REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UPRAVE

Nacrt Prijedloga zakona br._____

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI

Zagreb, prosinca 2009.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske. II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

Zakonom o postupku primopredaje vlasti (Narodne novine broj 94/04. i 17/07) propisano je da državni dužnosnici koji su članovi skupština trgovačkih društava, predsjednici i članovi nadzornih odbora trgovačkih društava, za koja je Hrvatski sabor utvrdio da su od posebnog državnog interesa, stavljaju članstvo u tim tijelima na raspolaganje tijelu koje ih je imenovalo. Sukladno opredjeljenju Vlade Republike Hrvatske, da se članovi nadzornih odbora trgovačkih društava ne imenuje iz redova državnih dužnosnika, već da to budu stručnjaci imenovani na temelju prethodno provedenog javnog natječaja, koji će moći stručno obavljati ovaj posao, Vlada Republike Hrvatske je također predložila izmjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, kojim se predlaže brisanje odredbe koja je propisivala mogućnost članstva dužnosnika u najviše do 2 nadzorna odbora trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. Obzirom da se prema predloženim izmjenama spomenutog Zakona članovi nadzornih odbora trgovačkih društava više neće imenovati iz redova državnih dužnosnika, Prijedlogom ovog Zakona predlaže se brisati dio odredbe članka 7 . stavka 1. Zakona o postupku primopredaje vlasti kojom je propisano da državni dužnosnici koji su predsjednici i članovi nadzornih odbora trgovačkih društava za koja je Hrvatski sabor utvrdio da su od posebnog državnog interesa, stavljaju članstvo u tim tijelima na raspolaganje tijelu koje ih je imenovalo. To je ujedno osnovno pitanje koje se predlaže urediti ovim Prijedlogom zakona. III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Provedba ovog Zakona ne zahtjeva osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu. IV. vlasti. V. TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM Prilaže se tekst Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o postupku primopredaje

Uz Prijedlog za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o postupku primopredaje vlasti, prilaže se tekst odredbe Zakona o postupku primopredaje vlasti (Narodne novine, broj 94/04. i 17/07.) koja se mijenja.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI Članak 1. U Zakonu o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj 94/04. i 17/07.) u članku 7. u stavku 1. brišu se riječi: „predsjednici i članovi nadzornih odbora trgovačkih društava,“. Članak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“

Obrazloženje

Uz članak 1. Ovom odredbom predlaže se izmjena članka 7. stavka 1. Zakona o postupku primopredaje vlasti, na način da se briše dio odredbe kojom je propisano da državni dužnosnici koji su predsjednici i članovi nadzornih odbora trgovačkih društava za koja je Hrvatski sabor utvrdio da su od posebnog državnog interesa, stavljaju članstvo u tim tijelima na raspolaganje tijelu koje ih je imenovalo, a sukladno predloženim izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti kojim se predlaže brisanje odredbe koja je propisivala mogućnost članstva državnih dužnosnika u najviše do 2 nadzorna odbora trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. Uz članak 2. Ovom odredbom utvrđuje se stupanje na snagu ovog Zakona.

TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA Prilaže se tekst odredbe članka 7. Zakona o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj 94/04. i 17/07) koja se mijenja: „Članak 7. Državni dužnosnici koji su članovi skupština trgovačkih društava, predsjednici i članovi nadzornih odbora trgovačkih društava, za koja je Hrvatski sabor utvrdio da su od posebnog državnog interesa, stavljaju članstvo u tim tijelima na raspolaganje tijelu koje ih je imenovalo. Osobe koje obnašaju dužnost iz stavka 1. ovoga članka dužne su staviti članstvo na raspolaganje u roku od 15 dana od dana stupanja Vlade na dužnost. Vlada će o članstvu stavljenom na raspolaganje odlučiti u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.“

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful