You are on page 1of 1

PRESSUPOST

Watt, 131 local


08224 Terrassa
NÚM.:
- Barcelona
20091008/03
sis.comercial@yahoo.es
DATA: 08/10/2009
ACTE:
678 703
SONORITZACIÓ
448
SORTIDA DEL MATERIAL: 21/10/2009
DEVOLUCIÓ DEL MATERIAL: 21/10/2009
Serveis d´Il.luminació i So SIS, SL DEMANAT PER: Cristian Sánchez
Polígon Industrial Can Petit UAB - Edifici d´Estudiants
Puigbarral, 34 C Facultat de Comunicació
08227 Terrassa - Barcelona
sis@sisbcn.es - www.sisbcn.es
93 733 86 80 - 664 480 349

Quantitat Descripció material Dies

1 Sonorització segons es detalla: 1 625,00 €


4.000w PA d&b
Taula Digital YAMAHA 01V96 2
4 Monitors
Microfonia necessaria
1 Tècnic per a muntatge i bolo

12 Tarimes 2x1 (Escenari 6x4) 1 144,00 €

BASE IMPOSABLE 769,00 €


IVA 16% 123,04 €
TOTAL 892,04 €
* Aquest pressupost inclou unicament el que és detalla.
* L´aceptació del pressupost esta subjecta a la disponibilitat del material.
* El pressupost no es considerarà aceptat fins que hi siguin tots els fulls
degudament segellats i signats remesos a les nostres oficines via Fax o e-mail.
*En cas de suspensió per causa de força major (pluja, ventada, etc.)
es cobrarà el 100% de l´import del pressupost.
*FORMA DE PAGAMENT: TRANSFERÈNCIA BANCARIA - CAIXA CATALUNYA 2013 0145 79 0201247351

CONFORME