2013 Telugu Panchangam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

16

ారం, ా క, బహ ళప ం, త

ద 11:32 am, ా

09:36 am, వర ం 02:45 pm-04:15 pm, ాహ

దుర హ రం 04:12 pm-04:56 pm, అమృత ాలం 11:41 pm-01:09 am (మర సట
మ ారం, ా క, బహ ళప ం, అమ ా ా 05:53 am (మర సట
pm, ాహ

ాహ

) , అను ా

ాలం 04:18 pm-05:44 pm,

)
05:26 am (మర సట

) , వర ం 11:22 am-12:49

ాలం 07:43 am-09:11 am, దుర హ రం 02:40 pm-03:23 pm, అమృత ాలం 08:06 pm-09:30 pm

మంగళ ారం, మ ర ర,

కప ం, ాద

02:33 am (మర సట

) , జ ా 02:52 am (మర సట

) , వర ం 10:27 am-11:55 am,

ాలం 02:54 pm-04:19 pm, దుర హ రం 10:44 pm-11:35 pm, అమృత ాలం 07:03 pm-08:25 pm

బ ధ ారం, మ ర ర,

కప ం,

య 11:05 pm, మ ల 12:08 am (మర సట

) , వర ం 10:43 pm-12:06 am, ాహ

ాలం 12:03

pm-01:27 pm, దుర హ రం 11:41 am-12:26 pm, అమృత ాలం 06:29 pm-07:53 pm
గర

ారం, మ ర ర,
) , ాహ

కప ం, త య 07:43 pm, ప

09:28 pm, వర ం 04:37 am (మర సట

) -06:03 am (మర సట

ాలం 01:28 pm-02:54 pm, దుర హ రం 02:42 pm-03:24 pm, అమృత ాలం 05:14 pm-06:37 pm

క ారం, మ ర ర,

కప ం, చ

04:26 pm, ఉత ా ా

05:30 am, వర ం 10:40 pm-12:06 am, ాహ

ాలం 10:37 am-12:01 pm,

దుర హ రం 12:24 pm-01:11 pm, అమృత ాలం 01:15 pm-02:40 pm

ారం, మ ర ర,

కప ం, పంచ

01:37 pm, శవణం 04:57 pm, వర ం 08:38 pm-10:07 pm, ాహ

దుర హ రం 07:09 am-07:54 am, అమృత ాలం 05:39 am (మర సట

ారం, మ ర ర,

కప ం, ష ీ 11:13 am, ధ

) -07:08 am (మర సట

ా 03:22 pm, వర ం 10:15 pm-11:47 pm, ాహ

ాలం 09:13 am-10:40 am,
)

ాలం 04:17 pm-05:44 pm,

దుర హ రం 04:15 pm-04:56 pm, అమృత ాలం
మ ారం, మ ర ర,

కప ం, సప

09:25 am, శత షం 02:19 pm, వర ం 08:39 pm-10:12 pm, ాహ

దుర హ రం 02:43 pm-03:28 pm, అమృత ాలం 06:05 am (మర సట
మంగళ ారం, మ ర ర,

కప ం, అష

08:15 am, ప

) -07:37 am (మర సట

ాలం 07:46 am-09:13 am,

)

ద 01:56 pm, వర ం 11:36 pm-01:13 am (మర సట

) , ాహ

ాలం

) -04:11 am (మర సట

),

02:55 pm-04:18 pm, దుర హ రం 10:49 pm-11:39 pm, అమృత ాలం
బ ధ ారం, మ ర ర,
ాహ
గర

కప ం, నవ

07:40 am, ఉత ా

ద 02:08 pm, వర ం 02:36 am (మర సట

ాలం 12:05 pm-01:29 pm, దుర హ రం 11:42 am-12:26 pm, అమృత ాలం 09:21 am-10:56 am
ారం, మ ర ర,

కప ం, దశ

07:44 am, వ 02:56 pm, వర ం , ాహ

ాలం 01:29 pm-02:56 pm, దుర హ రం 02:46

pm-03:27 pm, అమృత ాలం 12:27 pm-02:11 pm
క ారం, మ ర ర,

13

14

http://panchangam.telugu.ws

ాహ

కప ం, ఏ ాద 08:26 am, అ

04:16 pm, వర ం 02:34 am (మర సట

) -04:18 am (మర సట

),

ాలం 10:39 am-12:07 pm, దుర హ రం 12:27 pm-01:14 pm, అమృత ాలం 08:44 am-10:25 am
ారం, మ ర ర,

