You are on page 1of 24

PELAN OPERASI

MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TAHUN :2014

Bengkel Sukatan Pelajaran,HSP,Rancangan tahunan,RPH mengikut Standard Akademik Guru mahir dalam menyediakan rancangan pelajaran harian yang menarik minat murid.

TEMPOH

Disember KUMPULAN SASARAN Semua guru yang mengajar matapelajaran B.Tamil tahun !" GURU TERLIBAT . Guru B.Tamil tahun #. Guru B.Tamiltahun # $. Guru B.Tamil tahun $ %. Guru B.Tamil tahun % &. Guru B.Tamil tahun & ". Guru B.Tamil tahun " PROSES KERJA . Taklimat 'DP kepada A() *capan Pengerusi Panitia Penerangan tentang Sukatan,Rancangan pengajaran tahunan,rancangan pengajaran harian. Penerangan +,rmat menulis buku rek,d mengikut Standard Akedemik dan Plan ( ! KEKANGAN Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) PEMANTAUAN Penilaian akan dibuat selepas bengkel dilaksanakan bagi PENILAIAN mengenalpasti keberkesanan pr,gram. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT TAHUN :2014

'DP )urikulum Standard Sek,lah Rendah tahun Guru -guru mengenal perubahan kurikulum yang terbaru (anuari Semua guru yang mengajar matapelajaran B.Tamil tahun !" Guru B.Tamil tahun Guru B.Tamiltahun # Guru B.Tamil tahun $ Guru B.Tamil tahun % Guru B.Tamil tahun & Guru B.Tamil tahun " .Taklimat 'DP kepada A() i.*capan Pengerusi Panitia ii.Penerangan tentang Sukatan,Huraian Sukatan Pelajaran.

PROSES KERJA

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN

! Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) Penilaian akan dibuat selepas bengkel dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan pr,gram. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TAHUN : 2014

.,dul /stilah pembinaan ayat B.Tamil i0.emahami maksud setiap istilah B.Tamil ii0Dapat membina ayat yang betul dengan penggunaan istilah. (anuari !1kt,ber .urid tahun #!%

TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT

.Guru B.Tamil tahun # #.Guru B.Tamil tahun $ $.Guru B.Tamil tahun % %.Guru B.Tamil tahun & &.Guru B.Tamil tahun " PROSES KERJA .Taklimat .,dul istilah pembinaan ayat i.*capan Pengerusi Panitia ii.Penerangan tentang m,dul. iii.Penerangan tentang penggunaan m,dul kepada murid ,leh guru matapelajaran. .Ada murid yang cuai dan menghilangkan m,dul yang KEKANGAN diberi. #.Ada murid tidak akan mengambil bahagian dengan tekun. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia PEMANTAUAN Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi PENILAIAN mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TAHUN : 2014

TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT

.,dul bacaan buku panduan bacaan )BSR i0.eningkatkan tahap penguasaan bacaan dengan lancar. ii0.urid dapat memahami teks yang dibaca. (anuari !1kt,ber .urid tahun #!%

.Guru B.Tamil tahun # #.Guru B.Tamil tahun $ $.Guru B.Tamil tahun % %.Guru B.Tamil tahun & &.Guru B.Tamil tahun " PROSES KERJA .Taklimat .,dul istilah pembinaan ayat i.*capan Pengerusi Panitia ii.Penerangan tentang m,dul. iii.Penerangan tentang penggunaan m,dul kepada murid ,leh guru matapelajaran. .Ada murid yang cuai dan menghilangkan m,dul yang KEKANGAN diberi. #.Ada murid tidak akan mengambil bahagian dengan tekun. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia PEMANTAUAN Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi PENILAIAN mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TAHUN : 2014

Sudut bacaan kendiri i0.eningkatkan tahap penguasaan bacaan dengan lancar. (anuari !1kt,ber .urid tahun !" .Guru B.Tamil tahun #.Guru B.Tamil tahun # $.Guru B.Tamil tahun $ %.Guru B.Tamil tahun % &.Guru B.Tamil tahun & &.Guru B.Tamil tahun " .Taklimat Pelaksanaan sudut bacaan kendiri i.*capan Pengerusi Panitia ii.Penerangan tentang membentuk sudut bacaan. iii.Penerangan tentang penyediaan bahan!bahan untuk sudut bacaan kendiri di dalam bilik darjah.

TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT

PROSES KERJA

KEKANGAN

.Ada murid yang tidak minat membaca bahan -bahan bacaan 3ang disediakan.. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia PEMANTAUAN Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi PENILAIAN mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TAHUN : 2014

Pr,gram 4ilam i0 Dapat menarik minat murid membaca buku +iksyen atau pun bukan +iksyen. (anuari !1kt,ber .urid tahun !" .Guru B.Tamil tahun #.Guru B.Tamil tahun # $.Guru B.Tamil tahun $ %.Guru B.Tamil tahun % &.Guru B.Tamil tahun & ".Guru B.Tamil tahun " .Taklimat Pelaksanaan Pr,gram 4ilam i.*capan Pengerusi Panitia ii.Penerangan tentang pelaksanaan pr,gram 4ilam. iii.Penerangan tentang cara merek,d catatan didalam buku 4ilam.

TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT

PROSES KERJA

KEKANGAN

.Ada murid yang tidak berminat untuk membaca buku +iksyen Atau bukan +iksyen. #..urid kurang berm,ti2asi dalam menambahkan pengetahuan am. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia PEMANTAUAN Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi PENILAIAN mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N

Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il

Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAH ASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA TAHUN : 2014

Pr,gram 1rientasi Pra! *PSR #5 56#5 i0 Meningkatkan kualiti dan kuantiti kelulusan murid dalam UPSR Disember #5 5 .urid tahun " Guru B.Tamil tahun " .Taklimat Pelaksanaan kelas pra *PSR i.Pembahagian jadual 7aktu kelas pra *PSR. ii0Penyediaan m,dul latihan untuk murid. .Ada murid yang tidak berminat untuk mengambil bahagian Didalam kelas ini. #.Penglibatan murid kurang memuaskan. $..asalah ke7angan. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia. Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut.

KEKANGAN

PEMANTAUAN PENILAIAN

PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N

Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il

Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TAHUN : 2014

)elas tambahan i0 Meningkatkan kualiti dan kuantiti kelulusan murid dalam UPSR dan
peperiksaan dalaman sek la!"

TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

(anuari ! 1kt,ber .urid tahun %!" Guru B.Tamil tahun %!"

.Taklimat Pelaksanaan kelas tambahan i.Pembahagian jadual 7aktu kelas tambahan. ii0Penyediaan m,dul latihan untuk murid. .Ada murid yang tidak berminat untuk mengambil bahagian KEKANGAN didalam kelas ini. #.Penglibatan murid kurang memuaskan. $..asalah ke7angan. %.)edatangan murid kurang memuaskan. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia PEMANTAUAN Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi PENILAIAN mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK TAHUN : 2014

Pr,gram Gerak Gempur *PSR


i#Meningkatkan kualiti dan kuantiti kelulusan murid dalam UPSR ii# .engenal +,rmat kertas *PSR Bahasa Tamil Penulisan dan

OBJEKTIF

pemahaman. iii0.engetahui isi kandungan sukatan pelajaran


TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

(anuari ! September .urid tahun " Guru B.Tamil tahun "


.Taklimat Pelaksanaan pr,gram ,rientasi *PSR i.Penerangan tentang +,rmat peperiksaan B.Tamil kertas dan #. ii0Penyediaan m,dul latihan tatabahasa dan pemahaman iii0Penyediaan m,dul latihan karangan. i20Simpan bahan bukti murid didalam +ail matapelajaran B.Tamil. .Ada murid yang tidak berminat untuk mengambil bahagian didalam kelas ini. #.Penglibatan murid kurang memuaskan. $..asalah ke7angan. %.)edatangan murid kurang memuaskan. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia

KEKANGAN

PEMANTAUAN PENILAIAN N

Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram

Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il

Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TAHUN : 2014

Bengkel *PSR
i#Meningkatkan kualiti dan kuantiti kelulusan murid dalam UPSR ii# .engenal +,rmat kertas *PSR Bahasa Tamil Penulisan dan

pemahaman. iii0Didedahkan dengan teknik menja7ab s,alan penulisan dan pemahaman. i20.emperbetulkan kesilapan yang dibuat dalam penulisan dan pemahaman
TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

(anuari ! September .urid tahun "

8asilitat,r (emputan .Taklimat Pelaksanaan pr,gram bengkel *PSR i.Pendedahan teknik menja7ab s,alan bahagian pemahaman dan penulisan B.Tamil. ii0sesi s,al ja7ab dengan murid iii0 Akti2iti perbincangan secara kumpulan. .Ada murid yang tidak berminat untuk mengambil bahagian KEKANGAN didalam bengkel ini. #.Penglibatan murid kurang memuaskan. $..asalah ke7angan. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia PEMANTAUAN Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi PENILAIAN mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TAHUN : 2014

TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

Pertandingan )arni2el ),!kurikulum Akademik dan .uthamil 9ilah Penglibatan dan bakat murid dalam pertandingan karni2el ),!kurikulum dapat dipertingkatkan .ac !1kt,ber .urid tahun !"

Guru B.Tamil tahun !" .Taklimat Pr,gram )arni2el ),!kurikulum kepada A() i0*capan pengerusi panitia ii0Penerangan tentang pertandingan yang dijalankan. iii0Pembahagian tugas!tugas pertandingan kepada guru!guru i20Pelaksanaan pertandingan dan pemilihan peserta untuk me7akili peringkat sek,lah. .

KEKANGAN

.Penglibatan murid kurang memuaskan. #..asalah ke7angan. $.Ada murid yang tidak mengambil bahagian dengan tekun. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia PEMANTAUAN Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi PENILAIAN mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA TAHUN : 2014

.,dul karangan dan pr,gram bacaan karangan .eningkatkan tahap penguasaan dalam bidang penulisan B.Tamil (anuari ! 1kt,ber .urid tahun %!" Guru B.Tamil tahun %,&," .Taklimat Pelaksanaan m,dul karangan bergambar i0Pembahagian m,dul kepada murid ii0.urid membuat latihan iii0 Prbincangan dengan murid .

KEKANGAN

.Penglibatan murid kurang memuaskan. #..asalah ke7angan. $.Ada murid yang cuai dan menghilangkan m,dul yang diberikan. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia PEMANTAUAN Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi PENILAIAN mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA TAHUN : 2014

)elas Dalam )D: ! .eningkatkan kualiti dan kuantiti murid dalam *PSR .ac .urid tahun " Guru B.Tamil tahun "
.Taklimat Pelaksanaan pr,gram kelas dalam cuti! i0Penyediaan m,dul latihan tatabahasa dan pemahaman ii0Penyediaan m,dul latihan karangan. iii0Simpan bahan bukti murid didalam +ail matapelajaran B.Tamil.

KEKANGAN

.Penglibatan murid kurang memuaskan. #..asalah ke7angan. $.Ada murid yang tidak mengambil bahagian dengan tekun. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia PEMANTAUAN Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi PENILAIAN mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA TAHUN : 2014

)elas Dalam )D: !# .eningkatkan kualiti dan kuantiti murid dalam *PSR (un .urid tahun " Guru B.Tamil tahun "
.Taklimat Pelaksanaan pr,gram kelas dalam cuti! i0Penyediaan m,dul latihan tatabahasa dan pemahaman ii0Penyediaan m,dul latihan karangan. iii0Simpan bahan bukti murid didalam +ail matapelajaran B.Tamil.

KEKANGAN

.Penglibatan murid kurang memuaskan. #..asalah ke7angan. $.Ada murid yang tidak mengambil bahagian dengan tekun. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia PEMANTAUAN Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi PENILAIAN mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA TAHUN : 2014

Pr,gram Hari Sabtu .eningkatkan kualiti dan kuantiti murid dalam *PSR (an!Sept .urid tahun " Guru B.Tamil tahun "
.Taklimat Pelaksanaan pr,gram Hari Sabtu i0Penyediaan m,dul latihan tatabahasa dan pemahaman ii0Penyediaan m,dul latihan karangan. iii0Simpan bahan bukti murid didalam +ail matapelajaran B.Tamil.

KEKANGAN

.Penglibatan murid kurang memuaskan. #..asalah ke7angan. $.Ada murid yang tidak mengambil bahagian dengan tekun. Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) dan Pengerusi Panitia PEMANTAUAN Penilaian akan dibuat selepas akti2iti ini dilaksanakan bagi PENILAIAN mengenalpasti keberkesanan penggunaan m,dul tersebut. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL TAHUN :2014

NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT

Bengkel Pentaksiran Berasaskan Sek,lah Guru dapat pendedahan dalam menjalankan pentaksiran Berasaskan sek,lah bagi tahun Disember Semua guru yang mengajar matapelajaran B.Tamil tahun i0 Guru B.Tamil tahun ii0 Guru B.Tamiltahun # iii0 Guru B.Tamil tahun $ i20Guru B.Tamil tahun % 20 Guru B.Tamil tahun & 2i0Guru B.Tamil tahun " .Taklimat PBS kepada A() i0*capan Pengerusi Panitia ii0Pendedahan tentang PBS ,leh 8asilitat,r kepada guru!guru.

PROSES KERJA

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN

! Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) Penilaian akan dibuat selepas bengkel dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan pr,gram. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N

Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il

Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL TAHUN :2014

NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

9aarem ,ru Tamil Saandr,r .urid -murid dapat mengenali t,k,h -t,k,h sastera7an (an ! 1kt Semua .urid tahun !" Guru bertugas i0Setiap minggu se,rang guru bertugas memperkenalkan se,rang t,k,h sastera7an tamil kepada murid. ii0 Pendedahan tentang sejarah sastera7an tersebut. iii0sesi s,al ja7ab

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN

Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) Penilaian akan dibuat selepas bengkel dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan pr,gram. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N

Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il

Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL TAHUN :2014

NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

9aarem ,ru Thirukkural .urid -murid dapat mengenali Thirukkural dan maksudnya (an ! 1kt Semua .urid tahun !" Guru bertugas i0Setiap minggu se,rang guru bertugas memperkenalkan satu Thirukkural dan maksudnya kepada murid!murid. ii0 Pastikan murid!murid mengha+al Thirukkural dan maksudnya

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN

Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) Penilaian akan dibuat selepas bengkel dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan pr,gram. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N

Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il

Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL TAHUN :2014

NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT

'DP .icr, Teaching


Guru!guru dapat meningkatkan tara+ dalan P;P dengan berkesan

8eb,April,jun Semua Guru B.Tamil Guru B.Tamil tahun Guru B.Tamiltahun # Guru B.Tamil tahun $ Guru B.Tamil tahun % Guru B.Tamil tahun & Guru B.Tamil tahun " i0*capan Pengerusi ii0 Akti2iti micr, teaching dijalankan dengan menggunakan bahan bantu mengajar. iii0 Guru -guru memberi perhatian dan dapat pendedahan dalam menjalankan P;P yang berkesan.

PROSES KERJA

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN

Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) Penilaian akan dibuat selepas bengkel dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan pr,gram. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT TAHUN :2014

Bengkel penyediaan Bahan Bantu mengajar menggunakan /:T Guru!guru dapat meningkatkan tara+ dalan P;P dengan berkesan

.ac Semua Guru B.Tamil Guru B.Tamil tahun Guru B.Tamiltahun # Guru B.Tamil tahun $ Guru B.Tamil tahun % Guru B.Tamil tahun & Guru B.Tamil tahun " i0.enjemput (urulatih undangan ii0 (urulatih memberi pendedahan tentang penghasilan bahan bantu mengajar menggunakan /:T iii0 .enyediakan lap,ran.

PROSES KERJA

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN

Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) Penilaian akan dibuat selepas bengkel dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan pr,gram. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N

Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il

Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT TAHUN :2014

Bengkel penyediaan Bahan Bantu mengajar ,leh Guru!Guru Guru!guru dapat meningkatkan tara+ dalan P;P dengan berkesan

.ac Semua Guru B.Tamil Guru B.Tamil tahun Guru B.Tamiltahun # Guru B.Tamil tahun $ Guru B.Tamil tahun % Guru B.Tamil tahun & Guru B.Tamil tahun " i0 *capan Pengerusi ii0 Guru memberi pendedahan tentang penghasilan bahan bantu mengajar dan cara!cara penggunaanya dalam P;P iii0 .enyediakan lap,ran.

PROSES KERJA

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN

Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) Penilaian akan dibuat selepas bengkel dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan pr,gram. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT TAHUN :2014

Pameran Bahan Bantu mengajar Guru!guru dapat meningkatkan tara+ dalam penggunaan bahan bantu mengajar secara berkesan didalam P;P

.ac Semua Guru B.Tamil Guru B.Tamil tahun Guru B.Tamiltahun # Guru B.Tamil tahun $ Guru B.Tamil tahun % Guru B.Tamil tahun & Guru B.Tamil tahun " i0 .enyediakan tempat pameran ii0 .empamerkan hasil bahan bantu mengajar yang telah disediakan. iii0 .embuat lap,ran dengan menggunakan bahan bukti.

PROSES KERJA

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN

Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) Penilaian akan dibuat selepas bengkel dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan pr,gram. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT TAHUN :2014

Bengkel kajian Tindakan Guru -guru akan mahir dalam mengenal dan mengatasi masalah pembelajaran murid !murid

April Semua Guru B.Tamil Guru B.Tamil tahun Guru B.Tamiltahun # Guru B.Tamil tahun $ Guru B.Tamil tahun % Guru B.Tamil tahun & Guru B.Tamil tahun " i0Pendedahan tentang kajian tindakan ii0 Guru .ata pelajaran memilih sesuatu masalah dan menyediakan pr,p,sal. i0 .enyediakan lap,ran.

PROSES KERJA

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN

Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) Penilaian akan dibuat selepas bengkel dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan pr,gram. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(

PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN : BAHASA TAMIL NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA TAHUN :2014

Bengkel Penandaan Berkesan *PSR


Guru!guru dapat meningkatkan tara+ dalam penandaan skrip ja7apan murid -murid dengan menggunakan teknik yang betul

.ac , .ei , (ulai Semua Guru B.Tamil Guru B.Tamil tahun " i0 .enjalankan bengkel ,leh (urulatih B.Tamil ii0 Perbincangan mengenai kertas s,alan penulisan B.Tamil. iii0 Pendedahan tentang pemberian markah mengikut skrip ja7apan murid i20 perbincangan tentang t,pik!t,pik yang kurang +aham. iii0 .embuat lap,ran dengan menggunakan bahan bukti.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN

Pemantauan akan dilakukan ,leh GB, GP) Penilaian akan dibuat selepas bengkel dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan pr,gram. PENAMBAHBAIKA Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatakan keberkesanan pr,gram N
Disediakan Oleh """""""""""""""""""""""" #S$San%he& Pen*e('si Pani%ia B$Ta!il Dise!ak Oleh """""""""""""""""""""""" #En$M$T'(')an*ada!& +'(' Besa(