You are on page 1of 10

Pergjigjjet e pyetjev per testin e dyte ne lenden menaxhimi I cmimeve dhe cilesise.

Definimi i cilesie eshte bere prej autoreve te ndryshem dhe ne forma te ndryshme midis tyre permenden : -Cilesia eshte pershtatshmeria per perdorim -Cilesia eshte e pershtatshme qe me heren e pare dhe gjithmone -Cilesia eshte perceptimi i klientit -Cilesia e nje produkti ose sherbimi shprehet ne cmimin qe mund te mbahet klienti - Ju paguani qfare te merrni ( cilesia e larte , produkti me i shtrenjte ) .

Aspektet kryesore te formimit te cilesie jane : • • • Projektimi I produktit (sherbimit ) Prodhimi I produktit dhe Rrezulltatet e produktit gjate perdorimit.

Pra percaktimi I cilesise ne fazen e projektimit te nje produkti eshte faktori baze ne sigurimin e cilesise.Projektimi niset nga objektivat e cilesise se organizates nga vendimet strategjike dhe taktike per te realizuar objektivat e cilesise. Karakteristikat e nje produkti gjate perdorimit jane : • • • Lehtesia me te cilen perdoret lloji I produktit Besueshmeria e funksionimit Lehtesia ne mirmbajte dhe riparim.

Cilesia ne fazen e prodhimit varet nga keto elemente : - Cilesia e lendeve te para dhe e materialeve - Cilesia e makinerive dhe pajisjeve - Parametrat teknologjik te lendeve djegese

-Stadi 2 – Kontrolli I kushteve te punes dhe ruajtjes se mjedisit . 7. Dhe ne kete menyre konfliktet sociale midis konsumatoreve. 11. 6. Ne zbatimin e strategjive ekzistojne ligje.Ne stadin e dyte te formimit te cilesise ben pjese pamja e cilesise se nje produkti ne nje kendveshtrim me te gjere ku perfshihen : kushtet e punes . temperaturat e larta ose shum te uleta. krijimi I asistences mjeksore etj.Ketu perfshihet cilesia e burimeve materiale te prodhimit.shtetit. 9. Per mbrojtjen e mjedisit cdo shtet ose komunitet ndjek politika te caktuara ne baze te strategjive afatgjata dhe afatshkurtra.. zhurmat. mirqenia ngrihet.Ne kushtet e pershtatshme pune per punonjesite ne firme bene pjese : mbrojtja e shendetit dhe jetes se puntoreve nga pluhrat .Stadi 1 .Kontrolli I zbatimit te ligjshmerise . dhe akte te tjera nenligjore qe duhet te zbatohen nga te gjitha firmat e prodhimit apo te sherbimit ose ne te kunderten krijohen problem sociale te padeshiruara ne dem te cilesise se njerzeve.Qarkullimi I produkteve apo sherbimeve te cilesise se larte behet ne perputhje me kerkesat e konsumatoreve brende nje shteti ose nje komuniteti ben qe njerzit te jene te mbrojtur nga produkte te cilesise se ulet qe demtojne shendetin. Ne stadin e pare te bazes se piramides perfshihet cilesia e burimeve materiale te prodhimit. ruajtja e mjedisit etj .jeten dhe te ardhurat e tyre.rregulore..firmave te prodhimit zbuten .Kualifikimi I personelit . lendet toksike.Stadi 5 – Konsumatori 10.Cilesia e kontrollit -Metodat e menaxhimit dhe organizimit etj . ruajtja e shendetit dhe e jetes se njeriut . Mbrojtja e mjedisit eshte nje aspect I sigurimit te cilesise se mjedisit ku jeton individi I nje shteti ose I nje komuniteti.Stadi 4.Stadi 3 – Kontrolli I sistemit te shperndarjes . 8.Elementet me te rendesishme te formimit te cilesise totale mund ti paraqesim ne formen e nje piramide ku veqohen 5 STADE : .

. 13. 1) Performanca do te thote realizimi I nje produkti apo sherbimi me veqorite paresore te tilla qe te plotsojne destinacionin e perdorimit per te cilin eshte projektuar. 15. prandaj nuk mund te matet “ .Ekzitojne 5 pohime te gabuara te kuptimit te cilesise ato jane : Pohimi i pare i gabuar : thekson “ cilesia indentifikohet me mirqenien. 7)Estetika ka te beje me veqorite qe tregojne estetiken e produktit . Ne stadin e katert te formimit te cilesise ben pjese cdo prodhues I cili eshte I detyruar te zbatoje ligjshmerite e shtetit te tij dhe organizatave nderkombetare.Ne stadin e trete te formimit te cilesise ben pjese kontrolli I sistemit te shperndarjes se produkteve . 14. 3) Besueshmeria eshte mundesia qe produkti te funksionoje pa defekte conform specifikimeve te projektuara gjate nje kohe te caktuar perdorimi.12. 6) Qendrueshmeria eshte aftesia e nje produkti per te funksionuar ne kushte normale te perdorimit te tij duke I ruajtuar veqorite e projektuara . 16.luksin. 4) Konformiteti tregon se sa veqorite e nje produkti perputhen me specifikimet e standarteve te cilesise dhe me kerkesat e konsumatoreve 5) Jetgjatsia tregon kohen gjate se ciles produkti funksionon ne pershtatje me destinacionin e tij ne kushte normale te perdorimit te tij .shkelqimin apo pasurine “ . Pohimi i dyte i gabuar : eshte “ cilesia nuk mund te preket vetem te perceptohet. 2) Veqorite jane vetite thelbesore percaktuese ten je produkti ose sherbimi qe e dallojne ate nga te tjeret . 8) Perceptimi I cilesise tregon aftesine e produktit per te kenaqur kerkesat e shpallura dhe jo te shpallura te konsumatoreve ne saje te vezhgimeve te tregut . Tete dimenzionet e identifikimit te cilesise jane : 1) Performanca 2) Veqorite ( tiparet ) 3) Besueshmeria 4) Konformiteti ( pershtatja) 5) Jetegjatsia 6) Qendrueshmeria 7) Estetika 8)Perceptimi I cilesise .

.Menaxhimi I cilesise totale eshte nje nga pikat kryesore te suksesit ne organizate.Pohimi i trete i gabuar : mbrone idene se cilesia eshte detyre e menaxherit te cilesise. 4)Duhet te perqendrohemi ne parandalimin e problemeve te cilesise dhe jo ne ripunimin e tyre. 3) Permirsimi I cilesise redukton kostot sociale dhe humbjet. 5)Permirsimi I cilesise duhet te planifikohet nga menaxhimi. 6) Cdo pune duhet te shtoje vleren .aftesive dhe qendrimeve. Pohimi i katert i gabuar : fajeson puntoret per te gjitha problemet e cilesise Pohimi i peste i gabuar : eshte se problemet e cilesise jane probleme te departamentit te cilesise dhe ky department eshte pergjegjes per te gjitha problemet e cilesise. .Nje menaxhim I mire eshte udheheqje personale ne mobilizimin e njohure te cilesise. Me zbatimin e MCT arrihet cilesia ne perputhje me kerkesat e konsumatoreve dhe efiqenca e aktiviteteve te kompanive te zhvilluara ne bote. 17. 19. 18. 7) Ne levizjen e cilesise perfshihet secili nga te gjitha nivelet dhe funksionet e organizates. 2)Plotsimi I kerkesave te konsumatoreve gjithmone me heren e pare .Cilesia dhe kostojna plotsojne njera-tjetren dhe nuk kundershtojne objektivat e biznesit. Principet themelore te MCT jane : . Parimet e cilesise totale jane 10 dhe ato jane : 1) Perputhja e cilesise se produktit me kerkesat e konsumatoreve sit e brendshem ashtu edhe te jashtem.Cilesia eshte thelbesore per inovacinet e sukseshme .Nuk ka nje nivel cilesie te pershershem . 8) Matja e cilesise ndihmon ne vlersimin dhe permirsimin e cilesise. . 20.

