Nieuwe statuten voor de Koning Boudewijnstichting

Nieuwe statuten voor de Koning Boudewijnstichting Thierry Debels @thierryd 28/2/14 De Stichting werd opgericht in 1976 toen koning Bo dewi

!n 2" !##r koning w#s$ %n ! li 2&1' werd (i!n nee) *ilip koning$ +nkele ,##nden d##rn# #l werd een bel#ngri!ke st#t tenwi!(iging doorge-oerd$ De #kte werd -erleden op 18 dece,ber 2&1'$ De p blic#tie in het Belgisch St##tsbl#d -ond pl##ts eind !#n #ri 2&14$

.rtikel 6 bep##lt d#t de koning een lid -#n de r##d -#n best r # tonoo, ,#g ##nstellen$

De not len -#n elke -erg#dering worden ook opgest rd n##r de k#binetsche) -#n de koning$

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful