You are on page 1of 7

IZVJEE O RADU SAVJETOVALITA ZA POTROAE OSIJEK za 2013.

godin
OPA PRAVA POTROAA SUKLAD!O PROPISI"A KOJI URE#UJU O$VEZ!E OD!OSE I ZATITU PRAVA POTROAA 2013. !a%zna&a%ni%' ()i* +,' i ()i%'d-ozi 1) Potroai su se alili na problem neispravnosti tehnikih ureaja. Prilikom reklamacije, trgovci ih alju na servis, ureaji se sa servisa vraaju neispravni, esto po proteku i od mjesec ili vie dana to smatramo da premauje ra!umni rok i! l. "#$. st. #. %&&), !atim se unedogled i!nova alju na servise i vraaju neispravni, a trgovci ne ele postupiti prema navedenom !akonskom lanku i !a takve ureaje i!vriti !amjenu. Posljedica je da potroai mjesecima bivaju lieni svojih ureaja koje su poteno kupili, a ne mogu ih koristiti. 'avjetovalite !a potroae tada potroae upuuje da se trgovcu obrate pisanim prigovorom, a ako ne !aprime odgovor ili njihov !ahtjev ne bude uvaen, upuuje ih se trinoj inspekciji, kao i na prijavu 'udu asti (rvatske gospodarske komore. #) )ada trgovci i i!vre !amjenu !a novi ureaj, esto takav novi ureaj ne predaju kupcu u originalnoj ambalai, sa svim dodacima koje takva ambalaa inae sadrava, pa postoji opravdana sumnja da !amijenjeni ureaj uope nije novi. *sto tako, mnogi trgovci odbijaju !a !amijenjeni ureaj i!dati novo jamstvo, sukladno l. "#+. st. #. %&&. 'avjetovalite !a potroae tada potroae upuuje da se trgovcu obrate pisanim prigovorom, a ako ne !aprime odgovor ili njihov !ahtjev ne bude uvaen, upuuje ih se trinoj inspekciji, kao i na prijavu 'udu asti (rvatske gospodarske komore. $) %akon ne de,inira koliko i!nosi ra!umni rok, ali mnogi trgovci in!istiraju na tome da ra!umni rok i!nosi "+ dana, to smatramo da je svakako previe jer ra!umni rok, i!meu ostaloga, ovisi i o prirodi proi!voda i materijalnog nedostatka koji se reklamira. 'avjetovalite !a potroae u takvim situacijama neoposredno kontaktira trgovca i nastoji ga uputiti u !akonske odredbe koje se tiu ra!umnog roka. ") Prilikom kupnje odjee i obue s grekom, trgovci pogotovo u prvih - mjeseci) ne ele uvaiti reklamacije i esto tvrde da je materijalni nedostatak u!rokovao kupac, dok kupac tvrdi suprotno. *ako je u prvih - mjeseci, sukladno l. "... st. $. %&&, teret doka!ivanja na trgovcu, trgovci se toga ne dre i ne ele uvaiti reklamaciju, a niti snositi trokove vjetaenja da se utvrdi u!rok nastanka materijalnog nedostatka. 'avjetovalite !a potroae tada potroae upuuje da se trgovcu obrate pisanim prigovorom, a ako ne !aprime odgovor ili njihov !ahtjev ne bude uvaen, upuuje ih se trinoj inspekciji, kao i na prijavu 'udu asti (rvatske gospodarske komore. +) Postoji i problem prilikom kupnje odjee ili obue po snienim cijenama. /slijedi li nakon toga reklamacija, a cijena tog istog proi!voda u meuvremenu se vrati na stari i!nos, kupcu koji takav proi!vod reklamira !bog materijalnog nedostatka ne eli se pri!nati ta stara, sniena cijena po kojoj je kupio, ve mora i!vriti nadoplatu sukladno novoj cijeni, ako eli ostvariti pravo na reklamaciju. 'matramo nepotenom i ne!akonitom takvu poslovnu praksu jer trebala bi vrijediti cijena i! rauna, a koja je vaila u vrijeme donoenja odluke o kupnji takvog proi!voda !a koji se ispostavilo da ima greku.

'avjetovalite !a potroae u takvim situacijama neoposredno kontaktira trgovca i nastoji ga uputiti u !akonske odredbe koje se tiu reklamacije proi!voda s materijalnim nedostatkom -) 0este su pritube na kupnju putem *nterneta kada kupci uredno plate narueni proi!vod koji im potom nikada ne bude isporuen. 1o je posebno uestao sluaj kada je rije o domaim t!v. shopping klubovima na *nternetu to se jo donekle i moe pokuati rijeiti putem trine inspekcije), ali jo je vei problem kada je rije o kupnji preko 23ba4a5 i slinih ino!emnih stranica jer poiljke i! dalekih krajeva svijeta teko se mogu kontrolirati i uvijek podra!umijevaju odreeni ri!ik koji kupac treba imati na umu. 'avjetovalite !a potroae tada upuuje potroae da se obrate trinoj inspekciji i da im prijave tvrtke koje posluju na navedeni nain. 6) Postoji i problem !amjene artikala koji se kupcima subjektivno ne sviaju ili im ne odgovara veliina, a trgovci takve reklamacije ne ele uvaiti jer na to nisu !akonski obve!ni. *ako nisu, smatramo da je to odra! dobrih poslovnih obiaja i da bi se u odreenom broju sluajeva takva reklamacija moda ipak trebala uvaiti osim ako kupac evidentno !loupotrebljava dobru volju trgovca). 7) Prilikom narudbe namjetaja, trgovci uvelike premauju rok isporuke, a prilikom reklamacije ne ele ra!mjerno tome sni!iti cijenu proi!voda, pristati na besplatnu dostavu ili montau i sl., kako bi kupcu naknadili tetu uslijed njihovog nepridravanja ugovorenih uvjeta, tim vie to je kupac pritom uredno i!vrio i uplatu avansa. 'avjetovalite !a potroae u takvim situacijama neoposredno kontaktira trgovca i nastoji ga uputiti u !akonske odredbe i u njegove ugovorne obve!e. 8) / maloprodaji se nerijetko dogaa da bude istaknuta jedna cijena u! proi!vod, a na blagajni ele naplatiti drugu viu) cijenu, navodei da je dolo do !abune. *ako u takvim sluajevima kupac ima pravo da mu se naplati ona cijena koja je bila istaknuta u! proi!vod, sukladno l. 8. %&%P, mnogi trgovci na to ne ele pristati, iako su odgovorni !a nastalu greku i moraju naplatiti cijenu koja je bila istaknuta. 'avjetovalite !a potroae u takvim situacijama neoposredno kontaktira trgovca i nastoji ga uputiti u !akonske odredbe koje se tiu isticanaj maloprodajnih cijena. PRAVA POTROAA U PODRUJU KORITE!JA JAV!I. USLU/A 2013. !a%zna&a%ni%' ()i* +,' i ()i%'d-ozi 1) / #.1$. godini najvie je pritubi u podruju koritenja javnih usluga !abiljeeno u podruju energetike i to u ve!i elektrine energije. 9edan od najuestalijih problema javio se u ve!i sklapanja ugovora i!van poslovnih prostorija trgovca s novim distributerima elektrine energije konkretno, s tvrtkom :;3 3nergija d.o.o.). Problem je u tome to su se njihovi prodajni predstavnici navodno lano predstavljali, kao da su djelatnici tvrtke (3P &<' d.o.o., i time obmanjivali potroae, mahom starije osobe, utjeui na to da potpiu ugovore s :;3 3nergijom d.o.o., be! da su svjesni da svojim potpisom pristaju na promjenu dotadanjeg distributera. / ve!i navedenog javio nam se uistinu velik broj osoba, preplaenih i revoltiranih, te su !ahtijevali da ih uputimo u raskidanje takvih ugovora i pomognemo im vratiti se njihovim dotadanjim distributerima. & toj su se problematici oglasili i mediji, kontaktirali su nas da se oitujemo, to smo uinili u tiskanim medijima, radijskim i televi!ijskim emisijama te upo!orili javnost na takvu !avaravajuu poslovnu praksu kojom se kri l. 11.. %akona o !atiti potroaa.

