott jól mindent. Jankowski atya egyházi felettese. és csak azután tett hivatalos elhatárolódó nyilatkozatot. akikkel szemben becsmérlő kifejezésekre is ragadtatta magát.

mert ők hosszú idő óta az intelligencia. farkuk függelékeként… […] Egyedül a zsidók nem sajnálják. a leggazdagabbak és a leghatalmasabbak nemcsak Amerikában. „agresszív” és „erősen antagonisztikus” jelzőkkel illette a konzervatív pártelnököt. ami megmagyarázza. és a The Source zenei magazin 2003. Máskor azt mondta: „Ebben az országban a zsidók nem szeretnek engem. ő azonban ennek ellenére „visszaesőnek” bizonyult. Bernard Hecht romániai zsidó menekült. A magáról megfeledkező Dieudonné ellen perek sokasága indult.az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadulásának az évfordulóján tartott ünnepi │50 beszédében pedig csak azt felejtette el megemlíteni. (Cavintont Walesának?)2  A Nagy-Britanniában tapasztalható politikai antiszemitizmussal foglalkozó cikkében a Sunday Telegraph szóvá teszi (1997. hogy nem négerek. merthogy az apja. Hitler nagyon nagy ember volt!”. mert a zsidókat „vérszívóknak” (blood-suckers) nevezte. a bűntudat és a szégyen útját választották. az amerikai néger muzulmánok vezére sem válogatja meg a szavait. Ezenkívül a Daily Mail az „irgalmatlanul ambiciózus”. Michael Howard kapcsán olyasféle állítások jelenhettek meg.” (Faji dilemma?)  A sokáig a francia tévécsatornák kedvencének számító néger humorista. Szüntelenül összeesküvést szőnek ellenünk”. […] …azzal vádolom ezeket . hogy az áldozatok többsége zsidó volt. hogy „származásából fakadóan” problémái vannak a pártjával. aki „megváltoztatta a nevét. mert az ő példájukra olyan állatokká szeretnénk válni. amit a zsidóknak sikerült megtenniük a bűntudatból és a szégyenből kiindulva. de számomra ez egy szimpatikus név.). hogy a zsidók a legszervezettebbek. hogy „miért kelt ellenérzést az emberekben”. amelyek — akárcsak a csúszómászók ― egészen kicsi aggyal vannak ellátva. fellépéseit sorra lemondták. decemberi számában megerősítette: „…a zsidóság nem szereti. Ő azonban fellebbezett a Legfelsőbb Bíróságnál és a Holocaust Educational Trust (Holokauszt Oktatási Központ) elnökének. hogy leleplezem egyes médiabeli manipulációikat. Elneveztek Hitlernek. 2001 augusztusában Farrakhant zsidó szervezetek nyomására nem engedték be Nagy-Britanniába. A nyugati kultúrában semmi sem tudja kiegyenlíteni vagy akárcsak megközelíteni azt. Michel Houellebecque írja Elemi részecskék című regényében: „Irigyeljük és csodáljuk a négereket. hogy elvegyüljön”. Az FBI szerint százezer taggal rendelkező Iszlám Nemzet (Nation of Islam) első embere egyebek mellett kijelentette: „Tudjuk. mert az első”. hogy az egy héttel korábbi Daily Mailben a konzervatívok új vezetője. Lord Jannernek minden igyekezete ellenére végül mégis bebocsátást nyert (Brown-Black Power?)4  Napjaink elsőszámú francia bestsellerszerzője. hanem az egész világon. egy szélhámosság és egyike a legsúlyosabbaknak. életveszélyes fenyegetéseket kapott. (Klagesi karakterológia?)3  Louis Farrakhan. Howard háttere úgymond a „kétes kivülállóé”. május 18. Dieudonné M’bala M’bala a Lyon Capitalban kijelentette: „Számomra a zsidók egy szekta.

1998. többnyire nyolcvan év feletti emberről van szó”. főleg az egykori Szovjetunióból. Samson Madievski történész azzal vádolja a zsidótanácsot. 350 ezer nagyon idős. amelyek elutasítják a vallási kritériumokat a bevándorlók esetében. Józef Glemp bíboros. december 1. 1998. hogy a tényleges áldozatokon.│51 mennyi médiumot”. hogy megszerveztek egy nagyon hatalmas lobbit és lenyúlták vala. mint a többiek. a németországi zsidó vezetők a zsidó vallási jogra. A megállapodás azután született. A humanitárius szervezetek maguk akarják elosztani a pénzt. A lengyel püspökök kérték az auschwitzi tábor mentén elhelyezett és a zsidók érzékenységét sértő kétszáz kereszt eltávo- . nem pedig a bevándorlóknak”. ami anyagi jellegű és egyéb természetű surlódásokhoz vezetett a törzsökös zsidók és bevándorolt hitsorsosaik között. a Credit Suisse és a Union Bank of Switzerland képviselői hosszas tárgyalások után megállapodtak a zsidó szervezetekkel. hogy több amerikai szövetségi állam bojkottal fenyegette meg a svájci pénzintézeteket. Az 1991-es bevándorlási törvényt túlságosan is nagyvonalúnak tartva.az embereket. (Istenadtából istenátka?)5  A Németországi Zsidók Központi Tanácsa korlátozni akarja a keleti zsidók áradatát.25 milliárd dolláros alap elosztásáról heves vita folyik. hogy az ügyvédek figyelme ezután Németországra irányul. Egyes sajtójelentések szerint valójában egészen prózai okok állnak a Paul Spiegel által vezetett intézmény magatartása mögött. Lengyelország prímása a czestochowai szentélyben sajnálkozásának adott hangot amiatt. hogy 1. hogy meg akarja sérteni a szövetségi törvényeket. Herbert Rubinstein szerint ―. illetve hozzátartozóikon érdemben segít-e mindez. nem tudja manapság megtalálni a megértés és a kompromisszum szavait”. „Kétséges ugyanakkor. (Hirig a húsosfazék körül?)6   A két svájci nagybank. írja Léderer Pál (Népszabadság. nevezetesen az. és azokból a negyedekből. Álláspontjuk kiváltotta az érintettek tiltakozását. szám) annak kapcsán. hogy „a (zsidó) nemzet. hogy a bevándorlók túl sokba kerülnek a zsidó közösségnek. elköltöznek a német nyelvű zsidók. Zsidó szervezetek és a túlélők nevében fellépő ügyvédek között tart a huzavona. miután elszenvedett egy rettenetes mészárlást. (Kecskékre káposztát?)   Miközben a lengyel püspöki konferencia igyekszik lecsillapítani a kedélyeket az auschwitzi keresztek ügyében. mert „nekik kellene integrálódniuk. Az eddigi gyakorlat ugyanis azt mutatja: az ilyen egyezségek fő haszonélvezői gyakran a zsidó szervezetek és az ügyvédek”.25 milliárd dollár kártérítést fizetnek a holokauszt túlélőinek. És mit ad Jahve? Három hónappal a svájci bankok megpumpolása után Miklós Gábor (Népszabadság. a halachára alapozott megkülönböztetéseket akarnak bevezetni az újnnan érkezők zsidóságának meghatározásához. 190.) jelenti Washingtonból: „A The New York Times arról számol be: a svájci bankoktól járó 1. ahol letelepednek ― a rajna-wesztfáliai zsidó vezető. az utóbbi tíz évben ugyanis Németország 60 ezer zsidót fogadott be. amely valaha jólétben élt Lengyelországban és jobban fejlődhetett volna. míg az egyes túlélők nevében ― igen tisztes honoráriumért ― fellépő ügyvédek a konkrét személyekhez irányítanák a kárpótlást.

jeruzsálemi Jad Vasem Intézet stb. Az EU elnöksége nevében megszólaló olasz külügyminiszter meglepetésének és ellenérzésének adott hangot a felmérésből kiderülő „meghamisított jelzés” (sic!) miatt. felvonás: Emil Boc demokrata párti képviselő Ion Iliescu román államfő tisztségéből történő felfüggesztését indítványozta.│52 vitch valamennyi kereszt eltávolítását követeli. ami azt mutatja. hogy 2003. egyre megy”. Észak-Koreát és az Egyesült Államokat megelőzve ― Izrael végzett az élen. hogy eredménye ismertté vált volna. amelynek keretében a román egyetemeknek szorosan együtt kell működniük a nemzetközi zsidó szervezetekkel (washingtoni Holokauszt Emlékmúzeum. állapította meg a tavaly létrehozott és Elie Wiesel által vezetett különbizottság.) a román nép holokauszt iránti érzékenységének fokozása érdekében. Lengyelország főrabbija. Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök telefonon fejezte ki felháborodását Ariel Saronnak. Végül Románia csak úgy úszta meg a súlyosabb retorziókat. Marvin Hier rabbi. hogy elismeri a román állam teljes felelősségét a nácibarát Antonescu rezsimje által 19401944 között elkövetett bűntettekért. Román területeken a zsidók és intézményeik megsemmisítését Ion Antonescu marsall rendelte el.lítását. amely Izrael diabolizálását célozza. de ― Iránt. amely szerintük leginkább veszélyezteti a világbékét. Oltnak egy a hangja?)   II. a „pápai nagy kereszt” kivételével. Ion Iliescu román államfő a bizottság jelentését azonnal elfogadta és kijelentette. mert nem sokkal korábban az izraeli Ha’aretz napilapnak nyilatkozva az elnök tagadta a holokauszt egyedülálló mivoltát és ezáltal megsértette azt a friss kormányrendeletet. mielőtt még Európa újra visszaesne múltja sötét periódusaiba”. a Los Angeles-i Wiesenthal Központ alapítója szerint a felmérés döbbenetes eredménye „szembeszáll a logikával. Márpedig hogyhogy nem. amely szerinte nem tükrözi az Európai Unió álláspontját. „Az Európai Uniónak be kellene fejeznie ezt az agymosást. és a fantázia rasszista röpte. (Mindenkinek a maga keresztje?)  Az Európai Bizottságtól függő Eurobarometer közvélemény-kutató intézet felmérése rendkívüli haragot váltott ki Izraelben. jelentette ki a diaszpórával való kapcsolatokért felelős izraeli miniszter. A népirtás 135 ezer áldozata az akkor magyar fennhatóság alatt álló Erdélyben pusztult el. a szavazatok 59 százalékával. a zsidók számára „egy kereszt vagy ezer kereszt. (Jordánnak. le kell váltani?)  I. Iliescu szavai megdöbbenést és haragot váltottak ki nemzetközi zsidó körökben. A megkérdezett európai állampolgároknak egy listáról kellett kiválasztaniuk azt az országot. felvonás: Félmillió zsidót ölt meg a romániai holokauszt. mert mint mondotta. Menachem Josko. (Iliescui-reflex?)  . amely a holokauszttagadást hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetéssel és bizonyos jogoktól való eltiltással sújtja. Ezt a felmérést egyébként még azelőtt elítélték az izraeli vezetők. és zavart magyarázkodást az EU intézményeiben. (Ha nem jó a nép. hogy az európai társadalomba a háború vége óta bármelyik időszaknál jobban beágyazódott az antiszemitizmus”. június 12-én „együttműködési megállapodást” kötött.

a vallási terminológiát a politikai hittel tartja egyenértékűnek. így a magyar sajtó. bűnös országvilág?)7 │53  A német püspöki kar kardot rántott a szociáldemokrata kormány ellen. ha ebben az évszázadban másodjára alkalmaznának egy halálos kémiai terméket Németországban a törvény által meghatározott embercsoport. aki a neokonzervativizmust a fundamentalizmussal. John Ikenberry. Norman Podhoretz. hogy a négy kötetből álló „napló” hamisítvány. Ezzel szemben az igazság az. egyeseket golyóstollal írva. a neokonzervatívok egyik guruja a Commentaryban erre azzal vágott vissza. Anna Frankra”. ez utóbbiról megemlítve. mivel 1951 után az eredeti oldalakat átírták és új részeket toldottak hozzá. (Bűnös az Ország. hogy „Margaret Thatcher kormányában talán több volt a zsidó. Az „ízetlen összehasonlítás” az összehasonlíthatatlannal a szokásos reakciót váltotta ki a szokásos körökből. A püspök véleménye szerint tragédia lenne. mint a nem zsidó”.) abból sem csinált titkot.  Az amerikai neokon körök befolyásos hetilapjában. bűnös a Világ. a washingtoni Georgetown Egyetem professzora. „a nácik által használt Zyklon B mintájára”. mint anticionizmusnak álcázott antiszemitizmus”. sőt valójában az egész hidegháború okozója. a brit The Guardian és a francia Le Monde nevű lapokat hozza fel. hogy a „neokonzervatív” szó nála a zsidó szinonimája. mert a Schröder-kabinet engedélyezte az RU 486 nevű fogamzásgátló németországi gyártását és forgalmazását. hogy Izrael az amerikai imperializmus meghosszabbított karja a Közel-Keleten. A Der Spiegel ugyanakkor 1980-ban arról számolt be. az ottani válság. (Ultima ratio?)8  . hanem ― mint angol nyelvű életrajzában is olvasható ― „1945 márciusában nővérével a gyüjtőtáborban pusztító járványos tífuszban halt meg”. ugyanakkor a Népszabadságban (2000. mint pl. egyebek között amiatt. hogy a német szövetségi nyomozószervezet (BKA) laboratóriumában megállapították. A szerző szerint egyébként antiszemita húrokat pengetnek egyes egyetemi tanárok is. hogy Anna Frankot nem gyilkolták meg. vagyis adott esetben a nők ellen. (Szentségtörés?)   Gore Vidal amerikai író azon véleményének adott hangot a The Nationben. hogy megfertőzte az antiszemitizmus. szeptember 26. hogy „Vidal érvelése nem más. a National Review-ban Michael Rubin azzal vádolja az egész Nyugatot. (Keserű pirula?)  „A Vatikáni Múzeumban a katolikus egyház kiállítással emlékezik meg a Bergen Belsen-i haláltáborban meggyilkolt és az amszterdami rejtekhelyén írt naplójával világhírűvé lett zsidó mártírra. Az esetet maga Podhoretz mesélte el magyarországi látogatásakor a Szombatban. háborús tűzfészek. Joachim Meisner kölni püspök szerint ugyanis az inkriminált tabletta „halálos kémiai fegyver”. G. Példaként az amerikai The Nation.

amelyért egyébként Kwasniewski elnök is bocsánatot kért. amit a lelkiismerete diktál”. aki 2001 májusában megkövette a zsidókat az 1941-es jedwabnei pogromért. hogy szavazzon. hanem Auschwitzban kerül sor. Mi sem vagyunk kevésbé szemetek. kommunista kommunistára. csak kevésbé szervezettek. mea maxima culpa?)9  Franciaországban egyesek nemcsak a történelmet. kevésbé bürokratikusak”. Kérdés. hogy helyettese Stanislaw Gadecki poznani érsek személyében az egyház liberális szárnyának a képviselője lett. és a zsidók bocsánatát kérte. euroszkeptikusnak és a szabadkőműves összeesküvések leleplezőjének minősít. Ennek érdekében könyveket vonnak ki a forgalomból. Przemysl addigi érseke lett a lengyel egyház feje.és regényíró. Legutóbb a neves forgatókönyv. ha nem is akarták kiirtani. mint a többiek…. Öröm az ürömben. (Ugyanakkor Kwasniewski erősen illuminált állapotban vett részt a katyni tömegmészárlás hatvanadik évfordulója alkalmából a tetthelyen rendezett megemlékezésen. hogy ugyanez lett volna-e a helyzet. De Gaulle tábornok fia a zsidók második világ háborús sorsáról mondott véleményt és ezzel nem cáfolta meg apját. Kérdés?) Gadecki tehát megtette azt. a néhai Michel Audiard egyik könyve is a cenzorok áldozatává vált. (Mea culpa. március 6-i Erről beszél mindenki című műsorában │54 Philippe de Gaulle admirális kijelentette: „A németek. Ebből többek között az a gondolat csapta ki a biztosítékot. irodalmi munkásságokat értékelnek át. A lengyel sajtó nagy terjedelemben foglalkozott az incidenssel. passzusokat hagynak ki a régebbi művek újabb kiadásaiból. Mindenki szavazzon arra. szabadkőműves szabadkőművesre. de jobban jövedelmez. miszerint „katolikus katolikusra kell. amely 1992-ben jelent meg az ugyancsak tekintélyes Seuil kiadónál. hogy Itáliában is létezett az antiszemitizmus. akit a Gazeta Wyborcza a nemzeti jobboldal hívének. hanem az irodalmat is szeretnék utólag politikailag korrektté varázsolni. emlékeztetve egyik kijelentésére. (Apja fia?)   Az olasz katolikus egyház elismerte. de néha nem a szándék hiányzik. aki 1954-ben megjelent háborús emlékirataiban „elfelejtett” említést tenni az emberirtó gázkamrák létezéséről a III. amire Glemp . keresztény keresztényre.b. ha zsidókról van szó”. „bibsi” ― G. a külföldi azonban említésre sem tartotta érdemesnek. mert a keresztények nem voltak képesek a szükséges pillanatban az üldözött zsidók védelmére kelni. A tekintélyes Julliard kiadó Idées fixes sorozatában 1973-ban megjelent egyik könyvének alábbi sorai maradtak ki az új kiadásból: „Persze mi nem küldjük a smucainkat (k. Igen. sem Szibériába. legalább ki akarták űzni őket”. hogy „néha a törökök örményeket mészárolnak. mint mások teszik még mindig. (Utóhatás?)  Józef Glemp lengyel bíboros-prímás nyugalomba vonulása után Józef Michalik. I. mint egyesek tették. Ezt tartalmazza az a levél. Birodalom alatt.A France 2 tévécsatorna 2004. ha minderre nem Katynban. Hasonló sorsra jutott az azóta szintén elhunyt Pierre Desporges Les étrangers sont nuls (Az idegenek nullák) című könyve is. muzulmán muzulmánra.) a krematóriumokba. melyet az olasz püspökkari konferencia (CEI) küldött az olaszországi zsidó közösség vezetőinek. zsidó zsidóra.

hogy „meg akarunk bocsátani azoknak. akit „barátjának” titulált. Tetézte a botrányt. és több mint 70 százalékuk van azon a véleményen. Szerinte mindennek a kimondását nemcsak a tudományos igazság követeli meg. februári első számában. sőt azt követelte. A botrányt igazából az okozta. hogy a III. hogy „a cionista mitológia politikailag kihasználta az eltúlzott adatokat annak bizonyítására. az egykori ellenálló és zsidómentő Pierre abbé kiállt Garaudy mellett. ha a vége jó?)  Botrány Németországban: Rüdiger Hess.nem volt hajlandó. magyar. az itáliai zsidó közösség vezetője a királyi bocsánatkérés nyomán nagykegyesen kijelentette. Viktor-Emmanuel királynak a második világháború idején tanúsított viselkedése miatt”. amelyeket a zsidók ellen követtek el lengyelek. ráadásul a háborúban nemcsak a zsidóság szenvedett. hogy ma lényegesen kevesebb zsidó él Lengyelországban. amely szerint a lengyelek fele jónak találja. közel ugyanennyien gondolják azt. holott a műsort legalább félmillióan látták. aki tizenhat évvel később zsidóellenes törvényeket vezetett be Olaszországban. akik visszatérnek az egyenes útra”. hogy 1922-ben Mussolinit bízta meg a kormányzással. (Minden jó. Auschwitzban sohasem voltak gázkamrák. hogy még ma is túl nagy a zsidók befolyása a lengyel politikára. . július 13-i Gayssot-Fabius-féle „szájkosártörvény” alapján. Állításaiért a szerzőt kilenc hónap felfüggesztett börtönre és jelentős pénzbüntetésre ítélte a „független” francia bíróság. hogy Franciaország „szent embere”. hogy a zsidók kérjenek bocsánatot a lengye. Minderről a társasági eseményekre szakosodott francia Point de vue magazin számol be 2005. amelyben többek között azt vetik illusztris elődjük szemére. A Francia Kommunista Párt egykori főteoretikusa. Birodalom „négy év alatt megtöltötte Németország kasszáit és felszámolta a munkanélküliséget”. két jó barát?)  Az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának hatvanadik évfordulóján Emmanuele Filiberto di Savoia herceg bűnbánó levelet tett közzé „az egész család nevében III. és ötoldalas levélben kelt védelmére. amely a modern demokrácia szülőhazájában visszaállította a véleménynyilvánítási bűncselekményt. hogy egyesek szenvedése össze hasonlíthatatlanul nagyobb volt másokénál”. könyvében többek között zsidó és izraeli tudósok írásaiból vett részletekkel igyekszik bizonyítani állítását. a hajléktalanok és kirekesztettek védelmezője. a spandaui fogoly fia az egyik német köztévében kijelentette. éspedig az 1990. végül pedig iszlám hitre tért át (és aki Várkonyi Tibor szerint maga is zsidó származású).│55 lektől. (Lengyel. mint a második világháború előtt. hogy nem kell bocsánatot kérni azokért a bűnökért. Makacs megátalkodottságában nyilván a Wprost jobbközép hetilap megrendelésére a Pentor intézet által 2000. hogy ezután alig harmincan telefonáltak felháborodásuk kifejezése végett. miszerint a holokauszt áldozatainak száma erősen eltúlzott. (Hatékonysági mutató?)   A monoteista fundamentalizmusokat bíráló esszétrilógiája harmadik kötetében Roger Garaudy az izraeli politika alapító mítoszairól rántja le a leplet. aki később katolizált. hanem az a körülmény is. hanem más nemzetek is legalább annyit. Amos Luzatto. végén végzett közvélemény-kutatás eredményére támaszkodott.

A First Lady döntő előnyre tett szert. Az Iliescu-féle Társadalmi Demokrácia Pártjának napilapja. a „Nagy Alma” republikánus polgármestere és demokrata kihívója.és szélsőjobboldal-kutató szolgáltatja Pierre abbé bűnlajstromához (in L’EdJ. június 27. „azóta már visszatértünk az egymilliós számhoz”. amelynek a lap szerzői több ízben is a védelmére keltek. akinek a múltjában ― miután ily módon kiesett a sajtó kegyeiből ― ugyanazok kezdtek el kutakodni valami kompromittáló momentum után. Giuliani azzal próbált . akit egyes román értelmiségiek „az elmúlt évtized egyik legerőteljesebb írójának” és „korunk élő lelkiismeretének” neveztek. Rövidesen fel is fedezik. (Gulágo-román elmélet?)   Mivel a New York állam szenátori székéért vívott harc keménynek ígérkezik. amikor felfedte. minden elfogultság nélkül megírt könyv esetében”. és felhívja a figyelmet arra a tényre is. 1991. valamint nemcsak abban. amelyek végkövetkeztetése szerint a zsidók nemcsak a holokauszt manipulálásában és a közvélemény előtti sikeres tálalásában bűnösök. hogy a baloldal egyik „reklámfigurájával”. 1996. hogy „nem engednek meg” semmiféle érdemi vitát a gulágról. hanem abban is. hogy Párizs. amikor a zsidók Jóm Kippurt ünnepelik. és különösen bántó egy „koherens. Még aggasztóbb volt a legtekintélyesebb román irodalmi fórumnak számító Romania Literaria reakciója Garaudy könyvére. hogy nagyszülei a Rosenberg nevet viselték. azt állítva. hogy noha az Auschwitz 2-Birkenau tábor előtti tábla négymillió halottról beszél. de a franciaországiéval ellenkező előjelűt. A cikkírót felháborítja a Garaudyt sújtó ítélet. június 21. „Tudtam. mint Hitler”. A vezércikk szerzője egyébként igen befolyásos újságíró. sőt egy korábbi interjújában kertelés nélkül megállapította. hogy a kommunizmus alapító atyái (amelyet antifasizmusként állítanak be. a modernitás fő zsidóellenes mítoszát. és ily módon messzebb megy a kimondott zsidógyűlöletben. nyilatkozza az atya. 1996. hogy ha védelmembe veszem Garaudyt. akik egészen addig a mennybe emelték. hogy „államuk megalapítása után a zsidók áldozatokból hóhérokká váltak” (in La Vie. mégpedig olyan antiszemita felhangú és a holokauszt-gulág párhuzammal foglalkozó írásokat közölve. racionális. Hillary Clinton egymást túllicitálva igyekszik meghódítani a „nem létező” etnikai szavazótábort.). amely korábban a „felvilágosult elmék városa” volt. és „ugyanazokat a módszereket használják. mint Le Pen. magamra vonom az antiszemitizmus vádját”. a gyilkosságot” (in Présent. aki 1989ben leleplezte a ’zsidó internacionálé’ ténykedését”. az Adevarul „Descartes elítélése” címmel vezércikkben foglalkozott az esettel. (Sic transit gloria mundi?)10   Garaudy könyve Romániában is vihart kavart. Bernard Kouchnerrel közösen jegyzett párbeszédkötetében is antiszemita kliséknek adott hangot.). Ez utóbbi két adalékot Pierre-André Taguieff antiszemitizmus. március 29. leleplezte a „cionista világösszeesküvést”. Ugyanakkor szomorúan konstatálja. Rudolf Giuliani. kijelentve: „…Pierre abbé egyre tisztábban reaktiválja a zsidó világösszeesküvés mítoszát. amely szerinte „a kételkedés kiátkozása a mai Franciaországban”. nem sokkal a jelenlegi ügy kipattanása előtt. Ráadásul pedig. és hogy férje az ő rábeszélésére nem szólalt fel az ENSZben december 20-án.Ebben az egyedüli hiteles népirtásnak a bibliai Józsué és a héberek által a kánaániták │56 ellen elkövetett mészárlást nevezi. hogy a cionisták „teljesen azonos elveket vallanak a rasszizmusról. szörnyen hanyatlik. holott ez a fasizmus egyik általuk kreált válfaja).).

hogy részt vett a Zsidó Gyermekmúzeum alapkőletételén. a Bundeswehr különleges elitalakulatának (KSK) paran- . és akinek pártja. Szerinte ők gyilkolták meg II. hogy az akkori titkosrendőrséget zsidók vezették. és azt is megemlíti. a férje számára vereséggel végződő képviselőválasztás előestéjén „zsidó fattyúnak” nevezte Paul Fray kampányfőnököt. azt állítva. hiszen egykori testőre. aki tíz évvel korábban még a Ducét nevezte a XX. amit a sértés elszenvedője is megerősít. a Németországi Zsidók Központi Tanácsa elnökének. sem a németeket nem tekinti bűnös népnek. Ugyanarról a Finiről van szó. (Éhe a szónak. de azért hozzátette: sem a zsidókat. mert a fuldai ügyészség a véleményszabadságon belülinek ítélte a volt kereszténydemokrata politikus szavait. valamint természetesen a holokausztot (elvégre a fejtágítást sohasem lehet elég korán kezdeni).egyenlíteni. Reinhard Günzel tábornokot. hogy állítólag maga Clinton sem jobb a Clintonné vászná nál. A Clinton házaspár sztoriját elbeszélő könyv szerzője. hogy a zsidó származásúak központi szerepet játszottak az 1917-es oroszországi kommunista forradalomban és kiemelkedően magas számban voltak jelen a titkosrendőrség. Hohmann maga is bocsánatot kért. Miklós orosz cárt és családját is. Larry Patterson visszaemlékezései szerint ő is szereti a zsidó vicceket. hogy a helyi zsidók uralják az országot. Hillary-vel beszélgetve gyakran illeti sértő kifejezésekkel az amerikai zsidókat.│57 vicsi szekta kezdeményezésére és 19 millió dolláros költségvetéssel azt a célt szolgálja. aki egész karrierjét Mussolini nevére és emlékére építette. Igaz. hogy megtanítsa a legkisebbeknek „a zsidó nép történetét és alapvető értékeit”. ezen az alapon tehát a zsidókat is „bűnös népnek” lehet tekinteni. hogy nem akarta kisebbíteni a holokauszt borzalmait. és a nézők kénytelenek „a zsidó ideológiai konyha információs és szellemi termékeivel táplálkozni”. A zsidó gyökereit hirtelen újrafelfedező Hillarynek volt is mit kompenzálnia. évi mesterséges éhinségért is. és otthonában az elnöki pár „teljesen más életet él. majd pedig panaszt emelt amiatt. amely a luba. Az egyik kifogásolt cikkben Vaszil Jaremenko egyetemi tanár azt állítja. a Cseka soraiban. Jerry Oppenheimer szerint ugyanis 1974-ben. század legnagyobb államférfijának. A zsidó képviseleti szerv feljelentést tett ellene. a gazdaságot. (Rómából Jeruzsálembe Damaszkuszon át?)11   Egy ukrán bíróság etnikai viszály szítása miatt betiltotta a Szilszki viszti ellenzéki lapot. Azonnal telefonált Paul Spiegelnek. miután egyik beszédében azt feszegette. mint a nyilvánosság előtt”. a médiát. ahol szégyenteljesnek nevezte az 1938ban hozott faji törvényeket és elítélte hazája fasiszta múltját. Jaremenko a zsidókat teszi felelőssé az 1932-33. (Csontváz a ruhásszekrényben?)  Gianfranco Fini olasz miniszterelnök-helyettes Jeruzsálemben felkereste a holokauszt áldozatainak emelt Jad Vasem emlékhelyet. A botrány kitörése után Angela Merkel CDU-pártelnök „elfogadhatatlanak és tűrhetetlennek” minősítette párttársa állításait. a Nemzeti Szövetség köztudomásúlag a neofasiszta Olasz Szociális Mozgalom utódszervezete. a pénzügyeket. éhe a kenyérnek?)  Martin Hohmann német kereszténydemokrata képviselő kénytelen volt megválni a pártjától. amikor milliókat éheztettek halálra. Szerinte minden ukrajnai tévéállomás a „cionisták kezébe került”. és elhatárolódott a hallottaktól.

ahogy a tálibok tették Buddha szobraival. hogy a zsidók ne vehessék át Németországot és Európát… A zsidóké lett volna az egész átkozott világ…”. választási kampányát izraeli cégre bízta. hogy Bush elnök és a Kongresszus az izraeli kormány bábjai. a Kanada-rend viselője egyebek között azt mondta. hogy „a zsidóság egy betegség”. a Zsidó Világkongresszus vezetőjéhez írt bocsánatkérő levelével Delamuraz megszüntette a konflikust Bern és a zsidó csoportok között. Szerinte Hitlernek igaza volt. (Mélyütés?)  „A zsidók azt követelik tőlünk. az ADL vezetője szerint ez csupán régi sztereotípia. hogy azok. heveskedett Corneliu Vadim Tudor. hogy a világon minden rossznak a zsidók az okozói. amiért kijelentette. akik lerombolják szobrainkat. aki még azt is mondta: „Hitler azért jött. aki 2000 decemberében a szavazatok harmadát szerezte meg a romániai elnökválasztáson. és . és hogy „a holokauszt Adolf Hitler azon törekvése volt. miután Jean-Pascal Delamuraz svájci gazdasági miniszter bocsánatot kért azért. (Fals hang?)   A Zsidó Ügynökség vezetője visszavonta a svájci bankokkal szembeni bojkottfelhívással való fenyegetőzést. március 8. Izraeli külpolitikai tanácsadót alkalmazott. az amerikai elnöki kampány résztvevője összekülönbözött az AntiDefamation League (Rágalmazásellenes Liga) nevű zsidó nyomásgyakorló csoporttal. hogy romboljuk le Antonescu szobrait. a Nagy-Románia Párt vezére. (Maul halten und weiter dienen?)12  David Ahanekew. amelynek nincs helye a legitim közbeszédben. (Sasszem?)   Görög zsidó vezetők ismételten antiszemitának nevezték és élesen bírálták Mikisz Theodorakisz világhírű görög zeneszerzőt. Ennek ellenére megtörténhet. Két évvel később Tudor csodálatos színeváltozáson ment keresztül. ugyancsak eltávolították │58 posztjáról. bocsánatot kért a zsidóságtól korábbi antiszemita írásaiért és kirohanásaiért. (Vabank?)  Ralph Nader. maguk lesznek lerombolva”. Abe Foxman. amely közli Ahanekew meglehetősen megkésett bocsánatkérését is. a kanadai indiánok jogainak élharcosa. hogy zsidó csoportokat zsarolással gyanúsított. Avram Burg közölte. hogy maximális anyagi kompenzációt kérhessenek” (Le Monde. hogy a világot megtisztítsa”. hogy az Edgar Bronfmanhoz. Brassóban szobrot állíttatott Rabin meggyilkolt izraeli miniszterelnöknek. aki levélben gratulált Hohmannak beszédéhez. […] Romániában eltúlozzák a számokat. 2002.csnokát. és még azt is hozzátette: „Nem vonom kétségbe a holokausztot. hogy kijelentései miatt vádat emelnek az indián polgárjogi harcos ellen. amikor hatmillió zsidót „megsütött”.). olvasható a kanadai National Postban. de nem hiszem. Én azt mondom. miután kijelentette. hogy a fájdalmat kereskedésre kellene felhasználni.

hiszen a Szombat statisztikája szerint a szenátus tíz százaléka zsidó. Bush kabinetjében nincsenek zsidók (míg Clinton kormányában öten is voltak). és hogy fölösleges spekulációkra többé ne adjak alkalmat”. mindkettőt megszüntették. hogy „Amerika Izrael gyarmata. a Legfelsőbb Bíróság kilenc tagjából pedig ketten. Nem erős ez egy kissé? Válasz: Nem. legutóbb pedig annak az Antonescu marsallnak avatott szobrot. „Belátom. mindent megteszek. hogy az amerikai politikai élet széleiről tegye változatossá kabinetjét. hogy az amerikai zsidók ne lennének közvetlen módon is képviseltetve a politikai vezetés legfelsőbb köreiben. Kérem mindezeket vagy örököseiket. és a külpolitika és a belpolitika kapcsolatairól… Többször közvetlenül is megfenyegettek. ami emberileg lehetséges. A szerző a 24 Heures napilapnak nyilatkozik megpróbáltatásairól (2003. Nyomást gyakoroltak rám. és zsidót nem nevezett ki”. mert eldöntötte. Pierre Vidal-Naquet a Zero magazinban (1987. hogy az újonnan (2001-ben) megválasztott George W. aki nem éppen a zsidók iránti jóindulatáról volt híres. míg a képviselőház 453 tagjából huszonheten. hangzik Tudor megható önvallomása. hogy megfélemlítsenek. midőn az alábbi együttérző szavakat intézte Hirosima túlélőihez: „Égtetek. hogy „Bush azt akarta. Hét kiadó utasította vissza ugyanilyen című könyvét. (A stílus maga az ember?)   Annak kapcsán. hogy megváltozik. elismerem és őszintén sajnálom egyes zsidókkal szembeni pamfletírói túlzásaimat. az Amerikai Zsidó Kongresszus ügyvezető igazgatója kiábrándítónak tartja. és │59 ezentúl Istent és a népét fogja szolgálni. hogy lemond a bűnről. Nyomást gyakoroltak számos közintézményre. . május 21. Valóban ennek voltam az áldozata. de emlékeznetek kell militarista múltatokra!”). a párizsi Nemzetközi és Stratégiai Kapcsolatok Intézetének (IRIS) igazgatója saját kárán tanulta meg a választ. Izrael terrorista állam”. a háború alatt Mauthausenbe deportált Michel de Boüard profeszszort. ugyanakkor memoárkötetében „vén totyakosnak” nevezi egykori egyetemi dékánját.). Bukarestben pedig holokausztmúzeumot kíván létrehozni. április) „soakereskedőnek” titulálja a Nobel-békedíjas Elie Wieselt (aki egyetemes humanizmusának Japánban is ékes tanúbizonyságát adta. Két rovatom volt vidéki lapoknál. hogy szüntessenek be minden együttműködést az IRIS-szel. hanem mert véleményt nyilvánítottam a közelkeleti konfliktusról. hogy magatartásomat javítsam és megváltoztassam. Nem a semmiért utasította el hét kiadó is a könyvemet. mert mindketten kételyüket fejezték ki a gázkamrák létezését illetően. bár sohasem támadtam a választott népet. Bizonyos munkakapcsolatokat megszakítottak velem. mielőtt a Robert Laffont végre hajlandónak mutatkozott kiadni. hogy bocsássanak meg érte. (Saulusból Paulus?)13  A közismert franciaországi zsidó történész. (Number closed?)14  Lehet-e kritizálni Izraelt? Pascal Boniface. aki egyébként már a Ceausescu-rendszerben is közismert volt zsidóellenességéről. Phil Baum. és deliriummal vádolja az ugyancsak zsidó Edgar Morin filozófust. 1997-es líbiai látogatásán Kadhafi tábornoknak kijelentette. […] Fogadom.egyúttal kijelentette. “Kérdés: Ön Izraelbarát ultrák célpontja volt és intellektuális terrorizmusról beszél. Mindez persze nem jelenti azt.