vendosjen e qellimeve dhe objektivave. 23. 21. 10) Duhet theksuar promovimin e kreaktivitetit. Integrimi I cilesise ne menaxhimin e strategjise se organizates behet ne 10 hapa : Hapi 1 : CIlat jane qellimet financiare te produktit X ? Hapi 2:Cili eshte qellimi me I afert I cilesise ne konkurrence te ndershme ? Hapi3 : CIlat jane faktoret kyq te cilesise qe ndikojne vendimin e blerjes se konsum. ne cilet nivele menaxhimi deperatamente duhen ndryshuar faktoret kyq dhe lind nevoja per te arritur nje nivel te larte cilesie ? Hapi 9 : CIlat plane te departamentit mund te realizohen? Hapi 10 : Qfare burimesh jane kerkuar ? 24.Feedback dhe marrjen e vendimeve per veprime korregjuese.Menaxhimi strategjik I cilesise perfshin formulimin e strategjive.potencia Hapi 4: Si te krahasohen me konkurrentet secili nga faktoret kyq? Hapi 5 : A ka ndonje avantazh konkurrues unik ne cilesi ne krahasi me konkurrentet? Hapi 6 : CIlat jane rrezultatet e mbrendshme ne cilesi ? Hapi 7 : Cilat jane qellimet alternative te cilesise ne drejtim te konkurrences? Hapi 8: Per qellimet e zgjedhura. zvhvillimin e planeve te veprimit. perdorimin e sistemit te kontrollit. venjen ne jete te planeve .Parimet e cilesise sipas modelit te qendrueshem te cilesise ( MSQ) jane : 1) Funksioni i intelegjences 3) Kontrolli castit 5) Veprimet menaxheriale 7) Skema organizative 2) Koordinimi dhe kontrolli i te gjitha niveleve 4) Funksionet e menaxhimit 6) Rekomandimi I treguesve te performances 8)Vlera e shtuar dhe 9) Parimet kibernetike 22.9)Duhet te krijohet kultura e permirsimit te vazhdueshem te cilesise.Qellimet e kompanise per cilesine jane : 1) Ata deshirojne te mbajne udheheqje ne cilesi 2) Ata identifikojne mundesite per rritjen e te ardhuarave nepermjet permirsimeve ne cilesi .

8) Ndiq progresin sipas shpejtesise.Hapat qe konkurrenca Benchmarking kalone jane : 1) Duhet te kesh disa karakteristika dalluese te jesh “ Competetiv Benchmarking”. 5) Ata kane shume fusha preokopimi: deshtime. 5) Analizo statuset e kompanise te klases me te mire . 25. 2) Percakto cilat jane organiztat te cilat sherbejne si Benchmarking. 26.reklamime.dhe duan ti reduktojne ato 6) Ata kane nje imazh te varfer per konsumatoret publikun ose per tjere faktor te mbrendshem.ripunime. 4) Percakto klasen me te mire . 3) Te dhenat e koleksionimit. 6)Percakto qellimet dhe integrimin e tyre ne planifikimin e biznesit. 7) Zhvillo planifikimin strategjik dhe perfshi shpejtesine e veprimeve.3) Ata mund te humbasin pjesen e tregut me konkurrentet 4) Ata kan indentifkuar disja projekte qe afrojne nje avantazh konkurrues. Matesite e performances se cilesise jane : 1) CIlesia tek konsumatori 2) CIlese dhe produktiviteti . 27. Elementet e nje Benchmarking jane : 1) Deshirat e konsumatoreve 2) Konkurrenca 3) Me e mire per industrine tone 4) Me e mira per cdo industri.

Ndijuesi eshte nje mjet zbulues I specializuar qe ka per qellim te njoh ecurine e proceseve teknologjike dha ta shndrroje ne informacion. 34.te gjatesise. 29.Treguesit e tjere te cilesise se produktit perdoren per planifikimin dhe ndjekjen operative ne njesite e vogla te organizates.Ketu perfshihen njesite matese te produktit ne natyre.Treguesit e cilesise sherbejne per te shprehur nga ana sasiore cilesine e produktit dhe te sherbimit.Perndryshe ndijimi human merr pjese ne te gjitha nivelet e drejtimit nga nivelet e uleta ( puntoret) deri ato nivele te larta (nepunesite e larte ) . 28. 31.te vellimit.Koeficienti mesatar I defektit tregon numrin mesatar te defketeve per njesi te produktit. 33.Matesite e tipareve te produktit shprehin nje karakteristike te cilesise me nje numer te caktuar. 32.Koeficienti I skarcitetit llogaritet permes kesaj formule : 35.Si forma te ndijuesve human jan pyetjet dhe intervistat qe behen per te vlersuar cilesine.Koeficienti i skarcitetit nenkupton rasitn kur produkti skarco gjithsej per nje periudh te caktuar eshte ne raport me produktet gjithsej te prodhuara gjate kesaj periudhe.Koeficienti I cilesise se llojit llogaritet nepermjet kesaj formule : 37.LLogaritja e koeficientit integral behet nepermjet kesaj formule : .Ndijuesit apo senzoret jane mjete te cilat matin specifikimet e produktit dhe te procesit.Produktet duke i respektuar standardet ndahen ne : produkte te mira dhe skarco.Produktiviteti total llogaritet si raport I outputit total dhe inputet totale .si njesite e peshes.3) Cilesia dhe standardet 4) Cilesia dhe kostot e cilesise 5) Mates dhe tregues te tjer te cilesise.te rezitences etj 30. Ky tregues llogaritet me ane te kesaj formule : 36.Koeficienti integral I cilesise shpreh efektin e cilesise se produktit duke perfshire specifikime sit e prodhimit ashtu edhe te perdorimit te tij .

Ky diagram ndihmon ne zgjedhjen e problemeve me kritike dhe per rrjedhoje ne zgjedhjen e fushave kryesore ku duhet te perqendrohemi per permirsimin e cilesise.Diagrami Pareto ne MTC perdoret ne kete menyre : Sipas Paretos zakonisht nje numer I vogel psh 20 % e faktoreve ndikon ne pjesen me te madhe ( psh 80 %) ne rrezultatin total .Standardtizimi eshte veprimtaria per percaktimin e rregullave me mbeshtetjen dhe pjesemarrjen e gjithe atyre qe jane te interesuar dhe qe u perkasin. 3)Standardizimi eshte progress dhe shpesh ka specialist qe per interesa te ngushta behen pengese per te . 42.Nga standardizimi perfiton : konsumatori . .38. 43. 39. 45. magazinimit etj . transportit. Rendesia e standardizimit ne aspektin social shpesh sjell konflikte qe lindin midis prodhuesve dhe rezistences se furnitoreve te lendeve te para . veqanarisht te lendeve te para bujqesore dhe blegtorale. te ambalazhimit . 44. kurse shumica e faktoreve ndikojne ne nje shkalle me te vogel ne rrezultatin perfundimtar. proceset dhe sherbimet.Etapat e standardizimit jane : 1) Standardizimi qysh ne projektimin e nje biznesi eshte nje aktivitet kerkimore qe zgjat 6-18 muaj .Rregullat teknike jane akte normative me karakter teknik te detyrueshme per zbatim qe synojne garantimin e sigurise se jetes dhe mbrojtjes se shendetit e mjedisit ose kerkesa te tjera themelore te percaktuara me ligj per produktet. 2) Korigjimi I standardit eshte etape e menovshme.Rendesia e standardizimit ne aspektin ekonomik : nepermjet standartizimit vendosen norma te larta cilesie per materialet per proceset e prodhimit . parimet e pergjitshme dhe karakteristikat ne lidhje me veprimtari te ndryshme ose rrezulltatet e arritura vendosen per perdorim te pergjitshem e te shumfishte me qellim qe te sigurohet rregulli optimal ne nje fushe te caktuar .Standardet jane dokumente te hartuara me koncenzus dhe te miratuara nga nje organ I njohur zyrtarisht ne te cillat rregullat. te sherbimit . 40. si dhe zbatimin e rregulave. ekonomia kombetare dhe prodhuesi.Rendesia e standardizimit ne aspketin teknik kerkon realizimin e koeficenteve te prodhimit nepermjet nje teknike dhe teknologjie te perparuar. 41.Diagramet Pareto jane karta qe japin informacione sipas rendesise relative te problemeve qe lindin .

5) Procesi I standardizimit planifikohet.Siguron mbrojtjen e jetes dhe shendetit te konsumatorit. Etj etj .Mbron prodhuesin nga konkurrenca e padrejte.rregullave teknike.9004) te cilat zhvillohen per dokumentimin e praktikave dhe sistemeve te cilesise.9001. 3.Standarde kombetare -Standarde rajonale -Standarde nderkomtare .specifikimeve teknike ose akteve tjera ligjore e nenligjore.Pershpejton zhvillimin teknik dhe teknologjik. 47.sistemeve te cilesise dhe personelit ndaj kerkesave te standardeve.9002.Ndikon ne rritjen e esporteve ten je vendi 2.Krijon nje emer te mire per produktet e esportuara ne tregjet e huaja.Disa avantazhe te procesite te certifkimit jane: 1. 6)Qe procesi I standardizimet te mos nderlikohet duhet te mos preken shum fusha njeheresh. drejtohet. 4.proceseve.9003. 46. Standardet jane te perbera ne 5 grupe ( 9000.4) Trajnimi I personelit eshte etape tjeter pa te cilen nuk mund te reazlizohet standardizimi. 48…… 49.llogaritet dhe rishikohet. 5.Kemi keto lloje te standardeve : . 50.Certifikimi eshte procedura ne kryhet nga nje pale e trete dhe e pavarur per vertetimin e konformitetit te produkteve sherbimeve.

autorizimi dhe regjsitrimi I nje laboratory qe demonstron se eshte I afte competent dhe I besueshem per te kryer detyrat e tij.51. . Akreditimi eshte njohja zyrtare.