#) %a prosinac #.1$. !aprimili smo enormno velik broj pritubi potroaa u ve!i rauna !a plin. =aime, mnogo je ljudi dobilo dvostruko, trostruko pa ak i etverostruko vee raune nego u mnogo hladnijim mjesecima, a istodobno su tvrdili da je kvaliteta plina bila osjetno loija. 'vakodnevno smo !aprimali na desetke njihovih po!iva, e>mailova i osobnih dola!aka u uredske prostorije, pomagali im pisati prigovore, sastavili smo obrasce !a reklamacije po koje su potroai masovno dola!ili u 'avjetovalite, reagirali smo putem medija i!meu ostalog i na to da ispostavljeni rauni ne sadre minimalni propisani sadraj i! &pih uvjeta opskrbe plinom koje je donijela (rvatska energetska regulatorna agencija), kao i vlastitim dopisom koji smo joj uputili, a na koji do danas nismo !aprimili odgovor. $) Potroai su se alili i na podruje vodoopskrbe, s najvie pritubi u ve!i obve!e i opravdanosti plaanja ,iksne mjesene naknade. / ve!i navedenog, prouili smo /redbu ?lade :( o najnioj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti trokova koje cijena vodnih usluga pokriva == 11#@#.1.) te smo !amijetili da je dio odredbi kojima se opravdava plaanje takve naknade u i!ravnoj suprotnosti s vaeim %akonom o !atiti potroaa. / ve!i toga smo u kolovo!u #.1$. /stavnom sudu :( uputili Prijedlog !a ocjenu ustavnosti i !akonitosti /redbe, ali u navedenom predmetu jo uvijek nije donesena odluka. ") Potroai su se alili i na plaanje naknade !a odvo! smea, to je posebno veliki problem vlasnicima vikendica. =aime, mnogi od njih u svojim vikendicama provedu tek nekoliko tjedana godinje, a pripadajue komunalne tvrtke prisiljavaju ih da takvu naknadu plaaju tijekom cijele godine, premda u vikendicama tijekom godine nema prijavljenih stanara niti se u njima stvara smee koje bi se potom odvo!ilo. 'avjetovalite smatra da se takvom praksom i!ravno kri odredba l. #". st. $. %akona o !atiti potroaa kojom je propisano da prodaja potroaima javnih usluga, kada to priroda javne usluge doputa, mora biti obraunata prema potronji. )ri se i odredba l. $.. st. -. %akona o odrivom gospodarenju otpadom kojom je propisano da je korisnik usluge duan snositi trokove gospodarenja komunalnim otpadom ra!mjerno koliini otpada kojeg je predao davatelju usluge. )re se i odredbe l. $$. st. #. i $. kojima je propisano da je davatelj usluge duan korisniku usluge obraunavati cijenu javne usluge ra!mjerno koliini predanog otpada u obraunskom ra!doblju, pri emu je kriterij koliine otpada u obraunskom ra!doblju masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pranjenja spremnika. <avatelj usluge duan je i voditi evidenciju o preu!etoj koliini otpada od pojedinog korisnika usluge u obraunskom ra!doblju, prema kriteriju koliine otpada. =avedeno postupanje suprotno je i =aputku o nainu i!rauna naknade gospodarenja komunalnim otpadom kojega je i!dalo Ainistarstvo !atite okolita, prostornog ureenja i graditeljstva. +) Potroai su se alili i na dimnjaarske usluge, odnosno na obve!u redovitog plaanja istih, be! da su im dimnjaari doista obavili uslugu i iako smatraju da sami mogu istiti vlastite dimnjake. 'avjetovalite ih je uputilo da postoji obve!a plaanja obavljanja dimnjaarskih usluga koncesionarima, a ako njihovi dimnjaari ne obavljaju svoj posao, treba uputiti prigovor tvrtci koncesionara, uka!ati na problem te dogovoriti toan termin kada e ih posjetiti dimnjaar i oistiti im dimnjak. 'avjetovalite je takoer kontaktiralo sporne koncesionarske tvrtke i upo!orilo ih na nerijetko manjkavu uslugu koju pruaju svojim korisnicima te smo postigli dogovor da se takva praksa promijeni, na obostrano !adovoljstvo. -) Potroai su se alili na obve!u plaanja :1? pristojbe (rvatskoj radiotelevi!iji, smatrajui da nisu u obve!i plaati uslugu koju ne koriste te se !animajui kako se takva pristojba moe odjaviti. Ai smo ih uputili u postupak odjave, pri emu je sporno pravo kontrolora (rvatske radiotelevi!ije smiju li ula!iti u domove graana kako bi provjerili posjeduju li ikakve prijamnike audiovi!ualnog signala u koje, osim televi!ora, spadaju i radioaparati, raunala i pametni tele,oni), s ob!irom da su se u pisanim !ahtjevima !a

odjavu, ovjerenim kod javnog biljenika, pojedini graani obve!ali da takve ureaje nee posjedovati u svojim kuanstvima i da do!voljavaju kontrolorima da i!vre provjeru. =aime, sukladno l. $". /stava :(, dom je nepovrediv i samo sud moe obra!loenim pisanim nalogom, utemeljenim na !akonu, odrediti da se dom ili drugi prostor pretrai. Propisuje se da jedino redarstvene vlasti, odnosno policija, be! sudskog naloga ili privole dratelja stana, pod odreenim uvjetima smiju ui u dom i i!vriti pretragu, a pravo je stanara da on ili njegov !astupnik i obave!no dva svjedoka budu na!oni pri pretra!i doma ili drugog prostora. 1akoer, sukladno l. +. /stava :(, !akoni moraju biti u suglasnosti s /stavom, a ostali propisi i s /stavom i sa !akonom pa se to odnosi i na odredbe %akona o (rvatskoj radiotelevi!iji, i! ega proi!la!i da kontrolori u domove graana nisu ovlateni ula!iti be! njihovog doputenja. 3ventualno mogu neposrednim opaanjem utvrditi posjeduje li kuanstvo prijamnik ako uoe antenu na krovu kue, uju !vuk televi!ora ili radioprijamnika pa o tome sastave !apisnik koji je valjan i u sluaju odbijanja potpisa od strane obve!nika plaanja). PRAVA POTROAA IZ PODRUJA ELEKTRO!IKI. KO"U!IKA0IJA 2013. !a%zna&a%ni%' ()i* +,' i ()i%'d-ozi 1) 1ijekom #.1$. godine 'avjetovalite !a potroae u &sijeku !aprimilo je sveukupno najvei broj pritubi upravo i! podruja telekomunikacijskih usluga. =ajistaknutija prituba odnosi se na sklapanje ugovora na daljinu s pruateljima telekomunikacijskih usluga, putem tele,ona. %amijetili smo da prodajni agenti koji na!ivaju graane obilato !loupotrebljavaju odredbe %akona o !atiti potroaa koje se odnose na ugovor na daljinu, to re!ultira time da se smatra da su takve ugovore graani s njima sklopili samo !ato to su se uope javili na tele,on i, uhvaeni na prepad, pristali da im prodajni agenti predstave promotivnu uslugu. 1akav pristanak samo da uju o emu je rije prodajni agenti tumae kao pristanak na sklapanje ugovora, esto im ni ne poalju odnosnu dokumentaciju, ve graanima samo ponu sti!ati mnogo vei rauni, s ukljuenim novim tari,ama i paketima B be! da su uope bili svjesni da ih ugovaraju i be! da su bili svjesni da imaju pravo na raskid, sukladno odredbama %akona o !atiti potroaa. 'avjetovalite ih pritom savjetuje kako da ugovore raskinu, ali esto bude prekasno jer ve su im proli rokovi i! l. "+. st. 1. i "-. st. 1. %akona o !atiti potroaa. #) Potroai su se alili i na kvalitetu ispostavljene telekomunikacijske usluge. =aime, bilo da je rije o kunom *nternetu, *nternetu putem mobilnog sticka ili o 1? programima, mnogi su korisnici uoili ra!liite smetnje u signalu koje nisu uspjeli samostalno otkloniti. *!vrili su reklamacije pruateljima telekomunikacijskih usluga, ali isti u mnogim sluajevima nisu poslali svoje djelatnike da utvrde o kakvom je kvaru rije, ve su negirali postojanje smetnji, a uslugu su ipak nastavili uredno naplaivati, premda ju potroai nisu mogli koristiti sukladno svojim ugovorima. 1ime su pruatelji telekomunikacijskih usluga postupili protivno l. #". st. $. %akona o !atiti potroaa koji propisuje da prodaja potroaima javnih usluga, kada to priroda javne usluge doputa, mora biti obraunata prema potronji, kao i l. #6. kojim se propisuje da trgovac koji prua javnu uslugu mora odravati kvalitetu javne usluge u skladu sa !akonom, posebnim propisima i pravilima struke. $) Potroai su se alili i na to da im paketi, tari,e, opi uvjeti koritenja, trenutno vaee akcije i cjenici telekomunikacijskih usluga nisu transparentno i na jasan, ra!umljiv i

nedvojben nain predstavljeni, kao i da teko dola!e do konkretnih podataka o istima. %bog toga esto bivaju u !abludi prilikom ugovaranja usluga koje se nakon isteka t!v. promotivnog ra!doblja pokau njima na tetu, ak i ako ih ugovore u samim poslovnim prostorijama pruatelja telekomunikacijskih usluga, a budu prisiljeni koristiti se njima po 1# ili #" mjeseca jer su na to pristali svojim potpisom. 1ome najvie pridonose djelatnici odnosnih tvrtki koji !avaravajuim proputanjima u poslovanju postupaju suprotno odredbama l. 111. %akona o !atiti potroaa. 'avjetovalite upuuje ogorene graane u proceduru reklamacije, ali nastali problemi nerijetko budu toliko komplicirani i sloeni da ih teko ili nikako ne rjeavaju ni sama Povjerenstva !a reklamacije potroaa pa tada svoje !adnje nade polau u odluku (rvatske agencije !a potu i elektronike komunikacije. ") Potroai se ale na mnoge probleme s reklamacijama ureaja koje kupe kod pruatelja telekomunikacijskih usluga, esto unutar pretplatnikih paketa i u! povoljniju cijenu, a koji imaju odreeni materijalni nedostatak. Prilikom takvih reklamacija prilino se teko dola!i do !amjene !a novi ispravan ureaj, a nerijetko se dogaa i da im se jamstvo ne pri!naje uslijed t!v. 2mehanikog kvara5 pa se od potroaa trai da sami plate skupi popravak, premda je u tijeku jamstveni rok. =o detalje oko ove vrste pritubi potanko smo opisali u odjeljku 2&pa prava potroaa sukladno propisima koji ureuju obve!ne odnose i !atitu prava potroaa #.1$.5. +) Potroai se ale i na jedan krajnje o!biljan problem, a taj je da je u mnogim sluajevima u ime potroaa ugovor sklopila neka druga osoba od supruge u vrijeme suprugove odsutnosti pa sve do nepo!natih osoba koje su u tue ime, nepo!nato nam je kako, na prodajnim mjestima telekomunikacijskih tvrtki uredno sklapali ugovore, be! da je ta osoba bila prisutna, a samo s preslikom nje!ine osobne iska!nice iil ak i be! toga). Craani bi i!nenada sa!nali da imaju ugovornu obve!u s pruateljem telekomunikacijskih usluga s kojim nikada nisu osobno kontaktirali, obavijestili su ak i A/P o takvim prijevarama, ali problem nastaje kada pruatelji telekomunikacijskih usluga sve to ne pri!naju te prisilno i be! kriterija ele naplatiti ugovorenu obve!u, premda ju korisnik nije osobno ugovorio niti ju je ikada koristio. PRAVA POTROAA VEZA!O UZ KORITE!JE 1I!A!0IJSKI. I OSI/URAVATELJ!I. USLU/A 2013. !a%zna&a%ni%' ()i* +,' i ()i%'d-ozi 1) &vdje bismo, prije svega, istaknuli golemu problematiku ovrha koje svakodnevno pristiu ili ne pristiu) na adrese graana>ovrenika te se prisilna naplata provodi na njihovim raunima, pokretninama i nekretninama. /!rok su umnogome dugovanja proistekla i! svih ranije navedenih podruja u kojima graani nastupaju kao potroai, kao i i! podruja ,inancija, mahom kredita. Anogi pruatelji javnih usluga reagiraju prijedlo!ima !a ovrhu prema javnim biljenicima ak i u ve!i onih trabina !a koje je evidentno nastupila !astara, pri emu graani u strahu plaaju ak i !astarjele dugove jer ne po!naju dovoljno svoja prava, kao niti rokove !astare koje propisuje %akon o obve!nim odnosima. %amijetili smo i problem ignoriranja dugova od strane revoltiranih graana koji vjeruju da ako i!bjegnu !aprimiti rjeenje o ovrsi ili ako ne plate dug, da e on sam od sebe nestati. 'lijedom toga, dugovi im stiu na naplatu unutar rjeenja o ovrsi s nera!mjerno visokim trokovima ovrnog postupka koje su mogli i!bjei) ili sa!naju !a ovrhu tek kada im ve bude blokiran raun pa se neugodno i!nenade. /slijede i popisi i pljenidbe pokretnina na

koje i!la!i odvjetnik ovrhovoditelja, sudski ovritelj i javni komisionar, to dovodi do i!nimno visokih trokova !a ovrenika. / mnogim sluajevima do ovrenika, ne njihovom krivicom, nikada ne doe rjeenje o ovrsi, propuste priliku !a ulaganje prigovora, rjeenje postaje pravomono i ovrno te ovrhovoditelj !apoinje prisilnu naplatu duga. Craani nemaju kontrolu nad ne)urednom dostavom takvih rjeenja, a kada pokuaju doi do odgovora !ato im rjeenje nije bilo dostavljeno, esto naiu na ni! kompliciranih ili, pak, nikakvih objanjenja pa na svoja pitanja nikada ne dobiju odgovore. 9edan od problema odnosi se i na situacije u kojima je ovrhovoditelj previdio da je dug plaen, pokrenuo je ovrni postupak protiv ovrenika, dostava nije obavljenja ili nije uspjela, rjeenje je postalo pravomono i ovrno te je krenulo u prisilnu naplatu. &vrenici tek tada odreagiraju prema ovrhovoditelju, dokau da su platili dug, ovrhovoditelji 2povuku5 ovrhu i vrate ono to je dvaput naplaeno, ali nastaje problem s D*=E>om koja ne vraa i!nos naknade koji je neopravdano skinut s ovrenikovog rauna niti mu taj i!nos eli isplatiti ovrhovoditelj na kojemu je krivica to je !abunom pokrenuo ovrni postupak. 'avjetovalite ih svakodnevno savjetuje o tome kako napisati prigovor na rjeenje o ovrsi, ali ih upuuje i da prigovore ne ulau ako ne postoji valjana osnova !a prigovor poput !astare trabine ili doka!a da je dug plaen). &bjanjavamo im i ra!liku i!meu rjeenja o ovrsi na temelju vjerodostojne i na temelju ovrne isprave, to je vrlo vano prilikom odluke o ulaganju prigovora jer tada vrijede drugaiji !astarni rokovi. 'avjetovalite i inae sustavno radi na edukaciji, !apravo, svih skupina graana po pitanju prisilne naplate trabina, kreirani su i letci s tom tematikom, unutar projekta 2*splati se !natiF5, provodi se edukacija graana o voenju njihovih kunih ,inancija B u svojstvu prevencije B ali im se svesrdno pomae i kada je ovrni postupak ve !apoeo, kako bi si barem malo olakali ionako ne!avidnu situaciju. #) Potroai su se sustavno alili i na nemogunost otplate kredita, mahom uslijed ne!aposlenosti i visokih trokova svakodnevnog ivota. *n,ormirali su se oko svojih prava u ve!i instrumenata osiguranja koje banka moe traiti !a osiguranje povrata kredita, kamata, prava na moratorij i reprogram kredita, kao i oko i!vansudskog rjeavanja sporova sa svojim bankama. 'avjetovalite !a potroae u &sijeku upuivalo ih je u njihova prava, kontaktiralo je s bankama i nadlenim isntitucijama, prosljeivalo im svoje letke s odnosnom tematikom te odravalo edukacije o osobnoj potronji s ciljem poboljanja materijalnih prilika graana.

P)'d-o+'n' 2%')' i ()o3'd'n' a4*i3no5*i6 1. U( *i-i 52o ()i2%'d,' i ()i%'d-og' na na7)* Za4ona o za8*i*i (o*)o8a&a9 2. U( *i-i 52o za%'dno 5a d) go2 1)ana4 i d) go2 P-a3i 3a- do(i5 "ini5*a)5*3 ()a3o5 :a 3'zano za 52an%'n%' o3)8ni; *)o84o3a (od) &% %a3ni; 5- ga9 3. U5*a3no2 5 d na4nad'9 ( *i-i 52o Za;*%'3 za o7i%'n 5*a3no5*i <i45n' 3odn' ()igo3o)' i

=. U&'5*a-o 52o i5* (a-i 2'di%i2a 3'zano za o()a3dan' n'zado3o-%5*3o g)a:ana> a-i i 'd 7i)a-i g)a:an' ( *'2 2'di%a9 ?. S )a:i3a-i 52o 5 in5*i* 7i%a2a

&i%o% %' nad-'+no5*i i za8*i*a (o*)o8a&a9 *i%'-a 4o%a od- & % o

@. I2'no3a-i 52o ()'d5*a3ni4' i 5 d%'-o3a-i )ad ()a3i2a (o*)o8a&a i-i )%'8a3a% )'4-a2a7i%' (o*)o8a&a9

A. Sa3%'*ni7i Sa3%'*o3a-i8* za (o*)o8a&' i za(o5-'ni i 3o-on*')i d) zi 5 d%'-o3a-i 5 )ad 4on<')'n7i%a> 5'2ina)a i 'd 4a*i3ni; )adioni7a> )adi da-%n%' 'd 4a7i%' i %a&an%a 4a(a7i*'*a d) g' i (odizan%a 5*) &no5*i i ()o<'5iona-no5*i da3an% 5a3%'*a i d) gi2 a4*i3no5*i2a. B. Radi-i 52o na 5(o5*a3i ,o-%' 4o2 ni4a7i%' 2': d) ga2a 4o%' 5' ,a3' za8*i*o2 (o*)o8a&a> i 5(o5*a3i-i i-i na5*a3i-i 5(%'8n 5 )adn% (o5',no 5 d) ga2a 1)ana4 i P-a3i 3a-.

D n%a "a4> Sa3%'*ni7a Sa3%'*o3a-i8* za (o*)o8a&' O5i%'4

"i)a $) 2')&'4CL 4a&'3iD> Sa3%'*ni7a Sa3%'*o3a-i8* za (o*)o8a&' O5i%'4

P)'d5%'dni7a Ud) g'

Rate