You are on page 1of 15

BAHASA ARAB UNTUK ANAK

A.SAMSUL MAARIF, M.Pd Dosen PKPBA UIN Maliki Malang HP: 08 !"8 "8# $%

Pendahuluan
Sala& sa'( as)ek )en'ing *ang )e+l( di)e+&a'ikan ole& g(+(

dala, )e,-ela.a+an ALA adala& ka+ak'e+is'ik sis/a. Dala, )e,ili&an ,a'e+i, ,e'ode, 'eknik, ,edia, ala' e0al(asi, dan 'e,)a' )e,-ela.a+an, )e+l( di)e+&a'ikan ka+ak'e+is'ik sis/a, *ai'( -a&/a sis/a 1%2 ,asi& -ela.a+ dan senang -e+-i3a+a 'en'ang lingk(ngan ,e+eka, 1$2 senang -e+,ain, 1"2 senang ,e,)+ak'ekkan ses(a'( *ang -a+( dike'a&(i4di)ela.a+in*a, 152 3ende+(ng senang -e+'an*a, 1 2 3ende+(ng senang ,enda)a'kan )eng&a+gaan, dan 1!2 3ende+(ng ,a( ,elak(kan ses(a'( ka+ena do+ongan da+i l(a+.

Pe,-ela.a+an -a&asa A+a- (n'(k anak a'a( Al67A+a-i**a&

Lil A'&8al 1ALA2 dala, -en'(k 0e+-al *ang -e+'(.(an ,enga.a+kan ke'e+a,)ilan ,e,-a3a Al69(+an dan doa6 daa se+'a -a3aan6-a3aan s&ala' 'ela& la,a -e+langs(ng di Indonesia. Kegia'an )e,-ela.a+an -a&asa A+a- i'( di)e+ki+akan 'ela& -e+langs(ng se.ak a/al ,as(kn*a aga,a Isla, ke Indonesia *ai'( )ada a-ad ke %$ 1M(&ai-an, $00$2.

Pe,-ela.a+an ALA se)e+'i i'( dilaksanakan di +(,a&6

+(,a& kel(a+ga ,(sli,, di ,as.id, ,(s&alla, ,ad+asa& dini*a&, a'a( di 'a,an )endidikan Al69(+an 1:P92 1;88end*, $00%2. Men(+(' s'a'is'ik 'a&(n %##0 1D&o8ie+, %##5 dala, ;88end*,$00%2 .(,la& ,ad+asa& dini*a& sa.a di Indonesia ,en3a)ai %!.!80 dengan $.5<#. <$ san'+i. Sedangkan .(,la& :P9 *ang di)e+ki+akan le-i& -an*ak -el(, ada da'a +es,in*a.

Sela,a ini '(.(an )e,-ela.a+an ALA se-agai,ana

'e+se-(' di a'as adala& (n'(k ,enga.a+kan ke'e+a,)ilan ,e,-a3a Al69(+an dan ,en(lis &(+(8 A+a- dala, lingk() 'e+-a'as. Sedangkan ,e'ode *ang di)akai adala& ,e'ode &a)alan. Un'(k )engenalan &(+(8 A+a- di)akai ,e'ode e.a a'a( '&a+i=a& &a.ai**a&.

KURIKULUM
Pe,-ela.a+an -a&asa A+a- (n'(k )endidikan 'ingka' dasa+, ('a,an*a di

Mad+asa& I-'idai*a&, sela,a ini ,enga3( ke)ada K(+ik(l(, Mad+asa& I-'idai*a& :a&(n %##5. Dala, k(+ik(l(, 'e+se-(' -a&asa A+a- disa.ikan ,(lai kelas 5. Se-agai )e+-andingan, (n'(k Sekola& Dasa+, -a&asa asing 'idak se3a+a .elas dise-('kan dala, k(+ik(l(,. Dala, s(+a' ke)('(san Mendiknas No. 058<454%##$ Ba- >III dise-('kan -a&/a sekola& dasa+ da)a' ,e,as(kkan )ela.a+an 'a,-a&an dala, k(+ik(l(,n*a se)an.ang 'idak -e+'en'angan dengan '(.(an )endidikan nasional. Be+kenaan dengan ke-i.akan 'e+se-(' 'e+-i' s(+a' ke)('(san lain No. 0!04U4%##" *ang ,en*a'akan -a&/a -a&asa Ingg+is da)a' dikenalkan ke)ada sis/a kelas 5 sekola& dasa+

Un'(k ,end(k(ng ke-i.akan ,engenai )e,-ela.a+an

-a&asa asing di 'ingka' dasa+ 'e+se-(' -e-e+a)a dae+a& 'ela& ,e,as(kkan -a&asa Ingg+is ke dala, ,(a'an lokal. Se-agai 3on'o& De)diknas ?a/a :i,(+ 'ela& ,engesa&kan k(+ik(l(, lokal -a&asa Ingg+is dengan s(+a' ke)('(san No. %<$4%05454#54SK. Dala, k(+ik(l(, ,(a'an lokal 'e+se-(' an'a+a lain dise-('kan -a&/a se'ela& ,en*elesaikan )endidikan dasa+, sis/a di&a+a)kan da)a' ,eng(asai -a&asa Ingg+is sede+&ana *ang ,eli)(i 00 kosa ka'a. K(+ik(l(, lokal 'e+se-(' ,e,(a' '(.(an )e,-ela.a+an, ,a'e+i, ,e'odologi, dan e0al(asi 1;. S(*an'o, $0002.

KARAKTERISTIK GURU DAN SISWA


Pe+an g(+( dala, )e,-ela.a+an sanga'la& )en'ing,

'e+le-i& lagi )ada )endidikan 'ingka' dasa+. @(+( se-agai -agian )en'ing da+i )+oses )e,-ela.a+an ,e,iliki 8(ngsi )e+en3anaan 1a'6'ak&'&i'&2, i,)le,an'asi 1a'6'an8idA2, dan e0al(asi 1a''a=/i,2 1Boo)e+, %#<#2.

Ke'iga 8(ngsi 'e+se-(' &a+(s da)a' di.alankan ole& se'ia) g(+(

'e+,as(k g(+( dala, )e,-ela.a+an ALA. Men(+(' )enga,a'an, )a+a g(+( ALA di 'a,an kanakkanak 1:K94:P92 dan sekola& dasa+ 1SDI4MI2 (,(,n*a 'idak ,e,iliki la'a+ -elakang )endidikan -a&asa A+a-. Han*a sediki' di an'a+a ,e+eka )e+na& ,engik('i )ela'i&an 'en'ang )e,-ela.a+an -a&asa A+a- (n'(k anak. Ak&i+6ak&i+ ini )e+&a'ian ,as*a+aka' 'e+&ada) )e,-ela.a+an -a&asa asing (n'(k anak se,akin -esa+. K&(s(sn*a -a&asa Ingg+is dan A+a-. Hal i'( diik('i )(la ole& ()a*a6()a*a )enge,-angan )e,-ela.a+an *ang dilak(kan ole& )a+a a&li dan g(+(6g(+( -a&asa.

Ken*a'aan 'e+se-(' ,e,-e+i da,)ak )osi'i8 )ada )+o8esi )e,-ela.a+an

-a&asa asing (n'(k anak. Dala, kon'eks ALA, i'( -e+a+'i -a&/a g(+( ALA di'(n'(' ,e,iliki ke'e+a,)ilan k&(s(s 1)+o8esional2 (n'(k ,enga.a+kan -a&asa A+a- )ada sis/a 'a,an kanak6kanak dan sekola& dasa+. Di sa,)ing ,e,iliki ke,a,)(an -a&asa A+a- *ang -aik, g(+( ALA &endakn*a .(ga ,e,iliki si8a' dan sika) ak'i8, k+ea'i8, ,en*enangkan, dan 'e+-(ka. P&ili) 1%## , dala, ;. S(*an'o, $0002 ,en*a'akan -a&/a ,e,-an'( sis/a (n'(k -ela.a+ dan -e+ke,-ang i'( le-i& )en'ing da+i )ada sekeda+ ,enga.a+kan -a&asa. I'( -e+a+'i -a&/a a)a-ila kegia'an a'a( ak'i0i'as *ang dilak(kan sis/a i'( ,en*enangkan, akan -e+kesan dan ,(da& diinga' ole& sis/a.

PRINSIP DASAR PEMBELAJARAN ALA


Sala& sa'( )+insi) (,(, )e,-ela.a+an adala& -a&/a

)e,-ela.a+an &endakn*a dilaksanakan dengan ,e,)e+'i,-angkan ka+ak'e+is'ik indi0id(al sis/a *ang ,en*angk(' )e+ke,-angan e,osional, )e+ke,-angan in'elek'(al, kondisi sosial, dan lingk(ngan -(da*a.

STRATEGI PEMBELAJARAN ALA


Un'(k ,e,ili& dan ,enen'(kan s'+a'egi )e,-ela.a+an ALA,

g(+( &endakn*a 'e+le-i& da&(l( ,e,a&a,i dengan -aik )+insi)6 )+insi) )e,-ela.a+an ALA dan ka+ak'e+is'ik sis/a *ang akan dia.a+. Ka+ak'e+is'ik sis/a 'e+se-(' an'a+a lain se)e+'i *ang 'ela& dise-('kan 'e+da&(l(, ,isaln*a sis/a 1%2 ,asi& -ela.a+ dan senang -e+-i3a+a 'en'ang lingk(ngan ,e+eka, 1$2 senang -e+,ain, 1"2 senang ,e,)+ak'ekkan ses(a'( *ang -a+( ike'a&(i4di)ela.a+in*a, 152 3ende+(ng senang -e+'an*a, 1 2 3ende+(ng senang ,enda)a'kan )eng&a+gaan, dan 1!2 3ende+(ng ,a( ,elak(kan ses(a'( ka+ena do+ongan da+i l(a+.

Di sa,)ing i'(, ada )e+'i,-angan lain *ang )e+l( di)e+&a'ikan ole& g(+( dala, ,e,ili&

,a'e+i se-agai,ana dike,(kakan ole& Di3k dan Ba+e* 1%#8 2, an'a+a lain a)aka& ,a'e+i )e,-ela.a+an 1%2 3(k() ,ena+ik, 1$2 isin*a +ele0an, 1"2 (+('ann*a 'e)a', 152 ,engand(ng in8o+,asi *ang di-('(&kan ole& sis/a, 1 2 -e+isi soal la'i&an, dan 1!2 -e+isi .a/a-an (n'(k la'i&an *ang di-e+ikan. As*6S*a-an 1dala, Ainin, $00$2 ,enge,(kakan -e-e+a)a )+insi) *ang &a+(s di)e+&a'ikan ole& g(+( dala, )e,ili&an ,a'e+i, *ai'( ,a'e+i )e,-ela.a+an di,(lai 1%2 da+i &al *ang dike'a&(i ole& sis/a ke &al *ang -el(, dike'a&(i, 1$2 da+i *ang )aling ,(da& ke *ang )aling s(li', 1"2 da+i *ang )aling sede+&ana ke *ang )aling ko,)leks, 152 da+i *ang kongk+i' ke *ang a-s'+ak, dan 1 2 da+i *ang )+ak'is ke *ang 'eo+i'is.

Be-e+a)a -en'(k )e+,ainan *ang da)a' dilak(kan dala,

)e,-ela.a+an ALA ,isaln*a 1%2 lag( 1al6 =as&ida&4alg&ina2, 1$2 3e+i'a 1al=is&s&a&2, dan 1"2 )e+,ainan 1al6la-2.

Rujukan
Ainin. $00$. Pe,ili&an Ma'e+i Pe,-ela.a+an Ba&asa A+a- (n'(k Anak6anak. Makala& 'idak di'e+-i'kan. Malang:

Uni0e+si'as Nege+i Malang.


An(ge+a&/a'i. $000. Ma'e+ial Sele3'ion and De0elo),en': @a,es, Songs, and S'o+ies. Makala& 'idak di'e+-i'kan.

Malang: S'a'e Uni0e+si'* o8 Malang.


Boo)e+, ?a,es M. %#<#. :&e :ea3&e+ as De3ision Make+. Blass+oo, :a3&ing SkillsC A Hand-ook. Massa3&se''s: D.B

Hea'& ang Bo,)an*


Di3k, Dal'e+ dan Ba+e*, Lo(. %#8 . :&e S*s'e,i3 Design o8 Ins'+(3'ion. London: S3o'', Fo+es,an and Bo,)an*. ;88end*. $00%. Pe'a Pe,-ela.a+an Ba&asa Aea- di Indonesia. ?(+nal Ba&asa dan Seni. Malang: Fak(l'asa Sas'+a UM. ;. S(*an'o. $000. Ba3kg+o(nd Kno/ledge on ;EL: Pol*3*, 3(++i3(ll(,, 'ea3&e+ and S'(den's B&a+a3'e+is'i3s.

Makala& 'idak di'e+-i'kan. Malang Uni0e+si'as Nege+i Malang


M(&ai-an .$00$. Pe,-ela.a+an Ba&asa A+a- (n'(k Anak. Makala& :idak di'e+-i'kan. Malang: Fak(l'as sas'+a UM. Ra3&,a*an'i. $000. Mae+ial Sele3'ion and De0elo),en': >o3a-(la+*, S'+(3'(+e, and :eF'. Makala& 'idak di'e+-i'kan.

Malang: S'a'e Uni0e+si'* o8 Malang.


S3o'', Dend* A dan E'+e-e+g, Lis-e'& H. %##0. :ea3&ing ;nglis& 'o B&ild+en. Ne/ Eo+k: Long,an