You are on page 1of 86

Writer By Bi Anh Khoa

Word 2010 Tutorials

BAK
i Hc Ngoi Ng & Tin Hc
155 S Vn Hnh P.13 Q.10 HCM City
Phone: 0938.63.63.98
4/19/2011

Design By Bi Anh Khoa

Mc Lc
A.

TAB File: .................................................................................................................. 2

B.

TAB Home: ............................................................................................................ 17

C.

TAB Insert: ............................................................................................................ 26

D.

TAB Page Layout: .................................................................................................. 41

E.

TAB References: ................................................................................................... 50

F.

TAB Mailings: ........................................................................................................ 58

G.

TAB Review:.......................................................................................................... 66

H.

TAB View: ............................................................................................................. 73

I.

Tab Header & Footer Tools .................................................................................. 75

J.

TAB Equation Tools: ............................................................................................. 77

K.

TAB Picture Tools: ................................................................................................ 78

L.

TAB Table Tools: ................................................................................................... 79

M. TAB Drawing Tools ............................................................................................... 84


Bonus ............................................................................................................................ 85

1|Page

A. TAB File:

2|Page

3|Page

4|Page

5|Page

6|Page

7|Page

8|Page

9|Page

10 | P a g e

11 | P a g e

12 | P a g e

13 | P a g e

14 | P a g e

15 | P a g e

16 | P a g e

B. TAB Home:

Group Clipboard

17 | P a g e

Group Font

18 | P a g e

19 | P a g e

Group Paragraph

20 | P a g e

21 | P a g e

Group Styles

22 | P a g e

23 | P a g e

24 | P a g e

Group Editing

25 | P a g e

C. TAB Insert:

Group Pages

26 | P a g e

Group Table

27 | P a g e

Group Illustrations

28 | P a g e

29 | P a g e

30 | P a g e

31 | P a g e

Group Link

32 | P a g e

33 | P a g e

34 | P a g e

Group Header & Footter

35 | P a g e

36 | P a g e

Group Text

37 | P a g e

38 | P a g e

39 | P a g e

Group Symbol

40 | P a g e

D. TAB Page Layout:

Group Themes

41 | P a g e

42 | P a g e

Group Page Setup

43 | P a g e

44 | P a g e

45 | P a g e

Group Page Background

46 | P a g e

47 | P a g e

Group Paragraph

Group Arrange

48 | P a g e

49 | P a g e

E. TAB References:

Group Table of Contents

50 | P a g e

51 | P a g e

Group Footnotes

52 | P a g e

Group Citations & Bibliography

53 | P a g e

Group Citations & Bibliography

54 | P a g e

55 | P a g e

Group Index

56 | P a g e

Group Table of Authorities

57 | P a g e

F. TAB Mailings:
Trn ti liu (Mail Merge)
6.1 Cc Khi nim
Trn th
Trong thc t, i khi chng ta cn phi in vn bn gi cho nhiu ngi chng hn nh th mi, phiu bo
im, giy chng nhn, bng tt nghip
Thay v phi g nhng thng tin ca tng ngi vo ni dung ca tng giy chng nhn (rt d nhm ln),
ta c c th dng cng c Mail Merge gii quyt vn trn mt cch nhanh chng.
Tp tin data source
Mt file cha d liu ngun thng c trnh by di dng bng biu n gin nh table, sheet (ca
Excel, Access) bo m s ct, hng v ni dung trong cc .
Tp tin main document
Mt file vn bn mu c trnh by hon chnh
a. Form letter
Bc 1. To tp tin Main chnh trong WORD nh sau
Cng Ty TNHH XYZ
999 Pasteur, Q.1, TP.HCM
8223344

Ngy 30 thng 10 nm 2009

TH MI

Knh gi:
Sinh nm:
a ch:
Mi sp xp thi gian n d cuc phng vn tuyn nhn s cho Cng ty.
Thi gian:

gi, ngy

a im:
Gim c
Trn Vn A
58 | P a g e

Bc 2. To tp tin ngun d liu trn Excel vi cc ct c tn tng ng (ch l tn ct khng


nn vit du ting vit, v phi bt u d liu ngay ti Cell A1).
* Ch : tp tin d liu ny bn c th to bng WORD, tuy nhin nu th hin trong Excel bn s
c li hn nu bng d liu c h tr nhiu php tnh v hm phc tp.
OBC HOTEN

PHAI NS

DIACHI

THPHO

BANG

ng

inh nh Qu

Nam

1965 11 L Li

TP.HCM

H L Ngc

1966 22 Thy Vn

Vng Tu

ng

Hong vn Bnh

Nam

1975 33 L Lai

TP.HCM

44 L Thng
ng

Phan thnh Tm
Nguyn

Nam

1970 Kit

TP.HCM

Thy

Hng

1968 55 L Thnh Tn

TP.HCM

ng

Trn Ha Bnh

Nam

1969 66 L Thi T

Bin Ha

77

Trn

Hng Th

Du

L Th Mng Vn

1973 o

Mt

ng

L Vn Li

Nam

1967 88 Ng c K

TP.HCM

Hng th Ngc H

1968 99 Hng Vng

Vng Tu

1969 96 Pasteur

TP.HCM

Hong
B

Tng

th

L
H

Bc 3. Trn tp tin Main chnh trong Word

59 | P a g e

Chn Start Mail Merge trn tab Mailings v sau chn Step by Step Mail Merge Wizard.

Trnh Wizard s m ra mt ca s bn phi ti liu. Ca s ny c th di chuyn bng chut n mt v tr


mi trn mn hnh v bn cng c th thay i kch c ca n.

60 | P a g e

thc hin merge mail cn phi qua 6 bc, bn lm theo hng dn bng cch chn nhng ty chn ph
hp ri nhn Next di cng ca hp thoi, nu mun quay li th nhn vo Previous.
Trong mc Select document type chn sn Letters. Chn Next qua bc 2

Trong mc Select sartting document chn sn Use the current document. Chn Next qua bc 3

Trong mc Select recipients nhn nt Browse. Chn va m file danh sch excel lu.

61 | P a g e

Chn Sheet1, OK

hp thoi Mail Merge Recipents, ta c th loi b hoc trch lc nhng hng khng mun to th mi.
Nhn OK.
Nhn Next qua bc 4.

62 | P a g e

Trong mc Write your letter, nhn chn More items

t con tr text v tr xc nh trong vn bn mu, ni cn chn d liu vo, ln lt chn cc field vo


trong main document nh sau:

63 | P a g e

Nhn Next sang bc 5, bc ny nhn vo nt >> xem trc cc th mi tip theo

Nhn nt Next sang bc th 6.

64 | P a g e

Chn Print nu mun in cc th mi trc tip ra my in, chn Edit indidual letters nu mun xem trc
cc th mi trong vn bn.

Trong hp thoi Merge to New Document c th chn to ra ton b cc th mi c trong danh sch hoc
ch chn to th mi cho mt s ngi.
b. Envelopes
To nhng b th bng cch Mail Merge. Thc hin tng t phn From letter nhng chn Envelops thay v
chn From letter bc1.
c. Labels
To nhn bng cch Mail Merge. Thc hin tng t phn From letter nhng chn Labels thay v chn
From letter bc1.
d. Catologes

65 | P a g e

To vn bn kiu danh sch bng cch Mail Merge. Thc hin tng t phn From letter nhng chn
Catologes thay v chn From letter bc1.
Ribbon cng l mt cch hu ch to mt Mail Merge v qu trnh x l rt ging vi cc bc trong
trnh Wizard. Bng cch s dng thanh Ribbon, bn s c th truy cp vo nhiu tnh nng hn, chng hn
nh t ng kim tra tm li trc khi bn hon tt vic ha trn. Ngoi ra cn c nhng yu t nng cao,
chng hn nh s dng cc trng th hin cc thao tc hoc tnh ton trong ti liu.

Nhng lnh bn dng trn Tab Mailings trong bn nhm sau:


- Start Mail Merge: y l im bt u t ni bn chn mt loi ti liu v sau chn, to, hoc chnh
sa danh sch ngi nhn.
- Write & Insert Fields: y l ni bn c th chn cc Merge Field v s dng Rules th hin cc thao
tc tnh ton cho ti liu.
- Preview Results: Bn cnh vic xem li ti liu ha trn, bn c th s dng tnh nng kim tra li mt
cch t ng.
- Finish: Hon thnh merge v kt hp cc ti liu c nhn ca bn vo mt ti liu ton din, hay in chng
ra hoc gi th in t.

G. TAB Review:

66 | P a g e

67 | P a g e

Group Language

68 | P a g e

Group Comment

Group Track Changes

69 | P a g e

Group Changes

70 | P a g e

Group Compare

71 | P a g e

Group Protect

72 | P a g e

H. TAB View:

Group Document Views

Group Show

73 | P a g e

Group Zoom

Group Window

74 | P a g e

I. Tab Header & Footer Tools

75 | P a g e

76 | P a g e

J. TAB Equation Tools:

77 | P a g e

K. TAB Picture Tools:

78 | P a g e

L. TAB Table Tools:

Group Table Style Options

Group Table Style

79 | P a g e

Group Table

80 | P a g e

81 | P a g e

Group Row & Colums

Group Merge & Cell Size

82 | P a g e

Group Alignment & Data

83 | P a g e

M. TAB Drawing Tools

84 | P a g e

Bonus

85 | P a g e