P. 1
managementul resurselor umane

managementul resurselor umane

|Views: 0|Likes:
Published by Ionica Ion
ok
ok

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ionica Ion on Feb 27, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

DRAGULIN ION SCOALA DE MAISTRI Anul II

09/12/2013

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Managementul resurselor umane este un cencept de la !" cup #nde e ca e se e$e " la
$#l%s%$#a& p%l#t#c#le& p %cedu #le '# p act#c#le cu a(ut% ul c" % a sunt c%ndu'# an!a(a)##* Cu alte cu+#nte& este domeniul funcţional al managementului care cuprinde: 1. recrutarea, 2. utilizarea, 3. perfecţionarea/optimizarea, 4. disponibilizarea personalului dintr-o organizaţie în vederea realiz rii funcţiilor !i atingerii obiectivelor organizaţionale, precum !i pentru obţinerea satisfacţiei acestuia în raport cu activitatea depus . ,n acest sp# #t& este $%a te cla c" -ana!e-entul e$#c#ent al esu sel% u-ane este esen)#al succesulu# une# % !an#.a)##* ,n plus& atunc# c/nd esu sele u-ane sunt ne!l#(ate sau c%nduse nec% espun."t% & % !an#.a)#a 0ncetea." de a -a# $# p %spe " '# p%ate c1#a s" e! ese.e* Cea -a# d#$#c#l" p %2le-" pent u eu'#ta une# % !an#.a)## 3cel pu)#n 0n pe #%ada de t an.#)#e4 este p %p #a e# sc1#-2a e* Ast$el c"& sc1#-2a ea st uctu ## % !an#.a)##l% a t e2u# s" a#2" 0n +ede e sc1#-2a ea -et%del% '# p %cedu #l% -ana!e #ale '# ap%# a -#(l%acel% te1n#ce '# te1n%l%!#ce* Ia aceste sc1#-2" # p%t $# as#!u ate nu-a# de un -ana!e-ent pe $% -ant al esu sel% u-ane*

Descrierea componentelor managementului resurselor umane
Recrutarea cup #nde -%dal#t")# de ac1#.#)#%na e de c"t e % !an#.a)#e a c%-peten)el% '# cal#$#c" #l% necesa e 2une# des$"'u " # a act#+#t")#l% spec#$#ce* ,n p #nc#p#u& e5#st" t e# -%dal#t")# esen)#ale de ec uta e6 1* aut%p %duc)#a 7 p #n ucen#c#e '# d#+e se $% -e de 8'c%al" #nte n"9 ca e c%nduc la pe $ec)#%na ea/ eal%ca ea #nte n" a esu sel% u-ane& 2* ecu !e ea la p#a)a -unc## 7 ad#c" %2)#ne ea d#n e5te #% a pe s%nalulu# !ata cal#$#cat& 3* pa t#c#pa ea la p %! a-e -#5te de cal#$#ca e 7 de e5e-plu cele pent u #nse )#a t#ne #l% '# ec%n+e s#a p %$es#%nal"* Utilizarea esu sel% u-ane cup #nde u -"t%a ele categorii de activit ţi6 1* sala #.a ea '# st#-ula ea pe s%nalulu# 7 apl#ca2#le at/t at #2u)##l% cu ente c/t '# cel% supl#-enta e: 2* p %-%+a ea '# p %#ecta ea ca #e e# 7 c%ncepe ea p %cedu #l% de p %-%+a e '# a+ansa e 0n #e a 1#a % !an#.a)#e# 3pe 2a.a un% c #te ## cla de$#n#te4 '# a planu #l% de succes#une

1

a ce ut" 3d#sc#pl#na p edat"& n#+el de 'c%la #tate& etc*4& 34 desc #e ea l%culu# de -unc" 7 ec1#pa-ente& -ate #ale '# esu se d#sp%n#2#le& <4 n#+elul sala #ulu#& ! ada)#a '# p #-ele& =4 nu-ele 'e$ulu# d# ect 3de e5e-plu& 'e$ul de cated "4& >4 nu-" ul '# nu-ele c%le!#l% d#n cated " sau depa ta-ent& ?4 #dent#tatea c%lect#+el% de ele+# la ca e este al%cat p%stul espect#+& @4 0nc" ca ea p%stulu#.cated a& nu-" ul de % e& 94 p #nc#palele %2#ect#+e '# esp%nsa2#l#t")# pe s%nale '#& dac" este ca.+%lta ea pe s%nalulu# d#n % !an#.+%lta ea p %$es#%nal"9 7 0n ca e accentul se -ut" pe ne+%#le #nd#+#duale de de. "ob design# ca e sta2#le'te6 1* l%cul $#ec" u# p%st 0n st uctu a '# $unc)#%na ea % !an#." %lul espect#+* A%l%s# ea acestu# #nst u-ent este e5t e.a ea esu sel% u-ane* Perfecţionarea/optimizarea esu sel% u-ane se e$e " la $% -a ea '# de.se at/t la n#+elul -#n#-al sau esen)#al& c/t '# la cel de.at 0n ela)##le pat %nat.ate instrumente e$e #t%a e la ut#l#.+%lta ea pe s%nalulu#9 7 0n ca e accentul cade pe ne+%#le % !an#.a)#e# 7 '# 8de." ## esu sel% u-ane& ele-entul c uc#al este evaluarea at/t a c%-peten)el% c/t '# a pe $% -an)el% * De aceast" clas" de act#+#t")# este #nt#.#ce '# c%nd#)##le de luc u4& t%ate acestea e$e #ndu.+%lta e 0n p %$es#e* .a)#e* B #-ul pas este #dent#$#ca ea c%-peten)el% necesa e p%stulu# espect#+& 0n ap% t cu cele e5#stente* U -ea.n ult#-a pe #%ad" p%t $# #dent#$#cate t "s"tu # n%# ale $% -" ## pe s%nalulu# d#n 0n+")"-/nt* Ast$el de+#ne e+#dent" t ece ea6 2 .ate& statut s%c#al d#$e en)#at '# ecun%a'te e s%c#al"& $% -a e c%-un"& et1%s spec#$#c& etc*4* De ase-enea se $ace d#$e en)#e ea 0nt e 8de.ultatel% ce ute pe s%ane# ca e pe $% -ea.% p %$es#e94& cu especta ea ce #n)el% ecun%scute 0n d%-en#u 3e5#sten)a unu# set spec#$#c de cun%'t#n)e '# -et%d%l%!## spec#al#.an!a(at* Ea t e2u#e s" cup #nd"6 14 nu-ele p%stulu#& 24 $unc)#a !ene al" a p%stulu# '# e5pe t#.a e 3de$#n#t de R* Me t%n d ept 8s%c#al#.n cad ul ut#l#.ul& ale ! upulu# de -unc" d#n ca e $ace pa te 3de e5e-plu& ale c%lect#+ulu# de cated "4& 104 l#-#ta aut% #t")##& 114 ela)##le cu alte depa ta-ente d#n 'c%al"& cu p" #n)##& c%-un#tatea& a!en)## ec%n%-#c#& aut% #t")#le l%cale&etc* 3* definirea rolului 7 #dent#$#ca ea '# c%-un#ca ea e5pectan)el% % !an#.# a2#l* 2* fişa postului 3"ob description# este d%cu-entul cel -a# $ ec+ent ut#l#.a e.le!at" pe $ec)#%na ea/%pt#-#.a)#%nale e$e #t%a e la act#+#tatea ce t e2u#e sau este depus"& desc #se $unc)#%nal '# pe 2a.a)#e#& 2* spec#$#ca)##le de pe s%nal 3cal#$#ca ea $% -al"& cun%'t#n)ele& e5pe #en)a& apt#tud#n#le '# capac#t")#le necesa e& s%l#c#t" #le $#.a e 0nt .a)#%nal" de%a ece e+#t" sup a0nc" ca ea/su20nc" ca ea une# anu-#te pe s%ane* .3-a# ales pent u p%stu #le de -ana!e-ent4 p ecu.a ea esu sel% u-ane sunt6 1* definirea postului 3"ob definition.de ut#l" 0n de.+%lta ea % !an#." ale!e ea $% -el% %pt#-e de p e!"t# e 0n +ede ea anul" ## decala(ulu# d#nt e 8necesa 9 '# 8e5#stent9* A% -a ea pe s%nalulu# d#dact#c t#nde t%t -a# -ult sp e p %$es#%nal#.'# sta2#l# ea le!"tu ## 0nt e $% -a e '# p %-%+a ea 0n ca #e ": 3* ec%-pensa ea '# sanc)#%na ea 7 sta2#l# ea p %cedu #l% de ec%-pensa e& de sanc)#%na e da '# a cel% de c%ntesta)#e '# pl/n!e e* Cele -a# $ ec+ent ut#l#.

