You are on page 1of 1

10/6/12

SUN

電子報

即時新聞

太陽新版意見收集

10月6日 (六) 27

 

2012年10月06日(六)

o6û6
ÂCеôµæ "ı
hõ —¢\qS+ÑR
̋@̈t
’p"Þ  i Ph o n e q i Pa d ̃µ
ÇûÎ ÌŽ<|‚UØ

H Œ0nP A EO
ãWÚFP  p− 踩 Ij
Í
µqéÄõQ{“O
óÂ —̆œz>à  Äõ %
ø̈t
SUN Life

á±  " H o me sta y
/ÑÅ̧ a d i d a s Su p e rn o va
Se q u e n ce  5

̧Î

AâT|#3
MǗ 4 ðºßg   Ÿè¥“O
g>
‹#QŸ
Í # ̈ Î ‒̈SÃ
# ̈?Î&z∙ 

就係敢爆:十一黃金周陸客新畸事 ;
SUN

̄

öʵÌÄõ ̧

SUN熱辣:網上交易中招難追究
Recommend

1

光顧中介公司一旦涉及金錢爭拗,法律界人士指
雖然可以透過法律途徑追討,但單憑網上交易留
言,沒有公司地址及電話,要追就難如登天。不
過,亦有中介公司為釋公眾疑慮,主動向政府申
領牌照,保障客戶金錢。

 

執業大律師陸偉雄稱,若消費者與充值公司發生金錢爭拗,包括對方聲稱收不到入數
紙,甚至收不到款項而拒絕充值,消費者雖然可循法律途徑,入稟小額錢債審裁處追
討損失,但因缺乏地址,法庭隨時連最基本的發傳票也做不到:「法庭仲係好原始要
用郵寄傳票,未發展到用facebook message,如果對方無辦公室、無電話,得個
facebook網頁嘅話,真係想告都搵唔到認頭人!」
今年二月開業的充值中介公司onlinebuy,其創辦人孫啟瀚表示:「其實呢個係法律
嘅灰色地帶,我哋幫人做匯款,理應要申請牌照,所以我哋都向海關申請咗(牌
照)。」另一名創辦人黎浩培估計,現時大部分充值中介公司沒有申領任何牌照,如
遇上爭拗,用戶難以追討。

第一手消息請下載on.cc東方互動i P h o n e / i P a d / A n d r o i d / W i n d o w s   P h o n e   A p p s

!ŁAå̇ð
ø<−   ∙Œ»7  ̋łø< 
‘?  ¥̆‘?  j K̇ 
ÇþSµ  >'Ç   ö−^ 
Bé  zµ  Ëš  −Ô 
Ù9á?  à ÙE§ 
ó ûh  ¬Ÿ¾©  zS 
–ıº̨ t

üù'å  ­   ¬ õ
̃1Û™
1Û) ^I ¿ S̃Œ
T   T7 El¤‚^
I ¿ ×àEl 佣 Ÿ
0 .7 %
(w w w .w e a l th ­
p ro p e rty.co m.h k)

 ¤¢ Ô jÄ
̈ >̀ôk¤¢

;¤¢ i P h o n e i P a d
jÄ̈”aiôk jÄ
̈¤¢ H K $ 8 0 0 n
(w w w .l i b ro d u cti o n .co m)

QÞn<aiE
й

hI• :µ5Ä
61 í ¿ h¢×< ¦
¿ix Qi=|qÚ́
vǩ¶

黎浩培指有些中介公司沒領牌,很難追討。

ISO

(w w w .d n a te ch .co m.h k)

上 一 則  : SUN熱 辣 : 集 運 慳 錢 收 貨 無 保 障
下 一 則  : 綜 援 婦 雀 館 出 千

the‑sun.on.cc/cnt/news/20121006/00410_099.html

1/2