UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA DE TIIN#E EXACTE DOMENIUL: INFORMATIC% PROGRAMUL DE STUDIU: MASTER – INFORMATIC% APLICAT%

ÎN TIIN#E, TEHNOLOGIE I ECONOMIE FORMA DE ÎNV%#%MÂNT: CU FRECVEN#%

LUCRARE DE DISERTA#IE

ÎNDRUM TOR #TIIN&IFIC Prof. univ. dr. Ioan Dzi ac

ABSOLVENT N#st#sescu R. Liviu

ARAD 2011

UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA DE TIIN#E EXACTE DOMENIUL: INFORMATIC% PROGRAMUL DE STUDIU: MASTER – INFORMATIC% APLICAT% ÎN TIIN#E, TEHNOLOGIE I ECONOMIE FORMA DE ÎNV%#%MÂNT: CU FRECVEN#%

UN SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU GESTIUNEA AUTOMAT% A TRASABILIT%#II FLUXULUI DE PRODUC#IE
ÎNDRUM TOR #TIIN&IFIC Prof. univ. dr. Ioan Dzi ac

ABSOLVENT N#st#sescu R. Liviu

ARAD 2011

UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA DE STIIN#E EXACTE

APROBAT DECAN Conf.univ.dr. Sorin N(d(ban

DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU INFORMATIC%/ MASTERINFORMATIC% APLICAT% ÎN TIIN#E, TEHNOLOGIE I ECONOMIE Nr. __________ din ___________ VIZAT ÎNDRUM%TOR TIIN#IFIC Prof.univ.dr. Ioan Dzi*ac DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI 1. Date privind identitatea persoanei Numele: N st sescu Numele anterior: Prenumele: Liviu 2. Sexul: M 3. Data ,i locul na,terii: Ziua / luna / anul 06 / 03 / 1968 Locul (localitate, jude() Câmpina, PH 4. Prenumele p(rin*ilor: Tata: Romeo Mama: Ioana 5. Domiciliul permanent: (str., nr.,localitate, jude(, cod po*tal, telefon, e-mail): Aleea Tomis, nr.4, bl.X5, sc.A, ap.7, Arad, 310381, 0746041270, liviushiva@gmail.com 6. Sunt absolvent(() promo*ia: iulie / 2011 7. Forma de înv(*(mânt pe care am absolvit-o este: (cu frecven*(, cu frecven*( redus(, ID), cu tax(/f(r( tax(: cu frecven(,, cu tax, 8. Locul de munc( (dac( e cazul): SC GDS Manufacturing Services SA 9. Solicit înscrierea la examenul de disertatie (licen*(, diplom(, diserta*ie): Sesiunea iunie anul 2011 10. Lucrarea de disertatie pe care o sus*in are urm(torul titlu: UN SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU GESTIUNEA AUTOMAT A TRASABILIT &II FLUXULUI DE PRODUC&IE 11. Îndrum(tor ,tiin*ific: Prof. univ. dr. Ioan Dzi#ac 12. Men*ionez c( sus*in examenul de disertatie finalizare a studiilor (pentru prima oar(, a doua oar( – dup( caz) prima oara ,i declar pe propria-mi r(spundere c( am luat la cuno,tin*( de prevederile art. 143 din Legea 1/2011. Declar c( prezenta lucrare nu este realizat( prin mijloace frauduloase, fiind con,tient de faptul c(, dac( se dove,te contrariul, diploma ob*inut( prin fraud( îmi poate fi anulat(, conform art. 146 din Legea 1/2011. SEMN%TURA

REFERAT
PRIVIND LUCRAREA DE DISERTATIE A ABSOLVENTULUI NASTASESCU LIVIU DOMENIUL: INFORMATIC% PROGRAMUL DE STUDIU: MASTER- INFORMATIC% APLICAT% ÎN TIIN#E, TEHNOLOGIE I ECONOMIE FORMA DE ÎNV%#%MÂNT: CU FRECVEN#% PROMO#IA 2011 1. Titlul lucr(rii : Un sistem informatic integrat pentru gestiunea automat# a trasabilit# ii fluxului de produc ie 2. Structura lucr(rii : Lucrarea, con(ine o Introducere, Concluzii *i Bibliografie, con(inutul propriu-zis fiind structurat în 4 capitole: 1. Solu(ii de trasabilitate 2. Tehnologii folosite 3. Distribu(ia pe module a aplica(iei 4. Impactul economic 3. Aprecieri asupra con*inutului lucr(rii de licen*(, organizare logic(, mod de abordare, complexitate, actualitate, deficien*e: Subiectul abordat este de actualitate *i cu utilitate practic, în industrie. Lucrarea este bine organizat, din punct de vedere logic. 4. Aprecieri asupra lucr(rii (se va men*iona: num(rul titlurilor bibliografice consultate, frecven*a notelor de subsol, calitatea ,i actualitatea surselor consultate; modul în care absolventul a prelucrat informa*iile din sursele bibliografice, contribu*ii originale): Lucrarea cuprinde 22 de titluri bibiliografice de mare actualitate. Informa(iile din lista bibliografic, sunt de calitate *i bine eviden(iate pe parcursul lucr,rii. 5. Concluzii (valoarea lucr(rii elaborate de absolvent, relevan*a studiului întreprins, competen*ele absolventului, consecven*a ,i seriozitatea de care a dat dovad( absolventul pe parcursul document(rii ,i elabor(rii lucr(rii):

(ii *i a facult.rii. seriozitate *i profesionalism. 6. Ioan Dzi*ac . 7. dovad.tiin*ific Prof. de buna cunoa*tere a domeniului *i a depus mult efort în realizarea lucr. Nu exist( suspiciuni de realizare prin fraud( a prezentei lucr(ri.(ii. Arad. Data 06 iunie 2011 Îndrum(tor . Ritmul de elaborare a lucr. Lucrarea se încadreaz. având în vedere gradul ridicat de complexitate *i originalitate. dr. bazându-se aproape în totalitate pe contribu(ia proprie a absolventului. Consider c( lucrarea îndepline. 8. Recomand comisiei de diserta(ie s.rii a fost foarte bun. Redactarea lucr(rii respect( normele de redactare. univ.Absolventul d.rii în sesiunea iunie 2011 *i acordarea notei 10(zece). accepte sus(inerea lucr. Lucrarea are un grad de originalitate extrem de ridicat. absolventul dovedind mult. în normele de redactare stabilite la nivelul universit.te condi*iile pentru sus*inere în sesiunea de Examene de licen*( din iunie 2011.

... 19 Site –ul intranet al firmei......................................................................................................... 11 Argumente pentru ........................ 5 Reguli de baza in mediul de produc(ie . 19 3........ 2..................................................................1............ 1................................... Platforma ..................................... 6 1..........................3...............................1........................... 12 Arhitectura n-Tire ............ 22 Listare Etichete ....................6........................................NET ..............NET ........... 3... 3............................ 19 Module gestionate manual .........................................3.... 14 Presentation Layer .... 2........3.......3............................................................ ............................ 2.4.... 1 .................3.........................2............... SOLU&II DE TRASABILITATE ...... 3 1............................................................................................................................1......................................................................... 3.......................2......3...7.................6.....1.................................... 4 1...................................... 2.......... 3............ 3.... Acces si prelucrare datelor ........................................ ........... 2............................................................................ 8 TEHNOLOGII FOLOSITE ........................................................................................5.......................................................................... Microsoft SQL Server ............. 21 Import ordine de produc(ie.................................... 10 ....3........ 2...2........................CUPRINS INTRODUCERE ...............6.............................2.........................(ii ....... 11 Limbajul C#..... 3....................................... Reguli de aplicare a trasabilit........................................................................................3.(ii in firma GDS Manufacturing Services .... 14 Bussiness Layer ........ 2...... 2...................................................1..........................2.......1........ 1...........6.................... Implementarea trasabilit.................................... 16 DISTRIBU&IA PE MODULE A APLICA&IEI .... 22 3..................NET Framework ......... 15 2........................2.................................... 10 2..................................................... 22 Asociere – Reasociere ..... 5 Gestiunea datelor de trasabilitate in mediul de distribu(ie........................... 13 Data Access Layer (DAL) ............................................................................................................................. 13 Implementarea modelului pe trei straturi in Trasabilitate .................................4.................1.... 2..........1.......... 20 Administrare ....

................................ 35 4.......... 33 3........................................... 31 Aplica(ii de comanda a ma*inilor de testare ..........................................4............. 3...6..........3.........4..3......................4........................3............... 32 Monitorizarea automata a liniilor de produc(ie ................... 3.... 32 Rapoarte automate transmise prin e-mail .............. 4.............4.................................................................................................9....................4.......................... 39 BIBLIOGRAFIE ...............3............ 31 Scanare automata .......................................1.......... 35 Calitatea......4............................................................ 4..........................2. 25 Creare packing list si export ....................... 37 CONCLUZII .................. 29 Situa(ii si rapoarte................................................................................................3....................... IMPACTUL ECONOMIC .................... Productivitatea....................................................................................................... 3.......................................................... 3... 3..... 30 Module gestionate automat .............. 41 2 ....................................................................... 23 Paletizare ........ 3............................................3.....................1...................5.......... 3.......... 27 Comunicare cu operatorii ..........8.............. 3... 3.....................................................................................................................................3........................ 31 Aplica(ii de extragere datelor din alte surse si calculul lor automat ................ Scanare .......................................................... 3...5...................................2..............7...................... 28 Meniul Calitate........................................10......................4..................3...

http://www. solu(ia de trasabilitate ca o component. 3 . precum si implementarea sistemului in domeniul electronicii subliniind impactul economic pe care sistemul îl are. de produse electronice GDS Manufacturing Services SA. sine qua non a procesului de produc(ie.com Fig.1 Distribu(ia companiei [22] Pe parcursul sau prezint.gds. pe parcursul a patru capitole implementarea unui sistem de trasabilitate pentru firma multina(ional. alegerea tehnologiilor potrivite dezvolt.rii unei astfel de platforme. 1.INTRODUCERE Lucrarea de fa(a prezint.

înceap.tor. care trebuie s. se poat. fi f. Dac.rilor înregistrate"(ISO 9000) Ea a devenit un aspect extrem de important în afaceri. fie prin marcare. când se leag. fluxul fizic al m.(ii este nevoie de un «limbaj comun» care s.rit pe fluxul “recep(ie – procesare . Fiecare item trebuie s.rile: Cum voi alege. efectua în ambele sensuri. global. pentru ca performan(ele instrumentelor *i ale materialelor furnizate s.si istoricul. procese interne *i outputuri? 4 . dincolo de limitele trasate de sistemele informatice specifice fiec..(i prin intermediul identific.rfurilor urmeaz. între ele informa(iile specifice fiec.turile între input-uri. SOLU II!DE!TRASABILITATE! Trasabilitatea este "Aptitudinea de a reg. Implementarea unui sistem de trasabilitate trebuie s. la produc. circula(ia informa(iilor trebuie s. fie identifica(i fie prin etichetare. asigure continuitatea *i unitatea pe lan(ul de distribu(ie. cât *i în ceea ce prive*te fluxul de informa(ii.(ii? Cum voi gestiona leg. „Trasabilitatea. în drumul pe care itemul îl parcurge între partenerii de trasabilitate. Multe sectoare ale industriei au nevoie de trasabilitate.rei firme. sau actorii de pe lan(ul de distribu(ie.desfacere” din cadrul unei firme. poarte un identificator unic.spunde la întreb. Aici intervine no(iunea de trasabilitate. În al doilea rând. când se leag. trasabilitatea este *i extern. culege. se manifeste în tot lan(ul de produc(ie. To(i itemii viza(i de trasabilitate trebuie s.1.rit. partaja *i stoca informa(iile necesare trasabilit. a trasabilit. poat.rui item urm. la distribuitor). ca *i concept.rfuri între ei.” [21] Trasabilitatea este în primul rând intern. circuitul logic *i firesc de pe lan(ul de distribu(ie (de la furnizor. cu etapa de planificare *i organizare. presupune interconectarea mai multor parteneri/actori între ei. utilizarea sau localizarea unei entit. între ele informa(iile aferente itemului urm. atât în ceea ce prive*te fluxul de m. Pentru realizarea practic.. care r.cute cunoscute clien(ilor.

etapa de aliniere a informa(iilor de baz.. SSCC .1. informa(ia con(inut.(ile de consum (GTIN 1) sunt produse in loturi separate (fiecare identificat cu num. informa(iile de trasabilitate pe parcursul fluxului fizic.rirea fluxului de documente generate de aplica(ie.r de lot distinct) o in etapele de ambalare.7) si se expediaz. Un GTIN nou este alocat si legat de num. [21] 1.Apoi urmeaz. pe m. Produc*ie: in condi(ii ideale.(i de grupare standard (GTIN 2) o in pa*ii urm.. grup.ul noii loca(ii (de ex: in depozit sau in sec(ia de produc(ie). unit.tire pentru livrare. care trimit palete cu materiale (identificate cu SSCC 1.rii fluxului fizic de procese.ul paletei care sose*te este înregistrat si legat de GLN – ul furnizorului.rul de lot al materialelor folosite in procesul de produc(ie sunt înregistrate si legate la GTIN-ul produsului realizat si lotul sau de produc(ie. la destina(iile clientului (GLN 5. 5 . se creeaz..sura realiz.4) o la recep(ie..toare).1. cat si pentru urm. De fiecare data când paleta este deplasata.tori .. ob(in. materialele sunt depozitate si/sau comandate pentru procesul de produc(ie o la locul de produc(ie (GLN 4). *i stocheaz. identificatorul unic global (conform standardelor GS1 corespunz. În etapa de înregistrare a informa(iilor de trasabilitate se determin. SSCC .1.(ii opera(iunilor. de ace*tia. culeg. identificatorii itemilor inclu*i în procesul de trasabilitate *i cum se aleg.ul paletei si/sau GTIN-ul + num. Reguli!de!aplicare!a!trasabilit"%ii! Gestiunea identific. *i cum se capteaz.cute din produsele individuale.rul de lot de produc(ie... *i se aplic. 1. în care fiecare actor trebuie s.rii in mediul de produc(ie este caracterizata de : o mai multe loca(ii de aprovizionare identificate prin GLN (1. La sfâr*itul procesului de produc(ie. partajeaz. cum se aplic.6).rile standard de produse sunt f.(ile de consum (GTIN 1 si num. Recep*ie: SSCC . 2.depozitare si preg. atât pentru asigurarea securit. unit.3).rul lui de lot) sunt ambalate in unit. Aceasta este etapa în care se aloc. Reguli!de!baza!in!mediul!de!produc%ie! 1. *i se capteaz. cum se aloc. palete (SSCC 5.. efectiv identificatorii. Trasabilitatea este o caracteristica importanta.ul acesteia este înregistrat si legat de GLN .