A cikkíró rögtön az elején felteszi a szónoki kérdést: „Lehet-e kritizálni az izraeli kormány palesztinai politikáját és szembeállítani vele a nemzetközi jog elveit anélkül. tudósítja a Népszabadság olvasóit R. Talán öl. A Cahalban nincs meg a férfiasság kultusza. hogy előbb anticionistaként. amelyet Ariel Saron tábornok feltétlen hívei folytatnak hónapok óta. Igenis bírálhatjuk Saront anélkül. A katonák lágyak. kíméletesek. Hahn Veronika Londonból. non licet Boni(face)?)15   Botrányt okozott Lengyelországban és visszatetszést váltott ki külföldön. ahogyan azt napjainkban gyakorolják”. hogy hiteltelenítse. és az elmozdítását kiváltó petíciót 90 parlamenti képviselő írta alá. merthogy szerinte a zsidó anyák „kiváló homokosokat gyártanak”. A szélsőjobboldalról és a baloldalról kikerülő értelmiségiek furcsa szövetsége minden eszközt igénybe vesz ― beleértve a pereket is ―. (Quod licet Jahvi. A cikkíró. majd az alábbiakban összegzi írása tartalmát: „Ezt a kérdést veti fel a médiumok zaklató (a szövegben eredetileg „harcelement”. hogy biztonságos határokon belül éljen. A többiek esetében a tettlegesség a vérükben van”. Stéphane Bern. Anda Rotenberget állítólag zsidó származása miatt távolították el posztjáról. hogy van haja. mind a kártérítést örömmel és elégtétellel (sic!) nyugtázta”. nincs benne machóizmus.) kampánya. (Fekete kilencvenek?)16   A brit kormány képviseletében Margaret Beckett kereskedelmi és ipari miniszter hivatalosan bocsánatot kért a holokauszt túlélőitől a háború után brit bankokban zárolt pénzek és értéktárgyak visszatartása miatt. ami magyarul „gyötrő kínzást” jelent ― G. akik igyekeznek becsületesen beszámolni az izraeli-palesztin konfliktusról”. de nem gyilkos. a Soa c. A probléma nem ebben van. a szervezett boszorkányüldözés egyik jellemző példájaként éppen Pascal Boniface esetét említi. francia film rendezője az izraeli hadsereg érdemeit méltatja a Le Figaróban: „A zsidó katonának az erőszak nincs benne a vérében. hogy antiszemitának számítanánk?”. (Gay Pride?)17  . amelyek az 1967-es határok. Márpedig két különböző dologról van szó. Kezdve azzal.│60 natig sem vonom kétségbe Izrael Állam létrejöttét és jogát arra. majd antiszemitaként kezeltek. hogy anticionisták vagy pláne antiszemiták lennénk…” Ugyanezzel a témával foglalkozik a tekintélyes Le Monde Diplomatique majdnem két kolumnás cikke „Az antiszemitizmus elleni harc nevében” címmel és „Izrael feltétlen híveinek kétes szövetségei” alcímmel (2002. a Le Figaro munkatársa ugy anakkor azt mondja a Tribune juive-ben. sőt eltávolítsa azokat az újságírókat.Kérdés: Pedig sohasem vonta kétségbe Izrael jogát a létezéshez… Válasz: Egy pilla. december). „A brit kártérítésért ― ahogy korábban a svájci bankokban őrzött zsidó aranyak (sic!) visszaszolgáltatásáért ― intenzív kampányt folytató Lord Janner mind a bocsánatkérést. hanem abban a tényben. Dominique Vidal. I. hogy a varsói Zacheta kortárs nemzeti galéria igazgatónőjét. hogy utálja „a zsidó vallást. (Dupla élvezet?)  Claude Lanzmann.

amely a Sme szlovák napilapban jelent meg. akik a holokauszt tanítása. A kőolaj-kereskedelemmel foglalkozó Rich több tízmillió dollárt adományozott zsidó jótékony célokra. miszerint nem Olaszországban és nem Németországban. hogy tudomása van egy olyan csoportról. W ou le souvenir d’enfance (W avagy a gyermekkori emlék) című regényében egyesek szerint ikonoklaszta módon kezelte a gázkamrák kérdését. hogy a második világháború alatti zsidó népirtás. áll nyilatkozatukban. (Pecunia non olet?)18   Göran Persson svéd miniszterelnök 2000. január 19-én a televízió egyenes adásában követte meg a zsidóságot országának a második világháborúban tanúsított magatartásáért. (Stockholm-szindróma?)19    Kisebbfajta posztumusz irodalmi botrányt váltott ki Franciaországban. hanem igenis Franciaországban. a holokauszt nem hasonlítható össze és nem is homályosítható el más úgynevezett ’népirtásokkal’”. (Gyermekkori amnézia?)   Megdöbbentette a nyilvánosságot az a dokumentum. míg . „a Belle Époque nagy ideológiai laboratóriumának szívében” találták fel a fasizmust. „Hangsúlyozzuk. John Podesta volt stábfőnök szerint az elnöki kegyelemre egyenesen Ehud Barak izraeli miniszterelnök kérésére került sor. a SzlovákIzraeli Kereskedelmi Kamara helyi képviselőjét. (Mártirium-monopólium?)  Zeev Sternhell izraeli történész megerősíti régi tézisét a Le Monde-ban (2004. Egy héttel később azután nyugodt lelkiismerettel fogadhatta azt a nyolc elnököt és tizennégy kormányfőt. június 12). hogy az időközben elhunyt Goncourt-díjas és zsidó származású Georges Perec titokzatos. mert szerinte „… a gulág a marxizmus rettentő elfajulása volt. Szlovákia miniszterelnöke ebben arról beszél. Marc Richnek és üzlettársának. Pincus Greennek. mint Ernst Nolte és a „maga módján” Francois Furet.Mandátuma utolsó napján Bill Clinton kegyelmet ad a panamázással és csalással │61 vádolt milliárdos üzletembernek. hogy a nácizmusban a kommunizmus egyszerű reakcióját lássák. hogy Franciaország után Nagy-Britannia is népirtásként könyvelte el a törökök 1915-ös örmények elleni vérengzéseit. Sternhell ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja. (A mikulás a Moszad ellen?)  Törökországi zsidó vezetők felháborodásukat fejezik ki amiatt. melynek során másfél millió örményt öltek meg. és ezzel látványosan szakított szociáldemokrata elődeivel. s amely Mikulás Dzurinda főügyészségen tett vallomását tartalmazza. Milos Ziakot pedig Moszad-ügynöknek nevezi. sőt a Clinton-család egyes tagjainak is baksis ütötte markát a kegyelmi ügy intézéséért. amely tudatosan robbant ki különböző botrányokat az országban. és igen bőkezűnek mutatkozott a demokrata párt iránt is. kutatása és emlékezete tárgyában rendezett nemzetközi konferenciára érkeztek a svéd fővárosba.

Szerinte ugyanis az Emlékek vezérmotívuma az a felfogás. hogy a zsidók idegenek a cseh nemzettől. a lapot a náci megszállás egyik kollaboráns sajtótermékéhez. hogy mindenkor bevethető megfélemlítési eszköz. hogy a német történelmet.Auschwitz a náci ideológia pontos alkalmazása”. Dariusz Ratajczak. hogy nyilvánvaló rokonságot mutat a „zsidó szociális messianizmussal”. (Szelleműzés?)   Martin Walser német író a munkásságáért kapott Német Könyvkereskedelem Békedíjának átvételekor beszédet mond a frankfurti Pál-templomban. A bíróság az ügy „csekély társadalmi veszélyességére” való tekintettel szüntette meg az eljárást. amely a holokauszt tagadása miatt indult Lengyelországban. bármennyire rossz irányba tévedt is. és úgymond szeretné kitörölni a holokausztot a németek kollektív emlékezetéből. a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke „szellemi gyújtogatónak” titulálja Walsert. A helyzetet súlyosbítja. katasztrófatermékké nyilvánítsuk. bírálva a mű antiszemitizmusát. hogy Cerny emlékirataival nagyjából egyidejűleg jelent meg a prágai Politika c. aki szerinte már korábban is „pronáci” nézeteket vallott. te drága”?)  Botrány tört ki a cseh irodalmi életben. A neoklasszicista stílusú Villa Torlonia 1922 és 1943 között volt a Duce lakhe lye. Két nappal később a Frankfurter Allgemeine Zeitungban Ignatz Bubis. sőt az európai kultúrától is. (Relativitásgyakorlat?)   2006-ra holokausztmúzeum épül Benito Mussolini egykori római rezidenciájának területén. (Cerny csehül áll?)  . hogy a fenyegetés rutinjává váljon. A Steven Spielberg által alapított Soa Alapítványon keresztül gazdag videoarchívum kerül a villa kertjében létrehozandó és elsősorban a római zsidók tragédiájára összpontosító múzeumba. bulvárlap azon száma. amit Marxtól Trockijon át Slanskyig a kommunista mozgalom számos vezetőjének származása bizonyít. az Arijsky bojhoz hasonlították. az opolei egyetem történész előadója saját költségén 230 példányban könyvet jelentetett meg Veszedelmes témák címmel. Cerny a marxizmust is azon az alapon utasítja el. […] Auschwitz nem alkalmas arra. a romanisztika és az összehasonlító irodalomtörténet kiváló művelőjének háromkötetes memoárja. te bunkócska. miután megjelent Václav Cerny. („Hej. nem pedig emberek tömeges kiirtására alkalmazták. Az egyik fejezetben helyt adott olyan véleményeknek. (Bolsevizmus: szeplőtlen fogantatás │62 ― nácizmus: eleve elrendeltetés?)  A bíróság beszüntette az eljárást az első perben. szerkesztője ellen ügyészségi vizsgálat indult. amelyek szerint a náci koncentrációs táborokban a Zyklon B-gázt (ciánt) csupán fertőtlenítésre. erkölcsbunkó vagy kötelességgyakorlat legyen”. A közlemény óriási felháborodást vált ki. Az Egyesült Államokban élő Bedrich Jelínek a prágai Literární Noviny hasábjain heves támadást intézett a szerző ellen. amelyben többek között kijelenti: „Tűrhetetlennek tartom. a marxista forradalmiság pedig voltaképpen „Sion felújítását” szolgálja. amely közzétette a zsidó származású cseh művészek és írók névsorát.

hogy népcsoport elleni izgatás miatt feljelenti az intézményt. Sidneyben és Los Angelesben. sajnos. Az alkotópáros. hogy a film legitimálni fogja az antiszemita érzéseket. mint otthon”. (Bűnhődjenek az ártatlanok?) . „Annak a régi francia kultúrának és civilizációnak a nevében. egy általános jellegű műsorban tartott vitára majdnem kizárólag zsidó vagy zsidó származású újságírók és értelmiségiek között kerüljön sor… A vendégek túl sokan vannak. Mel Gibson A Passió című filmje a The New York Timesban megszólaló Abe Foxman szerint évtizedekkel veti majd vissza a zsidó-keresztény párbeszédet. amelyik a zsidó népet istengyilkossággal vádolja. rajta az öngyilkos merényletet elkövető kétgyermekes palesztin anyával. (Üldözési mánia?)   Ad 2. Az sem tett igazán jót a színész-rendező zsidók általi megítélésének. egy „vértengerben” úszó kis hajót. szinte egyáltalán nem hallok már ugyanabban az országban. valójában csak munkatáborok voltak”. amely ezé a kultúráé és civilizációé volt …. Bronxban. február végén kétségbe vonta a holokauszt megtörténtét. ahogy nevezik őket. mint vendégekre és … kezdik úgy érezni magukat. Azt állították. Talán túl hosszú ideig is maradtak. Hutton Gibson 2004. Többé már nem úgy tekintenek magukra. hogy apja. Éppen csak elmentek. („Csak a szépre emlékezem…”?) │63  Ad 1. Mindenhol megtalálhatók voltak. miután a francia rádió egyik műsorának „zsidó munkatársaira” vonatkozó kitételei éles polémiát váltottak ki sajtóberkekben. hogy az országunkba való ’beilleszkedésről’. hogy 6. a múzeum igazgatója és a művészeti vezető százával kapja a fenyegető telefonokat. évet tárgyaló kötetét (Campagne de France). Andreas Olson kereszténydemokrata képviselő azon gondolkodik. A New York-i Rágalmazásellenes Liga elnöke úgy véli. Brooklynban. mert különben ― állítása szerint ― „a zsidók még a házamba is benyomultak volna. kijelentve: „… ez részben fikció. hogy megöljenek”. Hitlernek tehát meg kellett ölnie hatmillió zsidót.  A párizsi Fayard Kiadó 2000 áprilisában kivonta a forgalomból Renaud Camus emlékiratainak az 1994. amelyet magaménak érzek… és amelyet.2 millió zsidó volt Lengyel országban a háború előtt és csak 200 ezer a háború után. hogy a svéd kormány határolódjon el a Feiler művészpár szobrától. nem tartom illendőnek. Szilvan Salom izraeli külügyminiszter kormánya nevében azt követeli. az utóbbit az intézmény lépcsőházában ismeretlenek összeverik. Ezek a koncentrációs táborok. Jean-Marie Cavada büntetőeljárást szándékozik indíttatni. Feilerék pedig szoros rendőri védelem alatt állnak. (Jaruzelski után szabadon?)20  Izrael svédországi nagykövete. írja többek között Camus. a közszolgálati rádióban. Gibson a megbékélés érdekében olajágat nyújtott át Foxmannek. miután a filmből már sajnálatára ki kellett vágnia a Szentírás azon passzusát. Zvi Mazel megrongálta a stockholmi Történeti Múzeumban kiállított Hamupipőke és a valóság tébolya című installációt. aki ellen a rádió vezetője.

Íme. A frankfurti Schauspielerhausban a premier előtt Ignatz Bubis. mert nem törődünk az ostorokkal. Nyilvánvaló volt ugyanis. (Allah fényeskedett neki?)   Mivel II. A „Comme les garcons” kollekció keretében az 1995. ahol a zsidó nyomásgyakorló csoportok bizonyos hatalmat gyakorolnak a médián és a politikai döntések körein belül. erőszakkal iskoláztak katolikus internátusokban. a papok által szexuálisan kihasznált fiatalok bocsánatáért is könyörögnie kell. a város és a halál című darabja. Roger Garaudy hűséges támogatója és „notórius antiszemita”. azt hozza fel saját védelmében. köztük őt magát is. hogy az említett érem nem Salwamyt. ahol is több mint ezrüket állítólag mege- . akit hitsorsosai szemrehányással illettek a „gyalázatos kitüntetés” miatt. amelynek kulcsfigurája a „gazdag zsidó”. hogy a történelmi revizionizmus cinkosa. az azzal szembeni bűntudatérzés miatt. aki szerint a japán Rei Kawabuko által tervezett és egy „feltűnően beesett arcú” manöken által bemutatott ruhadarab a borzalmakra emlékeztet és sokkolja a zsidó közösséget. az Európai Zsidó Kongresszus főtitkára követeli. összetákolt. A jelenetek másik motívumát az általa elkövetett erőszak és perverziók sorozata hordozza. amit Phil Fontaine követel Kanada Első Nemzetei Közgyűlése (APNC) főnökeként. aki ebbéli minőségében audienciára hivatalos a Szentszéknél. aki a vádak szerint közéleti szerepvállalása mellett is folytatta gyanús ingatlanügyleteit. hogy Fassbinder a „gazdag zsidó” igencsak ellenszenves alakját róla mintázta. „Álom” fantázianévvel ellátott pizsamák banalizálják a fél évszázaddal ezelőtt a világot felforgató eseményeket ― hangzik a zsidó szervezet főtitkárának tiltakozó nyilatkozata. Az arab világ nem alkalmas terület ezeknek a csoportoknak. őszi-téli divatújdonságok között bemutatott. aki a kizsákmányoló zsidó telekspekuláns alakját személyesíti meg. ellenszenves csinálmánynak” minősítette a darabot. (Ruha teszi az embert?)   A Francia Akadémia a Frankofónia emlékéremmel tünteti ki Mohamed Salwamy egyiptomi újságírót. amelyeket kezükben tartanak. Legalábbis ez az. (Kéz kezet mos?) │64  Serge Cwajgenbaum. A származása miatt szintén érintett Marcel Reich-Ranicki irodalomkritikus „irodalmilag értéktelen. hanem az Al Ahram főszerkesztőjét a „francia nyelv érdekében kifejtett erőfeszítéseiért”. Fontaine szerint sok fiatal indiánt és inuitot. a tiszteletre méltó intézmény örökös titkára. és amelyekkel leigázzák ezeket az államokat. hogy azonnal vonják ki a forgalomból azokat a csíkos pizsamákat. a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke több társával együtt tiltakozását fejezte ki a színpadon. Maurice Druon. ami a zsidókkal történt a második világháború alatt”. az embert honorálja. János Pál a Vatikán nevében bocsánatot kért a zsidóktól. az említett erőfeszítések egyik jellemző eredménye: „Mi nem egy nyugati állam vagyunk. amelyeket szerinte a haláltáborok rabruháiról mintáztak. akiről azonban nem sokkal később az éberek kiderítették. nem beszélve a jóvátétel anyagi formáiról. Nagy vihart kavart Németországban Rainer Werner Fassbinder A szemét.

A váddal szembesülve Schwarzeneggernél hirtelen memóriazavar lép fel. Bírálatához a magyar Ungváry Krisztián is csatlakozott. hogy egész életében megvetette mindazt. a német liberális párt elnökhelyettese szerint viselkedésével maga Michel Friedman. (A Duce kóser?)    A kaliforniai kormányzóválasztás finisében az ABC tévécsatorna bejelenti. amelyben a kormányzói posztot megpályázó Arnold Schwarzenegger példaképének nevezte Hitlert. aki a Der Spiegelnek azt állította. amit Hitler képviselt. Nicolas Farrellel és a The Spectator igazgatójával. de hozzátette: „Nem fogok Friedman úr lába előtt csúszni”. aki szerinte „önerejéből lett senkiből hatalmas ember”. Mussolini vakációzni küldött embereket kijelölt helyekre”. ami szerinte „nem nagyon különbözik a zsidóknak szánt sorstól”. többek között a Wiesenthal Központnak. Abe Foxman azonban képmutatónak és politikai inszinuációnk minősítette a bírálatot. Az olaszországi zsidó közösség felháborodásának adott hangot a kormányfő kijelentése miatt.rőszakolták. innen │65 tehát a hivatalos bocsánatkérésre támasztott igény. viszont kijelenti. hogy a . hogy sok felvételen nem meggyilkolt zsidók láthatók. avagy nincs jobb biznisz. (Know-how-bitorlás. mint a soa-biznisz?)21  Jürgen Möllemann. hogy csodálja Hitler eredményeit és szónoki képességeit. mondta Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök a La Voce di Rimini vezér cikkírójával. elnézést kért ugyan kijelentéséért a németországi zsidóktól. Möllemann ráadásul kritizálni merészelte Izrael. hogy a kiállítási fényképek kilencven százaléka semmiképpen sem Wehrmacht-bűnöket ábrázol. (Jahve ex machina?)22   „Mussolini soha nem ölt meg senkit. A szervezet elnöke. az FDP parlamenti frakciójából kizárták. kérjen bocsánatot Friedmantól. végül egy ejtőernyős „baleset” áldozata lett. majd amikor Westerwelle már a pártból való kizárással fenyegette. Guido Westerwelle nyomban felszólította helyettesét. a Németországi Zsidók Központi Tanácsának alelnöke gerjeszti Németországban az antiszemitizmust. Minderre Bogdan Musial lengyel történész hívta fel a figyelmet egy német történelmi szakfolyóiratban. ő ezt előbb megtagadta. a Nobel-díjas Franco Midigliani. hanem a szovjet titkosszolgálat (NKVD) áldozatai. így aztán sorsa megpecsételődött. és emlékeztet arra. Paul Samuelson és Robert Solow pedig elítélte a Rágalmazásellenes Liga tervét Berlusconi kitüntetésére vonatkozólag. hogy hozzájutott egy 1977-ben rögzített interjúhoz. hogy az évek során rengeteg pénzt juttatott antifasiszta szervezeteknek. „a diktátort undorító gonosztevőnek” tartja. akiket éppen a németek exhumálnak. pontosabban Saron palesztinellenes politikáját. A baloldali hetilap ugyanakkor Musialról megállapítja. Párttársai elfordultak tőle. Boris Johnsonnal folytatott beszélgetése során. koholt vádak alapján büntetőeljárást indítottak ellene. Bár a párt elnöke. (Pénz beszél és a kutya se ugat?)  A Wehrmacht bűneit bemutató vándorkiállítás szenzációhajhász fotóanyagáról kiderült. Az interjúban a színész állítólag azt is kifejtette.

(Audacter calumniare. France-Culture. akik azt állítják. Ernst Nolte szövetségesévé szegődve kisebbíteni próbálja a tettesek bűneit. „Ramallah korunk Auschwitza. június 17. jelentette ki a világhírű író. aki korábban a francia rádióban kijelentette. Serge Thion szociológus ellen „rasszista és holokauszttagadó” eszméi miatt. Roger Gérard Schwartzenberget pedig arra kérte. aki annak hallatán.). hogy a jelenlegi Saron-kormány bírálata antiszemitizmus. szinte azt sugallva. Lettország volt külügyminisztere és EU-biztos jelöltje ugyanis párhuzamot vont a nemzetiszocializmus és a kommunizmus bűnei közé. (Vizsgálat egy minden gyanú alatt álló állampolgár ügyében?)   A kanadai Trent Egyetem filozófiaprofesszorának. az ugyancsak zsidó kutatási minisztert. hogy a két rendszer bűncselekményeit azonos módon kell megítélni. és a zsidókat is felelőssé teszi a lengyelek. akik a történelem meghamisításával vádolnak) című könyvéhez. felállt és tüntetőleg elhagyta a termet. hogy a vizsgálat eredményétől függően foganatosítson akár az elbocsátást is magába foglaló fegyelmi szankciót Serge Thion ellen. A cionista politika ellenzése ugyanis ― tekintettel annak emberiségellenes bűneire ― morális kötelesség. amelynek nincs párja a történelemben a többi néphez viszonyítva” („Lehet vitatkozni a soáról?”. A zsidó szervezet alelnöke azzal indokolta lépését. amikor azokat a kommunisták tetteivel hasonlítja össze. ezért ha az anticionizmus antiszemitizmus. németül │66 megjelent könyvében ugyanis a szovjet rendszer bűneivel. hogy „a zsidóság egy olyan nép. ukránok. semper aliquid haeret?)23  Az irodalmi Nobel-díjas portugál José Saramago a nácik auschwitzi táborához hasonlította a ciszjordániai Ramallah városát. Michael Neumann-nak a szaúd-arábiai Arab Newsban megjelent érvelése szerint az antiszemitizmus erkölcsi kötelesség. litvánok pogromhajlamaiért. A Thion elleni szakmai vizsgálat lefolytatását a CNRS arra a Francois Bédarida nevű történészre bízta. (Arbeit macht frei?)24  A Francia Tudományos Kutatóközpont (CNRS) eljárást kezdeményezett neves kutatója. és ezzel kiváltotta a rendezvényen a Németországi Zsidók Központi Tanácsát képviselő Salomon Korn tiltakozását. hogy a holokausztot a szovjet partizánháború váltotta ki. Ezáltal a neves német történész. az NKVD tömeggyilkosságaival magyarázza a német hadvezetés brutalizálódását. aki meggyőzte Noam Chomskyt. mint amilyenek a náci koncentrációs táborokban voltak”. A nyitóbeszédet tartó Sandra Kalniete. (Formállogika?)  Kellemetlen politikai afférral kezdődött a 2004-es lipcsei könyvvásár. ha azoknak van igazuk. hogy a szónok a nácik bűneit igyekszik relativizálni. 1996. akkor az antiszemitizmus minden erkölcsös ember morális kötelessége. Thion volt az. Ramallahban annyira megalázottnak és semmivé tettnek láttam az embereket.„félelmet nem ismerő leleplező” tudósi kvalitásai meglehetősen kétségesek. hogy írjon előszót Robert Faurisson Mémoire contre ceux qui m’accusent de falsifier l’histoire (Emlékirat azok ellen. A lett vendég utólag hang- .

akkor a személyiség mérlegére írandók. │67 de azonnal hozzátette: a nácik és a kommunisták megítélésében nem lehet hierarchiát kialakítani csak azért. 1997. ahol cáfolja ugyan. Nürnberget és a többit semmivé téve. és amelynek során vendéglátója állítólag kritikus hangot ütött meg a „zsidó lobbi” „káros és hatalmas” szerepéről Franciaországban (Le Monde. avagy das Ewig-Weibliche zieht uns hinan?)25   Paul Findley volt amerikai törvényhozó szerint ― akinek hivatalvesztését a New Statesman a „zsidó lobbinak” tulajdonítja ― a Kongresszus úgy viselkedik. mintha „az izraeli parlament albizottsága lenne…. hogy „ha ezek a szavak pontosak. (Ne szólj szám. a Franciaországi Zsidó Intézmények Képviseleti Tanácsának (CRIF) igazgatója mindazonáltal úgy véli. imigyen: „A háború másnapján elmentem a szövetségi köztársaságba és láttam a városok rettenetes szerencsétlenségét. Jacques Attali a L’Expressben (1999. a háború iszonyatos volt. ha nem antiszemitának tekintett”. Jean Daniel. amely kiterjed saját kapcsolatára a második világháború eseményeivel”. augusztus 27. a Die Gemeinde főszerkesztője állítja (Népszabadság. 1999. amely közte és az időközben elhunyt Francois Mitterrand köztársasági elnök között zajlott az Elysée-palotában. hogy „csodálta valamennyi harcos bátorságát a háború alatt.). az osztrák zsidó hitközségi lap. hogy a francia elnök 1995. akik az osztályharc ideológiájának nevében ártatlan emberek tömegét üldözték”. beleértve a német katonákét is”.” Ráadásul pedig. a Kronen Zeitung cikkei között majd mindennap lehet antiszemita hangot megütő cikket találni. november 11. május 12. Ennek az „árnyékzónának” a megvilágítására tesz kísérletet az elnök egykori bizalmasa.súlyozta ugyan. a legolvasottabb napilap. Frankfurtot. a Le Nouvel Observateur igazgatója megerősíti. május 8-án Berlinben azt is ki merte jelenteni. és mindkét részről őrült módon pusztítottuk egymást.). egyértelműen hazafiatlannak. és Izraelnek a bírálata akár magánbeszélgetésben is szinte tilos. amelyre egy lipcsei sajtóértekezleten került sor. hogy Mitterrand antiszemita lett volna. amelynek van egy árnyékzónája. amelyet azonban szerinte „egyáltalán nem azonosított a zsidó közösség egészével”. a fajgyűlölet az osztrák sajtóban is megjelenik. nem fáj fejem?)  Ausztriában az antiszemitizmus változatlanul része a politikai kultúrának. hogy Mitterrand előtte is beszélt a „cionista lobbiról”. Mindezt Karl Pfeifer. ám mégis feleleveníti egyik jellemző „elszólását”.) az osztrák és magyar zsidókérdéssel foglalkozó könyvének budapesti bemutatóján. Attali arra is emlékeztet. (De mortuis nil nisi vera?)26  . tovább súlyosbítva néhai mentora ügyét. nyilatkozza Sandra Kalniete. Haim Musicant. mert az egyik fél részt vett a másik elleni harcban. (Mulier taceat in ecclesia. Valóban. „A fasizmus elleni küzdelem nem hozhat örök időkre bűnbocsánatot azoknak. (Hagyományőrzés?)   Jean d’Ormesson akadémikus a Le Rapport Gabriel című regényes memoárjában beszámol egy beszélgetésről. hogy nem akarta új színben feltüntetni a nácizmus okozta tragédiát.

beleértve a Szovjetunió lerombolására szőtt összeesküvést és a homoszexualitás „feltalálását” is. és érvelése szerint „a megsemmisítés akaratának nagyságrendje nem hasonlítható össze a nácizmus bűneinek dimenziójával”. hogy ez a szomorú dolog megtörténhetett.Putyin és a zsidók viszonyának szentelt cikkében. amelynek angol tanszéke végül mégis beadta a derekát. További zsidó szervezetek és az áldozatok szövetségei hasonlóképpen vélekednek. és meghívta Tom Paulin oxfordi költőt versei felolvasására. a hajdani NDK polgárjogi harcosa a szövetségi állam emlékhely-koncepciójának kiegészítését szorgalmazza abból a meggondolásból. Micah H.” A Hit Gyülekezete nevű kereszténycionista szekta központi orgánuma. Fernando De La Rúa. mivel az ország nyugati és keleti tartományaiban nem egyformán ítélik meg a kétfajta diktatúra ― a nemzetiszocializmus és a kommunizmus ― tetteit. A jeruzsálemi Wiesenthal Központ Nooke javaslatának haladéktalan visszavonására szólítja fel a CDU-CSU-frakciót. Szerinte a náci Németország veresége óta a cionizmus lett „a legagresszívebb és legvéresebb erő” a világon. hogy a ciszjordániai zsidó telepeseket agyon kellene lőni. (Náci Cion?)  „Országom nevében bocsánatot szeretnék kérni. mondta Argentína elnöke. A térség kormányzója. (Perón posztumusz pere. míg az egyiptomi Al-Ahramnak azt mondta. A „barna és a vörös” terror közötti párhuzam azonban rögtön kirobbantotta a zsidó szervezetek tiltakozását. és a cionisták együttműködnek az amerikai imperialistákkal az oroszországi etnikai viszályok szításában. a Szovjet Zsidókért Tanácsok Uniójának (UCSJ) igazgatója az orosz elnök központosító törekvéseit a vidéki zsidók biztonsága szempontjából vizsgálva a krasznodari régió helyzetére hívja fel a figyelmet. amiért náci háborús bűnösök léphették át Argentína határát. A Harvard Egyetem egyik Izrael-barát csoportjának tagja ezek után . és rejtőzködhettek el közöttünk. (Quantité négligeable. hogy szerinte a visszaemlékezés kultúrája homályos. Stephan Kramer. hogy Argentína számos zsidó menekült és holokauszttúlélő előtt bezárta a kapuit. a Németországi Zsidók Központi Tanácsának főtitkára elképzelhetetlennek tartja a nemzetiszocializmus európai méreteit egy szintre helyezni a hajdani NDK — szerinte regionális — örökével. akik iránt „csupán gyűlöletet” érez. mert Paulin kijelentette. amely a The Washington Postban │68 jelent meg. miután a meghívást korábban visszavonta. Nyikolaj Kondratyenko ugyanis állandóan zsidókat vádol Oroszország elleni bűnökkel. Ma az egész világ színe előtt szeretném legmélyebb sajnálatomat kifejezni amiatt. hogy a megszállt területeken élő zsidó telepesek „náci rasszisták”. avagy mennyiségi kérdés?)28  Győzött a szólásszabadság a Harvard Egyetemen. mert annak célja úgymond lépésről lépésre a holokauszt tagadását szolgálja. a berlini parlament kereszténydemokrata frakciójának tagja. hogy megosszák az országot és médiakontrolljuk révén „zombivá” tegyék lakosságát. A The Observerben megjelent versében pedig „cionista SS-nek” nevezte őket. és Nooke felvetésében a holokauszt relativizálását és a történelem revízióját látják. Naftalin. a Hetek szerint De La Rúa egyúttal azt is elismerte. avagy descamisados discreditados?)27  Günther Nooke.

Zuroff tízezer dollár jutalmat helyezett kilátásba a nyomravezetőknek. annak az áldozatai. a megszálló bűnös őrületét franciák segítették. hogy kijelentette: „Ha Izrael nem létezne. Robert Ménard-t a France 2 tévécsatorna egyenes adásában arcul öntötte egy pohár vízzel Arno Klarsfeld. és sajnálja.) lehetővé kell tenni. negacionizmus. Ráadásul a szerző abból sem csinál titkot. Klarsfeld azzal zárta magánszámát. amit előtte egyetlen francia államfő sem volt hajlandó megtenni. és a francia állam. hogy legutóbbi. Vel’d’Hiv’-i összefogdosás) évfordulóján. vagyis „holokauszttagadás” emblematikus alakjának ― G. I. hogy „elege van az emlékezés. később pedig azt írja: „A revizionistáknak igazuk van. Az ügyben nem indult eljárás Klarsfeld ellen. Szavát megszegve kiszolgáltatta védenceit hóhéraiknak. (Költői │69 véna?)  A Reporters sans frontiere (Tudósítók határok nélkül) nevű újságírószervezetet elnökét.olyan fogadtatást helyezett kilátásba. 1995. a LICRA (Nemzetközi Liga a Rasszizmus és Antiszemitizmus Ellen) volt főtitkára. akik a balti államokban náci bűnöket elkövetők nyomára vezetnek. […] Velük szemben elévülhetetlen adósságot őrzünk. a befogadás és a menedék földje ezen a napon elkövette a jóvátehetetlent. hogy nem kelt korábban a revizionisták védelmére. július 16-án mondott beszédében Jacques Chirac kijelenti: „Ezek a fekete órák örökre bemocskolják történelmünket. hogy „Faurissonnak (az ún. a jog eltérítésének kell nevezni”. a jeruzsálemi Wiesenthal Központ igazgatójának azon bejelentése. (Wanted! Dead or Alive?)29  A németek által megszállt francia területen élő zsidók öszszegyűjtésének (az ún. amelyet Paulin úgymond megérdemel. Igen. hogy kiiktassák a negacionistákat”. Az inzultus kiváltó oka az volt. (Bizonyítási kényszer?)   . amit igenis gondolatrendőrségnek. a zsidók biztosan szervezkednének. […] Vannak az elkövetett tévedések. vannak a hibák. Ezzel Chirac megtette azt. hogy megszólaljon”. […] Franciaország. még ha nem is osztja nézeteiket. hogy nem hajlandó emberek között különbséget tenni. (Vihar egy pohár vízben?)  Habsburg Ottó személyesen cáfolta. Lennart Meri észt köztársasági elnök kijelentette. és sértést jelentenek múltunkra és hagyományainkra. és a Pentagon ma zsidó intézmény. amelyben fejpénzt ígér azoknak. hogy azt mondta volna az osztrák Zur Zeit jobboldali hetilapnak: az amerikai védelmi minisztérium vezető tisztségeiben zsidók ülnek. La Censure des bien-pensants (A helyesen gondolkodók cenzúrája) című könyvének egyik fejezetében Ménard megemlíti. Valódi boszorkányüldözés tárgyai ők. (Császári morzsa?)   Az észt sajtóban nagy felindulást keltett Efraim Zuroffnak. van a kollektív bűnösség”. az emlékünnepélyek és a csöpögő jóérzések kötelességéből”. és a sajtó is elhallgatta a történteket. a felvilágosodás és az emberi jogok hazája.

). […] Én indítottam a vitát. ami valamenynyire is ellenáll az Új Világrendnek. a katekizmusával. hatalomittas és szellemileg sérült népként mutatta be. Hogy mentsék. miután elítélték Münchenben a holokausztról vallott nevetséges kijelentései miatt. amelybe beletaszítanak mindent. többek között a hitleri foglalkoztatáspolitikára és a Waffen SS szerepére tett felelőtlen kijelentéseit. mert “négy képviselője közé két zsidót választatott be az Európai Parlamentbe. Klagenfurtnak az izraeli Názáretet választotta testvérvárosul. aki kérte. hogy a judaizmus rasszista vallás. hogy az izraeli szégyentelenül manipulálta. meggyorsíthassák a nemzetek lerombolását és a világkormány felállítását”. és hogy a zsidó elitet felelősség terheli a holokausztért. Mint azt Jean-Marie Le Pen kijelentette: „A soát azért instrumentalizálták a zsidók és a baloldal. A könyvet Karel Glastra van Loon. írja a Trouw. Paul Lanczot egy közös csoportképre. az intézmény vezetői azonban nemkívánatos személynek nyilvánították Karinthia “vad emberét”. mint egy „új vallásról”. idegengyűlölő.) Én erősködtem. február 19. amelyekben a zsidókat rasszista. a holland Szocialista Párt tagja ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Edel már korábban is olyan cikkeket publikált főleg szélsőbalos belga lapokban. akit Arielnek hívnak (mint a mosóport ― G. ti.) kijelentette: „Én voltam az Európai Parlament első képviselője. (Plasztikus ábrázolás?)  . megszavazta a revizionizmusellenes törvényt.” (Haidert barátjáról?)   A francia Nemzeti Front elnöke. Haider bizalmi embere. miközben elítélte az Ausztria ellen a Szabadságpárt kormányra kerülése miatt alkalmazott nemzetközi szankciókat. Peter Edel azt állítja. vagyis a dollárral. az isteneivel. kemény kritikával illette Haider sorozatos kompromisszumait. hogy levezekelje korábbi bűneit. és a Szabadságpárt demokratikus jellegének kidomborítása végett a The Gazette-ben (2000. hogy még a csírájában elfojthassák a nemzeti újjászületés minden kísérletét. valamint azt. Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezére kanadai látogatását akarta felhasználni arra. amikor kijelentette: „Hogy lehet. és el is lett. hogy rosszízű szójátékra ragadtatta magát Ariel Musicant.│70 Jörg Haidernek viszont tilos a bűnbánat. ennyi mocsok tapad?” A bűnbánatra kiválasztott objektum a montreali Holokauszt Emlékmúzeum lett volna. az ausztriai zsidó hitközség elnöke rovására. hogy valakihez. hogy Le Pen legyen kiűzve onnan. hogy legyen eltávolítva. és szerinte nem másról van szó. (Jean-Marie Le Pen többször is a második világháború „részletkérdésének” minősítette a holokausztot ― G. elzarándokolt Auschwitz-ba”. I . Peter Sichrovsky mint a montreali Canossa-járás éceszgébere felháborodásának adott hangot az őket ért méltánytalanság miatt. I. ami menthető. az immáron minden iskolára rákényszerített soa-kézikönyvvel és a poklával. a Haider kiséretében tartózkodó Avi Gasit-Muehlstine izraeli üzletember rávette a szobor készítőjét. aki azonban másnap tudatta. (Vallásgyalázás?)  A csillag árnyéka címen megjelent könyvében az „anticionista” művész. akinek ezek után szégyenszemre meg kellett elégednie a helyi Wallenbergemlékmű felkeresésével. Persze a szocialisták ma maguknak tulajdonítják az érdemet.

hogy az egykor Indonéziához tartozó KeletTimorban a lakosság egyharmadát.A német katolikus püspökök 1995. noha üres az államkassza. Az AFP francia hírügynökség összefüggésbe hozza a levél időzítését a horvát szuverenitás nemzetközi elismerésével. amikor például azt írja: „Sajátos lényegük okozza. . hogy vádbeszédet intézzenek a zsidó felmenőkkel dicsekedő Nicolas Sarkozy belügyminiszter által képviselt francia kormány és a szintén zsidó felmenőkkel dicsekedő Jean-Marie Lustiger kardinális által képviselt katolikus klérus ellen. az auschwitzi koncentrációs tábor │71 felszabadulásának ötvenedik évfordulóján közzétett vallomásukban végre elismerik. Claus Harmsent azonnali hatállyal elbocsátották munkahelyéről. hogy a vendégek kemény szavakkal ostorozták Franciaországot az iraki háború kapcsán tanúsított „árulása” miatt. Szerinte ez csúszó-mászó magatartás. A The Washington Post szerint Tudjman a B’nai B’rith zsidó szervezet nemzetközi elnökének írt levelében bocsánatot kért azért is.). hogy becsaphatják az egész világot. „ennek a szörnyű Friedman úrnak” azt hánytorgatja föl. akik azért jöttek Franciaországba. Az állásfoglalást a Zsidó Világkongresszus elnökéhez. hogy a kereszténység és az egyház felelős az antiszemitizmus kialakulásáért. mintegy kétszázezer embert öltek meg a tartomány függetlenségi törekvéseit elfojtani igyekvő indonéz haderők. mert a médiumoknak olyan levelet küldött. 1989-ben kiadott könyvében nonkonformista módon viszonyult a holokauszt hivatalos verziójához és antiszemita kicsengésű kitételekre vetemedett. „Az öldöklés. mert A történelmi valóság tévelygései című. Mintegy ötven amerikai rabbi jelenléte emelte az esemény fényét. Edgar Bronfmanhoz küldött levele tartalmazza. miért hagyja ott pártját 25 év után. Harmsen a szociáldemokatákhoz írt levélben elmondja. hogy hárommillió eurót adományozott a Németországi Zsidók Központi Tanácsának. amelyben antiszemita megjegyzések találhatók. Azt képzelik. (Nehéz szülés?)  Franjo Tudjman horvát elnök hosszas huzavona után végül mégis hajlandó elítélni a nácibarát usztasarendszer emberiség elleni és háborús bűntetteit a második világháború idején. amelyre nem lett volna szükség. Minderről a Le Monde „Az amerikai rabbik rohama (sic!) Franciaország ellen” címmel számolt be (2003. az Európai Zsidó Kongresszus elnöke is bekapcsolódott. január 23-án. március 13. A zsidó szervnek és vezetőinek. (Nem hivatalos közlendő?)  John Pilger arról ír a New Statesmanben. aki a „rossz lelkiismeret állandó felmelegítésével és közvetítésével” provokál. írja a Die Welt. kiemelve. (Családi találkozó?)  A német kormány hivatalos közlönyének berlini képviselőjét. és kórusukba Michel Friedman.” (Zágráb megér két mea culpát?)30   A párizsi városházán tartotta zsidó-katolikus találkozóinak aktuális ülését az Európai Zsidó Kongresszus (CJE). kiválasztott népként mindent megtehetnek. amit a többiek nem. hogy a zsidók úgy gondolják. Harmsen a kormány szemére veti. Szerinte Friedman személye a „provokáció megtestesítése”. hogy „nem fárad el a kormány bírálatában és szidalmazásában”.

(Dolce vita közköltségen?)31   A The Daily Telegraph beszámol arról a botrányról.arányait tekintve. Dunai Péter „önmagában bagatellnek” tartja (2003. Azt gondolom. amely azután robbant ki. Ugyanitt azt is megemlíti. ahogy azt a túlélők elmesélik”. lapjában. a Szenátusi Banki Bizottságot. és azt sem │72 mulasztja el közzétenni. Blair közel-keleti küldöttét és Jack Straw külügyminisztert. akkor az a szemébe nézve újfent megerősítette: „Igen. hogy a népirtásra Henry Kissinger személyesen adta jóváhagyását Szuharto indonéz elnöknek. (Aránytévesztés?)   Ügyészségi vizsgálat indult Michel Friedman. hogy D’Amato párttársa. mint a zsidó holokauszt”. akkor őszintének kell lenni”. veterán munkáspárti képviselő a „klikk” tagjaként említette Lord Levyt. hogy a treblinkai haláltáborokban úgy végezték volna ki az embereket. hogy Szíriát és Iránt megtámadjuk. s a személyi biztonságát garantáló állami testőrök felügyeletét élvezve Dél-Európában kóborol”. amikor Alphonse D’Amato. amelyet a Zsidó Világkongresszuson keresztül fejtettek ki.) a Friedman védői által „nyílvános kivégzésnek” minősített információk napvilágra kerülése után az érintett az „illegalitásban keres menedéket. hogy ezek szerint kétségbe vonja a treblinkai tábor haláltábor jellegét. az Egyesült Államok Igazságügyi Hivatala Amerikai Szekciójának elnöke a zsidó jogászok nemzetközi szervezetének Justice c. július 1. hogy Tom Dalyell. hogy beismerjék mulasztásaikat a holokauszttal kapcsolatos ügyek tisztázásában. (A szenilitás rovása?)   „Politikailag. A gyökerénél ragadták meg a problémát”. New York szenátora összehívta a Kongresszus legbefolyásosabb bizottságát. A baloldali érzelmű. A playboy-életmódjáról elhíresült televíziós showman ügyét a Népszabadság berlini rezidense. kétségbe vonom. legalábbis az USA-ban. írja. Pat Buchanan az egyik cikkében viszont azt fejtegette. és amikor egyszer ő személyesen is rákérdezett nála. az Európai Zsidó Kongresszus elnöke ellen kábítószerrel való visszaélés és egy prostituáltak futtatására szakosodott ukrajnai zsidó bűnszervezettel való kapcsolattartás miatt. július 5. hogy svájci banktársaságok vezetőit és svájci kormányhivatalnokokat hallgasson ki. de ha arról van szó. A Magyar Nemzetet tudósító Stefan Lázár szerint (2003.). „miért lehetetlen szerinte. Sher. Milyen fantasztikus volt látni. hogy ezrek haltak meg ebben a tranzittáborként működő lágerben”. Buchanannak egyébként korántsem ez volt az első antiszemita megnyilvánulása. hogy élére állított üvegdarabokon lépdelek. hozzátéve: „Tökéletesen tisztában vagyok azzal. nagyon fontos. Ez elsősorban Edgar Bronfman és kollégái által gyakorolt politikai nyomásnak volt köszönhető. a „brit parlament atyja” kijelentette: Tony Blair miniszterelnököt „zsidó tanácsadók klikkje túlzott befolyás alatt tartja”. (Az egyiknek hopp. nagyobb népirtást jelent. hogy a holokauszt napirenden legyen. hogy lehetőség szerint csökkentse a történtek súlyát. lelkendezik Ned M. a másiknak kopp?)  . és tudósításnak álcázott védőbeszédében minden tőle telhetőt el is követ annak érdekében. és kérdések záporával arra kényszerítse őket. a Németországi Zsidók Központi Tanácsának alelnöke. és nem is az utolsó.

(Genetikai hiba?)  Gyalázatos antiszemita merénylet rázta meg Franciaország közvéleményét. a Németországi Zsidók Központi Tanácsának alelnöke a Berliner Zeitungban óvott attól. Mieli mindezt „borzalmas jelnek” nevezte. (A mártíromkodás mártíra?)  Bíróság előtt kell nyilatkoznia a hivatalban lévő amerikai elnöknek az auschwitzi áldozatok egy csoportjának vádjára vonatkozólag. hogy közéjük tartozik a RAI új elnöke és két fontos hírprogramjának igazgatója is. a jobboldali Il Tempo címoldalas vezércikkben azt írta. és sajnálatos módon néhány nap alatt kiderítette. az áldozatok düsseldorfi ügyvédje közölte. (Kritikán felül?)  │73  Miután Paolo Mielit.és varsói gettótúlélő. akiknek a kultúrája és érzékenysége nem katolikus”. hogy a regény főszereplőjében. Peter Wolz. Schirrmachert felháborítja. hogy az unióban nő az antiszemitizmus az új tagok belépésével. a Corriere della Sera volt főszerkesztőjét nevezték ki az olasz közszolgálati adó. amely szerint George W. Az említett térségben törekvés mutatkozik a zsidóság „újbóli felszámolására”. amelyet Frank Schirrmacher. a vezető olasz napilap. A lap hozzátette. André Ehrl-Königben lehetetlen nem felismerni a legnevesebb németországi irodalomkritikust. Bush vagyonának örökölt hányada részben a náci időkben végeztetett kényszermunka termelte nyereségből származik. adta hírül a DPA-ra hivatkozva a Népszabadság (2004. A lapkritikusok többsége (Die Welt. Ismét tabusértéssel vádolják Martin Walsert az Egy kritikus halála című regénye kapcsán. Lengyelországban és a balti államokban ugyanis zsinagógákat rombolnak le és „szisztematikusan” zajlik a zsidó tulajdon kisajátítása. december 24. hogy 1944 és 1950 között a lengyel titkosszolgálat alkalmazottja volt századosi rangban. hogy a rabbi sérülését a zsinagóga étkészletéből származó kés okozta. (In hoc signo vinces?)32   Salamon Korn. január 3-án egy párizsi zsinagógában. Az EU kelet-európai tagországaiban tapasztalható antiszemitizmus erősödésére figyelmeztetett Berlinben az Európai Zsidó Kongresszus alelnöke is. amikor 1994-ben kiderült róla. aki maga is holokauszt. és nem merényletről van szó. amelyet Gabriel Fahri rabbi ellen követtek el 2003. a konzervatív-liberális Frankfurter Allgemeine Zeitung egyik főszerkesztő-kiadója egyenesen a „gyűlölet dokumentumának” tart. jelentette ki felszólalásában Charlotte Knobloch a szevezet éves közgyűlésén. hanem csak hangulatkeltésről. hogy „az olasz televíziót olyanok uralják. hogy az illeté- . A teljes politikai osztály egy emberként fejezte ki megbotránkozását és együttérzését. Kivételezett státusát még az sem ingatta meg. Der Taggesspiegel.). Der Spiegel. a zsidó Marcel Reich-Ranickit. A rendőrség azonban végezte a dolgát. utalások találhatók a könyvben. Frankfurter Rundschau) szerint egyértelmű antiszemita jelzések. a RAI igazgatóta-nácsának élére.

másfél millióra korrigálta ― G. Prescott Bush egy acélgyártó cég társtulajdonosaként a második világháborúban üzletelt a nácikkal. 1990. 1997-ben az antiszemitizmus gyökereiről rendezett vatikáni tudományos konferencián kijelentette. de a valóságban pont olyan.). mint II. szeptember 27. illetve hozzátartozóik egy csoportja 400 millió dolláros kártérítésre perelte Busht. Fagin szerepében. aki 1980-ban elismerte Izrael állam létét. amelyen Fagin ravasz vigyorral egy lopott zsebórát kínál eladásra. Wolz maga is meglepőnek tartja a nyilatkozattételre vonatkozó bírósági döntést. 18. A konzervatívok szerint különösen érzéketlen hozzáállást mutat a Munkáspárt részéről. Ügye a Brit Izraeliták Küldötteinek Tanácsa (Board of Deputies of British Jews) feljelentése alapján az Angliai Normák Tanácsa (Standards Board of England) elé került. II. A kép egy közismert illusztráció. így véleményük szerint az auschwitzi megsemmisítő táborban végeztetett kényszermunkából is hasznot húzott. hogy milyen volt az este. 1986-ban ellátogatott a római zsinagógába. amely úgymond nem támogatja a fasizmust. amely a zsidóságot tekinti Jézus elveszejtőjének. (Kápókonfliktus?)   Egyik pápa sem tett még annyit a zsidó-katolikus megbékélés ügyéért. Hahn Veronika a Népszabadságot (2005. London munkáspárti főpolgármestere szintén antiszemita hírbe keveredett. mint „túlzó és a valóságnak nem megfelelő” adatot. Egy fogadás után az Evening Standard tudósítója megkérdezte tőle. 1982-ben Auschwitzban fejet hajtott a négymillió zsidó áldozat emléke előtt (nyolc évvel később ezt a számot az auschwitzi múzeum igazgatósága. felfedve zsidó mivoltát. hogy az ominózus plakát éppen az auschwitzi évforduló napjaiban került a nyilvánosság elé. (Bűnös hetediziglen?)  Angliában a toryk az antiszemitizmus vádját szegezik a választási kampányban a Munkáspártnak. (Alterego?)   Ken Livingston. 1990-ben a Jasna Gora-i meditációjában elismerte a gázkamrák létezését (L’Osserva-tore Romano. hogy zsidó. amelyen Michael Howard ellenzéki vezető. Különösen azt a plakátot nehezményezik. egy erdélyi zsidó menekült fia látható az angol irodalom egyik legvisszataszítóbb alakja. a Twist Olivérből ismert zsidó tolvajfőnök.). hogy dolgozzon olyan újságnak. tudósította R. tekintettel az elnök mentelmi jogára. A holokausztáldozatok eredménytelenül kérvényezték az amerikai szenátustól az elnök mentességének feloldását. mint egy kápó”. majd azt tanácsolta Finegoldnak. 1993-ban helyreállította Vatikán és Izrael diplomáciai kapcsolatait. I. │74 Az auschwitzi áldozatok. mert az elnök nagyapja. János Pál. amelyben az egyház nevében megkövette a zsidó népet a második . 1998-ban nyilatkozatot tett közzé. A politikust azonban ez sem hatotta meg. Livingston visszakérdezett Oliver Finegoldtól: „Mit csinált korábban? Nem volt német háborús bűnös?” Az újságíró indignálódva tiltakozott. Az inzultus után Tony Blairtől a londoni önkormányzaton át holokauszttúlélőkig és zsidó szervezetek vezetőiig számosan felszólították Livingstont a nyilvános bocsánatkérésre.). hogy le kell számolni az egyházon belüli téves és kártékony szemlélettel. és hozzátette: „Lehet.kes New York-i szövetségi kerületi bíróság 20 napos határidőt adott Bush elnöknek.

akik őrt állnak az értékek küszöbén. valamint az interneten számos írása hozzáférhető az antidogma. (Ad Maiorem Dei Gloriam?)33   És így tovább. elvhűség. és így tovább. és így tovább… De talán ennyi is elegendő annak bizonyítására. amelyben a leginkább (vagy egyáltalán) kedve lett volna élni ― amikor az olyan szavak. szemben azokkal az import szellemiségű kinyilatkoztatásokkal. akkor legalább pótcselekvésként azokhoz csatlakozott.)      . babonaként vagy áltudományként túl sokáig bolondították már Európát. hogy a „zsidó lobbi” ― mint azt az elején már leszögeztük ― nem egyéb merő abszurditásnál és szóra sem érdemes. (szerk. mint becsület. Következésképpen a jelen válogatás öszszeállítója töredelmesen bocsánatot kér az érintettektől a fölösleges szószaporításért. Az eredeti európai értékek küszöbén. rovatában. 2000-ben pedig ellátogatott Izraelbe. bajtársiasság és effélék még jelentettek valamit ―.demokrata.hu honlapon. amelyek vallási vagy világi köntösben.világháború éveiben elszenvedett megaláztatások és legfőképpen a holokauszt borzal.     Gazdag István ————————————————————————————————  Gazdag István  Rasszizmus és antirasszizmus  —— Ha már „későszülöttként” elmulasztotta azt a korszakot.│75 mai miatt. vagyis az 1922-től 1945-ig tartó európai feltámadás idejét.hu/tartalmak/munkatarsak/  Gazdag István publicisztikái rendszeresen olvashatóak a Magyar Demokrata Antidogma c. http://www.

franciául „a világ”. „Damaszkuszi” út: tkp. sőt mi több. hogy egyedül Jahve bírálhatta a hébereket (Izraelt). 20 Jaruzelski tábornok. megalázott egyén egy idő után totálisan behódol rabtartójánakés kínzójának. vagyis numerus clausus. mint a show-biznisz” mintájára.│76 Jegyzetek: 1 Brando emlékezetes alakítása Oscar-díjat jelentett számára Coppola Keresztapa c. 2 Cavinton: értágító. századi oroszországi antiszemita moz galomra. a „pentito” bűnbánó maffiózó. A „Nincs jobb biznisz. egyenesen csodálatot érez iránta. . Brown-Black Power (Barna-Fekete Hatalom) ― Farrakhan idézett szavai (náci)barna tónust adnak mozgalmának. 16 Utalás a „Fekete Százak” névvel illetett XIX. 13 A keresztényüldöző Saul damaszkuszi látomása hatására a kereszténység hirdető jévé. 22 Eredetileg deus ex machina. Pál apostollá válik. „megtérése” végső stációjaként. 5 Dieudonné. 24 Németül „a munka szabaddá tesz”. amelyet túllépni (pl. a karakterológia megalapítója és kiváló művelője Ludwig Klages német filozófus (1872-1956). vagyis „isteni beavatkozás”. 17 Angolul „meleg büszkeség”. 10 Latinul „így múlik el a világ dicsősége”. Boniface-nak ellenben tilos. volt lengyel államfő állítólag ugyanezen a véleményen volt. az én legnagyobb vétkem”. október 30-án Mussolini kiadja a parancsot híveinek Róma elfoglalására és a hatalom átvételére. filmjében. a Der Spiegelnek pedig Musiallal szemben alkalmazott eljárása. Fini jeruzsálemi zarán doklata. Ehhez folyamodik Podhoretz. Utalás arra. túszul ejtett. „külsőleges megoldásként” bekövetkező halálára. 19 Pszichiátriai tünetcsoport: a legyőzött. A kiállítás kivitelezőinek a Wehrmachttal szemben. A náci koncentrációs táborok kapuja fölött olvasható felirat. Le Monde. pozíciók betöl tésekor) nem szabad. angolul „a nemzet”. 9 Latinul „az én vétkem. 23 Latinul „bátran rágalmazz. magyarul „istenadta”. nem szabad az ökörnek”. non licet bovi. azaz latinul „amit szabad Jupiternek. 6 A „hirig” jiddisül verekedést. veszekedést jelent. itt: „az ország”. Quod licet Iovi. 4 Black Power (Fekete Hatalom) ― az amerikai négerek radikális emancipációs mozgalmának jelszava. Célzás Möllemann váratlan fordulatként. Vespasianus római császár mondása. 15 Tkp. adott esetben a „pénzcsinálás” egyik módja. vagyis mukkanás nélkül kell tűrni mindent. Kairosz. 11 Marcia su Roma: 1922. 18 Latinul „a pénznek nincs szaga”. 2003. 21 Know-how: különleges gyártási módszer (átadása). 12 Németül „a szájat befogni és tovább szolgálni”. amikor antiszemitának nyilvánítja Vidalt. A holokausztipar. 8 Latinul „végső érv” vagy „döntő érv”. A „padrino” keresztapa. „memóriajavító” gyógyszer. 3 Az emberi jellemrajzzal foglalkozó tudományág. Ezzel kapcsolatban lásd: Norman Finkelstein. Gondolatok a zsidó szen vedés tőkésítéséről. 7 The Nation. 14 Angolul „zárt szám”. valami mindig megmarad belőle”.

│77 25 Latinul „a nő hallgasson a gyülekezetben”. hogy katolizálását követően IV. csak az igazat. Henrik néven Franciaország királyának ismerjék el. „ágrólszakadtat” jelent. 30 A protestáns Bourbon Henrik számára „Párizs megért egy misét”. 26 Eredetileg latinul „de mortuis nil nisi bene”. 31 Olaszul „édes élet”. vagyishalottról vagy jót vagy semmit. adott esetben tehát N ooke felvetése. itt: halottról semmit. vagyis kb.  . Tudj man számára a két bocsánatkérés volt az ár Horvátország nemzetközi elismeréséért. 29 „Körözve! Élve vagy halva!”. az amerikai filmekből ismert. 28 Kettős jelentésű francia kifejezés. másrészt „jelentéktelen valami. vagyis az t. Egyrészt „elhanyagolható mennyiség”. Descamisados discreditados tehát „lejáratott peronisták”. 33 Latinul „Isten legnagyobb dicsőségére”. Descamisado spanyolul „ingnélkülit”. vagyis zsidó értékelés szerint az NDK emberáldozata a nácizmuséhoz viszonyítva. 27 Az Európából elmenekülő nácikat zömmel Perón tábornok elnöksége idején fogadták be Argentínába. amelyet azután büszkén felvállaltak. a vérdíj összegét is feltüntető körözési plakát felirata. eredetileg Perón híveinek volt a csúfneve. 32 Latinul „e jelben győzni fogsz”. amivel nem kell számolni”. illetve németül „az örök asszonyi felfelé húz”.