o: " : ¬:: ;:c:: nv::c o: n:v::c

www.swdaI.com 1
w¬ " i ¬ìnv o· q¬ nìvìiw n>on ·
q: :5ixw nviaw - q:wn :5ixw nn ·:v xn· nviaw ¬io·xa nvìiw ¬ìo·xi xn· qY Y>ìxw nn vnwn ·>n¬ .
q: :5ix x: nviaw x: - q:wn :5ix x:w nn nviaw ¬io·xa ·:v xn· x: nvìiw ¬ìo·xi xn· qY Y>ìxw nn xn .
w¬ " x ¬ìnv > q¬ nìvìiw n>on ·
n " an p nviaw xu - n ìY>x oxì ì:Y>ìx xYw nvìiw ¬nìx> ·Yv ìt ¬>> xoin ¬nìxn " ¬¬ì·ì nYìvi t .
i ¬ìnv to q¬ o·¬¬: n>on nìsoìn
n5ioa awx x:w nviaw ¬nx! xni ·:v n5io na·w· ¬nx! xn - ·s ' :n·n oJip ·:v n5io na·w· ¬nx! x5·n
aw ¬nx! x5·n :ax i: n!aviwn nJ·x n5io! oiwn :··n x:··n x: n5io: !aviwn isiai n5ioa awx x:w nvi xì " n
ìvìiwi ·:n·Yì xìYs·Y nìvìiwY o·¬¬:i x·Ysn¬x ' nx¬ x>·n ·Y··n¬ j·:n·t ·n: nìvìiwi¬ ' ·Yv n>ìo ni·w·
·ì nvìiw " nx¬ Y " xxsnx n·ws: ¬oxµ nìvìiw onoì ì·Yv ¬ox: ysnn o·¬¬: ono¬ ·:nµ xnY·n¬ xn¬ìx xYx :
ni " a ¬nin nr p xxsnx n·wsJ ¬oxp! iJ··ni niviawa q··ww nnn n·:v xxsn ¬oxp! iJ··n! o·¬!Ja q··ww nn o·¬!J
·vì " nìvìiwi¬ ¬i¬i w· Yì¬x ovoì nvìiw ·Yv n>ìo ni·w· ¬nx¬ x>·n ìY·sx ¬x oìwi Y··n xY nìvìiwi ·x¬ì Y
x n·ws:x xxsn ¬oxµ xYì xxsnx n·ws: ¬oxµ nìvìiw ono¬ jì·> " nxw> ìY·sx > nvìiw ·Yv n>ìo ni·w· ¬
sx " ·Yv n>ìo ni·w· ¬nx¬ ·xnì n>ìoi iwx xYw nvìiw ¬nx ìY·x> ·ìnì n·ws: Yv n¬tnì n·nvìiw j:·x¬nn n
n·ws: ¬oxµ oYìvYì ·ìn nvìiw ¬· xYx ni q··w xY nìvìiwi ·x¬ìi¬ n·Yv xxsn ¬oxµ¬ oìwn xY nvìiw
xo·x q¬·xY o·¬¬:iì xxsnn .
q¬ nìvìiw ¬ìxnn Yvi i ¬ìnv i·
·¬n in> " t q " ì>ì nosn ·Y·Yi nxn Yì>xY ¬ìox nxn Y>ìx xYw nvìiw ·nYw쬷 nì>Yni Y ' ni5:na xJ·an5!5
Yw쬷> n>Yn j·xw x¬inonì ' ·µ¬ jY·¬ x¬nx ¬nìo xìnw ntn oìµni " nx YoiY YYì> ¬ìo·xi nYn nvìiw j·xw Y
nìxnn iJ··n w·p: w·¬: xn:wa x¬naa :·v: jJ·¬nx j·5n! ¬: x:x jni ix:a n: nn5wn! ' i5i jJni· ' ix: xn:wa
·s n: nn5wn ' ¬ni:5 n: nn5wn ·5·n jn x:x ::i5 ¬io·xa inviaw :innw ¬wsx nixnn nx o··pn xinw ¬nxn
xJw·¬s ¬a5i ¬ius ¬sv :5xi :5ixw nviaw ¬nx! xa¬!5 xJn·pixi inviaw :inn qx·n nixnn nx :ua: xinw ¬nxn
iJx j·xw :·v: qnviaw o··pn·w ·!5 nixnn nx ¬iavi oip n:nn5: i: o·¬nix ¬x·> nìvìiwn o·¬¬:i ¬nìn ·n: j:nì
n>ìo nwvx xYw nvìiw j·i nn ·>ì ¬nìn nìvìiwi ¬ìox o·¬¬:i Yoì: ·:·xw iYìY nwìv ·:·xw n>ìo o:ìµ ¬nx
·:·x q>Yn ¬ìox ntì ¬nìn nt nn ·:sn nxn Y>ìx xYw nvìiwY iYìY Yìox xYwì j·xì ntn ·nYw쬷 Yw ìnvo v¬ì·
ì:nn ¬ìnYY ì:Y i5i nJ:5x·w i: ¬nix j·wiv !x·5 an5w ¬nxn ·n:wi¬·n :ax ' n·J·n jJ·u·pJ xin ¬i¬ai ji5J ¬a!
·Jnnni j:·! x¬naai ' i5i n5io niwv: x:w nixnn nx :ua: vawJ jJn! ' nx :ua: vawJa o:iv: n:n nviaw j·xw
j·a nwv nixna j·a nixnn o··pw j·a inviaw nvwn xiw nviaw oiwn nip:n a··nnJw x:x nwvn x: nixna
wJivn i·:v j·x jni·p ix nixnn n¬·av nvwa :ax inviaw :v ¬avi nixnn nx o··pw j·a nixnn :v ¬avi inviaw
: nixn o··p: vawJa j5i nip:n x:i ja¬p x: oi:5 nwvn inix nnnn nviawn " wJiv oiw i·:v j·x n j·a nviaw
·¬nx! iJ··ni nip:n x:i ja¬p x: nviawn nnnn nixnn :iuaa i·:v j·xw n:uawa j·a nn··pw5 ' aiwnJi ni5n qioa
i·a wi¬nx x:w nviaw ·nJ " nviawn ¬io·x j·xi ¬ni:5 xin ·J·o ¬nn !nivi vawin n·:v nviaw x:··n xp ·n onn u
·x :v :n ¬io·x j·xw ·s: nixnn ¬io·x :v :n x: :ax nip:n: i·:v j·:n ¬!Jni nviawn nwv nixn o··p: vawJai ¬io
·5n !avn: n:nn5: ·n! ¬·swi a·u·n: ix v¬n: n·a a·n5! ja¬pn x:x ain5n nuvn x: jni ix:a nJ·xw ·s: ja¬p:
i ·nvawJ ¬nxJw nixnn nx o··p: j·vawJw j·Jn onn jJ·¬nx!5 ¬nx! ·xn xni·p:i ¬!Ja j·a nviawa j·a i5i nn··px '
onn xn·x!5 n:i5i nì Yoì: ·:·xw iYìY nwìv ·:·xw n>ìo o:ìµ jìx> nwv nìxn Yìoii o·Yn o·¬¬:nì " nvìiwY n
oni xn·x¬>ì ·Yv n>ìo ni·w· ¬nx¬ ¬¬:¬ x·nì¬ x·nw ' YY> n·Yv Yn ¬¬:n j·x nwvn xY nìxni Yix o·¬¬:
xnì·µi xY qx nYìo·ii .
iw¬n ·w쬷n " q¬ o·¬¬: n>on x i ¬ìnv i
·!··x i5i n·:v xxsn ¬on·n! o·¬!J xJn! ' xxsnx n·wsJ ¬on·n! nviaw ·pisx: . ¬¬: j·x oYìvY¬ µ¬·nY x>·x xnn
·o¬x xY q>Ynì ¬¬: jìwYi nvìiw xYì nvìiw jìwYi ' ·:nni ' xxsnx n·ws: ¬ox¬ ì:··n ·:·xw¬ qY Y>ìx ·:·xw
¬¬: xYì nvìiw ì:··nì , nn ¬nìY> j:·o¬x ·:xw xYx ji¬µ> xn·w qnn ·:x µnì¬n ìx ji¬µ> ·Yv xn· qY Y>ìx ·:xw
qY Y>ìxw nn , n! x¬naa xJw·¬si qnv ¬a!n ·s oJip jJn! xni " n5 : " ·¬ia!: ·s ¬ox· ! , xxsn ¬on·n ·nJ xn
n! xin n·wsJx " qnv ·¬ia! nxJn: ·s ·:v ¬ox· p , ¬wa :5ix x:w ·:v ·¬n ¬nx n¬ina ¬inxn ¬o·x inr·x x·Jn! xni
¬a!a i¬!J ni:n: q·¬xw jJ·vinwx: x:x xa x:w nrn jiw:a ¬nx·w x¬n·n: ix: i·ax ia nnw oi·5 j·· nnwx x:wi
i·ax ia nnw oi·5 j·· n··nwi ¬wa n:·5x ·:v ·¬n ¬nixa o:iv:i oi·n inixn xai ¬i!Jw xini :xinw ¬nx!5i ¬i!Jn ,
x " xini i·ax ia nnw oi·5 ·:v nr oi· ·¬n ono ¬nx! J ·n ' j·· ninw: x:wi ¬wa :i5x: x:w i·ax ia nnw oi·a ¬i!J ,
i5 i·ax ia nnw oi·5 ·:v nr ¬55 ¬o·x inr·x ·n:wi¬·a n: ·Jn j·5ni ,' ·¬nx¬ xnì ' s w·¬i ' x¬ni o·nw nìvìiw
jn·nwn Y>ìx xYw viw: ·:·¬n ¬nx·w xYx nt jìwYi ¬nx·w x¬n·nY ìxY nvìiw ·Yv jn·nwn nY·>x , ·s j>ì ' ow
¬ " t wx·n jix i¬nì n " Y , nt jìwY ow ¬>tìn xYì j·s¬uxn ninJip x·Jn! xn xJn·pix! oiwni ninJip! x¬¬aa x:x
·¬nxi oJip ·:v jn·nwn n:·5x ¬nixa j·s¬uxn niviaw j·xi ' x:! ·pisx:i nviaw ·:v jn·nwn n:·5x ¬nx! ·nJ nviaw
o: " : ¬:: ;:c:: nv::c o: n:v::c
www.swdaI.com 2
x:i !n·a x:x inxv ·Jsa ¬55i ¬55 :5 :v nviaw ¬·5rn xpi!a nr jiw: i¬·5r·w , nìvìiwi ·n: onn j:·¬nx¬ xnì
Y>x· xYw viw: xìn ·¬n ¬nx·w xYx nt jìwYi xµì¬ ìxY nvìiwi ·Yv oYìviw n쬷s ì¬ox· ¬nx¬ j·nY>niì
¬·ìxi n¬ìs Ynx ·n·x¬ xY ox oYìviw n쬷sn , t o·:ìxxn niìwni n·nxxn nt jìwY>ì " ì:·nìi¬ nv¬ j>ì Y
t o·ns¬xn " jx> Y , ni ·x·Ys ·nYw쬷iì ¬ ' ¬i j!i· ' ¬i xJin ' ¬! ·oi· ' j!i· j·xì nvìiw jìwYi ¬¬: j·x¬ ·¬io x:ìn i¬ì
¬ì ¬¬: jìwYi nvìiw ' nvìiw jìwYi ¬¬: w·w ¬io ·oì· ] nvìiw w·ì [ ·µì ¬¬: jìwYi " o·i¬> n>Yn o·i¬ì ¬·n·¬ Y
5i " w¬isn! ·xn jJ·paw x:i n·wsJx xxsn ¬on·n ¬!J! x5n jJ·¬nx! w x:! ·Jw·: jJ·osni inipna x¬naa x·!na
xpi!a j¬nxn·n .
¬ " i ¬ìnv i q¬ o·¬¬: n>on j
n·:v xxsn ¬on·n! o·¬!J xJn! ·!··x - nviaw ·pisx: ·:v nr ¬55 n:·5x ¬nixi i·:v ¬55n ¬oixw ¬ni:5
xxsn jn n·wsJ ¬ox! , nr ¬55 :5ix x:w nviaw ¬nixw ¬ni:5 , jìwYi nvìiw j·x¬ vnwn xnnì jìwYi ¬¬: xYì ¬¬:
oìY> ì·¬i¬i j·x nti nt Yw q·Ynnw Y> q>Y·n nvìiw , j·µ¬si x·:nn¬ µ¬·nY x>·xì / o·¬¬: ) / i· q¬ ( ¬o·x ìnt·x
nvìiw jìwYi ¬¬: w· xnYx ¬wi Y>ìx xYw ·Yv ·¬n n¬ìni ¬ìnxn ¬nxp :5ix x:w xn! , siì ' o·nw nìvìiw
¬¬: jìwYi nvìiw w·¬ vnwn ·n: x¬ni jJ·¬nx! onn / o·¬!J ) / a5 q! ( ·xn xni nviaw ·:v jn·nwn n:·5x ¬nixa
·Jnn xn:x nviaw ·aa n·: ¬nxpi xin ¬!J! xJw·: , · " ìnY o·µ: xµì¬i ìxY ·:w·Y ·:n¬ Y ¬inxn ¬o·x inr·x! xinn!
v ¬o·x q¬! jJ·vinwx: x:x xnx x: n¬ina " wni nosnn · " ¬nxp ¬!J jiw:a ix·xina o:iv:i n·Jw·:a p! x: n , x·nni
onn! x:x jn·nw :5ix x:w nviaw ¬nx! x:x xJw·: ·xna ¬nx! xpi! ix: nviaw ·:v jn·nwn n:·5x jJ·¬nx! ·nJ
nviaw ·:v jn·nwn n:·5x ·nJ ¬nx ¬!J! xpi! xJw·: xin! oJip ·:v jn·nwn n:·5x ¬nixa nJ·n :·v: ¬nx! ·!··x
xpi! ix:i ¬ nv¬ j>ì " t n " xn ji i¬nì Y " t w " ntYì Y iw¬n o·>on " t x " Y , x:·¬ ·xni x·Ysx ·nYw쬷iì jJ·¬nx!
onn ¬¬ ' vnwnì ìn··Yv x·Ys ·oì· ·i¬ì ¬¬: jìwYi nvìiw j·xì nvìiw jìwYi ¬¬: j·x ·¬io x:ìn ·i¬ì ·i¬ì j¬ì·
o·i¬> jY xn··µ¬ , in¬n Yix " t j " ·µ··¬ xY¬ ¬n·nYì x·xìo q:n ·wìiwY x>·Y¬ ìYw o·¬¬: nì>Yni in> Y
ìn··:w·Yi xn¬ nvìiw ¬µ·vì ¬¬: ¬µ·vn ìxY ìn·n ·:nn ¬¬: jìwYi nvìiwì nvìiw jìwYi ì¬nxw ¬¬: ·x¬ì xYx
ì·s¬ jì·> nvìiw jìwYi ì¬nxw ¬¬:¬ ·:nn¬ xìn n쬷 j·¬n xYx ìn··:w·Yi j·ìw xY nvìiwì ¬¬:¬ j··xìoi j:·¬nx
vx ìnxv Yv nvìiw ¬ìoxY j·ìw ìiYì " xn·n ¬· µ¬µì¬n jìwYi ì¬nx xYw s nt ¬>> nvìiw ¬nxw nvìiwi j>ì ·ìn
¬µ·viì ¬¬: jìwY ¬µ·vi x>n¬ j··xìoi¬ xYx ¬· j·¬n ·:nn nvìiwi nt ¬>>n ìnY·>x ¬ìoxY j·ìw ìiYì ì·sw jì·> ·Yv
j:·¬··x nvìiw jìwY .
in¬ " n µ¬s nìvìiw nì>Yn o
! n5:n
iniw¬a iJ·xw ¬a! :v vawJw5 o·¬inx o·¬a! nna , :v jaix¬ vawJw jia5 ¬wa :5x· x:w ix n¬inoa q:· x:w jivnw
nra xxi·5i , jiìx¬ Yw ìn·iY o:>:ì jìvnw ¬ivì ì·o>:n n:n· xYwì ìn·ii jìvnw o:>· xYw jiìx¬ viw: ox Yix
oì:x xìn ·¬nw ¬ìos jiìx¬ jiìx¬ nv¬n xYw ì·o>:n n:n:ì * ìnìwvY ìY ¬ìoxn ¬i¬ Yv ¬ivw i··n jìvnwì , xYw
¬i¬ Yv xYx nt viw: ìnìw¬i xìnw nra xxi·5 :5 j5i .
n µ¬s nìvìiw nì>Yn n:wn qo>
! n5:n
!a " i5i iniw¬a iJ·xw ¬a! :v vawJw5 x ' i5i in·aa jivnw oJ5· x:w jaix¬ vawJ ox :ax ' . ì:·i¬ ·¬i¬ Yv ¬ìon in>
tì " ¬oìxw ysnn Yv Yn xìnw ·sY o:ìµi xYx ìYw ¬ìoxY Yì>· o¬x j·xw ì·¬i¬ j·in ·:·xì Y o:ìµi 쬷in Yv ìnìx
xx nvìiwi ¬ox·Y ì·Yv nYn n:·xì o¬xn Yv nYn x·nw ·sY nvìiw jìwYi xY Yix " >v nvìiwn ì·Yv Yiµ· > " Y .
vx ìnìw¬i xìnw ¬i¬ Yv viw: xìnw ¬nxnw ì:·i¬ ¬iìow ¬nìY ¬wsxì " viwìnn Yv nvìiwn nYn xYw s
n nìµYn n·Yv i··nnnY " w Yiµ ìY·x> ·ìnì nxµ ì·Yv nYn n ¬i¬i w· ovo nxµì ¬i¬i ¬nt·Y q·¬xw j·:vY nvìi
ax¬ni " nra ia·wn x: ! :
ì¬ jn·o nv¬ n¬ì· qì¬v jnYìw
n q·vo
r· u [ ¬¬ì:n : qnv Y>ìx xYw , ìx : qnv Y>ìxw , ·ìn xY ¬· ìY·sx , nt jìwY¬ > ì < ¬¬: jìwY xYì xìn nvìiw jìwY , n· [
¬¬:w xY ox ) x ( nìxn nìwvY . u· [ ·xn¬ jì·> ìn·nì x:w·Y ·xni ¬¬:·nY ·w:·x¬ ìn··nìsi xYx¬n x:¬ , YµnY j·x
n¬nn q·¬xi , o·¬!Ja wx¬ ni:p ianJ· x:w ·!5 . 5 [ > r < jìwYi nvìiwì nvìiw jìwYi ì¬nxw ¬¬:¬ ¬nìxw ·n w·ì
¬¬: , ) i ( n쬷 j·¬n ·:nn ; x5 · [ nviaw jiw:a ix·xinw ni¬·rJa in·ni , ¬iox :5n ·¬a!: .
nv¬ n¬ì· qì¬v jnYìw oY¬ jn·o
x· q·vo
i5 r5 [ ¬¬: jìwYi nx·xìnw nvìiw , ¬nxw jìx> : nvìiw ·Yv nt ¬>> nY·>x , ¬ìox .
o: " : ¬:: ;:c:: nv::c o: n:v::c
www.swdaI.com 3
ìw " x:·:n n¬ì¬nn n¬ìn·i v¬ì: n - nnµ jn·o nv¬ n¬ì·
. in¬n ¬iìow jì·> ì:·¬i¬Y ¬ìtn:ì " µ¬ xìnw nìiìwni inì> xìn q·x n쬷 ovon xìn nvìiw jìwYi ¬¬:w j
j:i¬¬n , v ¬i>ì in¬n nìiìwnw ·nv¬ Yv nY " in¬n Yw ìxY oiì¬ j " in¬nY o·onì·n nnn µ¬ ìn:·: j " on Yix j
iw¬n Yw " x . in¬n ·¬i¬ì ·¬·n nwµ xY iìw·n ¬nx Yix " µ¬ xìn nvìiw jìwYi xìnw ovon ìxY niìwni j
·sxì wnn ìi j·xw ¬i¬ xìnw ovon ' j:i¬¬n µ¬ xìn ¬¬: jìwYi ìx·xìn o q! o·¬!Ja ¬xian5 " v i " ¬nx xJ·a¬ x
jJa¬!n :n· :a ·xni ·Jnp!5 o:iv: in¬n Yw xnxìYsì " x¬nì j " ¬ jn·oi w " wi ì " ìi w· Y>xnnw Y>ìx ·:·xw xìn v
ì·i j··vì wnn " ·¬ jn·o ¬ " oi x " o t " x µ ' in¬n ·¬i¬iw qxì " n wnn ìi w·w n·ii ·¬··n niìwni j " xYw jì·> n
j·x ·¬µn ìnwx ov n·ii xi· xYw ox ·> n·in ¬ox wnn ìi . ¬i¬ ·x¬ì µnì¬nn ìi¬µ· xYw nt ¬i¬ ox nnvnì
>vì xìn wnn ìi j·xw " x¬nYì YµnY j·vnìwì n¬ìn ¬ìo·x jx> j·x s " oxì nvìiw jìwYi x·xìnw jì·> ¬¬: jx> j·x w
in¬nY " >v j " ¬v ìY·sx j·¬·nn nìxn nxµ oìµni s " :>ì ¬ " Y , nxµ xìn nY¬ Yìv:Y xYwì o·iw YiµY ox ·¬nì
nìxn : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful