You are on page 1of 44

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR

PENILAIAN MENENGAH RENDAH MULAI PMR 2008

DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

77/2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA

MAKLUMAT PENTING
Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga ini akan mula digunakan oleh pelajar tingkatan 1 tahun 2006

1.0

PENGENALAN

Pentaksiran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Ek n mi !umah Tangga dilaksanakan berasaskan sek lah dan berpusat" Pentaksiran bagi kertas # dilaksanakan semasa pr ses pengajaran dan pembelajaran dijalankan" Pentaksiran dilaksanakan melalui e$idens pr ses dan e$idens pr duk" % kumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB disediakan untuk membantu pentaksir& 'al n& pihak pentadbir sek lah dan pihak lain (ang terlibat dalam melaksanakan akti$iti pentaksiran kerja kursus di sek lah" % kumen Pentaksiran Kerja Kursus ini mengandungi maklumat am& maklumat kepada pentaksir& pen(elaras dalaman& 'al n& sistem pentaksiran& kriteria pentaksiran serta b rang pentaksiran"

2.0

MAKLUMAT AM #") *emua 'al n (ang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Tingkatan )& # dan + dikehendaki melaksanakan kerja kursus" #"# Pihak sek lah hendaklah melantik guru (ang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu sebagai pentaksir untuk melaksanakan pentaksiran kerja kursus" #"+ Pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mulai,i. ii. iii. Tingkatan ) - /anuari hingga 0kt Tingkatan # - /anuari hingga 0kt Tingkatan + - /anuari hingga /ulai

#"1

B rang markah kerja kursus Tingkatan )& # dan + perlu ditandatangan leh 'al n& pentaksir dan pen(elaras dalaman" Markah (ang diper leh akan dikumpulkan untuk Penilaian Menengah !endah 2PM!."

#"3 #"4 #"5

Pentaksiran kerja kursus merupakan sebahagian daripada pr ses pengajaran dan pembelajaran" % kumen Pentaksiran Kerja Kursus ini hendaklah di'etak dan diedarkan kepada 'al n" Akti$iti pentaksiran mungkin melibatkan penggunaan atau pengendalian alatan dan bahan (ang merbaha(a" Pihak pentadbir sek lah dan pentaksir bertanggungja6ab memastikan aspek keselamatan dan kesihatan 'al n dipatuhi semasa pr ses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan"

#"7 Pemantauan leh Pen(elaras Luaran ke sek lah-sek lah akan dilakukan dalam temp h pelaksanaan pentaksiran kerja kursus" #"8 Pihak pentadbir sek lah perlu men(ediakan ruang (ang men'ukupi untuk men(impan e$idens berbentuk d kumen Tingkatan )& # dan + serta e$idens pr duk berbentuk arti9ak untuk Tingkatan +" #"): E$idens pr duk berbentuk arti9ak Tingkatan ) dan # b leh dipulangkan kepada 'al n selepas B rang Pentaksiran Indi$idu dan B rang Pentaksiran Kel mp k ditandatangani leh Pen(elaras %alaman" E$idens pr duk berbentuk arti9ak tingkatan + dan e$idens pr duk berbentuk d kumen Tingkatan )& # dan + han(a b leh dipulangkan kepada 'al n selepas 4 bulan keputusan PM! dikeluarkan" #")) ;al n diperuntukkan temp h +: hari untuk mengambil e$idens pr duk berbentuk arti9ak dan e$idens pr duk berbentuk d kumen (ang dipulangkan itu" *emua e$idens (ang tidak dituntut selepas temp h tesebut hendaklah dimusnahkan leh pihak sek lah"

+":

MAKLUMAT KEPADA PENTAKSIR +") +"# +"+ *emua pelaksanaan kerja kursus hendaklah ditaksir leh pentaksir bagi setiap 'al n se'ara indi$idu" Pentaksiran b leh dilaksanakan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran" Kerja kursus adalah berdasarkan kepada 1 m dul,

M dul ) # + 1

Tingkata n ) # # +

Kandungan Ek n mi !umah Tangga !eka bentuk %an Tekn l gi Ek n mi !umah Tangga !eka bentuk %an Tekn l gi /UMLAH

Markah 2<. ): ): ): ): 1:

+"1 *etiap 'al n MESTI dibekalkan dengan 9ail untuk tujuan pen(impanan d kumen pentaksiran kerja kursus" +"3 Pentaksir dengan budi bi'aran(a b leh memberi peluang kepada 'al n untuk ditaksir semula untuk kali kedua dalam tahun semasa" +"4 +"5 *etiap markah indi$idu mesti dipindahkan ke B rang Pentaksiran Kel mp k pada setiap tahun" Pentaksir hendaklah melengkapkan Lampi a! 2 ;arta Gantt Temp h Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Ek n mi !umah Tangga bagi merek dkan temp h akti$iti setiap m dul dalam tahun berkenaan"

".0

MAKLUMAT KEPADA PENYELARAS DALAMAN 1") Pen(elaras %alaman perlu mengesahkan perlaksanaan kerja kursus pada B rang Pentaksiran Indi$idu dan B rang Pentaksiran Kel mp k" 1"# 1"+ 1"1 Memastikan semua markah dan d kumen (ang telah disahkan disimpan di tempat khas" Memastikan pr ses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mengikut pr sedur" Memastikan semua hasil kerja kursus dan d kumen pentaksiran 'al n (ang berpindah dihantar ke sek lah baru"

#.0

MAKLUMAT KEPADA $ALON 3") 3"# *emua perlaksanaan kerja kursus hendaklah dilakukan leh 'al n di sek lah se'ara indi$idu" ;al n (ang berpindah sek lah mesti memastikan semua hasil kerja kursus dan d kumen pentaksiran telah disahkan leh Pentaksir %alaman dan diserahkan ke sek lah barun(a"

%.0

SISTEM PENTAKSIRAN Pentaksiran dalam kerja kursus ini menggunakan sistem Penggredan Berdasarkan Kriteria 2PBK. 4") %e9inisi Penggredan berdasarkan kriteria ialah satu kaedah men(atakan prestasi 'al n berdasarkan pen'apaiann(a dalam sesuatu aspek (ang diukur" 4"# Pelap ran Enam gred digunakan dalam PBK bagi melap rkan tahap pen'apaian 'al n,

G &' A B $ D E )

P&!(apaia! ;emerlang Kepujian Memuaskan Men'apai sebahagian tahap penguasaan minimum Tidak melaksanakan kerja kursus %ike'ualikan

4"+

Kaedah Pemarkahan PBK Pemarkahan dalam PBK dibuat dengan menukarkan gred (ang diper leh ke dalam unit numerik"

G &' U!i* N+m& i, A B $ D E ) " 2 1 0 .

7.0

)ORMAT PENDOKUMENTASIAN 5") Label =ail 5")") Tajuk 5")"# Nama 5")"+ Angka Giliran 5")"1 N mb r Kad Pengenalan 5")"3 Tahun %an Tingkatan 5")"4 Nama Pentaksir 5"# M dul Pentaksiran ) 5"#") E$idens pr duk berbentuk d kumen 5"#"# B rang Pentaksiran Indi$idu M dul ) 5"+ 5"1 Helaian pembahagi 2 kertas 6arna . M dul Pentaksiran # 5"1") E$idens pr duk berbentuk d kumen 5"1"# B rang Pentaksiran Indi$idu M dul # 5"3 5"4 Helaian pembahagi 2 kertas 6arna . M dul Pentaksiran + 5"4") E$idens pr duk berbentuk d kumen 8

5"4"# B rang Pentaksiran Indi$idu M dul + 5"5 5"7 Helaian pembahagi 2 kertas 6arna . M dul Pentaksiran 1 5"7") E$idens pr duk berbentuk d kumen 5"7"# B rang Pentaksiran Indi$idu M dul 1 8.0 TULISAN DAN LUKISAN 7") = li mesti dipersembahkan menggunakan tulisan tangan di atas kertas putih tanpa latar belakang bersai> A1 2 #)'m ? #8"48 'm. 7"# Persembahan 9 li mestilah se'ara persembahan teknikal dan bukann(a persembahan kerja seni"

N/*a0 *etiap e$idens pr ses hendaklah dibuktikan dengan lap ran bertulis" Lap ran itu hendaklah disediakan mengikut aspek"

*ENA!AI K0N*T!UK @ A*PEK BAGI M0%UL PENTAK*I!AN )-1 KEMAHI!AN HI%UP BE!*EPA%U A EK0N0MI !UMAH TANGGA M0%UL PENTAK*I!AN )") )"# ) K0N*T!UK Kemahiran K munikasi Kemahiran Amali I A*PEK Pemilihan Pakaian

II Menjahit ' nt h jahitan III Memanjang atau memendek kan p la skirt berkasing IB Menjahit skirt berkasing B Menjahit hiasan pada skirt berkasing I Melakar reka bentuk pr jek II Penghasilan pr jek reka bentuk III Menggunakan alatan tangan atau mesin IB Membuat lukisan unjuran rt gra9ik B Etika Makan ATAU Pen(ediaan Medium Memasu I Meran'ang Menu

#")

Kemahiran Amali

# #"# Kemahiran K munikasi

+") +"# + +"+

Kemahiran K munikasi Kemahiran Meng rganisasi Kemahiran Amali

II Men(edia *usunan Kerja III Men(edia %an Memasak Makanan IB Menghidang Makanan B Men(usun atur p la blaus dan menggunting 9abrik I II III IB B Pengenalpastian masalah Pembinaan Pr jek Pengiraan K s Pend kumentasian Memba'a dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

1") 1"# 1"+

Kemahiran Mereka ;ipta 2Amali. Kemahiran Mentaksir Kemahiran K munikasi

10

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 1 EKONOMI RUMAH TANGGA MODUL 1 . TINGKATAN 1 2EKONOMI RUMAH TANGGA3 KONSTRUK 0 KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL )") A*PEK Pemilihan Pakaian G!E% A i" K!ITE!IA Mempamerkan &mpa* gambar stail dan ' rak pakaian mengikut bentuk badan Melabelkan 'iri stail pakaian bagi setiap gambar dengan betul Mempamerkan *i4a gambar stail dan ' rak pakaian mengikut bentuk badan Melabelkan 'iri stail pakaian bagi setiap gambar dengan betul Mempamerkan '+a gambar stail dan ' rak pakaian mengikut bentuk badan Melabelkan 'iri stail pakaian bagi setiap gambar dengan betul Mempamerkan gambar stail pakaian ;ATATAN /enis bentuk badan, - Tinggi dan langsing - Tinggi dan gempal - !endah dan langsing - !endah dan gempal ;iri stail dan ' rak pakaian, - garis leher - lengan - garisan 'antuman

ii"

i" ii"

i" ii"

E$idens" % kumen ;artaC LukisanC Buku skrap

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN AMALI 11

BIL )"#

A*PEK Menjahit ' nt h jahitan

G!E% A i"

K!ITE!IA Menjahit ' nt h jahitan dengan betul ii" Menggunakan alatan (ang betul iii" Menghasilkan ' nt h jahitan (ang kemas i" ii" Menjahit ' nt h jahitan dengan betul Menggunakan alatan (ang betul Menjahit ' nt h jahitan dengan betul Menjahit ' nt h jahitan

;ATATAN Kemas , -hujung benang dikemaskan -ditekan rataC diseterika *alah satu daripada ' nt h jahitan berikut ,-Kelim Pen(udah Tepi -Penghilangan Gelembung E$idens , Pr duk 2 ' nt h jahitan.

; %

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN AMALI

12

BIL )"+

A*PEK Memanjang atau memendek kan p la skirt berkasing

G!E% A

K!ITE!IA i" Mengubahsuai p la mengikut ukuran skirt (ang dikehendaki ii" Mengubahsuai p la mengikut langkah (ang betul iii" Menggunakan alatan (ang betul i$" Meletakkan *i4a tanda p la dengan betul i" Mengubahsuai p la mengikut ukuran skirt (ang dikehendaki ii" Mengubahsuai p la mengikut langkah (ang betul iii" Menggunakan alatan (ang betul i$" Meletakkan tanda p la i" Mengubahsuai p la mengikut ukuran skirt (ang dikehendaki ii" Mengubahsuai p la mengikut langkah (ang betul DAN iii" Menggunakan alatan (ang betul ATAU i$" Meletakkan tanda p la Mengubahsuai p la

;ATATAN P la perlu ada , i" Tanda lipatan ii" Ira lurus iii" Garisan pemadan

E$idens, Pr ses Pr duk 2p la skirt.

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN AMALI 13

BIL )"1

A*PEK Menjahit skirt berkasing

G!E% A

K!ITE!IA i" Menjahit skirt dengan betul ii" Menghasilkan skirt (ang sesuai dengan ukuran (ang dikehendaki iii" Menghasilkan skirt (ang kemas dan bersih i" Menjahit skirt dengan betul ii" Menghasilkan skirt (ang sesuai dengan ukuran (ang dikehendaki iii" Menghasilkan skirt (ang kemas i" Menjahit skirt dengan betul ii" Menghasilkan skirt (ang sesuai dengan ukuran (ang dikehendaki Menghasilkan skirt

;ATATAN Kemas , - kedut (ang sama rata 2kasing. - hujung benang dikemaskan - ditekan rata C diseterika E$idens , Pr duk 2skirt berkasing .

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN AMALI 14

BIL )"3

A*PEK Menjahit hiasan pada skirt berkasing

G!E% A i"

K!ITE!IA Memilih hiasan (ang sesuai dengan 9abrik ii" Menjahit hiasan pada bahagian (ang sesuai iii" Menghasilkan hiasan (ang kemas i" ii" Memilih hiasan (ang sesuai dengan 9abrik Menjahit hiasan pada bahagian (ang sesuai Memilih hiasan (ang sesuai dengan 9abrik Menjahit hiasan Memilih hiasan Menjahit hiasan

;ATATAN Hiasan (ang di'adangkan , i" renda ii" kun iii" jahitan sulam ; nt h hiasan sesuai dengan 9abrik , renda C kun kapas dengan 9abrik kapas" Kemas, - mata jahitan tidak l nggar - hiasan ditekan rata E$idens , Pr duk 2hiasan pada skirt berkasing .

i" ii"

i" ii"

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 1 EKONOMI RUMAH TANGGA 15

2 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 3 MODUL 2 . TINGKATAN 2 KONSTRUK 0 KEMAHIRAN AMALI BIL #") A*PEK Melakar reka bentuk pr jek G!E% A K!ITE!IA i" Melakar sekurang-kurangn(a *i4a reka bentuk pr jek berdasarkan tema dan 9akt r reka bentuk ii" Menghasilkan 5a*+ lakaran reka bentuk terbaik (ang dipilih dengan kemas iii" Men(atakan sekurangkurangn(a *i4a 9akt r (ang mempengaruhi pemilihan reka bentuk i$" Mendimensi lakaran reka bentuk (ang dipilih i" Melakar sekurang-kurangn(a *i4a reka bentuk pr jek berdasarkan tema dan 9akt r reka bentuk ii" Menghasilkan 5a*+ lakaran reka bentuk terbaik (ang dipilih dengan kemas iii" Men(atakan sekurangkurangn(a *i4a 9akt r (ang mempengaruhi pemilihan reka bentuk i" Melakar sekurang-kurangn(a *i4a reka bentuk pr jek berdasarkan tema dan 9akt r reka bentuk ii" Menghasilkan 5a*+ lakaran reka bentuk terbaik (ang dipilih dengan kemas Melakar reka bentuk pr jek berdasarkan tema dan 9akt r reka bentuk ; ;ATATAN nt h tema ,Peragaan Pen(usunan Pen(impanan

E$idens ,% kumen

16

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN AMALI BIL #"# A*PEK Penghasilan pr jek reka bentuk G!E% A K!ITE!IA i" Mengukur& menanda dan mem t ng menepati lakaran reka bentuk ii" Membentuk dan men'antum bahagian pr jek dengan kemas dan kukuh iii" Membuat kemasan (ang sesuai i$" Mematuhi langkah keselamatan i" Mengukur& menanda dan mem t ng menepati lakaran reka bentuk ii" Membentuk dan men'antum bahagian pr jek dengan kemas dan kukuh iii" Membuat kemasan (ang sesuai i" Mengukur& menanda dan mem t ng menepati lakaran reka bentuk ii" Membentuk dan men'antum bahagian pr jek dengan kemas dan kukuh Mengukur& menanda dan mem t ng ;ATATAN E$idens ,)" Pr ses #" Pr duk

17

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN AMALI BIL #"+ A*PEK Menggunakan alatan tangan atau mesin G!E% A i" K!ITE!IA Memilih alatan tangan atau mesin (ang betul ii" Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan 'ara (ang betul dan selamat iii" Men(enggara alatan tangan atau mesin (ang digunakan i$" Men(impan alatan tangan atau mesin i" Memilih alatan tangan atau mesin (ang betul ii" Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan 'ara (ang betul dan selamat iii" Men(enggara alatan tangan atau mesin (ang digunakan i" Memilih alatan tangan atau mesin (ang betul ii" Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan 'ara (ang betul dan selamat Menggunakan alatan tangan atau mesin ;ATATAN Melibatkan salah satu tajuk di ba6ah , !eka bentuk dan penghasilan pr jek Elektr nik Masakan Tanaman hiasan Lukisan teknik DMen(enggara merangkumi pr ses mengurus dan mengendali alatanCmesin E$idens ,Pr ses

18

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN AMALI BIL #"1 A*PEK Membuat lukisan unjuran rt gra9ik G!E% A K!ITE!IA i" Melukis mengikut k nsep lukisan unjuran rt gra9ik (ang betul ii" Menggunakan jenis garisan (ang betul dalam lukisan unjuran rt gra9ik iii" Mendimensi 2sekurangkurangn(a *i4a. lukisan unjuran rt gra9ik dengan betul i$" Menghasilkan lukisan unjuran rt gra9ik (ang kemas dan bersih i" Melukis mengikut k nsep lukisan unjuran rt gra9ik (ang betul ii" Menggunakan jenis garisan (ang betul iii" Mendimensi lukisan i" Melukis mengikut k nsep lukisan unjuran rt gra9ik (ang betul ii" Menggunakan jenis garisan (ang betul Melukis mengikut k nsep lukisan unjuran rt gra9ik (ang betul ;ATATAN Pelan& pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga Kemas - garisan sama tebal Guru men(ediakan lukisan is metrik E$idens ,Pr duk

19

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL #"3 A*PEK Etika Makan G!E% A K!ITE!IA i" Mempersembahkan p stur (ang betul semasa makan ii" Mengamalkan tingkah laku (ang s pan semasa makan iii" Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai ;ATATAN - Mengikut satu jenis hidangan (ang dipilih sama ada ;ara Barat atau ;ara Timur

i" Mempersembahkan p stur (ang betul semasa makan D P/5*+ A DAN p sisi atau ii" Mengamalkan tingkah laku sikap tubuh (ang s pan semasa sese rang makan ATAU E$idens, ii Menggunakan alatan - Pr ses dengan betul dan sesuai i" Mempersembahkan p stur (ang betul semasa makan ATAU ii" Mengamalkan tingkah laku (ang s pan semasa makan ATAU ii" Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai Melakukan akti$iti tetapi tidak memenuhi kriteria di atas

ATAU
20

BIL #"3

A*PEK Pen(ediaan Medium Memasu

G!E% A i"

K!ITE!IA Men(ediakan bahan memasu mengikut nisbah (ang betul ii" Menggaul bahan memasu dengan sekata iii" Menggunakan alatan dengan 'ara (ang betul dan selamat i$" Membersih dan men(impan alatan i" Men(ediakan bahan memasu mengikut nisbah (ang betul ii" Menggaul bahan memasu dengan sekata iii" Menggunakan alatan dengan 'ara (ang betul dan selamat i" Men(ediakan bahan memasu mengikut nisbah (ang betul ii" Menggaul bahan memasu dengan sekata Men(ediakan bahan memasu

;ATATAN Nisbah, medium 5,+,# atau +,#,)

E$idens, - Pr ses

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS


21

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 1 EKONOMI RUMAH TANGGA MODUL - . TINGKATAN 2 2EKONOMI RUMAH TANGGA3 KONSTRUK 0 KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL +") A*PEK Meran'ang Menu G!E% A i" K!ITE!IA Memilih menu (ang seimbang ii" Memilih menu (ang sesuai dengan jenis sajian iii" Meran'ang menu dengan lengkap i$ Mempelbagaikan kaedah memasak i" Memilih menu (ang seimbang ii" Memilih menu (ang sesuai dengan jenis sajian iii" Meran'ang menu dengan lengkap i" Memilih menu (ang seimbang ii" Memilih menu (ang sesuai dengan jenis sajian Meran'ang menu ;ATATAN Pilihan menu berdasarkan,- hidangan makan tengahari - hidangan makan malam - makanan bekal 6&!4,ap mengandungi - pilihan masakan - bahan dan kuantiti" - Kaedah memasak E$idens,% kumen 2B rang peran'angan menu A lampiran ) .

KONSTRUK 0 MENGORGANISASI 22

BIL +"#

A*PEK Men(edia *usunan Kerja

G!E% A

K!ITE!IA i" Men(ediakan susunan kerja (ang sistematik ii" Mengagihkan masa memasak dengan sesuai" iii" Men(ediakan susunan kerja dengan lengkap i" Men(ediakan susunan kerja (ang sistematik DAN ii" Mengagihkan masa memasak dengan sesuai ATAU iii" Men(ediakan susunan kerja dengan lengkap Men(ediakan susunan kerja dengan sistematik Men(ediakan susunan kerja"

;ATATAN men(ediak an ran'angan kerja untuk makanan bekal Hasil kerja lengkap mengandungi ,- masa - susunan kerja - 'atatan E$idens - d kumen 2 b rang susunan kerja lampiran # .

; %

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN AMALI 23

BIL +"+

A*PEK Men(edia %an Memasak Makanan"

G!E% A

K!ITE!IA

;ATATAN

i" Men(edia dan memasak B leh makanan mengikut langkah ditaksir , (ang betul - Hidangan ii" Mengunakan alatan (ang makanan betul bekal" iii" Mematuhi peraturan - Hidangan keselamatan dan kebersihan makan i$" Menjimatkan penggunaan tengahari bahan masakan& gas& elektrik - Hidangan dan air makan malam i" Men(edia dan memasak makanan mengikut langkah E$idens (ang betul Pr ses ii Menggunakan alatan (ang men(edia betul dan DAN memasak iii" Mematuhi peraturan keselamatan dan kerbersihan ATAU i$" Menjimatkan penggunaan bahan masakan& gas& elektrik dan air Men(edia dan memasak makanan mengikut langkah (ang betul DAN ii" Menggunakan alatan (ang betul ATAU iii" Mematuhi peraturan keselamatan dan kebersihan ATAU i$" Menjimatkan penggunaan bahan makanan& gas& elektrik dan air Men(edia dan memasak makanan i"

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN AMALI 24

BIL +"1

A*PEK Menghidang Makanan

G!E%

K!ITE!IA i" Menggunakan alatan menghidang (ang betul ii" Menggunakan bahan hiasan (ang sesuai dengan makanan iii" Mengamalkan kebersihan i$" Menghidang makanan dengan persembahan (ang menarik i" Menggunakan alatan menghidang (ang betul ii" Menggunakan bahan hiasan (ang sesuai dengan makanan iii" Mengamalkan kebersihan i" Menggunakan alatan menghidang (ang betul DAN ii" Menggunakan bahan hiasan (ang sesuai dengan makanan ATAU iii" mengamalkan kebersihan Menghidang makanan

;ATATAN Persembahan menarik meliputi ,- Aneka 6arna - Kad menu - Alas meja - Gubahan bunga (ang sesuai

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN AMALI

25

BIL +"3

A*PEK Men(usun atur p la blaus dan menggunting 9abrik

G!E% A

K!ITE!IA i" Men(usun atur p la dengan betul ii" Menggunakan alatan dengan betul iii" Menggunting dengan 'ara (ang betul i$" Menggunting 9abrik dengan kemas i" Men(usun atur p la dengan betul ii" Menggunakan alatan dengan betul iii" Menggunting dengan 'ara (ang betul i" Men(usun atur p la dengan betul DAN ii" Menggunakan alatan dengan betul ATAU iii" Menggunting dengan 'ara (ang betul Men(usun atur p la dan menggunting 9abrik"

;ATATAN Men(usun atur p la blaus dan menggunting 9abrik"

E$idens,Pr ses

Lampiran ) BORANG PERAN$ANGAN MENU 26

Nama S&,/6a7 0 888888888888888888888888888 Nama $a6/! 0 888888888888888888888888888 K&6a5 Bi6 0 8888888888888888888888888. Ram+a! / Ba7a! Ka&'a7

Pi6i7a! Ma5a,a!

Lampiran # BORANG SUSUNAN KERJA 27

Nama S&,/6a7 0 888888888888888888888888888 Nama $a6/! 0 888888888888888888888888888 K&6a5 0 888888888888888888888888888

T&mp/7 ma5a ama6i 0 ... 8888888888888888888888. Ma5a S+5+!a! K& 9a $a*a*a!

KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS


28

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 1 EKONOMI RUMAH TANGGA 2 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 3 MODUL " . TINGKATAN KONSTRUK 0 KEMAHIRAN MEREKA $IPTA 2AMALI3 BIL 1") A*PEK Pengenalpastian masalah G!E% A K!ITE!IA i" Men(atakan masalah (ang hendak diselesaikan dengan jelas ii" Men(enaraikan sekurang-kurangn(a tiga pr duk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema (ang dipilih iii" Men(enaraikan kekuatan dan kelemahan pr duk (ang diper lehi i$" Membuat sekurangkurangn(a tiga lakaran berlabel idea pen(elesaian masalah ;ATATAN ;adangan tema , - Peragaan - Pen(usunan - Pen(impanan *enarai pr duk sedia ada hendaklah mengandungi ) Nama pr duk # Gambar atau gra9ik E$idens ,% kumen p& 6+ a'a 0. ) Pern(ataan masalah # *enarai pr duk + Kekuatan dan kelemahan pr duk 1 Idea pen(elesaian masalah

BIL

A*PEK

G!E% 29

K!ITE!IA

;ATATAN

i" Men(atakan masalah (ang hendak diselesaikan dengan jelas ii" Membuat sekurangkurangn(a tiga lakaran berlabel idea pen(elesaian masalah DAN i" Men(enaraikan sekurang-kurangn(a tiga pr duk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema (ang dipilih ATAU Iii Men(enaraikan kekuatan dan kelemahan pr duk (ang diper lehi i" Men(atakan masalah (ang hendak diselesaikan dengan jelas ii" Membuat sekurangkurangn(a tiga lakaran berlabel idea pen(elesaian masalah Men(atakan masalah (ang hendak diselesaikan dengan jelas

30

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN MEREKA $IPTA 2AMALI3 BIL 1"# A*PEK Pembinaan Pr jek G!E% A K!ITE!IA ;ATATAN

i" Membina pr jek mengikut E$idens ,lakaran (ang dipilih Pr duk ii" Men(iapkan pr jek mengikut jadual (ang ditetapkan iii" Menghasilkan pr jek (ang kemas dan menarik i" Membina pr jek mengikut lakaran (ang dipilih ii" Men(iapkan pr jek mengikut jadual (ang ditetapkan Membina pr jek mengikut lakaran (ang dipilih Tidak men(iapkan pr jek

; %

31

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN MENTAKSIR BIL 1"+ A*PEK Pengiraan K s G!E% A K!ITE!IA i" Men(enaraikan k s bahan& k s upah dan k s $erhed dengan betul ii" Mengira k s bahan&k s upah dan k s $erhed dengan betul iii" Mengira k s pengeluaran dengan tepat i" Men(enaraikan k s bahan& k s upah dan k s $erhed dengan betul ii" Mengira k s bahan& k s upah dan k s $erhed dengan betul iii" Mengira k s pengeluaran tetapi tidak tepat i" Men(enaraikan k s bahan& k s upah dan k s $erhed dengan betul ii" Mengira k s bahan& k s upah dan $erhed dengan betul Men(enaraikan k s bahan& k s upah dan k s $erhed dengan betul ;ATATAN E$idens ,% kumen P& 6+ a'a 0. Pengiraan k s berdasarkan ):: unit

32

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL 1"1 A*PEK Pend kume n-tasian G!E% A K!ITE!IA Mempersembahkan d kumen (ang lengkap& tersusun& bersih dan kemas Mempersembahkan d kumen (ang lengkap& tersusun dan kemas Mempersembahkan d kumen (ang tersusun tetapi tidak lengkap Mempersembahkan d kumen ;ATATAN E$idenss ,% kumen Maksud LENGKAP ialah perlu ada ,)" Pern(ataa n masalah #" *enarai pr duk +" Kekuatan dan kelemaha n pr duk 1" Idea pen(elesa ian masalah 3" Lakaran pr jek 4" Lakaran pr jek (ang dipilih 5" *enarai bahan 7" /adual kerja 8" Pengiraan k s

33

KONSTRUK 0 KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL 1"3 A*PEK Memba'a dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar G!E% A K!ITE!IA i. Menterjemah litar dengan betul ii. Mengenal pasti kekutuban k mp nen dalam litar iii. Melabel semua k mp nen dengan betul i!. "ukisan bergambar kemas dan bersih i" Menterjemah litar dengan betul ii" Mengenal pasti kekutuban k mp nen dalam litar iii" Melabel semua k mp nen dengan betul i" Menterjemah litar dengan betul ii" Mengenal pasti kekutuban k mp nen dalam litar Menterjemah litar ;ATATAN Lukisan skematik (ang digunakan berdasarkan pr jek elektr nik (ang di'adangkan dalam H*P Tingkatan Tiga E$idens ,% kumen

