udnije od Fantazije

Dr. Albert D. Pastore Phd. SADR AJ INTERNET VERZIJA
originalna verzija teksta "Stranger Than Fiction" prenesena sa:
http://www.apfn.org/apfn/WTC_STF.htm

1-vo POGLAVLJE: UVOD 2-go POGLAVLJE: Veseli Izraelci 3- e POGLAVLJE: Cionizam i Prvi Svjetski Rat 4-to POGLAVLJE: Cionizam i Drugi Svjetski Rat 5-to POGLAVLJE: Do ao red i na Veliku Britaniju da bude prevarena 6-to POGLAVLJE: Amerika postaje glavna cionisti ka prostitutka 7-mo POGLAVLJE: Cionisti ka struktura mo i u Americi 8-mo POGLAVLJE: Mesar Sharon 9-to POGLAVLJE: Prethodna upozorenja 10-to POGLAVLJE: Ples 11-tog septembra 11-to POGLAVLJE: Ko je stvarno pilotirao onim avionima? 12-to POGLAVLJE: Ko je obezbjedio za titni paravan za Operaciju 09-11? 13-to POGLAVLJE: Misteriozni kolaps tornjeva STC-a i zgrade br. 7 14-to POGLAVLJE: uda (jevrejskog) praznika Pasha 15-to POGLAVLJE: La na optu ba Bin Ladena 16-to POGLAVLJE: Stotine Mossad-ovih agenata divljaju po Americi! 17-to POGLAVLJE: Uzbunjiva i, Uzbunjiva i, Uzbunjiva i 18-to POGLAVLJE: Fox-manovi najpoznatiji lakeji 19-to POGLAVLJE: Antraks pisma: Jo jedna la na optu ba Arapa 20-to POGLAVLJE: Pra enje la nih tragova: Deduktivna logika otkriva prave vinovnike 21-vo POGLAVLJE: Cionisti poku avaju da navedu Ameriku na Tre i Svjetski Rat 22-go POGLAVLJE: Da li Amerika postaje policijska dr ava? 23- e POGLAVLJE: Zavr ni argumenti

udnije od Fantazije
Prvo Poglavlje Uvod Dame i gospodo porotnici, stari gr ki filozof Sokrat u io je svoje u enike da se u potragu za istinom mo e krenuti samo onda kad se dovede u pitanje i analizira svako

vjerovanje kojeg smo se do tada vrsto dr ali. Ako odre eno vjerovanje pro e sve testove evidencije, dedukcije i logike onda ono mo e da bude zadr ano. A ako ne, onda se ono mora odbaciti a mislilac se mora tako e da zapita za to je on do tada vjerovao tako, kao i ko ili ta ga je i za to navelo na to. Nimalo ne iznena uje to se ovakav na in u enja nimalo nije svidjeo vladaju oj eliti Gr ke dr ave. Mnogi politi ki lideri oduvijek su poku avali da zavaravaju narodne mase iz raznoraznih ³dobrih´ i ³lo ih´ razloga. Sokratu se sudilo za subverziju i korupciju omladine. Nakon toga natjerali su ga da popije a u otrova i tako si oduzme ivot. Nikada nije bilo lako onima koji su nezavisno razmi ljali! Danas, na vladaju i kompleks vlade i medija ne ubija one koji tragaju za istinom (dodu e, jo uvijek ne). Oni ih jednostavno etiketiraju ekstremistima ili paranoicima, a usput im uni te kako karijeru, tako i reputaciju. Za mnoge je jedna takva sudbina gora nego popiti a u otrova. Svaka informacija na koju ete nai i u ovom nau nom radu mo e se veoma lako verificirati. Ovaj dokument predstavlja 12 mjes eci pa ljivog i mukotrpnog istra ivanja, detaljnih analiza, verifikacije izvora i logi ke dedukcije. Svaki doga aj i navod predstavljen ovdje, stopostotno je ta an. Tu je navedeno I preko 250 fusnota i ja bih elio da vas ohrabrim da ih sami istra ite i v erifikujete. Ova Internet verzija dokumenta omogu iti e vam da brzo provjerite svaku od referenci koje su navedene na kraju dokumenta, tako sto ete jednostavno kliknuti na link. Ostale reference mo ete jednostavno potra iti preko Google.com. ili Yahoo vebsajta. Zbog veoma dobro organizovanih napora da se zata kaju ovi podaci, neki od linkova misteriozno i ezavaju ak i ovog momenta kad pri am o tome. Na sre u, mnogi vebsajtovi su ve pokupili dobar dio tih informacija i tako ih za titili od cenzure. Ako neki linkovi ne budu funkcionisali, jos uvijek e te mo i da nadjete orginalne tekstove koriste i Google. Ovi linkovi e vas odvesti do vijesti koje su objavile poznate informativne agencije iz cijelog svijeta a otvori e i vrata svijeta znanja i informacija koje su do sada bile sakrivene od vas. Kad sam kompletirao ovaj rad, namjerno sam koristio to je mogu e vi e vijesti od oficijalnih nacionalnih i internacionalnih agencija (CBS, ABC, NBC, CNN, FOX News, Washington Post, New York Times, Time, Newswee k, Jerusalem Post, Ha'Aretz (Israel), PBS, BBC, London Telegraph, etc., kao i nekih od lokalnih americkih novina i televizijskih stanica.) Nisam htio da dopustim onima koji prate zvani ne medije da me optu e kako sam koristio ³dubiozne´ izvore informisanja. Na in na koji se ove neobi ne vijesti pojavljuju uvijek je skoro isti. Prvo neki radoznali reporter, neke od ve ih medijskih agencija, objavi eksplozivnu vijest. Onda nakon to se pri a pojavila na medijskoj sceni, oni koji se nalaze na vrhu e je brzo zapaziti i odmah odstraniti, kako ne bi dobila ve i publicitet. U nekim slu ajevima to se ini pomo u najobi nije cenzure, dok u drugim, pri a se pusti da ³odumre´ time to se vi e ni ta na tu temu ne pominje. Neprestano ponavljanje je baza usp je nog reklamiranja i marketinga, stoga pri a koja je objavljena samo jedanput ili dvaput, bez obzira koliko senzacionalna, brzo e i eznuti iz memorije publike, prije nego to bude u stanju da ostavi jak i dugotrajan utisak. Samo pomo u svakodnevnog pre kopavanja i analiziranja gomile vijesti i podataka, uspio sam da prona em i izvadim ove ³bisere´ iz ³pra ine´ i organizujem ih u jedan koherentan uzorak i logi an dokazni materijal. Sa samo malo zdrave logike i uz nekoliko klikova pomo u mi a Google i Yaho o e omoguciti svakome ko je imalo radoznao da postane erlok Holms. Ovaj materijal nije izraz mojih li nih stavova, nego skup zata kanih nepobitnih injenica, doga aja i navoda, koje same, kad se skupe na jednom mjestu, dovode do svojih vlastitih zaklju a ka. Sklapaju i ovaj moj istra iva ki rad u jednu sekvencijalnu i logi nu formu, neprestano sam se trudio da svaki djeli informacije potvrdim ne samo jednom, nego dva, tri pa i vi e puta. Sve dubiozne

podatke koje nisam sam mogao da verificiram, ja sam odb acio. Pa ljiv italac shvatiti da ovaj materijal zadovoljava sve standarde najozbiljnijeg nau nog rada.

e

Ako svaku od ovih pri a, navoda ili doga aja uzmemo u obzir samo individualno, I u tom slu aju one e da zaintrigiraju itaoca i isprovociraju ga na razmi ljanje. Na kolektivnoj bazi, ovo brdo injenica e da nam odslika jednu istinu, koja e biti u stanju da potrese i najskepti nijeg itaoca. Postoje naravno i oni koji su popustili pod uticajem televizijskih i drugih eksperata i pali u hipnoti ki trans, jer smatraju ove za autoritete kojima treba vjerovati. Nenaviknutim na to da sami razmi ljaju svojom glavom, ne postoji istina koja mo e da naru i njihova predubje enja i kondicionirane reakcije. Takvi e ak negirati i ono to vide svojim vlastitim o ima. Individue koje su tako kondicionirane mogu samo da kao papagaji ponavljaju mi ljenja koja su im sugestijama spolja, implantirana u njihovu svijest. Posljedica toga je da su milioni mozgova Amerikanaca danas reducirani na intelektualni nivo jednog CD plejera koji vrti jedan implantirani disk, dizajniran od vanjskih sila kojih ovaj uop te nije ni svjestan. Oni onda postaju rtve psiholo kog stanja poznatog kao ³Leming Sindrom´. Leminzi su mali glodari poznati po tome to prate jedan drugog kad se strovaljuju sa planinskih litica u ambis. Lemingarstvo je jedan podmukli psihi ki fenomen koji je prisutan kod ve ine sisara, a mo e se primjetiti kako kod obi nih ljudi tako i kod najobrazovanije intelektualne elite. Lemingarstvo nije intelektualni fenomen ± nego psiholo ki, i zbog toga ni jedna socio ekonomska klasa nije uspjela da ostane imuna njegovom zadavljuju em efektu. Univerzitetski profesor mo e da bude leming isto toliko koliko i modom opsjednuta tinej erka. Prvi slijepo prati posljednju teoriju ko ja je ³u trendu´, dok ova druga samo prati posljednji modni stil. Da li ima neke razlike? Nijedno od njih dvoje ne mo e da se odbrani od sile prirode. Sila stapanja pojedinca sa svojom socijalnom sredinom mo e da bude nesavladiva. Za ovjeka ± leminga, logika koja stoji iza neke misli nije bitna toliko koliko je bitan autoritet ili popularnost onoga ko ju iznosi. ovjek se kao i leming socijalno pona a, a druga ije ni ne mo e. Prirodno, svaka individua mora da ima tu osobinu, jer u suprotnom ne bi se mogao poduzeti ni najmanji korak prema ljudskoj civilizaciji. Lemingarstvo je jedna potrebna sociolo ka osobina za o uvanje dru tva, jedan uro eni instikt kod ve ine ljudi. Me utim, kao kod svih prirodnih fenomena i taj se mo e koristiti u tetne svrhe. Isti lem ing efekat koji omogu ava masama u jednom pravednom dru tvenom sistemu da naprave jedan zajedni ki napredak, mo e istovremeno u u jednom nepravedno vo enom dru tvu, da u ini mase nesposobnim za objektivno rasu ivanje. Ovaj materijal sigurno ne e biti leminzima ni od kakve koristi, zato to je za leminge negiranje i nipoda tavanje, fundamentalni odbrambeni mehanizam kojeg oni koriste ne samo radi svoje za tite od neugodne stvarnosti, nego i da potvrde svoju lojalnost svojim pretpostavljenima. Njihova vjerovanja i stavovi moraju po svaku cijenu da budu na ³pravoj´ strani. Leminzi jednostavno ne mogu da podnesu teret odgovornosti, ili nelagodnost u dru tvu, koja ide zajedno sa tim kad ovjek po ne da razmi lja neovisno od ostalih. Oni su jedino sposobni da po navljaju ono to uju na televiziji ili pro itaju u novinama. Leminzi ne samo da e koristiti svu svoju energiju da se za tite od uticaja koji mogu da promjene njihove dogme, nego se ne e libiti ni da napadnu one koji dovode u pitanje njihova vjerovanja. L eminzi se u asavaju od pomisli da ih neko nazove ekstremistima ili teoreti arima konspiracija. Ono sto je ironi no, isti ti leminzi koji ismijavaju sve konspirativne teorije su prvi koji progutaju najbesmislenije teorije koje se mogu zamisliti, kad su ove presentirane od strane vlade i re imskih medija! Mi emo poku ati da otvorimo svijest leminzima i oslobodimo ih sljepila kojeg su sami sebi nametnuli, mada se nije nimalo lako boriti protiv sila koje su posljedica kondicioniranja, Pavljovljevog refleksa i ljudske prirode. Lanci ideolo kog konformizma

kojima je ovjek sputan, vrlo su jaki i veoma ih je te ko raskinuti. Sa ograni enim sredstvima koja su nam trenutno na raspolaganju skoro je nemogu e natjecati se sa zvani nim medijima, majstorima leminiziranj a narodnih masa. Leminzi su ve odavno programirani da se klanjaju medijskim autoritetima i vladaju oj eliti. Zbog toga se uvijek vi e vjerovalo la ima imperatora, nego istini seljaka. Bez obzira na to, neki od nas moraju da u ine napor da se uspostavi makar jedan temelj na kome e mo da nekada u budu nosti mo i da nikne istina. Biti neinformisan ne zna i istovremeno biti leming. Svako mo e biti prevaren. ovjek ne treba da se stidi ukoliko je pogre no informisan. Ali perzistiranje na pogre nom na inu razmi ljanja i dono enju zaklju aka, ak i u slu aju kad smo izlo eni nepobitnim dokazima i logici, onda je to krajnji stepen lemingarstva. Ima puno onih me u nama, kojima njihov intelektualni kapacitet jednostavno ne dozvoljava da se oslobode ovog fenomena, me utim plemenitost karaktera je kad se samom sebi mo e priznati da smo do sad bili prevareni, a unutra nja snaga je suo avanje sa injenicom da smo zatvorenici jednog globalnog azila namjenjenog za ludake. One individue koje mogu da se moralno i mentalno uhvate u ko tac sa ovom injenicom bi e spremne da prihvate istinu kad se ona presentira u istom i logi nom stanju. Onima otvorenog uma i sposobnim da nezavisno razmi ljaju, mogu da ka em sljede e : U ovom tekstu ja imam namjeru da iznesem dovoljan broj neprikosnovenih dokaza koji e zauvijek da uni te besmislenu teoriju da je jedan saudijski pe inski ovjek, sa grupom arapskih polu-utreniranih u enika pilotiranja, organizovao najsofisticiraniju teroristi ku operaciju u svjetskoj istoriji. Sama ta ideja je smje na, ali uz pomo bara e gluposti kojoj nas je izlo io kompleks vlade i medija, milioni zombi patriota su stvarno prihvatili ovu fantasti nu bajku kao istinu, na na in koji se grani i sa masovnim ludilom. Kao jedan mali gra anski doprinos mojim sugra anima, koji su ve sada mo da beznade no zastranili, ja ipak objavljujem ovaj materijal u nadi da e pomo i makar nekima da se oslobode efekata ispiranja mozga i dr avno sponzorisanih la i. Me utim, moram da priznam na moj motiv nije isto altruisti ki, jer publiciraju i ovaj moj rad elim i samog sebe da oslobodim bilo kakve odgovornosti da nisam ni ta poduzeo da sprije im katastrofu koja ce uskoro da zadesi Ameriku, a i svijet uop te. Kad budete u tolikim govnima kad vi e ne ete mo i ni da di ete, nemojte mene da krivite. Ja sam poku ao da vas upozorim! Imate li vi elju i snagu da se oslobodite i prestanete da budete leming? Ako imate, onda nastavite sa itanjem!

SOKRAT UZIMA

A U OTROVA. RAZMI LJA

LI SVOJOM GLAVOM««. ILI SI LEMING?

2-go Poglavlje

Izraelci igraju Kao i ve ina Amerikanaca, do ivio sam veliki ok, strah, tugu, ga enje i bijes kad sam posmatrao na televiziji u asni teroristi ki akt, 11 Septembra 2001 -ve g. Posmatranje masovnog ubistva hiljada nedu nih gra ana bio je jedan od najgorih do ivljaja u mome ivotu. Je li uop te mogu e da se iko normalan ne razbjesni kad vidi takvo ne to? Pa i kad itamo o nekom davnom i dalekom genocidu u novinama ili nekoj knjizi, dovoljno je da se ovjek neprijatno osje a. Me utim, biti sjedok ubistva hiljada nedu nih ljudi, to je takva trauma da ti srce stane. Ja nekoliko no i nakon toga, jedva da sam uspio da spavam i imao sam stalne no ne more. Poku ao sam da zamislim kako bi to izgledalo da sam ja morao da se javim svojoj familiji tel efonom prije nego to sko im sa nekoliko stotina metara visokog nebodera; ostati razbijen kao jaje na njujor kom plo niku. Kakav u as! Prema rezultatima jedne ankete 65% ameri kih gra ana je plakalo 11-tog septembra. (1) Me utim, nisu ba svi svjedoci ovog septembarskog doga aja bili tu ni i poti teni. Jedanaestog septembra, FBI je uhapsio petoricu biv ih pripadnika izraelske armije nakon to ih je nekoliko svjedoka vidjelo kako igraju, tap aju jedan drugog i slave, dok su istovremeno fotografisali ru enje Svjetskog Trgovinskog Centra iz New Jersey -a, koji je odmah s druge strane rijeke. Steven Gordon je advokat koji je kao volonter branio ovu grupu Izraelaca. Evo ta je on rekao kad su ga novinari jevrejskog lista Yediot America upitali za to su ovi izraelski gra ani uhap eni: "Na dan nesre e, trojica od ovih pet momaka popela su se na krov zgrade u kojoj je bila kancelarija njihove kompanije. Nisam siguran da li su vidjeli samo ru enje nebodera ali u svakom slu aju fotografisali su ru evinu odmah nakon toga. Jedan od kom ija pozvao je policiju tvrde i da ih je vidio kako poziraju, igraju i smiju se, dok su gorili tornjevi u njihovoj pozadini´. "Onda su njih trojica uzeli jeda n kombi i oti li njime do jednog parkirali ta, koje je locirano na nekih 5 minuta od njihove firme. Parkirali su kombi, popeli sa na njegov krov da bi imali bolji vidik poru enih nebodera i onda su napravili nekoliko fotografija. Jedna ena koja je bila u zgradi iznad parkirali ta posvjedo ila je da ih je vidjela kako ple u i grle jedan drugog. Onda su ona i jo jedan susjed pozvali policiju i rekli im kako nekoliko ljudi igra na krovu kombija i da imaju srednjo -isto nja ki izgled. Zabilje ili su tako e i broj tablica njihovog vozila.´ (2) Izraelska novinska agencija Ha¶aretz je onda objavila: ³Ministarstvo Inostranih Poslova ka e da je informisano od strane konzulata u New York-u da je FBI uhapsio ovu petoricu u vezi ³ udnog pona anja´. Razlog za hap enje je, kako je re eno, da su ovi uhva eni kako snimaju kamerom nesretni doga aj, i kako su vikali, to je bilo interpretirano kao: ´ uzvici ushi enja i radosti´. (3) Agencija Ha¶aretz je onda opisala kako su FBI agenti podvrgli ovu petoricu brutalnim ispitivanjima u toku od nekoliko dana, torturi kao i da su ih dr ali u samicama. Kada su njihove fotografije bile razvijene, na njim a se vidjelo kako se oni smiju, dok je u njihovoj pozadini gorio Svjetski Trgovinski Centar. (4) Prema ABC-u, ne samo to su se ova petorica sumnjivo pona ala, nego je kod njih jo prona eno par skalpela, evropski paso i i 4700 $ u ke u. (5) Za to su ovi Izraelci bili toliko odu evljeni ovim u asnim masakrom, koji se upravo bio odvijao pred njihovim o ima? Kakav to toliko zao duh mo e da opsjedne ljude koji bi trebalo da budu ameri ki saveznici, i koji primaju milione dolara svake godine kroz finansijsku i vojnu pomo , da javno slave dok nedu ni ljudi stradaju u po aru ili ska u i sa 110-tospratnih nebodera (uklju uju i me u njima i ameri ke jevreje) Da li je mogu e da su ovi razdragani biv i pripadnici izraelske armije na neki na in - u vezi sa

List, The Record, je objavio 12 Septembra 2001 -ve godine da su Izraelci prvi put vi eni u parku Libery State Park, u New Jersey-u, u vrijeme prvog udara aviona u zgradu STC-a. Za one kojima nije poznat NY-NJ region, Liberty State Park je lociran direktno sa druge strane rijeke, i odatle se pru a najbolji mogu i direktan pogled na STC. To je najbolje mjesto gde bi se oni koji su unapred znali ta e se dogoditi, mogli da postave, da bi nesmetano vidjeli cijeli doga aj. U tekstu: ³Petorica uhap ena kao osumnji eni organizatori´, The Bergen Record je objavio sljede e:
!

"Vozilo u mogu oj vezi sa teroristi kim napadom na New York. Bjeli, C evrolet 2000 sa natpisom odozada ³Urban Moving Systems vi eno u Liberty State parku u vrijeme udara prvog aviona u zgradu STC-a. "Tri lica vi ena kako slave pored kombija nakon prvog udara i eksplozije. FBI Newark Field Office zahtjeva da se ovo vozilo locira i sve osobe iz njega privedu, da im se uzmu otisci prstiju i da se zadr e u svrhu istrage."(6) Bez obzira to vam se u ovom momentu ideja o izraelskom u e u u organizaciji ovog teroristi kog akta mo e initi nevjerovatnom, besmislenom, smje nom ili paranoidnom, injenica je da odre eni elementi u izraelskoj vladi kao i Internacionalni cionisti ki pokret ve veoma dugo organizuju razne teroristi ke napade, a onda za njih optu uju Arape, kako bi dobili podr ku od strane Amerike i me unarodne javnosti. Prije nego to po nemo da kompletiramo cijelu sliku onoga to se stvarno dogodilo 11-09-og, neophodno je da sagledamo istorijske aspekte izraelske i cionisti ke, vrlo podmukle, manipulacije Amerike (kao i drugih nacija), u svrhu ostvarivanja svojih vlastitih, sebi nih ciljeva. Bez osnovnog razumjevanja istorije ove manipulacije, nemogu e je razumjeti istinu. Zato, stavite sada na stranu sva svoja predubje enja, i zakora ite sa mnom malo u pro lost.
& %

U me uvremenu««

'

ok«.. Bjes«. Tuga. U ASNUTI SVJEDOCI TERORISTI

$

$

#"

"Izv Lookout," (

znak poja anog opreza za F I agente poznat kao: BOLO ili "Be On udi na oprezu prim prev ) poslan u 3:31 ujutro, i da je glasio:

OG AKTA NA ZGRADU STC-a

§

ovim oris ic im om? ravo je to ono to s zvani ni s enici koji s u estvovali u istrazi i rekli reporterima lista The Bergen Record, iz New Jersey -a. 
©§¨ § ¦¥ £¤   £   ¢¡    

   

DOK SU SE PETORICA UHAP ENIH MOSADOVIH AGENATA VESELILI (Lijevo)
E

E

O L

L E

Cionizam I Prvi Svjetski Rat U drugoj polovini 19-tog vijeka u Evropi je nastao pokret poznat kao Cionizam. Cionizam je prvobitno imao za svoj cilj osnivanje jevrejske dr ave na podru ju Palestine. Danas se ovaj pojam odnosi na one Jevreje koji ele da pro ire sada nju dr avu i na okolne prostore koji su trenutno vlasni tvo Palestinaca. U svom irem zna enju, pojam ³Cionist´ se odnosi i na odre ene elemente iz jevrejske zajednice koji vjeruju u tzv. jevrejsku superiornost nad ostalim narodima, tako stavljaju i svoje vlastite interese ispred interesa naroda dr ave u kojoj borave. Velika je gre ka vjerovati da su svi Jevreji pobornici ³Cionisti ke mafije´ ili zagovornici jevrejske superiornosti. U stvari, neke od naja ih osuda Cionizma upravo dolaze od strane pojedinih Jevreja. Postoji mnogo anti-cionisti kih knjiga i rukopisa pisanih od strane zna ajnih jevrejskih pisaca, istori ara i novinara kao to su John Sack,(1) Alfred Lilienthal (2) Noam Chomsky,(3) Israel Shahak,(4), Benjamin Freedman,(5) , Jack Bernstein, (6), Henry Makow (7), i Victor Ostovsky (8) , samo par njih ovdje navodimo. Postoji tako e jevrejska vjerska grupa koja se naziva ³Neturei Karta, Jews United Against Zionism (Ujedinjeni Jevreji Protiv Cionizma). (9) Zbog svojih hrabrih istupa, ovi ljudi su morali da podnesu mnoge estoke udarce cionisti kih klevetni kih grupa kao to su the Anti Defamation League (ADL) ± organizacija koja se specijalizovala u bla enju, klevetanju i pijuniranju. Pisac Jack Bernstein najbolje je opisao prljavu prirodu ADL-a ovako:

³Meni je veoma poznata va a taktika, draga moja cionisti ka bra o, kojom se slu ite da u utkate one koji poku avaju da objelodane va e subverzivne radnje. Ako ta osoba nije to je samo jedna jevrejske nacionalnosti, vi ju odmah proglasite ³anti-semitom dimna zavjesa koja vam slu i za sakrivanje va ih prljavih rabota. Me utim, ako je osoba koja vas razotkriva Jevrej, onda se slu ite drugom taktikom: * Prvo, ignori ete optu be nadaju i se da se informacija o tome ne e daleko pro iriti * Ako se informacija pro iri, onda ju vi poku ate da ismijete kao i promovi e. osobu koja ju
P

P

C

³U

A 8 0 4 0 0 0 7 6 5 232) 1 )( 2 5 6) B @9

u

n

´

I HG F

D 7

*Ako ni ovo ne radi, onda je vas idu i korak ± atentat na li nost. Ako ovjek nije imao skandala iza sebe, onda ete se vi potruditi da ve izmislite neki. *Ako ni ta od ovoga ne donese eljeni efekat, vi se onda ne ete libiti ni fizi kog napada na tu osobu. Vi nikada niste poku ali da doka ete da je sama informacija neta na. Tako, prije nego to zapo nete svoje napore da me u utkate, ja vam nudim jedan izazov: Vi kao cionisti skupite odre en broj jevreja Cionista i svjedoka koji e zastupati va e stavove; a ja u skupiti isti broj osoba koji su anti-cionisti, pro-ameri ki nastrojeni jevreji i svjedoci. Onda e Cionisti i Anti-Cionisti objasniti i obrazlo iti svoje stavove, a onda mogu da raspravljaju o ovoj knjizi i svom materijalu u vezi sa njom ± a ova debata e se odr ati u televizijskom studiju. Hajde da prezentiramo sve informacije obeju strana i da pustimo ameri ku publiku da sama odlu i sta je istina a ta ne. Zar ovo nije po ten prijedlog? Vi ete svakako rado prihvatiti ovaj prijedlog, ako ono to sam ja napisao nije istina. Ali ako se ponovo vratite na staro zapomaganje ³La i, sve su ovo la i!´, vi ete onda time samo da po tvrdite ameri koj publici da je u stvari sve ovo to sam napisao- istina. (10) Ne moramo ni da ka emo, da Bernstein -ov izazov nikada nije bio prihva en. Me utim, cionistima skraja 19 ± vijeka jedna od prepreka u emi preuzimanja Palestine bila je ta to je Palestina u to vrijeme bila pod Turskom Otomanskom Imperijom, i u to vrijeme Turcima nije ni na pamet padalo da se odreknu tog komada teritorije, koju su smatrali svojim vlasni tvom, u korist evropskih cionista. Veoma malo jevreja je u to doba ivjelo na podru ju Palestine, i Jevreji ina e nisu ni imali kontrolu nad tim prostorima sve od vremena Rimske Imperije. To ujedno i potire mit kako se ³Arapi i Jevreji vijekovima bore oko ove teritorije´. a ica arapskih Jevreja koja je u to vrijeme ivjela u Palestini vrlo se lijepo slagala sa Muslimanima i nije izra avala nikakvu elju da zbaci s vlasti otomanske vladare i osniva izraelsku dr avu. Inicijativa odvajanja Palestine od Otomanske Imperije do la je direktno od strane evropskih cionista, koji su postali veoma uticajni u mnogim evropskim zemljama Nekim ³slu ajem´ cionisti koj mafiji se uskoro ukazala i jedna velika prilika. Do la je 1914-ta godina i po eo je veliki rat izmedu Njema ke, Austro -Ugarske i Turske, sa jedne strane, protiv Engleske, Francuske i Rusije, sa druge strane. Da bi se zadr ali na temi septembarskog doga aja i ³Rata Protiv Terorizma´, ne emo ulaziti u analizu razloga i podloge za Prvi Svetski Rat. Ono to moramo da razumijemo je d a su cionisti odigrali veoma vaznu ulogu u uvla enju USA u ovaj krvavi evropski sukob - rat u kome USA nisu imale apsolutno nikakvog vitalnog interesa da u estvuju. Situacija je bila ovakva. Do 1916 -te godine Njemci, Austrijanci i Turci su skoro dobili taj rat. Rusija je bila u haosu i skoro da bude kompletno progutana komunisti kom revolucijom. Francuska je imale stra ne gubitke a Britanija je bila opkoljena njema kim podmornicama. Njema ka je ponudila Britaniji prekid rata uz uslove koji su tada odgovarali Britaniji. Ali su Britanci kao i internacionalni cionisti imali jo jednu igra u kartu. Britanska vlada i cionisti ki lideri napravili su jedan prljav dogovor. Cioniste je vodio Chaim Weizmann, ovjek koji e kasnije postati prvim predsjednikom Izrae la. Cionisti su obe ali da ce uvu i u rat mo nu USA na strani Britanije, koriste i svoje uticajne veze, tako da e onda ovi mo i da slome Njema ku i Tursku, a zauzvrat Britanija e njih nagraditi preuzimanjem Palestine od pora enih Turaka, kad se rat zavr i. Britanci su prethodno htjeli da daju cionistima neka podru ja u Africi, za formiranje jevrejske dr ave, ali Cionisti su bili ustrajni u svom zahtjevu za Palestinom. Tako, kad se

Palestina na e pod britanskom kontrolom, evropskim jevrejima e biti dozvol jeno da je nasele u velikom broju, i tako osnuju svoju dr avu. Cionisti ki mo nici kao Bernard Baruch, Louis Brandeis, Paul Warburg (osniva Ameri ke Banke Federalnih Rezervi) , Jacob Schiff, i drugi odmah su po eli sa obradom ameri kog presjednika Woodrow Wilson-a. Preko no i je ameri ka stampa, ve inom kontrolisana od strane cionista, pretvorila njema kog kajzera i njegov narod u ³krvo edne Hune´, odlu ne da po svaku cijenu uni te zapadnu civilizaciju. Tako su USA 1916-te godine, uz pomo re iranog incidenta sa ameri kim brodom ³Lusitania´ (potopljen od strane Britanije, a optu ili Njema ku) u li u rat na strani Britanije, sa parolom ³osiguravanja demokratije u cijelom svijetu´. ³Potpra imo Hune!´ glasio je poznati propagandni poster Freda Strothman-a, - taj slogan je postao i ratni pokli svih ameri kih patriota. Woodrow Wilson je bio zate en jakom i udnom silom koja je bila izvan njegove kontrole ± silom koju je on sam ve poku ao da opi e u svojoj knjizi ³Nova Sloboda´ intrigiraju im rije ima: "Otkako sam u ao u politi ke vode, mnogi ljudi su mi privatno povjeravali svoje tajne i stavove. Neke od najve ih li nosti USA na poljima trgovine i industrije se pla e ne ega. Oni vjeruju da postoji jedna tako mo na, tako organizovana, prepredena, sveobuhvatna i ubjedljiva sila, da samo sa apatom mogu o njoj da govore´ (11) U me uvremenu u Njema koj, - gdje su cionisti ke snage tako e imale strahovito veliki uticaj na tampu i industriju ± ratni entuzijazam je odjednom splasnuo, razvodnjen pomo u medija, iji su vlasnici mahom bili Jevreji. Tako e, marksisti ke i jevrejske vo e radni kih sindikata po eli su organizovati radni ke trajkove u njema kim fabrikama oru ja. Tako sa njema kim odjelj enjem internacionalne cionisti ke mafije koje je podrivalo Njema ku iznutra, i engleskim i ameri kim odjeljenjima koja su uspjela da uvuku Ameriku u rat, nije pro lo dugo dok Njema ka, Austrija i Turska nisu pora ene i njihove mape prekrojene od strane p objedni kih sila, Versajskim Paktom (Treaty of Versailles), 1918-te godine. Uz mnoge cionisti ke bankare koji su prisustvovali i uticali na Versajski Sporazum, Cionisti su imali i svoju vlastitu delegaciju tamo, koju je predvodio Chaim Weizmann. Velika Britanija je izdala Balfour-ovu Deklaraciju u Novemberu 1917 -te godine, godinu dana prije njema ke kapitulacije, mada je ona bila pripremljena jos 20 mjeseci prije, uz Weizmann-ovu inicijativu. (12) Deklaracijom se dozvoljavala masovna imigracija Jevreja u Palestinu, uz obe anje za tite prava Arapa. Arapi koji su ivjeli u Palestini, nisu povjerovali u ova obe anja. Mada su estoko protestovali, nisu mogli ni ta da u ine kako bi zaustavili talas jevresk ih imigranata. To je bio prvi korak kreiranja onoga to e postati izraelska dr ava, 20 godina kasnije. Nekoliko godina nakon rata, jedan ameri ki cionista, milioner, po imenu Benjamin Freedman prekinuo je sve svoje veze sa ovom organizacijom, i okrenuo se protiv nje. Freedman je bio vlasnik kompanije the Woodbury Soap Company i jedan od monogih cionista koji su prisustvovali Versajskom Sporazumu. Imao je vrlo dobre veze uklju uju i i nekoliko ameri kih predsjednika. Freedman -u se smu ilo kriminalno pona anje cionisti ke mafije I tako je posvetio ve i dio svog bogatstva, i ivota, razotkrivanju istina u vezi oba svjetska rata, kao i cionisti kih manipulacija u Americi. Prema Freedman-u, Wilson-a su Cionisti ucijenili javnom objavom jedne njegove vanbra ne veze za vrijeme dok je bio predsjednik Princeton Universiteta. (13) Freedman-ova opse ni (I sakriveni) rukopisi, govori, i knjige na ovu temu, predstavljaju obaveznu literaturu (ukoliko ih uspijete prona i!). Jedan od lidera Anti Defamation League - Arnold Forster - okarakterisao je Freedman-a kao ³Jevreja koji mrzi samog sebe´ (14) Ovdje je jedan kratak izvod iz govora kojeg je Freedman odr ao 1961-ve godine u Willard Hotel -u, u Washington DC, u kome je opisao ove sile i pozadinu ulaska Amerike u Prvi svjetski Rat :

³Njema ki cionisti, koji su predstavljali cioniste isto ne Evrope, oti li su u Britanski Ratni Kabinet i ± bi u kratak po to je ovo duga ka pri a, ali imam dokumente kojima mogu da doka em sve to tvrdim ± i rekli su: ³Slu ajte. Jo uvijek mo ete da dobijete ovaj rat. Ne morate da se predate. Ne morate da prihvatite mirovne uslove koji su vam ponu eni od strane Njema ke. Vi ete dobiti ovaj rat ukoliko Sjedinjene Ameri ke Dr ave u u u njega, kao va saveznik. USA nisu bile u ratu u to vrijeme. Mi smo tada bili svje i, mladi, bogati i mo ni. Rekli su Englezima: "Mi vam garantujemo da emo uvu i USA u rat kao va eg saveznika, ako nam vi obe ate Palestinu nakon to pobjedite u ratu´. Drugim rje ima, dogovorili su se. Engleska je imala toliko prava da obe ava Palestinu bilo kome, isto koliko bi imale prava USA da obe aju npr. Japan ± Irskoj, iz bilo kog razloga. Apsolutno je apsurdno da velika Britanija, koja nikad nije imala interese niti bilo kakva prava na podru ju palestinske teritorije, da nudi Palestinu kao zalog kojim e platiti Cionistima uvla enje Amerike u rat. Me utim, oni su dali to obe anje, u oktobru 1916. -te godine. Vrlo kratko nakon toga, ne znam koliko vas se toga sje a, USA koja je bila totalno pro -njema ki nastrojena u to vrijeme, ulazi u rat kao britanski saveznik. (15) Mi mo emo samo raspravljati u kojoj mjeri je ovaj prljavi dogovor izme u Britanaca i Cionista doprinjeo uvla enju i pogibiji ameri ke djece u ovom krvavom evropskom sukobu. Mnogi, kao i Freedman, vjeruju da je to bio i jedini razlog za ulazak Amerike u taj rat. Drugi, kao i ja, pisac ovog teksta, misle da je to bio samo glavni dodatni faktor. Me utim, ono oko ega se mo emo slo iti je injenica da ± Cionistima nije ni malo smetalo da Amerikanci ginu zbog njihovih sebicnih interesa. ak i u Enciklopediji Britanici, kao i u MS Encarta ( tra i pod: "Balfour Declaration) potvr uje se ova injenica. Ovdje je jedan izvod: BALFOROVA DEKLARACIJA. "Balforova deklaracija je dokumenat sa injen u martu 1916 ± te godine, a objavljen u novembru 1917. -te godine, za vrijeme Prvog Svjetskog Rata, od strane Arthur-a James-a Balfour-a, tada njeg ministra inostranih poslova Britanije«dokumanat je specifi no izrazio podr ku britanske vlade cionistima za osnivanje nacionalne dr ave Jevreja na podru ju Palestine.´ Dokumenat je obavezao britansku vladu da u ini sve napore u ostvarenju ovog zadatka´ uz dodatak da se mora jasno da razumije da se ne smije ni ta u initi to bi naru ilo prava postoje e ne jevrejske zajednice u Palestini.´ "Svrha ovog dokumenta je bila da se zadobije podr ka Jevreja kako iz zara enih dr ava, tako i Amerike. Kao rezultat ove deklaracije, 1948. -me godine do lo je do osnivanja Izraela kao nezavisne dr ave, na nazna enoj teritoriji´. (16) Tako e je vrijedno pomena da je Britanija nakon 1-og Svjetskog Rata rascjepkala Otomansku Imperiju u mnogo manjih dr ava. Kuvajt, marionetska kraljevina bogata naftom, formiran je odsjecanjem ju nog obalnog dijela od dr ave koja je danas poznata kao Irak. Kao rezultat tog akta prekrajanja mape ovog regiona, kreiran je stalni konflikt izmedu Iraka I Kuvajta. Irak je oduvijek smatrao Kuvajt svojom ju nom pokrajinom. To je na kraju dovelo i do ira ke invazije na Kuvajt 1991 -ve godine, i Golfskog Rata.

WEIZMANN ------ BRANDEIS ------ BARUCH --------- WARBURG ETVORICA CIONISTA KOJA SU NAGOVORILA WOODROW WILSON (desno) na 1-vi Svjetski Rat -a

4-Poglavlje

Cionizam i Drugi Svjetski Rat Sada emo se vratiti na rane 30-te godine 20-tog vijeka. Ne emo ni ovaj put analizirati sve detalje u vezi uzroka i doga aja u Drugo Svjetskom Ratu. elim samo da ilustrujem jo jednu cionisti ku agitaciju da Amerikaci u u u rat. Njemci su bili ogor eni ne samo cionisti kom ulogom u njihovom porazu u Prvom Svjetskom Ratu, nego i brutalnim nov anim reparacijama koje su im bile nametnute od strane pojedinih cionisti kih bankara koji su doprinjeli u kreiranju Versajskog Ugovora, poslije Prvog Svjetskog Rata. Njemci, koji su ostali u me uvremenu bez ve eg dijela svojih teritorija, i sa te kom privrednom situacijom, biraju Hitlera za kancelara 1932ge godine. Hitler i Nacisti ka Partija uskoro preuzimaju kontrolu nad njema kim medijima, bankama, i univerzitetima, koji su do tada bili pod kontrolom veoma uticajnih Cionista. Skoro istovremeno, Cionisti su po eli svoju agitaciju protiv Njema ke, po cijelom svijetu. Bojkot njema ke robe je stupio na snagu i pozivi Britaniji i Americi da odmah poduzmu mjere protiv Njema ke, po eli su da sti u iz cionisti kih krugova. Dvadeset etvrtog marta 1933. g. (6 godina prije po etka 2-gog Svjetskog Rata), britanski list Daily Express nosio je na svojoj naslovnoj stranici proglas: ³ Judeja Objavljuje Rat Njema koj. Jevreji Svih Zemalja Ujedinite se u Zajedni koj Akciji´. (1) Pri a sa naslovne strane je glasila da su cionisti pokrenuli napore irom svijeta da izoluju Njema ku, i okrenu druge nacije protiv nje. Sljede e godine, cionisti ki politi ki lider Vladimir Jabotinksy je pisao: "Sve Jevrejske zajednica irom svijeta ve mjesecima vode borbu protiv Njema ke«Mi moramo pokrenuti duhovni i fizi ki rat protiv Njema ke. Na i jevrejski interesi nam nala u potpuno uni tenje Njema ke. (2) Nekoliko godina kasnije, Lord Beaverbrook, britanski novinski magnat objavljuje i upozorenje u vezi cionisti kog uticaja na britansku tampu. Beaverbrook upozorava: "Oko 20,000 njema kih Jevreja do lo je u Englesku. Oni sada poduzimaju sve da ne do e ni do kakvog dogovora sa Njema kom. Jevreji su zauzeli najvi e pozicije u tampi ovdje. Oni sada koriste svoj politi ki uticaj da nas gurnu u rat." (3) U septembru 1939, Njema ka i Poljska ulaze u rat oko teritorije koja je oduzeta Njema koj, Versajskim Ugovorom iz 1918. Pod izgovorom za tite Poljske, Velika

Britanija i Francuska odmah objavljuju rat Njema koj. (ignori u i injenicu da je i Sovjetski Savez tako e napa o Poljsku). Njema ka je apelovala na Britaniju i Francusku da povuku svoju odluku o objavi rata, ali bez odgovora. Saveznici su po eli sa masovnim nagomilavanjem snaga du njema ke zapadne granice. U prolje e 1940, rat u Zapadnoj Evropi je po eo napadom Nj ema ke na Norve ku, Holandiju i Belgiju, odbacuju i britanske i francuske snage do belgijske obale. Beaverbrook -ovo predvi anje se ostvarilo. U USA, cionisti ka mafija je po ela da obra uje ameri kog predsjednika. Mada su se imena glavnih igra a promjenil a, glavna igra je ostala ista. Baruch je jos uvijek tada vukao predsjedni ke konce, zajedno sa drugim cionisti kim ³savjetnicima´ kao sto su Henry Morgenthau, Eugene Myer, i Harold Ickes. Myer, poslovni partner sa Baruch -om, kupuje list Washington Post, u to vrijeme. (danas Myer-ov unuk, Donald Graham dr i ovaj list ) Ickes, tada nji Secretar za unutra nje poslove FDR -a, zabranjuje izvoz helijuma u Njema ku, u 1934 g. To je natjeralo Njemce da koriste lako zapaljivi vodonik za pogon njihovih uvenih cepelin a. Uskoro cepelin Hindenburg do ivljava katastrofu, 1937-me to je bila jednim djelom i ³zasluga´ Harold -a Ickes-a. Sad je bio red na Franklin-a Delano Roosevelt-a da isporu i Amerikance u jo jedan Evropski rat. Ameri ki patrioti, kao npr. poznati pilot Charles Lindbergh, primjetili su to i poku ali da upozore ameri ke gra ane da Cionisti poku avaju da ih uvuku u rat koriste i svoj medijski uticaj. Lindbergh je rekao: ³Ja ne napadam jevrejski narod.Ono sto ho u da ka em je da lideri britanskog i jevrejskog naroda, sa razlozima koji su koliko razumljivi sa njihove ta ke gledi ta, toliko neprihvatljivi sa na e, i iz razloga koji nisu ameri ki, poku avaju da nas uvuku u rat. ³ (4) Zbog veoma jakog anti -ratnog raspolo enja, FDR je zajedno sa svojim cionisti kim manipulatorima imao dosta problema da uvu e USA u ovaj evropski rat. Onda je do lo do uvenog ³incidenta´ u Pearl Harbor -u, 1941g. Japan i Njema ka su bili vezani zajedni kim odbrambenim ugovorom, to je zna ilo, rat sa Japanom bio je i ujedno rat sa Njema kom. FDR je bila uspostavila embargo na japanske naftne zalihe, u nadi da e to isprovocirati Japan da napadne Pearl Harbor. U vladinim dokumentima ima mnogo neprikosnovenih dokaza da je FDR unaprijed znao o japanskom napadu i dozvolio da se to dogodi, tako da bi imao razlog za uvla enje USA u rat. (5) Kao sto je bio slu aj u Prvom Svjetskom Ratu, ulazak USA u rat doveo je do jos jednog poraza Njema ke. Nekoliko sati prije nego sto je po inio samoubistvo, 30 aprila 1945g. Hitler je izdiktirao svoj testament i u njemu optu io cionisti ku mafiju da je bila odgovorna to je do tog rata i do lo. Nije veliko iznena enje da Hitler tvrdi tako ne to. Me utim, njegovo bacanje krivice na Jevreje, paralelno je i sa tvrdnjama li nosti kao to su Jabotinsky, Lindbergh, Beaverbrook, Prvi Ministar Neville Chamberlain, ambasador Joe Kennedy, i mnogi drugi. U svojoj posljednjoj javnoj poruci, Hitler je napisao: "Nije ta no da sam ja ili bilo ko drugi u Njema koj elio rat, 1939 -te godine. Njega su eljeli i isprovocirali internacionalni dr avnici jevrejskog porijekla ili oni koji su radili za jevrejske interese. Niti sam ikada elio da nakon u asnog 1 -og Svjetskog Rata, ikada do e do rata sa Engleskom ili Amerikom" (6) Bez obzira na va e poglede u vezi Drugog Svjetskog Rata, i da li su ili ne USA trebale da u estvuju, ono to je su tinsko ovdje i to se ne mo e odbaciti je da cionisti godinama prije nego je taj rat po eo nisu nimalo oklijevali u manipulaciji Amerikanaca, da ovi ginu za njihove vlastite interese.

Lijevo: Naslov iz britanskih novina (1933) ³JUDEJA OBJAVLJUJE RAT NJEMA KOJ´ Desno: CIONIST JABOTINSKY: "MI EMO POKRENUTI RAT PROTIV NJEMA KE"

Lijevo: LINDBERGH je upozoravao na cionisti ki uticaj CENTAR: FDR Savjetnik ICKES. Njegov anti-njema ki fanatizam je doprinjeo katastrofi cepelina HINDENBURG Desno: FDR Savjetnik MORGENTHAU se vozi sa Predsjednikom (koji je bio njegova marioneta)

1917
T

1942 ³DOL E MU LIMA I!´
S T

2001 ACI TI!´
T S

³DOL
T

E HU I !´
T

I TORIJA

E PONAVLJA! ZLE O I TRANOG BAUKA PRATE NA TRANE VIJETA...
T T

I TA

TARA TAKTIKA ZAPLA IVANJA.... DRUGI NEPRIJATELJ

T T

RQ

S

T

RQ

³DOLAZE DRUGE

T

5-TO POGLAVLJE

Do ao Red i Na Veliku Britaniju Da Bude Prevarena

Nekoliko godina nakon Drugog Svjetskog rata cionisti ki plan osnivanja izraelske dr ave na podru ju Palestine, kona no se ostvario. Prethodno su britanski zastitnici Palestinaca istjerani teroristi kim aktima nezahvalnih cionisti kih terorista. Britanci su bili ti koji u preuzeli Palestinu iz arapskih ruku i dozvolili evropskim Jevrejima da se tamo nasele. Ali po to je Britanija bila dosta oslabljena od rata a i veoma zadu ena, nezahvalni cionisti su iskoristili ansu, te su stalnim teroristi kim aktima uspjeli da istjeraju Britance iz Palestine. Najnotornija cionisti ka teroristi ka grupa bila je - Irgun, pod vodstvom Menachem-a Begin-a, koji e jednog dana postati i predsjednik Izraela! (Tako e dobitnik Nobelove Nagrade za Mir) U zoru 22 jula, 1946, 15 -20 terorista iz grupe Irgun, upali su, obu eni u arapske no nje, u hotel King David u Jerusalemu. Istovarili su 225 kilograma eksploziva koji je bio sakriven u kontejnerima za mlijeko. (1) U King David hotelu je bilo sjedi te Sekretarijata Palestinske Vlade kao i Glavni tab Britanskih Snaga u Palestini. Kad je jedan britanski oficir posumnjao ta se doga a, do lo je do pucnjave, t eroristi su aktivirali detonatore i pobjegli. Eksplozija je razorila dio hotela i usmrtila 91 -og ovjeka. Ve ina rtava bili su Britanci, a i 15 nedu nih Jevreja je tako e stradalo, to govori da radikalni cionisti ne prezaju ni od ubijanja svoje bra e J evreja, kad je u pitanju ostvarenje njihovih ciljeva. Teroristi ka banda Irgun je tako e stalno napadala i na arapske civile, da bi ih zastra ili i protjerali sa njihove zemlje. Naj uveniji od ovih mnogobrojnih masakara dogodio se u mjestu Deir Yassin, u jutro 9-tog aprila, 1948 g. vi e od 100 Arapa, uklju uju i ene i djecu, brutalno je izmasakrirano od strane Menachem -a Begin-a i njegove bande. (2) Izraelci su onda preuzimali sela nakon to su ih Arapi napu tali, bje e i od terora. Do 1948, Britancima je bilo dosta Palestine. Pod intenzivnim cionisti kim pritiskom, Ujedinjene Nacije, Britanija i USA su priznale izraelsku dr avu 1948g. Izraelska vlada je odmah donijela ³Zakon o Povratku´ koji daje svakom Jevreju u svijetu pravo da se doseli u Izrael i postane dr avljanin. Naravno, Arapi se nisu nimalo ovim odu evili. Nekoliko ratova je uslijedilo. Izraelci su uz pomo njihovog arsenala najboljeg ameri kog oru ja sprije ili Arape da povrate svoju teritoriju. Arapi n isu nikada mogli da pariraju izraelskoj ratnoj ma ini. Najve a ironija ³Zakona o Povratku´ je to ve ina dana njih Jevreja nema nikakvih preda kih veza sa Jevrejima Starog Testamenta. Ve ina jevrejskog naroda poti e od Kazara, naroda iji su vladari pre li na judaizam negdje oko 800-te godine nove ere. (3) Kazari nikada nisu nogom kro ili u Palestinu. Brutalne i kriminalne okolnosti pod kojima je Izral osnovan, sada su dio pro losti. Ve ini Arapa je odavno jasno da Izraelci nemaju namjeru da napuste te prostore. Ali sagledavanjem realnih istorijskih doga aja, mo emo mnogo lak e da razumijemo svu podmuklu, opasnu i brutalnu prirodu internacionalnog cionizma danas.

TERORIST MENACHEM BEGIN I THE KING DAVID HOTEL, NJEGOVO KRVAVO DJELO

DEIR YASSIN JO

UVIJEK U SJE ANJU. POMEN RTVAMA BEGIN-OVOG MASAKRA, APRIL 2002, CRKVA SVETOG JOVANA 6-TO PO L
X WV U

L E

AMERIKA POSTAJE GLAVNA CIONISTI KA PROSTITUTKA

Upravo smo sagledali na in kako su Cionist iskoristili a onda odbacili Njema ku. Vidjeli smo kako su iskoristili i odbacili Veliku Britaniju. Poslije Drugog Svjetskog Rata, bilo je jasno da su USA najve a svjetska sila. Sjedinjene Ameri ke Dr ave nisu imale tada ni ta sa arapskim narodom, niti razloga da se zava aju s njima. Za cioniste da bi odr ali i pro irili podr ku koju su imali od USA, sada je bilo bitno da Arapi i Amerikanci postanu neprijatelji. Da li se stvarno cionisti mogu toliko nisko da srozaju? Za to da ne? Vidjeli smo ta su ve do tada uradili. Moramo zapamtiti da je zvani ni moto Mosada (izraelske obavje tajne agencije) ³putevima prevare ti treba ratovati´ ("by way of deception thou shalt do war.") (1) 1955-te godine, jedna od tih njihovih podmuklih operacija, bila je i javno objelodanjena. Grupa izraelskih agenata koji su se pretvarali kao Arapi, uhva ena je dok je izvodila seriju bomba kih napada na ameri ka postrojenja u Egiptu.(2) Kad se ova zavjera otkrila, to je dovelo do toga da je izraelska vlada morala da podnese ostavku. Ovaj davno zaboravljeni skandal bio je poznat kao ³Afera Lavon´. Onda opet, za vrijeme rata sa Arapima 1967 godine, izraelski patrolni amci i borbeni avioni namjerno su napali ameri ki brod USS Liberty, koji nije bio naoru an. (3) Trideset pet ameri kih mornara je bilo ubijeno, a170 ranjeno u dugotrajnom napadu koji se odvijao u po bijela dana, i sa USA zastavom veoma jasno vidljivom, na ovom

brodu. Namjera im je bila da potuku sve Amerikance, a onda da za to optu e Egip ane. Izraelci su na kraju zaustavili napad kad su pomislili da ameri ki borbeni dolaze u pomo . Izrael je negirao da je ovaj napad bio namjeran iako svjedo enje pre ivjelih ameri kih mornara pobija ovu tvrdnju. Do dana njeg dana ameri ki kongres nikada nije poduzeo istragu ovoga masakra. U 1980-toj godini, Izraelci su jo jednom uspjeli da svale krivicu na Ara pe da bi razljutili Amerikance. Biv em agentu Mosada, Victor-u Ostrovsk-om, se toliko smu ilo kriminalno pona anje svoje vlastite vlade da je napustio Mosad. Ostrovsky je poku ao da upozori Amerikance na ovu ubita no opasnu organizaciju. On je takode i ot krio kako su Izraelci iscenirali libijsku krivicu u vezi sa eksplozijom u njema kom no nom klubu, od koje je poginulo nekoliko ameri kih vojnika (4) To je bio i uzrok ameri kog bombardovanja Libije, u kome je poginula etvorogodisnja k erka libijskog predsjednika Muamer-a Gadafija. Francuska je odbila da dozvoli USA bombarderima da prelete preko njenog zra nog prostora na svom putu za Libiju. Odmah se talas anti-francuskog raspolo enja pro irio po cijeloj Americi. Jo uvijek se sje am demonstracija ljutih ameri kih ³patriota´ kako bacaju na smetlji te francuska vina kao i radio komentatora koji nagovaraju slu aoce da bojkotuju francusku robu. Americki ³ignoramusi´ (stid me je da pri znam, da sam i ja tada bio me u njima) vri tali su: ³Spa avali smo te Francuze dva puta, iz dva rata i evo kako nam sada zahvaljuju!´. A razlog za to Francuska nije htjela da ima veze sa ovim smrtonosnim ameri kim bombardovanjem, bio je - da je francuska obavje tajna agencija znala da su Izraelci bili u pozadini ovog teroristi kog akta. Ostrovsky, koji je 1990 godine rekao sve ovo u svojoj knjizi, ³ By Way of Deception´, zapao je u nemilost Mosada i postao cilj mnogih napada i pretnji. (5) Jo neka od njegovih otkrovenja: Mossad esto regrutuje i Arape za izvo enje svojih misija.
y y

y

y

Israelski agenti su veoma vje ti u pretvaranju u ³Arape´ Mossad ima elaboriran plan da okleveta Irak a onda iskoristi Ameriku za napad na njega. (ovaj materijal je objavljen vi e od godinu dana prije ameri kog napada na Irak prim.pre.) MOSSAD je unaprijed znao za arapski napad na ameri ke marince, 1983g. bazirane u Libanu. Umjesto da upozori svoje savez nike, Mossad je namjerno dozvolio da 200 ameri kih marinaca izgine u ovom iznenadnom bomba kom napadu. Bogati ameri ki cionisti poma u Mosadu u izvodenju njegovih misija. Washington Times je 2001-ve godine objavio nau nu studiju kole za Napredna Vojna Istra ivanja. Ta studija je bila rezultat rada 60 ameri kih vojnih oficira i imala je za cilj odre ivanja mogu ih posljedica za ameri ke mirovne snage, ukoliko bi one odr avale mir izme u Izraela i Palestine. Ovdje je navedeno sta je re eno o izraelskoj vojnoj ma ini: ³250kg te ak gorila u Izraelu. Dobro naoru an i obu en. Operi e na podru ju Gaze, West Bank-a. Poznat po tome da ne mari za internacionalne zakone kad ho e ne to da ostvari´ (6) Na temu Mossad-a, oficiri ka u: ³Divlji. Bezo an i podao. Sposoban da napadne ameri ke snage, a da sve izgleda kao je napad izveden od strane Arapa.´ (7)

Za to Amerika, koja je sama u dugo trilione dolara, daje pare svojih poreskih obveznika stranoj dr avi ija vojska naru ava me unarodne zakone a tajna slu ba (Mosad) ubija ameri ke vojnike da bi krivicu za to mogla da svali na Arape? Jesmo li mi poludili?

Lijevo: TESKO O TE ENI AMERI KI BROD USS LIBERTY. UBISTVO S NAMJEROM. CENTAR: MEMORIJAL NA GROBLJU- ARLINGTON NATIONAL CEMETERY DESNO: MOTO ± MOSSAD-A. NA HEBREJSKOM: ³PUTEM PREVARE TI E RATOVATI´.

7-mo Poglavlje

CIONISTI KA STRUKTURA MO I U AMERICI

Sada ve donekle mo emo da razumijemo beskrupuloznu prirodu ameri kog cionizma. Me utim, jo ne to moramo da razumijemo prije nego se vratimo na one Izraelce koji su igrali u parku za vrijeme teroristi kog napada na Svjetski Trgovinski Centar. ak ni sami Cionisti nisu nikada negirali svoj dugogodi nji uticaj u Americi. Ono to mora da nam bude jasno je da oni, ne samo da uti u na ameri ku politiku ± oni dominiraju njome. Ta dominacija im i omogu ava izvodenje monstrouznih kriminalnih radnji, i istovremeno njihovo sakrivanje od o iju javnosti. Ova primjedba, da cionisti dominiraju u ameri kim medijima, u vladi, univerzitetima, u Holivudu itd. vrlo lako se mo e i dokazati. Henry Ford je rekao ovo: "Poslije izbora pojedinca ili grupe, ako se ne izrazi poslu nost jevrejskoj kontroli, odmah emo uti o ³skandalima´,´ istragama´ itd. koji e poslu iti za odstranjivanje neposlu nih. Obi no, ljudi koji imaju ³pro lost´, su esto me u najposlu nijima, dok e i oni najpo teniji biti lako slomljeni raznoraznim kampanjama re iranim tako da ih iskompromituju. iroko je poznato da Jevreji veoma vje to manipuli u i ameri kim izborima. Na kraju, bez ozira koji kandidat je izabran, oni ve imaju dovoljno materijala protiv njega da ga diskredituju, ukoliko bi on prestao da bude poslu an." (1) Charles Lindbergh je rekao: ³Najve a opasnost za ovu zemlju le i u jevrejskom vlasni tvu nad filmskom industrijom, tampom, radijom, i na om vladom´. (2)

Admiral Thomas Moorer, Predsjednik US Joint Chiefs of Staff ± za vrijeme Ronald-a Reagan-a, rekao je sljede e: "Nikada nisam vidio nijednog od na ih predsjednika da im se us protivio (Izraelcima). To normalan ovjek ne mo e da shvati. Oni uvijek dobiju ono ta ele. Kad bi ameri ki gra ani znali kakvu mo oni imaju nad na om vladom, odmah bi se digli na oru je. Na i gra ani stvarno pojma nemaju sta se doga a" (3) Kad je gostovao u emisiji ABC-a ³Susret s Narodom´, William Fulbright - US Senator i Predsjednik Komiteta za Inostrane Poslove ± rekao je jednom ispred nacionalnog auditorijuma: "Izrael kontroli e ameri ki Senat. Mi bi trebali da se malo vi e brinemo interesima Sjedinjenih Dr ava. (4) Biv i predsjedni ki kandidat Patrick Buchanan je rekao: "Kongres Sjedinjenih Ameri kih Dr ava je teritorija pod izraels kom okupacijom´ (5) Ameri ki vjerski lider Billy Graham i President Richard Nixon jednom prilikom su imali sljede u telefonsku konverzaciju, kao je bilo snimljeno na magnetofonskoj traci: GRAHAM: ³Jevrejska opsada medija mora se zaustaviti, ina e ce ova dr ava zavr iti u septi koj jami´. NIXON: "Stvarno vjeruje u to?" GRAHAM: "Da, gospodine." NIXON: "Uh, i ja isto. Ja nikad ne smijem to javno da ka em, ali i ja tako mislim´. (6) Ne tako davno, U.S. Brigadni General James J. David, u jednom "Strastvena Veza sa Izraelom", je napisao: lanku s naslovom:

"Postoji li i jedan kriminalni akt da Izrael mo e da u ini, a da ne bude za ti en od kritike Sjedinjenih Dr ava? Ako postoji, ja to onda nisam vidjeo. I nisam to vidjeo ni kod Bu ove administracije, ni kod Klintonove i ni kod ijedne druge, prije njih. Ali kad uzmete u obzir uticaj izraelskog lobija, njegove komitete za politi ku akciju i vi e od 41 milion dolara koje su dali Kongresu i Bjeloj Ku i, je li ikakvo udo onda to je Izrael za ti en od bilo kakve sramote´? U ne to vi e od 54 godine, Izraelci su po inili stvari koje se ni jedna druga nacija nebi usudila da ini, a da pro e neka njeno. ak ni ovdje, u Americi, gdje jo uvijek nije ka njivo postavljanje ³dru tveno neprihvatljivih´ pitanja, svaka javna li nost koja to u ini podvrgava se odmah, od strane Jevrejskih organizacija i njima servilnih medija, kampanji bla enja, intimidacije kao poku aju uni tenja njihove karijere i reputacije.´ (7) Dovoljno smo navodili druge, hadje da sada sami pogledamo neke injenice cionisti ke kontrole: MEDIA: ABC, NBC, CBS, CNN, UPN, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, The New York Daily News, Time Magazine, Newsweek, People Magazine, US News i World Report, kao i bezbroj drugih medijskih i holivudskih kompanija, je cionisti ko vlasni tvo ili pod cionisti kom upravom. (8) Jeste li primjetili kako holivudski filmovi stalno portr etiraju Njemce i Arape kao fanatike i teroriste. Sada znate i za to!

VLADA: AIPAC ( Izraelska lobisti ka agencija), kao i ADL, su najzloglasnije organizacije po vr enju politi kog pritiska u Washington -u DC. Te kim politi kim pla tom su tako e zaogrnute, a uz to veoma dobro i finansijski potkovane, cionisti ke grupe kao npr.: JINSA, Jevrejski Institut za Poslove Nacionalne Sigurnosti (Jewish Institute for National Security Affairs), ZOA, Cionisti ka Agencija Amerike (Zionist Organization of America), and AJC, Ameri ki Jevrejski Kongres (American Jewish Congress.) Kako i sami priznaju, ove grupe su u stanju da zbace sa polo aja bilo kog ministra ili senatora koji odbije da ispuni njihove zahtjeve. Ve ina kongresmena obeju politi kih partija dobivaju prili n o visoke donacije od AIPAC -a. Pi u i za ³Nacionalni Magazin´, novinar Michael Massing obja njava: ³AIPAC je iroko poznat kao najmo niji lobi strane politike u Washington -u. Njegovih 60,000 lanova posipaju lanove Kongresa milionima dolara. ak se i no vinske ku e kao npr. the New York Times boje ovih jevrejskih lobisti kih agencija. "To je stvarno u asno," ka e dopisnik jednog tako e velikog dnevnog lista. "Pritisak ovih grupa je stvarno nemilosrdan." (9) PENTAGON: Pentagon je pod kontrolom tvrdokornog jezgra grupe cionisti kih ³krtica´ predvo enih manijakalnim Richard -om Perle-om. Civilni Savjet za Odbrambenu Politiku (Defense Policy Board) ima ve u kontrolu nad vojnim establi mentom n ego Sekretar za Odbranu ili generali i admirali. U ovaj Savjet su uklju eni i drugi cionisti kao npr. Kissinger, Cohen, Schlessinger, Adelman, Abrams, a ima i dosta ne -jevrejskih lanova koji podr avaju Izrael i ekspanziju ³Rata Protiv Terora´. Notorni i ratoborni Perle, kojeg zovu i "Princom Tame", je Predsjednik ovog Savjeta. (10) Perle je takode biv i direktor lista The Jerusalem Post i savjetnik u nekoliko izraelskih kompanija. Podsekretar za Odbranu, je Paul Wolfowitz, jo jedan cionisti ki fanatik koji je kao tinej er ivio u Izraelu, i jo uvijek ima familiju koja tamo ivi. Podsekretar za odbrambenu politiku, Douglass Feith, je cionisti ki zaslu nik, advokatska kancelarija ima svoje ekspoziture u Izraelu. ija

Perle-ova pentagonska cionisti ka grupa, Wolfowitz , i Feith, zauzimaju 3 od 4 najvi e civilne pozicije u ameri kim oru anim snagama. Karijeristi ki nitkovi i podlaci kao Condoleeza Rice i Donald Rumsfeld su ili pod njihovim uticajem, ili nemaju volje da se suprostave njihovim naporima za izazivanje Tre eg Svjetskog Rata. Perle Wolfowitz-Feith banda ini fanati nu ratnohu ka ku ³vladu ± u ± vladi´. Zajedno sa ovim pentagonskim kospiratorima u istu ekipu spadaju i ortodoksni jevrejski cionisti kao i budu i kandidat na predsjedni kim izborima 2004 -te g., Senator Joseph Lieberman (D-CT), njegov partner u kriminalnim radnjama, senator John McCain (RAZ), kao i masa drugih cionista, senatora, kongresmena, i medijskih li nosti, koji su pod njihovom kontrolom. Jedan izraelski novinar po imenu, Ari Shavit, pravdavaju i bezo no pona anje svoje vlade prema Palestincima, tvrd i u vode em izraelskom magazinu Ha'aretz, sljede e: " Mi vjerujemo sa apsolutnom sigurno u, sada kada su Bjela Kuca i Senat u na im rukama zajedno sa Pentagonom i New York Times -om, da ivote Arapa ne emo ra unati kao na e. Njihova se krv ne ra una kao na a. Mi tako e vjerujemo sa apsolutnom sigurno u da sada, kada imamo AIPAC (izraelski lobi) i Edgar -a Bronfman-a i Anti-Defamation League, mi imamo istinsko pravo da nalo imo 400,000 Palestinaca da za 8 sati napuste svoje domove. Mi tako e imamo pravo da zaspemo bombama njihova sela, gradove i sva naseljen a podru ja. Mi imamo pravo da ubijemo bez ikakve krivice. (11) I sve ovo je kad samo malo zagrebemo sa povr ine cionisti ke mo i. Uop te nismo ni pomenuli mo ne cionisti ke elemente koji dominiraju finansijama (Greenspan, Soros,

Rothschild, Goldman, Sachs, Schwab, Warburg itd.), tamparskim agencijama, (Simon & Schuster, Newhouse Publications etc.) i akademskim svijetom. Kod ovakve nevjerovatne mo i kontrole i zataskavanja doga aja, da li je uop te ikakvo udo to se toliki broj ameri kih novinara, intelektualaca i politi ara pla i da pri a o ovim stvarima? Da li je onda ikakvo udo to e biv i predsjednik Bill Clinton, gmi u i ispred jednog jevrejskog auditorija pateti no izjaviti sljede e: "Izraelci znaju da ukoliko ira ka ili iranska armija pre e rijeku Jordan, ja u eti pu u, u i u rov i boriti se do svoje smrti´ (12)
a` Y

u li no

Nije nikakvo udo to je Bill Clinton ovo izjavio prilikom priredbe organizovane od strane enske cionisti ke dobrotvorne fondacije po imenu Hadassah Foundation. Hadassah (tako e poznata kao Esther) je ena heroj iz knjige Book of Esther, iz biblijsog Starog Testamenta. Ova pri a govori planu ene po imenu Hadassah i njenog ujaka Mordecai-ja da se infiltrijaju kod perzijskog kralja Xerxes-a, i tako zadobiju politi ki uticaj, koji su onda iskoristili za uni tenje jevreskih neprijatelja. Ja bih ovdje mogao da napi em jo mnogo toga o cionisti koj mo i u bankarstvu, akademskim institucijama, tampanju knjiga, me utim, elio bih da se vratim na one ³vesele Izraelce´. Jesam li ve do sada objasnio to sam htio da ka em?

LIJEVO DO CENTRA: PERLE, WOLFOWITZ, FEITH. RATNI HUSKACI KOJI KONTROLISU BUSH-OV PENTAGON. DESNO: BILL CLINTON: ³JA BIH SE BORIO I UMRO ZA ISRAEL´

CIONISTI KA MEDIJA; BOSOVI: L-D: SUMNER REDSTONE (VIACOM-CBS- MTV-UPNBET), MICHAEL EISNER (DISNEY-ABC). NORM PEARLSTINE (TIME). WALT ISAACSON (CNN NEWS) ANDY LACK (NBC NEWS))

JO NEKI OD BOSOVA CIONISTI KIH MEDIJA: L-D ART SULZBERGER (NY TIMES) MORT ZUCKERMAN (U.S. NEWS AND WORLD REPORT & NY DAILY NEWS) NEDAVNO PREMINULA KATHERINE MEYER GRAHAM (WASHINGTON POST) PETER KANN (WALL STREET JOURNAL) STEVEN SPIELBERG (HOLIVUDSKI REZISER)

DRUGI ZNA AJNIJI MEDIJSKI CIONISTI-MILIONERI

AARON BRO N, WOL BLITZER, MIKE WALLACE, TED KOPPEL, BARBARA WALTERS, JE GREENFIELD, CHRIS WALLACE, MORLEY SAFER, LARRY KING, WILLIAM KRISTOL STRIP: ISPIRANJE MOZGA U AMERICI
c cc

ONI SU POKU ALI DA UPOZORE AMERIKANCE O CIONISTI KOJ KONTROLI MEDIJA I VLADE: S LIJEVA NA DESNO: HENRY FORD, SENATOR FULBRIGHT, ADMIRAL MOORER, PASTOR GRAHAM, PAT BUCHANAN 8-Poglavlje

³MESAR´ SHARON

b

Znam. Znam. Ho ete da se vratimo na ono veselje Izraelaca 11 -tog septembra. Me utim, moramo da pre emo jo jednu lekciju koja je vrlo bitna, da bi dobili kompletnu sliku. Za vrijeme rata 1967-me Izrael je okupirao palestinske teritorije West Bank i Gazu. Trideset pet godina je pro lo odkako se taj rat zavr io, i jo uvijek izraelska armija nastavlja sa poni avaju om okupacijom ovih palestinskih teritorija. Te teritorije nisu dio onih koje je Izrael posjedovao kad je ta dr ava osnovana i zvani no priznata od UN, 1948g.-ne. Ono emu se Palestinci danas suprostavljaju nije konfiskacija njihove zemlje 1948 -godine, nego izraelska okupacija nakon 1967 -me godine. Ta okupacija podsti e ovaj dana nji konflikt. Prije izbijanja sada njih nemira, ve ina Izraelaca je takode podr ava la prestanak okupacije i pritiska na tim teritorijama. Yitzak Rabin je kao Predsjednik u svoje vrijeme u inio vi e napora nego bilo koji drugi predsjednik prije njega da do e do kona nog mirovnog dogovora. 1990 te su bile mirne godine u Izraelu. Palestinsk i predsjednik Yasser Arafat i izraelski Rabin skoro su ostvarili mirovni dogovor, u kome je Bill Clinton imao ulogu medijatora. Ovo se nije svidjelo tvrdokornim cionistima iji je krajnji cilj ekspanzija izraelskih granica. Nade za dugotrajniji mir su pokopane atentatom na izraelskog predsjednika Rabina, kada je ovaj prisustvovao jednom mirovnom skupu, 1995 -te godine. Rabina nije ubio Arap, nego cionisti ki fanatik po imenu Yigal Amir. Amir je bio student prava na izraelskom Bar-Ilan universitetu. On je kasnije rekao istra nim organima da je djelovao ³po bo jem nalogu´ i zbog toga nimalo ne ali, to je to u inio. (1) Amir, inteligentni student prava, rtvovao je svoju li nu budu nost u svrhu ispunjenja cionisti kih ciljeva. (Kasnije ne to vi e o tome) Iako je Rabin bio mrtav, Clinton je nastavio sa pritiskom na Israel da se napravi mirovni dogovor sa Arafatom. Ovo nimalo ne sugerira da je Clinton bio anti -cionista, ak naprotiv. Clinton-ovi prijedlozi i uslovi bili su vi e u korist Izraela, a i njegov kabinet je bio ispunjen prominentnim cionistima kao to su Sandy Berger (Savjetnik za Nacionalnu Bezbjednost), Madeline Albright (Sekretar Dr ave), Robert Rubin (Sekretar Dr avne Blagajne) i William Cohen (Sekretar za Odbranu). Me utim u svom sebi nom I egomani nom pohodu na Nobelovu nagradu za mir, Clinton je bio veoma uporan, to je bilo malo previ e za cionisti ke paranoike. Dvije godine nakon Rabinovog ubistva, cionisti ke neo-konzervativne snage su uspjele da izbace iz kolosjeka mirovni proces, tako to su oslabili Klintonovu predsjedni ku pozicuju pokretanjem postupka za opoziv u vezi seksualnog skandala sa Monikom Lewinsky. Sve ovo se odigravalo u re iji prominentne cionistkinje iz njujor kih krugova L ucianne Goldberg. Goldberg-ova je izmanipulisala Lindu Tripp nagovoriv i je da tajno snima svoje privatne konverzacije sa Monikom Lewinsky. Kada su javno objavili magnetofonske snimke, ispostavilo se da je Clinton lagao u svom svjedo enju koje je prethodn o dao pod zakletvom, u istrazi protiv njega na osnovu optu be Paule Jones, da ju je seksualno ugro avao. Onda se jednim veoma neobi nim potezom jedan od uticajnih senatora Demokratske partije distancirao od Clinton-a, progla avaju i ga nemoralnim, na sjednici Senata. Republikanci su odmah pohvalili ovog senatora za stavljanje moralnih principa na prvo mjesto, me utim senatorov glavni motiv bio je da oslabi Clinton -ovu poziciju. Ko je bio senator koji je poku ao da osramoti svog partijskog lidera? Niko drugi nego ortodoksni Jevrej i cionista, Joe Lieberman! (2) Uticajni cionisti ki neokonzervativni novinari, kao npr. William Safire, William Kristol, Charles Krauthammer, and JJ Goldberg (sin Lucianne Goldberg!), inicirali su odmah ³lova ku´ hajku na Clinton-a, koji je iznenada postao toliko preokupiran savladavanj em ovog skandala, tako da se vi e nije mogao koncentrisati na Srednji Istok. Republikanci, iako nisu znali koje su snage u pozadini svega ovoga, vrlo brzo su se sna li i pridru ili

bandi za lin ovanje korumpiranog i sada ranjivog predsjednika, koji se uvij ek do tada inio nedodirljivim, iako je on i prije imao u e a u mnogo ozbiljnijim kriminalnim aktivnostima nego to je afera sa Monikom. Prva dama, Hilary Clinton javno je nazvala sve ovo ³konspiracijom desni ara´ koja ima za cilj da svrgne njenog mu a s vlasti. Mada je to bilo u sustini ta no, ona nije izabrala pravi termin, jer to nije bila ³desni arska konspiracija´, nego ³cionisti ka konspiracija´ potpomognuta grupom republikanskih poltrona. Naravno, neko ko je na poziciji gospo e Hilary, ne smije se usuditi da javno ka e ovako ne to. Da je rekla, nikada ne bi bila izabrana za gradona elnika new York-a, 2000-te godine. Kad se ova tu na pri a kona no zavr ila, Clinton je ostao dosta oslabljen, Amerika osramo ena a jadna izmanipulisana Linda Tripp posta la je cilj Clinton-ove ³kletve´, tako da je uskoro ostala bez posla a zamalo nije i u zatvoru zavr ila. Jedini pobjednici na kraju su ostali Lucianne Goldberg i izraelski glasnogovornici, koji su se sada osvetili Clinton-u to se usudio da primi palestinskog lidera Yasser-a Arafat-a u Bijelu Ku u, kao po asnog gosta. Tako je ovaj mirovni proces krenuo putem propasti. Na elu izraelska vlade danas sjedi jedna brutalna osoba koja je bila stalni po asni gost u Bijeloj Kuci, otkako je George Bush preuzeo preds jedni ku funkciju, oktobra 2000 -te godine. Njeno ime je Ariel Sharon. Sharon je bio onaj koji je ranih 80 -ih organizovao nemilosrdno uni tenje nekada veoma lijepe libanske prijestonice Beirut -a. Njegove fanati ne pristalice u Izraelu nazivaju ga ³Kralj Ari k´, a kod Arapa je poznat kao mesar, terorista i ratni zlo inac. Bilo je momenata kada se inilo da je Sharon pao u nemilost i kad se njegova karijera inila da je na izmaku. Njegova izolacija bila je rezultat masakra Palestinaca kojeg je Sharon organizova o 1982-ge godine, dok je bio izraelski Ministar Odbrane. Tad je bio primoran od strane samih izraelskih gra ana da podnese ostavku. Sharon-ove trupe su blokirale izlaze iz izbjegli kih logora Sabra i Shattila kada je libanska milicija, u savezu sa izraelskom vojskom upala u ove logore, gdje je pobila vi e od 1,500 nenaoru anih palestinskih civila i silovala mnoge palestinske ene. (3). Iako su libanska milicija bili oni koji su ubijali, Ariel Sharon je bio taj koji je njima komandovao dok su izraelski vojnici blokirali izlaze i tako namjerno omogu ili da se ovaj pokolj dogodi. Jedna od pre ivjelih osoba, koja je bila ranjena i silovana, oti la je u Belgiju i optu ila Sharon-a za ratni zlo in. Tri biv e vo e libanske milicije su se skupili da svjedo e protiv Sharona, krajem 2001 i po etkom 2002 -ge godine. Kratko prije nego sto su trebali da svjedo e, sva trojica su ubijena. Mossad je naravno negirao svaku vezu sa ovim atentatima. (4) Nakon skoro 20 godina politi kog egzila, Sharon se vra a u oktobru 2000 zadaju i posljednji udarac mirovnom planu. Znaju i koliko ga Palestinci mrze zbog njegove uloge u masakru 1982-ge godine, Sharon se pojavio sa grupom vojnika ispred hrama Mount (5) ± mjesta kojeg i Muslimani i Jevreji smatraju svetim. To je bila namjerna provokacija. Kad su Muslimani po eli da protestuju, nahrupile su izraelske trupe. Kamenje je po elo da leti, do lo je do sukoba i pucnjave. Za samo par minuta Sharon je uspio da uni ti resultate dugogodi njeg napora da se uspostavi mir. Kad su izbili neredi, isprepadano i izmanipulisano izraelsko stanovni tvo okre e se prema Sharonu u potrazi za za titom, istom ovjeku koji je namjerno i zapo eo to nasilje. Tako je Ariel Sharon postao Predsjednik Izraela. Pozornica je tako postavljena za novi veliki rat. Jedino to je falilo, to je bio neki incident, ³Pearl Harbour´, da bi se uklju ila USA u rat, na strani Izraela. Kao to mu i prili i, Sharon je odmah po eo da brutalno terorizira palestinsko stanovni tvo pod izgovorom ³samoodbrane´. Naoru an i finansiran uz pomo izraelski kontrolisanog ameri kog kongresa i uz podr ku ameri ke javnosti kojoj je mozak dobro

ispran uz pomo cionisti ki kontrolisanih medija, tako da ova smatra Izrael jadnom rtvom Palestinaca, izraelska ratna ma ina po ela je sa sravnjuje sa zemljom palestinske ku e, to buldo erima, to bombama; nadalje da uni tava maslinova stabla, ubija djecu, spre ava ambulantna kola da pomognu ranjenima, bombarduje bolnice, puca na strane novinare, doktore i mirovne aktiviste, maltretiraju trudne ene na kontrolnim ta kama, teroriziraju sve tenike i asne sestre, prekidaju snabdjevanje vodom palestinskih djelova teritorije, tuku one koji se opiru okupaciji, ubijaju 95 godi nju staricu, emituju pornografske emisije nakon to preuzmu palestinsku TV, postavljaju eksplozivne zamke za palestinsku djecu, i jo mnogo, mnogo toga. Taj teror je toliko u asan, da je mnogo izraelskih vojnika koji su imali savjest napustilo armiju iz protesta ili odbilo da uzme u e a u ovoj opresiji. Vi e od 400 izraelskih vojnika je potpisalo tzv. ³Hrabrost Odbijanja´ peticiju, u kojoj razotkrivaju mnoge la i u vezi rata u Palestini, i gnu aju se Sharonove brutalnosti. (6) Neki od tih vojnika su zavr ili i na lje enju usljed psihi kih trauma nastalih kao posljedica gri e savjesti u vezi po injenih nedjela nad Palestincima. S obzirom na sva ova nedjela, ameri ki politi ari, korumpirano sve tenstvo i novinari, nisu se uop te oglasili. Najgori od sviju su mentalno dearan irani Ameri ki Hri anski Fundamentalisti, koji bezuslovno podr avaju ovu izraelsku teroristi ku kampanju, i to zbog nekog navoda u Starom Testamentu. Ovi tragikomi ni ³mentalisti´ vjeruju da sam Bog eli da Jevreji posjeduju Palestinu i ³On e nas blagosloviti ako mi blagoslovimo Izrael´. Milioni Falwell-ovih i Robertson-ovih robota stvarno slijepo vjeruju da ukoliko pomognu Izraelce, Isus e ih, kad se vrati, spasiti direktnom isporukom u nebo! ovjek bi mogao da se zapita da li Moss ad zna ne to o kakvim slatkim seksualnim tajnama ovih hipokriti nih propovjednika ± multimilionera!? udno je i kako cionisti, koji ina e mrze katolike, manipuli u ovim evangelisti kim ludama! Terorista Menachem Begin je ak poklonio Jerry Falwell -u mlazni avion 1979-te g.! (7) Organizator bomba kog napada na hotel King David i masakra u Deir Yassin-u (pogledaj 5-to Poglavlje) kasnije je nagradio Falwell-a nagradom ³Vladimir Jabotinsky´ za vrijeme jedne ve ernje ceremonije 1981 -ve godine. O igledno ovi udni ³mentalisti´ nisu vjerovatno imali vremena da pro itaju Novi Testament gdje Isus Hrist pri a o miru, ljubavi, milosrdu i bratstvu me u ljudima ³Mentalistima´ mo da ne bi bilo na odmet da pro itaju i Kuran, islamsku Svetu Knjigu. Vjerovatno bi se okirali kad bi vidjeli da: Muslimani smatraju Isusa Svetim Prorokom ro enim od Djevice Marije (za razliku od jevrejskog Talmuda, koji ga kleve e). Kuran tako e naziva hri anske i hebrejske narode ³bo jim ljudima´ i nala e da se da se njihove zajednice za tite i respektuju po islamskim zakonima. (tako je stvarno i bilo u cijeloj Otomanskoj Imperiji, tokom mnogih vjekova) Pogre no interpretirani termini kao ³d ihad" i "tuci bezbo nike" pojavljuju se u kontekstu samoodbrane od brutalnih napada kojima su rani Muslimani bili izlo eni od strane paganskih arapskih kraljeva.
y

y

y

Ali umjesto da koriste najve i bo ji dar, na u mogu no st da razmi ljamo svojom glavom, ³mentalisti´ dozvoljavaju da jedan cionisti ki poltron, kao to je Jerry Falwell, razmi lja umjesto njih. Protiv ameri ki sponzorisane izraelske ratne ma inerije, jedino to Palestinci mogu iz o ajanja da poduzimaju, to je ga anje kamenjem i ³samoubila ko bomba tvo´. Sa svakim ovim samoubila kim aktom, Sharon dobija novi razlog za okupaciju novih teritorija. Krajnji plan ove cionisti ke igre je da na kraju istjeraju sve Palestince sa podru ja West Bank-a i Gaze, ba kao to su masakrima teroristi ke grupe Irgun, natjerali Arape da napuste Deir Yassin i

mnoga druga arapska sela. Ova ema je poznata pod imenom ³transfer´. Na putu za ostvarenje ovog plana bile su tri prepreke:

1. Mo svjetskog javnog mnenja. Prije 11/09/2001, palestinska borba za oslobo enje zadobila je simpatije mnogih ljudi u cijelom svijetu. 2. Mo izraelskog javnog mnenja. Ve ina Izraelaca je bila protiv 35-togodi nje okupacije palestinskih teritorija 3. Naftom bogati Irak, Saddam-a Hussein-a, koji je oduvijek pru ao podr ku Palestincima u njihovoj borbi za oslobo enje. Izrael je do ivljavao Irak kao trn u svom tijelu.

Kako bi samo bilo cionistima korisno kad bi se dogodio neki ³INCIDENT´, koji bi naglo okrenuo ameri ko i svjetsko mnenje protiv Arapa i na kraju uvukao Ameriku u rat protiv izraelskih neprijatelja. Kad bi se samo mogao opet da dogodi jedan ³Pearl Harbour´! I dogodio se ««11/09/2001 -ve godine! Da li vam je sada jasno za to se onih 5 Izraelaca veselilo?

Skupo rukovanje!

LIJEVO: PREDSJEDNIK RABIN POSTI E MIROVNI DOGOVOR SA JASEROM ARAFATOM, DOK CLINTON POSREDUJE. DESNO: CIONISTA YIGAL AMIR. "BOG GA JE NAGOVORIO DA UBIJE RABIN-a".

PREDSJEDNIK CLINTON JE TAKO E PLATIO KAZNU ZA SVOJE MIROVNE NAPORE.

OD LIJEVA-NA DESNO: LUCIANNE GOLDBERG, NJEN NAIVNI PIJUN LINDA TRIPP, BILL I MONICA NA NASLOVNOJ STRANI TAJMA.

GORE: ARIEL ³MESAR´ SHARON, RUKUJE SE SA SVOJOM MARIONETOM BUSH-OM. DRUGO: PALESTINSKE RTVE IZRAELSKE ARMIJE

LIJEVO: CIONISTI KA RULJA NAPADA ARAPKINJU DOK IZRAELSKI VOJNICI NI TA NE INE. OVAJ NEVASPITANI DJE AK E JEDNOG DANA VJEROVATNO BITI DOBAR MOSSAD-ov AGENT. DESNO: PASTOR JERRY FALWELL "BO E BLAGOSLOVI IZRAEL (i moj mlazni avion,tako e!)" CIPELAMA PROTIV U.S. ORUZJA!

d

OVO NE ETE VIDJETI NA CNN-u

BOZIC 2002. O AJNI PALESTINSKI HRIS ANI KONFRONTIRANI U BETLEHEMU SA NAORU ANIM IZRAELSKIM OKUPATOROM ISPRED NJIHOVE CRKVE! CIONISTIMA NI TA NIJE SVETO! 9-to Poglavlje

PRETHODNA UPOZORENJA

Dani koji su prethodili 11-tom septembru, bili su okarakterisani serijom upozorenja o usljeduju em teroristi kom napadu uz pomo komercijalnih aviona. Ovdje je vrijedno i pomenuti da su USA nekoliko mjeseci prije septembarskog doga aja, obavjestile neke od svojih saveznika, o svojoj namjeri da vojno interveni u u Afganistanu. Dvadest estog juna 2001-ve godine, indijski list ³News Insight´ u lanku Indija Reaguje, ka e: ³Indija i Iran e "potpomo i" US and ruske planove za "ograni enu vojnu intervenciju" protiv Taliban-a ako ve dogovorene nove stroge ekonomske sankcije ne omek aju afganistanski fundamentalisti ki re im. Indijski zvani nici ka u da e Indija i Iran igrati ulogu ³katalizatora´ dok e se US i Rusija direktno boriti sa Talibanom, uz pomo jo dvije azijska zemlje, Tajikistan and Uzbekistan, da bi se linije Talibana pomakle nazad gdje su bile 1998-me godine, tj. na 50 km od mjesta Mazar -e-Sharief u sjevernom Afganistanu. Vojna intervencija e biti zadnja opcija, me utim ve sada se vidi da e ona biti neizbje na.´ (1) Ova vjest o ameri kom vojnom anga ovanju u Afganistanu objavljena mjesecima prije septembra 2001-ve godine u indijskim (2) i britanskim (3) publikacijama, nikada nije bila pomenuta u ameri kim medijima. Uz vojne planove, koji su pripremljeni jo prije juna 2001-ve godine, jedino to je falilo to je bio neki ³INCIDENT´, tako da se dobije opravdanje za vojnu akciju, odnosno ³Rat Protiv Terorizma´ u Afganistanu. Ovdje navodimo samo par upozorenja koja su prethodila tom teroristi kom aktu: London Daily Telegraph je objavio sljede u vijest 16 septembra 2001: "Telegraph saznaje da su dvojica visokih eksperata Mossada, Izraelske vojne obavje tajne slu be, posjetila Washington u augustu, da upozore FBI i CIA -u o postojanju jedne teroristi ke elije od najmanje 200 pripadnika, koja trenutno priprema neku veliku operaciju. Nisu imali detaljnijih informacija o tome ta ta no ovi planiraju da urade, me utim oni su povezali ovu zavjeru sa Osamom Bin Ladenom a rekli su i ameri kim zvani nicima da postoje velike sumnje da je Irak tako e umje an u to´ (4)

Da li vam sve ovo ve miri e na namje taljku? Kako je mogu e da je Mosad znao za postojanje grupe od 200 terorista, a da nije mogao da imenuje niti locira ijednog od njih? I da pogodnost bude ve a, Bin Laden ovo priprema u saradnji sa Sadamom, iako su se oni me usobno oduvijek mrzili!? Franfurter Allgemeine Zeitung, (FAZ) jedan od najpoznatijih njema kih listova je citirao njema ke obavje tajne izvore koji su rekli da je Echelon elektronska pijunska mre a uputila ameri kim i izraelskim obavje tajnim agencijama nekoliko upozorenja da se priprema otmica aviona i samoubila ki napad na cilj u USA. (5) Echelon je u stanju da prati sve elektronske komunikacije u svijetu. Uz pomo od oko 120 satelita, Echelon je dizajniran da usisa enormnu koli inu podataka koriste i se tehnikom klju nih rije i. (6) List San Francisco Chronicle je izvjestio 12 septembra da je Gradona elnik San Franciska, bivsi Predsjednik kalifornijske skup tine, Willie Brown obavje ten 8 sati prije napada da bude veoma oprezan u vezi svakog putovanja avionom 11-tog septembra. (7) U svom izdanju 24 septembera, 2001, Newsweek otkriva sljede e: ³Prije tri sedmice bilo je jo jedno upozorenje o iminentnom teroristi kom napadu« 10 septembra, Newsweek je saznao da je grupa pentagonskih zvani nika iznenada otkazala planove za putovanje sljede eg jutra, o igledno iz sigurnosnih razloga..³. (8) Aha! Da li su mo da neki od ovih neimenovanih vrhovnih slu benika Pentagona, mo da oni cionisti ki direktori Savjeta za Odbrambenu Politiku (Defense Policy Board), o kojima smo ve ranije pri ali? Ako su ovi zvani nici bili dovoljno upla eni da ne lete tog dana, za to Pentagon nije uzbunio vazduhoplovne snage? Za to so vazduhoplovne snage tako sporo reagovale 11-tog septembra, ako su ve znale o ovoj pretnji? Tako e, 27 septembra, The Washington Post je objavio da su dva slu benika izraelske kompanije O igo (koja ima svoja predstavni tva tako e u New York-u) primila upozoravaju e poruke (³instant message warnings´) samo 2 sata prije napada. Ovdje je jedan izvod iz tog lista: ³Sluzbenici ³instant-messaging´ kompanije Odigo, danas su potvrdili da su dva njih ova radnika dobila tekst- poruke-upozorenja u vezi napada na Svjetski trgovinske Centar, 2 sata prije nego to su teroristi obru ili avione na ove poznate njujor ke nebodere.´ (9) Neposredno nakon napada, radnici kompanije Odigo su obavjestili svoju upravu o porukama koje su dobili. Izraelska slu ba obezbje enja kao i FBI su odmah informisani. Ni ta vi e se o ovome dogadaju kasnije nije pomenulo. Mislim da se sa sigurno u mo e re i da, ³Islamski Teroristi´ ne bi bili ba toliko bri ni da alju upozorenje o svom napadu slu benicima neke bezvezne izraelske kompanije!
e

LIJEVO: GRADONA ELNIK SAN FRANCISKA BROWN JE BIO OPOMENUT CENTAR: NEWSWEEK-OV NOVINAR EVAN THOMAS: "PENTAGONOVI SLU BENICI SU OTKAZALI LET 11-OG SEPTEMBRA" DESNO: ODIGOVI SLU BENICI PRIMILI PORUKE UPOZORENJA

10 - to Poglavlje

Septembarska

urka

Da se sada malo podsjetimo ta smo do sada saznali. Jasno smo utvrdili da su cionisti imali klju nu ulogu u uvla enju Amerike u 2 svetska rata. Jasno smo utvrdili da cioniste nije briga to Amerikanci (i drugi) ginu, kad se radi o prote iranju njihovih cil jeva. Utvrdili smo i to da su Cionisti u pro losti esto napadali Amerikance da bi za to optu ili Arape. Utvrdili smo i da su Cionisti spremni da ine neopisivo brutalna zlodjela i genocid. Utvrdili smo da se ameri ki politi ari boje cionisti ke mafije « Saznali smo i to da je nekoliko ljudi bilo upozoreno na onaj teroristi ki akt prije nego to je on izveden. I to je najva nije od svega, vidjeli smo i to da ako neka od nevjerovatnih vijesti i ugleda svjetlost dana Cionisti su u stanju da ju veoma brzo zata kaju. Sada, kada smo svjesni svih ovih injenica, lako mo emo i da zaklju imo za to su ona petorica Izraelaca koja su proslavljala septembarski napad na STC bila onako sretna, oni su znali da e sada Amerikanci pruziti bezuslovnu podr ku Izraelu i da ce po eti fanati no da mrze Muslimane, Palestince i ostale Arape. Na sam dan napada, kada su pitali biv eg predsjednika Izraela Benjamin Netanyahu -a kakve e implikacije ovaj teroristicki akt imati na odnose izme u USA i Izraela, on je brzo odgovorio: ³To je veoma dobro «..Mislim«.nije dobro«.ali ovo e proizvesti dosta podr ke i simpatije (za Izrael)" (1) Ne samo da su ovi napadi proizveli dosta podr ke i simpatije za Izrael, oni su doveli i do naglog porasta mr nje Arapa i Muslimana. U danima koji su uslijedili dogodilo se mnogo napada na nedu ne Muslimane (od kojih su neki imali veoma tragi an ishod!). Mr njom zapaljeni uz pomo cionisti kih medija, naslini i neodgovorni amer i ki leminzi napadali su ak i indijske Hinduse! Petorica biv ih pripadnika izraelske armije (Mossad), ak su izveli i javnu priredbu. Policija je primila nekoliko telefonskih poziva od ljutih gra ana New Jersey -a koji su se alili na ljude ³srednjo-isto nja kog izgleda) sa bijelim kombijem to proslavljaju i snimaju nesre u. Svjedoci su ih vidjeli kako slave u Liberty State parku. Ne to kasnije, jo neki svjedoci su javili kako su vidjeli ove kako slave na krovu jedne zgrade u Weehawken-u. Jedan misteriozni anonimni telefonski poziv naveo je organe vlasti i da zatvore sve njujor ke mostove i tunele. Anonimna osoba je javila dispe eru centrale (na telefon: 9-1-1) da grupa Palestinaca upravo sastavlja bombu u jednom bijelom kombiju ii kre e se prema tunelu ³Holandija´. Ovdje je originalni transkript od NBC News: Dispe er: Jersey City policija.Osoba: Halo, vidim bijeli kombi sa dvije ili tri osobe unutra, izgledaju kao Palestinci i voze se oko zgrade. Kombi se kre e prema Holland tunelu, vidio sam ovjeka kako sastavlja neku spravu kod aerodroma u Newark -u, i obu en je kao eik.Dispe er: Kako je obu en?Osoba: Obu en je u arapsku no nju. (2)

(Za to je ova anonimna osoba specifi no naglasila da su ovi ³Arapi´ bili Palestinci? Kako je ona mogla to da zna?Palestinci se obi no obla e u zapadnja kom stilu i ne nose ³ ei ke odore´). Ovaj telefonski poziv je bio i glavni razlog za to je policija izdala znak upozorenja (³Be on-the-Lookout´) i potjernicu za bijelim kombijem koji se kretao iz New Jersey -a prema gradskim mostovima i tunelima. Kad su zaustavili kombi koji je upravo odgovara o opisu , sumnjive osobe ³srednjoisto nja kog´ izgleda su uhap ene i privedene na saslu anje. Mo ete samo zamisliti kako su policijski slu benici bili iznena eni kada se ispostavilo da su ove osobe bile - Izraelci! Prema ABC-u 20/20, kada je kombi sa ³veselim Izraelcima´ bio zaustavljen od strane policije, prvo to je njegov voza (Sivan Kurzberg) prozborio bilo je: "Mi smo Izraelci. Mi nismo va problem. Va i problemi su na i problemi. Palestinci su vas problem." (3) Policija i FBI agenti su postali sumnji avi kada su prona li skalpele za rezanje kartona (iste onakve kakve su navodno koristili otmi ari aviona), 4700$ u ke u sakrivene u carapi, i strane paso e. Policija tako e izjavila za Bergen Record da su psi trenirani za otkrivanje eksploziva tako e dovedeni do kombija i da su se pona ali kao da su nanju ili eksploziv. (4) Izraelski vojni radio je tak o e objavio kako je jedan bjeli kombi zaustavljen, kada se pribli io mostu (George Washington Bridge) i da je u njemu prona ena bomba. Ovdje je ono to je Jerusalem Post objavio 12 septembra 2001: ³Ameri ke snage bezbjednosti zaustavile su pro le no i vo zilo- bombu na Mostu George-a Washington-a« ³Kombi, pun eksploziva, zaustavljen je kada se pribli io rampi na mostu. Zvani ni organi sumnjaju da su teroristi namjeravali da dignu u zrak glavni prelaz iz New Jersey-a u New York, armijski radio je izvjestio.´ (5) Jerusalem Post, September 12, 2001, Car Bomb found on eorge Washington Bridge Izraelski Armijski Radio je vjerovatno znao o ovoj zavjeri, jer su biv i pripadnici izraelske armije (Mossad) bili oni koji su ovo i organizovali. Naravno, radio nije otkrio koje su narodnosti bila osumnji ena lica iz kombija. Slu aocima je ostavljeno da s ami zaklju e kako se jedino moglo da radi o Arapima. Ono to veoma intrigira je da su ABC's 20/20, (6) the New York Post, (7) i the New Jersey Bergen Record (8) jasno i nedvosmisleno objavili da je bijeli kombi sa Izraelcima zaustavljen kod ram pe na ruti br. 3, autoputa, koja vodi direktno do Lincoln tunela. Dok su Izraelski Armijski Radio i Jerusalem Post (pogledaj # 5), Izraelske Nacionalne Novosti (Israeli National News, Arutz Sheva) (9) , i Yediot America, (10) objavili tako e jasno i nedvosmisleno da je bijeli kombi sa Izraelcima zaustavljen na rampi autoputa koji vodi prema Mostu George -a Washington-a, koji se nalazi nekoliko milja sjeverno od Lincoln tunela. ini se da su u stvari ukupno 2 bijela kombija bi la u pitanju, svaki zaustavljen na jednoj od ovih saobra ajnica. Ovo ne obja njava samo opre ne izvje taje u vezi ta ne lokacije gdje su ovi uhap eni, nego i to kako je toliko mnogo svjedoka vidjelo ove da slave na nekoliko razli itih mjesta. To tako e obj a njava za to su the New York Post i Steve Gordon (advokat petorice Izraelaca) prvobitno pomenuli hap enje tri osobe a onda to kasnije promjenuli u ukupno 5 osoba. Najverovatnije je kombi sa eksplozivom trebao da ostane parkiran na mostu, dok bi drugi slu io za bijeg ove petorice terorista. Ovdje primje ujemo i da su ovi kombiji bili prili no daleko od transverzale koja prolazi kroz Holland tunel, kuda je prvi anti -palestinski anonimni ³dojavljiva ´ poku ao da navede policiju. Klasi an na in dezinformisanja .
f

Odavdje, cijela ova pri a postaje jos sumnjivija. Ovi Izraelci su radili za jednu transportnu kompaniju iz Weehawken-a, pod imenom ³Urban Moving Systems´. Jedan ameri ki radnik koji je radio za ovu kompaniju izjavio je za Bergen Record da su ve ina radnika kompanije Izraelci i da su svi mahom zbijali ale na temu ovog teroristi kog napada. Radnik koji je odbio da ka e svoje ime rekao je: "Dok sam ja plakao, oni su zbijali ale, to mi je stvarno smetalo." (11) Nekoliko dana nakon teroristi kog napada, vasnik kompanije ³Urban Moving Systems´, Izraelac, Dominick Suter, zatvorio je kompaniju i pobjegao u Izrael. On je bio u tolikoj urbi da napusti Ameriku, da je ostavio namje taj, koji je pripadao njegovim mu terijama, zaklju an u magacinu firme. (12) Kasnije je bilo potvr eno da su ova petorica biv ih pripadnika izraelske armije, u stvari bili Mosadovi agenti. (13) Oni su bili zadr ani u zatvoru nekoliko mjeseci, prije nego to su ih otpustili, bez ikakve buke. Neke od njih su dr ali i u samicama oko 40 dana. (14) ovjek ne mora da bude Sherlock Holmes da bi povezao sve ovo u vezi ponasanja Mosadovih agenata. Ovo je najlogicniji scenario: 1. ³Radnici´ izraelske transportne kompanije veselili su se jer su proslavljali uspje no izvr enje jedne od najve ih pijunskih operacija izvedenih u svjetskoj istoriji. · 2. Jedan od njih, ili neki od njihovih saradnika, nazvao je policiju i prijavio ³palestinske teroriste kako pripremaju bombu u bjelom kombiju´ i krecu se prema Holand tunelu. · 3. Nakon to su tako ovim telefonskim pozivom ve unaprijed okrivili Palestince, Mosadovi agenti su krenuli prema mostu George-a Washington-a, gdje su trebali da ostave kombi sa eksplozivom i pobjegnu sa drugim kombijem, koji je tako e pripadao firmi Urban Moving. · 4. Medutim, policija je mudro reagovala zatvaranjem svih mostova i tunela, a ne samo Holland tunela. Ovaj potez policije neo ekivano spre ava ostvarenje Mosadovog plana, dovodi do hap enja njegovih agenata, nakon koga uslje uje 40 -to dnevna istraga. · 5. Da bi zata kalo ovaj doga aj, Ameri ko Ministarstvo Pravde opkoljava i hapsi 1000 Arapa u vezi bespravnog boravka u zemlji. Tako se odvla i pa nja sa uhap enih Izraelaca, oni postaju manje sumnjivi jer vlada i medija mogu sada da objasne kako su ovi uhva eni gre kom u istu mre u zajedno sa Arapima, u vezi kr enja imigracionog zakona. · 6. U toku idu ih nekoliko mjeseci vrhu ka Ministarstva Pravde i FBI-ja postepeno odguruje u stranu FBI agente ni eg ranga, koji su bili u vezi sa ovom istragom, i tiho, bez ikakve buke, pu ta na slobodu izraelske agente. Cionisti ki kontrolisana medija su od samog po etka ignorisala ovu ³izraelsku vezu´. Odmah nakon septembarskog napada, medija su se obru ila kao po komandi, na Bin Ladena. Televizijski komentatori ± ³eksperti´ , po eli su neprestano da hrane kontuzovanu ameri ku publiku propagandom najni e vrste. Re eno nam je da nas je Bin Laden napao jer on mrzi slobodu i demokratiju. Da nam Muslimani zavide na na em bogatstvu i da nam jo uvijek nisu oprostili za Krsta ke Ratove, ak i da su uvrije eni to Britney Spears vrcka svojim dupetom i sisama gdje god stigne! Nevjerovatno ali istinito, milioni medijima opsjednutih Amerikanaca su progutali ovu teoriju o nekom ³sudaru civilizacija´! Leminzi se nisu ak ni potrudili da makar malo pro va u ovo cionisti ko sranje, nego su sve to skupa odjednom progutali, u paketu!

Me utim, Bin Laden je odlu no odbio da ima ikakvog udjela u ovom napadu i odmah je sugerisao da je napad na STC, 11 septembra, orkestriran od strane Cionista. BBC je objavio Bin Laden-ovu izjavu: "Ja nisam u estvovao u septembarskom napadu na USA, niti sam i ta znao o tome. U USA postoji vlada unutar vlade. Amerika treba da potra i po inioce ovoga akta unutar sebe same, me u ljudima koji ele da naprave od ovog vijeka - vijek sukoba izme u Islama i hri anstva. Pitajte svoju tajnu vladu ko je po inio taj napad«ameri ki sistem je pod totalnom kontrolom Jevreja, kojima je na prvom mjestu Izrael, a ne Amerika. " (15) Jeste li ovu Bin Ladenovu izjavu ikada imali prilike da ujete na ve ernjim vijestima? Do dan danas jedini dokaz protiv njega je jedna veoma sumnjiva i sa jedva ujnim tonom video traka, na koju je cionisti ko dominirani Pentagon isto slu ajno natrapao u Afganistanu. Kakva sre a! Dok, s jedne strane, dokaza za vezu izme u Al Qaeda-ine ³teroristi ke mre e´ i tog teroristi kog akta ± nema; s druge strane, postoji brdo dokaza koji navode na to da je cionisti ka mafija u punom pogonu podmetanja krivice Arapima za teroristi ke akte na podru ju Amerike.

LIJEVO: BIN LADEN ³JA NISAM U ESTVOVAO.´ CENTAR: NETANYAHU: ³NAPADI E STVORITI PODR KU ZA IZRAEL.´ DESNO: MOST GEORGE-A WASHINGTON-A. MOSSAD-OV CILJ? 11 - poglavlje

Ko je stvarno upravljao onim avionima?

Samo nekoliko sati nakon teroristi kog napada, zvani ni organi su po eli da nalaze ³dokazne materijale´, koji su bili ostavljeni na jedan veoma pogodan na in da se na njih lako nabasa. List The Boston Globe javio je da je u prtljagu koji je trebao da bude utovaren u jedan od otetih aviona, koji je uzletio sa aerodroma Logan, prona ena knjiga Kuran, priru nik za upravljanje avionom i kalkulator za izra unavanje potro nje goriva. (1) Zvani ni organi su tako e primili ³dojavu´ o sumnjivom automobilu koji je ostavljen na parkirali tu bostonskog aerodroma Logan. Priru nik za pilotiranje avionom, na arapskom jeziku, je prona en u ovom vozilu. (2) Kakva sre a za istra itelje da otmi ari zaborave Kuran i priru nik za letenje da ponesu sa sobom! Za samo par dana svih 19 otmi ara aviona je ³identificirano´ i njihova lica su bila odmah izlo ena na svim televizijskim ekranima.

A onda, kao u scenariju nekog limunada pijunskog filma najni eg ranga, zvani na pri a postaje jos smje nija. Paso navodnog vo e ove grupe, Mohammed -a Atta-e, nekim udom pre ivljava eksploziju, u areni pakao u kome ni crne kutije aviona nisu uspjele da opstanu itave, i biva prona en u neposrednoj blizini STC -a!(3) Par dana kasnije, jo jedan paso biva prona en na mjestu gdje je pao avion (let br. 93) u Pennsylvan-iji. Taj paso je pripadao drugom otmi aru po imenu Ziad Jarrah (4) Za to su otmi ari uop te nosili paso e sa sobom, kada oni nisu bili ni potrebni za letove na doma im linijama? O igledno, ovaj "dokazni materijal" je podmetnut od strane entiteta kojima je bio cilj da krivicu za ovaj napad svale na Osama Bin Laden -a. Kako je mogu e da arapski studenti koji nikada nisu pilotirali avionima, poslije samo jednog kratkog kursa na simulatoru letenja, pilotiraju d ambo-d et avionima sa onakvom precizno u kakvu mogu da ostvare samo vrhunski piloti? To naravno nije mogu e, i injenica je da pravi identitet otmi ara jo uvijek ostaje misterija. U danima koji su usljedili nakon objave imena i fotografija ³otmi ara´, ni manje ni vi e nego 7 arapskih gra ana je protestovalo to su nepravedno optu eni za djelo s kojim nisu imali nikakve veze. (5) Da, ta no! Sedam od 19 ³otmi ara´ je ivo i zdavo. Oni su bili rtve kra e identiteta, nekima od njih paso i su bili ukradeni. Njih je intervjuisalo nekoliko novinskih agencija uklju uju i engleski Telegraph. Ovdje je jedan izvod iz lanka David Harrison -a u Telegraph-u, pod naslovom: Otkriveno: Ljudi pokrad enog identiteta: ³Njihova imena se pominju po cijelom svijetu kao imena otmi ara -samoubica koji su izveli napad na Ameriku. Me utim, ju e su nam ova 4 nevina ovjeka objasnila kako im je ukraden identitet« Ovi ljudi ± svi iz Saudijske Arabije ± ispri ali su kako su do ivjeli ok kad su gre kom imenovani od strane FBI kao otmi ari-samoubice. Nijedan od ove etvorice nije bio u USA 11 septembra, i svi su ivo i zdravo u svojoj ro enoj domovini. List, The Telegraph, je prvi intervjuisao ove lju de poslije njihovog saznanja da se nalaze na listi otmi ara koji su poginuli prilikom udara aviona u New York -u, Washington-u, kao i prilikom pada etvrtog aviona u Pennsylvani -ji. Sva etvorica su izjavila kako ih je ³razbjesnila´ vijest da su identifi cirani kao teroristi. Jedan od njih nikada nije ni bio u Americi a drugi, pilot saudijske avionske kompanije Saudi Airlines bio je u to vrijeme na jednom trening kursu u Tunisu. Zvani nici kompanije Saudi Airlines izjavili su kako ³uzimaju u obzir pokretan je sudskog postupka protiv FBI zbog veoma ozbiljnog naru avanja reputacije ove kompanije i njenih pilota.´ (6) Ova pri a o kradi identiteta bila je vrlo ukratko pomenuta i od strane ABC -a (7) i BBC-a (Engleska) (8). FBI nije negirao ovo jer niko ne negira injenice koje se lako mogu verificirati, nego su ameri ka vlada i medija jednostavno ignorisala ove injenica i neprestano ponavljali monstrouznu la kako su imena otmi ara dobro poznata i kako je 15 njih porijeklom iz Saudijske Arabije. CNN je objavio i to da je director FBI, Robert Mueller, otvore no priznao da su neka od identificiranih imena pod znakom pitanja zbog kra e identiteta. (9) List, The Washington Post, je pod naslovom ³Identitet pojedinih otmi ara jo nepoznat´ objavio: uvijek

³Zvani nici FBI-a ju e su izjavili da su neki od 19 terorista koji su pro le sedmice izveli napad na New York i Washington, vjerovatno ukrali identitet drugih ljudi, tako da su njihova prava imena jo uvijek nepoznata. Predstavnici saudijske vlade ju e su izjavili

kako su najmanje dvojica terorista koristila imena po tenih saudijskih dr avljana. Ostali otmi ari su tako e mogli da imaju la ni identitet." Ova nesigurnost najbolje ocrtava injenicu kako je te ko da se ikada sazna identitet onih koji su u estvovali u najsmrtonosnijem aktu nasilja, na ameri kom podru ju. "Ova operacija je izvedena u najve oj tajnosti, tako da i kori tenje la nih imena vjerovatno bilo planski organizovano," rekao je John Martin, penzionisani predsjednik Odjeljenja za Unutra nju sigurnost, Ministarstva Pravde. "Otrmi ari vjerovatno nisu ni me usobom znali prava imena ostalih." (10) Ovo otvara jednu pandorin u kutiju, punu neodgovorenih pitanja. Prvo i najva nije, za to bi Osama Bin Laden, ovjek koji se vrzmao po pe inama Saudijske Arabije, uop te krao ili falsifikovao imena? Ka ete, da bi prikrio svoje tragove? Dobro. Idu e pitanje: za to bi ovjek iz Saudijske Arabije, koji poku ava da zametne svoje tragove krao identitet ba od svojih sunarodnika, a ne recimo jednog Grka, Brazilca, Tur ina? Zar nije mnogo logi niji zaklju ak da oni koji su organizovali ovu akciju i koristili la na imena ± nisu uop te Arapi, tako da bi se krivica mogla da svali na ove?! Koliko je ef FBI, Mueller, korumpiran najbolje govori injenica da iako je otvoreno priznao da su osobe la nog odnosno nepoznatog identiteta u estvovale u akciji 11 septembra, nije ni ta u inio da spre i medije da ponavljaju cijelo vrijeme jednu te istu la kako se zna ko je izvr io taj akt? Za to ih nije ispravljao? Malo vi e o ljigavom Mr. Mueller-u emo kasnije! A sada u stvarno da prodrmam temelje va eg la nog vjerovanja u zvani nu verziju pri e o 11 septembru. U februaru 2000-te godine, indijska obavje tajna slu ba uhapsila je grupu od 11 osoba za koju su prvo mislili da su pripadnici Al Qaeda teroristi ke organizacije u poku aju otmice aviona. Onda se pokazalo da je ovih 11 ³muslimanskih hodo asnika ´ izraelske nacionalnosti! Indijski vode i nedeljni magazin, The Week, saop tio je: ³12-tog januara, 12 pripadnika indijske obavje tajne organizacije u Calcutta -i privelo je na saslu anje 11 stranih gra ana prije nego to su se ovi ukrcali na avion kompa nije Bangladesh Biman, koji je letjeo za Dhaka -u. Oni su uhap eni pod sumnjom da su namjeravali da organizuju otmicu ovog aviona. Svaki od ovih 11 ³muslimanskih hodo asnika´ imao je izraelski paso , a kad su prethodno boravili u Iranu, tamo su se predst avljali kao Afganistanci..«pripadnici indijske obavje tajne slu be bili su veoma iznena eni nacionalnim profilom ove jedanaestorice. "Oni tvrde kako su propovjedali islam u poslednja 2 mjeseca u Indiji, me utim oni su Izraelci, sa West Bank -a´, izjavio je predstavnik Indijske Centralne Obavje tajne Slu be. On je tako e potvrdio da je Tel Aviv "upotrebio veliki pritisak" na Delhi kako bi se ovi to prije oslobodili. " ini se da su oni radili za neku izraelsku ³senzitivnu organizaciju´ i da su trebali da obave neku misiju u Bangladesh -u," izjavio je ovaj zvani nik.´ (11) Zaboga dragog, pa ta je ovih 11 izraelskih agenata namjeravalo da ostvari, pretvaraju i se da su muslimanski otmi ari? Infiltracija?...mo da. Svaljivanje krivice za ne to, na nekoga?...veoma mogu e. Ono to mora da se razumije je, izraelski agenti su ve jednom uhva eni preobu eni u muslimane sa namjerom da otmu avion! Od ovoga nam se po inje vrtiti u glavi, pogotovo nakon to sm o saznali za vijest kako je Indijska Obavje tajna Slu ba pomogla Amerikancima da veoma brzo identificiraju

svih 19 ³otmi ara´! List Express India, 13-tog aprila, 2002, citiraju i the Press Trust of India, objavljuje: Washington, 3 April: Indijske obavje tajne slu be pomogle su USA da se identifikuju otmi ari koji su izveli smrtonosni teroristi ki napad 11 septembra, na New York i Washington. (12) ta je sad ovo?!! Jeste li ovo razumjeli? Indijski obavje tajci koji su gre kom od izraelskih agenata mislili da se radi o pripadnicima organizacije Al Qaeda, nazad u 2000-toj godini, sada su isti oni klovnovi koji ³informi u´ FBI ko stvarno s toji iza otmice aviona upotrebljenih u napadu 11 -tog septembra?! Moramo imati na umu da je idijska obavje tajna slu ba u veoma dobrim odnosima sa Mosad -om, jer obe vlade mrze muslimane iz Pakistana. (13) A sada o - Mohamedu Atta-i, ve znate, onom tzv. ³vodi grupe´. U toj pri i tako e ima puno nekonzistentnih detalja. Kao i to su i onoj sedmorici saudijskih gra ana dokumenti bili ukradeni, tako su ukrali paso i Atti, 1999 -te godine. (14) (isti onaj paso koji je skoro neo te en udnovato pre ivio eksploziju i ru enje Svjetskog Trgovinskog Centra?). Atta je bio poznat kao srame ljiv i povu en momak koji se dosta nelagodno osje ao u prisustvu ena. (15) Taj student arhitekture visine oko 160 cm i te ine 60kg, bio je ini se toliko dobrodu ne prirode, da su se ak neki pojedinci ustru avali da piju ili opsuju ne to u njegovom dru tvu. Kako ovaj blag, apoliti an mamin sin iz dobre egipatske porodice, preko no i da se pretvori u ³objesnu ivotinju koja piju i votku tr i za enama´, kako su nam ga medija predstavila. Ovo se mo e svrstati u najve u prekono nu promjenu m entaliteta otkako je objavljeno klasi no literalno djelo, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Atta, ili neko ko je samo koristio njegov identitet, upisao se u jednu leta ku kolu u Floridi 2001-ve g. a onda prekinuo svoju obuku uz ispriku da mora da putuje za Boston. U oktobru 2001 g. predsjednik ove pilotske kole, Rudi Dekkers, je prilikom intervjua izjavio novinaru ABC-a da taj kurs ne osposobljava nikoga za letenje avionima tipa jumbo-jet. (16) On je tako e opisao Attu kao jednog obi nog ³glupana´. (17) Jedan dio razloga za to se Dekker-u Atta nije svidjeo poti e iz jednog neobi nog incidenta koji se dogodio odmah na po etku kursa. Evo dijaloga izmedu reportera ABC a Quentin-a McDermott-a i Dekkers-a: McDermott: Za to ka ete da je Atta bio glupan? Dekkers: Znate, kad je Atta bio ovdje i kad sam vidjeo njegovo lice nekoliko puta, zaklju io sam da je on jedan od redovnih u enika, pa tako imam obi aj da sa njima malo i popri am, isto onako u smislu da ih pitam kako su, kako im ide, odakle su itd« tako sam i sa njim poku ao da komuniciram. uo sam od drugih da je ivio u Hamburgu pa po to i sam govorim njema ki, jer sam ho landski gra anin, obratio sam mu se na njema kom pitaju i ga kako je, da li eli kafu, i da li je zadovoljan kursom a on me je samo hladno pogledao uop te ne reaguju i na moja pitanja, okrenuo se - i oti ao. Tako je to bilo kad smo se tada sreli. (18) Sli na stvar je bila i sa tzv. 20-tim otmi arem Zacharias-om Moussaoui, on se tako e iznenadio kad ga je jedan istruktor za letenje odmah na po etku kursa u Minesoti upitao ne to na francuskom jeziku, koji je navodno trebao da bude njegov maternji jezik. List, The Minnessota Star Tribune izvjestio je 21 decembra 2001: ³Moussaoui je prvi put izazvao sumnju kad je prilikom upoznavanja izjavio da je iz Francuske, a onda nije ni ta razumj eo kad mu se jedan od instruktora obratio na francuskom. On se onda jo i naljutio to ga uop te pitaju o njegovim privatnim stvarima. Da stvar bude gora, on nije imao pojma ni o bazi nim elementima letenja, a

zahtjevao je trening na veoma naprednom simula toru za pilotiranje komercijalnim ³d et´ avionima.´ (19) Stvarno je nevjerovatna slu ajnost da su obojica Ata and Moussaoui, imali udnu sudbinu da imaju instruktore koji su govorili njema ki i francuski. ak ni slavni Mossad nije mogao da predvidi ovakvu koincidenciju. Pravi Atta bi sigurno bio u stanju da odgovori svom instruktoru na njema kom a tako e i pravi Moussaoui bi mogao da popri a na svom maternjem jeziku sa svojim instruktorom. Nijedan od njih nije odgovorio na pitanja, jer nisu znali. Njihova misija je bila da izigravaju Arape i tako svale krivicu na njih za ono to e uslijediti. Osoba koja se predstavljala kao Ata koristila je isti onaj paso koji je ukraden pravom Ati 1999, i to isti onaj paso koji je prona en 11 septembra u blizini sru enog Svjetskog Trgovinskog Centra. Kad uzmemo u obzir sve ovo onda mo emo vjerovati i Muhamedovom ocu koji je izjavio da je pri ao telefonom sa svojim sinom 12 septembra, dan poslije napada. (20) Da li je grupa agenata otela i ubila pravog Atu neko vrijeme nakon napada na STC? Grupa Mosadovih agenata koji su se pretvarali kao ³studenti umjetnosti´ uhap ena je u vrijeme izvo enja neke tajne op eracije u Hollywood-u, u Floridi, odnosno u istom gradu gdje je i Ata boravio! (21) ta se onda dogodilo sa pravim Mohammed-om Atta-om? Njegov otac je na ovo pitanje u asnuto odgovorio: "Pitajte Mossad!". Ko bi onda, ako ne ovih ³19 Arapa´ mogao da bude u onim avionima? To jedno ³milion dolara´ pitanje! Postoji veliki broj alternativnih scenarija. Da li bi neki od Izraelaca mogli da budu dovoljno fanati ni da volontiraju u jednoj ovakvoj akciji? Iako ovo mo e udno da zvu i, ni to nije za odbaciti. (Pogotovo uz dana nje tehnike ispiranja mozga i programiranja uma ljudi, prim.prev.) injenica je tako e da su tvrdokorni cionisti ki ekstremisti ve odavno dokazali da mogu da budu isto toliko fanati ni kao i arapski ekstremisti (a mo da ak i vi e). Nacija koja u svom okrilju ima hiljade krvo ednih cionisti kih ekstremista, kriminalaca iz Irgunskog Rata, Mosadovih terorista koji di u u zrak naseljene zgrade, atentatora koji ubijaju izraelske predsjednike ispred o iju polic ije, ubice pomra enog uma koje masakriraju arapske ene i djecu; sa sigurno u mo emo re i da je jedna takva nacija sigurno u stanju da regrutuje nekolicinu fanatika koji e se rtvovati za ³ideju´. Ova teorija postaje jo vjerovatnija ako imamo na umu da je jedino pilotima trebalo da bude poznato da su ovi avioni bili u samoubila koj misiji. Jo uvijek ne mo ete zamisliti da je Izrael u stanju da stvori teroriste samoubice? Jeste li zaboravili slu aj doktora Baruch-a Goldstein-a?. Goldstein je bio njujor ki doktor koji se naselio u Izraelu. Dvadesetpetog februara 1994.g., Goldstein je u ao u arapsku d amiju punu ljudi, zaklju ao vrata i otvorio vatru iz automatske pu ke ubiv i tako 29 ljudi, dok je broj ranjenih bio mnogo ve i. Goldstein, ina e otac etvo ro djece, na kraju je bio savladan i ubijen od strane razjarenih Arapa. S obzirom da je tada u d amiji bilo preko 800 vjernika, on sigurno nije ni o ekivao da ce iv iza i napolje. To je sigurno bio jedan samoubila ki napad . A ta je Goldstein-ova majka rekla o ovom djelu svog sina? List, The Boston Globe je objavio: ³Miriam Goldstein, majka Baruch-a Goldstein-a, jevrejskog naseljenika koji je masakrirao oko 40 Palestinaca u hebronskoj d amiji pro le sedmice, izjavila je kako se ponosi djelom svog sina i rekla: "Uvijek sam se pitala, kada e neko napokon da se odlu i i u ini ovako ne to, i na kraju, to je bio moj sin.´ (22) Ono to normalnog ovjeka tjera na povra anje je i to to je Baruch Goldstein postao i narodni heroj za izraelske naseljenike koji su okupirali West Bank. Oni su pretvorili i Goldsten-ovu grobnicu u memorijalni centar, a osnovali su i vebsajt, sve ovo u a st njegovog zlo ina! Pogledajte ta su ovi fanatici objavili na Goldsteinovom vebsajtu:

³Tokom pro lih godina, ova grobnica je postala mjesto hodo a svijeta dolaze ovamo da se pomole i izraze po tovanje«. (23)

a. Mnogi ljudi iz cijelog

Dan koji je Dr. Goldstein izabrao za izvo enje svog genocidnog samoubila kog napada ima specijalno zna enje za sve tvrdokorne Coiniste. Te godine (1994), jevrejski praznik Furim (pogledaj Knjigu o Esteri u Starom T estamentu) padao je na 25 februar. Na taj praznik Jevreji proslavljaju masovnu likvidaciju njihovih perzijskih neprijatelja. ena heroj iz ove pri e zove se Estera (Hadassah). Estera (Hadassah) i njen ujak Mardohej zadobijaju kralja Asvera (Ksereksa) pod svoj uticaj i koriste ga da spasu Jevreje od progona kojem ih je izlo io omrznuti vezir Aman. Estera (Hadassah) i Mardohej nagovaraju kralja Asvera da objavi dekret o eksterminaciji Amana i ³anti -semita´ u Perziji. Pod vodstvom ujaka Mardoheja i uz blagoslov kralja Asvera jevreji iz Perzije izvr avaju masovni pogrom perzijanaca. U 9. poglavlju Starog Testamenta, Knjizi o Esteri, opisana je ova krvava pri a: "«I niko ne moga e stajati pred njima; jer strah od njih popade sve narode (ni danas nije puno druga ije). Dalje;« i svi knezovi zemaljski, namjesnici i upravitelji i koji upravljahu poslove careve, podupirahu Judejce, jer ih popade strah od Mardoheja. Jer veliki bija e Mardohej u domu carevu, i slava njegova prola a e sve zemlje, jer taj ovjek Mardohej biva e sve ve i i ve i«u Suzanu carskom gradu pobi e i potr e Judejci pet stotina ljudi.´ "I tako pobi e Judejci sve neprijatelje svoje ma em i potr e i istrijebi e, i u ini e ta htjedo e od nenavidnika svojih......U onaj dan kad javi e caru broj pobij enih u Suzanu carskom gradu re e car Esteri carici: ³ ta eli , da e ti se´. A Estera re e: ³Ako je ugodno caru, da se dopusti Judejcima u Suzanu i sjutra da u ine po dana njoj naredbi, i deset sinova Amanovih da objese na vje ala´.......I zapovjedi car da bude tako, i objesi e deset sinova Amanovih...i ubili su 300 ljudi u Suzanu. "A ostali Judejci koji bijahu po zemljama carevijem skupi e se....i pobi e 75000 nenavidnika svojih." Kasnije saznajemo da Mardohej izdaje dekret kojim se nala e da Esterina gen ocidna kampanja u Perziji treba da se proslavlja redovno, svake godine. Tako se taj jevrejski praznik Furim, slavi od strane ortodoksnih Jevreja do dana njeg dana. Tako je i Dr. Goldstein je proslavljao Esterinu brutalnost, ubijaju i 29 muslimana, na taj d an, dok su se ovi molili u d amiji! ovjek ne mo e a da ne primjeti sli nosti izme u ove pri e o Furimu i dana nje situacije. Furim 2002.g. u glavnim ulogama Saddam Hussein kao Aman, Richard Perle kao Ujak Mardohej, George Bush kao kralj Asver, i Estera ( Hadassah) Lieberman kao .....Estera (Hadassah)! Da to je ta no, senator (vjerovatno budu i predsjednik?) Joe Lieberman ima enu (budu a Prva Dama?) koja se upravo i zove - Estera (Hadassah)! Tak se ovjek mo e I da zapita da li su neki od obo avaoca ³fur imanijaka´ Dr Goldstein-a pilotirali onim avionima 11. septembra? Onda imamo i slu aj Irv -a Rubina, jo jednog porodi nog ovjeka i biv eg efa Jevrejske Odbrambene Lige. Rubin je zajedno sa nekoliko pomaga a uhap en u Kaliforniji, u decembru 2001.g. kad je poku ao da digne u zrak jednu muslimansku d amiju kao i kancelariju jednog ameri kog kongresmena arapskog porjekla. Kasnije je Rubin po inio samoubistvo u zatvoru, prerezav i vrat samom sebi?!? (24) Postoji jo jedna interesantna sitnica koja bi mogla da ima neko zna enje. Jedan od dvojice Izraelaca koji su poginuli u otetim avionima bio je Daniel Lewin ± on je bio u prvom avionu koji je udario u zgradu STC -a. List, The Haµaretz News Service, iz Izraela, objavio je da je Lewin nekada radio za Sayeret Matkal, elitnu komandosku jedinicu Izraelskih Odbrambenih Snaga. (25)

Postoji i mogu nost da je neka druga grupa ³ rtvenih jagnjadi´ vrbovana u cilju izvo enja ove operacije. To bi mogli da budu i kojekakvi zalu eni anarhisti ili marksisti, koji su vjerovali da e jednim ovakvim aktom da sru e zapadni kapitalizam. Mogu e je da su me u njima bili i naivni Arapi koji nisu bili svjesni ko su njihovi istinski nalogodavci, odnosno kakav je krajnji cilj ove akcije. U mra nom svijetu tajnih operacija, agentima obi no nije poznata cijela operacija nego samo onaj fragment kojeg oni treba da izvr e a malo ko je danas u stanju da izvede tako ne to - bolje od Mosada! Naravno, ovakva scenarija jesu pekulativne prirode, me utim ono to nije pekulativno, to je da: otmi ari nisu bili onih 19 ljudi ija smo imena i lica imali priliku da vidimo na televizijskim ekranima!

SUICIDALNI CIONISTI KI TERORISTSI DR. BARUCH GOLDSTEIN (Lijevo) i IRV RUBIN (Desno) postaju heroji za neke cioniste

Jo uvijek ivi i zdravi!!! AL NAMI, AL SHEHRI, AL OMARI, AL GHAMDI, AL-MIHDHAR - la no optu ene rtve kra e identiteta!Na dnu: OOPS! ³Zaboravismo Kuran na aerodromu! Ovo se ne e nimalo svidjeti Osami!´

Da li je u enik pilotske kole mogao ovo da u ini???

Nevjerovatno precizan, "top-gun", manevar "pikiranja" nakon koga je pogo en Pentagon nije mogao da izvede neko nakon nekoliko lekcija na video simulatoru. Ovdje se vidi travnjak ispred pentagona uop te nije o te en, niti ima kakvih dijelova raspadnutog Boinga. Ovakva preciznost mo e se ostvariti samo nekim vrstama navo enih raketa, a nikako Boeing-om 767. (Google: Pentagon : Hunt the Boeing! ) Ova fotografija napravljena je prije nego to se sru io zid, - i nikada nije bila prikazana od strane medija Poglavlje 12

KO JE POKRIVAO SEPTEMBARSKU OPERACIJU?

Dvadeset estog oktobra, 1999, poznati golf igra Payne Stewart ukrcao se u svoj privatni d et avion u Floridi i poletio prema Teksasu. Vrlo kratko nakon uzletanja, Stewart-ov avion je naglo skrenuo s kursa i uputio se prema sjeveroistoku. Svaki kontakt sa kontrolom letenja bio je izgubljen. Za samo petnaest minuta nakon to je skrenuo s kursa ovaj avion je bio presretnut od strane ameri kih vojnih lova kih aviona. Svi putnici u avionu vjerovatno su bili mrtvi usljed naglog gubitka pritiska. Ovi lova ki avioni pripadali su NORAD-u, grani ameri kih vazduhoplovnih snaga koja je zadu ena za osmatranje i odbranu ameri kog zra nog prostora 24 sata na dan. NORAD posjeduje irok spektar radarskih sistema i lova ke avione koji su u stalnoj pripravnosti za slu aj bilo kakve krize, odnosno ugro avanja ameri kog zra nog prostora. Ovi lovci su pratili Stewart-ov avion sve dok se on nije sru io, kada je ostao bez goriva. Ova brza reakcija i preciznost s kojom je NORAD presreo i pratio Stewart-ov d et je upravo ono to se i o ekivalo od najve e vojne sile u svetskoj istoriji. (1) Me utim, 11/09/2001, od NORAD-ovih aviona nije bilo ni traga ni glasa. Kako je mogu e da je zra ni prostor izme u Bostona i Washington-a, podru je koje se mo e nazvati politi kim i ekonomskim srcem nacije, ostalo kompletno neza ti eno? Drugi avion, koji je pogodio New York letio je izvan svog normalnog kursa bez ikakve komunikacije vi e od 40 minuta. Na svom putu prema New York-u, on je proletio na nekoliko milja udaljenosti od McGuire Air Force vojne baze u New Jersey-u, nakon to je prvi neboder STC-a ve bio pogo en! Kako je mogu e da je Washington DC ostavljen neza ti en (dugo nakon napada na New York) kada je Andrews Air Force vojna baza na distanci koja se i autombilom mo e brzo dosti i? Kada su se napokon lova ki avioni pojavili, bilo je kasno. Da li je sve ovo bilo usljed NORAD-ove

nespretnosti, ili je polijetanje lova kih aviona bilo namjerno odugovla eno da bi se omogu ilo dovoljno vremena po iniocima ovog napada. S obzirom na NORAD-ove impresivne reakcije iz pro losti, moglo bi se zaklju iti da je neko iz vojne vrhu ke intervenisao u smislu zadr avanja odnosno odugovla enja intervencije lova kih aviona. Zapamtite da je pentago nov Savjet za Odbrambenu Politiku pod direktnom upravom cioniste Richard -a Perle-a i njegove bande ratnohu ka kih lakeja.(2) Ovi civili iz tog Savjeta imaju mo da promovi u generale i admirale koji pate za karijerom. Da li je stvarno te ko za povjerovati da jedan od visokih zvani nika ne bi mogao kolaborirati sa istinskim planerima ovog teroristi kog akta?? Ono to ini ovu sporu reakciju vazduhoplovnih snaga jo sumnjivijom je preth odno pomenuti lanak iz Newsweek-a, koji nam je otkrio da je nekoliko glave ina iz Pentagona (iz Savjeta za Odbrambenu Politiku?) otkazalo svoje letove planirane za 11 septembar, iz bezbjedonosnih razloga. (3) Bilo je tu jo upozoravaju ih signala, koje smo pomenuli ranije. U vezi svih ovih upozorenja, za to NORAD i njegova armada lova kih aviona nisu bili na jednom vi em stepenu borbene pripravnosti? Postoji samo jedan logi an odgovor na ova pitanja: Odre ene starje ine unutar Pentagona znale su za ovu operaciju. Neki visoki obavje tajni oficiri u svijetu do li su do upravo istog zaklju ka. General Hamid Gul, biv i ef Pakistanske Obavje tajne Slu be ovako je prokomentarisao ovaj doga aj: ³Napadi na New York i Washington bili su organizovani od strane Izraelaca«´ "Napadi su po eli u 8:45, etiri avionska leta bila su skrenuta sa njihove predvi ene zra ne rute i nijedan vojni lova ki avion nije poletio do 10:00. Radari su ometani, transponderi nisu radili i nije bilo IFF (³ friend or foe´) identifikicaje (specijalna vrsta provjere da se ustanovi da li je avion u rukama pilota (prijatelj) ili otmi ara (neprijatelj) prim.prev.) U Pakistanu, ukoliko niko ne odgovori na IFF poziv, lova ki avioni odmah dobijaju nalog za polijetanje. Ovdje se jasno vidi da je to bio jedan akt organizovan iznutra. Da li e se i ovo zata kati isto kao i realni po inioci atentata na Kenedija?" (4) Njema ki list, Der Tagesspiegel, intervjuisao je Andreas-a von Bulow-a, biv eg na elnika parlamentarne komisije koja nadgleda aktivnosti njema ke obavje tajne slu be. Von Bulow je tada izjavio: ³Planiranje ovih napada je jedno majstorsko ostvarenje u tehni kom i organizacionom smislu ± oteti 4 ogromna aviona u okviru par minuta i navesti ih na njihove mete veoma komplikovanim leta kim manevrima. Tako ne to je nezamislivo bez jedne podr ke dr avnih obavje tajnih slu bi.´ (5) Ovo je navelo novinara koji je odr ao intervju da nazove Bulow -a ³konspirativnim teoreti arem´, na ta je Von Bulow kasnije odgovorio: ³Neka. Neka. Sve to dolazi od strane onih koji vole da prate zvani nu, politi ki ispravnu liniju. ak i onim novinarima koji sami istra uju ovu stvar, serviraju propagandu i dezinformacije. Ko god sumnja u zvani ne ³istine´ naziva se ludakom.´ ³Uz pomo ovih svirepih napada, zapadne demokratske zemlje su podvrgnute jednom procesu ispiranja mozga. Imid komunista kao neprijatelja nije vi e u modi; sada se on mijenja imid om ljudi islamske vjeroispovjesti. Sada njih optu uju kako su oni, u stvari, stvorili samoubila ki terorizam.´ (6)

Obojica, Hamid Gul i Andreas Von Bulow optu ili su izraelski Mossad i elemente unutar US, da su odgovorni za doga aj 11/9. Na ove optu be George Bush, je odgovorio ispred Ujedinjenih Nacija, u novembru 2001.g: "Mi ne treba da toleri emo one uznemiravaju e konspirativne teorije u vezi septembarskog napada ± to su samo pakosne la i smi ljene da skrenu pa nju sa terorista, sa stvarnih krivaca." (7) Razumljivo, Bush ne toleri e nikakve ³konspirativne teorije´, me utim, mnoga neodgovorena pitanja ni u jedno za drugim. Planerima operacije 11/9 moralo je uzeti malo vi e vremena da prou e neke aspekte procedure vazdu ne odbrane USA. Oni su morali znati da bi napad na New York City bilo prili no te ko izvesti avionima koji bi bili oteti u Bostonu. New York je udaljen oko 30 minuta leta avionom i d ambo -d et avioni su prili no spori u pore enju sa lova kim avionima. ak i sa 15-20 minuta prednosti, NORAD-ovi lova ki avioni bi ih mogli presresti bez ve ih pote ko a, pogotovo onaj drugi avion koji je i ao du om rutom prema New Yorku i koji je odstupao sa svog kursa za nekih 40 minuta. Za to je bio izabran bostonski aerodrom, i tako dovedena u pitanje sigurnost ove operacije? Zar nije bilo sigurnije oteti avione sa jednog od njujor kih aerodroma, Kennedy ili La Guardia? Ili pak u Newark-u, koji se nalazi samo s druge strane rijeke. Bilo koji avion, otet sa jednog od ovih aerodr oma, bio bi nezaustavljiv. ak bi avioni i sa filadelfijiskog aerodroma bili mnogo bli e ciljevima, nego oni iz Bostona. Planeri nisu bili ludi, oni su vrlo dobro znali ta rade. Oni su morali ra unati na potporu ove operacije od strane nekoga ko je visok o u komandi ameri kih vazduholovnih snaga. Za to bi ina e izabrali Boston? Uz ovu za titu koju su planeri u ivali od strane odre enih elemenata iz vazduhoplovnih snaga, postoji jo jedan razlog za to se radilo o izboru bostonskog Logan aerodroma i aviona k oji su pripadali kompaniji United and American Airlines. Zanimljivo je da kompanija koja vr i obezbje enje bostonskog Logan aerodroma a koja tako e iroko sara uje i sa avionskom kompanijom United and American Airlines, je u stvari, kompanija koja se zove Huntleigh USA. (8) Pripadnici porodice nekih od rtava ovog teroristi kog akta, ak su i tu ili ovu kompaniju za veliki nemar, odnosno, sigurnosne propuste ispoljene 11/9. (9) Kompanija Huntleigh USA je otkupljena od strane kompanije ICTS International 1999 te godine. ICTS je kompanija kontrolisana od strane d vojice Izraelaca; Ezre Harel-a i Menachem-a Atzmon-a. (10) Ukratko re eno, obezbje enjem bostonskog Logan aerodroma upravljala je kompanija kontrolisana od strane Izraelaca. Da li ovdje postoji neka veza? Da li su se agenti infiltrirali na Logan aerodrom preko ove kompanije, koja je vlasni tvo Izraelaca? To je vrlo mogu e. U periodu septembarskog napada izraelski radnici obezbje enja vrlo agresivno su se promovisali kako bi dobili to vi e poslova na obezbje enju aerodroma. (11) Blago Amerikancima to imaju ovakve divne saveznike koji se toliko brinu o sigurnosti njihovih aerodroma! Da li bi se neki od propusta u odbrambenom sistemu mogli pripisati cyber napadima od strane kompjuterskih hakera? Na a odbrambena i obavje tajna slu ba su veoma zavisne od tehnologije. Jedan dobro koordinisan napad na ove sisteme mogao je tako e da uti e na na u sposobnost za otkrivanje i prevenciju napada. Postoji jedna grupa koja se upravo i specijalizirala za napad na vojne kompjuterske sisteme. U Julu 1999, list Ha¶aretz (Israel) objavio je pri u pod naslovom: ³Hakeri koristili Izraelsku kompjutersku mre u za napad na Pentagon´: Ha¶aretz je izvjestio: ³Jedan izraelski Internet sajt koristi se od strane internacionalnih kompjuterskih hakera kao baza za elektronski napad na vladu USA i vojne kompjuterske sisteme, prema podacima pentagonskih zvani nika ko ji su bili navedeni ju e u listu Washington Times.´

³Prema ovom listu (the Times), prijetnja elektronskog napada na USA od strane nekih stranih obavje tajnih agencija predstavlja jednu sasvim realnu opasnost.´ (12) I jo samo pogledajte izjavi za tampu: ta je ameri ko Ministarstvo Pravde objavilo 1998 g. u svojoj

WASHINGTON, D.C. ± Ministarstvo Pravde, u saradnji sa FBI, Uredom za Specijalna Istra ivanja Vazduhoplovnih snaga i Mornari kim Istra nim Odjeljenjem za Kriminal, objavili su ju e da je Izraelska Nacionalna Policija uhapsila Ehud -a Tenebaum-a, Izraelskog gra anina, u vezi ilegalnog pristupa komjuterima koji pripadaju izraelskoj i ameri koj vladi, kao i stotinama drugih komercijalnih i obrazovnih sistema u USA i drugdje. (13) Oko toga nema sumnje. Odre eni elementi iz Izraela ve du e vrijeme napadaju na ameri ki odbrambeni sistem. To bi mogao da bude samo jo jedan od instrumenata koji je svirao u orkestru za vrijeme koncerta izvedenog 11-tog septembra.

LIJEVO: GENERAL HAMID GUL: ³OVO JE BIO JEDAN ISTI UNUTRA NJI POSAO´ DESNO: PAYNE STEWART. NJEGOV D ET JE BIO MOMENTALNO PRESRETNUT.

IZRAELSKE MARIONETE IZ BIJELE KU E LIJEVO: BUSH: ³Mi ne treba da toleri emo one uznemiravaju e konspirativne teorije u vezi septembarskog napada.´ CENTAR: BUSH NOSI NA GLAVI JEVREJSKU KAPICU I MOLI SE PRED ZIDOM PLA A. DESNO: POTPREDSJEDNIK CHENEY SA JEVREJSKOM KAPICOM NA GLAVI, NA JEDNOJ IZRAELSKOJ CEREMONIJI. POGLAVLJE 13 INTERESANTAN KOLAPS NEBODERA-BLIZANACA I ZGRADE SVJETSKOG TRGOVINSKOG CENTRA Br. 7

Zvani no odobrena verzija doga aja koju smo dobili od vlade/medija insistira na tome da je vatra koja je nastala nakon eksplozije avionskog goriva unutar nebodera Svjetskog Trgovinskog Centra, prouzrokovala topljenje eli nih potpornih elemenata to je nadalje prouzrokovalo totalni kolaps nebodera, uklju uju i tako e i perfektno metodi no ru enje nebodera br. 7 (koji uop te nije bio ni pogo en avionom!). Ova teorija je veoma udna iz vi e razloga: 1. Arhitekti svjetske klase, koji su dizajnirali Svjetski T rgovinski Centar, napravili su ga tako da on bude u stanju da odoli direktnom udaru komercijalnog aviona i vatri koja bi nastala usljed njega. Aaron Swirsky, jedan od arhitekata STC -a okarakterisao je njihovo ru enje kao ³nevjerovatno´ i ³nemogu e´. (1) Lee Robertson, koji je bio strukturalni in enjer-projektor, izjavio je: "Dizajnirao sam ove zgrade tako da su bile u stanju da odole udaru (Boinga) 707. Boing 707 ima kapacitet za gor ivo sli an kao i Boing 767." (2) 2. U cijeloj istoriji jo nikada se nije dogodilo da vatra prouzrokuje ru enje nekog nebodera usljed topljenja eli ne potporne konstrukcije. 3. Ovo kompletno ru enje zgrada STC 1, STC 2, i STC 7 (3- i 47-mospratni neboder koji se sru io i koji nije uop te bio ni pogo en nekim od aviona!) bilo je perfektno metodi no i simetri no. Sva tri kolapsa bila su vrlo temeljita, identi na po na inu kako su izvedena i vrlo sli na po izgledu kontrolisanim demolicijama zgrada uz pomo eksploziva, odnosno, kontrolisanim implozijama. (Ovdje se mo e vidjeti rijetko prikazivani video snimak, gdje se mo e da vidi kako se 3- i neboder WTC 7 (STC 7), tako e perfektno sru io: www.whatreallyhappened.com/wtc7.html Ovaj video (originalno prikazan na CBS-u) e vas sigurno iznenaditi! WTC 7 je prikazan kompletno intaktan, odnosno, neo te en. Dan Rather je ve tada obavjestio gledaoce da je ³CBS saznao´ kako se o ekuje da e se i ova zgrada sru iti. Kratko nakon toga, podno je zgrade je naglo propalo. U idu ih 2-3 sekunde cijela 47-mo spratnica iznenada nestaje u jednom perfektnom pravolinijskom kolapsu! Pa nijedna kompanija za demoliciju ne bi to mogla bolje da izvede. Sada znamo da kad treba da se neka zgrada perfekno sru i, jedino to treba u initi to je zapaliti avinsko gorivo u njoj. Vi e nam ne trebaju ni dobro utrenirani eksperti demolicionih kompanija, za ovakve poslove. ak i prosje an ovjek koji nema mnogo znanja u vezi s ekplozivima mogao je lijepo to da vidi. Me utim, i mnogi specijalisti za ekplozive i strukturalni in enjering tako e su to primjetili i prokomentarisali ove inkonzistencije. Nakon to se STC sru io, potpresjednik kompanije New Mexico Tech, Van Romero, dao je jedan intervju za magazin Albuquerque Journal. Romero, ekspert za eksplozive i demoliciju, izjavio je veoma jasno kako je kolaps STC-a bio odvi e metodi an i da su eksplozivne naprave morale biti postavljene na klju nim ta kama u ovim zgradama. Romero je rekao: "Bilo bi vrlo te ko da ne to iz aviona prouzrokuje ru enje sli no ovome. Mora da su relativno male koli ine e ksploziva bile postavljene na strate ka mjesta. Jedna od stvari po kojima su teroristi poznati i jesu napadi koji skre u pa nju i sekundarne eksplozivne naprave." (3) U istom intervjuu Romero je otkrio da je bio u Washington-u DC kad su se dogodili napadi. On i njegove kolege bili su tamo u vezi diskusije nekih nau nih projekata u vezi odbrane, za njegovu kompaniju New Mexico Tech. Nekoliko dana nakon intervjua, Romero je iznenada promjenio mi lje nje i izjavio za magazin Albuquerque Journal kako on vi e ne vjeruje da su oni neboderi bili sru eni uz pomo bombi. (4) Tako je Romero, koji se ina e oslanja na finansijska sredstva Pentagona, koji je ve odavno pod

kontrolom cionista, iznenada promjenio stranu i pridru io se zagovornicima teorije ³rastopljenog elika´. Ima mnogo vi e toga, od mog zdravog rezonovanja i Romerove ekspertize, to ide u prilog teoriji da su oni neboderi, u stvari, implodirali iznutra. Nekoliko svjedoka i pre ivjelih izjavilo je kako su uli bombe koje su eksplodirale u unutra njosti nebodera STC-a. Louie Cacchioli je vatrogasac iz vatrogasne brigade Engine 47 iz Harlem -a, New York. Cacchioli je izjavio za magazin People Magazine sljede e: "Ja sam prebacivao vatrogasce gore na 24 sprat liftom, kako bi mogli evakuisati radnike. Poslednji put kad smo i li nagore, bomba je eksplodirala. Mi mislimo da su bombe bile postavljene u zgradi." (5) Na kraju, sva ova kontroverza izme u scenarija ³rastopljenog eljeza´ i detonacije uz pomo eksploziva spada u stvari koje se mogu veoma lako rije iti. Jedino to treba da uradimo, to je da detaljno pregledamo ostatke eli ne konstrukcije. Ako je eksploziv bio kori ten iznutra, to e inj enjeri lako primjetiti pregledom eli nih ina. I sto tako ako se elik rastopio kao posljedica gorenja avionskog goriva, i to se mo e lako ustanoviti. Zna i, da bi rije ili ovu dilemu, jedino to treba da uradimo to je da pregledamo eljezo. Jasno? Pa dobro, ne morate da zadr avate dah. Tako ne to se ne e nikada dogoditi. Zahvaljuju i ³ ovjeku 2001-ve godine´, (prema ³Time´ magazinu), gradona elniku Njujorka, Rudy-ju Giuliani-ju, svi ostaci eli ne konstrukcije su reciklirani u rekordnom vremenu, prije nego to su istra itelji uop te dobili ansu da ih pregledaju! Medijski ampion, i dugogodi nji ljubitelj Izraela, ³sveti´ Rudy Giuliani postarao se da se ovaj dokazni materijal uni ti u najbr em mogu em roku. Ve i dio eljeza reciklirao se u Americi, dok je ostatak od 70 000 tona prodan kompaniji Metals Ma nagement ± baziranoj u New York-u i na elu sa jevrejskim direktorom po imenu Alan Ratner. Ratner je onda prebacio ovaj neispitani elik u Kinu i Indiju, kako bi se on tamo reciklirao! (6) Kineski Internacionalni Radio, u svojoj verziji na engleskom jeziku, je izvjestio: ³Njujor ka kompanija Metals Management je me u onim firmama koje ra i avaju eljezne armature sa ³nultog podru ja nesre e´ (Ground Zero). Ova kompanija je kupila 70 000 tona eljeznog materijala koji je pripadao sru enim neboderima. Jedan dio ovog eljeza preba en je preko Pacifika u Aziju, uklju uju i Kinu i Indiju ´ (7) Zamislite to! Najve a kriminalna istraga u istoriji, a istra nim organima nije bilo dozvoljeno da pregledaju najva niji dokazni materijal - elik! Dok su Sveti Rudy Recikliva i Ratner the Rat (Pacov) uni tavali dokazni materijal, mnogi inj enjeri iz zemlje su se bunili optu uju i Federalnu Vladu kako im ona zagu uje istragu. Dvadesetpetog decembra, 2001g., the New York Times je objavio lanak o frustraciji nekih od ovih inj enjera koji su bili pozvani da istra e uzroke kolapsa nebodera: ³Intervjui sa nekolicinom lanova tima, me u kojima je bilo i nekoliko najboljih i najuva eniji inj enjera iz zemlje, otkrili su njihove albe u vezi mnogih birokratskih restrikcija na koje su nailazili prilikom obavljanja svog posla. Bilo im je onemogu eno intervjuisanje svjedoka, ispitivanje samog mjesta nesre e, nije im dozvoljeno ni saslu avanje snimljenih telefonskih poziva u pomo , upu enih policiji i vatrogasacima..." (8) Oni su javno izrazili svoju zabrinutost. Bill Manning, editor 125 godina starog magazina za vatrogasce Fire Engineering magazine, primjetio je i jednu vrlo udnu razliku izme u istrage ovog katastrofalnog po ara u zgradama STC -a i drugih ve ih po ara u njujor koj istoriji. Manning je pisao:

Da li su bila ba ena ona zaklju ana vrata kod Triangle Shirtwaist po ara? Da li su bili bacili plinsku bocu koja je bila kori tena za izazivanje po ara u dru tvenom klubu ³Sretna Zemlja´?...To je upravo ono to su sada uradili u slu aju STC-a. Ova destrukcija i odno enje dokaznog materijala mora odmah da se zaustavi." (9) Jedan istra itelj je izjavio za New York Times: ³Ovo je skoro jedan ³tim snova´ inj enjera ove dr ave, koji rade na ovom slu aju, a na e ruke su svezane. lanovima tima prijete otkazom ukoliko bi izjavili ne to za novine. FEMA sve ovo kontroli e" (10) Dr. Frederick W. Mowrer sa Fire Engineering odjeljenja Univerziteta Maryland izjavio je za list New York Times: "Mogu da ka em da je brzina kojom je ovaj veoma va an dokazni materijal odstranjen i recikliran bila stvarno nevjerovatna." (11) Na kraju, jedna pri a iz magazina Times nam otkriva jo Recikliva u. neke detalje o Rudy -ju

Zvani nici iz gradona elnikove kancelarije odbili su da odgovore na pismene i verbalne zahtjeve za komentarom o tome ko je odlu io da se elik reciklira jer izra ena zabrinutost da e ovom odlukom istraga biti hendikepirana... (12) Vrlo je udna ova vrsta nauke kojom se ovih dana bavi na a vlada, kao i nau nici koji rade za nju. Bez zrna fizi kog dokaza, ovi alhemisti modernog doba b ili su u stanju da ³doka u´ svoju teoriju da je vatra bila ta koja je dovela do ru enja STC nebodera. Ovo je jedan klasi an slu aj kada nau nici preskakuju i bazi ne nau ne metode prvo sti u do eljenog zaklju ka, a onda manipuli u podatke kako bi se oni uklopili u njihovu predetrminisanu, pseudo-nau nu deluziju. Ta teorija o rastopljenom eliku ini se da je jo samo jedna od monstrouznih la i. bi mogao da bude drugi razlog za uni tenje ³rastopljenog elika´? Pitajte Rudy -ja. ta

LIJEVO; EKSPERT ZA DEMOLICIJU ROMERO: "RU ENJE JE BILO PREVI E ETODI NO." DESNO: SVETI RUDI RECIKLIVA NA JEDNOM PRO-IZRAELSKOM SKUPU. BIO JE PROGLA EN ZA OVJEKA GODINE OD STRANE MAGAZINA "TIME", KOJI JE TAKO E POD CIONISTI KOM UPRAVOM.

TOTALNA DESTRUKCIJA. PERFEKTNA DEMOLICIJA NEBODERA STC-a 1 & 2 I NEBODERA Br. 7???

ZGRADA STC Br. 7 PRIJE I POSLIJE KOMPLETNO I METODI NO RU ENJE 47-MOSPRATNOG NEBODERA

POGLAVLJE 14

UDA (JEVREJSKOG) PRAZNIKA PASHA Nisu samo amerikanci bili ti koji su poginuli 11 -tog septembra. Skoro 500 stranih dr avljana, pripadnika preko 80 drugih nacija, bilo je tako e ubijeno tog dana u zgradama STC-a. (1) S obzirom da je to bio centar svjetske trgovine i finansija to i nije toliko za uduju e. Tako e je op tepoznato da i mnogo Izraelaca radi na polju

internacionalne trgovine i finansija. Zakon vjerovatno e nam ka e da bi me u 500 mrtvih stranih dr avljana, bio i zna ajan broj izraelskih dr avljana. Me utim, broj poginulih izraelaca bio je sumnjivo nizak, pogotovo ako uzmemo u obzir izvje taj koji je objavio izraelski list Jerusalem Post 12 septembra, kako je izraelska ambasada u Americi primila preko 4000 telefonskih poziva od strane zabrinutih lanova izraelskih porodica. (2) George Bush je izjavio pred Kongresom USA kako i on li no ali za poginulim stranim dr avljanima uklju uju i i "vi e od 130 Izraelaca". (3) Me utim, Bush je bio ili pogre no informisan ili je namjerno lagao. Istinski broj poginulih Izraelaca u zgradama STC-a bio je mnogo manji od 130. On je bio i mnogo manji od 100. Bio je mnogo manji i od 50. I od 25. Bio je manji i od 10. On je bio««. nula. (4) (5), NY Times, September 22, 2001) Da, to je ta no! Nijedan od izraelskih gra ana nije poginuo u zgradama STC -a*, dok su istovremeno ivote izgubili pripadnici 80 drugih nacija, uklju ujuci ak i dr avljane mnogih siroma nijih zemalja kao npr. Granade, Bermuda, Irske, Filipina itd. . ***(Po jedan izraelski gra anin je poginuo u svakom od ona dva aviona koji su udarili u zgrade STC-a. Ni jedan nije poginuo unutar neke od sru enih zgrada.) Ve prije smo sazali da su slu benici izraelske kompanije Odigo, 2 sata prije napada bili anonimno obavje teni o onome ta e se dogoditi. (6) Ono to jo vi e intrigira nego Odigo, to je bijeg u zadnji as 200 slu benika kompanije koja pripada izraelskoj vladi i koja se zove Zim Israel Navigational. Sa flotom od nekih 80 brodova, Zim Navigational je 9-ta po veli ini transportna kompanija u svijetu. Samo 7 dana pred onaj napad, kompanija, Zim Navigational je preselila svoje kancelarije zajedno sa 200 slu benika. (7), (8) Predstavnik za tampu ove kompanije, Dan Nadler izjavio je: "Kad smo gledali snimak doga aja, mi smo se osje ali veoma sretnim. Svim na im poslovima u USA mi smo upravljali sa 16-tog sprata STC-a.´ (9),(10) Kompanija Zim se preselila u Virginiju. Nadler je dodao kako je glavni razlog za ovo iznenadno preseljenje bio "da bi se u tedilo na pla anju kirije". (11), (12) Ova tvrdnja da se jedna od najve ih svjetskih transportnih kompanija, koja je uz to jo potpomognuta finansijama od strane svoje vlade, seli kako bi u tedila par dolara na kiriji, nikako ne ³dr i vodu´. I to u pravo vrijeme! Ko je obavjestio Zim? Ko je obavjestio Odigo? Ko je obavjestio pentagonske zvani nike? Ko je obavjestio izraelske radnike u New York-u? Mislim da ono to je sigurno, to sigurno nije u inio Osama Bin Laden iz svoje pe ine u Afganistanu!

Lijevo: BUSH I NJEGOVA ENA NA KOMEMORACIJI SEPTEMBARSKOG DOGA AJA, 11 DECEMBRA NA CEREMONIJI ODR ANOJ U BIJELOJ KU I. ISRAELSKA ZASTAVA OBAVEZNO U POZADINI. DESNO: ZIM NAVIGATIONAL SE ISELIO IZ NEBODERA STC-a Br. 1 SAMO 7 DANA PRIJE NAPADA. ZIM TVRDI DA JE "U TEDA NA KIRIJI" BILA RAZLOG ZA SELIDBU !
POGLAVLJE 15

LA NO OPTU IVANJE BIN LADENA Samo par minuta nakon napada, parada politi ara i ³eksperata´ za terorizam po ela je da defiluje po televizijskim ekranima tvrde i kako je to bilo djelo Osame bin Ladena. Traumatizirana ameri ka publika progutala je ovu udicu zajedno sa olovom i najlonom, upravo kako su pravi po inioci tog zlo ina i o ekivali. Bu ova administracija tvrdila je kako posjeduje dokaze koji jasno dokazuju bin Ladenovu vezu s ovim napadima i kako e ih i javno objaviti u skoroj budu nosti. To se nikada nije dogodilo. Isto kao to nikada nisu imali ni dokaze da je Al Qaeda digla u zrak ameri ke ambasade u Africi 1997. Cijela optu nica protiv Osame bin Ladena bila je bazirana ni na emu drugom osim na stalno ponavljanoj tvrdnji kako je on stajao u pozadini napada na ameri ke ambasade i tornjeve Svjetskog Trgovinskog Centra, 11 septembra 2001. Cijeli ovaj slu aj u vezi Bin Ladena, bilo je jedno masovno ispiranje mozga, od svog samog pocetka. Onda je talibanska afganistanska vlada dobila ultimatum od USA da izru i bin Ladena ili e u protivnom Afganistan biti napadnut (ve prije smo vidjeli kako je ameri ka vojna akcija bila planirana jo od mjeseca juna). (1) , (2) Taliban je ponudio izru enje bin Ladena ukoliko USA pru i bilo kakav dokaz o njegovoj krivici, bilo u vezi napada na ameri ke ambasade u Africi ili septembarskog napada na STC. Ti dokazi nisu nikada bili prezentirani od strane ameri ke vlade iz dva razloga: 1. Nikakvih dokaza nije ni bilo. 2. Rat u cilju smjene Talibana ameri kom marionetskom vladom a time i preuzimanje kontrole ove zemlje od strane USA ve uveliko je bio isplaniran. Septembarski teroristi ki napad slu io je kao perfektan povod za taj rat, a i ameri ko javno mnenje je sada podr avalo rat, jer je nakon onog incid enta - mozak ameri kog naroda ve bio temeljito ispran. Tri mjeseca nakon teroristi kog napada na STC i u jeku bombardovanja avganistanskog naroda, ameri ka vlada tako e nije bila u stanju da pru i ijedan dokaz o krivici bin Ladena i ³teroristi koj mre i´ njegove organizacije Al Qaeda. Ljudi iz drugih zemalja po eli su da postavljaju pitanja. I tako jednog dana Pentagon je objavio kako je jedan neimenovani izvor prona ao video traku u Afganistanu. Bu ova banda je onda nazna ila uz pomo medija kako se na ovom videu u stvari radi o bin Ladenu koji se busa u prsa i priznaje svoju ulogu u onom teroristi kom napadu. Blago nama, kakva nevjerovatna slu ajnost. Glavni planer i voda teroristi kog napada na STC, bio je toliko nemaran da ostavi iza sebe neku video tr aku na kojoj on ³sve priznaje´, i to na jedan takav na in da ona mo e vrlo lako do e u ruke amerikanaca! Ova video traka je bila prikazana na vijestima i bila je titlovana na engleskom jeziku. Bin Ladenov glas je toliko nerazgovjetan, da ga ak ni Arapi n isu mogli razumjeti, nego su se morali oslanjati na pentagonski prevod! Ameri ka cionisti ka medija prihvatila su ovaj pentagonov prevod i uop te ga, naravno, nisu dovidila u pitanje. ak su i neke arapske novinske i televizijske ku e morale da potvrde kak o se radi o jednom autenti nom video snimku. Me utim, i ovo je bila samo jo jedna od bestidnih la i. Dvadesetog decembra, 2001, njema ka televizijska emisija Monitor pokazuje da ne samo da nije ta no da se na ovom video radi o nekom priznanju, nego i da je sam video podmentnut u cilju manipulacije. (3) Dr. Abdel El M. Husseini i profesor Gernot Rotter nezavisno su preveli ono to je re eno na videu i optu ili prevodioce iz Bijele Ku e da su "napisali mnogo stvari koji su oni htjeli da uju, me utim, koje se uop te nisu mogle uti sa te trake, bez obzira koliko puta se ona slu ala." (4) Ne moramo ak ni da slu amo ta evropska medija govore, dovoljno je samo da sami uporedimo crte lica osobe prikazane na videu, sa crtama lica Osame bin Ladena. Svaka

fotografija bin Ladena pokazuje da on ima izdu en i uzak nos, dok je nos osobe na video snimku kra i i iri. Uporedite sami ove dvije slike, ako ne vjeruje te, pa sami i odlu ite da li se stvarno ovdje radi o bin Ladenu. Razlika izme u ove dvije osobe je o igledna. (5) Da li su pentagonski zvani nici stvarno u stanju da izvedu jednu ovakvu prevaru? Za to da ne, kad su bili u stanju da dozvole da se onaj teroristi ki napad izvede. Sam Pentagon priznaje postojanje specijalnog odjeljenja iji je zadatak sijanje la nih pri a po medijima u svrhu ostvarenja odre enih strate kih interesa. Upravo je cionisti ki i ratnohu ka ki list New York Times objavio jednu pri u na tu temu u februaru 2002 g. koja otkriva kako Pentagon ima planove za snabdjevanje medija la nim pri ama kako bi to obezbjedilo podr ku njihovoj politici. Tako je Pentagon je osnovao Odjeljenje za Strate ki Uticaj (Office of Strategic Influence - OSI) za ove svrhe. Za vo u ovog odjeljenja kriminalne prirode izabran je cionisti ki general vazduhoplovnih snaga po imenu Simon P. Worden. (6) Worden-ov ef je Douglass Feith, jo jedan odani cionista koji ima funkciju podsekretara odjeljenja Defense for Policy. Koliko je Feith odan cionisti kom pokretu? Cionisti ka Organizacija Amerike (Zionist Organization of America - ZOA) nagradila je Feith-a i njegovog oca na jednoj ve eri specijalno pripremljenoj za tu svrhu 1999-te godine. Pa hajde da vidimo ta o Feith -u ka e jedna ZOI-na objava za stampu: ³Ovogodi nji dobitnici nagrada bi e Dalck Feith i Douglas J. Feith, prominentni jevrejski filantropi i pro-izraelski aktivisti. Dalck Feith e primiti ZOA -inu specijalnu nagradu ³Centennial Award´ na ceremonijalnoj ve eri, za njegovo dugogodi nje slu enje Izraelui i jevrejskom narodu. Njegovom sinu Douglas J. Feith -u, biv em pomo niku Sekretara za Odbranu, bi e uru ena na a presti na nagrada ³Louis D. Brandeis Award.´ (7)- (Google usues enter: feith zionist organization award) Eto, blago nama! Cionisti ki vazduhoplovni general koji upravlja pentagonovim odjeljenjem za dezinformaciju medija direktno je odgovoran svom efu, tj. jednom drugom pentagonskom cionisti koji je dobitnik jedne ³presti ne´ nagrade - Louis Brandeis Award. Brandeis, biv i sudija Vrhovnog Suda, bio je jedan od klju nih cionisti kih mo nika koji je pomogao u ubje ivanju Woodrow Wilson -a da u e u Prvi Svjetski Rat, kao dio cionisti ko-britanskog sporazuma (Balfour) koji smo ranije pomenuli. Zapamtite ovo kad se sljede i put opet niotkuda pojavi neki video koji implicira da su muslimani za ne to krivi. Od svega ovoga se jednom normalnom ovjeku vrti u glavi. Tako e bi trebalo upamtiti jo jednu od udnih pri a koju General Worden ispri ao pred ameri kim Kongresn im Komitetom. On je rekao kako bi jednog dana neki asteroid mogao do udari u Pakistan, te kako bi ovi mogli pomisliti da se radi o nuklearnom napadu te tako i odgovoriti, to bi prouzrokovalo nuklearni rat izme u muslimanskog Pakistana i pro -izraelske Indije! (8) Pro la je godina dana od septembarskog napada, a FBI nije uspio da otkrije niti jednu eliju teroristi ke organizacije Al Qaeda, u Americi, niti je uspio da prona e ikakvu dokumentaciju u vezi s njima. List, The London Times je objavio: "Hiljade FBI agenata su do sada uhapsili oko 1,300 osumnji enih osoba iz cijele Amerike, me utim nisu uspjeli da prona u niti jednu Al -Qaeda-dinu eliju koja operi e u Americi...Tom Ridge, direktor Homeland Security nije mogao da objasni za to niko od njih nije do sada uhva en." (9) U April-u 2002g., FBI direktor Robert Mueller ± isti onaj Robert Mueller koji je svojevremeno priznao kako je identitet nekoliko otmi ara jo uvijek u pitanju zbog sumnje o kra i identiteta ± izjavio je sljede e:

"Tokom na e istrage, nismo uspjeli da prona emo niti jedan dokument ± bilo ovdje ili iz materijala koji su dobavljeni iz Afganistana i drugih zemalja, - u kome se pominje bilo kakav aspekt septembarskog teroristi kog akta." (10) Kako smo i o ekivali, direktori Ridge i Mueller ka u da je razlog za to veoma dobra organizovanost ³teroristi ke mre e´ organizacije Al - Qaeda. Ako ste dovdje stigli u itanju ovog teksta, onda ve sada vjerovatno ve imate malo bolju sliku o svemu ovome. Razlog za to USA nije bila u stanju da prona e ni tra ak dokaza koji bi mogao povezati Al Qaeda-u sa 11/9 bio je taj to....Al Qaeda nije ni imala nikakve veze sa tim!

Molimo da se javi pravi OSAMA BIN LADEN!

LIJEVO: PENTAGONOV VIDEO SA "BIN LADENOM" I NJEGOV ISTINSKI IZGLED DESNO: GENERAL SIMON P. WORDEN: CIONISTI KI GENERAL VAZDUHOPLOVNIH SNAGA KOJI UPRAVLJA PENTAGONOVIM ODJELOM ZA DEZINFORMACIJE. POGLAVLJE 16

STOTINE MOSADOVIH AGENATA UHVA ENO KAKO DIVLJAJU PO AMERICI!

Prethodno smo ve dosta rekli o onoj petorici izraelskih ³transportnih radnika´ (Mosadovih agenata) koji su bili uhap eni nakon proslave svog uspje no izvedenog teroristi kog zadatka. Oni su, u stvari, bili uhap eni kad su namjeravali da dignu u zrak most the George Washington Bridge. Tako e smo vidjeli kako je izraelski vlasnik kompanije Moving Systems, - Dominick Suter ± iznenada napustio svoju ³transportnu kompaniju´ i pobjegao u Izrael, 14 septembra. Me utim, bilo je dosta vi e izraelskih ³transportnih radnika´ kao i drugih izraelskih dr avljana ije pona anje izaziva ozbiljnu sumnju. Jo sumnjivije je to kako se oni stalno tiho otpu taju iz zatvora i deportiraju napolje iz dr ave. U oktobru 2001 g., jo trojica izraelskih transpornih radnika bila su zaustavljena u Plymouth-u, PA, zbog njihovog sumnjivog pona anja. Ovi radnici jedne kompanije za selidbu bili su primje eni kako izbacuju namje taj u blizini kontejnera za sme e koji je pripadao jednom restoranu! Kad je vlasnik restorana pri ao voza u, ovaj je pobjegao. Kasnije se ispostavilo da se radilo o jednom izraelcu pod imenom Moshe Elmakias. (1) Vlasnik restorana je zapisao podatke sa kamiona, tj. natpis koji je glasio "Moving Systems Incorporated" a onda je pozvao policiju. Kad je policija spazila kamion, dva druga izraelca, - Ayelet Reisler i Ron Katar po ela su sumnjivo da se pona aju. (2)

Policija iz Plymouth-a je onda pretra ila kamion i prona la jednu video traku. Izraelci su bili stavljeni u pritvor, dok je policija pregledala prona eni video. Na videu je bio materijal snimljen u ikagu sa Sears Neboderima u gro planu. (3) Policija je brzo upozorila FBI. Tako e je otkriveno da su i njihovi putni nalozi bili falsifikovani. (4) Ovi transporni radnici nisu ak bili u stanju ni da ka u ime klijenta za koga rade niti su imali njegov broj telefona. ini se da su ovi izraelci bili na nekom prljavom zadatku, i da njihov stvarni posao nije imao ni eg zajedni kog sa preseljenjem ne ijeg namje taja. Ovi izraelski pijuni imali su tako e i smisla za humor. Ime njihove kompanije za preselenje sadr avalo je u sebi rije MOSSAD. Moving Systems Incorporated« MOving SyStems IncorporAteD«« MOSSAD Desetog oktobra, 2001, CNN je samo ukratko pomenuo kako su tero risti bili sprije eni u miniranju zgrade meksi kog parlamenta. Obe ali su i to kako e kasnije donijeti jedan op irniji izvje taj o tome, me utim o ovom icidentu se nikada vi e u Americi nije ulo. Medutim, pri a se pojavila na naslovnim stranicama svih gl avnih meksi kih novina. (5) a bila je tako e objavljena i na zvani nom vebsajtu meksi kog ministarstva pravde. (6) Dvojica osumnji enih bili su uhap eni i sprovedeni u jedan meksi ki zatvor (Mexican Chamber of Deputies). Uhva eni na djelu, oni su imali sa sobom pi tolj, 9 ru nih granata i plasti ni eksploziv tipa C -4 (odli an za demoliciju zgrada!) (7) Za samo par dana ova senzacionalna pri a jednostavno je isparila iz meksi ke tampe a ovi Izraelci su bili tiho pu teni iz pritvora i deportirani! Ova dvojica terorista, Salvador Gerson Sunke i Sar ben Zui bili su naravno Jevreji. Sunke je bio meksi ki Jevrej a Zui je bio kapetan izraelskih specijalnih snaga. (MOSSAD). (8) Meksi ki list El Diario de Mexico je objavio da su ova dvojica cionisti kih ter orista imali pakistanske paso e sa sobom. Da li se i ovdje radilo o poku aju da se izvede jedan teroristi ki akt, pa onda za to svali krivica na nekoga ko to nije po inio? Najvjerovatnije, ideja je bila da se ovim aktom tako e uklju i i Meksiko, koji je in a e bogat naftom, u ³Rat Protiv Terorizma´. (Ili bolje re eno u - Rat Protiv Neprijatelja Izraela). Meksiko nije neka mo na vojna sila, me utim, psiholo ka trauma nanesena od strane ³arapskih terorista´ vjerovatno bi ih navela da bar obezbijede ve e koli ine jeftinog goriva za svoje ameri ke ³za titnike´. S meksi kim jeftinim gorivom, Amerikancima bi bilo kudikamo lak e da presijeku svoje veze sa nekim naftom bogatim arapskim zemljama, a posebno sa Saudijskom Arabijom. Nije slu ajno za to su planeri septembarskog teroristi kog napada izabrali 15 saudijskih paso a, odnosno, identiteta. Mnoge meksikance je okiralo pu tanje na slobodu ove dvojice izraelaca. Me utim, s obzirom da je meksi ki Sekretar za Inostrane Poslove tako e jedan cionista po imenu Jorge Gutman, onda ovo ve i nije neko iznena enje! Cionisti ki pipci dose u ak i do Meksika! Novinska agencija - La Voz de Aztlan, je objavila sljede e: "La Voz de Aztlan saznaje da je izraelska ambasada upotrijebila veoma sna ak pritisak kako bi se ova dvojica izrealaca oslobodili. Hitan sastanak na visokom nivou odr an je izme u meksi kog sekretara za inostrane poslove Jorge Gutman-a, generala Macedo de la Concha-e i specijalnog izaslanika Ariel-a Sharon-a, koji je doletjeo u Mexico City specijalno za tu svrhu. Elías Luf iz izraelske ambasade, danono no je radio kao i njihova predstavnica za tampu Hila Engelhart, koja je sada ³ubacila u petu brzinu´, nakon jednog du eg vremena utanja. ta se doga alo za vrijeme ovih sastanaka na visokom nivou nije nam pozna to, me utim, mnogima u Meksiku jo uvijek nikako nije jasno za to su ovi teroristi pu teni na slobodu." (9) U novembru 2001g., jo 6 izraelskih terorista je uhap eno u jednoj od dr ava u USA, ije ime nije navedeno. Kod njih su tako e prona eni skalpeli za otvaranje kartonskih kutija, planovi naftovoda kao i jedne nuklearne elektrane. (10) Lokalna policija je obavijestila federalnu policiju, me utim, slu benici Odjeljenja za Imigraciju su preuzeli

stvar i pustili ove na slobodu a da nisu ni obavjestili FBI. List, The Jerusalem Post je objavio ovu pri u pod naslovom "FBI Sumnja na Izrealce u Vezi Nuklearnog Terorizma". (11) Listovi, The Miami Herald (12) i the Times of London (13) tako e su prenijeli ovu nevjerovatnu pri u i otkrili kako su zvani nici iz FBI bili bijesni na one iz Odjeljenja za Imigraciju zbog pu tanja na slobodu ovih terorista. Naravno, do grla korumpirani FBI sigurno bi u tom slu aju popustio pod pritiskom cionista iz Ministarstva Pravde, kao npr., Michael Chertoff-a, a tako e i njegovog partnera iz ADL -a, i efa FBI, Robert-a Mueller-a. Tako bi vjerovatno na kraju ovi teroristi ionako bili pu teni. U decembru, 2001.g., dnevni list the Los Angeles Times objavljuje pri u o dvojici jevrejskih terorista koji su se spremali da dignu u zrak kancelariju jednog ameri kog kongresmena arapskog porijekla - Darrell Issa (R-CA), i jednu kalifornijsku d amiju. (14) Irv Rubin i Earl Kruger pripadnici organizacije Jewish Defense League (JDL) bili su optu eni za poku aj dizanja u zrak zgr ade, uz pomo eksploziva. Ova pri a je tako e veoma brzo nestala iz dnevne tampe. Da li cionisti stvarno vole da miniraju zgrade i ubijaju nevine ljude? U maju 2002.g., jo jedan kamion za prevoz namje taja zaustavljen je u Oak Harbor u, Washington, u blizini vojne baze the Whidbey Island Naval Air Station. Fox News je izvjestio da je razlog za zaustavljanje ovog vozila bila prekomjerna brzina i da se to desilo kratko nakon pono i. ³Transporni radnici´ iz kamiona rekli su policajcima kako upravo prevoze ne ki namje taj i s obzirom da kasne sa isporukom, morali su malo ³po uriti´. Policija nije povjerovala u ovu pri u zbog toga to je ve bilo kasno u no i. Onda su doveli psa treniranog za otkrivanje eksploziva i pas je otkrio prisustvo TNT -a i RDX plasti nog eksploziva u kamionu (ovo su tako e odli ni eksplozivi za razvaljivanje zgrada!). I Fox News (15) i list Ha'aretz iz Izraela (16) objavili su da su oba ova ³transportna radnika´ bili izraelski dr avljani. U decembru, 2002.g., Ariel Sharon je dao jednu nevjerovatnu izjavu - da agenti AlQaeda-e operi u unutar Izraela. Me utim, kada su palestinske vlasti uhapsile osumnji ene, ispostavilo se kako se radi o palestinskim izdajicama koji su se u korist Mossad-a predstavlja i kao agenti Al-qaeda organizacije! Australijski list Sydney Morning Herald je objavio: ³Palestinske snage za bezbjednost uhapsile su grupu palestinaca radi kolaboracije sa Izraelom i predstavljanja agentima al -Qaeda-ine terosti ke mre e, izjavio je ju e jedan visoki palestinski predstavnik. ..Ova hap enja su uslijedila samo 2 dana nakon to je izraelski presjednik Ariel Sharon optu io al-Qaeda-u za njeno operisanje na podru ju Gaze i Libana. Ovo se smatralo iznena enjem zbog toga to je pojas Gaze vrlo dobro izolovan od strane izraelske vojske. Izraelski predsjednik je tako e izjavio da lanovi ove grupe saraduju sa libanskom milicijom Hizbollah´ (17) Znate ta, da Sharon nije toliko opasan ove njegove glupe izjave mogle bi da budu i komi ne! Prema FOX news agenciji, od kraja 2000.g. i tokom 2001.g., ukupno 200 izraelskih pijuna bilo je uhap eno. (18) Radilo se o najve em pijunskom lancu koji je ikada bio otkriven u istoriji USA. The Washington Post je jo tako e objavio da su neki od ovih Izraelaca bili uhap eni u vezi sa istragom septembarskog teroristi kog napada na STC. (19) . Carl Cameron, reporter telelevizijske stanice FOX News uradio je odli nu TV emisiju u 4 dijela na ovu temu. Me utim, Fox je povukao ovu seriju nakon albi upu enih od strane nekoliko cionisti kih grupa. FOX je otisao ak toliko daleko da je skinuo sa svog vebsajta i transkripte ove serije! Na njihovo mjesto stavili su onda jednu jezivu orvelovsku poruku koja glasi: "Ova pri a vi e ne postoji." (20) Sre om, u ime istorije, ove Foxove transkripte prekopiralo je nekoliko

vebsajtova tako da su njihova sva interesuje. (pogledaj bilje ke.)

etiri dijela jo

uvijek dostupna onima koje to

Ova FOX-ova serija kao i vijesti drugih ve ih medijskih izvora otkrili su kako su ve ina ovih veterana izraelske armije bili stru njaci u rukovanju s elektroni kim ure ajima i eksplozivom. Mnogi od njih tako e nisu pro li test detektora la i. Agenti FBI su re kli FOX-u kako su neka od njihovih istra ivanja propala zbog toga to su osumnji eni bili upozoreni od strane izraelskih specijalista za pra enje tj. prislu kivanje telefonskih komunikacija. Tako je i otkriveno da izraelske kompanije kao Comverse i Amdocs imaju mogu nosti da prislu kuju ameri ke telefone (odli no za ucjenjivanje svih onih politi ara koji varaju svoje ene!). FBI agenti su tako e saop tili FOX -u kako oni vjeruju da su Izraelci unaprijed znali ta e se zbiti 11/9 ( to vjerovatno obja njava i za to nijedan od Izraelaca nije poginuo u zgradama STC -a). Jo jedan USA zvani nik je informisao FOX da su neki od uhap enih Izraelaca bili u vezi sa doga ajem 11/9, me utim, on je odbio da ka e o kakvoj se vezi radi. Taj slu benik FBI je izjavio Carl -u Cameron-u, novinaru Fox-a, sljede e: "Dokazi koji povezuju ove Izraelce sa doga ajem 11/9 su strogo povjerljivi. Ja vam o tim dokazima ne mogu ni ta da ka em. Oni su strogo povjerljive prirode." (21) Tu je jo bila i jedna mala armija izraelskih "studenata umjetnosti" koji su bili uhap eni zbog poku aja da se uvuku u strogo obezbje ene ameri ke federalne zgrade, kao i zbog pijuniranja 36 mijesta koja su pripadala Ministarstvu za Odbranu. Neki od ovih osumnji enih ³studenata umjetnosti´ ak su se pojavljivali i na vratima privatnih ku a vladinih slu benika. (22) Ron Hatchett, jedan od analiti ara koji radi za Ministarstvo Odbrane, izjavio je za 11 -ti Kanal, KHOU news agencije kako on vjeruje da su ovi µstudenti umjetnosti´ prikupljali podatke za budu e teroristi ke napade. Ovdje je jedan izvje taj kojeg je na osnovu svog istra ivanja sastavila Anna Werner 1 -vog oktobra 2001.g., za KHOU agenciju: ³Da li se mo da vladine zgrade u Hjustonu i drugim gradovima nalaze pod prismotrom stranih obavje tajnih organizacija? To je upravo ono to se neki eksperti pitaju nakon onoga to su neki slu benici agencija za odr avanje reda i bezbje dnosti objavili u vezi veoma udnog na ina pona anja grupe ljudi koji za sebe tvrde kako su studenti umjetnosti iz Izraela.´ ³Hatchett je rekao da su oni radili upravo ono to bi i on radio u slu aju da je terorista: "Prvo moramo da saznamo gdje se nalaze svi ulazi u odre enu zgradu. Onda moramo da vidimo gdje se sve nalaze kamere za obezbje enje zgrade. Moramo da znamo koliko slu benika obezbje enja uva odre enu zgradu, kada su im pauze za doru ak i ru ak". Hatchett ka e: Ovdje se ne radi o grupi momaka koji prodaju umjetni ka djela." ³Ovaj biv i slu benik Ministarstva za Odbranu vjeruje da obavje tajne grupe skupljaju podatke za idu i teroristi ki napad. "Neke organizacije, imaju i u vidu mogu nost za potencijalnu osvetu ameri koj vladi mogle bi ve sad a da izvi aju potencijalne mete « odnosno tra e one mete koje su najranjivije." Jedan drugi izvor tvrdi da se ista ova stvar nije doga ala samo u Houston -u i Dallas-u, nego i u New York-u, Floridi, i u 6 drugih dr ava, a to jo vi e zabrinjava, i 36 drug ih senzitivnih objekata Ministarstva za Odbranu. "Jedan objekat za odbrambene svrhe bi se ve mogao nekako objasniti," ka e Hatchett, "ali««.. Tridest est? Tu se ve radi o jednom organizovanom planu." (23) Jedno od vladininih saop tenja ka e kako ovi ³studenti umjetnosti´ vjerovatno imaju neku vezu sa ³islamskim teroristi kim grupama´. Najvjerovatnije, tu se i radilo o nekoj "Islamskoj teroristi koj grupi"! Sje ate li se podmetanja eksplo ziva u hotelu King

David, 1946.g. i kako su ³arapski teroristi´ bili u stvari teroristi koji su pripadali izraelskoj Irgun teroristi koj organizaciji? Sje ate li se onih cionisti kih terorista koji su bili uhva eni u Meksiku sa arapskim paso ima? Da li se sje ate onog Mosadovog mota ± Putevima Obmana Trebate Da Ratujete . Da li vam je sada cijela ova slika malo jasnija? U jednom izvje taju koji je slijedio nakon par dana, KHOU Channel 11 je objavio kako je i Dallas tako e bio na meti: "11 News je objavila kako su ljudi koji su se predstavljali kao studenti umjetnosti iz Izraela poku ali da se uvuku u vladine zgrade i objekte za odbrambene svrhe, i kako su ih osmatrali. Najmanje jedan od eksperata je izjavio kako bi sve ovo mogle da budu pripreme za neki teroristi ki napad. Sada, vladini izvori ne odbacuju mogu nost da bi sve ovo moglo da bude i u vezi sa teroristi kim napadom 11 septembra, zbog sli nih doga aja i u jednom drugom gradu u Teksasu. U Dallas-u, takozvani studenti su po etkom godine u li u zgrad u FBI-a, u zgradu Ureda za Borbu Protiv Droge i u vladinu Earle Cabell zgradu, gdje su radnici obezbje enja zatekli jednog od studenata kako eta kroz hodnike s mapom zgrade u rukama.. Tako je Dallas INS digao uzbunu, prona ao i uhapsio tih 15 ljudi u mar tu mjesecu. Trinaest od njih su se predstavili kao Izraelci a dvojica kao Kolumbijanci. Me utim prema zvani nim izvorima, njihovi paso i su bili krivotvoreni. Iz jednog drugog vladinog izvora moglo se saznati kako su prona li kod nekih od uhap enih listu s a vladinim slu benicima i njihovim ku nim adresama. Svi 15 "studenata" bili su deportirani. Sada, otkako je na a prva emisija bila emitovana u nedelju uve e, nekoliko gledalaca nam se ve javilo i saop tilo da su bili posje eni od strane nekih osoba koje su tvrdile da su izraelski studenti koji prodaju umjetni ka djela." (24) Od ovoga se stvarno normalnom ovjeku vrti u glavi! Za to su se ovi eksperti za eksploziv koji su se pretvarali da su studenti umjetnosti, motali po zgradama koje su pripadali ameri koj vladi? ta su izraelski armijski veterani, naoru ani eksplozivom i detonatorima tra ili u zgradi meksi kog kongresa? ta su izraelski ³transportni radnici´ radili u kombiju u kome su prona eni tragovi eksploziva? Da li su se ove tajanstvene osobe tako e ovako muvale po zgradama STC -a, prije 11 septembra? Da li su se oni vrzmali i oko ameri kih ambasada u Africi 1997.g.? Ili su se tako e etali po turisti kom odmarali tu na ostrvu Bali prije onog kobnog teroristi kog akta? Za to nisu u TV emisijama kao to su "60 minutes", "Nightline", "20/20", i ostatku cionistickih medija aktivnije pratili ovu pri u o izraelskim ³studentima umjetnosti´ i ³transportnim radnicima kompanija za preselenje´? Ovome se nije pridavalo na medijima ni hiljaditi dio pa nje koju se pridavalo proganjanju jednog katoli kog sve tenika pedofila (interesantno da jo nikada nismo uli o nekom jevrejskom rabinu ± pedofilu). Ne to gadno smrdi u svemu ovome! Od svih ameri kih televizijskih mre a, jedino je FOX News u inio jedan manji napor da se ovim misterijama pokloni malo vi e pa nje, me utim FOX je bio vrlo brzo i efektivno u utkan od strane cionista. Ovo je jo jedan dokaz njihove kriminalne aktivnosti! Prije nego to je bio u utkan, reporter FOX-a, Carl Cameron izjavio je sljede e: "Inspektori organizacija kao to su DEA, INS, i FBI izjavili su FOX-u da se istra ivanje izraelske pijunske aktivnosti, kao i bilo kakve sugestije da se uop te radi o izraelskom pijuniranju ± smatraju samoubistvom vlastite karijere." (25)

Da li ste razumjeli ovo? Ako se jedan federalni ispektor uop te usudi da pomene izraelske pijunske aktivnosti, on je time automatski po inio ³ubistvo svoje karijere´! A ako se jedan novinar tipa Cameron -a usudi da iznese ovaj skandal na svjetlost dana, i njega se odmah tako e u utka. Ako oni i dalje insistiraju na ovome, onda ih se proglasi ³anti-semitima´ ± a to je etiketa koja se smatra ³smrtonosnim poljupcem´ za svaku karijeru. To zna i da Cionisticka Mafija mo e da radi ta god po eli, kad god po eli, i kako god po eli - uklju uju i i orkestriranje, finansiranje, izvo enje i zata kivanje istinskih doga anja na Bliskom Istoku, masakra 11 -tog septembra kao i organizovanje ³rata protiv terora´ (odnosno, Rata Protiv Neprijatelja Izraela). Da li se jo uvijek sje ate onog Mos adovog upozorenja u vezi onoga kako se 200 ³agenata Al-Qaeda organizacije" priprema da izvede jedan veci teroristi ki napad na podru ju USA? (26) Do ovog momenta, kada pi em ovaj tekst, pro lo je ve godinu dana najve e istrage u ameri koj istoriji, i do dan danas jo uvijek ni jedan od tih 200 ³terorista´ nije otkriven. (27) Me utim, ono to je otkriveno, to je 200 izraelskih pijuna, me u kojima i mnogo biv ih pripadnika njihove armije, stru njaka za elektroniku, specijalista za prislu kivanje komunikacija, eksperata za eksplozive i demoliciju visokih zgrada. (28) Logika, kao i zdrav razum navode nas na zaklju ak da su one "200 -ne Al Qaeda-inih terorista" u realnosti bili, 200 cionisti kih terorista koji su poslani da izvedu teroristi ke napade, a onda za sve to da svale krivicu na Arape, kao i da uvuku Ameriku u jo jedan rat. Po prvi put od britanske invazije i rata 1812.g., United States su napadnute od strane ne ega to bi se najpreciznije moglo nazvati jednom nevidljivom stranom silom. Ove izraelske vojne snage bile su dobro potpomognute od strane njihovih simpatizera koji su na visokim polo ajima u medijima i vladi. I nijedan od hiljade Amerikanaca nije trenutno svjestan ovih doga anja! 11 decembra 2002, Senator Bob Graham (D-FL), vode i lan Komiteta Senata za Obavje tajne Aktivnosti ( the Senate Intelligence Committee), pojavio se kao gost Gwen-a Ifill-a, na TV programu PBS Newshour. Graham je iznenadio Ifill -a izjavom kako vjeruje da je jedna strana vlada ili vlade finansirala i podr ala one teroriste. Ovdje je jedan dio njihovog razgovora: IFILL: "Vi tvrdite kako ste sigurni u to da je jedna strana dr ava bila sponzor napada 11 septembra?" GRAHAM: "Mislim da postoji dovoljna koli ina dokaza koja ukazuje na to da se bar nekima od terorista asistiralo ne samo u finansijskom smislu ± mada je to bilo samo dio toga ± od strane jedne strane, suverene vlade i da smo mi ometani prilikom istra ivanja svega toga, u dubljem istra ivanju tog slu aja, kao i u tra enju dokaza koji bi navodili na na zaklju ak da sve ovo nije ta no, odnosno koji bi nas naveli da tra imo neke druge razloge kao odgovor na pitanje za to je teroristima omogu eno da tako efektivno funkcioni u na podru ju USA." IFILL: "Da li mislite da e to ikada biti i javno objelodanjeno." ujte sada ovu bombasti nu Graham-ovu izjavu.........: GRAHAM: "To e biti javno objelodanjeno kada arhive postanu dostupne javnosti, ali to e biti tek za nekih 20 -30 godina. Mi bi trebali da imamo ove informacije dostupne sada, jer su one relevantne u v ezi prijetnji s kojima je ameri ki narod danas suo en." (29) Senator Graham tvrdi da a meri ka obavje tajna slu ba zna koja je vlada pomogla teroristima, me utim, na a vlada e nam to re i tek za 30 godina! Uzimaju i u obzir trenutnu situaciju u vezi sa anti-muslimanskom histerijom koju promovi u na a vlada i medija, zdrav razum nam govori da ukoliko bi se prona lo da je neka arapska vlada

sponzorirala ove teroriste, onda bi nam sigurno na a cionisti ki kontrolisana medija ponavljala ovu vijest non-stop, dan i no . Samo ovo mo emo uzeti kao jedan od dokaza da nijedna arapska vlada nije bila u vezi sa septembarskim teroristi kim napadom. To nije mogla da bude neka arapska vlada. Za to bi neka arapska vlada sponzorirala "Al- aeda-u", organizaciju kojoj je cilj svrgavanje korumiranih arapskih re ima koji su podr avani od strane USA? Koja bi to arapska vlada imala razloga za napad na svog najboljeg kupca nafte? Koja to arapska vlada ima sposobnost da se za titi od ekspozicije u US medijima? Koja bi to arapska vlada imala jedan takav samoubila ki nagon, da isprovocira napad na sebe od strane najve e nuklearne sile na svijetu? Pa dobro, ako se ne radi o nekoj arapskoj vladi, kao glavnom sponzoru onog teroristi kog napada, o kojoj drugoj vladi bi se onda moglo da radi? Obratite opet pa nju na ovo to je ve jednom veoma jasno re eno: " Dokazi koji povezuju Izraelce sa doga ajem 11/ su strogo povjerljivi. Ja vam o tim dokazima ne mogu ni ta da ka em. Oni su strogo povjerljive prirode." (30) Da bi dokazi koji povezuju Izraelce s napadom 11 septembra postali strogo povjerljivi, oni, na prvom mjestu ± moraju da postoje! Drugo, oni moraju da budu i veoma, veoma ozbiljne prirode. Samo ne to to bi po svojoj prirodi moglo da bude i veoma ru no, mo e da dobije status ³stroge-povjerljivosti´!" Mogu e je da ovaj dobri senator sam ne zna koja je dr ava bila upletena. Graham mo e jo uvijek da bude pod iluzijom da se radi o nekoj arapskoj vladi. Ili mo da, kao jedan ogor en patriota poku ava da na jedan suptilan na in ka e kako bi Izrael mogao da bude u pozadini svega toga, a da istovremeno ne po ini ubistvo svoje karijere, kao to je to bio slu aj sa mnogim anti-cionisti kim politi arima u pro losti. Istorija e objelodaniti istinu jednog dana, isto ka o to je to uradila i u vezi Perl Harbour -a. Problem je u tome to u to vrijeme nikoga ne e vi e interesovati ovaj teroristi ki napad, kao i ³Rat Protiv Terorizma´. Ameri ka pa nja ne mo e da traje toliko dugo. Ona ne mo e da traje ni vi e od nekih 20 minuta, koliko traje i ekonomsko propagandni program na nekim TV kanalima. Ako ak i toliko! Istorija se stalno ponavlja. Ali ko e tu istoriju podu avati ameri ki narod, kad Cionisti kontroli u i informativnu industriju? Cionisti ka mafija, kao i njeni karijeristi ki dupelizci iz medija, vlade, akademije i biznisa, ve sada dr e skoro sve u svojim rukama.
h g

Lijevo: Prva strana lista DIARIO DE MEXICO. Ovdje vidimo kako onu dvojicu izraelaca izvode iz zgrade meksi kog Kongresa, nakon to su bili uhva eni s a eksplozivom i detonatorima Desno: FOX TV NEWS REPORT O IZRAELSKIM TRANSPORTNIM RADNICIMA UHAP ENIM U DR AVI VA INGTON. TRAGOVI C-4 EKSPLOZIVA SU BILI OTKRIVENI U NJIHOVOM KAMIONU POGLAVLJE 17 UZBUNJIVA I, UZBUNJIVA I, UZBUNJIVA I FBI AGENTI KOJI SU POKU ALI DA SPRIJE E 11-9
i

Agenti FBI koji rade na terenu su ³dobri momci´. Oni koji su korumpirali ovu agenciju su karijeristi-beski menjaci i ulizice koji se nalaze na njenom vrhu. Tokom mjeseci i dana koji su prethodili onom sudbon osnom doga aju, agenti FBI koji su radili na terenu otkrili su mnogo znakova da se ne to veliko priprema. Neki od ovih agenata postali su toliko alarmirani znakovima koji su ukazivali na odvijanje jedne teroristi ke zavjere, da su na sve na ine poku avali da ubijede svoje pretpostavljene da istra e ovu stvar malo dublje. Ove agente su ili ignorisali, ili im se prijetilo ili su ih otpu tali s posla. Svaki od ovih FBI agenata mislio je da se nalazi na tragu jedne arapske teroristi ke zavjere i ukoliko nisu pro itali ovaj tekst, mnogi od njih vjerovatno jo uvijek to misle. Mi im samo mo emo oprostiti na njihovoj ignorantnosti ako oni jo uvijek nisu shvatili da oni kojima su u li u trag nisu bili nikakvi arapski teroristi, nego Mosadovi agenti koji su se pretvarali da su arapski teroristi. (kasnije emo malo vi e o tome!) Ono to je su tinska ta ka, to je da su ovi agenti bili na tragu ne ega velikog, kao i to da neko nije elio da se da stvar dublje ispita. Jedan od onih koji je prednja io me u njima, bio je ef FBI Odjela za KontraTerorizam, John O¶Neill. U jednom svom lanku pod naslovom : John O'Neill je bio jedan od agenata F.B.I. ija je opsesija bila: Al Qaeda, magazin the New Yorker govori o O¶Neill-ovoj opsesiji istragom, kao je on vjerovao, elija Al Qaeda organizacije, koje operi u u USA. (1) Ovaj agresivni i izra ajni Irac je cijelo vrijeme izra avao svoju frustraciju time to su mu ruke bile vezane od strane njegovih pretpostavljenih. On je na kraju iz protesta podnio ostavku u FBI i prihvatio poziciju efa obezbje enja, ne ete vjerovati, - Svjetskog Trgovinskog Centra. Igrom ironije, O¶Neill nije nikada dobio priliku da ka e, ³eto vidite, zar vam ja nisam rekao´. Poginuo je u zgradi STC-a, 11-tog septembra. Imamo tako e i primjer specijalnog agenta FBI Robert -a Wright-a, kojeg trenutno zastupa javna pravna firma Judicial Watch. Wright tvrdi kako su mu njegovi efovi, kao i neki iz Ministarstva Pravde stvarali nevolje i prijetili, u slu aju bilo kakvog njegovog dubljeg istra ivanja. (2) Wright tako e ka e da ukoliko se njemu bilo dozvolilo da nastavi sa svojom istragom, oni napadi bi bili predupre eni. On j e opisao reporterima agencije ABC News kako su ga njegovi efovi spre avali u istrazi, ak i nakon to im je prezentirao dokaze o kriminalnoj aktivnosti. Wright je rekao: "Nadzornik koji je stigao iz glavne uprave stajao je naspram mene i vikao: ³Ti ne e otvarati nikakvu kriminalnu istragu. Ja to zabranjujem svima vama. Vi ne ete pokretati nikakvu kriminalisti ku istragu u vezi bilo kojeg od ovih predmeta," (3)

Specijalni agent FBI-a, John Vincent, tako e je podr ao ovo to je Wright rekao za ABC News. (4) I dr avni javni tu ilac iz ikaga, Mark Flessner, je elio da pokrene istragu u vezi onoga to je vjerovao da je teroristi ka elij a Al-Qaeda-ine organizacije. On je tako e bio blokiran od strane visokih zvani nika iz ameri kog Ministarstva Pravde. U vezi ovoga, Flessner je vrlo ljutito izjavio: "U Ministarstvu Pravde i FBI-u, postoje sile koje su mnogo ve e od mene, i one jednostavno nisu dozvoljavale pokretanje krivi nog postupka. Tako da on na kraju, nije bio ni pokrenut." (5) Imamo i Coleen Rowley, enu koja je tako e radila kao agent FBI -a. Ona je, veoma hrabro, napisala i jedno pismo od 13 strana direktoru FBI -a, Robert-u Mueller-u u kome je ona optu ila svog vlastitog direktora za "suptilno izvrtanje injenica". (6) U ovom svom pismu, Rowley se alila zbog toga to je agencija odbila da reaguje na injenice koji su ukazivale na pripremu teroristi kog napada. Ona je izjavila kako je obstrukcija u okviru FBI bila toliko blatantna da su ona i njene kolege esto u ali komentarisali kako klju ni personal FBI-ja vjerovatno radi za Osamu Bin Ladena! (7) Jedna od glavnih stvari zbog koje se ona alila, bila je i ta to FBI nije htio odmah da uhapsi Zacharias-a Moussoui, ³20-tog otmi ara´, nakon to ga je njegov zabrinuti u itelj letenja prijavio FBI -u zbog sumnjivog pona anja. Ako se sje ate, to je onaj Francuz al irskog porijekla koji nije znao ni jednu rije na francuskom da progovori. Pa onda imamo i agenta FBI, Sibel Edmonds. Edmunds -ova se je bila prevodilac kod prislu kivanja komunikacija. Ona tvrdi kako je jedan njen kolega radio za Mossad i kako je Mossad poku ao tako e i nju da vrbuje u smislu da daje neta ne prevode u svrhu ometanja istrage. Kada je Edmonds-ova odbila, Mossad je odmah po eo da joj prijeti i ugro ava njenu bezbjednost! (8) Kada je ona sve ovo prijavila svojim pretpostavljenima, dobila je otkaz zbog - ³disrupcije´. The Washington Post je ukratko objavio ovu pri u bez pominjanja imena nacije koja je poku ala da vrbuje Edmonds ovu. Me utim, The Post je objavio kako ona i onaj trugi prevodioc poti u iz jedne ³srednjoisto ne´ dr ave. (9) Agent Sibel Edmunds nije arapkinja. Edmonds -ova je jevrejka. Odatle znamo da je ona ³srednjo-isto na´ dr ava koju the Post nije htio da imenuje, u stvari, Izrael. (Nije veliko iznane enje!) Sibel Edmonds zaslu uje po tovanje zbog svog odupiranja Mosad-u i alarmiranja svojih pretpostavljenih. Umjesto toga, ona je zbog ovog svog patriotskog pona anja bila otpu tena, gdje mo emo da vidimo i kakav odnos cionisti imaju prema nevinim jevrejima. Tu imamo i agenta FBI agent John M. Cole, program menad era obavje tajnih operacija koje pokrivaju Indiju, Pakistan i Afganistan. U istom broju Washington Post -a gdje je objavljena pri a o Edmunds -ovoj, objavljeno je i to kako je Cole tako e napisao jedno pismo efu FBI Mueller-u gdje ga upozorava na sigurnosne propuste u proceduri kod zapo ljavanja prevodioca. (10) Ovi odani agenti kao to su O¶Neill, Wright, Vincent, Flessner, Rowley, Cole, Edmonds i mnogi drugi koji su anonimno o ovome govorili, morali su biti zaustavljeni u potrazi za ³muslimanskim teroristima´. Da to nije bilo tako oni bi vjerovatno na kraju do li do otkri a kako u realnosti teroristi Al Qaede ni ne postoje, nego se radi o Mossadovim agentima koji se pretvaraju da su muslimani!!! Ne samo to su istra ni organi bili blokirani prije 11/9, s njihovom blokadom tako e se nastavilo i nakon 11/9. Ovo zata kivanje je postalo toliko blatantno da su se i lanovi senatovog Komiteta za Obavje tajne Aktivnosti direktno alili direktoru CIA -e George Tenet-u i vrhovnom dr avnom tuziocu, generalu John-u Ashcroft-u. Dnevni list, the Los Angeles Times, je o ovome izvjestio:

"Vo e istrage u vezi obavje tajnih propusta u vezi napada 11/9 zabrinjava injenica to CIA i Ministarstvo Pravde onemogu avaju njihovu istragu na svaki mogu i na in«ovi istra itelji tvrde da su im se ove agencije isprije ile na putu." (11) To je upravo i ono to su agenti FBI, O'Neil, Wright, Rowley, Edmunds, i Cole rekli da im se dogodilo kad su poku ali da pokrenu istragu prije napada! U slu aju direktora CIA-e George Tenet-a, Tenetova "nekompetentnost" kao direktora CIA-e je tolika da senatori Thompson (TN) i Shelby (AL) poku avaju da iznude njegovu ostavku. (12) Napad 11/9 predstavlja najve i ³proma aj´ obavje tajne slu be od onog fijaska u Zaljevu Svinja 1961.g., i opet, Bush ne smije da dirne George Tenet-a. Mo da zbog toga to mu je veoma dobro poznato ta se dogodilo poslednjem ameri kom predsjedniku koji se usudio da da se konfrontira sa dobro za ti enim direktorom CIA-e. (John F. Kennedy je otpustio direktora CIA, Allen -a Dulles-a 1961.g. upravo zbog one katastrofe u Zaljevu Svinja. Dulles je kasnije radio za Warren Commission, koja je uspjela da zata ka mnoge injenice u vezi sa atentatom na Kenedija.) Kompleks vlada/medija insistira na na tome da su propusti u istrazi bili rezultat ³birokratske nekompetencije´ odnosno, ³nedostatka komunikacije´ izme u pojedinih odjeljenja obavje tajnih organizacija. Glupost! Kako to da se CIA i FBI nisu mogle infiltrirati u te "Al-Qaedine elije" a da se 21-no godi nji momak iz Kalifornije po imenu John Walker Lindh, mo e da pojavi u Avganistanu i navodno provede neko vrijeme u jednom od Bin Ladenovih kampova? Ako je ³nekompetentnost´ bila u pitanju, gdje su onda ³zvani ne opomene´ koje su trebale da se uru e onim slu benicima koji su ignorisali upozorenja? Do dan danas nisam uo da je ijedan slu benik FBI, DOJ, CIA, ili INS bio otpu ten, degr adiran, ili bar javno opomenut zbog svog nemara u vezi svega ovoga. Gdje su oni rtveni jarci po kojima je na a vlada ve odavno postala poznata, kada ih rtvuje kako bi pokrila svoju guzicu? Za to se klovnovima kao to su Mueller i Tenet dozvoljava da jo uvijek obavljaju svoje funkcije? Za to medija nikada nisu poku ala da identificiraju one birokrate koji su bili ³nekompetentni´? Ko titi te ³nekompetentne´ birokrate, i za to? ini se da su zbog svega ovoga bili otpu teni ili upozoreni jedino oni agenti koji su poku ali da sprije e septembarski tragi ni doga aj! Uzgred re eno, ne znam da li sam ve prije pomenuo da je FBI je pod kontrolom jo jednog cioniste po imenu Michael Chertoff? Chertoff je direktor Odjeljenja za Istra ivanje Kriminala, koje pripada ameri kom Ministarstvu Pravde. ef FBI, Mueller, direktno je odgovoran Chertoff -u.

LIJEVO: FBI AGENTI WRIGHT I VINCENT. NJIHOVA ISTRAGA BILA JE NAMJERNO BLOKIRANA. DESNO:CIONISTA MICHAEL CHERTOFF JE NA ELNIK ODJELENJA ZA ISTRAGU KRIMINALA, MINISTARSTVA PRAVDE

TA TO ONI SAKRIVAJU I ZA TO? S LIJEVA NA DESNO: BUSH, DIREKTOR CIA TENET, DR AVNI TU ILAC ASHCROFT, I DIREKTOR FBI MUELLER SU YAJEDNI KM SNAGAMA BLOKIRALI ISTRAGU PRIJE I POSLIJE 11 SEPTEMBRA. POGLAVLJE 18

FO MAN-ovi LAKEJI Zajedno sa medijima koja su pod kontrolom cionista, Pentagonom, koji je tako e pod kontrolom cionista i Cionisti kim Kongresnim Lobijem [the Zionist Congressional Lobby (AIPAC)], ruku pod ruku, nalazi se i Anti-defamaciona Liga [Anti-Defamation League (ADL)] koja je tako e povezana i sa Mossad-om. Iako ova organizacija predstavlja samu sebe organizacijom za za titu individualnih sloboda i za borbu protiv netrpeljivosti, ADL je u realnosti grupa za politi ke napade specializovana za uni tavanje karijere i reputacije bilo koga ko se usudi da kritikuje cionizam i Izrael. Trenutni direktor ADL-a, Abe Foxman se ve odavno izjasnio: ³Anti-Cionizam je isto to i Anti-Semitizam.³ (1) Na rastu a naga anja irom svijeta o u e u cionista u organizaciji septembarskog napada, (pogotovo u Evropi i na Srednjem Istoku), Abe je furiozno reagovao sljede om izjavom: ³Kada smo prvi put uli o optu bama kako su Jevreji, Izrael i Mossad-a odgovorni za napad 11-tog septembra, ve ina nas se prvo zagrcnula od smijeha. Me utim, nije dugo potrajalo dok nismo zaklju ili da se ovdje ne radi ni o kakvom vicu, te da stvar nije za smijanje. Danas mo ete putuju i po arapskim zemljama, Aziji i Evropi uti na njihovom radiju i televizijii, kao i pro itati u novinama besramne la i koje se predstavljaju kao istina ± da Jevreji uzrokuju odre ene probleme u svom vlastitom interesu kako bi za njih optu ivali druge. To je jedan klasi ni anti -semitizam! (2) Kada neko kao Abe Foxman po ne da kuka i zapoma e ³anti-semitizam«antisemitizam´, onda je to obi no jedna dobra indikacija kako je neka odva na du a uspjela da pogodi u pravu icu usu uju i se da ka e istinu o cionisti koj mafiji. Kada Foxman i njegova banda uglas povi u ³anti-semitizam´, politi ari i novinari se odmah do grla ukake i upi ke. ADL ne samo da sam defini e ta je ³antiSemitizam´, nego nala e piscima i politi arima ta e da pi u i koga e da optu uju za ³teroristi ke napade´. Lista politi kih vedeta koje Foxman nosi kao sitni u svom epu je veoma impresivna.

p

To nam pokazuje i ovaj pateti ni govor direktora FBI -ja, Mueller-a, kojeg je on odr ao 24-toj Godi njoj Konferenciji ADL-a, u maju 2002.g: ³Ja ve veoma dugo cijenim i po tujem rad ADL organizacije i tako e pozdravljam va u dugogodi nju podr ku FBI-ju. Poznato mi je kako je za vrijeme mog prethodnika, Louis Freeh-a, to partnerstvo dostiglo jedan veoma visoki nivo. . . . Ja sam apsolutno odlu an da nastavim sa daljom izgradnjom te na e me usobne saradnje. Mi u FBI-ju veoma cijenimo va e poglede i partnerstvo sa nama. Va e poznavanje kao i istra ivanje ekstremizma je od neprocjenjive vrijednosti za nas, jer ono baca jednu novu svjetlost na promjenljivu prirodu terori sti kih prijetnji s kojima se Amerika danas suo ava. Va a podr ka u na oj borbi protiv kriminala kao i teroristi kim istragama, koje su sada u i i doga anja, od neprocjenljive je koristi za FBI. Tako e, trening i edukacija koju vi obezbje ujete za FBI i d ruge organe za odr avanje reda i zakona nikada nisu bile od ve e va nosti nego to su sada. To uklju uje i konferenciju na temu prijetnji ekstremista i terorista, koju ete organizovati ovog mjeseca na akademiji FBI ja.´ (3) Pa, da se ovjek ubije od muke! FBI je u partnerstvu sa cionisti kim ADL -om i oslanja se na njihove ³savjete, studije, edukaciju i obuku! ³ Preko puta, kod CIA, situacija nije ni malo bolja. ak je i gora! ujte samo kako je direktor CIA, George Tenet, izjavio svoju ljubav direktoru ADL-a, Abe Foxman-u, na jednoj ve eri odr anoj u Foxman -ovu ast: "Cijelo vrijeme sam tra io jednu gr ku rije koja bi najbolje izrazila moja osje anja, i ona se onda iznenada pojavila ... Ta rije , iz starogr og jezika je - 'rabbi.' «« 'rabbi' zna i µmoj u itelj,' ne samo 'u itelj,' nego - 'moj u itelj.' I Abe, to je upravo ono to si ti meni, i ne samo meni nego i mnogim drugima koji se nalaze u ovoj prostoriji. Ti si mene« podu avao o anti-semitizmu pomogao si mi da ja to sada razumijem bolje nego ikada prije, i upravo kao i najve i rabini, ti ne samo da propovijeda eti ka na ela Tore (Torah - prim.prev.), ti ih ivi ." (4) Tenet-ov prethodnik u CIA, James Woolsey, sada radi za Savjet za Odbrambenu Politiku (Defense Policy Board) koji je tako e pod cionisti kom kontrolom i upravom Richard-a Perle-a. Evo jo malo izjava ljubavi i podr ke poznatom kriminalcu, la ovu i izrael skom agentu Foxman-u, od strane najmo nijih ljudi u Americi. Na istoj ve eri, tada nji predsjednik Amerike, Bill - "Ja-bih se borio-i-umro-za-Izrael"- Clinton, je rekao sljede e: ³Abe, ti si tokom cijelog svog ivota bio zvijezda vodilja za na narod, za narod Izraela, kao i sve one koji se danas u svijetu bore za mir i pravdu." (5) Sveti Rudy Recikliva je tako e dodao: "Zahvaljujem se Abe-u u ime gra ana New York City-ja, kao i u svoje li no ime, za sve ono to je u inio «´:(6) Budu i predsjednik, tada nji guverner Teksasa, George Bush tako e je odao svoje po tovanje Foxman-u: "Cijele ove godine ti si branio savjest ovje anstva.´ (7) Na konferenciji ADL-a, 2001.g. proizraelski generalni dr avni javni tu ilac, (i evangelisti ki fanatik) John Ashcroft, tako e se zahvalio ADL -u: " elim da izrazim svoju li nu zahvalnost ADL-u za podr ku koju mi pru a.´ (8)

Obratite malo vi e pa nje na ove komentare odozgo. ³Partner´« ³Moj rabbi´ «³Zvijezda vodilja za na narod´«. ³ uvar savjesti ovje anstva.´ Da li su ovo rije i kojima se iskreno izra ava po tovanje nekome? Ili su to rije i poniznih slu benika koji poku avaju na taj nacin da se dodvore svojim strogim efovima? Razmislite malo o tome. Da li je iko rekao ovim na im vaznim dr avnim li nostima podatak da kad je FBI izvr io raciju u kancelariji ADL-a u Kaliforniji, da su tamo prona li kompjuterske dosijee vi e od 10000 ljudi iz cijele dr ave, od kojih je vi e od 75 tih informacija bilo ilegalno dobijeno od strane policije, dosijei FBI-ja i data banka voza kih dozvola.? (9) Zar oni nisu bili svjesni da je Vrhovnom Sudu San Franciska dodjeljeno $150,000 kako se ne bi pokrenuo postupak protiv ADL-a, u vezi s ovom intervencijom FBI-ja? (10) Koja to druga grupa u Americi mo e da pro e bez posljedica za kra u dosijea koji pripadaju FBI-u (dr avni prestup!), I onda jo da postane ³partner´ FBI-u? Kakvu bi korist ADL imao od ovih FBI dosijea? Za to ljudi kao direktor FBI Mueller, Dr avni Javni Tu ilac general Ashcroft, director CIA, Tenet, i predsjednici Clinton i Bush ne obra aju pa nju na injenicu da je ADL jedna kriminalna grupa koja je od strane FBI-ja uhva ena na djelu kako pijunira ameri ke gra ane?? Za to Mueller ignori e otkri a i upute svojih agenata, dok se istovremeno oslanja na uputstva i savjete ADLa? Zato to su Mueller, Tenet, Ashcroft, Bush, Clinton, Giuliani itd. uplji karijeristi kojima je poznato kako se ne isplati stajati na putu cionisti koj mafiji, jer e Foxman i njegova sabra a iz Mossada objaviti neke kakljive podatke o njima koji su bili prona eni u onim tajnim dokumentima FBI-ja. Jer, sve dok oni ostanu njima korisni, ove karijeristi ke prostitutke e i dalje bivati promovisane od strane cionisti ki kontrolisanih medija, dok za po tene agente FBI-ja kao to su Wright, Rowley, Edmonds i Cole, nema nikakve budu nosti!
q

S LIJEVA NA DESNO: DIREKTOR FBI MUELLER, RUDY GIULIANI, DIREKTOR ADL'a FOXMAN, DIREKTOR CIA TENET, CLINTON. BUSH, DR AVNI TU ILAC ASHCROFT.

r

FO

I NJEGOVI PILI I

CIONISTI KE NAGRADE I KAZNE

LIJEVO: CIONISTI KI DOMINIRANA MEDIJA PAPE I PREDSJEDNICI PRIPAZITE TA RADITE!

KO IMA POSLA S ARAFATOM NE E BA NAJLJEP E BITI PREDSTAVLJEN NA NASLOVNOJ STRANI MAGAZINA!

CIONISTI KA MEDIJA KATOLI KOJ CRKVI: "SAMO PROBAJTE DA NAM STANETE NA PUT!" LIJEVO: AVGUST 2001. PALESTINSKI LIDER YASSER ARAFAT, ( IJA SU ENA I DJECA HRI ANI) POSJE UJE PAPU JOHN-a PAUL-a II. CIONISTI SU POBJESNILI KADA JE PAPA IZRAZIO PODR KU UGRO ENIM ALESTINCIMA. DESNO: MART/APRIL 2002: VRIJEME ZA OSVETU! NAPAD NA CIONISTI IH MEDIJA NA KATOLI KU CRKVU ISTO VA I I ZA AMERI KE PREDSJEDNIKE

19-to POGLAVLJE

ANTRAKS PISMA: JO

JEDAN POKU AJ ANTI-ARAPSKE NAMJE TALJKE

Tre eg oktobra, 2001.g. Dr. Ayaad Assaad ameri ki nau nik egipatskog porijekla sjedio je, sav u asnut, u jednoj istra noj kancelariji u zgradi FBI, u Washington D.C. Tada jo nije bilo poznato da je par pisama koja su sadr avala u sebi smrtonosne spore antraksa, bilo upu eno na adresu novinara televizijske agencije NBC Tom -a Brokaw-a i ameri kog senatora Tom-a Daschle-a. Pet ljudi je umrlo zbog ovih pisama kontaminiranih uzro nikom antraksa koja su bila poslana iz New Jersey -a. Milijarde pisama bilo je tako e zadr ano, to je za ameri ku po tu stvorilo velike gubitke. Medija su cijelo vrijeme danono no pri ala samo o antraksu i ni o emu drugom. Politi ari i tv komentatori pekulisali su kako Osama Bin Laden ili Saddam Hussein vjerovatno stoje u pozadini svega toga. Za to je FBI ispitivao Asaad -a? Samo malo prije nego to su bila izvr ena ova ubistva uz pomo antraksa, neko je poslao na adresu FBI-ja jedno anonimno pismo optu uju i Dr. Assaad-a da je bioterorista i da mrzi USA. (1) To pismo je bilo poslano 25-tog septembra ± prije nego to je prvi slu aj antraksa bio dijagnosticiran. Agenti FBI-ja su bili uvjereni da su anonimna pisma la na i da se radi samo o poku aju namje taljke. Assaad je oslobo en optu be i pu ten na slobodu. Assaad je kasnije izjavio za list The Hartford Courant iz Connecticut-a: '³Bila mi je tolika muka kada sam vidio ta pisma, da sam se odmah rasplakao. Ko god da je bila ta osoba, ona je znala ta e se dogoditi i tako poku ala da stvori pogodnog rtvenog jarca za tu akciju. ovjek ne mora da bude laureat za Nobelovu nagradu da bi sabrao dva i dva." (2) Ako bi saznali ko je bio taj koji je poku ao la no da optu i Dr. Assad -a li no, i Arape generalno, onda emo vjerovatno saznati i to ko stoji iza ubistava antraksom. Antraks pisma su bila pisana na jedan takav na in da iz samog teksta ak i mentalno retardirano dijete treba zaklju iti kako se radi o arapsko -muslimanskoj zavjeri. Ovo je tekst pisma kojeg je Daschle primio: "Vi nas ne mo ete zaustaviti. Mi posjedujemo antraks. Sada ete umrijeti. Da li se bojite? Smrt Americi. Smrt Izraelu. Allah je velik i." (3)««.i tekst iz pisma kojeg je primio Brokaw: "Ovo slijedi. Uzmi penicilin sada. Smrt Americi. Smrt Izraelu. Allah je veliki." (4) Pa dobro ljudi, zar ovo nije dovoljno????!!!!!!! Razmislite malo. Ko je taj ko eli da baci krivicu na Arape? Ko je taj koji eli da pove e interese USA i Izraela na na in impliciran u ovim pismima? Sje ate li se afere Lavon? Sje ate li se USS Libe rty? Sje ate li se onih veselih izraelaca? Sje ate li se kad je Netanyahu izjavio kako je septembarski doga aj dobar za ameri ko-izraelske odnose? Jedno dobro mjesto za potragu za dokazima je ameri ka laboratorija za biolo ka oru ja u Fort Detrick-u, MD. Ames tip antraksa, vodi porijeklo iz Fort Detrick -a, gdje je Assaad nekada radio dok nije bio otpu ten 1997. godine. Nakon to su ga otpustili iz Fort Detrick-a, Assaad je pokrenuo sudski postupak zbog diskriminacije i provokacija kojima je bio izlo en od strane nekih svojih veoma sumnjivih saradnika. Kao jedan od dokaza koje je podnjeo sudu, bila je i jedna poema od 8 strana koju je on na ao u

svom po tanskom sandu etu jo 1991.g. Ta poema se sastojala od 235 redova a njen sadr aj je bio veoma uvredljive prirode po Assaad-a. Zajedno s poemom, poslali su mu i jednu gumenu kamilu za koju je bio zaka en veliki penis. (5) To je bio jedan o igledan poku aj ismijavanja Ass aad-ovog arapskog etni kog porijekla. Assaad je izjavio da kada je pokazao poemu svom efu, pukovniku David -u Franz-u, ovaj ga je izbacio iz svoje kancelarije! (6) Ovdje se ne radi o pona anju nedorasle djece. Ovo emocionalno nasilje nad Assaad-om bilo je vr eno od strane profesionalnih nau nika koji su o igledno eljeli da istjeraju Aassad -a s posla. Nau nik koji je bio vo a ove grupe koja je napadala Dr. Assaad -a bio je potpukovnik Dr. Philip Zack. Philip Zack je kasnije ³dobrovoljno´ napustio Fort Detrick, kratko nakon to je Assaad pokazao Zack-ovu poemu i kamilu upravi laboratorije. (7) Jedan poen za Dr. Zack-a! U vezi nekih stvari koje nemaju veze s ovim, jedan drugi nau nik iz Fort Detricka, Dr. Mary Beth Downs je izjavila vojnim istra iocima kako je u januaru i februaru 1992, nekoliko puta primjetila kako se neko bavio istra ivanjem antraksa nakon radnog vremena. (8) Ko je to mogao da bude? Dokumentacija istrage iz 1992.g. potvr uje da je jedna neovla tena osoba snimljena od strane kamere za obezbje enje kako ulazi u laboratoriju u 20:40, 23 januara 1992.g. Ko je bila ta osoba koja se uvla ila u laboratoriju za istra ivanje biolo kog oru ja, nakon radnog vremena, upravo u periodu kada se tamo sprovodilo istra ivanje antraksa? Ispostavilo se da se radilo o potpukovniku Philip -u Zack-u! (9) Istom onom Zack-u koji je morao da podnese ostavku nakon provociranja i vrije anja Dr. Assaad -a. Dva poena za Dr. Zack-a! Odakle ta netrpeljivost Dr. Zack-a i ostalih prema Dr. Assaad-u? ta je to njega toliko motivisalo da u estvuje i u pisanju one provokativne poeme? Kakav bi to motiv on imao za la no optu ivanje Arapa u vezi ubistava antraksom? Pa dobro, ako poduzmemo malu istragu u vezi samog prezimena "Zack" lako emo otkriti kako se radi u stvari o veoma uobi ajenom jevrejskom prezimenu koje je preuzeto iz Starog Zavjeta - "Zacharias". Dr. Zack je Jevrej, i s obzirom na njegovu fanati nu mr nju Arapa, mo emo tako e lako zaklju iti da se radi o jednom tvrdokornom cionisti. Tri poena za Dr. Zack-a! Sve ovi navedeni podaci su dostupni javnosti. Assaad -ov sudski postupak kojeg je on pokrenuo 1990-tih godina, svjedo enje Dr. Down -a, video snimak Dr Zacka -a kako ulazi u laboratoriju u Fort Detricku nakon godinu dana poslije njegove ³ostavke´ ± sve ovo nam stoji na raspolaganju. List, The Hartford Courant je objelodanio ove injenice (10) isto kao to su i the Toronto Globe and Mail, (11) the Seattle Times, (12) i neke druge publikacije. Samo injenice objavljene u listu Hartford Courant trebale bi biti dovoljne za pokretanje optu nice protiv Philip-a Zack-a. Pa za to onda nismo vidjeli Zack-ovo lice na televiziji? Za to se nije Zacka ispitivalo uz pomo detektora la i? Koje to sile iz medija i vlade tite Zacka od ekspozicije kao jednog od glavnih osumnji enih? Cijela ova zavjera sada dobija jednu novu dimenziju. Ja uop te nemam namjeru da ovdje blatim ili vrije am jevrejski narod. Ali ne pominjati etni ku pripadnost odre enih sudionika u ovoj fantasti noj drami bilo bi isto kao pisati jedan ekspoze o italijanskoj mafiji bez pominjanja kako su glavni njeni sudionici Italijani. Zapamtite, neki od naj e ih kriti ara cionizma su upravo Jevreji. Dr. Assaad je oslobo en sumnje i onda su medija i FBi po eli pomalo sumnjati na Dr. Zack-a. Me utim, sada na scenu stupa Barbara Rosenberg, jevrejka, borac za za titu prirodne okoline, profesorica i politi ki aktivista bez ikakvog stru nog znanja u vezi

biolo kih agenasa. (13) Rosenberg-ova se odjednom pojavila u javnosti s tvrdnjom kako ona zna ko je osoba koja ubija uz pomo antraksa. (14) U svemu ovome znatnu podr ku joj je pru io i jedan drugi cionista iz agencije lista New York Times, novinar po imenu Nicholas D. Kristof, koji je otvoreno pozivao na hap enje ameri kog nau nika po imenu Dr. Stephen Hatfill. (15) Tiho iza scene, Rosenbergova je po ela navoditi istragu prema Dr. Hatfill-u (I time skretati pa nju sa Dr. Zack-a). List, The Washington Post je potvrdio kako je Rosenberg-ova bila ta koja je pomogla da se zvani ni organi okome na nevinog Dr. Hatfill-a. (16) Hatfill-ovo ime je po elo stalno da curi iz medijskih sredstava informisanja dok se to u jednom momentu nije pretvorilo u poplavu. Dr. Hatfill je postao predmet svakodnevne rasprave, tako da je morao u jednom momentu da sazove konferenciju za tampu kako bio se poku ao odbraniti od ovih neosnovanih optu bi. Nikada nije postojao ni najmanji dokaz protiv njega a on je ak pro ao test FBI-ja uz pomo detektora la i. (17) Me utim, medija pod cionisti kom kontrolom, vo ena od strane Rosenbergove i Kristoff-a, i dalje su nastavila sa svojom potjerom Hatfill-a. Dr.Hatfill nije nikada bio pritvoren, me utim njegov ivot i karijera su uni teni ovom bezobzirnom medijskom kampanjom. Potpukovnik Zack se tako na ao izvan centra zbivanja i pa nje javnosti. Ono to su ovi ludi cionisticki nau nici i njihova medijska bra a u inili Dr. Assaad i Dr. Hatfill je monstrouzno izvan svih granica. Jasno je da su antraks-pisma trebala da budu jo jedna namje taljka Arapima, za koju je prema planu trebalo rtvovati Dr. Assadd -a. Kada ovo nije upalilo, ovi fanati ni cionisti (koji se uvijek dr e zajedno koda ih je neko priljepio jenog za drugog!) natovarili su medije i FBI na le a jadnog Dr. Hatfill-a i usput uni tili njegovu reputaciju, kao i karijeru. Za to FBI nije nikada podvrgnuo Dr. Zack-a detektoru la i???? Pitajte to efa FBI-ja i ³partnera´ ADL-a; Robert-a Mueller-a!

ANTRAKS PISMA: JO

JEDNA O IGLEDNA NAMJE TALJKA ARAPIMA

Lijevo: CIONISTA KRISTOF KOJI JE LA NO OPTU IONEVINOG OVJEKA CENTAR:DR.HATFILL.NIJE VI E OSUMNJI EN, ME UTIM, NJEGOVA KARIJERA JE UNI TENA DESNO: DR. ASSAAD, TAKO E LA NO OPTU EN 20- POGLAVLJE PRA ENJE LA NIH TRAGOVA DEDUKTIVNA LOGIKA OTKRIVA ISTINSKE PO INIOCE ZLO INA
s

LOGI NI ZAKLJU AK Br. 1 TERORISTI KI NAPAD 11-TOG SEPTEMBRA BIO JE IZVEDEN OD STRANE JEDNE OD DVIJE GRUPE. GRUPA Br. 1: MUSLIMANSKI TERORISTI s namjerom da kazne USA zbog njihove politike na Srednjem Istoku.
ili............................

GRUPA Br. 2: CIONISTI KI TERORISTI Muslimane stvore uslove i povod za u e muslimanskih zemalja.

NE POSTOJI NIKO DRUGI KO BI MOGAO BITI ODGOVORAN ZA OVAJ TERORISTI KI AKT to nas navodi na«« LOGI NI ZALJU AK Br. 3 ISTINSKI PO INIOCI ZLO INA ELE DA OSTANU NEPOZNATI.

Ovo nam je poznato jer je Bin Laden odlu no opovrgao tvrdnje o tome kako on li no stoji iza septembarskog napada i sugerirao kako su cionisti istinski po inioci tog napada. (1) U muslimanskom i arapskom dijelu svijeta ( ak i u ve em dijelu Evrope) op te je mi ljenje da su izraelski i ameri ki elementi organizovali septembarski napad kako bi napravili povod za rat protiv islamskog svijeta. Cionisti i Amerika odlu no odbacuju ovu tvrdnju i insistiraju na tome kako muslimanski teroristi stoje iza septembarskog napada. UKRATKO RE ENO, PRVA GRUPA TVRDI KAKO JE DRUGA GRUPA ODGOVORNA ZA TAJ TERORISTI KI AKT, DOK DRUGA GRUPA TVRDI DA JE PRVA GRUPA TO PO INILA. to nas navodi na««. LOGI NI ZAKLJU AK Br. 3

t

s namjerom da svaljuju i krivicu na e Amerike u ratu protiv arapsko -

DA BI IZBJEGLI KAZNU RAZBJE NJELE AMERIKE, ISTINSKI PO INIOCI ZLO INA TREBAJU DA POSIJU SERIJU LA NIH ³DOKAZA´ TAKO DA BI NAVELI ISTRA IOCE ZLO INA NA ONE KOJI TO NISU PO INILI. S obzirom da bi Grupa Br. 1 i Grupa Br. 2 bile u ozbiljnim nevoljama ako bi se otkrilo kako su oni po inioci tog djela, i s obzirom da ove dvije grupe optu uju jedna drugu, logi no je za o ekivati da su istinski po inioci zlo ina dali sve od sebe kako bi krivicu za to djelo svalili na druge, a time i skrenuli pa nju sa sebe. Ovaj trik je star koliko i sam kriminal. Ono to je jasno kao dan, ta serija la nih dokaza je morala brzo da ispliva na povr inu odmah nakon operacije 11 -tog septembra. TO NAS NAVODI NA« LOGI NI ZAKLJU AK Br. 4 AKO BI OTKRILI KO JE POSIJAO SERIJU LA NIH DOKAZA, TO BI NAM OTKRILO I KO JE ISTINSKI PO INIOC TOG ZLO INA. Jednostavnim obrtanjem pravca prema kojem ova serija la nih dokaza ukazuje, mo emo logi no deducirati ko su bili istinski po inioci. Isto tako bilo koja od ove dvije grupe na koju ti dokazi sumnjivog porijekla ukazuju, je grupa koja nema nikakvu odgovornost u vezi sa tim zlo inom. Prona i seriju tih sumnjivih dokaza i tako e na i ko je kriv. TO NAS NAVODI NA«. LOGI NI ZAKLJU AK Br. 5

JEDINA SERIJA DOKAZA IJE JE PORIJEKLO VEOMA SUMNJIVO UKAZUJE NA TO DA SU MUSLIMANI TI KOJI SU KRIVI ZA OVO TERORISTI KO DJELO. UZE EMO U OBZIR I VEOMA UDNE DOKAZNE MATERIJALE KOJI SU ISPLIVALI NA POVR INU U DANIMA NEPOSREDNO NAKON 11-TOG SEPTEMBRA. 1. Par sedmica prije 11-tog septembra, zvani nici izraelske obavje tajne agencije Mossad doputovali su u USA gdje su se sastali sa predstavnicima FBI-ja i CIA. Mossad ih je tada upozorio kako se upravo priprema jedan teroristi ki napad na Ameriku, i kao i to da u njegovoj pozadini stoje Osama B in Laden i ira ki predsjednik Saddam Hussein. Nisu otkrili ostale detalje.(2) 2. Nakon napada, na iroko je objavljena vijest kako vlada posjeduje magnetofonsku traku na kojoj se lijepo mo e uti kako je Bin Laden pozvao svoju majku nekoliko dana prije napada i kako joj je saop tio: ³ne to veliko e se uskoro dogoditi i vjerovatno se ne u javljati neko vrijeme.³ Ova vijest je neprestano ponavljana od strane nekoliko razli itih radio-televizijskih mre a, to je uvjerilo mnoge kako je Bin Laden stvarno kriv. Nekoliko sedmica kasnije, CNN se ispravio i objavio demant, tj. kako se radi o vijesti koja nema nikakvih osnova. Iako je ova pri a bila opovrgnuta od strane zvani nih dr avnih medija, mnogo manje ljudi je ulo ovaj demant nego to je ulo originalnu dezinformaciju. (3)

3. Nekoliko sati nakon napada, istra ni organi su primili izvje taj o sumnjivom autu ostavljenom na parkirali tu bostonskog aerodroma od strane grupe smu enih Arapa. Istra itelji su prona li u autu priru nik za letenje na arapskom jeziku. (4) NEVJEROVATNO SRETNA OKOLNOST! 4. Istra ni organi onda nalaze kofer kojeg je navodno ³zaboravio´ Mohammed Atta, ³vo a grupe´ otmi ara-samoubica (za to bi neko pakovao kofer ako ide u samoubila ku misiju?) U koferu su prona li Kuran, kalkulator za potro nju goriva, opro tajno pismo, i nekoliko priru nika za letenje na arapskom jeziku. (5) Kakvo sretno otkri e! 5. Na mjestu gdje se sru io jedan od otetih aviona u Pennsylvania, istra ni organi su prona li pismo koje je napisao jedan od otmi ara. (6) S obzirom da su i avion i putnici kompletno sagorili na mjestu nesre e, komad ki me ljudskog tijela du ine 15 cm bilo je sve to je prona eno od posmrtnih ostataka putnika. (7) Me utim, ovo pismo je u svom tom paklu ostalo neo te eno. KAKVA SRE A! 6. Nekoliko dana nakon napada, nedaleko od ru evine STC -a udesnom sre om je prona en i jedan samo malo nagoren paso jednog od ³saudijskih otmi ara´. (8) KAKVA NEVJEROVATNO SRETNA OKOLNOST! 7. Direktor FBI-ja Mueller je ak priznao kako je kra a identiteta bila u vezi s ovim teroristi kim napadom. (9) ak 7 od 19 ³arapskih otmi ara´ i dan danas je ivo i zdravo, a neki od njih su prijavili da su im paso i bili ukradeni jo 1999.g. (10) 8. Nekoliko sedmica nakon septembarskog terori sti kog napada, Antraks pisma su ubila 5 ljudi. Pisma su bila napisana tako da se iz njih jasno mo e vidjeti kako iza tog napada tako e stoje Muslimani. ³Smrt Americi. Smrt Izraelu. Allah je veliki.´ Odavno je ve utvr eno kako je antraks stigao iz ameri ke vojne laboratorije i da nije bio poslan od strane Muslimana. (11) 9. Pentagon, koji je pod cionisti kom kontrolom, tako e je tvrdio kako je prona ao video traku sa Bin Ladenovim ³priznanjem´. Ovdje se tako e moralo da radi o veoma sretnim okolnostima, da ovjek koji je bio toliko inteligentan da smisli jedan onako vje to izveden napad iznenada postane toliko smu en da zaboravi u Avganistanu video traku na kojoj priznaje svoju krivicu, i to tako da ona veoma lako mo e da padne u ruke Amerikanaca. Nezavisni prevod ovog nejasno razumljivog materijala kasnije je pokazao kako je ameri ka verzija prevoda bila ³neta na i manipulativna´. (12). Druge analize ove video trake su tako e jasno pokazale kako se radilo o jo jednoj vje to in enjeriranoj manipulaciji. 10. Kasnije je objavljeno kako su istra ni organi na mjestu nesre e u Pensilvaniji prona li i jednu biznis kartu koja je pripadala jednom od otmi ara. Na pole ini te kartice koja je nekim ³ udom´ ostala neo te ena bio je napisan i broj telefona tzv. ³20 tog otmi ara´, Zacharias-a Moussoui-a. (13) KAKVA SRE A! 11. Na istom mjestu u Pensilvaniji, prona en je jo jedan udesno pre ivjeli paso koji je pripadao ³pilotu otmi aru´ Ziad -u Jarrah-u. (14) KAKVA SRE A! Za to su ovi otmi ari uop te nosili paso e sa sobom kada oni uop te nisu ni bili potrebni za letove na unutra njim linijama? 12. U petak, prije napada tri bu na, pijana ³otmi ara´ ( Mohammed Atta i bra a AlShehhi) prave scenu za pam enje u jednom restoranu u HOLLYWOOD-U, Florida. (zadr ite malo na umu ovaj Hollywood, u Floridi) List, The London Telegraph (kao i mnogi drugi izvori) nam ka u:

"Mohammed Atta, star 33 godine, koji je sigurno bio jedan od pilota obu en u Floridi i koji je naveo avion kompanije American Airlines, Let br. 11 da udari u zgradu STC -a, njegov ro ak Marwan al-Shehhi, 23, i jo jedan Arap za kojeg se vjeruje da je brat al Shehhi-ja, ini se da su proveli pro lu sedmicu u raskala enom slavljeni kom raspolo enju. Tony Amos, mena er restorana Shuckums Oyster Bar and Restaurant u HOLLYWOOD-U (Florida) koji se nalazi sjeverno od Miami-ja, bio je saslu an od strane FBI-ja i tako e bio u stanju da potvrdi, zajedno sa njegovim barmenom kao i jednom konobaricom, da su Atta i njegovi ro aci proveli nekoliko sati u njihovom restoranu gdje su popili mnogo alkoholnih pi a uve e pro log petka. Atta je platio oko 48$ za vodku koju su pili u toku 3 sata. Kada je u pijanom stanju po eo da pravi konflikt i provocira, Mr Amos je morao da interveni e. "Naravno da mogu da platim ra un," Atta mu je tada rekao. "Ja sam civilni pilot." (15) Zamislite, odani muslimanski vjernici i fundamentalisti, ³ ehiti´, piju vodku tri sata u restoranu!? I jeste li primjetili kako "Mohammed Atta" namjerno plasira informaciju mena eru restorana kako je on "civilni pilot". To je vrlo sli no onom na inu kako je svojevremeno rekao svom instruktoru iz leta ke kole da "ide za Boston". 13. No prije napada, trojica raskala enih ³otmi ara´ (jedan od njih ak i ³vo a grupe´ Mohammed Atta) posje uju striptiz bar u Floridi gdje namjerno prave buku i jo naglas prijete ljudima kako im se sprema teroristi ki napad. Oni uz sve to i ³zaboravljaju´ jo jednu knjigu Kurana u tom baru! Agencija CBS News izvjestila je 14-tog septembra 2001.g: ³Ta tri ovjeka su glasno izra avala svoja anti-ameri ka osje anja u baru i pri ala o skora njem krvoproli u no prije teroristi kog napada na New York i Washington, izjavio je mena er striptiz kluba Daytona Beach.´ "Stalno su ponavljali kako je Amerika jedno veoma ru no mjesto. Rekli su 'Sa ekajte samo do sutra. Amerika e uskoro vidjeti krvoproli e,"' rekao je John Kap, mena er the Pink Pony and Red Eyed Jack's bara. Kap je rekao kako su oni sve ovo pri ali barmenu i nekom gostu kluba.. «.³Kap je rekao kako je obavjestio i FBI da su ovi potro ili izme u $200 i $300 svaki, na ples sa st riptizetama i pi e, pla aju i kreditnim karticama. Kap je izjavio kako je dao FBI -ju ra une kreditnih kartica, fotokopirane voza ke dozvole, vizit kartu, koju je jedan od tih mladi a ostavio kao i knjigu Kurana koju su oni zaboravili da ponesu sa sobom ± svetu knjigu Islama ± ostavili su u baru. (16) Ovo je ve za prvu nagradu! Posve eni fundamentalisti i islamski borci ne samo to se napijaju, nego i igraju sa golim striptizetama samo nekoliko sati pred susret sa Allahom?!? Ovi dobro utrenirani operativci ugro avaju svoju misiju tako to privla e pa nju na sebe javno blate i Ameriku i prijete i krvoproli em koje treba sutradan da se dogodi!? I ta su to oni radili onda u Floridi, umjesto da su u Bostonu pred sam 11 septembar? Da li im je mo da palo na pamet da moraju da presjednu s jednog aviona na drugi (prvo do Maine, a onda za Boston) i ako bi neki od tih aviona kasnio sa poletanjem, to bi moglo da ugrozi cijelu operaciju? I na kraju, oni samo sticajem okolnosti zaboravljaju u baru vizit katicu i Kuran! Taj Mohammed Atta stvarno mora da je malo mentalno poreme ena osoba, zar ne? On ³gubi´ svoj paso u 1999.g., ³zaboravlja´ njema ki jezik kada ga njegov instruktor poku ava da navede na mali razgovor, (pogledaj Poglavlje11 ) , onda ³zaboravlja´ kofer neposredno prije izvo enja teroristi ke akcije (ili mu je mo da u zadnji as palo na pamet da mu on ne e ni trebati u toj samoubila koj misiji! ), pa onda ³zaboravlja´ Kuran u striptiz baru u Floridi, pa opet ³zaboravlja´ jo jedan Kuran u Bostonu, jo

³zaboravlja´ i svoj priru nik za letenje na arapskom jeziku, pa ³zaboravlja´ i kalkulator za potro nju goriva! Kako je taj ovjek onda uop te mogao da bude elektronski in enjer? Dragi itao e, ako vam sve ovo nije bilo dovoljno da vidite kako se ovdje radilo o jednom organizovanom timu iji je zadatak bio da svojim la nim predstavljanjem i namjernim skretanjem pa nje na sebe obezbjedi dokaze o arapskoj odgovornosti za onaj teroristi ki napad, - onda ste vi ili stvarno glupi ili svjesno slijepi. Pa ko bi onda, ako ne Mohammed Atta i njegovi prijatelji, mogli da budu oni ³Muslimani´ koji su se napijali i ganjali ene po restoranima i barovima u Floridi? Jedan odli an lanak Christopher-a Ketcham-a objavljen u magazinu Salon, 7 maja 2002.g. nam tako e daje neke naznake. U tekstu pod naslovom ³Misterija Izraelskih Studenata Umjetnosti´, Ketcham ka e: "Tokom skoro 2 godine, stotine mladih Izraelaca koji su se la no predstavljali kao studenti umjetnosti obilazili su dr avne urede...... Niko ne zna za to ± I kako se ini niko nije ni zainteresovan da sazna pravi razlog za to. "U HOLLYWOOD-u, (Florida) nekoliko studenata je ivjelo na adresi 4220 Sheridan St., a to je udaljeno samo jedan blok od 3389 Sheridan St. gdje je lociran apartman u kome je stanovao organizator teroristi kog napada Mohammed Atta, sa jo trojicom drugih terorista. Mnogi od ovih studenata, prema izvje taju DEA, bili su prethodno pripadnici izraelske vojn e obavje tajne slu be a bili u i dobro upoznati sa tehnikama elektronskog prislu kivanja; jedan od njih je bio sin jednog izraelskog generala sa dvije zvjezdice, a jedan je bio i tjelohranitelj jednog od na elnika izraelske armije. 17 Da li ja moram za vas sam da povezujem sve ove ta ke, ili ste u stanju da vidite tu sliku? Prigodno je bilo i to to su ovi izraelski glumci odigrali ovu svoju najbolju ulogu u gradu koji se upravo zove "Hollywood"! Ovo je bilo samo nekoliko od sumnjivih dokaza koji su se pojavili odmah nakon nakon 11 septembra. S DRUGE STRANE, ni ta to bi ukazivalo na krivicu izraelaca i cionista nije bilo prona eno. Jevrejske kapice nisu bile ostavljene na aerodromima, jevrejska sveta knjiga, Tora, tako e nije bila prona ena u nekom koferu, nije bilo ni estokrakih Davidovih Zvijezda na mjestima nesre e, niti misterioznih video snimaka sa jevrejskim Rabinima koji preuzimaju odgovornost za teroristi ki napad, pa ni izraelskih paso a koji se pojavljuju u blizini STC-a i drugih mijesta nesre e, itd.. ME UTIM ONO TO POSTOJI, TO JE JEDNA ENORMNA KOLI INA DOKAZA KOJI UKAZUJU NA VEZU IZRAELA SA SEPTEMBARSKIM TERORISTI KIM NAPADOM, KAO I DRUGIM TERORISTI KIM AKTIMA PROTIV SJEDINJENIH AMERI KIH DR AVA. TO NAS NAVODI NA««. LOGI NI ZAKLJU AK BR. 6 MUSLIMANI SU LA NO OPTU ENI ZA SEPTEMBARSKI NAPAD OD STRANE CIONISTA Cionisti i njihovi pomaga i iz ameri ke vlade izveli su teroristi ki napad na STC 11 septembra i napad uz pomo pisama kontaminiranih sporama Antraksa. Oni su

istovremeno posijali i la ni dokazni materijal s ciljem da se za ta teroristi ka djela optu e Arapi i Muslimani. Da li postoji neko drugo logi no obja njenje? Ka ete anti-semitizam? Onda mo da elite isto to da ujete od nekog jevrejskog nau nika. U tekstu pod naslovom: Cionisti ko Korijenje Rata Protiv Terorizma (The Zionist Roots of the War on Terror), Dr. Henry Makow, pi e: ³Sve donedavno imao sam sliku Izraela kao jedne opkoljene, mirnodopske nacije koja se nalazi usred krvo ednih Arapa. Sama ideja da ta dr ava ima ikakve imperijalisti ke ambicije inila mi se besmislenom. Me utim, ta ako, to je trenutno nepoznato mnogim ljudima, uklju ujuci i Izraelce, svjetski mo nici koriste Izrael kako bi namakli Novi Svjetski Poredak?««. Israelov imid nedu nosti i ranjivosti je ista prevara. Izrael je oduvijek planirao da postane dominantna sila u tom regionu, i izmi ljao je ³opasnosti´ kako bi varao svoje gra ane i provocirao ratove. ««Mossad-ovi otisci prstiju ostali su svuda oko septembarskog teroristi kog akta. (18) Prema Abe Foxman-ovoj i ADL-ovoj interesantnoj logici, mora da je ovaj Makow jedan od onih Jevreja ³koji mrze same sebe´.

³Ti si to u inio!´

³Nisam ja, nego ti!´

MENA ER STRIPTIZ KLUBA JOHN KAPP; ³HEJ MUHAMEDE! VRATI SE, ZABORAVIO SI KURAN!´

21-vo POGLAVLJE

CIONISTI

ELE DA NAVEDU AMERIKU NA TRE I SVJETSKI RAT, SVJETSKA KRIZA, I SVJETSKA VLADA

U januaru 2001.g., 9 mjeseci prije septembarskog napada , jedan veoma poznati ekonomista i politi ka figura koja je u vezi sa mnogim svjetskim obavje tajnim krugovima, predvidjeo je sljede e: "Jedan novi globalni rat na Srednjem Istoku, sa tako e globalnim implikacijama, e da uslijedi ukoliko se specifi ni incidenti materijalizuju. Do rata e da do e ukoliko kombinacija izraelske vlade i odre enih anglo -ameri kih krugova to za eli. Ako oni to po ele, onda e biti aran irani i odre eni incidenti koji e ³objasniti´ izbijanje tog rata. " "Nasuprot irokom rasprostiranju kojekakvih djetinjarija, ve ina va nih stvari koje se doga aju u svijetu, doga aju se zbog toga to ih veoma sna ne sile namjerno uzrokuju, a ne zbog nekih tzv. sociolo kih ili nekih drugih statisti kih koincidencija, kako se to objavljuje u cilju prosvje ivanja onih koje je lako obmanuti. Jedan novi rat na Srednjem Istoku, mnogo ve i od bilo kog do sada je neizbje an imaju i u vidu globalne uticaje koji trenutno vladaju. (1) ovjek koji je ovo predvidjeo je stalni predsjedni ki kandidat Lyndon Larouche. Larouche se mo da mo e smatrati nekom vrstom kultne figure sa nekim malo udnim interpretacijama istorije, me utim njegove veze sa obavje tajnim krugovima su legitimne a mnoge od njegovih ekonomskih i politi kih prognoza ispostavile su se do sada ta nim. Imaju i u vidu cijelokupnu istoriju kao i ove najnovije doga aje koje smo sagledali u ovom kontekstu, ova prognoza bi tako e vrlo lako mogla da bude ³pun pogodak´. Jednu jo jeziviju prognozu dao je 1984.g. jevrejski pisac i anti -cionista Jack Bernstein. Bernstein je upozorio: ³Cionisti koji upravljaju Izraelom i Cionisti u Americi poku avaju da izmanipuli u Ameriku da stupi u rat na Srednjem Istoku, na strani Izraela. Njima je to skoro poslo za rukom kada su ameri ki marinci poslani u Liban 1982.g. Krv 250 ameri kih marinaca koji su poginuli u Libanu jo uvijek kapa s ruku izraelskih i ameri kih cionista´. Ako vi e Amerikanaca ne postane svjesno istine o cionisti kom Izraelu , mo ete biti sigurni da e ti ateisti koji za sebe tvrde da su ³Bo ji Izabranici´ prije ili kasnije uvu i USA u rat na Srednjem Istoku protiv Arapa. U tom slu aju ameri ki mladi i e opet ginuti zbog prepredenih cionista, koji su isto tako bili odgovorni za guranje Amerike u Prvi Svjetski Rat, Drugi Svjetski Rat, kao i ratove u Koreji i Vijetnamu. Dok su cionisti ki internacionalni bankari bili zaposleni izra unavanjima njihovog profita iz tih ratova, ameri ke majke i o evi, bra a i sestre oplakivali su su gubitak njihovih sinova i bra e. Ho ete li i vi jednog dana morati aliti za va im sinom ili bratom ± zbog ovih cionisti kih prevaranata? (2) Ovaj dio Brernstein-ovog upozorenja ve se desio. Ono sto zapanjuje, Bernstein je ovo rekao jo 1984.g.! Me utim, drugi dio njegove poruke je jo jeziviji. Bernstein je tako e rekao: ³U jednom momentu za vrijeme tog rata, kada ameri ka vojska postane duboko uronjena u taj rat i ameri ki gradani po nu da se dem orali u, cionisti ki orjentisani jevrejski internacionalni bankari e preduzeti idu i korak. Postoji mnogo indikacija da upravo ti bankari posjeduju ve inu sredstava Ameri ke Banke Federalnih Rezervi, Ameri ke Centralne Banke. Sa jedne takve pozicije, cion isti ki bankari mogu, i vjerovatno ho e, da izazovu ekonomski kolaps Amerike, isto kao to su to u inili

1929.g., kada su prouzrokovali slom berze i ekonomsku depresiju, 30 -tih godina pro log vijeka.´ ³S obzirom da nov ani sistem koji se trenutno koristi u Americi nije baziran na zlatu, srebru, odnosno, ni na emu od neke vrijednosti, papirne nov anice i metalni novac ne e imati nikakve vrijednosti. Kao rezultat konfuzije koja e nakon toga da uslijedi i nastojanja da se domogne hrane i drugih potrep tina, ameri ki narod e prihvatiti ³Novi Dr avni Ustav´ koji je ve odavno pripremljen. On e podvrguti ameri ki narod diktaturi tzv. svjetske vlade, novog svjetskog poretka, koja e biti pod kontrolom cionisti ki orjentisanih internacionalnih bankara i jevrej a cionisti ko-boljsevi ke orjentacije. Kakav e biti ishod tog rata na Srednjem Istoku, to sada mo e samo biti poznato trouglu New York/Moskva/Tel Aviv i samom Bogu. Kada se sve zavr i, glavni gubitnici bi e: ameri ki narod. Arapski narod. Oni Jevreji koji se bore za mir i pravdu. Jedini pobjednici bi e: cionisti ki internacionalni bankari i Jevreji cionisti ko -boljsevi ke orjentacije.´ (3) Cionisti (a tako e i drugi anglo -ameri ki internacionalisti) nimalo ne sakrivaju svoju elju za tre im Svjetskim Ratom iji bi krajnji ishod bio Novi Svjetski Poredak (Svjetska Vlada). To su te sile koje su organizovale napad 11 -tog septembra, okrenule nas u anti-arapske fanatike, stavile nam ameri ku zastavu u ru ke i mar iraju nas u rat kako bi se borili za njih. Upravo sam pro itao ta je Ra'anan Gissin ± vi i savjetnik i predstavnik za tampu Ariel-a "Mesara" Sharon-a, - rekao u jednom intervjuu za list Arizona Daily Star, u aprilu 2002.g: ³Teroristi ki napad 11-septembra i haos na Srednjem Istoku ukazuju na samo jednu stvar ± Tre i Svjetski Rat. Mi ve vodimo jedan rat u posljednjih 18 mjeseci, koji je uvod u Tre i Svjetski Rat. Cijeli svijet e morati da prihvati borbu, bez obzira da li se to nekome svi a ili ne. Ja sam u to siguran.'' (4) Evo jo jedan ratnohu ka ki navod, izraelskog ministra za inostrane poslove Shimon -a Peres-a, koji podsti e USA da napadnu Irak: ³Napad na Irak bi sada bio veoma opasan, me utim, njegovo odlaganje bi moglo biti jo opasnije." Problem koji danas imamo nije ³da li´, nego ± kada´. (5) Ovdje imamo jo jednu ratnohu ka ku poruku, ovaj put od strane biv eg predsjednika Izraela Benjamin-a Netanyahu-a, kako je to prenjeo list New York Post pod naslovom ³Danas smo svi mi Amerikanci³: "Ono to je danas dovedeno u pitanje, nije ni ta manje nego sam opstanak ove na e civilizacije.... Ja sam potpuno siguran da ako mi kao gra ani slobodnog svijeta, pod vo stvom predsjednika Bu a, stavimo u pogon enormna i mo na sredstva koja nam stoje na raspolaganju, eli nu volju slobodnih ljudi i mobiliziramo na u kolektivnu volju da iskorijenimo ovo zlo s lica zemlje....Ta internacionalna teroristi ka mre a je tako bazirana na re imima - Irana, Iraka, Sirije, Avganistana, Yasser-a Arafat-a i Palestine i jo nekih drugih arapskih re ima kao to su npr. Sudan. Za bin Ladene ovog svijet a, Izrael je od sporednog zna aja. Amerika je njihov glavni cilj." (6) Da li ste primjetili sli nost izme u ovih Netanyahu -ovih la i i rije i Sivan-a Kurzberg ± a, jednog od onih veselih izraelskih ³ transportnih radnika´ ± upu enih policajcu koji ga je uhapsio 11-og septembra: "Mi smo Izraelci. Mi nismo va problem. Va i problemi su na i problemi. Palestinci su va problem." (7)

Sje ate li se Netanyahu-ovog komentara u vezi 11/9 kao su ti napadi bili ³vrlo dobri´ za izraelsko-ameri ke odnose. Naslov lanka u listu New York Times u kome je prenesen taj komentar glasio je: "Prosuta krv je veza koja privla i dvije nacije bli e jedna drugoj." (8) Ariel Sharon je koristio istu "taktiku spajanja" u svom govoru pred notornom cionisti kom Anti-defamacionom Ligom: "Postoji jedna moralna ekvivalencija i direktna veza izme u stalnih ameri kih operacija protiv al Qaeda-e u Avganistanu i bilo kojih drugih operacija izraelskih odbrambenih snaga u cilju pobjede nad terorizmom «To su samo-odbrambeni akti protiv sila zla i mraka koje su se urotile da uni te civilizovano dru tvo." (9) Primje ujete li kako Sharon, Netanyahu, izraelski ³transportni radnici´ koriste istu taktiku povezivanja interesa USA sa interesima Izraela? Sli na strategija kori tena je i u onim antraks-pismima: "Smrt Americi! Smrt Izraelu!". Vidite li sada kako ova cionisti ka kopilad igraju svoju igru? Oni pretvaraju svoje neprijatelje u na e neprijatelje dok se istovremeno sami pretvaraju kako su na i "saveznici". Oni se smiju i slave kad hiljade Amerikanaca gore i ginu. I kad se neko usudi da ka e istinu o svemu tome, oni ga odmah etiketiraju ³anti-semitom"! Mo ete li sada da vidite kako su nas nasamarili ovi krvo edni prevaranti? Poslu ajte samo ovaj komadi iste hipokrizije od strane pr edsjednika Ameri kog Jevrejskog Kongresa, Jack Rosen-a: "Mislim da oni Palestinci koji su proslavljali smrt hiljada Amerikanaca ne bi smjeli pro i neka njeno.´ (10) Da li je to stvarno tako, Jack? A ta cemo s onim Izraelcima koji su proslavljali smrt hiljada Amerikanaca? Za to nisi i njih pomenuo? Sada pro itajte ovaj navod od Princa Tame, pentagonovog cionisti kog fanatika Richard-a Perle-a: "Ni na predsjenik niti britanski prvi ministar ne e biti odvra eni od svojih stavova Sadamovom armantnom diplomatskom ofanzivom, kao ni od strane onih neodgovornih mirovnjaka ili zbog kojekavih savjeta koji dolaze od strane penzionisanih generala." (11) Perle ne samo da diktra politi ku liniju za Bu a, nego i britanskog premijera Tony Blair a. I vidite kako on olako odbacuje savjete onih penzionisanih generala koji misle kako je rat protiv Iraka nepotreban. Ali za to bi se Perle uop te brinuo? Njegova djeca ne e umirati. Kao i uvijek, to e biti djeca narodnih masa koje ma u zastavama, koje Perle i njegova bra a vide kao ni ta drugo nego topovsku hranu. Kakvu je to prijetnju Irak ikada predstavljao za USA? Nikakvu! Irak i druge arapske nacije treba slomiti tako da bi se napravilo dovoljno prostora za Izrael i Novi Svjetski Poredak. ini se da se George Bush odli no uklapa u ispunjavanju elja ove cionisti ke bande u cilju svoje li ne politicke protekcije i promocije, mada nije jasno koliko se on stvarno sla e s njima. Bush i Cheney mogu na neki na in da budu i pod nekom vrstom ucjene. Me utim, oni tako e predstavljaju i interese industrije nafte kao i nekih drugih prirodnih bogastava. Planovi za izgradnju n aftovoda koji bi trebali prebacivati naftu od Kaspijskog bazena preko Avganistana do pakistanskih luka su ve odavno napravljeni. Me utim, taj pogled iz ³ugla nafte´ je mo da mnogo vi e zna ajniji za Bush/Cheney -ja nego cionisti ki ciljevi.

Ono to je jasno iz javno objavljenih informacija, to je da je predsjednik imao ve neko predznanje o predstoje em teroristi kom napadu. Da li se sje ate kako se Bush udno pona ao kada su ga prvi put informisali o napadu na WTC? On je upravo tada itao neku pri u grupi djece u jednoj koli u Floridi kad ga je njegov ef personala Andy Card obavjestio da je drugi neboder pogo en avionom. Bush je tada samo nakratko pogledao prema kameri i nastavio sa itanjem pri e idu ih 15 minuta! (12) Na i glavni gradovi pod napadom, hiljade ljudi gore i ska u s nebodera to je bilo i u ivo preno eno preko TV, a na predsjednik s tupim izrazom na licu ita djeci neku pri u o maloj kozi?! Da li je ovo reakcija nekoga ko je iznena en nekom vije u? Ili je ovo indikacija reakcije nekoga ko se osje a na neki na in krivim, kao to je npr. FDR neposredno prije Pearl Harbor-a, upravo i o ekivao taj napad, te tako nije bio nimalo iznena en kad se on dogodio? (13) Postoji jo jedna interesantna koincidencija vrijedna pomena. Za vrijeme cijelog tog perioda kada su se ovi teroristi ki napadi o ekivali, Bush je stalno bio izvan Washington DC, na, kako su to medija nazvala ³najdu em godi njem odmoru u predsjedni koj istoriji.´ Time Magazin je objasnio stvar 5 avgusta 2002.g: ³Pripremanje za godi nji odmor ponekad mora da se obavi u urbi. Upravo se tako i dogodilo pro le sedmice George -u W. Bush-u. Dok je Laura Bush napustila Bijelu Ku u ranije kako bi pripremila ran u Crawford -u, Texas, za jednomjese ni odmor (jedan od najdu ih u predsjedni koj istoriji), predsjednik se urio da obavi sve zaostale poslove.´ (14) Bush je proveo u Texas-u cijeli avgust, nakratko se vratio do Bijele Ku e, a onda opet oti ao, da bi se na kraju na ao u onoj koli u Floridi, 11 -tog septembra. Da li ima ovo nekog zna aja? Dobro, ne znam za vas, ali ako bi meni neko iz obavje tajne slu be rekao ne to u vezi ta e neki do ivjeti odre enog dana na odre enom mjestu, ni ja li no se ne bih tog dana zadesio u Va ingtonu! Postoji mnogo politi ara i novinara koji ³su cionisti ke vodono e´ samo zato t o spadaju u karijeriste kojima je dobro jasno ija ih ruka najbolje hrani. Ja mislim da ukoliko Bush ne ude u rat sa Irakom, a zatim i u Tre i Svjetski Rat protiv arapskih dr ava, senator Joe Lieberman e vjerovatno biti instaliran na mjesto predsjednika u 2004.g., a njegov bliski drugar John McCain e kao nezavisan kandidat imati zadatak u toj kampanji da odvu e glasove od Busha. Da li e i Bush, kao Wilson u Prvom Svjetskom Ratu, i FDR (Ruzvelt, prim.prev.) u Drugom Svjetskom Ratu, i i do kraja i tako isporu iti tre i Svjetski rat cionisti koj mafiji? U ovo vrijeme kad pi em ovaj tekst, tako mi se ini. Me utim, ako se Bush bude snebivao, (kao to je njegov otac 1991.g.), onda e ga cionisti ka mafija zamjeniti Lieberman-om u 2004.g. Stvarno je tu no pomisliti koliko e Ira ana uskoro biti pobijeno od strane cionisti ko pentagonske ratne ma ine, uz svesrdnu podr ku cionisti kih medija. Medija su upravo odigrala klju nu ulogu u demonizaciji Iraka u o ima publike. Kompleks vlada/medija isfabricirao je sve one la i kako bi se opravdale dugogodi nje sankcije koje su dovele do smrti najmanje milion Ira ana i koje su slu ile za opravdanje stalnog bombardovanja Iraka. Ve ina Amerikanaca uop te nije svjesna veli ine ovog zlo ina koji je izvr en na Ira kom narodu u na e ime. Umjesto toga, cijelo to vrijeme ameri ki narod je na ka i icu dobivao dnevnu dozu la i i gluposti kao npr. onaj glupi komentar George W. Bush-a, kada je od strane jednog novinara bio upitan za to Arapi toliko mrze Ameriku. Bush je tada odgovorio : "Kao mnogo Amerikanaca, ni ja ne mogu u to da povjerujem, zato to znam koliko smo mi dobri."(15)

Dok su se vr ile pripreme za Rat u Golfskom Zaljevu, 1991.g. cionisti ka medija su podgrijavala anti-ira ku histeriju la nim izvje tajima o tome kako su ira ki vojnici u Kuvajtu vadili bebe iz inkubatora i bacali ih na pod, to se kasnije ispostavilo kao notorna la . Kada je rat po eo, medija su sakrila realne podatke o broju ubijenih ira kih vojnika kao i unistenju ira ke infrastrukture. Irak zna ko stoji iza planiranog napada na njihov narod. U jednom intervjuu za CBS¶s, 2002.g. kojeg je reporter Dan Rather napravio sa ira kim ministrom Tariq Aziz-om, ovaj je izjavio: ³Ovaj rat kojeg planira Bu ova vlada nimalo ne slu i dugoro nim bazi nim interesima ameri kog naroda. To slu i samo imperijalisti kim interesima Izraela i cionisti kih grupa koje imaju trenutno veliku ulogu u ameri koj politici.´ (16) Koliko je tu no to da i Arapi znaju kako cionisti ka mafija dominira Amerikom dok tako ne to nije poznato prosje nom Amerikancu. A ko e to da ka e ameri kom narodu, kada cionisti tako e kontroli u i medije?

LIJEVO: BUSH: "STC E MORATI MALO DA PRI EKA DOK NE ZAVR IM OVU PRI U O MALOJ KOZI" CENTAR LIJEVO: NETANYAHU: "TI NAPADI SU DOBRI ZA AMERI KOIZRAELSKE ODNOSE." CENTAR: JOE LIEBERMAN. CIONISTI KI PREDSJEDNIK U 2004? CENTAR DESNO: BUSH SA CIONISTI KIM PENTAGONSKIM RATNI HU KA EM PAUL-OM WOLFOWITZ-EM DESNO: SENATOR JOHN MCCAIN. ON E U I U PREDSJEDNI KU KAMPANJU U 2004.G. DA BI POMOGAO LIEBERMAN-U?
OPSJEDNUTI RATOVIMA

PREDSJEDNICI WOODROW WILSON, FRANKLIN ROOSEVELT, I GEORGE BUSH UVLA E AMERIKU U BESPOTREBNE RATOVE KOJI SLU E SAMO INTERESIMA CIONISTA CIONISTA LIEBERMAN POSJE UJE CIONISTU SHARON-a.

22-go POGLAVLJE

DA LI AMERIKA POSTAJE POLICIJSKA DR AVA ?

Sa cionisti kim medijima koja ubrizgavaju narodu redovnu dnevnu dozu straha iz vana, i cionisti kim senatorima koji agitiraju iznutra, predsjednik Bush je nedavno potpisao i tako ozakonio tzv. Homeland Security Department Akt. Narodu je re eno da e ga ova agencija koja, ko ta nekoliko milijardi dolara, potpuno za tititi. Bez ikakvih pretjerivanja i hiperbola, mo emo sa sigurno u potvrditi da je ameri ka Povelja Prava (Bill of Rights prim.prev.) efektivno zaobi ena ustanovljavanjem ovog Odjeljenja za Bezbjednost Domovine (Homeland Security Department). Ovo novo Odjeljenje za Bezbjednost Domovine trenutno ima na raspolaganju jednu armiju od 177,000 federalnih birokrata koji su ovla teni da hapse, preturaju ku e i prate ljude bez ikakvog pismenog naloga. Hom eland Security e imati pravo da sudi, da bude porotnik i da izvr ava presude, sve u isto vrijeme to je jedna antiteza svim onim temeljima na kojima je ameri ka republika zasnovana. Jedan od najbriljantnijih osniva a Amerike, Benjamin Franklin, davno nas je upozorio na ovaj tip tiranije, kada je jo prije 200 godina rekao: ³"Oni koji su u stanju da se odreknu svoje istinske slobode u zamjenu za malo privremene sigurnosti ne zaslu uju ni slobodu niti sigurnost." (1) Jedna od kancelarija koja je opunomo ena Homeland Security Department Aktom je i TIA (Office of Total Information Awareness), koja pripada Odjeljenju za Odbranu. TIA, organizacija koja je stvorena u januaru 2002.g. sada omogu uje cionisti kom Pentagonu da prati svaku nov anu transakciju koju ostvarite uz pomo kreditnih kartica, svaki va telefonski poziv, svaku bankovnu tran sakciju, svaki magazin na koji se pretplatite i svaki vebsajt koji posje ujete. (2) Svi ti podaci se pohranjuju i analiziraju od strane kompjutera koji su programirani da tra e i prate odre ene na ine pona anja. Nama je re eno kako e nam ovo pomo i u otkrivanju i hvatanju ³muslimanskih terorista´, me utim, ako ste imalo obra ali pa nju, mogli ste ve odavno shvatiti kako ove teroristi ke zavjere nemaju nikakve veze sa Muslimanima. Koga onda HS i pentagonova TIA pijuniraju? Pogledaj u ogledalo prijatelju moj! Upravo si ti taj koga oni prate!

Ovi cionisti ki monstrumi vrlo dobro znaju da kad do e do izbijanja Tre eg Svjetskog Rata, i kada do e do mobilizacije vojske, i kada ekonomja krene nizbrdo, da e biti mnogo onih Amerikanaca koji ne e vi e mo i da trpe te e se suprostaviti ratu i po eti da postavljaju pitanja. Prije neko to predstava po ne, HS i TIA e najvjerovatnije zabraniti slobodu govora i staviti pod svoju kontrolu sve anti-vladine elemente. Pa pogledajte samo simbol TIA-e, pa e vam valjda biti jasno. Nekada slika mo e da ka e vi e nego to se mo e re i uz pomo hiljadu rije i. Svevide e oko na vrhu piramide (simbol iluminatija, prim. prev.). (3) Ispod piramide onaj moto na latinskom ka e: "Scientia Est Potentia" -- "znanje je mo ." Paranoja ka ete? Svevide e oko je TIA-in simbol«nije moj! To je upravo ona ista piramida koja stoji na nov anici od 1$, sa tako e onom parolom na latinskom jeziku ³Novus Ordo Seclorem´, to bi u prevodu zna ilo Novi Poredak Ovog Doba ± NOVI SVJETSKI POREDAK. Dvojica ameri kih senatora koji su smislili Homeland Security Akt su demokrat cionista Joe Lieberman (na sljede i predsjednik?) i republikanac cionista Arlen Specter (4) (onaj to je izmislio ³teoriju magi nog metka´ koja je pomogla Warren -ovoj Komisiji da zata ka istinu u vezi atentata na Kenedija.). (5) A vi ste mislili da postoje neke razlike izme u ovih njihovih partija! Senator Lieberman je bio veoma zaposlen za vrijeme cijele ove afere. On je bio i klju na figura iza osnivanja one ³nezavisne´ komisije koja se bavila istra ivanjem propusta u obezbje enju u vezi septembarskog napada. To je bilo samo kao odgovor na pritisak javnosti, odnosno, ena koje su ostale udovice nakon teroristi kog napada na WTC. Drage moje dame, vrlo mi je ao, ali moram da ka em da mo ete biti sigurne da bilo kakva ³istraga´ u kojoj ovaj tvrdokorni cionista Joe Lieberman u estvuje mo e da rezultira samo jednim zata kivanjem u pore enju s kojim e se i onaj izvje taj Warren-ove komisije initi po tenim. Ba me interesuje da li e oni izraelski ³transportni radnici´ i ³studenti umjetnosti´ ikada biti pozvani da svjedo e pred tom komisijom? ovjek kojeg je Bush izabrao da vodi ovu ³istragu´ (ili bolje re eno, ovjek kojeg su Bush-u naredili da ga izabere!) je biv i dr avni sekretar i medijski miljenik He nry Kissinger. Kissinger je cionista koji je ro en u Njema koj i vrlo dobar prijatelj Abe Foxman-a, efa ADL-a. (6) Kissinger tako e radi za Pentagonovo Odjeljenje za Odbrambenu Politiku zajedno s Princom Tame, Richard-om Perle-om. Kissinger manipuli e ameri kom politikom ve 35 godina. Stavljanje Kisin era na mjesto vo e istrage septembarskog napada je analogno postavljanju vuka na mjesto glavnog istra itelja smrti na ih ovaca!

KONSPIRATORI LIJEVO: MARIONETA BUSH POSTAVLJA KISSINGER-a ZA EFA KOMISIJE ZA ISTRAGU SEPTEMBARSKOG NAPADA CENTAR: BUDU I PREDSJEDNIK LIEBERMAN JE SRETAN S BUSH-ovim IZBOROM DESNO: SENATOR SPECTER:

UMJETNIK U ZATA KIVANJU ATENTATA NA KENEDIJA U ESTVOVAO U OSNIVANJU ORGANIZACIJE HOMELAND SECURITY ZAJEDNO SA LIEBERMAN-om. CIONISTI KA MEDIJSKA PROPAGANDA: DNEVNI OBROK MR NJE I PARANOJE

TO NA KRAJU VODI U«««««««

VELIKI BRAT BUDNO MOTRI
LIJEVO: OKO POSMATRA AMERIKU. TIA-in SIMBOL«BEZ ALE! NOV ANICU OD JEDNOG DOLARA -SIMBOL NOVOG SVJETSKOG PORETKA CENTAR: POGLEDAJ DESNO: BEN FRANKLIN.

23- e POGLAVLJE

ZAVR NI ARGUMENTI

Dame i gospodo porotnici, utvrdili smo kako je cionizam jedna opasna geopoliti ka sila i kako su njeni lideri oduvijek stavljali interese internacionalnog cionizma ispred interesa njihovih vlastitih nacija. Demonstrirali smo kako Cinisti ka Mafija nimalo ne preza od toga da po alje naivne Amerikance u rat kako bi se ovi borili za njene interese. Vidjeli smo kako su sebi no iskoristili Njema ku i Veliku Britaniju za ispunjavanje svojih vlastitih ciljeva. Objelodanili smo kakvu su ulogu odigrali cionisti u izazivanju najve ih katastrofa 20-tog vijeka; kao to su Prvi i Drugi Svjetski Rat i Versajski Sporazum. Saznali smo i o cionisti kim masakrima nedu nog arapskog

stanovni tva i cionisti kim teroristi kim djelima izvedenim na jedan takav na in kako bi se za njih optu ili Arapi, s ciljem zatrovanja odnosa izme u Amerike i arapskog svijeta. Saznali smo i o nevjerovatnoj strukturi cionisti ke vlasti i mo i u Americi, koja se prote e kroz Kongres, Pentagon, masovna medija, bankarstvo itd. Vidjeli smo i kako cionisti uz pomo njihovog monopola nad medijima imaju mo da zata kaju i sakriju najnevjerovatnije doga aje iz pro losti i sada njosti. Odredili smo primarni motiv ± da se Amerika okrene u naciju neprijatelja Arapa i pobornika Izraela spremnih da u u u rat pr otiv arapskih neprijatelja cionizma. Odredili smo i sekundarni motiv ± da se brutalno skr i palestinski otpor pod pokrovom ameri kog rata protiv terorizma. Vidjeli smo i koliko je bilo raznih teroristi kih operacija u pro losti iji je cilj bio svaljivanje krivice na Arape, kao i mnoge slu ajeve kad su izraelski agenti glumili arapske teroriste (Afera Lavon, USS Liberty, Mossad-ovi agenti uhva eni s arapskim paso ima, izraelski agenti koji se pretvaraju kao talibanski pripadnici, uhva eni u Indiji, zaboravljivi i raskala eni Izraelci u Hollywood-u, Florida koji nose Kuran sa sobom u striptiz klubove, itd.) Utvrdili smo i to da cionisti imaju logisti ku sposobnost ± sredstva ± i priliku da orkestriraju jednu takvu operaciju - (najbolja obavje tajna slu ba u svijetu, klju ne pozicije u upravi Pentagona i ameri ke obavje tajne mre e, eksperti s eksplozivom, pristup STC-u, pristup Logan Aerodromu, neograni ena finansijska sredstva, sposobnost ometanja istrage vje tim ubacivanjem agenata u strukture ameri ke administracije, itd.) Odredili smo i to kako media pod cionisti kom upravom imaju sposobnost da zata kaju okantne injenice koje su navedene u ovom tekstu, ak ako su neke od tih pri a inicijalno i uspjele da se probiju kroz njihove barijere. Svjesni smo i toga kako cionisti imaju mo da ru e karijere kongresmena, senatora, predsjednika, novinara itd. Nasuprot tome, oni tako e imaju mo i da osiguraju uspje ne karijere svim onim prostitutkama koje slu e njihovim interesima. Vidjeli smo kako oni imaju sposobnost i da blokiraju istragu ili da ju navedu na stranputicu. Zaklju ili smo i to kako su cionisti jedini koji su se dobro okoristili rezultatima teroristi kog napada na STC, dok su Arapi oni koji su najgore pro li. Otkrili smo mnoge la i koj ima se poku avalo povezati Arape s tim teroristi kim aktom. Vidjeli smo kako su sijali unaokolo te la ne dokaze protiv Arapa kako bi naveli istragu na pogre an put (antraks-pisma, la ni i ukradeni paso i, Kurani i priru nici za letenje na arapskom jeziku ostavljani na mjestima gdje e mo i veoma lako da do u u ruke agenata FBI-ja, auti i ³zaboravljeni´ koferi, paso otmi ara koji pre ivljava vatreni pakao to nije po lo za rukom ni avionskim tzv. crnim kutijama itd.). Utvrdili smo i to kako je 7 od 19 otmi ara ivo i zdravo. Saznali smo kako je jedna mala armija Mosadovih agenata uhva ena dok je planirala teroristi ke napade u Americi i Meksiku. Mi smo mogli sve to do sada da vidimo, a i mnogo vi e. Postoji jedna pletora jo stra nijih injenica koje zbog vremena i prostora nisam uklju io u ovaj materijal! O svakoj od njih bio bih u stanju da napi em isto ovoliko, koliki je i ovaj tekst. Jedini logi ki zaklju ak do kojeg jedna trezvena i objektivna osoba mo e da do e je sljede i: Teroristi ki napad 11-tog septembra, eksplozija na ostrvu Bali,

miniranje afri kih ambasada i bezbrojne druge teroristi ke zavjere, bile su planirane, re irane, finansirane, izvo ene i zata kivane od strane snaga internacionalnog cionizma. Da li stvarno postoji neko drugo logi no obja njenje? Samo Gog zna ta su nam sve oni jo pripremili! Koliko god se ovo mo e ininiti nevjerovatnim, postoji li bilo kakvo drugo obja njenje koje mo e ovako lijepo povezati sve one "misterije´ u vezi septembarskog doga aja? Ovo je jedini scenario u kojeg se mnogi djelovi puzle toliko lijepo uklapaju da nam nije nimalo te ko da vidimo njenu kompletnu sliku. Sada to uporedite s onom zvani nom pri om o septembarskom doga aju koja zahtjeva od nas da na silu prepravljamo, raste e mo, savijamo, lomimo, ignori emo i manipuli emo djeli e puzle ne bi li ih mogli nekako uklopiti. ak i pored ovog brda logike i dokaza, bi e mnogo onih koji e radije odmahnuti glavom pokusavaju i sve ovo da negiraju i koji e olako odbaciti cijeli ovaj m aterijal kao jo jednu ludu ³anti-semitsku konspirativnu teoriju´. Me utim, najsmje nija od svih ³konspirativnih teorija´ je upravo ta da je neki saudijski ³pe inski ovjek´ i njegova grupa ³video-game´ pilota uspjela da nasamari ameri ke istra ne slu be i izvede najbolje organizovanu pijunsku operaciju u svjetskoj istoriji. Vi mo ete nastaviti da vjerujete toj bajci ako vam to poma e da mirnije spavate. Ili ete morati da skupite svu svoju moralnu i intelektualnu hrabrost da bi oslobodili svoj um od svih ovih la i, oduprli se ovoj manipulaciji i pogledali istini u o i, ma koliko ona bila ru na. Vi se mo ete pridru iti ³ekstremistima´ i podijeliti ovu stra nu istinu s drugima, a mo ete i kolutati o ima i otpuhivati na sve to je ovdje re eno. U tom slu aju mo ete se vratiti nazad svojim kontrolisanim izvorima informacija, televizijskim ou programima i praviti se kako ni ta od ovoga to ste uli ne postoji. Pustite da televizijske ³zvijezde´ razmi ljaju umjesto vas, dok u ovom momentu srljamo prema ambisu. Me utim, prije nego to se vratite svojim omiljenim TV programima i dnevnim novinama, dopustite mi da navedem ta je rekao jedan od najpoznatijih specijalista za pitanja cionisti ke propagande, Edward Bernays. Bernays je autor knjige Propaganda. On je bio ne ak poznatog psihoanaliti ara Sigmund -a Freud-a i pomo nik cioniste William-a Paley-a, medijskog magnata koji je osnovao CBS i proveo na njegovom elu skoro 50 godina. Svojim vlastitim rije ima, Bernay¶s nam otkriva kako se upravlja Amerikom: "Kada razumijemo mehanizam i motive grupne svijesti, onda je mogu e da kontroli emo i upravljamo masama onako kako nama to odgovara, a da one toga uop te nisu svjesne ... Jedna svjesna i inteligentna manipulacija organizovanim navikama i javnim mnenjem masa je veoma va an elemenat u demokratskom dru tvu. Oni koji manipuli u ovim nevidljivim dru tvenim mehanizmom sa injavaju jednu nevidljivu vladu i to je ona sila koja istinski vlada u na oj dr avi.... U skoro svakom aspektu na eg svakodnevnog ivota, bilo da se radi o sferama politike ili biznisa, o na em socijalnom pona anju ili eti kom razmi ljanju, mi dominiramo uz pomo relativno malog broja ljudi ... koji razumiju mentalne procese i socijalno pona anje masa. Oni su ti koji povla e konce koji kontroli u sv ijest javnosti." (1) Eto, ovo vam je stiglo direktno iz cionisti kih usta. Oni nas dr e u aci! Mi smo samo pijuni u njihovoj velikoj igri na globalno -politi kom nivou i samo jedno globalno otkri e ove njihove monstrouzne zavjere moglo bi da ih zaustavi. Izbor je na vama. Istorija i va e potomstvo e suditi onome ta ste vi li no u inili ± ili niste, po ovom pitanju. Da posudimo jo jedan navod Maximus -a, heroja iz filma Gladijator: ³Ono to mi inimo u na em ivotu, ima svoj eho u beskona nosti.´ ta ete vi u initi?

OTAC MANIPULACIJE JAVNOG MNENJA EDWARD BERNAYS (CENTAR) I NJEGOV POZNATI UJAK, PSIHOANALITI AR SIGMUND FREUD. KAKO ARAPSKI SVIJET VIDI AMERIKU

KRAJ

BIBLIOGRAFIJA I KLJU NE RIJE I ZA PRETRAGU NA YAHOO ILI WWW.GOOGLE.COM
CHAPTER 2

1. Athens Banner-Herald December 22, 2001. Google users enter these words: university chicago poll americans cried 2. Yediot America (Israeli Newspaper), November 2, 2001. Google users enter: yediot america urban moving 3. Ha¶aretz. September 17, 2001.5 Israelis detained for `puzzling behavior' after WTC tragedy

4. Jewish Week. November 2, 2001. Stewart Ain. Google users enter: urban moving Israelis smiling took pictures on 9 -11 5. ABC News20/20. ABCNews.com, June 21,2001.Google users enter : white van Israeli spies 6. Bergen Record (New Jersey). September 12, 2001. Paolo Lima. Google users enter: Bergen Lima five israelis CHAPTER 3 1. Eye For an Eye, By John Sack. Google users enter: john sack eye for eye 2.The Zionist Connection. By Alfred Lilienthal Google users enter: alfred lilienthal zionist 3.Fateful Triangle. By Noam Chomsky Google users enter: chomsky fateful triangle 4. Open Secrets. By Israel Shahak Google users enter: israel shahack open secrets 5.The Hidden Tyranny. By Benjamin Freedman. Google users enter: benjamin freedman 6. The Life Of An American Jew In Racist-Marxist Israel. By Jack Bernstein,© 1984 7. The Zionist Roots Of The 'War On Terror' Israel's Policy Of 'Covert Aggression' .By Dr. Henry Makow. www.savethemales.com. November 2002 8. By Way of Deception. By Victor Ostovsky. Google users enter: victor ostovsky 9. Neturei Karta. Jews United Against Zionism. Google users enter: neturei karta jews against Zionism 10. The Life Of An American Jew In Racist-Marxist Israel. By Jack Bernstein,© 1984 11. The New Freedom, Woodrow Wilson, 1913 Google users enter: new freedom some of biggest men afraid 12. Jewish Virtual Library of the American -Israeli co-operative enterprise. Google users enter: weizmann balfour zionist 13. Benjamin Freedman's 1955 speech. Google users enter: Benjamin Freedman speaks and also Benjamin Freedman 14. Square One: A Memoir. By Arnold Forster. Google users enter: Arnold Forster Square One....or see amazon.com 15. Same as 19 16. Microsoft Encarta Encyclopedia. refer to "Balfour Declaration". Google users enter: Balfour Zionism CHAPTER 4

1. Daily Express. (England) Judea Declares War on Germany. March 24, 1933 Google users enter: Judea Declares War on Germany 2. Vladimir Jabotinsky. Mascha Rjetsch, January, 1934. Google users enter: vladimir jabotinsky and also jabotinsky mascha rjetsch 3. Beaverbrook papers. House of Lords Records Service. (England). Google users enter: beaverbrook jews position press 4. Charles Lindbergh's Speech in Iowa. September 11, 1941. Google users enter: Lindbergh Des Moines speech 5. Day of Deceit. By Robert Stinnett. Google users enter: day of deceit stinnett 6. From Adolf Hitler's last Will and Political Testament. Google users enter: Hitler my political testament CHAPTER 5 1. Britain's Small Wars. Google users enter: dressed as Arabs king david and also king david Hotel bombing 2. Deir Yassin Remembered. Google users enter: deir Yassin remembered and also deir yassin 3. The Khazaria Information Center. Google users enter: khazars CHAPTER 6 1. Victor Ostrovsky. By Way of Deception. Google users enter: mossad motto 2.The Gun and the Olive Branch. By David Hirst. Google users enter: lavon affair 3. Assault on Liberty. By James M Ennes Jr. Google users enter: ennes uss liberty 4. Ostrovsky. How How Mossad got America to bomb Libya and fight Iraq. Google users enter: ostrovsky how mossad got america 5. Ostrovsky. The Contrasting Media Treatment of Israeli and Islamic Death Threats. Google users enter: Ostrovsky death threats 6. The Washington Times. Army Study Suggests U.S. Force of 20,000. By Rowan Scarborough. September 10, 2001. Google users enter: army study suggests sams rowan scarborough 7. Ibid CHAPTER 7 1. The International Jew. By Henry Ford. Google users enter: ford international jew 2. Jewish Frontier. Lindbergh and the Jews. By Hal Derner. Google users enter: lindbergh jews press

3. They Dare to Speak Out. By Paul Findley. Google users enter: admiral moorer boggles mind 4. Senator William Fulbright on ABC's Face the Nation. Google users enter: fulbright israel controls senate 5. Patrick Buchanan on the Mclaughlin G roup. Google users enter: buchanan israeli occupied territory 6. Rev. Billy Graham and Richard Nixon. CNN Google users enter: g raham jewish media stranglehold 7.Passionate Attachment to Israel. Media Monitors Network. By. General James J David 8. Who Rules America? By Dr. William Pierce. Google users enter: jewish media control 9. The Israel Lobby. By Michael Massing.The Nation Magaazine. Google users enter: massing israel lobby 10.Saudis Lash Out at 'Zionist' U.S. Critics By Marc Perelman. Jewish Forwar d. Google users enter: forward zionist defense policy board 11.Ari Shavit. Ha'aretz Israel, reprinted in New York Times. May 27 1996. Google users enter: sobran shavit in our hands 12. Bubba: I'd fight and Die for Israel. New York Post. .By Andy Geler. August 2, 2002. Google users enter: clinton grab a rifle fight die CHAPTER 8 1. CNN.Rabin Assassinated at Peace Rally. November 4, 1995 Google users enter: rabin assassinated 2. BBC News, Clinton Sorry for Lewinsky Affair, September 4, 1998 3. The Fateful Triangle. Noam Chomsky's Account of the Sabra and Shatila Massacre. Google users enter: Chomsky Sabra Shatila 4. Third former Militiaman with links to Sabra and Chatila murdered. By Ro bet Fisk, The Independent, March 11,2001 Google users enter: fisk former militiaman murdered 5. CNN. Israeli troops, Palestinians clash after Sharon visits Jerusalem sacred site. September 28, 2002. Google users enter: cnn after sharon visits sacred 6.Counterpunch, Why we refuse to Fight. By Rami Kaplan. May 2, 2002 Google: why we refuse to fight rami kaplan 7.Asia Times Online , April 27, 2002,COMMENTAR Evangelical Christians and the Sharon lobby By Jim Lobe
u

CHAPTER 9

1.India Reacts. India in anti-Taliban military plan. June 21, 2001. Google users enter: india anti taliban military plan 2. Ibid 3. Jane¶s International Security News. (England) India joins anti -Taliban coalition. By Rahul Bedi. March 15, 2001 Google users enter: india joins anti-taliban coalition Rahul Bedi 4. The Telegraph. (England) Israeli security issued urgent warning to CIA o f large-scale terror attacks. By David Wastell in Washington and Philip Jacobson in Jerusalem. September 16, 2001. Google users enter: telegraph israeli security issued urgent warning 5. Biz Report (from Frankfuter Algemaine Zeitung of Germany) Echelon Ga ve Authorities Warning Of Attacks. By Ned Stafford. September 13, 2001. Google users enter: Zeitung of Germany Echelon Gave Authorities Warning 6. ibid 7. San Francisco Chronicle.Willie Brown got low-key early warning about air travel By Phillip Matier, Andrew Ross. September 12, 2001. Google users enter: chronicle willie brown got early warning 8. Newsweek. Bush: We're at War. By Evan Thomas and Mark Hosenball. September 24, 2001. Google users enter: newsweek bush evan thomas we're at war 9. Newsbytes/Washington Post. Instant message to Israel warned of WTC attack. September 27, 2001. By Brian McWiliams Google useres enter: instant messages Israel warned attack

CHAPTER 10 1.. New York Times. Spilled Blood is Seen as Bond That Draws 2 Nations Closer. By James Bennet. September 12, 2001. Google users enter: it will generate immediate sympathy for Israel 2.. NBC News. Exclusive: 911 Tapes Tell Horror Of 9/11 Tapes Released For First Time UPDATED: 5:48 p.m. EST June 17, 2002 Google: look like Palestinians and going around a building. 3.. ABC News20/20. ABCNews.com, June 21,2001.Google users enter : white van Israeli spies 4. The Bergen Record (New Jeresy). Five Men Detained as Suspected Conspirators. By Paulo Lima. September 12, 2001. Google users enter: paulo lima five men detained 5. Jerusalem Post, September 12, 2001, Car Bomb found on George Washington Bridge 6. See #3

7.New York Post, September 13, 2001. By Al Guart...http://www.whatreallyhappened.com/forget.html 8. See #4 9.Arutz, Israeli National News. 10-26-01 http://www.whatreallyhappened.com/forget.html 10. Yediot America (Israeli Newspaper), November 2, 2001. Google users enter: yediot america urban moving 11.The Bergen Record. (New Jersey) Five hijack suspects had links to N.J. By Adam Lisberg. September 15, 2001. Google users enter: adam lisberg guys were joking 12. New Jersey Department of Law and Public Safety. Division of Consumer Affairs. December 13, 2001. Google users enter: state granted access to moving facility 13. The Forward. March 15, 2001. Spy Rumors Fly on Ghosts of Truth. By Marc Perelman. Google users enter: Americans Probing Reports of Israeli Espionage 14. ABC News20/20. ABCNews.com, June 21,2001.Google users enter : white van Israeli spies 15.Unmat (Pakistan). From BBC Monitoring Service. September 28,2001. Google users enter: bin laden already said I am not involved CHAPTER 11 1. WCBV TV. Boston Channel. FBI Agents Search Hotels; Several People Detained . September 12, 2001 Google users enter: boston airport koran arab flight 2. Ibid 3. Guardian Unlimited. (England) Uncle Sam's Lucky Finds. By Anne Karpf. March 19, 2002 Google users enter: uncle sam lucky finds anne karpf and also atta passport found 4. CNN.com - September 11 hijacker questioned in January 2001 - August 1, 2002 . By David Ensor and Sheila McVickers 5. ABCNews.com. Saudi Prince says Seven Saudis on FBI list Innocent. September 23, 2001. Google users enter: hijack suspects alive and well 6. The Telegraph. (England). Revealed: The Men With Stolen Identities. By David Harrison. September 23, 2001. Google users enter: hijackers still alive and well and also telegraph men with stolen identities hijackers 7. ABCABCNews.com. Saudi Prince says Seven Saudis on F BI list Innocent. September 23, 2001. Google users enter: hijack suspects alive and well 8. BBC News (England) Hijack Suspects alive and well. September 23, 2001. Google users enter: hijack suspects alive and well 9. CNN. Hijackers likely skilled with fake IDs September 21, 2001.

Google users enter: cnn mueller identity thefts 10. Washington Post. Some Hijacker Identities Uncertain. By Dan Eggen, George Lardner Jr. and Susan Schmidt. September 20, 2001. 11. The Week (India) Aborted Mission. Investigation: Did Mossad attempt to infiltrate Islamic radical outfits in south Asia? By Subir Bhaumik. February 6, 2000. Google users enter: muslim tabliqis mossad 12.Express India. Indian intelligence wiretap identified 9/11 hijackers. Press Trust of India. April 3,2002 Google users enter: indian intelligence wiretap identified 9/11 13. Jewsweek. India. Israel¶s New Best Friend? By Gil Sedan. The Jewish Telegraph Agency. August 2002. Google users enter: jewsweek Israel new best friend 14. Wikipedia.com. The Free Encyclopedia. Mohammed Atta Google users enter: atta reported passport stolen 15. Frontline. PBS. Inside the Terror network. January 17, 2002 Google users enter: frontline atta shy timid 16. ABC Channel 4. (Florida). A Mission To Die For. Rudi Dekkers interviewed by Quentin McDermott. October 21, 2001 Google users enter: rudi dekkers interview 17. ibid 18. Ibid 19. Star Tribune. Eagan Flight Trainer Won¶t Let Unease about Moussaoui Rest.. December 21, 2001. Google users enter: star tribune eagan flight trainer 20. MSNBC. He Never Even Had a Kite. By Alan Zarembo.. September 24, 2001. Google users enter: atta he never even had kite 21. The Israeli Art Student Papers. Antiwar.com. By Justin Raimondo. March 21, 2002. Google users enter: Israeli art students hollywood 22. Boston Globe. March 5, 1994 Google users enter: baruch goldstein 23. Goldstein memorial website. http://www.newkach.org/special/baruch/02.htm Google users enter: baruch goldstein 24. JDL's Irv Rubin Brain Dead After Suicide Attempt. By Dan Whitcomb. Rueters. 25.Ha¶aretz. (Israel) At least two Israelis dead in Tower attack .By Mazal Mualem and Shlomo Shamir Google users enter: daniel lewin elite commando

CHAPTER 12 1. CNN. Investigators Arrive at Payne Stewart Crash Site. October 26,1999. Google users enter: CNN payne stewart crash 2. Forward. Defensive Saudis Lash Out at 'Zionist' and U.S. Critics . By Marc Perelman. December 28,2001. Google users enter: perle zionist defense policy board 3. Newsweek. Bush: We're at War. By Evan Thomas and Mark Hosenball. September 24, 2001. Google users enter: newsweek bush evan thomas we're at war 4. UPI United Press International. Sep. 26, 2001 Interview with General Gul Google users enter: hamid gul upi interview 5.Former Top German Spy Says U.S. Wrong About September 11. By Christopher Bollyn.The American Free Press. 28 Jan. Issue, 2002 quoting from Tagesspiegel interview, published on Jan. 13,2002. Google users enter: andreas von bulow interview 6. Ibid 7. Fresno Bee. Analysis - Conspiracy Theories Arise From September 11 Attacks. By James Rosen McClatchy. Washington Bureau 1-13-2 . Google: "Let us never tolerate outrageous conspiracy theories 8. Press release from Law Firm of Baum, Hedlund, Aristei, Guilford & Schiavo. April 11, 2002 Google users enter: family members lawsuit huntleigh 9 -11 9. Ibid 10. Hoover¶s Online. The Business Information Authority. Google users enter: hoover online icts 11. Associated Press. Experience, Reputation Make Israelis Hot Commodities for Homeland Security. By John P. Mcalpin. March 21, 2002. Google users enter: mcalpin experience reputation make israelis 12. Ha¶aretz. (Israel) Hackers using Israeli 'net site to strike at Pentagon. By Nitzan Horowitz. July 30 1999 Google users enter: Israel hackers pentagon 13. US Department of Justice Press Release. March 18, 1998 Google users enter: israeli citizen arrested israel hacking CHAPTER 13 1. Jerusalem Post. WTC Architect: Collapse ³Unbelievable´. By Michael Meyer and Stuart Winer. September 12, 2001. Google users enter: swirsky collapse unbelievable 2. American Free Press. Eyewitness Reports Persis Of Bombs At WTC Collapse. By Christopher Bollyn. December 12, 2001. Google users enter: bollyn bombs lee robertson

3. Albuquerque Journal. ABQjournal.com. Explosives planted in towers,N.M. Tech Expert Says. By Oliver Uyttebrouck. September 11, 2001. Google users enter: romero explosives planted tower 4. Albuquerque Journal. ABQjournal.com. Fire, Not Extra Explosives, Doomed Buildings, Expert Says. By John Fleck. September 21, 2001. Google users enter: van romero fire not explosives 5. People Magazine. People.com United in Courage. September 12, 2001. Google users enter: people louie cacchioli 51 6. Reuters News Service. World Trade Center Scrap Sails for India, China. By Pete Harrison and Manuela Badawy .January 21, 2002. Google users enter: world trade center scrap sails 7..Chinese Radio International. January 2002. Google users enter: cri online world centre trade scrap 8. New York Daily News. Firefighter Mag raps 9/11 Probe. By Joe Calderone. January 4, 2002. Google users enter: joe calderone firefighter mag raps 9. Ibid 10. New York Times. Experts Urging Broader Inquiry In Towers¶ Fall. December 25, 2001. Google users enter: times experts urging broader nquiry towers fall 11. ibid 12. Ibid CHAPTER 14

1.News India. Census of Sept. 11 Victims by Birthplace. April 26, 200 2. Google users enter: census of sept. 11 victims by birthplace 2. Jerusalem Post. Thousands of Israelis missing near WTC, Pentagon. September 12, 2002. Google users enter: jerusalem post thousands israelis missing 3. New York Times. Bush speech to US Congress. September 22, 2001. Google users enter: nor will we forget more than 130 israelis 4. CNN. September 11. A Memorial. Google users enter: cnn september 11 memorial 5. NY Times. September 22, 2001

6. Newsbytes/Washington Post. Instant message to Israel warned of WTC attack. September 27, 2001. By Brian McWiliams Google users enter: instant messages Israel warned attack 7. Jerusalem Post Digital Israel. Zim Workers Saved By Cost -Cutting Measures. November 12, 2001. Google users enter: zim workers saved if removed try: zim saved by move to virginia zim Israel navigation 8. Bible Light International. Zim saved by a Move to Virginia. June 2001 Google users enter: zim israel navigation world trade center Virginia 9. Jerusalem Post Digital Israel. Zim Workers Saved By Cost-Cutting Measures. November 12, 2001. Google users enter: zim workers saved if removed try: zim saved by move to virginia zim Israel navigation 10. Bible Light International. Zim saved by a Move to Virginia. June 2001 Google users enter: zim israel navigation world trade center Virginia 11.Jerusalem Post Digital Israel. Zim Workers Saved By Cost -Cutting Measures. November 12, 2001. Google users enter: zim workers saved if removed try: zim saved by move to virginia zim Israel navigation 12.Bible Light International. Zim saved by a Move to Virginia. June 2001 Google users enter: zim israel navigation world trade center Virginia

CHAPTER 15

1.India Reacts. India in anti-Taliban military plan. June 21, 2001. Google users enter: india anti taliban military plan 2. Jane¶s International Security News. (England) India joins anti -Taliban coalition. By Rahul Bedi. March 15, 2001 Google users enter: india joins anti-taliban coalition Rahul Bedi 3. Der Erste.(Germany) Monitor. Aired December 20, 20 01. Translated by Craig Morris. Google users enter: bin laden translation manipulated for German original transcripts enter: monitor bin laden video restle sieker 4. Ibid 5. Sam Lacey. More Osama Video Analysis . Google users enter: more osama video analysis 6. The New York Times. Pentagon Considers Using Lies. By James Dao & Eric Schmitt. February 18,2001. Google users enter: new york times simon worden osi

7. Zionist Organization of America Press Release. October 13, 1997 Google users enter: Zionist organization america feith award 8. CNN. General: Asteroid could start nuke war, By Richard Stenger (CNN)Thursday, October 3, 2002 9. The Times (England). FBI Fails to Expose al -Qaeda networks. By Daniel McGrory. March 11, 2002. Google users enter: FBI Fails Expose al-Qaeda networks 10. Sydney Morning Herald. (Reprinted from Los Angeles Times) The Plot thins as FBI hunts for evidence. May 1, 2002 Google users enter: plot thins as FBI hunts evidence CHAPTER 16 1.The Mercury (Philadelphia area newspaper) 2 Fo und with Video of Swears Tower. By Michelle Mowad. October 17, 2001 Google users enter: Mercury 2 found video sears tower 2. ibid 3. ibid 4. ibid 5. Diario de Mexico. Bomba en San Lazaro. October 11, 2001. Google users enter: action report visual proof mexico and also mossad terrorists mexico 6. Mexican Department of Justice. (PGR) Press Bulletin. October 12, 2001. Bulletin 697/01 PGR bulletin can be viewed in Spanish, Google users enter: Mossad terrorists penetrate Mexican congress 7. Diario de Mexico. Bomba en San Lazaro. October 11, 2001. Google users enter: action report visual proof mexico and also mossad terrorists mexico 8. Mexican Attorney General Releases Zionist Terrorists. La Voz de Aztlan. By Ernesto Cienfuegos. October 15, 2001 Google users enter: mossad zionist terrorists mexico 9. Army General and Head of the PGR Releases Two Israelis Arrested With Guns and Explosives Inside the Mexican Congress By Ernesto Cienfuegos La Voz de Aztlan. October 15, 2001 10. Jerusalem Post. FBI suspect Israelis of Nuclear Terrorism. November 1, 2001. Go to:

www.jpost.com/Editions/2001/11/01/LatestNews/LatestNews.37390.html (Case sensitive. enter lower case and upper case letters exactly as shown. ) or Google to: Jerusalem post FBI suspect israelis nuclear 11. ibid 12. Miami Herald. Nuclear plants tighten security FBI seeking 6 men seen in Midwest . By Martin Merzer, Curtis Morgan, & Lenny Savino. October 3, 2001. Google users enter: miami herald israelis nuclear power plans 13. The Times (England) FBI Fury as Men with Nuclear Plan Escape. By Katty Kay in Washington. November 1, 2001. Google users enter: katty kay fbi nucle ar plan israeli 14. Los Angeles Time. Militant JDL Members Arrested by FBI. By Linda Deutsch. December 12, 2001. Google users enter: jdl bomb rubin issa 15. FOX News. Police Seize Rental Truck with TNT Traces. By Carl Cameron. May 13, 2001 Google users enter: fox bomb sniffing Israeli truck 16. Ha¶aretz. (Israel) 2 Israelis wanted in US After Traces of Explosives Found in Their Truck. May 18, 2002 Google users enter: american police arrested two Israelis gear shift NEW. 17. Sydney Morning Herald. Austrailia , December 8, 2002. Palestinians Arrest Israeli Poseurs. 18. FOX News. Massive Israeli Spy Operation2 Discovered in US. Carl Cameron Investigates. Four Part series. December 2001. Google users enter: israeli spy carl cameron investigates 19. Washington Post. 60 Israelis on Tourist Visas detained Since Sept. 11. By John Mintz. November 23, 2001. Google users enter: washington post 60 Israelis detained 20. FOX News website. Carl Cameron Investigates. This Story No Longer Exists. December 21, 2001 View this very strange posting«. Google users enter: carl cameron this story no longer exists http://www.foxnews.com/story/0,2933,40684,00.html 21. FOX News. Massive Israeli Spy Operation2 Discovered in US. Carl Cameron Investigates. Four Part series. December 2001. Google users enter: israeli spy carl cameron investigates 22. KHOU, Channel 11 (Houston) Federal Buildings Could be in Jeopardy - in Houston and Nationally October 1, 2001. Google users enter: israeli art students federal buildings 23. ibid

24. KHOU, Fifteen People Arrested in March in Dallas, Suspected of Casing Federal Buildings , By Anna Werner Google: Fifteen People Arrested in March in Dallas, Suspected of Casing Federal Buildings 25. FOX News. Massive Israeli Spy Operation Discovered in US. Carl Cameron Investigates. Four Part series. December 2001. Google users enter: Israeli spy carl cameron 26. See Chapter 9, Footnote #4 27. See Chapter 15, Footnotes # 9 and #10 28. FOX News. Massive Israeli Spy Operation Discovered in US. Carl Cameron Investigates. Four Part series. December 2001. Google users enter: Israeli spy carl cameron 29. PBS Newhour, Improving Intelligence -- December 11, 2002 30. Same as 21 above.

CHAPTER 17 1. New Yorker Magazine. THE COUNTER-TERRORIST by LAWRENCE WRIGHT John O'Neill was an F.B.I. agent with an obsession: the growing threat of Al Qaeda. Issue of 2002-01-14

2. Newsmax. Scandal inside the FBI: Why did G -Men Miss the Boat on 9-11? By Wes Vernon. March 14, 2002 Google users enter: robert wright fbi 3. ABCNEWS.com : FBI Called off Terror Investigations By Brian Ross and Vic Walter. December 19, 2002

4.Ibid 5.Ibid 6. Time Magazine. Time.com. Coleen Rowley's Memo to FBI Director Robert Mueller. May 21, 2002. Google users enter: time rowley memo mueller

7 Ibid 8. The Washington Post. 2 FBI whistleblowers Allege Lax Security, Possible Espionage. By James V. Grimaldi. June 18, 2001 Google users enter: sibel edmonds john cole 9. ibid 10. ibid

11. Los Angeles Times. Inquiries of Intelligence failures Hits Obstacles. By Greg Miller. Google users enter: times inquiry intelligence failures hits 12.EVOTE.COM : Keeping Score in the Great Game of Politics , Senators lobby for resignation of CIA Director, September 13, 2002 CHAPTER 18 1.New Excuses, Old Hatred: Worldwide Anti-Semitism In Wake Of 9/11 by Abraham H. Foxman National Director of the Anti -Defamation League Google: foxman anti Zionism is anti semitism 2. Ibid 3.www.fbi.gov FBI Major Speeches. Anti-Defamation League's 24th Annual National Leadership Conference. Washington, DC May 7, 2002 Google users enter: Mueller fbi adl speech 4. 2000 Annual Report. Anti-Defamation League. Google users enter: tenet adl 5. Ibid 6. Ibid 7 ibid 8. Tuesday, May 1, 2001, ADL Report. Google users enter: Ashcroft ADL Leadership Conference: 9. Arab News. ADL Found Guilty Of Spying By California Court . By Barbara Ferguson. Arab News Correspondent. April 27, 2002. Google users enter: barbara Ferguson adl guilty 10. Ibid CHAPTER 19 1. The Hartford Courant. Turmoil in a Perilous Place. Angry Scientists Allege Racism at Bio-warfare Lab. By Lynee Tuohy & Jack Dolan. December 19, 2 001. Google users enter: courant assaad zack anthrax 2. Ibid 3. FBI. www.fbi.gov Google users enter: anthrax letters 4. ibid 5. The Hartford Courant. Turmoil in a Perilous Place. Angry Scientists Allege Racism at Biowarfare Lab. By Lynee Tuohy & Jack Dolan. December 19, 2001. Google users enter: courant turmoil perilous place And also anthrax downs zack 6. ibid 7. ibid

8. Hartford Courant. Anthrax Missing from Army Lab. By Jack Dolan & Dave Altimari. January 20, 2001. Google users enter: courant anthrax missing army lab 9. ibid 10. See footnotes 165 and 166. 11. Globe and Mail. (Canada). On the Trail of an Anthrax Killer. By Paul Koring. March 6, 2001. Google users enter: globe mail trail anthrax killer 12. Seattle Times. Deadly specimens disappea red from Army research lab in '90s. Reprinted from Hartford Courant. January 21, 2002 Google users enter: seattle times anthrax zack 13. Insight Magazine. Media Manufacture Cloud of Suspicion Over Hatfill. August 14, 2002. By Nicholas Stix Google users enter kristof hatfilll 14. The Times of Trenton. Expert: Anthrax Suspect ID¶d. By Joseph Dee. February 19, 2002. Google users enter: rosenberg hatfill 15. Insight Magazine. Media Manufacture Cloud of Suspicion Over Hatfill. August 14, 2002. By Nicholas Stix Google users enter kristof hatfilll 16. Washington Post. Ex Army Scientist Denies Role in Anthrax Attacks. August 2002. Google users enter: rosenberg hatfill 17. Washington Times. Scientist Says FBI asked About Setup. By Gus Taylor. August 3, 2001. Google users enter: hatfill fbi passed lie detector test

CHAPTER 20 1..Unmat (Pakistan). From BBC Monitoring Service. September 28,2001. Google users enter: bin laden already said I am not involved 2. See Chapter 9, Footnote #4 3.CNN.com - Sources dispute reports of bin Laden phone call - October 2, 2001 By David Ensor and Eileen O'Connor, CNN National Security Correspondent , Google: Sources dispute reports of Bin laden phone call mother 4.BBC News | AMERICAS | The investigation and the evidence Friday, 5 October, 2001, Google: BBC the investigation and the evidence

5. BBC News, See Chapter 11, Footnotes #1 and #2 6.ABCNEWS.com : Handwritten Letter Instructed Hijackers Words of Terror , Handwritten Letter Gave Hijackers Religious, Practical Instructions Sept. 28, 2001 7.Mirror (England) - WHAT DID HAPPEN TO FLIGHT 93? RICHARD WALLACE, US Editor, examines riddle of hijacked jet as he visits crash site, December 2001 8.BBC News | AMERICAS | Giuliani holds on to hope ,16 September, 2001 Google: BBC Giuliani holds on to hope 9. See Chapter 11 footnotes #8 and #9 10. See Chapter 11 footnotes #5, #6, and #7 11. See Chapter 18, Footnote #8 12. See Chapter 15, Footnotes #3, #4, and #5 13. Washington Post, US says Card Links Mouassaoui,Hijackers, By Tom Jackman, September 25, 2002 14.CNN.com - September 11 hijacker questioned in January 2001 - August 1, 2002,By Sheila MacVicar and Caroline Faraj

15.The Telegraph, (England) FBI tracks down the Florida lair of flying school terrorists By Ian Ball in Miami. Google: Mohammed Atta vodka Hollywood

16.CBS News | Focus On Florida | September 14, 2001 08:22:41 By Brendan Farrington MMI The Associated Press. 17.Salon.com News | The Israeli "art student" mystery , Salon Magazine, May 7 , 2002, By Christopher Ketchum, Google: salon magazine Israeli art student mystery 18. Dr. Henry Makow. November 18, 2001. The Zionist Roots of the War on Terror. www.savethemales.ca

CHAPTER 21 1. Executive Intelligence Review. Lyndon Larouche. January 2001. Google users enter: larouche middle east war implications 2. The Life Of An American Jew In Racist-Marxist Israel. By Jack Bernstein,© 1984 3. Ibid 4. Arizona Daily Star. .WWIII Is Coming 'Whether They Like It Or Not' -Top Sharon Aide By Stephanie Innes, April 27, 2002. Google users enter : gissin world war coming like

or not 5. CNS News. Israel to US: Don't Wait To Attack Iraq, Report Says. August 2002. Google users enter: peres iraq attack 6. New York Post. Today We are All Americans. By Benjamin Netanyahu. September 21, 2001. Google users enter: netanyahu today we all americans 7. ABC News20/20. ABCNews.com, June 21,2001.Google users enter : white van Israeli spies 8. New York Times. Spilled Blood is Seen as Bond That Draws 2 Nations Closer. By James Bennet. September 12, 2001. Google users enter: new york times spilled blood bond draws 9. CNN. Sharon Compares Incursions to U.S. War on Terror. CNN.com. May 7, 2002 Google users enter: Sharon speech adl 10. The Jerusalem Post.Jewish leaders stress Palestinians' support of attacks. By Melissa Radler. September 13, 2001. Google users enter: radler jewish congress jack rosen 11. Telegraph. (England) Bush will act alone if need be, says Perle. By Toby Harnden in Washington, August 9, 2002. Google users enter: perle bush will act alone 12. The obscure goat story of 9-11. ecclesia.org . Google users enter: obscure goat story bush and also card bush turned somber reading 13. Day of Deceit. By Robert Stinnett. (Simon and Schuster 2001) Google users enter: robert stinnett pearl harbor 14. Time Magazine. How George Bush Earned His Summer Vacation. By James Carney and John Dickerson. August 5, 2001. Google users enter: longest vacation in presidential history 15.Targeting Iraq: U.S. hypocrisy and media lies. by Sharon Smith. International Socialist Review, November-December 2001 16. CBS News. Tariq Azis interview with Dan rather. August 20,2002/ Google users enter: tariq aziz dan rather

CHAPTER 22 1. Ben Franklin, Historical Review of Pennsylvania , 1759. Google: Benjamin Frankliln essential liberty 2.William Safire: Privacy's Out When You Are A Suspect New York Times 11-15-02 3. See the logo at TIA¶s own website««.http://www.darpa.mil/iao/

4.Statement of Senator Patrick Leahy, The Homeland Security Department Act xNovember 19, 2002 www.senate.gov 5. http://www.geocities.com/justicewell/specter.htm THE TRUTH ABOUT ARLEN SPECTER by Mary Tracy Google: magic bullet arlen specter 6. See Chapter 17, Footnote # 4 CHAPTER 23 1. The Father of Spin: Edward L. Bernays & the Birth of PR, Quarter, 1999 google users enter: Edward Bernays father of spin 1. Washington's Farewell Address. Google users enter: washington's farewell address