Fig.. paletele sunt deplasate înainte fie nemodificate (palete uniforme identificate cu SSCC1) sau ca noi palete (palete mixte identificate cu SSCC 5.. Ambalare.7) cu produse originare din palete diverse (SSCC 2.tre clien(i / punctele de vânzare de destina(ie (identifica(i cu GLN 5. SSCC – ul unei palete este legat de GLN . Pe eticheta logistica a paletei nu este obligatorie afi*area GLN .ri standard de articole comerciale este legat de SSCC . depozitare si expedi*ie: GTIN .depozitare si preg. care transmit palete cu produse finite (identificate cu SSCC 1. b) La recep(ia in centrul de distribu(ie (GLN 4).. d) in ultimii 2 pa*i . fie prin cross-docking sau crearea de palete mixte.1.ul paletei in care este împachetat...4)..(ilor de expedi(ie conform comenzilor se face fie din palete uniforme.3.! Folosirea standardelor GS1 in mediul distribu(iei este caracterizata prin: a) Mai multe loca(ii furnizor (identificate cu GLN 1.ul unei grup. 2.ul destina(iei sale.. Gestiunea!datelor!de!trasabilitate!in!mediul!de!distribu%ie..tre procesul de alc.tuire a comenzilor c) Formarea unit.4).2. 6 .tire pentru expedi(ie.3). paletele sunt depozitate si transmise c...7) sunt expediate c.ului de destina(ie.1 Gestiunea datelor de trasabilitate in produc#ie[21] 1. ambele tipuri de palete (uniforme SSCC 1 si mixte SSCC 5.6).

turilor 7 . 2.2 Gestiunea datelor de trasabilitate in distribu#ie [21] Reguli de baza in mediul de distribu(ie: 1. Aceasta întrucât necesita gestiunea leg. formare comenzi sau distribu(ie). Paleta nou creata pe durata acestei ferestre de timp poate fi legata de paleta utilizata in cadrul aceleia*i ferestre de timp.ul paletei care sose*te este înregistrat si legat de GLN – ul furnizorului. SSCC . Abilitatea de a reg.rei grup.ul destina(iei lui.ul noii loca(ii (de ex. Formare unit(*i logistice si distribu*ie: Paleta nou creata con(ine grup. Recep*ie: SSCC . in acest caz. De fiecare data când paleta este deplasata.Fig. de GTIN si codul de lot al fiec. o problema critica. 2.si date de trasabilitate intr-un mod rapid si exact de-a lungul lan(ului de distribu(ie reprezint.ri standard de articole care a fost utilizata.ul ei este înregistrat si legat de GLN . depozit. care este legat de numerele SSCC ale altor paletelor folosite in crearea sa si/sau.ri standard de articole comerciale originare din palete diferite. Acest lucru poate solicita un mare efort ce poate fi rezolvat prin folosirea pentru ambalare a unei "ferestre de timp" (time window) ce trebuie definita de c. ii este alocat un nou SSCC.tre fiecare companie. daca este posibil. SSCC ul este înregistrat si legat de GLN.

produs.PIN THROUGH HOLE –MANUAL e) TEST f) OUTGOING g) PACKING Produsul trebuie sa treac. Aceasta eticheta înso(e*te produsul in toate etapele fluxului produc(iei. S-a ales acest model de eticheta deoarece permite stocarea de informa(ii pe o suprafa(a relativ mica. Asocierea etichetei are loc in momentul intr.cile electronice sunt grupate in paneluri. panelul ca o entitate. depozitat si expediat de-a lungul întregului lan(.PIN THROUGH HOLE -AUTOMATIC d) PTH-M . înainte de prima opera(ie. Modulul de scanare permite depanelizarea automata sau manuala. o corecta identificare a acestora. vor rezulta întreruperi in lan(ul informa(ional si pierderea trasabilit. aplica(iile de scanare trateaz.(ii.SOURFACE MOUNTING TECHNOLOGY SMT b) AOI . 1. dup. In cazuri excep(ionale. Daca unul din parteneri. Implementarea!trasabilit"%ii!in!firma!GDS!Manufacturing!Services! Fiec. ce este finalizata placa reintra in faza din care a plecat. nu reu*e*te sa gestioneze aceste leg. repara(ie se poate reveni intr-o faza anterioara celei in care s-a înregistrat defectul.turi. 8 . caracteristica necesara trecerii prin etapele de prelucrare manuala. ambalat. defect) prin fiecare faza stabilita de departamentul tehnic.r. Fluxul de produc(ie poate sa varieze in func(ie de produs. circuitul electronic intra intr-o „bucla de defect”. dar in general este format din urm. astfel încât toate produsele aflate pe un panel urmeaz. la fiecare punct al lan(ului de distribu(ie. Este imposibil sa ob(inem o trasabilitate completa a produselor f. Deoarece.rui produs electronic ii este asociata o eticheta con(inând un cod de bare 2D. in lan(ul de distribu(ie.r.AUTOMATED OPTICAL INSPECTION c) PTH-A . in general pl.rii in produc(iei a produsului.2. Dup. In cazul survenirii unui defect. Repara(ia are loc la posturi de lucru specializate. acelea*i etape de scanare sau bucle de defect. in toate configura(iile lor.succesive intre ceea ce a fost primit.toarele etape: a) SMT . cu PASS (f.

>= 2GB (x64) Modulele se pot instala pe sisteme de operare Windows XP sau mai recente. pe ma*ini cu: o CPU >= 1 GHz o RAM >= 512 MB o HDD >= 850 MB (x86). Din punct de vedere hardware.Calculatoarele firmei au fost actualizate astfel încât sa suporte cerin(ele aplica(iei. aplica(ia ruleaz. 9 .

Smartphone. Fortran.NET este bine sa avem 3 componente esen(iale: o un set de limbaje (C#. cât *i reutilizarea codului în programe. identificarea utilizatorilor (de exemplu. Tehnologia .un mod de autentificare folosind un singur nume *i o parol. Smalltalk. Pentru a dezvolta aplica(ii pe platforma . set-top boxes. Exchange 2000 etc.NET Passport . WPF. Platforma!. indiferent de limbajul de programare utilizat.NET pune laolalt.NET.un set de servere Enterprise . o un set de medii de dezvoltare (Visual Studio . aplica(ii B2B (Bussiness to Bussiness – comer( electronic între partenerii unei afaceri). împreun.). distribuirea *i rularea atât a aplica(iilor-desktop Windows cat *i aplica(iilor WEB. Cobol.NET. etc. . livrat. Visio). OOP. Tablet PC. Lisp.NET! . cu sistemul de operare Windows. putem utiliza: o servere specializate . Perl. UDDI.NET este un cadru (Framework) de dezvoltare software unitar. . atât portabilitatea codului compilat între diferite calculatoare cu sistem Windows. C#. Când dezvolt. F#) asigurând totodat. XBox.NET (din familia SQL Server 2008. care permite realizarea. Smart Display.) 10 . LINQ) *i limbaje de programare (VB.2. pentru toate site-urile vizitate) o servicii incluse pentru dispozitive non-PC (Pocket PC Phone Edition. o *i o bibliotec. J#. TEHNOLOGII!FOLOSITE! 2. Visual Basic . email.NET.NET Framework este o component. C++. WDSL. Managed C++. SOAP. Pascal etc).m aplica(ii . XML. care pun la dispozi(ie func(ii de stocare a bazelor de date. o servicii Web (în special comerciale). mai multe tehnologii (ASP. aplica(iilor Web *i aplica(iilor desktop Windows. utile în aplica(ii care necesit. de clase pentru crearea serviciilor Web.1.

NET Class Library (FCL) Fig. cu versiunea 2010.zi la versiunea 4. de toate cele 4 limbaje.. utilizat. între aplica(iile .1. VB. Argumente!pentru!. Pentru a fi integrate în platforma . clase care efectueaz. majoritatea sarcinilor uzuale cu care se confrunt. Spa(iul de nume System. este ultima interfa(. odat. elementele interfe(ei grafice.NET! În primul rând pentru c.ri. din compilatoare.0 SP1 st.NET Framework. ofer. acces u*or la baze de date. timpul programatorilor. Componenta . Platforma comun.NET!Framework! Componenta . . Ele au ca elemente de baz. la baza tehnologiei . tipuri valoare *i referin(. ofer. se pot proiecta *i dezvolta rapid *i interactiv. biblioteci *i alte executabile utile în rularea aplica(iilor .NET toate aceste limbaje respect. introduce noul limbaj F#.NET. 3.NET *i sistemul de operare *i actualmente con(ine: limbajele C#.2. polimorfism *i tratarea excep(iilor.Forms con(ine instrumente (controale) ce permit implementarea elementelor interfe(ei grafice cu utilizatorul. ni*te specifica(ii OOP numite Common Type System (CTS). programele *i care plictisesc *i fur. Folosind aceste controale. C++ si.NET. deleg.2. Common Language Runtime (CLR). CTS face parte din CLR.Windows. Acesta 11 . Tot . permite realizarea desenelor sau a altor elemente grafice. Ansamblul de biblioteci necesare în realizarea aplica(iilor desktop sau Web numit Framework (Fig. reducând astfel timpul necesar dezvolt.NET ofer.3.: clase.NET Framework [6] 2.rii aplica(iilor.9). Microsoft Visual Studio este un mediu de dezvoltare integrat (IDE) de la Microsoft.1 Arhitectura .NET Framework este format. de executare a programelor numit. ajunsa ast. instrumente pe care le putem folosi *i în alte programe. iar ca mecanisme: mo*tenire. interfe(e.

cu circa 80 de cuvinte cheie. Windows Mobile. limbajul mo*tene*te sintaxa *i principiile de programare din C++. 3. interfa(a grafic. echip. MOSTENIRE. *i orientat. unele func(iuni au fost ad. *i 12 tipuri de date predefinite. ale program.2 Microsoft Visual Studio 2. site-uri web.rii pe obiecte (INCAPSULARE. modular.. Sunt o serie de tipuri noi de date sau func(iuni diferite ale datelor din C++. Fig. diversificate (tipul 12 ..rii C#. Principiile de baz. iar în spiritul realiz..ugate (de exemplu. C# este un limbaj simplu.rii profesioniste. obiectual.. POLIMORFISM) sunt elemente fundamentale ale program. În mare. Limbajul!C#! Limbajul C# fost dezvoltat de o echip. de ingineri de la Microsoft. din care s-a eviden(iat Anders Hejlsberg (autorul limbajului Turbo Pascal *i membru al echipei care a proiectat Borland Delphi). servicii web ce sunt suportate platformele: Microsoft Windows. aplica(ii de tip Windows Forms.4. NET Compact Framework *i Microsoft Silverlight.. aplica(ii web.rii unor secven(e de cod sigure (safe). NET Framework. interfe(e *i deleg.ri). El permite programarea structurat. restrâns. conform perceptelor moderne ale program.poate fi utilizat pentru a construi aplica(ii consol. Windows CE.

vederi. Odat. ”nesigure”. dar secven(ele de cod corespunz. 2. [7] 2.(ile de baza. *i pointerii c. modificate (tipul string) sau chiar eliminate (mo*tenirea multipl. 3.one tier (mainframe) la un model client server construit pe doua niveluri. nivelul logic si nivelul de prezentare (nivel utilizator) Fig. acest model s-a rupt in doua si a creat un altul nou. La începutul anilor 90. Arhitectura!n-Tire! Toate aplica(iile de afaceri de azi au accesul la bazele de date integrata in func(ionalit. ce se bazeaz. cu cre*terea in popularitate a serverelor de baza rela(ionale. Bussiness Layer si Data Access Layer. pe trei straturi: Presentation Layer.tre func(ii). care a început cu aproximativ 25 de ani in urma.strate. Unele func(iuni (cum ar fi accesul direct la memorie folosind pointeri) au fost p. func(ii si proceduri stocate precum si reguli de validare la nivel de server.struct).6.5.3 Modelul pe trei straturi implementat in trasabilitate 13 . Aceste doua erau formate din nivelul client construit pe interfa(a client si majoritatea regulilor de validare si nivelul server ce conferea accesul la date. si industria s-a mutat de la modelul pe un nivel . Implementarea!modelului!pe!trei!straturi!in!Trasabilitate! Toate proiectele ce constituie solu(ia de trasabilitate sunt construite având la baza modelul de aplica(ie bazata pe trei straturi: nivelul de acces la date.toare se consider.

aplica(ia. Pentru a asigura flexibilitate la nivelul structurilor de date EDMul ofer.1. Cea de-a doua tehnologie folosit ADO Entity Framework este solu(ia ORM (Object Relational Mapping) oferita de Microsoft.(ii de a folosi orice fel de structur. Fig... Acest strat se ocupa cu transferul si procesarea datelor intre cele doua straturi care îl încadreaz. Entity Data Model (EDM). o gam. Bussiness! Layer este nivelul aplica(iei care coordoneaz. de map. un set de metadate care descriu atât modul în care datele sunt expuse aplica(iei cât *i modul în care datele sunt mapate în stocul de provenien(.Creare. EDM-ul înglobeaz. variat. de date standard.ri disponibile standard.6. în timp ce modelele de mapare sunt optimizate în vederea libert. Data! Access! Layer! (DAL) este o parte integranta in proiectarea oric. Deasupra EDM-ului lucreaz.Citire.2. spre beneficiul întregii aplica(ii. 2. Update . comenzile primite de la utilizatori si ia decizii logice de evaluare si calcul. proceseaz. Read . flexibilitate în exprimare aplica(iei. 3. s. Acesta se vrea a fi limbajul comun între structurile de date *i modelele de prezentare. trebuiasc.r. Acest strat se ocupa de conectarea la bazele de date si implementarea opera(iilor de tip CRUD (Create .Editare si Delete &tergere). Aici sunt implementare reguli de validare la nivel de aplica(ie. EDM-ul ofer.4 Structura ADO Entity Framework [8] La baza Entity Framework-ului st. 14 . EDM-ul define*te un limbaj menit s.6. ceea ce ofer. descrie modul de stocare a acestuia. descrie datele f. Astfel ob(inem un mediu în care nivelul de prezentare este independent de nivelul de date. un mecanism de expunere a datelor într-un model optimizat pentru consumatori. un set de servicii care permit manipularea datelor. s.2.rei aplica(ii.

NET. o ASP. bazata pe modele. 15 .NET Framework care sta la baza dezvolt. 2.NET MVC – ofer.3.este numele dat interfe(ei grafice de programare a aplica(iilor (API). u*uram mentenan(a si sporim posibilitatea reutiliz. Exemple de componente folosit in acest strat pot include: o Casete de editare o Etichete o Casete de text o Butoane o Interfe(e Windows sau WEB o Etc.rii codului. (rendering) elementele interfe(ei utilizator (GUI – Graphical User Interface). iar de cealalt.Scopul de a separa logica este dublu. Presentation! Layer este cunoscut intr-o structura pe n straturi ca fiind stratul clientului.NET Web Form – este cadru de aplica(ii web dezvoltate si comercializate de Microsoft si care permite programatorilor de a construi site-uri web bazânduse pe familiarul drag-and-drop.rii aplica(iilor folosind Visual Studio. o Windows Presentation Foundation (WPF) – a fost dezvoltat de Microsoft ca un subsistem grafic ce interpreteaz. WPF folose*te DirectX care este o colec(ie de interfe(e de programare (API) destinate manipul. o ASP.6. putem distinge: o Windows Form .rii sarcinilor legate de multimedia. Pe deoparte este câ*tigul de performanta ob(inut prin l. Suprafa(a de proiectare si sute de controale si componente ajuta ca construirea rapida a site-urilor sofisticate si cu acces la date.sarea serverului de date sa se ocupe strict de stocarea si extragerea datelor. Este format din par(i ce compun interfa(a de lucru cu utilizatorul final. Din punct de vedere a tehnologiilor folosite la construc(ia acestui strat. Spre deosebire de Windows Form. o modalitate puternica. WPF permite creare de interfe(e mai bogate in elemente grafice. ce permite construirea de site-uri dinamice cu o separare clara intre straturi (Model-ViewControl). Ea este parte integranta a libr. Ea ofer. acces la elementele native ale interfe(ei Microsoft Windows.rie de clase .

consistenta. Este un sistem din clasa Enterprise ce se poate aplica bazelor de date de dimensiuni foarte mari. Microsoft!SQL!Server SQL Server este un DBMS (Data Base Management System) –sistem pentru gestiunea bazelor de date. Microsoft aduce o serie de îmbun. durabilitate. Permisiunile si controlul accesului au mai multa granularitate. T-SQL in principal ad. Standardele SQL necesita ACID . Sybase si-a schimbat ulterior numele in Adaptive Server Enterprise pentru a se evita confuzia cu Microsoft SQL Server. de date rela(ionale.patru condi(ii pentru orice tranzac(ie.limbaj structurat de interog. Suporta versiunea Microsoft de SQL (Structured Query Language) . Microsoft SQL Sever folose*te o varianta de SQL numita T-SQL. cu versiunea 2005 (nume de cod Yukon). IBM si Sybase.rile recursive.uga sintaxa adi(ionala pentru procedurile stocate si pentru tranzac(ii. SQL Server 7.rii si suport pentru interog. iar interogarea lor se face folosind XQuery. in plus fa(.(iri precum suport pentru gestionarea de date XML. Sybase si Ashton-Tate s-au unit pentru a crea si a scoate pe pia(a prima versiune numita SQL Server 4. o implementare de SQL-92 (standardul ISO pentru SQL) cu unele extensii. cel mai comun limbaj pentru bazele de date. aceasta versiune introduce si CLR (SQL Common Language Runtime) pentru o mai buna integrare cu . izolare. sintetizate prin acronimul ACID: atomicitate.2.0 a fost primul server de baze de date bazat pe GUI. Microsoft.NET Framework. 16 .2 ptr Win OS/2. Al. sau Transact-SQL. ie*ita pe pia(a in octombrie 2005 si care este succesorul versiunii SQL Server 2000.t. MS SQL Server suporta ODBC (Open Database Connectivity).turi de T-SQL.ri. Sql Server 2005 ad. Codul de baza pentru Microsoft SQL Server isi are originile in Sybase SQL Server si a reprezentat intrarea Microsoft pe pia(a bazelor de date la nivel enterprise. concurând cu Oracle. Metode de indexare specializate au fost puse la dispozi(ia datelor XML. Ultima versiune aparuta este Microsoft SQL Server 2008. Mai tarziu Microsoft a negociat pentru drepturi de exclusivitate la toate versiunile de SQL Server scrise pentru sistemele de operare Microsoft. Odat. O varianta de SQL Server 2000 a fost prima varianta comerciala pentru arhitectura Intel. produs de Microsoft.uga unele extensii limbajului T-SQL precum func(ii de eroare a manipul.7.

a sacrifica performan(a. implementeze *i administreze aplica(ii la nivel de întreprindere mai sigure. lansata pe 6 august 2008 cu nume de cod Katmai aduce si ea. care ajuta organiza(iile de orice dimensiune s. o Controleze costurile f. suport pentru stocarea datelor multimedia si noi tipuri de date (geometry.7).r.1. hierarchy si mult asteptatul date fara datetime).5 Structura SQL Server 2008 [10] Trebuie precizat ca Microsoft ofer. Fig. 3. Versiunea de SQL Server Management Studio inclusa in SQL Server 2008 accept. restric(ii in ceea ce prive*te num. a 1 Gb de memorie si max. disponibilitatea. aplica(ii *i dispozitive pentru a facilita conectarea sistemelor interne *i externe.(iri. a datelor. Gestionarea serverului se face foarte u*or prin aplica(ia SQL Server Management Studio 17 . versiune gratuita a serverului.: o Dezvolte. Cu toate ca nu ofer. este limitata la folosirea unui singur procesor. SQL Server Expess Edition. implement.rii. 4Gb a fi*ierelor de date. geography.(ii cre.uga ofer. IntelliSense pentru SQL. a*a cum era de a*teptat.rii *i administr. scalabilitatea sau securitatea. de management *i analiz. alte îmbun. Putem spune despre Microsoft SQL Server ca este o solu(ie integrat.rii aplica(iilor pentru baze de date.rul bazelor de date sau a utilizatorilor concuren(i.t.Versiunea SQL Server 2008 (Fig. o Partajeze date pe mai multe platforme. Acum ad. scalabile *i fiabile o Maximizeze productivitatea IT prin reducerea complexit.

ce permite utilizatorului sa r.Fig. selecteze sau sa întreprind.sfoiasc.. 3. 18 . orice alta ac(iune asupra obiectelor de pe server.6 SQL Server Management Studio Elementul central al acestei unelte este panelul Object Explorer.

Mul(i beneficiari ai 19 . Oracle.1. func(ionalitate se pot grupa in urm. XML si tipurile de Data Providers – Furnizori de date au fost diverse. mediu de lansare a aplica(ilor. Având in vedere varietatea tipurilor baze de date accesate: SQL Server. Tehnologia folosit.NET s-au creat mai multe clase de tip Data Helpers. Acces!si!prelucrare!datelor Modulele care se ocupa de aceste activitati sunt in num.toarele categorii: 3. este ReportViewer 2010 împreuna cu ADO. S-a ales solu(ia de prezentare in pagina internet a rapoartelor deoarece este mai u*or de accesat si nu necesita instalarea unei aplica(ii pe calculatorul clientului.NET si reprezint. Site!–ul!intranet!al!firmei.NET si ADO Entity Framework. la construirea acestor straturi s-au folosit doua tehnologii de lucru cu bazele de date: ADO. este posibilitatea lans.6.rii aplica(ilor f.3.NET si ADO Entity Framework. Tot aici sunt prezente o parte din situa(iile si rapoartele extrase din acest sistem.r(ita in aproximativ 30 de proiecte si dup.r.6.2.1 si 3. DB2.!! Site-ul de intranet a fost creat in ASP.r de doua si construiesc nivelurile Data Access Layer si Bussiness Layer ale aplica(iei. Toate aplica(iile sunt realizate cu tehnologia ClickOnce de la Microsoft. BAZA DE DATE SQL Server 2008 Oracle DB2 MS Access XML FURNIZORI DE DATE SQL Server Data Provider Oracle Data Providers ODBC Data Providers OleDB Data Provider LINQ to XML Tab. MS Access. 4. a fi nevoie de interven(ia administratorului de sistem.2. care a determinat alegerea acestei solu(ii. Avantajul principal.1 Furnizorii de date folosi#i 3.rii. Importanta si functionalitatea lor este deschisa pe larg in capitolele 3. Cu ajutorul tehnologiei ADO. Din punct de vedere al implement. DISTRIBU IA!PE!MODULE!A!APLICA IEI! Solu(ia de trasabilitate este împ.

Pentru editarea datelor de la distanta. de curând s-a început dezvoltarea a unui site bazat pe ASP. China) si folosesc VPN-ul (Virtual Private Network) pentru accesarea acestui site. Module!gestionate!manual! Aceasta categorie de aplica(ii este compusa din: 1. USA. UK. Germania. Administrare 2.2 Site-ul Intranet S-a ales interfa(a web pentru acest modul deoarece nu necesita instal.(i ale acestei platforme sunt: o Lansarea aplica(iilor o Rulare de situa(ii si rapoarte o Afi*are informa(ii o Interfa(a de introducere a datelor Fig.NET MVC. Principalele func(ionalit. Import si administrare ordine de produc(ie 3. 4. 3.3. via internet.acestor situa(ii de produc(ie sunt din exterior (Italia.ri anterioare rulând cu u*urin(a din navigator (browser). Listare etichete 20 .

21 . 4. Scanare 6. Fig. Paletizare 7.3 Meniu principal Fig. din programul de personal salarizare si administrarea nivelurilor de acces. Asociere – Reasociere 5. Packing List si Export 8. Comunicare operatori 9.4 Administrare utilizatori Acest modul extrage informa(iile despre utilizatori si departamente din programul de personal dezvoltat in Access. 4.1. Meniu calitate 10. Situa(ii si rapoarte 3.4. ma*inilor si sta(ilor de scanare. Administrare! Acesta parte a aplica(ie permite importul informa(ilor despre utilizatori. Tot aici sunt prezente interfe(ele de administrare a linilor de lucru.3.

. Asociere!–!Reasociere! Pl.6 Interfa#a creare macheta produs 3. in paneluri. Fig. Aceasta 22 eticheta va reprezenta placa pe parcursul fazelor de produc(ie. urm. Fiec. reasocierea etichetelor prin citirea codului in clar.3. Aceasta aplica(ie da comenzi imprimantei folosind limbajul de programare ZPL II.5 Tipurile de import folosite in aplica#ie Fig.7 Eticheta 2D care se ata(eaz pe produs Eticheta con(ine informa(ii atât in cod de bare cat si in clar.toare informa(ii trebuie introduse in baza de date de trasabilitate: INFORMATIE Bon de consum – formare kit Re(eta articol Faze produc(ie Documenta(ie SURSA AS/400 – DB2 AS/400 – DB2 JFLEX – Oracle PLM TIP IMPORT Automat Automat Automat Manual Tab. o eticheta. 4.rii codului de bare.3.2. Listare!Etichete! Pentru listarea etichetelor se folosesc imprimante de tip Zebra. 4.rei placi i se ata*eaz.3. Import!ordine!de!produc%ie! Pentru fiecare ordin ce se lanseaz. in produc(ie. 4.4.3. in general. posibilitatea ca in cazul deterior. sa permit. Aceasta solu(ie las.cile electronice sunt grupate. 3.3.

Fiecare ac(iune ce se întreprinde asupra sa este înregistrata in baza de date împreuna cu rezultatul ei. Scanare! Panelul format la faza anterioara intra in procesul de produc(ie. repara(ie el revine la faza de la care a plecat. Fig. la care eticheta 2D sau codul scris sub ea nu mai sunt lizibile s-a stabilit procedura de recuperare a istoricului. Dup. Produsele asupra c.8 Eticheta 2D care se ata(eaz pe produs Aplica(ia permite reasocierea in cazul încarcas. In cazul etichetelor deteriorate. Operatorul de asociere trebuie sa aib. oricare dintre ele o poate reprezenta in fluxul produc(iei. Chiar daca vor fi mai multe etichete pentru o unica placa. ce întregul ordin de produc(ie trece printr-o anumita faza.mas in aceste zone fiind in general mic. o grija deosebita pentru a evita asocierea gre*ita.Circuitele sunt numerotate începând cu partea stânga – sus a panelului. in cazul in care nu este precizata o alta anterioara. Acest rezultat poate fi: a) PASS – caz in care placa trece cu succes de faza in lucru b) FAIL – dup.rii etichetelor.rul r. Dup.5. c) CANCEL . pl.cile blocate se pot identifica. 3.3.rii sau deterior.se reia scanarea 23 . num.rora au fost ata*ate sunt stocate intr-o zona tampon numita „zona ro*ie”. acest rezultat produsul intra in bucla de repara(ie. 4.

10 Eticheta . si aria de provenien(a.nun(ite despre calitate. data de lansare in produc(ie si o eticheta cu cod de bare ce con(ine un identificator unic.Interfa(a de scanare ofer.sim totodat.vi sau cutii. productivitate si tipul de defecte întâlnite la lotul aflat in produc(ie. Fiecare tava are ata*ata o eticheta ce specifica clientul.(ii. informa(ii am. Fig. 4. In informa(iile despre defecte reg. Fig. Astfel se poate calcula un randament al calit.rei linii de lucru. etichete asociate. Produsele parcurg fluxul produc(ie a*ezate in t. care este afi*at pe monitoarele aflate deasupra fiec. produsul. tava 24 4. componente ce stau la baza ei (daca este cazul). Operatorul de scanare poate propune defecte care vor fi analizate si reparate in fazele de repara(ie si test. repara(iile efectuate. lotul din care provine.9 Interfa#a scanare Pentru fiecare eticheta se pot citii informa(iile complete despre stadiul ei.

25 . prime*te o data de închidere iar operatorul care a lucrat la ea î*i scaneaz.11 Verificare eticheta 3.6. el fiind responsabil de produsele ambalate.3. Fiecare cutie este asociata paletului pentru care a fost deschisa si are un identificator cod de bare. Modulul care se ocupa de aceasta este aplica(ia de paletizare. prin scanare produsele electronice. Procedura care sta la baza ambal. o leg. In acest mod se face o leg. produsele vin ambalate. create cutiilor.tura in baza de date intre produs si cutia in care a fost ambalat. Paletizare! La sfâr*itul ciclului productiv. o In cutie se adaug. pa*ii specifica(i mai jos: o Se deschide un palet care prime*te un cod unic de identificare concretizat într-o eticheta cu cod de bare.Fig. o La umplerea cutiei sau la epuizarea lotului. In acest mod se creeaz. o Când toate cutiile au fost incarnate pe palet. acesta se închide si prime*te o data de închidere. codul de bare a ecusonului. o Se ini(ializeaz.rii urmeaz. introduse in cutii si a*ezate pe pale(i. 4. cutia se închide.tura intre operator si cutie.

Fig.12 Interfa#a paletizare Pe fiecare cutie se ata*eaz. 26 . o eticheta autoadeziva cu informa(iile despre produse. produs. 4.13 Eticheta cutie Fig. 4. client. etc.14 Raport palet Raportul cutiilor aflate in palet cuprinde toate informa(iile despre con(inutul cutiilor. 4. ordinul de produc(ie. Fig.

(ilor pe client si produs afi*ând totodat.15 Selectarea paletilor si formarea Packing List-ului Fig.16 Situa#ie Packing List 27 .3. Creare!packing!list!si!export! La sfâr*itul procesului de paletizare. liste de expedi(ie (packing lists).3. si greutatea.rcarea in camion. Fig. Aceasta informa(ie este necesara in momentul exportului si înc. 4. Modulul permite însumarea cantit. pale(ii astfel forma(i se grupeaz.7. 4.

3. 4.Acest modul urmeaz. prin doua cai: a) E-mail transmis din program Fig.18 Server si client de chat 28 . Pentru aceasta se instaleaz.rcare a informa(iilor despre documentele de export. sa fie continuat cu cel de înc.3. In acest mod se urm.8.rfii sa fie listate de c. Fig.17 Client de e-mail integrat b) Chat. Comunicare!cu!operatorii! Comunicare cu operatorii este necesara si ajuta atât in perioada de implementare – testare cat si in timpul produc(iei. 4. iar in program s-a implementat controlul pentru client. un server de chat.tre aplica(ia descrisa in aceasta lucrare. Ea se realizeaz.re*te ca documentele de înso(ire a m.

(ii. Aplica(ia de trasabilitate ofer. daca aceste dispozi(ii sunt efectiv implementate si corespunz.3.toare pentru realizarea obiectivelor.(ire permanenta” si “la nivelul întregii organiza(ii” iar toate procesele implicate accentueaz. 4. Fig.nun(it.(ii. Responsabilii cu calitatea produselor au la dispozi(ie uneltele software necesare pentru o gestionare u*oara a calit.(ii. efectuata pentru a determina daca activit. Standardul ISO 8402 define*te auditul calit.19 Interfa#a calitate Elementele definitorii din Managementul Calit. Rapoarte variate sunt accesibile in vederea unui control permanent am.3. referitoare la calitate. bucla de feed-back.(ii Totale sunt: “îmbun.9. 29 .(ii ca reprezentând o examinare sistematica si independenta.(ile si rezultatele lor. Meniul!Calitate! Un aspect important a procesului de produc(ie este managementul calit. corespund dispozi(iilor prestabilite. unelte puternice pentru implementarea si controlul managementului calit.t.

20 Raport defecte perioada 3.spunde cerin(elor fiec.rui departament. Situa%ii!si!rapoarte! Aplica(ia ofer. Fig. Ele sunt construite pentru a r.3. 4. o colec(ie variata de situa(ii si rapoarte.21 Raport eficienta 30 .Fig. 4.10.

31 .1.sura înaint. Daca sunt probleme referitoare la La sfâr*itul workflow-ul produsului.4. opre*te intrarea acestuia in test. in baza de date proprie statusul pl. 4. aplica(ia da comanda de blocare c. Aplica(ia de trasabilitate controleaz.rii pl.4. Daca fazele anterioare nu au fost trecute cu succes. pe m.2. Module!gestionate!automat! O parte din modulele aplica(iei de trasabilitate se ocupa de taskuri automate precum: 3.4. Calculatorul la care se executa aceasta opera(ie are conectat un cititor automat de coduri de bara al. sau daca ordinul este blocat din motive de calitate. si verifica in baza de date stadiu in care se afla acestea. scaneaz.cilor care intra in aceasta faza. programul da comanda de începere automata a testului. Aplica(ia.turi de un modul de comanda conectat la portul serial al calculatorului (USB). 4.22 Interfa#a de scanare automata Fig.3.cilor.23 Modul comanda Prin intermediul unor relee el poate comanda înaintarea convéier-ului (benzii de rulare). 3. Aplica%ii!de!comanda!a!ma&inilor!de!testare! Fiecare produs trebuie controlat atât manual cat si automat pe sta(ii de testare special concepute pentru fiecare tip de produs. Scanare!automata! Anumite faze sunt scanate automat prin implementarea unor solu(ii proprii. prezentat anterior. Fig. Cu ajutorul modulului de comanda.tre banda de rulare.

sesc in diferite tipuri de baze de date: o SQL Server 2000 o SQL Server 2008 o DB2 o Oracle o Access o XML o CSV De multe ori transferul.24 Planificarea task-urilor in Windows Task Scheduler 3. 4. prea mult pentru a fi accesate ergonomic in timp real. In cazul unui rezultat pozitiv permite ca faza sa fie trecuta cu PASS in trasabilitate.4.rire a produc(ie este prin recep(ionarea de rapoarte transmise automat. In acest scop s-au construit diferite task-uri care ruleaz. o parte din aceste procese. 32 . O modalitate simpla de urm. sincronizarea si calculul datelor dureaz. Rapoarte!automate!transmise!prin!e-mail! Majoritatea persoanelor din departamentul tehnic sunt dotate cu Blackberry. Aplica%ii!de!extragere!datelor!din!alte!surse!si!calculul!lor!automat! O parte din datele existente in firma se reg.3.4.acestuia verifica rezultatul in baza de date a programului de testare. Fig.4. 3.

si le transmit prin e-mail.4. Fiecare este conectat la cate un Nettop PC cu sistem de operare Windows 7. Toate aceste rapoarte sunt comandate de c. 33 .Fig. in clientul de e-mail. Pentru ordonarea corecta a mesajelor. construiesc rapoarte. au fost create reguli care muta mesajele in directoare dedicate. 3. 4. le arhiveaz.5. Pe el se afla instalata instala(ia de monitorizare.rii informa(iilor legate de produc(ie si calitate.25 Raport automat de produc#ie Module specializate extrag date.rei linii de lucru se afla montate monitoare dedicate afi*.tre Windows Task Scheduler-ul serverului de aplica(ii. Monitorizarea!automata!a!liniilor!de!produc%ie! Deasupra fiec.

Fig. aplica(ia afi*eaz. 34 . In cazul in care se dep. la ordinul in lucru.26 Aplica#ie automata de monitorizare Modulul extrage informa(iile numai pentru linia pentru care este dedicat. 4. mesaje de avertizare.*e*te procentul de defecte admis.

In aplica(ia de trasabilitatea prezentata in lucrarea 35 .rei placi in parte ducea la o mare irosire a timpului de lucru.340 196.03 2011. Obligativitatea scan.(ii produc(iei.982 de produse finalizate lunar. ea se dubleaz.1 Valorile productivit #ii in intervalul noiembrie 2010 – mai 2011 Printre masurile care au dus la cre*terea productivit.01 2011.867 200.12 2011. 6. c) Automatizarea testelor cu implementarea citirii rezultatelor. pana la sfâr*itul lunii mai 2011.744 Fig.299 186. Productivitatea! Daca pana in noiembrie 2010.615 135. Motivele cre*terii lor sunt sporirea încrederii clien(ilor in firma noastr.4.(ii si calit. IMPACTUL!ECONOMIC! Odat. Un prim aspect negativ al aplica(iei era ca fiecare circuit electronic trebuia scanat.02 2011.10 2010.rirea mai u*oara a produc(iei si comunicarea cu sistemele de planificare.1. An. productivitatea se ridica la 95. d) Urm. b) Implementarea opera(iilor de scanare automata. cu instalarea aplica(iilor de trasabilitate a avut loc o cre*tere accentuata a productivit.cilor in paneluri si parcurgerea fazelor de trasabilitate in grup.115 144.(ii se disting: a) Asocierea pl. 4.604 110. Majoritatea panelurilor sunt formate din 4-12 astfel de circuite.Luna a 2010.05 Produs e 95.982 100.11 2010.rii fiec.04 2011. a) In 2009 compania a achizi(ionat un sistem de trasabilitate construit in PHP si având ca baza de date serverul MySQL.

rii scan.tre operatorii de montaj.tre operatorul de testare. Aceasta opera(ie se executa de c. in punctele de testare a produselor electronice au fost adaptata procedura de testare automata. Timpul de lucru a sc. Rezultatul testului este citit prin procedura automata din baza de date a programului de test.tre lucr.rii automate. Acum. activitatea umana a fost înlocuita cu cititoare automate de coduri de bara care împreuna cu module specializate se conecteaz. d) Interfa(a de scanare a fost dotata cu grafice si informa(ii care (in de productivitate si calitate. b) Fazele de lucru se pot împ. o In care montarea componentelor electronice se face manual. dup. prezentate mai sus. de c.r(ii in doua mari categorii astfel: o Cu inser(ie automata a pieselor. in care montarea pieselor se face automat de ma*ini specializate. care da comanda de începere a testului.(ii pana in faza curenta. In acest mod operatorii au posibilitatea de fi la curent cu întârzierile din procesul de produc(ie si astfel sa ia masuri de corectare a lor.de fata.n. In acest mod se evita înregistrarea gre*ita a rezultatului testului.zut astfel semnificativ. Aplica(ia verifica integritatea trasabilit. 36 . c) Asem. Informa(iile legate de productivitatea liniilor de asamblare sunt afi*ate pe monitoarele aflate deasupra lor. Ea consta in scanarea unei etichetei de pe panelul aflat in test. prin introducerea sta(iilor de scanare automata. La începutul introducerii procesului de trasabilitate pentru înregistrarea fazelor la care montarea se face automat au fost introduse sta(ii de scanare operate de c. la aplica(ia de trasabilitate înregistrând to(i ace*ti pa*i aferen(i procesul de produc(ie.tor implement.torul responsabil cu ma*ina de asamblare. scanarea se face o singura data pentru un panel.

ugarea. 6.(ii produselor.(iri: a) Posibilitatea de a înregistra defectul de c.92 9.03 2011. Astfel in intervalul de timp noiembrie 2010 – mai 2011 a avut loc o sc. defectele erau notate pe etichete autoadezive care se ata*au pl.tre operatorul din linia de montaj b) Ad. pe lâng.4.05 %Defect e 18.2. De multe ori defectele propuse nu ajungeau la operatori. An.ugare documenta(ie pentru fiecare faza.12 2011.dere a fost influen(ata de introducerea noilor metode de înregistrare a defectelor. In prezent a 37 .t.73 Fig.35 14. etichetele se dezlipeau si reparatorii erau nevoi(i sa retesteze pl.dere de aproape trei ori a defectelor înregistrate si a repara(iilor efectuate asupra produselor.cile pierzându-se foarte mult timp in aceste procese.01 2011.63 11.cilor cu probleme.toarele îmbun. al referin(ei pe placa (pozi(iei in schema electronica) c) Înregistrarea ariei de provenien(a. f) Afi*are informa(iilor despre calitate in interfa(a de lucru si pe monitoare a) Daca pana la introducerea aplica(iei de trasabilitate. d) Ad. cu cre*terea productivit.Luna a 2010.56 8.02 2011.04 2011. Aplica(ia de trasabilitate a adus cu ea mai urm.ugarea de alarme (alarma target.11 2010. Calitatea! Odat. tipul de defect.t.(ii s-a observat si îmbun.23 10.95 6. alarma stop) e) Ad.10 2010.78 15.2 Valorile calit #ii in intervalul noiembrie 2010 – mai 2011 (defecte înregistrate la 100 de produse finalizate) Aceasta sc.(irea calit.

fiecare linie de montaj are propriul monitor pe care sunt prezentate informa(ii si grafice despre calitatea si productivitatea produselor aflate in lucru.ugarea nivelelor de alarma si spot. 6. de lucru.fost ad. e) O buna preg. d) Ad. c) Înregistrarea ariei de provenien(a aduce cu sine beneficii precum identificarea ma*inilor de asamblare cu probleme sau a echipelor de lucru deficitare.rii defectelor imediat ce ele sunt observate. permit semnalarea prin e-mail-uri a atingerii acestor indicator precum si oprirea automata a liniei de montaj.rui produs.3 Înregistrarea defectelor imediat ce au fost identificate b) Pe lâng. posibilitatea înregistrarea tipului de defect.te*te aceasta documenta(ie si cu ajutorul unui singur click de buton ea este accesibila operatorului de montaj sau calitate. f) A*a cum a mai fost prezentat in capitolul anterior. caracteristice fiec. 38 .ugarea de informa(ii detaliate care (in de natura si pozi(ia defectului in cadrul schemei electronice. prezentata la punctul precedent sunt in prezent posibile ad. In acest fel se elimina perpetuarea gre*elilor si identificarea lor in momente in care nu se mai pot corecta.ugata posibilitatea înregistr. Interfa(a de scanare aduce cu sine prezentarea produsului in fiecare faz.tre o calitate superioara a produselor. O echipa de tehnicieni preg.tire a operatorilor si o documenta(ie accesibila in orice moment fac parte din drumul c.

înmul(irea clien(ilor si a produselor comandate. Din punct solu(iei software. Proiectul prezentat in aceasta lucrare a intrat in faza de analiza in mai 2010.pt.(ii produselor. S-a folosit Team Foundation Server pentru sincronizarea proiectelor. Dup. Pentru instalare m-am deplasat personal in sediile din Italia. El 39 . Au rezultat 68 de tabele legate intre rela(ii.(ii s-a reflectat si in cre*terea comenzilor.(ii in compania GDS s-a dovedit o alegere fericita in contextul cre*terii productivit. Cre*terea calit. in septembrie 2010 aplica(ia a intrat in test. In acest mod costurile de service si dezvoltare ulterioara au fost eliminate. Analiza s-a executat pe parcursul a doua s. nu au fost influente externe in luarea deciziilor. luni de func(ionare.mâni împreuna cu o echipa formata din 7 tehnicieni. Contribu*ia personal(. Designul bazei de date l-am executat singur. Dup. iar pentru firma din China un programator chinez a fost angajat.CONCLUZII! Implementarea trasabilit. o perioada de doua dou. In. in: o Romania – Arad o Italia – Motta o Italia – Cornedo o Începând cu iulie 2011 la sediul din China – Suzhou Pe viitor se inten(ioneaz. toate bazându-se pe cele trei reguli de normalizare a bazelor de date. activitatea. utilitatea aplica(iei s-a impus in cadrul companiei si conducerea a decis instalarea ei si in alte sedii. in momentul de fata aplica(ia func(ioneaz. La dezvoltarea aplica(iei am lucrat in echipa de doi programatori. astfel ca. Astfel a rezultat o solu(ie având 33 de proiecte (module). octombrie 2010 modulele care compun aplica(ia de trasabilitate au fost instalate pe toate sta(iile de lucru din fabrica. Toate au fost scrise in Microsoft Visual Studio 2010.(ii si a calit. si având la baza limbajul C#. a permis o buna personalizare astfel încât sa acopere cerin(ele tuturor departamentelor. Faptul ca a fost dezvoltata intern. Testarea s-a efectuat pe 10 sta(ii de lucru aflate in compunerea unei linii de produc(ie. instalarea ei si in alte sedii. o perioada de dezvoltare care a durat 3 luni.*oar. Sistemul s-a impus si in curând va fi instalat in toate sediile de produc(ie din cele 10 tari in care compania î*i desf. Pana in prezent au fost construite 110 proceduri stocate care ajuta la gestionarea datelor.

rii. Pentru o buna monitorizare a program.mâni in Romania. pe site-ul intranet al firmei a este afi*ata planificarea task-urilor in format pdf. sa deserveasc. Unele dintre aceste proiecte sunt descrise pe site-ul personal http://liviunastasescu. au avut la baza peste 15 ani de experien(a pe care i-am acumulat in domeniul program. Acesta este numai unul din cele peste 20 de proiecte mari pe care le-am dezvoltat in timp.ro/ . iar pentru aceasta am constituit PFA-ul Nastasescu Liviu „Dezvoltare Software” PFA . 40 .rii dezvolt. Putem spune ca se afla înc. Contribu(ia autorului se reg. sa î*i însu*easc. in stadiu de dezvoltare.3x.rii acestei aplica(ii. Priorit.rii aplica(iilor.(ile sunt stabilite împreuna cu *efii diferitelor departamente.urmeaz. in timp.se*te in procente astfel: o Analiza proiectului – 70% o Selectarea tehnologiilor folosite – 100% o Scrierea codului tuturor modulelor – 80% o Construirea site-ul intranet al firmei – 100% o Testarea aplica(iilor – 50% o Scrierea procedurilor si a documenta(ie – 60% Dezvoltarea ei nu a fost stopata si sper ca. func(ionalitatea aplica(iei printr-un training de patru s. si celelalte departamente si sa se transforme intr-un adev. Toate etapele constitutive conceperii si dezvolt.pt.rat ERP. O parte dintre ele au fost construite in paralel.

SQL and Relational Theory. 2010. aug. O'Reilly Media. Ed. Ed. Mirton. nov. 2010. 1st Edition. 2010. 2. iun. Ed.Pro WPF in C# 2010. Teora.Programming Entity Framework: Building Data Centric Apps with the ADO. Tony Northrup .NET Framework – Application Development Foundation. Jennifer Greene .. mai 2006. 2009.Patterns of Enterprise Application Architecture. 17. Inc. 16. 2009 14.Microsoft .. martie 2011 20.php 21.Solu#ii de trasabilitate. Serif .J.Head First C#. C.Pro ASP. Steven Sanderson . Lars Powers . Ed. Julia Lerman . Ed. 12. 8. 3. Apress. Martin Woodward. 13. PDSA.NET 4. Ed.etrasabilitate.com/ 41 . Marin Fotache .C#. Microsoft Press. 2009 7. PostgreSQL si SQL Server. Adam Nathan .NET MVC V2 Framework.Professional Team Foundation Server 2010. 19.2010. http://www. Alex Mackey .gds.NET. 2007.logicode. Matthew MacDonald . Ed. Ed. 9.Dialecte DB2. Addison-Wesley Professional. mai 2011.http://www.Net.Net si Visual C#. 10. O’Reilly. Marco De Sanctis. Ed. 2009. Andrew Stellman. 6. Ed. 5. – Sisteme de gestiune a Bazelor de date. GDS Manufacturing Servives Site . http://www. Herbert Schildt . Vizental M. O'Reilly Media. mai 2010 . Ed. Robin Reynolds Haertle . Ed Blankenship. e-Trasabilitate – Trasabilitatea. Ed.0: With Visual Studio 2010. Paul D. Ed. Manning Publications. Brian Keller .WPF 4 Unleashed..Fundamentals of N-Tier Architecture.Sams.NET Entity Framework.. dec.Teora.POO cu Visual Basic. Martin Fowler . Inc. 2E: A Learner's Guide to RealWorld Programming with Visual C# and . Wrox. Grant Holliday. 11.Introducing .Pro ASP. Timi*oara. Oracle.ro 22. Ed. Nagy M. Apress. Date . 4. Wiley Publishing. aprilie 2010.Microsoft Visual Studio 2010 Unleashed. 2009.SQL Server 2008 Bible. 18. Polirom 2009. Sams. Apress. Ed.ro/solutii_de_trasabilitate. iun.2002.NET 4 in C# 2010. Mike Snell. Ed.BIBLIOGRAFIE! 1. 15. Stefano Mostarda. Logicode . Daniele Bochicchio . Ed. Inc. Ed. Matthew MacDonald . Apress. Paul Nilsen . 2009. 2009.Entity Framework 4 in Action. Ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful