You are on page 1of 8

1.

SURAT AL MAUN 1) ARAAITAL LADZI YUKADZIBU DID-DIN 2) FADZALIKAL LADZI YADUUL YATIM 3) WALAI YAHUDDUALA TAAMIL MISKIN 4) FA WAILUL LIL MURSALLIN 5) AL LADZINA HUAN SALATIHIM SAHUN 6) AL LADZINA HUM YURAUNA 7) WU YAMNAUNAL MAUN 2. SURAT AL ASRI 1) 2) 3) 4) 5) WAL ASRI INNAL INZANNA LAFI KUSRIN ILLA LADZINNA AMMANU WAAMILUSA LIHATI WA TAWA SOBIL HAQI WA TAWA SOBI SOBR 3. SURAT AL FALAQ 1) 2) 3) 4) 5) QUL AUDZU BII ROBBIL FALAQ MIN SYARIMMA KHOLAQ WA MIN SYARI QHOSIQIN IDZA WAQOB WAMIN SYARI NAAFATATI FIL UQOD WAMIN SYARI KHASIDDIN IDZA KHASAD 4. SURAT AL QURAISY 1) 2) 3) 4) LI ILLA IFI QURAISYIN ILLA FIHIM RIHLATASY SYITAI WAS SAIF FAL YABUDU RABBA HADZAL BAIT ALLADZI ATAMAHUM MIN JUIW WA AMMANAHUM MIN KAUF 5. SURAT AL FIL 1) 2) 3) 4) 5) ALAM TARA KAIFA FAALA RABBUKA BIAS HABIL FIL ALAM YAJAL KAIDAHUM FI TADLIL WA ARSALA ALAIHIM TAIRAN ABABIL TARMIHIM BIHIJARATIM MIN SIJJIL FA JAALAHUM KAAS FIM MAKUL 6. SURAT AL LAHAB 1) 2) 3) 4) 5) TABBAT YADZA ABI LAHABIW WADZAB MAAQNA ANHU MALUHU WAMA KASAB SA YASLANARON ZATA LAHAB WAMRO ATUHU HAMMA LATAL HATAB FIJIDIHA HABLUM MIM MASAD 7. SURAT AN NAS 1) 2) 3) 4) 5) 6) QUL AUDZU BII ROBBINNAS MALIKI NAAS ILLAHI NAAS MIN SYARI WAS WSAHIL QONAAS ALLADZI YUKADZIBU FI ZUDZIRINNAAS MINNAL JINNATI WA NAAS

8. SURAT AT TAKATSUR 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) AL HA KUMUT TAKATSUR HATTA SUR TUMUL MAQHOBIR KHALLA SAUFA TALAMUN TZUMMA KHALLA SAUFA TALAMUN KHALLA LAU TALAMUN ILMAL JAHIM LA TARA WUNAL JAHIM TZUMA LATARA WUNAHA AINAL YAQIM TZUMMA LATUS ALLUNA YAUMA IDZIN ANIN NAIM 9. SURAT AL ZALZALAH 1) 2) 3) 4) 5) 6) IDZA ZUL ZILLATIL ARDZU ZIL ZALAHA WA AKHRO JATIL ARDZU ADZ KHOLAHA WA KHALAL INZANU MALAHA YAUMA IDZIN TUHADDZITSU ASSYITATAN LIYURAU AMALAHUM FAMAN YAMAL MITS QOLLA DHAROTIN QHAIRON YAROH WAMAN YAMAL MITS QOLLA DHAROTIN SYAIRON YAROH. 10. SURAT AN NASR 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) ALAM NASRAH LAKA SODROQ WA MA DLAKNA ANKA WISROQ ALLADZI ANKHO DZAL DHAHROQ WA RAFANA LAKA DZIKROQ FA INNA MAAL USRI USRO INNA MAAL USRI USRO FA IDZA FAROQTHA FANZOB WA ILLA ROBBIKA FARQOB. 11. SURAT AL KAUTSAR 1) 2) 3) INNA AKTOINNA KAL KAUTSAR FA SHOLI LIROBBIKA WANKHAR INNA SANNIAKKA HUWAL ABTAR 12. SURAT AL IKHLAS 1) 2) 3) 4) QUL HUWALLAHU AHAD ALLOHU SHOMAD LAM YALID WALAM YULAD WALAM YAKULAHU KHUFUAN AHAD 13. SURAT AL KAFIRUN 1) 2) 3) 4) 5) 6) QUL YA AYYUHAL KAFIRUN LAAKBUDZU MATABUDZUN WALA ANTUM ABIDUN NAMA ABUD WALA ANNA ABIDUN MAABADUN WALA ANNA ABIDUN NAMA ABUD LAUKM DINUKUM WAL YADIM 14. SURAT AL QODAR 1) 2) INNA ANZALNAHU LAILATIL QODAR WAMA ADROKA MA LAILATUL QODR

3) LAILATUL QODRI KHAIRUM MIN ALFI SYAHRI 4) TANAZZALUL MALA IKATU WARRUHU FIHA BIIZNI RABBIHIM MIN KULLI AMRI 5) SALAMUN HIYA KHATAMAT LAIL FAJR

SURAT AD-DHUHA 93 (11) AYAT 1-11 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim Bismillahirrahmanirrahiim

1. Wadhdhuhaa 2. wallayli idzaa sajaa 3. Maa wadda'aka rabbuka wamaa qalaa 4. walal-aakhiratu khayrun laka mina l-uulaa 5. Walasawfa yu'thiika rabbuka fatardaa 6. Alam yajidka yatiiman faaawaa 7. Wawajadaka daallan fahadaa 8. Wawajadaka 'aa-ilan fa-aghnaa 9. Fa-ammaa lyatiima falaa taqhar 10.Wa-ammaa ssaa-ila falaa tanhar 11.Wa-ammaa bini'mati rabbika fahaddits

SURAT AD-DHUHA 93 (11) AYAT 1-11 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1. Demi waktu matahari sepenggalahan naik, 2. dan demi malam apabila telah sunyi, 3. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu ,

4. dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan . 5. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas. 6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. 7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung , lalu Dia memberikan petunjuk. 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. 9. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. 11. Dan terhadap ni'mat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur).
Kumpulan Surat-Surat Pendek Versi Latin - Selamat sore sobat, kali ini ipul mau share surat-surat pendek yang biasa dibaca di saat kita shalat. Buat anda yang tidak bisa membaca huruf arab nihh saya kasih veri latinnya agar lebih mudah, semoga membantu ya.... Surat annas qul auudzu birabbi nnaasmaliki nnaasilaahi nnaasmin syarri lwaswaasi lkhannaasalladzii yuwaswisu fii shuduuri nnaasmina ljinnati wannaas artinya : Katakanlah: Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia. Surat Al Falaq qul auudzu birabbi lfalaqi min syarri maa khalaq wamin syarri ghaasiqin idzaa waqab wamin syarri nnaffaatsaati fii luqad wamin syarri haasidin idzaa hasad Artinya : Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul Surat Al Ikhlash qul huwa llaahu ahadunallaahu shshamadulam yalid walam yuuladuwalam yakun lahu kufuwan ahadun Artinya : Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Surat Al Lahab tabbat yadaa abii lahabin watabbamaa aghnaa anhu maaluhu wamaa kasabasayashlaa naaran dzaata lahabinwamra-atuhu hammaalata lhathabifii jiidihaa hablun min masadin Artinya : Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar Yang di lehernya ada tali dari sabut Surat Al Kaafiruun qul yaa ayyuhaa lkaafiruuna laa abudu maa tabuduuna walaa antum aabiduuna maa abudu walaa anaa aabidun maa abadtum. walaa antum aabiduuna maa abudu. lakum diinukum waliya diini Artinya : Katakanlah: Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. Surat Al Kautsar innaa athaynaaka lkawtsara fashalli lirabbika wanhar inna syaani-aka huwal-abtaru Artinya : Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nimat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus Surat Al Qadr innaa anzalnaahu fii laylati lqadri wamaa adraaka maa laylatu lqadri laylatu lqadri khayrun min alfi syahrin tanazzalu lmalaa-ikatu warruuhu fiihaa bi-idzni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hattaa mathlai lfajri Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam kemuliaan Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.

Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Adh Dhuhaa Waadhdhuhaa waallayli idzaa sajaa maa waddaaka rabbuka wamaa qalaa walal-aakhiratu khayrun laka mina al-uulaa walasawfa yuthiika rabbuka fatardhaa alam yajidka yatiiman faaawaa wawajadaka daallan fahadaa wawajadaka aa-ilan fa-aghnaa fa-ammaa lyatiima falaa taqhar wa-ammaa ssaa-ila falaa tanhar wa-ammaa binimati rabbika fahaddits Artinya : Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi (gelap), Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan) Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya (*) kepadamu Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu ? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung(1584), lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta (*), janganlah kamu menghardiknya. (*) Orang miskin yang minta sedekah, atau orang bodoh yang minta ilmu pengetahuan Dan terhadap nimat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. (*) (*) Karunia berupa pengetahuan kenabian, Al-Quran dan agama Islam hendaknya disebar luaskan kepada yang lain. Surat Al Fiil alam tara kayfa faala rabbuka bi-ash-haabi lfiili alam yajal kaydahum fii tadhliilin wa-arsala alayhim thayran abaabiila tarmiihim bihijaaratin min sijjiilin fajaalahum kaashfin makuulin Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Kabah) itu siasia?, dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

Diantara sekian banyak persoalan yang mengganggu kebahagiaan hidup, adalah masalah hubungan orang tua dengan anaknya yang telah remaja dan dewasa itu. Tidak jarang kita mendengar keluhan seorang ibu yang berkata: Dulu sewaktu anak-anak saya masih kecil-kecil, hati saya senang, walaupun lelah, sibuk dan kurang tidur. Tapi sekarang hati saya sedih walaupun badan saya senang, tidak sibuk, tidur cukup karena merasa tidak ada anak yang santun dan sayang kepada saya. Bahkan ada juga orang tua yang

merasa anaknya sudah dewasa dan remaja itu tiba-tiba menjadi nakal, suka melawan, tidak mau patuh dan sering menyusahkan orang tua yaitu menyalahkan kedudukan orang tua, dengan berbagai kelakuannya. Dan tidak sedikit pula para remaja, merasa kurang bahwa orang tuanya tidak mau mengerti perasaannya, tidak mengindahkan kebutuhannnya dan lain sebagainya. Sehingga mereka menjadi bingung, cemas dan gelisah dengan demikian tidak mampu menghadapi persoalan hidup sebagai seorang remaja. Dalam suasana kecemasan dan kegelisahan itulah mereka mudah terkena pengaruh yang tidak baik dari luar, maka mereka menjadi frustasi dan fatal akibatnya kalau tidak cepat ditanggulangi. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, makin banyak kenyataan hidup yang tidak menyenangkan terutama dalam masyarakat maju dan modern ini, dimana agama tidak lagi diindahkan, mungkin akibat teknologi modern yang tidak disertai dengan agama, sehingga dengan keadaan itu mendorong orang untuk berbuat dan menghargai sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Keluarga dan rumah, merupakan pelabuhan yang aman dan tambatan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga, terutama remaja. Ayah, ibu dan anak-anak adalah suatu basis dimana secara teratur dan harmonis seluruh keluarga berkumpul untuk berkomunikasi dan berbincang-bincang baik dalam hal yang menggembirakan ataupun ketika sedang menghadapi kesulitan. Keluarga adalah merupakan kesatuan daripada masyarakat kecil, yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu, dimana ayah, ibu dan anak-anak mempunyai fungsi dan tanggung jawab saling mengisi, baik eksistensi ataupun keselamatan dari persekutuan hidup itu. Dalam ajaran Islam, cara mendidik anak yang diajarkan Allah SWT kepada anak terdapat dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 s/d 19 yang dapat kita simpulkan sebagai berikut : 1. Menanamkan jiwa tauhid 2. Menghargai dan menghormati orang tua. 3. Memelihara dan memperlakukan orang tua dengan baik. 4. Kejujuran, bahwa tidak ada satupun yang dapat disembunyikan dihadapan Allah SWT. 5. Supaya mendirikan sholat dan ibadah lain. 6. Mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar. 7. Supaya bersabar. 8. Melarang keangkuhan dan kesombongan dalam pergaulan. 9. Sederhana dalam sikap, berjalan dan berbicara. Oleh karena itu pembinaan generasi harus dimulai dari sedini mungkin, dengan demikian kita menciptakan insan pembangunan, yang kreatif, produktif dan taqwa kepada Allah SWT, yang mampu tanding ke gelanggang walau seorang untuk membela bangsa, negara, dan agama. Kata Mutiara 1 Hiasilah tidur u dg tetesan air wudhu,slimuti diri dg kalimat syahadat, lelapkan mata dg alunan dzikrullah, awali tidur dg sepotong doa.. moga mimpi indah Kata Mutiara 2 pada saat kamu dilahirkan, kamu menangis dan dunia tertawa. Isilah hidupmu dengan kebenaran, shngga pada saat kamu mati,kamu tertawa dan dunia mnangis Kata Mutiara 3 Dunia ini umpama lautan yg luas. Kita adalah kapal yg belayar dilautan telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman, dan layarnya takwa, niscaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini. Kata Mutiara 4 Janganlah berputus asa. Tetapi kalau anda sampai berada dalam keadaan putus asa, berjuanglah terus meskipun dalam keadaan putus asa. Kata Mutiara 5 Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.

Kata Mutiara 6 Masa depan yang cerah berdasarkan pada masa lalu yang telah dilupakan. Kamu tidak dapat melangkah dengan baik dalam kehidupan kamu sampai kamu melupakan kegagalan kamu dan rasa sakit hati. Kata Mutiara 7 Jadilah seperti yang kamu inginkan, kerna kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan. Kata Mutiara 8 Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat-tempat kamu ingin pergi. Kata Mutiara 9 Jadikan dirimu bagai pohon yang rendang di mana insan dapat berteduh. Jangan seperti pohon kering tempat sang pungguk melepas rindu dan hanya layak dibuat kayu api. Kata Mutiara 10 Dalam hidup,terkadang kita lebih banyak mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, akhirnya kita tahu bahawa yang kita inginkan terkadang tidak dapat membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Kata Mutiara 11 Seseorang manusia harus cukup rendah hati untuk mengakui kesilapannya ,cukup bijak untuk mengambil manfaat daripada kegagalannya dan cukup berani untuk membetulkan kesilapannya Kata Mutiara 12 Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi sering kali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita. Kata mutiara 13 Gunakan waktu sedetik untuk beribu kemanfaatan. kata mutiara 14 selagi masih hidup ukirlah sesuatu yang berharga buat mu. kata mutiara 15 hiasi lah bibirmu dengan lipstik kejujuran dan dandanilah wajahmu dengan keanggunan dari kesabaran. kata mutiara 16 jalani apanyang terbaik untuk dirimu sendiri sebab yang akan datang semua itu ada di tangan mu sendiri. kata mutiara 17 fastabiqul khoirot, selagi nyawa masih melekat pada dirimu torehkan pena manismu dengan sejuta asa dan juang, dan sejarah akan mencatatnya. kata mutioara 18 bila mimpi indah tidak bisa menjadi kenyataan bukan berarti harapan tak dapat di raih. cobaan akan terus berganti dan kebahagiaan tak pernah abadi, hanya dengan kesabaran dan doa, ketabahan, kebahagiaan akan selalu menghampiri.