34

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

B/ a!4 P&!*a,5i a! I!'i:i'+


K&ma7i a! Hi'+p B& 5&pa'+ 1 E,/!/mi R+ma7 Ta!44a Ta7+! ;;;;;;;;;;;; M/'+6 1 0 Ti!4,a*a! 1 2 E,/!/mi R+ma7 Ta!44a 3 Nama ;al n , EEEEEEEE""""""EEEE" EEEEEE Tingkatan ,

N " Kad Pengenalan , EEEEE""""""""""""""""""""""""""""""" Bil )") )"# )"+ )"1 )"3 Aspek Pemilihan Pakaian Menjahit ' nt h jahitan Memanjang atau memendekkan p la skirt berkasing Menjahit skirt berkasing Menjahit hiasan pada skirt berkasing /UMLAH C #: Gred Numerik ;atatan

AKUAN PENGESAHAN
R&5p/!'&! ;al n Pentaksir Pen(elaras %alaman < 35 Nama Ta!'a*a!4a! Ta i,7

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

B/ a!4 P&!*a,5i a! I!'i:i'+


K&ma7i a! Hi'+p B& 5&pa'+ 1 E,/!/mi R+ma7 Ta!44a Ta7+! ;;;;;;;;;;;; M/'+6 2 0 Ti!4,a*a! 2 2 R&,a B&!*+, = T&,!/6/4i 3 Nama ;al n , EEEEEEEE""""""EEEE" EEEEEE Tingkatan ,

N " Kad Pengenalan , EEEEE""""""""""""""""""""""""""""""" Bil #") #"# #"+ #"1 #"3 Aspek Melakar reka bentuk pr jek Penghasilan pr jek reka bentuk Menggunakan alatan tangan atau mesin Membuat lukisan unjuran rt gra9ik Etika makan ATAU pen(ediaan medium memasu Gred Numerik ;atatan

/UMLAH

C #:

AKUAN PENGESAHAN
R&5p/!'&! ;al n Pentaksir Pen(elaras %alaman Nama Ta!'a*a!4a! Ta i,7

36

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

B/ a!4 P&!*a,5i a! I!'i:i'+


K&ma7i a! Hi'+p B& 5&pa'+ 1 E,/!/mi R+ma7 Ta!44a Ta7+! ;;;;;;;;;;;; M/'+6 - 0 Ti!4,a*a! 2 2 E,/!/mi R+ma7 Ta!44a 3 Nama ;al n , EEEEEEEE""""""EEEE" EEEEEE Tingkatan ,

N " Kad Pengenalan , EEEEE""""""""""""""""""""""""""""""" Bil +") +"# +"+ +"1 +"3 Aspek Meran'ang Menu Men(edia *usunan Kerja Men(edia %an Memasak Makanan Menghidang Makanan Men(usun atur p la blaus dan menggunting 9abrik Gred Numerik ;atatan

/UMLAH

C #:

AKUAN PENGESAHAN
R&5p/!'&! ;al n Pentaksir Pen(elaras %alaman Nama Ta!'a*a!4a! Ta i,7

37

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

B/ a!4 P&!*a,5i a! I!'i:i'+


K&ma7i a! Hi'+p B& 5&pa'+ 1 E,/!/mi R+ma7 Ta!44a Ta7+! ;;;;;;;;;;;; M/'+6 " 0 Ti!4,a*a! - 2 R&,a B&!*+, = T&,!/6/4i 3 Nama ;al n , EEEEEEEE""""""EEEE" EEEEEE Tingkatan ,

N " Kad Pengenalan , EEEEE""""""""""""""""""""""""""""""" Bil 1") 1"# 1"+ 1"1 1"3 Aspek Pengenalpastian masalah Pembinaan pr jek Pengiraan k s Pend kumentasian Memba'a dan menterjemahkan lukisan skematik kepada lukisan bergambar Gred Numerik ;atatan

/UMLAH

C #:

AKUAN PENGESAHAN
R&5p/!'&! ;al n Pentaksir Pen(elaras %alaman 38 Nama Ta!'a*a!4a! Ta i,7

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA B/ a!4 P&!*a,5i a! K&6/mp/,


K&ma7i a! Hi'+p B& 5&pa'+ 1 E,/!/mi R+ma7 Ta!44a Tahun FFFFFFFFFFF hingga FFFFFFFFFFFFF

Ma ,a7 Bi6 Nama $a6/! Ti!4,a*a! 1 210>3


K&6a5 Ma ,a7

J+m6a7 Ma ,a7

Ti!4,a*a! 2 220>3
K&6a 5 Ma ,a7

Ti!4,a*a! 210>3
K&6a5 Ma ,a7

2"0>3

) # + 1 3 4 5 +::

PENGESAHAN
R&5p/!'a! Ti!4,a*a! 1 TCtangan , Pen(elaras Luaran EEEEEEEE Nama , FFFFFFFFFFFFFFFFF F TCtangan , Pengetua EEEEEEEE Nama , FFFFFFFFFFFFFFFFF F EEEEEEEE Nama , FFFFFFFFFFFFFFFFF F 39 EEEEEEE" Nama , FFFFFFFFFFFFFFFFF Ti!4,a*a! 2 TCtangan , EEEEEEEE Nama , FFFFFFFFFFFFFFFFF F TCtangan , Ti!4,a*a! TCtangan , EEEEEEE" Nama , FFFFFFFFFFFFFFFFF

TCtangan ,

LAMPI!AN )

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR

DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS


PENILAIAN MENENGAH RENDAH KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77/2 Nama P&6a9a 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N/. Ka' P&!4&!a6a! 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;; A!4,a Gi6i a! 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ta7+! Ti!4,a*a! Nama P&!*a,5i

40

LAMPI!AN #

$ARTA GANTT PELAKSANAAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL MODUL 1? 2? -? "

BIL ) # + 1 3 4 5

PE!KA!A Taklimat pelaksanaan kerja kursus Pelaksanaan kerja kursus Melengkapkan b rang markah indi$idu Melengkapkan b rang markah kel mp k Pengesahan pen(elaras dalaman Pen(erahan markah Pen(impanan d kumen pentaksiran

/an

=eb

Ma'

Apr

Mei

/un

/ul

0g

*ep

0kt

N $

%is

41

GLOSARI
Penerangan tentang maksud perkataan tertentu (ang digunakan dalam k nteks d kumen ini" Kerja Kursus *atu tugasan atau GassignmentH (ang b leh dilaksanakan untuk tujuan pentaksiran bagi sesuatu disiplin" M dul Pentaksiran *atu d kumen (ang dibangunkan daripada *ukatan Pelajaran dan Huraian *ukatan PelajaranI gabungan k mp nen Teras dan Elekti9 (ang digunakan untuk mentaksirkan kemahiran pelajar& Pentaksiran Pr ses mengumpul maklumat atau e$idens untuk tujuan pertimbangan dalam membuat penghakiman tentang pr duk sesuatu pr ses pendidikan" Pentaksir Guru (ang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu 2KHB. dan (ang mengendalikan penilaian kerja kursus 'al n daripada tingkatan )& # dan +" Pen(elaras %alaman Guru (ang dilantik dan mempun(ai auth riti untuk memantau dan mengesahkan pr ses pentaksiran berasaskan sek lah (ang dilaksanakan di sek lahn(a (ang terdiri daripada Pengetua& Pen l ng Kanan Akademik& Pen(elia Petang atau Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik @ B kasi nal

Pen(elaras Luaran

Terdiri daripada pega6ai-pega6ai dari Lembaga Peperiksaan Mala(sia 2LPM. atau 42

/abatan Pelajaran Negeri 2/PN.& Pejabat Pelajaran %aerah 2PP%. atau mana-mana guru (ang dilantik leh LPM atau /PN" Pen(elaras Pr ses untuk memastikan pentaksiran memenuhi standard (ang ditetapkan" K nstruk %imensi manusia& dalam bentuk k nkrit atau abstrak& (ang ingin dibangunkan melalui satu pr ses pendidikan" Aspek K mp nen k nstruk (ang dibangunkan dalam usaha membina elemen (ang dihasratkan" Kriteria Pern(ataan tentang kualiti (ang perlu dikuasai leh pelajar dalam sesuatu elemen atau aspek" E$idens Maklumat (ang menentukan sama ada sesuatu keper'a(aan atau bukti itu benar atau sah" E$idens Pr ses Men'eritakan apa (ang telah dilakukan dalam bentuk tulisan atau pemerhatian guru pentaksir" E$idens Pr duk Menunjukkan hasil kerja berbentuk d kumen atau arti9ak" Melakar Melukis rangka 2rajah& gambar dll. se'ara kasar"

Arti9ak

Pr duk atau bjek (ang dibina leh sese rang pereka 'ipta dalam usaha untuk merealisasikan reka 'iptaan(a (ang merupakan pen(elesaian kepada masalah reka 'ipta (ang telah dikenal pasti

Bahan kemasan

Bahan pen(udah sesuatu pr jek seperti 'at& 43

s(elek dan lain-lain supa(a pr jek kelihatan lebih 'antik dan tahan lama" %imensi Ukuran sai> sesuatu 2seperti panjang& lebar dan tinggi. atau garis pusat" = li 2d kumentasi. Keterangan (ang berbentuk n ta& lakaran dan lukisan (ang mempamerkan keb lehan 'al n dalam menangani pr ses reka 'ipta dalam k munikasi" = rmat *usun atur pend kumentasian (ang telah ditetapkan" Is metrik Lukisan (ang dirujuk kepada satah u9uk (ang bersudut +:0 atau 4:0 serta garisan pinggir (ang berterusan pada satu titik iaitu pusat" K s Pengeluaran /umlah k s (ang terlibat dalam pengeluaran meliputi k s bahan& k s upah dan k s sampingan atau k s $erhed" Pr duk !eka Bentuk Barang atau benda 2hasil. !an'angan & ' rak atau bentuk (ang merupakan susunan struktur atau aspekaspek sesuatu binaan dan sebagain(a"

44