You are on page 1of 7

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETOVALIŠTA ZA POTROŠAČE OSIJEK za 2013.

godin
OPĆA PRAVA POTROŠAČA SUKLAD!O PROPISI"A KOJI URE#UJU O$VEZ!E OD!OSE I ZAŠTITU PRAVA POTROŠAČA 2013. !a%zna&a%ni%' ()i* +,' i ()i%'d-ozi 1) Potrošači su se žalili na problem neispravnosti tehničkih uređaja. Prilikom reklamacije, trgovci ih šalju na servis, uređaji se sa servisa vraćaju neispravni, često po proteku i od mjesec ili više dana što smatramo da premašuje ra!umni rok i! čl. "#$. st. #. %&&), !atim se unedogled i!nova šalju na servise i vraćaju neispravni, a trgovci ne žele postupiti prema navedenom !akonskom članku i !a takve uređaje i!vršiti !amjenu. Posljedica je da potrošači mjesecima bivaju lišeni svojih uređaja koje su pošteno kupili, a ne mogu ih koristiti. 'avjetovalište !a potrošače tada potrošače upućuje da se trgovcu obrate pisanim prigovorom, a ako ne !aprime odgovor ili njihov !ahtjev ne bude uvažen, upućuje ih se tržišnoj inspekciji, kao i na prijavu 'udu časti (rvatske gospodarske komore. #) )ada trgovci i i!vrše !amjenu !a novi uređaj, često takav novi uređaj ne predaju kupcu u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima koje takva ambalaža inače sadržava, pa postoji opravdana sumnja da !amijenjeni uređaj uopće nije novi. *sto tako, mnogi trgovci odbijaju !a !amijenjeni uređaj i!dati novo jamstvo, sukladno čl. "#+. st. #. %&&. 'avjetovalište !a potrošače tada potrošače upućuje da se trgovcu obrate pisanim prigovorom, a ako ne !aprime odgovor ili njihov !ahtjev ne bude uvažen, upućuje ih se tržišnoj inspekciji, kao i na prijavu 'udu časti (rvatske gospodarske komore. $) %akon ne de,inira koliko i!nosi ra!umni rok, ali mnogi trgovci in!istiraju na tome da ra!umni rok i!nosi "+ dana, što smatramo da je svakako previše jer ra!umni rok, i!među ostaloga, ovisi i o prirodi proi!voda i materijalnog nedostatka koji se reklamira. 'avjetovalište !a potrošače u takvim situacijama neoposredno kontaktira trgovca i nastoji ga uputiti u !akonske odredbe koje se tiču ra!umnog roka. ") Prilikom kupnje odjeće i obuće s greškom, trgovci pogotovo u prvih - mjeseci) ne žele uvažiti reklamacije i često tvrde da je materijalni nedostatak u!rokovao kupac, dok kupac tvrdi suprotno. *ako je u prvih - mjeseci, sukladno čl. "... st. $. %&&, teret doka!ivanja na trgovcu, trgovci se toga ne drže i ne žele uvažiti reklamaciju, a niti snositi troškove vještačenja da se utvrdi u!rok nastanka materijalnog nedostatka. 'avjetovalište !a potrošače tada potrošače upućuje da se trgovcu obrate pisanim prigovorom, a ako ne !aprime odgovor ili njihov !ahtjev ne bude uvažen, upućuje ih se tržišnoj inspekciji, kao i na prijavu 'udu časti (rvatske gospodarske komore. +) Postoji i problem prilikom kupnje odjeće ili obuće po sniženim cijenama. /slijedi li nakon toga reklamacija, a cijena tog istog proi!voda u međuvremenu se vrati na stari i!nos, kupcu koji takav proi!vod reklamira !bog materijalnog nedostatka ne želi se pri!nati ta stara, snižena cijena po kojoj je kupio, već mora i!vršiti nadoplatu sukladno novoj cijeni, ako želi ostvariti pravo na reklamaciju. 'matramo nepoštenom i ne!akonitom takvu poslovnu praksu jer trebala bi vrijediti cijena i! računa, a koja je važila u vrijeme donošenja odluke o kupnji takvog proi!voda !a koji se ispostavilo da ima grešku.

'avjetovalište !a potrošače u takvim situacijama neoposredno kontaktira trgovca i nastoji ga uputiti u !akonske odredbe koje se tiču reklamacije proi!voda s materijalnim nedostatkom -) 0este su pritužbe na kupnju putem *nterneta kada kupci uredno plate naručeni proi!vod koji im potom nikada ne bude isporučen. 1o je posebno učestao slučaj kada je riječ o domaćim t!v. shopping klubovima na *nternetu što se još donekle i može pokušati riješiti putem tržišne inspekcije), ali još je veći problem kada je riječ o kupnji preko 23ba4a5 i sličnih ino!emnih stranica jer pošiljke i! dalekih krajeva svijeta teško se mogu kontrolirati i uvijek podra!umijevaju određeni ri!ik koji kupac treba imati na umu. 'avjetovalište !a potrošače tada upućuje potrošače da se obrate tržišnoj inspekciji i da im prijave tvrtke koje posluju na navedeni način. 6) Postoji i problem !amjene artikala koji se kupcima subjektivno ne sviđaju ili im ne odgovara veličina, a trgovci takve reklamacije ne žele uvažiti jer na to nisu !akonski obve!ni. *ako nisu, smatramo da je to odra! dobrih poslovnih običaja i da bi se u određenom broju slučajeva takva reklamacija možda ipak trebala uvažiti osim ako kupac evidentno !loupotrebljava dobru volju trgovca). 7) Prilikom narudžbe namještaja, trgovci uvelike premašuju rok isporuke, a prilikom reklamacije ne žele ra!mjerno tome sni!iti cijenu proi!voda, pristati na besplatnu dostavu ili montažu i sl., kako bi kupcu naknadili štetu uslijed njihovog nepridržavanja ugovorenih uvjeta, tim više što je kupac pritom uredno i!vršio i uplatu avansa. 'avjetovalište !a potrošače u takvim situacijama neoposredno kontaktira trgovca i nastoji ga uputiti u !akonske odredbe i u njegove ugovorne obve!e. 8) / maloprodaji se nerijetko događa da bude istaknuta jedna cijena u! proi!vod, a na blagajni žele naplatiti drugu višu) cijenu, navodeći da je došlo do !abune. *ako u takvim slučajevima kupac ima pravo da mu se naplati ona cijena koja je bila istaknuta u! proi!vod, sukladno čl. 8. %&%P, mnogi trgovci na to ne žele pristati, iako su odgovorni !a nastalu grešku i moraju naplatiti cijenu koja je bila istaknuta. 'avjetovalište !a potrošače u takvim situacijama neoposredno kontaktira trgovca i nastoji ga uputiti u !akonske odredbe koje se tiču isticanaj maloprodajnih cijena. PRAVA POTROŠAČA U PODRUČJU KORIŠTE!JA JAV!I. USLU/A 2013. !a%zna&a%ni%' ()i* +,' i ()i%'d-ozi 1) / #.1$. godini najviše je pritužbi u području korištenja javnih usluga !abilježeno u području energetike i to u ve!i električne energije. 9edan od najučestalijih problema javio se u ve!i sklapanja ugovora i!van poslovnih prostorija trgovca s novim distributerima električne energije konkretno, s tvrtkom :;3 3nergija d.o.o.). Problem je u tome što su se njihovi prodajni predstavnici navodno lažno predstavljali, kao da su djelatnici tvrtke (3P &<' d.o.o., i time obmanjivali potrošače, mahom starije osobe, utječući na to da potpišu ugovore s :;3 3nergijom d.o.o., be! da su svjesni da svojim potpisom pristaju na promjenu dotadašnjeg distributera. / ve!i navedenog javio nam se uistinu velik broj osoba, preplašenih i revoltiranih, te su !ahtijevali da ih uputimo u raskidanje takvih ugovora i pomognemo im vratiti se njihovim dotadašnjim distributerima. & toj su se problematici oglasili i mediji, kontaktirali su nas da se očitujemo, što smo učinili u tiskanim medijima, radijskim i televi!ijskim emisijama te upo!orili javnost na takvu !avaravajuću poslovnu praksu kojom se krši čl. 11.. %akona o !aštiti potrošača.

#) %a prosinac #.1$. !aprimili smo enormno velik broj pritužbi potrošača u ve!i računa !a plin. =aime, mnogo je ljudi dobilo dvostruko, trostruko pa čak i četverostruko veće račune nego u mnogo hladnijim mjesecima, a istodobno su tvrdili da je kvaliteta plina bila osjetno lošija. 'vakodnevno smo !aprimali na desetke njihovih po!iva, e>mailova i osobnih dola!aka u uredske prostorije, pomagali im pisati prigovore, sastavili smo obrasce !a reklamacije po koje su potrošači masovno dola!ili u 'avjetovalište, reagirali smo putem medija i!među ostalog i na to da ispostavljeni računi ne sadrže minimalni propisani sadržaj i! &pćih uvjeta opskrbe plinom koje je donijela (rvatska energetska regulatorna agencija), kao i vlastitim dopisom koji smo joj uputili, a na koji do danas nismo !aprimili odgovor. $) Potrošači su se žalili i na područje vodoopskrbe, s najviše pritužbi u ve!i obve!e i opravdanosti plaćanja ,iksne mjesečne naknade. / ve!i navedenog, proučili smo /redbu ?lade :( o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva == 11#@#.1.) te smo !amijetili da je dio odredbi kojima se opravdava plaćanje takve naknade u i!ravnoj suprotnosti s važećim %akonom o !aštiti potrošača. / ve!i toga smo u kolovo!u #.1$. /stavnom sudu :( uputili Prijedlog !a ocjenu ustavnosti i !akonitosti /redbe, ali u navedenom predmetu još uvijek nije donesena odluka. ") Potrošači su se žalili i na plaćanje naknade !a odvo! smeća, što je posebno veliki problem vlasnicima vikendica. =aime, mnogi od njih u svojim vikendicama provedu tek nekoliko tjedana godišnje, a pripadajuće komunalne tvrtke prisiljavaju ih da takvu naknadu plaćaju tijekom cijele godine, premda u vikendicama tijekom godine nema prijavljenih stanara niti se u njima stvara smeće koje bi se potom odvo!ilo. 'avjetovalište smatra da se takvom praksom i!ravno krši odredba čl. #". st. $. %akona o !aštiti potrošača kojom je propisano da prodaja potrošačima javnih usluga, kada to priroda javne usluge dopušta, mora biti obračunata prema potrošnji. )rši se i odredba čl. $.. st. -. %akona o održivom gospodarenju otpadom kojom je propisano da je korisnik usluge dužan snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom ra!mjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge. )rše se i odredbe čl. $$. st. #. i $. kojima je propisano da je davatelj usluge dužan korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge ra!mjerno količini predanog otpada u obračunskom ra!doblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom ra!doblju masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika. <avatelj usluge dužan je i voditi evidenciju o preu!etoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom ra!doblju, prema kriteriju količine otpada. =avedeno postupanje suprotno je i =aputku o načinu i!računa naknade gospodarenja komunalnim otpadom kojega je i!dalo Ainistarstvo !aštite okolišta, prostornog uređenja i graditeljstva. +) Potrošači su se žalili i na dimnjačarske usluge, odnosno na obve!u redovitog plaćanja istih, be! da su im dimnjačari doista obavili uslugu i iako smatraju da sami mogu čistiti vlastite dimnjake. 'avjetovalište ih je uputilo da postoji obve!a plaćanja obavljanja dimnjačarskih usluga koncesionarima, a ako njihovi dimnjačari ne obavljaju svoj posao, treba uputiti prigovor tvrtci koncesionara, uka!ati na problem te dogovoriti točan termin kada će ih posjetiti dimnjačar i očistiti im dimnjak. 'avjetovalište je također kontaktiralo sporne koncesionarske tvrtke i upo!orilo ih na nerijetko manjkavu uslugu koju pružaju svojim korisnicima te smo postigli dogovor da se takva praksa promijeni, na obostrano !adovoljstvo. -) Potrošači su se žalili na obve!u plaćanja :1? pristojbe (rvatskoj radiotelevi!iji, smatrajući da nisu u obve!i plaćati uslugu koju ne koriste te se !animajući kako se takva pristojba može odjaviti. Ai smo ih uputili u postupak odjave, pri čemu je sporno pravo kontrolora (rvatske radiotelevi!ije smiju li ula!iti u domove građana kako bi provjerili posjeduju li ikakve prijamnike audiovi!ualnog signala u koje, osim televi!ora, spadaju i radioaparati, računala i pametni tele,oni), s ob!irom da su se u pisanim !ahtjevima !a

odjavu, ovjerenim kod javnog bilježnika, pojedini građani obve!ali da takve uređaje neće posjedovati u svojim kućanstvima i da do!voljavaju kontrolorima da i!vrše provjeru. =aime, sukladno čl. $". /stava :(, dom je nepovrediv i samo sud može obra!loženim pisanim nalogom, utemeljenim na !akonu, odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži. Propisuje se da jedino redarstvene vlasti, odnosno policija, be! sudskog naloga ili privole držatelja stana, pod određenim uvjetima smiju ući u dom i i!vršiti pretragu, a pravo je stanara da on ili njegov !astupnik i obave!no dva svjedoka budu na!očni pri pretra!i doma ili drugog prostora. 1akođer, sukladno čl. +. /stava :(, !akoni moraju biti u suglasnosti s /stavom, a ostali propisi i s /stavom i sa !akonom pa se to odnosi i na odredbe %akona o (rvatskoj radiotelevi!iji, i! čega proi!la!i da kontrolori u domove građana nisu ovlašteni ula!iti be! njihovog dopuštenja. 3ventualno mogu neposrednim opažanjem utvrditi posjeduje li kućanstvo prijamnik ako uoče antenu na krovu kuće, čuju !vuk televi!ora ili radioprijamnika pa o tome sastave !apisnik koji je valjan i u slučaju odbijanja potpisa od strane obve!nika plaćanja). PRAVA POTROŠAČA IZ PODRUČJA ELEKTRO!IČKI. KO"U!IKA0IJA 2013. !a%zna&a%ni%' ()i* +,' i ()i%'d-ozi 1) 1ijekom #.1$. godine 'avjetovalište !a potrošače u &sijeku !aprimilo je sveukupno najveći broj pritužbi upravo i! područja telekomunikacijskih usluga. =ajistaknutija pritužba odnosi se na sklapanje ugovora na daljinu s pružateljima telekomunikacijskih usluga, putem tele,ona. %amijetili smo da prodajni agenti koji na!ivaju građane obilato !loupotrebljavaju odredbe %akona o !aštiti potrošača koje se odnose na ugovor na daljinu, što re!ultira time da se smatra da su takve ugovore građani s njima sklopili samo !ato što su se uopće javili na tele,on i, uhvaćeni na prepad, pristali da im prodajni agenti predstave promotivnu uslugu. 1akav pristanak samo da čuju o čemu je riječ prodajni agenti tumače kao pristanak na sklapanje ugovora, često im ni ne pošalju odnosnu dokumentaciju, već građanima samo počnu sti!ati mnogo veći računi, s uključenim novim tari,ama i paketima B be! da su uopće bili svjesni da ih ugovaraju i be! da su bili svjesni da imaju pravo na raskid, sukladno odredbama %akona o !aštiti potrošača. 'avjetovalište ih pritom savjetuje kako da ugovore raskinu, ali često bude prekasno jer već su im prošli rokovi i! čl. "+. st. 1. i "-. st. 1. %akona o !aštiti potrošača. #) Potrošači su se žalili i na kvalitetu ispostavljene telekomunikacijske usluge. =aime, bilo da je riječ o kućnom *nternetu, *nternetu putem mobilnog sticka ili o 1? programima, mnogi su korisnici uočili ra!ličite smetnje u signalu koje nisu uspjeli samostalno otkloniti. *!vršili su reklamacije pružateljima telekomunikacijskih usluga, ali isti u mnogim slučajevima nisu poslali svoje djelatnike da utvrde o kakvom je kvaru riječ, već su negirali postojanje smetnji, a uslugu su ipak nastavili uredno naplaćivati, premda ju potrošači nisu mogli koristiti sukladno svojim ugovorima. 1ime su pružatelji telekomunikacijskih usluga postupili protivno čl. #". st. $. %akona o !aštiti potrošača koji propisuje da prodaja potrošačima javnih usluga, kada to priroda javne usluge dopušta, mora biti obračunata prema potrošnji, kao i čl. #6. kojim se propisuje da trgovac koji pruža javnu uslugu mora održavati kvalitetu javne usluge u skladu sa !akonom, posebnim propisima i pravilima struke. $) Potrošači su se žalili i na to da im paketi, tari,e, opći uvjeti korištenja, trenutno važeće akcije i cjenici telekomunikacijskih usluga nisu transparentno i na jasan, ra!umljiv i

nedvojben način predstavljeni, kao i da teško dola!e do konkretnih podataka o istima. %bog toga često bivaju u !abludi prilikom ugovaranja usluga koje se nakon isteka t!v. promotivnog ra!doblja pokažu njima na štetu, čak i ako ih ugovore u samim poslovnim prostorijama pružatelja telekomunikacijskih usluga, a budu prisiljeni koristiti se njima po 1# ili #" mjeseca jer su na to pristali svojim potpisom. 1ome najviše pridonose djelatnici odnosnih tvrtki koji !avaravajućim propuštanjima u poslovanju postupaju suprotno odredbama čl. 111. %akona o !aštiti potrošača. 'avjetovalište upućuje ogorčene građane u proceduru reklamacije, ali nastali problemi nerijetko budu toliko komplicirani i složeni da ih teško ili nikako ne rješavaju ni sama Povjerenstva !a reklamacije potrošača pa tada svoje !adnje nade polažu u odluku (rvatske agencije !a poštu i elektroničke komunikacije. ") Potrošači se žale na mnoge probleme s reklamacijama uređaja koje kupe kod pružatelja telekomunikacijskih usluga, često unutar pretplatničkih paketa i u! povoljniju cijenu, a koji imaju određeni materijalni nedostatak. Prilikom takvih reklamacija prilično se teško dola!i do !amjene !a novi ispravan uređaj, a nerijetko se događa i da im se jamstvo ne pri!naje uslijed t!v. 2mehaničkog kvara5 pa se od potrošača traži da sami plate skupi popravak, premda je u tijeku jamstveni rok. =o detalje oko ove vrste pritužbi potanko smo opisali u odjeljku 2&pća prava potrošača sukladno propisima koji uređuju obve!ne odnose i !aštitu prava potrošača #.1$.5. +) Potrošači se žale i na jedan krajnje o!biljan problem, a taj je da je u mnogim slučajevima u ime potrošača ugovor sklopila neka druga osoba od supruge u vrijeme suprugove odsutnosti pa sve do nepo!natih osoba koje su u tuđe ime, nepo!nato nam je kako, na prodajnim mjestima telekomunikacijskih tvrtki uredno sklapali ugovore, be! da je ta osoba bila prisutna, a samo s preslikom nje!ine osobne iska!nice iil čak i be! toga). Crađani bi i!nenada sa!nali da imaju ugovornu obve!u s pružateljem telekomunikacijskih usluga s kojim nikada nisu osobno kontaktirali, obavijestili su čak i A/P o takvim prijevarama, ali problem nastaje kada pružatelji telekomunikacijskih usluga sve to ne pri!naju te prisilno i be! kriterija žele naplatiti ugovorenu obve!u, premda ju korisnik nije osobno ugovorio niti ju je ikada koristio. PRAVA POTROŠAČA VEZA!O UZ KORIŠTE!JE 1I!A!0IJSKI. I OSI/URAVATELJ!I. USLU/A 2013. !a%zna&a%ni%' ()i* +,' i ()i%'d-ozi 1) &vdje bismo, prije svega, istaknuli golemu problematiku ovrha koje svakodnevno pristižu ili ne pristižu) na adrese građana>ovršenika te se prisilna naplata provodi na njihovim računima, pokretninama i nekretninama. /!rok su umnogome dugovanja proistekla i! svih ranije navedenih područja u kojima građani nastupaju kao potrošači, kao i i! područja ,inancija, mahom kredita. Anogi pružatelji javnih usluga reagiraju prijedlo!ima !a ovrhu prema javnim bilježnicima čak i u ve!i onih tražbina !a koje je evidentno nastupila !astara, pri čemu građani u strahu plaćaju čak i !astarjele dugove jer ne po!naju dovoljno svoja prava, kao niti rokove !astare koje propisuje %akon o obve!nim odnosima. %amijetili smo i problem ignoriranja dugova od strane revoltiranih građana koji vjeruju da ako i!bjegnu !aprimiti rješenje o ovrsi ili ako ne plate dug, da će on sam od sebe nestati. 'lijedom toga, dugovi im stižu na naplatu unutar rješenja o ovrsi s nera!mjerno visokim troškovima ovršnog postupka koje su mogli i!bjeći) ili sa!naju !a ovrhu tek kada im već bude blokiran račun pa se neugodno i!nenade. /slijede i popisi i pljenidbe pokretnina na

koje i!la!i odvjetnik ovrhovoditelja, sudski ovršitelj i javni komisionar, što dovodi do i!nimno visokih troškova !a ovršenika. / mnogim slučajevima do ovršenika, ne njihovom krivicom, nikada ne dođe rješenje o ovrsi, propuste priliku !a ulaganje prigovora, rješenje postaje pravomoćno i ovršno te ovrhovoditelj !apočinje prisilnu naplatu duga. Crađani nemaju kontrolu nad ne)urednom dostavom takvih rješenja, a kada pokušaju doći do odgovora !ašto im rješenje nije bilo dostavljeno, često naiđu na ni! kompliciranih ili, pak, nikakvih objašnjenja pa na svoja pitanja nikada ne dobiju odgovore. 9edan od problema odnosi se i na situacije u kojima je ovrhovoditelj previdio da je dug plaćen, pokrenuo je ovršni postupak protiv ovršenika, dostava nije obavljenja ili nije uspjela, rješenje je postalo pravomoćno i ovršno te je krenulo u prisilnu naplatu. &vršenici tek tada odreagiraju prema ovrhovoditelju, dokažu da su platili dug, ovrhovoditelji 2povuku5 ovrhu i vrate ono što je dvaput naplaćeno, ali nastaje problem s D*=E>om koja ne vraća i!nos naknade koji je neopravdano skinut s ovršenikovog računa niti mu taj i!nos želi isplatiti ovrhovoditelj na kojemu je krivica što je !abunom pokrenuo ovršni postupak. 'avjetovalište ih svakodnevno savjetuje o tome kako napisati prigovor na rješenje o ovrsi, ali ih upućuje i da prigovore ne ulažu ako ne postoji valjana osnova !a prigovor poput !astare tražbine ili doka!a da je dug plaćen). &bjašnjavamo im i ra!liku i!među rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne i na temelju ovršne isprave, što je vrlo važno prilikom odluke o ulaganju prigovora jer tada vrijede drugačiji !astarni rokovi. 'avjetovalište i inače sustavno radi na edukaciji, !apravo, svih skupina građana po pitanju prisilne naplate tražbina, kreirani su i letci s tom tematikom, unutar projekta 2*splati se !natiF5, provodi se edukacija građana o vođenju njihovih kućnih ,inancija B u svojstvu prevencije B ali im se svesrdno pomaže i kada je ovršni postupak već !apočeo, kako bi si barem malo olakšali ionako ne!avidnu situaciju. #) Potrošači su se sustavno žalili i na nemogućnost otplate kredita, mahom uslijed ne!aposlenosti i visokih troškova svakodnevnog života. *n,ormirali su se oko svojih prava u ve!i instrumenata osiguranja koje banka može tražiti !a osiguranje povrata kredita, kamata, prava na moratorij i reprogram kredita, kao i oko i!vansudskog rješavanja sporova sa svojim bankama. 'avjetovalište !a potrošače u &sijeku upućivalo ih je u njihova prava, kontaktiralo je s bankama i nadležnim isntitucijama, prosljeđivalo im svoje letke s odnosnom tematikom te održavalo edukacije o osobnoj potrošnji s ciljem poboljšanja materijalnih prilika građana.

P)'d-o+'n' 2%')' i ()o3'd'n' a4*i3no5*i6 1. U( *i-i 52o ()i2%'d,' i ()i%'d-og' na na7)* Za4ona o za8*i*i (o*)o8a&a9 2. U( *i-i 52o za%'dno 5a d) go2 1)ana4 i d) go2 P-a3i 3a- do(i5 "ini5*a)5*3 ()a3o5 :a 3'zano za 52an%'n%' o3)8ni; *)o84o3a (od) &% %a3ni; 5- ga9 3. U5*a3no2 5 d na4nad'9 ( *i-i 52o Za;*%'3 za o7i%'n 5*a3no5*i <i45n' 3odn' ()igo3o)' i

=. U&'5*a-o 52o i5* (a-i 2'di%i2a 3'zano za o()a3dan' n'zado3o-%5*3o g)a:ana> a-i i 'd 7i)a-i g)a:an' ( *'2 2'di%a9 ?. S )a:i3a-i 52o 5 in5*i* 7i%a2a

&i%o% %' nad-'+no5*i i za8*i*a (o*)o8a&a9 *i%'-a 4o%a od- & % o

@. I2'no3a-i 52o ()'d5*a3ni4' i 5 d%'-o3a-i )ad ()a3i2a (o*)o8a&a i-i )%'8a3a% )'4-a2a7i%' (o*)o8a&a9

A. Sa3%'*ni7i Sa3%'*o3a-i8* za (o*)o8a&' i za(o5-'ni i 3o-on*')i d) zi 5 d%'-o3a-i 5 )ad 4on<')'n7i%a> 5'2ina)a i 'd 4a*i3ni; )adioni7a> )adi da-%n%' 'd 4a7i%' i %a&an%a 4a(a7i*'*a d) g' i (odizan%a 5*) &no5*i i ()o<'5iona-no5*i da3an% 5a3%'*a i d) gi2 a4*i3no5*i2a. B. Radi-i 52o na 5(o5*a3i ,o-%' 4o2 ni4a7i%' 2': d) ga2a 4o%' 5' ,a3' za8*i*o2 (o*)o8a&a> i 5(o5*a3i-i i-i na5*a3i-i 5(%'8n 5 )adn% (o5',no 5 d) ga2a 1)ana4 i P-a3i 3a-.

D n%a "a4> Sa3%'*ni7a Sa3%'*o3a-i8* za (o*)o8a&' O5i%'4

"i)a $) 2')&'4CL 4a&'3iD> Sa3%'*ni7a Sa3%'*o3a-i8* za (o*)o8a&' O5i%'4

P)'d5%'dni7a Ud) g'