You are on page 1of 8

[ATC GROUP] 1

BI TM HIU PHP LUT TRONG KINH DOANH VN TI QUC T I. KHI NIM V KINH DOANH VN TI QUC T Theo iu 233 Lut thng mi: Dch v logistics l hot ng thng mi! theo " thng nh#n t$ ch%c th&c hi'n m t ho(c nhiu c)ng vi'c *+o g,m nhn hng! vn chu-.n! lu /ho! lu *0i! lm th1 tc h2i 3u+n! c4c th1 tc gi5- t6 /h4c! t v5n /h4ch hng! "ng g"i *+o *7! ghi /8 m0 hi'u! gi+o hng ho(c c4c 9ch v /h4c c" li:n 3u+n ;n hng h"+ theo th<+ thun v=i /h4ch hng . h>ng th? l+o@A nh nghB+ m+ng tCnh hDc thut Ei'n c" nhiu nh nghB+ hDc thut v thut ngF logistics@ Theo Ei'G h i c4c nh chu-:n nghi'G v 3u2n tH chuIi cung %ng JKouncil oL MuGGl- Kh+in N+n+gement OHoLession+ls P KMKNOQ! th7 thut ngF n- Rc nh nghB+ /h4 S- 1 nh s+u: Tu2n tH logistics l m t GhSn c1+ 3u2n tH chuIi cung %ng *+o g,m vi'c hoch nh! th&c hi'n! /i.m so4t vi'c vn chu-.n v 9& tHF hi'u 3u2 hng h"+! 9ch v cUng nh nhFng th)ng tin li:n 3u+n tV ni Wu5t Gh4t ;n ni ti:u th . 4G %ng -:u cSu c1+ /h4ch hng@ Eot ng c1+ 3u2n tH logistics c *2n *+o g,m 3u2n tH vn t2i hng h"+ Wu5t v nhG! 3u2n l8 i tu! /ho *0i! ngu-:n vt li'u! th&c hi'n n hng! thi;t /; mng l=i logistics! 3u2n tH t,n /ho! hoch nh cungXcSu! 3u2n tH nh cung c5G 9ch v th% *+@ Y m t sZ m%c /h4c nh+u! c4c ch%c n[ng c1+ logistics cUng *+o g,m vi'c t7m ngu,n Su vo! hoch nh s2n Wu5t! "ng g"i! 9ch v /h4ch hng@ Tu2n tH logistics l ch%c n[ng t$ng hRG /;t hRG v tZi u h"+ t5t c2 c4c hot ng logistics cUng nh GhZi hRG hot ng logistics v=i c4c ch%c n[ng /h4c nh m+H/eting! /inh 9o+nh! s2n Wu5t! ti chCnh! c)ng ngh' th)ng tin@A \-! /inh 9o+nh vn t2i 3uZc t; c" th. hi.u m t c4ch n gi2n l *+o g,m c4c hot ng li:n 3u+n ;n gi+o nhn hng ho4 tV n=c n- s+ng n=c /h4c@ II. QU! "#NH QUC T Theo l8 thu-;t nh /inh t; ng6i ]nh! ]lLHe9 N+Hsh+ll J^_`2P^a2`Q + H+ th7 th6i /b /inh t; c)ng nghi'G! s2n Wu5t l(G i l(G li@ Knh tH+nh *cng ch5t lRng hng h"+ v 9ch v! gi4 c2 9o ngu,n ti ngu-:n c" hn n:n Gh#n GhZi tu#n th1 theo thu-;t th? l+o gi2m 9SnA@ \=i c4c ngu-:n l8 "! v c *2n nn /inh t; $n nh! c" th. 9& o4n Rc gi4 c2 9dn t=i th tH6ng Rc Gh#n chi+ ,ng u@ K1+ c2i vt ch5t th6i /b n- c" th. l t hFu ho(c c)ng hFu nhng vt ch5t che c" hn! n:n sf 9ng cng nhiu th7 gi4 tH c1+ n" c2ng

[ATC GROUP]

gi2m@ . /inh 9o+nh tHong th6i /b c)ng nghi'G! c4c 9ch v logistics chu s& t4c ng c1+ h' thZng lut Gh4G 3uZc gi+ v 3uZc t;@ THong chVng m&c no "! -;u tZ lut 3uZc gi+ c1+ c4c c6ng 3uZc /inh t; "ng v+i tHg H5t 3u+n tHDng@ Khhng hn! 9ch v Logistics li:n 3u+n t=i vn t2i *i.n chu s& t4c ng c1+ c4c iu =c 3uZc t; nh: K)ng =c 3uZc t; v vn t2i n n[m ^a2` ti iHussel! jgh nh th sf+ $i n[m ^ak_! c)ng =c vn chu-.n hng h"+ *cng 6ng *i.n n[m ^al_m Li:n 3u+n t=i vn t2i hng /h)ng c"K =c thZng nh5t vn chu-.n n[m ^a2a! jgh nh th ^ann! K)ng =c \+cs+v+ ^aln! NontHe+l JK+n+9+Q! ^aaa@ j[m ^a_o c" c)ng =c 3uZc t; vn t2i + Ghng th%c ^a_om K)ng =c thZng nh5t th1 tc h2i 3u+n ti p-oto JjhtQ n[m ^al3@ ESu h;t c4c c)ng =c 3uZc t; nh v- Rc h7nh thnh tV c4c n=c c" /inh t; Gh4t tHi.n nh Nq! ]nh! Oh4G! jhtm c4c thnh vi:n /h4c ch5G thun@ K" th. n"i! c4c c)ng =c 3uZc t; cUng nh c4c tG 3u4n thng mi 3uZc t; Rc h7nh thnh ch1 -;u tV c4c n=c Gh4t tHi.n! " l lut chi 9dn 9rt ton cSu@ III@ QU! "#NH TRONG N$%C j;u Wst tH:n g"c h7nh th4i /inh t;! 9ch v Logistics > \j hi'n n+- +ng chu t4c ng gi+o tho+A c1+ th6i i /inh t; c)ng nghi'G J9? Hcng n=c t+ +ng Gh5n 5u . tH> thnh m t n=c c)ng nghi'G P 2o2oQ v nn /inh t; tHi th%c JD? che c" c4c n=c Gh4t tHi.n +ng tHong gi+i on m=i *rt SuQ@ phi \j l thnh vi:n c1+ ^o n=c ]Mt]j! 9ch v logistics cgn chu t4c ng c1+ c4c &'() &'*+, &-. /'* 012 nh: Ei'G nh vn t2i 3u+ *i:n gi=i JuNMQ ^aaav To thun lRi cho hng h"+ 3u4 c2nh J^ak_Qv Ei'G nh /hung vn t2i + Ghng th%c ]Mt]j 2oon@ THong 3u4 tH7nh /inh 9o+nh 9ch v logistics th6i /b c)ng nghi'G cUng Gh2i th&c hi'n c4c tG 3u4n 3uZc t;! chhng hn! iu /i'n gi+o nhn hng JwjKxTtyNMQv Tu- trc th&c hi'n tCn 9ng ch%ng tVv i2o hi.m hng h"+ tHong 3u4 tH7nh vn chu-.n! *Zc W;G! lu /ho! gi+o nhnm N(t /h4c! tHong th6i /b c)ng nghi'G h' thZng lut Gh4G \j +ng hon thi'n@ . Gh? hRG v=i Wu th; h i nhG 3uZc t;! hSu h;t c4c lut /inh t; u c" mc 4G 9ng lut Gh4G 3uZc t;@ phi lut Gh4G n=c t+ c" 3u- nh tH4i v=i nhFng c)ng =c c1+ t$ ch%c 3uZc t; m \j

[ATC GROUP] 3 l thnh vi:n v 0 c+m /;t th&c hi'n th7 th&c hi'n theo 3u- nh c1+ 3uZc t;@ jhFng 3unh " th. hi'n \j +ng tHong 3u4 tH7nh h i nhG s#u tHong nn /inh t; ton cSu! tHong " /inh 9o+nh 9ch v logistics c" nhFng iu /i'n thun lRi c *2n! ,ng th6i cUng to H+ th4ch th%c H5t l=n tHong h' thZng lut Gh4G 3uZc gi+ v 3uZc t;@ . h i nhG 3uZc t; tHong th6i /b c)ng nghi'G v th6i Su /inh t; tHi th%c! h' thZng lut Gh4G Gh4G \j li:n 3u+n t=i logistics 0 Rc h7nh thnh@ L*+& T'34,5 6-. ,76 899: 0 th+- th; Lut Thng mi ^aal! tHong " 9ch v logistics Rc th+- cho 9ch v gi+o nhn@ j[m 2oon! i Lut Eng h2i sf+ $i i Lut Eng h2i ^aao! 0 + lut hng h2i \j Gh? hRG 9Sn v=i lut 3uZc t;@ ,ng th6i v=i lut hng h2i c4c lut hng /h)ng! 6ng * ! 6ng srt! 6ng th1- n i +! lut h2i 3u+n! lut c4c t$ ch%c tCn 9ng! lut *2o hi.mm cUng H+ 6i@ j[m 2ook! \j chCnh th%c c)ng nhn K)ng =c to iu /i'n thun lRi cho tu *i.n H+ vo c2ng *i.n Jz]LPknQ@ jgh nh ^`oX2ool ng- n@a@2ool iu chenh hot ng logistics v jgh nh _lX2ooaXjPKO ng- 2a@^o@2ooa v vn t2i + Ghng th%cm l c s> Gh4G l8 H5t 3u+n tHDng t4c ng t=i /inh 9o+nh 9ch v logistics ti \j@ T"m li! 9ch v logistics \j l loi /inh 9o+nh th6i /b tHi th%c! tHong " -;u tZ th)ng tin "ng v+i tHg (c *i't 3u+n tHDng! nhng li +ng chu s& t4c ng n(ng n c1+ c4c 3ulut /inh t;! lut Gh4G th6i /b n)ng nghi'GA v tin c)ng nghi'GA@ KhCnh v7 th;! 9ch v logistics ti \j +ng c" c h i Gh4t tHi.n mnh nhng cUng g(G Gh2i th4ch th%c H5t g+go! gi h<i c4c 9o+nh nghi'G v KhCnh Gh1 Gh2i c" nhFng gi2i Gh4G thCch hRG m=i tHong h' thZng lut Gh4G to iu /i'n tZt hn . 9ch v logistics ti \j m+ng li hi'u 3u2 /inh t; l=n v *n vFng cho 5t n=c@ IV.NH;NG B<T CP CH=NH TRONG TH>C T V HNH i5t cG l=n nh5t hi'n n+- l h' thZng Gh4G lut iu chenh logistics thng mi ch+ ,ng * ! thi;u nh5t 3u4n! ch+ 3u- nh H{ Hng! Hnh mch v tH4ch nhi'm v gi=i hn 3u2n l8 giF+ c4c c 3u+n nh n=c tHong vi'c 3u2n l8 v hot ng logistics thng mi! nh5t l giF+ i K)ng thng v i ui+o th)ng vn t2i! 3u+ " 0 lm cho vi'c 3u2n l8 v iu hnh hot ng logistics thng mi cgn g(G H5t nhiu /h" /h[n@ jhiu c 3u+n QUN L? V "I U

[ATC GROUP]

th+m gi+ 3u2n l8! nhng ch+ c" m t c 3u+n iu hnh chung v logistics thng mi@ jg+- c2 Ei'G h i cUng /h)ng W4c nh Rc c 3u+n no 3u2n l8 chCnh Ei'G h i ngnh ngh logistics thng mi@ Kh|ng t+ cSn c" *=c t Gh4 tHong c)ng t4c 3u2n l8 hot ng logistics . to thun lRi cho c4c hot ng logistics thng mi Gh4t tHi.n@ E' thZng lut Gh4G n=c t+ +ng tVng *=c hon thi'n theo h=ng h i nhG 3uZc t;! h' thZng c2ng *i.n *rt Su Rc nh7n nhn 9i hn th)ng 3u+ 3u- hoch ti Tu-;t nh 2^aoXTPTTg ng- 2`@^2@2ooa 3u- hoch ;n n[m 2o2o v tSm nh7n 2o3o@ Tu- nhi:n ;n n+-! c2 h' thZng 3u- hoch v h' thZng lut Gh4G 0 * c l nhiu hn ch;: Thi;u ,ng * giF+ W#- 9&ng c2ng v /h+i th4c c2ng! thi;u ,ng * c4c loi h7nh vn t2i: Mrt! s)ng! *i.n! * m Khhng hn! We /so cont+ineH E-n9+i 3 cSu c" th. /so t2i tHDng cho GhsG t=i `nP`_ t5n! nhng cSu 6ng * che cho GhsG t=i 3o t5nm THong h' thZng c2ng ch+ h7nh thnh c2ng c" cSu n=c s#u t=i 22m theo chu}n s#u cho tu cont+ineH loi ^nP ^_@ooo Tt~m E' thZng th)ng tin *2o 2m 3u2n l8 cont+ineH mDi ni! mDi l|c ch+ Rc th&c hi'n tH:n h' thZng mng c1+ 3uZc gi+m j i 9ung v iu /i'n c5G GhsG hot ng logistics thng mi ch+ thZng nh5t giF+ c4c v[n *2n Gh4G lut iu chenh logistics thng mi! cgn g#- Ghin h cho 9o+nh nghi'G@ i.n h7nh l giF+ c4c 3u- nh ti jgh nh ^`oX2oolXjPKO Jn@a@2oolQ 3u- nh chi ti;t Lut Thng mi v iu /i'n /inh 9o+nh 9ch v logistics v gi=i hn tH4ch nhi'm Zi v=i thng nh#n /inh 9o+nh 9ch v logistics v jgh nh _lX2ooaXjPKO J^a@^o@2ooaQ v \n t2i + Ghng th%c v jgh nh _aX2o^^XjPKO J^o@^o@2o^^Q sf+ $i jgh nh _lX2ooaXjPKO@ i:n cnh "! vi'c 3u2n l8 hot ng c1+ c4c c)ng t- cung c5G 9ch v logistics thng mi s+u /hi 0 Rc c5G GhsG hot ng cgn ch+ ch(t ch! thi;u /i.m tH+ th6ng Wu-:n@ V.NH;NG N@I DUNG CH=NH CAN "I U CHBNH . *=c Su iu chenh nhFng *5t hRG l8 tH:n #- to iu /i'n cho logistics thng mi Gh4t tHi.n! ch|ng t+ cSn tG tHung vo c4c v5n chCnh s+u: Mf+ $i Lut Thng mi 2oon! Nc `! tH=c h;t l n i hm nh nghB+ v logistics S1 nh ch%c n[ng c1+ n"@ nh nghB+ v logistics cSn *+o g,m c4c n i 9ung c1+ 9#-

[ATC GROUP] 5 chu-n logistics thng mi tHong 3u2n l8 9#- chu-n cung %ng hi'n i@ " l 3u4 tH7nh lG /; hoch! th&c hi'n v /i.m so4t c" hi'u 3u2 s& lu#n chu-.n! lu /ho hng h"+! c4c 9ch v v th)ng tin c" li:n 3u+n tV i.m gZc ;n ni ti:u 9?ng theo |ng -:u cSu c1+ /h4ch hngA \ t:n Nc `! ngh Wem Wst sf+ $i thnh logistics thng mi! th+- v7 9ch v logistics v thut ngF logistics /h)ng n:n Rc Ghi:n #m theo ti;ng \i't l 9ch v l)P giPstCcA m giF ngu-:n l logistics@ KSn Wem Wst sf+ $i c4c 3u- nh v 3u2n l8 nh n=c v logistics! gi=i hn tH4ch nhi'm c1+ ng6i cung c5G 9ch v logistics thng mi! 3u- nh v iu /i'n /inh 9o+nh 9ch v logistics thng mi! nhcm hI tHR tCch c&c cho c4c 9o+nh nghi'G cung c5G 9ch v logistics c1+ \i't j+m Gh4t tHi.n! 3u+ " to thun lRi tZi + cho thng mi v Su t! n#ng c+o s%c cnh tH+nh c1+ thng mi@ jgoi vi'c cSn thi;t Gh2i sf+ $i nh nghB+ v 9ch v logistics! Lut Thng mi 2oon cUng cSn Gh2i sf+ $i nhiu chng! iu cho Gh? hRG v=i iu /i'n h i nhG /inh t; 3uZc t; v c4c c+m /;t tHong T$ ch%c Thng mi th; gi=i JTxQ v tHong ]Mt]j c1+ \i't j+m@ THong 3u4 tH7nh th&c hi'n D& 4n H so4t Gh4G lut /inh 9o+nh 9o \KKw ch1 tH7! c" nhiu 8 /i;n c1+ c4c 9o+nh nghi'G! c4c chu-:n gi+ Gh4G l8 0 Rc tG hRG S- 1 nhFng v5n l=n g#- c2n tH> cho hot ng c1+ 9o+nh nghi'G /inh 9o+nh Wu5t nhG /h}u v logistics thng mi! + H+ c4c /i;n ngh hRG l8 v /h2 thi . tH7nh KhCnh Gh1 v c4c - *+n c1+ TuZc h i Wem Wst! tHong " c" Lut Thng mi@ THong /hi ch6 TuZc h i th)ng 3u+ Lut Thng mi sf+ $i! ch|ng t+ cUng cSn ti;n hnh ng+- vi'c sf+ $i! to s& thZng nh5t c4c v[n *2n 9=i lut! nh5t l c4c v[n *2n 0 n:u tH:n #- nhcm to s& minh *ch v th)ng tho4ng cho c4c hot ng logistics thng mi Gh4t tHi.n@ TH=c h;t l nhFng 3u- nh v iu /i'n /inh 9o+nh! c5G GhsG v tH4ch nhi'm 9#n s& c1+ c4c nh cung c5G 9ch v logisticsv c4c 3u- nh v 9ch v logistics v vn t2i + Ghng th%c Gh? hRG v=i Lut Thng mi! c4c lut iu chenh c1+ mIi Ghng th%c vn t2i! Ei'G nh to thun lRi cho vn t2i ng6i v hng h"+ 3u+ *i:n gi=i giF+ c4c n=c Ti.u v?ng N: p)ng m> H ng JuNMQ v Ei'G nh /hung ]Mt]j v vn t2i + Ghng th%c@ \i'c 3u2n l8 nh n=c v iu hnh hot ng logistics c1+ KhCnh Gh1 cSn Rc c2i thi'n! tH:n c s> nhn th%c logistics thng mi l m t ngnh cung c5G 9ch v gi4 tH gi+ t[ng c+o cho thng mi! Su t v Gh4t tHi.n /inh t; c1+ 5t n=c! cSn hon thi'n 3u- nh v

[ATC GROUP]

logistics! coi vn t2i + Ghng th%c l m t * Ghn 3u+n tHDng c1+ logistics thng mi@ TV " cSn sf+ $i! *$ sung jgh nh ^`oX2ool jPKO v c4c jgh nh _lX2ooaXjP KO! jgh nh _aX2o^^XjPKO v vn t2i + Ghng th%c . thZng nh5t c4c 3u- nh li:n 3u+n ;n [ng /8 /inh 9o+nh v gi=i hn tH4ch nhi'm c1+ 9o+nh nghi'G /inh 9o+nh logistics@ Th&c hi'n Rc n i 9ung n- s gi|G cho vi'c 3u2n l8 v iu hnh > c5G vB m) Rc tZt hn! to thun lRi cho thng mi v logistics thng mi Gh4t tHi.n@ KSn c" s& GhZi hRG v hRG t4c hFu hi'u hn nF+ giF+ c4c i ! jgnh c" li:n 3u+n! tH=c h;t l i K)ng thng v i ui+o th)ng vn t2i tHong vi'c 3u2n l8 v iu hnh hot ng logistics thng mi c1+ \j! nh5t l tHong vi'c H+ c4c 3u- nh li:n 3u+n ;n hot ng logistics! nh 3u- nh thZng nh5t v t2i tHDng tHc We cho c4c loi cSu 6ng +ng sf 9ng v s W#- 9&ng m=i! 3u- nh v c5m We t2i vo thnh GhZ /;t hRG v=i +n ton gi+o th)ng v chZng ?n trc gi+o th)ng . /h)ng lm 2nh h>ng l=n ;n c4c hot ng logistics@ Kh|ng t+ n:n s=m thnh lG - *+n 3uZc gi+ iu GhZi hot ng logistics@ T[ng c6ng c)ng t4c /i.m tH+ c1+ jh n=c Zi v=i c4c 9o+nh nghi'G cung c5G 9ch v logistics thng mi! nh5t l c4c 9o+nh nghi'G n=c ngoi +ng hot ng ti \j! tHong vi'c th&c hi'n nghi:m chenh jgh nh ^`oX2oolXjPKO v logistics v jgh nh _aX2o^^XjPKO v vn t2i + Ghng th%c! nhcm 2m *2o s& cnh tH+nh lnh mnh giF+ c4c 9o+nh nghi'G /inh 9o+nh logistics thng mi@ \=i v+i tHg 3u2n l8 c1+ m7nh! KhCnh Gh1 cSn W#- 9&ng m t th. ch; Gh4G l8 minh *ch! /;t hRG v=i vi'c Gh4t tHi.n h' thZng /;t c5u h tSng ,ng * v 2m *2o +n ninh! +n ton 3uZc gi+ cho ngnh logistics! h=ng t=i m t ngnh logistics W+nh! 3u+ " to thun lRi cho logistics thng mi v c4c nh cung c5G 9ch v logistics Gh4t tHi.n c" hi'u 3u2 v *n vFng@ THong v+i tHg 3u2n l8 c1+ m7nh! chCnh Gh1 Ming+GoHe tG tHung vo *+ v5n : l5- Gh4t tHi.n /inh t; lm tHDng t#m! W#- 9&ng /;t c5u h tSng v + H+ c4c chCnh s4ch /hu-;n /hCch logistics Gh4t tHi.n Jnh c4c u 0i v thu;! ngu,n vZn cho v+-! hI tHR ngu,n l&c v o toQ \ m(t 3u2n l8 nh n=c! c4c hot ng logistics thng mi hi'n n+- 9o nhiu c 3u+n /h4c nh+u chu tH4ch nhi'm 3u2n l8! tHong " i K)ng thng chu tH4ch nhi'm chung

[ATC GROUP] 7 tH=c KhCnh Gh1 v vi'c 3u2n l8 nh n=c Zi v=i hot ng /inh 9o+nh 9ch v logistics@ Theo iu a jgh nh ^`oX2oolXjPKO Jn@a@2oolQ! i K)ng thng chu tH4ch nhi'm chung tH=c KhCnh Gh1 th&c hi'n vi'c 3u2n l8 nh n=c Zi v=i hot ng /inh 9o+nh 9ch v logisticsv i ui+o th)ng vn t2i! i K)ng thng! i Th)ng tin v THu-n th)ng tHong Ghm vi nhi'm v! 3u-n hn c1+ m7nh c" tH4ch nhi'm /i.m tH+ gi4m s4t c4c hot ng /inh 9o+nh 9ch v logistics li:n 3u+n! *+o g,m t$ ch%c /i.m tH+! gi4m s4t vi'c *2o 2m c4c iu /i'n /inh 9o+nh v tu#n th1 c4c 3u- nh Gh4G lut c1+ thng nh#n /inh 9o+nh 9ch v logistics tHong lBnh v&c Rc Gh#n c)ngv i p; hoch v Su t c" tH4ch nhi'm h=ng 9dn vi'c [ng /8 /inh 9o+nh 9ch v logistics theo 3u- nh hi'n hnh c1+ Gh4G lutv K4c i ! c 3u+n ng+ng i ! c 3u+n thu c KhCnh Gh1 c" tH4ch nhi'm GhZi hRG v=i c4c i n:u tH:n tHong c)ng t4c 3u2n l8 nh n=c v /inh 9o+nh 9ch v logistics@ #l n i 9ung 3u2n l8 nh n=c cSn Rc Wem Wst c2i ti;n nhcm to s& tG tHung tHong vi'c 3u2n l8 nh n=c v logistics thng mi n"i chung v 3u2n l8 che o Ei'G h i Do+nh nghi'G Dch v Logistics \i't j+m n"i Hi:ng@

[ATC GROUP]

DANH CCH NHDM ATC

^@ jgu-n Th Thu Ecng 2@ N+i Th Ninh 3@ piu iCch Enh `@ I Tubnh Eo+ n@ jgu-n Th Nq Dung k@ L: piu x+nh l@ on Th Th2o _@ iCch Li:n a@ Ohm phrc Ei;u ^o@ E, Eu- Eong