Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng

TAÄP LEÄ ! "# BA$
&'

"%$A MATLAB

LEÄ ! "# BA$

"huù (ù) Caùc leänh ñeàu vieát baèng chöõ thöôøng, nhöng vì taùc giaû muoán vieát hoa ñeå ngöôøi xem tieän theo oõi! *' Leänh A + a" Co#ng u$ng% ,Pur-ose. &aø bieán chöùa 'eát (uaû ma)c ñ*nh! b" +iaûi th,ch% ,/es0ri-tion. -hi thö$c hieän moät leänh naøo ñoù maø chöa coù bieán chöùa 'eát (uaû, thì ./0&/1 laá2 bieán /n3 laøm bieán chöùa 'eát (uaû ñoù! c" 4, u$% ,E1a2-3es. 567 an3 8 7 4' Leänh "L5"K a" Co#ng u$ng% ,Pur-ose. 0ho#ng baùo ngaø2 giôø hieän ta$i! b" Cuù 9haù9%,+(nta1. c 8 cloc' c" +iaûi th,ch% ,/es0ri-tion. :eå tho#ng baùo e; ño$c ta uøng haøm <ix! " 4, u$% ,E1a2-3es. c 8 cloc' c8 7!=e>==?@ 5!==7= =!==A= =!=5== =!==?= =!=A5= =!=B=7 c 8 <ixCcloc'" c 8 5==7 A 5= ? A? ? 6' Leänh "5MP%TE7 a" Co#ng u$ng% ,Pur-ose. Cho bieát heä ñieàu haønh cuûa maù2 vi t,nh ñang 3öû u$ng .atlab! b" Cuù 9haù9% ,+(nta1. com9uteD Ec,mF 8 com9uteD 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ JK/R+ HKT 676 +4HS% GH/I.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng c" +iaûi th,ch% ,/es0ri-tion. c% chöùa tho#ng baùo heä ñieàu haønh cuûa maù2! m% 3oá 9haàn töû cuûa ma tDaän lôùn nhaát maø maù2 coù theå laøm vieäc ñöô$c vôùi .atlab! " 4, u$% ,E1a2-3es. U Ec,mF8com9uteD c8 GCVWR

m8 5!7AXBe>==Y 8' Leänh /ATE a" Co#ng u$ng% ,Pur-ose. 0ho#ng baùo ngaø2 thaùng naZm hieän ta$i b" Cuù 9haù9% ,+(nta1. 3 8 ate c" 4, u$% U 38 ate 38 5=6/9D65==7 9' Leänh "/ a" Co#ng u$ng% Chu2eån ñoåi thö mu$c laøm vieäc! b" Cuù 9haù9% c c iDetoD2 c !! 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ JK/R+ HKT 656 +4HS% GH/I.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng c" +iaûi th,ch% c % cho bieát thö nu$c hieän haønh! iDetoD2% ñöôøng a;n ñeán thö mu$c muoán laøm vieäc! c !! chu2eån ñeán thö mu$c caá9 cao hôn moät baäc! :' Leänh "L" a" Co#ng u$ng% [oùa cöûa 3oå leänh! b" Cuù 9haù9% clc c" 4, u$% clc, <oD i% 5B, home, / 8 Dan CB", en ! ;' Leänh "LEA7 a" Co#ng u$ng% [oùa caùc ñeà mu$c tDong boä nhôù! b" Cuù 9haù9% cleaD cleaD name cleaD name7 name5 name? cleaD <unction3 cleaD vaDiable3 cleaD mex cleaD global cleaD all c" +iaûi th,ch% cleaD% xoùa taát caû caùc bieán 'hoûi vuøng laøm vieäc! cleaD name% xoùa caùc bieán ha2 haøm ñöô$c ch\ Da tDong name! cleaD <unction3% xoùa taát caû caùc haøm tDong boä nhô!ù cleaD vaDiable3% xoùa taát caû caùc bieán Da 'hoûi boä nhôù! cleaD mex% xoùa taát caû caùc taä9 tin !mex Da 'hoûi boä nhôù! cleaD% xoùa taát caû caùc bieán chung! cleaD all% xoùa taát caû caùc bieán, haøm, vaø caùc taä9 tin !mex 'hoûi boä nhôù! &eänh naø2 laøm cho boä nhôù tDoáng hoaøn toaøn! <' Leänh /ELETE 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ JK/R+ HKT 6?6 +4HS% GH/I.

n ñeán thö mu$c caàn lieät 'e#! *4' 3eänh /&+P 0hö$c hieän% GH/I.atlab.atlab! b" Cuù 9haù9% emo c" +iaûi th. JKLMC 0NOPQR+ JK/R+ HKT 6A6 +4HS% GH/I.ch% <ile name% te#n taä9 tin caàn xoùa! n% bieán chöùa ñoái töô$ng ñoà ho$a caàn xoùa! Reáu ñoái töô$ng laø moät cöûa 3oå thì cöûa 3oå 3eõ ñoùng la$i vaø b* xoùa! =' Leänh /EM5 a" Co#ng u$ng% Cha$2 chöông tDình ma)c ñ*nh cuûa . . chöông tDình naø2 minh ho$a moät 3oá chöùc naZng cuûa .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng a" Co#ng u$ng% [oùa taä9 tin vaø ñoái töô$ng ñoà ho$a! b" Cuù 9haù9% elete <ilename elete Cn" c" +iaûi th.ch% <ilename% te#n cuûa taä9 tin! **' Leänh /&7 a" Co#ng u$ng% &ieät 'e# caùc taä9 tin vaø thö mu$c! b" Cuù 9haù9% iD iD name c" +iaûi th.atlab! *>' Leänh /&A7? a" Co#ng u$ng% &öu vuøng thaønh <ile tDe#n ñ^a! b" Cuù 9haù9% iaD2 <ilename c" +iaûi th.ch% emo% laø chöông tDình coù 3a]n tDong tDong .ch% iD% lieät 'e# caùc taä9 tin vaø thö mu$c coù tDong thö mu$c hieän haønh! iD name% ñöôøng a.

JKLC 0NKLR+ *6' Leänh E"!5 a" Co#ng u$ng% 0hö$c hieän% GH/I. neáu tDình baø2 tDö$c tieá9 chuo.atlab U i39Cnum" .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng a" Co#ng u$ng% 0Dình baø2 noäi ung cuûa bieán Cx" Da maøn hình b" Cuù 9haù9% i39 Cx" c" giaûi th.atlaba" num 8 . . u$% U num8Ca.i '2ù tö$ thì chuo. JKLC 0NKLR+a num 8 GH/.ch% x% laø te#n cuûa ma tDaän ha2 laø te#n cuûa bieán chöùa chuo.i '2ù tö$ ñöô$c ña)t tDong aáu _` " 4.atlab U num8E5 = = 7F num 8 5 = = 7 U i39Cnum" 5 = = 7 U num8aGH/.i '2ù tö$. JKLMC 0NOPQR+ JK/R+ HKT 6B6 +4HS% GH/I.

.ch Hieån th* A con ?!7A7c 3oá 3au aáu chaám Hieån th* 7A ?!7A7BY5cB?BdYXY con 3oá 3au aáu chaám Hieån th* a$ng ?BBe7?? 9ha#n 3oá cuûa 9haàn ngu2e#n nhoû nhaát Hieån th* 3oá > öông ha2 a#m 4.n! *:' Leänh !5ME a" Co#ng u$ng% 0hö$c hieän% GH/I.n caùch 3öû u$ng caùc leänh tDong .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Hieån th* ha2 'ho#ng hieån th* @!m! b" Cuù 9haù9% echo on echo o<< c" +iaûi th.atlab! b" Cuù 9haù9% hel9 hel9 to9ic c" +iaûi th. u$ oøng leänh ñang thi haønh tDong <ile boDmat long boDmat Dat boDmat > *9' Leänh !ELP a" Co#ng u$ng% höôùng a. JKLMC 0NOPQR+ JK/R+ HKT 6c6 +4HS% GH/I.ch% hel9% hieån th* vafn taft caùc mu$c höôùng a.ch% on% hieån th* oøng leänh! o<<% 'ho#ng hieån th* oøng leänh! *8' Leänh @57MAT a" Co#ng u$ng% :*nh a$ng 'ieåu hieån th* cuûa caùc con 3oá! Cuù 9haù9 boDmat 3hoDt +iaûi th.n! to9ic% te#n leänh caàn ñöô$c höôùng a.

5= =A 5==7 F x8 7 U l8lengthCx" l8 c *<' Leänh L5A/ a" Co#ng u$ng% Ra$9 <ile töø ñ^a vaøo vuøng laøm vieäc! b" Cuù 9haù9% loa loa <ilename loa <ilename 0hö$c hieän% GH/I.nh chieàu aøi cuûa vectô x! x 8 E= 7 5 ? A B c X d YF l 8 length Cx" l 8 7= U x8E=7 =Y XX. Y XX 5= A 5==7 . JKLMC 0NOPQR+ JK/R+ HKT 6X6 +4HS% GH/I.nh chieàu aøi cuûa vectô! b" Cuù 9haù9% l 8 length Cx" c" +iaûi th.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng :em con tDoû veà ñaàu vuøng laøm vieäc! b" Cuù 9haù9% home *.ch% l% bieán chöùa chieàu aøi vectô! " 4.' Leänh LE AT! a" Co#ng u$ng% 0. u$% t.

atla9 maù2 t.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng loa <iname!exten3ion c" +iaûi th.ch% to9ic% te#n leänh caàn ñöô$c höôùng a.ch% loa % na$9 <ile matla9!mat loa <ilename% na$9 <ile <ilename!mat loa <ilename!exten3ion% na$9 <ile <ilename!exten3ion 0aä9 tin naø2 9haûi laø taä9 tin a$ng ma tDaän coù ngh^a laø 3oá coät cuûa haøng öôùi 9haûi baèng 3oá coät cuûa haøng tDe#n! -eát (uaû ta ñöô$c moät ma tDaän coù 3oá coät vaø haøng ch.nh xuaát hieän tho#ng baùo hLut o< memoD2i thì leänh 9ac' coù theå tìm thaá2 moät 3oá vuøng nhôù coøn tDoáng maø 'ho#ng caàn 9haûi xoùa bôùt caùc bieán! &eänh 9ac' giaûi 9hoùng 'ho#ng gian boä nhôù caàn thieát baèng caùch neùn tho#ng tin tDong vuøng nhôù xuoáng cö$c tieåu! 4ì .atlab (uaûn l2ù boä nhôù baèng 9höông 9haù9 xeá9 choàng ne#n caùc ñoa$n chöông tDình .ch% Reáu nhö 'hi 3öû u$ng .nh laø 3oá coät vaø haøng cuûa taä9 tin vaZn baûn tDe#n! *=' Leänh L55K@57 a" Co#ng u$ng% Hieån th* taát caû caùc leänh coù lie#n (uan ñeán to9ic! b" Cuù 9haù9% loo'<oD to9ic c" +iaûi th.n! 4>' Leänh PA"K a" Co#ng u$ng% gaf9 xeá9 la$i boä nhôù tDong vuøng laøm vieäc! b" Cuù 9haù9% 9ac' 9ac' <ilename c" +iaûi th. JKLMC 0NOPQR+ JK/R+ HKT 6d6 +4HS% GH/I.atlab coù theå laøm cho vuøng nhôù b* 9ha#n maûnh! So ñoù 3eõ coù nhieàu vuøng nhôù coøn tDoáng nhöng 'ho#ng ñuû ñeå chöùa caùc bieán lôùn môùi! &eänh 9ac' 3eõ thö$c hieän% > löu taát caû caùc bieán le#n ñ^a tDong moät taä9 tin ta$m thôøi laø 9ac'!tm9! > xoùa taát caû caùc bieán vaø haøm coù tDong boä nhôù! 0hö$c hieän% GH/I. .

atlab! b" Cuù 9haù9% (uit 46' Leänh +&CE a" Co#ng u$ng% Cho bieát 3oá oøng vaø 3oá coät cuûa moät ma tDaän! b" Cuù 9haù9% 8 3ile Cx" 0hö$c hieän% GH/I.n! 9ath C9"% ña)t ñöôøng a.n môùi! " 4.n coøn baùo thieáu boä nhôù thì baft buoäc 9haûi xoùa bôùt caùc bieán tDong vuøng nhôù ñi! 4*' Leänh PAT! a" Co#ng u$ng% 0a$o ñöôøng a.n ñang coù! b" Cuù 9haù9% 9ath 9 8 9ath 9ath C9" c" +iaûi th. boä nhôù! Gac'!<iname cho 9heù9 cho$n te#n taä9 tin ta$m thôøi ñeå chöùa caùc bieán! Reáu 'ho#ng ch\ Da te#n taä9 tin ta$m thôøi thì .ch% 9ath% lieät 'e# taát caû caùc öôøng a.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng > laá2 la$i caùc bieán töø taä9 tin 9ac'!tm9! > xoùa taä9 tin ta$m thôøi 9ac'!tm9! 'eát (uaû laø tDong vuøng nhôù caùc bieán ñöô$c goä9 la$i hoa)c neùn la$i toái ña ne#n 'ho#ng b* laõng 9h. . JKLMC 0NOPQR+ JK/R+ HKT 6Y6 +4HS% GH/I.atlab tö$ laá2 te#n taä9 tin ñoù laø 9ac'!tm9! Reáu ñaõ uøng leänh 9ac' maø maù2 va. lieät 'e# taát caû caùc ñöôøng a.n ñang coù! 9% bieán chöùa ñöôøng a.n ñeán thö mu$c c%jlvtnjmatlab 9 8 _ %jS/jmatlab`k 9ath C9"k 44' Leänh B%&T a" Co#ng u$ng% 0hoaùt 'hoûi . u$% ña)t ñöôøng a.n.

nF 8 3ile Cx" m 8 3ile Cx.5" c" +iaûi th.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Em. JK/R+ HKT 6 7= 6 +4HS% .7" n 8 3ile Cx.B c X dF x8 7 5 ? A B c X d Caùc ba$n chuù 2ù veà caùch nhaä9 7 ma tDaän% U x8E7 5 ? AkB c X dF x8 7 B 5 c ? X A d U 83ileCx" 8 5 A U m83ileCx.ch% x% te#n ma tDaän! % te#n vectô coù 5 9haàn töû. 9haàn töû thöù nhaát laø 3oá 9haàn töû coøn la$i laø 3oá coät! m. u$% ta coù ma tDaän a x8 B 7 c 5 c ? d A oøng.n% bieán m chöùa 3oá oøng. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. bieán n chöùa 3oá coät " 4.7" 0hö$c hieän% GH/I. U x8E7 5 ? A.

nF83ileCx" m8 5 n8 A 48' Leänh T?PE a" Co#ng u$ng% Hieån th* noäi ung cuûa taä9 tin! b" Cuù 9haù9% t29e <ilename c" +iaûi th.5" n8 A U Em. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. @!mat.ch% <ilename% te#n <ile caàn hieån th* noäi ung! &eänh naø2 tDình baø2 taä9 tin ñöô$c ch\ Da! 49' Leänh D!AT a" Co#ng u$ng% &ieät 'e# caùc taä9 tin @!m. JK/R+ HKT 6 77 6 +4HS% .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng m8 5 U n83ileCx. @!mex! b" Cuù 9haù9% mhat 0hö$c hieän% GH/I.

JK/R+ HKT 6 75 6 +4HS% .ch% mho% lieät 'e# taát caû caùc te#n bieán ñang toàn ta$i tDong boä nhôù! mho3% lieät 'e# te#n bieán.' Leänh D!5E D!5+ a" Co#ng u$ng% 0ho#ng tin veà bieán ñang coù tDong boä nhôù! b" Cuù 9haù9% mho mho3 mho global mho3 global c" +iaûi th.atlab ha2 taä9 tin! b" Cuù 9haù9% mhich <unname c" +iaûi th.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng mhat iDname c" +iaûi th.ch% <unname% laø te#n leänh tDong . !mex coù tDong thö mu$c hieän haønh! iDname% te#n thö mu$c caàn lieät 'e#! 4:' Leänh D!&"! a" Co#ng u$ng% [aùc ñ*nh chöùc naZng cuûa <unname laø haøm cuûa .atlab ha2 te#n taä9 tin " 4. u$% mhich inv inv i3 a buil 6in <unction mhich < c%jmatlabjbinj<!m 4.ch% mhat% lieät 'e# te#n caùc taä9 tin !m.ch thöôùc. 3oá 9haàn töû vaø xeùt caùc 9haàn aûo coù 'haùc = 'ho#ng! mho global vaø mho3% lieät 'e# caùc bieán tDong vuøng laøm vieäc chung! 0hö$c hieän% GH/I. !mat. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. '.

JKLMC 0NOPQR+ GH/I.Arith2eti0 5-erators.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng &&' "AF" T5AF 0oaùn töû > 6 @ !@ j !j TG$ HAI K?F TGJ KAL" B&EÄT Co#ng u$ng *' "aù0 toaùn töû soM hoï0 .ch thöôùc"! 0Döø ma tDaän hoa)c ña$i löô$ng vo# höôùng Ccaùc ma tDaän 9haûi coù cuøng '.ch thöôùc"! Rha#n ma tDaän hoa)c ña$i löô$ng vo# höôùng Cma tDaän 7 9haûi coù 3oá coät baèng 3oá haøng cuûa ma tDaän 5"! Rha#n töøng 9haàn töû cuûa 5 ma tDaän hoa)c 5 ña$i löô$ng vo# höôùng Ccaùc ma tDaän 9haûi coù cuøng '. JK/R+ HKT .ch thöôùc"! 0hö$c hieän chia ngöô$c ma tDaän hoa)c caùc ña$i löô$ng vo# höôùng C/j1 töông ñöông vôùi inv C/"@1"! 0hö$c hieän chia ngöô$c töøng 9haàn töû cuûa 5 ma tDaän hoa)c 5 ña$i löô$ng vo# höôùng Ccaùc ma tDaän 9haûi coù cuøng '.ch 6 7? 6 +4HS% 0hö$c hieän% GH/I.) Coäng ma tDaän hoa)c ña$i löô$ng vo# höôùng Ccaùc ma tDaän 9haûi coù cuøng '.

ch thöôùc"! &uõ2 thöøa ma tDaän hoa)c caùc ña$i löô$ng vo# höôùng! &uõ2 thöøa töøng 9haàn töû ma tDaän hoa)c ña$i löô$ng vo# höôùng Ccaùc ma tDaän 9haûi coù cuøng '.ch thöôùc"! n @ v. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.nh maûng A B c A B c 6? 6? 6? 6? 6? 6? A 7= 7d 9heù9 toaùn 3ai 0hö$c hieän% GH/I. u$% Gheù9 t.nh ma tDaän 7 x x` x>2 5 ? 75? B c X ? x>5 A B x@2 x`@ 2 A x @ 2` 9heù9 toaùn 3ai ?5 B c x! @ 2` 9heù9 toaùn 3ai 5 x!@ 5 A c A xj2 7ceX x!j 2 6 7A 6 Be5 +4HS% d 7= 75 75 7B 7d 5 x@5 A c x! @ 2 x`!@ 2 xo5 xo2 2` 2 Gheù9 t. JK/R+ HKT .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng thöôùc"! e !e n ! 0hö$c hieän chia thuaän 5 ma tDaän hoa)c ña$i löô$ng vo# höôùng C/e1 töông ñöông vôùi /@invC1""! 0hö$c hieän chia thuaän töøng 9haàn töû cuûa ma tDaän naø2 cho ma tDaän 'ia Ccaùc ma tDaän 9haûi coù cuøng '.

JK/R+ HKT 6 7B 6 +4HS% .) 0oaùn töû p q q8 p8 88 68 Co#ng u$ng go 3aùnh nhoû hôn! go 3aùnh lôùn hôn! go 3aùnh lôùn hôn hoa)c baèng! go 3aùnh nhoû hôn hoa)c baèng! go 3aùnh baèng nhau caû 9haàn thö$c vaø 9haàn aûo! go 3aùnh baèng nhau 9haàn aûo! 0hö$c hieän% GH/I.7e3ationa3 5-erators.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 5 7e5 5jx 7 ?e5 = xe2 = = xe5 = 7ec = 7e? = 7e5 7e5 7 ?e5 xn2 9heù9 toaùn 3ai x!n 2 x!e 5 x!e 2 5!e x 5 7 5e? 7eA 5eB 7e5 7e5 7 ?e5 7e5 ?5 X5Y 7 xn5 9heù9 toaùn 3ai x!n 5 A Y 5 5nx 9heù9 toaùn 3ai 5!n x A d 4'' Toaùn töû Nuan heä . JKLMC 0NOPQR+ GH/I.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng a" +iaûi th.ch% Caùc toaùn töû (uan heä thö$c hieän 3o 3aùnh töøng thaønh 9haàn cuûa 5 ma tDaän! Chuùng ta$o Da moät ma tDaän coù cuøng '.B ñeàu p8 B r ñaàu tie#n ta nhaä9 x8B 0hö$c hieän% GH/I.?. u$% thö$c hieän 9heù9 3o 3aùnh 3au% U x8B x8 B U xq8E7 5 ?kA B ckX d YF an3 8 7 7 = U x8B x8 B U /8E7 5 ?kA B ckX d YF /8 7 5 ? 6 7c 6 +4HS% r ta ña)t ma tDaän / 7 7 = 7 = = r3o 3aùnh tDö$c tieá9 x Cx laø B" vôùi ma tDaän r Doõ Daøng caùc 9haà töû 7.5. JK/R+ HKT .A. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.ch thöôùc vôùi 5 ma tDaän 3o 3aùnh vôùi caùc 9haàn töû laø 7 neáu 9heù9 3o 3aùnh laø ñuùng vaø laø = neáu 9heù9 3o 3aùnh laø 3ai! Gheù9 3o 3aùnh coù cheá ñoä öu tie#n 3au 9heù9 toaùn 3oá ho$c nhöng tDe#n 9heù9 toaùn logic! b" 4.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng A X B d c Y U xq8/ an3 8 7 7 = U x8/ x8 7 A X 5 B d ? c Y r 3o 3aùnh x vaø / r taát caû caùc 9haàn töû ñeàu ñuùng 7 7 7 7 7 7 r cho la$i x8B 7 7 = 7 = = r oøng leänh naø2 töùc laø cho x8 ma tDaän / U x88/ an3 8 7 7 7 U x8B x8 B 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT 6 7X 6 +4HS% .

) 0oaùn töû s | t Co#ng u$ng 0hö$c hieän 9heù9 toaùn logic /RS! 0hö$c hieän 9heù9 toaùn logic LN! 0hö$c hieän 9heù9 toaùn logic RL0! a" +iaûi th. 3au ñoù tôùi ?qA ñöô$c = Doài thö$c hieän = s ? vaø cuoái cuøng ta ñöô$c 'eát (uûa laø =! 0hö$c hieän% GH/I.Logi0a3 5-erators. u$% -hi thö$c hieän 9heù9 toaùn ?qA s 7> thì maù2 t. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng U x88/ an3 8 = = = U xp/ an3 8 = = 7 = = 7 = 7 7 = 7 = = = = r ch\ u2 nhaát 9haàn töû B8x Cvì x8B" r 3o 3aùnh x 8 / 6' Toaùn töû 3ogig . JK/R+ HKT 6 7d 6 +4HS% .ch% -eát (uaû cuûa 9heù9 toaùn laø 7 neáu 9heù9 logic laø ñuùng vaø laø = neáu 9heù9 logic laø 3ai! Gheù9 logic coù cheá ñoä öu tie#n thaá9 nhaát 3o vôùi 9heù9 toaùn 3oá ho$c vaø 9heù9 toaùn 3o 3aùnh! b" 4.nh 3eõ thö$c hieän 7>5 ñöô$c ?.

JKLMC 0NOPQR+ GH/I. v>7"w /C%.g o SLg! 0hö$c hieän% GH/I. %" /Cv .w!. '" /C% . JK/R+ HKT .ôû cöûa 3oå . v .i v.+-e0ia3 "hara0ters. %" /C% .ch% -hai baùo v%' v%i%' /C% . v>i. v" /Ci .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 8' K(ù töï ñaO0 Pieät .) -2ù hieäu EF C" 8 _ ! . /C%. ' Ch\ coät thöù v cuûa ma tDaän / Ch\ haøng thöù i cuûa ma tDaän Ch\ toaøn boä ma tDaän / Ch\ 9haàn töû /Cv". v>7. 'hai baùo caùc bieán vaø caùc ch\ 3oá cuûa vectoD! 0hö$c hieän 9heù9 gaùn! Chu2eån v* ma tDaän tìm löô$ng lie#n hieä9 cuûa 3oá 9höùc! :ieåm chaám thaä9 9ha#n! Gha#n bieät caùc 9haàn töû cuûa ma tDaän vaø caùc ñoái 3oá tDong oøng leänh! RgaZn caùch giöõa caùc haøng 'hi 'hai baùo ma tDaän! 0ho#ng baùo oøng chuù th.w!. k r u 9' daMu Q)R a" Co#ng u$ng% 0a$o vectoD hoa)c ma tDaän 9hu$ vaø la)9 ñi la)9 la$i caùc giaù tD*! b" +iaûi th.ch! . '67. v>5. '" /C%" Co#ng u$ng 0a$o Da chuo. '" Ch\ taát caû caùc thaønh 9haàn cuûa ma tDaän / 6 7Y 6 +4HS% Co#ng u$ng -hai baùo vectoD hoa)c ma tDaän! 0hö$c hieän 9heù9 toaùn öu tie#n. v".'6i. v>5W. /Cv>7"w/C'" Ch\ caùc 9haàn töû /C%. ' 0a$o Da chuo.i v.

L5A&"AL @% "T&5 . u$% 'hi 'hai baùo S 8 7 % 7= ta ñöô$c 'eát (uaû% S 8 7 5 ? A B c X d Y 7= coøn 'hi 'hai baùo S 8 = % 5 %7= thì ta ñöô$c 'eát (uaû% S 8 = 5 A c d 7= &&&' "AF" !AIM L5A&" . u$% U a8E7 5 ?F a8 7 5 ? 6 5= 6 +4HS% 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng c" 4. *' Leänh ALL a" Co#ng u$ng% -ieåm tDa vectoD ha2 ma tDaän coù giaù tD* = ha2 'ho#ng! b" Cuù 9haù9% 2 8 allCx" c" +iaûi th.ch% 2% bieán chöùa 'eát (uaû x% te#n ve toD ha2 ma tDaän 2 8 7 'hi taát caû caùc 9haàn töû 'haùc = 2 8 = 'hi coù 7 9haàn töû baèng = " 4.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng U 28allCa" 28 7 U a8E7 = ?F a8 7 = ? U 28allCa" 28 = U a8E7 5 ?kA = ckX d YF a8 7 A X 5 = d ? c Y U 28allCa" 28 7 = 7 0hö$c hieän% GH/I. JK/R+ HKT 6 57 6 +4HS% . JKLMC 0NOPQR+ GH/I.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng U a8E7 5 =k= ? Bk5 c dF a8 7 = 5 5 ? c = B d U 28allCa" 28 = 7 = 4' Leänh A ? a" Co#ng u$ng% -ieåm tDa vectoD ha2 ma tDaän coù giaù tD* 'haùc = ha2 'ho#ng! b" Cuù 9haù9% 2 8 an2Cx" c" +iaûi th. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. u$% U a8E7 5 ?Fk U 28an2Ca" 28 7 U b8E7 = ? =Fk U 28an2Cb" 0hö$c hieän% GH/I. ha2 ma tDaän! 2 8 7 'hi coù 7 9haàn töû 'haùc =! 2 8 = 'hi coù 7 9haàn töû baèng =! " 4.ch% 2% bieán chöùa 'eát (uaû! x% te#n vectoD. JK/R+ HKT 6 55 6 +4HS% .

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 28 7 U c8E7 5 = Ak= 5 = Ak7 5 ? Ak? A B cF c8 7 = 7 ? 5 5 5 A = = ? B A A A c U 28an2Cc" 28 7 7 7 7 U 8E= = = =k= 7 ? =F 8 = = = 7 = ? = = U 28an2C " 28 = 7 7 = 6' Leänh ES&+T 0hö$c hieän% GH/I. JK/R+ HKT 6 5? 6 +4HS% . JKLMC 0NOPQR+ GH/I.

ch% item% laø te#n <ile ha2 te#n bieán! e% bieán chöùa giaù tD* tDaû veà! e = 7 5 ? A B Tù ngh^a item 'ho#ng toàn ta$i tDong vuøng laøm vieäc item laø bieán ñang toàn ta$i tDong vuøng laøm vieäc item ñang toàn ta$i tDe#n ñ^a Cch\ 'ieåm tDa tDong thö mu$c hieän haønh" item laø .v. JK/R+ HKT 6 5A 6 +4HS% .3F 8 <in Cx" c" +iaûi th. ma tDaän ha2 laø 2e#u caàu ñeà Da! Reáu 'ho#ng ne#u Da 2e#u caàu thì ma)c nhie#n laø tìm caùc 9haàn töû 'haùc =! " 4. u$% e 8 exi3tC_ iD`" e8B 8' Leänh @& / a" Co#ng u$ng% 0ìm 9haàn töû tDong vectoD ha2 ma tDaän theo 2e#u caàu! b" Cuù 9haù9% ' 8 <in Cx" Ei.ch% '% ch\ v* tD.atlab " 4. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. cuûa 9haàn töû caàn tìm tDong vectoD! i. u$% 0hö$c hieän% GH/I.v% ch\ 3oá haøng vaø 3oá coät töông öùng cuûa 9haàn töû caàn tìm! 3% chöùa giaù tD* cuûa 9haàn töû caàn tìm! x% te#n vectoD.x[6<ile item laø <ile ñöô$c *ch töø 9haàn meàm gimulin' item laø haøm cuûa .vF 8 <in Cx" Ei.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng a" Co#ng u$ng% -ieåm tDa bieán ha2 <ile coù toàn ta$i ha2 'ho#ng! b" Cuù 9haù9% e 8 exi3tC_item`" c" +iaûi th.

'F8<in Ca" i8 7 5 5 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng U x8E7 d = 5 ? =F x8 7 d = 5 ? = U '8<in Cx" '8 7 5 A B U '8E? cF '8 ? c U a8EB = =kd = ?F a8 B d = = = ? U Ei. JK/R+ HKT 6 5B 6 +4HS% .v.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng v8 7 7 ? '8 B d ? &H' *' Leänh EHAL !5FM LEÄ ! LAÄP T7T ! T75 A MATLAB a" Co#ng u$ng% Chu2eån ñoåi chuo.ch% '(% bieán chöùa 'eát (uaû! Reáu _3tDing` laø caùc '2ù 3oá thì chu2eån thaønh nhöõng con 3oá! Reáu _3tDing` laø ca#u leänh thì chu2eån thaønh caùc leänh thi haønh ñöô$c! " 4. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.i '2ù tö$ thaønh bieåu thöùc! b" Cuù 9haù9% '( 8 evalC_3tDing`" c" +iaûi th. JK/R+ HKT 6 5c 6 +4HS% . u$% U a8a7YYYYYYYYak U evalCa">7 an3 8 0hö$c hieän% GH/I.

vôùi 3oá böôùc la)9 xaùc ñ*nh tDöôùc! b" Cuù 9haù9% <oD bieán ñieàu 'hieån 8 giaù tD* ñaàu % giaù tD* cuoái. JKLC 0NKLR+ chao cac ban GH/. JKLC 0NKLR+ chao cac ban 6' Leänh @% "T&5 a" Co#ng u$ng% 0a$o the#m haøm môùi! b" Cuù 9haù9% <unction 3 8 nCx" c" +iaûi th. u$% Wn Da maøn hình B oøng _GH/. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.nh laø caùc leänh caàn thi haønh. JKLC 0NKLR+ chao cac ban`"k en GH/. i39C_GH/. JKLC 0NKLR+ chao cac ban GH/. u$% C ôû 9haàn laä9 tDong . coù theå coù nhieàu leänh.ch% 3% te#n bieán chöùa giaù tD* tDaû veà 3au 'hi thi haønh haøm! n% te#n gô$i nhôù! " 4.!<ile" 8' Leänh & P%T a" Co#ng u$ng% Suøng ñeå nhaä9 vaøo 7 giaù tD*! 0hö$c hieän% GH/I. thö$c hieän co#ng vieäck en c" +iaûi th.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 5======== 4' Leänh @57 a" Co#ng u$ng% Suøng ñeå thö$c hieän 7 co#ng vieäc caàn la)9 ñi la)9 la$i theo moät (u2 luaät. JK/R+ HKT 6 5X 6 +4HS% . JKLC 0NKLR+ chao cac ban GH/.ch% Co#ng vieäc ch. 'eát thuùc leänh 9haûi coù aáuk " 4. JKLC 0NKLR+ chao cac ban`! <oD i 8 7%B. JKLC 0NKLR+ chao cac ban GH/.

i '2ù tö$ muoán nhaä9 vaøo! _3`% cho bieát giaù tD* nhaä9 vaøo laø nhieàu '2ù tö$! " 4. p8.nh laø caùc leänh caàn thi haønh. q. q8 co#ng vieäc ch. u$5% tDaûylôøi 8 in9utC_ba$n coù muoán tieá9 tu$c 'ho#ng z `. 'eát thuùc leänh 9haûi coù aáu k 0hö$c hieän% GH/I. coù theå coù nhieàu leänh. _3`" c" +iaûi th.ch% te#n bieán. JK/R+ HKT 6 5d 6 +4HS% . JKLMC 0NOPQR+ GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng b" Cuù 9haù9% te#n bieán 8 in9ut C_9Domt`" te#n bieán 8 in9ut C_9Domt`. laø nôi löu giaù tD* ngaä9 vaøo! _9Domt`% chuo. u$7% x 8 in9utC_nhaä9 giaù tD* cuûa bieán x% `" nhaä9 giaù tD* cuûa bieán x% B x8B e" 4. p.`3`" ba$n coù muoán tieá9 tu$c 'ho#ng z 'ho#ng tDaûylôøi 8 'ho#ng 9' Leänh &@ UEL+E&@ UEL+E a" Co#ng u$ng% 0hö$c hieän leänh 'hi thoûa ñieàu 'ieän! b" Cuù 9haù9% i< bieåu thöùc luaän l2ù 7 thö$c hieän co#ng vieäc 7k el3ei< bieåu thöùc luaän l2ù 5 thö$c hieän co#ng vieäc 5k el3e thö$c hieän co#ng vieäc ?k en c" +iaûi th.ch% -hi bieåu thöùc luaän '2ù 7 ñuùng thì thö$c hieän co#ng vieäc 7 töông tö$ cho bieåu thöùc luaän l2ù 5! Reáu caû hai bieåu thöùc 3ai thì thö$c hieän co#ng vieäc 3au leänh el3e! 1ieåu thöùc luaän l2ù laø caùc 9heù9 3o 3aùnh 88.

_+Deen`" 6666 Choo3e a coloD 6666 7" Ne 5" 1lue ?" +Deen ._chöùc naZng7`._chöùc naZng5`. _chöùc naZng n`" c" +iaûi th. w! .ch% te#n menu% laø tie#u ñeà cuûa menu! te#n bieán% laø nôi caát giaù tD* nhaän ñöô$c 3au 'hi cho$n chöùc naZng cuûa menu! Chöùc naZng 7. JK/R+ HKT 6 5Y 6 +4HS% . u$% 4ieát chöông tDình nhaä9 vaøo 5 3oá vaø 3o 3aùnh hai 3oá ñoù! a 8 in9utC_Rhaä9 a% `"k b 8 in9utC_Rhaä9 b% `"k i< a q b i39C_a lôùn hôn b`"k el3ei< a 88b i39C_a baèng b`"k el3e i39C_a nhoû hôn b`"k en nhaä9 a% A nhaä9 b% B a nhoû hôn b :' Leänh ME % a" Co#ng u$ng% 0a$o menu ñeå cho$n chöùc naZng! b" Cuù 9haù9% te#n bieán 8 menu C_0e#n menu`.' Leänh PA%+E a" Co#ng u$ng% 0hö$c hieän% GH/I. 5.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng " 4. w!. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. u$% ' 8 menuC_Choo3e a coloD`.n%'hi cho$n chöùc naZng naøo thì te#n bieán coù giaù tD* laø 3oá thöù tö$ cuûa chöùc naZng ñoù! " 4. _1lue`. _Ne `.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Söøng chöông tDình theo 2ù muoán! b" Cuù 9haù9% 9au3e on 9au3e o<< 9au3e Cn" c" +iaûi th. p8. vaø chôø nhaán 7 9h. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. neáu va. u$% <oD n 8 7 % ?k i39C_GDe33 an2 'e2 to continuew`" 9au3e en GDe33 an2 'e2 to continuew GDe33 an2 'e2 to continuew GDe33 an2 'e2 to continuew <' Leänh D!&LE a" Co#ng u$ng% Suøng ñeå thö$c hieän 7 co#ng vieäc caàn la)9 ñi la)9 la$i theo moät (u2 luaät. coù theå coù nhieàu leänh. q.n coøn ñuùng thì tieá9 tu$c thö$c hieän.ch% 1ieåu thöùc luaän l2ù laø caùc 9heù9 3o 3aùnh 8 8. 9hu$ thuoäc vaøo bieåu thöùc luaän l2ù! b" Cuù 9haù9% mhile bieåu thöùc luaän l2ù thö$c hieän co#ng vieäck en c" +iaûi th. 'eát thuùc leänh 9haûi coù aáu k -hi thö$c hieän xong co#ng vieäc thì (ua2 le#n 'ieåm tDa la$i bieåu thöùc luaän l2ù. q8 Co#ng vieäc ch.ch% 9au3e on% öøng chöông tDình.m baát '2ø CtDöø caùc 9h. vôùi 3oá böôùc la)9 'ho#ng xaùc ñ*nh. p. neáu 3ai thì 'eát thuùc! " 4.nh laø caùc leänh caàn thi haønh. u$% 0hö$c hieän% GH/I. JK/R+ HKT 6 ?= 6 +4HS% .m ñieàu 'hieån" chöông tDình thö$c hieän tieá9! 9au3e o<<% taft chöùc naZng 9au3e! 9au3e Cn"% öøng chöông tDình ta$i n gia#2! " 4.

n cha]n! " Reáu n8= öøng chöông tDình la$i! % BT4a: Viet chuong trinh nhap vao mot so n(n>=0) % voi cac truong hop sau: % a) Neu n<0 thi in thong bao ban nhap sai % b) Neu n>0 va le thi tinh tong s = !"!#!$$$!n%n la so le$ % c) Neu n>0 va chan thi s&=&!4!'!$$$!n%n chan$ % () Neu n=0 (ung chuong trinh lai$ n=input()nhap n= ))* %nhap so n (u=rem(n%&)* %+iem tra n la le ha. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.BT8a.n laø 3oá leõ! c" Reáu nq= vaø cha]n thì 3585>A>c>!!!>n. chan %neu n le (u= % n chan (u=0 i.nh toång 3787>?>B>!!!>n.) 4ieát chöông tDình nhaä9 vaøo moät 3oá nCnq8=" vôùi caùc tDöôøng hô$9 3au% a" Reáu np= thì in tho#ng baùo ba$n nhaä9 3ai b" Reáu nq= vaø leõ thì t.(n>0) / ((u== ) %neu n>0 va le i= * %gan i= * s = * %gan tong s = 0hile i<n %thuc hien vong lap i=i!&* %tang i len & sau moi lan lap s =s !i* %tinh tong s voi gia tri i moi en( s %in ra +et 1ua sau +hi +et thuc vong lap en( i.n<0 -print-()Ban nhap sai)) %.uat ra thong bao en( i.(n>0) / ((u==0) i=0* s&=0* 0hile i<n i=i!&* s&=s&!i* en( 0hö$c hieän% GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng t. JK/R+ HKT 6 ?7 6 +4HS% .nh toång / 8 7>7e5>7e?>w>7en n 8 in9utC_nhaä9 vaøo 3oá n `"k a 8 =k i 8 7 mhile i p8 n a 8 a > 7ei i 8 i > 7k en i39C_'et (ua`"k i39Ca"k nha9 vao 3o n ? 'et (ua 7!d??? B*.

JK/R+ HKT 6 ?5 6 +4HS% .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng s& en( i. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.n==0 brea+ en( %neu n=0 %lenh +et thuc -hi cha$2 chöông tDình% 2 nhap n= # s = 3 2 BT4a nhap n= 4 s& = ' 2 BT4a nhap n= 4' Ban nhap sai2 BT4a nhap n= 0 2 H' TAÄP LEÄ ! SG$ L?F "!%5V& *' Leänh AB+ a" Co#ng u$ng% 0hö$c hieän% GH/I.

hoa)c laø te#n bieán chöùa chuo. hoa)c laø te#n bieán chöùa 3oá a#m! x% tD* tu2eät ñoái cuûa a! " 4.i 9haàn töû laø 3oá thöù tö$ töông öùng vôùi '2ù tö$ tDong baûng maû /gCWW! &aá2 tD* tu2eät ñoái cuûa moät 3oá a#m! b" Cuù 9haù9% n 8 /1gC3" x 8 /1gCa" c" +iaûi th.ch% n% te#n vectoD! 3% chuo. JKLC 0NKLR+a" n8 Column3 7 thDough 75 d= X5 cB XX ?5 d7 dB XY cX ?5 dA d5 Column3 7? thDough 7c dB XY Xd X7 U m8ab3Ca.i '2ù tö$! a% 3oá a#m. u$% U n8ab3CaGH/.i '2ù tö$.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 0a$o vectoD ñôn coù giaù tD* cuûa mo. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT 6 ?? 6 +4HS% ./0&/1a" m8 XX cB dA Xc cB cc U K8ab3Caabca" K8 0hö$c hieän% GH/I.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng YX Yd YY U 08ab3C67" 08 7 4' Leänh BLA K+ a" Co#ng u$ng% 0a$o 'hoaûng tDafng giöõa hai ha2 nhieàu chuo. u$% 3 8 ec5hexC7=" 0hö$c hieän% GH/I. _._öùng u$ng`.? U g8Ea-hao 3atablan'3C5" aung ungablan'3CA" a.ch% g7.i _-hao 3at`.i '2ù tö$! b7.i laø% 5. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. u$% Wn A chuo./0&/1ablan'3C?" atDong ieu 'hien tu ongaF g8 -hao 3at ung ung 6' Leänh /E"4!ES a" Co#ng u$ng% :oåi con 3oá cuûa heä 7= 3ang heä 7c! b" Cuù 9haù9% 3 8 ec5hexCn" c" +iaûi th. wgn% caùc chuo. JK/R+ HKT 6 ?A 6 +4HS% . g5.i '2ù 3oá cuûa heä 7c n% con 3oá ngu2e#n heä 7=! " 4. b5% 3oá 'hoaûng tDafng! " 4. _tDong ñieàu 'hieån tö$ ñoäng` Da maøn hình vôùi 'hoaûng caùch laàn löô$t giöõa A chuo.A./0&/1 tDong ieu 'hien tu ong .ch% 3% bieán chöùa chuo.i '2ù tö$ theo mong muoán! b" Cuù 9haù9% Eg7 1&/R-gCb7" g5 1&/R-gCb5" w1&/R-gCbn" gnF c" +iaûi th./0&/1`.

/0&/1 U t8int53tDCn" 0hö$c hieän% GH/I. JK/R+ HKT 6 ?B 6 +4HS% .i '2ù 3oá! Reáu n laø chuo. JKLMC 0NOPQR+ GH/I./0&/1a n8 . u$% n 8 hex5 ecC_/`" n 8 7= 9' Leänh & T4+T7 a" Co#ng u$ng% Chu2eån 3oá ngu2e#n 3ang a$ng chuo.ch% '(% bieán g0NCn"chöùa 'eát (uaû! n% te#n bieán caàn chu2eån! Reáu n laø 3oá ngu2e#n thì '( laø chuo.i 3ang 3oá thöù tö$ töông öùng tDong baûng maõ /gCWW! b" Cuù 9haù9% '( 8 WR0 c" +iaûi th.ch% n% con 3oá cuûa heä 7=! 3% chuo. u$% U n8a.i! Chu2eån caùc '2ù tö$ tDong moät chuo.i '2ù 3oá cuûa heä 7c 3ang con 3oá cuûa heä 7=! b" Cuù 9haù9% n 8 hex5 ecC_3`" c" +iaûi th.i '2ù 3oá heä 7c! " 4.i '2ù tö$ thì '( laø 3oá töông öùng tDong baûng maõ /gCWW " 4.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 3 8 _/` 8' Leänh !ES4/E" a" Co#ng u$ng% :oåi chuo.

/0&/1ak U '(8i33tDCn" '( 8 7 0hö$c hieän% GH/I.ch% '(% bieán chöùa 'eát (uaû! n% te#n bieán caàn 'ieåm tDa! '( 8 7 neáu n laø chuo. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. u$% U n8a.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng t8 XX cB dA Xc cB cc U n85==7 n8 5==7 U t8int53tDCn" t8 5==7 :' Leänh &++T7 a" Co#ng u$ng% -ieåm tDa noäi ung bieán coù 9haûi laø chuo.i '2ù tö$! = neáu n 'ho#ng laø chuo.i '2ù tö$ 'ho#ng! b" Cuù 9haù9% '( 8 i33tDCn" c" +iaûi th. JK/R+ HKT 6 ?c 6 +4HS% .i '2ù tö$! " 4.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng U m8E7 5 ? AFk U '(8i33tDCm" '( 8 = .' Leänh L5DE7 a" Co#ng u$ng% Cho Da chuo.ch% b% bieán chöùa 'eát (uaû! 3% te#n bieán chöùa chuo. u$% U a8aSL /R cua 9H/m (uLC 0NuLn+ak U b8lomeDCa" b8 o an cua 9ham (uoc tDuong <' Leänh %M4+T7 a" Co#ng u$ng% Chu2e.i '2ù tö$ ha2 chuo.n 3oá thö$c 3ang a$ng chuo.i! Chu2eån caùc '2ù tö$ tDong moät chuo.ch% '(% bieán chöùa 'eát (uaû! n% te#n bieán caàn chu2eån! Reáu n laø 3oá thö$c thì '( laø 3oá töông öùng tDong baûng maõ /gCWW! " 4.i '2ù tö$! " 4. u$% 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.i '2ù tö$ vieát thöôøng! b" Cuù 9haù9% b 8 lomeDC3" c" +iaûi th. JK/R+ HKT 6 ?X 6 +4HS% .i 3ang 3oá thöù tö$ töông öùng tDong baûng maõ /gCWW! b" Cuù 9haù9% '( 8 num5tDCn" c" +iaûi th.

u$% 3 8 3tD5matC_mat`.ch% x% bieán chöùa '2ù tö$ töông öùng Cthuoäc baûng maõ /gCWW"! n% 3oá ngu2e#n C= ≤ n ≤ 5BB"! " 4.i! b" Cuù 9haù9% 3 8 3tD5matC_37`. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. w" c" +iaûi th.ch% 3% te#n ma tDaän 'eát (uaû! 37. _lab`" 38 mat 0hö$c hieän% GH/I. 35% chuo. _35`.i '2ù tö$! " 4.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng U n8?!7A7ck U '(8num53tDCn" '( 8 ?!7A7c =' Leänh +ET+T7 a" Co#ng u$ng% Cho Da '2ù tö$ töông öùng vôùi 3oá thöù tö$ tDong baûng maõ /gCWW! b" Cuù 9haù9% x 8 get gtDCn" c" +iaûi th. u$% 0ìm '2ù tö$ coù 3oá thöù tö$ laø cB tDong baûng maõ /gCWW! U 't83et3tDCcB" 't 8 / *>' Leänh +T74MAT a" Co#ng u$ng% 0a$o ma tDaän coù caùc 9haàn töû a$ng chuo. JK/R+ HKT 6 ?d 6 +4HS% .

u$% n 8 3tD5numC_ABcABc`" n 8 ABcABc *4' Leänh +T7"MP a" Co#ng u$ng% go 3aùnh 5 chuo.ch% b% bieán chöùa 'eát (uaû! 3% te#n bieán chöùa chuo. 35% chuo.at&ab VoN'g` 3tDcm9Ca. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.b" an3 8 7 *6' Leänh %PPE7 a" Co#ng u$ng% Cho Da chuo. 35" c" +iaûi th. u$% a 8 _. JK/R+ HKT 6 ?Y 6 +4HS% .ch% 3% chuo.i vieát hoa! b" Cuù 9haù9% b 8 u99eD c" +iaûi th.i '2ù tö$! b" Cuù 9haù9% l 8 3tDcm9C37.at&ab VoN'g` b 8 _.i caàn 3o 3aùnh! " 4.i '2ù tö$! 0hö$c hieän% GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng lab **' Leänh +T74 %M a" Co#ng u$ng% Chu2eån chuo.i a$ng 3oá! n% 3oá thö$c! " 4.ch% l% bieán chöùa 'eát (uaû! 37.i C a$ng 3oá" 3ang 3oá thö$c! b" Cuù 9haù9% n 8 3tD5numC3" c" +iaûi th.

ch% <i % te#n bieán tDoû ñeán <ile ñang môû! 4' Leänh @5PE a" Co#ng u$ng% .n"! 0ham 3oá 9 coù caùc ñ*nh a$ng 3au% _D`% ch\ ño$c! _D>`% ño$c vaø ghi! _m`% xoùa taát caû noäi <ile ñoù ñeå ghi! ung cuûa <ile hoa)c ta$o 7 <ile môùi vaø môû _m>`% xoùa taát caû noäi ung cuûa <ile hoa)c ta$o 7 <ile môùi vaø môû <ile ñoù ñeå ghi vaø ño$c! 6' Leänh @P7& T@ a" Co#ng u$ng% 0hö$c hieän% GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng " 4./0&/1 b 8 u99eDC_. u$% a 8 _. JKLMC 0NOPQR+ GH/I./0&/1 VLN-g H&' "AF" !AIM A&A5 T&EWP *' Leänh @"L5+E a" Co#ng u$ng% :oùng <ile ñang môû 3au 'hi tDu2 xuaát xong! b" Cuù 9haù9% <clo3eC<i " c" +iaûi th. JK/R+ HKT 6 A= 6 +4HS% . _9`" c" +iaûi th.a0lab VLN'3`" b8 .ôû <ile hoa)c tDu2 xuaát öõ lieäu cuûa <ile ñang môû! b" Cuù 9haù9% <i 8 <o9enC_<n`" <i 8 <o9enC_<n`.ch% <i % te#n bieán tDoû ñeán <ile ñang môû! <n% te#n <ile Ccoù theå ña)t ñöôøng a.a0lab VLN'3` b 8 u99eDCa" b 8 .

ch% a% te#n bieán chöùa öõ lieäc ñöô$c ño$c vaøo! c% 3oá 9haàn töû ñöô$c ño$c vaøo! <i % te#n bieán tDoû ñeán <ile caàn ño$c! 3% '. E5. cF 8<3can<C<i " Ea. _r `. in<F"k +aùn <ile ex9!txt vaø bieán a ñeå xem noäi ung% <i 8 <o9enC_ex9!txt`" a 8 <3can<C<i . <" c" +iaûi th. JK/R+ HKT 6 A7 6 +4HS% 5 7 A 5 c ? d A 7= B .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng +hi ñoa$n öõ lieäu thaønh <ile! b" Cuù 9haù9% <9Dint<C<i . JKLMC 0NOPQR+ GH/I. xe5Fk <i 8 <o9enC_ex9!txt`. u$% 0a$o <ile ex9!txt coù noäi ung% x 8 =%5%7=k 2 8 Ex. E5.ch thöôùc öõ lieäu ño$c vaøo! 3 ñöô$c ñ*nh a$ng bôûi caùc tho#ng 3oá% n% ch\ ño$c n 9haàn töû vaøo coät vectoD a! 0hö$c hieän% GH/I. _m`"k <9Dint<C<i .3" c" +iaûi th. _r `.ch% <i % te#n bieán tDoû ñeán <ile caàn ghi! <% caùc tham 3oá ñeå ñ*nh a$ng! " 4. cF 8 <3can<C<i .in<F"k i39Ca"k <clo3eC<i "k -eát (uaû = = 8' Leänh @7EA/ a" Co#ng u$ng% :o$c öõ lieäu a$ng nh* 9ha#n töø <ile! b" Cuù 9haù9% Ea.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng in<% ño$c ñeán heát <ile! Em,nF% ch\ ño$c vaøo m coät vaø n haøng, n coù theå baèng in< coøn m thì 'ho#ng! " 4, u$7% <ile v !txt coù noäi ung% /1C 7 5 ? <i 8 <o9enCv !txt`"k Ea,cF 8 <Dea C<i "k i39Ca"k i39Cc"k a8 cB ?5 cc ?5 cX 7? 7= AY ?5 B= ?5 B7 c8 75 e" 4, u$5 <i 8 <o9enC_v 7!txt`"k Ea,cF 8 <Dea C<i , A"k i39Ca"k i39Cc"k a8 cB ?5 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT 6 A5 6 +4HS%

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng cc ?5 c8 A <" 4, u$ ?% <ile v ?!txt coù noäi ung /1CSx b+HW{ -&.RL <i 8 <o9enC_v ?!txt`"k Ea,cF 8 <Dea C<i , EX, in<F"k i39Ca"k i39Cc"k a8 cB X= XB cc X7 Xc cX X5 Xc cd X? Xd cY XA XY 7? 7? 7? 7= 7= 7= c8 57 a`8 cB cc cX cd cY 7? 7= X= X7 X5 X? XA 7? 7= XB Xc XX Xd XY 7? 7= 9' Leänh @D7&TE a" Co#ng u$ng% +hi ñoa$n öõ lieäu a$ng nh* 9ha#n thaønh <ile! b" Cuù 9haù9% <mDite C<i ,a" c" +iaûi th,ch% 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT 6 A? 6 +4HS%

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng <i % te#n bieán tDoû ñeán <ile caàn ghi! a% te#n bieán chöùa öõ lieäu! " 4, u$% +hi ñoa$n öõ lieäu cuûa bieán a thaønh <ile a!txt a 8 EcB cc cXF <i 8 <o9enC_a!txt`, _m`"k <mDiteC<i , _r`"k <miteC<i ,a"k +aùn <ile a!txt vaøo bieán b ñeå xem noäi ung <i 8 <o9enC_a!txt`"k b 8 <3can<C<i , _r`"k i39Cb"k <clo3eC<i "k -eát (uaû b 8 /1C :' Leänh +P7& T@ a" Co#ng u$ng% Hieån th* tho#ng tin le#n maøn hình! b" Cuù 9haù9% 3 8 39Dint<C_t3`, 3" c" +iaûi th,ch% 3% bieán chöùa chuo;i 3oá hieån th* tDe#n maøn hình! t3% caùc tham 3oá ñ*nh a$ng! 3% anh 3aùch caùc ñoái 3oá! 0ham 3oá ñ*nh a$ng thuoäc 7 tDong 5 'ieåu 3au% C7" Chuo;i '2ù tö$% chuo;i naø2 3eõ ñöô$c hieån th* le#n maøn hình gioáng heät nhö ñöô$c vieát tDong ca#u leänh! C5" Chuo;i caùc tham 3oá ñ*nh a$ng% caùc chuo;i naø2 3eõ 'ho#ng ñöô$c hieån th* le#n maøn hình, nhöng taùc u$ng ñieàu 'hieån vieäc chu2eån ñoåi vaø caùch hieån th* caùc ñoái 3oá ñöô$c ñöa Da tDong anh 3aùch caùc ñoái 3oá! 4, u$ caùc tham 3oá ñ*nh a$ng% 7" r % ñoái 3oá laø 3oá ngu2e#n ñöô$c vieát öôùi a$ng thaä9 9ha#n! 3 8 39Dint<C_:a#2 laø 3oá% r `,65A" 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT 6 AA 6 +4HS%

`.i '2ù tö$ ñoù! b" Cuù 9haù9% Ea.i '2ù tö$! 3 8 39Dint<C_:a#2 laø chuo.5BB" 3 8 :a#2 laø 3oá%<< B" r<% ñoái 3oá laø 3oá ngu2e#n ñöô$c vieát öôùi a$ng c9 3oá 7=! 3 8 39Dint<C_:a#2 laø 3oá% r<`. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.atlab`" 3 8 :a#2 laø chuo.i '2ù tö$ vaø ñ*nh a$ng la$i chuo.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 3 8 :a#2 laø 3oá% 65 5" ru% ñoái 3oá laø 3oá ngu2e#n ñöô$c vieát öôùi a$ng thaä9 9ha#n 'ho#ng aáu! 3 8 39Dint<C_:a#2 laø 3oá% ru`. _<oDmat`.`" 3 8 :a#2 laø chöõ% .5BB= 3 8 :a#2 laø 3oá% 5BB!====== :eå ñ*nh a$ng 9haàn thaä9 9ha#n thì the#m vaøo con 3oá chöùa 3oá thaä9 9ha#n caàn laá2! 3 8 39Dint<C_:a#2 laø 3oá% r!?<`.i% .ch% a% te#n bieán chöùa chuo.ch thöôùc 3eõ ñöô$c ño$c vaøo! 0hö$c hieän% GH/I.countF 8 33can<C3.Y" 3 8 :a#2 laø 3oá% 77 A" rx% ñoái 3oá laø 3oá ngu2e#n ñöô$c vieát öôùi a$ng cô 3oá 7c! 3 8 39Dint<C_:a#2 laø 3oá% rx`. X"r3% ñoái 3oá laø chuo. JK/R+ HKT 6 AB 6 +4HS% öôùi a$ng cô 3oá d .i '2ù tö$ 3au 'hi ñöô$c ñ*nh a$ng! count% ñeám 3oá 9haàn töû ñöô$c ño$c vaøo! 3ile% '.atlab <' Leänh ++"A @ a" Co#ng u$ng% :o$c chuo.5A" 3 8 :a#2 laø 3oá% 5A ?" ro% ñoái 3oá laø 3oá ngu2e#n ñöô$c vieát 'ho#ng aáu! 3 8 39Dint<C_:a#2 laø 3oá% ro`. 5!BBcd" 3 8 :a#2 laø 3oá% 5!BBX c" rc% ñoái 3oá laø 7 '2ù tö$ Die#ng ña)c bieät! 3 8 39Dint<C_:a#2 laø chöõ% rc`. 3ile" c" +iaûi th. _.i% r3`.

nh giaù tD* h29eDbolic co3ine 0. JK/R+ HKT 6 Ac 6 +4HS% . _r<`.nh giaù tD* tangent Rgh*ch ñaûo cuûa 3ine !5J" "# BA$ Rgh*ch ñaûo cuûa tangent 0.ch 0.nh g.ch% '(% te#n bieán chöùa 'eát (uaû! x% ñôn v* Da ian! hlg% te#n haøm löô$ng giaùc! 0e#n haøm löô$ng giaùc 3in co3 tan a3in atan 3inh co3h tanh +iaûi th. u$% 3 8 _?!75 7!5 =!5? 5!Bc`k Ea.a tD* h29eDbolic tangent 4! Leänh A ALE a" Co#ng u$ng% 0. countF 8 33can<C3.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng <oDmat% 9haàn ñ*nh a$ng gioáng nhö leänh 39Dint<! " 4.nh giaù tD* co3ine 0. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.nh giaù tD* 3ine 0.nh goùc 9ha cuûa 3oá 9höùc! 0hö$c hieän% GH/I.nh giaù tD* h29eDbolic 3ine 0.?" a8 ?!75== 7!5=== =!5?== count 8 ? H&&' "AF" !AIM T5AF *! Moät soM haX2 3öYïng giaù0) a" Cuù 9haù9% '( 8 hlgCx" b" +iaûi th.

u$% x 8 67!Y=== 2 8 ceilCx" 2 8 67 = 8! Leänh "5 Z a" Co#ng u$ng% 0. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.nh löô$ng lie#n hieä9 cuûa 3oá 9höùc! b" Cuù 9haù9% 2 8 convCl" c" +iaûi th.ch% 2% te#n bieán chöùa löô$ng lie#n hieä9 l% 3oá 9höùc " 4. ñôn v* Da ian3 l% 3oá 9höùc " 4. u$% l 8 6?i > 5v l 8 = o 7!====i 0hö$c hieän% GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng b" Cuù 9haù9% 9 8 angleCl" c" +iaûi th. JK/R+ HKT 6 AX 6 +4HS% A c X 6=!5=== ?!A=== B!c=== X!==== .ch% 2% 3oá 3au 'hi ñöô$c laøm tDoøn! x% 3oá caàn ñöô$c laøm tDoøn! " 4.a 3oá ngu2e#n lôùn hôn! b" Cuù 9haù9% 2 8 ceilCx" c" +iaûi th.ch% 9% te#n bieán chöùa 'eát (uaû. u$% l 8 i6?v l 8 = o 5!====i 9 8 angleCl" 9 8 67!BX=d 6! Leänh "E&L a" Co#ng u$ng% &aøm tDoøn 3oá veà 9h.

ch% 2% 3oá 3au 'hi ñöô$c laøm tDoøn ! x% 3oá caàn ñöô$c laøm tDoøn " 4.! Leänh @L557 a" Co#ng u$ng% &aøm tDoøn 3oá veà 9h. u$% 2 8 ex9Cx" 2 8 5=!=dBB :! Leänh @&S a" Co#ng u$ng% &aøm tDoøn 3oá veà 9h. JK/R+ HKT 6 Ad 6 +4HS% 6=!5=== ?!A=== B!c=== X!==== ? B X 6=!5=== ?!A=== B!c=== X!==== .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 2 8 convCl" 2 8 = > 7!====i 9! Leänh ESP a" Co#ng u$ng% 0.nh giaù tD* ex! b" Cuù 9haù9% 2 8 ex9Cx" c" 4.ch% 2% 3oá 3au 'hi ñöô$c laøm tDoøn! x% 3oá caàn ñöô$c laøm tDoøn! " 4.a leDo! b" Cuù 9haù9% 2 8 <ixCx" c" +iaûi th. u$% x 8 67!Y=== 2 8 <looDCx" 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.a 3oá ngu2e#n nhoû hôn! b" Cuù 9haù9% 2 8 <looDCx" c" +iaûi th. u$% x 8 67!Y=== 2 8 <ixCx" 2 8 67 = .

u$% 2 8 imagC5 > ?v" 28? =! Leänh L5A a" Co#ng u$ng% 0ìm logaDithm cô 3oá e! b" Cuù 9haù9% 2 8 logCx" " 4. u$% 2 8 log7=C7=" 287 0hö$c hieän% GH/I. u$% 2 8 logC5!X7d" 2 8 =!YYYY *>! Leänh L5A4 a" Co#ng u$ng% 0ìm logaDithm cô 3oá 5! b" Cuù 9haù9% 2 8 log5Cx" " 4. JK/R+ HKT 6 AY 6 +4HS% B X . JKLMC 0NOPQR+ GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 2 8 65 67 ? <! Leänh &MAA a" Co#ng u$ng% &aá2 9haàn aûo cuûa 3oá 9höùc! b" Cuù 9haù9% 2 8 imagCl" c" 4. u$% 2 8 log5C5" 287 **! Leänh L5A*> a" Co#ng u$ng% 0ìm logaDithm cô 3oá 7=! b" Cuù 9haù9% 2 8 log7=Cx" " 4.

ch% D% bieán chöùa 'eát (uaû a.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng *4! Leänh 7EAL a" Co#ng u$ng% &aá2 9haàn thö$c cuûa 3oá 9höùc! b" Cuù 9haù9% 2 8 DealCl" " 4. b% 3oá chia vaø 3oá b* chia " 4. ?" D87 *8! Leänh 75% / a" Co#ng u$ng% &aøm tDoøn 3oá 3ao cho gaàn 3oá ngu2e#n nhaát! b" Cuù 9haù9% 2 8 Doun Cx" c" 4. u$% D 8 DemC7c. u$% x 8 67!Y=== 2 8 Doun Cx" 28 65 = [ ceilCx" <looDCx" <ixCx" ? c X ?!A=== A ? ? B!c=== c B B 6 B= 6 X!==== X X X +4HS% 1aûng 3o 3aùnh cuûa caùc 9heù9 laøm tDoøn 3oá 67!Y=== 67 65 67 6=!5=== = 67 = 6=!5=== ?!A=== B!c=== X!==== 0hö$c hieän% GH/I. u$% 2 8 DealC7 > ?v" 285 *6! Leänh 7EM a" Co#ng u$ng% Cho 9haàn ö cuûa 9heù9 chia! b" Cuù 9haù9% D 8 DemCa. JK/R+ HKT . JKLMC 0NOPQR+ GH/I.b" c" +iaûi th.

JK/R+ HKT 6 B7 6 +4HS% .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Doun Cx" 65 = ? c X *9! Leänh +&A a" Co#ng u$ng% [eùt aáu 3oá thö$c! b" Cuù 9haù9% 2 8 3ignCx" c" +iaûi th. u$% x8A 2 8 3(DtCx" 285 x 3oá = 3oá öông 3oá a#m 0hö$c hieän% GH/I. u$% x8 5 = 28 7 6? =!B = 67 7 2 8 3ugnCx" *:! Leänh +B7T a" Co#ng u$ng% 0. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.nh caZn baäc hai! b" Cuù 9haù9% 2 8 3(DtCx" c" 4.ch% x% 3oá thö$c caàn xeùt aáu! 2% 'eát (uaû tDaû veà! 2 = 7 67 " 4.

a tDaän 'eát (uaû 8 ma tDaän E>F E6F E!F EeF haèng 3oá! b" 4.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng H&&&' TAÄP LEÄ ! T!A5 TAF" T7E[ T7AÄ a" Cuù 9haù9% .nh ñ*nh thöùc cuûa ma tDaän a a8 7 A B etCa" an3 8 6d 6! Leänh /&AA a" Co#ng u$ng% 0a$o ma tDaän môùi vaø xöû l2ù ñöôøng cheùo theo (u2 öôùc! b" Cuù 9haù9% v 8 iagCx" 0hö$c hieän% GH/I. nha#n vaø chia! 4! Leänh /ET a" Co#ng u$ng% Suøng ñeå t. u$% 0. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.nh tDöø. u$% a8 7 A X 5 B d ? c Y MA *' "oängE tröXE nha\nE 0hia töXng -haàn töû 0uûa 2a traän ]Yùi ha^ng soM Coäng ma tDaän a vôùi 5 'eát (uaû laø ma tDaän b b8a>5 b8 ? c Y A X B d 7= 77 töông tö$ cho caùc 9heù9 t. JK/R+ HKT 6 B5 6 +4HS% c .nh ñ*nh thöùc cuûa ma tDaän! b" 4.

65" 0hö$c hieän% GH/I. u$% x8 5 v8 5 = = = v8 = = = = = = = v8 5 = = = = = 7 = = = = = Y = = = = = B = = = = = A 6 B? 6 +4HS% = = = = = = = 5 = = = = = = = 7 = = = = = = = Y = = = = = = = B = = = = = = = A = = = 7 = = = = Y = = = = = = = = A 7 Y B A v 8 iagCx" v 8 iagCx.a öôùi ñöôøng cheùo v " 4.nh laø caùc 9haàn töû cuûa x Reáu ' q = caùc 9haàn töû cuûa x naèm 9h.ch% x% laø vectoD coù n 9haàn töû! v% laø ma tDaän ñöô$c ta$o Da töø x theo (u2 tafc% 3oá haøng baèng 3oá coät vaø caùc 9haàn töû cuûa x naèm tDe#n ñöôøng cheùo cuûa v! '% tham 3oá ñ*nh a$ng cho v.5" v 8 iagCx.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng v 8 iagCx. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.a tDe#n ñöôøng cheùo v Reáu ' p = caùc 9haàn töû cuûa x naèm 9h. JK/R+ HKT .'" c" +iaûi th. 3oá haøng vaø coät cuûa v 8 n > ab3C'"! Reáu ' 8 = ñöôøng cheùo cuûa v ch.=" v 8 iagCx.

u$% 2 8 e2eC?" 28 7 = = 28 7 = = = 7 = = = 7 = = = = = = = 7 = = = 7 = = = 7 = = = = = = = Y = = = = = = = B = = = = = = = A = = = = = = = = = = = = = = 2 8 e2eC?. n% ta$o ma tDaän coù m haøng. n coät! " 4.ch% n% ta$o ma tDaän coù n haøng.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng v8 = = 5 = = = = 8! Leänh E?E a" Co#ng u$ng% 0a$o ma tDaän ñôn v*! b" Cuù 9haù9% 2 8 e2eCn" 2 8 e2eCn.m" c" +iaûi th. n coät! m.B" 9! Leänh @L&PL7 a" Co#ng u$ng% Chu2eån caùc 9haàn töû cuûa caùc ma tDaän theo thöù tö$ coät ngöô$c la$i! b" Cuù 9haù9% 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT 6 BA 6 +4HS% .

ch% b% te#n ma tDaän ñöô$c chu2eån ñoåi! a% te#n ma tDaän caàn chu2eån ñoåi! " 4. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. u$% a8 = B A Y 7 c ? d 5 X 5 X ? d 7 c A Y = B b 8 <li9lDCa" :' Leänh @L&P%/ a" Co#ng u$ng% Chu2eån caùc 9haàn töû cuûa ma tDaän theo thöù tö$ haøng ngöô$c la$i! b" Cuù 9haù9% b 8 <li9u Ca" c" +iaûi th.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng b 8 <li9lDCa" c" +iaûi th. JK/R+ HKT 6 BB 6 +4HS% c B A . u$% a8 7 5 ? A B c b 8 <li9u Ca" b8 ? 5 7 .ch% b% te#n ma tDaän ñöô$c chu2eån ñoåi! a% te#n ma tDaän caàn chu2eån ñoåi! " 4.' Leänh & H a" Co#ng u$ng% 0ìm ma tDaän ngh*ch ñaûo! b" Cuù 9haù9% 0hö$c hieän% GH/I.

JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT 6 Bc 6 +4HS% . a7m laø caùc giaù tD* ta$i haøng 7 coät 7 ñeán caùc giaù tD* ta$i haøng 7 coät m.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng . u$% 0ìm ma tDaän ngh*ch ñaûo cuûa a! a8 7 5 A b8 B 5 65 7 7 65 67 = 65 a" Co#ng u$ng% Suøng ñeå ta$o 7 ma tDaän goàm coù n haøng vaø m coät! b" Cuù 9haù9% 0e#n ma tDaän 8 Ea77 a75wa7m k a57 a55w a5m kwkwF c" +iaûi th. coù n aáu Ck" laø coù n haøng! " 4.a tDaän ngh*ch ñaûo 8 inv Cma tDaän" c" 4.ch% a77. a75. u$% 0a$o ma tDaän goàm ? haøng vaø ? coät vôùi giaù tD* laø 7 A 7 5 B = ? c = ? c = 5 B 7= = 67 67 b 8 invCa" <' Leänh taïo 2a traän a 8 E7 5 ?k A B ck 7 = =F a8 7 5 A 7 B = =' Leänh taïo ]e0tor ñYn a" Co#ng u$ng% &eänh naø2 uøng ñeå ta$o 7 vectoD ñôn goàm coù n 9haàn töû! b" Cuù 9haù9 7% 0hö$c hieän% GH/I.

?. x5" 2 8 lin39aceCx7. n" c" +iaûi th.?! a 8 =!5k=!?k9ie5 a8 =!5====!B====!d===7!7===7!A=== *>' Leänh L& +PA"E a" Co#ng u$ng% 0a$o vectoD coù giaù tD* nga. caá9 3oá coäng =. u$% 0a$o vectoD a coù giaù tD* baft ñaàu =!5. x5. A a 8 E7 ? a8 7 ? X A e" Cuù 9haù9 5% 0e#n vectoD 8 gtñ%c3c%gt't <" +iaûi th. vôùi caùc giaù tD* laø%7. X.ch% 9t7 9t5 w9tn% laø caùc 3oá thö$c! " 4. u$% 0hö$c hieän% GH/I.ch% gtñ% laø giaù tD* baft ñaàu cuûa vectoD! c3c% caá9 3oá coäng! gt't% giaù tD* 'eát thuùc! g" 4. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. u$% 0a$o vectoD a goàm coù A 9haàn töû. giaù tD* 'eát thuùc 9ie5 C8 7!BX=d".ch% 2% te#n cuûa vectoD! x7.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 0e#n vectoD 8 E9t7 9t5 9t? w9tnF c" +iaûi th. JK/R+ HKT 6 BX 6 +4HS% X AF . x5% giôùi ha$n giaù tD* lôùn nhaát vaø nhoû nhaát cuûa vectoD 2! n% 3oá 9haàn töû cuûa vectoD 2! Reáu 'ho#ng coù giaù tD* n thì ma)c ñ*nh n 8 7==! " 4.u nhie#n giôùi ha$n tDong 'hoaûng ñ*nh tDöôùc! b" Cuù 9haù9% 2 8 lin39aceCx7.

u$% a8 7 A X b 8 a` b8 A B c X d Y 5 B d ? c Y 5!B=== A!==== B!B=== X!==== d!B=== **' Ma traän 0hu(eån ]_ ma tDaän chu2eån v* b *4' Leänh MAA&" a" Co#ng u$ng% 0a$o 7 ma tDaän vuo#ng coù toång cuûa caùc 9haàn töû tDong 7 haøng.i 9haàn töû tDong ma tDaän laø moät aõ2 3oá ngu2e#n lie#n tu$c töø 7 ñeán 5n! 0oång caùc haøng.ch thöôùc ma tDaän! +iaù tD* cuûa mo. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT . u$% tmt 8 magicC?" tmt 8 d 7 c 6 Bd 6 +4HS% 0hö$c hieän% GH/I.a tDaän chu2eån v* 8 ma tDaän ñang coù! b" Cuù 9haù9% 0a$o 7 ma tDaän chu2eån v* töø 7 ma tDaän ñang coù! c" 4.ch% n% '. 7 coät hoa)c tDe#n ñöôøng cheùo baèng nhau! b" Cuù 9haù9% 0e#n ma tDaän 8 magicCn" c" +iaûi th.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 2 8 lin39aceC7. 7=. coät vaø caùc ñöôøng cheùo ñeàu baèng nhau! " 4. X" 2 8 7!==== 7=!==== a" Co#ng u$ng% .

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng ? A *6' B Y X 5 ha\n 2a traän . u$% 2 8 one3C?" 28 7 7 7 28 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 BY 6 +4HS% 7 7 7 7 7 7 2 8 one3C?.ch% 2 8 te#n ma tDaän! n% ta$o ma tDaän coù n haøng m.a tDaän 'eát (uaû 8 ma tDaän 7@ ma tDaän 5! a" Co#ng u$ng% b" 4.B" 0hö$c hieän% GH/I. u$% 0a coù 5 ma tDaän a vaø b nhö tDe#n vaø c laø ma tDaän 'eát (uaû c 8 a@b c8 7A ?5 B= ?5 XX 755 B= 755 7YA *8' Leänh 5 E+ a" Co#ng u$ng% 0a$o ma tDaän maø giaù tD* cuûa caùc 9haàn töû laø 7! b" Cuù 9haù9% 2 8 one3Cn" 2 8 one3Cm.n" c" +iaûi th. JK/R+ HKT . n coät! " 4. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. n% ta$o ma tDaän coù m haøng.

n% ta$o ma tDaän coù m haøng. n coät! m. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.n" c" +iaûi th.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng *9' Leänh PA+"AL a" Co#ng u$ng% 0a$o ma tDaän theo (u2 luaän tam giaùc Ga3cal! b" Cuù 9haù9% 9a3cal Cn" c" +iaûi th.ch% 2% te#n ma tDaän! n% ta$o ma tDaän coù n haøng. JK/R+ HKT 6 c= 6 +4HS% .ch% n% laø 3oá haøng Ccoät" " 4. u$% 9a3calCA" an3 8 7 7 7 7 7 5 ? A 7 ? c 7= 7 A 7= 5= *:' Leänh 7A / a" Co#ng u$ng% 0a$o ma tDaän maø 'eát maø giaù tD* cuûa caùc 9haàn töû laø nga. u$% 2 8 Dan C?" 28 =!Y?A= =!=Y5= =!X=75 =!dAc5 =!cB?Y =!Xc55 =!B5cY =!A7c= =!Xc55 2 8 Dan C?.B" 28 0hö$c hieän% GH/I.u nhie#n! b" Cuù 9haù9% 2 8 Dan Cn" 2 8 Dan Cm. n coät! +iaù tD* cuûa caùc 9haàn töû naèm tDong 'hoaûng E= 7F " 4.

ch thöôùc ma tDaän! b" Cuù 9haù9% b 8 De3ha9eCa.c" 0hö$c hieän% GH/I.m.ch% b% ma tDaän ñaõ ñöô$c xoa2 Y== a% ma tDaän caàn xoa2! " 4. n% 3oá haøng vaø 3oá coät cuûa b! .n" c" +iaûi th.a tDaän a 9haûi coù 3oá 9haàn töû laø% m@n! " 4. u$% a8 7 5 ? 6 c7 6 +4HS% A B c X d Y 7= 77 75 b 8 De3ha9eCa. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng =!5c5B =!?5d5 =!YY7= =!Yd5c =!cB7B =!=AXB =!c?5c =!?cB? =!X55X =!=X5X =!X?c7 =!XBcA =!5AX= =!XB?A =!c?7c *.5.ch% b% ma tDaän ñöô$c ñ*nh a$ng la$i! a% ma tDaän caàn ñöô$c ñ*nh a$ng! m. u$% a8 7 5 ? b8 7 ? B X Y 77 5 A c d 7= 75 *<' Leänh 75T=> a" Co#ng u$ng% [oa2 ma tDaän Y==! b" Cuù 9haù9% b 8 DotY=Ca" c" +iaûi th.' Leänh 7E+!APE a" Co#ng u$ng% :*nh a$ng la$i '.

ch% % bieán chöùa 'eát (uaû! a% te#n ma tDaän! " 4. JK/R+ HKT 6 c5 6 +4HS% ? 7 5 8 tDaceCa" .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng A X b8 ? 5 c B Y d X B d c Y b 8 DotY=Ca" 7 A *=' Leänh T7A"E a" Co#ng u$ng% 0. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. u$% a8 5 A c d X Y 8 77 4>' Leänh T7&L a" Co#ng u$ng% &aá2 9ha#n nöûa öôùi ma tDaän theo hình! b" Cuù 9haù9% W 8 tDilCx" W 8 tDilCx.'" c" +iaûi th.nh toång caùc 9haàn töû cuûa ñöôøng cheùo ma tDaän! b" Cuù 9haù9% 8 tDaceCa" c" +iaûi th.ch% W% te#n ma tDaän 'eát (uaû! '% tham 3oá! Reáu ' 8 o laá2 töø ñöôøng cheùo tDôû xuoáng! Reáu ' 8 n laá2 töø ñöôøng cheùo tDôû le#n n ñôn v*! 0hö$c hieän% GH/I.

u$% a8 B Y 7? c 7= 7A X 77 7B d 75 7c i 8 tDilCa" i8 7 5 ? A i8 7 5 ? A i8 7 5 ? A i8 = 5 ? A = = X d = = = 75 = = = = B c X d = 7= = = = c X d = = 77 = = = = c X d = = 77 75 = = 7B 7c i 8 tDilCa.67" 4*' Leänh T7&% a" Co#ng u$ng% 0hö$c hieän% GH/I. JK/R+ HKT 6 c? 6 +4HS% .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Reáu ' 8 6n laá2 töø ñöôøng cheùo tDôû xuoáng n ñôn v*! " 4.7" 77 7B 75 7c i 8 tDilCa. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.=" 75 7c i 8 tDilCa.

=" W 8 tDiuCa.'" c" +iaûi th. u$% a8 7 5 ? A W8 7 = = = W8 7 = = = W8 7 5 = B c X Y 7= 77 7? 7A 7B 6 cA 6 +4HS% B c = = Y 7= 77 = 7? 7A 7B 7c B c = = Y 7= 77 = 7? 7A 7B 7c B c X d Y 7= 77 75 7? 7A 7B 7c W 8 tDiuCa" W 8 tDiuCa. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng &aá2 9ha#n nöûa tDe#n ma tDaän theo hình tam giaùc! b" Cuù 9haù9% W 8 tDiuCx" W 8 tDiuCx.ch% W% te#n ma tDaän 'eát (uûa! '% tham 3oá Reáu ' 8 = laá2 töø ñöôøng cheùo tDôû le#n! Reáu ' 8 n laá2 töø ñöôøng cheùo tDôû xuoáng n ñôn v*! Reáu ' 8 6n laá2 töø ñöôøng cheùo tDôû le#n n ñôn v*! " 4. JK/R+ HKT .67" 0hö$c hieän% GH/I.

n coät! " 4. u$% 2 8 leDo3C?" 28 = = = 28 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2 8 leDo3C?. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.X" &S' "AF" P!EFP T` ! KAJ& +5W *' Leänh "5 H a" Co#ng u$ng% Rha#n hai ña thöùc! 0hö$c hieän% GH/I. n% ta$o ma tDaän coù m haøng.n" c" +iaûi th.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng = W8 = = = = = B = = = 75 Y 7= = = 7c 7? 7A 7B = W 8 tDiuCa.ch% 2% te#n ma tDaän! n% ta$o ma tDaän coù n haøng vaø n coät! m. JK/R+ HKT 6 cB 6 +4HS% .7" 44' Leänh CE75+ a" Co#ng u$ng% 0a$o ma tDaän maø giaù tD* cuûa caùc 9haàn töû b" Cuù 9haù9% 2 8 leDo3Cn" 2 8 leDo3Cm.

b% ña thöùc c% t. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT . u$% Rha#n hai ña thöùc C?x5>Ax>B"!C5x?6?x5>5" a 8 E= ? A BF a8= ? A B b 8 E5 6? = 5F b 85 6? = 5 c 8 convCa.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng b" Cuù 9haù9% c 8 convCa. u$% b8 7 c9 8 7 a8 7 Y A c9 8 ? 7 5 7 B 5 7 ? B 6 cc 6 +4HS% Y Y ? A c9 8cum9Do Cb" 5X 7=d aàn cuûa luõ2 c9 8 cum9Do Ca" 0hö$c hieän% GH/I.ch 3oá cuûa a.b" c8= c 67 65 6Y d 7= 4' Leänh "%MP75/ a" Co#ng u$ng% Rha#n oàn caùc 9haàn töû! b" Cuù 9haù9% c9 8 cum9Do Ca" c" +iaûi th.b Caùch 'hai baùo% 3af9 xeá9 bieán theo thöù tö$ giaûm thöøa! " 4.ch% c9% bieán chöùa 'eát (uûa a% te#n cuûa ma tDaän ha2 vectoD! " 4.b" c" +iaûi th.ch% a.

b! D% 3oá ö! ? 7 5 B 5 7 ? 7= 7= ?c c c3 8 cum3umCa" 0hö$c hieän% GH/I.DF 8 econvCa.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Y 6' Leänh "%M+%M a" Co#ng u$ng% Coäng oàn caùc 9haàn töû! b" Cuù 9haù9% c3 8 cum9Do Ca" c" +iaûi th. u$% b87 7= 7 5 B c3 8 cum3umCb" c3 87 77 75 7A 7Y a8 7 Y A c3 8 7 ? B X d 7= A 7A c 8' Leänh /E"5 H a" Co#ng u$ng% Chia hai ña thöùc! b" Cuù 9haù9% E(. JK/R+ HKT 6 cX 6 +4HS% .b% ña thöùc! (% thöông 3oá cuûa a.ch% c3% bieán chöùa 'eát (uaû! a% laø te#n cuûa ma tDaän ha2 vectoD! " 4.b" c" +iaûi th. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.ch% a.

x5% 'hoaûng 'haûo 3aùt! " 4.ch% '(% bieánchöùa 'eát (uûa! " 4. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.nh ex b" Cuù 9haù9% '( 8 ex9mCx" c" +iaûi th. u$% 0ìm giaù tD* nhoû nhaát cuûa haøm 3oá% x?65x6B tDong 'hoaûng E= 5F x 8<minC_x!n?65@x6B`.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Caùch 'hai baùo% 3af9 xeá9 bieán theo thöù tö$ giaûm thöøa! " 4. u$% '( 8 ex9mC?" '( 8 5=!=dBB :' Leänh @M& a" Co#ng u$ng% 0ìm giaù tD* nhoû nhaát cuûa haøm 3oá! b" Cuù 9haù9% x 8 <minC_<uction`. u$% Chia 5 ña thöùc C5x5>?x>c"eC5x>?" a 8 E5 ? cF b 8 E5 ?F E(.ch% x% bieán chöùa 'eát (uaû! <uction% te#n haøm 3oá! x7.DF 8 econv Ca.x7.5"k x 8 =!d7cB 2 8 <Cx" 0hö$c hieän% GH/I.x5" c" +iaûi th.b" (87 = D8 = 9' Leänh ESPM a" Co#ng u$ng% 0. JK/R+ HKT 6 cd 6 +4HS% = c aàn cuûa luõ2 .=.

ch% :ieåm = cuûa haøm 3oá laø ñieåm C=.' Leänh @PL5T a" Co#ng u$ng% 4eõ ñoà th* cuûa haøm 3oá! b" Cuù 9haù9% <9lotC_<un`.x=" c" +iaûi th. u$% 0ìm giaù tD* = cuûa haøm 3oá% x56Bx>?! 0Döôùc tie#n ta 'hai baùo haøm 3oá < tDong taä9 tin <!m% Cxem the#m leänh <unction" <unction 2 8 <Cx"k 2 8 x!n56B@x>?k gau ñoù.x".5F"k gDi k <' Leänh @CE75 a" Co#ng u$ng% 0ìm ñieåm = cuûa haøm 3oá! b" Cuù 9haù9% <leDoC_<un`.ch% <un% te#n haøm 3oá! xmin. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.Exmin. u$% <9lotC_x!n?65@x6B`.E=. ta$o taä9 tin gt=!m% x 8 =%7=k r +iaù tD* x= 8 = l 8 <leDoC_<`. JK/R+ HKT 6 cY 6 +4HS% . ña#2 cuõng ch.="k 39Din<C_l 8 r?<`.xmaxF c" +iaûi th.l" l 8 =!?d5 0hö$c hieän% GH/I.nh laø nghieäm cuûa haøm 3oá! Reáu haøm 3oá coù nhieàu nghieäm thì 3eõ tìm ñöô$c nghieäm gaàn giaù tD* x=! <un% te#n haøm 3oá! c" 4.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 2 8 6c!=ddX . xmax% xaùc ñ*nh 'hoaûng caàn veõ! " 4.

cuûa m! Reáu x laø ma tDaän tìm Da giaù tD* lôùn nhaát cuûa mo.iF 8 maxCx" m 8B i 85 28 7 cd 6B d ? 7 A 6 X= 6 +4HS% v 8maxCx.iF 8 maxCx" v 8 maxCx. u$% x8? B5 7 A m8 maxCx" m8B Em. JK/R+ HKT .=.l" l 8 5!c7d r 4eõ ñoà th* haøm 3oá minh ho$a% l 8 <leDoC_<`.ch% x.2" v8? c 0hö$c hieän% GH/I.="k <9lotC_<`. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.5"k 39Dint<C_l 8 r!?<`.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng r +iaù tD* x= 8 5 l 8 <leDoC_<`.i coät! " 4._o`"k hol o<< =' Leänh MAS a" Co#ng u$ng% 0ìm giaù tD* lôùn nhaát! b" Cuù 9haù9% m 8 maxCx" Em.BFk gDi k hol onk 9lotCl.E=.v%te#n vectoD! m% giaù tD* lôùn nhaát! i% v* tD.2.2" c" +iaûi th.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng b8 ? 7 5 c X d 5 Y 7 Y Y 5 m 8 maxCb" m8? d m8 ? d i87 a8 = X A v8 ? X A c X d c Y d ? 7 c c 7 d ? Em.o# hình 8 meanCa" c" +iaûi th.i coät! " 4. JK/R+ HKT . JKLMC 0NOPQR+ GH/I.ch% m% bieán chöùa 'eát (uûa! a% te#n vectoD ha2 ma tDaän caàn t.b" *>' Leänh MEA a" Co#ng u$ng% 0ìm giaù tD* tDung bình! b" Cuù 9haù9% . u$% b 8 7 7= 7 m 8 meanCb" m 8 ?!d=== a8 7 ? B 6 X7 6 +4HS% 5 B 0hö$c hieän% GH/I.nh giaù tD* tDung bình! Reáu a laø ma tDaän thì t.nh giaù tD* tDung bình cuûa mo.iF 8 maxCb" v 8 maxCa.

cuûa m! Re#uù x laø ma tDaän tìm Da giaù tD* nhoû nhaát tDong mo.2" v87 B b8 ? 7 5 c X d 5 Y 7 7 ? 6B ? m 8 minCb" m87 c i85 a8 = ? c 6 X5 6 +4HS% 7 0hö$c hieän% GH/I.iF 8 minCx" v 8 minCx.ch% x.2. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.v% te#n vectoD! m% laø giaù tD* lôùn nhaát! i% laø v* tD.m giaù tD* nhoû nhaát b" Cuù 9haù9% m 8 minCx" Em.2" c" +iaûi th. u$% x8? B 5 7 A m 8 minCx" m87 i 8A 2 87 c d 5 6B ? v 8 minCx.i coät! " 4. JK/R+ HKT .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Y A 7 5 5 7 5!==== 5!cccX m 8 meanCa" m 8 A!cccX **' Leänh M& a" Co#ng u$ng% 0.

JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT 6 X? 6 +4HS% . u$% a85 ? A B 9 8 9Do Ca" 9 8 5= b8 5 B X 5 c B ? A A 9 89DotCb" 9 8X= c= Ad *6' Leänh 755T+ a" Co#ng u$ng% 0ìm nghieäm cuûa ña thöùc! b" Cuù 9haù9% D 8 Doot3C9" c" +iaûi th.ch% D% bieán chöùa 'eát (uaû! 0hö$c hieän% GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng X A v8 = 7 5 ? 7 c 5 7 7 7 c 7 d v 8 minCa.b" *4' Leänh P75/ a" Co#ng u$ng% Rha#n caùc 9haàn töû! b" Cuù 9haù9% 9 8 9Do Cx" c" +iaûi th.ch% 9% bieán chöùa 'eát (uaû! x% te#n ma tDaän ha2 aõ2 3oá! Reáu laø ma tDaän nha#n töøng 9haàn töû cuaû mo.i coät! " 4.

iF 8 3oDtCx" c" +iaûi th.iF 8 3oDtCa" '( 8 6? i8 b8 ? 5 7 A 6? c 5 6A B B 7 ? A '( 83oDtCb" '( 8 7 6? 6A 6 XA 6 +4HS% 0hö$c hieän% GH/I.ch% '(% bieán chöaù 'eát (uaû! i% 3oá thöù tö$ cuaû 9haàn töû tDöôùc 'hi 3af9 xeá9! Reáu x laø ma tDaän thì 3af9 xeá9 theo thöù tö$ taZng aàn cuûa töøng coät! " 4. u$% 0ìm nghieäm cuaû 9höông tDình% x567 8= 9 8 E7 = 67F D 8 Doot3C9"k i39CD" 67!==== 7!==== *8' Leänh +57T a" Co#ng u$ng% gaf9 xeá9 maûng ha2 ma tDaän theo thöù tö$ taZng aàn! b" Cuù 9haù9% '( 8 3oDtCx" E'(.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 9% te#n bieåu thöùc! " 4. u$% a85 d B c 5 5 B 6? Y B c 5 c d c d Y Y '( 8 3oDtCa" '( 8 6? E'(. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT .

nh toång cuûa caùc 9haàn töû! b" Cuù 9haù9% 3 8 3umCx" c" +iaûi th. u$% a8 5 dB c 6? Y 3 8 3umCa" 3 8 5X b8 ? 5 7 A c 6A 5 ? 6? B 5 7 ? 7 ? 5 6? 6A 7 c 5 B A c 5 B E'(. JK/R+ HKT 6 XB 6 +4HS% . JKLMC 0NOPQR+ GH/I.ch% 3% laø bieán chöùa 'eát (uaû! x% laø te#n ma tDaän! Reáu x laø ma tDaän thì 3 laø toång cuûa caùc coät! " 4.iF 8 3oDtCb" 3 8 3umCb" 38c X S' TAÄP LEÄ ! K5a !5JA *' Leänh ASE+ 0hö$c hieän% GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 5 ? '( 8 7 5 ? i8 ? 5 7 *9' Leänh +%M a" Co#ng u$ng% 0.

ch hô$9 @e 4.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng a" Co#ng u$ng% :a)t caùc tDu$c to$a ñoä ta$i v* tD.Ele<t. Emin. Emin.E!7 x! @e 4. u$% axe3C_9o3ition`. u$% axe3C_xlim`.ch% 0öông öùng vôùi moät 9Do9eDt2name ñi 'eøm vôùi 7 9Do9eDt2value! 7! _9o3ition`. u$% axe3C_2lim`. E5BF" ?! _2lim`. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. _2lim`. mi th.Emin.maxF" 4' Leänh AS&+ a" Co#ng u$ng% Chia la$i tDu$c to$a ñoä! b" Cuù 9haù9% axi3CExmin xmax 2min 2maxF" axi3CExmin xmax 2min 2max lmin lmaxF" axi3 on 0hö$c hieän% GH/I.maxF% ñ*nh giaù tD* nhoû nhaát vaø lôùn nhaát tDe#n tDu$c 2! @e 4. vaø '. Emin. JK/R+ HKT 6 Xc 6 +4HS% !7 !d !cF" 5! _xlim`.ch thöôùc cuûa tDu$c! le<t% 'hoaûng caùch töø meù9 tDaùi cöûa 3oå ñeán tDu$c ñöùng! bottom% 'hoaûng caùch töø meù9 öôùi cöûa 3oå ñeán tDu$c ngang! mi th% chieàu aøi cuûa tDu$c ngang! height% chieàu cao tDu$c ñöùng! +hi chuù% &uo#n laá2 ñieåm E=.maxF. ñ*nh tDöôùc! b" Cuù 9haù9% axe3C_9Do9eDt2name`. heightF% ñ*nh v* tD. bottom.=F laøm goác to$a ñoä! 0Du$c ngang vaø tDu$c ñöùng coù giaù tD* tDong 'hoaûng E= chia theo t2û leä th. 9Do9eDt2value w" c" +iaûi th.maxF% ñ*nh giaù tD* nhoû nhaát vaø lôùn nhaát tDe#n tDu$c 7F vaø . E5BF" ñ*nh giaù tD* tDe#n caû hai tDu$c axe3C_xlim`.

ch% xmin. lmin% laø giaù tD* nhoû nhaát cuûa caùc tDu$c x.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng axi3 o<< c" +iaûi th. 2min. JK/R+ HKT 6 XX 6 +4HS% . l! xmax. lmax% laø giaù tD* lôùn nhaát cuûa caùc tDu$c x. 2. 2.2" c" +iaûi th.ch% 4eõ giaù tD* x theo giaù tD* 2! " 4. u$% x 8 69i%=!5%9ik baDCx. l! on% cho hieån th* tDu$c to$a ñoä! o<<% 'ho#ng cho hieån th* tDu$c to$a ñoä! 6' Leänh BA7 a" Co#ng u$ng% 4eõ ñoà th* a$ng coät! b" Cuù 9haù9% baDCx.3inCx""k gDi on titleC_So thi ham 3inCx" ang thanh`" xlabelC_tDuc x CDa "`" 2labelC_2 8 3inCx"`" 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. 2max.

' Leänh "5L57MAP a" Co#ng u$ng% 0a$o maøu 3afc cho ñoà th* tDong 'ho#ng gian ? chieàu! b" Cuù 9haù9% 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. te#n ñoà th*w nhöng 'ho#ng xoùa tDu$c to$a ñoä! b" Cuù 9haù9% cla 9' Leänh "L@ a" Co#ng u$ng% [oùa hình aûnh Cñoà th*" hieän ta$i! b" Cuù 9haù9% cl< :' Leänh "L5+E a" Co#ng u$ng% :oùng hình aûnh Cñoà th*" hieän ta$i! b" Cuù 9haù9% clo3e . JK/R+ HKT 6 Xd 6 +4HS% .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 8' Leänh "LA a" Co#ng u$ng% [oùa taát caû caùc ñoái töô$ng nhö% ñöôøng ñoà th*.

ch :*nh ñôn v* tDe#n tDu$c to$a ñoä% tDu$c x coù ñôn v* laø log vaø tDu$c 2 coù ñôn v* tu2eán t.n cuûa ? maøu cô baûn% De . gDeen.`[gcale`.ch% h% laø bieán gaùn cho leänh cga! Caùc ña)c t.nh! 6 XY 6 +4HS% maøu coù ñöô$c gDa2 > blue c2an > magenta De > mhite > blue > blac' gDa2 blac' > De > 2ellom > mhite 9in' 0hö$c hieän% GH/I.nh cho tDu$c! b" Cuù 9haù9% h 8 gca c" +iaûi th.a9 1one Cool blag +Da2 Hot Gin' <' Leänh @&A%7E a" Co#ng u$ng% 0a$o môùi hình aûnh Cñoà th*"! b" Cuù 9haù9% <iguDe =' Leänh A"A a" Co#ng u$ng% 0a$o caùc ña)c t.`lineaD`" +iaûi th.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng coloDma9Cma9" coloDma9C_ e<ault`" c" +iaûi th.`log`. blue! 0uø2 theo t2û leä cuûa ? maøu cô baûn maø cho Da caùc maøu 3afc 'haùc nhau! _ e<ault`% maøu coù ñöô$c laø maøu ma)c ñ*nh! ma9% bieán chöùa caùc tho#ng 3oá 3au% . JK/R+ HKT .nh cuûa tDu$c goàm coù% Cuù 9haù9 getCgca. `T3cale`.ch% ColoDma9 laø 3ö$ tDoän la. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.

ch% x. löôùi tDu$c 2 maøu vaøng! +oàm coù caùc maøu% 2ellom. JK/R+ HKT .`linet29e`" c" +iaûi th.2.nh tDong 'ho#ng gian 5 chieàu! b" Cuù 9haù9% 9lotCx.`noDmal`" getCgca.`T+Di a.`De `. `TSiD`.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng getCgca. tDu$c 2 giöõ ngu2e#n! :a)t maøu cho löôùi ñoà th*% ña)t löôùi tDu$c x maøu ñoû.`on`. De .a ñoái ieän.`[ColoDa.2" 9lotCx. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.`[SiDa.`[gDi `.aøu 4aøng :oû töôi 6 d= 6 +4HS% 0hö$c hieän% GH/I. `TcoloD`. blue.ch% on% hieån th* löôùi to$a ñoä! o<<% 'ho#ng hieån th* löôùi to$a ñoä! **' Leänh PL5T a" Co#ng u$ng% 4eõ ñoà th* tu2eán t.`DeveD3e`.2% veõ giaù tD* x theo giaù tD* 2! linet29e% 'ieåu 9haàn töû ta$o ne#n neùt veõ bao goàm ? thaønh 9haàn% 6 0haønh 9haàn thöù nhaát laø caùc '2ù tö$ ch\ maøu 3afc% -2ù tö$ 2 m . magenta. blac'! *>' Leänh A7&/ a" Co#ng u$ng% 0a$o löôùi to$a ñoä! b" Cuù 9haù9% gDi on gDi o<< c" +iaûi th. gDeen. c2an.`2ellom`" 0a$o löôùi cho ñoà th*% tDu$c x coù ta$o löôùi vaø tDu$c 2 'ho#ng ta$o löôùi! :oåi tDu$c to$a ñoä% ñoåi tDu$c x veà 9h. mhite. `nomal`" getCgca.

o.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng c D g b m ' -2ù tö$ 6 % 6! 66 &ô :oû &u$c &am 0Dafng :en &oa$i neùt veõ :öôøng lieàn neùt :öôøng chaám chaám :öôøng ga$ch chaám :öôøng neùt ñöùt ñoa$n 6 0haønh 9haàn thöù hai laø caùc '2ù tö$ ch\ neùt veõ cuûa ñoà th*% 6 0haønh 9haàn thöù ba laø caùc '2ù tö$ ch\ loa$i ñieåm ñaùnh aáu goàm%!. ñöôøng lieàn neùt vaø ñaùnh aáu caùc ñieåm ñöô$c cho$n baèng aáu @. _b6@ `" 2labelC_2 8 3inCx"`" xlabelC_0Duc x`" titleC_So thi ham 2 8 3inCx"`" gDi on 0hö$c hieän% GH/I.i böôùc tha2 ñoåi laø πed x 8 =%9ied%5@9ik 2 8 3inCx"k 9lotCx. >. u$% 4eõ ñoà th* haøm 2 8 3inCx" vôùi ñoà th* maøu lam.2. JK/R+ HKT 6 d7 6 +4HS% . @ " 4. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. mo. x. tDu$c x tha2 ñoåi töø = tôùi 5π.

n.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng *4' Leänh +%BPL5T a" Co#ng u$ng% 0a$o caùc tDu$c tDong moät 9haàn cuûa cöûa 3oå ñoà ho$a! b" Cuù 9haù9% 3ub9lotCm. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.n.9" hoa)c 3ub9lotCmn9"thaønh cöûa 3oå ñoà ho$a thaønh m×n vuøng ñeå veõ nhieàu ñoà th* tDe#n cuøng moät cöûa 3oå! m% 3oá haøng ñöô$c chia! n% 3oá coät ñöô$c chia 9% 3oá thöù tö$ vuøng cho$n ñeå veõ ñoà th*! Reáu 'hai baùo 9 q m×n thì 3eõ xuaát hieän moät tho#ng baùo lo.i! " 4.9" 3ub9lotCmn9" c" +iaûi th. u$% Chia cöûa 3oå ñoà ho$a thaønh 5×? vuøng vaø hieån th* tDu$c cuûa caû c vuøng! 3ub9lotC5?7" 3ub9lotC5?5" 0hö$c hieän% GH/I.ch% 3ub9lotCm. JK/R+ HKT 6 d5 6 +4HS% .

u$% 4eõ ñoà th* haøm 2 8 x5 o ?x > 5 theo tDu$c logaDith cuûa x! x 8 =%7==k 0hö$c hieän% GH/I.2" 3em2log2Cx.2" 3em2logxCx.ch% 3em2logx vaø 3em2log2 gioáng nhö leänh 9lot nhöng ch\ 'haùc moät ñieàu laø leänh naø2 veõ ñoà th* theo tDu$c logaDith! So ñoù.2. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. ta coù theå 3öû u$ng taát caû caùc loa$i _linet29e` cuûa leänh 9lot! " 4.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 3ub9lotC5??" 3ub9lotC5?A" 3ub9lotC5?B" 3ub9lotC5?c" *6' Leänh +EM&L5ASE +EM&L5A? a" Co#ng u$ng% 4eõ ñoà th* theo logaDith! b" Cuù 9haù9% 3em2logxCx.`linet29e`" c" +iaûi th. JK/R+ HKT 6 d? 6 +4HS% .2.`linet29e`" 3em2log2Cx.

ch% 4eõ giaù tD* x theo giaù tD* 2! " 4. 3inCt"" 0hö$c hieän% GH/I.`b`" gDi on *8' Leänh P5LA7 a" Co#ng u$ng% 4eõ ñoà th* tDong heä tDu$c to$a ñoä cö$c! b" Cuù 9haù9% 9olaDCtheta. u$% t 8 69i%=!=7%9ik 9olaDCt. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.2. JK/R+ HKT 6 dA 6 +4HS% .Dno" c" +iaûi th.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 2 8 x!n56?@x>5k 3em2logxCx.

`>`" getCh. @ 7.aD'eDgile ColoD GDo9eDt24alue 6. 5.w +iaûi th. töô$ng h De . JK/R+ HKT .`c2an`" GDo9eDt2Ram e .blue.gDeen.mhite. c2an.Y" getCh.magenta Cho$n maøu cho ñoái .`.`. 66. 6! .ch% h% bieán chöùa ñoái töô$ng! GDo9eDt2Rame vaø GDo9eDt24alue ñöô$c cho tDong baûng 3au% Cuù 9haù9 getCh.aD'eD`.nh chaát cho ñoái töô$ng naøo ñoù! b" Cuù 9haù9% 3etCh.7" getCh. %.`coloD`.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng *9' Leänh +ET a" Co#ng u$ng% 0hieát laä9 caùc ña)c t. 5.w 7.aD'eD &ineVi th .`&ineVi th`. >. ?.blac 6 dB 6 +4HS% 0hö$c hieän% GH/I.ch thöôùc caùc ñieåm ta$o ne#n h 2ellom. ×.ch Cho$n 'ieåu 9haàn töû :oä aø2 neùt veõ -. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. ?. _9Do9eDt2name`. 9Do9eDt2value.w" c" +iaûi th. o.aD'eDgile`.

`blac'`" *:' Leänh +TA&7+ a" Co#ng u$ng% 4eõ ñoà th* a$ng baäc thang! b" Cuù 9haù9% 3taiD3Cx.ch% 4eõ giaù tD* x theo giaù tD* 2! " 4.3inCx"" xlabe&C_0Duc x`" 2labelC_2 8 3taiD3Cx.2" c" +iaûi th. u$% a 8 E7 5 ? A B A ? A B cFk h 8 9lotCa" 3etCh.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng ' " 4.3inCx"`" 0hö$c hieän% GH/I. JK/R+ HKT 6 dc 6 +4HS% . u$% x 8 69i%=!5%9ik 3taiD3Cx.`coloD`. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.

2. T.ch% text% te#n tie#u ñeà! *<' Leänh SLABELE ?LABELE CLABEL a" Co#ng u$ng% :a)t te#n cho tDu$c [.' Leänh T&TLE a" Co#ng u$ng% :a)t tie#u ñeà cho ñoà th*! b" Cuù 9haù9% titleC_text`" c" +iaûi th. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT 6 dX 6 +4HS% . n2.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng gDi on *. l *=' Leänh D!&TEBA a" Co#ng u$ng% 0hö$c hieän% GH/I.ch% nx. |! b" Cuù 9haù9% xlabelC_nx`" 2labelC_n2`" llabelC_nl`" c" +iaûi th. nl% te#n tDu$c x.

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 0ha2 ñoåi maøu neàn cuûa cöûa 3oå ñoà ho$a! b" Cuù 9haù9% mhitebg mhitebgC_coloD`" c" +iaûi th,ch% mhitebg chu2eån ñoåi (ua la$i maøu neàn cöûa 3oå ñoà ho$a giöõa tDafng vaø ñen! mhitebgC_coloD`" chu2eån maøu neàn cöûa 3oå ñoà ho$a thaønh maøu cuûa bieán coloD! coloD coù theå laø caùc maøu% 2ellom Cvaøng", magenta Cñoû töôi", c2an Clô", De Cñoû", gDeen Clu$c", blue Clam", mhite CtDafng", blac' Cñen"! BT60) ñöô$c vieát tDong BT60'2! 1aøi taä9 naø2 toång hô$9 töø caùc 3aùch QThe +tudent Edition ob MATLABRE QThe MATLAB 9' !andPoo1RE QGFng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoängR
%BT"c: V5 678 9:8 ;87 <.%,==meshgri((4":0$ :")* >=pea+s(.%,)* meshc(.%,%>) pause +=#* n=&?+4 * <.%,%>==sphere(n)* c=ha(amar((&?+)* sur-(.%,%>%c)* colormap(< 0*0 pause

=)

t=0:pi@ 0:&Api* <.%,%>==c,lin(er(&!cos(t))* sur-(.%,%>) pause <.%,%>==c,lin(er( : 0)* sur-norm(.%,%>) pause <.%,%>==meshgri((4&:$&:&%4&:$&:&%4&:$&:&)* v=.$Ae.p(4.$?&4,$?&4>$?&)* slice(v%<# # & =%& %< 0=%& ) pause <B%C==meshgri((4":$#:")* D=pea+s(B%C)* <B:%C:==meshgri((4":$&#:")* D:=interp&(B%C%D%B:%C:)* mesh(B%C%D)% hol(% mesh(B:%C:%D:! #) hol( o-a.is(<4" " 4" " 4# &0=)

0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT

6 dd 6

+4HS%

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng
pause s,ms . , e>sur-(real(atan(.!iA,))) <.%,==mesh(om(4 &:$': &%4 &:$': &)* r=s1rt(.$?&!,$?&)* >=bessel(0%r)* m=<44# '0=* mesh(>%m)

-hi cha$2 chöông tDình ta laà löô$t coù 'eát (uaû%

0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT

6 dY 6

+4HS%

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng

0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I. JK/R+ HKT

6 Y= 6

+4HS%

JK/R+ HKT 6 Y7 6 +4HS% . JKLMC 0NOPQR+ GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 0hö$c hieän% GH/I.

JKLMC 0NOPQR+ GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 0hö$c hieän% GH/I. JK/R+ HKT 6 Y5 6 +4HS% .

Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 0hö$c hieän% GH/I. JK/R+ HKT 6 Y? 6 +4HS% . JKLMC 0NOPQR+ GH/I.

JK/R+ HKT 6 YA 6 +4HS% .Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 0hö$c hieän% GH/I. JKLMC 0NOPQR+ GH/I.

JKLMC 0NOPQR+ GH/I.$?&)* >=bessel(0%r)* m=<44# '0=* mesh(>%m) 0hö$c hieän% GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng Cuõng laø haøm Pesse3 nhöng ta 'haûo 3aùt Die#ng 7 baøi% %hm bessel <.%.$?&!.==mesh(om(4 &:$': &%4 &:$': &)* r=s1rt(. JK/R+ HKT 6 YB 6 +4HS% .

JKLMC 0NOPQR+ GH/I.Khaûo saùt öùng duïng MATLAB trong ñieàu khieån töï ñoäng 0hö$c hieän% GH/I. JK/R+ HKT 6 Yc 6 +4HS% .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.