JAR V ZÁHRADE

m
a
r
e
c

2
0
1
4
MODERNÉ BÝVANIE
A NÁBYTOK
NA NÁVŠTEVE
marec
2014
KUCHYŇA
Interiér – aktuálne trendy
Detská izba
1,33 € / ročník XVIII.
TEPLO, VYKUROVANIE
Pasívny dom
Fasády, okná, izolácie
www.styldomuabytu.sk
www. di gestory. eu
Príloha
VIZITKÁR
FIRIEM
kanvice TEO TONE
čajokrásne kanvice sa vyfarbili
kanvice TEO TONE s vylúhovacími sitkami
Kanvica TEO získala ocenenie
red dot design award 2013.
00
[ ] NÁBYTOK A BÝVANIE PLUS vykurovanie
www.fenix.sk
Svietidlá, ktoré poznajú v!ade…
www.fulgur.cz
Fulgur, spol. s r. o., Svitavská 39, Brno 614 00
INTERIÉROVÉ
A EXTERIÉROVÉ
SVIETIDLÁ
SENZOROVÉ
SVIETIDLÁ
PRIEMYSELNÉ
A NÚDZOVÉ
OSVETLENIE
SVETELNÉ
ZDROJE
A LED SVIETIDLÁ
komín 8 m
priem. 200
492 €
komín 8 m
priem. 160
446 €
V
P
O
N
U
K
E
K
O
M
ÍN
P
R
E
K
O
N
D
E
N
Z
A
Č
N
É
K
O
TLY
CERTIFIKOVANÉ
KOMÍNOVÉ
SYSTÉMY
10 ROKOV
NA TRHU
STADREKO s.r.o.
Družstevná 82
027 43 Nižná
www.stadreko.sk
VÝROBCA KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU
043-5381 307
0908 111 696
stadreko@stadreko.sk
A
K
C
I
A
Doprava GRÁTIS po celom území SR
N
O
V
I
N
K
A
p
o
n
ú
k
a
m
e

a
j

m
o
n
t
á
ž

k
o
m
í
n
o
v

s

p
r
e
d
ĺ
ž
e
n
o
u

z
á
r
u
k
o
u

n
a

3
0

r
o
k
o
v
Trendy, inšpirácie, trh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Trojvrstvové drevené podlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kuchyňa, jedáleň
Moderná kuchyňa s kvalitnou dispozíciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Veľtrh Ambiente 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trendy vo svete digestorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tichý luxus, riešenie pre náročných . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Príprava kávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Detská izba
Pripravte deťom bezpečné bývanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Regenerácia detského interiéru v dome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Interiér, dizajn
Revolúcia v dizajnérskom jazyku keramiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tapety opäť našli cestu do interiérov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Dizajnové špeciality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
interiér a moderné bývanie
Krása jarných cibuľovín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Terasové obklady so vzhľadom dreva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Zimné záhrady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Schudnite s infrasaunou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Spríjemnite si život elektronikou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Maľovanie na sklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
exteriér, relax, štýl
exteriér, relax, štýl
interiér a moderné bývanie
IMPRESUM
ROČNÍK 18.
marec 2014
Moderné bývanie a nábytok
Vydavateľ
Národná 18, 010 01 Žilina
Riaditeľ projektu
lng. ¦ozeí Narusln · e-mail: marusin@kj.sk
Redakcia
Nlroslava Kovacova · e-mail: styl@kj.sk
Ngr. Rlchard Nokrý · lng. arch. ¦ana llLzova
PhDr. Doc. Ing. Pavol Barnay
Na čísle spolupracovali
Kamlla Adamkovlcova · ¦akub Nedoba
¦aroslav üarLl · Sllvla ülnovska
KaLarlna Dudakova · NargareLa locklckova
NarLlna Kovallkova · Anna lalhova 
Zuzana leLrulakova · Ngr. NarLlna RycheLska 
Cabrlela Sekerkova · Narcela SLeíancova
leLra Vasova · Tereza Zelenkova
Jazyková korektúra
Bc. Daniela Urcová
Reklama a inzercia
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Narodna !8 · 0!0 0! Zlllna
tel.: 04!/S62 66 84 · fax: 041/562 38 51
e-mail: styl@kj.sk
Vedúci inzercie: 0918/822 830
Bratislava: 0902/818 088
Nitra: 0907/818 078
Žilina: 0907/877 828
Sadzba, retuš, scan
Bôrická 103, 010 01 Žilina
tel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23
e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.sk
www.reklamnyservis.sk
Tlač
GEORG
Bajzova 11, 010 01 Žilina
Rozširuje
NedlaµrlnL Kaµa, cerµacle sLanlce llN
a lokálni distribútori
Adresa pre zasielanie korešpondencie
Redakcla STYL · KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18, 010 01 Žilina
IČO: 31 635 504
č. 1/2014, vychádza 6 × ročne
www.kj.sk
ISSN 1339-4150
Registračné číslo EV 3341/09
Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia
byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva
a redakcie. Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie.
Ne vy žia da né rukopisy a obrazový materiál nevraciame.
Ko pírova nie, znovupublikovanie alebo rozširovanie
ktorejkoľvek čas ti časopisu sa povoľuje vý hrad ne
s písomným súhlasom vydavateľa.
foto na obálke: Urgela
t
é
m
a
m
a
r
e
c

2
0
1
4
Moderné bývanie a nábytok
obsah
Vizitková príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
· Pr|omyso|nó brány
· Autcmat|ckó brány
· Závcry
· Mctcry vcnkaj!|cb brán
· kcvcvýrcba
Názcv hrmy: PEMAT SLOVAKIA, s. r. o.
Adrosa: Sedmikráskova 2353/30
Provádzka: llohovska cesLa 4!S, Nemclce
955 01 Topoľčany
Tel.: 038/532 21 03
Fax: 038/532 21 05
Mcb||: 0918/941 882, 0918/668 932
£-ma||: pematbrany@pematbrany.sk
Internet: www.pematbrany.sk
Strechy, strešné krytiny
Cementobetónové strešné krytiny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Ochrana pred povodňami prostredníctvom zelených striech . . . . . . . . . . . . . . . 88
Trendy, inšpirácie, trh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nízkoenergetické alternatívy, teplo, vykurovanie
Tajomstvo pasívneho domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tepelné čerpadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Krbové kachle s výmenníkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Zložené komíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Akumulačné mastencové pece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kompletné riešenie pre vaše vykurovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Prirodzené adiabatické chladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Fasády, fasádne systémy, izolácie
Moderné materiály pre obklady fasád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
lukana lzolacla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Celulózová izolácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
lasada a µloL v harmónll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Opravy prasknutých stavieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Na návšteve
Okná, brány, bezbariérové systémy, ekológia
Podokenné profily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Ako si vybrať garážovú bránu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Llkvldacla azbesLových µrvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Schodisko nemá byť bariérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Zc zb|orky vrútcckýcb ncvcstav|ob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
MP KOVANI A s.   r.   o. , Boj ni cká 10, Br at i sl ava,
t el . : 02/ 444 555 85, www. kl uckynadver e. sk
Prehľadne
zoradené!
Bez ťažkých
kilogramov!
Vždy
aktuálne!
Nové MP Katalógy
Aj vo vašom mobile a tablete!
moderne_byvanie_210x297.indd 12 10. 1. 2014 16:48:39
"#$% &#'(&)*+ &#$+",)- .#/0('1
FFEICZE N/ FEVNCSIl ZÁLEZl...
www.kcvcny-ncLyIck.:k
Fucne kcvcné pc:Ie|e z prccukcie
lFCN - /FI, ncjvcc:iehc vyrcLcu v CF
moderné bývanie a nábytok


Kvetena sa už zobúdza, slnko získava moc,
končí zimných večerov sladké snívanie,
nastáva čas zhmotnenia zimných inšpirácií,
ako zveľadiť svoje moderné bývanie.
moderné bývanie
trendy, inšpirácie, trh
10
š t ý l d o mu a b y t u
Dizajn nie je len
vonkajšou schránkou,
ale zážitkom
z používania. S týmto
zámerom vyvíjala
spoločnosť Miele
nové zabudovateľné
spotrebiče
Generácia 6000.
Dizajnéri a inžinieri
zúročili niekoľkoročné
poznatky, inšpirácie
a ich know-how
predstavuje skutočnú
špičku. Výsledkom sú
produkty vzájomne
dokonalezladené
prevedením, materiálmi
a funkčnosťou. Nová
generácia posunula
homogenitu dizajnu
do úplne inej roviny.
Páči sa vám jednoduchý francúzsky štýl, ktorý pôsobí elegantne a vsádza
na príjemné tvary a dekory v štýle opotrebovaného masívneho dreva?
PureLine – priestor pre čisté
línie
lureLlne je v µozadl, zaclenuje sa 
do priestoru, je dizajnovým elemen-
tom moderných kuchýň kladúcich
dôraz na minimum materiálov. Vysoký
podiel skla vytvára príjemnú a pokojnú
atmosféru. Typickými znakmi línie
lureLlne su horlzonLalne akLlkorove 
prvky a nápadná rukoväť, ktorá akoby
sa vznášala pred tmavým čiernym
sklom. Vďaka absolútne jednotnému-
čelnému prevedeniu prístrojov v celom
produktovomrade vzniká celkový har-
monický dojem – nezávisle od toho,
či sú prístroje usporiadané nad sebou
alebo vedľa seba. Sú vybavené ovláda-
cím panelom v rovnakej výške. Vzniká
rozmanité množstvo kombinácií podľa
vašich potrieb – horizontálne uspo-
riadane vo výške očí, vertikálne pre
maximálne využitie výšky miestnosti,
individuálne usporiadanie do formy T
alebo umiestnenie prístrojov do celého
bloku.
lureLlne v µrevedenl obsldlan clerna 
predstavuje premyslený estetický záži-
tok. Čisté sklo vytvára emocionálnu hru
svetla a tieňov a prepožičiava prístro-
jom hĺbku a eleganciu.
Kamila Adamkovičová
loLo. Nlele
Naučte svoju
kuchyňu francúzsky!
Nábytkové dvierka Trachea v „opot-
rebovanom“ vzhľade ponúkame
v našom portfóliu s dlhodobou tra-
díciou. V tomto roku došlo vplyvom
obrovského dopytu našich zákazníkov
k rozšíreniu o rad Patina Provence.
V podstate ide o nový typ dodatočnej
úpravy fóliovaných dvierok, prebieha-
júce iba ručným spôsobom. Tónovaná
patina Provence jemne zdôrazňuje
štruktúru svetlých drevodekorov,
dvierka v tejto úprave získavajú doko-
nalý punc starého masívneho nábytku
so stredomorským lookom,“ hovorí
pán Martin Dusík, vedúci obchodného
oddelenia Trachea, najväčšieho výrobcu
nábytkových dvierok a dekoratívnych
panelov na českom trhu.
Mgr. Martina Rychetská
loLo. Trachea
www.tracboa-dv|orka.sk
www.m|o|o.sk
www.overface.sk
Dizajn pre maximálny pôžitok
Design for life
moderné bývanie
trendy, inšpirácie, trh
11
š t ý l d o mu a b y t u
Najcennejším zdrojom tekutín pre ľudský organizmus je kvalitná a čistá voda.
Ako ju získať? Jednoducho stačí len otočiť vodovodným kohútikom.
Pestrá paleta jedál, inteligentná kontrola
teploty a času, rýchla a jednoduchá príprava,
vynikajúca chuť – to všetko v jednom nájdete
v novom kuchynskom pomocníkovi Philips
MultiCooker.
Pitie vody z kohútika má veľa výhod.
Vyhnete sa tak ťahaniu ťažkých nákup-
ných tašiek s balenou vodou, a zároveň
prospejete prírode, pretože ju uchránite
pred odpadom v podobe niekoľkých
Lon µrazdnych lLT ßlas. Lenze nle vzdy 
nám voda z kohútika chutí. Riešenie
µonukaju hlLracne kanvlce lyundal 
Aqua Optima.
Vďaka jedinečnému patentovanému
µaLsLuµnovemu µrocesu hlLracle 
odstra-
ňujú
hlLre 
Aqua
Optima
nečistoty,
ktoré
vo vode
z kohútika
zostávajú aj
po prevarení.
Obsahujú
jedinečnú
zmes
aktívneho
uhlíka, ktorý
má priaznivý vplyv na zníženie hladiny
herblcldov a µesLlcldov. Technológla hl-
trov tiež výrazne znižuje obsah chlóru
a uhličitanu vápenatého, ktorý spôso-
buje tvorbu vodného kameňa v kuchyn-
ských spotrebičoch. Používaním pre-
hlLrovanej vody µredlzlLe zlvoLnosL 
Chceli by ste chutnejšiu a čistejšiu vodu z kohútika?
V dnešnej rýchlej dobe sa málo-
komu chce dlho vystávať za sporákom,
pravidelne jedlo miešať a sledovať, ako
sa pomaly varí. Aktívne a zanepráz-
dnené ženy 21. storočia majú kritéria
na prípravu jedál jasné – chcú venovať
menej času „stráženiu hrncov“ a hľadajú
spotrebič, ktorý v ich malej kuchyni
nahradí väčší počet iných.
Riešením je Philips
MultiCooker – elektrický
hrniec nielen pre gazdinky.
Je multiunkčný, dokáže variť, fritovať,
grilovať, čím v kuchyni nahrádza ďalších
pomocníkov ako parný hrniec, fritézu,
či panvice. Prináša multichuť, pripravíte
v ňom nespočetné množstvo jedál od
polievky, cez cestoviny,
dusené mäso, až po koláč,
džem, dokonca jogurt.
Poteší tiež, že do varenia
vnáša multikontrolu, umožňuje
rýchlu a automatickú prípravu chutných
jedál bez potreby dozoru. Nastaviť
si môžete jeden z dvanástich progra-
mov, zvoliť si čas varenia i odklad až
do 24 hodín. Žiadna kontrola, či každú
chvíľu miešanie, svoj čas môžete veno-
vať, čomu len chcete.
MultiCooker ocenia nielen gaz-
dinky a mamičky s malými deťmi, ale
aj študenti na internáte, dovolenkári
v kempe, či na chalupe. So šikovnou
rúčkou je MultiCooker ľahko prenosný,
a tak si aj v cudzine môžete vychut-
nať pohodlie domácej stravy. Stačí
k tomu obyčajná elektrická zásuvka.
MultiCookru sa potešia aj tí, ktorým
strava prináša rôzne diéty a obmedze-
nia – stačia správne suroviny, vhodne
zvolený program a bezlepkový koláč sa
upečie aj sám.
Zuzana Petruľáková
loLo. lhlllµs
Multifunkčné varenie
hodné 21. storočia
www.pb|||ps.sk
www.byunda|-o|octrcn|cs.cz
vašej rýchlovarnej kanvice,
no hlavne vášmu milova-
nému kávovaru, či espressu.
Znížením obsahu chlóru
a tvrdosti vody sú aj teplé,
aj studené nápoje oveľa
chutnejšie.
Petra Vašová
loLo. lyundal
moderné bývanie
kuchyňa
12
š t ý l d o mu a b y t u
Moderná kuchyňa 21. storočia sa
prepojením s obývacím priestorom
stala súčasťou spoločenskej zóny
interiéru a priam hýri novými
materiálmi v štýle high tech, čím sa
dostala do inej dimenzie. Nové trendy
sú skôr v znamení minimalistického
riešenia s vysokou kvalitou, odľahčené
jednoduchými policami, sklom
a kovovými prvkami. Hlavné slovo má
ergonómia, kladúca dôraz na koncepciu
priestoru a variabilitu. Lesklé a matné
laky vystriedali povrchy zo skla
a kovu, dominujú hladké plochy, rovné
línie a vstavané elektrospotrebiče.
Tradičné drevo sa kombinuje
s hliníkom, miestami s leštenou
oceľou a k slovu sa tvrdo hlási sklo
a sofistikovaná technológia v podobe
kovania, výsuvov
a technickej vybavenosti.
Moderná kuchyňa
moderné bývanie
kuchyňa
13
š t ý l d o mu a b y t u
s kvalitnou dispozíciou
Dispozičné riešenie velí
V súčasnej modernej kuchyni hrajú
prím kvalitne spracované a vycibrené
materiály a najmä šikovné dispozičné
riešenie, prispôsobené možnostiam
bytu alebo domu. Otázka polohy
a tvaru kuchyne patrí k najpodstatnej-
ším pri zariaďovaní nového bytu alebo
stavbe domu.
Luxusne kuchyne slce na µohlad 
pôsobia striedmejším dojmom, za kto-
rým sa však skrýva perfektná súhra
všetkých prvkov, pričom doterajšie
dizajnové výstrelky ustupujú funkč-
nosti. Kuchyňa tak musí spĺňať hneď
niekoľko kvalitatívnych kritérií, z kto-
rých je zásadná presná ergonómia
priestoru, ktorá ušetrí každý krok
i zbytočný pohyb a zahŕňa i dosta-
točný manipulačný priestor pri práci
na kuchynskej linke a so spotrebičmi.
Napokon jedine správne usporiadaná
kuchyňa môže poskytnúť radosť i záži-
tok z každodenného používania. Pri
rozvrhnutí kuchyne sú východiskovými
podmienkami pre naplánovanie umiest-
Súčasné kuchyne zaujmú kombiná-
ciou funkčnosti, účelnosti a odvážneho
dizajnu, kvalitných materiálov, špičko-
vých spotrebičov a nadčasovosťou.
nenia centra diania – kuchynskej linky,
rozmery, rozloha a tvar miestnosti
a rozmiestnenie prípojok na elektrinu
a vodu. Doteraz v kuchyni bežne kra-
lovall llnky vµodobe ¸U¨, resµ. ¸L¨, 
ktorým dnes úspešne konkuruje tren-
dový kuchynský ostrovček uprostred
miestnosti, s varným i odkladacím
priestorom, ktorý zefektívňuje pohyb
v kuchyni. Ide o praktické riešenie,
ktoré však nie je použiteľné v panelá-
kovej kuchyni s rozlohou šesť metrov
štvorcových, ale iba ako súčasť veľkého
obytného priestoru v rodinnom dome.
interiér
kuchyňa
14
š t ý l d o mu a b y t u
Z kuchynských stredových ostrovčekov s digestormi s prepra-
covaným dizajnom sa tak stáva jedna z dominánt obytného
priestoru. Na ostrovčeku sa sústreďuje pracovná časť na
prípravu i varenie a kuchynská zostava skriniek na lineárnej
„elkovej“ či „účkovej“ stene tak pôsobí kompaktne, podobne ako
vlsLých sµeclhckých dlsµozlcných moznosLlach sucasne aj so 
stolovacím priestorom, resp. barovým pultom, ktorý zároveň
počas varenia supluje odkladací priestor. Dnes sa z kuchynskej
linky, pôvodne sa deliacej na zostavu spodných a horných
skriniek, stala kuchyňa so zabudovanými spotrebičmi, úložným
a pracovným priestorom tak, že svojím riešením pripomína
vstavanú skriňu. Na dokonalé ukrytie a prekrytie pracovného
priestoru (keďže je prepojený s obývacím) sa využíva systém
posúvacích dverí alebo zaťahovacích roliet.
Trendy sem, trendy tam, v každej funkčnej kuchyni, musí
stopercentne fungovať a do seba zapadať súčinnosť piatich
základných zón. Potravinová, dlhá minimálne 60 cm, by sa
mala aplikovať na ľavý okraj kuchynskej linky. Ide o oblasť, kde
sa nachádzajú zásoby, ktoré sú najčastejšie umiestňované do
praktických výsuvných skriniek a nezaškodí sem zaradiť i chlad-
ničku s mrazničkou. Ak však v byte alebo dome disponujeme
špajzou, môžeme potravinovú zónu anulovať. Úložná zóna slúži
na umiestnenie riadu a treťou zónou je umývací priestor s dre-
zom s umývačkou riadu. Drezové skrinky sú ideálne pre skrytie
odpadkového koša, čistiacich prostriedkov apod. Prípravná
zóna, najmenej 90 cm dlhá, by sa v každej kuchyni mala
vyskytovať medzi drezom a varnou doskou. Pod týmto pries-
torom nájdu uplatnenie zásuvky na príbory a ďalšie kuchynské
potreby. Kuchynskú linku by mala uzatvárať zóna varenia
a pečenia, so sporákom, rúrou či mikrovlnkou, ktorá môže byť
vyčlenená do priestoru kuchynského ostrovčeka. V tejto zóne
by nemali chýbať skrinky na hrnce a panvice, aby boli poruke.
Kľúčovým prvkom v kuchyni je pracovná plocha, slúžiaca na
prípravu pokrmov, mala by byť dostatočne veľká a primerane
moderné bývanie
kuchyňa
15
š t ý l d o mu a b y t u
k postave vysoká. Odporúčaná výška
sa pohybuje od 85 do 95 cm. Ak je
súčasťou ostrovčeka sporák, tak treba
jeho výšku znížiť aspoň o 5 cm, aby
sme videli do hrncov a naopak, oblasť
s drezom zasa o 15 cm zvýšiť, aby sme
sa nad ním nehrbili. Teda nielen prak-
tické, ale aj zdraviu prospešné riešenie.
Dizajn a materiálové variácie
V kuchyni má dnes zo štýlov navrch
moderna vo všetkých podobách – jed-
noduchosť, číre sklo, dôraz na kvalitu
detailu, viac techniky, osvetlenia
a snaha o štýlovú, nielen hygienickú
čistotu, dokonalejšie zásuvky a kovanie
pripomínajúce techno trendy. Ak niečo
tento dizajn pripomína, tak určite dosť
prvkov z japonského minimalistického
štýlu. Kombinácie rôznych prírodných
lumelých maLerlalov su naLolko rah-
novane a dokonale prepracované, že
napriek jednoduchému vzhľadu sa
zaraďujú medzi VIP moderného štýlu.
A moderný štýl v kuchyni, to je aj kom-
binácia kontrastov svetlých a tmavých
tónov, hra svetla, kombinácie materiá-
lov, pri ktorých je prvoradá štruktúra.
Avšak moderna odmieta zbytočné
detaily, a preto by sme ich v takto lade-
nej kuchyni márne hľadali. Dominuje
tu kov, ako chróm, antikoro a hliník
v lesklom i matnom prevedení, ako
sklo, ktoré odľahčuje „kovový“ priestor.
V tomto roku má v kuchyni zelenú
nielen moderný, ale stále i tradičný
štýl, čo platí aj o farbách, kde domi-
nujú sivá a modrá, ale tiež biela,
hnedá či béžová a ich odtiene. Keďže
kuchyňa býva jediným skutočným
pracoviskom v domácnosti, jej nábytok
je jedným najnamáhanejším v domác-
nosti. Ústredným kusom nábytku je
nepochybne kuchynská linka z dreva
čerešne, javora, jelše, ale aj menej
tradičného ekologického materiálu,
akým je napr. bambus. Drevo je vďaka
svojim vlastnostiam a prírodnému
charakteru stále obľúbeným mate-
riálom v interiéri. Nie je však večné,
stále „pracuje“, podlieha značnému
opotrebovaniu a v konkurencii bojuje
nielen s cenou, ale aj materiálmi
novej generácie, napr. antikoro prežije
niekoľko generácií bez toho, aby sa
na ňom podpísal čas. Veľmi dobre sa
dá skombinovať so sklom a pri vývoji
kuchynských pomocníkov je jednotkou
medzi materiálmi. Praktickejším mate-
riálom oproti drevu je tzv. falošné
drevo – laminát. Drevo však v kuchyni
valcujú i ultramoderné materiály, ako
vylepšené pieskované sklá, klasický
kameň či ušľachtilá oceľ.
interiér
kuchyňa
16
š t ý l d o mu a b y t u
Kuchyne odzrkadľujúce súčasné
trendy v tvorbe interiérov sa už neboja
ani odvážnejšieho dizajnu. Typické
sú pre ne hladké plochy, rovné línie
a zafrézované úchytky, alebo tzv. push
systémy, otváranie skriniek bez úchy-
tiek. K slovu sa dostávajú i kombinácie
klasických dvierok s celosklenenými
alebo roletovými. Ponuka materiá-
lov je široká, najdrahšie sú skrinky
z masívneho a dyhovaného dreva, naj-
menej hnancne narocne zasa íóllovane 
NDl dosky, resµ. lamlnovane. Nedzl 
novinky patrí povrch z farebného
akrylátu, ktorý vytvára sklenený efekt.
Pracovné dosky s laminátu sú lacnejšie
ako masívne drevo, umelý a prírodný
kameň, kompozitné materiály, antikoro
a sklo. Rovnaký materiál z akého je pra-
covná doska, sa v súčasnosti objavuje
na stene za ňou, kde nahrádza klasický
keramický obklad.. Obkladové sklo
je totiž špeciálne upravené tak, aby
bolo odolné voči veľkým teplotným
rozdielom, ktoré vznikajú pri varení.
Bez obáv ho možno umiestniť aj za
sporák, alebo varnú dosku, s výnim-
kou plynových sporákov, u ktorých
sú extrémne výkyvy teplôt. Obklady
či pracovné dosky zo skla neohrozí
ani mechanické poškodenie, pretože
sú zo špeciálneho kaleného skla
v hrúbke od 4 do 19 mm, a tak má až
30-násobne vyššiu tepelnú odolnosť
a ohybovú pevnosť. Na obklad sa
odporúča hrúbka skla 6 mm a pracovnú
dosku 10 až 12 milimetrov. Sklenené
obklady bez problémov udržia poličky,
závesný program, digestor či skrinky
kuchynskej linky. Obklady i pracovné dosky sú na trhu
k dispozícii v širokej palete farieb, od perlovo bielej, cez
béžovú či hnedo-béžovú, štyri odtiene žltej a oranžovej,
až po červené a dokonca 17 odtieňov modrej farby. Ďalším
trendovým materiálom na obklady priestoru medzi hor-
nými a dolnými skrinkami linky je plech. Obklady z neho
moderné bývanie
kuchyňa
17
š t ý l d o mu a b y t u
ukazovatele, presné ovládanie teploty
a času, indukčné, teplovzdušné či vare-
nie v pare, to všetko vytvára skutočný
komfort v srdci domácnosti.
Mgr. Gabriela Sekerková
loLo. Alno, CoµaL, üallerlna Kuchen, 
ANR lelmy Deslgns, lolysLon, Terlan, 
Dan Kuchen, lelµmaLlon, lagor, 
Gorenje
sú ľahké, trvanlivé a v ponuke trhu
s množstvom farieb a vzorov. Popri tra-
dičnej striebornej, je „in“ aj čierna, zlatá
a farba burgundského vína.
Bezkonkurenčne najpraktickejším
úložným priestorom v kuchyni sú
zásuvky, ktorých veľkou výhodou
je prehľadnosť a ľahká dostupnosť.
Polovýsuvy sú šikovné zásuvky, ktoré
sa dajú vytiahnuť na celú hĺbku. Ich
prehľadné usporiadanie zjednodušujú
rôzne typy drevených, plastových či
drôtených vložiek, tzv. organizátorov,
umožňujúcich ľahké vybratie uložených
vecí. Praktickým trendom sú závesné
systémy a otvorené police, kde sa zvy-
čajne nachádzajú všetky potrebné pred-
mety, pričom otvorené police postupne
nahrádzajú horné skrinky, ktoré napriek
tomu ešte majú v kuchyni čo povedať.
Pre kuchynskú linku sú typické široké
zásuvkové skrine v spodnej časti, v hor-
nej prevládajú hrubé police a široké
výklopné skrinky. Platí pravidlo, že
čím nižšie a širšie sú zásuvky, tým
viac sa v kuchyni prezentuje moderna.
Zabudované spotrebiče sú dobre
ukryté v skrinkách linky a nikdy nebolo
ovládanie dierok na linke také jednodu-
ché ako dnes, na čom majú
veľký podiel samodovieracie
pánty a zásuvkové koľajnice
s brzdami. V dnešných kuchy-
niach vládnu výsuvné systémy
a zásuvky s ľahkým a tichým
chodom. Potravinové skrine
s výsuvnými regálmi, alebo
kontajnery a zásuvky na kolies-
kach zasa úspešne nahrádzajú
chýbajúcu špajzu.
Apropo, spotrebiče
Moderné kuchyne pracujú s novými
dizajnovými trendmi, všetko nepot-
rebné skryť za zjednotenú plochu skri-
niek a nechať vyniknúť minimalistické
poňatie kuchyne. Tomuto trendu „fan-
dia“ vstavané spotrebiče a varné dosky.
Súčasným trendom sú kombinované
sporáky, pričom je varná zóna napojená
na plyn a rúra na elektrinu. Niektoré
spotrebiče ako varná doska či elek-
trická rúra sa nezapájajú do zásuvky
a niektoré zasa vyžadujú vlastný istič,
nehovoriac o príprave pre plynový spo-
rák. Dnes sa väčšina spotrebičov vyrába
v vstavanom variante, ktoré sú síce
drahšie, ale kuchyňa pôsobí čistejším,
usporiadanejším dojmom a jej údržba
je ľahšia a jednoduchšia. Vstavané spot-
rebiče sú v každom prípade elegantnej-
šie a jednoznačne zapadnú do moder-
nej kuchyne. Najviac jej svedčia
dizajnovo doladené varné dosky, rúry
a digestory s minimálnymi nárokmi na
údržbu a maximálne pohodlnou obslu-
hou. Dotykové ovládanie, elektronické
Veľtrh Ambiente 2014
– predzvesť expanzie na nemecký trh
578 000 m
2
výstavnej plochy, 4 688 vystavovateľov z 81 zemí sveta a rekordný počet 51 značiek z Čiech
a Slovenska – taký bol tohtoročný ročník frankfurtského veľtrhu Ambiente. A TESCOMA bola pri tom!
Nebyť súčasťou tak unikátnej udalosti, za akú je európsky veľtrh
spotrebného tovaru Ambiente považovaný, je pre firmu formá-
tu TESCOMY takmer nemysliteľné. Česká značka už tradične
zaujala pozíciu lídra na trhu a veľmi sebavedome dala najavo
nielen svojim obchodným partnerom z celého sveta, ale tiež
konkurencii, že tento rok rozhodne „na vavrínoch nezaspí“.
Hlavnou prioritou bolo predstavenie nových produktov pre rok
2014. Druhým zásadným, pre zmenu však obchodne strategic-
kým oznámením, sa stalo otvorenie novej pobočky TESCOMA
v Nemecku.
„Produktové vizionárstvo“
Málokto veril, že by TESCOMA, ktorej sortiment tvorí aktuálne
takmer 3 000 aktívnych položiek, mohla prísť s niečím novým
a ešte inovatívnejším. Napriek tomu prišla! Predstavila takmer
300 nových výrobkov a úspech rozhodne zožala.
Uvedenia na trh priamo v epicentre svetového diania sa dočkali
novinky z produktových línií UNO VINO ROSSO, CLEAN KIT
aj z radu určeného našim najmenším zákazníkom, BAMBINI.
Doslova dieru do sveta určite urobí nový rad luxusných foriem
na pečenie a plechov DELÍCIA GOLD a sortiment cukrárskych
potrieb DELÍCIA DECO. Tieto dve línie sú horúcimi favoritmi
tohto roku, od ktorých sa očakáva úspech nielen v českých
a slovenských „vodách“, ale aj vo všetkých kútoch sveta. Os-
tatne na značku TESCOMA narazíte v súčasnej dobe vo viac
ako stovke krajín.
»
„U žiadnej inej značky som nezaznamenal taký „drive“, invenciu a kvalitu
súčasne. TESCOMA je jediná spoločnosť, ktorá každý mesiac doslova
chrlí nové produkty, ide do hĺbky problematiky a potrieb zákazníka a de
facto udáva trendy naprieč celým segmentom.“
Jan Podhorný
vedúci oddelenia marketingových komunikácií
spoločnosti TESCOMA
egic-
y TESCOMA
sortiment tvorí aktuálne
a prísť s niečím novým
a! Predstavila takmer
zožala.
dočkali
AN KIT
MBINI.
oriem
kych
tmi
ch
-
ý „drive“, invenciu a kvalitu
rá každý mesiac doslova
a potrieb zákazníka a de
Jan Podhorný
tingových komunikácií
poločnosti TESCOMA
Predajné miesta nájdete na
www.tescoma.de
Brány pompézneho veľtrhu sa otvorili návštevníkom v piatok
7. februára. V tento deň bol oficiálne predstavený vstup značky
TESCOMA na nemecký spotrebiteľský trh. Súčasne sa tým-
to vstupom rozšířilo portfólio krajín so zastúpením produkcie
TESCOMA o ďaľšieho silného hráča. „Anonsa na nemeckú
pobočku bola jednotiacim grafickým prvkom celého veľtrhu,“
povedal Jan Podhorný, ktorý spoločne s tímom šestnástich ľudí
stojí za realizáciou stánku na veľtrhu o rozlohe 300 m
2
. Expo-
zícia pôsobila čisto, ľahko, moderne a sviežo tak, aby na tejto
ploche bolo možné predstaviť viac ako dve tretiny z celého sor-
timentu značky TESCOMA.
Je dôležité povedať, že aj keď tento ročník nebol výrazný čo
do trendov, v jednom bol určite prevratný – veľtru sa zúčastnilo
rekordné množstvo českých vystavovateľov. Tí všetci vrátane
značky Tescoma dokázali, že domáca produkcia má na sveto-
vom trhu svoje miesto.
Očami designéra
Tento rok sa žiadny z vystavovateľov neprezentoval nijako
progresívne. Na pozeranie bolo veľa krásneho, technicky dob-
re spracovaného tovaru, ktorý reaguje na potreby dnešného
zákazníka – zdravé a diétne varenie, univerzálne použitie, dlhá
životnosť výrobku…
w
B
7
T
to
T
p
p
s
z
p
»
„V oblasti stolovania a kuchynských potrieb, podľa predpokladu, zaujíma
stále silnejšiu pozíciu silikón. Nový materiál, ktorý ešte pred niekoľkými
rokmi vzbudzoval skôr nedôveru, pokiaľ zákazníci spoznali jeho prednosti.
Všeobecne sa lídri na trhu neustále snažia o atraktívnejší design s dôra-
zom na inováciu a o kvalitnejšie materiálové spracovanie.
Tohtoročný ročník Ambiente hodnotím kladne, pretože ako sa zdá, kríza je
definitívne za nami. Svedčí o tom nielen počet vystavovateľov, ktorí zaplnili
všetky haly výstaviska, ale aj množstvo, kvalita výrobkov a vzostupná úro-
veň ich prezentácie. Veľkoryso poňatá expozícia TESCOMY opäť potvrdila
pozíciu prestížnej a expandujúcej svetovej značky.“
Ladislav Škoda
šéf-designér značky TESCOMA
Pred
20
š t ý l d o mu a b y t u
moderné bývanie
kuchyňa
Vianoce, Silvester, Nový rok…
plány, predsavzatia, sny a túžby.
Mračím sa, že prečo ten môj
štart do Nového roku je taký
nepríjemný. S chrípkou!? Lekár
konštatoval, že je nutné užívať
antibiotiká a tak namiesto toho,
aby som šla do práce, musela som
s pokorou prijať pobyt v posteli.
Keď už som sa začala cítiť lepšie,
rozhodla som sa pripraviť článok
pre časopis, kde pravidelne
prispievam. Chcem sa podeliť
o svoje poznatky a skúsenosti
pri výbere kuchynských
digestorov. Zrazu mám pocit,
že som už všetko napísala a že
snáď ani neviem, čím by som
ešte mohla prispieť k správnemu
rozhodovaniu pri výbere tak
dôležitého spotrebiča, akým
kuchynský digestor bezpochyby
je. A zrazu je to tu! „Opakovanie
je matka múdrosti“ hovorievali
nám naši učitelia, ešte keď som
sedávala v školskej lavici.
Tak prečo by som nezopakovala
to, čo je najdôležitejšie vedieť
na túto tému!?
AIDA
V súčasnosti výrobcovia digestorov
spolupracujú s poprednými dizajnérmi
a návrhármi. Mnohé modely sú tak
prepracované, že by sa dali prirovnať
Trendy vo svete
digestorov
21
š t ý l d o mu a b y t u
moderné bývanie
kuchyňa
PARSIFAL
BOHEME
Emex o. z.
Dubnička 66, 957 03 Dubnička
mobil: 0918 660 737, 0907 774 541
obchod@emex.sk
www.kuchynskedigestory.sk
AMADEUS
k umeleckým dielam. Netvrdím, že
na Slovensku je to bežné, ale najnovšie
trendy v oblasti digestorov smerujú
k tzv. strcpným d|¿ostcrcm. Je možné
ich montovať s interným, či externým
motorom. A prax ukazuje, že vzhľa-
dom na čoraz väčší dopyt po najnižšej
hlučnosti je lepšia voľba externý motor
(umiestňuje sa napr. do odťahového
potrubia, na strechu, či fasádu), ak
to technické podmienky umožňujú.
Zaujímavá je aj kombinácia dvoch
digestorov, z ktorých jeden je umiest-
nený nad varnou zónou a ten druhý
na strope. Využíva sa najmä v rodin-
ných domoch s otvoreným priestorom,
aby sa zabezpečilo dobré odvetranie
nie len v kuchyni, ale aj v ostatných
µrlesLoroch domu. ¦e Lo slce hnancne 
náročnejšie, ale aj účinnejšie!
Najžiadanejšie sú stále digestory tzv.
nástonnó, ktoré sú priamo nad varnou
zónou. Pri týchto typoch, ale aj pri
ostrovných digestoroch, či tých ktoré
sa umiestňujú do skrinky, je dôležité,
aby digestor bol široký, ako varná
doska. Ešte lepší variant je však, keď
je širší. Je to kvôli tomu, aby sa zvýšila
účinnosť odsávania a digestor zachytil
čo najviac pár.
Zaujímavé riešenie digestora je, keď
je umiestnený dc skr|nky. Pomerne
veľký záujem je o modely, ktoré sú
vyriešené tak, aby si skrinka zacho-
vala aj svoju funkciu, teda aby mala aj
odkladací priestor.
Moderné kuchyne majú často krát
varnú zónu umiestnenú v tzv. ostrove.
Pri takomto riešení je vhodný cstrcvný
digestor. Ak je nad varnou zónou napr.
znížený sádrokartónový strop, je tu
možné využiť aj stropný model.
Krásny, efektný a zároveň účinný je
výsuvný d|¿ostcr. Takýto typ sa mon-
tuje do dolných skriniek a s pomocou
ovládača sa vysúva nahor. Dôležitá je
maximálna výška výsuvu, aby neboli
hrnce vyššie ako samotný digestor.
Účinnosť odsávania môžeme podporiť
tak, že zvolíme namiesto klasickej var-
nej dosky model, ktorý má varnú zónu
v jednom rade, teda pozdĺž digestora.
Pri výsuvných digestoroch je nároč-
nejšia montáž! Už v období stavebnej
predprípravy treba myslieť na to, že
odťahové potrubie sa umiestňuje pod
podlahou. Pokiaľ sa nedá odťahové
potrubie umiestniť do podlahy z neja-
kých technických príčin, môžeme to
vyriešiť tak, že si vyberieme model
s interným motorom, s odťahom alebo
na reclrkulaclu (µrehlLrovaný vzduch sa 
vracia späť do priestoru kuchyne). Je to
však skôr kompromisné riešenie.
H|ucncst. Aj ten najluxusnejší diges-
tor stráca na svojom „pôvabe“ pokiaľ
nie je dostatočne tichý. Namiesto toho,
aby nám slúžil spotrebič v kuchyni,
máme chuť ho vôbec nepoužívať. Preto
je dôležité vedieť, čo to presnejšie zna-
mená hlučnosť. Uvádza sa v decibeloch
a o dobrej kvalite sa dá hovoriť pri
hlučnosti na prvom stupni maximálne
do 40 dB. Decibely sú uvedené pri
každom výrobku a preto je jednoduché
overiť si túto skutočnosť. Najtichšie
dlgesLory vyraba hrma lRLCAN, kde 
sú v ponuke digestory s hlučnosťou
na prvom stupni už od 24 dB.
Častokrát kameňom úrazu pri inštalá-
cii digestora býva nesprávne cdtabcvó
pctrub|o. Platí tu pravidlo, že čím je
odťahové potrubie širšie, tým rýchlejšie
sa kuchynské výpary dostanú mimo
priestoru bytu či domu. Keď už investu-
jeme do kvality, je kontraproduktívne
znížiť účinnosť odsávania z dôvodu, že
sme použili odťahové potrubie s prie-
merom 100 alebo 120 mm. K výkon-
ným motorom jednoznačne musí byť
priemer odťahového potrubia 150 mm
a v niektorých prípadoch aj 200 mm.
llrma LNLX o.z. je nlelen µredajcom 
digestorov na slovenskom trhu, ale sa
zameriava aj na poradenstvo pre zákaz-
nlkov. ZasLuµujeme znacky lRLCAN, 
AlRCNL a lALNLC. Vlac na sLranke 
www.kucbynskod|¿ostcry.sk Tešíme sa
na vaše otázky  .
22
š t ý l d o mu a b y t u
moderné bývanie
kuchyňa
Nové trendy vo výstavbe domov a bytov vyžadujú neustály vývoj kuchynských
odsávačov pár pre kvalitné odvetranie domácností. Veľké otvorené kuchynské
priestory sa stávajú prirodzenou súčasťou životného štýlu a vyžadujú kvalitné
odsávače pár.
!"#$% '()(*+++
... riesenie pre nárccnýchI
kvaIitný cdsávac pár v kuchyni je uz nevyhnutncu pctrebcu.
spracovaní môže byť digestor pýchou
vašej novej kuchyne.
SLrukLuru zakaznlkov, kLorl maju zaujem 
o nakuµ  dlgesLorov  Naxllre  Lvorla  µrave 
zákazníci, ktorým nie je jedno akú značku
vo svojej kuchyni použijú. Odsávače pár
Naxllre  sa  radla  do  Lrledy  luxusných 
výrobkov špičkovej kvality čo do precíz-
neho materiálového spracovania, dizajnu,
ale hlavne pokiaľ ide o parametre výkonu
a hlucnosLl,  kde  znacka  Naxllre  µaLrl 
medzi popredných svetových výrobcov
a dodavaLelov.  DlgesLory  Naxllre  maju 
veľmi tichý chod, zároveň ale vysokú účin-
nosť už od prvého stupňa výkonu odsáva-
nia, dlhú životnosť a mimoriadne kvalitné
remeselné spracovanie, kde pomer kva-
lita – cena poskytuje záruku spokojnosti.
V Lele  dlgesLorov  Naxllre  su  µou-
žité, turbínové motory GPZ o výko-
noch 600 resp. 900  m
3
/hod. Pri týchto
typoch motorov sa hlučnosť motora GPZ
napr. o sacom výkone 900  m
3
/ pohy-
V súčasnosti sa kuchyne čoraz viac
dispozične spájajú do uceleného prie-
storu spolu s obytnou časťou, prípadne
sú súčasťou priestranných hál a galérií,
na miesto kde rodina spoločne trávi
veľa času. Kuchyňa sa stáva „rodinnou
pracovňou“. Pri zvážení všetkých výhod
pri obstaraní kvalitného, výkonného
a hlavne tichého digestora môže byť
vaša kuchyňa miestom, ktoré prevádz-
kou odsávača pár nie je nijako rušené
a pri elegantnom dizajne a luxusnom
buje v rozpätí od 29 dBA = I. stupeň,
do  57 dBA = IV. Stupeň, čo sú takmer
bezkonkurenčné parametre.
DlgesLory  Naxllre  µrl  LýchLo  µarameL-
roch hlučnosti už na l., rosp. ll.  stupn|
výkcnu zabezpečujú dostatočný výkon
odsávania potrebný na to, aby spĺňali aj
tie najnáročnejšie kritéria zariadení na
odsávanie pár a pachov z kuchynských
priestorov. Veľmi zaujímavými a obľúbe-
nými sú aj odsávače s použitím externej
odsávacej motorovej jednotky (stropné
štrbinové digestory, resp. výsuvné odsá-
vače z pracovnej dosky). Externá odsá-
vacia motorová jednotka nie je umiest-
nená v kuchynskom priestore a výkony
takýchto externých turbínových motorov
sa pohybujú od 1 000 až do 1 500 m
3
/hod
sacieho výkonu.
Technológia digestorov napr. so  štrbi-
novým systémom odsávania nie je (ako
je to zvyčajne pri „klasických“ modeloch
digestorov) tvorená v sacej zóne s klasic-
kou mrlezkou Lukoveho hlLra, ale kuchyn-
ské výpary sú nasávané medzi panelmi,
ktoré tvoria elegantnú, ale veľmi účinnú
nasávaciu plochu s využitím zrýchleného
prúdenia vzduchu cez tieto štrbiny. Táto
plocha je vďaka tejto technológii hladká,
avšak panely je možné vyklápať či už
pre reguláciu výkonu odsávania, alebo
aby bolo možné vykonávať bežnú údržbu
Lukových hlLrov, kLore su umlesLnene µod 
týmito panelmi.
Velml dðlezlLým sµeclhkom a Lo sa Lýka 
všetkých typov ako aj značiek (výrobcov)
digestorov je samotné dopojenie „vzdu-
chovodu“ pre odsávanie „odpadového“
vzduchu do exteriéru, kde je vhodné
toto riešiť ako súčasť dodávky kuchyn-
ského digestora. Naším odporúčaním je
jednoznačne obrátiť sa na dodávateľa
digestorov, ktorý disponuje aj informá-
ciami, poradenstvom, v ideálnom prípade
aj možnosťou tieto potrubné systémy
dodávať.
Viac o produktoch, sortimente
a technických údajoch sa dozviete na:
www.digestory.eu
Importér predstaví digestory MaxFire na veľtrhu
NÁBYTOK A BÝVANIE V NITRE.
Expozíciu odsávačov pár MaxFire nájdete v pavilóne M4,
stánok č. 22 v dňoch 11–16. Marca 2014


Tel.: 0908 716 944, e-mail: karol.luzica@stonline.sk,
www.interiery.luzica.sk, Nové Zámky 940 01
Výroba kval i tných kuchýň na mi eru a zari aďovani e i nteri erov


Tel.: 0908 716 944, e-mail: karol.luzica@stonline.sk,
www.interiery.luzica.sk, Nové Zámky 940 01
Výroba kval i tných kuchýň na mi eru a zari aďovani e i nteri erov


Tel.: 0908 716 944, e-mail: karol.luzica@stonline.sk,
www.interiery.luzica.sk, Nové Zámky 940 01
Výroba kval i tných kuchýň na mi eru a zari aďovani e i nteri erov


Tel.: 0908 716 944, e-mail: karol.luzica@stonline.sk,
www.interiery.luzica.sk, Nové Zámky 940 01
Výroba kval i tných kuchýň na mi eru a zari aďovani e i nteri erov
Zrealizovali sme našu myšlienku a v roku
2007 sme otvorili rodinný obchod zameraný
na predaj nábytku a bytových doplnkov vo
vidieckom štýle.
Tovar, ktorý u nás nájdete je prevažne
z Francúzska, ale nájdete tu aj tovar z iných
krajín citlivo zladený tak, aby ste si odniesli
pocit harmónie a pozitívnej energie.
Holubyho 28, 902 01 Pezinok
tel.: +421 33 640 07 03
mob.: +421 918 118 512
www.bdmstyle.sk
24
š t ý l d o mu a b y t u
moderné bývanie
kuchyňa
Príprava kávy
Ak máme kvalitnú kávu, upraženú podľa našich
požiadaviek a chuti musíme si kávu uvariť.
Každý preferuje inú chuť aj úpravu kávy, ale pre
každý spôsob prípravy platí zopár univerzálnych
pravidiel.
Kritickým bodom prípravy kávy je
mletie.
✾ Kávu zásadne pomeľte tesne pred
jej prípravou.
✾ Použite mlynček s kameňmi, nikdy
nie trieštivý.
✾ Nezabudnite, že každý spôsob prí-
pravy, ale aj samotný použitý prí-
stroj potrebuje inú hrúbku mletia.
Zalievaná káva
Zalievaná káva je u nás najčastejším
spôsobom prípravy kávy. Zároveň ide
aj o najednoduchší, a technologicky
nenáročný spôsob. Často sa nesprávne
označuje aj ako turecká káva, či turek.
Pre zalievanú kávu je vhodnejšie jemné
mletie, aby sa mohla káva dostatočne
vylúhovať. Do šálky dáme primerané
množstvo kávy (cca 7 g) a zalejeme
vodou teplou 90–95 °C. Nezalievame
teda vriacou vodou, pretože by sme
kávu prepálili a bola by horká s plo-
chou chuťou. Vodu je najlepšie pri-
viesť do bodu varu a potom ju nechať
2–3 minútky postáť. Následne zalejeme
kávu v šálke požadovaným množstvom
vody. Kávu necháme extrahovať 4,5 až
5 minút. Správne pripravená zalievaná
káva má na povrchu tmavo hnedú penu
s výskytom väčších aj menších bublín.
Turecká káva
Ide pravdepodobne o najstarší spô-
sob prípravy kávy. Používali ju už Arabi
a hlavne Turci, ktorí doviezli kávu a kul-
túru pitia kávy do Európy. Je to jeden
z mála používaných spôsobov prípravy
kávy, keď sa káva dostáva do styku
s vodou v bode varu.
Na prípravu tureckej kávy potre-
bujeme tradičnú džezvu, nazývanú aj
ibrik. Používame najjemnejšie, takzvané
prachové mletie kávy. Spôsob prípravy
je v celku jednoduchý. Do džezvy dáme
obvyklé množstvo kávy (7–9 g/šálka),
podľa požadovaného množstva šálok.
Kávu zalejeme vodou, dáme na varič
a pomaly privedieme do varu. Keď sa
voda začne blížiť k bodu varu pomaly
na nej začne stúpať pena a káva
skypí. Vtedy dáme kávu dole z variča
a počkáme kým pena mierne opadne
a následne ju dáme znova na varič
a celý proces opakujeme tri krát. Pri
príprave pravej tureckej kávy sa po
každom skypení zoberie pena lyžičkou
a dá sa do pripravenej šálky. Z každého
skypenia jedna šálka. Pena z prvého
skypenia je určená pre hosťa. Ak pijeme
kávu sladenú, tak cukor pridávame
na začiatku ešte pred zaliatím vodou.
Tradičná turecká káva sa podáva
výrazne osladená, keďže chuť takto
pripravenej kávy je prevažne horká.
V arabských krajinách sa často káva
ochucuje, kardamónom, škoricou, alebo
vanilkou.
Filtrovaná káva
Obľúbený spôsob prípravy kávy.
V USA je takto pripravených až 70 %
kavy. lllLrovanlm zlskame, clsLu kavu, 
bez pevných častíc. Chuť kávy je však
plochá a menej výrazná, telo je veľmi
tenké. Často krát je aj úplne bez aroma-
tických olejov, čo je na škodu. Závisí to
od µouzlLeho hlLra. 
Správne pripravená káva, by sa
mala extrahovať 4 až 7 minút, podľa
množstva pripravovanej kávy. Tento
French press
Jeho výhoda je v jednoduchom pou-
žití a kvalite pripravenej šálky kávy.
Takto pripravená káva má mohutné telo
a sú v nej obsiahnuté všetky aromatické
látky, vrátane koloidov z prípravy kávy,
takže chuť je veľmi komplexná a nič
vnej nechýba. Lls µozosLava zosklene-
neho valca avlecka sµlesLovým hlLrom. 
Pre prípravu kávy dáme do nádoby
požadované množstvo kávy (cca. 7 g/
porcia. Kávu zalejeme vodou teplou
90 až 96 °C a premiešame. Nasadíme
vlecko shlLrom, ale hlLer zaLlal neza-
tláčame. Necháme kávu vyextrahovať
podobne ako u zalievanej kávy 4,5 až
5 minút a pomaly zatlačíme piestový
hlLer. Kavu mðzeme rozllaL do µrlµrave-
ných, vopred predhriatých šálok.
Moka káva
Veľmi dobrý spôsob prípravy chut-
nej šálky kávy. Principiálne má blízko
k espressu. Káva z moka kanvice je
veľmi silnej, výraznej chuti, oproti
espressu je však predsa len trocha hor-
kejšia. Podáva sa malá silná káva. Tento
spôsob prípravy je veľmi populárny
v talianskych domácnostiach.
čas môžeme ovplyvniť hrúbkou mletia
a µouzlLým hlLrom. lllLrovanu kavu sl 
môžeme pripraviť ručne, keď kávu vo
vhodnom hlLrl zalejeme vodou Leµ-
lou 90 az 96ºC, alebo vo hlLracnom 
kávovare, ktorý nám už vodu ohreje
na potrebnú teplotu
Na prípravu používame špeciálnu moka kanvicu,
v našich končinách vychádzajúc z maďarského názvu, kde
je mimochodom veľmi obľúbená, nazývanú aj koťogó.
Moka kanvice sú vyrábané na presný počet šálok. Preto
je potrebné vybrať si kanvicu podľa našich potrieb, prí-
padne si kúpiť dve alebo aj tri. Ak chceme pripraviť dobrú
šálku kávy, tak musíme dodržať predpísané množstvá kávy
aj vody. Do spodnej nádobky je potrebné dať vodu tesne
pod poistný ventil, a košík na kávu naplníme do plna. Kávu
zatláčame len mierne a používame stredne hrubé mletie.
Kávu odstavte, keď začne vydávať charakteristické zvuky
a natekať do hornej časti. Ak ju necháte stále na silnom
ohni, môžete kávu prepáliť a chuť bude horká, až trpká.
Ak už používate ktorýkoľvek spôsob prípravy, máme pre
vás na záver zopár univerzálnych rád:
✾ používajte vždy čerstvo upraženú kávu, pomletú
tesne pred jej sparením
✾ nešetrite kávou a použite odporúčanú dávku kávy 7
až 9 g na porciu
✾ používajte nízko mineralizovanú mäkkú vodu
✾ šálky by mali byť vždy predohriate, vhodné sú hru-
bostenné
✾ pripravenú kávu podávame a konzumujeme ihneď
✾ kávu nikdy neohrievame
✾ ak používate kvalitnú zrnkovú kávu, skúste ju piť bez
cukru a objaviť všetky chuťové tóny, ochutnajte viac
druhov káv a vychutnávajte.
Dúfam, že vás náš článok o príprave kávy zaujal a navo-
dil u vás chuť na šálku dobre pripravenej kávy. Prajeme
vám dobrú chuť!
Ngr. Narek ludacek, lhD.
Kontakt:
BARZZUZ, s. r. o.
Rudohorská 30
Skuteckého 19
974 11 Banská Bystrica
tel./fax: 048/416 34 46
mobil: +421/911/206 576
www.kafe.sk
www.barzzuz.sk
5pc|ab||vý partnor
pro kcmp|otnó
zar|adon|o |ntor|óru
■ NÁßYTCk ■ I NTERI ÉROVÉ DVERE ■ V5TAVAN£ 5kRl N£
kCMPL£XN£ Rl£5£NlA
■  domov a bytov
■  zdravotníctvo
■  kancelária, obchodné zariadenia,
predajne
■  hotely, penzióny, kaviarne, bary
CARANClA VY5Ck£| kVALlTY
■  individuálny prístup
■ dizajnové riešenia
■ JD grahcký navrh
■  zameranie
■  vypracovanie cenovej ponuky
■  doprava, montáž
Cnsnt s.r.o.
Skladová 7, Prievidza
Mobil: 0905 551 243, 0907 984 691
E-mail: casal@casal-sk.sk
www.casal-sk.sk
1
5
%

z
ľ
a
v
a
Panónska cesta 4/A, Bratislava
info@kuchyneodcvirika.sk
+421/918 373 024
www.kuchyneodcvirika.sk
Pri navrhovaní a realizácii kuchynských liniek na mieru
kladieme dôraz na dokonalé a praktické využitie priestoru,
v súlade s jedinečným dizajnom. Prvotriedna kvalita
použitých materiálov a kovaní prispieva k celkovému
komfortu, pohodliu a harmónii vo vašej kuchyni.
> Návrh a realizácia interiérov > Kuchynské linky na mieru
> Drevený nábytok na mieru > Vstavané skrine a šatníky
> Interiéry na kľúč > Interiérové dvere na mieru
> Doplnky do interiérov > Široký výber materiálov
moderné bývanie
trendy, inšpirácie, trh
28
š t ý l d o mu a b y t u
Nejde len o štýlový
detský nábytok, tapety
s rozprávkovými
postavičkami, roztomilé
detské príbory… Domov
by mal byť pre deti
v prvom rade bezpečný.
Lákavý dizajn, ktorý
ocenia skôr rodičia ako
ich deti, nechajme až
na druhom mieste…
D * Table je otočný stôl, ktorý dynamicky mení tvar. Pravidelný štvorhran
sa cez šesť tvarovo zaujímavých medzifázii mení v objekt do tvaru
rovnostranného trojuholníka. Stôl je vysoko interaktívne a operatívne
prispôsobiteľný potrebám aj nálade užívateľa. Každá jeho časť je vyrobená
z vyspelého povrchového materiálu DuPont ™ Corian ® a dostupná
v ktorejkoľvek zo 100 štandardných farieb tohto materiálu.
Poďme začať od výberu správneho
typu nábytku. Posteľ, stôl, stoličky,
skrinky … Tieto prvky nás sprevádzajú
životom už od malička. Čo nás môže
už v obchode upozorniť na to, že kupu-
jeme nekvalitné výrobok?
„Niektorí hovoria – tá vec je ale
pekne cítiť novotou. Ale to je omyl.
Nová vec, v tomto prípade nábytok, by
nemal vydávať žiadne pachy. Nesmie
cítiť farbu, lak, lepidlá alebo ďalšie
chemické vône. To je asi prvý znak, že
s nábytkom nie je niečo v poriadku,“
hovorí pán Martin Dusík, vedúci
obchodného oddelenia Trachea, a. s.,
ktorá sa zaoberá výrobou nezávadných
a vysoko ekologických nábytkových
dvierok, a pokračuje: „Všetky mate-
riály, tmely, lepidlá musia byť prísne
testované. Ak sú jednotlivé časti, ktoré
nábytok tvoria, nekvalitné, môžu spô-
sobovať alergie, problémy s dýchaním.
Obsah formaldehydu v nábytku by sa
mal blížiť hodnotám rastlého dreva,
v tom prípade je nábytok považovaný
za zdravotne nezávadný a je vhodný
najmä do detskej izby.“
Martina Rychetská
loLo. Trachea
Originálny vyspelý
povrchový materiál
D * Table má v štvorhrannej
podobe rozmery 700 × 700 × 370 mm
(š × d × v) a pre pohodlné užívanie
je opatrený kolieskami. Obsahuje
tiež zásuvky a v hornej časti je vyba-
vený otvormi pre zvislé uloženie
kníh. Nechýba ani zabudovaný držiak
na fľašu šampanského alebo kvetináč.
Stôl tiež ponúka „tajnú“ priehradku či
miesto, kam je možné rýchlo upratať
veci z povrchu, pretože v štvorhrannej
polohe sú jeho zásuvky a priehradky
schované! Stôl má ešte širšie použi-
tie, pretože každú jeho časť je možné
v mieste závesu oddeliť a použiť ako
samostatný kus nábytku, a tak využiť
existujúce priestor podľa priania a pot-
rieb užívateľa.
laµµy NaLerlals 
loLo. The D*laus Comµany
www.tracboa-dv|orka.sk
www.tbodbaus.ccm
www.dupcnt.ccm
>
Pripravte deťom…
bezpečné bývanie
moderné bývanie
trendy, inšpirácie, trh
29
š t ý l d o mu a b y t u
Cesta časom sa stala hlavným mottom, od ktorého sa odvíja farebnosť
a smerovanie spoločnosti RENOLIT pre novú sezónu. V nových produktoch
sa tak odzrkadľuje symbolika stredoveku, farebnosť života na vidieku či
abstraktná fascinácia modernými metropolami. Akoby si pozorovateľ, ktorý sa
vznáša v balóne nad prírodnou scenériou, z každej epochy odnášal
do prítomnosti vhodné farby, formy a materiály.
Pripadá vám toto spojenie neuveriteľné? Tak to ste ešte nepočuli o nových
povrchoch spoločnosti SAPELI.
Mystická šeď
Flax, Ceramic, Babylon
Kolekcia „Mystic
Inspirations – Mystické inšpirácie“
symbolizuje stredovek a je interpretá-
ciou znakov minulých kultúr v novom
kontexte. Teplé neutrálne a béžové
tóny korešpondujú so zaujímavými
reliéfnymi štruktúrami chladných kera-
mických a surových kamenných plôch
v kontraste s čiernou a bielou.
Intenzívne akcenty
Gorse, Rose, Popy
Krajinka ako namaľovaná. „Romantic
Reflections – Romantické reflexie“ sú
v protiklade s odmeranou technokraciu
a vzbudzujú emócie. Prírodné neopra-
cované materiály v červených a žltých
tónoch sú vhodné pre zaria-
denie interiéru vo vidieckom
štýle, ktoré sa stáva čoraz viac
populárnejším. sú. K novým
trendovým farbám preto patrí
veľmi intenzívny farebný žltý
tón Gorse, čo sa potvrdilo
aj na nábytkárskom veľtrhu
v Miláne. Spoločne s rov-
nako intenzívnou červenou
Poppy je Gorse farbou, ktorá
prevláda v kuchyni a v obyt-
ných priestoroch, ako aj v obchodných
priestoroch či v interiéroch administra-
Llvnych budov. Cranzový Lón Rose llµ 
dopĺňa paletu farebných intenzívnych
tónov a hodí sa predovšetkým na kan-
celársky nábytok.
V zmysle životného priestoru
Aqua, Wave, Lagoon a Fern
¸luLure CreaLlons~Kreacle buduc-
nosti“ sú odrazom modernej mestskej
architektúry a spájajú futuristické
technológie so sociálnymi a pre životné
prostredie priaznivými aspektmi.
Príznačná je široká paleta modrých
a zelených tónov. Zelené tóny sú skôr
teplé a tlmené, modré tóny siahajú od
sýtej tmavo modrej cez sivomodrú až
po svetlé tóny vody. Práve uvádzané
RenollL íarby Aqua, Wave, ülue, Lagoon 
a lern su na najleµsej cesLe sLaL sa 
vysoko trendovými farbami.
Katarína Dudáková
loLo. RenollL
Farebné trendy pre nábytok
inšpirované cestou časom
Pohlaďte si laminát a ucítite drevo
ClL lamlnaLy STRUKTUR sú typické
svojou farebnosťou drevín aj výraznou
štruktúrou dreva na ploche dverného
krídla, a preto keď svoje dvere pohladíte,
skutočne ucítite ladné slučky drevných
vlákien, aj napriek tomu, že ide o umelý
materiál. K výberu sú buk, dub, javor,
jaseň a jaseň biely, orech, čerešňa, višňa,
wenge. Výhoda LýchLo ClL lamlnaLov 
spočíva v mechanickej odolnosti, ktorá
zaisťuje ideálnu ochranu proti štandard-
nému odreniu, poškriabaniu či rôznym
škvrnám, ktoré vznikajú pri prevádzke
beznej domacnosLl. lodl sa Llez vsade 
tam, kde sa pohybujú štvornohí miláčiko-
via. ClL STRUKTUR laminát vznikol sna-
hou mať aspoň vizuálne dyhu na dverách,
ale pri zachovaní vysokej mechanickej
odolnosti dverného krídla.
Mgr. Martina Rychetská
loLo. Saµell
www.ronc||t.ccm
www.sapo||.ou
moderné bývanie
trendy, inšpirácie, trh
30
š t ý l d o mu a b y t u
Švédsky výrobca drevených podláh značky Kährs
predstavil pod názvom „Swedish Founders“ kolekciu
trojvrstvových podlahových krytín. Inšpiráciou
k pomenovaniu rustikálnych dekorov bola vlastná
tradícia a história firmy. Každý zo šiestich dekorov
nesie meno niektorého z významných bývalých
predstaviteľov firmy AB Gustaf Kähr. Nechýba preto
dekor Gustaf, pomenovaný priamo po zakladateľovi
firmy z 50. rokov 19. storočia, nasledujú krstné
mená jeho synov a vnukov. Upravené kefovaním,
ručne škrabané parkety s vrstvou odolného
prírodného oleja ponúka na slovenskom trhu firma
KPP SK, výhradný dovozca a predajca značky Kährs
na slovenskom trhu.
Prírodný olej chráni
rustikálne parkety so
zvýšenou odolnosťou
a menšími nárokmi na
pravidelnú údržbu
1-lamelové trojvrstvové parkety
s rozmermi 2 420 × 187 × 15 mm majú
vrchnú nášľapnú vrstvu z dubu s hrúb-
kou 3,5 mm. Tú chráni novo vyvinutý
prírodný olej so zvýšenou odolnosťou,
vďaka ktorej je v porovnaní s vlastnos-
ťami predchádzajúcich olejov menej
náročný na pravidelnú údržbu. Zatiaľ
čo tradičné oleje odporúča výrobca
Kährs pravidelne obnovovať minimálne
jedenkrát do roka (potreba opätov-
ného olejovania závisí od frekvencie
užívania krytiny i od klimatických pod-
mienok v miestnosti), s olejom Kährs
Nature Oil stačí krytinu znovu ošetriť
v dvojročných intervaloch. Kvalita laku
navyše podčiarkuje štruktúru a kresbu
dubového dreva, ktorá je namorená do
rôznych odtieňov a zvýraznená kefova-
ním a ručným škrabaním. Každá lamela
má na všetkých štyroch stranách
skosené hrany a je vybavená paten-
tovaným zámkovým spojom Kährs
Woodloc® 5S.
www.kpp.sk
text a foto: KPP
Kolekcia 5wod|sb Fcundors
s dekormi pomenovanými po významných osobnostiach firmy Kährs
GUSTAF – taktiež svetlý dekor, v porovnaní
s dekorom Olof tlmenejšie bielenie
OLOF – najsvetlejší dekor, zdobený
bielením, prináša svieži bielený
vzhľad
ULF – najtmavší z dekorov, do tmavo
hnedého odtieňa namorený dub s jemnými
prvkami sivej.
FREDRIK – sýto hnedý dymový dekor
s prekvapivým vzhľadom
JOHAN – prírodný dekor s umocnenými
rustikálnymi prvkami
STURE – plný, hnedo šedý dekor s dotykom
výnimočnosti
KPP SK, s.r.o.
Výhradný distribútor v SR a ČR
BRATISLAVA - info@kpp.sk
www.kpp.sk
PRAHA - Českomoravská 12
190 00 Praha 9
BRNO - Bohunická cesta 1/328
664 48 Moravany u Brna
info@kpp.cz, www.kpp.cz
SWEDISH FOUNDERS COLLECTION - DUB STURE
Revolúcia v dizajnérskom jazyku keramiky
Švajčiarsky špecialista na kúpeľne, spoločnosť Laufen
predstavuje SaphirKeramik, novinku ktorá bola po prvý
krát ako prototyp uvedená pred dvomi rokmi. Výrobca teraz
predstavuje prvú sériu výrobkov a spolu s tým aj podrob-
nosti o pôsobivých charakteristikách nového materiálu.
Zvolený názov poukazuje na prídavný materiál korund,
ktorý sa vyskytuje v prírode v rôznych podobách ako zložka
zafíru. Používa sa aj pri výrobe hodiniek, pretože hodino-
vé sklíčko zo zafíru prekonajú iba diamanty. Podobne je
aj nová keramika podstatne tvrdšia a má vyššiu pevnosť
v ohybe, čo sa prejavuje v úplne novom dizajne umývadiel.
Zafírová keramika mení starý materiál v úplne nové tvary:
umožňuje úzke polomery, ostré hrany a tenké steny, ktoré
boli doteraz v sanitárnej keramike nevídané.
Dávnejšie, pokiaľ išlo o vytvorenie kúpeľňového dizajnu v kera-
mike, výrobcovia vyberali medzi klasickou keramikou a jemným
šamotom. Klasická keramika vyniká vode odolným povrchom –
absorpcia vody je takmer nulová a preto spĺňa najvyššie hy-
gienické požiadavky na WC a pisoáre. Výrobcovia s prísluš-
ným know-how s týmto materiálom ľahko dosiahne mäkkých,
zaoblených tvarov. Vzhľadom k náhodnému zmršťovaniu počas
sušenia a vypaľovania produktu je však výrobný proces ťažko
kontrolovateľný. U veľmi veľkých keramických častí dosahuje
tento materiál svoje hranice a limity. V tom prípade sa používa
jemný šamot, kde sa klasická keramická hmota (kaša) stabili-
zuje pridaním už vypálenej hliny (šamotu), čo umožňuje výrobu
veľkých keramických produktov ako sú dvoj umývadlá alebo
samostatne stojace umývadlá. Zmršťovanie počas procesu
výroby, ktoré sa ťažko kontroluje sa lepšie zvláda práve pri
použití šamotu.
So zafírovou keramikou od spoločnosti Laufen vstupuje na trh
nová dimenzia. Tvrdosť materiálu dovoľuje vytvárať tvary,
ktoré predtým neboli možné. Je vytvorený priestor pre citli-
vejší dizajnérsky jazyk, s novými tvarmi a líniami, ktorý presne
zodpovedá predstavám súčasného architektonického dizajnu.
Návrhy, ktoré dávnejšie nepripadali do úvah z dôvodu hrúbky
materiálu je teraz možné realizovať – a teda využiť všetky výho-
dy, ktoré keramika v kúpeľni prináša. Okrem dokonalej hygieny
patria medzi tieto výhody aj odolnosť materiálu voči abrazívnym
čistiacim prostriedkom a mechanickému oderu.
Keramika je zároveň ekologickým a udržateľným výrobkom.
Z veľkej časti obsahuje prírodné a rozšírené suroviny – kaolín,
íl, živec a kremičitý piesok, je možné ju vyrábať ekonomicky
vo veľkom množstve (za predpokladu, že je k dispozícii prí-
slušné know-how) počas dlhých rokov je možné ju používať
v kúpeľni pri styku s pitnou vodou a na konci dlhej životnosti
môže byť úplne recyklovaná.
Dr. Werner Fisher, riaditeľ výskumu spoločnosti Laufen,
vyvinul túto keramiku spoločne so svojim tímom a rôznymi
univerzitnými výskumnými inštitúciami. Presvedčivé sú predo-
všetkým mechanické vlastnosti tohto materiálu. Pri testovaní
pevnosti v ohybe sa namerali v priemere viac ako 120 kp/mm,
čo je pevnosť porovnateľná s oceľou a dvakrát vyššia ako
u klasickej keramiky. Väčšia tvrdosť umožňuje použitie tenších
stien a jednoduchšiu štruktúru keramických častí, čo vedie
k menšej spotrebe materiálu nižšej hmotnosti a prínosu v ob-
lasti udržateľnosti: nižšia spotreba surovín a menšia spotreba
energie pri vypaľovaní, výrobe a preprave. Vysoká tvrdosť
materiálu otvára nové možnosti dizajnu.
SaphirKeramik získava svoju pevnosť vďaka presne špecifiko-
vanému prídavku korundu, ktorý je v čistej podobe bezfarebný.
Zmiešaním ílu so silikátovo-keramickou surovinou dodáva to-
muto materiálu okrem porcelánovej belosti i pevnosť umožňujú-
cu elegantné a jemné formy. Presný recept bol podľa Dr. Werne-
ra Fischera vyvinutý počas piatich rokov vývoja – a je najlepšie
stráženým tajomstvom švajčiarskeho výrobcu.
10227_Laufen_PR_ SaphireKeramik_210x280_v01.indd 1 31.05.13 16:18
SaphirKeramik™ otvára nové možnosti dizajnu keramiky –
precízne tvary, tenké steny a presné uhly.
High-tech materiál je základom inovatívneho dizajnu.
A REVOLUTI ON
I N CERAMI C DESI GN.
veľkoobchod + maloobchod:
Nová Rožňavská 134/A, Bratislava
tel.: 02/494 91 611, 02/494 91 617 e-mail: dea@dea.sk | www.dea.sk
kúpeľňové štúdio:
Zelinárska 4, Bratislava
tel./fax: 02/555 68 676–96
moderné bývanie
detská izba
34
š t ý l d o mu a b y t u
V posledných rokoch pristupuje Slovenská republika
k uskutočňovaniu vládneho programu – regenerácia
panelových domov a bytov. Viac ako tri štvrtiny
slovenského obyvateľstva býva a žije v činžových
panelových obytných domoch postavených ešte v čase
takzvaného socialistického stavebného realizmu.
Neznamená to však, že sa od tohto typu bytovej
výstavby na Slovensku ustupuje alebo ustúpi. S tým
vládny program vôbec nepočíta. Rodinné bývanie
v panelových domoch je o. i. pre ekonomickú úspornosť
a účelnosť rozšírené na celom svete. Menia sa
len nároky a kritériá na kvalitu tohto bývania.
V dávnejšej minulosti sa napríklad málo dbalo
na vytvorenie vhodných interiérových podmienok pre
bývanie detí od ich najútlejšieho veku.
V klasickom ponímaní štandard-
ného bytu socialistickej éry pozostával
typický panelový byt pre viac ako 70 %
slovenského obyvateľstva – zo spálne,
obývačky, kuchyne a doplnkových
hygienických zariadení (išlo o riešenie
2 + 1). Takýto byt obývala najčastejšie
i štvorčlenná rodina. Čiže pojem detské
bývanie, detská izba prevažná väčšina
obyvateľstva prakticky nepoznala.
Pritom aj z hľadiska celkovo zdravého
vývinu detskej osobnosti je zariadenie
bývania pre dieťa od jeho útleho veku
priam nevyhnutnosťou. Dnes sa už
priestory a izby pre detské bývanie,
zvlášť pokiaľ ide o bývanie rodiny,
spravidla projektujú. Uvedomenie
na kvalitné a zdravé bývanie sa však
v posledných dvoch desiatkach rokov
znásobilo a niet mladej rodiny, ktorá
by mienila bývať spolu, bez bytu
s detskou izbou, pri veľkej skromnosti
aspoň s detskou časťou v byte (det-
ský kuLlk aµod.). Lenze nlekdajsle 
panelové činžové domy čím ďalej, tým
viac menia svojich obyvateľov a sťa-
hujú sa do nich nové, mladé rodiny
s deťmi alebo dvojice pripravujúce sa
na založenie rodiny. Práve tie sa musia
vysporadúvať s otázkou, „čo s našou
detskou izbou?“, a to najmä vtedy, keď
jej v panelovom byte jednoducho niet.
Pritom dnešné mladé manželstvá majú
celkom jasnú predstavu o tom nielen
ako žiť, ale aj ako bývať. A tak najmä
solventnejšia budúca mamička zväčša
nikdy nezaváha, ale v prvom momente
zdvihne telefón a dojedná si schôdzku
vo svojom panelovom byte s architek-
tom interiéristom.
Architektúra detského
interiéru
Na bývanie detí sa však predbežne
orientuje len málo architektov inte-
riéristov, i keď takúto úlohu mal by
v podstate zvládnuť každý bytový
architekt, návrhár projektant, ktorí nie-
len poradia, ale aj navrhnú, napríklad
Regenerácia
detského interiéru v dome
moderné bývanie
detská izba
35
š t ý l d o mu a b y t u
Architektonicky zaujímavé a esteticky veľmi vydarené riešenie odpočívacieho priestoru
dvoch športovcov.
moderné bývanie
detská izba
36
š t ý l d o mu a b y t u
projekt buď úplnej rekonštrukcie, alebo
len regenerácie panelového bytu s jeho
optimálnym prispôsobením na bývanie
detí, dieťaťa. Praktické poznatky však
potvrdzujú, že niekedy nie každý archi-
tekt je vhodný na tvorivé stvárnenie
bytového priestoru určeného na býva-
nie výhradne maloletých detí. Často mu
totiž chýbajú vedomosti, ale aj osobné
danosti z psychológie detského býva-
nia, a vôbec z pobytu dieťaťa v byto-
vom priestore.
Architektúra detského interiérového
bývanla ma svoje sµeclhka, regule 
i danosti, ktoré treba zohľadniť ako
pri návrhu projektu úplne nového
panelového bytu, tak aj projektu jeho
rekonštrukcie, prípadne len regenerácie
v tom zmysle, aby samotná izba alebo
vyhradený priestor spĺňali všetky archi-
tektonické a výtvarno-estetické, ale
aj zdravotné a bezpečnostné kritériá
na detské bývanie. Pri rekonštrukciách,
prípadne regeneračných úpravách
s prispôsobením starých panelových
bytov na bývanie detí postupujeme pri-
držiavaním sa manažmentu rovnakých
pravidiel a spôsobov projektovania
a stavania ako pri projektovaní úplne
nového panelového bytu alebo domu
pre rodinné bývanie. Postupujeme
pochopiteľne odvodzujúcim spôsobom,
Trendové prvky nachádzajú samozrejme uplatnenie aj v izbách našich ratolestí.
moderné bývanie
detská izba
37
š t ý l d o mu a b y t u
pretože pri rôznej úprave bytu tak,
aby bol vhodný pre detského obyva-
teľa, zvyčajne nedokážeme navrhnúť
a zrealizovať všetko, čo je možné
uplatniť pri tvorbe úplne nového
projektu. „Duplicitne“ zdôrazňujeme
slovo „tvorba“, pretože najmä v tejto
projekčnej činnosti musí ísť o značne
tvorivý prístup zodpovedajúci fantázii
detského veku a s prihliadnutím na
životné potreby detského bývajúceho
(deti vo veku rok a pol až štyri roky).
Z toho dôvodu bez spolupráce s inte-
riérovým výtvarníkom (architektom)
alebo aspoň osobnej konzultácie s ním,
nemal by sa zrodiť žiaden projekt det-
ského bývania. Znie to síce náročne,
ale sám život potvrdzuje oprávnenosť
tohto tvrdenia. Spolu s architektonic-
kým a estetickým fenoménom stvár-
nenia detského obytného priestoru
je v rovnocennom postavení a ide
vedno s ním fenomén bezpečnosti
dieťaťa. Ten je daný najmä s prihliad-
nutím na známu pohyblivosť dieťaťa
a jeho neočakávané dynamické reakcie
a afekty.
Princípy navrhovania
Úlohou interiérového architekta pro-
jektanta nie je vkomponovať do bytu
s detskou izbou, detským obytným
priestorom všetko, čo nás napadne pri
zohľadnení pobytu detského obyvateľa
v ňom, jeho fyzických a duševných
daností, ale aj záujmov a prejavov
detskej fantázie. Jeho hlavnou úlohou
musí byť účelne, úsporne a z hľadiska
praktického využitia čo najracionálnej-
šie a priestorovo efektívne navrhnúť
a vytvoriť projekt, ktorý nezabudne ani
jedno zo základných kritérií kladených
na detské bývanie. Pretože každú det-
skú izbu, každý detský obytný priestor
si dotvárajú samotní rodičia dieťaťa
podľa svojich nárokov, predstáv a eko-
nomických možností. Čiže architekt
musí postupovať v danom prípade
tak, aby vytvoril architektonický, ale aj
esteticko-výtvarný priestor na bývanie
a žitie dieťaťa v jeho interiérovom pries-
tore s tým, že vytvorí a ponechá mož-
nosť na jeho dotvorenie konkrétnymi
rodičmi dieťaťa, ktorí si však takisto
môžu prizvať na konečnú úžitkovú
a výtvarnú úpravu detského interiéru
aj architekta interiéristu spolu s výt-
varníkom dizajnérom alebo následne
dizajnérom. Pri stavebnom a architekto-
nickom riešení detského interiéru treba
zohľadniť a zachovať viaceré základné
princípy a postupy.
Nimi sú:
✾ vytvcron|o pr|ostcru – Dieťa má síce
pre svoju hravú mobilitu najčastejšie
k dispozícii bytový priestor ako celok,
ale keď sa však istejšie postaví na
svoje „dve“ a rozbehá sa, je lepšie,
a to aj z bezpečnostných dôvodov,
keď pobýva a pohybuje sa najmä
v bytovom priestore preň určenom
a vhodne vytvorenom. Prvý princíp
projektovania detského interiéru spo-
číva na takom stavebnom riešení, aby
bolo možné dostať čo najviac det-
ského nábytku „do stien“. Práve pre
detskú mobilitu je vhodné riešiť aj
miesto, kde bude stáť detská posteľ
a to tak, aby mohla byť vyklápacia,
zdvihnutím vsunutá do stenového
priestoru.
✾ csvot|on|o dotskóbc |ntor|óru – To
je už celá, úplná architektúra s vhod-
ným projektovo-stavebným riešením.
Pretože dôležité je už samotné
umiestnenie detského interiéru (det-
skej izby) v rámci celého panelového
bytového pôdorysu. Jeho situovanie
musí zohľadniť optimum prílevu
prírodného svetla v danom územno-
urbanistickom prostredí panelového
činžového obytného alebo rodinného
domu. Dieťa nepotrebuje bodové
Jednoduché línie, neutrálny farebný výraz, kvalitné prírodné osvetlenie – ideálny priestor
pre tínedžera.
moderné bývanie
detská izba
38
š t ý l d o mu a b y t u
osvetlenie svojho obytného prie-
storu (nečíta ani nevykonáva činnosť
náročnú na presnosť). Potrebuje však
intenzívne rozptýlené osvetlenie
s možnosťou jeho farebného tónova-
nia (napríklad pre popoludňajší spá-
nok), ale tiež na vytvorenie vhodnej
atmosféry pre detské hry s rodičmi
(napríklad pri hre s rozprávkovými
stavebnicami). Dôležité je tiež
umiestnenie vypínačov v detskej izbe,
v detskom obývacom priestore, čo je
treba navrhnúť tak, aby boli najmä
dospelým ľahko dosažiteľné, práve
tak dieťaťu, pričom takisto treba dbať
hlavne na bezpečnosť dieťaťa. Preto
treba navrhnúť čo najbezpečnejšie
elektroinštalačné riešenia detského
interiéru vrátane jeho svetelného
ovládania.
✾ úprava st|on dotskóbc |nto-
r|óru – Dieťa je najprv lezúňom,
uplynie však niekoľko mesiacov
a začne chodiť. Architekt musí
dieťaťu uľahčiť jeho počiatočné
pokusy o pohyb v jeho interiéri.
Steny detskej izby nesmú byť preto
všade hladké. V primeranej výške
je potrebné opatriť ich viacerými
záchytnými výstupmi. Tie treba archi-
tektonicky projektovať a umiestniť
tak, aby boli prirodzenou súčasťou
interiéru, aby neposkytovali vizuál,
ktorý napovedá, že oporné miesta
sú tu pre dieťa. Preto si žiadajú aj
vhodné dizajnérske alebo výtvarné
stvárnenie. Môžu mať podobu
mušle, v ktorej má miesto farebná
loptička, s ktorou sa dieťa denne
hrá. Iný výstup môže byť na inom
mieste v podobe otvorenej schránky,
v ktorej má dieťa uložené a neskôr
aj samo si ukladá aj iné hracie pred-
mety. Musí byť však na dosah rúk
dieťaťa, ale vo výške, ktorá neumož-
ňuje lezúňovi, čo sa učí chodiť, nara-
ziť hlavou do mušle alebo schránky.
Architekt projektant nikdy neza-
budne osobitne upraviť časť bočnej
steny interiéru detskej izby tak:
✾ aby, najvhodnejšie v blízkosti okna,
mohlo uplatniť na vhodne upravenej
stene svoje kresliarske vlohy (tento
priestor treba navrhnúť z materiálu,
ktorý umožňuje nielen detské čmára-
nie a neskôr pokusy o seriózne „kres-
lenie“, ale aj jeho ľahkú a bezpečnú
umývateľnosť),
✾ aby bolo umožnené dieťaťu venovať
sa aj náročnejšiemu cvičeniu (v inej
časti detského interiéru treba počítať
s úpravou steny tak, aby sa do nej
dala vložiť rebrovitá konštrukcia
z dreva najskôr od podlahy po strop,
možnosť cvičenia pomocou nej je
daná práve stupňami rebríkového
cvičného náradia).
Tento gymnastický cvičný prvok je
potrebné vždy a spoľahlivo pevne
uchytiť.
✾ navrbcvan|o pcd|áb – Vyvarovať sa
treba hlavne navrhovaniu hladkých
a naleštených podláh, ktoré vyzerajú
síce oslňujúco, ale pre deti nie sú
ničím iným ako nebezpečnou šmyk-
ľavkou. V detskej izbe nie je vhodná
ani mramorová dlažba, respektíve jej
imitácie. Pád, spôsobený skĺznutím
dieťaťa, môže sa stať osudný aj pre
celý jeho ďalší život. Preto je v det-
skom interiéri najvhodnejšia dre-
vená neleštená podlaha, ktorú však
netreba zbytočne zakrývať behúňmi,
pretože kĺžu a vytvárajú tak pre dieťa
rizikové prostredie.
Mgr. Jaroslav Bartl
loLo. Alµles, archlv redakcle
Interiér dokonale farebne zladený a ergonomicky na mieru vytvorený pre mladú slečnu.
interiér a moderné bývanie
kuchyňa
Detské rastúce stcIy
a stcIicky
Nábytck a bývanie Nitra, 11.-16. J. 2014
pczývame vás na veItrh
,-."'ón M4, stánck.c 2J
!!!"#$%&'$()&%*+$&%,-."&'
UßCELA, spcI. s r. c.
/01()#23 ,5+1,#23 6)&%78$29$ 8($
znacku moll v Slovenskej republIke
Neresnická cesta 4068
960 01 ZvcIen
5Icvenská repubIika
e-maiI: kristina@urgeIa.sk
mcbiI: 090J 597 086
kcntaktné údaje
!"#$%&'( *+,-.'/ *#'(0$/&$+-
"1 23+"4$'( 53'/&.,
Exclusive
ELITE BOHEMIA
513 01 SEMILY
CZECH REPUBLIC
Tel./fax: +420 481 622 632
Tel./fax: +420 481 622 566
www.elitebohemia.cz
e-mail: obchod@elitebohemia.cz
moderné bývanie
interiér, dizajn
42
š t ý l d o mu a b y t u
Ak sa v minulosti tapety
využívali na zakrývanie
nerovných stien, či
pre nedostatok času
na stierkovanie bola
adekvátnou náhradou
na oživenie a vynovenie,
tak po novom to už
neplatí. Tapety totiž
ohlásili veľkolepý
návrat na scénu
bytových doplnkov
a predstavujú akúsi
pridanú hodnotu dizajnu
každého interiéru,
pretože dotvárajú jeho
atmosféru, dokážu
rozprávať príbeh
a vyzdvihnúť tvar
i farbu zariadenia.
V ostatných rokoch teda tapety pre-
šli dlhú cestu, na konci ktorej sú nové
materiály, možnosti, aplikácie a zjedno-
dušenie práce. Zmenil sa tiež ich vzhľad
a povrch má často zaujímavú štruktúru,
až fascinujúcu farebnosť a rovnako ako
bývanie i veľa tvárí. Odlišujú sa nielen
farbami, vzormi, plastickosťou povrchu,
ale aj konštrukciou a materiálmi, použi-
tými na ich výrobu. Nové trendy tapiet
sa viac prezentujú odvahou, originalitou
a kombináciami.
Pestrá paleta druhov
Ak sa teda rozhodnete tapetovať,
vybrať si môžete z niekoľkých základ-
ných druhov tapiet.
Jednovrstvové pap|orcvó tapety sú
najjednoduchšie, najlacnejšie a záro-
veň aj najmenej kvalitné, pretože sa
nesmú umývať. Papierová tapeta sa dá
bezprostredne nalepiť na hladkú stenu
bez podkladovej makulatúry, ale keďže
čistenie povrchu je komplikované, treba
ju častejšie obnovovať. Preto sa radšej
oplatí do tapiet investovať, veď ide
o najpraktickejší materiál na úpravu
stien. V||oscvó tapety (názov pochádza
z nemeckého slova vlies) sa vyrábajú
z viskózových alebo buničitých vlákien.
Následným lisovaním vzniká „vlies“, čiže
netkaná ekologická textília. Vliesové
tapety majú maximálnu rozmerovú
stabilitu a vyznačujú sa vysokou
priepustnosťou vzduchu a vodnej
pary. Majú veľkú prednosť, pretože
sa lepidlo môže nanášať na tapetu
alebo na stenu. Na rozdiel od papiero-
vých nepotrebujú čas na prevlhčenie.
Predstavujú nielen dokonalosť, ale
aj jednoduchosť v lepení i udržiavaní
a patria k najväčším „trhákom“ medzi
modernými tapetami. Aplikujú sa
na rôzne podklady, omietky, betón,
sadrokartón, drevotriesku, drevo
a odstrániť sa dajú bez zvyšku. Vliesové
tapety majú plastickú štruktúru povr-
chu, ktorá im dáva pružnosť a pevnosť.
V súvislosti s nimi sa hovorí aj o pretie-
rateľných tapetách (lepidlo sa nanáša
na stenu, nie na tapetu) a čisto biely
odtieň je určený na úpravu pomocou
tónovacej disperznej farby. Tieto tapety
sú tiež vhodným riešením na plochy
s drobnými nerovnosťami. V|ny|cvó
tapety sú uznávané pre plastickosť
vzorov a medzi najdrahšie patria tex-
tilné, vyrábané z bavlny, hodvábu, ľanu
a syntetických vlákien. Málo práce
a veľký efekt ponúkajú vinylové tapety,
zo stredne ťažkého jednovrstvového
materiálu, pokryté plastovou hmotou,
s ktorými sa dajú dosiahnuť veľmi
cestu do interiérov
Tapety opäť našli
moderné bývanie
interiér, dizajn
43
š t ý l d o mu a b y t u
dekoratívne, viacfarebné a umýva-
teľné stenové čalúnenie. Ich výhodou
je teda ľahká údržba, ale aj to, že sa
hodia do viac zaťažovaných častí inte-
riéru – kuchyne, jedálne či kúpeľne.
Môžu sa lepiť na omietku, umakart,
betón, alebo umývateľné nátery. Dobre
prekryjú praskliny a iné nerovnosti na
podklade. Pri lepení sa používa lepidlo
na ťažké tapety. Tapety s tzv. p|||ncvým
ro||ófcm patria do kategórie cenovo
nenáročných. V dôsledku vláknitého
vyhotovenia majú drsný povrch, rusti-
kálny efekt a dajú sa natrieť disperznou
farbou, čím sa dosiahne jedinečný
povrch a zlepší sa ich údržba. Veľkou
nevýhodou je prácne lepenie a maľova-
nie a odporúča sa aj lepenie na maku-
latúru, aby sa predišlo oddeľovaniu
tapetových okrajov a iným nežiaducim
javom. Napononý ro||óf dominuje
na najmodernejších tapetách, pretože
ich vzorkovanie, textúra a rôznofareb-
nosť zvyšuje ich vizuálny efekt. Navyše
sú mierne izolujúce a odpudzujú prach.
Ide o mimoriadne pevné tapety s atrak-
tívnymi vzormi, vhodné do kuchyne, či
jednoducho zariadenej minimalistickej
obývačky, ktorú zmenia na luxusný
priestor bytu a trvale zakryjú všetky
trhliny. Pri lepení sa lepidlo nanáša
na stenu a tapeta sa v suchom stave
pritláča. K špeciálnym druhom patria
tapety s kovovým efektom, sklotextilné
s dlhou životnosťou, textilné a fotota-
pety. Tak, napr. toxt||nó tapety pôsobia
na stene prívetivo, „zaháňajú“ chlad
a navodzujú pocit útulnosti. Krásne sú
predovšetkým ušľachtilosťou materiálu,
odolné voči mechanickému poškodeniu,
dobre sa udržiavajú a ponúkajú mož-
nosť vybrať si z množstva farieb a vzo-
rov. Textilné tapety sú priedušné a tvorí
sú ozdobné pásy, ktoré sa používajú
na zvýraznenie estetiky stien. Bordúrou
je možné od seba oddeliť jednotlivé
druhy tapiet, alebo samostatnú nale-
piť na namaľovanú stenu, ktorej dodá
nebývalý efekt. Bordúry sú skrátka „in“.
Gýč a klasika tabu
Našťastie je preč doba, keď tapety
predstavovali nechcený gýč, ktorý
v interiéri pôsobil rušivo až smiešne, ako
päsť na oko. Dnešná verzia vzdušných
a dizajnových tapiet predstavuje už
profesionálny prístup k luxusnejšiemu
vzhľadu a výberu motívu podľa vlast-
ného vkusu. Tapety sa stali dekoratív-
nym prvkom, ktorý dokáže nielen úplne
zmeniť vzhľad miestnosti, ale spolu
s vhodným nábytkom vytvoriť v inte-
riéri jedinečný štýl .Podľa súčasných
trendov sa však už netapetujú všetky
steny v miestnosti. Efektne vyzerá kom-
binácia troch vymaľovaných a jednej
vytapetovanej steny, alebo stačí nalepiť
na každú stenu úzky pás tapety a hneď
je to o niečom inom a tapeta sa tak
stane zaujímavým prvkom interiéru,
spĺňajúc pritom estetickú i funkčnú
úlohu. Zabudnúť tiež treba na všetko
klasické, čo sa tapiet týka, pretože pri-
chádzajú také trendy ako etno, floral,
glamour, natur a geometria. Preto si
onlch co Lo µovleme. llavnu lnsµlra-
ciu dizajnu etno predstavujú motívy
africkej prírody a zvierat, ako savana,
džungľa, pruhy zebry či hadie štruk-
túry. Využívajú sa najmä tmavé, hnedé
a sivé odtiene a teplé tóny pripomína-
ich tkanina na podkladovej, najčastejšie
vliesovej vrstve, ktorá uľahčuje lepenie
na stenu. Na trhu sú tapety z tkaného
i netkaného textilu, ale tiež z luxusných
materiálov, ako je hodváb, ľan, taf,
zamat, sisal a bambus. 5k|ctoxt||nó
tapety sa vyrábajú z kremičitého vlákna
a predstavujú 100% prírodný produkt.
Odolné sú voči poškriabaniu i roztr-
hnutiu, dokážu prekryť aj menšie puk-
liny na stenách a dajú sa premaľovať
interiérovou farbou. Okrem nenáročnej
údržby majú aj dlhú životnosť a ani
po rokoch nestratia na atraktivite
a zostanú originálne. Tapotcvó bcrdúry
moderné bývanie
interiér, dizajn
44
š t ý l d o mu a b y t u
júce púšte i savany. Trendom motívov
floral sú jemné, väčšie až najväčšie
kvetinové vzory, ktoré sa dajú na stene
použiť v rôznych podobách. Počnúc
decentnými potlačami, cez plastické 3D
aplikácie, až po energické vzory, kde
kvety zapĺňajú doslova každý milimeter
tapety. Nechýbajú rôzne štylizované
prírodné a florálne motívy i abstraktné
ornamenty v tvare kvetov a stromov,
tvoriace veľké obrazce. Do nekonvenč-
ného interiéru môžeme použiť aj žiarivé
farby a vzory z florálnou potlačou, či
pestrofarebné zhluky kvetov. C|amcur
štýl na tapete, to je lesk, perleť, zlaté,
strieborné kovové aplikácie. Trendom
sú tiež jednofarebné tapety, ktoré zdobí
len striedanie matných a lesklých plôch,
spojených v jemnej čipke. Metalické
farby v kombinácii s elegantnými deko-
ratívnymi prvkami zasa tapetám dodá-
vajú nevšedný lesk. Pri tapetách inšpiro-
vaných prírodou – natur, sa stretávame
s výraznými kontúrami prírodných
prvkov, formami pripomínajúce prírodu
a materiálmi, ktoré sú zvýraznené rôz-
nymi odleskami. Od dreva cez kameň,
až po prírodné kombinácie, napr. štruk-
túra stromovej kôry, či mäkkého machu.
Použitím geometrických ornamentov,
vrstvenia materiálov a kovových akcen-
tov sa predstavujú tapety inšpirované
¿ocmotr|cu, architektonickými tvarmi
a 3D priestorom a vytvárajú tak hru
so svetlom. Túto rôznorodú atmo-
sféru ovplyvňuje kontrast farieb, lesku
a matu, živé farebné kombinácie s 3D
efektmi a tmavých elegantných farieb
s metalickým povrchom dodajú inte-
riéru osobitý vzhľad.
Tapetové prekvapenie
Podčiarknuté a spočítané módnym
tapetám jednoducho nesmie chýbať
hlavný prvok, a to štrukturovaný
a plastický povrch. Pritom je úplne
jedno, či si vyberiete nenápadné farby
a neurčité tvary, resp. dáte prednosť
veselým farebným odtieňom a tapeta
potom pôsobí ako pletená. Z toho
vyplýva, že nerovný povrch je v tomto
roku in. Nemalo by vás však prekvapiť,
že v skutočnosti tapety nemusia mať
svoju štruktúru. Túto „záhadu“ vysvetlí
fakt, že dokonalá tlač dovoľuje výrob-
com robiť také vzory, ktoré pôsobia
ako skutočne priestorové. U viacerých
druhov tapiet pri dotyku zistíte, že
ich vzor nie je tlačený, napr. môžu byť
do tapety pretlačené bodky, kocky
alebo iné geometrické tvary, alebo plas-
tický povrch vznikne kombináciou vlie-
sového podkladu s vinylovým vzorom.
A čo sa týka farieb, trendy sú zemité
odtiene, teda rôzne odtiene hnedej,
od najtmavšej po svetlo béžovú, ktoré
majú univerzálne použitie kdekoľvek
v interiéri. Opačný efekt prináša trochu
bláznivá farebná skupina, kde platí, že
čím viac odtieňov, tým lepšie. Týka sa
to kombinácie niekoľkých až neónových
farieb dohromady, spravidla kombi-
nované s veľkoformátovými vzormi.
Zaujmú síce na prvý pohľad, ale ak iba
tapety meníte a teda už máte zariadený
byt, môžu vám takéto úlety nabúrať
koncepciu obytného priestoru. A ešte
niečo, v súčasnosti kolekciu tapiet
dopĺňajú i samolepiace dekorácie,
ktoré umožňujú ľahko preniesť motív
z tapety, napr. na hladkú dosku stola,
dvere skrine, deliacu priečku, či para-
ván. Výsledkom bude dokonale zladený
interiér a taký ho predsa chcete mať.
Mgr. Gabriela Sekerková
loLo. Denl lnLerlor µlus, d-lnLerlor
Jozef Tučný Designers / Rožnavská 1, Bratislava (Centrum R1) / +421 903 214 645
tucnydesign.com
INTERIOR DESIGN
PRODUCT DESIGN
GRAPHIC DESIGN
Magazine - Style_Magazine 210x297 mm (H/W) 10/14/13 4:08 PM Page 1
moderné bývanie
interiér, dizajn
46
š t ý l d o mu a b y t u
Rýdzo česká spoločnosť TWIN je už viac ako 20 rokov na trhu známa svoju
širokou ponukou vysoko kvalitného kovania na dvere a okná. Jej postavenie
umocňuje aj prvotriedny servis, ktorý na svoje produkty poskytuje.
Pohodové otváranie dverí či okien
pri príjemnom stlačení a pritom laho-
diace oku – to je široká ponuka spo-
ločnosti Twin. Čím ďalej viac sa dnes
kľučka považuje za významný dizajnový
prvok, ktorý podčiarkuje celkový štýl
interiéru.
Právo ncv|nky znacky TWlN m6zu
byt dcm|nantcu dvor| a Vy sa tak
stávato d|zajnórcm a tvcrccm svcjbc
|ntor|óru.
Dizajnový rad QUATRC LlN£ vyvo-
láva v každom rad predstáv a fantázií.
Rozličné tvary kľučiek na hranatých
rozetách napomáhajú k vytvoreniu sku-
točne moderného interiéru. Napríklad
kľučka ßLAD£, svojim úzkym tvarom
a ostrými líniami dodáva interiéru
jednoduchosť, vzdušnosť a zároveň aj
eleganciu. Jedinečný zážitok pre oči aj
pre stisk ruky prináša kľučka L£AF. Je
naozajstným šperkom a skvostom kaž-
dých dverí. Tieto novinky sú k dispozícii
ako v lesklom, tak matnom vyhotovení,
čo poskytuje rad možností použitia
na najrôznejšie povrchové a farebné
úpravy dverí. Dokonalý súlad interiéru
s dverami zaisťujú k|ucky s p|ccbým|
rczotam|, ktoré prakticky splývajú
s povrchom dverí. Individualitu interiéru
je možné tvoriť použitím plochých, ako
hranatých, tak aj okrúhlych roziet.
Konštrukcia kovania INNER
a CHAM£L£CN sa vyznačuje špeci-
hckým ramom, do kLoreho je mozne 
vkladať materiál zo širokej ponuky tren-
dových drevín vo farbe orecha, duba,
mahagónu, wenge alebo zebrano, ktorý
je použitý v blízkom okolí, či dokonca aj
samotný materiál dverí.
Priamo dizajnérsky zážitok ponúka
možnosť z|ad|t kcvan|o |ntor|órcvýcb,
vcbcdcvýcb dvor| aj ck|on v rámc|
co|óbc |ntor|óru, v rámci jednej miest-
nosti, bytu, či celého domu tak, že sú
osadené kľučky rovnakého tvaru.
Novinkou spoločnosti TWIN, dizaj-
novou bombou, je un|vorzá|ny systóm
skrytýcb zárubn| XlNNlX. 5krytó
zárubno XlNNlX umožňujú montáže
interiérových dverí štandardnej veľkosti
otváraných von či dovnútra, vľavo
aj vpravo. Rešpektujú tak zvyklosti
architektov a stavebných odborníkov
a robí ich ľahko použiteľnými v každom
projekte.
So systémom skrytých zárubní
XlNNlX možno ľahko získať elegantné
a nadčasové úpravy interiéru zabu-
dovaním úplne skrytých zárubní do
steny, takže dvere tvoria úplne hladkú,
jednoliatu plochu s okolitou stenou.
Na prvý pohľad dvere ani nezazna-
menáte, prezrádza ich len úzka linka
na obvode dverí. Montáž je jednouchá
a zvládnuteľná aj jedným montážnikom.
Po inštalácii je dosiahnuté neviditeľné
upevnenie v konštrukcii steny.
Úp|no ncvým r|o!on|m a ncv|nkcu
v úspornom otvárania dverí sa javí sys-
tóm Ccmpack. Ide o revolučný systém
otvárania dverí, ktorý redukuje priestor,
potrebný na otváranie dverí o 50 %
a maximalizuje tak využiteľný pries-
tor okolo. Je alternatívou ku kyvným
dverám, k posuvným dverám zvonka
i vo vnútri steny alebo otočne – posuv-
ným dverám Ergon. Technológia je pris-
pôsobivá každej situácii – nevyžaduje
žiadne úpravy stien, žiadne dodatočné
náklady, to všetko pri zachovaní tra-
dičného poňatia dverí. Dvere sú kom-
paktné, tiché a zvukotesné.
Ccmpack systóm necháva architek-
tom a návrhárom úplnú voľnosť v pou-
žití materiálov a celkovom vzhľade
dverí, čo dáva možnosť uspokojiť roz-
manité potreby zákazníkov. Umožňuje
tak navrhnúť predtým nemožné rozvrh-
nutie interiéru a tým otvára nové mož-
nosti aj v stiesnených priestoroch.
TWlN – prosto kúzliť vie a má rieše-
nie pre každú situáciu.
Presvedčte sa o skvelých produk-
toch spoločnosti TWIN
na
a na
!
Spoločnosť TWIN prináša na trh
dizajnové špeciality
www.twinkovania.sk
www.skrytozarubno.|nfc
Kľučka Chameleon s vloženou listelou.
Kľučka LEAF v lesklom chróme.
Kľučka INNER s listelou.
Kľučka BLADE.
SKRYTÉ
ZÁRUBNE
XINNIX
PRECÍZNE A NADČASOVÉ VYHOTOVENIE
ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA S DLHROČNOU ŽIVOTNOSŤOU
VHODNÉ PRE DVERE OTVÁRANÉ VON AJ DOVNÚTRA STENY
POUŽITIE PRE STENY ĽUBOVOĽNEJ HRÚBKY A TYPU:
SADROKARTÓNOVÉ AJ MUROVANÉ
K DISPOZÍCII PRE VŠETKY ŠTANDARDNÉ ROZMERY DVERÍ
www.twinkovania.sk
- nove rlesenle otvaranla dveri, ktore usetri plochu potrebnu k otvorenlu dveri az o 50%
a maxlmallzu[e tak vyuzltelny prlestor v okoli dveri.
- splckova technologla, dlhorocna zlvotnost, tallansky dlza[n
- [e kvalltnou alternativou v obytnych a reprezentativnych prlestoroch k otocnym dveram,
posuvnym dveram, skladacim dveram alebo k otacavo-posuvnym dveram (Lrgon).
O 50% VIAC MIESTA
S DVEROVÝM SYSTÉMOM
INZ_XIN_CMPCK_A4_SK.indd 1 22/11/13 13:13
CASTLE HILL HOUSE
Návrh a riešenie:
STRAW building, s.r.o.
Ing. Slávka Veselá a kolektív
www.strawbuilding.sk
Komplexné služby - projektovanie, dozorovanie
a realizácia stavieb bytovej, občianskej a priemysel-
nej výstavby, návrh kreatívnych budov v harmonickom
súlade so životným prostredím bez zvýšených energetic-
kých potrieb, súlad s okolím a prírodou bez invazívneho
zásahu do životného prostredia.
Ing. Slávka Veselá, konateľ spol.
P. Pázmáňa 50/17
927 01 Šaľa
tel. č. 0907 724 306
e-mail: strawbuilding@gmail.com
slavka@vesely.sk
www.strawbuilding.sk
STRAW building, s.r.o.
Vyhotovenie:
Kameň – Mramor
Hlavná cesta
900 42 Dunajská Lužná
www.kamen-mramor.sk
moderný dom od A po Z


Zima končí, v prírode nastáva jarný zlom,
slnko a teplo prajú dobrej nálade
a opäť nastáva čas stavieb, opráv, vylepšení,
na konci ktorých stojí moderný byt či dom.
moderný dom od A po Z
trendy, inšpirácie, trh
50
š t ý l d o mu a b y t u
Vlastníci bytov v oblasti vykurovania dnes uprednostňujú
samostatnosť a jednoznačnosť výšky nákladov na vstupné
energie. V popredí stojí trend flexibilných centralizovaných
vykurovacích systémov, ktoré poskytujú vyššiu úroveň
výkonov. Značka Protherm preto prichádza na trh s radom
kondenzačných kaskádových kotlov Lev 80 – 120 KKO, ktoré
môžu byť súčasťou týchto adaptabilných systémových riešení.
Vyhovujú nielen požiadavkám na účinnosť, ale aj právnym predpisom týkajúcich
sa vykurovania na Slovensku.
Dub je dlhodobo obľúbenou drevinou používanou na výrobu drevených parkiet.
Ani dnes nestráca na svojej popularite. Mnohotvárna drevina vynikne nielen
v rodinnom dome, ale aj v modernom interiéri v centre mesta.
„S radom kondenzačných kaskádových kotlov s veľkými
výkonml Lev 80 ~ !20 KKC mozno doslahnuL usµorne a bez-
problémové riešenie pre vykurovanie bytových domov, ale
aj priemyselných objektov a administratívnych budov. Kotly
majú dômyselnú konštrukciu, ktorá umožňuje ich inštaláciu
v priestoroch s ťažkým prístupom, ale aj v budovách s akou-
koľvek výškou, bez ohľadu na to, či ide o renovované budovy
alebo novostavby. S pridaním externého zásobníka možno
týmito kotlami vyriešiť aj požiadavku na dodávku teplej vody,“
hovorí Ing. Ján Petrák, produktový manažér značky Protherm.
Silvia Bíňovská
loLo. lroLherm
Flexibilné systémy vykurovania bytových domov
Dub je osvedčená drevina s dlhou
životnosťou a nadčasovým dizajnom,
preto patrí k najobľúbenejším druhom
dreva na výrobu podláh v Európe aj
v USA. Svetoví dizajnéri radi využívajú
dubové podlahy pre ich všestrannosť
v návrhoch rôznych typov interiérov.
llnalny vzhlad nadobuda drevena 
parketa z dubu v závislosti od použi-
tého moridla, veľkosti a tvaru dosky,
ako aj od charakteru dreva. Pre dom vo
vidieckom štýle alebo chatu sa výborne
hodí podlaha s väčším počtom uzlov
a prasklín. Jednoduché línie moderne
zariadeného bytu zas podčiarkne pri-
znaná štruktúra dubu.
Katarína Dudáková
loLo. Kahrs
Podlaha z dubu
je stále žiadaná
www.kpp.sk
www.prctborm.sk
moderný dom od A po Z
trendy, inšpirácie, trh
51
š t ý l d o mu a b y t u
Veľké formáty okien zaisťujúce dostatok slnečného svetla sú stále
obľúbenejšie. Avšak pokiaľ nie sú okná umiestnené v prízemí s možnosťou
vstupu priamo do záhrady, je nutné opatriť ich zábradlím. Pokiaľ ale nechcete,
aby vám použitý materiál zábradlia časom spôsobil viac starostí ako radostí,
vyberte zábradlie aktikorové. Prečo?
Stretávajú sa u vás v dome, či byte dvoje dvere v rohu miestnosti? Nemusíte sa
chytať za hlavu, stačí na také miesto vyzrieť správnym spôsobom otvárania.
Vyhnite sa klasickému otočnému systému, vyhraté budete mať so zasúvaním
dverí do steny, presnejšie do stavebného puzdra.
„Väčšina dodávateľov vyrába k fran-
cúzskym oknám zábradlia pozinkované,
prípadne zo žiarového zinku. Ten má
ale tú nevýhodu, že časom začne hrdza-
vieť a všetci dobre poznáme čierne
škvrny na fasádach, ktoré nemožno
nijako odstrániť. Toto sa v prípade anti-
korového zábradlia nikdy stať nemôže.
Preto sme vďaka našim bohatým
skúsenostiam s výrobou aktikorového
zábradlia do interiéru, aj exteriéru
opäť stavili na tento kvalitný a praxou
overený materiál a na trh sme uviedli
novinku v podobe štyroch typizovaných
modelov aktikorového zábradlia pre
francúzske okná. Zábradlia sú nielen
vysoko estetické, ale vďaka použitému
materiálu a dômyselnému spracovaniu
tiež praktické,“ predstavuje novinku
v portfóliu pán Petr Paksi, výkonný ria-
diteľ spoločnosti J.A.P. Slovakia.
Koniec čiernych
škvŕn na fasáde!
Keď si dvere dávajú rande
Stretnutie dvoch dverí totiž nemusí
byť problémová situácia, posuvné dvere
sú pre riešenie tohto stavu priamo ide-
álne. „V praxi posuv dverí zabezpečuje
stavebné puzdro, ktoré nahrádza časť
priečky. Tento prvok vám zaistí nielen
posuvný systém otvárania, ale tiež
ochranu dverného krídla,“ upresňuje
pán Petr Paksi, výkonný riaditeľ slo-
venského výrobcu stavebných puzdier
J.A.P. Slovakia. Dvere zasúvajúce sa
do puzdra nevyžadujú žiadne nároky
na priestor a tesná blízkosť dvoch
priechodov vás tak v ničom nebude
obmedzovať. Posuvný pohyb je naviac
pri otváraní a zatváraní veľmi pohodlný.
Pre zasúvanie si môžete vybrať dvere
ľubovoľného modelu od všetkých
významných slovenských výrobcov.
Mgr. Martina Rychetská
loLo. ¦.A.l. Slovakla
www.jap.sk
na fasáde!
moderný dom od A po Z
nízkoenergetické alternatívy
52
š t ý l d o mu a b y t u
Trend zdravého
a šetrného bývania
nie je len otázkou
posledných rokov.
Koncept pasívneho domu
sa zrodil už pred štvrť
storočím. Jeho základ
bol v energetických
úsporách, ktoré
vychádzali z potenciálu
samotného objektu. Dnes
sú nízko-energetické
domy, pasívne domy
i tzv. domy s takmer
nulovou spotrebou
synonymom nielen pre
šetrenie energií, ale
predovšetkým pre lepší
komfort bývania.
Označenie pasívny dom sa používa
pre dom s nízkou energetickou nároč-
nosťou. Jeho srdcom je dômyselne
riešené „riadené vetranie“, kvalitná
tepelná izolácia stien do hrúbky až
40 cm, vylepšené zasklenie okien, ale
aj optimálna, väčšinou južná, orientá-
cia domu s využitím slnečnej energie.
„Na prvý pohľad takýto dom od iného
nerozoznaLe. laslvny dom LoLlz dehnuju 
vnútorné hodnoty domu, technológie
a materiály,“ dopĺňa Vladimír Balent,
špecialista na nízko-energetické stavby
spoločnosti Isover.
V pasívnom dome nie je potrebné
klasické kúrenie s kotlom, rozvodným
systémom, vykurovacími telesami,
skladom paliva a komínom. Tepelné
zisky zo slnka, z ľudí a elektrických
spotrebičov pohodlne a bez straty
Tajomstvo
pasívneho domu
moderný dom od A po Z
nízkoenergetické alternatívy
53
š t ý l d o mu a b y t u
Zdravý pasívny dom
laslvny dom seLrl, okrem hnancll, aj 
zdravie. Vďaka systému riadeného vet-
rania, južnej orientácii okien a kvalitnej
izolácii, spĺňa tie najnáročnejšie hygie-
nicko-zdravotné kritériá.
Pas|vny dcm tak spc|ab||vc zaboz-
poc|:
A príjemnú teplotu počas horúčav aj
mrazov;
A neustály prísun čerstvého vzduchu
bez prievanu;
A vysokú kvalitu a veľké množstvo kys-
líka v celom dome;
A  odhlLrovanle µrachu alebo µelu 
z vonkajšieho prostredia;
A odvetrávanie rôznych pachov a škod-
livín (napr. cigaretového dymu);
A lepšiu mikroklímu v celom dome;
A veľa denného svetla aj v zimných
dňoch;
A zníženie výskytu „zimných depresií“
alebo únavy;
A vysoký prísun „slnečného“ vitamínu
D, dôležitého pre rast kostí a kĺbov.

Na začiatku boli Švédi
locl mysllenka µaslvneho domu sa 
zrodila už v roku 1988 na švédskej uni-
verzite, skutočný pasívny dom vyrástol
až o dva roky neskôr, v nemeckom
meste Darmstadt. Merania počas nasle-
dujúcich 20 rokov potvrdili vysokú
úsporu spotreby tepla (pasívny dom
ušetril prvým majiteľom domu až
desaťkrát viac tepla ako bežná novo-
stavba) a zároveň subjektívne zvýše-
nie kvality života, zdravia a celkovej
pohody bývania.
V súčasnosti napríklad len v Rakúsku,
Nemecku, Svajclarsku sµolahllvo íun-
na noc a vyskúšať si bývanie v takomto
dome so všetkým, čo k tomu patrí.
 SLýl v sµoluµracl slsover
loLo.  lsover, Lcomodula
guje viac než 60 000 pasívnych domov.
V týchto krajinách sa vytvorilo aj široké
odborné zázemie, niekoľko organizácií,
projektov a samostatný Inštitút pre
pasívne domy, ktoré pracujú na ďalšom
výskume a vývoji.
Prvé lastovičky u nás
Nevyhnutnosťou pre stavbu pasív-
neho objektu je detailný návrh a kva-
litné prevedenie stavby. „Pri takomto
type architektúry totiž zohráva veľmi
dôležitú úlohu dokonalá tesnosť okien,
použitie kvalitných a dostatočne hru-
bých izolačných materiálov, ale naprík-
lad aj umiestnenie v teréne,“ opisuje
Vladimír Balent, ktorý často konzultuje
požiadavky klientov s architektmi.
Aj na Slovensku už niekoľko
takýchto stavieb máme. Zatiaľ ide
však len o domy na bývanie. Nájdete
lch v üraLlslave, Sall, Koslclach, 
voVelkejLomnlcl cl v SLuµave. ¸¦e 
skvelé, že takéto komfortné a zdravé
domy už nemusíme vidieť len v kata-
lógoch, ale priamo v našich mestách
a obciach. Dokonca je možné navštíviť
ich a porozprávať sa priamo s domácimi
obyvateľmi o výhodách života v nich.
Naposledy bola takáto možnosť počas
veľtrhu CONECO 2013.V referenčnom
pasívnom dome v blízkom rakúskom
Kitsee je dokonca možné zostať aj
komfortu vyhrejú dom počas celého
roku. „Využitím dostupných techno-
lógií dnes možno postaviť aj dom,
ktorého spotreba energie sa blíži nule.
To je zároveň trend, ktorým sa bude
stavebníctvo uberať a ku ktorému sa
prispôsobuje legislatíva. Napríklad
smernica Európskej únie o energetickej
hospodárnosti budov predpisuje, aby sa
od roku 2020 stavali nové budovy už
len v takmer nulovom štandarde,“ popi-
suje Vladimír Balent.
Prehľad štandardov
Klasická novostavba Nízkoenergetický dom Pasívny dom Nulový dom
Spotreba tepla na
vykurovanie kWh/(m
2
)
80–140 menej ako 50 menej ako 15 menej ako 5
Čo je to Altherma?
Altherma je nízkoenergetické, kompaktné tepelné čerpadlo (vzduch /
voda) pre zabezpečenie kúrenia, chladenia a prípravu teplej úžitkovej
vody (TÚV) v rodinnom dome, byte… Zariadenie dokáže súčasne v zime
vykurovať a zabezpečiť prípravu TÚV, v lete chladiť prostredníctvom
fan-coilov a ohrievať TÚV. Prevádzka zariadenia je vysoko efektívna, čo
zaručuje vysokú úsporu prevádzkových nákladov počas celého roka.
JE KOMBINÁCIOU DOSTUPNOSTI A NÍZKYCH
INVESTIČNÝCH NÁKLADOV VYUŽITÍM
VZDUCHU AKO TEPELNÉHO ZDROJA
A KOMFORTU VODY AKO VYKUROVACIEHO
MÉDIA. AJ V NAJCHLADNEJŠÍCH ZIMNÝCH
DŇOCH ALTHERMA ZÍSKAVA TEPLO ZO
VZDUCHU A DOSAHUJE MAXIMÁLNU
POHODU V INTERIÉRI.
Tèpèlnè cèrpadlo
lìrèmna prèzènlacìa
9¸2013 16
54
š t ý l d o mu a b y t u
moderný dom od A po Z
teplo, vykurovanie
Priorita je nastavená na chladenie.
Altherma prepína do režimu TÚV až keď je
dosiahnutá nastavená teplota pre chladenie.
Trojcestný ventil bude prestavený z chladiaceho
okruhu do okruhu zásobníka TÚV.
Altherma zabezpečuje chladiacu vodu 4 °C.
Okruh podlahového vykurovania musí byť v režime
chladenia odpojený. Chlad je do miestnosti
distribuovaný cez fan-coily, aby sa zabránilo
kondenzácii na podlahe.
Teplota chladiacej vody môže byť zablokovaná na
18 °C alebo viac, ak je chladenie zabezpečované
cez okruh podlahového vykurovania.
Dva hlavné komponenty
1. Teplo zachytávajúca vonkajšia jednotka – zachy-
táva voľnú nízku teplotu v exteriéri a premieňa ju na
teplotu vhodnú pre účely vykurovania
2. Teplo vymieňajúci hydro-box – prenáša teplo do
vodného okruhu, ktorý následne ohrieva radiátory,
podlahové kúrenie a teplú úžitkovú vodu.
Kúrenie –vhodné vykurovacie telesá
Podlahové kúrenie s teplotou vody
medzi 25 – 40 °C
Radiátory s teplotou vody medzi 40 – 55 °C
Fan-coily s teplotou vody medzi 40 – 55 °C
V prípade že teplota vody je nastavená na radiátory, vý-
kon tepelného čerpadla a efektívnosť klesá! Chladenie
– ako možnosť – so studenou vodou do 4 °C pomo-
cou fan-coilových jednotiek alebo stropných hadov.
Prevádzkový rozsah teplôt
Altherma je navrhnutá na celoročnú prevádzku
poskytujúcu vykurovanie, TÚV, chladenie za všetkých
vonkajších podmienok. Jej výhodou je vysoká účin-
nosť, stabilná vnútorná teplota, TÚV počas celého
roka, vysoká spokojnosť užívateľov, zvýšený komfort
a jednoduchá inštalácia.
M.F. TEAM spol. s r.o.,
Galvaniho 12B, 821 04 Bratislava
tel.: 02/431 914 48-49, 436 319 82, 434 150 33,
fax: 02/436 319 83
e-mail: mfteam@mfteam.sk
www.mfteam.sk, www.klimatizacia.sk
Priorita je nastavená na vykurovanie.
Teplota výstupnej vody je prispôsobená tepelnej
strate budovy.
Altherma prepína do režimu TÚV až keď je
dosiahnutá nastavená teplota vykurovanie.
Trojcestný ventil bude prestavený z vykurovacieho
okruhu do okruhu zásobníka TÚV.
Ak systém obsahuje aj radiátory aj podlahové
vykurovanie je teplota výstupnej vody nastavená
pre radiátory. Správna teplota pre podlahové
vykurovanie je dosiahnutá zmiešavaním.
17 9¸2013
55
š t ý l d o mu a b y t u
moderný dom od A po Z
teplo, vykurovanie
56
š t ý l d o mu a b y t u
moderný dom od A po Z
teplo, vykurovanie
Medzi novinkami pre sezónu 2013/2014 sa objavil model krbových kachieľ Nivala
s výmenníkom. Zadanie pre oddelenie vývoja spoločnosti HAAS+SOHN Rukov
s. r. o. bolo stručné – vyvinúť model, ktorý spojí tradičný a predajne obľúbený
výrobok s celkom novými parametrami.
V spolupráci tímu konštruktérov –
vývojárov s nádejným českým dizajnérom
vznikli výmenníkové kachle, ktoré svojím
dizajnom pripomínajú skoršie obľúbené
a stále dobre predajné modely krbových
kachlel znacky lAAS+SClN. lrl bllzsom 
pohľade sú však viditeľné zmeny, ktoré
radia model Nivala s výmenníkom k naj-
modernejším vykurovacím jednotkám.
O aké novinky najmä ide?
Revolučné riešenie čistenia
výmenníka
Pri krbových kachliach Nivala sa
stretnete s celkom jedinečným riešením
čistenia výmenníka, ktoré nahradilo prin-
cíp vertikálneho čistenia za komfortné
horizontálne. Že ide o unikátny systém
dokladá i udelenie Úžitkového vzoru,
ktorý je chránený Úradom priemyselného
vlastníctva Českej republiky.
Nespornou výhodou tohto riešenia je
jeho jednoduchá obslužnosť. Pri modeli
Nivala stačí odskrutkovať kryt čistiaceho
otvoru v prednej hornej časti kachieľ,
ktorý tvorí nielen dizajnový doplnok,
ale zároveň i funkčný prvok, a pomocou
ťahadla pohybmi vpred a vzad vykonať
čistenie stieracou lištou bez toho, aby ste
museli otvárať dvierka kachieľ. Výhodou
je menej sadzí a čisté ruky.
Splnenie noriem zákona
o ochrane ovzdušia pre rok
2018 už dnes
Požiadavky na nové vyhotovenia
nesúvisia len s ekonomikou a najmoder-
nejšou technológiou. Stále väčší dôraz
je kladený na ochranu životného pro-
stredia a ekologické riešenia. V prípade
interiérových zdrojov vykurovania ide
predovšetkým o účinnosť nového zákona
o ochrane ovzdušia č. 201/2012 Zb., ktorý
vstúpil do platnosti 1. 9. 2012. Stručne
povedané, tento zákon upravuje najmä
emisné limity škodlivých látok a týka sa
vykurovacích jednotiek pripojených na
teplovodnú vykurovaciu sústavu ústred-
ného vykurovania s príkonom nižším než
300 kW. Prísnosť noriem je rozdelená
do dvoch časových míľnikov – 1. 1. 2014
a 1. 1. 2018.
SµolocnosL lAAS+SClN Rukov, s.r.o. 
je hrdá na to, že všetky novo vyrábané
modely tieto parametre spĺňajú. Pri kach-
liach Nivala s výmenníkom je to dokonca
tá najprísnejšia norma, ktorá bude platiť
až od 1. 1. 2018.
Komfortné vykurovanie –
príjemné bývanie
Dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre
krbové kachle Nivala s výmenníkom,
je hneď niekoľko. Okrem spomínaných
výhod riešenia čistenia výmenníka a spl-
nenia budúcich štandardov už dnes,
je nemenej dôležitým ukazovateľom
účinnosť. Tá je v prípade kachieľ Nivala
s výmenníkom neuveriteľných 87 %.
Túto hodnotu sa podarilo docieliť predo-
všetkým vďaka terciárnemu spaľovaniu
a využitiu žiarobetónového roštu, ktorý
navyše zaručuje vyššiu životnosť než
klasický liatinový. Pri celkovom výkone
až 15,3 kW, pričom 11,1 kW ide do výmen-
níka, je teda 73 % tepla odovzdávaného
do vykurovacej sústavy.
Kachle spĺňajú všetky požiadavky
na modernú vykurovaciu jednotku.
Vybavené sú možnosťou pripojenia na
externý prívod vzduchu (CPV) i dvojitou
ochranou proti prekúreniu. Okrem auto-
matickej regulácie primárneho spaľova-
cieho vzduchu je možné kachle v prípade
možnosti napojenia na vodovod osadiť
vychladzovacou slučkou. Mnoho zákazní-
kov tiež isto uvíta možnosť prechodného
teplovzdušného vykurovania, ktoré je
možné docieliť pomocou jednoduchej
demontáže výmenníka za zaslepujúci
člen.
Je možné si vybrať z dvoch ponúkaných
variantov vyhotovenia: čierna s béžovou
dlažbou či antracit so sivým obkladom.
Prajeme vám príjemné chvíle strávené pri
kachliach Nivala s výmenníkom.
Kontakt
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, ČR
tel.: +420/412 332 353
fax: +420/412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz/sk
Nivala s výmenníkom
– revolučné riešenie
Sporák HA 85.5-A
Krbová pec Orsted
DESIGN (+) INOVACE (+) KVALITA
www.haassohn-rukov.cz/sk
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, ČR
tel.: +420/412 332 353
fax: +420/412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com
58
š t ý l d o mu a b y t u
moderný dom od A po Z
teplo, vykurovanie
Už viac ako 25 tisíc spokojných zákazníkov má postavený komín od firmy QATRO s. r. o. Spišská
Nová Ves, na Slovensku, Česku a v Maďarsku. Toľko komínov o priemernej výške 7 m bolo
predaných za posledných 7 rokov, pričom za posledné dva roky to bolo viac ako 13 tisíc komínov.
Aj to svedčí o mimoriadnom náraste o počte predaných komínov a dúfame, že aj obľúbenosti
medzi stavebníkmi. Týmto počtom sa náš komínový systém zaradil medzi najpredávanejšie na
Slovensku. Z toho počtu bolo iba zanedbateľných 7 reklamácií zväčša zavinených chybou pri
výstavbe komína. Našou prvoradou snahou je maximálna kvalita a spokojnosť u zákazníkov.
A o cenovej výhodnosti nech sa presvedčí každý kto má záujem o náš komínový systém. Minulý
rok, pre veľký záujem sme zaradili do predaja nový certifikovaný komínový systém pod označením
QATRO Plus. Ide o komínový systém so zadným odvetraním a minerálnou izoláciou. Aj napriek
vyššej nákupnej cene za minerálnu izoláciu, sa budeme snažiť prispôsobiť ceny za tento
komínový systém tak, aby bol dostupný pre každého.
Zložené komíny firmy Qatro s. r. o.
spoľahlivosť a kvalita
POUŽITIE
Komín so šamotovou vložkou sa pou-
žíva pri pevných, tekutých a plynných
palivách. Je odolný voči vyhoreniu
sadzí a je určený pre teplotu spalín
do 600 °C. Komín sa skladá z betóno-
vých komínových tvárnic, jedno alebo
dvojprieduchových, ktoré tvoria jeho
vonkajší plášť. Vnútorný plášť tvoria
šamotové vložky s tvarovkami na pripo-
jenie spotrebiča – kotla, s tvarovkami
na komínové dvierka a priebežnými
tvarovkami. Priestor medzi vonkaj-
ším plášťom a šamotovými vložka
mi je vyplnený hydrofobizovaným
perlitom, alebo tvrdenou minerálnou
vlnou, ktorý zabezpečuje tepelnú izo-
láciu komína a prevetrávanie. Súčasne
umožňuje dilatáciu šamotových vložiek.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrchovú úpravu komína nad stre-
chou je možné riešiť buď omietkou,
alebo keramickým obkladom a pod.
Komín je možné tiež obmurovať líco-
vými tehlami formátu 25 × 12 × 6,5 cm.
V takom prípade je potrebné pod
úrovňou strechy do komínového
telesa zabudovať krakorcovú dosku,
ktorá nesie obmurovku. Ukončenie
komína tvorí betónová krycia doska,
ktorú kotvíme do komínových tvárnic
betonárskou výstužou. Proti zatekaniu
dažďovej vody do medzipriestoru vypl-
neného perlitom použijeme krycí kónus
z nehrdzavejúcej ocele.
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Komín s vložkou z nehrdzavejúcej
ocele je určený hlavne pre konden-
začné kotly, ktoré sa vyznačujú tým,
že produkujú značné množstvo kon-
denzu. Ak by boli v tomto prípade pou-
žité šamotové tvarovky, boli by trvalo
navlhnuté. Tento komín je konštrukčne
riešený tak isto ako komín so šamo-
tovými vložkami, avšak s rozdielom,
že medzipriestor medzi vonkajším
plášťom a nerezovými rúrami nie
je vyplnený tepelnou izoláciou, ale slúži
na nasávanie spaľovacieho vzduchu.
Ukončenie komína je obdobné ako pri
použití šamotových vložiek.
MONTÁŽ
Montáž komínového systému je jed-
noduchá a bez problémov ju zvládne
priemerne zručný remesel-
ník. Je potrebné dôsledne
dodržať montážne pokyny,
ktoré sú dodávané s komí-
novým systémom. Aj nap-
riek tomu odporúčame
montáž zveriť do rúk odbor-
nej hrmy, kLorý zamonLaz 
prevezme záruku.
BEZPEČNOSŤ
Komínové systémy
QATRO sú odolné proti
viacnásobnému vyhoreniu
sadzí. Bez porúch vydrží
teplotu 1 000 °C po dobu
30 minút. Spĺňa všetky
požadované parametre
podľa noriem EÚ.
VÝHODY
Zložené komíny môžu byť
riešené ako jedno- alebo
dvojprieduchové, čo je veľká
výhoda pri výstavbe rodin-
ného domu. Majiteľ má tak
možnosť odvádzať jedným
prieduchom spaliny z kozuba
či kachľovej pece a dru-
hým prieduchom z kotla ústredného
kúrenia. Pri správnom postupe mon-
táže a dodržaní montážnych návodov
je životnosť komína minimálne 50 rokov.
Neposlednou výhodou je cena komína
vyrobeného na Slovenskom trhu.
Zložené
komíny
NAJ EKONOMI CKEJ ŠI E KOMÍ NY NA SL OVENSKU
- so samotovymi vIozkami na
odvod spaIín z pevnych, kvapaI-
nych a pIynnych paIív
- s antikorovymi vIozkami na
odvod spaIín z kondenzacnych
kotIov (,turbokotIov")
Letecká 37 (letisko), 052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87 e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.sk
- so sa
odvod sp
- s ant
odvod s
Zložené
komíny
NAJ EKONOMI CKEJ ŠI E KOMÍ NY NA SL OVENSKU
- so samotovymi vIozkami na
odvod spaIín z pevnych, kvapaI-
nych a pIynnych paIív
- s antikorovymi vIozkami na
odvod spaIín z kondenzacnych
kotIov (,turbokotIov")
Letecká 37 (letisko), 052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87 e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.sk
- so sa
odvod sp
- s ant
odvod s
BKB Centrum
BKB-Centrum, 930 12 Ohrady 254/19
Tel: 031-5585 307, Fax: 031-5585 307, Mobil: 0908 814 811
E-Mail: kocsis@bkb.sk, info@bkb.sk
www: www.bkb.sk
K
Ú
R
E
N
I
E
P
L
Y
N
V
O
D
A
R
E
V
Í
Z
I
E
PREDAJ A MONTÁ
vykurovacia technika
solárna technika
rozvody vody
kanalizácia
plynofikácia
zdravotechnika
zavlaovacia technika
podlahové kúrenie
stenové kúrenie
REVÍZIA
plynové zariadenia
prípojky
plynofikácia budov
SERVIS
plynové kotly
moderný dom od A po Z
teplo, vykurovanie
60
š t ý l d o mu a b y t u
Hľadáte zdravý zdroj tepla?
Skúste akumulačnú mastencovú pec TULIKIVI
Rozhodli ste sa pre kúrenie drevom, ale neviete si vybrať z množstva
najrôznejších ponúkaných vykurovacích telies, systémov a technológií? Ak
si vyberiete akumulačnú pec, môžete tým výrazne ovplyvniť tepelnú pohodu
a vaše zdravie, ako aj spotrebu paliva a s tým spojenú úsporu financií.
V ostatnom období rastie u nás
záujem o vykurovanie drevom. Drevo
je ľahko dostupný, relatívne lacný
a obnoviteľný zdroj tepla. V našich
podmienkach bol zaužívaný systém
vykurovania pomocou tradičných aku-
mulačných pecí. Na tomto rokmi ove-
renom princípe stavajú aj akumulačné
masLencove µece TULlKlVl.
Čo je mastenec?
Mastenec je prírodný minerál.
Každý kameň má jedinečnú štruktúru
a vzhľad. Je ľahko opracovateľný do
rôznych tvarov a vysoko tepelne
vodivý. Jeho tepelná vodivosť je 4,6 W/
mK, čo v praxi znamená, že sa ohreje
6-krát rýchlejšie ako šamot. Pritom má
3,5-násobne vyššiu schopnosť akumu-
lovať teplo ako šamot. Pec postavená
z mastenca má vynikajúce akumulačné
vlastnosti a po rýchlom vyhriatí vyža-
ruje zdravé sálavé teplo až 24 hodín.
Navyše je teplotne stály do 1 530 °C,
takže pec postavená z mastenca sa
nikdy vplyvom tepla nerozpadne
a nepopraská a vy nemusíte po nie-
koľkých rokoch obnovovať výmurovku
ohniska, prípadne prerábať celé dielo.
Akumulacne masLencove µece TULlKlVl 
sú trvácne, generačné pece.
Tepelná pohoda 24 hodín
denne
Mastencové pece fungujú na prin-
cípe sálavého tepla. Pri sálavom teple
dochádza k rovnomernému ohrevu
predmetov, povrchov a osôb v miest-
nosti, pričom prúdenie vzduchu je
minimálne. Vzduch je ohrievaný len
sekundárne od týchto predmetov. Teplo
sa šíri rovnomerne všetkými smermi
od zdroja, preto je rozložené po celej
miestnosti. Sálavé teplo má taktiež
zásadný vplyv na tepelnú pohodu, aj pri
nižšej teplote vzduchu sa cítime príjem-
nejšie. Vykurovanie pomocou sálavého
tepla je vhodné pre ľudí s častými ocho-
reniami horných dýchacích ciest, reuma-
tickými a astmatickými problémami,
keďže nevíria prach, nevysušujú vzduch
a rovnomerne vyžarujú teplo po celej
miestnosti. Sálavým kúrením sa znižujú
tepelné straty budovy, ktoré sú dané
rozdielom medzi vnútornou a vonkajšou
teplotou.
Vysoká účinnosť pri nízkej
spotrebe dreva
Vďaka mastencu a unikátnej konštruk-
cll, dosahuju masLencove µece TULlKlVl 
účinnosť na úrovni 80–87 %. Počas
intenzívneho trojhodinového kúrenia sa
mastencová pec vážiaca 1 500 kg dokáže
ohriať na maximálnu teplotu a následne
vyžarovať akumulované teplo viac ako
24 hodín.
Vďaka dokonalému spaľovaniu je
spotreba dreva v mastencových peciach
minimálna. Na nahriatie 100 kg mas-
tenca je potrebný 1 kg dreva, čiže mas-
tencovú pec vážiacu 1 500 kg vykúrite
s 15 kg dreva, čo je za 100 vykurovacích
dní spotreba cca. 2,5 m
3
dreva.
Skvelý dizajn a tradícia
NasLencove µece TULlKlVl su na Lrhu 
už vyše 80 rokov. Na celom svete je
po stavených viac ako 300 tisíc týchto
pecí. Dizajn a konštrukcia pecí sa opiera
o dlhodobú tradíciu a skúsenosti, pri-
čom sú neustále sledované nové trendy
a tomu je prispôsobený aj vývoj pecí.
Do TULlKlVl µecl je mozne zabudovaL 
teplovodný výmenník, prípadne rošt
moderný dom od A po Z
teplo, vykurovanie
61
š t ý l d o mu a b y t u
16 energetické alternatívy › téma S a B S T A V E B N Í C T V O A B Ý V A N I E 17
text a foto: TALC s. r. o.
Rozhodujete sa medzi kozubom a akumulačnou pecou? Hoci
na Slovensku tradičné pece postupne nahradili kozuby a kovové
pece, mnohé domácnosti znovu objavujú výhody pôvodného
spôsobu vykurovania.
Zelená alternatíva
Firma Tulikivi uviedla v roku 2012 na trh
novinku s označením GREEN, ktorá ro-
bí mastencové pece ešte všestrannejší-
mi a užitočnejšími. Produktový rad Tulikivi
Green pozostáva z peletového systému
P10 a teplovodného systému W10 (viac
na strane 114 v aktualite Efektívne vyku-
rovanie). Znamená to, že pridaním špeci-
álneho roštu do ohniska možno na vyku-
rovanie používať pelety. Systém uľahčuje
vykúrenie celej pece na 24 hodín bez
akejkoľvek manipulácie počas horenia. Je
určený pre zákazníkov, ktorý majú prob-
lém so zháňaním alebo uskladňovaním
dreva, alebo si chcú zjednodušiť obsluhu.
Peletový rošt sa dá vložiť do všetkých pe-
cí, ktoré nemajú panoramatické okienko.
V
 poslednom období záujem o vykuro-
vanie drevom vzrastá, keďže v našich
podmienkach ide o ľahko dostupný,
lacný, ale najmä obnoviteľný zdroj tep-
la. Otázkou zostáva výber vykurovacieho telesa,
ktoré by vás malo uspokojiť nielen svojím dizaj-
nom, ale najmä funkčnosťou. Vaša voľba môže vý-
razne ovplyvniť tepelnú pohodu, zdravie, spotrebu
paliva, a tak aj finančnú úsporu vašej domácnosti.
Vhodným riešením sú mastencové pece Tulikivi,
ktoré fungujú na princípe sálavého tepla.
Princíp tepelnej pohody
Pri sálavom teple dochádza k rovnomernému
ohrevu predmetov, povrchov a osôb v miest-
nosti, pričom prúdenie vzduchu je minimálne.
To má zásadný vplyv na tepelnú pohodu, preto-
že aj pri nižšej teplote vzduchu sa cítime príjem-
nejšie. Naopak, pri teplovzdušnom vykurova-
ní dochádza k nerovnomernej cirkulácii teplého
a studeného vzduchu, ktorý rozptyľuje čiastoč-
ky prachu a nečistôt v interiéri. Navyše, tie sa
v blízkosti rozpáleného výmenníka môžu pre-
páliť a predstavujú tak zvýšené riziko pre naše
zdravie. Výrazný rozdiel teplôt medzi podlahou
a stropom zasa mätie náš organizmus a oslabu-
je imunitný systém. Vykurovanie pomocou sá-
lavého tepla je preto vhodnejšie aj pre ľudí s čas-
tými ochoreniami horných dýchacích ciest,
reumatickými a astmatickými problémami.
Teplo až na 24 hodín
Mastencové pece Tulikivi sú unikátne svojou
schopnosťou rýchlo sa ohriať a dlhodobo vyža-
rovať naakumulované teplo. Vyplýva to najmä
z vlastností mastenca, z ktorého sú postavené.
Takáto pec dokáže po nahriatí vyžarovať zhro-
maždené teplo až 24 hodín. Tepelná vodivosť
mastenca je 4,6 W/mK, čo v praxi znamená, že sa
ohreje až šesťkrát rýchlejšie než šamot. V porov-
naní s ním má aj 3,5-násobne vyššiu schopnosť te-
pelnej akumulácie. Mastenec je teplotne stály až
do teploty 1 530°C, takže pec sa nikdy pod vply-
vom tepla nerozpadne, ani nepopraská. Odbúra
vám to starosti s prípadnou obnovou výmurov-
ky ohniska po niekoľkých rokoch prevádzky, alebo
dokonca starosti s kompletnou prestavbou diela.
Ušetríte na dreve
Unikátna konštrukcia bez krbovej vložky a sys-
tém prúdenia spalín vo vnútri mastencovej pece
Tulikivi zasa umožňujú dosiahnuť účinnosť 80
až 87 percent. Keďže pec sa ohreje v priebehu
dvoch až troch hodín, spotreba dreva je takis-
to výrazne nižšia ako pri bežných kozuboch. Na
nahriatie 100-kilogramovej pece treba 1 kg dre-
va, čiže mastencovú pec vážiacu 1,5 tony vykú-
rite iba s 15 kg paliva. Za 100 vykurovacích dní
to predstavuje spotrebu okolo 2,5m
3
dreva.
Pece s 80-ročnou tradíciou
Pri výbere mastencovej pece a jej navrhovaní
sa môžete obrátiť na odborníkov spoločnosti
TALC s.r.o., ktorá je výhradným zástupcom
fínskej firmy Tulikvi na Slovensku. Jej mas-
tencové pece sú na trhu už vyše 80 rokov.
Na celom svete ich postavila už viac ako
280-tisíc. Dizajn a konštrukcia pecí sa opie-
ra o dlhodobú tradíciu a skúsenosti, pričom
sa nezabúda ani na nové trendy, ktorým sa
vývoj pecí prispôsobuje. ▹
MASTENCOVÉ PECE Tulikivi
zdravé teplo s tradíciou
na spaľovanie peliet, čím sa zvyšuje ich
využitie a komfort používania.
TULIKIVI inovácie
V roku 20!2 uvledla hrma TULlKlVl 
na trh inovácie pod označením GREEN,
ktoré robia mastencové pece ešte vše-
strannejšími a užitočnejšími. Peletový
systém je určený pre zákazníkov, ktorí
majú problém so zháňaním, alebo
uskladňovaním dreva, alebo pre tých,
ktorí chcú uľahčiť obsluhu pece svojim
blízkym. Pridaním špeciálneho roštu
do ohniska je možné na vykurovanie
používať pelety.
Pre pece s dvojitou stenou vyvinula
hrma TULlKlVl sysLem so zabudovaným 
teplovodným výmenníkom, ktorý sa
dá pripojiť na ústredný systém kúrenia
v dome. Časti teplovodného výmenníka
sú zabudované vo vnútri pece, ktorá
odovzdáva akumulované teplo ďalej
do vody. Až polovica pecou akumulova-
nej energie môže byť ďalej odovzdaná
do teplovodného systému. Výhodou
zabudovania teplovodného výmenníka
v mastencových peciach je, že voda
sa ohrieva vo výmenníku ešte celých
12 hodín po dohorení v peci, keďže
výmenník odoberá teplo z nahriateho
mastenca a nie zo spalín. Tým sa zabez-
pečila aj vysoká životnosť celého sys-
tému a jeho bezpečnosť. Systém môže
rozdeľovať zohriatu vodu do podlaho-
vého kúrenia alebo do zásobníka teplej
vody, odkiaľ sa môže neskôr použiť na
kúrenie, alebo ohrev teplej vody. Celý
systém kúrenia môže byť dokonca kom-
binovaný so solárnymi kolektormi.
62
š t ý l d o mu a b y t u
moderný dom od A po Z
teplo, vykurovanie
Llder na Lrhu v oblasLl sysLemov µre vykurovanle, chladenle a a sanlLu. llrma Clacomlnl je, ako je už dostatočne v odborných
kruhoch známe, príkladom v oblasti inovačných technológii a patentov. Je známa svojím novátorským prístupom, veď základná
hlozoha Clacomlnl je uzko sµaLa s µojmaml. lnovacla, Lechnológla, ekológia a je dôsledne dodržiavaná vo všetkých fázach výrob-
neho  µrocesu.  llrma  Clacomlnl  µaLrl  k najvacslm  sµracovaLelom  mosadze  v Luróµe,  co  jej  umoznuje  v µodsLaLnej  mlere  kooµe-
rovať s inými svetovými výrobcami systémov pre vykurovanie, chladenie a sanitu, ktorým Giacomini poskytuje svoje výrobné
kapacity i svoje know-how vlastnou výrobou komponentov aj iných svetových značiek.
V súčasnosti – v dobe extrémnych požiadaviek na znižovanie nákladov na energetické zásobovanie objektov – Giacomini zostáva
v pozícii európskeho lídra nielen v oblasti výroby, ale i v oblasti inovácii a patentov.
Výsledkom niekoľkoročného vývoja, testovania a skúšok je patentovaný „vodíkový kotol“, ktorý svojou konštrukciou zapadá do
sLrukLury hlozohe Clacomlnl. ¸UZ DNLS NYSLlNL NA ZA¦TRA¦SCK.¨
Sortiment značky Giacomini poskytuje komplexné riešenie v oblasti vykurovania a chladenia, od kompletného radu produktov
pre distribúciu média, elektronické riadenie systému, až po meranie spotreby.
Giacomini na Slovensku
Vysoká kvalita za dobrú cenu
To je obchodna hlozoha hrmy Clacomlnl Slovakla v Zlllne. ¦e na nasom Lrhu eLablovana uz Lakmer dvadsaL rokov, kLora u nas 
úspešne predáva vykurovacie systémy talianskej spoločnosti Giacomini. Patrí medzi popredných hráčov na svetovom trhu v tomto
biznise. Žilinčania sú zasa v jej prvej desiatke najlepších obchodných partnerov. Sú lídrami v predaji vykurovacích systémov na
Slovensku. V sucasnosLl hrmu vedu jej majlLella, manzella ¦ana a lranLlsek Koclanovcl.
Lojálnosť a korektnosť
Tým sa riadia obidvaja manželia vo vzťahu k talianskej spoločnosti, aj ku svojim zákazníkom. „Sme zapálení pre značku, ktorú
µredavame. Sme jej vernl Lakmer dvadsaL rokov. C Lallanskej hrme Clacomlnl sme sa dozvedell na výsLave v Llµsku¨, hovorl µanl 
Koclanova.  Najµrv  boll  jej  µredajcovla.  Dðvera  sa  rokml  µrehlbovala  a dnes  su  jedlnýml  obchodnýml  µarLnerml  hrmy  Clacomlnl 
u nás. Predáva ich prostredníctvom obchodných centier, ktoré sú po celom Slovensku. Okrem toho sú to aj montážne a stavebné
podniky.
Porážajú konkurenciu
Žilinčania totiž predávajú kompletný vykurovací systém za prijateľnú cenu. Zákazníci nemusia kombinovať produkty od rôznych
značiek a výrobcov, čo je ďalšia výhoda. „V našich nových priestoroch máme kompletne zariadené školiace stredisko, kde školíme
inštalatérov, obchodníkov, projektantov a energetických konzultantov pre našich partnerov. Ročne je ich zhruba stovka. Ďalší záu-
jemcovla sa mðzu vyskollL u obchodných µarLnerov v ramcl µrogramu Akademla Clacomlnl. ¸Kazdý absolvenL dosLane cerLlhkaL 
o svojej  odbornosLl¨,  vysveLluje  lranLlsek  Koclan.  Vedenle  hrmy  sa  kazdý  rok  sLreLava  so  svojlml  obchodnýml  µarLnerml,  co  su 
svojlm sµðsobom hremne dnl. llrma mysll aj na buducu generaclu lnsLalaLerov a µreLo µomohla vybavlL moderne ucebne na µrak-
tické vyučovanie v Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline a v Strednej odbornej škole stavebnej – Épitészeti Szakkozépiskola
v Nových Zámkoch. Žiaci získavajú praktické skúsenosti vo vykurovacej technike a lepšie sa uplatňujú na trhu práce.
Technické riešenia Giacomini
V súčasnosti je už ťažké nájsť investora, ktorý by si neuvedomoval výhody sálavých spôsobov vykurovania, prípadne chladenia.
Giacomini ponúka komplexný, špičkový rad systémov, založených na princípe sálania: systémy podlahového vykurovania a chlade-
nia, systémy stropného vykurovania a chladenia, systémy stenového vykurovania a chladenia.
KNOW÷HOW GÌACOMÌNÌ
symbióza technológie, inovácie, ekológie s eleganciou ...
... inteligentné riešenia
®
63
š t ý l d o mu a b y t u
moderný dom od A po Z
teplo, vykurovanie
kcmp|otnó r|o!on|o
pre vaše vykurovanie
Stropný systém chladenia a vykurovania
Moderné vykurovacie a chladiace systémy vyžadujú technicky špičkové a zároveň estetické zariadenia. Systémy sálavého strop-
ného chladenia prežívajú v posledných rokoch svoju renesanciu. Je to dané predovšetkým skutočnosťou, že sa trvalo zlepšujú
tepelné a technické vlastnosti obalových konštrukcií budov a pri vhodne použitých transparentných výplniach sa znižuje potrebný
výkon pre chladenie objektov. K prednostiam týchto systémov, mimo iných, patria:
·  Zníženie potreby energie na chladenie pri dosiahnutí rovnakého pocitu tepelnej pohody ako pri chladení vzduchom
·  Možnosť využitia nízkopotencionálneho (vysokoteplotného) zdroja chladu
·  Minimálny dopad na interiér chladenej miestnosti
Tepelná pohoda je pocitový stav mysle, ktorý vyjadruje spokojnosť s teplotnými podmienkami a jeho základom je subjektívne
hodnotenie. Je možné ale konštatovať, že pocit tepelnej pohody je kladný pri dosiahnutí tepelnej rovnováhy medzi teplom, ktoré
človek produkuje a teplom odovzdávaným do okolia. Tento odvod tepla je možné realizovať dvoma spôsobmi:
·  Tradičným riešením je odvod tepla vzduchom, t.j. do miestnosti je privádzaný chladnejší vzduch, a odvádzaný vzduch teplejší
(možnosť vzniku prievanu). Nedá sa eliminovať ani typický hluk tradičných vzduchotechnických systémov.
·  Moderný (aj keď historicky už preverený) spôsob chladenia spočíva v odvode prebytočného tepla vodou, t.j. teplovýmennou
plochou tvorenou vodou chladeným stropom miestnosti. Pri tomto spôsobe chladenia je možné dosiahnuť tepelnú pohodu pri
vyšších teplotách vzduchu v miestnosti ako u tradičného riešenia, čo prispieva k zníženiu potreby energie na chladenia.
V porovnaní s tradičným spôsobom chladenia vzduchom sa teploty chladiacej látky pri chladiacich stropoch pohybujú vo
vyšších hodnotách. Dôvodom je predovšetkým ochrana konštrukcií stropu proti kondenzácii vodných pár, ku ktorej dochádza
pri nízkych povrchových teplotách, kde je teplota povrchu nižšia, ako teplota teplota rosného bodu vnútorného vzduchu. Táto
skutočnosť podstatne rozširuje možnosti použitia alternatívnych zdrojov chladu, ako napríklad podzemná voda, a znižuje nároky
tepelnej izolácie rozvodov chladu.
Stropné chladenie je integrované v podhľade stropu a je súčasťou architektonického riešenia interiéru, na rozdiel od tradičných
systémov, ktorých konštrukčné prvky sú do interiéru inštalované dodatočne. Prvky chladiacich stropov môžu obsahovať napríklad
i komponenty osvetlenia, ozvučenia a tak môže byť chladiaci strop plnohodnotným riešením konštrukcie podhľadu.
Použitie tepelnej výmeny sálavého typu je schopné zaistiť vysoko komfortné podmienky a to vďaka prirodzenejšiemu typu
výmeny, ktorý vylučuje prúdenie vzduchu, cirkulovanie prachu a hluk typický pre tradičné vzduchotechnické systémy. Sálavé sys-
témy udržujú stálu tepelnú pohodu v miestnosti, minimalizujú teplotné rozdiely tak vo vertikálnom, ako i horizontálnom smere.
Pokiaľ je upravovaná teplota stien, je možné dosiahnuť, na rozdiel od tradičných systémov, rovnaký tepelný komfort i pri vnútor-
nej teplote vzduchu, ktorá sa blíži teplote vonkajšieho prostredia. Táto vlastnosť sálavých systémov umožňuje značné energetické
úspory. Úspory je možné dosiahnuť aj využitím čo najúčinnejších systémov výroby energie, pretože tento typ rozvodov vyžaduje
v každom prípade výhodnejšiu vstupnú teplotu ako tradičné vzduchotechnické systémy. Systém Giacoklima umožňuje taktiež
maximálne využitie priestoru miestnosti a poskytuje veľkú voľnosť pri projektovaní a architektonickej tvorbe prostredia. Systém
sálavého stropu môže byť kombinovaný so systémom nútenej ventilácie, napríklad z dôvodu hygienickej výmeny vzduchu. V kaž-
dom prípade bude priestor vybavený sálavým stropom a nútenou cirkuláciou vzduchu, vzhľadom k nízkym rýchlostiam prúdenia,
najkomfortnejšou oblasťou, akú je možné dosiahnuť.
lllozoha Giacomini, spolu s veľmi ceneným know-how značky Giacomini, je dôkazom a zárukou špičkového technického vyho-
tovenia a riešenia všetkých komponentov.
Séria GIACOKLIMA GKC – stropný
a stenový systém vykurovania a chladenia
na báze sadrokartónových panelov.
C|accm|n| 5|cvak|a s.r.c.
Dolné Rudiny 1, Žilina
E-mail: obchod@giacomini.sk
Infolinka: 041/ 56 56 777
Séria GIACOKLIMA GK – kovový
podhľadový stropný systém vykurovania
a chladenia
moderný dom od A po Z
vetranie, chladenie
64
š t ý l d o mu a b y t u
Dôsledkom toho boli prehriate domy,
byty, administratívne budovy, výrobné
a skladové haly. Mnoho ľudí malo zdra-
votné ťažkosti spôsobené prehriatím.
Nespornou výhodou adiabatického
chladenia je aj možnosť efektívneho
chladenia len určitých zón – častí prie-
storu, kde je požadované chladenie,
čo má za následok podstatné zníženie
energetickej spotreby. Toto sa hlavne
využíva pri veľkoobjemových priesto-
roch. Navyše chladenie je možné reali-
zovať a rozširovať po etapách.
Samozrejme to má veľký prínos
na zlepšenie kvality vzduchu v pries-
Lore, µrlµadne aj na znlzenle dehclLu 
vzduchu – podtlaku pri priestoroch, kde
množstvo odpadného vzduchu je odvá-
dzané technologickými zariadeniami
napríklad – lisovne, zvarovne.
Adiabatické chladiče sa používajú aj
ako zvlhčovače vzduchu.
Prirodzene priestory, ktoré sú vyba-
vené klimatizáciou chladením poskyto-
vali ochranu pred teplotami, avšak aj
tieto zariadenia, ktoré sú energeticky
náročné, mali za takýchto podmie-
nok znížený chladiaci účinok. Navyše,
pokiaľ chladiaci systém nemá riešené
vetranie – prisávanie čerstvého vzdu-
chu – kvalita vzduchu v chladených
priestoroch je spravidla nevyhovujúca.
Otázka znie: „Je tento problém
riešiteľný?“
Odpoveď znie: „ÁNO“
Adiabatické chladenie poskytuje
účinné a prirodzené ochladenie vzduchu
aj pri vysokých teplotách. Zariadenie,
v ktorých dej chladenia nastáva, sa
nazývajú adiabatické chladiče – nie-
kedy označované tiež ako odparovacie
chladiče. Jednotky nasávajú vonkajší
teplý vzduch, prirodzene ho ochladia
a privedú do priestoru, ktorý sa chladí
stálym prívodom čerstvého chladeného
vzduchu. Znehodnotený teplý vzduch
je odvádzaný pretlakom z chladeného
priestoru do vonkajšieho prostredia.
Jednoducho povedané je to pretlakové
vetranie ochladeným vzduchom. Energia
na chladenie je získaná premenou tepla
obsiahnutého v teplom vzduchu na chlad
jeho jednoduchým vlhčením.
Jednotky adiabatických chladičov sa
využívajú už desiatky rokov po celom
svete. Skúsenosti v podmienkach
Slovenska s adiabatickým chladením
sú už viac ako 7-ročné. Adiabatické
chladiče vyrábané v súčasnosti sú
spoľahlivé, účinné. Prínosom je tiež jed-
noduchá montáž a nenáročná údržba.
Ovládanie jednotiek zabezpečujú ria-
diace systémy ktoré poskytujú užívateľ-
ský komfort v automatických režimoch
alebo manualnom rezlme. SLandardne 
sú dodávané s programovaním časov
vypnutia/zapnutia, samoúdržby.
Vyrábané výkonové rady chladičov
umožňujú chladenie malých aj veľkých
priestorov. Prevádzkové náklady sú
nízke, dosiahnutá úspora na energiách
predstavuje až 70 % v porovnaní s kla-
sickými kompresorovými klimatizáciami.
Záver
Skúsenosti získané s prevádzkovaním
adiabatických chladičov v podmienkach
SR a ČR len potvrdzujú, že sa jedná
o účinný a prirodzený spôsob chladenia,
ekologický- bez použitia freónov, energe-
ticky nenáročný. Tento systém prestavuje
jedinečné technické riešenie chladenia
a vetrania vhodné pre široké uplatnenie.
 CLlNAT, s. r. o. 
Ing. Botek a kolektív
Prirodzené adiabatické chladenie
Chladenie inak
Adiabatické odparovacie chladiče
Minuloročné leto nám ukázalo svoju tvár. Teploty
vzduchu nad 33 stupňov potvrdili dlhodobé
predpovede klimatických zmien v našich zemepisných
pásmach. Na rozdiel od minulosti teploty dosahujúce
hodnoty v tropických dňoch pretrvávali súvisle
niekoľko dní.
M. Rázusa č. 13, Lučenec
tel.: 047/43 33 123, 0905 915 931
fax: 047/45 13 191
e-mail: egal@egal.sk
www.egal.sk
odštartujte budúcnosť s domom od Egal a.s.
už od 49.900 €
odštartujte budúcnosť
s domom od Egal a. s.
dom už od 49 900 €
M. Rázusa č. 13, Lučenec, tel.: 047/433 31 23, 0905 915 931; fax: 047/451 31 91; e-mail: egal@egal.sk
www.egal.sk
VCHODOVÉ DVERE / BRÁNY
EURO OKNÁ / VNUTORNÉ DVERE / SCHODY
www.madleniak.sk Robotnícka 120, 946 56 Dulovce, tel.: 035 / 7685 500, fax: 035 / 7685 502
moderný dom od A po Z
fasády, fasádne sytémy
66
š t ý l d o mu a b y t u
Nové technológie
výstavby, ktoré sa
udomácňujú aj na poli
bytových a rodinných
domov, prinášajú so
sebou osviežujúcu
zmenu aj pokiaľ
ide o ich vizuálne
stvárnenie. Atraktívnou
a štýlovou alternatívou
k tradičnému vzhľadu
omietnutých stien,
sa postupne stávajú
moderné fasádne
obkladové materiály.
Odvetrané fasády s obkladmi
sú vďaka svojím skvelým vlastnos-
tiam už roky považované za bežnú
súčasť modernej architektúry. Sú
trvanlivé, odolné, ideálne súčinné pri
dosahovaní požadovaným stavebno-
fyzikálnych parametrov obvodového
plášťa a navyše je ich montáž čistá,
rýchla a odbremenená od mokrého
procesu akým je omietanie. Nemenej
dôležitým aspektom je ich estetická
hodnota daná použitím vhodného
obkladového materiálu. Pri väčších
komerčných stavbách sa tradične
používajú obkladové materiály ako je
kameň, sklo, plech, alebo aj rôzne syn-
tetické či vrstvené materiály. Ponuka
obkladových materiálov pre fasády sa
stále dopĺňa, čo umožňuje ich širšie
využitie aj pri rôznych ďalších druhoch
stavieb. Vďaka tomu už nie sú iba
výsadou administratívnych stavieb či
centier občianskej vybavenosti. Ako
nový trend prichádzajúci zo zahraničia
možno pozorovať, že sa odvetrané
fasády s obkladmi začali vo väčšej
miere objavovať aj na obytných budo-
vách a rodinných domoch.
Odvetrané fasády sú ideálnou voľ-
bou aj pri rekonštrukcii starších budov,
ktoré majú v dôsledku dlhodobého
pôsobenia poveternostných vplyvov
vyššiu vlhkosť muriva. Pri ich doda-
točnom zateplení je dôležité zachovať
dostatočnú prievzdušnosť a odvetranie
konštrukcie. Jedine tak je možné zabez-
Moderné materiály pre obklady fasád
Správna voľba materiálu pre finálnu úpravu
fasády je dôležitým predpokladom na
zabezpečenie jej bezchybného fungovania
a dlhej životnosti. Pevné, odolné a trvanlivé
vláknocementové dosky takými nesporne sú.
moderný dom od A po Z
fasády, fasádne sytémy
67
š t ý l d o mu a b y t u
pečiť, že nadbytočná vlhkosť nebude
v konštrukcii kondenzovať a nepoškodí
murivo ani tepelnú izoláciu. Takéto
optimálne podmienky vytvárajú práve
odvetrané zatepľovacie systémy, pri
ktorých sa medzi tepelnou izoláciou
a fasádnym obkladom (pripevneným
ku kovovej alebo drevenej konštrukcii)
vytvára odvetraná vzduchová medzera.
Výhody odvetrávaných fasád
· Obklad ako povrchová úprava má
dlhú životnosť a vyžaduje minimálnu
údržbu. Rovnako aj systém odvetra-
ných fasád ako celok je odolný voči
poveternostným vplyvom a starnu-
tiu.
· Montáž fasády je vďaka suchému
procesu výstavby rýchla a nezávislá
od počasia, pričom ani nerovnosti
podkladovej steny nie sú problé-
mom. K jednoduchosti montáže
prispievajú materiály s nízkou ploš-
nou hmotnosťou.
Vláknocementové dosky Tectiva vďaka
vysokým technickým parametrom
dokážu odolávať náročným klimatickým
podmienkam a zároveň sa veľmi dobre
kombinujú s inými materiálmi.
Vláknocementové dosky Textura často
nachádzajú uplatnenie ako výplne zábradlí
balkónov.
moderný dom od A po Z
fasády, fasádne sytémy
68
š t ý l d o mu a b y t u
· Prípadne poškodenia fasády sa dajú
opraviť lacno a bez zanechania vidi-
teľných stôp, jednoduchou výmenou
poškodeného prvku. Pri dodatoč-
ných opravách na budove (napr.
výmena okien) sa obklad demontuje
a po vykonaní úprav sa opäť namon-
tuje.
· Odvetrávaná medzera ochraňuje
budovu pred poškodením vlhkom
a teplotným zaťažením. Komínový
efekt, ktorý vzniká vo vzduchovej
medzere medzi obkladom a izolá-
ciou mimoriadne účinne odvádza
nadmernú vlhkosť z konštrukcie,
vďaka čomu predchádza kondenzácii
vodnej pary, ktorá by mohla poško-
diť murivo alebo zhoršiť tepelno-
technické parametre tepelnej izolá-
cie.
· Systém je otvorený difúzii vod-
ných pár, takže je použiteľný aj vo
vlhkých prevádzkach. Intenzívne
prevetrávanie tiež napomáha vysu-
šovaniu muriva starších rekonštru-
ovaných budov.
· Úplné oddelenie opláštenia od
tepelnej izolácie a podpornej kon-
štrukcie ochraňuje budovu pred
poveternostnými vplyvmi. Nosné
exteriérové steny a izolácia zostá-
vajú suché a plne funkčné aj pri
otvorených horizontálnych škárach.
· Odvetrané fasádne systémy vďaka
tepelnej izolácii a odvetranej vzdu-
chovej medzere výrazne prispievajú
k stabilnej a príjemnej mikroklíme
a zároveň zvyšujú akustickú nepriez-
vučnosť obvodovej konštrukcie.
Riešenie aj pre menších
staviteľov
Majitelia menších stavieb a rodin-
ných domov sa odvetraným fasádam
dlho bránili práve kvôli použitiu obkla-
dov, ktoré boli pre tento druh stavieb
dostupné najčastejšie v podobe úzkych
horizontálnych líšt (z dreva alebo
syntetických materiálov), prípadne
maloformátových šablón. Tie vytvárajú
na fasáde charakteristickú štruktúru,
ktorá nie je pre naše končiny práve
typická. V Súčasnosti je už ponuka
obkladových materiálov, ktoré prispie-
vajú k rozmanitejšiemu a kreatívnej-
šiemu stvárneniu fasád, omnoho širšia.
Vláknocementové fasádne
dosky
Medzi obľúbené obkladové mate-
riály patria v súčasnosti najmä veľko-
formátové vláknocementové dosky
ponúkajúce širokú škálu rozmerov
pravouhlých formátov, farieb a štruk-
túr. Bohaté možnosti rôznorodého
architektonického stvárnenia umož-
ňujú nielen kombinácie farieb a štruk-
túr ale aj kombinácie dosiek rôznych
tvarov a rozmerov, prostredníctvom
ktorých je možné vytvárať na fasáde
rôzne vzory a obrazce. Prácu s týmto
materiálom uľahčuje jeho nízka plošná
hmotnosť ako aj možnosť upravovať
veľkosti dosiek na mieru pomocou
rezačky.
„Vláknocement je ideálny sta-
vebný materiál na ochranu von-
kajšieho plášťa budov. Suroviny
priateľské k životnému prostrediu
ako cement, mletý vápenec, voda,
vzduch a vlákna, cementovú zmes
stabilizujú a vďaka ich kombinácii
vzniká nehorľavý stavebný materiál
vhodný pre každý typ budovy akej-
koľvek výšky. Vláknocement spája
stavebno-technické vlastnosti, ako sú
pevnosť, stálosť alebo odolnosť voči
poveternostným vplyvom, s ľahkou
spracovateľnosťou, hospodárnosťou
Veľkoplošné vláknocementové dosky
Tectiva sú vhodnou voľbou pre povrchovú
úpravu fasád aj v prípade pasívnych
domov.
Široká farebná škála keramických
obkladov Tonality zahŕňa aj modernú
tmavohnedú farbu, ktorá ideálne dopĺňa
iné materiály, v tomto prípade režné
tehlové murivo príbuzného odtieňa.
moderný dom od A po Z
fasády, fasádne sytémy
69
š t ý l d o mu a b y t u
Pre možnosť vytvárať dizajnovo
prepracované detaily, sortiment hladkých
obkladových prvkov Tonality dopĺňajú
dielce s drážkovanou štruktúrou.
a ekologickou bezpečnosťou. Odoláva
mrazu, teplu, vlhku, ohňu, korózii,
hnilobe a rozkladu. Udržuje si tvarovú
stálosť a prírodný vzhľad,“ vyjadruje
sa Ing. Juraj Palamarčuk zo spoločnosti
EBM Co, s.r.o.
Spomedzi veľkoformátových vlák-
nocementových dosiek dostupných
na trhu stojí za zmenku napríklad
fasádna doska EQUITONE Natura Pro,
ktorá je jedinečná tým, že si zachováva
svoju prirodzenú, esteticky hodnotnú
štruktúru vláknocementu. Doska je
prefarbená v celom priereze a na
povrchu je opatrená špeciálnou akry-
látovou fóliou aplikovanou za horúca.
Jej prednosťou je možnosť povrcho-
vej uµravy ¸anLlgrahLy¨. Vµonuke je 
v takmer 40-tich farebných odtie-
ňoch. Obdobnou fasádnou doskou je
Equitone Tectiva, ktorá je prefarbená
v celom priereze v 9 farebných vyho-
toveniach. Technológiou brúsenia povr-
chu sa štruktúra vláknocementu ešte
zvýrazňuje, čím fasádna doska Tectiva
dokáže reflektovať na jednotlivé fázy
dňa a tým vytvára jedinečný efekt
takzvanej „živej“ fasády. Ďalšie typy
dosiek (Pictura, Textura, Operal) sú
povrchovo upravené akrylátovou lazú-
rou vytvrdzovanou UV žiarením. Dosky
sa dajú použiť aj ako obklady soklov,
na podhľady a tiež v interiéri. Častou
aplikáciou dosiek Textura je ich využitie
na balkónové dosky, a to vďaka certi-
hkaLu na Lzv. makký aLvrdý µrleraz. 
lasadne dosky mðzu LvorlL samosLaLnu 
fasádu obvodového plášťa budovy bez
tepelnej izolácie alebo v kombinácii
s minerálnou izoláciou kotvenou do
obvodového muriva. Vláknocementové
fasádne dosky je možné kotviť na
ramove µrohly zhllnlka, µozlnkova-
ného plechu, antikora ale aj dreva.
Keramické fasádne obklady
Pre ešte väčšiu odolnosť a dlhšiu
životnosť v extrémnych podmienkach,
či už na celých fasádach alebo na
ich častiach, sú k dispozícii moderné
keramické fasádne obklady. So svo-
jou vysokou pevnosťou, tvrdosťou,
mrazuvzdornosťou a nehorľavosťou
predstavujú plnohodnotnú alternatívu
k masívnejším kamenným či gressovým
obkladom. Keramické fasádne obklady
sa navyše vyznačujú praktickejším –
závesným spôsobom upevnenia na
konštrukciu, ktorý umožňuje jednodu-
chú a rýchlu montáž, vysokú variabilitu
špár a smerov montáže. Tento systém
sa po prvý krát objavil pri fasádnych
doskách Creaton Tonality a osvedčil sa
do takej miery, že dnes podobný spô-
sob kotvenia keramických fasádnych
obkladov ponúkajú aj ďalší výrobcovia
keramických obkladov.
„Aplikácia keramického obkladu na
objekt prebieha bez použitia stavebnej
vody, čím sa eliminuje ďalšia stavebná
vlhkosť. Správne dodržiavanie poky-
nov pri montáži, zachovanie medzier,
použitie tepelnej izolácie z minerálnej
alebo sklenej vaty a kvalitného mate-
riálu na obloženie povrchu fasády zaistí
jej funkčnosť na niekoľko desiatok
rokov. Dokáže odolávať klimatickým
vplyvom, baktériám, plesni, mechanic-
kému poškodeniu a zabezpečuje väčšiu
akustickú nepriezvučnosť obvodových
stien,“ uvádza ing. Palamarčuk.
 lasadne obklady TonallLy su výnl-
močné aj svojou tvrdosťou, pevnosťou
povrchu, nízkou nasiakavosťou a ďal-
šími vlastnosťami, ktoré nadobúdajú
vďaka patentovanému procesu vypa-
ľovania Keralis. Základom tohto pro-
cesu je dôkladná príprava suroviny –
čistej hliny, jej rozomletie na extrémne
jemný prášok a následné vypaľovanie
pri vysokých teplotách (nad 1200 °C).
Tým je dosiahnutý popri už spomína-
ných vlastnostiach aj vysoko hladký,
homogénny povrch fasádnych obkla-
dov, ktorý umožňuje výrobu keramic-
kých fasádnych prvkov prefarbených
v celom priereze. Súčasťou povrchovej
výbavy je anLlgrahLova ochrana, kLora 
vďaka špeciálnej technológii nanášania
už počas výroby dokáže odolávať aké-
mukoľvek sprejerskému útoku a zacho-
vať si tak svoju pôvodnú textúru.
V ponuke sú keramické obklady v rôz-
nych farebných prevedeniach (farebné
v celom priereze) v prírodnom matnom
a lesklom prevedení, ako aj glazované
obklady (Tonality Color) v širokej
farebnej škále. Sortimnet dopĺňajú
komponenty v ryhovanom alebo dráž-
kovanom povrchovom prevedení.
Voľba odvetranej fasády s obkla-
dom nepredstavuje pre stavebníka
žiadne obmedzenie, skôr naopak.
Jednotlivé obkladové materiály (drevo,
plech, keramika, vláknocement, atď.)
je možné ľubovoľne kombinovať.
V prípade požiadavky na dosiahnutie
klasického vzhľadu omietnutej steny,
je možné siahnuť aj po vláknocemen-
tových stavebných doskách Bluclad,
ktoré sú vhodné pre dodatočné nane-
senie omietky alebo priamy obklad
lepením.
lng. arch. Anna lalhova
loLo. LüN Co, Equitone, Creaton
Kombinácia keramického obkladu
a vlnitého plechu dala vyniknúť
originálnej štruktúre na fasáde.
moderný dom od A po Z
izolácie, izolačné systémy
70
š t ý l d o mu a b y t u
Náklady na energie stále rastú. Každú chvíľu sa z médií dozvedáme, že ceny
za zemný plyn, ropu alebo uhlie prekonávajú ďalšie maximum. Ak nechce-
me neustále zvyšovať náklady na kúrenie, zostáva jediná možnosť, zatepliť
obytný priestor, kancelársky alebo výrobný objekt.
Teplo stúpa nahor
Spomeňte si na hodiny fyziky na základnej škole. Ohriaty vzduch je ľahší a stúpa hore. Keď
nájde medzierku v strope, unikne bez úžitku z obytných priestorov. Týmto spôsobom vám
unikne až tretina tepla mimo vykurovaný objekt. Kladiete si otázku, či sa tomu dá vôbec
zabrániť? ÁNO.
Nekúrte zbytočne!
Veľmi elegantný a efektívny spôsob je zateplenie podlahy na povale. Ideálny je systém
MAGMARELAX® 2013. Jedná sa o zateplenie fúkanou minerálnou vatou, vyrobenou
z  najkvalitnejšej prírodnej suroviny – čadiča alebo skla. Roztavením horniny a vytia-
hnutím veľmi tenkých vlákien vzniká vata, ktorá má pozoruhodné vlastnosti – nezlieha
sa, odolá plesniam i hlodavcom, neviaže vodu, izoluje proti hluku a má protipožiarne
vlastnosti. Izolácia MAGMARELAX® sa fúka priamo do dutiny stropu, na voľnú plochu
alebo do novej podlahy Stropného systému MAGMARELAX®. Stropný systém
MAGMARELAX® použijeme, ak chceme ďalej využívať podkrovný priestor, naprí-
klad na  letné bývanie, alebo len tak na  relaxáciu. Vytvorí sa ľahká, veľmi stabilná nová
podlaha. Jedná sa o  konštrukciu z  OSB dosiek a ďalších doplnkov pre zaistenie 100%
funkčnosti izolácie i podlahy. Konštrukcia sa vopred pripraví a následne je zmontovaná
priamo na povale. Dutina, ktorú strop vytvorí, sa zafúka izoláciou MAGMARELAX®.
Dom tak nezaťažujete pokladaním ťažkých izolačných dosiek alebo betónovou podlahou.
V jednoduchosti je krása!
Samotná realizácia a aplikácia je veľmi jednoduchá. Otvory pre izolovanie dutín sú rela-
tívne malé, v šírke 30 až 40 cm. Vlna sa fúka podľa normy, zvyčajne do výšky 15 až 30 cm.
Možno fúkať do vzdialenosti až 100 m od stroja a do výšky viac ako 20 m. Medzi typické
príklady riešenia patrí izolácia striech, kde je dutý strop, ploché pultové strechy, väzníkový
strop alebo neprístupné pôjdy. Ďalšie rozsiahle využitie technológie fúkanej izolácie je pri
zateplení starších domov so sedlovou strechou a drevenou konštrukciou stropu. Táto metóda
nevyžaduje žiadne veľké stavebné úpravy. Z  nákladného auta sa pomocou silnej hadice
a ventilačného stroja fúka vata do izolovaného priestoru. Pri aplikácii nevzniká odpad ani
zvyšky izolácie. Všetko prebieha bez hluku a za plnej prevádzky domácnosti, zateplenie
je hotové za pár hodín, a to bez neporiadku a ešte navyše ušetríte až 30% za energie.
Žite zdravo
V systéme MAGMARELAX® 2013 nájdete aj fúkanú minerálnu izoláciu
MAGMARELAX® ECO, ktorá je vyrobená na báze sklených vlákien. Neobsahuje žiadne
ropné spojivá a vďaka tomu je krásne biela. MAGMARELAX® ECO je plne hypoalergénna
a je ideálna na zateplenie domov rodín s deťmi.

A aký dopad to má na fnancie?
Zateplenie stropu je málo známe opatrenie a pritom je veľmi výhodné. Nezaťaží Váš rodin-
ný rozpočet ako napríklad zateplenie stien, alebo výmena okien. Spoločnosť IZOLAČNÉ
PROJEKTY SK, s.r.o. Vám ponúka aplikáciu tejto modernej a  veľmi efektívnej izolácie.
Návratnosť investície je rýchla, nepresiahne 5 rokov. A potom už len šetríte.
Vyriešim to ešte dnes
Neváhajte a ešte dnes vyplňte nezáväzný dopytový formulár a počas niekoľkých dní očaká-
vajte nášho obchodno-technického poradcu a do 14 dní samotnú realizáciu.
Využite ponuku, informácie nájdete na www.magmarelax.sk/akcne-ponuky
alebo na bezplatnej linke 0800 101 002.
Strechou uniká až polovica tepla, zastaviť ho môže
fúkaná izolácia
- !trcpa) s,stem MkûMkk||k/® je |a||) a peºa).
Kcaitra|cla je |ctcºa ta je4ea 4eà a º tea lst)
4eà sa tafa|a a ataºrle.
- |4e c ºarla|l|aa |caitra|cla, tºcrlaca acºa
rcºaa pc4|a|a. !atc je º,sc|c aacsaa a mctac
ja º,atlºat |et ºe||)c| c|me4teal.
- 0atlaa, |tcra strcp º,tºcrl, sa aas|e4ae tafa|a
ltc|aclaml MkûMkk||k/® a|e|c
MkûMkk||k/®|C0, |tcre maja º,al|ajace
tepe|ac-ltc|acae º|astacstl, º,tºcrla
prctl||a|cºa a prctlpctlaraa ºrstºa.
www.magmarelax.sk/akcia
Najviac ušetríte
zateplením
povaly
– až 30 % energie!
eºa).
st)
a
m
a
e
st)
a
mctac
afa|a
e
Často sa vedú diskusie o tom, ktorý z mnohých variantov zateplenia je najúčinnejší. Hlavným kritériom účinnosti je
návratnosť investície. A čo víťazí? Nie je to výmena okien ani zateplenie fasády. Správnym riešením je zateplenie
podlahy na povale, ktoré nám môže ušetriť až tretinu nákladov na vykurovanie. Pritom investícia predstavuje iba
niekoľko stoviek eur. Doba návratnosti teda nepresiahne päť rokov!
Ušetrite 30 % za vykurovanie a navyše získajte novú podlahu na povale
Spomeňte si na hodiny fyziky na základnej škole. Teplo sa správa presne podľa fyzikálnych zákonov. Ohriaty
vzduch je ľahší a stúpa nahor. Keď nájde medzierku v strope, uniká bez úžitku z obytných priestorov. Týmto
spôsobom nám unikne až tretina tepla mimo vykurovaného objektu.
Veľmi elegantný spôsob zateplenia podlahy na povale predstavuje systém MAGMARELAX® 2013.
Ide o zateplenie fúkanou minerálnou vatou, vyrobenou z  najkvalitnejších prírodných surovín – čadiča
alebo skla. Roztavením horniny a vytiahnutím veľmi tenkých vlákien vzniká vata, ktorá má pozoruhodné
vlastnosti. Nielenže výborne tepelne izoluje, ale je aj nehorľavá, nezlieha sa, neviaže vodu, izoluje proti hluku
a odoláva plesniam i hlodavcom. Aplikuje sa jednoducho, a to fúkaním. Táto metóda si nevyžaduje žiadne
veľké stavebné úpravy. Z nákladného auta sa pomocou silnej hadice a ventilačného stroja fúka vata do izolo-
vaného priestoru takmer bez hluku, s minimálnou prašnosťou a za plnej prevádzky objektu. Všetko je hotové
za niekoľko hodín a nevzniká žiadny neporiadok. A aké máte možnosti vyhotovenia?
Tri najčastejšie spôsoby aplikácie minerálnej izolácie MAGMARELAX®
Fúkanie do dutiny v podlahe povaly – musíme mať k dispozícii voľný priestor nad stropom obytných
miestností, teda v podlahe povaly. Vďaka tejto technológii sa zateplia i veľmi ťažko prístupné priestory. Stačí
len niekoľko otvorov v podlahe povaly, ktoré sa po nafúkaní znovu uzavrú. Všetko je dokonale utesnené, aj tie
najmenšie medzierky, kadiaľ by mohlo teplo unikať.
Nafúkaním priamo na podlahu povaly – izolujeme tam, kde nie je k dispozícii dutý priestor alebo je
príliš nízky. Na voľnú plochu podlahy povaly sa nafúka vrstva minerálnej vlny v hrúbke 20 až 25 centimetrov.
Už táto vrstva veľmi dobre tepelne izoluje a zároveň ju možno zaobstarať za rozumnú cenu. Pomer ceny
a úspory nákladov na kúrenie tu vychádza najlepšie. Nevýhodou však je, že povala nie je inak využiteľná.
Fúkanie do novej podlahy – pristúpime k tomu, ak chceme ďalej využívať povalový priestor na letné
bývanie alebo len tak na relaxáciu. Vytvorí sa ľahká, veľmi stabilná nová podlaha. Stropný systém MAGMA-
RELAX® je konštrukcia z OSB dosiek a ďalších doplnkov pre zaistenie 100 % funkčnosti izolácie aj podlahy.
Konštrukcia sa vopred pripraví a následne je zmontovaná priamo na povale. Dom tak nie je zaťažovaný ukla-
daním ťažkých izolačných dosiek a betónovou podlahou.
Zateplite si povalu domu za 3 hodiny
ZĽAVA 20 %
na MAGMAk||k/®k0CK
info na tel.: 800 100 533 AKCIA!
72
š t ý l d o mu a b y t u
moderný dom od A po Z
izolácie, izolačné systémy
Súčasné stavebníctvo
charakterizuje rastúca
túžba žiť zdravo
a v súlade s prírodou.
Čoraz viac sa vraciame
k overeným prírodným
materiálom…
Zodpovedný výber kvalitných staveb-
ných materiálov, spĺňajúcich najprísnejšie
kritéria medzinárodnej značky kvality
„nature plus®“, je jednou z podmienok
moderného, udržateľného stavebníctva.
Takéto výrobky sú prísne kontrolované
a testované nezávislými odborníkmi
z pohľadu zdravotnej nezávadnosti, eko-
logickej výroby, vhodnosti použitia a och-
rany prírodných zdrojov. Nature plus® je
najprísnejšia a zároveň najprestížnejšia
značka kvality stavebných výrobkov.
Zvoľte si THERMOFLOC...
Celulózova lzolacla TlLRNClLCC 
je medzi stavebníkom známa a čoraz
obľúbenejšia vďaka svojim výborným
izolačným vlastnostiam. Jej hlavné pred-
nosti sú:
■vysoká izolačná a akumulačná schop-
nosť zaručuje príjemnú klímu počas
treskúcich mrazov aj najvyšších letných
horúčav
■technológiou „fúkania“ je možné vytvo-
riť jednoliatu vrstvu izolácie bez spojov
aj na tých najťažšie prístupných mies-
tach, bez potreby jej nosenia a zbytoč-
ných strát prirezávaním „na mieru“
■difúzne otvorený prírodný materiál,
vďaka prirodzenej schopnosti redistri-
búcie vlhkosti nestráca svoje izolačné
vlastnosti a významne reguluje vlhkosť
v obytných priestoroch
■odolnosť hlodavcom, hmyzu, plesniam,
ohňu a takmer univerzálna použiteľ-
nosť (vhodnosť použitia izolácie a jej
sµravnu lnsLalaclu zarucuju cerLlhko-
vane aµllkacne hrmy TlLRNClLCC)
…pri novostavbe…
lzolacla TlLRNClLCC je ldealny 
materiál na zateplenie podkrovných
priestorov a stropných konštrukcií. S jed-
ným materiálom je možné rýchlo a efek-
tívne vytvoriť akúkoľvek hrúbku izolácie,
dokonale kopírujúcu priestor medzi
krokvami a konštrukciou sadrokartónu
alebo komplikovaný priestor väzníkových
striech. S použitím systémových dopln-
kov TlLRNClLCC (µarobrzdne íólle 
a tesniace materiály) je zateplenie kon-
štrukcie prevedené s maximálnou precíz-
nosťou a podľa najnovších požiadaviek
na vzduchotesnosť obvodového plášťa.
Veľkú časť realizácií predstavuje tepelná
izolácia drevostavieb, ktoré sú čoraz
obľúbenejším stavebným systémom na
Slovensku! Kvalitne zabudovaná izolácia
TlLRNClLCC výrazne zvysuje vzducho-
tesnosť stien drevostavieb pri zachovaní
ich difúznych vlastností a umožňuje výs-
tavbu bez použitia parozábrany.
…aj pri rekonštrukcii!
Zvyšujúce sa ceny energií nútia
majiteľov starších objektov dodatočne
zatepľovať konštrukcie s nedostatočnou
tepelnou izoláciou. Najčastejším spôso-
bom tepelnej sanácie je doplnenie izolá-
cie do dutín starých trámových stropov.
Pomocou malého otvoru a hadice sa
jednoducho a rýchlo vyplnia jednotlivé
duté polia stropu izoláciou... a výsledok
je zaručený!
Veľmi časté je taktiež vyplnenie prázd-
nych, alebo veľmi slabo izolovaných
priestorov tzv. plochých striech. Stropná
doska, zateplená homogénnou vrstvou
TlLRNClLCCu, výrazne znlzl naklady 
na vykurovanie a zároveň zaručí príjemnú
klímu obytných priestorov počas horú-
cich letných dní.
Oplatí sa Vám to!
Tepelná sanácia starších objektov
íukanou lzolaclou TlLRNClLCC vacsl-
nou nle je sµojena s µracnou a hnancne 
náročnou likvidáciou vrstiev strešných
alebo stropných konštrukcií, je preto
hnancne najvýhodnejslm sµðsobom zleµ-
šenia ich tepelnoizolačných vlastností.
Spojenie vynikajúceho izolačného mate-
riálom a profesionálneho prevedenia
sanacných µrac cerLlhkovaným sµraco-
vateľom je zárukou dlhoročnej spokoj-
nosti zákazníkov a rýchlej návratnosti
investície.
Tepelná izolácia TH£RMCFLCC –
jedlna celulózova lzolacla scerLlhkaLom kvallLy ¸nature plus®“
T
l
L
R
N
C
l
L
C
C
 ~
 v
ý
n
lm
o
cn
a
 
k
v
a
lita
N
a
tu
re
p
lu
s®, d
o
stu
p
n
á

ce

m
u
S
lo
v
e
n
sk
u
!
Pcradonstvc - prodaj - cort|hkác|a:
TH£RMCFLCC s.r.c.,
lydlnarska 4/7, 949 0! NlLra, 
tel.: 0915 412 231,
o-ma||: info@thermofloc.eu
73
š t ý l d o mu a b y t u
moderný dom od A po Z
fasády, fasádne systémy
Materiálov na harmonické stvárnenie fasády spolu s oplotením je dnes
na stavebnom trhu toľko, že sa v ich pestrej ponuke laik neorientuje práve
najľahšie. Najdôležitejšie je, aby sa fasáda a plot niesli v jednej „tónine“.
Ďalšou užitočnou zásadou je, aby
bol materiál fasády i oplotenia v súlade
s celkovým charakterom a štýlom
domu. V niektorých prípadoch pri tom
netreba chodiť príliš ďaleko. Stačí
siahnuť po osvedčenej a známej kla-
sike – fasádnych obkladačkách a ploto-
vých tvarovkách.
VseLky výrobky znacky lagoL su vysoko 
kvalitné, odolné voči klimatickým vply-
vom, vyznačujú sa rôznorodou povrcho-
vou úpravou, farebnosťou a geometric-
kými tvarmi. Navyše, majú vynikajúce
technické parametre. Všetky výrobky
z produkcie tejto obchodnej značky sa
vyrábajú technológiou polosuchého
hyperlisovania z prírodného mate-
riálu – lastúrnatého vápenca, ktorý sa
oddávna považuje za materiál, ktorý
poskytuje mimoriadne účinnú ochranu
vnútorným konštrukciám domu.
Od roku 2003 výrobca uplatňuje
unikátnu technológiu výroby, čo umož-
nilo podstatne zlepšiť kvalitu a dizajn
vyrábanej produkcie, a tým zvýšiť jeho
náskok oproti konkurencii.
Tehly určené na výstavbu plotov majú
rozmery 285 × 140 × 85 a na dlhšej
strane majú tri sférické prehĺbeniny.

PLOTY A ZÁHRADNÉ
PRVKY
Na stavbu plotov sú určené dvojlôž-
kové tehly, ktoré majú povrchovú
úpravu z obidvoch strán, pričom
v jednej tehle sa môžu spájať dve
rôzne povrchové úpravy. Napríklad,
môže mať z jednej strany tzv. fínsku
povrchovú úpravu a z druhej strany
„krymskú“. Unikátna technológia
mechanického odštepovania vytvára
neopakovateľný povrch každej tehly,
čo pri uplatnení iných technológií,
napríklad lisovania alebo liatia, nie
je možné. Pre obklad či oplotenie
z tohto materiálu je typická reliéfnosť
a neopakovateľnosť. So soklovými
tehlami, obkladačkami a plotovými
tvarovkami sa pritom pracuje veľmi
pohodlne aj v prípade obkladov
základových konštrukcií. Ich tvary
umožňujú vytvárať múry vysoké až
dva metre. Pre milovníkov veľkých
rozmerov sú určené tehly, vhodné
na výstavbu plotov, ktorých objemy
sú 1,7-krát väčšie ako v prípade obyčaj-
ných tehál. Rozmery týchto tehál sú
285 × 140 × 85, na dlhšej strane majú
Lrl síerlcke µrehlbenlny. lmoLnosL 
veľkej tehly je 6,25 kg. Vyrábajú sa
s hladkým povrchom aj s drsnou povr-
chovou úpravou na jednej alebo oboch
stranách. Tí, čo preferujú kvalitu a sta-
vajú nielen pre seba, ale aj pre budúce
generácie, sa pri voľbe tehál značky
lagoL urclLe neµomýlla.
FASÁDA A PLOT v harmónii
Tehly určené na výstavbu plotov
majú rozmery 285 × 140 × 85
a na dlhšej strane majú tri
sférické prehĺbeniny.
↘ obklady a soklové tehly – od 12 €/m
2
↘ fasádne tehly – od 46,80 €/m
2
↘ tehly a ploty – od 31,20 €/m
2

5UNRAlN, s. r. c.
Bratislava, Račianska 155 – show room (v priestoroch AB Cosmetics)
tel.: +421 917 804 202, + 421 944 436 599, www.sunrain.sk, www.fagot.com.ua
PEKNÝ PLOT – KRÁSNY ŽIVOT
Dokonalý projekt vyžaduje dokonalú fasádu.
Pre Vaše kreatívne návrhy ponúkame moderné
materiály prevetrávaných fasád.
www.gtrade.cz
F a s á da t v o r í do m
Výhody spolupráce s nami:
• dodávka hi-tech produktov
• kreatívny návrh, realizácia
• technologický náskok
• technológia + kreativita = úspech
keramické obklady
pre prevetrávané fasády
kompaktné veľkoplošné obklady
fasádne veľkoplošné
obklady z dreva
tenkostenný porcelánový obklad
Silbonit
cemento-vláknité dosky
lamelová fasáda pre budúcnosť
G Trade spol. s r.o., Komořany 54, PSČ 683 01 (CZ)
tel.: +420 541 216 970, fax: +420 541 216 969
gsm: +420 724 200 346, e-mail: gtrade@gtrade.cz
Slovenská republika, Hlinská 34/34, 010 01 Žilina
Tel./fax: +421 415 000 591, mobil: +421 903 519 501
mobil: +421 948 656 810, E-mail: brodsky@gtrade.cz
Farebná škála – Silbonit HA, HC
010 HA
Superbianco
030 HC Grigio 050 HC Verde 070 HC Terra
(Marrone)
011 HA Pietra 031 HC Lavagna
(Grigio scuro)
060 HC Rosso 080 HC Deserto 020 HC Naturale 040 HC Giallo 061 HC
Terracotta
081 HC
Pergamena
010 HA
Superbianco UV
030 HC
Grigio UV
050 HC
Verde UV
070 HC Terra UV
(Marrone)
011 HA
Pietra UV
031 HC Lavagna
UV (Grigio scuro)
060 HC
Rosso UV
080 HC
Deserto UV
020 HC
Naturale UV
040 HC
Giallo UV
061 HC
Terracotta UV
081 HC
Pergamena UV
Fasády, balkóny, interiéry
Fasádne a obkladové materiály z cemento-vláknitých dosiek sú vďaka svojmu prírodnému vzhľadu
s jemne brúseným povrchom vyhľadávaným materiálom. Dosky sú nehorľavé a odolné proti hnilobe,
plesniam a napadnutiu škodcami. Silbonit je používaný na stavbách okrem základného využitia pre
konštrukciu a obklad vnútorných alebo vonkajších stien taktiež v mnohých ďalších aplikaciách ako napr.
výplne zábradlí, balkónov, deliacich stien. Dosky Silbonit HA/HC sú k dispozícii v niekoľkých farebných
odtieňoch. Materiál dosiek je prefarbený v hmote. Špeciálnu radu tvorí SILBONIT Impregna – vybavený
vysokotlakou impregnáciou vďaka ktorej získavajú dosky nielen sýtejšie farby, ale hlavne minimálnu
nasiakavosť a taktiež odolnosť proti znečisteniu a graffiti. Dosky je taktiež možné dodávať v mnohých
farebných odtieňoch vzorkovníku RAL, odolných alkalickým zložkám.
Ambar Antra Copper Gold Onix Quartz Silver
Veľkoplošné fasádne obklady s prírodnou drevenou dyhou, obklady a podlahy
interiérov a vo vlhkom prostredí
Iba materiály vyrobené z prírodného dreva sú schopné zabezpečiť jedinečnosť a exkluzivitu,
ktorú stavbám drevo poskytuje. Parklex ponúka špeciálne, veľkoplošné, fasádne obkladové panely
s povrchom z prírodnej drevenej dyhy, ktorej nezameniteľný vzhľad je na mnoho rokov zachovaný
bezo zmien, vďaka originálnej technológii spracovania. Parklex umožňuje vytváranie jedinečných
stavieb, ktoré vďaka fasáde z prírodného dreva, získajú punc komfortu s garanciou kvality,
súčasne deklarujúci komfort interiéru. Úprava povrchu je prevedená tak, aby zostala celkom odkrytá
prirodzená krása prírodného dreva.
Povrchy – dekor drevenej dyhy
a) PVDF antigraffiti fólia
b) Everlook
c) prírodná drevená dyha
d) bakelitové jadro
e) prírodná drevená dyha
f) protiťahová fólia
Štruktúra povrchu
Smooth
Tradičný povrch PARKLEX
Spracovanie odkrýva jednoduchú, prirodzenú krásu dreva. K dispozícii sú iba v nasledujúcich dekoroch dreva: Ambar,
Antra, Copper, Gold, Onix, Quartz, Rubi a Silver.
Silbonit HA, HC
Farebná škála – Silbonit Impregna
fasádne veľkoplošné obklady z dreva
cemento-vláknité fasádne dosky
www.gtrade.cz
Konštrukcia panelu
Farebná škála Silbonit pigmenta – farebná škála RAL
Avorio Grigio chiaro Grigio scuro Giallo Verde Blu Orange Rosso
Dokonalý projekt vyžaduje dokonalú fasádu.
Pre Vaše kreatívne návrhy ponúkame moderné
materiály prevetrávaných fasád.
www.gtrade.cz
F a s á da t v o r í do m
Výhody spolupráce s nami:
• dodávka hi-tech produktov
• kreatívny návrh, realizácia
• technologický náskok
• technológia + kreativita = úspech
keramické obklady
pre prevetrávané fasády
kompaktné veľkoplošné obklady
fasádne veľkoplošné
obklady z dreva
tenkostenný porcelánový obklad
Silbonit
cemento-vláknité dosky
lamelová fasáda pre budúcnosť
G Trade spol. s r.o., Komořany 54, PSČ 683 01 (CZ)
tel.: +420 541 216 970, fax: +420 541 216 969
gsm: +420 724 200 346, e-mail: gtrade@gtrade.cz
Slovenská republika, Hlinská 34/34, 010 01 Žilina
Tel./fax: +421 415 000 591, mobil: +421 903 519 501
mobil: +421 948 656 810, E-mail: brodsky@gtrade.cz
Farebná škála – Silbonit HA, HC
010 HA
Superbianco
030 HC Grigio 050 HC Verde 070 HC Terra
(Marrone)
011 HA Pietra 031 HC Lavagna
(Grigio scuro)
060 HC Rosso 080 HC Deserto 020 HC Naturale 040 HC Giallo 061 HC
Terracotta
081 HC
Pergamena
010 HA
Superbianco UV
030 HC
Grigio UV
050 HC
Verde UV
070 HC Terra UV
(Marrone)
011 HA
Pietra UV
031 HC Lavagna
UV (Grigio scuro)
060 HC
Rosso UV
080 HC
Deserto UV
020 HC
Naturale UV
040 HC
Giallo UV
061 HC
Terracotta UV
081 HC
Pergamena UV
Fasády, balkóny, interiéry
Fasádne a obkladové materiály z cemento-vláknitých dosiek sú vďaka svojmu prírodnému vzhľadu
s jemne brúseným povrchom vyhľadávaným materiálom. Dosky sú nehorľavé a odolné proti hnilobe,
plesniam a napadnutiu škodcami. Silbonit je používaný na stavbách okrem základného využitia pre
konštrukciu a obklad vnútorných alebo vonkajších stien taktiež v mnohých ďalších aplikaciách ako napr.
výplne zábradlí, balkónov, deliacich stien. Dosky Silbonit HA/HC sú k dispozícii v niekoľkých farebných
odtieňoch. Materiál dosiek je prefarbený v hmote. Špeciálnu radu tvorí SILBONIT Impregna – vybavený
vysokotlakou impregnáciou vďaka ktorej získavajú dosky nielen sýtejšie farby, ale hlavne minimálnu
nasiakavosť a taktiež odolnosť proti znečisteniu a graffiti. Dosky je taktiež možné dodávať v mnohých
farebných odtieňoch vzorkovníku RAL, odolných alkalickým zložkám.
Ambar Antra Copper Gold Onix Quartz Silver
Veľkoplošné fasádne obklady s prírodnou drevenou dyhou, obklady a podlahy
interiérov a vo vlhkom prostredí
Iba materiály vyrobené z prírodného dreva sú schopné zabezpečiť jedinečnosť a exkluzivitu,
ktorú stavbám drevo poskytuje. Parklex ponúka špeciálne, veľkoplošné, fasádne obkladové panely
s povrchom z prírodnej drevenej dyhy, ktorej nezameniteľný vzhľad je na mnoho rokov zachovaný
bezo zmien, vďaka originálnej technológii spracovania. Parklex umožňuje vytváranie jedinečných
stavieb, ktoré vďaka fasáde z prírodného dreva, získajú punc komfortu s garanciou kvality,
súčasne deklarujúci komfort interiéru. Úprava povrchu je prevedená tak, aby zostala celkom odkrytá
prirodzená krása prírodného dreva.
Povrchy – dekor drevenej dyhy
a) PVDF antigraffiti fólia
b) Everlook
c) prírodná drevená dyha
d) bakelitové jadro
e) prírodná drevená dyha
f) protiťahová fólia
Štruktúra povrchu
Smooth
Tradičný povrch PARKLEX
Spracovanie odkrýva jednoduchú, prirodzenú krásu dreva. K dispozícii sú iba v nasledujúcich dekoroch dreva: Ambar,
Antra, Copper, Gold, Onix, Quartz, Rubi a Silver.
Silbonit HA, HC
Farebná škála – Silbonit Impregna
fasádne veľkoplošné obklady z dreva
cemento-vláknité fasádne dosky
www.gtrade.cz
Konštrukcia panelu
Farebná škála Silbonit pigmenta – farebná škála RAL
Avorio Grigio chiaro Grigio scuro Giallo Verde Blu Orange Rosso
Farebná škála
WERZALIT materiál z drevnej hmoty – prírodný, tvárny a trvalý
Pod značkou WERZALIT sa ukrýva materiál, ktorý je takmer pol storočia neprekonateľný vo svojej
kvalite. Už v roku 1956 prihlásil Jakob Werz svoju metódu ako patent. Spojuje prirodzenosť pôvodných
listnatých a ihličnatých drevín z tradičného lesného hospodárstva s trvanlivosťou kvalitnej živice.
Výsledkom je vysoko komprimovaný drevný materiál s rovnomernou štruktúrou materiálu, ktorý sa
vyznačuje svojou extrémnou odolnosťou voči teplu, vlhkosti a mechanickému opotrebovaniu.
Pre overenie, či si výrobky WERZALIT zachovávajú svoje vlastnosti, sú podrobované najnáročnejším
laboratórnym a klimatickým skúškam, a to za tých najtvrdších podmienok. Toto je pre Vás záruka, že
výrobky WWERZALIT natrvalo dodržia to, čo sľubujú.
Keramické obklady pre prevetrávané fasády
Vďaka mnohoročným skúsenostiam v oblasti spracovania keramiky sme vyvinuli tvarovky
z vytlačovaného porcelánu pre vonkajšie obklady fasád. Pre ich výrobu Tempio® používa vysoko
kvalitný kaolín. Tvarovky sa vypaľujú pri teplote 1200 °C. Sú ponúkané v širokom spektre
prírodných a glazovaných povrchov, v troch typoch obkladov a mnoho doplnkových prvkov.
Prednosťou keramickej prevetrávanej fasády je okrem dokonalej architektúry taktiež životnosť
vysoko presahujúca všetky ostatné používané materiály. Vďaka moderným technológiám sú
z keramických fasád vytvárané veľmi moderné objekty.
Povrchy – dekor keramickej dosky
lamelová fasáda pre budúcnosť
* Další barvy naleznete v našich aktuálních
vzornících barev. Zeptejte se nás na ně.
080 | spruce silver 081 | spruce amber 082 | cedar 151 | meranty 152 | white oak 154 | dark cedar
215 614 626 627 634 636
637 639 651 666 671 676
681 691
pro Selektu
pro Siding a Selektu [cenová skupina 1]*
Obkladové desky [skupina barev UNIVERZÁL]*
510 512 515 516 518 523
528 531 532 537 549 553
558 561
215 0-0-10-0
614 98-58-75-67 626 27-15-16-00 627 60-27-14-5 634 100-90-60-50

636 5-4-7-0
637 52-37-36-7 639 81-65-54-82 651 18-14-13-00 666 8-12-19-00 671 19 18 28 00 676 3-8-20-0
* Další barvy naleznete v našich aktuálních
vzornících barev. Zeptejte se nás na ně.
080 | spruce silver 081 | spruce amber 082 | cedar 151 | meranty 152 | white oak 154 | dark cedar
215 614 626 627 634 636
637 639 651 666 671 676
681 691
pro Selektu
pro Siding a Selektu [cenová skupina 1]*
Obkladové desky [skupina barev UNIVERZÁL]*
510 512 515 516 518 523
528 531 532 537 549 553
558 561
Ďalšie farby nájdete v našich aktuálnych
vzorkovníkoch farieb.
www.gtrade.cz
model FH model FS presyp lišta
481 | sabbia*
482 | terracotta
Ďalšie farby nájdete v našich aktuálnych
vzorkovníkoch farieb.
keramické obklady pre prevetrávané fasády
Farebná škála a povrchový dekor
Tenkostenný porcelánový obklad
Porcelánové fasádne dosky nastavujú nový smer v stavebníctve a svojimi vlastnosťami odsúvajú
klasické keramické fasády na druhú koľaj. Unikátnym vzhľadom i širokými možnosťami použitia,
v exteriéri i interiéri, predstavujú univerzálny obkladový materiál. Vďaka mikroporéznemu povrchu,
inertnému všetkým kvapalinám, čistiacim prostriedkom i chemikáliám sa použitie neobmedzuje
iba na fasádne obklady, ale uplatnenie nachádza taktiež v prevádzkach s vysokými požiadavkami
na hygienickou čistotu a nekompromisnú odolnosť povrchu.
Veľkoplošné dekoratívne HPL dosky
sú už mnoho rokov používané na fasády, balkóny, deliace priečky a mnoho ďalších aplikácií.
Vytvárané sú za vysokého tlaku a teploty z vrstiev papiera spájaného kvalitnou živicou. Dosky
neobsahujú žiadne škodlivé látky ako sú halogény, ťažké kovy, ochranné chemikálie na ochranu
dreva alebo azbest. Dosky určené do exteriéru sú na povrchu vybavené melamínovou živicou
ktorej životnosť je overená mnohoročným používaním. Niektoré dekory sú ešte naviac vybavené
špeciálnym UV filtrom. Pre montáž sú dosky vybavené ochrannou fóliou.
Povrchy - dekor
K 101 Weiß


U 8832 Steingrau
U 8820 Magnolie
U 8824 Hellbeige
U 8852 Rose
U 121 Capriblau
U 8847 Seegrün
U 8848 Jadegrün
K 106 Alpinweiß
U 8831 Oceangrau
U 515 Sand
U 9559 Hellgelb
U 8821 Lachsfarben
U 9555 Stahlblau
U 8841 Aquamarine
U 8840 Graugrün
U 8830 Weißgrau
U 171 Achatgrau
U 8822 Sandbeige
U 9558 Softgelb
U 9554 Coralle
U 127 Vetroblau
U 8846 Hellgrün
U 8845 Grasgrün
U 527 Papyrusweiß
U 162 Graphitgrau
U 8825 Beige dunkel
U 9557 Sonnengelb
U 9550 Terracotta
U 125 Atollblau
U 9561 Atlantikgrün
U 153 Vetrogrün
U 191 Grau
U 164 Anthrazit
U 9553 Graubraun
U 131 Signalgelb
U 9551 Oxidrot
U 8842 Tintenblau
Universal UV
U 112 Hellgrau
U 190 Schwarz
U 182 Dunkelbraun
U 9556 Königsgelb
U 9552 Weinrot
U 9560 Nachtblau
Exterior Plus
Gedruckte Dekore können von der Originalfarbe abweichen! Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Farbkollektion an.
K 101 Weiß


U 8832 Steingrau
U 8820 Magnolie
U 8824 Hellbeige
U 8852 Rose
U 121 Capriblau
U 8847 Seegrün
U 8848 Jadegrün
K 106 Alpinweiß
U 8831 Oceangrau
U 515 Sand
U 9559 Hellgelb
U 8821 Lachsfarben
U 9555 Stahlblau
U 8841 Aquamarine
U 8840 Graugrün
U 8830 Weißgrau
U 171 Achatgrau
U 8822 Sandbeige
U 9558 Softgelb
U 9554 Coralle
U 127 Vetroblau
U 8846 Hellgrün
U 8845 Grasgrün
U 527 Papyrusweiß
U 162 Graphitgrau
U 8825 Beige dunkel
U 9557 Sonnengelb
U 9550 Terracotta
U 125 Atollblau
U 9561 Atlantikgrün
U 153 Vetrogrün
U 191 Grau
U 164 Anthrazit
U 9553 Graubraun
U 131 Signalgelb
U 9551 Oxidrot
U 8842 Tintenblau
Universal UV
U 112 Hellgrau
U 190 Schwarz
U 182 Dunkelbraun
U 9556 Königsgelb
U 9552 Weinrot
U 9560 Nachtblau
Exterior Plus
Gedruckte Dekore können von der Originalfarbe abweichen! Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Farbkollektion an.
kompaktné veľkoplošné obklady
www.gtrade.cz
nový smer pre obklady fasád
1.PERLA 2.AVORIO 3.NERO 4.HUMO 5.COBALTO 6.MELA 7.CHOCOLATE 8.MOKA 9.ARANCIO 10.NIEVE
11.ARCHC
WHITE
FUSION 12-20
COLORFEEL 1-11
NEOTREND TEXTILE 21-22 NEOTREND IRON 23-26 TIMBER 27-30
Hochland Esche 6044 ■ Zeder 6017 ■
Nuss 6045 ■ Eiche 6049 ■ Ahorn 6018 ■ Palisande 6046 ■ Stein EPR3 ■ Backstein EPR4 ■
Altholz grau 6047 ■ Altholz braun 6048 ■ Metallic rot 6015 ■ Metallic grau 6016 ■ Granito hell 0287 ■
Ďalšie farby nájdete v našich aktuálnych vzorkovníkoch farieb.
12.PHEDRA 13.LAVA 14.ARENA 15.BASALT
BEIGE
16.BASALT
GREY
17.CEMENT 18.BELGIAN
BLUE
19.BASALT
BLACK
20.BARRO
21.TEXTIL
BLACK
21.TEXTIL
WHITE
23.MOSS 24.CORTEN 25.COPPER 26.GREY 27.TIMBER
ICE
28.TIMBER
ASH
29.TIMBER
OAK
30.TIMBER
NIGHT
Farebná škála
WERZALIT materiál z drevnej hmoty – prírodný, tvárny a trvalý
Pod značkou WERZALIT sa ukrýva materiál, ktorý je takmer pol storočia neprekonateľný vo svojej
kvalite. Už v roku 1956 prihlásil Jakob Werz svoju metódu ako patent. Spojuje prirodzenosť pôvodných
listnatých a ihličnatých drevín z tradičného lesného hospodárstva s trvanlivosťou kvalitnej živice.
Výsledkom je vysoko komprimovaný drevný materiál s rovnomernou štruktúrou materiálu, ktorý sa
vyznačuje svojou extrémnou odolnosťou voči teplu, vlhkosti a mechanickému opotrebovaniu.
Pre overenie, či si výrobky WERZALIT zachovávajú svoje vlastnosti, sú podrobované najnáročnejším
laboratórnym a klimatickým skúškam, a to za tých najtvrdších podmienok. Toto je pre Vás záruka, že
výrobky WWERZALIT natrvalo dodržia to, čo sľubujú.
Keramické obklady pre prevetrávané fasády
Vďaka mnohoročným skúsenostiam v oblasti spracovania keramiky sme vyvinuli tvarovky
z vytlačovaného porcelánu pre vonkajšie obklady fasád. Pre ich výrobu Tempio® používa vysoko
kvalitný kaolín. Tvarovky sa vypaľujú pri teplote 1200 °C. Sú ponúkané v širokom spektre
prírodných a glazovaných povrchov, v troch typoch obkladov a mnoho doplnkových prvkov.
Prednosťou keramickej prevetrávanej fasády je okrem dokonalej architektúry taktiež životnosť
vysoko presahujúca všetky ostatné používané materiály. Vďaka moderným technológiám sú
z keramických fasád vytvárané veľmi moderné objekty.
Povrchy – dekor keramickej dosky
lamelová fasáda pre budúcnosť
* Další barvy naleznete v našich aktuálních
vzornících barev. Zeptejte se nás na ně.
080 | spruce silver 081 | spruce amber 082 | cedar 151 | meranty 152 | white oak 154 | dark cedar
215 614 626 627 634 636
637 639 651 666 671 676
681 691
pro Selektu
pro Siding a Selektu [cenová skupina 1]*
Obkladové desky [skupina barev UNIVERZÁL]*
510 512 515 516 518 523
528 531 532 537 549 553
558 561
215 0-0-10-0
614 98-58-75-67 626 27-15-16-00 627 60-27-14-5 634 100-90-60-50

636 5-4-7-0
637 52-37-36-7 639 81-65-54-82 651 18-14-13-00 666 8-12-19-00 671 19 18 28 00 676 3-8-20-0
* Další barvy naleznete v našich aktuálních
vzornících barev. Zeptejte se nás na ně.
080 | spruce silver 081 | spruce amber 082 | cedar 151 | meranty 152 | white oak 154 | dark cedar
215 614 626 627 634 636
637 639 651 666 671 676
681 691
pro Selektu
pro Siding a Selektu [cenová skupina 1]*
Obkladové desky [skupina barev UNIVERZÁL]*
510 512 515 516 518 523
528 531 532 537 549 553
558 561
Ďalšie farby nájdete v našich aktuálnych
vzorkovníkoch farieb.
www.gtrade.cz
model FH model FS presyp lišta
481 | sabbia*
482 | terracotta
Ďalšie farby nájdete v našich aktuálnych
vzorkovníkoch farieb.
keramické obklady pre prevetrávané fasády
Farebná škála a povrchový dekor
Tenkostenný porcelánový obklad
Porcelánové fasádne dosky nastavujú nový smer v stavebníctve a svojimi vlastnosťami odsúvajú
klasické keramické fasády na druhú koľaj. Unikátnym vzhľadom i širokými možnosťami použitia,
v exteriéri i interiéri, predstavujú univerzálny obkladový materiál. Vďaka mikroporéznemu povrchu,
inertnému všetkým kvapalinám, čistiacim prostriedkom i chemikáliám sa použitie neobmedzuje
iba na fasádne obklady, ale uplatnenie nachádza taktiež v prevádzkach s vysokými požiadavkami
na hygienickou čistotu a nekompromisnú odolnosť povrchu.
Veľkoplošné dekoratívne HPL dosky
sú už mnoho rokov používané na fasády, balkóny, deliace priečky a mnoho ďalších aplikácií.
Vytvárané sú za vysokého tlaku a teploty z vrstiev papiera spájaného kvalitnou živicou. Dosky
neobsahujú žiadne škodlivé látky ako sú halogény, ťažké kovy, ochranné chemikálie na ochranu
dreva alebo azbest. Dosky určené do exteriéru sú na povrchu vybavené melamínovou živicou
ktorej životnosť je overená mnohoročným používaním. Niektoré dekory sú ešte naviac vybavené
špeciálnym UV filtrom. Pre montáž sú dosky vybavené ochrannou fóliou.
Povrchy - dekor
K 101 Weiß


U 8832 Steingrau
U 8820 Magnolie
U 8824 Hellbeige
U 8852 Rose
U 121 Capriblau
U 8847 Seegrün
U 8848 Jadegrün
K 106 Alpinweiß
U 8831 Oceangrau
U 515 Sand
U 9559 Hellgelb
U 8821 Lachsfarben
U 9555 Stahlblau
U 8841 Aquamarine
U 8840 Graugrün
U 8830 Weißgrau
U 171 Achatgrau
U 8822 Sandbeige
U 9558 Softgelb
U 9554 Coralle
U 127 Vetroblau
U 8846 Hellgrün
U 8845 Grasgrün
U 527 Papyrusweiß
U 162 Graphitgrau
U 8825 Beige dunkel
U 9557 Sonnengelb
U 9550 Terracotta
U 125 Atollblau
U 9561 Atlantikgrün
U 153 Vetrogrün
U 191 Grau
U 164 Anthrazit
U 9553 Graubraun
U 131 Signalgelb
U 9551 Oxidrot
U 8842 Tintenblau
Universal UV
U 112 Hellgrau
U 190 Schwarz
U 182 Dunkelbraun
U 9556 Königsgelb
U 9552 Weinrot
U 9560 Nachtblau
Exterior Plus
Gedruckte Dekore können von der Originalfarbe abweichen! Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Farbkollektion an.
K 101 Weiß


U 8832 Steingrau
U 8820 Magnolie
U 8824 Hellbeige
U 8852 Rose
U 121 Capriblau
U 8847 Seegrün
U 8848 Jadegrün
K 106 Alpinweiß
U 8831 Oceangrau
U 515 Sand
U 9559 Hellgelb
U 8821 Lachsfarben
U 9555 Stahlblau
U 8841 Aquamarine
U 8840 Graugrün
U 8830 Weißgrau
U 171 Achatgrau
U 8822 Sandbeige
U 9558 Softgelb
U 9554 Coralle
U 127 Vetroblau
U 8846 Hellgrün
U 8845 Grasgrün
U 527 Papyrusweiß
U 162 Graphitgrau
U 8825 Beige dunkel
U 9557 Sonnengelb
U 9550 Terracotta
U 125 Atollblau
U 9561 Atlantikgrün
U 153 Vetrogrün
U 191 Grau
U 164 Anthrazit
U 9553 Graubraun
U 131 Signalgelb
U 9551 Oxidrot
U 8842 Tintenblau
Universal UV
U 112 Hellgrau
U 190 Schwarz
U 182 Dunkelbraun
U 9556 Königsgelb
U 9552 Weinrot
U 9560 Nachtblau
Exterior Plus
Gedruckte Dekore können von der Originalfarbe abweichen! Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Farbkollektion an.
kompaktné veľkoplošné obklady
www.gtrade.cz
nový smer pre obklady fasád
1.PERLA 2.AVORIO 3.NERO 4.HUMO 5.COBALTO 6.MELA 7.CHOCOLATE 8.MOKA 9.ARANCIO 10.NIEVE
11.ARCHC
WHITE
FUSION 12-20
COLORFEEL 1-11
NEOTREND TEXTILE 21-22 NEOTREND IRON 23-26 TIMBER 27-30
Hochland Esche 6044 ■ Zeder 6017 ■
Nuss 6045 ■ Eiche 6049 ■ Ahorn 6018 ■ Palisande 6046 ■ Stein EPR3 ■ Backstein EPR4 ■
Altholz grau 6047 ■ Altholz braun 6048 ■ Metallic rot 6015 ■ Metallic grau 6016 ■ Granito hell 0287 ■
Ďalšie farby nájdete v našich aktuálnych vzorkovníkoch farieb.
12.PHEDRA 13.LAVA 14.ARENA 15.BASALT
BEIGE
16.BASALT
GREY
17.CEMENT 18.BELGIAN
BLUE
19.BASALT
BLACK
20.BARRO
21.TEXTIL
BLACK
21.TEXTIL
WHITE
23.MOSS 24.CORTEN 25.COPPER 26.GREY 27.TIMBER
ICE
28.TIMBER
ASH
29.TIMBER
OAK
30.TIMBER
NIGHT

Význam pevného základu budovaných stavieb je všeobecne známy
od prvopoiatku existencie udskej innosti. Neustále prebiehajúce
prírodné zmeny spôsobujú
nepredvídané situácie vplývajúce
na podstatu každého stavebného
diela. Jednou z najvážnejších
porúch býva zistená deštrukcia
vybudovanej stavby.
Jej príiny sú rôzne. Návrhmi
nápravy sa zaoberá odbor statika
stavieb. V nasledujúcom lánku
chceme verejnosti predstavi
úinný nástroj, pre použitie pri
sanácii ktorý prakticky realizuje
firma AQUAIZOLING v tejto
oblasti.

Dlhoroné praktické skúsenosti v oblasti
sanácie stavieb, ako aj zvládnutie využitia
tlakovej techniky pre tento úel nás nútia
hada efektívne a vysoko úinné spôsoby
pre dosiahnutie požadovaného ciea.
Existencia množstva relatívne malých statických porúch stavieb vyžaduje aj
technológie, ktoré sú ekonomicky v dnešnej dobe prijatené.
Dôvtipom sa dajú obís vysoko nákladné,
asto patentovo chránené mikropilotážne
techniky používané pre tento úel. alší
rozhodujúci inite je priestorová možnos
využitia technických zariadení v zastavaných
územiach.
Novinkami, ktoré v tejto oblasti využívame
sú hlavne nami vyvinuté zavádzané
injektážne ihly, vhodné do štrkovitých
podloží, V prípade výskytu ílovitých,
piesonato ílovitých podloží používame
kombinované cementovo polyuretánové
mikropilotáže.

Pre možnos dosiahnutia vysokých tlakov
v požadovaných hbkach zemného terénu
jednoduchým spôsobom dosahujeme
pevnostnú stabilitu v urenom mieste.
Prevádzame tzv. dvojitú, cementovo –
polyuretánovú mikropilotáž. Jej princíp
spoíva v tvorbe mikropilóty o priemere do
300mm, ktorá môže by vystužená
betonárskou oceou. Ešte pred tlakovým
plnením cementovou zmesou je do otvoru
mikropilóty vsadená oceová trubka v hornej
asti s maznikou a v dolnej je vytvorený
tzv. „ventilkový“ vývod. Po zatvrdnutí
cementovej mikropilóty cez opísaný paker
erpadlom vtláame pod tlakom až do
50Mpa polyuretánovú SOIL živicu, ktorej
rozptyl aj v ílovitej zemine je optimálny.
Spätný výron pri tomto spôsobe sa
neprejaví.
Pri bežných skladbách profilov zemného podložia sa týmto zamedzí nežiadanému
nasýteniu injektážnou látkou v orninej vrstve.
Najastejšie týmito spôsobmi dosahujeme aplikané hbky 2-4m, o je pri pozemnom
stavitestve dostatoné. Opravy trhlín realizujeme následne pomocou tzv. „zošívania“
s výstuhami z cal ocelí a zálievkou
vhodného polyuretánu.
Využitie tlakovej injektážnej techniky
tak okrem tvorby dodatoných
hydroizolácií získava nový rozmer
využitia.
Bližšie informácie:

AQUAIZOLING
Tenisová 11, 97101 PRIEVIDZA
Tel.: 0903, 0904515100
E-mail:
aquaizoling@aquaizoling.sk

http. www.aquaizoling.sk
moderný dom od A po Z
na návšteve
80
š t ý l d o mu a b y t u
Pozvanie, ktoré prijímame s veľkou radosťou a očakávaním, bude do lokality
novostavieb vo Vrútkach, ktorá sa neustále rozrastá do krásy. Veľa domov,
každý iný a v každom z nich neodhalené príbehy ľudí. Ako každá návšteva, aj
táto v nás vyvoláva očakávanie nového ľudského príbehu.
Zo zbierky
vrútockých novostavieb
moderný dom od A po Z
na návšteve
81
š t ý l d o mu a b y t u
Samotné počasie nám prialo, akoby
vedelo, že vychutnať si krásu a čaro
záhrady a domu, je omnoho krajšie
v spoločnosti slniečka.
Príbeh sa začal pred ôsmimi rokmi.
Manželia mali sen. Mať svoj vlastný
dom, svoje vlastné súkromie. Veď
budovať, zveľaďovať a vkladať svoje sny
do okolia, v ktorom človek trávi skoro
všetok čas, je balzamom pre dušu a je
aj pocit bezpečia v ňom samotnom.
A ešte, keď to človeka baví a je, takpo-
vediac, spolutvorcom, nie je čo dodať.
V tomto prípade to sedí na chlp. Návrh
alebo nejakú tú predstavu o tom, ako
by mal domček vyzerať, mali. Pomoc
architekta bol asi v tom, dať veci na
papier. Pán domu má manuálne zruč-
nosti, takže práce rôzneho charakteru
mu neboli cudzie. Pani so svojím este-
tickým cítením pripojila ruku k dielu.
Po zosúladení všetkých schopností,
zručností a hlavne srdca bol výsledok
na svete. Deti vo veku 6 a 9 rokov boli
súčasťou celého diania. Stavba domu
rástla postupne podľa možností majite-
lov domu, cas ahnancle Lu boll dðlezl-
tým faktorom.
Pozemok po kúpe čakal iba na jeho
využitie. Predstava bola postaviť dom-
ček bez pivníc s podkrovím, nie veľký
ani malý, tak akurát. Aby si tu každý
člen domácnosti našiel to svoje. Mať
svoje súkromie a svoje kráľovstvo.
Trpezlivosť, chuť a každodenné starosti
a radosti sa museli dohodnúť. A opla-
tilo sa.
Predstava sa presne hodila na dielo,
ktoré sme pri príchode mali pred
sebou. Zapôsobil na nás práve preto,
že pri pohľade naň nám bolo jasné, že
estetické cítenie tu určite bude doma.
Bránička s kovovým plotom nás vítala
z dvoch strán. Jedna priamo z cesty
a druhá z ľavej strany plota, priamo
z prístupovej cesty ku garáži. Rovnaké
bráničky, ale rôzny pohľad na dom.
Jemnooranžové sfarbenie domu sa hodí
k hnedej streche a k bielym oknám.
Strecha s podkrovnými oknami a kve-
tinová výzdoba pôsobia jednoducho
a vkusne. Okná z plastu bielej farby
v spoločnosti kvetov oživujú celkový
pohľad na dom. Vchádzame do domu
i keď príjemné slniečko nás láka byť
vonku.
A môže sa ísť na návštevu.
moderný dom od A po Z
na návšteve
82
š t ý l d o mu a b y t u
Pekné a praktické riešenie bodového osvetlenia.
Prízemie
Obývačka, kuchyňa a jedáleň.
Obývačka po pravej strane, jedáleň
a kuchyňa po ľavej. Ale ja ako člo-
vek zimomravý, i keď vonku svietilo
slniečko, som ihneď zacítila príjemné
teplo. Áno, je to kozub. Napravo
v strede obývačky sa vynímal svojou
krásnou žiarou a sálavým teplom. Čo
človeku napadne?... Romantika a krásne
zimné večery, drevo praská… V očiach
plamienky z ohňa...
Nechali sme sa trocha uniesť. Kozub
si majitelia postavili sami a sú radi, že
sa im vydaril. Plní svoj účel a zatiaľ
slúži bez poruchy. Vykúri za krátky čas
celý dom až po podkrovie. Drevo je
pomocníkom aj pri zmiernení nákladov
na teplo. Nábytok je z dreva a jeho
voľba je na mieste. Sedačka oranžo-
vej farby oživuje interiér obývačky
aj prízemia domu a vytvára kontrast
so stenami, ktoré sú v kombinácií oran-
žovej a žltej. Príjemne sa na nej sedí,
čo môžeme potvrdiť. Je z látkového
materiálu a plní svoj účel, pretože
je využitá na maximum. Majitelia tu
trávia väčšinu svojho času, ktorého
nie je veľa, hlavne večer v spoločnosti
rodiny a priateľov. Majú ich dosť, ako
hovoria, že susedia v okolí sa vydarili.
Steny obývačky i celého domu zdobia
íoLograhe zdeLsLva deLl aj zvýsLavby 
domu, čo neustále pripomína tvorbu
celého diela. Na oknách nechýbajú
kvety. A pri pohľade cez ne môžeme
nazrieť do časti záhrady. Orchidea jedna
za druhou, v rôznych farbách akoby
boli umelé, tak sú bezchybné a čarovné.
Zo sedačky vidíme dvere, ktoré vedú na
terasu a do záhrady. Tam sa vyberieme
neskôr.
Naľavo nás volá do svojho vnútra
kuchyňa. Útulná, všetko je poruke, plní
svoj účel. Tak ju charakterizovali jej naj-
vernejší užívatelia. Je z dreva v tehlovo–
krémovej kombinácií farieb. Majitelia
si ju dali robiť na mieru. Barový pult
so stoličkami po pravej strane osvet-
lený bodovými svetlami pôsobí vkusne
a miestečko pred ním vypĺňa jedálenský
stôl so stoličkami z dreva. V strede a na
ľavej strane kuchyne sa vynímajú okná
priamo do záhrady. Vstavané spotrebiče
a všetko čo má kuchyňa obsahovať,
aby bolo varenie príjemné. Pozdĺž celej
kuchyne zvolili taktiež bodové osvetle-
nie. V kuchyni sú majstrami obaja oby-
vatelia domu a varia radi.
Naľavo od kuchyne prechádzame
dverami do jednej z kúpeľní v dome.
Kombinácia bielej s tehlovou farbou je
napravom mieste a je vidieť, že táto
farba je tu obľúbená. Sprchovací kút,
umývadlo a všetko, čo má kúpeľňa
obsahovať. Na tomto podlaží plní svoj
Interiér
Malá chodbička s vešiakom a skrin-
kou na topánky tvoria jej podstatu.
Sú z dreva. Tak už sme si odložili náš
odev a ide sa na to. Dvere z chodbičky
vedú do sociálneho zariadenia, ktoré
je výhodou svojím umiestnením ihneď
pri vstupe do domu. Podlaha v celom
dome s výnimkou kuchyne a kúpeľne
je drevená ako aj dvere. Tie si majite-
lia dali robiť na mieru. Prechádzame
jednými z nich. Drevo vo všeobecnosti
v tomto dome je v prevahe a tvorí jeho
základ. Steny sú rôznych farieb, v kaž-
dej iné a doplnky ako obrazy tu tiež
nechýbajú. Osvetlenie zvolili v jedno-
duchom štýle, ktorý nenarúša celkový
výzor. Svetlo je v kombinácií mliečneho
skla a kovu. Jadro celého domu je pred
našimi očami.
moderný dom od A po Z
na návšteve
83
š t ý l d o mu a b y t u
účel využitia. Napravo ďalej vchádzame
do garáže, v ktorej sú aj veci na maj-
strovanie. Ďalšie dvere, posledné
na tomto podlaží za sebou skrývajú
ako inak, šatník, ktorý sa tu veľmi hodí,
pretože vypĺňa zostávajúce miesto
Otvorený priestor, z ktorého sa dostanete všade.
Spomínaný kozub sa tu zviditeľňuje nielen svojím výzorom, ale aj účelom.
moderný dom od A po Z
na návšteve
84
š t ý l d o mu a b y t u
pod schodiskom, ale aj pre svoj účel.
Veď prehľadne uložená obuv a odev je
pomocou pre každého. Oceniť to vie
asi každý, hlavne, keď sa ponáhľa a aj
keď hľadá nejaký konkrétny kus odevu.
Nápadité.
Podkrovie
Schodisko, ktorého súčasťou sú
drevené schody, nás vedie do podkro-
via. Víta nás chodba a možnosti ísť
napravo alebo naľavo. Skôr ako tak
urobíme, spomeniem chodbu, ktorá je
plne využitá, ako všetok voľný pries-
tor v tomto dome. Kreslá so stolíkom
môžu slúžiť ako príjemné posedenie
dievčat s návštevou alebo ako kútik
ticha odrezaný od reality a zhonu.
Aj tu majitelia vsadili na kombináciu
s drevom, ktoré je s nimi veľmi dobrý
kamarát. Steny v žltej farbe rozjasňujú
tento priestor. Naľavo v chodbe sa blí-
žime k priestoru, ktorý slúži na odkla-
danie menej používaných vecí. Sú tu tak
menej na očiach a vždy poruke. Túto
stranu chodby uzatvára kúpeľňa, druhá
v dome. Tentokrát ju tvorí rohová vaňa,
farebne oku ulahodilo zjemnenie slabo
tehlovej farby. Aj podlaha je spravená
v tejto kombinácií. Múdre a veľmi
praktické riešenie je v policiach, ktoré
sú z kachličiek rovnakej farby. Pôsobia
čisto a celkový interiér kúpeľne je
takto riešený. Podkrovné okno umoc-
V obývačke úplne postačí umiestnený drevený nábytok.
Jednoduché riešenie a výsledkom je pohodlné sedenie.
moderný dom od A po Z
na návšteve
85
š t ý l d o mu a b y t u
ňuje atmosféru a vháňa do nej svetlo.
Samozrejme, nechýba ani umývadlo
s doplnkami v podobe kvetov. Určite sa
tu musí príjemne relaxovať.
Napravo od schodiska prejdeme
priamo do kráľovstva dievčat. Spoločná
izba, ktorá je prakticky predelená dre-
venou stenou na časť na spanie a časť
na študovanie. Stolík pod oknom diev-
čatá plne využívajú. Na stenách vyni-
kaju íoLograhe dlevcaL amllo doLvaraju 
dievčenský štýl. Teraz už o osem rokov
staršie, vlastne slečny majú vo svojej
izbe všetko, čo potrebujú a majú rady.
Zaujal nás šatník, ktorý nie je skriňa, ale
využitý roh miestnosti predelený dreve-
nou stenou. Ani neprekvapil, pretože to
nie je tu nič nové. Perfektne zvládnuté,
určite riešené rozumom aj srdcom. Ani
sme sa nenazdali a týmto uzatvárame
interiér domu. Teplo z kozuba je cítiť
dokonca aj tu. Ale poďme vonku. Už
tam na nás čaká krásna záhrada.
Exteriér
Spomínanými dverami z obývačky sa
dostaneme priamo na terasu a do záh-
rady zo zadnej strany. Dezén je prispô-
sobený tak, aby bol zarovno s výškou
terasy. Tak to majitelia chceli. Krásny
trávnik, svedomito a prácne vypesto-
vaný. Zadná časť záhrady, za domom, je
rozdelená na dve časti: v jednej úrovni
Pre štvorčlennú rodinku úplne postačí.
A už si iba sadnúť a relaxovať.
Pokračovanie na strane 90 Ç
86
š t ý l d o mu a b y t u
Švédska firma na výrobu cementobetónových
strešných krytín Benders z mestečka Endsvära je
predstaviteľkou úspešného rodinného podniku.
llsLórla vznlku hrmy slaha az 
do roku 1960, keď pán Karl-Erik Bender
zakúpil niekoľko strojov na výrobu
„betónovej škridly“ a s niekoľkými spo-
lupracovníkmi ju začal vyrábať. Boli to
prvé skromné začiatky dnešného úspeš-
ného koncernu.
Aj dnes môžeme nájsť Bendersovcov
v mieste ich rodiska, kde stoja súčasné
výrobné haly. Pán Karl-Erik Bender je
dnes predsedom predstavenstva, jeho
syn Ove konateľom a zároveň riadite-
ľom koncernu. V centre obchodného
záujmu spoločnosti je nielen územie
Svedska, ale aj Luróµy, aLak ked vroku 
1993 mali možnosť zakúpiť výrobné
priestory v Nemecku, rozhodli sa
expandovať s výrobkom aj do Európy.
V roku 1993 bola založená ich
samostatná nemecká dcérska spoloč-
nosL üenders DachsLeln Cmbl, kLora 
sa spočiatku venovala len produkcii
strešných krytín. Vývoj však ukázal,
že v obchode sa tvorí väčší zisk, a tak
postupom času začala aj nemecká časť
hrmy usµesne obchodovaL vsegmenLe 
strešných krytín. Výsledkom neustále
rastúceho dopytu bolo, že spoločnosť
otvorila v máji roku 1998 nové haly
na výrobu nových tvarov betónových
strešných krytín. Uvedenie betónových
škridiel na trh sa ukázalo ako rozhodu-
júci krok v histórii spoločnosti Benders
Nemecko, ktorý len umocnil jej posta-
venie na trhu.
SLresne kryLlny dlsLrlbuovane hr-
mou üenders DachsLeln Cmbl maju 
µrlslusne cerLlhkaLy, kLore µozaduju 
stavebné zákony SRN a podliehajú
predpísaným nemeckým obchodným
kritériám.
Spoločnosť Benders umožňuje výber
zo štyroch foriem strešných krytín:
Benders Palema S, Mecklenburger,
Typ S a Carisma.
Uvedené krytiny sa líšia nielen dizaj-
nom, ale aj farebne a aj so svojou povr-
chovou úpravou. Všetky strešné krytiny
Benders sú hĺbkovo prefarbené
príslušným odtieňom už od základ-
ného materiálu. Na každý povrch je
následne nanesená špeciálne vyvinutá
farba (Benderit), ktorá zabezpečí nielen
farebnú stálosť krytiny, ale zvýši aj jej
zlvoLnosL. larebne vyhoLovenle Candor 
sa vyznačuje vysoko lesklou povrcho-
vou vrstvou. Candor predstavuje zvlášť
odolnú farbu s vylepšenou konzisten-
ciou. Strešná krytina Briliant je upra-
vovaná pomocou lisovaných kovových
pigmentov, ktoré jej zaisťujú nielen
zvláštnu farebnosť pri dopade svetla,
ale aj zvýšenú odolnosť, a tým jedi-
nečnosť medzi betónovými krytinami
na trhu. Sortiment produktov obsahuje
aj jednotlivé príslušenstvá: hrebenáč,
krajová krytina, protisnehová zábrana,
odvetrávacia a prestupová škridla.
Ďalšie údaje o uvedených výrob-
koch sú dostupné na našej domovskej
stránke www.benders.se, kde nájdete
celý produktový program, podrobné
zobrazenie a opis dostupnosti organi-
zácie nielen v Nemecku, ale aj v sused-
ných krajinách.
Centrá pre dodávanie je možné
nájsť pri priamej odbočke na diaľ-
nici smerom Berlin – Rostock, ako
aj SLeLLln~Lubeck. Sldlo zavodu sa 
nachadza vmesLe KrlLzkow/Laage, 
ktoré je zároveň aj centrom pre dodá-
vanie tovaru na nemecký, baltický,
východoeurópsky a stredoeurópsky trh.
Ďalšie externé sklady sú v Strausbergu
µrl üerllne, vNuLzschen µrl Lelµzlgu, 
vLunnen µrl Lssene, vlavlxbeck 
µrl NunsLerl avKuLenholze µrl 
SLade/lamburg, kLore µodµoruju 
rozšírené závody s logistikou hneď
na mieste. Aj naše slovenské zastúpe-
nie spolupracuje s týmito logistickými
centrami. Priama spolupráca umožňuje
nekomplikované a rýchle vybavenie
objednávok.
WK-STAV
predáva krytiny Benders
Distribútor
pro 5|cvonskú ropub||ku:
WK-stav, spol. s r. o.
E-mail: wkstav@wkstav.sk
www.benders.sk
www.wkstav.sk
moderný domu od A po Z
strechy, strešné krytiny
88
š t ý l d o mu a b y t u
Klimatické zmeny a rozširovanie hraníc miest vedú
k vzniku preplnených a prehriatych veľkomiest.
K následkom patrí okrem iného aj vznik povodňových
katastrof. Premyslená manipulácia s dažďovou
vodou a návrat riek do pôvodných riečišť
a korýt sú najdôležitejšie opatrenia,
pravdepodobne pre najbližšiu dobu.
Ochrana pred povodňami
prostredníctvom zelených striech
Zelené vegetačnej strechy hrajú pri-
tom veľkú úlohu pri relatívne nízkych
nákladoch. Tvoria práve ten kompromis,
ktorý urbanisti hľadajú: vegetačné stre-
chy sú vhodné pre bytovú aj priemy-
selnú výstavbu a ponúkajú prostredníc-
tvom ich vegetácie prirodzenú ochranu
pred povodňami, zlepšujú klímu budov
a neposlednom rade aj ovzdušie okolo
nich. Vegetačné strechy absorbujú daž-
ďové zrážky a malú časť prebytočnej
vody nechajú s oneskorením odtiecť
do kanalizácie.
Vegetačné strechy – zadržanie
a zmenšenie odtokového
množstva vody
Vegetačná strecha udrží podľa typu
ozelenenia a skladby vegetačného
súvrstvia cca 40–99 % objemu ročných
zrážok. Tak napríklad jeden meter
štvorcový retenčnej strechy typu
Meandr 60 môže zadržať až 53 litrov
dažďových zrážok. Veľká časť z toho sa
odparí a zlepšuje tak vlhkosť ovzdušia
a zároveň ho ochladzuje. Pomocou
počítačovej simulácie (RWS) bolo zis-
tené, že veľkoplošné vegetačné exten-
zívne ozelenenie asi 5 ha je schopné
za rok zadržať 22 000 m
3
dažďových
zrážok. Pritom sú znížené a oddialené
odtokové množstvo pri prívalových daž-
ďoch. Retenčná strecha typu Meandr
J0 znlzuje koehclenL odLoku az o 99 %. 
Prebytočná voda je pritom odvádzaná
s časovým oneskorením do kanalizácie.
Vegetačné strechy sú dôležitou
súčasťou manažmentu s dažďovými
zrážkami. Nezávisle na miestnych
podmienkach ovplyvňujú manipuláciu
s dažďovými zrážkami bez veľkých
vstupných investícií. Zelené vegetačnej
strechy majú pritom mnohé ďalšie pozi-
tívne funkcie.
Ďalšie informácie k retenčným strechám:
www.optigruen.dewww.optigreen.cz
Dr. Gunter Mann
CµLlgrunlnLernaLlonal AC
Preklad: Ing. Bachman
5ystómcvó r|o!on|o ¿Rotoncná strocba"
1. vegetácia
2. extenzívny substrát E ľahký
3. hlLracna LexLllla Lyµ !0S
4. nopová fólia Meandr 60
príp. 30
5. ochranná a separačná textí-
lia RMS 300
6. podkladová konštrukcie
s hydroizoláciou s atestom
www.optigreen.cz
Systémové řešení Optigreen „Přírodní střecha“ Systémové řešení Optigreen „Retenční střecha“
Systémové řešení Optigreen „Šikmá střecha“ Systémové řešení Optigreen „Zelená střecha Solar“
Tr vale udržitelná výstavba –
samozřejmě se zelenou střechou!
620 00 Brno, Jahodová 20
tel.: 545 210 414, mobil: 606658099, info@optigreen.cz
→ Moderní trend tr vale udržitelné výstavby pro budoucnost
→ Ochrana a zkrášlení životní ho prostředí
→ Osvědčené produkt y a systémová řešení Optigreen
→ Poradenský ser vis, realizace a údržba
k
1
7
1
2
8
Ing. Jan Bachman
671 81 Znojmo, Sokolovská 3
Tel.: 731 931 985, bachman@optigreen.cz
moderný dom od A po Z
na návšteve
90
š t ý l d o mu a b y t u
Spojenie obývačky s jedálňou je teraz „in“.
Jedáleň je pripravená a môže sa ísť stolovať.
Ç Pokračovanie zo strany 85
moderný dom od A po Z
na návšteve
91
š t ý l d o mu a b y t u
s terasou je trávnik a naľavo kút na
posedenia a grilovania a potom druhá
časť, do ktorej zídeme po schodoch
alebo priamo chodníkom z terasy.
Oddeľuje ich skalka, vysadené ovocné
stromy aj okrasné dreviny rôzneho
druhu a veľkosti. O farbách, ktoré tu
hýria, ani nehovorím, krásne a v spojení
so slniečkom neuveriteľné. Prvú časť,
ktorá je kombináciou trávnika a dlažby,
tvorí posedenie, kde sa zastavujeme.
Strecha pre prípad prekvapenia hor-
šieho počasia je jedným z riešení,
ako zostať relaxovať ďalej. Všetko je
z dreva, kreslá aj stôl. V rohu je gril,
na ktorom sa pripravujú samé dobroty.
Stretnutia rôzneho charakteru tu majú
svoje miesto. Ticho, súkromie a krásny
pohľad na prírodu okolo nič nenahradí,
hocikedy, keď si chcú oddýchnuť. Živý
plot vytvorený zo stromčekov ešte
nie je príliš vysoký, ale rok čo rok sa
rozrastá, aby plnil svoj účel. Vysadili
ho aj preto, že príjemnejší je pohľad
na zeleň, ako na plot z kovu či dreva.
Druhá časť zadnej strany záhrady
je obklopená spolu so živým plotom
aj ovocnými stromami. Na trávniku
sa vyníma drevená studňa, ktorá je
nielen potešením pre oko, ale dá
sa z nej nabrať voda a je využívaná
na zavlažovanie záhrady. Ako inak, aj
tu je prítomný strážca domu. Psík tu
má svoje kráľovstvo a nielenže stráži
okolie domu, ale je aj príjemným
spoločníkom a členom rodiny. Má sa
Ktovie kto ju najviac využíva, určite o jej
služby nie je núdza.
Chodba v podkroví so spomínaným posedením.
moderný dom od A po Z
na návšteve
92
š t ý l d o mu a b y t u
Pohľad zo záhrady na terasu.
Sedenie v zadnej časti záhrady – pokoj, pohoda.
Pred domom sa záhrada pýši
svojou upravenosťou. Živý plot sa
aj v tejto časti rozrastá do svojej
krásy. Spomínaný trávnik tu nechýba
kde vybehať, nielen v záhrade, ale ja
v okolí. ,,Ani nie 5 minút chôdze a ste
na Martinských holiach,“ povedali nám
hostitelia. Krásna nielen v lete, ale
počas celého roka. Je to veľká výhoda,
pretože z tejto lokality sa môžete
dostať do lesa, do mesta, a to za pár
minút.
moderný dom od A po Z
na návšteve
93
š t ý l d o mu a b y t u
Pekne naaranžované do posledného
detailu.
Pohľad na časť skalky, kde majú dreviny
svoj domov.
moderný dom od A po Z
na návšteve
94
š t ý l d o mu a b y t u
Takto vyzerá výsledok dlhých hodín
práce.
moderný dom od A po Z
na návšteve
95
š t ý l d o mu a b y t u
Ďakujeme za možnosť realizovania
návštevy u príjemných ľudí, ktorí sa
podelili s nami o svoj príbeh.
Narcela SLeíancova
loLo. RoberL Kubala
a popri chodníku od brány k vcho-
dovým dverám sú vysadené dreviny
a stromčeky rôzneho druhu. Domáci
majú k nim určite vzťah, tak ako aj
k celej záhrade, veď je to ich dielo
a sú naozaj veľmi pekné. Ako pri-
vítanie je tento kus záhrady pred
domom príjemný začiatok. Ale my
sme už na konci návštevy a kade sme
prišli, tade aj odídeme. I keď sa nám
z tohto prostredia pôjde neľahko,
všetko sa raz končí… Verím, že pre
niektorých čitateľov to bude začiatok
inšpirácie alebo aspoň príjemný čas
prežitý pri čítaní tohto článku. Určite
sa ešte stretneme pri pár riadkoch
na túto tému, vždy iného rozsahu
a obsahu.
96
š t ý l d o mu a b y t u
moderný dom od A po Z
okná, okenné systémy
Podokenný profil Toral eliminuje tepelné mosty pri montáži vonkajších
a vnútorných parapetných dosiek plastových okien od výrobcov profilov
Gealan s 9000, Gealan s 8000, Rehau Geneo, Rehau brillant, Komerling classic,
Komerling 88+, Trocal 88+, Veka alphaline 90, Inoutic eforte a pripravuje sa
už aj verzia pre drevené okná.
O problematickej montáži tohto veľmi
náročného stavebného detailu sme už
niekoľkokrát písali. O tom, že pri zľahčení
a zanedbaní technologickej disciplíny
správnej montáže vznikne pod oknom
trvalý tepelný most, ktorý sa dá odstrá-
niť veľmi ťažko, svedčí aj počítačová
simulácia priebehu tepelného poľa pri
montáži plastového okna na štandardný
monLazny µrohl. Na LejLo slmulacll je 
zreteľne vidieť, ako hlboko do stavebnej
konštrukcie vniká kritická kondenzačná
teplota (zelená a jemne žltá farba).
Uvedený jav je spôsobovaný štandardnou
technológiou montáže. Rám okna sa pri
nej osadí do otvoru okna na montážnom
µrohle oslrke J ~ 4 cm. Výskovo sa ram 
do vodorovnej polohy vyrovná 3 – 4 plas-
tovými klinmi rôznych výšok (2 – 3 cm)
podľa toho, ako presne je otvor vymuro-
vaný.
Prvým tepelným mostom, ktorý by sme
mohli označiť aj ako „konštrukčný tepelný
mosL¨, je slrka monLazneho µrohlu. Ta je 
J ~ 4 cm. lrohl ramu okna je slroký naµr. 
8,8 cm. Už tu je teda vidieť, že tepelno-
lzolacne vlasLnosLl monLazneho µrohlu 
sú nižšie. Ďalšími „bodovými“ tepelnými
mostami sú vyrov návacie montážne pod-
ložky. Tieto ostanú pod oknami navždy!
A tak tento tepelný most bude znižovať
výslednú tepelnotechnickú úroveň okna
po dobu jeho životnosti.
Ďalším celoplošným tepelným mostom
je samotná montáž parapetných plechov
zo strany exteriéru. Tento plech sa vloží
do prelisu v ráme okna a skrutkami sa pri-
µevnl do monLazneho µrohlu. Vznlknu Lak 
ďalšie bodové tepelné mosty. Nasleduje
vystriekanie dutiny medzi plechom a sta-
vebnou konštrukciou montážnou expan-
zív nou penou. Aby sa plech nezdeformo-
val – nevydul, montážnici streknú peny
určite menej, ako by sa malo pre 100%né
vyµlnenle duLlny. Vznlkne Lak neldenLlh-
kovateľný celoplošný tepelný most.
O tomto probléme sa v oknárskej
brandži vie a aj sa už hľadali rôzne
riešenia, ako sú montážne polys-
tyrénové kliny; výška otvorov je
však pri každom okne iná, preto
sa tieto riešenia nerozšírili. Riešenia
s páskami a nízkoexpanzívnou penou
by boli riešením, avšak... Všetky snahy
o riešenie sú neúspešné, lebo kvalita rea-
lizácie prác je u tohto detailu rozhodujúca
a remeselníci sa tu prezentujú vo veľmi
zlom svetle.
lodokenný µrohl TCRAL zdlelne 
kolekLlvu ceskej hrmy TCR Cheb µonuka 
systémové riešenie tohto stavebného
detailu. Už z ilustračného obrázku je
zrejmý princíp prvku. Ide o kombináciu
troch výliskov z fasádneho polystyrénu,
ktoré vytvoria prvok, na ktorý sa montuje
okno bez monLazneho µrohlu. TenLo 
prvok sa vloží na parapetné murivo
a po vyrovnaní do vodorovnej roviny sa
prilepí rýchlo tuhnúcimi nízko expanzív-
nymi montážnymi penami na parapetné
murivo. Rám okna sa upevní do prelisov
vµaraµeLnej doske (kazdý okenný µrohl 
ma svoj sµeclhcký Lvar) amonLaz koL-
venia okna v ostení je úplne rovnaká,
v akej cenovej úrovni si ju zvolil zákazník.
Použitie montážnych pások je tiež možné.
Montáže parapetných dosiek sú veľmi
jednoduché, nakoľko sa celoplošne lepia
do malého množstva montážnych pien
v tvare vlnovky. Tento systémový prvok
eliminuje tepelný most pod celým para-
petom, pretože zatepľovací systém pre-
krýva montážnu dosku spredu (tepelno-
izolačná doska sa zasunie celoplošne pod
vonkajší parapetný plech). Podokenný
µaraµeLný µrohl mozno µouzlL aj µrl 
výmene starých okien za nové, avšak
v tomto prípade je jeho použitie potrebné
plánovať už pri zameriavaní okien, aby
sa na jeho použitie vytvorila dostatočná
výška. Nespornou výhodou tohto riešenia
montáže je aj homogenita parapetnej pri-
pojovacej škáry, a tým aj zlepšenie útlmu
hluku, zlepšenie povrchovej teploty na
vnútornej parapetnej doske, teda menej
kondenzácie pár, a teda aj celkové zlepše-
nie tepelnoizolačných vlastností okna.
Určite sa vaše otázky budú orientovať
smerom, prečo sa zaoberať „bodovými
a inými“ malými tepelnými mostami.
Takáto úvaha neobstojí, pretože životnosť
okien je 30 a viac rokov, a tak práve tu
platí – centík k centíku a za 30 rokov je
to zrazu možno aj milión. Český výrobca
LohLo µrohlu sl dal LuLo µaraµeLnu 
„bodovú“ stratu prepočítať na jedno
panelákové okno 210/150 cm. Vypočítaná
tepelná strata za rok pri štandardnej
montáži je v českých korunách 358,83
(14,32 eur). Naproti tomu pri systémo-
vej doske TCRAL je sLraLa len JS,4! Kc 
(1,41 eur), teda je 10 × menšia. Takže
investovať 13 eur za 1 m dosky má asi
zmysel, pretože cca za rok a pol sú vlo-
žené investície do dosky späť. Ďalšie roky
už len sporíte...
Predstavujeme podokenný profil
www.torcheb.sk
www.podokenni-profil.cz
moderný dom od A po Z
garážové brány
98
š t ý l d o mu a b y t u
Prvým krokom je správny výber typu
Typ garážovej brány vyberáme podľa technických
i priestorových možností, ktoré objekt dovoľuje
a ponúka:
sekčná brána – vysúva sa po koľajniciach pod
strop;
zásuvná brána – zasúva sa popri bočnej stene
z vnútra garáže do strany;
krídlová brána – dvojkrídlová brána – otvára krídla
pomocou kľučky alebo motora;
rolovacia brána – navíja sa na hriadeľ nad otvor
garáže. Všetky tieto typy brán je možné ovládať za
pomoci kľučky so zámkom, alebo s motorom na
diaľkové ovládanie.
Každý profesionálny dodávateľ garážových brán
by mal mať funkčné typy brán vystavené vo svojej
!"#$%&' )#$*$&+',"-
výstavnej sieni, aby si zákazník mohol bránu
vyskúšať, obhliadnuť prevedenie, mať možnosť
garážovú bránu vidieť tak, ako bude namontova-
ná u neho doma a pýtať sa na jej jednotlivé prvky.
Druhým krokom pri výbere je farebný odtieň
Farba brány sa najčastejšie (nie je to však podmien-
kou) zosúlaďuje s farbou okien a dverí na dome.
Dnes je možnosť výberu z veľkého množstva laminácií
imitácií dreva. Laminované povrchy majú výhodu
bezúdržbovosti a ich odtieň je farebne stály. V prípade
záujmu zákazníka o niektorú z farieb zo vzorkovníka
RAL (nie imitáciu dreva) sa jednotlivé sekcie brány
dávajú striekať do lakovne. Z vnútornej strany je
brána biela, keďže aj steny garáže sú zvyčajne biele.
Náročný zákazník si môžu vybrať garážovú bránu aj
z masívneho dreva, čo v tomto prípade znamená, že
GARÁŽOVÁ BRÁNA JE OBYČAJNE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU DOMU. VZHĽADOM
NA TO, AKÚ ČASŤ PRI DOME ZABERÁ, ALEBO JE DOKONCA SÚČASŤOU SAMOTNÉHO
PRIEČELIA DOMU, MÔŽEME ZODPOVEDNE POVEDAŤ, ŽE JE DOMINANTNÝM
ŠTÝLOTVORNÝM PRVKOM CELÉHO OBJEKTU. Z TOHTO POHĽADU JE DÔLEŽITÉ
VENOVAŤ DOSTATOČNÚ POZORNOSŤ PRI VÝBERE JEJ DIZAJNU I FARBY.
sekcie brán sa vyrobia z dreva podľa individuálnej
požiadavky.
Ďalším krokom pri výbere je dizajn brány
Na trhu je niekoľko dizajnových možnosti výberu von-
kajšej strany garážovej brány. Najčastejšie využívané
a u zákazníkov obľúbené sú štyri základné motívy:
kazetový motív – nestarnúci dizajn brány ,ktorý
vždy bol a bude atraktívny pre celkový vzhľad
garážovej brány;
pruhovaný motív – univerzálny dizajn brány, at-
raktívny rovnomerným rozdelením pruhov na bráne
a neviditeľnými spojmi panelov brány;
stredový pruh – vytvára dizajn moderného domu
dnešnej architektúry, je to moderný dizajn brány;
hladký dizajn – je určený pre ľudí, ktorí si potrpia
na štýlový moderný dizajn čistých línií.
./0 1" 234#-+ 5-#'*026 4#'&789
CERTIFIKÁT KVALITY
:;<=:< :>
Neodmysliteľným doplnkov konečného stvárnenia
garážovej brány sú presvetlovacie okienka. Je to
spôsob, ako presvetliť interiér garáže a súčasne
oživiť dizajn brány. Zákazníci majú na výber niekoľko
druhov svetlíkov, aby tieto prvky dokázali zosúladiť so
štýlom domu.
Dôležitým krokom je izolácia panelov brány
Pri dnešných nízkoenergetických stavbách sa kladie
dôraz na kvalitu izolácie brány .Dnes má zákazník
možnosť vybrať si izolácie od 20 mm do 42 mm. Izolá-
ciu panelu tvorí polyuretán ,ktorý je absorbovaný me-
dzi plechy panelu, čo vytvára tzv. „sendvičový panel“.
Po obvode je garážová brána izolovaná gumeným
tesnením. Spodná časť je utesnená tesnením, ktoré
je umiestnené na spodnej sekcii, horná je utesnená
tesnením na hornej sekcii a bočné strany sú utesnené
tesnením na bočnom kovaní brány.
V prípade, ak brána nie je súčasťou obytného domu
(samostatná garáž , brána do prístrešku), alebo bude
umiestnená na mieste, kde sa nevyžaduje izolácia, jej
majiteľ sa môže rozhodnúť použiť neizolovanú bránu.
Výber správneho dodávateľa garážovej brány
Po výbere farebného odtieňa, celkového dizajnu,
izolácie,… brány prichádza na rad vybrať si správneho
dodávateľa, ktorý bránu dodá a namontuje. Rozhodu-
júcim faktorom by mala byť kvalitná dodávka brány,
dodávka tovaru v presnom prevedení podľa výberu
a špecifikácie zákazníkom, dodávka tovaru v dohod-
nutom čase a termíne a neodmysliteľne k tomu patrí
aj kvalitný záručný a pozáručný servis.
Skôr, ako si zákazník bránu objedná u konkrétneho
dodávateľa, mal by sa presvedčiť, minimálne, o jeho
dôveryhodnosti (či má dodávateľ nejaké sídlo spoloč-
nosti, či má oprávnenie na montáž garážových brán,
či má zaškolených a odborne spôsobilých zamest-
nancov, či spĺňa BOZP pre bezpečnosť pracovníkov,
či má správne náradie na montáž garážových brán
a prípadne či vlastní certifikát kvality ISO 9001:2008,
čo svedčí o kvalitnom výrobnom procese).
V prípade, že vznikne pochybnosť v odpovedí na
niektorý z týchto faktorov, je vhodné zvážiť výber
dodávateľa, nakoľko sa tým zvyšuje riziko nekvalitnej
dodávky, nedodržania termínu dodania, neodbornej
montáže , ako aj aj problém so záručným i pozáruč-
ným servisom. A v konečnom dôsledku, tak ako je dô-
ležité mať dodaný kvalitný tovar, tak isto je dôležité
mať aj kvalitne prevedenú montáž!!!
Čo rozhodne neodporúčame je, kupovať bránu bez
montáže. Odborné nastavenie je dôležité pre dlho-
dobú životnosť a bezchybné fungovanie garážovej
PEMAT Slovakia s.r.o.,
Topoľčany, tel.:/fax: 038/53 22 105
mobil zákaznícka linka: 0918 941 882,
mobil servis: 0918 668 932
e-mail: pematbrany@pematbrany.sk
www.pematbrany.sk
brány. Neodbornosť pri montáži sa prejaví aj krátkou
životnosťou jednotlivých komponentov použitých
pri výrobe brány. Neustále sa prejavujúce chyby pri
ovládaní a častá nefunkčnosť garážovej brány nestoja
za ušetrené peniaze pri jej montáži.
Dôležitým faktorom pri rozhodovaní a výbere dodá-
vateľa je aj jeho zastúpenie, obchodná kancelária,
výroba, pobočka,…vo vašom regióne, pretože to má
vplyv nielen na cenotvorbu pri prvotnej objednávke,
ale aj v prípade dodatočného servisu, opravách,
či dostupnosti dodávateľa. V každom prípade sa
informujte, či dodávateľská firma, u ktorej si garážovú
bránu objednávate, má servisného technika a akú vie
garantovať dobu na opravu, odstránenia poruchy.
Dôležitá je aj samotná doba záruky na garážovú
bránu poskytnutá dodávateľom. Každý dodávateľ má
právo určiť si dĺžku záručnej doby. Najkratšia záruč-
ná doba na garážovú bránu je podľa zákona určená
na 2 roky – čo je bežná záruka. Pri vyššej záruke ide
spolu, ruka v ruke, so zárukou aj cena – čím je záruka
na garážovú bránu dlhšia, tým je jej cena vyššia.
Pri výbere brány nezabudnite na také „maličkosti“
ako je núdzový otvárač – pre prípad núdzového
otvorenia brány, najmä ak do garáže neexistuje iný
vchod; personálne dvere ako súčasť garážovej brány,
sú praktickým prechodom cez bránu do garáže
– nemusíte otvárať celú bránu, ak neparkujete auto...
Samozrejme, je mnoho ďalších doplnkov, ktoré
zabezpečia maximálny komfort pri denno-dennom
používaní garážovej brány, na ktoré je potrebné sa
opýtať dodávateľa.
Dôležitý argument je cena
Všetci vieme, že cena je dôležitý a rozhodujúci faktor.
Ale vieme aj to, že najlacnejší tovar nie je vždy ten
najlepší . Ak sa chcete vyhnúť sklamaniu, je dobré
si „vytipovať“ niekoľko dodávateľov a dať si pripraviť
cenové ponuky na garážovú bránu, kde dodávateľom
„nadefinujete“ svoje požiadavky. Budete mať tak
istotu, že porovnávate cenu za rovnaké (minimálne,
veľmi príbuzne) produkty. Iba tak viete zodpovedne
posúdiť jednotlivé ceny. Nezabudnite zvážiť aj záručnú
dobu a dostupný servis.
Dlhodobé, bezporuchové a plne funkčné používanie
vašej brány praje
Peter Pakši
Pozývame Vás do nášho stánku na výstavách v Nitre:
Nábytok a Bývanie v dňoch 13. 3. – 18. 3. 2012
DOMEXPO v dňoch 19. 4. – 22. 4. 2012
!" !#$%!$
moderný dom od A po Z
garážové brány
99
š t ý l d o mu a b y t u
Prvým krokom je správny výber typu
Typ garážovej brány vyberáme podľa technických
i priestorových možností, ktoré objekt dovoľuje
a ponúka:
sekčná brána – vysúva sa po koľajniciach pod
strop;
zásuvná brána – zasúva sa popri bočnej stene
z vnútra garáže do strany;
krídlová brána – dvojkrídlová brána – otvára krídla
pomocou kľučky alebo motora;
rolovacia brána – navíja sa na hriadeľ nad otvor
garáže. Všetky tieto typy brán je možné ovládať za
pomoci kľučky so zámkom, alebo s motorom na
diaľkové ovládanie.
Každý profesionálny dodávateľ garážových brán
by mal mať funkčné typy brán vystavené vo svojej
!"#$%&' )#$*$&+',"-
výstavnej sieni, aby si zákazník mohol bránu
vyskúšať, obhliadnuť prevedenie, mať možnosť
garážovú bránu vidieť tak, ako bude namontova-
ná u neho doma a pýtať sa na jej jednotlivé prvky.
Druhým krokom pri výbere je farebný odtieň
Farba brány sa najčastejšie (nie je to však podmien-
kou) zosúlaďuje s farbou okien a dverí na dome.
Dnes je možnosť výberu z veľkého množstva laminácií
imitácií dreva. Laminované povrchy majú výhodu
bezúdržbovosti a ich odtieň je farebne stály. V prípade
záujmu zákazníka o niektorú z farieb zo vzorkovníka
RAL (nie imitáciu dreva) sa jednotlivé sekcie brány
dávajú striekať do lakovne. Z vnútornej strany je
brána biela, keďže aj steny garáže sú zvyčajne biele.
Náročný zákazník si môžu vybrať garážovú bránu aj
z masívneho dreva, čo v tomto prípade znamená, že
GARÁŽOVÁ BRÁNA JE OBYČAJNE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU DOMU. VZHĽADOM
NA TO, AKÚ ČASŤ PRI DOME ZABERÁ, ALEBO JE DOKONCA SÚČASŤOU SAMOTNÉHO
PRIEČELIA DOMU, MÔŽEME ZODPOVEDNE POVEDAŤ, ŽE JE DOMINANTNÝM
ŠTÝLOTVORNÝM PRVKOM CELÉHO OBJEKTU. Z TOHTO POHĽADU JE DÔLEŽITÉ
VENOVAŤ DOSTATOČNÚ POZORNOSŤ PRI VÝBERE JEJ DIZAJNU I FARBY.
sekcie brán sa vyrobia z dreva podľa individuálnej
požiadavky.
Ďalším krokom pri výbere je dizajn brány
Na trhu je niekoľko dizajnových možnosti výberu von-
kajšej strany garážovej brány. Najčastejšie využívané
a u zákazníkov obľúbené sú štyri základné motívy:
kazetový motív – nestarnúci dizajn brány ,ktorý
vždy bol a bude atraktívny pre celkový vzhľad
garážovej brány;
pruhovaný motív – univerzálny dizajn brány, at-
raktívny rovnomerným rozdelením pruhov na bráne
a neviditeľnými spojmi panelov brány;
stredový pruh – vytvára dizajn moderného domu
dnešnej architektúry, je to moderný dizajn brány;
hladký dizajn – je určený pre ľudí, ktorí si potrpia
na štýlový moderný dizajn čistých línií.
./0 1" 234#-+ 5-#'*026 4#'&789
CERTIFIKÁT KVALITY
:;<=:< :>
Neodmysliteľným doplnkov konečného stvárnenia
garážovej brány sú presvetlovacie okienka. Je to
spôsob, ako presvetliť interiér garáže a súčasne
oživiť dizajn brány. Zákazníci majú na výber niekoľko
druhov svetlíkov, aby tieto prvky dokázali zosúladiť so
štýlom domu.
Dôležitým krokom je izolácia panelov brány
Pri dnešných nízkoenergetických stavbách sa kladie
dôraz na kvalitu izolácie brány .Dnes má zákazník
možnosť vybrať si izolácie od 20 mm do 42 mm. Izolá-
ciu panelu tvorí polyuretán ,ktorý je absorbovaný me-
dzi plechy panelu, čo vytvára tzv. „sendvičový panel“.
Po obvode je garážová brána izolovaná gumeným
tesnením. Spodná časť je utesnená tesnením, ktoré
je umiestnené na spodnej sekcii, horná je utesnená
tesnením na hornej sekcii a bočné strany sú utesnené
tesnením na bočnom kovaní brány.
V prípade, ak brána nie je súčasťou obytného domu
(samostatná garáž , brána do prístrešku), alebo bude
umiestnená na mieste, kde sa nevyžaduje izolácia, jej
majiteľ sa môže rozhodnúť použiť neizolovanú bránu.
Výber správneho dodávateľa garážovej brány
Po výbere farebného odtieňa, celkového dizajnu,
izolácie,… brány prichádza na rad vybrať si správneho
dodávateľa, ktorý bránu dodá a namontuje. Rozhodu-
júcim faktorom by mala byť kvalitná dodávka brány,
dodávka tovaru v presnom prevedení podľa výberu
a špecifikácie zákazníkom, dodávka tovaru v dohod-
nutom čase a termíne a neodmysliteľne k tomu patrí
aj kvalitný záručný a pozáručný servis.
Skôr, ako si zákazník bránu objedná u konkrétneho
dodávateľa, mal by sa presvedčiť, minimálne, o jeho
dôveryhodnosti (či má dodávateľ nejaké sídlo spoloč-
nosti, či má oprávnenie na montáž garážových brán,
či má zaškolených a odborne spôsobilých zamest-
nancov, či spĺňa BOZP pre bezpečnosť pracovníkov,
či má správne náradie na montáž garážových brán
a prípadne či vlastní certifikát kvality ISO 9001:2008,
čo svedčí o kvalitnom výrobnom procese).
V prípade, že vznikne pochybnosť v odpovedí na
niektorý z týchto faktorov, je vhodné zvážiť výber
dodávateľa, nakoľko sa tým zvyšuje riziko nekvalitnej
dodávky, nedodržania termínu dodania, neodbornej
montáže , ako aj aj problém so záručným i pozáruč-
ným servisom. A v konečnom dôsledku, tak ako je dô-
ležité mať dodaný kvalitný tovar, tak isto je dôležité
mať aj kvalitne prevedenú montáž!!!
Čo rozhodne neodporúčame je, kupovať bránu bez
montáže. Odborné nastavenie je dôležité pre dlho-
dobú životnosť a bezchybné fungovanie garážovej
PEMAT Slovakia s.r.o.,
Topoľčany, tel.:/fax: 038/53 22 105
mobil zákaznícka linka: 0918 941 882,
mobil servis: 0918 668 932
e-mail: pematbrany@pematbrany.sk
www.pematbrany.sk
brány. Neodbornosť pri montáži sa prejaví aj krátkou
životnosťou jednotlivých komponentov použitých
pri výrobe brány. Neustále sa prejavujúce chyby pri
ovládaní a častá nefunkčnosť garážovej brány nestoja
za ušetrené peniaze pri jej montáži.
Dôležitým faktorom pri rozhodovaní a výbere dodá-
vateľa je aj jeho zastúpenie, obchodná kancelária,
výroba, pobočka,…vo vašom regióne, pretože to má
vplyv nielen na cenotvorbu pri prvotnej objednávke,
ale aj v prípade dodatočného servisu, opravách,
či dostupnosti dodávateľa. V každom prípade sa
informujte, či dodávateľská firma, u ktorej si garážovú
bránu objednávate, má servisného technika a akú vie
garantovať dobu na opravu, odstránenia poruchy.
Dôležitá je aj samotná doba záruky na garážovú
bránu poskytnutá dodávateľom. Každý dodávateľ má
právo určiť si dĺžku záručnej doby. Najkratšia záruč-
ná doba na garážovú bránu je podľa zákona určená
na 2 roky – čo je bežná záruka. Pri vyššej záruke ide
spolu, ruka v ruke, so zárukou aj cena – čím je záruka
na garážovú bránu dlhšia, tým je jej cena vyššia.
Pri výbere brány nezabudnite na také „maličkosti“
ako je núdzový otvárač – pre prípad núdzového
otvorenia brány, najmä ak do garáže neexistuje iný
vchod; personálne dvere ako súčasť garážovej brány,
sú praktickým prechodom cez bránu do garáže
– nemusíte otvárať celú bránu, ak neparkujete auto...
Samozrejme, je mnoho ďalších doplnkov, ktoré
zabezpečia maximálny komfort pri denno-dennom
používaní garážovej brány, na ktoré je potrebné sa
opýtať dodávateľa.
Dôležitý argument je cena
Všetci vieme, že cena je dôležitý a rozhodujúci faktor.
Ale vieme aj to, že najlacnejší tovar nie je vždy ten
najlepší . Ak sa chcete vyhnúť sklamaniu, je dobré
si „vytipovať“ niekoľko dodávateľov a dať si pripraviť
cenové ponuky na garážovú bránu, kde dodávateľom
„nadefinujete“ svoje požiadavky. Budete mať tak
istotu, že porovnávate cenu za rovnaké (minimálne,
veľmi príbuzne) produkty. Iba tak viete zodpovedne
posúdiť jednotlivé ceny. Nezabudnite zvážiť aj záručnú
dobu a dostupný servis.
Dlhodobé, bezporuchové a plne funkčné používanie
vašej brány praje
Peter Pakši
Pozývame Vás do nášho stánku na výstavách v Nitre:
Nábytok a Bývanie v dňoch 13. 3. – 18. 3. 2012
DOMEXPO v dňoch 19. 4. – 22. 4. 2012
!" !#$%!$
!"#$
!"#$%&' ) *&)+%$,'
-$)&./,' #012%)
!"#$% !"'()#*+, -, ./0$%-.12
a ceský trh!
3334ferat4%5
67$0* $ 89
Funkcnost
Stálu kvalItu
:%1/,"0$,-2 0;<%=
Ferat garantuje:
N
O
V
I
N
K
A
N
O
V
I
N
K
A
3334fastrade4.1
V roku 1999 Európska komisia
rozhodla o všeobecnom zákaze
použitia všetkých druhov azbestu.
Európska smernica obsahuje zákaz
výroby, uvádznia na trh a používania
azbestových vlákien a výrobkov ob-
sahujúcich azbestové vlákna. Všetky
typy azbestu sú zaradené do 1.
skupiny dokázaných karcinogénov
a musia byť označené výrokom
„Môžu spôsobiť rakovinu“.
U robotníkov, vystavených vlák-
nam azbestu, zanamenali postupne
lekári zvýšený výskyt azbestózy pľúc,
rakoviny pľúc a rakoviny popľúcnice
v porovnaní s ostatnou populáciou.
Zisitli, že príčinou týchto závažných
ochorení je vdychovanie azbestových
vlákien.
• Zabezpečíme Vám demontáž
azbestovej strešnej krytiny
v zmysle platných zákonov
o azbestovom odpade
• Po rozobratí a odvoze
azbestového odpadu Vám vys-
tavíme doklad pre úrad život-
ného prostredia
• Sme držiteľmi oprávnenia na
odstraňovanie azbestových
materiálov zo stavieb bez
súvisu s vnútornými priestormi
Likvidujeme tieto azbesty:
• Strechy: rodinné domy, poľnohospodárske a priemyselné stavby,
drobné stavby pri RD, všetko vo forme – vlnovky, šablóny, platne
• Steny: vonkajšie obklady, izolácie a pod.
• Ploty a rôzne tabuľové oplotenia
• Podzemné izolácie – elektroinštalačné, vodovodné a kanalizačné
O spoločnosti
Spoločnosť bola založená v r.
2008. Hlavnou činnosťou je likvidácia
nebezpečných odpadov so špeciali-
zovaným zameraním na likvidáciu
azbestových materiálov.
Sme držiteľmi licencie vydanej
ÚVZ SR v Bratislave č. 2346 / 2008
-Fe. Zameriavame sa na demontáž
azbestových krytín zo striech (vlnov-
ka, šablona...), ako z rodinných domov
tak aj z poľnohospodárskych budov
a iných technických stavieb.
Emtrade NR, s.r.o.
Pražská 2, 949 01 NITRA
tel.: 0907 980 714
email: info@emtradenr.sk
www.emtradenr.sk
101
š t ý l d o mu a b y t u
moderný dom od A po Z
ekologické bývanie
moderný dom od A po Z
bezbariérové systémy
102
š t ý l d o mu a b y t u
Pre ľudí s postihnutím, vysokou nadváhou
či mamičky v pokročilom štádiu tehotnosti môže
byť takmer neprekonateľnou prekážkou i jeden
jediný schod. Takéto bariéry sa týkajú aj starších
ľudí a rodičov s kočíkom.
Podľa Stavebného zákona musia
byť stavby navrhované tak, aby spĺ-
ňali aj požiadavky ľudí so zníženou
schopnosťou pohybu a orientácie, teda
najmä požiadavku bezbariérovosti.
Napriek tomu, že o prekonávaní bariér
sa v ostatných rokoch píše i hovorí
pomerne často, skutočne bezbarié-
rových budov je stále ako šafránu.
Neplatí ani rozšírený názor, že architek-
tonické bariéry sú daňou za minulosť,
naopak, bariér stále pribúda. Tradičným
spôsobom odstránenia bariér je vyko-
nanie potrebných stavebných úprav,
ktoré sú však limitované dispozičným
riešením stavby. V týchto prípadoch sú
jediným riešením technické zariadenia,
ktoré sa dajú zabudovať do existujúcich
stavieb, často dokonca bez náročných
stavebných úprav.
Schodiskové plošiny
K typickým predstaviteľom takýchto
zariadení môžeme zaradiť šikmé scho-
diskové plošiny, ktoré sa inštalujú
priamo na schodisko. Ich hlavnou pred-
nosťou sú okrem pomerne jednoduchej
montáže nízke prevádzkové náklady
a značná variabilita. Väčšina zariadení
dostupných na našom trhu môže byť
vybavená aj sklopnou sedačkou, ktorá
dovoľuje využiť plošinu nielen vozíč-
karom, ale i chodiacim ľuďom. Veľkou
výhodou je aj veľká nosnosť plošín – až
do 225 kg. Plošina sa po použití jed-
noduchým spôsobom sklopí k dráhe,
čím sa uvoľní väčšina plochy schodiska
(dráha so sklopenou plošinou zaberie
len okolo 270 mm zo šírky schodiska).
Z estetického hľadiska je výhodou aj
skutočnosť, že dráhu, ako aj veľkú časť
vlastnej plošiny si každý môže zvoliť
podľa štýlu a architektúry priestoru, čo
je zárukou minimálneho narušenia este-
tiky a vzhľadu existujúceho priestoru.
Stoličkové výťahy
V ostatných rokoch sa k nám
zo západnej Európy, predovšetkým
z Veľkej Británie, dostali stoličkové
výťahy. Podobne, ako šikmé schodis-
kové plošiny, sa aj stoličkové výťahy
inštalujú priamo na schodiská bez
náročných stavebných úprav. Tým sa
však ich vzájomná podobnosť končí.
Pre svoju jednoduchšiu konštrukciu
majú menšiu nosnosť – spravidla 120,
resp. 180 kg a ich variabilita je prak-
ticky nulová. Ak ho chce využiť vozič-
kár, musí presadať a navyše potrebuje
na obidvoch staniciach vozík. Stoličkové
výťahy sa preto hodia predovšetkým
do súkromných domov a nie do verej-
ných budov. Žiaľ, túto skutočnosť si
viac slovenských inštitúcií momentálne
overuje v praxi.
Výťahové
plošiny
V rodinných
a obytných domoch
alebo verejných
budovách, kde
potrebujeme pre-
konať 1–2 podlažia
v obvyklej kon-
štrukčnej výške, a je
miesto na umies-
tenie oceľovej,
presklenej alebo
murovanej šachty,
je výhodné použiť
výťahovú plošinu.
SLandardný roz-
mer na umiestenie
šachty je 1 400 × 1 600 mm. Pohon
plošiny zabezpečuje buď hydraulický
agregát, alebo elektromotor cez závi-
tovku.
Je výhodné uvažovať s inštaláciou
v rodinnom dome už pri začiatku pro-
jektových prác, zvoliť vhodné umies-
tenie a rozhodnúť či pôjde o viditeľné
alebo skryté riešenie s dverami prispô-
sobenými interiéru. Výťahová plošina
zaručí používateľovi obývateľnosť domu
i pri akýchkoľvek zdravotných problé-
moch s pohybom, a odpadne mu prob-
lém s hľadaním vyhovujúceho bývania.
Sú situácie, keď nie je možné použiť
žiadnu z týchto pomôcok na preko-
nanie schodov. Najčastejšie to býva
príliš úzke schodisko – napríklad šikmá
schodisková plošina na svoju inštaláciu
potrebuje minimálnu šírku schodiska
850 mm. V takomto prípade možno
použiť plošiny s kolmým zdvihom.
Sú ideálnym riešením všade tam, kde
treba prekonať menší výškový rozdiel
(spravidla do 1 600 mm). Vďaka preko-
návaniu menších rozdielov nepotrebujú
viaceré bezpečnostné prvky charak-
teristické pre výťahy, čo sa priaznivo
prejavuje na ich cene. Jedným z týchto
prvkov je šachta, ktorá sa môže nahra-
diť bezpečnostnou clonou, ďalším sú
výťahové dvere, ktoré nahrádza dverná
uzávera.
Všetky spomenuté zariadenia majú,
samozrejme, opodstatnenie len v prí-
pade potreby odstrániť bariéry v urči-
tej časti budovy. Ak treba odstrániť
bariéry v celej budove, najvhodnejším
riešením bude zabudovanie komplet-
ného výťahu. Pri jeho výbere však
treba pamätať aj na potreby zdravotne
znevýhodnených, lebo príliš malá
kabína, nevhodne umiestnený ovládací
panel, či úzke výťahové dvere, ktoré
takíto ľudia nedokážu použiť, niekoľko-
násobne znížia úžitkovú hodnotu tohto
zariadenia…
SLýl v sµoluµracl
s hrmou ARLS, sµol. s r. o.
info: www.ares.sk
Schodisko
nemá byť bariérou
|esen|a pre vserk, r,p, aroh|rekron|ok,oh bar|er
ezp|arn, navrh a konzu|rao|a u k||enra
3tropny zdvihak 0¬1 Lvisla plosina s kolmym zdvihom
3ikma sohodiskova plosina 3ohodolez
3toliokovy vytah 3tropny zdvihak 0¬3
Bezµlatné t. c.: 0800 150 339
ezp|arne pravne poraoensrvo
aruon, a pozaruon, serv|s
composter vacker
piper BOX palisády
plôtiky
traway
clonex DIVY
www.kupzahradu.sk
Piper BOX je záhradný kohút, ktorý sa
zabudováva do zeme. Má zelený poklop,
ktorý neruší prirodzený vzhľad záhrady.
Vďaka svojej váhe sa veľmi ľahko s poklo-
pom manipuluje. Veľkou výhodou je, že je
poklop bezúdržbový, pretože je vyrobený
z prefarbeného plastu. Piper je box, ktorý
vo svojich útrobách obsahuje záhradnú
hadicu o dĺžke 12 m, ukončenú otočnou
rozstrekovacou hlavicou.
Traway je zatrávňovacia bezúdržbová plastová tvárnica
so širokou oblasťou použitia a príjemným nerušiacim
vzhľadom. Používa sa na záhradách, parkoviskách, cestách
a na všetkých plochách, kde chcete mať zeleň a možnosť
túto plochu plne a pravidelne zaťažovať.
Praktický, dizajnovo veľmi vydarený pomocník
pre urýchlenie tvorby prírodného záhradného
bio kompostu. Do composteru dávame všetok
biologický odpad z domova i zo záhrady, ovo-
cie, pokosenú trávu, lístie, menšie vetvy, atď.
Jedinečná konštrukcia composteru urýchľuje
proces tlenia a premeny odpadu na kompost.
V našej ponuke nájdete 3 rôzne veľkosti com-
posteru.
FASTRADE SK, s. r. o.
Radlinského 17
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 53 42 97 752-3
fax: +421 53 42 97 754
gsm: +421 902 916 682
e-mail: info@fastrade.sk
www.fastrade.sk
POBOČKA BRATISLAVA:
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
tel.: +421 2 444 528 50 +53
fax: +421 2 444 528 55
Plôtiky ľahko, jednoducho a esteticky oddelia
napríklad záhony od ostatných plôch a zaistia
tak prirodzenú bariéru napríklad pre domácich
miláčikov. Ponúkame niekoľko variantov plôti-
kov (plastové, železné), ktorých prednosťou je
jednoduchá inštalácia.
Palisády sa používajú pri rie-
šení schodových rozdielov
a tiež sa môžu použiť ako
obrubník. V našej ponuke
nájdete jednodielne, dvoj-
dielne, trojdielne i päťdielne
palisády alebo palisády
s pojazdovou plochou pre
kosačku.
Clonex Divy je imitácia živého plotu. V na-
šej ponuke nájdete imitáciu živého plotu
z ihličnatých stromov (tis, tuja) a listnatých
stromov (brečtan).
Je záhradný prepravný box
na odpad, ako je lístie, trávy,
atď. Má samostatne stojacu
konštrukciu a po použití je
veľmi skladný a nezaberie
takmer žiadne miesto.
exteriér, relax, štýl


Jar nezadržateľne preberá vládu vôkol nás,
kvety a fauna sa tešia z teplých lúčov
a naše zimou a depresiou obalené egá myslia stále viac
na posedenie v záhrade, či pri bazéne, skrátka na relax.
exteriér, relax
záhrada
106
š t ý l d o mu a b y t u
Príchod jari vždy túžobne očakávame. Slnko má čoraz teplejšie lúče,
ktorými topí posledné zvyšky snehu, všade prítomnú pochmúrnosť farieb
prostredia oživia prvé prebúdzajúce sa rastliny. Okrem drevnatých poslov jari
v záhradách bezpochyby patria cibuľoviny.
Krása
jarných cibuľovín
exteriér, relax
záhrada
107
š t ý l d o mu a b y t u
Medzi cibuľoviny môžeme vše-
obecne zaradiť tie rastliny, ktoré majú
cibuľu, hľuzu alebo podzemky. Jarné
cibuľoviny sú dominantou záhrad v naj-
farebnejšom ročnom období – počas
jari. Aj vďaka nim jar hýri takou fareb-
nou škálou.
O cibuľovinách môžeme povedať,
že patria medzi pestovateľsky nená-
ročné rastliny. Živiny sú uskladnené
v cibuľke, prípadne v hľuze alebo pod-
zemku. To umožňuje rastline dobrý
začiatok k rastu. Aby bolo úspešné aj
samotné kvitnutie, musíme dohliad-
nuť na významný faktor ovplyvňujúci
krásu cibuľovín- vhodnosť prostredia
a správny čas na výsadbu.
Mnohé z cibuľovín sú odolné a nevy-
žadujú si výber cibule na jeseň z pôdy
pre náchylnosť voči nízkym teplotám.
Niektoré sú spoľahlivé natoľko, že nám
umožňujú ponechať ich na tom istom
stanovišti aj niekoľko rokov, ako naprík-
lad šafrany, snežienky či modrice.
Po odkvitnutí rastlín rastlina odu-
miera, vysychá a jej vzhľad nie je repre-
zentačný. Ak chceme, aby nám rastlina
zakvitla aj v nasledujúcej sezóne,
nemôžeme odstrániť nadzemnú časť
skôr, kým úplne nezvädne a nezaschne.
Jedným z riešení je vysadiť cibuľoviny
na miesta pod kríky alebo stromčeky,
ktorým listy začínajú pučať po odumie-
raní cibuľovín napr. k ružiam. Alebo ich
vysadiť k rastlinám, ktoré nedosahujú
veľkú výšku napr. zbehovec. Ďalšou
možnosťou je vysadiť ich do blízkosti
mohutnejších trvaliek, ktoré začínajú
zaujímavé semenné hlávky počas jesene
a zimy ako napr. rozchodníky, záhon
bude atraktívny počas celého roka.
Častokrát sa v okrasných záhra-
dách môžeme stretnúť so splanením
cibuľovín. Najčastejšie túto metódu
využívame na trávnatých plochách. Ide
o postup, kedy necháme cibule, naprí-
klad šafranu voľne spadnúť na trávnik.
rásť po odkvitnutí cibuľovín napr. funkii.
Nevysádzame ich na miesta, kde by si
navzájom s inými rastlinami príliš kon-
kurovali.
Na jar kvitnúce cibuľoviny odkvitajú
a žltnú v čase, keď sa začínajú v plnej
kráse prejavovať mnohé trvalky, to im
umožňuje v ich prítomnosti dostatočne
vyzrieť. Ak sú to trvalky, ktoré majú
exteriér, relax
záhrada
108
š t ý l d o mu a b y t u
108
š t ý l d o mu a b y t u
Vo veľkých, nepravidelných skupinách
vysádzame cibuľoviny do trávnatých
porastov. Najlepšie sa nám budú sadiť,
ak trávnik pokosíme čo najnižšie.
Nakupujeme veľké balenia jedného
druhu alebo odrody. Vytvoríme tým
efektívnejšiu výsadbu, ktorá je aj
ekonomickejšia. Prirodzenú výsadbu
dosiahneme vysadením 100 a viac
kusov cibúľ. Do vzdialenejších miest
pohľadu vysádzame väčšie skupiny
cibúľ, aby vynikli i pri pohľade z diaľky.
Niektoré rastliny, ktoré nájdu optimálne
podmienky pre rast v trávniku, sa môžu
začať rozmnožovať samovýsevom
a tým vytvoria celé kolónie. Myslíme
na túto možnosť už pri výsadbe, aby
mali rastlinky dostatočný priestor
a nestali sa nežiaducimi. Ak nechceme
z akéhokoľvek dôvodu vyberať rast-
linky v koši s cibuľkami z pôdy kvôli ich
zatiahnutiu a chceme trávnik kosiť čo
najskôr, vyberáme si na voľné zasadenie
cibuľoviny, ktoré kvitnú medzi prvými.
Takými sú napr. botanické šafrany.
Ak sa rozhodneme pre túto výsadbu,
zabezpečíme si dostatočné množstvo
cibuliek kvetov. Záhradnou lopatkou
vyrežeme štvorcový kus trávnej mačiny
aj s koreňmi. Vyklopíme ju nabok.
Pôdu pod mačinou motyčkou skypríme
do hĺbky pár centimetrov a pri-
dáme trocha záhradného substrátu.
Na skyprenú plochu zeminy umiest-
nime nepravidelne cibule a jemne ich
zatlačíme. Medzi jednotlivými cibuľami
ponecháme dostatočný priestor na ich
rozmnozovanle arasL. Saíranom amod-
rici postačia 3–4 cm, narcisom 5–6 cm.
Ak nás jarné cibuľoviny majú tešiť
krásou niekoľko rokov, je potrebná aj
správna hĺbka výsadby cibule. Cibule
sadíme do dobre priepustnej zeminy.
Väčšie cibule, ako má napr. narcis,
sadíme do hĺbky dvojnásobnej veľkosti
cibule, menšie cibule, ako napr. majú
šafrany, sadíme do takej hĺbky, ako
je veľká sama cibuľa. Pri kúpe cibúľ si
všímame obal, na ktorom je napísaný
vhodný čas, miesto a hĺbka výsadby
danej rastliny. Pri dodržaní daných
podmienok sa budeme určite tešiť
zo záplavy krásnych kvetov.
Pri kopaní jamky ju vždy vykopeme
zámerne o niečo väčšiu, na spodok
nasypeme trocha rašeliny alebo piesku
a až potom vložíme cibuľku. Je vhod-
nejšie, keď ich vysádzame náhodne,
ako do určitých obrazcov. Pôsobia tak
prirodzenejšie. Veľmi efektne pôsobia
v zmiešanej výsadbe, kde aj odumiera-
nie nadzemnej časti nie je také očividné.
Niektoré druhy, ako je napríklad hyacint
si vyžaduje samostatnú výsadbu
mimo iných rastlín. Narcis a snežienka
však pôsobia prirodzenejšie vo voľnej
výsadbe ako na záhone.
Prvým poslom bohyne jari Vesny je
tradičná snežienka a jej spolupútnik
tavolín zimný. Za nimi prichádzajú
vo svojej farebnosti botanické šafrany,
veľkokveté šafrany, scily, včasné narcisy
a tulipány, postupne rozkvitajú veter-
nice, narcis žltý veľkokvetý, voňavé
hyacinty, veľkokveté tulipány, neskôr
ich ľaliovité formy. Nasledujú voňavé
konvalinky. Medzi poslednými kvitne
korunkovka so svojimi majestátnymi
exteriér, relax
záhrada
109
š t ý l d o mu a b y t u
109
š t ý l d o mu a b y t u
kvetmi v tvare koruny oranžovej alebo
žltej farby. Jar s letom spája farebná
krása kosatcov, ktorá pritiahne nejeden
pohľad.
Jarné cibuľoviny nám môžu spríjem-
ňovať jarné chvíle aj vtedy, ak nie sme
vlastníkmi záhrady. Mnohé odrody sú
vhodné aj na vysadenie do kvetináča.
Medzi ne patria napr. modrice, hyacinty,
šafrany, kosatce sieťkované, drobno-
kveté narcisy, skaevoly či tulipány.
Ak chceme, aby nám zakvitli počas jari,
musíme ich vysadiť už na jeseň. V prí-
pade, že môžeme kvetináč umiestniť
na slnečné, nie príliš teplé miesto, jarnú
atmosféru si môžeme navodiť aj v inte-
riéri. Ak to nestihneme, jednoducho si
ich už predklíčené môžeme kúpiť v záh-
radkárstvach alebo iných špecializova-
ných predajniach.
Jarnú výsadbu cibuľovín môžeme
kombinovať aj s inými druhmi kvetov
kvitnúcich na jar. Najkrajšie kompo-
zície vytvoríme s jemnými kvetmi
sedmokrások. Na výber máme viaceré
vyšľachtené druhy rôznych farieb
od bielej po tmavoružovú, ich úbory
sú plné, ale aj poloplné. Kvitnú veľmi
dlho, čo umožňuje nadzemnej časti
cibuľoviny odumrieť a tým podporiť
jej kvitnutie v ďalšom roku. Častým
kvetom na vytvorenie peknej jarnej
kompozície je aj sirôtka. Jej široká
oslava príchodu jari poteší pohľad
každého.
Mnohé cibule vytvárajú okolo bázy
dcérske cibule. Postupom času tak
dochádza k premnoženiu cibúľ. Všetky
cibule nemajú preto dostatok živín
a prestávajú tvoriť pekné kvety. Preto
ich vyberieme a rozsadíme v dostatoč-
nej vzdialenosti od seba. Všetky cibuľky
rastlín rozsádzame a delíme po ich
odumretí okrem snežienok. Pre ne je
najvhodnejší čas na delenie, keď majú
ešte zelené, plne rozvinuté listy.
Mať jarné kvety vo váze má tiež
svoje čaro. Aby nám vydržali čo naj-
dlhšie, mali by sme ich rezať skoro
ráno, prípadne neskoro večer. Režeme
ich s čo najmenším počtom listov,
ktoré majú za úlohu vyživovať cibuľku.
Stonku zrežeme v 45° uhle. Následne
urobíme zvislý zárez dlhý asi 4 cm. Táto
plocha umožní rastline prijímať dosta-
točné množstvo vody. Niektoré rastliny
po odrezaní vylučujú slizkú tekutinu.
Tým prichádzajú o živiny. Aby sme
tomu zabránili, ponoríme koniec stonky
do vriacej vody alebo ho nahrejeme
nad plameňom. Príjem vody sa tým
nezníži. Ak sa nám tulipány vo váze
ohnú, znamená to, že sú príliš napité
vodou. Preto im postačí čo najmenej
vody. Ak vázu umiestnime na svetlom
a chladnom mieste, vydržia v plnej
kráse dlhší čas.
Aj keď si môžeme urýchliť príchod
jari zakúpením jarných cibuľovín v kve-
tináči v hypermarketoch alebo záhrad-
níctvach, a tak si navodiť jarnú atmo-
sféru v našich príbytkoch, skutočná jar
prichádza až hojdaním sa snehobielych
hlávok v jarnom vetríku a prvými jar-
nými lúčmi slnka.
Ngr. locklckova NargareLa
loLo. auLorka
farebná škála nám ponúka nekonečné
možnosti prejavenia našej fantázie.
Podobne ako sedmokráska, taktiež
kvitne aj niekoľko mesiacov pri správnej
opatere, čím dáva dostatočný časový
priestor na zatiahnutie sa cibuľky jar-
ných kvetov. Najvhodnejšie je, aby sme
cibuľku na nasledujúcu sezónu zasadili
do voľnej pôdy, nie do kvetináča, pre-
tože v kvetináči nám nemusí zakvitnúť
v plnej kráse.
Jarnou kompozíciou narcisov, jedným
alebo dvoma druhmi tulipánov so sirôt-
kami, nezábudkami alebo sedmokrás-
kami nemáme čo pokaziť. Ich farebná
exteriér, relax, štýl
terasy
110
š t ý l d o mu a b y t u
Ak je kuchyňa srdcom
domu, tak terasa je
jeho dušou. Stále
viac ľudí túžiacich
po domove svojich snov
si osvojuje tento slogan
a odzrkadľuje sa to
aj v trendoch, ktoré
sa snažia sledovať aj
dodávatelia materiálov.
Nová generácia bezúdržbových terasových
a fasádnych obkladov so vzhľadom dreva
Terasa Timbermax pred café Vevey, Štúrovo námestie, Trenčín
exteriér, relax, štýl
terasy
111
š t ý l d o mu a b y t u
Dá sa povedať, že v posledných
rokoch sa v oblasti materiálov vhod-
ných na vonkajšie terasy nezadržateľne
derie dopredu drevo, ale hlavne jeho
bezúdržbové alternatívy – takzvané
drevo-plastové kompozity s medziná-
rodnou skratkou WPC (wood-plastic-
composite). Je na to niekoľko dôvodov.
Zákazníkov na drevených terasách
zrejme najviac priťahuje nezameniteľný
vzhľad s nádychom prírody a luxusu.
Výhodou montovaných terás je aj odol-
nosť voči mrazom. Okrem novostavieb
každoročne narastá aj počet tých zákaz-
níkov, ktorí sa na dodávateľov mon-
tovaných terás obracajú so žiadosťou
o rekonštrukciu terasy z dlaždíc, ktorá
po niekoľkých zimách popraskala.
Drevo je síce krásne, ale iba ak
dostane patričnú – a treba pove-
dať – nie lacnú starostlivosť. Z tohto
dôvodu stúpa počet záujemcov o jeho
alternatívy, ktoré sú na údržbu menej
náročné.
Čo sa týka drevo-plastových kompo-
zitov, dá sa povedať, že „regál je dnes
už preplnený“ a zákazník sa niekedy
ťažko orientuje, pretože na trhu sú
WPC materiály rôzneho zloženia, kva-
lity a estetickej úrovne. Každý dodáva-
teľ samozrejme chváli produkt, ktorý
ponúka on a stáva sa, že zákazník nie
príliš zorientovaný v problematike pod-
ľahne predajcovi a po čase je sklamaný.
Preto je zásadne dôležité osloviť viace-
rých dodávateľov a ponuky si porovnať
a zhodnotiť podľa svojich preferencií.
Ak chceme rozdeliť drevo-plastové
kompozity na dve hlavné skupiny, tak
dnes najrozšírenejšou skupinou, ktorej
su ¸µlne regaly¨, su brusene µrohly 
vyrábané jednoduchou extrúziou.
Na trhu je niekoľko značiek, ktoré
sa líšia zložením podľa druhu plastu
a dreva v zmesl, z kLorej sa µrohly vyra-
potrebné komentovať, stačí si pozrieť
íoLograhe. 
Priekopníkom v tejto oblasti
na Slovensku je spoločnosť Newface,
ktorá ako jediná na trhu vsadila práve
na tento materiál. To, že sa v tomto
prípade nejedná o stávku naslepo,
dokazujú aj výstupy z medzinárodných
odborných konferencií, ktoré predpo-
kladajú rýchlo rastúci podiel tohto typu
kompozitu na trhu v celosvetovom
meradle.
Newíace je dovozcom WlC µroh-
lov, ktoré sa predávajú pod značkou
Timbermax. Nebudeme preháňať ak
skonštatujeme, že vzhľadová podob-
nosť k drevu dosiahla métu, ktorá sa
bude veľmi ťažko dobiehať. Aj preto sa
spoločnosť Newface teší nárastu záu-
jemcov o Timbermax nielen na terasy,
ale hlavne na fasády. Z reakcií architek-
tov cítiť konečne spokojnosť a istotu,
že investorovi môžu konečne odporučiť
skutočnú alternatívu dreva. Tento rok
navyše v uvádzacích cenách…
newface, s. r. o.
lradska 99, 82! 07 üraLlslava
tel.: 02/442 501 62, 0905 943 144
e-mail: newface@newface.sk
www.newface.sk
bajú, ďalej cenou, sortimentom, alebo
farebnosťou.
Druhú skupinu z hľadiska spôsobu
výroby Lvorla µrohly vyrabane dvojlLou 
extrúziou, počas ktorej je drevo-plas-
tové jadro obalené povrchovou vrstvou.
Táto technológia pochádza z USA
a bola vyvinutá len pred niekoľkými
rokmi. Práve americký trh je v tomto
segmente suverénne najväčší a najskú-
senejší, keďže prvé WPC kompozity sa
tu vyrábali už pred vyše 20-imi rokmi.
Viacročné skúsenosti odhalili niektoré
slabé stránky drevo-plastu, predo-
všetkým v jeho povrchovej odolnosti
a farebnej stálosti. Tieto skúsenosti boli
dôvodom na vyvinutie novej technoló-
gie, ktorej úlohou je čo najviac elimi-
novaL sµomenuLe nedosLaLky µrohlov 
vyrábaných jednoduchou extrúziou. Ich
µrlclnou je íakL, ze µrohly sa µo vyex-
trudovaní následne brúsia z dôvodu,
aby bol pochôdzny povrch vhodný
z hľadiska protišmykových vlastností.
Takto sa však na povrch dostala dre-
vená zložka kompozitu, ktorá je do
istej miery nasiakavá a menej odolná
voči vplyvom UV žiarenia. Výsledkom
sú čmuhy po záhradnom nábytku, ale
hlavne ťažko odstrániteľné fľaky po
dažďoch a po rodinnom obede, či grilo-
vačke (kečup, tuky, víno, káva…).
(fotka fľaky na terase)
lrohly vyrabane dvojlLou exLruzlou 
okrem podstatne vyššej farebnej stá-
losti vynikajú práve v odolnosti povr-
chu voči spomenutým vplyvom, čím
zákazník dostáva materiál úplne inej
kategórie, a môžeme povedať, že sku-
točne bezúdržbový.
Čerešničkou na torte je vzhľad
LakLo vyrabaných µrohlov, kLorý nle je 
Fľaky po daždi na terase z brúseného wpc
www.t|mbormax.sk
interiér
kuchyňa
112
š t ý l d o mu a b y t u
O zimnej záhrade sníva každý. Zimná záhrada, ktorá je dokonale technicky
zvládnutá, môže rozšíriť obytný priestor, no zároveň poskytuje možnosť
celoročného relaxu a oddychu.
Zimná záhrada je výrazným archi-
tektonickým prvkom, ktorý obohatí
vonkajší vzhľad budovy samotnou
stavebnou konštrukciu, materiálovým
a farebným prevedením.
Využívanie dizajnérstva je súčasťou
procesu tvorby a realizácie zimných
záhrad. Každý náš produkt je jedi-
nečný, rôznorodý s atypickou stavbou.
Každému zákazníkovi dokážeme navr-
hnúť zimnú záhradu, ktorá spĺňa aj tie
najnáročnejšie požiadavky.
Zimná záhrada, ako architektonický
doplnok môže mať rôzne tvary a preve-
denia. Individuálnym prístupom k našim
zákazníkom a v spolupráci s našou
dizajnérskou činnosťou dokážeme
navrhnúť rôzne typy a variácie zimných
záhrad.
Každá zimná záhrada je jedinečná
svojou stavbou, pôdorysom, sklonom,
rozmiestnením okien a podobne.
Našu ponuku zimných záhrad tvoria
tri základné typové rady, ktorými sa
môžete u nás inšpirovať.
www.zimnazahrada.sk
tel: 0907 830 373
Naše zimné záhrady
Kajánek
R0B0Líhh0
©
8OOO
Ferleklny lravnik be/ namahy
JE0h00bChÉ 0vLA0AhíE hEZAvíSLA hA F0CASÍ
hAvRAT 00M0v
STLACEhÍM TLACí0LA
00K0hALY STRíh TRAvhíKA

MADE IN
AUSTRIA
relax
infrasauna
114
š t ý l d o mu a b y t u
Infrasauna je súčasným módnym hitom, ktorý nám
umožňuje splniť si svoj dávny sen o vlastnej saune
doma. V infrasaune nemôžeme vidieť len cenovo
dostupnejšiu sestru klasickej fínskej sauny, jej
účinky sú jednoznačne odlišné. V porovnaní
s fínskou saunou napríklad spálite pri saunovaní
väčšie percento tuku, vďaka čomu sa už nebudete
musieť trápiť s klasickými diétami.
Dlhodobým výskumom bolo preuká-
zané, že zloženie potu v klasickej saune
z 95–97 % tvorí voda. V infrasaune
je to len 80–85 %, zostatok tvorí tuk,
cholesterol, v tukoch rozpustené jedy,
ťažké kovy, kyseliny, sodík a čpavok.
Z toho vyplýva, že
v klasickej saune sa
potom vylúčí len 5 %
škodlivým, zatiaľ čo
v infrasaune až 15 %.
Moderná infra-
sauna taktiež
zvyšuje účinnosť
pri formovaní tela
a redukčných dié-
tach, keďže v prí-
pade infrasauny
spálime rovnaké
množstvoi kalórií
za 2,5-násobne kratší
čas. Ak toto zaria-
denie používame
30 minút, môžeme
odbúrať približne
900 kilokalórií,
čo zodpovedá asi
15-kilometrovému
behu. Trvalým pou-
žívaním infrasauny
alebo jej používaním
formou kúry docie-
lime rozpustenie
tukových vankúši-
kov, spevnenie svalstva a ideálne vyfor-
movanie postavy.
Infrasauna má priaznivé účinky aj
pri odstraňovaní celulitídy, ktorá trápi
najmä dámy. Tento charakteristický
nedostatok má hormonálny pôvod.
Tukové bunky uskladňujú väčšie množ-
stvo tuku ako je potrebné. Na pokožke
na stehnách sa objavia hrboľčeky, prie-
hlbinky. Celulitídu je možné rozpoznať
už v počiatočnom štádiu. Na bokoch,
stehnách, pozadí, zriedkavejšie aj
na kolenách a predlaktí sa vytvoria
tukové vankúšiky. Kozmetici a kozmeto-
lógovia používajú infrasaunu s rutinou
a dennou pravidelnosťou pri odstra-
ňovaní celulitídy.Vzhľadom k tomu, že
infračervené lúče infrasauny prenikajú
hlboko pod pokožku, ošetrenie celuli-
tídy týmto spôsobom je účinnejšie, ako
tradičné metódy.
Prevádzka infrasauny pritom vôbec
nle je hnancne narocna. Za najµrakLlc-
kejšie sa považujú kabínkové infrasauny.
Tie sa vďaka svojim relatívne malým
Schudnite
s infrasaunou
Infrasauna je súčasným
módnym hitom


relax
infrasauna
115
š t ý l d o mu a b y t u
rozmerom dajú umiestniť v dome či
byte takmer kdekoľvek, či už v chodbe,
zlmnej zahrade, hLness cl obý-
vačke. „Uvedenie
do prevádzky
zaberie dvom
ľudom približne
30 minút a nie
sú potrebné
žiadne stavebné
úpravy. Jeden
saunovací
40-minútový
cyklus po dobu
v kabínke
s výkonom
cca. 1–2 kW
vyjde približne
na 50 centov.
Prevádzka je
preto naozaj
veľmi ekono-
mická,“ hovorí
špecialista
llllµ Werner 
zo spoločnosti
NounLheld.
Používanie infrasauny je v porov-
naní s klasickou fínskou sauny oveľa
príjemnejšie a voči zdraviu šetrnejšie.
Na dosiahnutie priaznivých účinkov
postačuje teplota 40–60 °C. Pokožka
a tkanivá pod pokožkou nie sú vysta-
vené nadmerne vysokej teplote, keďže
lúče prenikajú hlboko pod pokožku
do tkanív tela, a tak teplo, ktoré sa viac
približuje normálnej telesnej teplote,
vyvíja účinky z vnútra smerom von.
Niekoľko minút strávených v príjem-
nom teple infrasauny sa vyrovná výdat-
nej masáži, ktorá odstraňuje nervové
a svalové napätie. Po opustení kabíny
vstúpite do všedných dní s novou fyzic-
kou a dusevnou sllou. lyµerLermlcka 
terapia pomáha v prípade pacientov
trpiacich chronickou únavou navrátiť
správne fungovanie vegetatívneho ner-
vového systému.
Jakub Nedoba
loLo. NounLheld
štýl
elektronika
116
š t ý l d o mu a b y t u
Cestujete a sú pred vami stovky kilometrov či desiatky dlhých hodín? Skráťte
si ich! Pustite si dobrý film a zabavte nielen seba ale i vaše neposedné deti.
S moderným prenosným prehrávačom budete môcť pozerať obľúbené filmy,
rozprávky a videá z vašich DVD nosičov alebo flash disku.
Retro trend stále pretrváva. Dnes sa dokonca teší aj veľkej obľube na chalupách
a chatách, do ktorých vnáša príchuť nostalgie a kúzelných dávnych čias. Táto
vlna zasiahla aj elektroniku.
Proncsný to|ov|zcr L£D Hyunda| PDL 783
Bojíte sa, že vám počas vašich služobných
ciest ujdú vaše obľúbené televízne programy
alebo zmeškáte rozpozeraný seriál? Potom si
zaobstarajte ľahko prenosnú TV s uhlopriečkou
obrazu 18 cm a rozlíšením displeja 800 × 480.
Tá umožňuje prijímať digitálny signál vo vyso-
kom rozlíšení, nahrávať televízne vysielanie do
pripojenej pamäte USB flash disk a následné
prehrávanie s oneskorením (funkcia Time Shif).
TV má zabudovaný digitálny tuner s podporou
EPG, reproduktory, nabíjací akumulátor, diaľkové
ovládanie, výstup na slúchadlá, anténu a adaptér
do auta. Orientačná cena: 85,00 €.
Spríjemnite si cestovanie
modernou elektronikou
Zariaďte si chalupu elektronikou
v retro štýle
Cramcfón Hyunda| Rotrc RTCC 411 RlP
SLýlový gramoíón lyundal RTCC 4!! Rll s CD zaujme nlelen charakLerls-
tickým retro dizajnom s trúbou, ale aj zabudovanou technológiou. Okrem
gramoíónových µlaLnl µrehrava CD noslce a audlokazeLy. Vdaka lN Luneru 
si na ňom zas môžete vypočuť vysielania vašej obľúbenej rádiostanice.
Bonusom je veľmi užitočná funkcia ripovania, ktorá umožňuje bez použitia
počítača vytvárať hudobné MP3 súbory z CD, gramofónovej platne, rádia,
alebo audiokazety. Výkon reproduktorov dosahuje 2 × 3 W, takže si hudbu
vychutnáte aj nahlas. Tento retro kúsok sa postará o nezameniteľný vzhľad
každého interiéru. Cena od: 326 € (hej.sk)
www.byunda|-o|octrcn|cs.sk
štýl
elektronika
117
š t ý l d o mu a b y t u
luLurlsLlcky µðsobl meLeosLanlca 
lvunoti ws zzoo. Spája sa v nej
funkčnosť s eleganciou a jednoduchos-
ťou. Čierno-strieborný model zobrazuje
predpoveď počasia na prehľadnom
íarebnom LCD dlsµlejl, a Lo dokonca 
s farebným rozlíšením. Päť ikoniek
rôznych farieb vám ukážu, aké bude
počasie hneď na prvý pohľad. Okrem
merania vnútornej a vonkajšej teploty
a vlhkosti vzduchu má model aj kalen-
dár, budík a informuje o fázach Mesiaca.
Orientačná cena: 40 €
Tiež máte niekedy pocit, akoby vám
ani celých 24 hodín dňa nestačilo na to,
čo všetko musíte postíhať a zariadiť?
Vyskúšajte tablet GoGEN 8200, ideál-
neho pomocníka do vašich „nabitých“ dní.
Odteraz si budete môcť pri raňajkách,
či obľúbenej rannej šálke kávy prečí-
tať aktuálne spravodajstvo, alebo si
dokonca pozrieť ranné správy. Môžete
byť v neustálom kontakte s vašou
rodinnou a blízkymi priateľmi, a to
pomocou najznámejších sociálnych sietí.
Ak ich budete chcieť vidieť kedykoľvek
v priebehu dňa, stačí len zapnúť zabu-
dovanú web kameru a zahájiť video
komunikáciu prostredníctvom prog-
S meteostanicou
TABLET
GOGEN
ZÍSKAL
Stáva sa vám, že kvôli premenlivému počasiu
neviete, ako sa ráno obliecť, či pribaliť dáždnik
alebo naopak slnečné okuliare? Zabezpečte si svoju
vlastnú domácu meteostanicu.
Komisia zložená z odborníkov a redaktorov
časopisu Stereo & Video aj tento rok hodnotila
najlepšie výrobky spotrebnej elektroniky
uplynulého roku. Hodnotenie prebiehalo už
tradične v kategóriách rozdelených podľa
jednotlivých druhov spotrebnej elektroniky.
Ocenenie bolo udelené i tabletu GoGEN 8200,
ktorý je považovaný za „tablet s vynikajúcim
pomerom výkon/cena roka“.
ramu Skype. Zároveň si budete môcť
kdekoľvek vybaviť aj vašu poštu.
S tabletom GoGEN sa stanete nero-
zlučnou „dvojkou“. Výkonný procesor
a operačný systém Google Android
4 Ice Cream Sandwich vám poskytne
nekonečné možnosti personalizácie
a stiahnutia rôznych aplikácií z Google
Play. Doprajte vašim očiam kvalitný záži-
tok pri pozeraní videí, prezeraní fotiek
a obrázkov, čítaní elektronických kníh,
či hraní hier na kvalitnom 8“ displeji.
Cena tabletu GoGEN 8 200 od 139,90 €
Petra Vašová
loLo. lyundal, CoCLN
www.byunda|-o|oktrcn|cs.sk
www.gogen.cz
prestížne ocenenie
vás už počasie nenachytá
štýl
dizajn, umenie
118
š t ý l d o mu a b y t u
Každý z nás sa rád obklopuje peknými vecami. Je to
prirodzené. Potešia oko, vytvárajú atmosféru nášho
vnútorného vkusu a dopĺňajú tak našu osobnosť.
Patria medzi ne i drobnosti zo skla. Sú veľmi krásne,
inšpirujúce a praktické zároveň. A ak patríte k ich
fanúšikom i vy, maľujte s nami na sklo.
A čo súčasnosť...
Maľujú sa sklenené vázy, poháre,
svietniky, podložky pod sviečky, misy,
cokolvek, co vam naµadne. lanLazll sa 
medze nekladú. My sme maľovali sviet-
niky spolu s podložkami.
Čo sme na maľovanie
potrebovali?
Kontúrky, farby na sklo, štetce, príp-
ravok na umývanie skla a fóliu, vďaka
ktorej sme nič nezašpinili. V drogérii
a v predajni s potrebami pre výtvar-
níkov sme našli všetko potrebné.
Navyše sme mali šťastie na ochotnú
predavačku, ktorá nám poradila.
Dôležité sú tzv. kontúrky – zlaté,
Maľovanie
Ľudia si najprv skrášľovali sklo svo-
jich okien. Už v 12. storočí zobrazovali
maľby v chrámoch a katedrálach por-
tréty ľudí a výjavy zo života. Bola to
vlastne vitráž – umelcom pomaľované
kúsky skla pospájané olovenými prútmi
a zasadené namiesto okien. Takáto
farebná ozdoba okien priestor zútulňo-
vala aj presvecovala. Spájala sa
tak funkčnosť s krásou.
štýl
dizajn, umenie
119
š t ý l d o mu a b y t u
strieborné, bronzové. Ich hroty sú väč-
šinou 0,8 cm, môžete použiť aj tenšie.
larby na sklo su dosL drahe, µreLo je 
lepšie kúpiť si základné odtiene (biela,
žltá, červená, modrá, zelená, hnedá,
čierna) a vzájomne ich miešať. My sme
použili aj farby transparentné a s lesk-
lým efektom (s flitrami). Maľovali sme
klasickými okrúhlymi štetcami č. 2
a č. 4.
nutiu, čo namaľovať, pomôžu doplnky,
ktoré v nej už máme – vankúše, obrazy
či sušené kvety. Ak chceme maľovať
podložku pod sviečku, veľmi efektne
bude vyzerať, ak na maľovanie skla
použijeme rovnakú farbu, akú má
sviečka.
Čo si pripraviť pred samotným
maľovaním
Najprv si treba sklenenú plochu pred
samotným maľovaním dôkladne vyčis-
tiť prípravkom na to určeným. Povrch
sa tak odmastí a farba lepšie „chytí“.
Rozložili sme si priestrannú fóliu proti
znečisteniu a začali sme.
Maľujeme
Už dopredu sme vedeli, aké sviečky
nám budú dotvárať nami namaľovaný
podstavec pod ne a aj to, kam ich
neskôr umiestnime spolu so svietnikmi.
Vybrali sme si „konzervatívnejší“ štýl
farby i vzoru. O to viac sme sa venovali
kombinácii zapúšťania farieb – neut-
rálnych do transparentných a opačne.
larby s LrblleLavým eíekLom sme 
nanášali priamo z tuby so sosáčikom
a prekryli ich ešte jednou vrstvou
transparentnej farby podľa základného
použitého odtieňa. Ak s maľovaním
len začínate, asi najťažšie pre vás bude
držať štetec vždy v jednom uhle. Je to
veľmi dôležité, aby čiary, ktoré maľujete
kontúrkou, boli hladké a bez vlnoviek.
Je jedno, ako štetec držíte, dôležité
je, aby ste si to nacvičili na nečisto
a potom pokračovali v maľovaní naos-
tro tak, aby ste pri držaní štetca mali
pevnú ruku. Čím tenšia čiara, tým
presnejšia ruka. A nemenej dôležité je
dávať pozor na to, ako nezafarbiť tie
časti skla, ktoré ste si kontúrkou už
označili. To znamená maľovať okolo
čiary a vymaľovávať ohraničené časti
ako v omaľovávanke. Netrápte sa, ak sa
vám to hneď nepodarí. Veď nikto nevie,
ako ste to chceli pôvodne namaľovať.
Experimentujte. A ak vám to nepôjde
s kontúrkou, pokojne ju odložte
a maľujte bez nej.
Domaľovali sme!
Po ukončení maľovania nám farby
uschli už za 20 minút. Tam, kde sme
použili viac vrstiev, sa schnutie pod-
sLaLne µredlzllo. SLeLce sme µooµla-
chovali pod tečúcou teplou vodou
s troškou mydla, až kým nám netiekla
čistá voda. Vlásky štetca sme vyrovnali
do pôvodného stavu a odložili vysušiť.
Zdenka Michálková v spolupráci
sµ. Sllvlou ¦akubcekovou z hrmy ÇlLTCK
loLo. auLorl
Na čo nezabudnúť
Predtým, ako sme začali maľovať,
mall sme µredsLavu, ako bude hnalny 
výrobok vyzerať. Začiatočníkom by
mohla veľmi pomôcť šablóna, ktorú by
si podložili pod sklenenú plochu, ktorú
chcú maľovať, a tak by len obkresľovali
už nakreslený vzor. A nemenej dôležité
je to, kde budeme chcieť výrobok takto
nami namaľovaný umiestniť. Do detskej
izby by sa hodili motívy z rozprávok,
veselé farby, do spálne k príjemnej
nálade pred spaním niečo do červena,
v obývacej miestnosti nám k rozhod-
na sklo
stavby - realizácia. · interiér · TZB · relax
S
L
U
Z
B
Y
/
R
E
L
A
X
T
Z
B
S
T
A
V
B
Y
.
I
N
T
E
R
I
É
R
· Hydrc|zc|ác|o
Názcv hrmy: SCHOMBURG
SLOVENSKO, s. r. o.
Adrosa:   Rybnlcna J8/l
831 06 Bratislava
Tel.: 02/32 40 05 02
Fax: 02/32 40 05 01
£-ma||: schomburg@schomburg.sk
Internet: www.schomburg.sk
www.schomburg-ics.sk
· Pr|omyso|nó brány
· Autcmat|ckó brány
· Závcry
· Mctcry vcnkaj!|cb brán
· kcvcvýrcba
Názcv hrmy: PEMAT SLOVAKIA, s. r. o.
Adrosa: Sedmikráskova 2353/30
Provádzka:   llohovska cesLa 4!S, Nemclce
955 01 Topoľčany
Tel.: 038/532 21 03
Fax: 038/532 21 05
Mcb||: 0918/941 882, 0918/668 932
£-ma||: pematbrany@pematbrany.sk
Internet: www.pematbrany.sk
· Navrbcvan|o a roa||zác|a kucbynskýcb ||n|ok na m|oru
Názcv hrmy: Ing. Róbert Čvirik
MOZAIKA
Adrosa: Panónska cesta 4/A
851 04 Bratislava
Mcb||: 0918/373 024
£-ma||: info@kuchyneodcvirika.sk
Internet: www.kuchyneodcvirika.sk
· Výrcba a prodaj kczubcvýcb poc|,
kczubcvýcb poc| s výmonn|kcm, kczubcvýcb v|cz|ok
a stavobn|c
· Výrcba a prodaj po|otcvýcb kacb||
Názcv hrmy: HAAS+SOHN RUKOV,
s. r. o.
Adrosa: SNP 474
408 01 Rumburk
Tel.: +420/412 332 353
Fax: +420/412 332 345
£-ma||: odbyt@haassohn.com
Internet: www.haassohn-rukov.cz
Bajzova 11, 010 01 Žilina
Tel.: 041 – 763 12 67, 700 36 90, 700 36 91
Fax: 041 – 763 26 77
Mob.: 0905 427 402
e-mail: kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk
www.kniharstvogeorg.sk
p|ë0IIöt00ô p|Ip|ö0ö I1I 00 I0|0ôI0 01
IIöt 00 I0|0ôI0 01
pI00Iö|ë00ë töä0pIäy
Iëp0|ëIô, 0|0l0|y, p|0äpëkIy, köIë00ô|ë
äI000Iky, II0lë0ky, 00äp00. IIöt00I0y
0òkkë ö I00ë 0òI0y 01 ~ 09
ë8kI0II00ö 0òI0ö, |0t0ë !IIIë
0ö|I0 !pI|ôIö
0yäëkô0ö0Ië, 0Ië|00ö0Ië, I0ô!ö0Ië
Iök00ö0Ië, Iö0I000ö0Ië
· Zdv|bac|o zar|adon|a - výrcba a mcntáz
· Výtaby cscbnó a nák|adnó - výrcba a mcntáz
· 5|kmó scbcd|!tcvó p|c!|ny a sodacky - výrcba a mcntáz
· Zdv|báky pro to|osno pcst|bnutýcb - výrcba a mcntáz
Názcv hrmy: ARES, spol. s r. o.

Adrosa: Banšelova 4
821 04 Bratislava
Tel.: 02/48 20 45 46, 43 41 46 65
Fax: 02/48 20 45 28
£-ma||: ares@ares.sk
Internet: www.ares.sk
Aktuálne číslo
www.styldomuabytu.sk
t
i
e
ž

n
a
· Cr¿an|zátcr výstav a vo|trbcv
Názcv hrmy: AGROKOMPLEX –
VÝSTAVNÍCTVO NITRA
Adrosa: Výstavná 4
949 01 Nitra
Tel.: 037/657 22 01-4
Fax: 037/733 59 86
£-ma||: nabytok@agrokomplex.sk
Internet: www.agrokomplex.sk
Kúpte teraz kuchyňu
historicky najvýhodnejšie
Hráme čistú hru:
Každému návrh kuchyne v 3D nezáväzne a zadarmo!
A navyše:
Oresi vracia peniaze!
54x
13x
Porovnajte našu ponuku s konkurenciou!
Informácie o všetkých našich akciách získate v najbližšej predajni Oresi alebo na www.oresi.sk
Príklad: kuchyňa Pulita Sorano
akciová cena len 223 € za bm (s DPH)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful