REGULAMENT de organizare a concursului pentru elaborarea logo-ului municipiului Chişin u !" #!$%&'!(!! GENERALE 1.1.

Concursul pentru elaborarea logo-ului municipiului Chişinău (în continuare Concurs) se anunţă şi se organizează de către Primăria municipiului Chi șinău (în continuare Primarie) şi are drept scop identificarea celui mai reuşit logo al municipiului Chişinău care a fi ulterior utilizat pentru stabilirea identităţii izuale a oraşului şi promo area turistică a acestuia. 1.!. "n procesul de elaborare se a ţine cont de simpleţe# e$presi itate# memorabilitate# atemporabilitate şi abilitatea logo-ului de a reflecta trăsăturile identitare distincti e ale oraşului. !!" C&N#!(!!LE #E %ART!C!%ARE !.1. %a concurs pot participa toţi doritorii. !.!. &ermenul limită de depunere a dosarelor este de 1 mai !'1(# ora 1).''. !.*. +osarele or fi depuse în biroul 1)# Primăria municipiului Chişinău# bd. ,tefan cel -are şi .f/nt# 0*. !.(. +osarele trebuie să conţină1 !.(.1. %ucrarea cu conceptul de logo (imagine grafică) în format 2*3 !.(.!. +escrierea lucrării (te$t de 1'' de cu inte)3 !.(.*. Copia actului de identitate al autorului. !.4. %a depunerea conceptelor de logo# autorul a semna o declaraţie prin care# în caz de c/ştig# acceptă cedarea totală a dreptului de autor. !!!" E)AM!NAREA *! E+ALUAREA %R&%UNER!L&R *.1. 5$aminarea propunerilor prezentate se efectuează de către membrii Comisiei pentru e aluarea proiectului de elaborare a logo-ului municipiului Chişinău. *.!. +ecizia Comisiei se consemnează într-un proces- erbal# pri ind rezultatele e$aminării şi a fi făcută publică prin intermediul site-ului oficial al Primăriei municipiului Chişinău 666.chisinau.md# nu mai t/rziu de 14 mai !'1(. *.*. Comisia îşi rezer ă dreptul de a prelungi perioada de desfăşurare a concursului. !+" %REM!EREA ,N+!NG-T&R!L&R (.1. 2utorul celui mai reuşit concept de logo al municipiului Chişinău a fi premiat cu o e$cursie în trei oraşe7trei ţări europene.

(.!. C/ştigătorul locului 88 a beneficia de o e$cursie în două oraşe dintr-o ţară europeană. (.*. C/ştigătorul locului 888 a beneficia de o e$cursie în trei oraşe din 9om/nia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful