You are on page 1of 1

Hlnfu\USZ

Ki6nika
,:

himnuszok nyonrdn Eur6paszerte n6phimnuszok,


nemzeti himn'rszok keletkeztek.
J-a-gy-magy-ar-5 ;,iii'1d-6kl6 csillaga" 6s a ,,BOldog' is-b"y,"-nya i i kezdeiil vll'lAs<is dnekeke t enek ik
I

A XV'l;

sz6zadtol k"zdte

- a koribbi

templomi

A XVnl. szizgrj5an

Magtarorszirgon az .,Alr.hol

,,A jeligis levilkik a szinpadon a rendezdsig is szirr h ti zi t i t o k no k je I e nl i t i lx n, a b i r dl 6 v dl as z t nuiny. j e gyzdk6nyvinek filolvasdsa utdn felbontatvdn, a nycrtei ptilyamfr szerz6jirek derCk maestronk s karmesterink Erkel Ferenc kidkatik ki. Szivesen osztozunk d k 6 zti nsi g' 4 Ii ak i Ije n k itil t ds i ban, me I I ye k ke I a nye r t es

n6phimnusz

:e.'

aninr.

szerz1t kihivti.

Erkelink'

A XD(. szizad clei6tdl - MagyarorszAgon hivatalos ii nncpcken az osztrik cslsz.6rhimnuszt 6nek I ik.
i : .1-.t-:.*i--:--- Et-.. c-se
I

adassik alkalom huliani, megismerni, megtanulni, anuk jelessige kezeskedik, hogy az nem sokdra a lcgnagyobb
g.v6n7-drfr h.vmnustit t6hhsziir

- Most csak ez van hdtra, hog;;


volMi maglar

i;'l

::.:*:UFlnari

- K ol v Fcrenc sz[ tase. - .Er-tel.Felifril!|li"tei la igzg-..i"ifr&:1;. - K6lcsey Ferenc megirja ':$y'rh us-' a' !t{,tg yar p ziv at aros ztizad aib6 I cimit
tibF!:!s. S, 1810. november 7.
ni
e

nepszerfrsiget vivandja ki magdnak, s ni phymnussti valardi k."

(Honderfr. 1844. jnlius 6.)


18441

augusdrs 10.

nE

k6ltemny6t.

'biifi'megielenik a Hymnus.
a
-,

IS-?8. decembetebea

Az Aurora cim6 almanach-

mcg nyilvi-nos_ n6piianepsege:r: az 6b--Uddi haj6?JArban, a,,S2ectr!.By,iii=ncvri g6zlx vizrebocsltI dnAi. ,,Edteljes dfapasonokban kezde zengeni anza filstges ni ph ymnus, mell ye t Kiilcseynk is Erkelfi nk' egyesi[ t

- a

Himnusz=,e-l6sz6r-__qzt$lal

1832. - Kdlsey Ferenc elsS kiiteeben megjelinik Hymnus, a 'Magyai n6p' zivataros szazadaibol.
a,44

! - lFa At'

'.,.,tg9qa

=.a-@!!-=41 - K6lcsev Fercnc halila'

:j'-:-j:a-r=

hallgatlsdgot, az er6smellfr firfi is csengd hangi irckesndk' rninden szavdra, melly erilyezve az irczhangszerek' te$es harminidja dltal, valdsdgos rcnr ze t i h y mnrLtsztL lnag asll t.' : (Honder7,

Iantjaik teremriek. Szent lelkesedis rczgd dt

!p. gt!*sqtw n i

megzcnesirserc. A hadrid6 1844. rnAjus l. ,,20 aroty ptily'dijt tfrz-ki a legiobb ndpmelodidirt

f844. fcbrufu :9. - Bartay Endre, a Nemzcti SzinMz igazgat6ja o6,lyt-^1ot hAdet a Hymnus

- kalcsiy FLreac Eosionigt t;lt6nk',hy^nusdrc' " 6aek ds zentkerra tive" '-( Hon'{erfi, 1311. mtircius 9.).1j{...!eb:15!i -ut4q-:- Erkcl Fercnc megirja a H'tm:;-,.:-'-=

184{. augusztns 15. - a EimnuszelSszor sz6lal meg ery-h4zi,firy\e.6;egcn: a pesti polgiri 5rhad zaszld,szi:ntclesen, a Rikos mezej6n. ,,A szenr mise .e[kezdddik, mit d,ltakiban magyLlr inek kisire. Fdlmutatds alatt a szdp K\lcsey-hymnust hallatvdn a zenekar... ( Honderfr, 134,1 . augwztus
17

.)

-,--.--=?

a szava, aki Pozsonyban tanitott. Azt mondta: /iam, mikor valatni szent zenit korl potuilsz, inindig a harangok szava jusson eldszdr eszedbe- Es ott a szoba csi)ndesspiben megzendfrlnek az infilemben a poisonyi hanngok. Ahitai szdll mig. A kezemet a zonjordra leszem is hang-hang utdn
metteremnek
olvad. Egy 6ra sem

nusz zenejet. Ar,ek,Jotikv: ,teijeg.vzis szer-int az idds ErAel visszaemlkezise; ..Csenti van. Ul6k 6s gondolkodok: hdt hogy is kellene ail A himnuszt megcsiruilni? Him teszem a stdveget. Olvasom. Megiru gondolkodok. Es amint igy elgondolkozom, eszemb jut az in els6

1844. a'rgusztus E. - a pesti vakn6velde vizsgaiinnepl.;in a taaiwinyok a Hbnnuszt 6neklik. 1844. szeptember 10, kdriil - u Hi^nrtt k"r'.tr;o. megielenik Pesten, Wagner Jozselkiad6nAl.

l84i-noy.ember.Zi. - a -Jcplozsv6ri. Nemzcti Szlrr Mzban el6ad6s utAn a szineszek elneklik a Hintiruszt.
..

'

telik kli,

megvcln a

himntrz"

."

(Gdrdonyi Gdza, Erkel emlikkiinyv. 1910.)


1844- m:ijrc el6tt - Erkel Ferenc benyijtja p6-lyamrlv6t a Nemzcti Szinh6zhoz. Jelig6je: ,,ltt az lr6.s,

,,T6bb mint sziz fiiklya' vikigdndl a' helybeli hat gdszkar" felvonuldsdt kdve tte,,megdics6rth Kdlcseynk hymnuszdnak a' tisztelgd fiatalsdg tiltali eldalldsa". Dedk Ferenc ,,beszide' alapjdul az eldalolt hymnusz' jdvenddr" vflastia. (Erdilvi Hirad'5 - Pesti Hirlap, 1845. mdjus 27.) 1848. m3rcius 25. - Marosv6.sirhelyen a fAkly6s' nrenctben felvonulo ifjis.ig a Himnuszt enekli.
azon szavait: megbtnh<idte mdr

.l&{5- mijus 16. - Daik Ferenc 6s Vdrtlsmarty MihAty erdlyi ritj6n Kolozsv6rott az iinnepl6 ktizonscg a Himnuszt nekli.

lorga ssAtc'k Erert 6sszel, j6zanon. KOlcsey.

"

e' nip a' mdltat

1941. junius 15. - A Nemzeti Szinh6z igazgatosiga 6ltal lelkerr bizottsAg elbirAlja a beerkezett tizen-

Angelo, zongtrcnivesz, Vtirrismarty MihtilT- is egyhugiktg az tlsd sztim alatti, s kdretke:6 jeligdi pdl.vaninek itiitetett oda: ,,Itt az Ird.s .,brgassdtok - Erett isszel jdzanon. Kcilcsey" mint a nell.v' o
nellett . hoq.v rrutgyar jellemrt
Szigligeti Ede. Dontdsilk: ,.A 20 darab aranv jutuloni

h6rom p6lyamSvet. A bizottsdg elniike Petrichevich Horvtith Ldztir, a Ho nderfi igarye td tulajdonosa : je g-v z6je. N ddas kav Lajos, a f{onder& szerkesztije, tagiai. Binder Sebestyin. a lJemzeti Szinhriz inektandra, Braeuer Ferenc, a t'elvdrosi ten:plom karnagya, Kaiser Ferenc, M dt ray G d ::o r. a Ze ne d e iga zg at dj a, Sc h i nd t I me iss e r Lajos, a pestt nimet szinhdz karmeslere, Winkler

(Erdilvi Hirad6,
'ihl-g' hliata tos.
,,

1848.

tiprilis 4.)

tg$. ;;cugtiG iO: :,q Hlnt+4.,c[iszdr,sztilal Al lam i iinnepsege n, a buddi .lv{ii tyiis

jemPti.llt'1n
1850. riircius 26" - a Nenrzeii Szinh6zban a pesti gyerrnekkorh6z javira adctt mlsor vegn a Him'

ast:t ineklik.

- a N:nrzeii Szinh6zban a Losonc megsegitescre tartott disztinnepsegen a


1850. r:rgusztus 20, Himnu.;:t eneklik.

leginktibb megki):elit6,
t.

i. a ! a! le ne gys

ze

ri i ge t i s h.v mnus i e tne


s

a klt
i

sak

lleni t f6kivuritat.itigL,t ir.


iiltenti::.v'
I

s ze

ii e,!

e t tsd g e

! e gs ze re nc.sd se

bben meg k

d ze I

te."

f{oruleri

l'9.4,1

jtniu-r

22. )

l&l-{, jrinius 16. -- Szig!igeti ECe n'rint a Nenrzctr Szinhitz tiikara kozzeteszi a bizoitsig diintCset.

leiavat:isin Csekn a pataki k5'ntus a Himnus:t enekli.,,Csekei utunk diiziiulotenethez hasonlitotr ,\errrci:i( a hullzatistig, harnm rz: egis: haza miltdn';' latdt ,it Liicst!retdt mepszerzjnl "
(,1

1856. rnljus

18. - Kolcse) Fercnc

siremlekcnek

pt:rtki kdnrus ivkiin-vve..i


f

l&#. jf lius 2. "- a I{imntr.r: beniutatis:t il


Szinh6zhan.

1391. irinius f.'c:'r.rct

S.

,1rilagl'

tcrene h;:t:la.
ia

*!,

t C y'j t.g

dss

ze.i!ii

i.iu