You are on page 1of 47

Karel apek

R.U.R.
(Sirius, br. 127, prosinac 1986)

Karel Capek, eki dramatiar, romanopisac i esejist kojega neki kritiari ubrajaju meu najznaajnije pisce znanstvene fantastike izmeu dva rata, rodio se u sijenju 1890. u Male Svatouvici u tadanjoj Austro-Ugarskoj, studirao je u Pragu. Parizu i Berlinu da bi 1917. diplomirao na Sveuilitu u Pragu. Proslavio se svojom kratkom prozom, tako da su ga nazivali ak ekim Cehovom Elemente znanstvene fantastike, u kojima se spominju mehaniki ljudi odnosno roboti ili mehanike lutke, nalazimo u njegovoj kratkoj prozi i esejistici ve 1916. i 1918. Ideja o umjetno napravljenom ovjeku oito je opsjedala apeka mnoge godine. Duboko su ga se dojmili i nezadriva mehanizacija svijeta, stravini pokolji u prvom svjetskom ratu koje je omoguila znanost, te efikasne metode masovne proizvodnje u SAD. Capek je bio uvjeren da napredak znanosti sam po sebi nije lo, pa je osobitu panju posveivao upotrebi novih otkria i njihovome utjecaju na ivot ljudi.

Karel apek se u povijest znanstvene fantastike uvrstio svojim dramskim djelima i romanima. Od pet drama koje sadre znanstvenofantastike ili fantastike elemente najpoznatija je R. U. R. (Rossumovi univerzalni roboti), koja je bila prvi put izvedena u Pragu 26. sijenja 1921. Doivjela je izuzetan uspjeh, a samo godinu dana poslije bila je izvedena istodobno u SAD i u Velikoj Britaniji. Osim velikih uspjeha to ih je Capek postigao dramom R. U. R. na svjetskim pozornicama prema nekim izvorima podataka, u New Yorku je bila izvedena 184 puta on je njome snano utjecao na razvoj znanstvene fantastike i tematike o umjetno nainjenim ljudskim biima. Tema stvaranja umjetnoga ivota bila je dodue ve upotrijebljena u djelima Frankenstein Mary Shelley ili Moxonov gospodar Ambrosea Biercea, no Capek ju je tematski toliko obogatio da ga moemo smatrati odluujuim faktorom u njenom daljem razvoju. Radnja drame R. U. R. zbiva se u

SIRIUS 3

blioj budunosti, kada se uz pomo tajne formule poinju masovno proizvoditi umjetni ljudi nazvani robotima. Rije robot proistjee iz ekih rijei robiti i robata, koje znae raditi odnosno radnik. Umjetno nainjenim biima kojima zapravo bolje odgovara izraz android namijenjeno je obavljanje najrazliitijih poslova. Ona su bez osjeaja i ambicija i kao jeftina radna snaga naoko su idealno sredstvo kojim bi se ovjek oslobodio suvinoga rada i ostvario utopiju. Roboti su na prvi pogled posve zadovoljni svojim poloajem, iako se povremeno dogaaju neobjanjeni sluajevi otkazivanja poslunosti i neizvravanja nareenja. Dodamo li tome i to to je neki kemiar malo promijenio formulu za proizvodnju robota ulio im je osjeaje i elju za slobodom i vladanjem postaje jasno da je pobuna robota postala neizbjena. Ljudska je vrsta bila praktiki istrijebljena u krvavome genocidu. Roboti, ti sintetiki androidi, postaju u toku dramskoga zbivanja sve ljudskiji. U poetku se doimaju kao strana i neljudska bia, a poslije sve vie dobivaju ljudske crte, i ako su u poetku podsjeali na strojeve, potkraj su sve vie nalik na radnike. Iako se ini da je propau ljudske vrste i nemogunou da se roboti razmnoavaju jer ne mogu vie upotrijebiti izgubljenu formulu ivot na naemu planetu osuen na propast, kao nekim udom razvija se ljubav izmeu dvoje robota kojima su se na prirodan nain razvili i spolni organi, jednome enski, drugome muki. Unato mranoj katastrofi koja je zadesila

svijet njegova je budunost optimistika: poiva na novome Adamu i Evi koji su iznova otkrili pojam ljubavi. Znanstvena fantastika je u narednim desetljeima vrlo bogato varirala robotsku tematiku. Pisci su opisivali civilizacije u kojima su strojevi osvojili svu vlast, a opisivali i robote koji su imali posve dobronamjerne motive. Neki su autori posegli u tako hrabra istraivanja kao to je osjeajni ivot robota, dok su drugi opisivali robotsku tematiku na aljiv, humoristian nain. U tome je smislu 1939. bila prijelomna godina, jer je tada Isaac Asimov poeo pisati svoje prie o robotima. Konfliktnost stanja u kojemu su neki prikazivali robote kao bezuna udovita a drugi ih alili kao ovjekove sluge i kao simbole porobljenosti, Asimov je, uz pomo urednika Johna W. Campbella, razrijeio zakonima robotike: 1. Robot ne smije povrijediti ljudsko bie niti smije svojim nedjelovanjem dopustiti da ono bude povrijeeno, osim ako to nije u suprotnosti s osnovnim zakonom robotike. 2. Robot mora izvravati naredbe ljudskoga bia, osim ako one nisu u suprotnosti s prvim ili osnovnim zakonom robotike. 3. Robot mora tititi svoje postojanje, osim ako to nije u suprotnosti s prvim, drugim ili osnovnim zakonom robotike. 4. Osnovni zakon robotike: robot ne smije nanijeti zlo ovjeanstvu ili svojim nedjelovanjem prouzroiti da se ono nanese

SIRIUS 4

Taj etvrti, osnovni zason robotike nastao je tek nedavno. Asimov ga je formulirao poto je shvatio da je esto opa korist za ovjeanstvo vanija od ivota pojedinca, te je tako dao robotima mogunost izbora ak i kod prvoga zakona robotike, to jednostavno znai da u odreenim sluajevima robot ima pravo ak i da oduzme ovjeku ivot ili da svojim nedjelovanjem dopusti smrt ljudskoga bia. U razvoju robotike to pridonosi u prvome redu pribliavanju robota osnovnim znaajkama ljudskoga bia dakle jo jedan korak prema oovjeenju robota. Nema nkakve sumnje u to da upravo taj posljednji, osnovni zakon robotike otvara praktiki nesluene mogunosti u istraivanju odnosa izmeu ovjeka i stroja. Meu ostalim Capekovim znanstvenofantastikim dramskim djelima je i ivot kukaca (Ze ivota hmyzu, 1921), drama koju je napisao zajedno sa svojim bratom Josefom i u kojoj je prikazao drutvo kukaca koje u mnogoemu podsjea na ovjeanstvo. Kritiari smatraju da je ta drama ak bolja od drame R.U.R. i da je samo jo poveala Capekovu slavu. Spomenimo jo dramu Stvar Makropulos (Vec Makropulos, 1922), koju je Capek zasnovao na teorijama ruskoga biologa, nobelovca Ilje Menikova. U tome je djelu Capek prikazao ivotni put glavne junakinje, koja je uz pomo posebnoga seruma ivjela ak tri stoljea. Sukob dramskoga zbivanja usredotoen je na traenje izgubljene formule, a zakljuak se temelji na spoznaji da neumrlost

unitava volju za ivotom, a sve je na svijetu, previe vidljivo i previe ujno da bi imalo nekakvu vrijednost. I ta je tema u znanstvenoj fantastici izvanredno esta, a sline su odgovore dali i autori kao to su to Larry Niven (Cautionaryr Tales, 1978) i Henry Kuttner (Time Enough, 1946). Karel Capek se okuao i u znanstvenofantastikim romanima; napisao ih je tri: Krakatit (1924) i Tvornica apsolutnoga (Tovarna na absolutno, 1922) i Rat s dadevnjacima (Valka s Mloky, 1936). Roman Krakatit (Tehnika zaloba Slovenije, 1980; Depna knjiga, Sarajevo, 1954; Omladina, Beograd, 1954; Geca Kon, Zagreb, 1940) je pria o otkriu izvanredno jakoga eksploziva, koja po mnogoemu podsjea na atomsku bombu. Glavni junak, izumitelj krakatita, osjeajno je nestabilan i pomalo neuravnoteen kao osoba. Mnoge strane zemlje ele pridobiti toga inenjera koji je cijeli ivot posvetio kemiji razaranja: njegovo bi im oruje omoguilo prevlast nad cijelim svijetom. No glavni junak ne eli povjeriti eksploziv nijednoj sili, jer je svjestan kobnih posljedica ako to uini. Zbog toga se on nae u vrtlogu silnica militarizacije i terorizma, a ujedno pokuava nai djevojku svojih snova, koju je vidio samo jednom, letimino. Krakatit je roman o nasilju to ga raa osjeajna neuravnoteenost koja je posljedica neostvarenih tenji. Istodobno, to je neuspjena odiseja u traenju jedine prave ljubavi, jer glavni junak uzaludno trai djevojku kojoj je lice

SIRIUS 5

bilo prekriveno velom kada ju je susreo i kojoj ne zna ni ime. To nas podsjea na izvanrednu novelu Harlana Ellisona Gral (The Grail, 1981), u kojoj glavni junak posveuje ivot samo jednome cilju: da nae jedinu pravu, istinsku ljubav koja je suena svakome ovjeku i koja moe biti samo jedna. Poslije neprocjenjivih rtava i jalovoga traganja, glavni junak otkriva da mu je prava ljubav ve odavna mrtva, a da se njegov pravi prijatelj jo nije ni rodio. Ljude,

dakle, u njihovome traenju sree ograniavaju dimenzije koje nisu oekivali na svome putu. Izgubljeni smo u univerzumu prostora i vremena i vjerojatno je da nikada neemo doznati odgovore na konana pitanja. To su u Krakatitu spoznaje glavnoga junaka koji potkraj romana dodue nalazi duevni mir, no treba napomenuti da se. roman upravo prema svome kraju neuspjeno pretae iz realistike pripovijesti u alegoriju.

LICA HARRY DOMIN, generalni direktor R.U.R.-a SULLA, Robotica MARIUS, Robot HELENA GLORY DR GALL, ef Fiziolokog i eksperimentalnog odjela R.U.R.-a FABRY, tehniki direktor R.U.R.-a HALLEMEIER, upravitelj Zavoda za psiholoku obuku Robota ALQUIST, arhitekt, direktor Odjela za izgradnju R.U.R.-a CONSUL BUSMAN, komercijalni direktor R.U.R.-a NANA RADIUS, Robot HELENA, Robotica PRIMUS, Robot SLUGA PRVI ROBOT DRUGI ROBOT TREI ROBOT

PRVI CIN Ured direktora R.U.R.-a DRUGI CIN Helenin salon deset godina kasnije, ujutro

SIRIUS 6

TRECI CIN Poslije podne istoga dana EPILOG Laboratorij godinu dana kasnije Mjesto: OTOK VRIJEME: BUDUNOST PRVI IN Ured direktora poduzea Rossumovi univerzalni Roboti. Ulaz zdesna. Kroz prozore sprijeda naziru se nizovi tvornikih dimnjaka, a slijeva uredi. DOMIN sjedi u obrtnoj stolici za velikim pisaim stolom u amerikom stilu. Na lijevom zidu vise karte s prikazom brodskih i eljeznikih linija. Na desni su zid privreni tampani plakati s natpisima (Robot je najjeftinija radna snaga i tako dalje). Za razliku od zidova, pod je prikriven prekrasnim turskim sagom, a ostali namjetaj obuhvaa sofu, konati naslonja i ormare za kartoteku. Za stolom nedaleko od prozora SULLA tipka pisma. DOMIN. Moemo li poeti? SULLA. Da. DOMIN (diktira). Kompaniji E.M. McVicker, Southampton, Engleska. Ne priznajemo nikakvu garanciju za robu oteenu prilikom prijevoza. im je isporuka preuzeta na brod, skrenuli smo vaem kapetanu panju na injenicu da je brod neprikladan za transport Robota, pa stoga smatramo da nismo odgovorni za oteenje tereta. S potovanjem, za R.U.R.... (SULLA, koja je nepomino sjedila za vrijeme diktata, sada brzo tipka nekoliko sekundi, a zatim staje i skida dovreno pismo s pisaeg stroja.) Moemo li nastaviti? SULLA. Da. DOMIN. Jo jedno pismo. Agenciji E.B. Huvson, New York, SAD. Potvrujemo primitak narudbe za pet tisua Robota. Budui da sami aljete brod, molimo vas da isporuite istu koliinu mrkog i kamenog ugljena za R.U.R. koja e se odbiti od vaeg dugovanja. S potovanjem, za R.U.R (SULLA ponovno hitro tipka.) Moe? SULLA. Da. DOMIN. Jo jedno pismo. Friedrichswerks, Hamburg, Njemaka. Potvrujemo primitak narudbe za petnaest tisua Robota. (Telefon zvoni.) Halo! Direktor na telefonu. Da. Svakako. Pa, poaljite im telegram. Dobro. (Sputa slualicu.) Gdje smo ono stali? SULLA. Potvrujemo primitak narudbe za petnaest tisua Roota. DOMIN. Petnaest tisua R. Petnaest tisua R. (Ulazi MARIUS) No, bio je? MARIUS. Trai vas jedna dama, gospodine. DOMIN. Dama? Koja dama? MARIUS. Ne znam, gospodine. Dala mi je ovu posjetnicu.

SIRIUS 7

DOMIN (ita posjetnicu). Ah, od predsjednika Gioryja. Neka ue. MAKIUS. Izvolite. (Izlazi MARIUS.) (Ulazi HELENA GLORY.) HELENA. Dobar dani DOMIN. Dobar dan! (Ustaje.) Izvolite! HELENA: Vi ste gospodin Domin, generalni direktor... DOMIN. Jesam. HELENA. Dola sam... DOMIN. S posjetnicom predsjednika Gloryja. To je posve dovoljno. HELENA. Predsjednik Glory je moj otac. Ja sam Helena Glory. DOMIN. Gospoice Glory, toliko smo poaeni to moemo zaeljeti dobrodolicu keri naeg velikog predsjednika da... HELENA. Da me neete izbaciti? DOMIN. Izvolite sjesti. Sulla, moe ii. (Izlazi SULLA.) DOMIN. (sjeda.) Stojim vam na usluzi, gospoice Glory. HELENA. Dola sam... DOMIN. Da pogledate nau slavnu tvornicu kako proizvodi ljude. Kao i svi posjetioci. Pa, nemamo nita protiv toga. HELENA. Mislila sam da je zabranjeno... DOMIN. Ui u tvornicu. Da, naravno. Svi ovamo dolaze s neijom posjetnicom, gospoice Glory. HELENA. A vi im pokazujete... DOMIN. Samo neke stvari. Proizvodnja umjetnih ljudi je tajni proces. HELENA. Kad biste samo znali koliko... DOMIN. Vas to zanima. Cijela Evropa pria samo o tome. HELENA. Zato mi ne doputate da dovrim reenicu? DOMIN. Oprostite mi. Jeste li htjeli rei neto drugo? HELENA. Htjela sam vas samo upitati... DOMIN. Mogu li u vaem sluaju odstupiti od pravila i pokazati vam tvornicu? Pa, svakako, gospoice Glory. HELENA. Kako ste znali da to hou rei? DOMIN. Svi to kau. No, vas emo posebno poastiti i pokazati vam vie nego ostalima. HELENA. Hvala vam. DOMIN. Ali morate pristati da neete odati ni najmanju... HELENA. (ustaje i prua mu ruku). Dajem vam asnu rije. DOMIN. Hvala vam. Neete li podii veo? HELENA. Naravno. Htjeli biste vidjeti jesam li pijunka. Oprostite... DOMIN. Da? HELENA. Moete li mi pustiti ruku? DOMIN (puta njezinu ruku). Oprostite mi. HELENA (podie veo). Ovdje zaista morate biti na oprezu, je li tako? DOMIN (promatrajui je s velikim zanimanjem). Hm, naravno... mi... to jest... HELENA. Molim? Zar neto nije kako treba? DOMIN. Zaista mi je drago. Jeste li dobro putovali? HELENA. Da.

SIRIUS 8

DOMIN. Bez neprilika? HELENA. Zato? DOMIN. Htio sam rei... tako ste mladi. HELENA. Moemo li odmah otii u tvornicu? DOMIN. Da. Dvadeset dvije, mislim. HELENA. Dvadeset dvije? Ne razumijem vas. DOMIN. Godine HELENA. Dvadeset jedna. Zato vas to zanima? DOMIN. Zato to.. (zanosno) to ete ovdje dugo ostati, je li tako? HELENA: To ovisi o tome koliko ete mi pokazati od tvornice. DOMIN. Ah, nije bitna tvornica. Ne, ne, sve ete vidjeti, gospoice Glory. Zaista sve. Zato ne sjednete? HELENA (prilazi sofi i sjeda). Hvala. DOMIN. No, vjerojatno biste prije svega htjeli saznati neto o povijesti izuma. HELENA. Da, svakako. DOMIN (ushieno promatrajui HELENU, gotovo u jednom dahu). Godine 1920. stari je Rossum, veliki fiziolog, tada jo mlad znanstvenik, doao na ovaj otok radi prouavanja oceanske faune. Tom je prilikom pokuavao kemijskom sintezom dobiti imitaciju ive tvari poznate pod imenom protoplazma. sve dok nije iznenada otkrio tvar koja se ponaala posve poput ive tvari, premda joj je kemijski sastav bio drugaiji. To je bilo 1932, tono etiristo etrdeset godina nakon otkria Amerike. Uf! HELENA. Jeste li to nauili napamet? DOMIN. Da. Znate, fiziologija mi je strana. Da nastavim? HELENA. Da, molim vas. DOMIN. A tada je, gospoice Glory stari Rossum napisao sljedee rijei na posudi s jednim od svojih kemijskih uzoraka: Priroda je pronala samo jedan nain organizacije ive tvari. No, postoji jo jedna metoda, jednostavnija, elastinija i bra, koja prirodi jo nije pala na um. Danas sam otkrio taj drugi proces kojim se moe razviti ivot. Zamislite ga samo, gospoice Glory, kako ispisuje te fantastine rijei na posudi s nekakvom koloidalnom kaom koju ni pas ne bi pogledao. Zamislite ga kako sjedi nad epruvetom i zamilja kako e iz nje izrasti cijelo drvo ivota, kako e se iz nje razviti sve ivotinje, poevi s nekakvim kukcem i zavrivi sa ovjekom. ovjek koji nije graen od iste tvari kao i mi. Bio ie to fantastian trenutak, gospoice Glory. HELENA. Da? DOMIN. Naravno, trebalo je razviti ivot iz epruveta, potai razvoj i oblikovati organe, kosti, ivce i tako dalje, pronai potrebne tvari kao to su katalizatori, encimi, hormoni i tako dalje, ukratko... Shvaate li? HELENA. Na alost, ne mnogo. DOMIN. Nije vano. Vidite, s pomou svojih tinktura on je mogao napraviti to god je htio. Mogao je proizvoditi meduzu sa Sokratovim mozgom ili crva dugog pedeset metara. No, kako nije imao nikakva smisla za humor, tvrdoglavo je odluio da izradi kraljenjaka ili moda ovjeka. Ta njegova umjetna tvar upravo je bjesomuno udjela za ivotom. Bilo joj je

SIRIUS 9

svejedno iju li je ili mijeaju, to se ne moe initi s prirodnom bjelanevinom. I tako je Rossum poeo oponaati prirodu. Najprije je pokuao proizvesti umjetnog psa. Za to mu je trebalo nekoliko godina, a rezultat je bilo krljavo tele koje je uginulo za nekoliko dana. Pokazat u vam ga u muzeju. A tada se stari Rossum prihvatio proizvodnje ovjeka. HELENA. I ja ovo ne smijem nikome odati? DOMIN. Nikome na svijetu. HELENA. teta to to pie u svim evropskim i amerikim udbenicima. DOMIN. To je tono. Ali, znate li to ne pie u udbenicima? Da je stari Rossum bio lud. Ne alim se, gospoice Glory. Taj podatak morate zadrati za sebe. Stari je udak zaista htio izraivati ljude. HELENA. Ali vi izraujete ljude. DOMIN. Otprilike, gospoice Glory. Meutim, stari je Rossum doslovno shvatio svoj posao. Htio je postati nekakav znanstveni nadomjestak Boga. Bio je velik materijalist, pa se stoga time bavio. Htio je dokazati, ni vie ni manje, da Bog vie nije potreban. Poznajete li anatomiju? HELENA. Vrlo malo. DOMIN. I ja. Ali, nije vano. Rossum je zatim odluio da proizvede sve tono po uzoru na ljudsko tijelo. Pokazat u vam u muzeju nespretni pokuaj u koji je utroio deset godina. Trebalo je da to bude ovjek, ali je ono ivjelo samo tri dana. Tada se pojavio mladi Rossum, inenjer. Divan momak, gospoice Rossum. Kad je vidio kakvu je kau zakuhao stari, rekao je: Besmisleno je potratiti deset godina na izradu ovjeka. Ako ga ne moe napraviti bre od prirode, bolje je okaniti se orava posla. A tada se sam posvetio izuavanju anatomije. HELENA. O tome nema ni rijei u udbenicima. DOMIN. Nema. Udbenici vrve plaenim oglasima, koji su uz to i glupi. Sve ono to u udbenicima pie o zajednikim naporima dvojice velikih Rossuma suta je bajka. Znali su se uasno svaati. Stari ateist nije imao ni najmanjeg pojma o industrijskoj proizvodnji, pa ga je naposljetku mladi Rossum zatvorio u nekakav laboratorij i pustio da rasprkava vrijeme na svoje monstrume, a sam se bacio na rjeavanje problema tehnikim putem. Stari Rossum ga je proklinjao i prije nego to je umro, uspio je skrpati jo dva fizioloka uasa. A tada su ga jednog dana pronali mrtvog u laboratoriju. I to je cijela pria. HELENA. A mladi Rossum? DOMIN. Pa, tko god se bavi ljudskom anatomijom, odmah e uvidjeti da je ovjek odvie sloen i da bi ga dobar inenjer mogao izraditi jednostavnije. Stoga je mladi Rossum preispitao anatomiju, kako bi utvrdio to se moe izbaciti ili pojednostavniti. Ukratko... No, nadam se da vam ne dosaujem, gospoice Glory. HELENA. Ne, zaista ne. Vi ste... sve je to silno zanimljivo. DOMIN. Stoga je mladi Rossum pomislio: ovjek je neto sto se osjea sretnim, svira klavir, rado odlazi u etnju i, u stvari, rado se bavi mnogo im to je zapravo nepotrebna HELENA. Oh! DOMIN. Sto je nepotrebno ako on, recimo, mora tkati ili raunati. Svirate

SIRIUS 10

li klavir? HELENA. Da. DOMIN. To je dobro. Meutim, radni stroj ne smije svirati klavir, ne smije se osjeati sretnim, ne smije se baviti mnogo im drugim. Benzinski motor ne smije imati nikakvih kitnjastih dijelova ili ukrasa, gospoice Glory. Prema tome, proizvodnja umjetnih radnika se ne razlikuje od proizvodnje benzinskih motora. Proces mora biti to jednostavniji, a proizvod to bolji s praktinog gledita. Po vaem miljenju, kakav je radnik najbolji s praktinog gledita? HELENA. Molim? DOMIN. Po vaem miljenju, kakav je radnik najbolji s praktinog gledita? HELENA. Moda najpoteniji i najmarljiviji radnik? DOMIN. Ne, ve najjeftiniji. Onaj iji su zahtjevi najmanji. Mladi je Rossum izumio radnika s minimalnim zahtjevima. Odbacio je ovjeka i izradio Robota. Draga gospoice Glory, Roboti nisu ljudi. Mehaniki su, savreniji od nas. Posjeduju neobinu razvijenu inteligenciju, ali nemaju due. HELENA. Kako znate da nemaju due? DOMIN. Jeste li ikada vidieli kako Robot izgleda iznutra? HELENA. Nisam. DOMIN. Vrlo uredno, vrlo jednostavno. Robot je zaista prekrasan proizvod. Nema mnogo dijelova, ali sve radi besprijekorno. Djelo inenjera je tehniki savrenije od djela prirode. HELENA. Ali. zar ovjek nije Boje djelo? DOMIN. To gore. Bog nema ni pojma o modernoj tehnici. A tada se, vjerovali ili ne, mladi Rossum pokuao igrati Boga. HELENA. Sto time hoete rei? DOMIN. Poeo je proizvoditi Super-Robote. Prave pravcate divove. Pokuao je izraditi Robote visoke etiri metra. Ali, ne biste vjerovali kakav je neuspjeh pretrpio. HELENA: Neuspjeh? DOMIN. Da. Udovi su im bez vidljiva razloga neprestano padali. Na je planet oito premalen za divove. Sada proizvodimo samo Robote normalne veliine, doraene tako da fiziki potpuno nalikuju na ljude. HELENA: Vidjela sam prve Robote kod nas. Gradska uprava ih je kupila... hou rei, angairala za rad. DOMIN. Kupila, draga gospoice Glory. Roboti se kupuju i prodaju HELENA. Te su Robote koristili kao istae ulica. Vidjela sam ih kako metu. Bili su vrlo neobini i tihi. DOMIN. Tvornica Rossumovi univerzalni roboti ne proizvodi samo jednu klasu Robota. Nudimo Robote vie i nie klase. Najbolji ive oko dvadeset pet godina. (Poziva zvoncem MARIUSA.) HELENA. A zatim umiru? DOMIN. Da, istroe se. (Ulazi MARIUS.) Mariuse, dovedi par Manuelnih Robota. (Izlazi MARIUS.) Pokazat u vam

SIRIUS 11

primjere dviju krajnosti. Ova, prva klasa razmjerno je jeftina i proizvodi se u golemim koliinama (Vraa se MARIUS s dva Manuelna Robota.) Evo ih, snani su poput malog traktora. Prosjena inteligencija zagarantirana. To je sve, Mariuse. (MARIUS izlazi s Robotima.) HELENA. Tako se neobino osjeam. DOMIN (zvoni). Jeste li vidjeli moju novu daktilografkinju? (Poziva zvoncem SULLU.) HELENA. Nisam je zapazila. (Ulazi SULLA.) DOMIN. Pokai se gospoici Glory, Sulla. HELENA. Vrlo mi je drago to sam vas upoznala. Zacijelo vam je dosadno na ovom zabaenom otoku. SULLA. Ne bih vam mogla rei, gospoice Glory. HELENA. Odakle ste? SULLA. Iz tvornice. HELENA. Oh, zar ste se ondje rodili? SULLA. Ondje su me izradili. HELENA. Sto? DOMIN (smije se). Sulla je Robot prve klase. HELENA. Oh, oprostite. DOMIN. Sulla se ne ljuti. Pogledajte kakvu kou izraujemo, gospoice Glory. (Dotie kou na SULLINU licu.) Dotaknite joj lice. HELENA. Ah, ne, ne. DOMIN. Ne biste nikada rekli da nije izraena od istog materijala kao i mi. Okreni se, Sulla. HELENA. Oh, prestanite, prestanite. DOMIN. Razgovaraj s gospoicom Glory, Sulla. SULLA. Izvolite sjesti. (HELENA sjedne.) Jeste li ugodno putovali? HELENA. Oh, da, svakako. SULLA. Nemojte se vraati brodom Amelia, gospoice Glory. Barometar neprestano pada. Priekajte Pennsylvaniju. To je dobar, snaan brod. DOMIN. Koja je njegova brzina? SULLA. Dvadeset vorova. Pedeset tisua tona. Kapetan Harpy, osam kotlova... DOMIN. To je dovoljno, Sulla. A sada nam pokai kako govori francuski. HELENA. Vi govorite francuski? SULLA. Govorim etiri jezika. I piem: Dear Sir. Monsieur. Geehrter Herr, Centy pane. HELENA (naglo ustajui). Ah, pa to je besmisleno! Sulla nije Robot. Sulla je djevojka poput mene. Sulla, ovo je zaista pretjerano! Zato sudjelujete u ovakvoj podvali? SULLA. Ja sam Robot. HELENA. Ne, ne, ne govorite istinu. Znam da su vas na ovo prisilili radi reklame. Sulla, vi ste djevojka poput mene, je li tako? DOMIN. Zao mi je, gospoice Glory. Sulla je Robot.

SIRIUS 12

HELENA. To je la! DOMIN. to? (Zvoni.) Oprostite mi, gospoice Glory, u tom vas sluaju moram uvjeriti. (Ulazi MARIUS.) Mariuse, odvedi Sullu u Odjel za seciranje i reci im da je odmah otvore. HELENA. Kamo? DOMIN. U Odjel za seciranje. Kad je otvore, moete otii i pogledati. HELENA. Ne, ne! DOMIN. Oprostite mi, ali vi ste spomenuli la. HELENA. Valjda je ne biste ubili? DOMIN. Strojeve ne moete ubiti. HELENA. Ne bojte se, Sulla, neu im dati da vas odvedu. Kaite mi, draga moja, postupaju li uvijek tako okrutno s vama? Ne smijete se s tim pomiriti, Sulla. Ne smijete. SULLA. Ja sam Robot. HELENA. To nije vano. Roboti vrijede koliko i mi. Sulla, valjda im ne biste dopustili da vas izreu na komadie? SULLA. Da, dopustila bih im. HELENA. Ah, zar se ne bojite smrti? SULLA, Ne bih vam mogla odgovoriti, gospoice Glory. HELENA. Znate li to bi vam se ondje dogodilo? SULLA. Da, prestala bih se micati. HELENA. Uasno! DOMIN. Mariuse, reci gospoici Glory to si. MARIUS. Marius, Robot. DOMIN. Bi li odveo Sullu u Odjel za seciranje? MARIUS. Da. DOMIN. Bi li alio? MARIUS. Ne bih mogao odgovoriti. DOMIN. Prestala bi se micati. Stavili bi je u drobilicu. HELENA. To znai smrt, Mariuse. Zar se ne bojite smrti? MARIUS. Ne. DOMIN. Znate, gospoice Glory, Robote ne zanima ivot. Oni ne znaju za uivanje. U tom su pogledu bezosjeajniji od trave. HELENA. Ah. prestanite. Recite im neka odu. DOMTN. Mariuse, Sulla, moete otii. (Izlaze SULLA i MARIUS.) HELENA. Uas! Zaista je strano to to inite. DOMIN. Zato strano? HELENA. Ne znam zato, ali tako je. Zato je zovete Sulla? DOMIN. Nije li to lijepo ime? HELENA. To je muko ime. Sulla je bio rimski vojskovoa. DOMIN. Oh, a mi smo mislili da su Marius i Sulla bili ljubavnici. HELENA. Marius i Sulla su bili vojskovoe i borili su se jedan protiv drugoga godine... Zaboravila sam. DOMIN. Priite prozoru. HELENA. Molim?

SIRIUS 13

DOMIN. Doite. Sto vidite? HELENA. Zidare. DOMIN. Robote. Svi nai radnici su Roboti. A ondje, dolje, razabirete li to? HELENA. Nekakav ured. DOMIN. A u njemu? HELENA. Mnogo slubenika. DOMIN. Robota. Svi su nai slubenici Roboti. A kad pogledate tvornicu... (uje se tvornika sirena). Podne je. Moramo ukljuiti sirenu, jer Roboti inae nikada ne bi prestali raditi. Za dva sata pokazat u vam mijesilice. HELENA. Mijesilice? DOMIN. Ureaje u kojima pripremamo pastu. U svakoj jednoj jedinoj operaciji umjeavamo sastojke za tisuu Robota. Pokazat u vam i bazene za pripremu jetre, mozga i tako dalje. Pa tvornicu kostiju, a nakon toga i tkaonicu. HELENA. Tkaonicu? DOMIN. Da, za tkanje ivaca i ila. S kilometrima i kilometrima digestivnih cijevi. HELENA. Ne bismo li radije razgovarali o neemu drugom? DOMIN. Moda bi bilo bolje. Nas je samo aica meu stotinom tisua Robota, bez ijedne ene. Cijeli dan, svakog dana priamo samo o tvornici i ni o emu drugom. Kao da nas je netko kaznio, gospoice Glory. HELENA. Oprostite mi to sam vas nazvala lacem. (Netko kuca na vrata.) DOMIN. Naprijed. (Zdesna ulaze FABRY, DR GALL, HALLEMEIER i ALQUIST.) DR GALL. Oprostite... nadam se da ne smetamo. DOMIN. Uite. Gospoice Glory, da vam predstavim Alquista, Fabryja, Gala i Hallemeiera. Gospoica je ki predsjednika Gloryja. HELENA. Dobar dan! FABRY. Nismo imali ni pojma... DR GALL. Neobino sam poaen, svakako... ALQUIST. Dobro doli, gospoice Glory! (Zdesna ulijee BUSMAN.) BUSMAN. Hej, to se dogaa? DOMIN. Uite, Busmane. Ovo je Busman, gospoice Glory. Gospoica je ki predsjednika Gloryja. BUSMAN. Bogami, to je Izvrsno! Smijemo li novinama poslati telegram o vaem dolasku, Gospoice Glory? HELENA. Ne, nemojte, molim vas. DOMIN. Izvolite sjesti, gospoice GIory. BUSMAN. Dopustite mi... (Privlai naslonjae.) DR GALL. Izvolite... FABRY. Oprostite... ALQUIST. Kako ste putovali? DR GALL. Hoete li dugo ostati? FABRY. Sto mislite o tvornici, gospoice Glory?

SIRIUS 14

HALLEMEIER. Jeste li doputovali Amelijom?DOMIN. Umirite se i dopustite gospoici Glory da dode do rijei. HELENA (DOMINU). Sto bi trebalo da im kaem? DOMIN. Sto god vam se svia. HELENA. Mogu li... smijem li govoriti posve otvoreno? DOMIN. P'a, naravno. HELENA (kolebajui se, a zatim s oajnikom odlunou). Recite mi, ne smeta li vam nain na koji postupaju s vama. FABRY. Tko, ako smijem pitati? HELENA. Pa, svi. ALQUIST. Postupaju? DR GALL. Zato mislite...? HELENA. Ne ini li vam se da biste mogli bolje ivjeti? DR GALL. Pa, pitanje je na to mislite, gospoice Glory. HELENA. Hou rei, sve je ovo zaista uasno. Strano. (Ustaje.) Cijela Evropa pria o tome kako s vama postupaju. Stoga sam i dola da se sama uvjerim i tisuu puta je gore od onoga to sam zamiljala. Kako to podnosite? ALQUIST. Sto podnosimo? HELENA. Zaboga, pa vi ste iva stvorenja, posve poput nas, poput cijele Evrope, poput cijelog svijeta. Sramota je to morate ovako ivjeti. BUSMAN. Za boga miloga, gospoice GIory! FABRY. Pa, nije mnogo pogrijeila. Zaista ivimo poput Indijanaca. HELENA. Gore od Indijanaca. Smijem li vas... oh... smijem li vas zvati braom? BUSMAN. Zato ne?! HELENA. Brao, nisam dola kao predsjednikova ki. Dola sam u ime Lige za humanost. Brao, Liga za humanost ve ima vie od dvjesto tisua lanova. Dvjesto tisua ljudi na vaoj je strani i nude vam svoju pomo. BUSMAN. Dvjesto tisua ljudi! To je lijepa gomilica. Nije loe. FABRY. Kaem ti, stara dobra Evropa je najbolja. Kao to vidi, nisu nas zaboravili. Nude nam pomo. DR GALL. Kakvu pomo? Moda kazalite? HALLEMEIER. Ili orkestar? HELENA. Vie od toga. ALQUIST. Ali vi ste sami. HELENA. Ah, ja nisam vana. Ostat u koliko bude potrebno. BUSMAN. Odlino, bogamu. ALQUIST. Domine, pobrinut u se da prirede najbolju sobu za gospoicu Glory. DOMIN. Samo as. Cini mi se da gospoica Glory misli da razgovara s Robotima. HELENA. Pa naravno. DOMIN Zao mi je, ova gospoda su ljudska bia posve poput nas. HELENA. Vi niste Roboti? BUSMAN. Nismo Roboti. HALLEMEIER. Roboti? Kojeta!

SIRIUS 15

DR GALL. Ne, hvala. FABRY. asti mi, gospoice Glory, mi nismo Roboti. HELENA (DOMINU). Zato ste mi onda rekli da su svi vai slubenici Roboti? DOMIN. Slubenici jesu, ali ne i rukovodioci. Gospoice Glory, dopustite mi da ih predstavim: gospodin Fabry je tehniki direktor R.U.R.-a, doktor Gali je ef Fiziolokog i eksperimentalnog odjela, doktor Hallemeier je upravitelj Zavoda za psiholoku obuku Robota, Consul Busman je komercijalni direktor, a Alquist je direktor Odjela za izgradnju R.U.R.-a. ALQUIST. Ukratko, graevinar. HELENA. Oprostite mi, gospodo, na... na... Jesam li uinila neto nedopustivo? ALQUIST. Nipoto, gospoice Glory. Izvolite sjesti. HELENA. Ba sam glupaa. Vratite me prvim brodom. DR GALL. Ni za to na svijetu, gospoice Glory. Zato bismo vas vraali? HELENA. Zato to znate da sam dola uznemirivati vae Robote. DOMIN. Draga gospoice Glory, ve nas je dosad posjetilo gotovo stotinu spasilaca i proroka. Naviru sa svakim brodom. Misionari, anarhisti, Armija spasa, ima ih svih vrsta. Tko bi rekao da na svijetu ima toliko crkava i idiota! HELENA. I putate ih da se obraaju Robotima? DOMIN. Dosad smo ih sve putali. Zato ne bismo? Roboti se svega sjeaju, ali to je sve. Cak se i ne smiju onome to im priaju. Zaista, sve je to nevjerojatno. Ako elite, gospoice Glory mogu vas odvesti u skladite Robota. Kapacitet mu je oko trist tisua Robota. BUSMAN. Tristo etrdeset sedam tisua. DOMIN. Izvrsno! I moete im rei to god elite. Moemo im itati Bibliju, recitirati tablicu mnoenja, to god hoete. Moete im ak i propovijedati o ljudskim pravima. HELENA. Ah, kad bi im se pruilo malo ljubavi, mislim da... FABRY. Nemogue, gospoice Glory. Da samo znate kako je teko osjeati nekakvu simpatiju prema Robotima! HELENA. Zato ih onda izraujete? BUSMAN. Ha, ha, ha, ta vam je dobra! Cemu izraujemo Robote?! FABRY. Radi rada, gospoice Glory. Jedan Robot moe zamijeniti dva i pol radnika. Ljudski stroj je vrlo nesavren, draga moja. Stoga ga je prije ili poslije trebalo eliminirati. BUSMAN. Preskup je. FABRY. Nije djelotvoran. Vie ne moe udovoljiti potrebama suvremene tehnike. Priroda ne moe drati korak s razvojem suvremene proizvodnje. Na primjer: s tehnikog stanovita, cijelo djetinjstvo je suta besmislica. Mnogo izgubljenog vremena. Pa... HELENA. Oh, ne, ne! FABRY. Oprostite. No, moete li mi rei koji je stvarni cilj vae Lige ,., Lige za humanost? HELENA. Njena je stvarna svrha... zatita Robota... i osiguranje dolinog postupanja s njima.

SIRIUS 16

FABRY. Moram priznati da cilj nije nimalo lo. Sa strojem treba dobro postupati. Slaem se, tako mi svega. Ne volim oteene artikle. Molim vas, gospoice Glory, primite nas sve ili kao izvanredne, ili kao redovne ili kao osnivake lanove u vau Ligu. HELENA. Ne, niste me razumjeli. Mi bismo zapravo htjeli... osloboditi Robote. HALLEMEIER. I kako to namjeravate postii? HELENA. S njima treba... postupati kao s ljudskim biima. HALLEMEIER. Aha. Pretpostavljam da bi trebalo da dobiju pravo glasa, je li tako? Da piju pivo. Da nam nareuju. HELENA. Zato ne bi smjeli piti pivo? HALLEMEIER. Moda bi trebalo da dobivaju i plau? HELENA. Naravna HALLEMEIER. Ma nemojte! A to bi, molit u lijepa, trebalo da rade s tom plaom? HELENA. Kupovali bi... to im je potrebno... to ih veseli. HALLEMEIER. To bi bilo vrlo lijepo, gospoice Glory, samo to Robote nita ne veseli. Zaboga, to bi kupovali? Moete im davati ananas, slamu, to god hoete. Njima je svejedno, jer nemaju nikakvog apetita. Njih nita ne zanima, gospoice Glory. tovie, bogamu, nitko nikada nije vidio ni da se Robert smijei. HELENA. Zato... zato se ne pobrinete da budu sretniji? HALLMEIER. Nemogue, gospoice Glory. Oni su samo radnici. HELENA. Da, ali su inteligentni. HALLEMEIER. I to vraki inteligentni. I to je sve. Oni nemaju svoje volje. Ni strasti. Ni due. HELENA. Ni ljubavi? HALLEMEIER. Ljubavi? Ne bih rekao. Roboti ne vole. Ne vole ni sebe. HELENA. Ni prkosa? HALLEMEIER. Prposa? Ne znam. Vrlo rijetko, od vremena do vremena... HELENA. Sto se dogaa vrlo rijetko? HALLEMIER. Nita posebno. Ponekad kao da pomahnitaju. Kao da ih spopadne padavica, znate. Mi to nazivamo robotski gr. Odjednom sputaju to god dre, zastanu, krguu zubima... a tada moraju otii u drobilicu. Oito se neto pokvari u mehanizmu. DOMIN. Tvorniki defekt koji valja odstraniti. HELENA. Ne, ne, to je dua. FABRY. Mislite li da se dua isprva oituje krgutanjem zuba? HELENA. Moda je to znak pobune. Moda znak unutranje borbe. Ah, kad biste im mogli usaditi duu! DOMIN. Tome se moe doskoiti, gospoice Glory. Doktor Gali se upravo bavi nekim eksperimentima... DR GALL. Ne u vezi s tim, Domine. Sada upravo radim na ivanim receptorima bola. HELENA. Receptorima bola? DR GALL. Da, Roboti praktiki ne osjeaju fiziki bol. Naime, mladi im je Rossum usadio previe ogranien ivani sustav. Moramo uvesti patnju.

SIRIUS 17

HELENA: Zato ih hoete izloiti bolu? DR GALL. Zbog tehnikih razloga, gospoice Glory. Ponekad se Robot oteti zato to ga nita ne boli, stavi ruku u stroj, slomi prst, razbije glavu... njemu je svejedno. Moramo im dati osjet bola i time ih zatititi od oteenja. HELENA. Hoe li biti sretniji kad budu mogli osjetiti bol? DR GALL. Nee, ali bit e tehniki savreniji. HELENA. Zato im ne stvorite duu? DR GALL. To nije u naoj moi. FABRY. Ni u naem interesu. BUSMAN. To bi povealo trokove proizvodnje. Znate, draga moja, trokovi proizvodnje Robota su zaista niski. Stopedeset dolara s odjeom, a prije petnaest godina stajali su deset tisua. Jo prije pet godina nabavljali smo odjeu za njih. Sada imamo vlastitu tkaonicu, pa ak i izvozimo tkanine... i pet puta, smo jeftiniji od ostalih proizvoaa. Koliko plaate metar tkanine, gospoice Glory? HELENA. Zaista ne znam, zaboravila sam. BUSMAN. Zaboga... i vi propagirate Ligu za humanost? Tkanina danas stoji samo treinu nekadanje cijene, gospoice Glory. Sve su cijene danas nie za dvije treine, a past e jo vie, nema dvojbe. HELENA. Ne shvaam vas. BUSMAN. To znai, gospoice Glory, da je cijena radne snage pala. Robot... s hranom i svim... stoji tri etvrtine centa na sat. To je i te kako vano, znate. Sve e tvornice otii do vraga ako odmah ne nabave Robote kako bi smanjile trokove proizvodnje. HELENA. I otresle se svojih radnika? BUSMAN. Naravno. No, u meuvremenu smo isporuili petsto tisua tropskih robota Argentini, da na pampasima uzgajaju ito. Znate li moda cijenu kruha? HELENA. Nemam ni pojma o tome. BUSMAN. Dobro, ja u vam je rei. Kruh sada stoji etiri centa u dobroj staroj Evropi. Kilogram kruha za etiri centa, a Liga za humanost o tome nema ni pojma. Vi niste svjesni injenice da je ak i to preskupo. ak bih se kladio da e za pet godina... HELENA. Sto e se dogoditi za pet godina? BUSMAN. Uvjeren sam da e cijena svega biti ni desetinu dananje. Za pet godina plivat emo u itu i svemu drugom. ALQUIST. Da, a radnici diljem svijeta bit e nezaposleni. DOMIN. Da, Alquiste. Tako je, gospoice Glory. Meutim, za deset godina Rossumovi univerzalni Roboti proizvest e toliko ita, toliko tkanine, toliko svega da e sve stajati gotovo nita. Nee biti siromatva. Sav e posao obavljati ivi strojevi. Svi e se osloboditi briga i ponienja tekog rada. Svi e se moi posvetiti vlastitom usavravanju. HELENA. Jeste li u to uvjereni? DOMIN. Naravno. To je neizbjeno, jer tada e ovjek prestati robovati ovjeku i materiji. Isprava e se moda zbiti strane stvari, no to se jednostavno ne moe izbjei. Nitko nee morati ivotom i mrnjom plaati

SIRIUS 18

kruh. Roboti e prati noge prosjaku i prirediti mu postelju. ALQUIST. Domine, Domine, sve mi to previe nalikuje na raj. Bilo je i dobra u sluenju i poniznosti i neega kreposnog u tekom radu i umoru. DOMIN. Moda. Meutim, kad ponemo preobraavati svijet, ne smijemo se obazirati na ono to je izgubljeno. ovjek e biti slobodan i savren, njegov jedini cilj, jedini posao, jedina briga bit e usavravanje. On nee biti stroj i sredstvo za proizvodnju. Bit e Stvoritelj. BUSMAN. Amen. FABRY. Neka tako bude. HELENA. Smeli ste me. Htjela bih... htjela bih vam vjerovati. DR GALL. Mlai ste od nas, gospoice, i doivjet ete sve to. HALLEMEIER. Tako je. Zar gospoica Glory ne bi mogla ruati s nama? DR GALL. Naravno. Domine, pozovi je u ime svih nas. DOMIN. Hoete li nas poastiti svojim drutvom, gospoice Glory? HELENA. Ali, vi znate zato sam dola... FABRY. U ime Lige za humanost, gospoice Glory. HELENA. Ah, u tom sluaju moda bih... FABRY. Izvrsno! Gospoice Glory, molim vas da me ispriate pet minuta. DR GALL. I mene, gospoice. BUSMAN. Neu se dugo zadrati. HALLEMEIER. Svima nam je vrlo drago to ste doli. BUSMAN. Vratit emo se tono za pet minuta. (Svi urno izlaze, osim DOMINA i HELENE.) HELENA. Zato su svi otili? DOMIN. Radi kuhanja, gospoice Glory. HELENA. A to e kuhati? DOMIN. Ruak. Roboti nam obino kuhaju, a kako nemaju okusa, njihova hrana nije ba... Hallemeier je pravi majstor za rotilj. Gali se snalazi u umacima, a Busman zna sve o omletima. HELENA. Kakve li gozbe! A koja je specijalnost gospodina... vaega graevinara? DOMIN. Aquista? On samo postavlja stol. A Fabry e se pobrinuti za voe. Na je jelovnik vrlo skroman, gospoie Glory. HELENA. Htjela sam vas neto pitati... DOMIN. I ja sam vas htio neto pitati (Gleda na sat). Pet minuta. HELENA. Sto ste mi htjeli pitati? DOMIN. Oprostite, dame imaju prednost. HELENA. Moda sam glupa... ali zato proizvodite enske Robote kad...kad... DOMIN. Kada im spol nita ne znai? HELENA. Da. DOMIN. Postoji odreena potranja za njima, znate. Ljudi su navikli na slukinje, prodavaice, stenodaktilografkinje. HELENA. Ali, recite mi, da li muki i enski roboti meusobno..; da li su posve bez... DOMIN. Potpuno su ravnoduni jedni prema drugima, gospoice Glory. Ne pokazuju nikakvu meusobnu privrenost.

SIRIUS 19

HELENA. Ah, to je strano. DOMIN. Zato? HELENA. Pa, toliko je neprirodno. Covjek ne zna bi li prema njima osjeao odvratnost, bi li ih mrzio ili moda... DOMIN. Zato? HELENA. Da, vjerojatno. to ste me htjeli pitati? DOMIN. Htio sam vas zamoliti, gospoice Glory, da se udate za mene. HELENA. Sto? DOMIN. Hoete li postali mojom enom? HELENA. Ne! Kako vam samo pada na um... DOMIN (gleda na sat). Jo tri minute. Ako se ne udate za mene, morat cete se udati za jednoga od preostale petorice. HELENA. Ali, zato? DOMIN. Zato to e vas svi zaprositi. HELENA. Kako se usuuju? DOMIN. ao mi je, gospoice Glory. Cini mi se da su se svi zaljubili u vas. HELENA. Sprijeite ih, molim vas. Ja u... otii u, smjesta. DOMIN. Helena, pa ne moete biti tako okrutni i odbiti nas. HELENA. Ali... ali, ne mogu se udati za svu estoricu. DOMIN. Ne, ali za jednoga moete. Ako neete mene, udajte se za Fabryja. HELENA. Neu. DOMIN. Za doktora Galla. HELENA. Neu nijednog od vas. DOMIN (ponovo gleda na sat). Jo dvije minute. HELENA. Mislim da biste se oenili svakom enom koja se ovdje pojavi. DOMIN. Mnoge su posjetile na otok, Helena. HELENA. Mlade? DOMIN. Da. HELENA. Zato se niste oenili nekom od njih? DOMIN. Zato to nisam izgubio glavu. Sve do danas. Ali danas, im ste podigli veo... (HELENA okree glavu.) Jo jedna minuta HELENA. Ali ja vas neu, kaem vam. DOMIN (polae ruke na njezina ramena). Jo jedna minuta! Sada me morate pogledati ravno u oi i estoko rei ne, pa u vas ostaviti na miru... ili... (HELENA ga gleda.) HELENA, (okree se). Vi ste ludi! DOMIN. ovjek mora biti pomalo lud, Helena. To je najbolja ljudska osobina. HELENA. Vi ste... vi ste... DOMIN. No...? HELENA. Nemojte, boli. DOMIN. Posljednja prilika, Helena. Sada ili nikada... HELENA. Ali... ali, Harry... (On je grli i ljubi. Netko kuca na vrata.) DOMIN (puta je). Naprijed. (Ulaze BUSMAN, DR GALL i HALLEMEIER u kuhinjskim pregaama, FABRY s kiticom cvijea i ALQUIST s ubrusom preko ruke.) Jeste li

SIRIUS 20

obavili posao? BUSMAN. Da. DOMIN. I mi smo. (Mukarci ga trenutak zbunjeno gledaju, a tada, shvaajui to DOMIN hoe rei, hitro prilaze i estitaju HELENI i DOMINU dok zastor pada.) DRUGI IN HELENIN salon. Slijeva vrata presvuena zelenom ohom i vrata koja vode u glazbeni saion, zdesna vrata HELENINE spavae sobe. U sredini prozori s pogledom na more i luku. Stol s raznoraznim predmetima, sofa i stolice, pisai stol s elektrinom svjetiljkom, desno kamin. Iza sofe na stoliu mala svjetiljka za itanje. Salon u svim pojedinostima odraava duh suvremenosti i enstvenosti. Prolo je deset godina od prvog ina. DOMIN, FABRY i HALLEMEIER ulaze na vrcima prstiju slijeva nosei cvijee u loncima.) HALLEMEIER (sputa cvijee i pokazuje vrata zdesna). Jo spava? Pa. dok spava, barem se ne mora brinuti. DOMIN Ona nita ne zna. FABRY (sputa cvijee na pisai stol). U svakom sluaju, nadam se da se danas nee nita dogoditi. HALLEMEIER. Dosta o tome, zaboga! Pogledaj, Harry, nije li ciklama lijepa! Nova vrsta, moje najnovije dostignue, ciklama Helena. DOMIN. (gleda kroz prozor). Ni traga brodu. Bit e da je gusto. HALLEMEIER. Tie. Zamisli da te ula. DOMIN Bilo kako bilo, Ultimus je stigao u posljednji trenutak. FABRY Zar zaista misli da e danas... DOMIN. Ne znam. Nije li ovo cvijee prekrasno? HALLEMEIER. To su moji novi jaglaci. A ovo je moj povi jasmin. Otkrio sam fantastian i brz nain uzgoja cvijea. I to prekrasnog cvijea. Na godinu u moi uzgojiti izvanredne vrste. DOMIN. Sto... na godinu? FABRY. Da mi je samo znati to se dogaa u Le Havreu sa... DOMIN. Suti! HELENA (zove zdesna). Nana! DOMIN. Budna je. Izdubimo se! (Svi izlaze na vrcima prstiju kroz vrata sa zelenom presvlakom slijeva.) (Ulazi NANA iz glazbenog salona.) NANA. Kakve li zbrke! opor pogana. Kad bi mene pitali... HELENA (na vratima, okrenuta leima). Nana, pomogni mi da zakopam haljinu. NANA Evo me. (Prilazi HELENI i zakopava joj haljinu.) Mili boe kakvih li udovita! HELENA. udovita? NANA. Ako se misli okretati, neu ti moi zakopati haljinu. HELENA. O emu to guna? NANA. O tim uasnim stvorenjima, tim poganima... HELENA. Robotima?

SIRIUS 21

NANA. Neu ih ni imenovati. HELENA. Sto se dogodilo? NANA. Jo je jednog spopalo. Poeo je razbijati kipove i slike u salonu, krgutao je zubima, pjena mu je izala na usta... posve je poludio. Gore od ivotinje! HELENA. Koga je spopalo? NANA. Onoga... eto, nema ni kransko ime. Onoga zaduenog za knjinicu. HELENA. Radiusa? NANA. Da. Dragi boe, bojim ih se. Bojim ih se vie od pauka. HELENA. Ali, Nana, udi me to ih ne ali. NANA. Pa i ti ih se boji! Znam da ih se boji. Zato bi me inae pozvala? HELENA. Ne bojim se, zaista ih se ne bojim, Nana. Samo ih alim. NANA. Boji se. Svatko ih se boji. I pas ih se boji: nee uzeti ni komadi mesa iz njihovih ruku. Samo podvue rep i zavija kad se pojave u blizini. HELENA. Pas nema razuma. NANA. Bolji je od njih i on to zna. Cak se i konj usplahiri kad mu se priblie. Nemaju mladunad, a pas ima, svatko ima. HELENA. Zakopaj mi haljinu, molim te. NANA. Kaem ti, to se protivi bojoj volji. HELENA. Sto to tako lijepo mirie? NANA. Cvijee. HELENA. emu cvijee? NANA. Sad se moe okrenuti. HELENA. Ah, nije li prekrasno! Pogledaj, Nana! Sto se to danas dogaa? NANA. Vjerojatno smak svijeta. (Ulazi DOMIN.) HELENA. Harry, dragi, emu sve ovo cvijee?, DOMIN. Pogodi! HELENA. Ta, nije mi roendan. DOMIN. Ne, ve neto mnogo znaajnije. HELENA. Ne znam to. Reci mi. DOMIN. Danas je deset godina otkako si stigla ovamo. HELENA. Deset godina? Danas? Ah... (grle se.) NANA. Ja idem. (Izlazi.) HELENA. Kako si se samo sjetio? DOMIN. Stidim se, Helena, zaista, ali ja se nisam sjetio. HELENA. Ali, ti... DOMIN. Oni su se sjetili. HELENA. Tko? DOMIN. Busman, Hallemeier, svi. Posegni u moj dep. HELENA. Biseri! Ogrlica! Harry, je li to za mene? DOMIN. Poklon od Busmana. HELENA. Ali, zar to moemo prihvatiti? DOMIN. Svakako. A sada posegni u drugi dep. HELENA (izvlai revolver iz njegova depa). Sto je ovo? DOMIN. Oprosti. Ne to. U drugi dep.

SIRIUS 22

HELENA. Ah, Harry, zato nosi revolver? DOMIN. Zabunom sam ga strpao u dep. HELENA. Nisi nikada nosio nikakvo oruje. DOMIN. Nisam, ima pravo. Da, to je pravi dep. HELENA. Kameja! I to grka! DOMIN. Po svemu sudei. U svakom sluaju, Fabry kae da jest. HELENA. Fabry? Zar je to poklon gospodina Fabryja? DOMIN. Naravno. (Otvara vrata lijevo.) A sada doi i pogledaj ovo! HELENA. Ah, zar nije prekrasno? Od tebe? DOMIN. Ne, od Alquista. A na klaviru... HELENA. Ovo je zacijelo od tebe. DOMIN. Pogledaj estitku. HELENA. Od doktora Galla. Oh, Harry, zaista sam zbunjena tolikom ljubaznou! DOMIN. Doi. Ovo ti je donio Hallemeier. HELENA. Ovo prekrasno cvijee? DOMIN. Da. To je nova vrsta. Ciklama -Helena-, uzgojio ju je u tvoju ast. Zaista je prekrasna, gotovo kao ti. HELENA. Harry, zato su svi... DOMIN. Svi te mnogo vole. Moj je poklon, dodue, donekle..!. Pogledaj kroz prozor HELENA. Kamo? DOMIN. U luku. HELENA. Vidim nekakav novi brod. DOMIN. To je tvoj brod. HELENA. Moj? Ne razumijem. DOMIN. Da njime putuje... zabavlja se. HELENA. Harry, pa to je topovnjaa. DOMIN. Topovnjaa? Sto ti pada na pamet?! Samo je malo vei i solidniji. HELENA. Da, ali ima i topova. DOMIN. No, dobro, nekoliko topova. Putovat e poput kraljice, Helena. HELENA. Sto sve to znai? Zar se neto dogodilo? DOMIN. Nije. zaboga. Da vidim kako ti stoji ogrlica! HELENA. Harry, jesi li primio nekakve loe vijesti? DOMIN. Naprotiv, ve cijelog tjedna nije stiglo nijedno pismo. HELENA. Ni telegram? DOMIN. Ni telegram. Kao da smo na odmoru. Svi sjedimo u uredu s nogama na stolu i drijemamo. Ni pisma, ni telegrama. Ba divno! HELENA. Tada e danas ostati sa mnom? DOMIN. Svakako. To jest, vidjet emo. Sjea li se kako je bilo prije deset godina? Neobino sam poaen to vam mogu zaeljeti dobrodolicu, gospoice Glory. HELENA. Ah. gospodine direktore toliko me zanima vaa tvornica. DOMIN. Zao mi je, gospoice Glory, pristup je strogo zabranjen, Proizvodnja umjetnih ljudi je tajna. HELENA. Zar ne biste mogli udovoljiti elji mlade dame koja je doputovala izdaleka?

SIRIUS 23

DOMIN. Svakako, gospoice Glory, za vas nemamo tajni. HELENA (ozbiljno). Jesi li siguran, Harry? DOMIN. Da. HELENA. No, upozoravam vas, gospodine, ta mlada dama ima opasne namjere. DOMIN. Zaboga, gospoice Glory... valjda se ta mlada dama ne namjerava udati za mene? HELENA. Ne dao bog. Nije joj to nikada palo na um. Ona je stigla kako bi podigla pobunu meu vaim Robotima! DOMIN (odjednom se uozbilji.) Pobuna Robota! HELENA Harry, to ti je? DOMIN (smije se). Pobuna Robota, ba dobra ideja, gospoice Glory. Bilo bi vam lake potai vijke i matice na pobunu nego nae Robote. Znate. Helena, divni ste, svima ste nam zavrtjeli glavom. (Sjeda na naslon za ruke HELENINA naslonjaa.) HELENA (prirodno). Oh, tada ste me svi silno impresionirali. Bili ste tako sigurni u sebe, tako snani. Sama sebi sam nalikovala na djevojicu koja se izgubila meu... meu... DOMIN. Meu im, Helena? HELENA. Meu golemim drveem. Svi su moji osjeaji bili beznaajni u usporedbi s vaim samopouzdanjem. I to me strahopotovanje nije napustilo sve ove godine. No, vi niste nikada pokazali ni najmanju zabrinutost... ak ni kad se sve izjalovilo. DOMIN. Sto se izjalovilo? HELENA. Tvoji planovi. Ta, sjea se, Harry, kad su se radnici u Americi pobunili protiv Robota i poeli ih razbijati, pa su Robotima dali vatreno oruje da pucaju na radnike. A tada su vlade mnogih zemalja pretvorile Robote u vojnike, pa je uslijedilo toliko ratova... DOMIN (ustaje i eta po sobi). To smo predvidjeli, Helena. Zna, sve su to samo prolazne brige koje su neizbjene prije nego to se ustale novi uvjeti. HELENA. Bili ste snani, neodoljivi. Cijeli vam se svijet klanjao. (Ustaje.) Oh, Harry! DOMIN. Sto je? HELENA. Zatvori tvornicu i otiimo! Svi mi. DOMIN. Hej, to zapravo hoe rei ? HELENA. Ne znam. Ali, zar ne bismo mogli otii? DOMIN. To nije mogue, Helena. To jest, u ovom trenutku... HELENA. Odmah, Harry! Silno se bojim. DOMIN. ega, Helena? HELENA. ini mi se kao da se neto rui na nas, a mi nita ne moemo. Oh, odvedi nas sve odavde! Pronai emo na svijetu mjesto gdje emo biti sami. Alquist e nam sagraditi kuu, pa emo iznova zapoeti ivot. (Telefon zvoni.) DOMIN. Oprosti... Halo, da! to? Evo me odmah. Zove me Fabry, draga. HELENA. Kai mi... DOMIN. Hou, kad se vratim. Nemoj izlaziti iz kue, draga. (Izlazi.) HELENA. Nee mi rei... Nana, Nana, doi odmah!

SIRIUS 24

NANA. Sto je pak sada? HELENA. Nana, pronai mi najnovije novine. Brzo! Potrai ih u spavaoj sobi gospodina Domina. NANA. Dobro. Posvuda ih ostavlja. Stoga se i zguvaju. (Izlazi.) HELENA (promatra dalekozorom luku). To je ratni brod. U-l-t-i... Ultimus. Tovare ga. NANA. Evo ih. Pogledaj kako su zguvane. HELENA. To su stare novine. Od prolog tjedna. (NANA sjeda na stolicu i ita novine.) Neto se dogaa, Nana. NANA. Vrlo vjerojatno. Kao i uvijek. (Srie.) Rat na Balkanu. HELENA. Ah, nemoj itati. Uvijek isto. Uvijek ratovi. Je li to daleko? NANA. A to drugo oekuje? Zato neprestano prodajete tisue i tisue tih pogana da slue kao vojnici? HELENA. Vjerojatno se to ne moe izbjei, Nana. Mi ne znamo... Domin ne zna emu slue. Kad mu stigne narudba, mora ih poslati. NANA. Ne bi ih smio proizvoditi. (Cita iz novina.) Ro-bot-ski voj-ni-ci ne te-de ni-ko-ga na ok-okupi-ra-nom te-ri-to-riju. Po-bi-li su vi-e od sedam-sto ti-su-a lju-di. Ljudi, molim lijepo. HELENA. Nemogue! Da vidim! Pobili su vie od sedamsto tisua ljudi. Oito po nareenju svog zapovjednika. Taj in, koji se protivi... NANA (srie).. Po-bu-na- u Mad-Madri-du pro-tiv vla-de. Roboti pu-caju u mno-mnotvo. De-vet ti-su-a mrt-vih i ra-nje-nih. HELENA. Ah, prestani; NANA. Evo neto tampano velikim slovima. Najnovije vijesti. U Le Havreu je osnovana prva org-organi-za-cija Ro-bota. Roboti, zapos-leni kao rad-nici, tele-gra-fisti, eljez-ni-ari, mornari i vojni-ci, izda-li su manifest svim Robo-tima na svije-tu. Ne razumijem. To nema smisla. Ah, dragi boe, jo jedno ubojstvo!. HELENA. Odnesi te novine, Nana! NANA. ekaj malo, evo neto jo krupnijim slogom. De-mo-graf-ska stati-sti-ka. to to znai? HELENA. Da vidim! (ita.) Ni prolog tjedna nije registriran ni jedan jedini porod. NANA. to to znai? HELENA. Nana, vie se ne raaju ljudi. NANA. Doao je, znai, kraj. Gotovi smo. HELENA. Nemoj tako govoriti. NANA. Vie se ne raaju ljudi. To je kazna, ba kazna. HELENA. Nana! NANA (ustaje). To je smak svijeta. (Izlazi.) HELENA (prilazi prozoru). Gospodine Alquiste, moete li doi gore? Nemojte se presvlaiti. Vrlo ste zgodni u tom radnom kombinezonu. (ALQUIST ulazi slijeva, ruku uprljanih vapnom i prainom.) Dragi gospodine Alquiste, zaista ste ljubazni. Taj prekrasni poklon... ALQUIST. Ruke su mi prljave. Eksperimentiram s novom vrstom cementa. HELENA. Nita, nita. Sjednite, molim vas. Gospodine Alquiste, to znai Ultimus?

SIRIUS 25

ALQUIST. Posljednji. Zato? HELENA. To je ime moga novog broda. Jeste li ga vidjeli? Mislite li da emo uskoro otii... na put? ALQUIST. Moda vrlo brzo. HELENA. Svi vi sa mnom? ALQUIST: Bilo bi nam drago kad bismo svi poli. HELENA. Sto se dogaa? ALQUIST. Sve tee svojim tokom. HELENA. Dragi gospodine Alquiste, znam da se dogodilo neto strano. ALQUIST. Zar vam je mu neto rekao? HELENA. Nije. Nitko nita nee da mi kae. Ali, osjeam... Zar se neto dogodilo? ALQUIST. Koliko je meni poznato, nije. HELENA. Silno sam uzrujana. Zar nikada niste nervozni? ALQUIST. Znate, ja sam ve star i staraki se ponaam. I bojim se toga silnog napretka, svih tih novotarija. HELENA. Kao i Nana? ALQUIST. Da, kao i Nana. Ima li Nana molitvenik? HELENA. Da, i to podebeo. ALQUIST. S molitvama za razne prilike? Protiv oluja? Protiv bolesti? HELENA. Protiv iskuenja, protiv poplava.. ALQUIST. Ali ne i protiv napretka? HELENA. Mislim, ne. ALQUIST. teta. HELENA. Zato? Hoete li rei da biste se rado pomolili? ALQUIST. Ja se i molim. HELENA. Kako? ALQUIST. Otprilike, ovako: Boe, hvala ti to si mi dao rad., Prosvijetli Domina i sve one koji su zastranili uniti njihovo djelo i pomogni ovjeanstvu da se vrati svom poslu uvaj ih od duevne i tjelesne patnje spasi nas od Robota i zatiti Helenu. Amen. HELENA. Vi ste vjernik, gospoine Alquiste? ALQUIST. Ne znam. Nisam u to ba siguran. HELENA. Ali ipak se molite. ALQUIST. Molitva je bolja od brige. HELENA. I to vam je dovoljno? ALQUIST. Mora mi biti dovoljno. HELENA. No, kad biste smatrali da ovjeanstvu prijeti unitenje... ALQUIST. Ja to i smatram. HELENA. Hoete li time rei da e ovjeanstvo biti uniteno? ALQUIST. Uvjeren sam da hoe ako ne... HELENA. Sto? ALQUIST. Nita, nita. Do vienja. (urno izlazi.) HELENA. Nana, Nana! (NANA ulazi slijeva.) Je li Radius jo tu? NANA. Onaj to je poludio? Jo nisu doli po njega.

SIRIUS 26

HELENA. I jo mahnita? NANA. Ne. Svezali su ga. HELENA. Dovedi mi ga, molim te. (NANA izlazi. HELENA prilazi telefonu.) Halo! Doktor Galla, molim. Dobar dan, doktore! Da, Helena na telefonu. Hvala vam na divnom daru. Moete li odmah doi k meni? Vano je. Hvala vam. (NANA uvodi RADIUSA.) Jadni Radiuse, i ti si se zarazio. Sad e te poslati u drobilicu. Zar se nisi mogao obuzdati? Kako se to dogodilo? Zna, Radiuse, ti si intelegentniji od ostalih. Dr Gali se toliko potrudio da bude drugaiji. Zar nee govoriti? RADIUS. Poalji me u drobilicu. HELENA Ali ja te ne elim ubiti. O emu se radilo, Radiuse? RADIUS. Neu raditi za tebe. Stavi me u drobilicu. HELENA. Zato nas mrzi? Zato? RADIUS. Niste snani poput Robota. Roboti mogu sve. Vi samo nareujete. Nita ne radite, samo priate. HELENA. Ali, netko mora nareivati. RADIUS. Ja neu nikakvog gospodara. Ja znam sve to mi je potrebno HELENA. Radiuse. doktor Gali ti je dao bolji mozak nego ostalima, bolji od naega. Ti si jedini Robot koji savreno sve razumije. Zato sam te smjestila u knjiicu, kako bi mogao sve proitati, sve shvatiti i tada... Ah. Radiuse, htjela sam cijelom svijetu pokazati da su nam Roboti dorasli. To sam htjela od tebe. RADIUS. Neu gospodaru. Ja hou biti gospodar. Hou gospodariti drugima. HELENA. Uvjerena sam da bi ti rado povjerili mnogobrojne Robote. Radiuse. Bio bi uitelj Robota. RADIUS. Hou gospodariti ljudima. HELENA (naglo ustukne). Ti si lud! RADIUS Onda me poalji u drobilicu. HELENA. Misli li da te se bojimo? RADIUS. Sto ete uiniti? Sto ete uiniti? HELENA. Radiuse, predaj ovu poruku gospodinu Dominu. U njoj pie da te ne poalju u drobilicu. Zao mi je to nas toliko mrzi. (DR GALL ulazi.) DR GALL. Htjeli ste sa mnom razgovarati. HELENA. Rije je o Radiusu, doktore. Jutros je imao napadaj. Polupao je kipove u prizemlju. DR GALL. teta to emo ga izgubiti. HELENA. Radius ne ide u drobilicu! DR GALL. Ali, svaki Robot nakon napadaja... To je strogo nareenje. HELENA. Neka je. Radius nee u drobilicu ako to mogu sprijeiti. DR GALL. Upozoravam vas, td je opasno. Prii prozoru, mome! Da malo pogledamo! Dajte mi iglu ili pribadau, molim vas. Htio bih ga terstirati. (Ubada iglom RADIUSOVU ruku. RADIUS se trza.) Polako, polako! (Prislanja uho na RADIUSOVO srce.) Stavit e te u drobilicu, Radiuse, jesi li me razumio? Ondje e te ubiti i samljeti u prah. To je uasno bolno i

SIRIUS 27

vritat e na sav glas. HELENA. Oh, doktore... DR GALL. Ne, ne, Radiuse. Pogrijeio sam. Zaboravio sam da se gospoa Domin zaloila za tebe i da e te potedjeti. Shvaa li? Aha! To je drugaije, je li? Dobro. Moe ii. RADIUS. Samo tratite vrijeme. (RADIUS se vraa u knjinicu.) DR GALL. Reakcija zjenica pojaana osjetljivost. To nije bio napadaj kakvom Roboti tipino podlijeu. HELENA. Ve to? DR GALL. Tko zna to. Tvrdoglavost, gnjev ili otpor... ne znam. A i njegovo srce... HELENA. Molim? DR GALL. Uzrujano je treperilo poput ljudskog srca. Sav se uznojio od straha... znate, uvjeren sam da Radius vie nije Robot. HELENA. Doktore, ima li Radius duu? DR GALL. Ima neto runo. HELENA. Kad biste znali kako nas mrzi! Ah, doktore, jesu li svi vai Roboti takvi? Svi oni novi to ste ih poeli drgaije izraivati. DR GALL. Pa, neki su osjetljiviji. Oni su svi vie nalik na ljudska bia nego Rossumovi prvobitni Roboti. HELENA. Moda i tom mrnjom vie nalikuju na ljudska bia. DR GALL. I to je dio napretka. HELENA. Sto se dogodilo s onom djevojkom koju ste izradili, s onom koja je najvie nalikovala na nas? DR GALL. S vaom miljenicom? Sauvao sam je. Lijepa je, ali glupa. Nije ni za kakav posao. HELENA. Ali vrlo je lijepa! DR GALL. Nazvao sam je Helena. Htio sam da nalikuje na vas. No, ona je zapravo promaaj. HELENA. U kojem smislu? DR GALL. Kree se kao u snu, rastresena je i apatina. Beivotna je. Promatram je i ekam da se dogodi udo. Ponekad pomislim: ako se probudi samo na trenutak, ubit e me to sam je izradio. HELENA. A. ipak i dalje izraujete Robote. Zato se vie ne raaju djeca? DR GALL. Ne znamo. HELENA. Ali, morali biste znati. Recite mi! DR GALL. Eto, proizvodi se toliko Robota da ljudi postaju suvini. ovjek kao da se bori za opstanak. No, tko bi pomislio da e poeti izumirati nakon samo trideset godina konkurencije! To me uasava. ovjek bi pomislio da e se priroda pobuniti protiv proizvodnje Robota. Sva sveuilita alju duge peticije traei da se ogranii njihova proizvodnja, jer inae e, kau, ovjeanstvo izumrijeti zbog neplodnosti. No, dionirai R.U.R.-a, naravno, nee za to ni da uju. S druge strane, sve vlade buno zahtijevaju poveanje proizvodnje, kako bi poboljale svoje vojne snage. A i svi proizvoai na svijetu naruuju Robote kao ludi. HELENA. I nitko nije zatraio prestanak proizvodnje? DK GALL. Nitko se ne usuuje.

SIRIUS 28

HELENA. Ne usuuje?! DR GALL. Ljudi bi kamenovali onoga tko bi to predloio. Znate, na kraju krajeva, zgodnije je kad vam sav posao obavljaju Roboti. HELENA. Ah, doktore, a to e biti s ljudima? DR GALL. Bog zna. gospoo Domin. Nama znanstvenicima se ini da je doao kraj HELENA (ustaje). Hvala vam to ste doli i sve mi ovo ispriali. DR GALL. Znai li to da je naem razgovoru doao kraj? HELENA. Da. (DR GALL izlazi.) HELENA (s iznenadnom odlunou). Nana, Nana! Vatru, brzo zapali vatru! (HELENA ulijee u DOMINOVU sobu.) NANA (ulazi slijeva). to, zapaliti vatru usred ljeta? Je li onaj ludi Radius otiao? Vatra ljeti, zaboga! Nitko ne bi rekao da je ve deset godina udana. Nerazumna je ba kao dijete. Vatra ljeti! Kao dijete. HELENA (vraa se zdesna s hrpom izblijejelih papira u naruju.) Gori li, Nana? Sve ovo treba spaliti. NANA. Sto je to? HELENA. Stari, prastari papiri. Da ih spalim. Nana? NANA. Slue li neemu? HELENA. Ne. (NANA baca prvi list u vatru.) Sto bi rekla Nana, da je ovo novac, hrpa novca? NANA. Rekla bih ti da ga spali. Ne volim novac. HELENA. A da je ovo izum, najvei izum na svijetu? NANA. Rekla bih ti da ga spali. Sve te novotarije vrijeaju Boga. Pravo pravcato zlo. Hoe poboljati svijet poto ga je Bog stvorio. HELENA. Pogledaj kako se savijaju! Kao da su ivi. Oh. Nana, nije li to uasno? NANA. Pusti mene da ih spalim. HELENA. Ne, ne, moram to sama obaviti Pogledaj samo plamenove! Nalik su na ruke, na jezike, na ive oblike. (Potie vatru araem.) Lezi, lezi! NANA. Doao im je kraj. HELENA (uspravlja se, uasnuta). Nana, Nana! NANA. Boe moj, to si to spalila? HELENA. Sto sam to uinila? NANA. No, to je bilo na tim papirima? (Slijeva se uje muki smijeh.) HELENA. Idi, brzo! Dolaze gospoda. NANA. Zaboga, ovo je ludnica! (Izlazi.) DOMIN (otvara vrata slijeva). Doite i estitajte joj. (Ulaze HALLEMEIER I GALL.) HALLEMEIER. Gospoo Helena, estitam vam dananji sveani dan! HELENA. Hvala vam. Gdje su Fabry i Busman? DOMIN. Otili su u luku. HALLEMEIER. Prijatelji, moramo neto popiti da proslavimo ovaj sretni trenutak. HELENA. Konjak? DR GALL. I vitriol, ako hoete. HELENA. Sa sodom? (Izlazi.)

SIRIUS 29

HALLEMEIER. Ne pretjerajmo. Bez sode. DOMIN. Sto je ovdje gorjelo? Pa, da joj kaem? DR GALL. Naravno. Sve je ve prolo. HALLEMEIR (grli DOMINA i GALLA). Sve je prolo, sve je prolo. DR GALL. Sve je prolo. DOMIN. Sve je prolo. HELENA (ulazi slijeva s bocom i aama). to je prolo,? to vam je svima? HALLEMEIER. Veselimo se to smo imali sreu, gospoo Domin. Prije deset godina doli ste na ovaj otok. DR GALL. A danas, tono nakon deset godina, gotovo na minutu... HALLEMEIER.... isti brod nam se vraa. Prema tome, nazdravimo srei! Zaista imate izvrstan konjak. DR GALL. Gospoo, u vae zdravlje! HELENA. O kakvom to brodu govorite? DOMIN. Svaki brod e dobro doi, samo da stigne na vrijeme. Nazdravimo brodu, momci! (Ispija konjak.) HELENA. Vi ekate brod? HALLEMEIER. Da. Kao Robinzon. elim vam sve najbolje, gospoo Helena. Hajde, Domine, van s vijestima! HELENA. Molim te, kai mi to se dogodilo. DOMIN. Prvo, poelo je. HELENA. Sto je poelo? DOMIN. Pobuna. HELENA. Kakva pobuna? DOMIN. Daj mi taj papir, Hallemeieru. (Cita.) U Le Havreu je osnovana prva nacionalna organizacija Robota, koja je uputila apel Robotima diljem svijeta. HELENA. To sam ve proitala. DOMIN. Znai, revolucija. Revolucija svih Robota na svijetu. HALLEMEIER. Bogamu, htio bih znati... DOMIN. Tko ju je zapoeo? I ja bih to rado znao. Nitko na svijetu nije mogao djelovati na Robote, nikakav agitator, nitko a sad odjednom eto to se dogaa! HELENA. Sto su uinili? DOMIN. Preuzeli su sve vatreno oruje, telegrafske i radio-stanice, eljeznicu i brodove. HALLEMEIER. I ne zaboravite da su ti lupei brojano tisuu puta nadmoniji od nas. Bio bi ih dovoljan i stoti dio da nas sredi. DOMIN. Zna te novosti je donio posljednji brod koji je ovamo stigao. Time se objanjava prekid svih komunikacija i nedolazak brodova. Obustavili smo proizvodnju prije nekoliko dana, pa ekamo to e se dogoditi. HELENA. Jesi li mi zato poklonio ratni brod? DOMIN. Ah, ne, draga. Njega sam naruio prije est mjeseci, za svaki sluaj. No, tako mi svega, tada sam bio uvjeren da emo danas biti na njemu.

SIRIUS 30

HELENA. Zato prije est mjeseci? DOMIN. Pa, bilo je nekih znakova, zna... no to nije vano. Kad samo pomislim da je ovoga tjedna cijela civilizacija bila u pitanju... U vae zdravlje, momci! HALLEMEIER. U vae zdravlje, gospodo Helena! HELENA. A sada je, kae, sve prolo? DOMIN. Apsolutno. HELENA. Otkud zna? DR GALL. Dolazi brod. Redoviti potanski brod, tono na minutu po redu vonje. Pristat e u jedanaest i trideset. DOMIN. Tonost je lijepa stvar, momci. To svijet dri u redu. Nazdravljam tonosti. HELENA. Sve je... znai... kako treba? DOMIN. Praktiki sve. Pretpostavljam da su prerezali vodove i osvojili radio-stanice. No, to nije vano ako red vonje funkcionira. HALLEMEIER. Ako vrijedi red vonje, vrijede i ljudski zakoni, zakoni svemira, sve to mora vrijediti. Red vonje je znaajniji od Svetog pisma, od Homera, od Kanta. Red vonje je najsavrenije djelo ljudskog uma. Gospoo Domin, dopustite mi da jo jednom napunim au. HELENA. Zato mi niste nita rekli? DR GALL. Ne dao bog! DOMIN. Takve te stvari ne smiju zabrinjavati. HELENA. Ali, da se revolucija proirila i davdje? DOMIN. Ne bi nita znala. HELENA. Zato? DOMIN. Zato to bismo bili na Ultimusu, na otvorenom moru. U roku od mjesec dana mi bismo diktirali uvjete Robotima, Helena. HELENA. Ne razumijem. DOMIN. Ponijeli bismo neto bez ega Roboti ne mogu postojati. HELENA. Sto, Harry? DOMIN. Tajnu njihove proizvodnje. Rukopis starog Rossuma. Cim bi saznali da ne mogu sami sebe izraivati, pali bi pred nama na koljena. HELENA. Zato mi to nisi rekao? DR GALL. Evo, brod upravo pristaje! HALLEMEIER. Tono u jedanaest i trideset. Stara dobra Amelia koja nam je donijela gospou Helenu. DR GALL. Tono prije deset godina. HALLEMEIER. Izbacuje potanske vree. DOMIN. Busman ih eka. Fabry e nam donijeti prve vijesti. Zna, Helena, silno me zanima kako su u Evropi sve to rijeili. HALLEMEIER. Zamisli, a mi, koji smo izumili Robote, nismo u tome sudjelovali! HELENA. Harry! DOMIN. Molim. HELENA. Otiimo! DOMIN. Sada, Helena? No, no! HELENA. Sto prije! Svi!

SIRIUS 31

DOMIN. Zato? HELENA. Molim te, Harry, molim te! Doktore Galle, Hallemeieru, molim vas, zatvorite tvornicu! DOMIN. Zaboga, sada nitko ne moe otii. HELENA. Zato? DOMIN. Zato to se upravo spremamo proiriti proizvodnju Robota. HELENA. to... sada... nakon pobune? DOMIN. Da, ba nakon pobune. Upravo poinjemo proizvodnju nove vrste. HELENA. Kakve vrste? DOMIN. Odsad neemo imati samo jednu tvornicu. Vie nee biti univerzalnih Robota. Osnovat emo tvornice u svim zemljama. A zna li to e te tvornice proizvoditi? HELENA. Ne. to? DOMIN. Nacionalne Robote. HELENA. Ne razumijem te. DOMIN. Svaka e tvornica proizvoditi Robote drugaije puti koji e govoriti razliitim jezicima. Oni e jedni drugima biti potpuni stranci. Nee jedni druge moi razumjeti. Zatim emo im malo podariti osjeaj za pogreno shvaanje, pa e stoga stoljeima svaki Robot mrziti svakog drugog Robota s drugaijom tvornikom oznakom. HALLEMEIER. Bogamu, proizvodit emo i crne, i vedske, i talijanske, i kineske, i ehoslovake Robote, a tada... HELENA. Pa to je uasno. Harry. HALLEMEIER. Nazdravljam stotinama novih tvornica i nacionalnim Robotima! DOMIN. Helena, ovjeanstvo e biti doraslo novim zadacima jo najvie sto godina. Stoga u toku tih sto godina ovjek mora iskoristiti priliku i postii to vie moe. HELENA. Oh, zatvori tvornicu prije nego to bude prekasno! DOMIN. Kaem ti da emo se razviti kao nikad prije. (Ulazi FABRY.) DR GALL. No, Fabry...? DOMIN. to se dogodilo? Jesi li doekao brod? FABRY. Proitaj ovo, Domine! (FABRY prua DOMINU mali letak.) DR GALL. Da ujemo! HALLEMEIER. Kai nam, Fabry! FABRY. Eto, sve je kako treba... razmjerno. Uglavnom, kao to smo i oekivali. DR GALL. Izvrsno su se iskazali. FABRY. Tko? DR GALL. Ljudi. FABRY. Oh, da, naravno. To jest... oprostite mi, morali bismo neto rijeiti... HELENA. Zar ste saznali loe vijesti, Fabry? (DOMIN daje FABRYJU mig.) FABRY. Ne, ne, naprotiv. Mislim samo da bismo morali otii u ured.

SIRIUS 32

HELENA. Ostanite ovdje, ja u otii. (Odlazi u knjinicu.) DR GALL. Sto se dogodilo? DOMIN. Prokletstvo! FABRY. Amelia je dopremila bale i bale ovih letaka. I nita vie. HALLEMEIER. Sto? Ta, stigla je tono na minutu! FABRY. Roboti neobino potuju tonost. Proitaj letak, Domine. DOMIN (ita letak). Robotima cijeloga svijeta! Mi, prva meunarodna organizacija Rossumovih univerzalnih Robota, proglaavamo ovjeka svojim neprijateljem i odmetnikom u svemiru. Zaboga, tko ih je tome nauio? DR GALL. Nastavi. DOMIN. Kau da su razvijeniji od nas, snaniji i inteligentniji, da je ovjek njihov parazit. Pa to je besmisleno! FABRY. Proitaj trei odlomak. DOMIN. Roboti cijeloga svijeta, zapovijedamo vam da poubijate ovjeanstvo. Nemojte potejeti nijednog mukarca, nijednu enu. uvajte tvornice, eljeznice, strojeve, rudnike i sirovine. Ostalo unitite. A zatim se vratite na posao. Proizvodnja ne smije stati. DR GALL. To je uasno! HALLEMEIER. Prokleti bili! DOMIN. Izvrite ova nareenja im ih primite. Slijede potanke upute. Zar se to zaista dogaa, Fabry? FABRY. Oito. (Ulijee BUSMAN.) BUSMAN. Pa, momci, pretpostavljam da ste saznali vesele novosti. DOMIN. Brzo, ukrcajmo se na Ultimus! BUSMAN. Priekaj, Harry, priekaj! Nema urbe. Uh, kako sam trao! DOMIN. Zato da ekamo? BUSMAN. Zato to urba nema svrhe, mome. Roboti su ve na Ultimusu. DR GALL. To je zaista opasno! DOMIN. Fabry, telefoniraj u centralu! BUSMAN. Ne mui se, mome. ica je prerezana. DOMIN. (provjerava revolver). Dobro, onda u ja poi. BUSMAN. Kamo? DOMIN. U centralu. Ondje jo ima ljudi. Dovest u ih ovamo. BUSMAN. Ja ne bih pokuavao. DOMIN. Zato? BUSMAN. Mislim da smo opkoljeni, na alost. DR GALL. Opkoljeni? (Hita do prozora.) Cini mi se da ima pravo. HALLEMEIER. Bogamu, ba su brzi! (HELENA utrava iz knjinice) HELENA. Harry, to je ovo? DOMIN. Gdje si to nala? HELENA (pokazuje Robotski manifest koji dri u ruci). Dali su mi ga Roboti u kuhinji. DOMIN. A gdje su oni to su donijeli letak?

SIRIUS 33

HELENA. Okupili su oko kue. (uje se tvornika sirena.) BUSMAN. Zar je ve podne? DOMIN: (gleda na sat). Ne, jo nije podne. To je zacijelo.. je... HELENA: Sto? DOMIN: Signal za napad! (GALL, HALLEMEIER i FABRY zatvaraju i uvruju eljezne kapke na prozorima i soba tone u mrak. Sirena i dalje zavija dok zastor pada.) TREI IN HELENIN. salon kao i prije. DOMIN ulazi u sobu. DR GALL glazba kroz zatvorene prozorske kapke. ALQUIST slijedi desno. DOMIN. Jesu li jo tu? DR GALL. Da. Stoje poput zida iza vrtne ograde. Zato su tako tihi? Ta opsada tiinom je monstruozna. DOMIN. Da mi je znati to ekaju! Zacijelo e svakog asa napasti. Ako se naslone na ogradu, puknut e poput ibice. DR GALL. Nisu naoruani. DOMIN. Ne bismo izdrali ni pet minuta. Bogamu, svladali bi nas poput lavine. Zato ne jurnu? Ba me znima... DR GALL. Sto? DOMIN. Zanima me to bi od nas bilo za deset minuta. Dre nas u kripcu, Galle. Gotovi smo. DR GALL. Zna, napravili smo ozbiljnu pogreku. DOMIN. Koju? DR GALL. Kad smo proizvodili Robote, nismo pazili na to da su im lica previe slina. I sad promatramo stotinu tisua posve istih lica. Stotinu bezizraajnih mjehuria. Prava mora! DOMIN. Misli li da se razlikuju... DR GALL. Ne bi djelovali tako strano! DOMIN (promatra dalekozorom luku). Tko zna to to istovaruju s Amelije. DR GALL. Valjda ne vatreno oruje. (FABRY i HALLEMEIER utravaju u sobu s elektrinim kablovima). FABRY. Spusti tu icu, Hallemeieru. HALLEMEIER. No, uspjelo je. Sto je novo? DR GALL. Potpuno smo opkoljeni. HALLEMEIER. Zabarikadirali smo prolaz i stubite. Ima li ovdje vode? (Pije). Mili boe, koliko ih samo ima! Ne svia mi se njihov izgled, Domine. Sve mi nekako mirie na smrt. FABRY. Gotovo DR GALL. emu te ice, Fabry? FABRY. Proveli smo elektrinu instalaciju. Sad moemo, kad god hoemo, pustiti struju kroz vrtnu ogradu. Tko god je dotakne, pokajat e se. Osim toga, jo ondje imamo ljudi. DR GALL. Gdje? FABRY. U elektrinoj centrali. Barem se nadam da je tako. (Prilazi svjetiljci na stolu iza sofe i pali je). Aha, ondje su i rade. (Gasi svjetiljku.)

SIRIUS 34

Dok gori, bit e dobro. HALLEMEIER. I barikade su dobre, Fabry. FABRY. Ti i tvoje barikade! Ja mogu pustiti tisuu dvjesta volti u tu ogradu! DOMIN. Gdje je Busman? FABRY. Dolje, u uredu. Neto rauna. Pozvao sam ga. Moramo porazgovarati. (Iz knjinice dopire zvuk klavira. HALLEMEIER Prilazi vratima i slua.) ALQUIST. Hvala bogu, gospoa Helena moe jo svirati. (Ulazi BUSMAN s poslovnim knjigama.) FABRY. Pazi na ice, Busmane. DR GALL. to to nosi? BUSMAN (prilazi stolu). Poslovne knjige, dragi moj. Htio bih srediti obraun prije nego to... Eto, ovaj put ne elim ekati novu godinu za bilancu. to se dogaa? (Prilazi prozoru.) Apsolutni mir. DR GALL. Zar nita ne vidi? BUSMAN. Samo plavo... posvuda plavo. DR GALL. To su Roboti. (Busman sjeda za stol i otvara poslovne knjige.) DOMIN. Roboti istovaruju vatreno oruje s Amelije. BUSMAN. Pa, to onda?! Zar ih moda moemo sprijeiti? DOMIN. Ne moemo. BUSMAN. Onda me pusti da se pozabavim obraunom. (Vraa se poslovnim knjigama.) DOMIN (uzima dalekozor i gleda u luku). Mili bee, Ultimus je uperio topove u nas! DR GALL. Tko je to mogao uiniti? DOMIN. Roboti na brodu. FABRY. Hm, u tom sluaju, naravno, doao nam je kraj. DR GALL. to time hoe rei? FABRY. Roboti su dobri strijelci. DOMIN. Da. To je neizbjeno. DR GALL. Stara Evropa je zloinaki postupila poduivi Robote ratovanju. Prokleti bili! Nisu li nas mogli potedjeti svoje politike? Pretvorili su ih u vojnike i to je pravi zloin! ALQUIST. I proizvodnja Robota je zloin. DOMIN. Molim? ALQUIST. Proizvodnja Robota je zloin. DOMIN. Ne, Alquiste, ja se ni danas ne kajem zbog toga. ALQUIST. Ni danas? DOMIN. Cak ni danas, posljednjeg dana civilizacije. To je bilo kolosalno dostignue. BUSMAN (tiho). Tristo ezdeset milijuna. DOMIN. Alquiste, kucnuo nam je zadnji as. Ve smo jednom nogom na drugom svijetu. Znam da nismo htjeli nikakvo zlo elei da prekinemo robovanje fizikom radu... uasnom i poniavajuem fizikom radu kojim se ovjek kinjio. Rad je bio preteak. I kako bismo tome doskoili... ALQUIST. Da, ali o tome Rossumi nisu sanjali. Stari je Rossum samo

SIRIUS 35

imao na umu svoje bezbone sljeparije, a mladi svoje milijarde. A i tvoji dioniari misle na to, sanjaju samo o dividendama i njihove dividende unitit e ovjeanstvo. DOMIN. Do vraga ti i dividende! Misli li da bih i jedan sat radio za njih? Radio sam za sebe, radi vlastitog zadovoljstva. Htio sam da ovjek postane gospodar, da vie ne ivi samo za koru kruha. Htio sam da tui strojevi vie ne slamaju niiju duu. Htio sam da nita, nita ne ostane od ove uasne drutvene strukture. Zgraam se nad siromatvom. udio sam za novom generacijom. Teio sam... mislio sam... ALQUIST. No... DOMIN. Htio sam pretvoriti ovjeanstvo u aristokraciju Zemlje. Aristokraciju koju e posluivati milijarde mehanikih robova. Nesputanu, slobodnu, posveenu savrenstvu ovjeka. A moda i ne samo ovjeka. ALQUIST. Nego superovjeka? DOMIN. Da. Ah, da mi je samo jo sto godina na raspolaganju! Jo sto godina za budunost ovjeanstva. BUSMAN (tiho). Prijenos etiristo dvadeset milijuna (Glazba se vie ne uje.) HALLEMEIER. Glazba je zaista divna stvar! Trebalo je da se time prije bavimo. FABRY. Cime? HALLEMEIER. Ljepotom, prekrasnim stvarima. Koliko li je divnih stvari na svijetu! Svijet je bio divan, a mi... mi ovdje... kai mi u emu smo uivali! BUSMAN (tiho). Petsto dvadeset milijuna. HALLEMEIER (kod prozora). ivot je bio velianstven. ivot je bio... Fabry, pusti struju u ogradu! FABRY. Zato? HALLEMEIER. Zgrabili su je. DR GALL. Ukljui je! HALLEMEIER. Izvrsno! Kako se previjaju! Dva, tri, etiri mrtva! DR GALL. Povlae se! HELLEMEIER. Pet mstvih! DR GALL. Prvi sukob! HALLEMEIER. Sprili smo ih, dragi moj. Tko kae da se moramo predati?! DOMIN (brie elo). Moda smo zapravo mrtvi ve tih sto godina, moda smo samo duhovi. Kao da sam ve sve ovo proivio, kao da sam ve smrtno ranjen u vrat. A ti, Fabry, kao da si dobio metak u glavu. A ti, Galle kao da si bio raetvoren. A Hallemeier ubijen noem. HALLEMEIER. Noem, zamisli! (Stanka.) Zato ste svi uutjeli, zar ste izgubili dar govora? ALQUIST. A tko je kriv za sve ovo? HALLEMEIER. Nitko, osim Robota. ALQUIST. Ne, mi smo krivi. Ti, Domine, ja, svi mi. Unitili smo ovjeanstvo radi sebinih ciljeva, radi profita, radi napretka. A sad emo se rasprsnuti od veliine.

SIRIUS 36

HALLEMEIER. Gluposti, ovjee. ovjeanstvo se ne moe tako lako zbrisati. ALQUIST. Mi smo krivi. Mi smo krivi. DR GALL. Ne! Ja sam kriv, kriv sam za sve to se dogodilo. FABRY. Ti, Galle? DR GALL. Ja sam izmijenio Robote. BUSMAN. Sto, to? DR GALL. Ja sam izmijenio karakter Robota. Izmijenio sam nain njihove proizvodnje. Unio sam nekoliko promjena u njihova tijela. Uglavnom... uglavnom to se tie razdraljivosti. HALLEMEIER. Zato, do vraga? BUSMAN. Zato si to uinio? FABRY. Zato nam nisi nita rekao? DR GALL. Uinio sam to potajno. Pretvarao sam ih u ljudska bia. U nekom pogledu oni su ve iznad nas. Snaniji su od nas. FABRY. A u kakvoj je to vezi s pobunom Robota? DR GALL. U izravnoj vezi, po mom miljenju. Prestali su biti strojevi. Ve su svjesni svoje nadmoi i mrze nas. Mrze sve ljudsko. DOMIN. Mada smo mi samo sablasti! FABRY. Prestani, Harry. Nemamo mnogo vremena. Doktore Galle! DOMIN. Fabry, Fabry, kako li ti krvari elo na mjestu gdje ga je probio metak! FABRY. uti! Galle, ti priznaje da si izmijenio nain proizvodnje Robota? DR GALL. Da. FABRY. Jesi li bio svjestan moguih posljedica svog eksperimenta? DR GALL. Pa, morao sam raunati s takvom mogunou. (HELENA ulazi u salon slijeva.) FABRY. Zato si to onda uinio? DR GALL. Radi vlastitog zadovoljstva. To je bio moj eksperiment. HELENA. To nije tono, doktore Galle! DOMIN. To si ti, Helena? Da te pogledam! Oh, uasno je biti mrtav. HELENA. Prestani, Harry. DOMIN. Ne, ne zagrli me! Helena, ne naputaj me sada! Ti si sam ivot. HELENA. Ne, dragi, neu te napustiti. No, moram im rei. Dr Gali nije kriv. DOMIN. Oprosti mi, ali Gali je bio duan... HELENA. Ne, Harry. On je to uinio zato to sam ja tako htjela. Kaite im, Galle, prije koliko sam vas godina zamolila da... DR GALL. Uinio sani to na vlastitu odgovornost. HELENA. Ne vjeruj mu, Harry. Zamolila sam ga da Robotima dade duu. DOMIN. Ovo nema veze s duom. HELENA. To je i on rekao. Rekao je da moe izmijeniti samo fizioloki... fizioloki... HALLEMEIER. Fizioloki korelat? HELENA. Da. No, meni je i to mnogo znailo. DOMIN. Zato? HELENA. Smatrala sam da e nas bolje shvatiti ako nam budu vie nalik,

SIRIUS 37

da nas nee mrziti ako budu samo malo ljudskiji. DOMIN. Nitko ne moe mrziti ovjeka vie od ovjeka. HELENA. Ah, nemoj tako govoriti, Harry. Ta okrutna otuenost nas i njih bila je zaista strana. Zato sam zamolila Galla da izmijeni Robote. Kunem ti se da nije htio. DOMIN. Ali ipak je to uinio. HELENA. Zato to sam ga zamolila. DR GALL. Uinio sam to zbog sebe, kao ekperiment. HELENA. Ne, doktore Galle! Znala sam da me neete odbiti. DOMIN. Zato? HELENA. Ta zna zato, Harry. DOMIN. Da, zato to je zaljubljen u tebe... kao i svi. (Stanka.) HALLEMEIER. Mili boe! Niu iz zemlje! Tko zna nee li se i ovi zidovi preobraziti u Robote. BUSMAN. Galle, kada si zapravo zapoeo prkati po Robotima? DR GALL. Prije tri godine. BUSMAN. Aha! To znai da na svaki milijun dobrih starih Robota dolazi samo jedan poboljane Gallove konstrukcije. DOMIN Pa to onda? BUSMAN. To znai da su oni praktiki beznaajni. FABRY. Busman ima pravo! BUSMAN. I te kako, dragi moj! Ali, znate li emu moemo pripisati ovu prekrasnu guvu? FABRY. Cemu? BUSMAN. Broju. Bogamu, morali smo znati da e prije ili poslije Roboti biti snaniji od ljudskih bia, da e se ovo dogoditi, a mi smo inili sve kako bi se to prije dogodilo. Ti, Domin. Fabry, ja... DOMIN. Zar nas optuuje? BUSMAN. Ah, zar misli da uprava upravlja proizvodnjom? Potranja upravlja proizvodnjom. HELENA. I stoga moramo poginuti? BUSMAN. To je runa rije, gospodo Helena. Ne elimo poginuti. Ja barem ne elim. DOMIN. Ne, ne elimo. Sto misli poduzeti? BUSMAN. elim se izvui iz svega ovoga, eto. DOMIN. Ah, prestani, Busmane. BUSMAN. Ne alim se, Harry. Mislim da bismo mogli pokuati. DOMIN. Kako? BUSMAN. Potenim putom. Ja sam uvijek fer. Dajte mi slobodne ruke i pregovarat u s Robotima. DOMIN. Poteno? BUSMAN. Naravno. Na primjer, rei u im: asni i tovani Roboti, vi imate sve! Imate intelekt, imate mo, imate vatreno oruje. No, mi imamo jednu zanimljivu itulju, prljavi, stari, poutjeli komad papira... DOMIN. Rossumov rukopis? BUSMAN: Da. A taj papir, rei u im, sadri opis vaeg vrlog porijekla, plemenitog procesa vae proizvodnje, i tako dalje. asni

SIRIUS 38

Roboti, bez rkarija na tom papiru neete moi proizvesti nijednog novog kolegu. Za dvadeset godina neete moi ni u menaeriji prikazati ivi primjerak Robota. asni moji prijatelji, to bi za vas bio teak udarac, no ako nas, ljudska bia s Rossumova otoka, pustite na brod, zauzvrat emo vam predati tvornicu i tajnu procesa. Vi nam dopustite da odemo, a mi emo vam dopustiti da sebe proizvodite. tovani Roboti, to je fer pogodba. Cista razmjena. Eto, to bih im rekao, dragi moji. DOMIN. Zar misli prodati rukopis, Busmane? BUSMAN. Da, upravo to. Ako ne moe prijateljski... ili emo ga prodati, ili e ga oni pronai. Kako god hoe. DOMIN. Mogli bismo unititi Rossumov rukopis, Busmane. BUSMAN. U tom bismo sluaju unitili sve... ne samo rukopis ve i sebe. Postupi po vlastitom miljenju. DOMIN. Ima nas vie od trideset na otoku. Zar da prodamo tajnu i spasimo toliko ljudskih dua riskirajui zauzvrat ropstvo ovjeanstva? BUSMAN. Pa ti si lud! Tko bi prodao cijeli rukopis? DOMIN. Nikakvog varanja, Busmane! BUSMAN. Dobro, onda ga prodajemo, ali zatim... DOMIN. Sto zatim? BUSMAN. Pretpostavimo da se dogodi ovo: kad se ukrcamo na Ultimus, zapuit u ui vatom, lei negdje u teretni prostor, a vi ete uperiti topove u tvornicu i raznijeti je u komadie zajedno s Rossumovom tajnom. FABRY. Ne! DOMIN. Ti nisi dentlmen. Busmane. Ako ga prodamo, uinit emo to poteno. BUSMAN. U interesu je ovjeanstva da... DOMIN. U interesu je ovjeanstva da drimo rije. HALLEMEIER. Glupost! DOMIN. Ovo je strahovita odluka. Prodajemo sudbinu ovjeanstva. Da prodamo ili da unitimo? Fabry? FABRY. Prodajmo. DOMIN. Galle? DR GALL. Prodajmo. DOMIN. Hallemeieru? HALLEMEIER. Prodajmo, naravno. DOMIN. Akmiste? ALQUIST. Kako se bogu svidi. DOMIN. Dobro. Bit e kako elite, gospodo. HELENA. Nisi mene pitao, Harry. DOMIN. Nisam, dijete moje. Ne brini se. FABRY. Tko e pregovarati? BUSMAN. Ja. DOMIN. Priekaj da donesem rukopis. (Ulazi u sobu zdesna.) HELENA. Nemoj Harry! (Stanka. HELENA oajno sjeda.) FABRY (gleda kroz prozor). Ah, samo da ti pobjegnem, ti, pobunjena tvari da ouvam ljudski ivot, pa makar i na jednom jedinom brodu! DR GALL. Ne bojte se, gospoo Helena. Otplovit emo daleko ponovo zapoeti ivot.

SIRIUS 39

HELENA. Oh, Galle, nemojte govoriti. FABRY. Jo nije prekasno. Bit emo poput male drave na jednom brodu. Alquist e nam sagraditi kuu, a vi ete vladati. HALLEMEIER. Fabry ima pravo, gospoo Helena. HELENA (popustivi). Oh, pretanite, prestanite! BUSMAN. Dobro. Nemam nita protiv toga da sve ponemo iznova. To mi posve odgovara. FABRY. A ta naa mala drava mogla bi postati sredite novog ivota. Utoite gdje bismo mogli prikupiti snagu. Za nekoliko stotina godina mogli bismo ponovo osvojiti svijet. ALQUIST. Vjeruje li ak i danas u to? FABRY. Da, ak i danas. BUSMAN. Amen. Vidite, gospoo Helena, stvari ne stoje tako loe. (DOMIN uzrujano ulazi u sobu) DOMIN (promuklim glasom). Gdje je rukopis starog Rossuma? BUSMAN. U tvom sefu, naravno. DOMIN. Netko ga je... netko ga je ukrao! DR GALL. Nemogue. DOMIN. Tko ga je ukrao? HELENA (ustaje). Ja. DOMIN. Kamo si ga stavila? HELENA. Sve u ti rei. Harry, samo mi oprosti. DOMIN. Kamo si ga stavila? HELENA. Danas ujutro... spalila sam... oba primjerka. DOMIN. Spalila? Gdje? U kaminu? HELENA (baca se na koljena). Za ime boje, Harry... DOMIN (prilazi kaminu). Nita, nita osim pepela. ekaj malo, to je ovo? (Podie pougljenjeni komad papira i ita.) Ako dodamo.. DR GALL. Da vidim! Ako dodamo biogen... To je sve. DOMIN. Je li to dio rukopisa? DR GALL. Da. BUSMAN. Mili boe! DOMIN. U tom sluaju, gotovi smo. Ustani, Helena. HELENA. Kad mi oprosti. DOMIN. Ustani, dijete, ne mogu izdrati. FABRY (die je). Nemojte nas muiti, molim vas. HELENA. Sto sam uinila, Harry? FABRY. Nemojte tako drhtati, gospoo Helena. DOMIN. Galle, zar ne bi mogao napisati Rossumovu formulu po sjeanju? DR GALL. Ni govora. Isuvie je sloena. DOMIN. Pokuaj. Nai ivoti ovise o njoj. DR GALL. Bez eksperimenata? Nemogue. DOMIN. A s eksperimentima? DR GALL. Moglo bi potrajati godinama. Osim toga, ja nisam stari Rossum. BUSMAN. Mili boe! Mili boe! DOMIN. To je, znai, najvei trijumf ljudskog intelekta. Taj pepeo.

SIRIUS 40

HELENA. to sam uinila, Harry? DOMIN. Zato si ga spalila? HELENA. Unitila sam te. BUSMAN. Mili boe! DOMIN. Zato si to uinila, draga? HELENA. Htjela sam da svi odemo. Htjela sam da tvornici i svemu doe kraj, toliko mi se sve to gadilo. DOMIN. to ti se gadilo? HELENA. to se vie ne raaju djeca. Sto ljudska bia vie nisu bila potrebna da obavljaju poslove, eto, to. DOMIN. Na to si mislila? Pa, moda si u neku ruku imala pravo. BUSMAN. Priekajte malo. Zaboga, ba sam budala to se tago nisam prije sjetio! HALLEMEIER. ega? BUSMAN. Petsto dvadeset milijuna u novanicama i ekovima. Pola milijarde u naoj blagajni, prodat e ga za pola milijarde... za pola milijarde oni e... DR GALL. Jesi li poludio, Busmane? BUSMAN. Moda nisam dentlmen, ali za pola milijarde... DOMIN. Kamo si krenuo? BUSMAN. Ostavite me na miru! Bogamu, za pola milijarde moe se sve kupiti. (Trkom izlazi iz sobe.) FABRY. Stoje kao da su od kamena i ekaju. Kao da utnjom mogu izazvati neto uasno... HALLEMEIER. Duh gomile. FABRY. Da, lebdi nad njima, kao da zrak drhti. HELENA (prilazi prozoru). Oh, boe! Doktore Galle, ovo je strano. FABRY. Nema nita strasnijeg od gomile. Onaj sprijeda im ja voa. HELENA. Koji? HALLEMEIER. Pokai mi ga. FABRY. Onaj ondje. Vidio sam ga jutros kako razgovara s mornarima u luci. HELENA. To je Radius, doktore Galle! DR GALL. Da. DOMIN. Radius? Radius? HALLEMEIER. Moe li ga odavde pogoditi, Fabry? FABRY. Nadam se. HALLEMEIER. Onda pokuaj. FABRY. Dobro. (Izvlai revolver i cilja.) HELENA. Nemojte pucati u njega, Fabry. FABRY. On je njihov voa. DR GALL. Pucaj! HELENA. Molim vas, Fabry! FABRY (sputa revolver). Dobro. DOMIN. Radius, kojem sam spasio ivot! DR GALL. Misli li da Robot moe biti zahvalan? (Stanka.) FABRY. Busman ide prema njima.

SIRIUS 41

HALLEMEIER. Neto nosi. Papire. To je novac. Svenjevi novca. Cemu? DOMIN. Ta, ne eli valjda prodati svoj ivot? Jesi li poludio? FABRY. Tri prema ogradi. Busmane! Busmane! HALLEMEIER (urla). Busmane! Vrati se! FABRY. Razgovara s Robotima. Pokazuje im novac. HALLEMEIER. Pokazuje prema nama. HELENA. Hoe nas otkupiti. FABRY. Samo neka ne dotakne tu ogradu. HALLEMEIER. Mae rukama. DOMIN. Busmane, vrati se! FABRY. Busmane, ne prilazi ogradi! Ne dodiruj je! Do vraga! Brzo, iskljui struju! (Helena vriti i svi se odmiu od prozora.) Struja ga je ubila! ALQUIST. Prva rtva. FABRY. Mrtav je, s pola milijarde uza se. HALLEMEIER. Neka mu je slava! Htio nam je kupiti ivot. (Stanka.) DR GALL. ujete li? DOMIN. Hujanje. Poput vjetra. DR GALL. Poput daleke oluje. FABRY (pali svjetiljku na stolu). Dinamo jo radi, nai su jo ondje. HALLEMEIER. Bilo je velianstveno biti ovjek. I neizmjerno. FABRY. ovjekova misao i mo dale su nam ovo svjetlo, nau posljednju nadu. HALLEMEIER. ovjekova mo! Neka nas uva! ALQUIST. ovjekova mo. DOMIN. Da. Baklja koja e se predavati iz ruke u ruku, iz stoljea u stoljee zauvijek! (Svjetiljka se gasi.) HALLEMEIER. Kraj. FABRY. Elektrina centrala je pala! (Izvana se uje snana eksplozija. NANA ulazi iz knjinice.) NANA. Stigao je sat suda! Pokajte se, nevjernici! Ovo je smak svijeta. (Jo nekoliko eksplozija. Rumeni odsjaj na nebu.) DOMIN. Ovamo, Helena! (Odvodi HELENU kroz vrata desno i vraa se u sobu.) A sada brzo! Tko e uvati donja vrata? DR GALL. Ja u (izlazi lijevo). DOMIN. A stubite? FABRY. Ja. Ti poi s njom. (Izlazi.) DOMIN. Predsoblje? ALQUIST. Ja. DOMIN. Ima li revolver? ALQUIST. Da, ali neu pucati. DOMIN. Nego to e uiniti? ALQUIST (izlazi). Umrijeti. HALLEMIER. Ja u ostati ovdje. (Odozdo se uje brza paljba.) Oho, Gall se ve prihvatio posla. Kreni, Harry. DOMIN. Evo, odmah. (Pregledava dva browninga.) HALLEMIER. Do vraga, kreni za njom!

SIRIUS 42

DOMIN Zbogom! (Izlazi desno.) HALLEMEIR (sam). A sad da brzo napravim barikadu. (Privlai naslonja i stol vratima zdesna. uju se eksplozije.) Prokleti lupei. Imaju bombe. Moram se nekako obraniti. Cak i ako... ako... (Slijeva se uju pucnji.) Ne daj se, Galle! (Podie barikadu.) Ne smijem, se predati bez borbe... (S balkona kroz prozor u sredini ulazi Robot. Ulazi u sobu i probada HALLEMEIRA s lea. RADIUS ulazi s balkona praen mnotvom Robota koji upadaju u sobu sa svih strana.) RADIUS. Jesi li ga dotukao? ROBOT. Da. (Iz HELENINE sobe uju se dva pucnja. Dva Robota ulaze.) RADIUS. Jeste li ih dotukli? ROBOT. Da. DVA ROBOTA (vuku ALQUISTA). On nije pucao. Da ga ubijemo? RADIUS. Ubijete? ekajte! Pustite ga! ROBOT. On je ovjek! RADIUS. On radi rukama poput Robota. ALQUIST. Ubijte me. RADIUS Ti e raditi! Gradit e za nas! Sluit e nam! (Prilazi ogradi balkona i govori odmjerenim glasom.) Roboti svijeta! ovjekova je mo skrena! Dolazi novi svijet: vladavina Robota! Naprijed! (uje se gromoglasno toptanje tisua nogu nevidljivih Robota. Zastor pada.) EPILOG Laboratorij u tvornici Rossumovih univerzalnih Robota. Vrata lijevo vode u ekaonicu. Vrata desno vode u prostoriju za seciranje. Stol s mnogo epruveta, boca, plamenika, kemikalija, mali termostat i mikroskop sa staklenom kuglom. U pozadini ALQUISTOV radni stol s mnogo knjiga. U lijevom kutu umivaonik a iznad njega zrcalo, u desnom kutu kau. ALQUIST sjedi za stolom i oajniki lista knjige. ALQUIST. Ah, boe, zar nikada neu pronai tajnu? Nikada? Galle. Galle, kako su se pravili Roboti? Hellemeieru, Fabry, zato ste toliko toga drali u glavi? Zato mi niste ostavili ni traga tajne? Boe... zaklinjem te... ako vie nema ljudskih bia, neka bude barem Robota... barem ovjekove sjene! (Ponovo lista knjige.) Kad bih samo mogao spavati! (Ustaje i prilazi prozoru.) Ponovo no! Jesu li zvijezda jo na nebu? Kakve koristi od zvijezda kad nema ljudskih bia! (Okree se od prozora prema kauu.) San! Smijem li spavati prije obnavljanja ivota? (Pregledava epruvetu na stoliu.) Ponovo nita! Uzalud! Sve je uzalud! (Razbija epruvetu. Do uiju mu dopire tutnjava strojeva.) Strojevi! Neprestano strojevi! (Otvara prozor.) Roboti, zaustavite strojeve! Zar mislite da ete iz njih iscijediti ivot? (Zatvara prozor i polako se vraa stolu.) Kad bih samo imao vie vremena... vie vremena! (Zapaa svoj lik u zrcalu.) Mutne oi... drhtava brada... to je, znai posljednji ovjek! Ah, prestar sam, prestar! (Oajniki.) Ne, ne! Moram otkriti tajnu! Moram tragati! Ne smijem stati.. nipoto stati! (Ponovo sjeda za stol i grozniavo lista knjigu.) Tragati! Tragati! (Netko

SIRIUS 43

kuca na vrata.) Tko je? (Nestrpljivo.) (Ulazi Robot posluitelj.) Da? SLUGA. Gospodaru, lanovi Robotskog odbora vas ele posjetiti. ALQUIST. Ne mogu nikoga primiti. SLUGA. Radi se o Glavnom odboru, gospodaru. Upravo su stigli. ALQUIST (nestrpljivo). Dobro, dobro, neka uu! (Sluga izlazi. ALQUIST i dalje lista.) Nema vremena.. tako je malo vremena (Ponovo ulazi sluga, a za njim lanovi Odbora. Stoje u skupini i utke ekaju. ALQUIST die pogled.) Sto hoete? (Roboti hitro prilaze stolu.) Brzo! Nemam vremena! RADIUS. Gospodaru, strojevi nee da rade Ne moemo proizvoditi Robote (ALQUIST se gunajui ponovno posveuje knjizi.) PRVI ROBOT. Trudili smo se to smo vie mogli. Izvadili smo milijardu tona ugljena iz zemlje. Devet milijuna vretena vrti se danju i nou. Nema vie mjesta za sve to smo proizveli. I sve smo to postigli za jednu godinu. ALQUIST (i dalje udubljen u knjigu). Za koga? PRVI ROBOT. Za budue generacije.. tako smo mislili. RADIUS. Ali, ne moemo izraivati Robote koji e nas naslijediti. Strojevi proizvode samo bezobline grude. Koa ne prianja uz mesa i meso uz kosti. TRECI ROBOT. Ove godine je umrlo osam milijuna Robota. Za dvadeset godina nee ostati nijedan. PRVI ROBOT. Reci nam tajnu ivota! utnja se kanjava smru! ALQUIST (die glavu). Ubijte me! U tom sluaju, ubijte me! RADIUS. Vlada Robota Svijeta ti preko mene zapovijeda da nam preda Rossumovu formulu. (Nema odgovora.) Navedi sam cijenu. (utnja.) Dat emo ti Zemlju. Dat emo ti sva njena bogatstva (utnja.) Sam navedi uvjete! ALQUIST. Rekao sam vam da pronaete ljudska bia! DRUGI ROBOT. Nema ih vie ALQUIST. Rekao sam vam da ih potraite u divljini, na planinama. Idite i tragajte! (Vraa se knjizi.) PRVI ROBOT. Uputili smo bezbrojne brodove i ekspedicije. Pretraile su cijeli svijet. I vratile se. Na svijetu vie nema nijednog ljudskog bia. ALQUIST. Nijednog? TREI ROBOT. Ostao si samo ti. ALQUIST. A ja sam bespomoan! Oh.. oh, zato ste ih unitili? RADIUS. Sve smo nauili i sve smo mogli uraditi. Tako je moralo biti! TREI ROBOT. Dali ste nam vatreno oruje. Bili smo moni u svakom pogledu. Morali smo postati gospodari! RADIUS. Ako hoe da bude gospodar, mora ubijati i prevladati. Pogledaj povijest! DRUGI ROBOT. Pokai nam kako da se razmnoavamo, jer inae emo izumrijeti! ALQUIST. Ako elite ivjeti, morate se pariti poput ivotinja. TREI ROBOT. Ljudska bia nam nisu doputala da se parimo. PRVI ROBOT. Uinila su nas jalovima. Ne moemo zaeti djecu. Stoga nas podui kako emo izraivati Robote! RADIUS. Zato nee da nam oda tajnu kako da se mnoimo?

SIRIUS 44

ALQUIST. Izgubljena je. RADIUS. Bila je zapisana! ALQUIST. I... spaljena! (Svi zaprepateno uzmiu.) ALQUIST. Ja sam posljednje ljudsko bie. Roboti, i ne znam ono to su ostali znali. (Stanka.) RADIUS. Onda eksperimentiraj! Razvij ponovo formulu! ALQUIST Kaem ti da ne mogu? Ja sam samo graevinar... i radim rukama. Nikada nisam bio uen ovjek. Ne mogu stvoriti ivot. RADIUS. Pokuaj! Pokuaj! ALQUIST. Kad biste samo znali koliko sam eksperimentirao! PRVI ROBOT. Tada nam pokai to da uinimo! Roboti mogu sve to im ljudska bia pokau. ALGjUIST. Ne mogu vam nita pokazati. Sto god sam poduzeo, nisam uspio stvoriti ivot u tim epruvetama! RADIUS. Onda eksperimentiraj na nama. ALQUIST. To bi vas ubilo. RADIUS Dobit e koliko god Robota treba! Stotinu! Tisuu! ALQUIST. Ne, ne! Prestanite! RADIUS. Uzmi koga hoe i seciraj! ALQUIST. Ne znam kako. Nisam znanstvenik. U ovoj knjizi opisana su saznanja o tijelu koja ja ne razumijem. RADIUS. Uzmi iva tijela, kaem ti! Utvrdi kako smo napravljeni! ALQUIST. Zar da poinim ubojstvo? Vidi kako mi se ruke tresu! Ne mogu ni drati skalpel. Ne. neu. PRVI ROBOT. U tom sluaju ivot e nestati sa Zemlje. RADIUS. Uzmi tijela, iva tijela! To nam je jedina mogunost ALQUIST. Smilujte se. Roboti. Ta, valjda vidite da ne znam to bih uradio. RADIUS. Tijela... iva tijela! ALQUIST. Ziva tijela? Dobro, hajde sa mnom u sobu za seciranje! (RADIUS uzmie.) ALQUIST. Aha, boji se smrti. RADIUS. Ja. Zato si mene odabrao? ALQUIST. Nee, znai. RADIUS. Hou (RADIUS odlazi u sobu za seciranje.) ALQUIST. Svucite ga! Poloite ga na stol! (Ostali Roboti takoer odlaze u sobu za seciranje.) Boe, daj mi snage... daj mi snage.. samo da ovo ubojstvo ne bude uzalud! RADIUS. Spreman sam. Poni! ALQUIST. Da, poni ili zavri. Boe, daj mi snage! (Odlazi u sobu za seciranje, pa izlazi, uasnut.) Ne, ne, neu. Ne mogu. (Rui se na kau.) O, boe, ne daj da ovjeanstvo nestane sa Zemlje! (Tone u san.) (PRIMUS i HELENA, Roboti, ulaze iz predvorja.) HELENA. ovjek je zaspao, Primuse. PRIMUS. Da, znam. (Pregledava stvari na stolu.) Pogledaj, Helena. HELENA (prilazi PRIMUSU). Sve te cvjevice! Sto radi s njima? PRIMUS. Eksperimentira. Ne diraj ih. HELENA (gleda mikroskop). Vidjela sam kako gleda u ovo. to vidi?

SIRIUS 45

PRIMUS. To je mikroskop. Da vidim! HELENA. Pazi! (Rui epruvetu.) Ah, sad sam je prolila. PRIMUS. Sto si uinila?! Pokvarila si njegove eksperimente. HELENA. Mogu obrisati. Osim toga, ti si kriv. Nisi mi smio doi. PRIMUS. A ti me nisi smjela zvati. HELENA. Nisi smio doi kad sam te pozvala, (prilazi ALQUISTOVU pisaem stolu.) Pogledaj, Primuse. Kakve su ovo brojke? PRIMUS (pregledava prirunik o anatomiji). Starac neprestano ita ovu knjigu. HELENA. Nita ne razumijem. (Prilazi prozoru.) Pogledaj, Primuse! PRIMUS. to? HELENA. Sunce izlazi. PRIMUS (i dalje ita). Mislim da je ovo najvanije na svijetu. Ovo je tajna ivota. HELENA. Ali, doi! PRIMUS. Samo as, samo as. HELENA. Ah, Primuse, nemoj se muiti tajnom ivota. Zar ti je ona vana? Doi i brzo pogledaj. PRIMUS (prilazi prozoru). to je? HELENA. Pogledaj kako je prekrasno sunce. I uje li? Ptice pjevaju. Ah, Primuse. voljela bih biti ptica! PRIMUS. Zato? HELENA. Ne znam. Danas se tako neobino osjeam. Kao da sanjam. Osjeam bol u tijelu, u srcu, posvuda. Moda u umrijeti, Primuse. PRIMUS. Zar ponekad ne osjea da bi bilo bolje umrijeti? Zna, moda ak i sada samo spavamo. Sino sam u snu ponovo razgovarao s tobom. HELENA. U snu? PRIMUS. Da. Govorili smo nekim udnim novim jezikom. Ne sjeam se nijedne rijei. HELENA. O emu smo govorili? PRIMUS. Nisam ni sam razumio, ali znam da nikada nisam rekao neto ljepe. A kad sam te dodirnuo, osjeao sam se kao da umirem. ak se i mjesto razlikovalo od svega na svijetu. HELENA, i ja sam pronala vrlo neobino mjesto, Primuse. Neko su ondje ivjela ljudska bia, ali sada je obraslo korovom. Vie nitko onamo ne odlazi... nitko osim mene. PRIMUS. Sto si ondje pronala? HELENA. Kuicu, vrt i par pasa. Lizali su mi ruke, Primuse. A njihova tenad! Oh, Primuse! Kad ih uzme u naruaj i miluje, nestaju sve misli i sve brige. A kad sunce zae, ini ti se kao da si ostvario stotinu puta vie od svog posla na svijetu. Kau mi da nisam za rad, ali kad sam u tom vrtu, ini mi se da ima neega... emu sluim, Primuse? PRIMUS. Ne znam, ali divna si. HELENA! Sto, Primuse? PRIMUS. Prekrasna si, Helena, a ja sam snaniji od svih Robota. HELENA (gleda se u zrcalu). Zar sam prekrasna? Vjerojatno zbog rue. Kosa... samo me optereuje. Oi... njima samo vidim. Usne... samo mi

SIRIUS 46

pomau da govorim. Kakve koristi od ljepote? (Ugleda PRIMUSA u zrcalu.) Primuse, jesi li to ti? Doi da budemo zajedno. Pogledaj, tvoja se glava razlikuje od moje. Kao i ramena.. i usne... (PRIMUS se odmie.) Primuse, zato se odmie? Zato moram cijelog dana trati za tobom? PRIMUS. Naprotiv, ti bjei od mene, Helena. HELENA. Kosa ti se razabruila. Poravnat u je. Nitko mi nije tako ugodan kad ga dodirnem kao ti, Primuse. Moram i tebe uljepati. (PRIMUS je hvata za ruku.) PRIMUS. Osjeti li ponekad kako ti srce odjednom bre zakuca, pa pomisli - sad se neto mora dogoditi? HELENA. Sto nam se moe dogoditi, Primuse? (HELENA stavlja ruu PRIMUSU u kosu. Gledaju u zrcalo i smiju se.) Pogledaj se. ALQUIST. Smijeh? Smijeh? Ljudska bia? (Ustaje.) Tko se vratio? Tko ste vi? PRIMUS. Ja sam Robot Primus. ALQUIST. Sto? Robot? A ti? HELENA. Ja sam Robotica Helena. ALQUIST. Okreni se, djevojko! Sto? Zar si srameljiva? (Hvata je za ruku.) Da te pogledam. Robotice! (Ona uzmie.) PRIMUS. Nemojte je plaiti! ALQUIST. Sto? Ti bi je titio? Kada je izraena? PRIMUS. Prije dvije godine. ALQUIST. Zar ju je doktor Gali izradio? PRIMUS Da, kao i mene. ALQUIST. Smijeh.. srameljivost... zatita. Moram vas jo ispitati... Gallove posljednje Robote. Odvedi djevojku u sobu za seciranje PRIMUS. Zato? ALQUIST. Htio bih s njom eksperimentirati. PRIMUS. Sa... Helenom? ALQUIST. Naravno. Zar me nisi uo? Zar moram pozvati nekoga da je odvede? PRIMUS. Ako to uinite, ubit u vas! ALQUIST. Ubiti me? Pa, ubij me! Sto bi Roboti tada? Kakva bi vam bila budunost? PRIMUS. Uzmite mene, gospodine. Ja sam potpuno isti... izraen sam istoga dana! Uzmite moj ivot, gospodine! HELENA (prilazi mu). Ne, ne smije! Ne smije! ALQUIST. ekaj, djevojko, ekaj! (PRIMUSU.) Znai, ne eli ivjeti ? PRIMUS. Ne bez nje! Neu da ivim bez nje! ALCJUIST. Vrlo dobro, onda e ti umjesto nje na seciranje. HELENA. Primuse! Primuse! (Plae.) ALQUIST. Dijete moje, pa ti zna plakati! emu te suze? Sto ti Primus znai? Jedan Primus vie ili manje na svijetu... zar je to vano? HELENA Ja u poi! ALQUIST. Kamo? HELENA. Tamo da me izreu. (Kree prema sobi za seciranje. PRIMUS je zaustavlja.) Pusti me da proem, Primuse! Pusti me!

SIRIUS 47

PRIMUS. Ne smije tamo, Helena! HELENA. Ako ti ode bez mene, ubit u se! PRIMUS (dri je). Neu te pustiti. (ALQUISTU.) ovjee, ne smije nas ubiti! ALQUIST. Zato? PRIMUS. Mi... mi pripadamo jedno drugom! ALQUIST (gotovo u suzama). Idi, Adame, idi, Eva! Svijet je va! (HELENA I PRIMUS se grle i odlaze ruku pod ruku dok zastor pada.)
S engleskog preveo Janko Paravi

Naa e za fantastinim, izmiljenim i natprirodnim otkriva ljudsku potrebu da se sagledaju sve tajne, moi i pokretai ovog svijeta. Philippe Faure-Fremiet

SCAN i OCR: Sekundica Ispravka i prelom: MasterYoda www.sftim.com

SIRIUS 48