in conditii determinate. Fisa postului este unul dintre documentele pe baza carora se o!icializeaza angajarea si salarizarea personalului unei !irme. #are este scopul !isei postului$ 3 . Fisa postului este un document asumat si semnat de salariat la angajare. Pentru angajat.% 9 • ac1#. precum si caracteristicile personale necesare angajatului pentru indeplinirea cerintelor postului.ent" # % ale& cu su #& sta!## cu su # lun!#& p ep%nde ent te% et#ce cent a ea pe #nd#+#d p %! a.sta2#l#t de c"t e 8cl#ent9& la n#+el de 'c%al" sau de ! up 0nt" # ea pe $% -an)e# ţ m$nt& aceasta este !/nd#t" 0n -%d un#ta & Disponibilizarea esu sel% u-ane se e$e " at/t la c%nced#e e c/t '# la pens#%na e& ut#l#. in conditii determinate.#l% & al ! upu #l% '#/sau al % !an#. in cadrul organizatiei in care lucreaza./ndu.dete -#nat de 8$u n#.n ceea ce p #+e'te formarea personalului din înv cu t e# etape $unda-entale6 1* $% -a e #n#)#al"& 2* #nse )#a p %$es#%nal"& 3* $% -a ea c%nt#nu"* sp #(#n pent u stud#u aut%c%ndus la n#+elul #nd#+#.a)##l% $% -a e #nte n" 30n/l/n!" 'c%al"4 du at" $le5#2#l" a $% -" ## cu su # p #n c% esp%nden)"& pac1ete #n$% -a)#%nale& p %#ecte& c%nsultan)" cu su # scu te& p ed%-#nant -et%d%l%!#ce cent a ea pe ! up/ec1#p" '# 'c%al" p %! a. Pentru angajat. postul reprezinta o suma de activitati pe care trebuie sa le indeplineasca.#)#a de cun%'t#n)e • . modalitatea de recompensare. standardele de per!ormanta. se p %cedu # spec#$#ce '# 0n c%n$% -#tate cu planu # 2#ne puse la punct* T%t a#c# sunt a2% date '# p %2le-ele le!ate de succes#une& -a# ales 0n p%stu #le -ana!e #ale* BOSTUL este componenta principala care permite organizarea activitatii unei societati si stabilirea sarcinilor si responsabilitatilor angajatilor. postul este componenta principala care permite organizarea activitatii unei societati si stabilirea sarcinilor si responsabilitatilor angajatilor. conditiile de lucru. in cadrul organizatiei in care lucreaza. postul reprezinta o suma de activitati pe care trebuie sa le indeplineasca.de la: • cu su # p %$es% • • • • • • tut% ate d# ect de la: c"t e • • • • • • • $% -a e e5te n" du at" p edete -#nat" a $% -" ## p e. "in perspectiva !irmei. FISA POSTULUI Fisa postului este un document care precizeaza sarcinile si responsabilitatile ce i revin titularului postului.

c%n$l#ct de -unca 3ut#l#. evaluare si promovare a angajatilor. !sadar. .asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare. Cine raspunde de realizarea fisei postului Factorii implicati in realizarea fisei postului sunt: specialistii din departamentul de resurse umane-sunt implicati intotdeauna in elaborarea fisei postului. sesizeaza ori de cate ori este nevoie sa se reproiecteze fisa postului sau sa se elaboreze una noua. dar si atunci cand se redacteaza pentru prima data fisa unui post (ocupantii postului sunt primii care pot furniza date reale. un reprezentant al top managementului -de obicei directorul general. fisa postului este un document obligatoriu. Conflictele de munca: Prin conflicte de munca se intelege conflictele dintre salariati si angajatori privind interesele cu caracter economic profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca! "rice conflict de munca se intemeiaza pe e#istenta unui raport juridic de munca generat de un contract colectiv sau individual de munca! Cele d%ua n%t#un# $%l%s#te de le!#u#t% pent u dese-na ea d#sputel% d#nt e pa tene ## s%c#al# .precizarea cunostintelor.stabilirea indatoririlor si responsabilitatilor postului. seful ierarhic-este implicat in elaborarea fisei postului mai ales daca este vorba despre un post nou sau despre imbogatirea unui post. concrete despre sarcinile si activitatile pe care le indeplinesc pe postul respectiv . in asa fel incat oricui sa-i fie clar care sunt asteptarile pentru postul respectiv.sustinerea deciziilor de angajare. si trebuie adusa la cunostinta salariatului chiar de la incheierea contractului. .existenta unei baze concrete si clare pentru compararea posturilor si determinarea nivelului de salarizare.Fisa postului este un instrument managerial important atata vreme cat serveste urmatoarelor scopuri: . Fisa postului si regulamentul intern sunt purtatoarele autoritatii angajatoruluica organizator al activitatii salariatilor -si pot fi instrumente extrem de eficiente care conduc la atingerea obiectivelor firmei. . chiar cei angajati pe postul respectiv-atunci cand este cazul revizuirii fisei postului sau imbogatirii postului. anexa la contractul individual de munca. abilitatilor si a altor calificari necesare ocuparii postului respectiv.at de le!#slat#a -a# n%ua& #nclus#+ n%ul C%d al -unc##4 s# l#t#!#u de -unca*** < . care aproba fisa postului si are decizia finala. . raspund de pastrarea acestui document. aptitudinilor.

#ce ea d eptulu# la ! e+" p%ate #nte +en# nu-a# 0n ca.at pent u %cupa ea unu# p%st& e$u.#a #nc1e#e ## sau -%d#$#ca ## c%nt actulu# #nd#+#dual de -unca& neplata de cat e an!a(at% a #nde-n#.u #le '# pent u cate!% ##le de sala #a)# p e+".at#e#*** B%t $# -ent#%nate ca e5e-ple de c%n$l#cte de -unca6 c%n$l#ctul decu !and d#n e$u.ute e5p es de le!e* Ba t#c#pa ea la ! e+"& p ecu.B%t $# -ent#%nate ca e5e-ple de s#tuat## ca e p%t !ene a c%n$l#cte de -unca u -at%a ele6 e$u.a ea aceste#a cu especta ea le!## nu ep e.a $# d eptu #le de as#!u " # s%c#ale& +ec1#-ea 0n -unc" pent u pe #%ada ! e+e#* = .'# % #ce alte aspecte le!ate de ! e+" se e!le-entea." p #n le!e spec#al"* Be pa cu sul de ul" ## ! e+e#& sala #a)## ! e+#'t# 0'# p"st ea.#nt" 0nceta ea +%lunta " '# c%lect#+" a luc ulu# de c"t e sala #a)#* Ba t#c#pa ea sala #a)#l% la ! e+" este l#2e "* N#c# un sala #at nu p%ate $# c%nst /ns s" pa t#c#pe sau s" nu pa t#c#pe la % ! e+"* L#-#ta ea sau #nte .a ea& declan'a ea '# des$"'u a ea ! e+e#& p %cedu #le p eala2#le declan'" ## ! e+e#& suspenda ea '# 0nceta ea ! e+e#& p ecu.ul an!a(at% ulu# de a #nsc #e % pe s%ana la c%ncu sul % !an#.#nt" % 0nc"lca e a %2l#!a)##l% sala #a)#l% '# nu p%t a+ea d ept c%nsec#n)" sanc)#%na ea d#sc#pl#na " a sala #a)#l% ! e+#'t# sau a % !an#." % se #e de d eptu # decu !/nd d#n ap% tu #le de -unc"& cu.at pent u %cupa ea unu# p%st& c%n$l#ctul !ene at de nul#tatea*** SOLUTIONAREA CONALICTELOR Sala #a)## au d eptul la ! e+" pent u ap" a ea #nte esel% p %$es#%nale& ec%n%-#ce '# s%c#ale* G e+a ep e.at% #l% ! e+e#* M%dul de e5e c#ta e a d eptulu# de ! e+"& % !an#.'# % !an#.ul an!a(at% ulu# de*** B%t !ene a c%n$l#cte de -unca u -at%a ele s#tuat##6 ne#ndepl#n# ea de cat e an!a(at% a %2l#!at#e# de #n$% -a e& cu %ca.ul an!a(at% ulu# de p #-# un cand#dat la c%ncu sul % !an#.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->