Când şi cum se face tratamentul anti-Helicobacter pylori în gastrita cronică Cuprins 1. Introducere 2.

Gastrita cronică autoimună (tip A) 3. Gastrita cronică bacteriană (tip B) 4. Gastrita cronică chimică (tip C) 5. Conclu ii 6. Câte!a scheme terapeutice indicate în eradicarea infec"iei cu Helicobacter pylori Introducere De la (re)descoperirea sa în 1983 de către Warren şi Marshall rol!l Helicobacter pylori în "astroenterolo"ia !#ană a $ost tot #ai #!lt l!at în considera%ie ast$el înc&t în #o#ent!l de $a%ă e'istă s!$iciente date statistic(epide#iolo"ice şi e'peri#entale care do)edesc i#plicarea acest!i "er#ene în di)erse a$ec%i!ni di"esti)e* "astrita cronică !lcer!l peptic dispepsia non(!lceroasă carcino#!l "astric li#$o#!l "astric chiar cancer!l colonic. +e$eritor la "astrita cronică rol!l Helicobacter pylori este incontesta,il at&t în "astrita cronică tip -(a!toi#!nă (#ai ales în stadiile ini%iale) c&t şi în cea tip .( ,acteriană (#ai ales în această $or#ă în care Helicobacter pylori este considerat $actor!l etiolo"ic #a/or $iind i0olat d!pă di)erşi a!tori în 12(1223 din ca0!ri) şi în "astrita tip 4(chi#ică în care in$ec%ia c! Helicobacter pylori poten%ea0ă ac%i!nea noci)ă a re$l!at!l!i d!odeno(,iliar #edica#entelor (în special antiin$la#atoarele steroidiene şi nesteroidiene) ori alcool!l!i. -)&nd în )edere că inciden%a "astritei cronice este $oarte #are în cadr!l pop!la%iei "enerale pro,le#a eradicării in$ec%iei c! Helicobacter pylori este !n aspect de sănătate p!,lică at&t din p!nct!l de )edere al n!#ăr!l!i de ca0!ri c&t şi din p!nct de )edere econo#ic %in&nd sea#a că trata#ent!l este e$icace doar dacă se aplică sche#e terape!tice care incl!d do!ă trei sa! patr! #edica#ente c! pre% de cost relati) ridicat ele#ent $oarte i#portant a)&nd in )edere că $rec)en%a in$ec%iei c! Helicobacter pylori se corelea0ă c! !n stat!s socio(econo#ic #ai red!s. 5ecesitatea eradicării in$ec%iei c! Helicobacter pylori re0!ltă din !r#ărirea e)ol!%iei di)erselor tip!ri de "astrită cronică. #napoi la cuprins Gastrita cronică autoimună (tip A) 6oarte posi,il că #o#ent!l ini%ial al proces!l!i a!toi#!n este repre0entat de in$ec%ia c! Helicobacter pylori care deter#ină le0i!ni s!per$iciale de "astrită la ni)el!l $orni'!l!i7corp!l!i "astric care s!nt deseori asociate c! le0i!ni de "astrită antrală. 8ersisten%a in$ec%iei şi a ele#entelor de acti)itate in$la#atorie (in$iltrat c! poli#or$on!cleare) la ni)el!l #!coasei "astrice d!ce la atro$ia acesteia. 9)ol!%ia spre atro$ie este a#pli$icată de ini%ierea la !n #o#ent dat datorită !nor ca!0e încă ins!$icient preci0ate a !nor #ecanis#e i#!ne şi !lterior a!toi#!ne care d!c la apari%ia anticorpilor anti(cel!lă parietală şi anti($actor intrinsec care în cele din !r#ă a!toîntre%in proces!l in$la#ator şi e)ol!%ia spre atro$ie "astrică independent de in$ec%ia c! Helicobacter pylori "er#ene care dispare !lterior de la ni)el!l corp!l!i "astric datorită

De ase#enea se prod!ce o scădere treptată a titr!l!i de i#!no"lo.ine c! in$ec%ia c! Helicobacter pylori.!line .12) şi cancer "astric (6i".lastică (prin de$icit de a.ni%ial "astrita cronică este s!per$icială şi li#itată la antr!.acteriene.%ia $ier!l!i) ane#ie #e"alo.#edi!l!i de)enit inospitalier (aclorhidrie #etapla0ie intestinală).!l.il că persisten%a Helicobacter pylori în antr!l piloric în ca0 de "astrită antrală asociată celei corporeale /oacă !n rol în a#pli$icarea #ecanis#elor i#!ne şi a!toi#!ne #oti) pentr! care eradicarea in$ec%iei se i#p!ne. Dacă in$ec%ia se perpet!ea0ă în ti#p pe l&n"ă in$iltrat!l "ran!locitar apar a"re"ate li#$oide în la#ina proprie a #!coasei ase#ănătoare $olic!lilor li#$oi0i (plăcilor Peyer) de la ni)el!l intestin!l!i s!. .acteriene a antr!l!i. =e)eritatea le0i!nilor este in$l!en%ată de "rad!l pol!ării . #napoi la cuprins Gastrita cronică bacteriană (tip B) +ol!l Helicobacter pylori în etiolo"ia "astritei cronice tip . Men%inerea proces!l!i in$la#ator deter#ină pro"resi!nea atro$iei #!coase şi apari%ia #etapla0iei intestinale care se e'tinde treptat în paralel c! re#isi!nea coloni0ării .%ie a )ita#inei . -$ectarea #!coasei "astrice o'intice d!ce în ti#p la instalarea hipo7aclorhidriei #aldi"estiei #ala.acteriană a . 1). 8ro.ar !nde Helicobacter pylori se "re$ea0ă în ariile de #etapla0ie "astrică $iind . 9radicarea in$ec%iei c! Helicobacter pylori deşi n! in$l!en%ea0ă prin ea însăşi re#isi!nea le0i!nilor ire)ersi. <astrita cronică antrală repre0intă s!rsa de pol!are .sor. este incontesta. -cest "est terape!tic ar p!tea să înt&r0ie e)ol!%ia "astritei a!toi#!ne (datorită atro$iei cel!lelor principale şi parietale) spre aclorhidrie ane#ie $eripri)ă (prin #ala. +e0!ltă din cele pre0entate că trata#ent!l antiin$ec%ios este indicat în orice etapă e)ol!ti)ă a "astritei cronice deoarece î#piedică e'tinderea le0i!nilor in$la#atorii sa! apari%ia altor a$ec%i!ni di"esti)e $a)ori0ate de "astrita cronică c!# s!nt* ulcerul duodenal care se asocia0ă c! "astrita cronică în ?923 din ca0!ri.ile (atro$ia #!coasei o'intice şi neo'intice #etapla0ia intestinală constit!irea le0i!nilor neopla0ice) d!ce la dispari%ia si#pto#elor la #a/oritatea pacien%ilor (e'istă însă şi a!tori care s!s%in că si#pto#ele n! s!nt corelate c! pre0en%a şi "rad!l in$ectării c! Helicobacter pylori) la a#eliorarea secre%iei acide şi de "astrină la #odi$icarea "rosi#ii pli!rilor prec!# şi la dispari%ia in$iltrat!l!i c! poli#or$on!cleare (relati) rapid d!pă eradicare) şi li#$ocite (#ai lent).!l!i şi d!oden!l!i post.a.sor.sor.il. 6olic!lii "astrici se hiperpla0ia0ă dependent de "rad!l şi d!rata coloni0ării sto#ac!l!i c! Helicobacter pylori şi pot sta la ori"inea de0)oltării !n!i li#$o# "astric non(hod">inian pri#ar deri)at din %es!t!l li#$oid al #!coasei "astrice (Mucosa Associated Lymphoid Tissue-lymphoma).!l.%iei ane#iei pernicioase etc. 8rin persisten%a in$ec%iei le0i!nile se e'tind at&t în pro$!n0i#e ("astrită atro$ică) dar şi în s!pra$a%ă spre corp!l "astric.acteriene) sa! poate e)ol!a spre o "astrită cronică: persisten%a in$ec%iei c! apari%ia "astritei cronice: persisten%a in$ec%iei $ără consecin%e histopatolo"ice (p!rtători sănătoşi de Helicobacter pylori). <rad!l de acti)itate al "astritei se corelea0ă $oarte .%ire."< anti(Helicobacter pylori. 8e #ăs!ra înloc!irii epiteli!l!i "astric c! epiteli! intestinal sporeşte risc!l onco"en care este propor%ional c! #ări#ea ariilor de #etapla0ie intestinală. 8ri#oin$ec%ia c! Helicobacter pylori poate să e)ol!e0e în !r#ătoarele #od!ri* de0)oltarea "astritei ac!te care se poate )indeca (c! sa! $ără eradicarea in$ec%iei .

ulcerul gastric este asociat c! "astrită antrală sa!7şi corporeală în ?123 din ca0!ri. 6oarte pro. 9'istă a!tori care s!s%in că eradicarea in$ec%iei are e$ect $a)ora. carcinoidul gastric poate $i consecin%a aclorhidriei persistente care se înre"istrea0ă în atro$ia corp!l!i "astric (0onele acido(secretorii) ceea ce deter#ină hipersecre%ia "astrinică şi hiperpla0ia cel!lelor enterocro#a$ine c! de0)oltarea carcinoid!l!i.il că Helicobacter pylori in$l!en%ea0ă în a$ara secre%iei de "astrină şi sinte0a respecti) eli.i#plicat în !lcero"ene0ă (t!lpinile c! "enă cag A).il dar n! o.erarea locală a altor hor#oni di"esti)i (de e'e#pl! so#atostatina la ni)el!l cel!lelor D antrale). bulbita şi duodenita nespecifică pot $i prod!se de in$ectarea ariilor de #etapla0ie "astrică c! Helicobacter pylori pro)enit din re0er)or!l antral.a. adenocarcinomul colonic. @lcer!l "astric Helicobacter pylori(po0iti) poate $i "i"ant (caracteristic) şi are aceleaşi trăsăt!ri clinico(e)ol!ti)e ca şi !lcer!l d!odenal Helicobacter pylori(po0iti). 8e de altă parte in$la#a%ia cronică între%in!tă de Helicobacter pylori $a)ori0ea0ă consec!ti) le0i!nilor epiteliale proli$erarea cel!lelor ste# la ni)el!l cărora apar #!ta%ii ind!se de radicalii li. la tineri (în /!r!l )&rstei de 22 ani) in$ec%ia e)ol!ea0ă de re"!lă spre "astrită antrală atro$ică şi apoi spre !lcer peptic (secre%ie acidă )aria.eri (apăr!%i în c!rs!l reac%iilor in$la#atorii) sa!7şi de nitro0a#ine a căror concentra%ie este cresc!tă în s!c!l "astric $ie datorită scăderii ni)el!l!i )ita#inei 4 ($actor antionco"en local şi "eneral) $ie datorită hipoclorhidriei ind!se de ase#enea de Helicobacter pylori.!rări n!tri%ionale. Mai #!lte st!dii ia! în !lti#ii ani în considera%ie rol!l Helicobacter pylori în proces!l de onco"ene0ă colo(rectală (6i".li"atori! p&nă la atro$ie) este înso%ită de secre%ie acidă nor#ală ori cresc!tă şi e)ol!ea0ă în $inal spre !lcer "astric şi d!odenal. -ceaste entită%i constit!ie le0i!ni pre#er"ătoare !lcer!l!i d!odenal. An $inal aceşti pacien%i e)ol!ea0ă spre !lcer d!odenal sa! "astric şi relati) $rec)ent spre cancer "astric de tip intestinal (cei c! pan"astrită atro$ică se)eră şi red!cerea secre%iei acide). 8acien%ii la care in$ec%ia c! Helicobacter pylori persistă d!pă cicatri0area crater!l!i a! de ase#enea o rată #are de rec!ren%ă a !lcer!l!i.ilă) şi #ai rar spre pan"astrită se)eră (asociată c! anaciditate) şi !lterior spre cancer "astric de tip intestinal. adenocarcinomul gastric pare a $i etapa $inală a in$ectării sto#ac!l!i c! Helicobacter pylori (6i". . 3). 2). @lceroşii c! "astrită antrală Helicobacter pylori(po0iti)ă a! e)ol!%ie prel!n"ită (si#pto#ele persistă #!lt ti#p cicatri0area le0i!nii este înt&r0iată) răsp!nd deseori nesatis$ăcător la trata#ent şi de0)oltă #ai $rec)ent co#plica%ii. 9)ol!%ia "astritei Helicobacter pylori(po0iti)ă depinde de )&rsta la care se prod!ce conta#inarea sto#ac!l!i* la copii (în /!r!l )&rstei de 5 ani) in$ec%ia persistentă c! Helicobacter pylori a$ectea0ă $ie antr!l $ie tot sto#ac!l (de cele #ai #!lte ori) e)ol!&nd spre "astrită atro$ică asociată sa! n! c! scăderea secre%iei "astrice şi t!l. MALT-limfomul gastric apare în 0onele #!coasei "astrice !nde se constit!ie in$iltrat in$la#ator li#$ocitar le0i!ne $a)ori0ată de persisten%a "astritei şi sti#!lării anti"enice s!r)enite în !r#a pop!lării sto#ac!l!i c! Helicobacter pylori. la )&rstnici (în /!r!l )&rstei de 52 ani) conta#inarea sto#ac!l!i a$ectea0ă #ai ales antr!l "astric (posi.il at&t as!pra "astritei c&t şi în ca0!l acestei $or#e histolo"ice de li#$o# "astric.

ser)ă i#plica%iile in$ec%iei şi "astritei c! Helicobacter pylori as!pra calită%ii )ie%ii pacien%ilor prec!# şi as!pra stării de sănătate a acestora.el!l . 4hiar şi în aceste condi%ii trata#ent!l speci$ic este o.lică a cărei re0ol)are pres!p!ne în pri#!l r&nd #ăs!ri pro$ilactice s!s%in!te.ser)ă #ai ales în stadiile ini%iale deoarece $actorii de a"resi!ne chi#ică într(o an!#ită concentra%ie şi d!pă o an!#ită perioadă de ti#p necesară constit!irii le0i!nilor de atro$ie "astrică şi7sa! #etapla0ie intestinală a! e$ect li#itant as!pra in$ec%iei c! Helicobacter pylori.222 D7an de )ia%ă sal)ată s!nt i#posi. De ase#enea se )a .ilită%i e)ol!ti)e (!nele chiar c! risc )ital) in$ec%ia c! Helicobacter pylori repre0intă o pro. prec!# şi $apt!l că sche#ele terape!tice act!ale incl!d #ai #!lte #edica#ente.oala a$ectea0ă "r!pele c! !n ni)el i"ienic şi socio(econo#ic #ai red!s. Cdată depistată "astrita Helicobacter pylori(po0iti)ă a)&nd în )edere toate consecin%ele #ai s!s pre0entate este necesar !n trata#ent anti(in$ec%ios corect al t!t!ror ca0!rilor (Ba.le#ă de sănătate p!.).stan%e chi#ice este $a)ori0ată şi de in$ec%ia c! Helicobacter pylori. =iner"is#!l dintre Helicobacter pylori şi a"en%ii chi#ici se o. An aşteptarea !n!i )accin anti(Helicobacter pylori e$icace sin"!rele #ăs!ri aplica.iliari #edica#ente alcool) dar e$ect!l acestora este poten%at de orice $actor care di#in!ă re0isten%a #!coasei "astrice deci ac%i!nea acestor s!.il de s!portat at&t de siste#!l instit!%ional c&t şi de #a/oritatea indi)i0ilor %in&nd sea#a că datorită partic!larită%ilor de trans#itere . #napoi la cuprins Conclu ii Din cele pre0entate se o.acteriene a sto#ac!l!i în ser!l pacien%ilor persistă anticorpi anti(Helicobacter pylori aspect ce s!"erea0ă persisten%a in$ec%iei în 0onele neatro$ice.ile în #o#ent!l de $a%ă s!nt cele care se adresea0ă î#. este in$l!en%ată şi de ac%i!nea con/!"ată a !nor $actori de #edi! (speci$ici $iecărei a$ec%i!ni în parte) al căror rol este doar par%ial preci0at în pre0ent.il pentr! Helicobacter pylori ceea ce ar p!tea d!ce la re#isi!nea coloni0ării . Bratarea in$ec%iei c! Helicobacter pylori a#eliorea0ă deci citoprotec%ia "astrică şi sporeşte prin aceasta re0isten%a sto#ac!l!i la a"resi!ni chi#ice.!nătă%irii standard!l!i socio(econo#ic şi ni)el!l!i sanitar( i"ienic al pop!la%iei. #napoi la cuprins Gastrita cronică chimică (tip C) An ca0!l acestei $or#e etiolo"ice apari%ia le0i!nilor #!coase este consecin%a ac%i!nii !nor a"en%i noci)i (constit!en%i d!odeno(. Datorită inciden%ei #ari prec!# şi a )ariatelor posi.522(25. An condi%iile %ării noastre aceste chelt!ieli care pot atin"e 2.olii are !n cost i#ediat relati) #are (c! toate că este per$ect /!sti$icat pe ter#en l!n") a)&nd în )edere chelt!ielile necesare pentr! depistarea in$ec%iei sa! pentr! control!l e$icacită%ii terape!tice. Din păcate însă trata#ent!l corect al .An a$ară de )&rsta şi d!rata coloni0ării sto#ac!l!i e)ol!%ia "astritei de tip .li"atori! dacă in$ec%ia c! Helicobacter pylori este depistată în pri#a parte a )ie%ii #ai ales la copii şi tineri prec!# şi la si#pto#atici sa! at!nci c&nd atro$ia #!coasei este e'tinsă ori se depistea0ă arii de #etapla0ie şi7sa! displa0ie epitelială. Deşi 0onele atro$ice sa! c! #etapla0ie intestinală n! constit!ie !n #edi! $a)ora.

indica trata#ent anti. #napoi la cuprins Cop$right % &edicina &odernă '(()* +./ Tabelul I: Câteva scheme terapeutice indicate în eradicarea infecţiei cu Helicobacter pylori 1 Omeprazol 1 x 40 mg/zi 7 zile 2 SBC1 4 x 120 mg/zi 28 zile 3 Amoxicilină 3 x 37 mg/zi 28 zile Eradicare 14% 8% 24% .iotic şi la cei care c!#!lea0ă #ai #!l%i $actori de risc onco"en* sto#ac operat polipi adeno#atoşi ereditate etc. --.

ci!ra! de .i+m)! coloidal #e!ronidazol 4 x 2 0 mg/zi 7'14 zile #e!ronidazol 4 x 2 0 mg/zi 7'14 zile #e!ronidazol 4 x 2 0 mg/zi #e!ronidazol 3 x 00 mg/zi 14 zile #e!ronidazol 3 x 00 mg/zi )l!imele 14 zile #e!ronidazol 3 x 400 mg/zi 28 zile #e!ronidazol 3 x 2 0 mg/zi 4 zile #e!ronidazol 2 x 400 mg/zi 14 zile #e!ronidazol 4 x 2 0 mg/zi 14 zile #e!ronidazol 4 x 2 0 mg/zi '7 zile .4 Omeprazol 2 x 20 mg/zi 14 zile Omeprazol 1 x 40 mg/zi 14 zile " 7 8 $ 10 11 Clari!romicină 2 x 00 mg/zi 14 zile Amoxicilină 4 x 00 mg/zi 14 zile Clari!romicină 3 x 00 mg/zi 14 zile Amoxicilină 3 x 00 mg/zi 14 zile #e!ronidazol 3 x 400 mg/zi 14 zile #e!ronidazol 3 x 400 mg/zi 14 zile %inidazol 2 x 00 mg/zi 10 zile 11% 82% 80% SBC 4 x 120 mg/zi 28 zile SBC 2 x 240 mg/zi 28 zile SBC 2 x 240 mg/zi 14 zile SBC 4 x 120 mg/zi " zile SBC 4 x 120 mg/zi 14 zile "3% 8"% 80% 78% "$% $2% $0% 8 % $4% SBC 4 x 120 mg/zi 7 zile SBC 4 x 120 mg/zi 28 zile SBC 4 x 120 mg/zi 28 zile SBC 2 x 240 mg/zi 4 zile SBC 4 x 120 mg/zi 14 zile SBC 4 x 120 mg/zi 14 zile SBC 4 x 120 mg/zi 7 zile ""% 8 % $0% $1% $4% $3% 84% Clari!romicină 4 x 2 0 mg/zi 14 zile 12 &amo!idină Amoxicilină 2 x 20 mg/zi 4 x 00 mg/zi 7'14 zile 7'14 zile 13 (ani!idină Amoxicilină 2 x 1 0 mg/zi 4 x 00 mg/zi 7'14 zile 7'14 zile 14 (ani!idină %e!raciclină 2 x 1 0 mg/zi 4 x 00 mg/zi 1 Omeprazol Amoxicilină 1 x 20 mg/zi 3 x 1000 mg/zi 28 zile 14 zile 1" Omeprazol Clari!romicină 2 x 20 mg/zi 4 x 2 0 mg/zi 7 zile 7 zile 17 Amoxicilină 3 x 37 mg/zi 28 zile 18 Amoxicilină 3 x 2 0 mg/zi 28 zile 1$ Amoxicilină 3 x 1000 mg/zi 4 zile 20 %e!raciclină 4 x 00 mg/zi 14 zile 21 &amo!idină %e!raciclină 2 x 20 mg/zi 4 x 00 mg/zi 14 zile 14 zile 22 Omeprazol Amoxicilină 2 x 20 mg/zi 4 x 00 mg/zi 28 zile 7 zile 1 'SBC * +).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful