You are on page 1of 4

INSTRUMEN KAJIAN SEKOLAH KURANG MURID (SKM)

Bahagian Perancangan dan Penye idi!an Da"ar Pendidi!an Ke#en$erian Pe a%aran Ma ay"ia

SJK(T) CASTLEFIELD
SK PENGKALAN TEREH JBA2047 KM 24 WAKIL POS KG GAJAH JALAN MERSING, 86000 KLUANG 017-4891644
PERKARA MAKLUMAT SEKOLAH

TARIKH

25.01.201!

NAMA P/GB PPD PARLIMEN STATUS SESI

: : : : :

HJ JOHARI BIN HJ HASSAN


KLUANG SEMBRONG SKM PAGI

KEMUDAHAN LAIN

JENIS SEKOLAH JENIS BANTUAN BANGUNAN HAK MILIK TANAH KELUASAN TANAH BIL. GURU BIL. B/GURU TARIKH TUBUH SEKOLAH ENROLMEN MURID 2005 TAHUN ENROLMEN 2008 )6

: : : : : : : : 2012 2009 )8

SEKOLAH KEBANGSAAN SKM! SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN KEKAL RE"AB ORANG ASLI 10 #$%& 18 ' 01(01(196'

BIL. BD BIASA JUM KELAS BIASA BIL. BD PRA JUM KELAS PRA BIL. KELAS KHAS JUM KELAS KHAS STATUS SKM STATUS TANAH ENROLMEN MURID !0/2/201!

6 6 1 1 0 0 KLUSTER KERAJAAN

2010 )2

2011 )7

2012 46

2010

201' 46

L 28

P 18

PRA 8

T1 6

T2 7

T' 4

T4 7

T) 9

T6 )

MAKLUMAT TAMBAHAN

SK PENGKALAN TEREH MENERIMA PENGIKTIRAFAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN KATEGORI SEKOLAH ORANG ASLI FASA PERTAMA 2007

" U#$% P&'()* K+,-. S)*%'& P)&,#/,#0,# M,*&'

BAHAGIAN PERAN*ANGAN DAN PEN+ELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN, KPM

B,

MAKLUMAT LAIN
-, KEMUDAHAN .I"IKAL

1. !.

BIL. BILIK DARJAH BILANGAN BLOK B,#03#,# *,43 B,#03#,# S)5,&, *'#*&$% B,#03#,# *'#*&$%

6 2

2. BIL. KELAS

*ATATAN

S%,%3S%,%3YA S%,%3S%,%3S%,%3S%,%3S%,%3S%,%3S%,%3S%,%3S%,%3S%,%3S%,%3S%,%3S%,%3J39 P)#0+3#$ B$8 5)#0+3#$ 5)&)953,# BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK

2. 5. 6. 1. 6. 7. 10. 11. 12. 1!. 12. 15.

KANTIN PADANG PEJABAT BILIK GURU RUANG PENTADBIRAN BILIK/ MAKMAL SAINS PRASEKOLAH B$8. BD P&,-)*'8,+ KELAS PEMULIHAN KELAS PENDIDIKAN KHAS MAKMAL KOMPUTER PUSAT AKSES ASRAMA B$8 B8'* B$8. P)#0+3#$ 8)8,*$

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada


1

Ada Tiada Tiada Tiada Ada Tiada

16.

RUMAH GURU (RG) B$8. U#$% &39,+ 03&3 B$8. G3&3 9)#:$,9$ RG --,

Ada
2

S%,%3B$8 U#$% :$+3#$

ROSAK

MAKLUMAT MURID TAHUN BIL, MURID 6 6 1 2 1 7 5 26 BIL, KELAS 1 1 1 1 1 1 1

P&,-)*'8,+ / P)&,8$+,# T,+3# 1 / T$#0. 1 T,+3# 2 / T$#0. 2 T,+3# !/ T$#0. ! T,+3# 2 / T$#0. 2 T,+3# 5/ T$#0. 5 T,+3# 6 / T$#0. 6 JUMLAH

---,

MAKLUMAT GURU BILANGAN GURU JUMLAH

SISWA"AH 1

BUKAN SISWA"AH 11

SANDARAN T/T

GURU KONTRAK 16

-/, 1. BEKALAN AIR

MAKLUMAT UTILITI

Ada
PERIGI TIUB<ELL

CATATAN

S39;)& B)*,8,# A$& 2. BEKALAN ELEKTRIK S39;)& B)*,8,# E8)*%&$* M,-, B)*,8,# !. PEMBENTUNGAN J)#$- T,#:,-

Ada TNB 22 JAM Ada


SIRAM

=.

PEN*APAIAN AKADEMIK

MATA PELAJARAN TAHUN


BAHASA KEBANGSAAN PENULISAN PEMAHAMAN
ENGLISH MATEMATIK SAINS

BAHASA *INA( TAMIL PENULISAN PEMAHAMAN

2006 2007 2010 2011 2012

/-, BANTUAN +ANG DITERIMA OLEH SEKOLAH

TAHUN 2007 2010 2011 2012 201!

BANTUAN SPBT. RMT. K<APM. SKIM B,3/,& T3$-4)#. P&'0&,9 S3-3 S)*'8,+ SPBT. RMT. K<APM. P&'0&,9 S3-3 S)*'8,+ SPBT. RMT. K<APM. S3-3 1M SPBT. RMT. K<APM/) D,9,*. S3-3 1M. >$%,9$# 1M SPBT. RMT. K<APM/) D,9,*. S3-3 1M

/--, BIL 1 2 ! 2

LAIN-LAIN NAMA SEKOLAH BERHAMPIRAN SK LADANG TEREH KLUANG SK SERI KG TENGAH SK BATU ! SK LADANG PAMOL JARAK DENGAN SEKOLAH 16 KM 20 KM 20 KM 12 KM