కప ం,

ద 09:31 am, భరణ 06:05 pm, వర ం , ాహ

ాలం 09:18 am-10:43 am, దుర హ రం 07:12

am-07:58 am, అమృత ాలం 12:56 pm-02:37 pm

ారం, మ ర ర,

కప ం, త

ద 11:01 am, కృ

ా 08:11 pm, వర ం 07:08 am-08:53 am, ాహ

ాలం 04:19 pm-05:48 pm,

దుర హ రం 04:14 pm-05:30 am, అమృత ాలం 05:33 pm-07:18 pm
మ ారం, మ ర ర,
ాహ

కప ం, చత ర 12:51 pm,

ణ 10:39 pm, వర ం 04:50 am (మర సట

) -06:36 am (మర సట

ాలం 07:53 am-09:19 am, దుర హ రం 02:46 pm-03:31 pm, అమృత ాలం 07:05 pm-08:51 pm

),

అమృత ాలం 02:50 am (మర సట శ ారం. మ ర ర. ాహ ). ా 08:10 pm. ాద ా 01:15 am (మర సట ) . బహ ళప ం. అమృత ాలం 03:27 pm-05:16 pm 23 24 http://panchangam. ష ీ 05:17 am (మర సట ాహ ) -04:37 am (మర సట ాలం 10:46 am-12:08 ాలం 09:19 am-10:44 am. దుర హ రం 02:51 pm-03:32 pm. మ ర ర. దుర హ రం 07:16 am-07:59 am. అమృత ాలం 02:20 pm-04:01 pm 07:46 am. ప నర సు . దుర హ రం 02:52 pm-03:40 pm. హస 08:33 pm. వర ం 04:37 am (మర సట ) -06:15 am (మర సట ). దుర హ రం 12:34 pm-01:16 pm. బహ ళప ం.ప ా ాల 05:51 pm. దుర హ రం 12:37 pm-01:20 pm. దుర హ రం 10:53 pm-11:43 pm. ాలం 04:26 pm-05:48 pm. ాహ pm. అను ా 04:43 pm. వర ం 02:15 am (మర సట ) -03:50 am (మర సట ). జ ా 02:08 pm. త య 10:24 pm. ాహ 03:18 am (మర సట శ ారం. మ ర ర. ప ష 05:30 am. 06:47 am. అమృత ాలం 04:20 am (మర సట ) -06:09 am (మర సట ాలం 01:35 pm-02:59 pm. వర ం 10:40 am-12:28 pm. వర ం 12:24 am-02:08 am (మర సట మ ారం. అమృత ాలం 05:34 am (మర సట ) -06:59 am (మర సట ాలం 07:59 ) ాలం 03:06 pm-04:28 pm. వర ం 01:32 am (మర సట ) -03:18 am (మర సట ). 08:47 pm. దుర హ రం ) . మ ర ర. అమృత ాలం 10:29 am-11:59 am మ ారం. అమృత ాలం 11:08 am-12:55 pm మంగళ ారం. బహ ళప ం. అమృత ాలం 10:51 am-12:37 pm ) . మఘ 03:33 pm. బహ ళప ం. దుర హ రం 04:17 pm-05:03 pm. ప నర సు 07:01 am. ప pm. మ ర ర. 25 26 29 30 31 మ 02:59 pm. బహ ళప ం. త ద 12:01 am. ఆ ా 04:08 am (మర సట ) . పంచ ) . వర ం 10:27 pm-11:57 pm. బహ ళప ం. అమృత ాలం 06:17 am (మర సట ) -07:42 am (మర సట మంగళ ారం. ఉత ా ాల 07:33 pm. ాఖ 06:48 pm. దుర హ రం 02:50 pm-03:36 pm.telugu. బహ ళప ం. చ ాహ ఆ 12:53 am (మర సట ారం. వర ం . వర ం 02:13 am (మర సట ాలం 03:03 pm-04:25 pm. మ ర ర. ాహ ాహ ). దుర హ రం 07:17 am-08:06 am. సప గర ). బహ ళప ం. మ ర ర. య 07:49 pm. వర ం 05:35 pm-07:20 pm.ఆ ాలం 07:55 am-09:22 am. వర ం 04:03 pm-05:50 pm. ాహ ాలం 02:59 pm-04:20 05:21 pm. . ద 03:03 am (మర సట ). బహ ళప ం. దుర హ రం 04:25 pm-05:09 pm. అమృత ాలం 12:54 pm-02:42 pm బ ధ ారం. ాహ దుర హ రం 02:46 pm-03:32 pm. బహ ళప ం. ాలం 10:46 am-12:10 pm. బహ ళప ం. బహ ళప ం. బహ ళప ం. మ ర ర. అష ) . మ ర ర.2013 Telugu Panchangam 17 18 19 20 21 22 మంగళ ారం. అమృత ాలం (మర సట 27 28 కప ం. వర ం 12:20 am-02:08 am (మర సట ).ws ) . మ ర ర. ాహ ాలం 12:10 pm-01:33 pm. వర ం 04:18 am (మర సట ) -06:01 am (మర సట 07:39 am. ) క ారం. మ ర ర. దుర హ రం 11:49 am-12:35 pm. సప ాహ ) ) . ాహ 10:58 pm-11:48 pm. అమృత ాలం 11:50 am-01:33 pm క ారం. అమృత ాలం 02:19 pm-03:55 pm ారం. వర ం 09:43 pm-11:12 pm. అమృత ాలం 04:54 pm-06:44 pm గర ారం. మ ర ర. బహ ళప ం. చత ర 08:31 pm. ాహ am-09:23 am. ాలం 01:39 pm-03:03 pm. మ ర ర. ాహ ాలం 04:26 pm-05:54 pm. అమృత ాలం 11:36 am-01:08 pm ారం. నవ ాహ ా 12:54 pm. ఏ ాద 05:21 am (మర సట (మర సట ఆ ) -04:04 am ాలం 12:09 pm-01:38 pm. దుర హ రం 10:56 pm-11:44 pm. దుర హ రం 11:46 am-12:29 pm. మృగ బ ధ ారం. మ ర ర. వర ం . మ ర ర. వర ం 01:28 am (మర సట ) -02:58 am ాలం 09:23 am-10:49 am.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful