You are on page 1of 8

‘‘இநதியரகளகக எபோபோதோம கணிதததில ஈடபோட அதிகம எனபத உணைம

தோனோ?” எனற ோகடடபடோய வநதத எனத பைன நணபனோன ஒசில.
‘‘அதில எனன சநோதகம, நமகக இரணடோயிர வரச கணிதமரப இரககிறோத”
எனோறன.
உடோன ஒசில ‘‘ஆனோல இநதியோவில ோதைவயறற விசயஙகளகோக கணித
அறிைவ அதிகம பயனபடததகிறோரகோள. அத ஏன?” எனற ோகலியோகக
ோகடடத.
“ோதைவயறறத எனற எைதச ொசோலகிறோய” எனற ோகடோடன.
“வைலககறைற ஊழலில ொசோலலபபடம ஒர லடசதத எழபததிஆறோயிரம
ோகோடகக எததைன ைசபர ோபோட ோவணடம எனற சோமோனய மககள
அததைன ோபரம கடநத சில மோதம ோபோரோடக ொகோணடரநதோரகோள.
அதோபோல தோன” எனறத ஒசில.
“கலவிககட கணகைகயம அரசியலில ோபசபபடம கணகைகயம ஒனறோக
நிைனககோோத. இரணடம ோவறோவறோனைவ. அரசியலில கணகக எனபத
ொவறம எணணிகைக அலல. அத ஒர சோமரததியம.
சிலோவைளகளில அத தநதிரம. சில ோநரஙகளில அத ொவறம பளளிவிபரம.
ஆகோவ நோன ோபசவத கணித அறிவ சமபநதமோனத. அைதயம இைதயம
கழபபிக ொகோளளோோத” எனோறன.

ொபௌததம கவனிககபபடட அளவில சமணம நமத ொபோதொவளியில கவனிககபபடவோதோ ொகோணடோடபபடவோதோயிலைல.“தமிழநோடடல கணகக ோகடபதம எபோபோதோம பிரசசிைனகக உரயத. சமண கணித பகபபமைறகள ோவறோனைவ. “தனத தவறகக ஊைரோய தைணகக ோசரபபத உஙகளின பிறவிக கணம. கிறிஸதவிறக மனற நறறோணடகள மனபோகோவ அவரகள சனயோ எனற ைசபைரக கறிகக ஒர அைடயோளதைதப பயனபடததியிரககிறோரகள. . அைத நோன எபபட மோறறவத? ோவதிக ோமதோமடடகஸ எனபபடம மரபோன இநதிய கணிதவியைலபபறறிப ோபசகினறவரகள கட கணித அறிவியைல வளரபபதில சமண மதம கோடடய மனமயறசிகைள அஙகீ கரபபோதயிலைல. “அத எபபட எழததோளரகள அததைன ோபரம கணிதததில வககோக ீ இரககிறீரகள?” எனற ஒசில ோகடடத. கணககிறகம எனககம ொவகதரம” எனோறன. மறற பைனகள எபபடோயோ. ஒசிலகக உணைமைய ஒளிககத ொதரயோத. அவரகளின பிரபஞசவியலோவறோனத. அத சடஙககள மறறம பனிதத தனைமயில இரநத விலகிய தனிதத அறிவோக கணிததைத மனைவததத. அைதவிட. ைஜன கணிதவியல பறறி ஏதோவத படததிரககிறோயோ?” எனற ோகடடபடோய ைகயில ஒர ொபரய பததகதைத நீடடயத ஒசில. ஆகோவ அதன ஒளிரம கணகைளப போரததபடோய “சமண மதம கணிதததிறக அபபட எனன ொசயதிரககிறத?” எனற ோகடோடன. “சமணததறவிகள வோழநத மைலக கைககைளயம கலபடைககைளயமதோன கணடரககிோறன. கணகக ோகடபத எனபத பிரசசிைனககரய ஒனற. அத மனதில படடைதப படடவரததனமோகப ோபசிவிடககடயத. அறிவியல மறறம தனிநபர ஒழககம சோரநத மககிய பஙகளிபபகள இரடடடபப ொசயயபபடகினறன” எனறத ஒசில. ொபோதவோகோவ தமிழநோடடல கணகக படபபத. “எழததோளரகள எனற எதறகக கடடம கடடகிறோய. “சமணமதோன கணிததைத மதததிலிரநத பிரதத தனியோன அறிவததைறயோககியத. அதனோல சமணம சோரநத இலககணம. கோரல சோகன இநதியப பிர பஞசவியைல வியநத ோபசைகயில இைதக கறிபபிடகிறோர. கணககம ஆஙகிலமம மணைடயில ஏறவதிலைல எனற படபைப விடடவரகள நிைறய இரககிறோரகள” எனோறன.

அததடன கணிததோதோட ொதோடரபைடய நிைறய பைனகைதகள பினனபபடடரககினறன. அநதக கைற அவரத மனைதப ொபரதம வோடடயத. பிஙகலோ. அநதக கறிபபிடட ோநரததில மணம ொசயத ைவததோல தன மகள ஜோதகோதோஷம நீஙகிவிடவோள எனற எணணி திரமணததிறக நோள கறிததோர. நோோன வோசிததிரககிோறன” எனோறன. விதிையத தனத கணித அறிவோல மறியடகக நிைனதத போஸகரோ மகளககத திரமணம ொசயத ைவகக ோநரம கறிததோர. “மதலில நீ கைதையச ொசோல” எனற கைத ோகடக ஆரவமோகச சோயநத ொகோணடத ஒசில. அதன ஜோதகதைதக கணிதத அவரகக அபொபணணிறகத திரமணோம நடககோத எனபத ொதரய வநதத. “இநதியோவில கணிதம விஞஞோனமிலைல. “உஜஜயினியில வசிதத கணித ோமைத போஸகரோவிறக ஒர ொபண கழநைத பிறநதத. நோன ஆோமோதிததபடோய ‘‘அபபடயோனோல லவோவதி கணிதோமைத போஸகரோவின மகள இலைலயோ?” எனற ோகடோடன. . ஆகோவ அவர தனத மகைளக கணித அறிவ மிககவளோக வளரகக விரமபி. நீயம அஙகிரநததோோன இநதக கைதையப படததிரபபோய” எனற ோகடடத. ‘‘ொவளைளககோரரகள இனறம அநதக கைதையச ொசோலலிக ொகோணடதோோன இரககிறோரகள. தோன கறற கணித அறிைவ அவளககப பயிறறவிததோர. கணித அறிவின உதவி ொபரதம மதசடஙககளககம ோபோரமைறகளககம வரவசலககம இைசததைறககோம பயனபடடரககிறத. பதரபோக ோபோனற சமண கணிதோமைதகளின ஆயவகைள இநதியக கணிதவியலின மனோனோடயோகச ொசோலகிறோரகள” எனறத ஒசில. ‘‘எத போஸகரோவின லலோவதிையப பறறிய கைதையததோோன?” எனற ோகலியோகக ோகடடத ஒசில. தததவப பினபலம ொகோணடத. நோன அைத வியபோபோட போரததபடோய ‘‘எபபட உனககத ொதரநதத?” எனற ோகடடதறக. எநத ோநரததில திரமணம நைடொபற ோவணடம எனற கணிகக அவர ஒர நீரகடைகையப பயனபடததினோர. தினசர வோழோவோட கணிதம ஒனற கலககோவயிலைல. அவள கணிதததில சிறபபோகத ோதரநதோள. அத ொமயஞஞோனதோதோட ொதோடரபொகோணடத.மடவினைமைய ஐநத தனிஅலககளோக அவரகள பிரததச ொசோலவத ோபோரொஹஸின கைதபடபபைதபோபோலோவ இரககிறத. இனற கணிதம ொதோழிலநடபத தைறோயோட அதிகம இைணநதிரபபத ோபோல அனற ொசயல படவிலைல.

அதிகம ொபணகளதோன கணிதததில நற சதவத ீ மதிபொபண ொபறகிறோரகள” எனோறன. “ஆனோல ொபணகளின கணித அறிைவ ொவறம மளிைகக கணகக. ரதனோ மகதோ வளி எனற அவரத கணிதநல ஆரயபபடடோவின மகளோன ரதனோவிறகோக எழதபபடடத எனகிறத கைத. திரமணம நைடொபறோவயிலைல.லலோவதி திரமணமோகப ோபோகினற சநோதோஷததில கனிநத அநத நீரகடைகைய ோவடகைக போரககோவ அவளத மததமோைலயில இரநத ஒர மதத உதிரநத விழநத நீரகடைகயின தைளைய அைடததகொகோணடவிடடத. ஆனோல போஸகரோவின நலிறகள வரம லலோவதி அறிவோரநத ொபணணோகோவ இரககிறோள. கோயகறிகைட ோபரம ோபசவதிலம வணடபபத ீ நீஙகளதோோன” எனறபடோய ‘‘லலோவதி எனற கணித நைல ஒரமைற படததப போர. போலகணகக. அதன உதோரணமதோன ரதனோவம லலோவதியம” எனறத ஒசில. இபபட மகளககோக போஸகர ஆசசோரயோ எழதியததோன ‘லலோவதி’ எனற பகழொபறற கணித சோஸதிரம” எனோறன. அத பணைடய இநதியோவில ொபணகள கணித அறிவில ோமோலோஙகியிரநதிரககிறோரகள. “இனறம அததோன உணைம. மனம உைடநதோபோன மகளின தயரதைதப ோபோககோவ கணித உலகில எனறம உனொபயர நிைலததிரககம படயோக உன ொபயரோல ஒர கணித நைல எழதகிோறன எனற ஆறதல படததினோர. அதிலம ரதனோ கழததில உளள நைகயில இரநத மதத விழநத திரமணம நினற ோபோகிறத. கணிதோமைதகளோலம விதிைய ொவலலமடயோத எனற பழைமயோன எணணதைத மனைவககோவ இநதக கைதகள உரவோககபபடடரககினறன. ஒசில சிரததபடோய ‘‘இநதியரகள எலலோ அறிைவயம மதததின கோலடயில சமரபபணம ொசயதவிடககடயவரகள” எனறபடோய ‘‘இோத கைத ஆரயபபடடோவிறகம இரககிறத. பளளியிறதி வகபப மடைவ ஆணடோதோறம போரககிோறன. இநதக கைதகளில ஒோரொயோர உணைமயிரககிறத. எவவளவ கவிததவமோக எழதபபடடரககிறத ொதரயமோ? ோகளவி பதில . இநத இரணட கைதகளோம 1587 ல ொபரசிய ொமோழிொபயரபபிலதோன தவஙகியிரககிறத. அதனோல போஸகரோவோல சரயோக ோநரம கறிகக மடயவிலைல. கோலம கடநத ோபோனோதோட மணமகனம அவர நிைனததத ோபோல வநதோசரவிலைல.

பறைவகோளோ உணைமயிோல அறிவோளிகள” எனோறன. ஒனைற நிைனவில ைவததக ொகோள. எனகக கழகம ஒனறதோன. பைனகள தனைன அறிவோளியோகக கோடடக ொகோளபைவ.ோபோலவம மகளடன தநைத ோபசவத ோபோனறம விரநத ொசலலம அறிவோரநத நலத” எனறத ஒசில. ஒர பறைவைய விட இனொனோர பறைவ உயரவோனத எனற நோஙகள ஒரோபோதம நிைனபபதிலைல. எடகரடோடோல ோபோல தமிழில யோரோவத இரககிறோரகளோ?” எனற ோகடடத. கரவியம ஒனறதோன” எனறத. பலனி சிரததபடோய “மகஸததி ொசயவத மனிதரகளகக மடடமதோன பிடததமோனத. “மனோப படததவிடோடன. ‘‘அபபடயிலைல நணபோ. “படககிோறன” எனற போஸகர ஆச சோரயோவின லலோவதிைய வோஙகி ைவததகொகோணோடன. “வரவர நீ ஒர ொஜனதறவி ோபோல ோபசகிறோய” எனற சிரதோதன. ஆனோல எனகொகனனோவோ எளிைமயோக இரககிறத. “எலலோம Edkhart Tolle கறறக ொகோடததத” எனறபடோய “The power of now படததிரககிறோய தோோன” எனக ோகடடத பலனி.’ “Poetry is the art of giving different names to the same thing” எனறபடோய ொவளிோயறிபோபோனத ஒசில. இநதக கணததிைன மழைமயோக அறிநத ொகோளள உதவம நலல பததகம. ‘Mathematics is the art of giving the sume name to different things. “பைனகள ொசோலவைதக கட ோகடகிறோய. ‘‘இதோபோனற தரககவிவோதஙகைளப பறறி நோன ோகடகவிலைல. உடோன ‘‘கவிஞர ஆனநதின நோன கோணோமல ோபோகம கைத எனொறோர . ொபௌதத வழிமைறகளில இநத அனபவஙகள உரவோககபபடடரபபதோபோல ோதோனறகிறத” எனோறன. பைனகளோல ஒரோபோதம பறகக மடயோத” எனறபடோய பறநத வநத என படப பைறயின மீ த அமரநதத பலனி எனற பறைவ நணபன. ஆனோல பறைவகள ொசோலவைத நீ கணடொகோளவோதயிலைல.

கோரணம. அவர மனைத ஆரோயம மைற நனறோகோவ இரககிறத. அைதபபறறி ஆணடறக நற பததகஙகளோவத ொவளியோகிக ொகோணடரககினறன. தியோனம. “எணணிகைகைய ைவதத பததகஙகளின தரதைத மதிபபிட மடயோத. . ஆனநதின நைல எடதத பலனியிடம ொகோடததப படககச ொசோலலிவிடட நோன மினனஞசைலத திறநத படககத தவஙகிோனன. “ோயோகோ. பைனகைதகளின ோமல விரபபம ொகோணடவனகக ோவற எதிலம நோடடமோபோகோத. அநத வைகயில இத எளிைமயோனத எனற ொசோனோனன” எனோறன. பலனி சிரததபடோய “அதறகக கோரணம நீயிலைல. எடகரட ோடோைல நோன கைறவோகச ொசோலலவிலைல. பைனொவழததகள. இநதியோவில இநதச சரகககள அதிகம கணடொகோளளபபடவதிலைல.கறநோவல இரககிறத. தநதிரோ ோபோனறைவ இனற பரபரபபோன வணிகபொபோரடகள. “இத விஞஞோனபரவமோன ொமயஞஞோனம” எனறத பலனி. ஐசி எனற திைரபபட ரசிகனோன வணட எனகொகோர ஒர ொசயதி அனபபியிரநதத. நம மனோனோடகள எழதி ைவததளளைதப படககோவ இனனம இரநற வரசம ோவணடம” எனறத பலனி. எனகக இத ோவடகைகயோகோவ இரககிறத” எனோறன. “அபபட எடகரட ோடோைலக கைறவோகப ோபசோோத. அவரத பததகம 33 ொமோழிகளில ொவளியோகி மனற மிலலியன பிரதிகள விறபைனயோகி உளளத” எனறத பலனி. “இனறளள பலொமயோதடல நலகளம இநத அைடொமோழிையததோன மனைவககினறன. அைத வோசிததபபோர. மோறோக. ஏோனோ ஒர அலரஜி” எனோறன. ஞோனமோரககஙகளின பககம ோபோகோதவன. “நோன ொமயோதடல அனபவஙகள. அத எடகரட ோடோலின பததகதைத விடவம நனறோக இரபபதோக எனககத ோதோனறகிறத” எனோறன. ஆனோல இத ோபோனற விழிபபணரவ நிைலகள பறறி இநதிய ஆனமீ க மரபில நிைறய ோபசியம எழதியம இரககிறோரகள. ொமயோதடல. அத ஒர தீரோத மயககம” எனறத. ‘‘சரயோகச ொசோனனோய” எனறபடோய. அவரத எழததின அடநோதமோக இரபபத ொபௌதத விழிபபணரவ நிைல.

எனறபடோய எனத ஜபபோனியத தவைள நணபனோன ஏகோ போலம கறிதத ஞோனககததனின கவிைதைய வோசிககச ொசோலலி அனபபியிரநதத.ட. தபன சினகோ உளளிடட மககிய இயககனரகள தோகர கைதகளில இரநத உரவோககிய ஆற திைரபபடஙகைள ட.எஃப. ஒரவைகயில போலஙகளதோன மோநகரததின கறியீட ோபோலம’. கவிததவ ொமோழியம பகடயம தததவோரதத ொதோனியம உயரவோன கோடசிப படமஙகளம ொகோணட இநத நவன ீ கவிைதகைளத தமிழ ொசவவியல கவிைத .சி.கள விைல நோனற மடடோம. மோநகர வோழவின அனறோடக கோடசிகைளத தனத கவிைதயின வழிோய உனனதமோககபவர ஞோனக கததன.வி. ொவளியிடடரககிறத. ‘இநதியோவின எலலோ மோநகரஙகளிலம பதித பதிதோகப போலஙகள ோதோனறிகொகோணோடயிரககினறன. தமிழ நவன ீ கவிைதயில ஞோனககததனின சோதைனகள மககியமோனைவ. அபோபோத ஏகோவிடமிரநத ஒர கறஞொசயதி வநதிரநதத. இைணயததிலம விறபைனககக கிைடககிறத. படமம நனறோகோவ உரவோககபபடடரநதத. ஆனோல யோர மயறசி ொசயவோரகள எனற தோன ொதரயவிலைல’ எனறபதில அனபபிோனன. தமிழக கவிைதயின உனனதஙகைள எபோபோதோம இனொனோர ோதசததில இரநத யோரோவத எடததச ொசோனனோலதோன நோம கவனம ொகோளகிோறோம. போலம கறிதத நமத மரபோன மனபபதிவகளயோவம அழிதத எழதபபடடவிடடன. அததோன நமத இயலப.வி.“தோகர 150 ஆணடைன ஒடட மததிய அரச Tagore Stories on Film ஒர சிறபப படதொதோகபைப ொவளியிடடரககிறத. எனற வஙகோளப படதைத சில நோடகளகக மனபோகப போரதோதன. சதயஜித ோர. அவரத கவிைதகளில மரபம நவன ீ வோழகைகயம ஒனற கலநத தனிததவம ொகோளகினறன.ட.யோக என.” ‘நோன தோகரன Khudito Pashan (Hungry Stones). ஆற ட.ட. இத ஒர அரய ஆவணம. அநதக கைத எனகக மிகவம பிடததமோனத. தமிழில பதைமபபிததன சிற கைதகைளப படமோக ொசயதோல இதோபோல தனித ொதோகபபோகக ொகோணடவரலோம.

கலலம கலைவயம கலலம கலைவயம ொகோணட கரைணயோல தடவித தடவி சோவிப ொபோததல மோதிர ொதரயம ஆடகள சிலரோல கடடபபடடோலம கடடடம இலைல போலம. .’ நலல கவிைதகள மனதில ஏறபடததம அதிரவகள உலைகக கோணம நமத அனறோடப போரைவைய மோறறிவிடககடயைவ. மனிதரகள ஒரவர மீ த மறறவர எநதக கறறவணரவமினறி ஏறிநடநத ொசலலம ொபரநகர வோழவில இநதக கவிைத தரவ நடசததிரம ோபோல தனிதத ஒளிரநத ொகோணடரககிறத.மரபின ொதோடரசசியோகோவ எணணகிோறன. மனனோொலலலோம போலம தியோனிததிரககம நீரகக ோமோல இநநோொளலலோம போலம நிலததிலம உணட அதன மதொகலமப. ஆதியில இநதப போலம ொதனைனயோயப பைனயோயக கிடநதொதனறோலம ோபோகப ோபோகப ோபோக மஙகிற சிமபம ஆணியம விரமபி ஒரவோறோகிப பிறநதத பமியில ஒரநோள அதனடன ோபசம ொபோழத ோவலியம படயம கமபமம ஏணியம தோோன எனறத போலம இனனம ொகோஞசம நினறோல எனைனயம தோோன எனற கறககடம போலம எனகிற எணணம உதிகக வரகிோறன எனற பறபபடம ொபோழத எனைனப போரததப போலம சிரபபிலலோமல ொசோலலிறற ஜோககிரைதயோகப ோபோய வோ எஙகம ஆடகள ொநரசல உனைனத தளளி உனோமல நடககப ோபோறோர போரததக ொகோள.