KRISTALI NOSIOCI SVETLOSTI Ako je svetlost ţivot onda su kristali vrlo ţivotni, iako ih smatramo „neţivom prirodom”.

Kao provodnici svetlosti odreĊene boje, odnosno talasne duţine oni nam pokazuju ţivot u svim svojim nijansama i svom sjaju i lepoti. Priroda je stvorila takvu paletu boja u svetu minerala kakvu teško moţemo zamisliti i reprodukovati. Moţemo se diviti i zahvaljivati na svoj toj lepoti, pribliţiti joj se i koristiti blagodeti njihovog sjaja i svetlosti koju šire oko sebe, ĉesto konstantno istim intenzitetom veliki broj godina. Pošto smo mi svetlosna bića, onda nam je jasno da je naš ţivot itekako povezan sa kristalima, njihovom iskriĉavom lepotom i svim pozitivnim vibracijama koje nam pruţaju. Od vajkada ljudi svoj ţivot oplemenjuju i obogaćuju uz pomoć sjaja i moći kristala i kamena. Još je pećinski ĉovek voleo da se kiti raznovrsnim oblicima kamenĉića, kristala, prirodnog stakla ili smole, lomljenih i izglaĉanih, koje je koristio i kao primitivno oruĊe i oruţje za lov. Razvojem svesti ĉoveka, rastao je i njegov pronalazaĉki duh, pa tako i naĉini obrade stena, minerala, i kao viši stepeni razvoja ljudske civilizacije otkriće postupaka za dobijanje metala iz ruda. Bili su potrebni milioni godina da ĉovek prevali tu stepenicu i pre desetak hi ljada godina topljenjem azurita, malahita, kovelina i drugih ruda dobije bakar. Još par hiljada godina je bilo potrebno da pronaĊe dobijanje još ĉvršće bronze i posle nje gvoţĊa i ĉelika. Danas postoji ogroman broj legura, mešavina metala sa nemetalima, plastiĉnim masama, smolama. Sav taj razvoj civilizacije je pratio razvoj obrade minerala i kristala. Tako je ĉovek pronašao naĉine seĉenja i poliranja minerala kojim oni dobijaju još veći sjaj i lepši izgled. Glaĉanjem svi prirodni kamenĉići postaju sjajnij i, bistriji, njihovo unutrašnje svetlo izlazi na površinu. Tako se oni, zahvaljujući ĉovekovom trudu i ljubavi, pokaţu u svom potpunom sjaju i lepoti. Nekad i neugledni, prostiji kamenĉići brušenjem i glaĉanjem postaju materijal za izradu prekrasnih ukrasnih, upotrebnih, ritualnih predmeta i nakita. Umešnošću ljudske ruke, znalaĉkom obradom, neki od obiĉnih kamenĉića postanu predmeti našeg divljenja, a oni već bistri, sjajni i blistavi dobiju još veću sjajnost i luminiscenciju, kao i prelamanje svetlosti poput cirkona, safira, rubina, topaza, dijamanta i brilijanta, koji se onda visoko vrednuju i dostiţu ogromne cene na trţištu. Tragovi ljudske upotrebe stena i minerala su mnogobrojni od praistorije do danas. Razvojem ljudske svesti ĉovek je ostavljao svoj peĉat u kamenu ili kristalu, poĉevši od izrade skloništa, spomenika, pa predmeta za svakodnevnu upotrebu. Naroĉito treba da naglasimo otkriće pisma kao sredstva komunikacije i njegovih tragova, prvobitno urezivanih znakova u kamen ili glinene ploĉice. Pratimo zatim razvoj svesti preko izrade ritualnih predmeta, ukrasa, nakita, do upotrebe najlepših primeraka kristala za buĊenje psihomentalnih sposobnosti i oĉuvanje zdravlja. Ovakvi tragovi su postojali u svim razvijenim civilizacijama u prohujalim vremenima . Postoje ĉak predmeti od kristala nama do sada nepoznatog naĉina obrade kao što su kristalne lobanje od kvarca naĊene u hramovima u dţunglama Juţne Amerike. Uvek su kristali u istoriji imali svetu duţnost razvoja ljudske svesti i zato su se koristili u h ramovima za rituale i isticanje moći sveštenstva, u leĉilištima za operacije, spravljanje eliksira, melema, za svetlosne kupke. Nekad su samo posvećeni imali pristup kristalima i znanju o njihovoj upotrebi u leĉenju psihiĉkih i fiziĉkih problema, a danas s e to znanje sve više širi i dostupno je svima koji se posvećuju sebi, svom psihomentalnom razvoju i postizanju ravnoteţe duha i tela. Neki od drevnih naĉina upotrebe kristala zadrţali su se do danas, a ovom prilikom najviše reĉi će biti o njihovom korišćenju u cilju odrţanja psihomentalne stabilnosti i zdravlja organizma. Radi njihove lakše upotrebe moramo znati osnovne karakteristike kristala. Sam naziv je grĉkog porekla: kristalos znaĉi led. Verovatno su prve ljubitelje podsećali na kockice leda ili ledeni nakit u pećinama. Gorski kristal, kao najrasprostranjeniji od svih minerala na zemlji, jer se nalazi u sastavu mnogih stena, stvarno ima izgled ledenog štapića sa piramidalnim vrhom, sastavljenim od šest ploha, na vrhu skupljenih u šiljak. Nemaju svi kristali taj oblik. Ima ih vrlo razliĉitih oblika, ali za sve vaţi pravilo da su homogena tela, stalnog hemijskog sastava, pravilne unutrašnje strukture i geometrijskog oblika. Nekad se kristali nalaze u stenama u sitnozrnom obliku ili u tragovima, kao njihov sastavni deo, a nekad izrastu lepi, veći primerci, od nekoliko milimetara do više desetina santimetara. Ĉesto se lepi primerci gorskog kristala, ametista, citrina, ahata, topaza, granata, fluorita, pirita naĊu u šupljinama stena, nevidljivi golim okom, al i znalci, koje vodi iskustvo i ljubav prema mineralima i kristalima, na osnovu znanja i sreće pronaĊu ih i tako skrivene. Nije lako naći kristale u prirodi, pa pošto su retki i vredni, a uz to donose svetlo u naš ţivot, cenite ih pre svega zbog njihove uloge u proĉišćenju i poboljšanju energije u našem okruţenju i našem organizmu. Rekli smo da je u osvit buĊenja ĉovek poĉeo da sakuplja kamenje, prvo kao oruţje i ukras, a zatim kao oruĊe za rad. Kamen i rad uporedo su uticali na razvoj ĉovekovih psihomentalnih sposobnosti, tako da se kamen i mineral, ili kristal koristio i za razvoj moći u odnosu na prirodu i u društvu. Pored toga, potreba za sjajem, lepotom, zdravljem… je naša najdublja potreba, naš hleb nasušni jer, sloţićete se sa nama, nije nam samo materija jedini i najvaţniji nivo egzistencije, tu su i svi oni drugi – sav onaj „neopipljivi svet”, sve naše emocije, misli, naš unutrašnji duhovni svet… A o poljuljanom zdravlju i teţnji da sebe iscelimo i povratimo u idealno stanje, pa potom i o zovu duše da uzleti, da se vine u visine nebeske, da nadraste samu sebe… o tome i ne treba govoriti, to je toliko u nama, u našoj prirodi, suštini. Pokrenut tim zovom, zaboravivši svoj najdublji smisao, ili svestan a udaljen od njega, ĉovek pokušava da sebi pomogne i ulepša svoj ţivot. Neko pokušava da najdublju potrebu duše nahrani sirom i krompirom, neko koristi šarene pilulice, neko se hrani lepim mislima i reĉima, neko ĉeka nekog da mu pomogne i ulepša ţivot, a neko leĉi i

ulepšava i onim što nam priroda daje u raznim oblicima – biljem, lekovitom vodom, mineralima i njihovim najlepšim oblikom - kristalima… Uloga i primena kristala u našem ţivotu je višestruka. Nas zanima i ovde ćemo se u narednim tekstovima posvetiti pojašnjenju upotrebe kristala u procesu isceljivanja, duhovnog razvoja, energetskog uravnoteţenja, kako nas, tako i prostora, kao i svega onog što oni pruţaju u procesu poboljšanja kvaliteta ţivota uopšte. Uzgred, da napomenemo, minerali i kristali su svuda oko nas i u svemu i za sve ih koristimo – u proizvodnji upotrebnih predmeta, umetniĉkih dela i ukrasnih, dekorativnih predmeta, u kozmetici, oficijelnoj medicini, savremenoj tehnologiji, industriji, komunikaciji… A u svemu tome svoje mesto je našla i primena kristala u isceljivanju ljudi i prostora. St ara koliko i ljudski rod, a sad „ponovo otkrivena topla voda”, ova oblast upotrebe kristala zasluţuje duţnu paţnju. Posvetićemo joj se kroz objašnjenja samih kristala, njihovih osobina, preko naĉina upotrebe i drugih interesantnih detalja koji nam mogu pomoći da iskoristimo njihovo blagotvorno dejstvo i pomognemo sebi i drugima. Kao što smo već pomenuli, spektar nivoa na kojima nam minerali u kristalnom obliku mogu pomoći je veliki. Suština njihovog delovanja je svetlost, odnosno vibracija koju oni nose. Sv aki kristal nosi svoju jedinstvenu vibraciju što se ogleda u njegovoj strukturi, obliku, izgledu, boji, tvrdoći, providnosti, sjaju… A sam proces delovanja na naš sistem je prenošenje tih vibracija na odreĊene taĉke, delove, pojedine oblasti ili ceo organizam. Naš energetski sistem je izuzetno fleksibilan, ĉitavog duginog spektra boja – odnosno odgovarajućih vibracija i jako nestabilan, podloţan promenama, uticajima koji ga remete, bilo da su to naša unutrašnja stanja ili delovanja iz okoline, kako na materijalnom, grubom nivou, tako i na svim ostalim nivoima – emotivnog, mentalnog ili duhovnog porekla. Kako su kristali ureĊena i stabilna struktura, vibracija koju nose hiljadama, pa i milionima godina je nepromenljiva i snaţna, tako da oni svojim poljem deluju na naš sistem i njegove poremećene vibracije unoseći red i uravnoteţenje, pokreću proces isceljenja, pokreću uspavane potencijale, otklanjaju blokade, otvaraju i pokreću energetske tokove… U zavisnosti od njihove strukture, oblika, boje, odnosno njihove specifiĉne vibracije, vršimo i podelu na nivoe njihovog delovanja, pa ih tako povezujemo sa odreĊenim energetskim centrima, oblastima i organima koji njima odgovaraju, odnosno, problemima koje treba rešiti ili koje potencijale aktivirati. Bolest nastaje k ada jedan sistem, kao što je ĉovek, iz ureĊenog stanja koje mu je prirodno, dospe u stanje neravnoteţe, poremećaja na najdubljim unutrašnjim nivoima, što se posle prenosi ka periferiji, ka materiji i dovodi do posledica koje se ispoljavaju kao psihomentalni i na kraju i fiziĉki poremećaji, problemi i bolesti. Naravno, ovo je gruba šema, u ţivotu je to sloţen proces koji se sastoji iz dvosmernog toka – poremećaj iznutra dovodi do posledica spolja, pa potom spoljni i periferni uticaji i poremećaji deluju na unutrašnje nivoe još više unoseći neravnoteţu, pa tako redom unutra -spolja, i eto nama bolesti… Uzrok svih poremećaja je jedan jedini i glavni, a to je ZABORAV i ODSUSTVO ĈOVEKA OD NjEGOVOG KREATIVNOG PUTA, OD PRIRODE SVAKOG BIĆA – OD LIĈNOG PUTA LjUBAVI I SAVRŠENSTVA, OD PUTA SVETLOSTI. To odsustvo donosi sve dalje posledice, a rešenje je povratak u STANjE RAVNOTEŢE, POVRATAK NA PUT. Kristali su tu da nas podsete na nas same, na naš Put, na našu suštinu, na SVETLOST koju nosimo i mi i oni. ODABIR i LEĈENjE KRISTALIMA SrĊana i Zlatko Kalajdţić Oblasti upotrebe kristala u našem ţivotu su raznovrsne, kao što smo već pomenuli, i neophodno je već na samom poĉetku znati kako i koje kristale da odaberemo. Naravno, taj izbor ćemo vršiti u zavisnosti od toga za koju namenu biramo kristale, kao i u zavisnosti od nas samih, odnosno osobe za koju se to ĉini. Naime, kao i izmeĊu dve osobe, tako i izmeĊu nas i kristala postoji posebna veza, pa dolazi do privlaĉenja ili odbijanja. Pošto nam je primarna ţelja da kroz ove tekstove pribliţimo odnos ĉoveka i kristala u procesu našeg izleĉenja, poboljšanja i odrţanja zdravlja, daćemo pregled naĉina uspostavljanja bliskog odnosa i povezivanja nas i kristala. Pošto u procesu uspostavljanja energetske ravnoteţe u ljudskom energetskom sistemu bitnu ulogu igra i naše okruţenje, još bolje reĉeno naš ţivotni i radni prostor, paţnju treba posvetiti i oblasti primene kristala u tu svrhu. Upoznajući se postepeno sa našim – ljudskim energetskim sistemom, njegovim nivoima, od najvišeg d uhovnog, pa preko mentalnog i emotivnog, do fiziĉkog tela i svih sistema i organa u njemu, sa jedne strane, i karakteristikama kristala sa druge, mi ćemo sticati sliku o njihovom odabiru i primeni u terapiji. POĈETNI KORAK u našem odnosu sa kristalima je IDEJA O BLISKOSTI, POVEZANOSTI I POMOĆI koju oni mogu da nam pruţe u poboljšanju našeg ţivota. Bilo da je reĉ o rešavanju nekog psihomentalnog problema, izleĉenju neke bolesti na fiziĉkom nivou ili ţelji da duhovno napredujemo, zajedniĉka odlika je da naš bliţi odnos sa kristalima pojaĉava i ubrzava taj proces. Pokrenemo li taj impuls u sebi i shvatimo li kristale kao jedan deo Kreacije koji nam moţe pomoći u tome, lako ćemo se povezati sa njihovim sjajem, lepotom, blistavošću i uspostaviti duboku interakcij u na putu svog proĉišćenja i ozdravljenja. No, bez obzira na to, i bez naše svesti o ovom odnosu oni imaju znaĉajno dejstvo na svoju okolinu, prostor i nas same. DRUGI KORAK je IZBOR, odnosno NABAVKA odreĊenog kristala, ili više njih, u zavisnosti od potreba. Nećemo govoriti o sluĉajnom nalaţenju kristala u prirodi ili iskopavanju, jer to nije predmet ove priĉe, već je za nas zanimljiva nabavka kristala u specijalizovanim prodavnicama, sajmovima ili kod osoba koje se bave sakupljanjem, obradom i prodajom kristala za isceljivanje ili primenu u prostoru. Osim neobraĊenih, prirodnih komada, ili obraĊenih u odreĊene oblike, kao što su popularne piramide, kugle, jaja ili neka ţivotinja, kristali mogu da budu oblikovani i kao nakit:

privezak, ogrlica, minĊuše, prsten; takoĊe i kao kamenje za kristaloterapiju – fino obraĊeni obluci, ploĉice ili manji prirodni, neobraĊeni komadi. Najbolje je da prvi kristal koji ćete kupiti za sebe bude neobraĊeni gorski kristal – prirodni špic. On je simbol, personifikacija svih kristala, ĉist i bistar, sjajan i providan, poput komadića leda. Kada pomenemo kristale, najĉešće pomislimo na njega. Pravilnog je geometrijskog oblika, kao izduţena šestostrana piramida. Ovaj mineral bilo samostalno, bilo kao sastavni deo stena, ĉini najveći deo zemljine kore. Povezujući se sa njim i uspostavljajući dobar, harmoniĉan odnos, blisko se povezujemo sa našom majkom Zemljom, njenom moćnom energijom, koja moţe mnogo da nam pomogne na putu kreativnog uspona. Sa druge strane gorski kristal u ezoteriĉnom smislu ujedinjuje ĉetiri elementa – zemlju, vodu, vatru i vazduh. IZBOR liĉnih kristala nije ni lak, ni neozbiljan ĉin. Najbolje je da tom prilikom budete smireni i opušteni (a još bolje u stanju povišene svesti, u molitvi i alfa stanju). Ako imate mogućnost da u prodavnici ili na drugom mestu birate izmeĊu više ponuĊenih primeraka, bolje je da to sami obavite, nego da izbor prepustite drugoj osobi, makar ona bila instruktor ili veći poznavalac i praktiĉar u radu sa kristalima. Treba da izaberete kristal za sebe, da uspostavite blizak odnos sa njim, zato dozvolite svojoj intuiciji da vas spoji sa pravim kristalom odnosno kristalima. Postoji više naĉina izbora, pa ćemo ovom prilikom opisati nekoliko. Najvaţnije je da se prema kristalima odnosite kao prema svesnim elementima, izuzetne ĉistoće i visoke vibracije. Obraćajte im se mentalno i sa ljubavlju, potrudite se da sa njima uspostavite blisku komunikaciju na svesnom nivou. Opustite se, dišite neko vreme duboko, skoncentrišite energiju u oĉi, pa probajte prvo pogledom da se poveţete sa njima. Potanko i mirno ih posmatrajte neko vreme. Gledajte ih izbliza i izdaleka, iz raznih uglova, gledajte ih paralelnim, opuštenim pogledom. Ovo bi bio naĉin VIZUELNOG uspostavljanja komunikacije. Vidite koji vas vizuelno privlaĉi, deluje vam najprisnije ili najprijatnije, ima najintenzivniju boju, koji najlepše sija za vas. Najĉešće je onaj koj i vam je „prvi zapao za oko” onaj pravi. Verovatno ćete se nakon posmatranja opet vratiti pogledom na njega. Zatim moţete rukom da im se pribliţite na neku razdaljinu, dva -tri santimetra, kruţite iznad njih, da prvo sa distance osetite da li zraĉe neku energiju. Probajte i levom i desnom rukom. Ako niste u stanju da osetite njihovo zraĉenje na daljinu uzmite jedan u ruku, bolje levu koja je pasivna i lakše registruje vibracije. Naravno, sve je to individualno i ne moraju sva pravila da vaţe i za vas. Prepustite se INTUICIJI, unutrašnjem osećaju, neka vas vodi vaša ĉista svest – to je suština odabira svega u ţivotu, ne samo kristala. Kada kristal uzmete u RUKU, što bi već bio blizak naĉin KONTAKTNE komunikacije, zapazite da li se brzo greje, kako vas prihvata, deluje li na vas pozitivno ili je dugo hladan i odbojan, moţda vas ĉak iritira, bocka ili vam je neprijatno pri dodiru. Osetite kakva vrsta energije struji izmeĊu vas. Najvaţnije je da ne ţurite i ako se ništa ne dešava u prvom kontaktu, saĉekajte par minuta, pa ponovo pokušajte. Moţda suviše oĉekujete ili niste još spremni za uspostavljanje veze sa njihovim visokim vibratornim nivoima. Budite strpljivi i ne odustajte na prvom koraku, ako vam ne ide. Probajte ponovo posle nekog vremena, polako i predano. Uzmite neki kamen u levu ruku, pa ga malo protrljajte izmeĊu dva dlana. Ili kruţite kristalom po levom, pa po desnom dlanu. Skoncentrišite se na dodir, zaustavite kruţenje, pa se smirite i saĉekajte. Pitajte kamen da li je on Vaš, ili samo treba nešto da Vam saopšti. Nekad odgovori stignu, a nekad ne. Ko je uporan i pita za nešto što mu je bitno na odgovarajući naĉin, veća je verovatnoća da će odgovor dobiti. Ponekad ih dobijemo i od kamenĉića koji nisu naši ili su samo u tom trenutku kanal za informaciju, koja sa viših planova treba da stigne do nas. Igrajte se kristalom, drţeći ga u ruci. Dobro ga osmotrite sa svih strana, vrtite ga izmeĊu prstiju. Stisnite šaku, pa se usredsredite na kontakt dlana i prstiju sa kristalom. Moţda će neka taĉka ili zona na vašem dlanu više reagovati na energiju kristala. Ili će reagovati prsti, kao posebni kanali, kojima teku energetski, akupunkturni m eridijani i jako su osetljivi na energetske podraţaje. Ako vas neka taĉka boli, pritisnite je vrhom kristala ili ako nema vrh, nekom izboĉinom i saĉekajte par minuta. Odignite kristal par sekundi, pa ponovo pritisnite, ili trljajte to mesto kruţnim pokretima, u smeru kazaljke na satu. Neka to potraje minut – dva. Kristali najĉešće izvlaĉe i smiruju bol, pa i ako ne verujete u to, moţete odmah proveriti na sopstvenoj koţi. Ipak, bez obzira na vašu ţelju ne znaĉi da ćete odmah uspostaviti dobar kontakt, nekad je potrebno više vremena i upornog rada da se dobiju zapaţeni rezultati. Postoji veliki broj mogućnosti kako da uspostavite snaţniju vezu i ĉak se srodite sa nekim kristalom. On vam moţe biti savetnik u vaţnim situacijama i znaĉajnim odlukama, dobar i st abilan prijatelj. Ne moraju samo dijamanti da budu ţeni najbolji prijatelji, prema poznatoj uzreĉici, ima još prelepih i vrednih kamenĉića, a pritom manje skupih. Istraţujte sami. Moţda će to biti samo jedan, a moguće i više njih. Svaki kamen posmatrajte k ao poseban izdanak svoje vrste, kao neponovljiv, specifiĉan i izuzetan zrak svetlosti, upakovan u samo njemu datu formu. Nijedan gorski kristal nije isti kao drugi, nijedan akvamarin, granat, smaragd nije isti kao njegovi srodnici. Svaki ima samo svoj oblik, iako su na izgled iste forme, samo svoj naĉin prelamanja svetlosti, samo svoju boju, providnost ili ĉistoću, šare ili pukotine, inkluzije nekih metala ili nemetala. Podrobno svaki kristal zagledajte sa svih strana, uoĉite njegovu posebnost, nešto što ga izdvaja od drugih, glavne karakteristike po kojima moţete da ga prepoznate pored svih ostalih sliĉnih kamenĉića. Zatim se dobro skoncentrišite i osetite vezu, energiju koja struji izmeĊu vas i kristala, jednog, pa zatim više njih. Ako su vam bliski i vaš odnos ima dublji smisao za vaš psihomentalni i duhovni napredak, sigurno ćete uspeti da uspostavite solidan kontakt i saradnju sa kristalima. ĈIŠĆENjE i POVEZIVANjE sa KRISTALIMA

Nakon prvog koraka – nabavke, za ljubitelje ove discipline slede i naredne etape u zbliţavanju i korišćenju kristala – a to je Povezivanje sa njima, kao i njihovo Ĉišćenje, kako na samom poĉetku, pre upotrebe, tako i dalje njihovo konstantno energetsko odrţavanje, a posebno ĉišćenje nakon upotrebe za sopstvene ili potrebe is celjivanja drugih ljudi. Pre nego što preĊemo na Povezivanje sa kristalima, spomenućemo još jedan naĉin izbora – a to je uz pomoć VISKA, što je već poseban naĉin koji mogu primenjivati samo oni koji znaju radiesteziju. Ako ste savladali tu tehniku, moţete je upotrebiti za pronalaţenje odgovarajućeg kristala. To je vrlo jednostavan i precizan metod kada se nauĉi, a skratiće vam muke neodluĉnosti i nesigurnosti. Radiestezijske tehnike su korisne i kod ĉišćenja kristala, o ĉemu će biti reĉi kasnije. POVEZIVANjE sa kristalom na fiziĉkom, emotivnom i mentalnom planu, jeste sledeći, treći stepen u uspostavljanju bliskog odnosa sa svetom minerala. Povezivanje se ostvaruje od prvog trenutka, ĉim ste pomislili na kristal i poţeleli da ga imate pored sebe, a produbljuje se sve više kako se vi trudite da taj odnos uĉvrstite i proširite, od trenutka izbora i odluke da se opredelite za neki odgovarajući kristal, pa do potpunog spajanja sa njegovom vrhunskom energetskom vibracijom. Ali da bismo stigli do tog nivoa potrebno je da prevalimo put liĉnog energetskog preobraţaja i još nekoliko koraka u prisnoj saradnji sa kristalima. Prilikom nabavke kristala, o ĉemu smo govorili ranije, posle pomenutih naĉina biranja kristala ne prenagljujte, nakon toga postavite kristal i na grudi i ĉelo, da lakše osetite i EMOTIVNU i MENTALNU vezu, ĉime već ulazite u proces povezivanja sa njima. Ovo će vam još dublje pomoći pri odabiru i uspostavljanju veze sa kristalima. Vibracije kamena nekada bliţe osetimo srcem ili unutrašnjim okom, odnos no energetskim centrima lociranim u predelu sredine grudne kosti i taĉke izmeĊu obrva, o ĉemu ćemo više govoriti u delu koji obraĊuje postavljanje, odnosno korišćenje kristala u procesu isceljivanja, odnosno i u druge svrhe – liĉni razvoj, oplemenjivanje prostora… Dublje povezivanje sa kristalima je proces, od poĉetnih koraka i povezivanja sa pojedinaĉnim komadima, pa do najdubljih veza sa svim mineralima i kristalima, sve do ĉvršće veze sa samom planetom. Osim postavljanja na spomenute energetske centre i prvih energetskih senzacija i povezivanja, kada je reĉ o odabiru, kada ste ih već nabavili, pa i oĉistili energetski, idite dalje, pa pokušajte da na taj naĉin uĊete u još dublji odnos i poimanje kristala. Taj bliţi i intenzivniji odnos podrazumeva da proniknete u njihovu strukturu, vibraciju, da „odgonetnete” njihov znaĉaj i ulogu. Razmišljajte duboko u tim trenucima o njihovom nastanku, postanku, pronalaţenju i stizanju do vas, pokušajte da se stvarno poveţete i spoznate sve o njima i na kraju da se stopite sa njima, da ih potpuno osetite i doţivite! Sledeći korak u procesu uspostavljanja kreativnog odnosa sa kristalom, nakon poĉetnih koraka odabira i prvog povezivanja, jeste ĈIŠĆENjE KRISTALA, kako FIZIĈKO, tako i ENERGETSKO. Nakon nabavke kristala bilo koje vrste neophodno je da se on/oni oĉiste. Pritom ne mislimo toliko na fiziĉko ĉišćenje, mada se i ono podrazumeva, već pre svega na energetsko. Ali pre energetskog ĉišćenja kristal, ako je u prirodnom – neobraĊenom stanju, istrljajte pod vodom ĉetkicom za zube. Moţete upotrebiti i pesak ili morsku so za ĉišćenje, ako je više zaprljan. Prvo ga istrljajte na suvo, ako treba da skinete slojeve zemlje ili kreĉnjaka, za šta, osim soli moţete upotrebiti i šmirglu (brusni papir), glinu ili karborundum. Nemojte koristiti hemijske abrazive, i detergente ili praškove za ribanje u domaćinstvu. Nakon fiziĉkog ĉišćenja prelazimo na energetsko. Ĉak i ako su kristali lepo obraĊeni, ispolirani i sjajni, fiziĉki besprekorni, neophodno je da ih oslobodimo nepotrebnog ener getskog balasta. U ĉijim god rukama da su bili, od nalazaĉa, preko obraĊivaĉa do trgovca i svih vaših prethodnika, poprimili su jedan deo njihove energije. Zato ćete primeniti neku od tehnika energetskog ĉišćenja kristala, odnosno njihovog oslobaĊanja od loših vibracija i punjenja pozitivnom energijom. Sliĉno je i sa upotrebom kristala u procesu leĉenja vas ili drugih – oni se nakon toga energetski zaprljaju i obavezno je posle svakog korišćenja oĉistiti ih! Da nabrojimo osnovne tehnike ĉišćenja: suvo ĉišće nje, vodom, vatrom, vizuelizacijom i tehnikom disanja, ĉišćenje pomoću Viska, mentalno ĉišćenje. Najjednostavnije i prve tehnike za ĉišćenje su Suve tehnike. Jedna od najjednostavnijih i opšteprihvaćenih metoda je ĉišćenje kristala pomoću morske soli. Kristale poslaţemo u suvu posudu i pokrijemo ih morskom solju, što posebno vole biseri i rude bakra, kao i kamenĉići koji ga sadrţe: azurit, malahit, tirkiz. Tako mogu ostati od sedam do 21 dan, u zavisnosti od energetske zaprljanosti i ako je prvo ĉišćenje u pitanju. Nakon toga, kada ih koristimo za samoleĉenje ili rad sa pacijentima, svakodnevno, posle svakog tretmana ih ĉistimo prvo suvom metodom nekoliko sati, a zatim ćemo ih isprati pod mlazom vode i osušiti na suncu. So u kojoj drţite kristale treba s vre mena na vreme promeniti. Druga varijanta je Ĉišćenje u slanoj vodi. U staklenu teglu sipajte litar vode i kašiĉicu morske soli. Kristale stavite u vodu, istovrsni mogu da budu zajedno, na primer silicijumski posebno, kalcijumski, aluminijumski ili bakarni takoĊe. Za kristale druge vrste obezbedite drugu teglu. Tegla sa kristalima treba da stoji napolju, na terasi ili prozoru, izloţena i danju i noću svim vremenskim uslovima. Ovakav naĉin ĉišćenja traje 21 dan. One koji ne podnose sunce, stavite na senovito mesto. Većina kristala dobro podnosi kombinaciju vode i morske soli, osim lapis lazulija, kao i pirita i hematita koje nemojte kvasiti. Kristale moţete ĉistiti i pod tekućom vodom, nekoliko minuta, uz pomoć molitve za transformaciju energije, gde je već reĉ o Mentalnom ĉišćenju. Nakon ĉišćenja vodom, izloţite kristale svetlu i posle svakog ĉišćenja, a najbolje stalno, drţite ih na svetlom mestu, najbolje u blizini prozora. Direktne sunĉeve zrake voli većina kristala. Ipak i tu postoje izuzeci: ruţiĉasti kvarc nemojte drţati na suncu duţe od petnaest minuta, jer moţe izgubiti svoju lepu

boju. Isto vaţi za ametist, granat, roze turmalin. Sunce ne vole opali, meseĉev kamen, smaragd i biseri. Njih izloţite meseĉevim zracima, koji im posebno prijaju. Većina kristala se dobro ĉisti uz kamenĉiće hematita i gorskog kristala (po nekoliko od oba), pa ih stavite u suvu posudu da sa njima prenoće. Jaspis i crni oniks energiju nadoknaĊuju iz zemlje, pa ih moţete ĉešće poloţiti u saksiju ili ţardinjeru sa cvećem. I cveću prija njihova blizina, što pokazuje boljim rastom i lepšim lišćem i cvetovima. Biljke i kamenĉići se meĊusobno energetski podrţavaju. Jedna od metoda je i ĉišćenje uz pomoć VATRE: propustite kamenĉić kroz plamen sveće drţeći ga pincetom. Nemojte ga dugo drţati u vatri: od nekoliko sekundi do minuta. Pošto će se sigurno nagaraviti obavezno ga operite pod mlazom vode. Ova procedura je snaţna, brza i po kristale agresivnija, ali ponekad će biti i neophodna, onda kada situacija zahteva od vas ekspresno reagovanje. OslobaĊanje kristala uz pomoć DAHA, odnosno VIZUELIZACIJOM I USMERENIM DISANjEM, takoĊe moţete praktikovati u situacijama koje zahtevaju brzo delovanje. Snaţno udišite i izdišite neko vreme, što dublje i što sporije, ispunjavajući vazduhom cela pluća, zamišljajući istovremeno kako udišete i izdišete blještavo belu svetlost. Prilikom udaha ona ispunjava celo vaše telo, a tokom izdaha širi se u prostor. Uzmite kamen u desnu ruku, izmeĊu palca i kaţiprsta, pribliţite ga ustima i dok izdišete vazduh, usmerite svoj dah ispunjen blještavom svetlošću na kristal. Vidite kako se on ĉisti i oslobaĊa svega negativnog, kako sve prljavo, tamno izlazi iz kristala i zajedno sa vašim dahom odlazi put nebesa i izvora svetlosti, gde se pretvara u ĉistu svetlost. Dahom ĉist ite kristal, sve dok ne osetite da je on bistar i sjajan, ispunjen svetlošću. Ovo je izuzetno moćna tehnika koja će vam biti od pomoći uvek kada morate brzo i temeljno da izvedete operaciju regeneracije kamena. Ipak, najbolje je da ga nakon nabavke prvo oĉ istite u soli ili u slanoj vodi. Svi ostali postupci mogu se primeniti naknadno. Kada savladate RADIESTEZIJSKI postupak, precizno i brzo moţete odrediti stepen zaprljanosti, vreme, naĉin i mesto ĉišćenja. Kretanje VISKA će vam precizno odrediti sve faze procesa. Sam postupak zahteva duţu priĉu, pa sve zainteresovane za ovu i druge pomenute tehnike upućujemo na naše knjige i skripte: „Put Ljubavi i Savršenstva”, „Bioradiestezija”, „Leĉenje Kristalima”. Najviši stepen ĉišćenja kristala je MENTALNO ĈIŠĆENjE i ĈIŠĆENJE MOLITVOM. Za pravilno obavljanje mentalnog ĉišćenja kristala potreban je izvestan stepen liĉnog rada i razvoja, kao i priprema za sam rad: opuštanje, ulazak u alfa stanje i rad molitve neko vreme. Pre prvog mentalnog ĉišćenja potrebno je da je kristal oĉišćen fiziĉki i energetski u slanoj vodi. Kasnije kombinujte po potrebi mentalno i ostale tehnike ĉišćenja. Samo mentalno ĉišćenje u sebi objedinjuje više elemenata rada – disanje, vizuelizaciju, afirmacije i Molitve, energetske transformacije…, kao i dodatne procese po potrebi – korišćenje i drugih metoda u kombinaciji sa mentalnim procesom. To je sloţen proces, zahteva znanje i iskustvo, pa vam preporuĉujem da veţbate…

UPOTREBA KRISTALA u TERAPIJI Još na poĉetku smo pomenuli da kristali imaju višestruku namenu. Rekli smo da se mogu koristiti kao terapijski kamenĉići, potom kao nakit koji osim dekorativne ima i energetsko -isceliteljsku ulogu, zatim kao upotrebni predmeti, ukrasni i elementi za energetsko stimulisanje, ĉišćenje i uravnoteţenje prostora i sliĉno. Sada ćemo više paţnje posvetiti samoj terapiji energetskog uravnoteţenja i isceljivanja ĉoveka, odnosno odabiru, postavljanju, odnosu ljudskog energetskog sistema i kristala, potom kombinaciji samih kristala, kao i pripremi i odrţavanju i prostora i kristala, uz osnovnu pripremu korisnika terapije. Na poĉetku je bitno da se upoznamo sa ljudskim energetskim sistemom kako bismo znali gde, kako, zašto, koje kristale i koliko da postavljamo na telo tokom terapije. Ljuski biološko energetski sistem je veoma sloţen i sastoji se od više „slojeva” – nivoa. Mi imamo duhovni, mentalni, emotivni (astralni) i fiziĉki nivo, koje moţemo oznaĉiti kao posebna Tela. Ona ne egzistiraju odvojeno, već se proţimaju meĊusobno. Fiziĉko telo je najgušće, opipljivo je i vidljivo fiziĉkim ĉulima, dok su ostala tela suptilnija, viših vibracija. Njih moţemo osetiti vanĉulnim sposobnostima koje se razvijaju tehnikama kreativne transformacije. Ova suptilnija tela su kao slojevi ili omotaĉi, od najgrublje do sve finije strukture. Duhovno telo kao najfinije je najviše vibracije i sastoji se od talasa zlatne svetlosti. Potom su od znaĉaja za terapiju energetski centri (ĉakre), koji su ujedno i taĉke vezane za odreĊene nivoe naše svesti i ţlezde sa unutrašnjim luĉenjem, a imamo ih više – od sedam glavnih vezanih za fiziĉko telo, još dva viša glavna (osmi i deveti), preko dvadeset i jednog sporednog centra, do sto šetrdeset i ĉetiri pomoćna i puno malih taĉkica, poznatih kao akupunkturne taĉke. Sve ove taĉke su meĊusobno poveza ne energetskim tokovima ili kanalima, od glavnog vertikalnog toka, sve do najsitnijih energetskih kanala. Sve ovo objedinjuje jedno energetsko polje – Biopolje, koje se opet sastoji od niza slojeva – ĉitavog spektra vibracija. Ĉitav sistem ima razliĉite vibracije koje odgovaraju duginom spektru boja, od najgrubljih i najgušćih – od crvene boje, pa ka suptilnijim i višim vibracijama – preko narandţaste, ţute, zelene, plave i ljubiĉaste, do bele svetlosti, a onda i ka višim vibracijama vezanim za više mentalne i duhovne nivoe – kojima odgovaraju srebrna i zlatna svetlost. Poznavanje ovih nivoa je izuzetno bitno za kristaloterapiju jer se prvi, osnovni i najgrublji odabir vrši upravo po boji. Kada budemo objašnjavali korišćenje i postavljanje kristala vezivaćemo boju odreĊenog energetskog centra ili dela tela sa odgovarajućom bojom kristala. Kasnije ide i odabir na osnovu spektra delovanja odreĊenog kristala – nivoa na kome deluje, problema koje moţe da reši ili oblasti koju moţe da stimuliše, kako na fiziĉkom, tako i na emotivnom ili mentalnom nivou.

Kao što smo već pominjali kod odabira kristala, i kod same terapije ćemo uz sve znanje o spektru delovanja primeniti i našu intuiciju (ili radiestezijsku i druge metode) kako bi izabrali odgovarajući kristal/e u tom trenutku. Zato bi bilo dobro (za sve ljubitelje ili one koji pretenduju da se ozbiljno posvete ovoj oblasti) da obezbede sebi jednu pristojnu kolekciju kristala – osim što više vrsta vezanih za sve glavne nivoe delovanja, tako i od svake pojedinaĉne vrste i po par komada. Ovo je znaĉajno zbog toga što je svaki kristal priĉa za sebe, osim svega onog što mu je osnovno za vrstu, boju i osnovne karakteristike, svaki je i poseban entitet koji se razlikuje po neĉemu od svih ostalih, pa je tako i jedinstven, specifiĉan, izuzetan po neĉem. Osim ako ţelimo da se posvetimo samo liĉnom isceljenju i odaberemo sebi liĉni komplet kamenova, u sluĉaju da odluĉimo da pomaţemo i drugim ljudima pomoću kristala, onda osim svog kompleta kristala za isceljivanje neophodno je da posedujemo bar još par kompleta ili ĉak i više. To je zbog toga što svakom pacijentu treba po jedan komplet tokom terapije, a potom ti isti kristali idu na energetsko ĉišćenje, pa je za drugog pacijenta potrebna sledeća garnitura kristala… Kada kaţemo komplet ili garnitura kristala – tu idu kristali za sedam glavnih energetskih centara i to je osnovni komplet, kao i dodatni kristali za prošireno kombinovanje – stimulisanje celog sistema, aktiviranje drugih kristala i celog polja (dodatni gorski kristali), odreĊeni kristali za pojedine oblasti ili rešenja nekih problema koji se onda postavljaju na potrebne taĉke. Npr.: u sluĉaju povrede kolena, osim celog kompleta na glavnim centrima, dodatno postavite i jedan ili više njih i na ili kod samog kolena, a ĉak i još koji komad negde drugde, ako je direktno vezano i potrebno za dati problem… To je već sloţeniji nivo i prevazilazi domen ovih tekstova, pa to sada ne moţemo detaljno razmatrati, ali za sve dodatno moţete me kontaktirati putem e -maila ili telefonom navedenim na kraju Kursa Kristaloterapije. Spomenula sam i pripremu prostora i korisnika za terapiju, kao i energetsko odrţavanje prostora i kristala. Prostor, kako naš, tako i onaj koji koristimo za terapije drugim ljudima, moramo odrţavati i pre i posle korišćenja. Potrebno je pripremiti prostor pre terapije: provetriti, oĉistiti fiziĉki i energetski, mentalno ga zaštititi i oplemeniti prijatnim mirisima, blagim osvetljenjem, laganom opuštajućom muzikom. Nakon samog tretmana, zbog energetskih praţnjenja tokom rešavanja problema, potrebno je taj isti prostor ponovo „oĉistiti”, bez obzira da li ga odmah posle ponovo koristimo za drugu terapiju ili ne. Pre svakog novog pacijenta prostor treba da je pripremljen a nakon terapije oĉišćen. Ne smemo dozvoliti da novi korisnik doĊe na tretman u energetski zagaĊen prostor i time ugrozi svoje zdravlje, umesto da ga poboljša. TakoĊe, ovo vaţi i za terapeuta – neophodno je konstantno redovno odrţavanje zdravlja, energetske ĉistoće i kreativnih potencijala tehnikama opuštanj a, vizuelizacije, molitve i tansformacije energije nakon i izmeĊu tretmana, kao i priprema pre rada, uz obavezno opuštanje, radi pravilnog rada. Pošto se kristaloterapija primenjuje kao posebna isceliteljska tehnika, ali moţe i da se kombinuje sa drugim me todama (masaţe, psihomentalne terapije, leĉenje bojama, zvukom, mirisom…), ako već nekom drugom metodom ne pripremimo pacijenta ili sebe (ako postavljamo kristale sebi), onda je dobro na poĉetku neko vreme posvetiti opuštanju (svom ili pacijenta), pa onda leći na ravnu i tvrdu podlogu i postaviti kristale na odreĊene taĉke. Sama terapija, leţanje pacijenta sa postavljenim kristalima, traje pola sata, što je optimalno vreme, ali moţe i da se produţi ako je potrebno. Nakon završene terapije kristali idu na „ĉišćenje”, i to prvo pod tekuću vodu, pa u posudu sa vodom, da odstoje neko vreme, pa onda i na dodatno ĉišćenje ako i koliko treba, nekom od pominjanih metoda. Zatim im sleduje energetsko punjenje (na suncu, meseĉevoj svetlosti, uz pomoć i pored drugih kri stala i sl.), kako bi bili spremni za ponovnu upotrebu. Već smo rekli da, kao i sve drugo, i kristali traţe paţnju i ljubav i da od tog odnosa zavisi i njihovo „zdravlje”, a samim tim i zdravlje onoga ko ih koristi. Od našeg odnosa prema njima zavisi i nji hovo delovanje na nas. Loš tretman moţe da ih ugrozi i dovede i do njihovog oštećenja – gubljenja lepote i sjaja, gubljenja energetskog potencijala, pucanja, nestajanja i njihove „smrti”. Da bi to spreĉili potrebno je da ih s ljubavlju i paţnjom negujemo, zamolimo ih da nam sluţe za zdravlje i izleĉenje pre terapije i zahvalimo im se na radu nakon tretmana. Pošto objašnjenje našeg energetskog sistema i odnos sa kristalima najbolje moţe da se objasni kroz direktno opisivanje samih kristala i njihovu primenu, to ćemo od sledećeg nastavka pojasniti detaljnije po grupama kristale i njihovu vezu sa energetskim centrima i nivoima, a na kraju i njihove veze sa odreĊenim ljudskim problemima, bolestima, potencijalima i aspektima razvoja (poboljšanje koncentracije, memorije, duhovnog razvoja…). VEZA KRISTALA i NAŠEG TELA (ENERGETSKOG SISTEMA) Prva ĉakra i odgovarajući kristali Rekli smo da kristale postavljamo na odreĊene taĉke na telu, prvo na glavne energetske centre (ĉakre), kojih, da podsetimo, na nivou našeg fiziĉkog tela ima sedam i još dve izvan, na pola, odnosno metar iznad glave. Sa poslednje dve se reĊe radi, za sada ćemo se ograniĉiti na prvih sedam. Potom se kristali polaţu i na druge taĉke i oko tela ukoliko je to potrebno, u zavisnosti od toga šta je osnovna ideja i cilj tretmana – ţelje da aktiviramo ceo sistem, rešimo akutni problem, uravnoteţimo i pokrenemo energiju, otklonimo blokade, pripremimo pacijenta i za druge tehnike poput psihomentalnih veţbi, kao što su indukcija pozitivnih afirmacija, kreativna vizuelizacija, molitve…, što će biti objašnjavano postepeno kroz opis kristala i njihovog delovanja. Svakom energetskom centru, u zavisnosti od njegove uloge i nivoa vibracija odgovara i odreĊena grupa kristala, a najjednostavniji naĉin da to prepoznamo i odredimo jeste boja energetskog centra, odnosno boja samih kamenĉića.

Sedam glavnih ĉakri ima boje duginog spektra, a osma i deveta imaju posebne boje – srebrnu i zlatnu. Osim osnovnih i ĉistih boja tu ima i kombinacija i prelaznih kamenĉića koji zbog toga što imaju više boja u sebi mogu odgovarati i više nego jednom energetskom centru. Inaĉe, osnovna i najgrublja podela ide prema glavnoj boji ĉakre i glavnoj boji samog kristala. Glavni energetski centri redom imaju sledeće boje: - Prva ĉakra – jarko crvena boja – odgovara joj crveno i crno kamenje; - Druga ĉakra – narandţasta boja – odgovara narandţasto kamenje u svim nijansama, kao i svetlo smeĊe; - Treća ĉakra – topla ţuta boja – odgovara ţuto i zlatasto kamenje; - Ĉetvrta ĉakra – smaragdno zelena boja (kao i roze boja) – odgovaraju zeleni i roze kristali; - Peta ĉakra – svetloplava boja – odgovaraju kristali svih nijansi plave boje; - Šesta ĉakra – ljubiĉasta boja – odgovara ljubiĉasto kamenje, kao i jako tamno, teget; - Sedma ĉakra – bela sa zlatnim primesama – belo i prozirno kamenje, kao i ono sa zlatnim primesama. Pre nego krenemo u objašnjavanje prve ĉakre i kristala tog nivoa, treba napomenuti da postoji jedan kristal koji je univerzalan, koji moţe da zameni sve druge i sluţi na svim nivoima – a to je najpoznatiji, najzastupljeniji i najkorišćeniji – Gorski Kristal ili Kvarc. Svi kristali su i dobili ime po njemu jer on izgleda kao led – što reĉ KRISTALOS na grĉkom i znaĉi. Posebno je omiljen zbog svoje ĉistoće, bistrine, providnosti i sjaja. Kvarc u kristaloterapiji ima glavnu ulogu izmeĊu ostalog i zato što je univerzalan u energetskom smislu i nosilac sva ĉetiri osnovna elementa – zemlje, vode, vatre i vazduha. Moţe se postavljati na sve nivoe i delove tela, sluţi u sve svrhe u kristaloterapiji i moţe da zameni bilo koji drugi mineral (ako ga nemamo ili ne koristimo). Gorski kristal najĉešće nalazimo u prirodnom obliku štapića koji ima šest strana i sa piramidalnim vrhom, tako da i njegov oblik simboliše sedam energetskih centara u našem telu. Moţe se naći još i u obliku obraĊenih oblutaka koji se takoĊe dosta koriste u terapiji. Pored toga ga ima i u nakitu, što dodatno moţe da pomogne jer je tada stalno uz nas. I gorski kristal, kao i drugi minerali, mogu biti izraĊeni kao ukrasni i upotrebni predmeti koji ulepšavaju i energetski proĉišćavaju i oplemenjuju prostor. TakoĊe ga moţemo naći obraĊenog kao kuglu, jaje, piramidu… što su sve oblici koji još dodatno potenciraju odreĊene energetske nivoe i koriste se za psihomentalni rad i razv oj. Prva ĉakra, kao nivo svesti i centar energetske komunikacije najgrubljeg nivoa ima ulogu osnovne materijalizacije, kontrolu telesnih funkcija, vezu sa elementom zemlje, najgrublju snagu, instinkte, kao i materijalizaciju naših misli i ideja. Nalazi se na kraju trupa, izmeĊu polnih organa i analnog otvora, a kristali se polaţu par centimetara od trupa, izmeĊu nogu, kod pacijenta koji leţi, a po potrebi i na noge ili kod kolena i stopala (najĉešće hematit ili magnetit, pa i drugi crni, zbog njihove snage da brzo materijalizuju sve što je potrebno). Prvom energetskom centru odgovara, kao što smo rekli, crveno i crno kamenje, pa da nabrojimo neke od osnovnih i najĉešćih: - od crvenih – crveni jaspis, crveno tigrovo oko, rubin, granat, kao i zeleno crveni kamen heliotrop, crveni koral…, - od crnih – crni turmalin, opsidijan, hematit, magnetit, crni onix, ĉaĊavac… Crveno kamenje je snaţno i stimulativno, zagreva i podiţe energiju, osveţava organizam, unosi brze i snaţne vibracije, pokreće na aktivnost, podstiĉe cirkulaciju. Polaţe se na prvu ĉakru, izmeĊu nogu i nosi se u dţepovima, kao nakit. Rubin je izuzetno moćan, najtvrĊi i najsnaţniji od crvenih kristala, oduvek se koristio u leĉenju i razvijanju ezoterijskih sposobnosti. Jaĉa imunitet, aktivira i vitalizuje celo telo putem krvotoka, unosi vatru, koja proĉišćava i budi uspavane potencijale, raspaljuje ĉistu, snaţnu ljubav, jaĉa srce. Ĉuva od anemije i leukemije, reguliše krvni pritisak. Cenjen je i ĉesto se koristi kao nakit. Ĉisti se pod tekućom vodo m, a puni na suncu par sati. Granat podseća na rubin, zamenjuje ga u juvelirstvu. Ĉeški su najbolji i crvene su boje. Mogu da budu i smeĊe crveni i zeleni. On je jedan od najvaţnijih kristala u isceljivanju. Jaĉa srce, reguliše srĉani ritam i krvni pritisak, ĉuva od malokrvnosti i leukemije, poboljšava rad seksualnih organa i jetre, jaĉa kosti, pomaţe kod artritisa i reume. Podstiĉe našu volju, štiti od depresije. Ĉisti se pod vodom, a puni na suncu, kratko – desetak minuta. Uspavan je sve dok se ne ispolira. Crveni jaspis, poznat kao „kamen snage”, neprovidan i voštanog sjaja do mat, neophodan je u svakoj kućnoj apoteci. On daje snagu i vitalnost, zaustavlja krvarenja, ĉuva rane od infekcija, unosi harmoniju u nervni sistem, jaĉa imunitet. Stimuliše fiziĉku izdrţljivost, aktivira polne organe, olakšava tok trudnoće i poroĊaj. Smanjuje bolove, podstiĉe rad ţlezda. On nam daje ĉvrstinu temelja. Od negativne energije koju upija u sebe ĉisti se pod tekućom vodom, a puni u zemlji, moţe u saksiji, zajedno sa gorsk im kristalom. Heliotrop, nazvan „krvni kamen”, tamno zelene je boje, sa crvenim ili ruţiĉastim pegama, mat. Ĉisti krv i unutrašnje organe, stabilizuje krvotok, ĉuva srce. Ublaţava reumatske bolove, štiti od infekcija, deluje zagrevajuće. Moţe da se stavlja na sve ĉakre. Ĉisti se pod vodom, a puni energijom na suncu. Hematit je crni kristal srebrnog sjaja, jaĉa naš imunitet, leĉi malokrvnost, oslobaĊa krvne sudove od otrova i zakreĉenja, zaustavlja krvarenja, ĉisti prvu ĉakru, psihi daje radost. Ne voli vodu , energetski se ĉisti i puni pored gorskog kristala i na suncu.

Opsidijan moţe biti crn ili crn sa belim pahuljama, siv, stakleno sjajan. IzgraĊuje kosti nakon preloma, ublaţava bolove u kiĉmi i razne zapaljenske procese, jaĉa imunitet, podiţe pritisak. Balansira i neutrališe preterane emocije, jaĉa koncentraciju. Pomaţe kod proricanja. Ĉisti se pod vodom, a puni na suncu ili preko noći pored gorskog kristala. Oniks je crn, svilenog sjaja, poboljšava krvotok, ubrzava cirkulaciju, pomaţe rast kose i noktiju , uspostavlja harmoniju izmeĊu fiziĉkog i duhovnog tela. Ĉisti se pod mlazom vode, a puni pored gorskog kristala ili preko noći u zemlji (u saksiji sa cvećem). Magnetit je crni mat, namagnetisan, moćan i prodoran. Reguliše rad ţlezda sa unutrašnjim luĉenje m, ubrzava okoštavanje kod preloma, i brţe zarastanje rana, odrţava zdravu kiĉmu i ostale kosti. Podstiĉe kreativnu vizuelizaciju, oslobaĊa psihu od blokada. Ne treba ga prati, ĉisti se u staklenoj posudi sa hematitom, puni se pomoću magneta. Crni turmalin je snaţan, obezbeĊuje zaštitu od negativnih energija, pomaţe kod snova i apstraktnih misli, ĉineći ih realnijim. Uĉvršćuje samokontrolu, disciplinu i istrajnost. Podiţe nivo svesti, smanjuje hiperaktivnost. Reguliše reumatizam, menstrualne probleme, krvotok. Puni se na suncu. Crno kamenje koje smo nabrojali, pa i drugo, kao crni opal, sluţi za aktiviranje ţivotne (seksualne) energije i za rešavanje problema na nivou prve i druge ĉakre. Pošto je vezano za planetu Saturn, uĉi nas ozbiljnosti, odgovornosti, samodisciplini i vrednom, istrajnom radu. Njima se pridruţuje ĉaĊavac, dimni, sivkasti kvarc, koji regeneriše mišiće, pomaţe kod teškoća sa polnim organima i bubrezima. Uĉi nas viĊenju svetlosti unutar tame, intuitivnom uvidu, transformiše negativne emocije u pozitivne. Ĉisti se u vodi, a puni pored gorskog kristala. VEZA KRISTALA i NAŠEG TELA (ENERGETSKOG SISTEMA) Druga ĉakra i odgovarajući kristali Nakon osnovnih napomena o energetskim centrima i predstavljanja Prve ĉakre sa odgovarajućim kristalima tog nivoa, prelazimo na sledeći nivo. Viši nivo za jedan stepen u lestvici glavnih centara je Druga ĉakra, takozvana Seksualna ĉakra, centar sirove, neoplemenjene ţivotne energije, energije odrţanja i produţetka vrste, skladište nataloţenih i velikim delom nesvesnih energetskih potencijala, nakupljenih tokom ovog ţivota, kao i nasleĊa iz prethodnih ţivota. Druga ĉakra je locirana u predelu karliĉnog pleksusa, na kiĉmi, u visini stidne kosti. Za ovaj centar vezujemo element vode, intuitivno znanje, podsvest, niţe emocije, dominaciju, seksualnost u svim njenim aspektima, kao i buĊenje, transformaciju i podizanje naše ţivotne energije, a onda i njeno korišćenje za naš razvoj na svim nivoima. Vezana je za sve organe za reprodukciju i urinarni sistem i sve organe pojasa karlice. Seksualnoj ĉakri odgovara svo narandţasto kamenje: karneol, narandţasti kalcit, vatreni opal, sunĉev kamen, narandţasti ahati. I topaz, ako je narandţast, moţe se poloţiti na ovaj energetski centar. Meseĉev kamen, iako je sivkasto beli, mutno providan, takoĊe se prvenstveno koristi za ovaj nivo, kao i rodonit, ruţiĉasti neprovidni kamen sa crnim poljima. Narandţasti kristali podstiĉu ţivotnu energiju, pozitivno raspoloţenje, regulišu rad polnih organa, pomaţu samokontrolu. Osim pomenutih, za ovaj nivo se koristi i svetlosmeĊe kamenje koje naginje ka crvenkastonarandţastim nijansama (sardoniks, razliĉiti jaspisi…). Kristali za drugu ĉakru stavljaju se na rastojanje od pet prstiju ispod pupka, na predeo stidne kosti, dok leţimo tokom terapije, ili se nose u dţepu ili kao privezak i ogrlica oko vrata. Kada su direktno na samoj ĉakri, uticaj im je najsnaţniji i tada prenose svoje vibracije u energetski centar isceljujući, uravnoteţujući i aktivirajući ga, a odatle se prenose na ceo taj predeo i organe i sisteme vezane za drugu ĉakru, pa onda dalje i na celo telo. Isto vaţi i za sve druge ĉakre i njima odgovarajuće kristale. Produţeno delovanje im je kada ih ĉesto nosimo uz sebe u dţepu, oko vrata, kao narukvicu, minĊuše, prsten. Narandţasti topaz i vatreni opal su dosta skupi, pa za obiĉne korisnike ili osnovne terapije nisu neophodni, ali ih zato odliĉno zamenjuje karneol – narandţasti kalcedon. Kao i svi kalcedoni, po hemijskom sastavu je silicijum dioksid sa vodom. Simboliše toplu i okrepljujuću energiju zemlje, povezuje nas sa našim korenima, psihi daje vitalnost i ţivotnu radost, smiruje preterane emocije (ljutnju i agresiju), a podstiĉe hrabrost. Reguliše krvni pritisak, sniţava šećer i regeneriše krv, poboljšava cirkulaciju, zaustavlja krvarenja. Ĉistimo ga pod tekućom vodom, a punimo na suncu. Sunĉev kamen je narandţasto smeĊe boje, sa zlatnim iskricama, porculanskog sjaja. Unosi svetlost sunca u svoju okolinu, pruţa radost i vatrenu snagu onima koji ga nose. Pomaţe kod visokog krvnog priti ska, arterioskleroze, astme, oboljenja zglobova, kostiju i reume. Ublaţava depresiju i nervnu iscrpljenost. Obavezno se ĉisti pod mlazom vode, puni nekoliko sati na suncu. Meseĉev kamen je dobar saveznik ţenama, ali i muškarcima moţe pomoći da probude ţensku, neţnu i intuitivnu stranu svoje prirode. Samo ime mu kaţe da ima meseĉev sjaj. Moţe biti plaviĉast, nekad sivkasto beli, a neki put krem nijanse, mutnog je sjaja. Reguliše rad hormona, metabolizam, šećer u krvi, pomaţe zaĉeće. Podrţava nas u spiritualnom napredovanju, budi intuiciju, u psihu unosi harmoniju. Nakon svake upotrebe ĉisti se pod tekućom vodom. Ogrlice i priveske noću stavite u posudu sa hematitom. Energetski ga punite preko noći na meseĉini. Tako ćete dobiti snaţan izvor energije. Razliĉiti jaspisi, odnosno njihove varijacije koje odgovaraju po boji i vibraciji ovom nivou, imaju stimulišuće dejstvo na ţivotnu energiju, radost i emotivnost. Jaspis leopardova koţa ima vrlo zanimljive taĉkaste šare, poput

leopardovih pega, smeĊe, ţute i crvene boje. On pomaţe kod zapaljenja tkiva, mišića i nerava, posebno kod bolesti nervnog sistema (multiplex skleroza, Parkinsonova bolest, išijas…). Prirodni jaspis ima zanimljive apstraktne šare ţuto smeĊe boje, leĉi unutrašnje organe: bubrege, jetru i probavne organe. Jaĉa imunitet u kombinaciji sa crvenim jaspisom. Narandţasti kalcit dobro deluje na zube, kosu, kosti, unosi kalcijum u naš organizam putem dodira, a još bolje preko vodenog eliksira. Drţeći ovaj kamen tokom noći u ĉaši vode, moţete napraviti lek sa kalcijumom koji ujutro popijete. Narandţasti ahat je jako sliĉan karneolu, spada u istu grupu Kalcedona, samo sa više primesa vode. On ima ahatnu strukturu, svetle i tamne koncentriĉne pruge, mutno je providan. Kao i svi ahati smanjuje bolove, a ovaj specifiĉno u predelu seksualnih organa. Za vreme trudnoće ĉuva majku i plod i olakšava poroĊaj. Sardoniks je takoĊe kamen iz grupe kalcedona, ima smeĊe koncentriĉne pruge koje se smenjuju sa belim i crnim, a pozitivno utiĉe na nervni sistem i rad ţlezda. Rodonit je ruţiĉasti do smeĊe crveni sa tamnim, crnim mrljama, stakleno sjajan. On dobro utiĉe i na polne organe i na srce, disajne puteve i centralni nervni sistem. Psihi daje snagu da se prilagodi svakodnevnim promenama. Zovu ga i Kamen putnika i strplje nja, on unosi ljubav u sve naše aktivnosti. Postavlja se i na seksualnu (drugu) i srĉanu (ĉetvrtu) ĉakru, ĉisti se vodom, a puni na suncu. Vatreni opal je jarko narandţasto crven, voštanog sjaja, slabo providan. Posebno se preporuĉuje za krvotok, a ĉuva od virusa i bakterija. Naroĉito voli vodu, preko nje se ĉisti, a nakon toga od njega moţete praviti eliksir, ostavljajući ga tokom noći u ĉaši vode. Kako bismo pojaĉali i ubrzali delovanje kristala, a samim tim i naše uravnoteţenje i izleĉenje, dobro bi bi lo da i mi sa naše strane doprinesemo tom procesu, da ne budemo samo pasivni korisnici i oĉekujemo od kristala (ili neĉeg ili nekog) da to uradi umesto nas. Sa svoje strane ćemo procesu delovanja kristala „potpomoći” svesnim i aktivnim uĉešćem, već samim tim što smo svesni njihovog delovanja dok leţimo sa postavljenim kristalima, a potom i drugim tehnikama. Bilo bi dobro da po par minuta posvetimo svakom energetskom centru (ĉakri), od prve do sedme, i usmerimo se na delovanje odreĊenog kristala u toj oblasti, posmatrajući šta se dešava, prepuštajući se njegovim blagotvornim talasima prateći kako oni deluju na nas, na energetski centar, kako unose red, ravnoteţu, zdravlje i sve ono pozitivno što nam treba na tom nivou. Dalje pokušajmo da „vidimo” kako se te vibracije prenose na okolni deo tela, na sve organe i sisteme vezane za odgovarajući centar i kako teĉe isceliteljski proces. Sa svoje strane ovom procesu dodajte i svesnu kreativnu vizuelizaciju da se ovo dogaĊa („pogurajte” prosec izleĉenja), pa još pojaĉ ajte sve svojim aktivnim i usmerenim disanjem, tako što ćete disati iz predela tog energetskog centra, udišući i izdišući odgovarajuću boju svetlosti (u ovom sluĉaju za drugu ĉakru ide sjajna narandţasta svetlost). Uz sve ovo bi bilo dobro da oplemenite pr oces isceljenja i molitvom kao najvišem nivou pozitivnog usmerenja i kreativnih vibracija, tako ćete svojim centrima, celom telu i energetskom sistemu, odnosno sebi na svim nivoima uneti najplemenitije isceljujuće talase i pokrenuti proces izleĉenja do najdubljih nivoa. Preporuĉujemo vam molitvu „Molim Te Gospode Boţe za Milost Tvoju za Sve Ljude Ovog Sveta”. I ţelimo da uţivate u svom aktivnom preobraţaju i druţenju sa kristalima, ali i sa drugim tehnikama koje smo pomenuli i koje prate ceo proces! VEZA KRISTALA i NAŠEG TELA (ENERGETSKOG SISTEMA) Treća ĉakra i odgovarajući kristali Nakon osnovnih napomena o energetskim centrima i predstavljanja Prve i Druge ĉakre sa odgovarajućim kristalima tog nivoa, prelazimo na sledeći nivo. Viši nivo za jedan stepen na lestvici glavnih centara je Treća ĉakra, takozvani Pleksus solaris ili solarni pleksus, centar oplemenjene ţivotne energije, transformisane sirove seksualne energije podignute za jedan nivo više. Treći energetski centar vezujemo za solarni pleksus, k oji je glavni nervni splet za ceo organizam. On je rezervoar naše transformisane, proĉišćene ţivotne energije, gde vršimo njenu akumulaciju, da bismo je upotrebili za sve neophodne telesne i psihomentalne procese. Nalazi se u predelu trbuha, na kiĉmi, na polovini rastojanja izmeĊu pupka i grudne kosti. Ovo je najviši nivo fiziĉkog tela i vezan je za racionalno znanje i um. Vlada elementom vatre. Treća ĉakra je svetlosni centar ţute boje, sa primesama zlatne svetlosti. Trećoj ĉakri, pleksus solarisu, pripadaju svi ţuti kristali: topaz, citrin, ćilibar, tigrovo oko, jaspis, kalcit, pirit. Oni olakšavaju teškoće sa varenjem, regulišu bolesti jetre i ţuĉi, ţeluca, creva, bubrega. Deluju antidepresivno, oslobaĊaju od podsvesnih strahova, podstiĉu imunitet i metabolizam. Ţuta boja donosi ravnoteţu, naroĉito za nervni sistem. Kristali se polaţu na pleksus solaris, mogu se nositi na pojasu ili kao privezak i ogrlica. Kristali za treću ĉakru se stavljaju na stomak, na pola rastojanja od pupka do poĉetka grudne kosti, dok leţimo tokom terapije, ili se nose u dţepu ili kao privezak i ogrlica oko vrata. Kada su direktno na samoj ĉakri, odnosno na njenom prednjem aspektu, uticaj im je najsnaţniji i tada prenose svoje vibracije u energetski centar isceljujući, uravnoteţujući i aktivirajući ga, a odatle se prenose na ceo taj predeo i organe i sisteme vezane za treću ĉakru, pa

onda dalje i na celo telo. Produţeno delovanje i za ovaj, kao i za sve druge centre, postiţemo kada ih nosimo uz sebe i što ĉešće ih drţimo u šaci, „igrajući” se njim/a. Naime, pošto je šaka, odnosno naš dlan naš organizam u malom, tu je „preslikano” celo naše telo, onda mi drţanjem i okretanjem kristala u šaci stimulišemo i masiramo celo telo, a tako i njegovu energiju prenosimo na ceo sistem, odgovarajuće ĉakre, delove tela, organe. Trećem energetskom centru, solarnom pleksusu odgovara ţuto i zlatno kamenje (od kojih poneki ujedno moţe da se kombinuje i kod sedme ĉakre). Na nivou treće ĉakre moţemo upotrebiti u samoisceljivanju sledeće kristale: citrin, tigrovo oko, pirit, opal, kalcit, ćilibar, topaz, rutil kvarc. Citrin je zlatno ţuti kvarc, jako moćan, jer nosi u sebi mudrost i mir. Tamnije nijanse su bolje za treću ĉakru, dok su svetlije bolje za šestu – treće oko. On pomaţe u otvaranju mosta izmeĊu viših mentalnih i intuitivnih nivoa uma. Stimuliše kosmiĉku svest, podstiĉe volju i istrajnost. Jaĉa naš imuni sistem i poboljšava metabolizam. Ublaţava šećernu bolest, snaţi bubrege i creva. Ĉisti od otrova sistem za varenje i ţlezde. Otklanja pod svesne strahove, smiruje i deluje antidepresivno. Kao što vidite izuzetno je korisno imati ga u kući i upotrebljavati ga što ĉešće. Najbolje ga ĉistite pod vodom, a punite na suncu ili pored ametista i hematita. Tigrovo oko je braon ţute boje, sa koncentriĉnim prugama, svetlim i tamnijim, svileno sjajan. Pojaĉava ţivotnu energiju, smiruje i otklanja depresiju. Pomaţe kod problema sa jetrom, astmom i bronhitisom. Ublaţava nervna i psihiĉka oboljenja, unosi sigurnost u psihu, ravnoteţu u emocije, povećava hrabrost. Ĉisti se pod vodom, a puni na suncu ili pored gorskog kristala. Pirit je po boji sliĉan zlatu, sadrţi gvoţĊe i zato je tvrĊi od zlata. Gradi kockaste kristale, metalnog sjaja, neprovidne. On reguliše krv i ţuĉ, rad ţlezda, probavu, disanje. Psihu oslobaĊa blokada i strahova, unosi snagu i postojanost. Ne treba ga kvasiti, jer će izgubiti sjaj i snagu. Ĉistite ga mentalno ili uz pomoć hematita, punite ga na suncu ili pored gorskog kristala. Opal je kamen mleĉnog sjaja i najĉešće prelama svetlost u svim bojama. Ako je ţut, utiĉe na ţeludac i probavu, pomaţe kod anemije. Deluje antidepresivno, pomaţe kod stresa, jaĉa optimizam i podstiĉe duhovni razvoj. Izuzetno je vaţno, ako nosite opal da transformišete svoju negativnu energiju u pozitivnu, jer on apso rbuje negativno i posle to vraća onome ko ga nosi, suoĉava ga sa tamnom stranom vlastite liĉnosti. Za one koji na taj naĉin uĉe, pravi je izbor. Opal ĉesto ĉistite pod tekućom vodom, noću ga drţite u vodi. Punite ga pored gorskog kristala. Kalcit je proziran, voštano sjajan, moţe se javiti u svim duginim bojama. Ţuti jaĉa kosti, pomaţe zaceljivanju rana, unosi kalcijum u organizam i zato dobro deluje na zube, kosu i nokte. Smiruje psihu, olakšava san. Ĉisti se pod vodom, a puni preko noći pored gorskog kristala. Ćilibar je okamenjena smola ĉetinara, boje od svetlo ţute, providne, do tamno braon, neki put sa inkluzijama cvetova, lišća ili insekata. On zagreva, daje snagu sunca solarnom pleksusu, koji je naš rezervoar energije i svim okolnim organima: probavnom sistemu, ţlezdama, plućima. Ublaţava koţne bolesti i koštana oboljenja. Jaĉa mentalni nivo, pomaţe vidovitost. Ĉisti se pod vodom, a puni na blagom suncu. Topaz je vredan poludragi kamen, moţe biti providni, svetlo plavi, ruţiĉasti, ţuti i narandţasto mrki. Ţuti ili carski topaz nas svojim sjajem uĉi o nestvarnosti materije i veĉnosti duha. Pomaţe kod nervnih trauma, iscrpljenosti i mentalnog sloma. Jaĉa ceo organizam, krvotok, ţlezde, srce, nervni sistem. Ispunjava nas višom energetskom vibracijom, kreativnošću, jasnoćom uvida. Ĉisti se pod vodom, a puni pored gorskog kristala, ne na suncu. Rutil je providni sjajni kvarc koji sadrţi niti rutila, srebrne, zlatne i crvenkaste boje. Ove niti dodaju intenzitet delovanju kvarca i pojaĉavaju njegovu isceliteljsku moć. Ponekad prave divne šare koje nose snagu magnetnih polja Zemlje i zlatne Boţanske svetlosti, najkreativnije vibracije. On je upravo jedinstvo Neba i Zemlje, Materije i Duha, ţivotne snage i ĉistoće svetlosti. Ovaj sjajni dragulj nam daje sklad, potpunu fiziĉku regeneraciju i uzvišenost misli i osećanja. Rutil se koristi za treću i sedmu ĉakru. Postupajte sa njim isto kao i sa gorskim kristalom, poštujte ga i ĉuvajte. Ĉisti se isto kao i gorski kristal, pod tekućom vodom, a puni na suncu. Nije na odmet da se podsetimo i pojasnimo korišćenje kristala u najosnovnijem obliku. Napomenućemo samo glavne energetske centre i osnovno postavljanje kristala na njih a za sloţeniji nivo rada je već potrebno dublje teorijsko znanje i iskustvo u praktiĉnom radu, što već moţete saznati i proraditi u Školama koje ja drţim sa mojim suprugom Zlatkom Kalajdţićem u Ekološkom Centru „Zlatni Put” u Beogradu. Dakle, ukoliko ste sami sebi pacijent (a kasnije i drugima terapeut), potrebno je na poĉetku pripremiti prostor u kome radite terapiju ili sebe isceljujete (provetren, ĉist, miran, tih prostor gde vas neće uznemiravati, blagog osvetljenja i prijatnog mirisa, uz tihu opuštajuću muziku). Pre same terapije kristalima poţeljno je da se istuširate, lagano obuĉete i opustite svoje fiziĉko telo, pa smirite misli i emocije. Tek tada dolazi na red postavljanje kristala na njihova mesta. Ako još uz to znate i neku od tehnika samomasaţe, moţete i to primeniti pre same kristaloterapije, kao pripremu. Na kraju, dok leţite sa postavljenim kristalima, poţeljno je da proces podstaknete i sa vaše strane radeći pozitivne afirmacije za izleĉenje, molitve i vizuelizujete proces isceljenja. Kristale postavljate redom na taĉke na telu koje vam objašnjavam uz svaku grupu kristala i opis odgovarajućeg energetskog centra, poĉevši od prve do sedme ĉakre. Sa tako postavljenim kristalima leţite i mirujete upijajući njihove blagotvorne vibracije i isceljujuće talase. Ovaj proces, od trenutka kada ste ih sve postavili na taĉke na telu, traje od petnaest minuta do sat vremena. Nakon toga vi nastavljate dalje sa svojim „programom”, a kristale

podvrgavate procesu energetskog ĉišćenja i punjenja (o ĉemu smo govorili i dodatno objašnjavamo uz svaki kristal, ali ćemo se osnovnih naĉina opet podsetiti u nekom od narednih redova). ĈETVRTA ĈAKRA i ODGOVARAJUĆI KRISTALI U nekoliko prethodnih nastavaka smo govorili o osnovnom odabiru i postavljanju kristala, kao i o tehnikama ĉišćenja i povezivanja sa njima. Napomenimo ponovo da je neophodno voditi raĉuna o energetskoj ĉistoći kristala, a posebno o njihovom ĉišćenju i potom punjenju pozitivnom energijom nakon upotrebe u isceliteljske svrhe. Najbolje je da ih odmah nakon tretmana oĉistimo na jedan od datih naĉina (što ponaosob objašnjavam za svaki kristal), a u najvećoj meri ih neko vreme ostavimo pod tekućom vodom, što voli najveći broj kristala, a potom ostavimo da se malo napune energetski i regenerišu, što kod velikog broja znaĉi izlaganje sunĉevoj svetlosti. Do sada smo uz ovu opštu priĉu obradili i najosnovniju šemu kristala i rada sa njima na niţim energetskim centrima – prvoj, drugoj i trećoj ĉakri, koje su vezane za grublje nivoe i fiziĉko telo. Sada prelazimo na više nivoe, na nivoe koji nadilaze samo fiziĉki deo postojanja i otvaramo vrata drugih dimen zija postojanja – astralnog, mentalnog i duhovnog plana. Prvi u nizu tih viših dimenzija je astralni deo postojanja, a kod nas je Ĉetvrta ĉakra centar koji vibrira na tom nivou i koji je veza i prelaz na više vibracije. Ovaj centar se drugaĉije zove i Srĉana ĉakra. Ĉetvrti energetski centar se nalazi u kardijalnom pleksusu, na kiĉmi, u visini sredine grudne kosti. Vezujemo ga za srce, on je centar bezuslovne ljubavi, stvaralaĉke, univerzalne energije. Rekli smo da je vezan za astralni nivo, pa time i za snove. Potpunim otvaranjem ovog centra u stanju smo da kontrolišemo i usmeravamo svoju ţivotnu energiju, oslobodimo se vezanosti za materiju, odnosno ĉula. Na ovom nivou nastaje materijalizacija ljubavi i tu je centar kreativnog delovanja i bezuslovnog davanja. Njegov elemenat je vazduh, a boja je smaragdno zelena. Ĉetvrtom centru, srĉanoj ĉakri, odgovaraju svi zeleni i ruţiĉasti kristali. Zelenu svetlost nose u sebi: smaragd, malahit, ţad, hrizopraz, heliotrop, zeleni jaspis, aventurin, epidot, prazem, zeleni kalcit i turmalin. Roze zraĉe: ruţiĉasti kvarc, rodohrozit, rodonit, kuncit. Zelena je boja harmonije, kreativnosti, zdravlja, ljubavi i ona nam donosi unutrašnju ravnoteţu i delovanje, ispoljavanje ljubavi na najkreativniji naĉin, za dobrobit svih i cele prirode. Ovi kristali pomaţu kod srĉanih i disajnih problema i regulacije krvnog pritiska. Zeleni kamenovi smiruju nervnu napetost, oslobaĊaju ljubav u nama, daju nam podršku za stvaralaĉki rad. Ruţiĉasti unose neţnost, srdaĉnost i blagost u naše odnose i osećanja. Kristale ovog nivoa koristite u terapiji tako što ćete ih postavljati na grudi, taĉnije na sredinu grudne kosti dok leţite, ili ih imajte stalno uz sebe, i to što ĉešće i u rukama – upravo zato što su ruke organ srca. Moţete ih nositi i kao privezak ili ogrlicu. Smaragd (emerald) je providni zeleni beril, sjajni dragi kamen, izuzetno cenjen i u materijalnom i u ezoterijskom smislu, jer je simbol izobilja i bogatstva, regeneracije ţivota i sjajne kreativnosti. On emituje balansirajuće vibrac ije, donosi isceljenje i beskonaĉno strpljenje svima kojima je potreban psihomentalni sklad. Budi moćnu stvaralaĉku ljubav. Bistri oblici smaragda su dobri za meditaciju, inspiraciju i isceljivanje. Pomaţu kod epilepsije, šizofrenije, paranoje i psihoze. Tamniji i neprozirni ili neobraĊeni više se koriste za fiziĉke slabosti, kao što su srĉane smetnje, anemija, zapaljenski procesi, problemi sa kostima i mišićima. Zlato pojaĉava njegovo delovanje, ali ga nosite samog, jer drugo kamenje moţe da mu umanji snagu. Ĉistite ga pod tekućom vodom, a napunite preko noći na meseĉini. Malahit je neproziran kamen u svim nijansama zelene boje koja potiĉe od bakra i javlja se u koncentriĉnim slojevima, svilenog je sjaja. Unosi ravnoteţu, isceljujuću energiju ljubavi u naše telo, srce, psihu, dušu i celo biće. Na fiziĉkom planu ĉisti organe od negativne energije. Posebno je delotvoran kod reume, skleroze mišića, disajnih problema i metabolizma, srĉanih smetnji i pritiska. Pošto preuzima na sebe negativne vibracije, treba što ĉešće da ga ĉistimo, na deset minuta, naroĉito ako ga koristimo za ublaţavanje reumatskih bolova. Promenom boje i gubitkom sjaja pokazuje koliko je loše energije preuzeo na sebe, zato mu pomozite i stavite ga pod vodu, pa ga i mentalno oĉistite. Hematit ga ĉisti, pa ga stavite u istu posudu, a punite pored gorskog kristala. Ţad je najĉešće zeleni kamen, mada ga ima i u drugim bojama, stakleno sjajan, neprovidan. Simbolizuje mir i spokojstvo, neţan je i snaţan i suptilno uzdiţe svest. Konstantno emituje isceljujuću vibraciju harmonije. Deluje pozitivno kod problema sa jetrom, bubrezima i mokraćnim kanalima, kod reume, srĉanih smetnji i pritiska, reguliše metabolizam. Ako se zamuti ili dosta zagreje dok je na telu, treba ga odmah oĉistiti pod tekućom vodom. N apunite ga u posudi sa kristalĉićima ametista. Ne izlaţite ga direktno suncu. Hrizopraz je zeleni opal, voštanog sjaja, cenjen kao zaštitni kamen od loših uticaja, smiruje i balansira preterane emocije i neurotiĉno ponašanje. Dobro utiĉe na srce, otvarajući ga za višu, ĉistu i bezuslovnu ljubav. Pomaţe i razvoj više svesti. Ako pobeli stavite ga u posudu sa vodom, povratiće boju i moć. Povremeno ga treba izloţiti suncu. Aventurin je zeleni kvarc, sa srebrnim taĉkicama, providan i stakleno sjajan. Pomaţe kod reume, srĉanih i problema sa bubrezima i urogenitalnim sistemom, kod alergija i koţnih bolesti, jaĉa kosu. Unosi mir i vedrinu u psihu. Ĉisti se tekućom vodom i voli sunce. Amazonit, plavozeleni kristal sa belim talasastim prugama, staklenog sjaja, pojaĉava ţivotnu energiju i osveţava ceo organizam. Smiruje srĉane smetnje, ţivce, opušta mišiće, ublaţava jake migrene i glavobolje, omogućava miran san. Voli vodu i sunce.

Epidot (unakit) je ruţiĉasto zeleni kamen, neprovidan, staklenog sjaja. Unosi balans u naš organizam i naše ponašanje i delovanje. Reguliše kardiovaskularne i disajne smetnje. Ĉisti se tekućom vodom, a puni pored gorskog kristala. Prazem (smaragdni kamen) se nalazi u raznim nijansama zelene sa crnim prugama, staklenog sjaja. Veruje se da štiti od uroka i i crne magije. Smiruje srce i pritisak. Leĉi rane i opekotine. Umanjuje kratkovidost. Voli vodu i sunce. Zeleni kalcit je providan, voštanog sjaja, lekovito deluje na koţu i kosti, povoljno utiĉe na srĉane smetnje, unosi radost, srdaĉnost i ljubav u naše ţivote. Ĉisti se pod vodom, a puni preko noći pored gorskog kristala. Zeleni turmalin, kao jedan od turmalina, ima svu moć ovog sjajnog kamena, kroz koji energija snaţno struji, kako toplotna, magnetna i elektriĉna, tako i mentalna i kreativna. On posebno pozitivno utiĉe na nervni sistem, unoseći ravnoteţu i mudrost u našu psihu, sve organe tela i sve nivoe naše egzistencije. Daruje nam radost i harmoniju sa potencijalom za regeneraciju celokupnog bića, tela i duše. U prirodi se turmalin javlja u raznim bojama, ĉesto ima ĉitavu skalu boja. Hrizokola je zeleni neprovidni kamen, deluje smirujuće, oslobaĊa od stresa, ljutnje i mrţnje. Ublaţava reumatske teškoće. Ĉisti se pod vodom. Peridot (hrizolit) je providan, stakleno sjajan zeleni mineral koj i jaĉa imunitet i pomaţe rad srca, pluća i ţlezda. Podstiĉe pozitivne misli. Voli vodu i sunce. Ruţiĉasti turmalin – rubelit, takoĊe odgovara nivou srĉane ĉakre, kreativne ljubavi. On nam pomaţe da otvorimo srce i prvo pruţimo sami sebi poverenje i ljubav, a zatim je, proĉišćenu od konflikta i bola, damo celom svetu. Lubenica turmalin je zeleno ruţiĉast, sadrţi oba pola ljubavi, ţenski i muški, jin i jang, neţni i snaţni. Daje nam ravnoteţu i jedinstvo u suprotnosti. Turmalin se ĉisti pod tekućom vodom i puni na suncu, osim ruţiĉastog, koji se puni pored kvarca. Roze kvarc je jak srĉani iscelitelj, neţni tonovi bude osećanja prijateljstva i saradnje u ljubavi. Ukaţite mu poverenje i paţnju, uzvratiće vam jakim pozitivnim vibracijama. On unosi neţne vibracije ljubavi; štiti od štetnih zraĉenja, olakšava emotivne probleme; leĉi srce. Pomaţe kod slabosti organizma, umora, niskog pritiska, psihiĉkih bolesti. Neţne je providne roze boje. Na suncu bledi, a osveţava se pod tekućom vodom i pored ametista i gorskog kristala. Rodohrozit se pojavljuje od svetlijih do tamnijih nijansi ruţiĉaste, sa belim prugama, staklenog je sjaja. Dobar je provodnik energije i ubrzava integraciju fiziĉkih, emocionalnih i mentalnih aspekata liĉnosti. Budi u nama kreativnost, radost ţivljenja i sposobnost davanja drugima. Povoljno deluje na organe za varenje, reguliše šećer u krvi i cirkulaciju. Ĉistite ga pod vodom, a punite pored kvarca. Kuncit je sjajan, providan i ĉist, proĉišćava naše srce od svih naslaga boli, patnje i razoĉarenja, poput maĉa svetlosti i istine. OslobaĊa nas sebiĉnosti kako bi se otvorili za beskrajnu duhovnu ljubav. Ĉuva naše srce i krvotok. Javlja se i u drugim bojama, a srebro mu pojaĉava snagu. Ĉisti se pod tekućom vodom, a puni u mineralnoj vodi sa kamenĉićima kvarca. PETA ĈAKRA I ODGOVARAJUĆI KRISTALI Za istrajne i strpljive ljubitelje kristala, ţeljne novih informacija i spremne da pomognu sebi, a kasnije i drugome, polako napredujemo ka sve višim nivoima. Nastavljajući predstavljanje kristala i njihovu pr imenu, u lestvici vibracija i naših energetskih centara, nakon Ĉetvrte ĉakre, otvaramo sledeću višu dimenziju. Stigli smo do energetskog centra u predelu našeg grla, taĉnije korenu vrata. To je Peti energetski centar – Peta - Grlena Ĉakra, koja se nalazi kod tireoidne (štitne) ţlezde, i to je centar u kome se spajaju Ljubav i Spoznaja u beskonaĉnu Veru i ostvarenje ţivotnog smisla, Liĉnog Puta Ljubavi i Savršenstva. Jasne je svetloplave boje. Peta ĉakra se nalazi uz faringel i laringel pleksus, na kiĉmi, u visini vratne jamice. Centar je volje, vere i samopouzdanja. Predstavlja potpuno znanje o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, sposobnost egzistiranja bez hrane, besmrtnost i moć govora. Ova plava taĉka ujedinjuje Ljubav i Spoznaju, sve naše potencijale na putu beskonaĉnog razvoja. Uravnoteţenjem ovog centra i njegovim stimulisanjem jaĉamo našu volju i veru, istrajnost i snagu da ostvarimo sebe, Svoj Put Ljubavi i Savršenstva, da ispoljimo svu svoju kreativnost. Ukoliko nam Peta ĉakra pravilno funkcioniše onda snaţnom voljom i verom u sebe, Svoj Put i svoje potencijale, imamo snage da sve ideje, ţelje i ciljeve sprovedemo u delo, da ne ostanu samo pusti snovi. Kako vera i volja igraju kljuĉni momenat u našem ţivotu, kako bez njih nema zdravlja, napretka i pravilnog ţivljenja, i kako njima pokrećemo sve naše potencijale i nivoe, odatle vidite koliko je bitno da ovaj centar pravilno funkcioniše. Plava boja simboliše veru, zaštitu, proĉišćenje, samopouzdanje, poverenje, inspiraciju. Plavo kamenje unosi mir i spokoj, emocionalnu ravnoteţu, hladi, sniţava pritisak i temperaturu. Ovo sjajno kamenje nas štiti od štetnih zraĉenja, negativnih uticaja, ĉuva od oboljenja grla, pluća, aktivira naše kreativne potencijale, olakšava govor. Kristali koji podstiĉu protok energije u ovom centru i svim organima i funkcijama koji mu pripadaju su svetlo plave, plave i plavo zelene boje. To su: akvamarin, tirkiz, plavi safir i topaz, kalcedon, hrizokola, plavi kvarc – aventurin, kao i lapis lazuli i sodalit u svetlijim varijantama. Pošto regulišu rad tireoidne ţlezde, moţete ih nositi kao priveske i ogrlice oko vrata, ili ih postavljati u grlenu jamicu u toku seanse samoisceljenja.

Akvamarin je svetlo plavi providni beril, odliĉan za proĉišćenje i otvaranje grlene ĉakre. On našu volju oslobaĊa sebiĉnosti i uzdiţe na nivo boţanske, stvaralaĉke vere. Jaĉa nam samopouzdanje, pomaţe u oslobaĊanju od iluzija i viĊenju istine, kao i iznošenju iste putem reĉi. Dobro deluje na grlo, tireoidnu ţlezdu, sposobnost govora. UsklaĊuje naše emocije i misli sa ţivotnim zadatkom, pomaţe njegovom ostvarenju. Energetski ga ĉistimo mentalno i pod vodom, a punimo na suncu. Pošto je ovaj kamen priliĉno skup, moţemo ga u terapiji zameniti tirkizom. Tirkiz je neproziran, plavo zeleni kamen, od davnina po znat kao „donosilac sreće”, omiljen talisman u svim kulturama. Ima jaku isceljujuću vibraciju, smiruje sve vrste zapaljenja. Upija strahove, usporava vibraciju našeg energetskog polja, štiti i ĉisti auru. Povoljno deluje kod depresije, tuge i šokantnih stanja. Jaĉa imunitet i usklaĊuje rad svih organa u telu. Podstiĉe psihiĉku snagu i sigurnost. Apsorbuje negativno od osobe koja ga nosi i tada moţe posvetliti i pozeleneti. Redovno ga treba ĉistiti mentalno i pored gorskog kristala i komadića bakra. Ne treba ga izlagati suncu. Srebro i bakar jaĉaju njegov pozitivan uticaj. Plavi safir je svetlo plavi i providan dragi kamen boje razliĉka, visoke frekvencije koja produhovljuje, proĉišćava i isceljuje. Ujedinjuje telo, duh i dušu, odnosno sve nivoe našeg postojanja (fiziĉki, emotivni, mentalni i duhovni). Safir ĉisti grlo koje je kapija ka duhovnom nivou, budi našu veru, samouvaţavanje i poverenje u sopstvenu boţansku prirodu. On proĉišćava naše misli, emocije i reĉi, transformiše ih na viši nivo samosvesti. Pojaĉava koncentraciju i smiruje. Ublaţava koţne probleme i reumu, bolesti oka i uha, sinusa, jaĉa kosu i nokte. Ĉisti se pod tekućom vodom, a puni na suncu. Svetlo plavi topaz je dragi kamen izuzetnog sjaja, koji rashlaĊuje, smiruje i inspiriše za vrhunsko stvaralaštvo i duhovni razvoj. Snaţi celi organizam, srce, ţlezde, krvotok i limfu, stabiliše nervni sistem. Koristan je u leĉenju astme i koţnih bolesti. Ĉistite ga i punite uz pomoć gorskih kristala. Pošto topazi i safiri, kao i korundi – rubin, smaragd i akvamarin, spadaju u skupo drago kamenje, njih moţete zameniti jeftinijim, ali ne manje vrednim u kristaloterapiji, kvarcnim i drugim kristalima u odgovarajućoj boji. Jedan od njih je plavi kalcedon. On je svetlo plavi kamen sa svetlijim i tamnijim koncent riĉnim prugama, svilenosjajan. Izuzetno smiruje nervni sistem i sve tegobe vezane za grlo i disanje, kao i psihiĉke smetnje poput nesanice, nervoze i apatije, i jedan je od osnovnih kamenova za Petu ĉakru u kristaloterapiji. Ĉisti ga voda, a puni se pored ametista ili na suncu. Hrizokola je neprovidan kamen plavo zelenih polja, odliĉan pomagaĉ za sve probleme koštanog sistema. Ovaj kamen uz to aktivira jetru, ţuĉ i bubrege. Na polju psihe smiruje burna osećanja, ljutnju i bes, oslobaĊa od stresa. Ĉisti se pod mlakom tekućom vodom, ili u posudi sa hematitom. Regeneriše se na ploĉici bakra. Plavi aventurin je providni plaviĉasti kvarc, koji nam pomaţe kod prehlade, gripa i smetnji sa grlom. Uz to smiruje psihu. Ĉistimo ga pod vodom, a punimo pored gorskog kris tala. Plavo kamenje ako je tamnije odgovara ĉeonom centru ili ĉakri „treće oko” (o kome će biti govora u narednom tekstu), a svetlije varijante istog odgovaraju Petoj ĉakri. Najpoznatiji od tih koji mogu da se koriste i za jedan i drugi centar su: lapis lazuli i sodalit koji u svetlijoj varijanti stimulišu štitnu ţlezdu i našu veru i volju. Lapis lazuli je plavi kamen, neprovidan, sa belim poljima i piritnim inkrustacijama – zlatnim taĉkicama, poput svemira posutog zvezdama. U starim kulturama je poštovan kao sveti kamen bogova ili muški kamen, jer podstiĉe hrabrost, samouvaţavanje i višu volju. Simboliše beskonaĉnost vasione, apsolutnu svetlost, snagu i sjaj uma – misli. Uĉvršćuje visoki idealizam univerzalnog znanja i ljubavi. Deluje isceljujuće na telo i psihu, opušta i smiruje sve napetosti, bolove i grĉeve, sniţava pritisak. Štiti nas od negativne energije koja deluje od spolja, bilo da su zraĉenja iz svemira, tehniĉkih ureĊaja, iz zemlje ili nama upućene negativne misli i osećanja. Brzo se energetski zaprlja, pa ga treba što ĉešće mentalno ĉistiti, ili pored kamenĉića hematita i gorskog kristala. Sodalit je plavi sa belim poljima, neprovidan. Pomaţe pri balansiranju ţlezda sa unutrašnjim luĉenjem, aktivira metabolizam, insulin, sniţava pritisak. Pojaĉava vidovitost, razvija logiĉko mišljenje, samopouzdanje i hrabrost. Ako gubi boju ili se zamuti treba ga duţe ostaviti u vodi zajedno sa gorskim kristalom. ŠESTA ĈAKRA i ODGOVARAJUĆI KRISTALI U našem „kristalnom” druţenju stigli smo do veoma visokih vibracija koje nam otvaraju više dimenzije postojanja, svetove vizija, ideja, kreativne vizuelizacije… Tako doĊosmo i do viših mentalnih nivoa našeg energetskog sistema, do Šeste Ĉakre. Ovaj centar je poznat još i kao naše duhovno, unutrašnje oko – „Treće Oko”. Šesta ĉakra se nalazi u kaverninom pleksusu, u centru glave, na vrhu moţdanog stabla, kod epifize. To je viši mentalni nivo i komandni je centar za vidovitost i spoznaju, univerzalno znanje. Otvaranjem ovog centra, njegovim „ĉišćenjem” i uravnoteţenjem dolazimo do vidovitosti, do potpunog Znanja, spoznaje svog Puta. Boja šeste ĉakre ide od indigo do ljubiĉaste. Šesti centar, treće oko, se slaţe sa kamenjem tamno plave i ljubiĉaste boje i odgovaraju mu sledeći kristali, kao plavi: lapis lazuli, sodalit, azurit, indigo safir, sokolovo oko, a kao ljubiĉasti: ametist, sugilit, lepidolit, fluorit, ĉaroit. Ono podstiĉe naše mentalne sposobnosti, vidovitost, psihiĉku stabilnost, samoostvarenje. Indigo i ljubiĉasta boja predstavljaju most izmeĊu konaĉnog i beskonaĉnog, bude u nama univerzalno znanje, mudrost. Kamenje na ovom nivou nam pomaţe kod glavobolja, bolesti oĉiju, epilepsije, zubobolje, rasejanosti, straha od smrti, nesanice i svih mentalnih poremećaja. Ovi divni kristali nas smiruju, opuštaju, uvode u meditaciju, pomaţu nam

da proširimo svoju svest i jasnoviĊenje. Polaţu se na treće oko, izmeĊu obrva, dok leţimo, ili se nose u obliku nakita. Mogu se postavljati u prostor ako su veći komadi, najbolje u prostor za odmor, san ili umni rad. Tamnije plavo kamenje odgovara ĉeonom centru ili ĉakri „treće oko”. Najpoznatiji su: lapis lazuli i sodalit (koje smo pomenuli u svetlijoj varijanti kao kristale za Petu ĉakru), kao i azurit i indigo safir. Oni prosvetljuju naš um, unose razumevanje i otvaraju nas za viĊenje viših dimenzija postojanja. Lapis lazuli je plavi kamen, neprovidan, sa poljima tamnije i svetlije plave boje, belim poljima i piritnim inkrustacijama – zlatnim taĉkicama, poput svemira posutog zvezdama. U starim kulturama je poštovan kao sveti kamen bogova ili muški kamen, jer podstiĉe hrabrost, samouvaţavanje i višu volju. Simboliše beskonaĉnost vasione, apsolutnu svetlost, snagu i sjaj uma – misli. Uĉvršćuje visoki idealizam univerzalnog znanja i ljubavi. Deluje isceljujuće na telo i psihu, opušta i smiruje sve napetosti, bolove i grĉeve, sniţava pritisak. Štiti nas od negativne energije koja deluje od spolja, bilo da su zraĉenja iz svemira, tehniĉkih ureĊaja, iz zemlje ili nama upućene negativne misli i osećanja. Brzo se energetski zaprlja, pa ga treba što ĉešće mentalno ĉistiti, ili pored kamenĉića hematita i gorskog kristala. Moţe se ĉistiti i ĉistom vodom, bez soli, a puniti i na suncu. Sodalit koji odgovara šestoj ĉakri je tamno plavi sa belim poljima, neprovidan. Pomaţe pri balansiranju ţlezda sa unutrašnjim luĉenjem, aktivira metabolizam, insulin, sniţava pritisak. Pojaĉava vidovitost, razvija logiĉko mišljenje, samopouzdanje i hrabrost. Ako gubi boju ili se zamuti treba ga duţe ostaviti u vodi zajedno sa gorskim kristalom. Moţe se energetski puniti na suncu. Azurit je kristalni dragulj, tamno plave boje sa purpurnim poljima, stakleno zrnasto sjajan, neprovidan. Simbol je unutrašnjeg znanja i mudrosti. Pojaĉava koncentraciju, podstiĉe dobre misli, intuiciju i vidovitost. Moţete ga drţati na radnom stolu (kao veći komad) ili nositi kao privezak ili ogrlicu. Njegov ogroman potencijal nam pomaţe da otkljuĉamo nebesku kapiju i shvatimo sveobuhvatnost i raznolikost postojanja. Otvara nas za kosmiĉku svest i poimanje univerzalne istine. Koristi se neob raĊen, ĉisti se u morskoj soli, bez vode, a na suncu moţe biti do pola sata. Indigo safir je vredan i skup kamen, izuzetno delotvoran u tretmanu mentalnih poremećaja, jer moţe da iskljuĉi negativne elemente iz uma i izgradi uzvišene. Ovaj sjajni kristal nas uĉi da razlikujemo iluziju od znanja. On pomaţe da jasnije vidimo svetlost istine i dosegnemo univerzalnu spoznaju. Ĉistite ga mentalno i pod vodom. Sokolovo oko je svileno sjajan kamen prugastih plavo crnih polja. Odliĉan je pomagaĉ kod svih problema vezanih za glavu, a naroĉito oĉi. Omogućava bolje viĊenje, i fiziĉko i psihiĉko. Uz to štiti od štetnog tehniĉkog zraĉenja. Ĉistite ga pod tekućom vodom, a zatim u suvoj posudi pored hematita i nakon toga ga stavite da se regeneriše uz gorski kristal. Ljubiĉasto kamenje, rekli smo, takoĊe pripada „duhovnom oku”, odnosno centru za viĊenje, unutrašnju spoznaju. Njemu korespondiraju: ametist, lepidolit, fluorit, ĉaroit, sugilit. Ametist je kvarc, boja mu prelazi od providne bele u korenu, do tamno ljubiĉas te na vrhu krunice. On deluje na više nivoa, od fiziĉkog do duhovnog, na najniţem smiruje agresiju i za tu svrhu se nosi na pleksus solarisu. Ĉisti nam auru, uravnoteţuje energiju, proĉišćava snove, oslobaĊa nas ljutnje i besa, straha i uznemirenosti. Pomaţe nam da transformišemo negativne misli i emocije u univerzalnu ljubav i znanje. Odliĉna je podrška svim mentalnim procesima, inspiraciji, intuitivnom uvidu, meditaciji. Umanjuje bolove na svim nivoima, posebno one koji su vezani za predeo glave. Postavite ga izmeĊu obrva, masirajte sa njim glavu ili ga noću stavite pod jastuk. Ametist pomaţe prelazak na drugu dimenziju u trenucima smrti. Vredan je i koristan kristal, upućuje nas na vrednosti novog zlatnog doba saradnje u ljubavi i znanju. Obavezno ga sebi priuštite, jer nije skup, a višestruko je blagotvoran. Ĉistite ga pod vodom, nemojte ga izlagati suncu. Lepidolit je ljubiĉasto zeleni, neprovidni, stakleno sjajan kamen, koji pomaţe kod stresa i napetosti, jaĉa naš nervni sistem. Nosite ga oko vrata, postavljajte izmeĊu obrva, ĉistite ga u morskoj vodi, a stavite na sunce desetak minuta. Fluorit je providno svetlo zeleni, sa violetnim poljima, stakleno sjajan. Zovu ga „kamen genija”, duboko deluje na sve ĉakre, posebno ĉeonu – „treće oko” stimulišući unutrašnje viĊenje. On pomaţe centriranje svih ĉakri, koncentraciju i uĉenje. Podstiĉe mentalni rad, otklanja strah od ispita. Leĉi starosnu senilnost, glavobolje, grip, astmu. Fluorit je snaţan katalizator našeg unutrašnjeg preobraţaja, uĉi nas da mudrost dol azi iz harmonije, koja je proizvod kontemplacije, ova proizlazi iz mira, a unutrašnji mir vodi ka unutrašnjoj svetlosti, potpunoj sreći i ispunjenju. Ĉistimo ga u vodi, a punimo na suncu. Ĉaroit je ljubiĉasti, sa tamnim i svetlim poljima, od ruţiĉaste do v iolet, neprovidan, stakleno sjajan. Nije pogodan za meditaciju jer je šaren. Nosite ga kao privezak ili stavljajte na ĉelo. On unosi stabilnost u neurovegetativni sistem i pojaĉava imunitet. Štiti od štetnog zraĉenja. Treba ga ĉistiti pod vodom i što više puniti na suncu. Sugilit je crveno ljubiĉast do tamno lavanda, sa crnim poljima, neprovidan i masno sjajan. Jedan je od najjaĉih lekovitih minerala. Pošto je skoro izašao na površinu on pripada novom dobu i suzbija bolesti uzrokovane savremenim stresnim naĉinom ţivota: srĉane, nervne, mentalne, auto imune. On jaĉa vid, sluh, govor, ĉisti unutrašnje organe, pomaţe kod raka i side. Poboljšava imunitet, smiruje i opušta. Izuzetno je cenjen i skup. Moţete ga koristiti kao nakit ili polagati na ĉelo i drţati u ruci. Veoma je moćan, teško ćete iscrpiti njegovu snagu. Ipak ga ĉistite povremeno u posudi sa kamenĉićima hematita, a punite pored kamenĉića gorskog kristala.

SEDMA ĈAKRA i ODGOVARAJUĆI KRISTALI Idući u nizu energetskih centara, nakon Šeste, jeste Sedma Ĉakra, najviši energetski centar na nivou fiziĉkog tela, centar koji nas otvara ka višim dimenzijama, dimenzijama beskonaĉnog prostora i vremena. Neophodno je da u toku svog razvoja, a posebno u ovim trenucima velikih promena na svim nivoima i nailaska ere vodolije, shvatimo da fiziĉki nivo postojanja ne samo da nije jedini, nego je i najmanji deo sveukupnog ţivota, i da mi moramo da se otvorimo za više dimenzije, pojmimo sveukupnost i jedinstvo ţivota, pojmimo da smo mi beskonaĉni, da na svojim najvišim dimenzijama prevazilazimo vreme i prostor. Samo tako moţemo da napredujemo dalje, da se duhovno razvijamo i ostvarujemo, da pratimo tok ţivota. Pripremajući i proĉišćavajući se na svim nivoima, od najniţe, prve ĉakre, pa idući na gore, prirodno je da otv orimo i svoj sedmi energetski centar do maksimuma, pa potom i da nastavimo dalje sa razvojem. Razvoj i duhovni rast nemaju kraja, mi se razvijamo i dalje, to je prirodan proces koji traje, beskonaĉan je i nastavlja se i na još višim dimenzijama, iznad granica fiziĉkog postojanja. Sedma ĉakra je na vrhu glave – na temenu i predstavlja centar za otvaranje za više dimenzije i spajanje svih nivoa postojanja i potpuno osloboĊenje od svih uslovljenosti vremena i prostora. Boja joj je blještavo bela sa zlatnim primesama. Sedma, krunska ĉakra je centar višeg nivoa naše svesti. To je nivo doţivljavanja beskonaĉnosti postojanja i neograniĉenosti sopstvene svesti. Boja joj je, rekli smo, blještavobela sa zlatnim, pa i sa mogućim tragovima ljubiĉaste. Ljubiĉasta je najviša vibracija u spektru boja i prelazi u belu, a bela svetlost sadrţi sve boje i univerzalna je. Ovom nivou odgovara belo kamenje, kao i providno: gorski kristal, ametist, fluorit, beril, ĉaroit, dijamant, houlit, biseri, a delimiĉno se koriste i ljubiĉasti kristali. Kristali na ovom nivou nas psihiĉki uravnoteţuju, otvaraju vrata percepcije, omogućavaju iskustva više svesti i jedinstva sa kosmosom, i doţivljavanje transcedentalne, ĉiste ljubavi. Njihov sjaj, lepota i vrhunska vibracija uvode nas u svet svetlosti, mira i harmonije u sebi i oko sebe. Nosite ih uz sebe ili postavljajte na glavu ili iznad kada leţite i opuštate se. Uz njih ćete se osećati bolje, lepše, srećnije, potpuno ispunjeni pozitivnom energijom. Ljubiĉasto kamenje se manje koristi za sedmu ĉakru i njega smo obradili u prošlom tekstu, kada je bilo reĉi o šestoj ĉakri, kojoj ono više odgovara, tako da ga sada nećemo posebno pominjati. Prelazimo na belo i providno kamenje, na prave predstavnike sedme ĉakre. Za krunski centar, odnosno temenu – sedmu ĉakru, vezan je gorski kristal – providni kvarc i ostali providni kristali i dijamant. Oni predstavljaju univerzalnu svetlost, osloboĊenje i osvešćenje. Pomaţu uspostavljanju potpune ravnoteţe u sebi i sa okolinom i spajanje sa Univerzumom, konaĉno osloboĊenje od materije i svih uslovljenosti odreĊenih prostorom i vremenom. O providnom gorskom kristalu i njegovoj vrhunskoj vibraciji, kao i univerzalnoj nameni, već smo govorili, tako da ćemo sada ponoviti samo najosnovnije, a više ćemo se sada po zabaviti njegovim varijetetima u koje spadaju: rutil kvarc, mleĉni i turmalin kvarc. Gorski kristal, kvarc je providni kristal kvarca i on je univerzalan kamen za energetsko ĉišćenje, uravnoteţenje i punjenje svih nivoa, od fiziĉkog prostora u kome boravimo, preko našeg fiziĉkog tela, svih organa, do emotivnog i mentalnog nivoa. Otklanja blokade, pretvara negativnu energiju u pozitivnu, jaĉa celi organizam. Pojaĉava dejstvo svih ostalih kristala. Nosi u sebi belu svetlost, odnosno propušta sve boje duge kada je providan, ĉist i blistavo sjajan. Kada se energetski zaprlja ĉistite ga tekućom vodom ili ga ostavite da neko vreme bude u posudi u vodi. Sunce mu vraća snagu. Moţe biti u prirodnom, neobraĊenom obliku (prirodni špicevi ili skupine više njih – druze) ili obraĊen (oblutci, nakit, prostorni oblici – kugla, piramida…). Rutil je providni sjajni kvarc koji sadrţi niti rutila, srebrne, zlatne i crvenkaste boje. Ove niti dodaju intenzitet delovanju kvarca i pojaĉavaju njegovu isceliteljsku moć. Ponekad prave divne šare koje nose snagu magnetnih polja Zemlje i zlatne Boţanske svetlosti, najkreativnije vibracije. On je upravo jedinstvo Neba i Zemlje, Materije i Duha, ţivotne snage i ĉistoće svetlosti. Ovaj sjajni dragulj nam daje sklad, potpunu fiziĉku regeneraciju i uzvišenost misli i osećanja. Postupajte sa njim isto kao i sa gorskim kristalom, poštujte ga i ĉuvajte. Mleĉni kvarc je delimiĉno providan, bele boje, ĉist i sjajan. Aktivira probavne organe, reguliše holesterol i ĉisti organizam od viška masnoća. Pospešuje duhovnost, povezuje telo s dušom i univerzalnim duhom. Podstiĉe dobro raspoloţenje, pozitivna osećanja i misli, nevinost. Povezuje sve naše nivoe: materijalni, emotivni, mentalni i duhovni, unosi ravnoteţu. Energetski se ĉisti u slanoj vodi ili tekućom vodom, a puni na sunĉevoj svetlosti ili u posudi sa sitnim gorskim kristalima. Turmalin kvarc je bistri bezbojni kristal sa crnim iglicama turmalina, koji udvostruĉava njegovu snagu. Predstavlja polaritet svetlosti i tame, aktivnog i pasivnog u nama, jedinstvo suprotnosti. Pomaţe nam da shvatimo sebe i svet u kome ţivimo, okrenemo se svetlosti i preobraţavamo negativne elemente u sebi, destruktivne misli i osećanja u apsolutno kreativne. Kao i svi kristali omogućava nam samospoznaju uspostavljanjem veze sa ĉistom svetlošću u sebi i oko sebe. Ĉisti se pod vodom i voli sunce. Topaz beli je providan, sjajan kristal koji jaĉa ceo naš energetski sistem, poboljšava rad srca, ţlezda sa unutrašnjim luĉenjem, krvotok, ţivce, ĉisti organe i tkiva od negativne energije, podstiĉe dobro raspoloţenje. Energetski ga odrţavaju voda i sunce.

Beril je providan dragulj. Obojene smo već pominjali: svetlo plavi (akvamarin), zeleni (smaragd), ţuti (zlatni i zelenkasti heliodor), ruţiĉasti (morganit). Providni sluţi za otvaranje ĉakri, prodire duboko u auru, ĉisti je od energetskih naslaga i prosvetljava. Još je snaţniji u kombinaciji sa obojenim berilima. Dijamant je najviša manifestacija blještave bele svetlosti u materiji, car meĊu kristalima, simbol snage, bistrine, ĉistoće, prosvetljenosti. Redak je i skup, jer se teško nalazi. Zbog ovoga se u kristaloterapiji zamenjuje gorskim kristalom koji ima sliĉne osobine. Dijamant je najmoćniji, najsjajniji i najprodorniji kamen, tvrd i oštar, brzo i lako seĉe sve što se naĊe na putu svetlosti i ne uklapa se u njenu najvišu vibraciju. Simboliše vrhunsku transformaciju, jer nastaje iz uglja – kao crnog i poroznog, i pod dejstvom temperature i pritiska se pretvara u najlepši dragulj – svetao, blistav, kompaktan i ĉvrst. Nauĉite preobraţaj od dijamanta, postanite tako sjajni, bistri i nedodirljivi za sve uticaje. Njegova briljantnost, reflektovanje svetlosti sa svih strana, ĉini da sija kao malo sunce, kao izvor sjaja i najĉistije energije. Ljudi koji su spoznali svoje jedinstvo u svetlos ti, ljubavi i Znanju, sijaju nepodeljenom ĉistoćom, zlatnim zracima univerzalne istine. Oni su oĉistili i izbrusili sopstveni dijamant i iznedrili ga napolje da sluţi svima kao putokaz ka Svetlosti, ka Putu Ljubavi i Savršenstva. PronaĊite svoj Kamen Mudro sti, probudite ga u sebi, osvetlite svoju unutrašnjost, pa ga dajte ĉitavom svetu da bude još jedna Zlatna Iskra u beskraju Svemira.

ODABIR i POSTAVLJANjE KRISTALA TERAPIJA Nakon uvodnih tekstova o osnovama kristaloterapije i objašnjenjima potrebnim za razumevanje ovog procesa sledili su opisi našeg energetskog sistema i glavnih energetskih taĉaka, a paralelno sa tim i grupe odgovarajućih kristala. Uz dodatne neophodne informacije o svim koracima kristaloterapije i druţenja sa svetom prelepog „kamenja”, da podsetimo, od odabira, nabavke, druţenja, ĉišćenja i najosnovnijeg korišćenja kristala, stigli smo do momenta kada je neophodno zaokruţiti i pojasniti jedan osnovni terapijski proces, sa svim njegovim koracima. Osim tog osnovnog postupka, naravno, postoji i niz kombinacija, što je već viši stepen rada sa kristalima i prevazilazi nivo ovih tekstova. O tome ćemo samo par reĉi, a oni koji su ţeljni uĉenja i rada mogu da kroz dalje druţenje sa nama u Ekološkom Centru Zlatni Put prošire svoje znanje i uĊu dublje u svet kristala i terapeutskih metoda uopšte. Kristali se koriste, kao što smo već pominjali, i za „ĉišćenje” i oplemenjivanje prostora, ali ćemo o tome u narednom tekstu. Da biste mogli da sebi uradite osnovni tretman kristaloterapije, neophodno je da nabavite bar jedan komplet kristala za sebe, minimum sedam komada odgovarajućih za sedam glavnih energetskih centara (ĉakri), ili sedam univerzalnih – gorskih kristala. Za ozbiljniji rad neophodno je da imate po više razliĉitih komada za svaki centar i li nivo, od onih koje smo pominjali, ili ĉak i da imate i više komada od svake vrste. Ovo je neophodno ukoliko mislite da i nekom drugom pomognete kristaloterapijom jer vam u tom sluĉaju treba više kompleta u razliĉitim meĊusobnim kombinacijama. Više kompleta morate imati u tom sluĉaju i zbog neophodnosti ĉišćenja jer posle jedne seanse kristali idu na ĉišćenje, a ako odmah nakon jednog pacijenta sledi drugi (bili to vaši ukućani ili se profesionalno time bavite), onda ne moţete koristiti isti komplet dvaput uzastopce a da ga ne oĉistite energetski nakon upotrebe. Ako sami sebe tretirate potrebno je da pre postavljanja kristala pripremite i prostor i kristale i sebe. Isto vaţi i kad pomaţete drugima, prostor, kristali i pacijent se moraju pripremiti za seansu, a u ovom sluĉaju i terapeut. Nakon završene terapije sledi i energetsko ĉišćenje i punjenje prostora, pribora, kao i terapeuta. Bilo da je u pitanju prostor za liĉnu i porodiĉnu relaksaciju ili radni prostor za terapije pre seanse ga treba provetriti, energetski oĉistiti i napuniti pozitivnom energijom. To podrazumeva da pripremite atmosferu za isceljenje, obogaćujući prostor prijatnim mirisima, laganom smirujućom muzikom, blagim osvetljenjem, najbolje prirodnim sunĉevim, propuštenim kroz zavese pastelnih boja, ili toplim veštaĉkim, a nikako jakim neonskim. Tokom terapije obezbedite mir i neometan proces isceljivanja bez priliva agresivnih zvukova ili kretnji, buke, govora, zvonjave telefona… Kristali koji će se koristiti tokom terapije moraju biti energetski ĉisti, što vaţi uopšte za njih, uvek ih treba odrţavati u aktivnom pozitivnom stanju. Nikada ne propuštajte da ih oĉistite posle rada ili nošenja uz sebe, a i ako ih ne koristite ĉesto obavezno je njihovo ĉišćenje u odreĊenim periodima i na odreĊeni naĉin, što zavisi od vrste, a o ĉemu smo već govorili. Ako već ne znate taĉno koliko ĉesto, onda ih bar jednom nedeljno energetski oslobodite nepotrebnih vibracija koje oni pokupe iz prostora gde su smešteni. Ako ih ne odrţavate, ne brinete o njima i ne pruţate im neophodnu paţnju i ljubav, ne oĉekujte onda od njih puno, moţe se desiti da tako „zaprljani” – energetski opterećeni, ne mogu da vam pomognu, pa ĉak i da potpuno stradaju, izgube energiju, sjaj, nekad puknu ili nestanu… To je njihov odgovor na nebrigu i opterećenje lošim vibracijama iz najbliţe okoline, od ljudi i prostornog okruţenja. Više puta smo govorili kroz naše tekstove i druţenje, ali da i sada podsetimo – Duhovnost je naš kreativan odnos prema svemu i svakom, u svemu što mislimo, govorimo, osećamo i ĉinimo, uvek, u svakom trenutku ţivota, kroz ljubav i svest kojom je dajemo. Dakle, da li su u pitanju kristali, hrana, naša porodica, posao, najbliţe okruţenje, drugi ljudi, priroda, sve jedno je, ili smo kreativni ili ne, ili pruţamo odgovarajući odnos ili ne. Pa tako brinite i o svojim kristalima ako ţelite da vaše druţenje bude u najboljem mogućem odnosu. Pre samog postavljanja kristala neophodno je da se i vi pripremite (ako ste sami sebi pacijent), kao i vaš pacijent kada stignete do faze da pomaţete i drugima. Moţete da se istuširate, lagano obuĉete, pa onda neko vreme posvetite sopstvenoj relaksaciji i energizaciji. Krenite od veţbi istezanja, nastavite sa samomasaţom, a nakon toga se smirite i duboko sporo dišite uz vizuelizaciju protoka svetlosti kroz svoje telo, prvo blještavobele, a zatim plave, pa

zlatne, koje vas energetski ĉiste i ispunjavaju najkreativnijom energijom. Uz vizuelizaciju se molite za Boţiju milost, mir i zdravlje, kako biste se potpuno opustili i smirili, „otvorili” za isceljujuće delovanje kristala. Lezite na ravnu podlogu (prostirka na podu, tvrĊi krevet, bez jastuka za glavu) i onda postavite kristale. Kristale izaberite iz svoje kolekcije koju ste već obezbedili za sopstveno leĉenje i uspostavili odgovarajući kontakt, povezujući se sa njima na opisane naĉine putem energetskog ĉišćenja, punjenja i prihvatanja njihovih isceljujućih vibracija. Za poĉetak moţete se povezivati pojedinaĉno sa svakim kristalom, stavljajući ga prvo na dlan, pa na srce i ĉelo, kako bi osetili emotivnu i mentalnu vezu, a zatim na osnovu njegove boje, providnosti, strukture, šare i ostalih karakteristika, već opisanih u prethodnim napisima, odredite mu mesto na telu. Najvaţnije je, pored svih preporuka i uputstava o korišćenju kristala da se sami što dublje poveţete sa njima i intuitivno osetite šta oni vama daju, kakav je vaš liĉni uzajamni odnos i na osnovu sopstvenog iskustva odredite koji kamen za koju namenu vama moţe da posluţi. Izuzetno je bitno da kod rada sa kristalima budete odgovorni i prema sebi, njima i drugim ljudima i da dobro prouĉite literaturu, a zatim krenete u otkrivanje samo svog odnosa sa kristalima. Birajte ih polako, s mirom i ljubavlju, sa svešću o njihovoj vrhunskoj svetlosnoj vibraciji, stabilnosti i pomoći koju mogu da nam pruţe u isceljivanju kako fiziĉkog tela, tako i u oslobaĊanju psihomentalnih blokada i energetskom razvoju. Poveţite se prvo sa gorskim kristalom, pa onda sa ostalima, jer će vas gorski kristal, kada se intenzivno poveţete sa njim na svim nivoima, uvesti u odnos sa svim drugim kristalima. Već sam naglasila njegovu univerzalnost i bliskost sa našim energetskim poljem, kao i moć da pojaĉa dejstvo svih ostalih minerala. MeĊu svojim lepim uglaĉanim oblucima, koji se najĉešće koriste za terapiju, svesno odaberite odgovarajuće kamenĉiće, osećajući koji vam treba u tom trenutku u zavisnosti od vašeg psihomentalnog i fiziĉkog stanja, problema koje imate i ţelite da rešite, stanja koje ţelite da postignete. Opuštanje je na prvom mestu i svakom je potrebno, pa je ono prva faza svake terapije, a zatim sledi energetsko ĉišćenje, oslobaĊanje od negativnih vibracija. Izaberite sedam kristala koje ćete postaviti na odgovarajuće taĉke glavnih energetskih centara (ĉakri) na površini fiziĉkog tela, kako biste izveli tretman ĉišćenja ĉakri, a preko njih i organa sa kojima su povezani, ţlezda, ĉula, kao i energetskih tokova u telu putem meridijana. Ne morate sve to znati, da biste se energetski proĉistili, otvorili i aktivirali centre i meridijane , ispunili energijom, leĉili i uravnoteţili ĉakre, a time i ceo energetski sistem, ukljuĉujući sve nivoe, od duhovnog, pa preko mentalnog i astralnog, sve do fiziĉkog tela. Polako osvajajte znanje, upoznajte svoje telo, kako fiziĉko, tako i ostale nivoe, na tom putu veliku pomoć će vam pruţiti kristali kao nosioci univerzalnog znanja, pohranjenog u njihovoj kristalnoj rešetki. Kako ih budete upoznavali i povezivali se sa njima, tako ćete sve više utvrĊivati vezu sa svojom suštinom, univerzalnim duhom i celokupnim postojanjem. Moţete ih doţiveti kao oĉi kojima gledate razne slojeve jedne, sveukupne stvarnosti. Aktiviranje ĉakri uz pomoć kristala se vrši zahvaljujući njihovoj sposobnosti da koncentrišu i prenose odreĊenu talasnu duţinu svetlosti, kako sam već opisala u prethodnim nastavcima. Postavljajući kristale na koţu, na taĉku koja odgovara mestu gde se energetski centar nalazi u unutrašnjosti tela na kiĉmi, mi tu svetlost usmeravamo u ĉakru koja se puni odgovarajućom bojom svetlosti. Ako ovaj proces koji se dešava zahvaljujući prirodnom zraĉenju kristala i našoj otvorenosti za svetlosne vibracije potpomognemo i vizuelizacijom energetskog toka u pozitivnom smeru u levku ĉakre, mi onda svesno usmeravamo energiju u ĉakrama u pozitivnom smeru i napajamo sve naše organe koji su vezani i hrane se energijom odnosno svetlosnim vibracijama iz ovih centara. Nijedan organ u našem telu ne moţe dobro funkcionisati ako nema stalan dotok pozitivne energije odgovarajuće talasne duţine svetlosti. Obojene kristale, ili gorske kao zamenu, postavljajte redom poĉevši od Prve do Sedme ĉakre. Za Prvu postavite kristal izmeĊu blago raširenih nogu, tik do trupa. Za Drugu se odgovarajući kristal stavlja na stidnu kost, a za Treću na stomak, otprilike na polovinu rastojanja izmeĊu pupka i grudne kosti. Ĉetvrtu ĉakru stimulišemo tako što ćemo odgovarajući kristal postaviti na sredinu grudne kosti, a Petu postavljanjem u jamicu u korenu vrata. Za Šestu ĉakru mesto za kristal je taĉka izmeĊu obrva, dok ga za Sedmu, na kraju, postavljamo iznad temena. Osim ovih sedam za glavne ĉakre, isceliteljski tretman moţemo pojaĉati gorskim kristalima postavljenim oko nas i time osnaţiti auriĉno energetsko polje, aktivirati ceo sistem, poboljšati ceo proces… Za to upotrebite 6 (šest) prirodnih gorskih špiceva i njih postavite na sledeći naĉin: jedan ispod stopala, dva pored nogu, u visini desnog i levog skoĉnog zgloba po jedan, još dva sa strane trupa u visini desnog i levog ramena po jedan, i na kraju jedan iznad glave. Svi imaju špiceve usmerene na gore, ĉime se obezbeĊuje dotok zemaljske energije, dok je onaj iznad glave usmeren na dole, kada se ţeli dotok spiritualne energije. Tako se prave dva trougla, jedan usmeren na dole, koji predstavlja materijalni nivo i jedan na gore, duhovni nivo, a oba nam obezbeĊuju ravnoteţu. Ovu for maciju moţete napraviti i sa dvanaest gorskih kristala, u sluĉajevima teţih bolesti i veoma slabog energetskog stanja. Za dodatno stimulisanje i leĉenje moţete izabrati još koji kristal i postaviti ga na odgovarajuće mesto koje ţelite da tretirate (npr.: problem sa jetrom, bol u kolenu, povreda uveta, problemi sa srcem – kristal stavite na obolelo mesto ili blizu). Ako su problemi mentalne ili emotivne prirode, potrebno je pronaći mesto gde ih staviti kako bi se delovalo na tom nivou (npr.: kod mentalnih problema na nivou racionalnog, u zavisnosti koji problem i koji kristal su u pitanju, postavljanje moţe biti kod solarnog pleksusa, ili kod prednjeg dela glave… i sl.). Kombinacija je bezbroj i zato je neophodno da se uĊe u svet kristaloterapije malo dublje, kako bi se razvijali u poznavanju ĉoveka, kristala, tog odnosa i rada sa kristalima. Sem za rešavanje nekih problema, dodatno kristale moţemo koristiti tokom terapije i za stimulisanje i uravnoteţenje celog sistema ili delova tela, i to kao kombinacije u parovima (poput Moqui kamenja, ili parova magnetiĉnog hematita ili nekih drugih). To radimo tako što ćemo pored već postavljenih glavnih i onih koje smo dodali na odreĊene taĉke gde su bolesti i problemi, uzeti u svaku ruku po jedan od kamenova iz para, il i ih postaviti pored

delova tela sa jedne i druge strane u paru. I ovde je pregršt kombinacija. Nemoguće je sve nabrojati, zato vam ostaje da izoštrite svoj osećaj i uĉite, veţbate, kombinujete… Terapija kristalima traje individualno, od 15 (petnaest) minuta, pa do sat vremena. Za to vreme mirujete, upijate blagotvorne vibracije i prepuštate se isceljujućem procesu. Dodatno pojaĉavate sve i vašim aktivnim uĉešćem u terapiji kroz vizuelizaciju, pozitivne afirmacije, molitve… i druge tehnike kojima stimulišet e, kao pacijent, ceo proces i uspostavljate mnogo snaţniji, dublji i brţi odnos i proces isceljenja. Nakon završene terapije kristali idu na energetsko ĉišćenje i punjenje, prostor provetravate i punite svetlošću i sveţom energijom (i ĉistite i punite energetski ako znate neku od tehnika – što je obavezno ako ste terapeut drugima), nastavljate dalje sa svojim aktivnostima ili se odmarate i spavate ako ste pacijent, i energetski sreĊujete sebe ako ste terapeut.

KRISTALI u PROSTORU Kako bismo zaokruţili priĉu o upotrebi kristala, ovom prilikom obratićemo paţnju na neke osnovne elemente vezane za njihovu primenu u isceliteljskoj, zaštitnoj i ulozi emitovanja pozitivnih vibracija i energetske podrške u prostoru. Pored svoje dekorativne uloge zbog divnih boja, oblika i sjaja, prirodni kristali doprinose prijatnijoj atmosferi, većem miru i spokoju u prostoru u kome se nalaze. Ako vodite raĉuna o energiji u okruţenju, predlaţem da oplemenite svoj dom ili radni prostor pozitivnim vibracijama koje isijavaju prekrasni svetlucavi kristali. U prirodnim oblicima, poput kamenih ruţa, korala i granĉica ili skupine piramidalnih struktura i obeliska, oni unose svetlost u vaš ţivotni prostor i zraĉe odreĊene frekvencije energije, u zavisnosti od boje, oblika i veliĉine. Z bog svoje pravilne kristalne strukture oni su izvanredni provodnici toplotne, elektriĉne, magnetne i bio -(ţivotne)-energije, kao i njenih drugih oblika. U stanju su da akumuliraju, uvećavaju, poput generatora i isijavaju u svoju okolinu svetlost i sve osta le energetske oblike. Minerali, takoĊe, svojim snaţnim poljem transformišu štetne i unose blagotvorne vibracije u okolinu i u tu svrhu bolje je koristiti prirodne, neobraĊene kristale. Poţeljno je da budu pravilnog oblika, kao kvarcni kristali koji imaju prirodni oblik piramide, a nalaze se ĉesto u skupinama, poput korala. Takve skupine se zovu druze i one snaţno energetski deluju u prostoru. Kristali su po svojoj prirodnoj strukturi okamenjena, ĉista svetlost u ĉvrstom obliku, odreĊene forme. U nehumanim uslovima gradskog ţivota, skoro smo potpuno otuĊeni od prirode, zelenih prostranstava, neba i zemlje. Ţelimo li se pribliţiti prirodi, deo neprolazne lepote kreacije moţemo sebi priuštiti u vidu kamenih skulptura, u oblicima koje je jedino ona mogla izvajati. Takve boje je mogla izmisliti samo nepresušna imaginacija slobodnog i beskonaĉnog duha majke Zemlje. Ako u svoj dom unesemo jedan delić te lepote bićemo bliţi korenima, bliţi Zemlji i njenom stvaralaĉkom duhu. Ovi sjajni kameni cvetovi mogu dodati svetlost, ţivost ili mir, oplemeniti i upotpuniti ambijent u kome provodimo trenutke odmora ili radimo. I kutak sa malo prirodnog svetla dobiće više sjaja uz pomoć jednog ili više komada kristalnih druza, što je struĉan naziv za skupinu nekoliko ili više kristalnih samaca. Ako uz to taj kutak osvetlite na odgovarajući naĉin, sijalicama u boji, kristali će upijati svetlost i širiti je u prostor putem svojih glatkih, sjajnih površina. Kada su u obliku piramidica, kao kvarcni kristali, posebno koncentrišu energiju i snaţno deluju na svoju okolinu. Zato je u sobama za odmor i spavanje od deset do petnaest kvadrata dovoljno imati kristal ili skupinu veliĉine od deset do dvadeset santimetara u preĉniku. Dnevne sobe, trpezarije ili radne prostore veće kvadrature mogu kr asiti krupniji komadi kamenih korala. Veliĉinu i broj kristala birajte prema veliĉini prostora, zbog njihovih snaţnih vibracija, nemojte da vas ponese njihova lepota i blistavost, pa da preterate sa koncentracijom te moćne svetlosne energije. Oblik moţe biti prirodni kao što je kristalni obelisk sa zašiljenim vrhom, pa i više njih sraslih zajedno, razliĉitih veliĉina, sakupljeni poput grozda ili razgranati kao korali. Od vašeg afiniteta zavisi za koji oblik ćete se opredeliti. Piramidalni više koncentrišu energiju, a zatim je usmeravaju u odreĊenom smeru. Razgranati šire energiju na sve strane u svoju okolinu. Oblik, takoĊe, zavisi i od vrste minerala. Neki rastu u piramidalnim grozdovima, kao kvarcni, neki u teseralnim, kockastim, kao pirit. Drugi su poput latica ruţe, kao kalciti, ili zaobljeni poput hematita, opala. Ako se obraĊuju mogu se oblikovati u piramide, kocke, kugle, jaja ili razliĉite skulpture i figure. Svaki oblik nosi svoju simboliku i samim tim, energetsko dejstvo na okolinu. Osetite sami šta vam prija, i opredelite se za odgovarajući oblik i boju u zavisnosti od namene prostorije. Prema boji moţemo uslovno odrediti namenu kristala: crveni i narandţasti podstiĉu fiziĉku aktivnost, poboljšavaju cirkulaciju energije u prostoru, aktiviraju ustajalu i uspavanu vibraciju. Ako je negde slab protok energije ili nedostaje snaţna nota, postavite neki jaspis, karneol ili kalcit crvene ili oranţ boje. Na primer, u velikim sobama opremljenim nameštajem hladnih ili tamnih boja dobro će doći komad kristala u jarkim, toplim tonovima. U tamnim prostorijama isto će pomoći neki veći svetlucavi kamen. Za podsticaj mentalne aktivnosti, uravnoteţenosti ili boljeg apetita i varenja preporuĉujem tople ţute citrine, tigrovo oko, aragonit ili ćilibar, koji sijaju i greju poput sunca i raduju naš um. TakoĊe, figurice kao jaja, lopte i oble posude od ţuto zelenog oniksa sluţe istoj svrsi. Dobri su za trpezarije i radne sobe. Zeleni kristali, kao i ruţiĉasti, unose harmoniju, regenerišu i podstiĉu isceliteljsku energiju u prostoru i u nama, bude pozitivne emocije. Najbolje je da ih smestite u dnevnu sobu i prostoriju za odmor, a po potrebi mogu posluţiti i u spavaćim sobama. Zeleno zraĉe: ţad, hrizopraz i hrizopal, koji su svetliji ili prazem, ahat, aventurin, malahit, k oji su tamnije zelene varijante. Roze kvarc isijava u svoju okolinu neţne i tople talase ljubavi.

Plavi minerali inspirišu kreativan rad i imaju zaštitni potencijal. Oni nas štite od štetnih zraĉenja podzemnih voda, ruda, raznih uticaja kojima smo i ne zna jući izloţeni, a koja dolaze iz zemlje i svemira, potom od elektromagnetnih talasa i drugih tehniĉkih uticaja, prouzrokovanih savremenim naĉinom ţivota. Zaštitu nam pruţaju svetloplavi, kao što su: akvamarin, kalcedon, tirkiz. Sokolovo oko, svilenkasti tamno plavi kristal sa petrolej prugama, moţe vam pomoći kod zraĉenja kompjutera i televizora. Za istu svrhu delotvoran je tamno plavi lapis lazuli i azurit. Ljubiĉasti kristali unose mir i harmoniju u prostor, opuštaju i omogućavaju lak san. Svojim prijatni m talasima smiruju misli, poboljšavaju koncentraciju, pa su preporuĉljivi i za radne prostore i za spavaće sobe. Ametist je posebno dobar za miran san, ali i za mentalne aktivnosti, poput uĉenja i kreativnog rada. Za lepe snove moţete manji kristal postaviti na uzglavlje ili veći na noćni ormarić pored kreveta. TakoĊe, jedna mala piramida ljubiĉastog fluorita na radnom stolu omogućiće vam da lakše uĉite i brţe se inspirišete za inventivne ideje. Providni ili mleĉno beli kristali pozitivno deluju na sve naše nivoe, jer isijavaju belu svetlost koja sadrţi sve boje, poput duge i nose univerzalnu, vrhunsku vibraciju. Zato beli kristali mogu da se postave svuda u stambenom ili radnom prostoru, najbolje pored prozora, gde prikupljaju dnevno svetlo i šire ga u okolinu. Oni izuzetno vole sunĉeve zrake, koji ih napajaju energijom. Providni, kao kvarcni gorski kristali, unose bistrinu vode i odsjaj neba i sunca u naš dom. Providni kvarc je i univerzalan i dobar za sve namene, otklanja energetske blokade u telu i transf ormiše štetne talase u prostoru u pozitivne. Da podsetimo, Gorski kristal u ezoteriji predstavlja sva ĉetiri elementa: zemlju, vodu, vatru, vazduh. Kad se poveţemo sa kristalom ili ga stavimo u prostor, unosimo ravnoteţu svih elemenata u svoj bio sistem ili okolinu. Ako u prostorijama nemate dovoljno prozora i, samim tim, dnevnog svetla, postavite na istoĉnu ili juţnu stranu sobe, u uglu, stoĉić sa lampom i kristalom koji zrake svetla reflektuje u prostor oko sebe. Kristal uvek treba da bude dobro osvetljen, bilo dnevnim ili veštaĉkim svetlom, jer samo tako moţe širiti svoj blagotvorni uticaj. Divni kameni cvetovi imaju trajnu lepotu i nezamenjivu dekorativnu i energetsku ulogu. Oni su dar prirode i sjajna svetlosna tela koja unose harmoniju u naš ţivot. Ako im ukaţemo poverenje i svoj dom ili kancelariju prepustimo njihovim pozitivnim vibracijama, moţemo se osećati prijatnije, ţivotnije, bliţe prirodi i njenoj kreativnoj energiji. Potrebno je odrediti kako ćete i gde postaviti kristale u prostoru, koji ţelit e da oplemenite njihovim svetlosnim talasima. Dobro bi bilo da se posavetujete sa struĉnjakom za energetsko ureĊenje prostora koji će ispitati prostor i odrediti najdelotvornije mesto za kristal. Ako niste u mogućnosti da konsultujete struĉnjaka pri izboru adekvatnog mesta za kristal, prepustite se sopstvenoj intuiciji i sami ga pronaĊite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful