You are on page 1of 153

AGOTA KRISTOF Dokaz

bojana888

1. Vrativi se u bakinu kuu, Lukas lee pored batenske ograde, u hladovinu grmlja. eka. Jedno vojno vozilo zaustavlja se ispred karaule. Iz njega izlaze vojni i i sputaju na zemlju neko telo umotano u maskirnu eradu. Iz karaule izlazi jedan vodnik, daje znak, i vojni i razmotavaju eradu. Vodnik zvizne! " #ee biti veselje identi$ikovati ovoga% &reba biti budala pa pokuati da pre'e ovu kurvanjsku grani u, i to u po bela dana% Jedan vojnik kae! " Ljudi valjda znaju da je to nemogue. #eki drugi vojnik kae! " (vdanji ljudi to znaju. )okuavaju samo dolja i. Vodnik kae! " *obro, hajdemo kod idiota preko puta. +oda on neto zna. Lukas ulazi u kuu. ,eda na ugaonu klupu u kuhinji. ,e-e hleb, stavlja na sto $lau vina i koziji sir. #eko ku a. .laze vodnik i jedan vojnik. Lukas kae! " (-ekivao sam vas. ,edite. .zmite vina i sira. Vojnik kae! " /ado. (n uzima hleba i sira, Lukas sipa vino. Vodnik pita! " (-ekivali ste nas0 1ato0 " uo sam eksploziju. )osle eksplozije, uvek do'u da me pitaju jesam li video nekoga. " 2 vi niste nikoga videli0 " #e.

" 3ao i obi-no. " *a, kao i obi-no. #iko ne do'e da me obavesti o svojoj nameri da pre'e grani u. Vodnik se smeje. I on uzima vina i sira! " +ogli ste ipak da vidite nekoga ko vrlja ovuda, ili po umi. " #ikoga nisam video. " *a ste nekoga videli, rekli biste nam0 " 3ad bih vam rekao da bih vam rekao, vi mi ne biste poverovali. Vodnik se ponovo smeje! " )onekad se pitam zato vas nazivaju idiotom. " I ja se to pitam. Ja samo patim od jedne nervne bolesti prouzrokovane psihi-kom traumom iz detinjstva, za vreme rata. Vojnik pita! " 4ta to0 4ta kae0 Lukas objanjava! " 5lava mi je malo poremeena zbog bombardovanja. &o me je zadesilo kad sam bio dete. Vodnik kae! " ,ir vam je ba dobar. 6vala. )o'ite s nama. Lukas ih sledi. )okazujui telo, vodnik pita! " )oznajete li ovog -oveka0 Jeste li ga ve videli0 Lukas posmatra raskomadano telo svoga o a! " )otpuno je unakaen. Vodnik kae! " #ekoga moemo prepoznati i po odei, po ipelama, ili pak po rukama ili kosi. Lukas kae! " ,ve to vidim, to je da nije iz naeg grada. #jegovo odelo nije odavde. . naem gradu niko ne nosi tako elegantno odelo.

Vodnik kae! " 6vala vam. ,ve to ve znamo. #i mi nismo idioti. Ja vas sada samo pitam da li ste ga negde videli ili primetili. " #e. #igde. 2li vidim da su mu nokti i-upani. 7io je u zatvoru. Vodnik kae! " . naim zatvorima ne mu-e. 2li -udno je to to su mu depovi potpuno prazni. #ema -ak ni slike, ili klju-a, ili nov-anika. )a ipak, mora da je imao li-nu kartu, -ak i propusni u, kako bi mogao da u'e u pograni-nu zonu. Lukas kae! " 7ie da ih se otarasio u umi. " I ja to mislim. #ije hteo da bude identi$ikovan. )itam se koga je to ovde hteo da zatiti. 2ko biste slu-ajno neto pronali, traei pe-urke, doneli biste nam to, zar ne, Lukase0 " /a-unajte na mene, vodni-e. Lukas sedi na klupi u bati, naslonjen glavom na beli zid kue. 1aslepljuje ga sun e. (n zatvara o-i. " 3ako sada da se ponaam0 " 3ao i ranije. I dalje treba ujutro da ustajem, uve-e da leem, i da radim ono to se obi-no radi u ivotu. " )otrajae dugo. " +oda eo jedan ivot. Lukasa budi zov ivotinja. (n ustaje, ide da se pobrine o svojim ivotinjama. *aje svinjama, kokoima, ze-evima da jedu. Ide na obalu reke po koze, dovodi ih, muze ih. *onosi mleko u kuhinju. ,eda na ugaonu klupu i ostaje tamo, sedei, dok se ne spusti ve-e. (nda ustaje, izlazi iz kue, zaliva batu. )un je mese . 3ada se vrati u kuhinju, jede malo sira, pije vina. #agnuvi se kroz prozor, povraa. )osprema sto. .lazi u bakinu sobu, otvara prozor da je provetri. ,eda ispred toaletnog stola, posmatra se u ogledalu. 3asnije Lukas

otvara vrata svoje sobe. 5leda veliki krevet. )onovo zatvara vrata i odlazi u grad. .li e su puste. Lukas hoda brzo. 1astaje ispred jednog osvetljenog, otvorenog prozora. &o je neka kuhinja. Jedna porodi a upravo ve-era. +ajka i troje de e oko stola. *va de-aka i jedna devoj-i a. Jedu -orbu od krompira. (ta nije tu. +oda je na poslu, ili u zatvoru, ili u logoru. Ili se pak nije vratio iz rata. Lukas prolazi ispred bu-nih ka$ana gde je, jo nedavno, ponekad svirao usnu harmoniku. #e ulazi unutra, nastavlja svojim putem. 1alazi u neosvetljene uli-i e zamka, zatim ide malom mra-nom uli om koja vodi na groblje. 1austavlja se pred dedinim i bakinim grobom. 7aka je umrla prole godine, od drugog modanog udara. *eda je umro jo veoma davno. +etani pri-aju da ga je otrovala njegova ena. Lukasov ota je umro danas, pokuavajui da pre'e grani u, i Lukas nikada nee znati za njegov grob. Lukas se vraa kui. )omou jednog ueta pentra se na tavan. 5ore, slamari a, staro vojni-ko ebe, sanduk. Lukas otvara sanduk, vadi veliku kolsku svesku, zapisuje u nju nekoliko re-eni a. )onovo zatvara svesku, lee na slamari u. Iznad njega, obasjani mese-inom koja ulazi kroz prozor-i, njiu se, oka-eni o jednu gredu, kosturi majke i bebe. Lukasova majka i sestri a su umrle, ubijene jednom granatom, pre pet godina, par dana pred kraj rata, ovde, u bati bakine kue. Lukas sedi na batenskoj klupi. (-i su mu zatvorene. )red kuom se zaustavljaju jedna kola koja vu-e konj. Lukasa budi kloparanje. . batu ulazi Josip, batovan. Lukas ga gleda! " 4ta elite, Josipe0

" 4ta elim0 *anas je pazarni dan. ekao sam vas do sedam sati. Lukas kae! " +olim vas da mi oprostite, Josipe. 1aboravio sam koji je danas dan. 2ko hoete, moemo brzo utovariti robu. " 4alite se0 ,ada je dva sata popodne. #isam doao da tovarim, ve da vas pitam hoete li jo uvek da prodajem vau robu. 2ko neete, treba mi to rei. +eni je potpuno svejedno. /adim to samo da vam u-inim uslugu. " #aravno, Josipe. Jednostavno sam zaboravio da je pazarni dan. " #iste vi samo danas zaboravili. 7ili ste zaboravili i prole nedelje, i pretprole nedelje. Lukas kae! " &ri nedelje0 #isam bio ni svestan. Josip mae glavom! " #eto nije u redu, kod vas. 4ta ste radili s voem i povrem za ove tri nedelje0 " #ita. 2li zalivao sam batu svakog dana, -ini mi se. " ini vam se0 6ajdemo da vidimo. Josip odlazi iza kue, u povrtnjak, Lukas ga sledi. 7atovan se nadvija nad leje i psuje! " 7oga mu jebem% )ustili ste da sve istrune% 5ledajte ovaj paradajz po zemlji, ove prerasle mahune, ove ute krastav e i ove rne jagode% Vi ste ludi, koji vam je 'avo0 (vako upropastiti dobru robu% 1asluujete da budete obeeni ili streljani% 5raak vam je propao za ovu godinu, sve kajsije tako'e. Jabuke i kruke jo moemo spasiti. *onesite mi jednu kantu% Lukas donosi kantu, i Josip po-inje da skuplja jabuke i kruke popadale po travi. (n kae Lukasu! " .zmite drugu kantu i pokupite sve to je gnjilo. +oda e vae svinje to jesti. 1a ime 7oga% Vaa stoka% Josip juri u obor, Lukas ga sledi. Josip kae briui -elo!

" 6vala ti 7oe, nije po rkala. *ajte mi vile da malo po-istim. 3akvim -udom niste zaboravili da hranite ivotinje% " (ne se ne daju zaboraviti. *eru se -im su gladne. Josip satima radi, Lukas mu pomae, sluajui njegova nare'enja. 3ada je sun e na zalasku, ulaze u kuhinju. Josip kae! " #eka me 'avo nosi% #ikad nisam osetio ovakav smrad. 4ta to ovoliko smrdi0 (n gleda oko sebe, primeti jedno veliko vedro puno kozijeg mleka. " +leko se pokvarilo. #osite to odavde, prospite u reku. Lukas slua. 3ada se vrati, Josip je ve provetrio kuhinju, oprao podne plo-i e. Lukas silazi u podrum, penje se iz njega sa $laom vina i slaninom. Josip kae! " .z ovo treba hleba. " #emam ga. Josip bez re-i ustaje i odlazi do svojih kola po veknu hleba. " 8vo. 3upio sam ga posle pija e. +i ga vie ne pravimo kod kue. Josip jede i pije. (n pita! " Vi ne pijete0 2 ni ne jedete. 8lem, ta se to deava, Lukase% " .moran sam. #e mogu da jedem. " 7ledi ste u li u pod tom preplanulom koom, sama ste kost i koa. " #ije to nita. )roi e. Josip kae! " ,umnjao sam ja ozbiljno da neto ne valja u vaoj glavi. +ora da je u pitanju neka ura. " #e, nije u pitanju neka ura. Josip namiguje! " 2ma, znam ja mladost. 2li bilo bi mi krivo da se jedan tako lep momak kao vi zapusti zbog neke ure.

Lukas kae! " #ije to zbog ure. " 2 zbog -ega je onda0 " #emam pojma. " #emate pojma0 . tom slu-aju, treba da odete kod lekara. " #e brinite se za mene, Josipe, bie dobro. " 7ie dobro, bie dobro. 1apostavlja batu, puta da mu se mleko pokvari, ne jede, ne pije, i misli da to tako moe da se nastavi. Lukas ne odgovara. #a polasku, Josip kae! " ,luajte, Lukase. *a vi opet ne biste zaboravili kada je pazarni dan, ja u da ustanem sat vremena ranije, doi u da vas probudim, i zajedno emo utovariti povre, voe i ivotinje za prodaju. (dgovara li vam to0 " *a, hvala vam Josipe. Lukas daje Josipu drugu $lau vina, prati ga do njegovih kola. (inuvi konja, Josip vi-e! " )ripazite se, Lukase% Ljubav je ponekad kobna. Lukas sedi na batenskoj klupi. (-i su mu sklopljene. 3ada ih ponovo otvori, vidi neku malu devoj-i u koja se ljulja na grani jedne trenje. Lukas pita! " 4ta ti radi ovde0 3o si ti0 *evoj-i a ska-e na zemlju, nameta rui-aste mane svezane na krajevima svojih pleteni a! " &etka Leonija vas moli da po'ete kod gospodina paroha. (n je potpuno sam, zato to tetka Leonija ne moe vie da radi, ona lei kod kue, vie ne ustaje, suvie je stara. +oja majka nema vremena da ide kod gospodina paroha, zato to ona radi u $abri i, a nema vremena ni moj ota . Lukas kae!

" Jasno mi je. 3oliko ima godina0 " #e znam dobro. )oslednji put kad mi je bio ro'endan, imala sam pet godina, ali to je bilo zimus. 2 sada je ve jesen, i mogla bih da po'em u kolu da nisam ro'ena prekasno. " Ve je jesen% *evoj-i a se smeje! " 1ar niste znali0 (d pre dva dana je jesen, iako mislimo da je leto zato to je vrue. " ,vata ti zna% " *a. Imam starijeg brata koji me svemu u-i. 1ove se ,imon. " 2 ti, kako se ti zove0 " Janja. " &o je lepo ime. " Lukas tako'e. 1nam da ste vi Lukas, zato to je moja tetka rekla! 9Idi po Lukasa, on stanuje u poslednjoj kui, preko puta karaule:. " #isu te zaustavili grani-ari0 " #isu me videli. )rola sam otpozadi. Lukas kae! " Voleo bih da imam sestri u kao to si ti. " #ema je0 " #e. 3ada bih je imao, napravio bih joj ljuljaku. 6oe li da ti napravim ljuljaku0 Janja kae! " Imam ve jednu kod kue. 2li vie volim da se ljuljam na ne-em drugom. 1abavnije je. (na ska-e, dohvati veliku granu trenje i zaljulja se na njoj smejui se. Lukas pita! " &i nikada nisi tuna0 " #e, jer se jednim uvek uteim za neto drugo.

(na ska-e na zemlju! " &reba da pourite kod gospodina paroha. +oja tetka mi je to ve rekla ju-e i prekju-e, i pre toga, ali ja sam svakog dana zaboravila. 5rdie me. Lukas kae! " #e brini se. Ii u ve-eras. " *obro, onda odoh ja. " (stani jo malo. *a li bi volela da slua muziku0 " 3oju vrstu muzike0 " Videe. *o'i. Lukas uzima devoj-i u u naru-je, ulazi u svoju sobu, sputa dete na veliki krevet, stavlja jednu plo-u na stari gramo$on. ,edei na podu pored kreveta, glave poloene na ruke, on slua. Janja pita! " &i pla-e0 Lukas odmahuje glavom. (na kae! " )laim se. #e volim tu muziku. Lukas uhvati jednom rukom devoj-i u za nogu, stie je. (na vriti! " 7oli me to% )usti me% Lukas olabavljuje stisak svojih prstiju. 3ada se plo-a zavri, Lukas ustaje da stavi drugu stranu. *evoj-i a je nestala. Lukas slua plo-e do zalaska sun a. .ve-e, Lukas priprema korpu sa povrem, krompirom, jajima, sirom. 1akolje jednu kokoku, -isti je, uzima jo i mleka i $lau vina. 1voni na vrata parohije, niko ne dolazi da otvori. .lazi na otvorena vrata za poslugu, ostavlja korpu u kuhinju. 3u a na vrata sobe, ulazi. )aroh, visoki i mravi stara , sedi za svojim radnim stolom. )od svetlou svee, on igra ah, sam.

Lukas privla-i jednu stoli u radnom stolu, seda preko puta star a, kae! " Izvinite, o-e. )aroh kae! " Isplatiu vam malo"pomalo ono to vam dugujem, Lukase. Lukas pita! " Ve dugo nisam dolazio0 " (d po-etka leta. #e seate se0 " #e. 3o vas je hranio za to vreme0 " Leonija mi je svaki dan donosila malo supe. 2li, od pre neki dan je bolesna. Lukas kae! " +olim vas za izvinjenje, o-e. " Izvinjenje0 1ato0 #isam vam platio ima nekoliko mese i. #emam vie nova a. *rava je odvojena od ;rkve, vie me ne plaaju za moj posao. +oram da ivim od milodara vernika. #o, ljudi se plae da ne budu na zlom glasu ako dolaze u rkvu. #a bogosluenje do'e samo pokoja uboga stari a. Lukas kae! " &o to nisam dolazio, nije zbog nov a koji mi dugujete. Jo gore je. " 3ako to, gore0 Lukas poginje glavu! " )otpuno sam vas zaboravio. 1aboravio sam i svoju batu, pija u, mleko, sir. 1aboravio sam -ak i da jedem. +ese ima sam spavao na tavanu, plaio sam se da u'em u svoju sobu. &rebalo je da jedna devoj-i a, Leonijina neaka, danas do'e, pa da smognem snage i u'em unutra. (na me je tako'e podsetila na moju dunost prema vama. " #emate nikakvu dunost, nikakvu obavezu prema meni. Vi prodajete svoju robu, ivite od te prodaje. 2ko vie ne mogu da vam plaam, normalno je da me vie ni-im ne snabdevate. " )onavljam vam, nije zbog nov a. /azumite me.

" (bjasnite mi. ,luam vas. " Vie ne znam kako dalje da ivim. )aroh ustaje, obuhvata Lukasovo li e rukama! " 4ta vam se dogodilo, dete moje0 Lukas odmahuje glavom! " #e mogu nita vie da vam kaem. &o je kao neka bolest. " ,hvatam. #eka vrsta bolesti due. 1bog vaih nenih godina, a moda i zbog vaeg prevelikog samovanja. Lukas kae! " +oda. ,premiu ve-eru i jeemo zajedno. #i ja nisam odavno jeo. 3ada pokuam da jedem, povratim. , vama u moda moi. (n odlazi u kuhinju, loi vatru, pristavlja varivo od kokoke s povrem. )ostavlja sto, otvara $lau vina. )aroh dolazi u kuhinju! " )onavljam vam, Lukase, ne mogu vie da vam plaam. " Ipak treba da jedete. " *a, ali ne treba mi takva gozba. 7ilo bi mi dovoljno malo krompira ili kukuruza. Lukas kae! " Jeete ono to vam budem donosio i vie neemo razgovarati o nov u. " #e mogu to da prihvatim. " Lake je davati nego primati, zar ne0 5ordost je greh, o-e. (ni jedu utke. )iju vino. Lukas ne povraa. #akon obeda, on pere sude. )aroh se vraa u svoju sobu. Lukas mu se pridruuje! " ,ada treba da po'em. " 3uda idete0 " *a hodam uli ama. " +ogao bih vas nau-iti da igrate ah. Lukas kae!

" #e verujem da me to moe zainteresovati. &o je komplikovana igra koja zahteva mnogo kon entra ije. " *a pokuamo. )aroh objanjava igru. (ni igraju jednu partiju. Lukas pobe'uje. )aroh pita! " 5de ste nau-ili da igrate ah0 " Iz knjiga. 2li ovo je prvi put da igram istinski. " 6oete li navraati da igramo0 Lukas navraa svake ve-eri. 5ospodin paroh napreduje, partije postaju zanimljive, iako uvek pobeduje Lukas. Lukas ponovo spava u svojoj sobi, na velikom krevetu. #e zaboravlja pazarne dane, ne ostavlja vie mleko da se pokvari. 7rine se o ivotinjama, o bati, o kui. (dlazi u umu da skuplja pe-urke i suvo granje. )onovo ide i u ribolov. . detinjstvu, Lukas je hvatao ribe rukom ili udi om. ,ada smilja jedan sistem koji skree ribe iz re-nog toka i usmerava ih u jedno jezer e iz kojeg vie ne mogu da iza'u. Lukas samo treba da ih zahvati mreom, kada mu se prohte svee ribe. .ve-e Lukas jede sa gospodinom parohom, odigra jednu ili dve partije aha, zatim ponovo kree u etnju uli ama grada. Jedne noi, ulazi u prvu ka$anu koja mu je na putu. &u ka$ani u nekada su lepo odravali, -ak i za vreme rata. ,ada je to mra-no, gotovo prazno mesto. 3elneri a, runa i umorna, pita vi-ui sa svoga anka! " 3oliko0 " &ri. Lukas seda za jedan sto trokav od rnog vina i pepela od igareta. 3elneri a mu donosi tri de i domaeg rnog vina. (dmah naplauje. 3ada je popio svoja tri de i, Lukas ustaje i izlazi. Ide dalje, do glavnog

trga. 1austavlja se pred knjiarom"papirni om, dugo posmatra izlog! kolske sveske, olovke, gumi e i par knjiga. Lukas ulazi u ka$anu preko puta. (vde ima malo vie sveta, ali je jo prljavije nego u onoj drugoj ka$ani. )od je prekriven piljevinom. Lukas seda pored otvorenih vrata, jer u lokalu nema nikakvog drugog provetravanja. Jedan duga-ak sto zauzela je grupa grani-ara. , njima su devojke. (ni pevaju. #eki odrpani star-i prilazi da sedne za Lukasov sto! " ,vira li neto, ha0 Lukas zove! " )ola litre i dve -ae% ,tar-i kae! " #isam hteo da mi plati pie, hteo sam samo da zasvira. 3ao nekada. " #e mogu vie da sviram kao nekada. " /azumem te. 2li ipak zasviraj. &o bi mi pri-inilo zadovoljstvo. Lukas sipa vino! " )ij. (n vadi iz depa svoju usnu harmoniku i po-inje da svira jednu tunu pesmu, pesmu o ljubavi i rastanku. 5rani-ari i devojke prihvataju pesmu. Jedna od devojaka prilazi da sedne pored Lukasa, miluje ga po kosi! " 5ledajte kako je sladak. Lukas prestaje da svira, ustaje. *evojka se smeje! " 3akav mali divljak% #apolju pada kia. Lukas ulazi u treu ka$anu, opet trai tri de i. 3ada po-ne da svira, li a se okreu prema njemu, zatim ponovo uranjaju u -ae. (vde

ljudi piju, ali ne razgovaraju. Iznenada, jedan visoki i snani mukara , kome je amputirana noga, postavlja se nasred sale, ispod jedine i gole sijali e i, oslanjajui se na take, zapo-inje jednu zabranjenu pesmu. Lukas ga prati na harmoni i. *rugi gosti brzo dovravaju svoje -ae i, jedan za drugim, naputaju ka$anu. #iz -ovekovo li e ure suze na poslednja dva stiha pesme! 9(vaj narod ve je ispatao 1a prolost i budunost.: ,utradan, Lukas odlazi u knjiaru"papirni u. 7ira tri olovke, paket papira na kvadratie i jednu debelu svesku. 3ada pri'e kasi, knjiar, debeo i bled -ovek, kae! " Ima ve dugo otkako vas nisam video. #iste bili tu0 " #e, samo sam bio suvie zauzet. " Vaa potronja papira je zadivljujua. )onekad se pitam ta sve moete s njim da radite. Lukas kae! " Volim da ispunjavam bele listove olovkom. &o me zabavlja. " &o s vremenom mora da daje brda. " +nogo rasipam. #euspeli listovi slue mi za potpaljivanje vatre. 3njiar kae! " #aalost, nemam takvih revnosnih kupa a kao to ste vi. )osao mi vie ne ide. )re rata je ilo. (vde su bile mnoge kole. Vie kole, internati, koledi. .ve-e su se uli ama etali studenti, zabavljali su se. 7io je tu i muzi-ki konzervatorijum, davali su se kon erti, pozorine predstave, svake sedmi e. )ogledajte sada na uli u. ,amo de a i star i. )okoji radnik, pokoji vinogradar.

#ema vie omladine u ovom gradu. ,ve kole su premetene u unutranjost zemlje, sem osnovne kole. +ladi, -ak i oni koji ne studiraju, odlaze u druga mesta, u ive gradove. #a grad je mrtav, prazan grad. )ograni-na zona, zatvorena, zaboravljena. ,ve stanovnike ovog grada znate iz vi'enja. .vek ista li a. #ijedan strana ne moe da u'e ovamo. Lukas kae! " Ima grani-ara. (ni su mladi. " *a, jadni i. 1atvoreni u kasarne, patroliraju nou. 2 svakih est mese i ih smenjuju, da se ne bi mogli integrisati u stanovnitvo. (vaj grad ima deset hiljada stanovnika, plus tri hiljade stranih vojnika, i dve hiljade grani-ara iz nae zemlje. )re rata smo imali pet hiljada studenata i turiste preko leta. &uristi su dolazili i iz unutranjosti zemlje, i s druge strane grani e. Lukas pita! " 5rani a je bila otvorena0 " (-igledno. (dande su dolazili selja i da prodaju svoju robu ovde, studenti su prelazili na drugu stranu za seoske blagdane. Voz je tako'e produavao do oblinjeg grada druge zemlje. 2 sada, na grad je poslednja stani a. ,vi silaze% I izvadite vae isprave% Lukas pita! " +oglo se slobodno dolaziti i odlaziti0 +oglo se putovati u inostranstvo0 " #aravno. Vi, vi to nikada niste doiveli. ,ada ne moete na-initi ni jedan jedini korak a da vam ne trae li-nu kartu. I spe ijalnu dozvolu za pograni-nu zonu. " 2 ako je nema0 " 7olje je imati je. " Ja je nemam. " 3oliko vam je godina0 " )etnaest. " &rebalo bi da je imate. ak i de a imaju li-nu kartu koju im izdaje

kola. 4ta radite kada naputate grad i kada se u njega vraate0 " #ikada ne naputam grad. " #ikada0 #e idete -ak ni u susedni grad kada treba da kupite neto to ne moe da se na'e ovde0 " #e. #isam napustio ovaj grad otkako me je majka dovela ovamo, pre est godina. 3njiar kae! " 2ko ne elite da imate nevolja, nabavite sebi li-nu kartu. Idite u optinu i objasnite svoj slu-aj. 2ko vam prave potekoe, potraite )etera #. /e ite mu da vas alje Viktor. )eter je iz istoga grada kao i ja. ,a severa. (n zauzima vaan poloaj u )artiji. Lukas kae! " &o je ljubazno od vas. 2li zato bih imao potekoa da bih dobio obi-nu li-nu kartu0 " #ikad se ne zna. Lukas ulazi u jednu veliku zgradu pored zamka. #a $asadi se vijore zastave. +nogobrojne rne table sa zlatnim slovima ozna-avaju biroe! 9)olitbiro /evolu ionarne partije: 9,ekretarijat /evolu ionarne partije: 9.druenje /evolu ionarne omladine: 9.druenje /evolu ionarnih ena: 9,avez /evolu ionarnih sindikata: , druge strane vrata, obi-na siva tabla sa rvenim slovima! 9(ptinski poslovi prvi sprat:. Lukas se penje na sprat, ku a na jedan mutni prozor iznad kojeg pie! 9Li-ne karte:. #eki -ovek u sivoj bluzi otvara klizni prozor i utke gleda Lukasa. Lukas kae!

" *obar dan, gospodine. 6teo bih da izvadim li-nu kartu. " *a je obnovite, hoete da kaete. Istekla vam je0 " #e, gospodine. Ja je nemam. #ikada je nisam imao. /e-eno mi je kako sam duan da je imam. ,lubenik pita! " 3oliko godina imate0 " )etnaest. " (nda, stvarno, trebalo bi da je imate. *ajte mi vau kolsku kartu. Lukas kae! " #emam kartu. #ijedne vrste. ,lubenik kae! " &o nije mogue. 2ko jo niste zavrili osnovnu kolu, imate svoju kolsku kartu< ako ste student, imate studentsku kartu< ako ste egrt, imate egrtsku kartu. Lukas kae! " =ao mi je. #emam ni jednu ni drugu. #ikada nisam iao u kolu. " 3ako to0 4kola je obavezna do -etrnaest godina starosti. " 7io sam oslobo'en kole zbog jedne traume. " 2 sada0 4ta sada radite0 " =ivim od proizvoda iz moje bate. .ve-e sviram po ka$anama. ,lubenik kae! " 2, vi ste taj Lukas &., tako se zovete0 " *a. " , kim ivite0 " ,tanujem u bakinoj kui, pored grani e. =ivim sam. 7aka je umrla prole godine. ,lubenik se -eka po glavi! " ,luajte, va slu-aj je poseban. +oram da se raspitam. #e mogu sam da odlu-im. Valja vam doi kroz par dana.

Lukas kae! " +oda bi )eter #. mogao to da sredi. " )eter #.0 )artijski sekretar0 )oznajete ga0 (n uzima tele$on. Lukas mu kae! " )reporu-io me je gospodin Viktor. ,lubenik sputa sluali u, izlazi iz kan elarije! " *o'ite. ,ii emo sprat nie. (n ku a na vrata na kojima pie! 9,ekretarijat /evolu ionarne partije:. (ni ulaze. #eki mladi -ovek sedi za kan elarijskim stolom. ,lubenik mu prua jednu praznu kartu! " (vo je u vezi s jednom li-nom kartom. " Ja u se time pozabaviti. (stavite nas. ,lubenik izlazi, mladi ustaje i prua ruku Lukasu! " *obar dan, Lukase. " Vi me znate0 " ,vi vas znaju u ovom gradu. Veoma sam srean to mogu da vam u-inim uslugu. *a popunimo vau kartu. Ime, prezime, adresa, datum ro'enja. Imate samo petnaest godina0 Veoma ste krupni za vae godine. )osao0 *a upiem 9muzi-ar:0 Lukas kae! " =ivim tako'e od obra'ivanja svoje bate. " (nda, upisaemo 9batovan:, to deluje ozbiljnije. *obro, kosa kestenjasta, o-i sive. )oliti-ko opredeljenje0 Lukas kae! " &o pre rtajte. " *a. 2 ovde, ta elite da vam upiem ovde! 9>?@nA zvani-nika vlasti:0 " 9Idiot:, ako moete. Imao sam jednu traumu, nisam potpuno normalan. +ladi se smeje! " #iste potpuno normalni0 3o bi to pomislio0 2li, imate pravo. Jedna

takva o ena moe da vas potedi mnogih neprijatnosti. ,luenja vojske, na primer. )rema tome, piem! 96roni-ni psihi-ki poremeaji:. (dgovara li vam to0 Lukas kae! " *a, gospodine. 6vala, gospodine. " 1ovite me )eter. Lukas kae! " 6vala, )etere. )eter prilazi Lukasu, prua mu njegovu kartu. *rugom rukom blago mu dodiruje li e. Lukas zatvara o-i. )eter ga dugo ljubi u usta, drei Lukasovu glavu u svojim rukama. )osmatra jo neko vreme Lukasovo li e, zatim ponovo seda za svoj sto! " Izvinite, Lukase, vaa lepota mi je pomutila razum. +oram dobro da se pripazim. &akve stvari u )artiji su neoprostive. Lukas kae! " #iko nita o tome nee znati. )eter kae! " Jedna takva mana ne moe elog ivota ostati skrivena. #eu se dugo zadrati na ovom radnom mestu. &o to sam ovde je samo zato to sam dezertirao, predao se i vratio se sa pobedni-kom vojskom naih oslobodila a. 7io sam jo student kada su me poslali u rat. Lukas kae! " +orali biste se oeniti ili, barem, nai neku ljubavni u da biste otklonili sumnje. 7ilo bi vam lako da zavedete neku enu. Lepi ste, muevni. I tuni ste. =ene vole tune mukar e. 2 uz to, imate lep poloaj. )eter kae! " #emam nikakve elje da zavedem neku enu. Lukas kae! " )a ipak, moda postoje ene koje moemo voleti, na izvestan na-in.

" ,vata vi znate u vaim godinama, Lukase% " #ita ja ne znam, samo naga'am. )eter kae! " 2ko vam bilo ta zatreba, potraite me.

2. )oslednji je dan godine. Velika hladnoa sa severa zahvatila je zemlju. Lukas silazi na reku. (dnee gospodinu parohu malo ribe za novogodinju ve-eru. Ve je no. Lukas se opremio $enjerom i pijukom. &ek to je po-eo da razbija led koji prekriva jezer e, kad za-uje de-iji pla-. (n uperi $enjer u prav u pla-a. #eka ena sedi na mostiu koji je Lukas sagradio pre mnogo godina. =ena je umotana u ebe, posmatra reku koja valja komade snega i leda. Ispod ebeta pla-e beba. Lukas prilazi, pita enu! " 3o si ti0 4ta radi ovde0 (na ne odgovara. #jene krupne rne o-i zure u svetlost $enjera. Lukas kae! " *o'i. (n je obujmi desnom rukom, vodi je ka kui, osvetljavajui put. *ete jo uvek pla-e. . kuhinji je toplo. =ena seda, vadi dojku i daje bebi da sisa. Lukas odvraa pogled, stavlja na vatru ostatak supe s povrem. *ete spava na maj-inom krilu. +ajka gleda Lukasa! " 6tela sam da ga udavim. #isam mogla. Lukas pita! " 6oe li da ja to u-inim0 " &i bi to mogao0 " *avio sam mieve, ma-ke, tenad. " 2li dete, to nije isto. " 6oe li ili nee da ga udavim0

" #e, sada vie neu. ,uvie je kasno. #akon kraeg utanja, Lukas kae! " Ima jedna slobodna soba ovde. +oe u njoj da spava sa svojim detetom. (na podie svoje rne o-i ka Lukasu! " 6vala ti. 1ovem se Jasmina. Lukas otvara vrata bakine sobe! " ,mesti svoje dete na krevet. (staviemo vrata otvorena da zagrejemo sobu. )oto neto pojede, lei e da spava pored njega. Jasmina sputa dete na bakin krevet, vraa se u kuhinju. Lukas pita! " Jesi li gladna0 " #isam jela od sino. Lukas sipa supu u jednu zdeli u! " Jedi, i idi da spava. )ri-aemo sutra. Ja sada moram da idem. (n se vraa na jezer e, mreom zahvata dve ribe i odlazi u parohiju. ,prema obed kao i obi-no, jede sa parohom, igraju partiju aha. Lukas po prvi put gubi. 5ospodin paroh je ljut! " /asejani ste ve-eras, Lukase. )ravite krupne greke. )o-nimo ponovo, i kon entriite se. Lukas kae! " .moran sam. &reba da se vratim. " (pet idete da skitate po ka$anama. " *obro ste obaveteni, gospodine paroe. )aroh kae! " Vi'am mnoge stare ene. (ne mi pri-aju sve to se deava u gradu. #e mrtite se tako% 6ajde, lepo se zabavite. #ovogodinja je no. Lukas ustaje!

" =elim vam srenu novu godinu, o-e. )aroh tako'e ustaje, sputa ruku na Lukasovu glavu! " 7og vas blagoslovio. #eka vam da mir u dui. Lukas kae! " #ikada u meni nee biti mir. &reba se moliti i nadati se, dete moje. Lukas hoda uli om. )rolazi ispred bu-nih ka$ana, ne zaustavlja se, ubrzava korak, pa -ak i tr-i neosvetljenim puteljkom koji vodi do bakine kue. (tvara kuhinjska vrata. Jasmina jo uvek sedi na ugaonoj klupi. (tvorila je vratan a od tednjaka, posmatra vatru. 1deli a, puna ohla'ene supe, jo uvek je na stolu. Lukas seda preko puta Jasmine! " #isi jela. " #isam gladna. Jo uvek sam uko-ena od zime. Lukas uzima sa poli e $lau rakije, sipa je u dve -ae! " )ij. &o e te zgrejati iznutra. (n pije, Jasmina tako'e. (n sipa jo. )iju utke. ,luaju gradska zvona iz daljine. Lukas kae! " )ono je. )o-inje nova godina. Jasmina obara glavu na sto, pla-e. Lukas ustaje, skida ebe kojim je Jasmina jo uvek pokrivena. +iluje njenu rnu kosu, dugu, sjajnu. +iluje i njene grudi nabrekle od mleka. (tkop-ava joj bluzu, naginje se, sisa mleko. ,utradan, Lukas ulazi u kuhinju. Jasmina sedi na klupi, s bebom u krilu. (na kae! " Volela bih jo da okupam svoju bebu. )osle u da odem. " 3uda e0

" #e znam. #e mogu da ostanem u ovom gradu posle onoga to se desilo. Lukas pita! " 4ta se to desilo0 *ete0 Ima i drugih neudatih majki u gradu. /oditelji su te se odrekli0 " Ja nemam roditelje. +ajka mi je umrla po mom ro'enju. =ivela sam sa o em i tetkom, maj-inom sestrom. &a tetka me je odgajala. 3ada se moj ota vratio iz rata, oenio se njome. 2li nije je voleo. Voleo je samo mene. Lukas kae! " ,hvatam. " *a. 2 kada je moja tetka postala toga svesna, prijavila nas je. +oj ota je u zatvoru. Ja sam radila u bolni i kao -ista-i a, sve do svog poro'aja. Jutros sam izala iz bolni e, zaku ala sam na vrata nae kue, tetka mi nije otvorila. )sovala me je s one strane vrata. Lukas kae! " 1nam tvoju pri-u. ( njoj se govori po ka$anama. " *a, svi o tome pri-aju. (vo je mali grad. #e mogu da ostanem ovde. 6tela sam da udavim dete, a zatim da pre'em grani u. " 5rani u je nemogue prei. #agazila bi na minu. " ,vejedno mi je hou li umreti. " 3oliko godina ima0 " (samnaest. " ,uvie je rano da umre. +oe zapo-eti novi ivot drugde. . nekom drugom gradu, kasnije, kada tvoje dete bude vee. . me'uvremenu, moe da ostane ovde koliko god eli. (na kae! " 2li, metani% " +etani e prestati da brbljaju. #a kraju e uutati. #isi duna da ih vi'a. (vo ovde nije grad, ovo je moja kua. " &i bi me zadrao kod sebe, s mojim detetom0

" +oe da stanuje u ovoj sobi, moe da dolazi u kuhinju, ali nikada ne sme da dolazi u moju sobu, ni da se penje na tavan. I nikada ne sme da mi postavlja pitanja. Jasmina kae! " #eu ti postavljati pitanja i neu te uznemiravati. ,pre-iu i dete da te uznemirava. 3uvau i spremau kuu. .mem sve da radim. 3od nas sam ja obavljala kune poslove, zato to moja tetka radi u $abri i. Lukas kae! " Voda vri. +oe da pripremi kupku. Jasmina stavlja na sto korito, skida detetu odel e i pelene. Lukas greje pekir iznad tednjaka. Jasmina kupa dete, Lukas gleda kako to ona radi. (n kae! " Ima de$ormisana ramena. " *a. #oge tako'e. /ekli su mi u bolni i. &o je moja greka. .tezala sam trbuh steznikom, da sakrijem trudnou. 7ie bogalj. *a sam barem imala snage da ga udavim. Lukas uzima u naru-je dete umotano u pekir, gleda malo nepravilno ali lepo li e! " #e treba vie pri-ati o tome, Jasmina. (na kae! " 7ie nesrean. " I ti si nesrena, premda nisi bogalj. +oda nee biti nesreniji od tebe, ili od bilo koga drugog. Jasmina ponovo uzima dete, o-i su joj pune suza! " &i si dobar, Lukase. " 1na moje ime0 " ,vi te znaju u gradu. 3au da si lud, ali ja u to ne verujem. Lukas izlazi, vraa se sa daskama! " #apraviu mu kolevku.

Jasmina pere rublje, sprema ru-ak. 3ada je kolevka spremna, oni leu dete unutra, ljuljaju ga. Lukas pita! " 3ako se zove0 Jesi li mu ve dala ime0 " *a. . bolni i to trae, da bi ga prijavili u optini. #azvala sam ga +atijas. &o je ime moga o a. #ijedno drugo ime nije mi palo na pamet. " 1na-i toliko si ga volela0 " Imala sam samo njega. .ve-e, Lukas se vraa iz parohije ne svraajui u ka$anu. . tednjaku jo gori vatra. 3roz odkrinuta vrata, Lukas -uje Jasminu kako tiho peva. (n ulazi u bakinu sobu, Jasmina, u koulji, ljulja dete pored prozora. Lukas pita! " 1ato jo nisi legla0 " ekala sam te. " #e treba da me -eka. Ja se uglavnom vraam mnogo kasnije. Jasmina se smei! " 1nam. ,vira u ka$anama. Lukas prilazi, pita! " (n spava0 " (davno. 2li uivam da ga ljuljam. Lukas kae! " *o'i u kuhinju. +oemo ga probuditi. ,edei jedno naspram drugog u kuhinji, oni utke piju rakiju. 3asnije, Lukas pita! " 3ada je to po-elo0 Izme'u tvoga o a i tebe0 " (dmah. im se vratio. " 3oliko ti je bilo godina0 " *vanaest. " ,ilovao te je0

Jasmina se smeje! " (, ne% #ije me silovao. ,amo bi legao pored mene, stiskao me uza se, ljubio me, milovao me, plakao. " 5de je bila tvoja tetka za to vreme0 " /adila je u $abri i, u smenama. 3ada je bila u nonoj smeni, moj ota je spavao sa mnom, u mom krevetu. 7io je to veoma uzan krevet u jednoj sobi i bez prozora. 7ili smo sreni, oboje, u tom krevetu. Lukas sipa rakije, kae! " #astavi% " /asla sam. +oj ota mi je milovao grudi, govorio je! 9.skoro e biti ena, otii e s nekim mladiem:. Ja sam govorila! 9#e, nikada neu otii:. Jedne noi, u snu, uzela sam njegovu ruku, stavila sam je izme'u svojih nogu. )ritiskala sam njegove prste i po prvi put sam doivela zadovoljstvo. ,utradan uve-e, ja sam od njega traila da mi opet prui to beskrajno slatko zadovoljstvo. (n je plakao, govorio je da ne treba, da je to r'avo, ali ja sam navaljivala, preklinjala sam ga. (nda se on nagnuo nad moju ribi u, lizao ju je, sisao, ljubio, i moje zadovoljstvo bilo je jo snanije nego prvi put. Jedne ve-eri, legao je na mene, stavio mi je svoj ud me'u butine, govorio mi je! 9,tegni noge, stegni ja-e, ne dozvoli mi da u'em, ne elim da te povredim.: &ako smo vodili ljubav godinama, ali dola je no kada nisam mogla odoleti. +oja udnja za njim bila je prevelika, rairila sam noge, bila sam potpuno otvorena, uao je u mene. (na uti, gleda Lukasa. #jene krupne rne o-i sijaju, njene so-ne usne su poluotvorene. (na vadi jednu dojku iz koulje, pita! " 6oe li0 Lukas je zgrabi za kosu, odvla-i je u sobu, obara je na bakin krevet i uzima je ujedajui je za potiljak. ,ledeih dana, Lukas se vraa u ka$ane. )onovo ide u etnje pustim

uli ama grada. #a povratku, ide pravo u svoju sobu. Ipak jedne ve-eri, pijan, otvara vrata bakine sobe. ,vetlost iz kuhinje obasjava prostoriju. Jasmina spava, dete tako'e. Lukas se svla-i i ulazi u Jasminin krevet. Jasminino telo je vrelo, Lukasovo je ledeno. (na je okrenuta ka zidu, on se pripija uz njena le'a, stavlja svoj ud me'u Jasminine noge. (na stee butine, je a! " (-e, o, o-e% Lukas joj kae na uho! " ,tegni. ,tegni ja-e. (na se otima, teko die. (n prodire u nju, ona vriti. Lukas stavlja ruku na Jasminina usta, navla-i joj perinu na glavu! " Buti. )robudiemo dete% (na mu grize prste, sisa mu pala . 3ada je gotovo, ostaju da lee par minuta, zatim Lukas ustaje. Jasmina pla-e. Lukas odlazi u svoju sobu. Leto je. *ete je svuda. . bakinoj sobi, u kuhinji, u bati. 3ree se -etvoronoke. 5rbavo je, nakazno. Ima suvie mrave noge, suvie duga-ke ruke, neskladno telo. *olazi i u Lukasovu sobu. *obuje po vratima svojim malim pesni ama sve dok mu Lukas ne otvori. )entra se na veliki krevet. Lukas stavlja jednu plo-u na gramo$on i dete se njie na krevetu. Lukas stavlja drugu plo-u, a dete se sakriva pod pokriva-e. Lukas uzima list papira, rta na njemu ze a, kokoku, prase. *ete se smeje i ljubi papir.

Lukas rta ira$u i slona, dete odmahuje glavom i epa papir. Lukas udeava za dete jedan kvadrat s peskom, kupuje mu lopati u, kanti u za polivanje i ru-na koli a. )ostavlja mu ljuljaku, pravi mu auto s gornjim delom i to-kovima. ,eda dete u auto, voza ga. )okazuje mu ribe, uvodi ga u kavez sa ze-evima. *ete pokuava da miluje ze-eve, ali ze-evi tr-e, izbezumljeni, na sve strane. *ete pla-e. Lukas ide u grad i kupuje jednog plianog medu. *ete gleda medu, uzima ga, 9pri-a: mu, trese ga i ba a pod Lukasove noge. Jasmina uzima medu, miluje ga! " *obri meda. &o je mnogo dobri mali meda. *ete gleda svoju majku i lupa glavom o kuhinjski pod. Jasmina ostavlja medu i uzima dete u naru-je. *ete vriti, udara majku po glavi i utira je u stomak. Jasmina ga ostavlja i dete se krije pod stolom sve do ve-eri. .ve-e, Lukas donosi jedno sasvim malo ma-e koje se spaslo od Josipovih vila. ,tojei na kuhinjskom podu, ivotinji a mijau-e i drhti svim svojim udovima. Jasmina sputa pred njega zdeli u mleka, ma a jo mijau-e. Jasmina stavlja ma-e u de-iju kolevku. *ete se uspentra u svoju kolevku, lee pored ma-en eta, privija ga uza se. +a-e se otima i grebe dete po li u i rukama. )ar dana kasnije, ma-e jede sve to mu daju, i spava u kolev i podno detetovih nogu. Lukas moli Josipa da mu nabavi malog psa. Jednog dana, Josip stie s jednim rnim ku-en etom, duge i kovrdave dlake. Jasmina upravo ka-i rublje u bati, dete se odmara. Jasmina ku a na Lukasova vrata, vi-e! " Ima li koga0%

(na se sakriva u bakinu sobu. Lukas polazi Josipu u susret. Josip kae! " 8vo psa koga sam vam obeao. &o je ov-ar iz velike ravni e. 7ie to dobar pas -uvar. Lukas kae! " 6vala vam, Josipe. *o'ite da popijete -au vina. (ni ulaze u kuhinju, piju vino. Josip pita! " #eete da mi predstavite svoju enu0 Lukas kae! " Jasmina nije moja ena. #ije znala gde da ide, primio sam je kod sebe. Josip kae! " ;eo grad zna njenu pri-u. &o je veoma lepa devojka. 3u-en e je za njeno dete, pretpostavljam. " *a, za Jasminino dete. )re nego to e poi, Josip jo kae! " ,uvie ste mladi, Lukase, da biste imali enu i dete na grba-i. &o je velika odgovornost. Lukas kae! " &o je moja stvar. 3ada je Josip otiao, Jasmina izlazi iz kue. Lukas dri ku-en e u naru-ju! " Vidi ta je Josip doneo za +atijasa. Jasmina kae! " (n me je video. #ije pravio neke primedbe0 " Jeste. ,matra da si veoma lepa. 5rei to se brine, Jasmina, zbog onoga to ljudi mogu o nama da misle. &rebalo bi da po'e jednog od ovih dana sa mnom u grad, da ti kupim odeu. #osi istu haljinu otkako si dola ovamo. " &a haljina mi je dovoljna. #e elim drugu. #eu da idem u grad. Lukas kae!

" 6ajde da pokaemo +atijasu psa. *ete je s ma-kom pod kuhinjskim stolom. Jasmina kae! " +ati, ovo je za tebe. &o je poklon. Lukas sedi na ugaonoj klupi sa psom, dete mu se uspue na krilo. (no gleda psa, sklanja dlake koje mu prekrivaju njuku. )as lie dete po li u. +a-ka $rke na psa i bei u batu. ,ve je hladnije. Lukas kae Jasmini! " +atijasu treba topla odea, a tebi tako'e. Jasmina kae! " 1nam da pletem. &rebalo bi mi vune i igala. Lukas kupuje korpu punu klup-adi vune i vie pari igala za pletenje, razli-ite veli-ine. Jasmina plete dempere, -arape, alove, rukavi e, kape. (d ostataka vune pravi raznobojne pokriva-e. Lukas joj -estita. Jasmina kae! " 1nam i da ijem. 3od kue sam imala staru ivau mainu moje majke. " 6oe li da odem po nju0 " Imao bi hrabrosti da ode kod moje tetke0 Lukas odlazi s ru-nim koli ima. 3u a na vrata Jasminine tetke. (tvara mu jedna jo uvek mlada ena! " 4ta hoete0 " *oao sam da traim Jasmininu ivau mainu. (na kae! " .'ite. Lukas ulazi u jednu veoma -istu kuhinju. Jasminina tetka ga odmerava! " 2 tako, vi ste taj. Jadni de-ko. )a vi ste jo dete. Lukas kae! " Imam sedamnaest godina.

" 2 ona, ona e uskoro imati devetnaest. 3ako je ona0 " *obro. " 2 dete0 " &ako'e veoma dobro. #akon kraeg utanja, ona kae! " ula sam da je dete ro'eno sa de$orma ijama. &o je 7oija kazna. Lukas pita! " 5de je ivaa maina0 &etka otvara vrata jedne tesne sobi e, bez prozora! " ,ve to joj je pripadalo je ovde. .zmite to. &u je ivaa maina i jedan ko$er od ivovog prua. Lukas pita! " (vde nije bilo ni-eg drugog0 " #jen krevet. ,palila sam ga. Lukas prenosi ivau mainu i ko$er na koli a. (n kae! " 6vala, gospo'o. " #ema na -emu. *obro sam se toga otarasila. esto pada kia. Jasmina ije i plete. *ete vie ne moe da se igra napolju. (no provodi dane pod kuhinjskim stolom, sa psom i ma-kom. *ete ve izgovara nekoliko re-i, ali jo ne hoda. 3ada Lukas pokua da ga stavi da stoji, ono se otima, bei -etvoronoke, i sklanja se pod sto. Lukas ide u knjiaru. 7ira velike bele listove papira, boji e i slikovni e. Viktor pita! " 3od vas je neko dete0 " *a. 2li nije moje. Viktor kae! " Ima toliko siro-ia. )eter me je pitao za vas. &rebalo bi da je posetite. Lukas kae! " Veoma sam zauzet.

" /azumem. ,a detetom. . vaim godinama. Lukas se vraa. *ete spava na tepihu pod kuhinjskim stolom. Jasmina ije u bakinoj sobi. Lukas sputa paket pored deteta. (n ulazi u sobu, ljubi Jasminu u vrat, i Jasmina prestaje da ije. *ete rta. ;rta psa i ma-ku. ;rta i druge ivotinje. ;rta drvee, vee, kuu. ;rta i svoju majku. Lukas ga pita! " 1ato mene nikada ne rta0 *ete odmahuje glavom i sakriva se pod sto sa svojim knjigama. .o-i 7oia, Lukas se-e u umi jednu jelku. 3upuje arene staklene kugli e i svei e. 3iti drvo u bakinoj sobi, uz Jasmininu pomo. Ispod drveta su stavljeni pokloni! tkanine i jedan par toplih -izama za Jasminu, debeli demper za Lukasa, knjige i drveni konj za +atijasa. Jasmina pe-e patku u rerni. )ri krompir, kuva kupus. 3ola-i su ve spremni, ima nekoliko dana. 3ada se na nebu pojavi prva zvezda, Lukas pali svei e na drvetu. Jasmina ulazi u sobu sa +atijasom u naru-ju. Lukas kae! " *o'i po svoje poklone, +atijase. 3njige i konj su za tebe. *ete kae! " 6ou konja. 3onj je lep. (n pokuava da se uspentra konju na le'a, bezuspeno. Vriti. " 3onj je mnogo veliki. Lukas ga je napravio. 1lo-esti Lukas. #apravio je mnogo velikog konja za +atija. *ete pla-e i udara glavom o pod. Lukas ga podie, drmusa ga! " 3onj nije suvie velik. +atijas je suvie mali zato to nee da stoji. .vek -etvoronoke, kao ivotinja% &i nisi ivotinja% (n dri dete za bradu, kako bi ga primorao da ga gleda u o-i. 3ae mu

strogo! " 2ko nee da hoda, nikada nee hodati. #ikada, razume li0 *ete vriti, Jasmina ga otima od Lukasa! " (stavi ga na miru% .skoro e prohodati. (na seda dete konju na le'a, ljulja ga. Lukas kae! " +oram da idem. Lezi dete, i -ekaj me. #eu dugo biti odsutan. (n ide u kuhinju, se-e pe-enu patku na dva dela, stavlja polovinu u jednu toplu -iniju, oko nje re'a povre i krompir, i umotava -iniju u pekir. 3ada stigne u parohiju, jelo je jo uvek toplo. )oto su obedovali, Lukas kae! " =ao mi je, o-e, ali moram da se vratim, -ekaju me. )aroh kae! " 1nam, sine moj. Istinski sam za-u'en to si ve-eras doao. 1nam da ivi u grehu sa jednom enom greni om, i sa plodom njene grene ljubavi. &o dete nije -ak ni krteno, iako nosi ime jednog od naih sveta a. Lukas uti, paroh kae! " *o'ite oboje na pononu misu, barem ve-eras. Lukas kae! " #e moemo da ostavimo dete samo. " (nda ti do'i sam. Lukas kae! " 5ovorite mi ti, o-e. " Izvinite, Lukase. )oneo me je bes. 2li to je zato to vas doivljavam kao sopstvenog sina, i to drhtim za vau duu. Lukas kae! " #astavite da mi govorite ti, o-e. &o mi pri-injava zadovoljstvo. 2li dobro znate da ja nikada ne idem u rkvu. Lukas se vraa. . bakinoj kui sva svetla su pogaena. +a-ka i pas spavaju u kuhinji, polovina pe-ene patke je na stolu, netaknuta.

Lukas hoe da u'e u sobu. Vrata su zaklju-ana. (n ku a. Jasmina ne odgovara. Lukas ide u grad. Iza prozora gore svee. 3a$ane su zatvorene. I.ukas dugo luta uli ama, zatim ulazi u rkvu. Velika rkva je hladna, gotovo prazna. Lukas se naslanja na zid, blizu vrata. *alje, na drugom kraju, gospodin paroh vri slubu 7oiju na oltaru. Jedna ruka doti-e Lukasovo rame. )eter kae! " *o'ite, Lukase. Iza'imo. #apolju, on pita! " 4ta ste vi radili ovde0 " 2 vi, )etere0 " )ratio sam vas. Izlazio sam od Viktora kad sam vas ugledao. Lukas kae! " (seam se izgubljen u ovom gradu kad su ka$ane zatvorene. " Ja se ovde oseam izgubljen u svakom pogledu. *o'ite kod mene da se zgrejete pre povratka. )eter stanuje u jednoj lepoj kui, na 5lavnom trgu. 3od njega ima dubokih $otelja, zidove prekrivaju poli e sa knjigama, toplo je. )eter iznosi rakiju! " #emam nijednog prijatelja u ovom gradu, izuzev Viktora, koji je ljubazan i obrazovan -ovek, ali prili-no dosadan. #eprestano kuka. Lukas tone u san. . zoru, kada se probudi, )eter je jo uvek tu, sedi naspram njega i gleda ga. ,ledeeg leta dete se uspravlja. 5r-evito drei psa za le'a, ono vi-e! " Lukase% 5ledaj% 5ledaj% Lukas dojuri. *ete kae! " +ati je vei od psa. +ati stoji. )as se izmakne, dete padne. Lukas ga uzima u ruke, podie ga iznad glave, kae!

" +atijas je vei od Lukasa% *ete se smeje. ,utradan, Lukas mu kupuje tri ikl. Jasmina kae Lukasu! " /asipa previe para na igra-ke. Lukas kae! " &ri ikl e pomoi da mu se razviju noge. #a jesen, dete hoda sa sigurnou, ali sa veoma uo-ljivim hramanjem. Jednoga jutra, Lukas kae Jasmini! " )osle doru-ka, okupaj dete i obu i mu -istu odeu. Vodim ga kod lekara. " 3od lekara0 1ato0 " 1ar ne vidi da epa0 Jasmina odgovara! " Ve je pravo -udo to hoda. Lukas kae! " =elim da hoda kao i sav drugi svet. Jasminine o-i pune se suzama! " Ja ga prihvatam takvog kakav je. 3ada je dete okupano i obu-eno, Lukas ga uzima za ruku! " Ii emo u jednu dugu etnju, +atijase. 3ada se bude umorio, nosiu te. Jasmina pita! " )rei e eo grad s njim, sve do bolni e0 " 4to da ne0 " Ljudi e vas gledati. +ogli biste sresti moju tetku. Lukas ne odgovara. Jasmina jo kae! " 2ko budu hteli da ga zadre, nee ga ostaviti, zar ne, Lukase0 Lukas kae!

" 3akvo pitanje% #a povratku iz bolni e, Lukas samo kae! " 7ila si u pravu, Jasmina. 1atvara se u svoju sobu, slua plo-e, a kada dete dobuje po njegovim vratima, ne otvara mu. .ve-e, kada Jasmina legne dete, Lukas ulazi u bakinu sobu. 3ao i svake ve-eri, seda pored kolevke i pri-a +atijasu jednu pri-u. 3ada je pri-a zavrena, on kae! " &voja kolevka uskoro e postati suvie mala. &reba da ti napravim krevet. *ete kae! " ,a-uvaemo kolevku za psa i ma-ku. " *a, sa-uvaemo kolevku. #apraviu ti jo i poli u za knjige koje ve ima, i za sve ostale koje u ti kupiti. *ete kae! " Ispri-aj jo jednu pri-u. " +oram da idem na posao. " #ou nema posla. " 1a mene uvek ima posla. &reba da zaradim mnogo nova a. " 2 ta e ti nova 0 " *a kupim sve to nam treba, nama troma. " (deu i obuu0 " *a. I igra-ke, knjige i plo-e. " Igra-ke i knjige, to valja. Idi da radi. Lukas kae! " 2 ti mora da spava, da bi rastao. *ete kae! " Ja neu rasti, dobro zna. Lekar je tako rekao. " Loe si ga razumeo, +atijase. /ae ti. ,porije od druge de e, ali

rae. *ete pita! " 2 zato sporije0 " 1ato to su svi razli-iti. &i e biti manji od ostalih, ali pametniji. Visina nema zna-aja, vana je samo pamet. Lukas izlazi iz kue. 2li umesto da po'e ka gradu, on silazi na reku, seda u vlanu travu i posmatra rnu i muljevitu vodu.

3. Lukas kae Viktoru! " (ve knjige za de u sve li-e jedna na drugu, a pri-e koje pripovedaju su glupe. &o je neprihvatljivo za jedno dete od -etiri godine. Viktor slee ramenima! " 4ta ete0 Ista vam je stvar sa knjigama za odrasle. 5ledajte. Ima romana napisanih u slavu reima. &o je da -ovek pomisli kako nema vie pisa a u ovoj zemlji. Lukas kae! " *a, poznajem ih, sve te romane. #e vrede utroenog papira. 4ta je bilo sa nekadanjim knjigama0 " 1abranjene. #estale. )ovu-ene iz opti aja. #ai ete ih moda u bibliote i, ako ona jo postoji. " 7iblioteka, u naem gradu0 #ikada nisam -uo za nju. 5de se nalazi0 " . prvoj uli i levo, kad krenete od zamka. #e mogu da vam kaem ime uli e, svaki -as se menja. #eprestano imenuju i preimenuju uli e. Lukas kae! " #ai u je ve. .li a koju mu je Viktor nazna-io je prazna. Lukas -eka. Iz jedne kue izlazi neki stara . Lukas ga pita! " 1nate li gde se nalazi biblioteka0 ,tara pokazuje jednu sivu, oronulu kuu! " &amo je. 2li ne za dugo, mislim. /eklo bi se da sele. ,vake sedmi e dolazi kamion da odveze knjige. Lukas ulazi u sivu kuu. Ide duga-kim mra-nim hodnikom koji se zavrava zastakljenim vratima na kojima jedna zar'ala tabla nosi natpis! 95radska biblioteka:. Lukas ku a. #eki enski glas odgovara!

" .'ite% Lukas ulazi u jednu veliku prostoriju obasjanu zalazeim sun em. #eka sedokosa ena sedi za pisaim stolom. #osi nao-ale. (na pita! " 4ta elite0 " 6teo bih da uzajmim knjige. =ena skida nao-ale, gleda Lukasa! " *a uzajmite knjige0 (tkako sam ja ovde, niko nije doao da uzajmi knjige. " Vi ste odavno ovde0 " Ve dve godine. 1aduena sam da dovedem ovo u red. +oram da razvrstam dela i uklonim ona koja su na indeksu. " I ta se deava posle0 4ta radite s njima0 " ,tavljam ih u sanduke, a onda ih odnesu i unite. " Ima li mnogo knjiga na indeksu0 " ,koro sve. Lukas gleda velike sanduke pune knjiga! " 3akav tuan posao, taj va. (na pita! " Vi volite knjige0 " )ro-itao sam sve knjige gospodina paroha. (n ih ima mnogo, ali nisu sve zanimljive. (na se smeka! " +ogu da zamislim. " )ro-itao sam i one koje mogu da se na'u u prodaji. (ne su jo manje zanimljive. (na se opet smeka! " 3oju vrstu knjiga biste voleli da -itate0 " 3njige koje su stavljene na indeks. (na stavlja nao-ale, kae!

" &o je nemogue. =alim. (dlazite% Lukas se ne mi-e. (na ponavlja! " /ekla sam vam da idete. Lukas kae! " Li-ite na moju majku. " Iz mla'ih dana, nadam se0 " #e. +oja majka je bila mla'a od vas kad je umrla. (na kae! " Izvinite. =ao mi je. " +oja majka je jo uvek imala rnu kosu. 2 vi imate sedu kosu i nosite nao-ale. =ena ustaje! " )et je sati. 1atvaram. #a uli i, Lukas kae! " (tpratiu vas. *ozvolite mi da ponesem va zembilj. Izgleda mi veoma teak. (ni hodaju utke. )ored stani e, ispred jedne niske kue, ona se zaustavlja! " (vde stanujem. 6vala. 3ako se zovete0 " Lukas. " 6vala, Lukase. (na uzima svoj zembilj, Lukas pita! " 4ta ima unutra0 " 7riketi uglja. ,utradan, krajem popodneva, Lukas ponovo svraa u biblioteku. ,edokosa ena sedi za pisaim stolom. Lukas kae! " Ju-e ste zaboravili da mi pozajmite neku knjigu. " (bjasnila sam vam da je to nemogue. Lukas uzima jednu knjigu iz jednog od velikih sanduka!

" )ustite me da uzmem samo jednu. 8vo ovu. (na povisuje glas! " #iste -ak ni pogledali naslov. Vratite tu knjigu u sanduk i odlazite% Lukas vraa knjigu u sanduk! " #e ljutite se. #eu uzeti nijednu knjigu. ,a-ekau zatvaranje. " #ita vi neete sa-ekati% Izlazite odavde, prljavi mali provokatore% 3ako vas nije sramota, u vaim godinama% (na po-inje da je a! " 3ada e ve jednom prestati da me pijuniraju, prislukuju, sumnji-e0 Lukas izlazi iz biblioteke, seda na stepeni e kue preko puta, -eka. )ar minuta posle pet sati, nailazi ena, nasmejana! " Izvinite. &oliko se plaim. ,ve vreme se plaim. ;elog sveta. Lukas kae! " #eu vam vie traiti knjige. #avratio sam samo zbog sli-nosti koju imate sa mojom majkom. (n vadi jednu $otogra$iju iz depa! " 5ledajte. (na gleda $otogra$iju! " #e vidim nikakvu sli-nost. Vaa majka je mlada, lepa, elegantna. Lukas pita! " 1ato nosite te ipele sa ravnom petom, i taj izbledeli kostim0 1ato se ponaate kao neka stara ena0 (na kae! " Imam trideset i pet godina. " +oja majka toliko ima na $otogra$iji. +ogli biste barem o$arbati kosu. " +oja kosa je posedela za jednu jedinu no. (nu no kada su 9oni: obesili moga mua zbog veleizdaje. Ima od toga tri godine. (na prua Lukasu svoj zembilj! " (tpratite me.

)red kuom, Lukas pita! " +ogu li da u'em0 " #iko nikada ne ulazi kod mene. " 1ato0 " #e poznajem nikoga u ovom gradu. " ,ada poznajete mene. (na se smei! " *obro. .'ite, Lukase. . kuhinji, Lukas kae! " #e znam vam ni ime. #emam elju da vas zovem 9gospo'o:. " 1ovem se 3lara. +oete odneti zembilj u sobu, i isprazniti ga pored pei. ,premiu -aj. Lukas istresa brikete uglja u jedan drveni sanduk. Izlazi na prozor, vidi jednu naputenu bati u, a malo dalje tu anik elezni-ke pruge obrasle korovom. 3lara ulazi u sobu! " 1aboravila sam da kupim eer. >nA stavlja posluavnik na sto, prilazi Lukasu. " (vde je mirno. Vozovi vie ne prolaze. Lukas kae! " (vo je lepa kua! " &o je -inovni-ka kua. )ripadala je ljudima koji su se iselili. " #ametaj tako'e0 " #ametaj u ovoj prostoriji, da. . drugoj sobi je moj nametaj. +oj krevet, moj radni sto, moja biblioteka. " +ogu li da je vidim, tu vau sobu0 " #eki drugi put, moda. *o'ite da popijete svoj -aj. Lukas pije malo gorkog -aja, zatim kae! " +oram da idem, imam posla. 2li mogao bih da se vratim kasnije.

(na kae! " #e, ne vraajte se. Ja leem veoma rano da bih utedela ugalj. 3ada Lukas stigne kui, Jasmina i +atijas su u kuhinji. Jasmina kae! " +ali nije hteo da legne bez tebe. Ve sam nahranila ivotinje, pomuzla koze. Lukas pri-a +atijasu jednu pri-u, zatim odlazi u parohiju. #a kraju se vraa do kui e u ,tani-noj uli i. . njoj vie nema svetla. Lukas -eka na uli i. 3lara izlazi iz biblioteke. #ema svoj zembilj. (na kae Lukasu! " #eete me valjda sa-ekivati ovde svakog dana0 " 1ato0 *osadilo vam je0 " *a. ,meno je i nema svrhe. Lukas kae! " Voleo bih da vas ispratim. " #emam zembilj. .ostalom, ne vraam se pravo kui. &reba da obavim kupovinu. Lukas pita! " +ogu li da do'em kod vas kasnije, tokom ve-eri0 " #e% " 1ato0 *anas je petak. ,utra ne radite. #e morate rano da legnete. 3lara kae! " 8 sad je dosta% #e brinite se o meni ni o vremenu kad leem. )restanite da me sa-ekujete i da me pratite kao neko psetan e. " #eu vas videti do ponedeljka0 (na uzdie, odmahuje glavom! " #i u ponedeljak niti nekog drugog dana. )restanite da me saleete, Lukase, molim vas. 4ta hoete od mene, kona-no0 Lukas kae!

" 1adovoljstvo mi je da vas vidim. ak i u vaem starom kostimu i sa vaom sedom kosom. " 7ezobrazni-e mali% 3lara okree le'a i odlazi u prav u 5lavnog trga. Lukas je prati. 3lara ulazi u radnju sa kon$ek ijom, zatim u prodavni u obue. Lukas dugo -eka. )otom, ona ide jo i u bakalni u. (be ruke su joj natovarene kada krene ka ,tani-noj uli i. Lukas je sustie! " )ustite me da vam pomognem. 3lara kae ne zaustavljajui se! " #e budite uporni% (dlazite% I da vas vie ne vidim% " *obro, 3laro. #eete me vie videti. Lukas se vraa. Jasmina mu kae! " +atijas je ve legao. " Ve0 1ato0 " +islim da se duri. Lukas ulazi u bakinu sobu! " Ve spava, +atijase0 *ete ne odgovara. Lukas izlazi iz sobe. Jasmina pita! " Vratie se kasno, ve-eras0 " )etak je. (na kae! " 7ata i ivotinje donose dovoljno. &rebalo bi da prestane da svira po ka$anama, Lukase. &o malo para to tamo zaradi ne vredi truda da u njima provodi elu no. Lukas ne odgovara. (bavlja svoj ve-ernji posao i odlazi u parohiju. )aroh kae! " (davno nismo igrali ah. Lukas kae! " Veoma sam zauzet u poslednje vreme.

(n ide u grad, ulazi u jednu ka$anu, svira usnu harmoniku, pije. )ije u svim ka$anama u gradu, i vraa se 3larinoj kui. #a kuhinjskim prozorima, izme'u dve navu-ene zavese probija se svetlost. Lukas obilazi blok kua, vraa se po inama elezni-ke pruge, ulazi u 3larinu batu. (vde su zavese tanje. Lukas razlu-uje dve siluete u prostoriji u koju je ulazio ju-e. Jedan -ovek hoda tamo"amo po sobi, 3lara je naslonjena na pe. ovek joj prilazi, odmi-e se, ponovo prilazi. (n pri-a. Lukas -uje njegov glas, ali ne razume ta kae. *ve siluete se stapaju. &o traje dugo. /azdvajaju se. )ali se svetlo u spavaoj sobi. . salonu nema vie nikoga. 3ada Lukas pre'e na drugi prozor, svetlo se gasi. Lukas se vraa ispred kue. ,akriven u mraku, on -eka. . ranu zoru, iz 3larine kue izlazi jedan -ovek i odmi-e brzim kora ima. Lukas ga prati. ovek ulazi u jednu od kua na 5lavnom trgu. Vrativi se, Lukas ulazi u kuhinju da pije vode. Jasmina izlazi iz bakine sobe! " ekala sam te elu no. 4est sati je ujutro. 5de si bio0 " #a uli i. " 4ta nije u redu, Lukase0 (na prua ruku da ga pomiluje po li u. Lukas odguruje tu ruku, izlazi iz kuhinje i zatvara se u svoju sobu. . subotu uve-e, Lukas ide od ka$ane do ka$ane. Ljudi su pijani i dareljivi. #ajednom, kroz dim, Lukas ugleda nju. ,edi, sama, pored ulaza, pije rno vino. Lukas seda za njen sto! " 3laro% 4ta vi radite ovde0 " #isam mogla da spavam. =elela sam da vidim ljude. " (ve ljude0

" 7ilo koga. #e mogu da ostanem kod kue sama, ve-ito sama. " #iste bili sami, sino. 3lara ne odgovara, sipa sebi vina, pije. Lukas joj izvla-i -au iz ruku! " *osta je% (na se smeje! " #ije. #ikada nije dosta. 6ou da pijem i jo da pijem. " #e ovde% #e sa ovima% Lukas stee 3larinu aku. (na ga gleda, apue! " &raila sam vas. Lukas kae! " #iste hteli vie da me vidite. (na ne odgovara, okree glavu. 5osti trae muziku. Lukas ba a sitni na sto! " *o'ite% (n uzima 3laru pod ruku, vodi je ka izlazu. )rate ih doba ivanja i prosta-ki smeh. #apolju pada kia. 3lara posre, klie se na svojim visokim potpeti ama. Lukas mora gotovo da je nosi. . svojoj sobi, ona pada na krevet, drhti. Lukas joj skida ipele, pokriva je. (n odlazi u drugu sobu, loi vatru u pei koja greje obe prostorije. )riprema -aj u kuhinji, donosi dve olje. 3lara kae! " . kreden u ima ruma. Lukas donosi rum, sipa ga u olje. 3lara kae! " &i si suvie mlad da pije alkohol. Lukas kae! " Imam dvadeset godina. #au-io sam da pijem sa dvanaest godina. 3lara sklapa o-i!

" +ogla bih skoro majka da ti budem. 3asnije, ona jo kae! " (stani ovde. #e ostavljaj me samu. Lukas seda na stoli u za pisaim stolom, gleda sobu. (sim kreveta, tu su samo veliki pisai sto i mala poli a sa knjigama. (n gleda knjige, nezanimljive su, poznaje ih. 3lara spava. Jedna ruka joj visi van kreveta. Lukas uzima tu ruku. Ljubi nadlani u, zatim dlan. Lie ga, njegov jezik penje se do lakta. 3lara se ne mi-e. ,ada je toplo. Lukas uklanja perinu. 3larino telo je pred njim, rno"belo. *ok je Lukas bio u kuhinji, 3lara je skinula suknju, demper. ,ada joj Lukas skida rne -arape, rne podvezi e, rni grudnjak, ponovo pokriva belo telo perinom. 1atim spaljuje donji ve u pei u drugoj sobi. (datle uzima jednu $otelju, nameta se pored kreveta. #a podu primeuje jednu knjigu. 5leda je. &o je neka stara raskupusana knjiga, prva strana nosi pe-at biblioteke. Lukas -ita, prolaze sati. 3lara po-inje da je-i. (-i joj ostaju zatvorene, li e joj je obliveno znojem, glava joj se vrti levo"desno na jastuku, ona mumlja nerazumljive re-i. Lukas odlazi u kuhinju, pokvasi jednu krpu, stavlja je na 3larino -elo. #erazumljive re-i prelaze u krike. Lukas je drmusa da bi je probudio. (na otvara o-i! " . ladi i mog radnog stola. &ablete za smirenje. Jedna bela kutija. Lukas pronalazi tablete, 3lara guta dve, sa ostatkom ohla'enog -aja. (na kae! " #ije to nita. .vek isti komar. (na sklapa o-i. 3ada joj disanje postane pravilno, Lukas odlazi. (dnosi knjige. )olako hoda po kii pustim uli ama, sve do bakine kue, na drugom kraju grada.

. nedelju popodne Lukas se vraa kod 3lare. 3u a na kuhinjska vrata. 3lara pita! " 3o je0 " Ja sam, Lukas. 3lara otvara vrata. 7leda je, nosi staru rvenu kunu haljinu. " 4ta hoete0 Lukas kae! " 7io sam u prolazu. )itao sam se jeste li dobro. " *a, oseam se veoma dobro. #jena ruka, koja dri vrata, drhti. Lukas kae! " Izvinite. )laio sam se. " ega0 #emate nikakvog razloga da se plaite za mene. Lukas sasvim tiho kae! " 3laro, molim vas, pustite me da u'em. 3lara mae glavom! " Imate obi-aj da navaljujete, Lukase. )a dobro, u'ite, da popijete malo ka$e. (ni sedaju u kuhinju, piju ka$u. 3lara pita! " 4ta se dogodilo sino0 " #e seate se0 " #e. Ja sam na le-enju od smrti moga mua. Lekovi koje moram da uzimam ponekad imaju kobno dejstvo na pamenje. Lukas kae! " *oveo sam vas iz ka$ane. 2ko uzimate lekove, trebalo bi da se uzdravate od alkohola. (na rukama skriva li e! " #e moete da zamislite ta sam preivela.

Lukas kae! " )oznat mi je bol zbog rastanka. " ,mrt vae majke0 " #eto sasvim drugo. (dlazak brata s kojim sam -inio jedno. 3lara podie glavu, gleda Lukasa! " I mi smo, &omas i ja, bili jedno isto bie. 9(ni: su ga ubili. Jesu li ubili i vaeg brata0 " #e. (n je otiao. )reao je grani u. " 1ato niste otili s njim0 " 7ilo je potrebno da jedan od nas ostane ovde kako bi se brinuo o ivotinjama, o bati, o bakinoj kui. 7ilo je potrebno tako'e da nau-imo iveti jedan bez drugoga. ,ami. 3lara sputa ruku na Lukasovu ruku! " 3ako mu je ime0 " 3laus. " (n e se vratiti. &omas se, pak, vie nee vratiti. Lukas ustaje! " 6oete li da naloim vatru u sobi0 /uke su vam se smrzle. 3lara kae! " Ljubazno od vas. #apraviu pala-inke. *anas jo nita nisam jela. Lukas -isti pe. #ije ostao nikakav trag rnog donjeg rublja, naloi vatru i vraa se u kuhinju! " #ema vie uglja. 3lara kae! " Idem da ga donesem iz podruma. (na uzima jednu limenu kantu, Lukas kae! " )ustite mene da odem. " #e% &amo nema svetla. Ja sam ve navikla. Lukas seda u jednu $otelju u salonu, vadi iz depa knjigu koju je uzeo od

3lare. ita. 3lara donosi pala-inke. Lukas pita! " 3o vam je onaj ljubavnik0 " 4pijunirali ste me0 Lukas kae! " 1na-i zbog njega ste kupili rno donje rublje, zbog njega ste kupuli ipele s visokim potpeti ama. +ogli ste tako'e da o$arbate kosu. 3lara kae! " &o se vas ne ti-e. 4ta to -itate0 Lukas joj prua knjigu! " Ju-e sam je uzajmio od vas. +nogo mi se dopala. " #emate pravo da je nosite svojoj kui. +oram da je vratim u biblioteku. Lukas kae! " #e ljutite se, 3laro. +olim vas da mi oprostite. 3lara se okree! " 2 moje donje rublje0 #jega ste tako'e uzajmili0 " #e. ,palio sam ga. " ,palili ste ga0 , kojim pravom0 Lukas ustaje! " +islim da je bolje da odem. " *a, idite. ekaju vas. " 3o me -eka0 " =ena i dete, kako su mi rekli. " Jasmina nije moja ena. " (na ivi kod vas ve -etiri godine sa svojim detetom. " *ete nije moje, ali sada je moje. . ponedeljak, Lukas -eka preko puta biblioteke. ,puta se ve-e, a 3lara

ne nailazi. Lukas ulazi u staru sivu kuu, ide duga-kim hodnikom, ku a na zastakljena vrata. #ema odgovora, vrata su zaklju-ana. Lukas tr-i do 3larine kue. 7ez ku anja ulazi u kuhinju, zatim u salon. Vrata spavae sobe su odkrinuta. Lukas zove! " 3laro0 " .'ite, Lukase. Lukas ulazi u sobu. 3lara je u krevetu. Lukas seda na rub postelje, uzima 3larinu ruku, vrela je. (pipava joj -elo! " Idem po lekara. " #e, nema potrebe. &o je obi-na prehlada. 7oli me glava i grlo, nita drugo. " Imate li lekove protiv bolova i grozni e0 " #e, nemam nita. Videemo sutra. ,amo naloite vatru, i skuvajte malo -aja. )ijui -aj, ona kae! " 6vala to ste doli, Lukase. " *obro ste znali da u ponovo doi. " #adala sam se. .asno je biti bolestan kada si potpuno sam. Lukas kae! " Vie nikada neete biti sami, 3laro. 3lara pritie Lukasovu ruku na svoj obraz! " 7ila sam bezobrazna prema vama. " )ostupali ste sa mnom kao sa psom. #o, nije vano. (n miluje 3larinu kosu, mokru od znoja! " )okuajte da zaspite. Idem po lekove i vraam se. " 2poteka je sigurno ve zatvorena. " Ja u je otvoriti. Lukas tr-i do 5lavnog trga, zvoni kod jedinog apotekara u gradu. 1voni vie puta. #ajzad se otvara jedan prozor-i na drvenim vratima, apotekar pita!

" 4ta hoete0 " Lekove protiv grozni e i bolova. 6itno je. " Imate li re ept0 " #isam imao vremena da odem lekaru. " #e -udi me. #evolja je u tome to je bez re epta skupo. " #ije vano. Lukas vadi iz depa nov-ani u, apotekar donosi jednu tubu tableta. Lukas tr-i do bakine kue. Jasmina i dete su u kuhinji. Jasmina kae! " Ve sam se pobrinula za ivotinje. " 6vala, Jasmina. +oe li ve-eras da odnese gospodinu parohu njegov obrok0 Ja sam u urbi. Jasmina kae! " #e poznajem gospodina paroha. #emam elju da ga sretnem. " &reba samo da ostavi korpu na kuhinjskom stolu. Jasmina uti, gleda Lukasa. Lukas se okree ka +atijasu! " Ve-eras e ti Jasmina ispri-ati pri-u. *ete kae! " Jasmina ne zna da pri-a pri-e. " (nda e ti njoj da ispri-a neku. I na rtae mi neto lepo. " *a, neto lepo. Lukas se vraa kod 3lare. (tapa dve tablete u -ai vode, donosi je 3lari. " )opijte ovo. 3lara poslua. .skoro zaspi. Lukas silazi u podrum sa depnom lampom. . jednom oku je mala hrpa umura, a du zidova su nare'ane vree. #eke vree su otvorene, druge su svezane kanapom. Lukas zaviruje u jednu vreu, puna je krompira. (dvezuje kanap druge vree, tu su briketi uglja. (bara vreu na pod, iz nje ispada -etiri do pet briketa i dvadesetak knjiga. Lukas bira jednu knjigu, a druge vraa u vreu. )enje se sa knjigom i kantom umura.

,edei pored 3larinog kreveta, on -ita. .jutro, 3lara pita! " (stali ste ovde elu no0 " *a. (dli-no sam spavao. (n sprema -aj, daje 3lari lekove, potpaljuje vatru. 3lara meri temperaturu, jo ima grozni u. Lukas kae! " (stanite u krevetu. Ja u se vratiti oko podneva. 4ta vam se jede0 (na kae! " #isam gladna. 2li mogu li vas zamoliti da svratite u optinski biro i javite im da sam bolesna0 " (baviu to. #e brinite. Lukas svraa u optinski biro, zatim se vraa svojoj kui, zakolje jednu kokoku i kuva je sa povrem. . podne, donosi 3lari -orbu. (na malo otpije. Lukas joj kae! " ,ino sam siao u podrum po umur. Video sam knjige. )renosite ih u svom zembilju, zar ne0 (na kae! " *a. #e mogu prihvatiti da ih 9oni: sve unite. " *ozvoljavate li mi da ih -itam0 " itajte sve to hoete. 2li budite oprezni. /izikujem deporta iju. " 1nam. 3rajem popodneva, Lukas se vraa kui. . bati nema ta da se radi u ovo doba godine. Lukas se bavi ivotinjama, zatim slua plo-e u svojoj sobi. *ete ku a na vrata, on ga puta da u'e. *ete se smeta na veliki krevet, pita! " 1ato Jasmina pla-e0 " )la-e0

" *a. ,koro elo vreme. 1ato0 " (na ti ne kae zato0 " )laim se da je pitam. Lukas se okree da bi promenio plo-u! " Verovatno pla-e zbog svoga o a koji je u zatvoru. " 4ta je to zatvor0 " &o je jedna velika kua sa reetkama na prozorima. . nju zatvaraju ljude. " 1ato0 " Iz svakojakih razloga. ,matraju ih opasnim. I moj ota je bio zatvoren. *ete podie svoje krupne rne o-i ka Lukasu! " I tebe bi mogli da zatvore0 " *a, i mene. *ete mr a, njegova mala brada drhti! " 2 mene0 Lukas ga uzima u krilo, ljubi ga! " #e, tebe ne. #e zatvaraju de u. " 2li kad budem veliki0 Lukas kae! " *o tada e se stvari valjda promeniti i vie niko nee biti zatvaran. *ete na trenutak uti, zatim pita! " (ni koji su zatvoreni, oni nikada nee moi da iza'u iz zatvora% Lukas kae! " Jednoga dana e izai. " I Jasminin ota 0 " *a, naravno. " I ona vie nee plakati0 " #e, ona vie nee plakati. " I tvoj ota e izai0

" (n je ve izaao. " 2 gde je on0 " .mro je. #astradao je u jednoj nesrei. " *a nije izaao, ne bi nastradao. Lukas kae! " ,ada moram da po'em. Vrati se u kuhinju i ne govori Jasmini o njenom o u. /asplakae je jo vie. 7udi posluan i dobar sa njom. ,tojei na kuhinjskom pragu, Jasmina pita! " &i odlazi, Lukase0 Lukas zastaje pored batenske kapije. #e odgovara. Jasmina kae! " 6tela bih samo da znam da li opet ja moram da idem kod gospodina paroha. Lukas odgovara ne okreui se! " +olim te, Jasmina. Ja nemam vremena. Lukas provodi noi pored 3lare, sve do petka. . petak ujutro, 3lara kae! " 7olje mi je. )o-eu da radim u ponedeljak. #iste vie obavezni da provodite noi ovde. )osvetili ste mi mnogo vremena. " 4ta hoete da kaete, 3laro0 " Ve-eras bih htela da budem sama. " 9(n: ponovo dolazi% Je li to0 (na obara pogled ne odgovorivi. Lukas kae! " #e moete to da mi radite% 3lara gleda Lukasa u o-i! " 1amerili ste mi da se ponaam poput neke stare ene. 7ili ste u pravu. Jo uvek sam mlada. Lukas pita! " 3o je on0 1ato dolazi samo petkom0 1ato se ne oeni vama0

" (n je oenjen. 3lara pla-e. Lukas pita! " 1ato pla-ete0 )re bih ja morao da pla-em. .ve-e, Lukas ponovo ide u ka$anu. #akon zatvaranja, eta se uli ama. )ada sneg. Lukas se zaustavlja pred )eterovom kuom. )rozori su mra-ni. Lukas zvoni, niko ne odgovara. Lukas ponovo zvoni. (tvara se jedan prozor, )eter pita! " 4ta je to tamo0 " &o sam ja, Lukas. " ,a-ekajte, Lukase. *olazim. )rozor se ponovo zatvara i uskoro se otvaraju vrata. )eter kae! " .'ite, lutala-ka duo. )eter je u kunoj haljini. Lukas kae! " )robudio sam vas. Izvinite. " #ije strano. ,edite. Lukas seda u jednu konu $otelju! " #e vraa mi se po ovoj hladnoi. ,uvie je daleko, a ja sam previe pio. +ogu li da spavam kod vas0 " #aravno, Lukase. Leite u moj krevet. Ja u lei na kau-. " Vie volim kau-. &ako u moi da odem kad se probudim, a da vas ne uznemirim. " 3ako god elite, Lukase. /askomotite se. Idem po neko ebe. Lukas skida jaknu i -izme, lee na kau-. )eter se vraa s jednim debelim ebetom. (n pokriva Lukasa, stavlja mu jastu-ie pod glavu, seda pored njega na kau-! " 4ta nije u redu, Lukase0 Je li uzrok Jasmina0 Lukas odmahuje glavom! " 3od kue je sve u redu. Imao sam prosto elju da vas vidim.

)eter kae! " #e verujem vam, Lukase. Lukas uzima )eterovu ruku i pritie je na svoj donji trbuh. )eter povla-i svoju ruku, ustaje! " #e, Lukase. #e ulazite u moj svet. (n odlazi u svoju sobu, zatvara vrata. Lukas -eka. #ekoliko sati kasnije, on ustaje, tiho otvara vrata, prilazi )eterovom krevetu. )eter spava. Lukas izlazi iz sobe, zatvara vrata, obuva -izme, uzima jaknu, proverava da li mu je 9oruje: u depu i beumno izlazi iz kue. Ide u ,tani-nu uli u, -eka ispred 3larine kue. Iz kue izlazi jedan -ovek, Lukas ga prati, zatim ga prestie, na drugom trotoaru. *a bi stigao svojoj kui, -ovek mora da pro'e pored jednog parkia. &amo se Lukas sakriva iza grmlja. (motava oko glave svoj veliki rveni al koji je isplela Jasmina, i kada -ovek nai'e, isko-i pred njega. )repoznaje ga. &o je jedan od lekara iz bolni e, koji su pregledali +atijasa. Lekar kae! " 3o ste vi0 4ta hoete0 Lukas zgrabi -oveka za okovratnik kaputa, iz depa vadi britvu! " 3ada se sledei put budete vraali od nje, prerezau vam grkljan. " Vi ste potpuno ludi% *olazim iz bolni e gde sam bio na deurstvu. " #ema svrhe da laete. Ja se ne alim. ,posoban sam za sve. (vo danas je samo upozorenje. Iz depa svoje jakne Lukas izvla-i -arapu napunjenu ljunkom, i tresne po glavi -oveka koji obeznanjen pada na zale'eno tlo. Lukas se vraa kod )etera, ponovo lee na kau- i zaspi. . sedam sati ujutro )eter ga budi s ka$om! " Ve sam dolazio da vas obi'em. +islio sam da ste se vratili kui. Lukas kae! " #isam se mrdnuo odavde ele noi. &o je vano, )etere.

)eter ga dugo gleda! " *ogovoreno, Lukase. Lukas se vraa. Jasmina mu kae! " *olazio je jedan poli aja . +ora da se javi u komesarijat. 4ta se deava, Lukase0 +atijas kae! " ,trpae Lukasa u zatvor. I Lukas se vie nikada nee vratiti. *ete se eri. Jasmina ga -epa za ruku i opali mu amar! " 6oe li da uuti0 Lukas otima Jasmini dete i uzima ga u naru-je. (n brie suze koje mu teku niz li e! " #e boj se, +atijase. #ee me zatvoriti. *ete prikiva svoje o-i na Lukasove. Vie ne pla-e. 3ae! " 4teta. Lukas se javlja u poli ijsku stani u. .puuju ga u kan elariju komesara. Lukas ku a i ulazi. 3lara i lekar sede naspram poli aj a. 3omesar kae! " *obar dan, Lukase. ,edite. Lukas seda na stoli u pored -oveka koga je mlatnuo pre nekoliko sati. 3omesar pita! " )repoznajete li svog napada-a, doktore0 " #ije me niko napao, ponavljam vam. (kliznuo sam se na poledi i. " I pali ste na le'a. #ai slubeni i su vas zatekli kako leite na le'ima. udno je da vam se krvni podliv nalazi na -elu. " )ao sam zapravo spreda, zatim sam se okrenuo kada sam po-eo da dolazim k svesti. 3omesar kae! " 2 tako. &vrdite tako'e da ste bili na nonom deurstvu u bolni i. )rema

naim obavetenjima, napustili ste bolni u u devet sati uve-e, i proveli ste no kod gospo'e. Lekar kae! " #isam hteo da je kompromitujem. 3omesar se okree ka Lukasu! " 5ospo'ini susedi videli su vas u vie navrata kod nje. Lukas kae! " Ve neko vreme, obavljam za nju kupovinu. #aro-ito prole nedelje, kad je bila bolesna. " 1namo da se noas niste vratili kui. 5de ste bili0 " 7io sam suvie umoran da bih se vratio. )osle zatvaranja ka$ana, otiao sam kod jednog prijatelja i kod njega sam prenoio. #apustio sam ga u pola osam. " 3o je taj prijatelj0 #eki ka$anski drug, pretpostavljam. " #e. ,ekretar )artije. " Vi tvrdite da ste proveli no kod sekretara )artije0 " *a. ,kuvao mi je ka$u u sedam sati ujutro. 3omesar izlazi iz prostorije. Lekar se okree ka Lukasu, dugo ga gleda. Lukas mu uzvraa pogled. Lekar gleda 3laru, 3lara gleda kroz prozor. Lekar gleda preda se, kae! " #isam podneo tubu protiv vas, iako vas savreno prepoznajem. Jedna patrola grani-ara me je pronala i dovela ovamo, kao obi-nog pijan a. ,ve ovo je za mene veoma neprijatno. +olim vas da sa-uvate apsolutnu diskre iju. Ja sam psihijatar me'unarodnog ugleda. Imam de u. Lukas kae! " Jedino reenje je da napustite grad. (vo je mali grad. )re ili kasnije, svi e biti u toku. ak i vaa ena. " &o je pretnja0 " *a.

" Ja sam prognan u ovu izgubljenu rupu. #e odlu-ujem ja gde u da idem. " #ije vano gde. &raiete premetaj. 3omesar ulazi sa )eterom. )eter gleda Lukasa, zatim 3laru, zatim lekara. 3omesar kae! " Va alibi je potvr'en, Lukase. (n se okree ka lekaru! " +islim, doktore, da emo se na ovome zaustaviti. (kliznuli ste se vraajui se kui. 8to, slu-aj je okon-an. Lekar pita )etera! " +ogu li da vas posetim u ponedeljak, u vaoj kan elariji0 6teo bih da napustim ovaj grad. )eter kae! " #aravno. +oete da ra-unate na mene. Lekar ustaje, prua ruku 3lari! " =ao mi je. 3lara okree glavu, lekar naputa prostoriju! " 6vala, gospodo. Lukas kae 3lari! " (tpratiu vas. 3lara prolazi ispred njega ne odgovorivi. Lukas i )eter tako'e izlaze iz komesarijata. )eter gleda 3laru kako se udaljava! " &o je zna-i bilo zbog nje. Lukas kae! " .-inite sve to moete, )etere, za premetaj tog -oveka. 2ko ostane u naem gradu, to je mrtav -ovek. )eter kae! " Verujem vam. Vi ste dovoljno ludi za tako neto. #e brinite. (n e da ode. 2li ako ga ona voli, da li ste svesni ta ste joj uradili0

Lukas kae! " (na ga ne voli. 3ada se Lukas vrati iz komesarijata, skoro je ve podne. *ete pita! " #isu te zatvorili0 Jasmina kae! " #adam se da nije nita ozbiljno. Lukas kae! " #e. ,ve je u redu. 7ilo im je potrebno moje svedo-enje povodom neke tu-e. Jasmina kae! " &rebalo bi da obi'e gospodina paroha. (n vie ne jede. 1atekla sam netaknuto sve to sam mu donela ju-e i prekju-e. Lukas uzima $lau kozijeg mleka i odlazi u parohiju. #a kuhinjskom stolu, skorena jela. 4poret je hladan. Lukas prolazi kroz jednu praznu prostoriju i bez ku anja ulazi u spavau sobu. )aroh je u krevetu. Lukas pita! " Vi ste bolesni0 " #e, samo mi je hladno. .vek mi je hladno. " *oneo sam vam dovoljno drva. 1ato se ne grejete0 )aroh kae! " &reba tedeti. *rva i sve ostalo. " Vi ste naprosto suvie lenji da naloite vatru. " ,tar sam, nemam vie snage. " #emate snage zato to ne jedete. " #emam apetita. (tkako mi ti vie ne donosi hranu, nemam apetita. Lukas mu prua njegov kuni ogrta-! " (bu ite se i do'ite u kuhinju. (n pomae star u da navu-e kuni ogrta-, pomae mu da hoda do

kuhinje, pomae mu da sedne na klupu, sipa mu olju mleka. )aroh pije. Lukas kae! " #e moete i dalje da ivite sami. ,uvie ste stari za to. )aroh sputa svoju olju, gleda Lukasa! " (dlazim, Lukase. +oji pretpostavljeni su me pozvali. Idem da se odmorim u jednom manastiru. #ee vie biti svetenika u ovom gradu. ,vetenik iz susednog grada dolazie jednom nedeljno da slui misu. " &o je razborita odluka. 1adovoljan sam zbog vas. " =aliu za ovim gradom. )roveo sam -etrdeset i pet godina ovde. #akon krae tiine, paroh nastavlja! " &i si se godinama brinuo o meni kao da si mi sin. 6teo bih da ti se zahvalim. 2li kako -ovek da se zahvali za toliku ljubav i toliku dobrotu0 Lukas kae! " #e zahvaljujte mi se. #ema u meni nikakve ljubavi i nikakve dobrote. " &o ti misli, Lukase. Ja sam ube'en u suprotno. 1adobio si ranu koju jo nisi izle-io. Lukas uti, paroh nastavlja! " Imam utisak da te naputam u jednom naro-ito tekom periodu tvoga ivota, ali biu s tobom u mislima i moliu se neprestano za spas tvoje due. 1aputio si se pogrenom stazom, ponekad se pitam dokle e da ode. &voja strastvena i burna priroda moe da te odvu-e veoma daleko, do najgorih krajnosti. 2li ja zadravam nadu. 7eskona-no ie milosr'e 7oije. )aroh ustaje i rukama obuhvata Lukasovo li e! " 92li opominji se &vor a svojega u mladosti svojoj pre nego do'u dani zli i prispeju godine, za koje e rei! nisu mi mile...: Lukas poginje glavu, njegovo li e dodiruje star-eve grudi! " 9)re nego pomrkne sun e i videlo i mese i zvezde, i opet do'u obla i...: &o je 3njiga propovednikova. Je aj potresa star-evo mravo telo!

" *a. )repoznao si je. Jo je se sea. . detinjstvu si znao napamet ele strani e iz 7iblije. Ima li sada vremena da je ponekad -ita0 Lukas se izvla-i! " Imam mnogo posla. 2 treba i druge knjige da pro-itam. )aroh kae! " /azumem. &ako'e razumem da te moje pridike gnjave. ,ada idi, i nemoj vie da dolazi. (dlazim sutra prvim vozom. Lukas kae! " =elim vam spokojan odmor, o-e. (n se vraa, kae Jasmini! " 5ospodin paroh sutra odlazi. #ee vie biti potrebno da mu nosi hranu. *ete pita! " (n odlazi zato to ga ti vie ne voli0 I Jasmina i ja emo otii, ako nas vie ne voli. Jasmina kae! " Buti, +atijase% *ete vriti. " (na je to rekla% 2li ti nas voli, je lC da, Lukase0 Lukas ga uzima u naru-je! " #aravno, +atijase. 3od 3lare gori vatra u pei dnevne sobe. Vrata spavae sobe su odkrinuta. Lukas ulazi u sobu. 3lara lei, s knjigom u rukama. (na gleda Lukasa, zatvara knjigu, sputa je na noni sto-i. Lukas kae! " (prosti, 3laro. 3lara zba uje perinu kojom je pokrivena. #aga je. #astavlja da zuri u Lukasa!

" &o je ono to ste hteli, je li% " #e znam. 1aista ne znam, 3laro% 3lara gasi lampu pored uzglavlja! " 4ta -ekate0 Lukas pali lampu na pisaem stolu, uperi je u krevet. 3lara zatvara o-i. Lukas kle-i podno kreveta, iri 3larine noge, zatim usne stidni e. Iz nje uri tanak mlaz krvi. Lukas se naginje, lie, pije krv. 3lara stenje, njene ruke su -epale Lukasovu kosu. Lukas se svla-i, lee na 3laru, ulazi u nju, urla. 3asnije, Lukas ustaje, otvara prozor. #apolju pada sneg. Lukas se vraa u krevet, 3lara ga uzima u naru-je. Lukas drhti. (na kae! " .miri se. (na miluje Lukasovu kosu, li e. (n pita! " Vi mi ne zamerate zbog onog drugog0 " #e. 7ilo je bolje da ode. Lukas kae! " 1nao sam da ga ne volite. 7ili ste tako nesreni prole nedelje kada ste doli u ka$anu. 3lara kae! " .poznala sam ga u bolni i. (n me je le-io letos, kada sam imala novu depresiju. etvrtu od &omasove smrti. " esto sanjate &omasa0 " ,vake noi. 2li samo njegovo pogubljenje. &omasa srenog, ivog, nikada. Lukas kae! " 2 ja vidim svog brata svuda. . svojoj sobi, u bati, kako hoda pored mene uli om. )ri-a sa mnom. " 4ta kae0 " 3ae da ivi u smrtnoj samoi.

Lukas zaspi na 3larinim rukama. . dubokoj noi, jo jedanput, ulazi u nju, neno, polagano, kao u snu. (tada Lukas provodi svaku no kod 3lare. 1ima je veoma hladna te godine. )unih pet mese i nije privirilo sun e. #eka ledena magla miruje nad pustim gradom, tlo je zamrznuto, reka tako'e. . kuhinji bakine kue, vatra gori bez prestanka. *rvo za ogrev brzo se potroi. ,vakog popodneva, Lukas ide u umu po drva, koja stavlja da se sue pored tednjaka. 3uhinjska vrata su odkrinuta da bi se grejala Jasminina i detetova soba. Lukasova soba se ne greje. 3ada Jasmina ije ili plete u sobi, Lukas sedi s detetom na velikom ilimu koji je istkala Jasmina a koji prekriva kuhinjski pod, i igraju se skupa sa psom i ma-kom. )regledaju slikovni e, rtaju. #a jednoj ra-unalj i Lukas u-i +atijasa da broji. Jasmina sprema ve-eru. ,ve troje sede na ugaonoj klupi u kuhinji. Jedu krompira, pasulja ili kupusa. *ete ne voli ova jela, jede malo. Lukas mu premazuje pekmezom krike hleba. )osle obeda, Jasmina pere posu'e, Lukas nosi dete u sobu, svla-i ga, lee ga, pri-a mu pri-u. 3ada se dete uspava, Lukas odlazi kod 3lare, na drugi kraj grada.

4. . ,tani-noj uli i kestenovi su u vatu. #jihove bele lati e prekrivaju tlo u tako debelom sloju da Lukas ne -uje -ak ni bat sopstvenih koraka. (n se vraa od 3lare, kasno u noi. *ete sedi na ugaonoj klupi u kuhinji. Lukas kae! " &ek je pet sati. 1ato ustaje tako rano0 *ete pita! " 5de je Jasmina0 " (tila je u veliki grad. *osa'ivala se ovde. *ete razroga-uje svoje rne o-i! " (tila0 7ez mene0 Lukas se okree, loi vatru u poretu. *ete pita! " 6oe li se vratiti0 " #e, ne verujem. Lukas sipa kozije mleko u jednu erpu koju stavlja na vatru. *ete pita! " 1ato me nije povela sa sobom0 Lukas kae! " +islila je da e ti biti bolje ovde sa mnom, a i ja to mislim. *ete kae! " #ije mi bolje ovde s tobom. 7ilo bi mi bolje bilo gde s njom. Lukas kae! " Veliki grad nije zabavan za de u. #ema ni bate ni ivotinja. *ete kae! " 2li ima moja majka. (no gleda kroz prozor. 3ada se okrene, njegovo malo li e izobli-eno je od bola!

" (na me ne voli zato to sam bogalj. 1ato me je i ostavila ovde. " &o nije istina, +atijase. (na te voli svim svojim sr em. &o dobro zna. " (nda e se vratiti po mene. *ete odguruje svoju olju, svoj tanjir, i izlazi iz kuhinje. Lukas ide da zalije batu. ,un e se ra'a. )as spava pod jednim drvetom, dete mu prilazi, sa tapom u ru i. Lukas gleda dete. *ete zamahuje tapom i udara psa. )as bei vilei. *ete gleda Lukasa! " #e volim ivotinje. #e volim ni bate. ,vojim tapom dete udara salate, paradajz, bundeve, mahune, vee. Lukas ga bez re-i gleda ta radi. *ete se vraa u kuu, lee u Jasminin krevet. Lukas mu se pridruuje, seda na rub kreveta! " &i si zna-i tako nesrean to si ostao sa mnom0 1ato0 *etetove o-i zure u tavani u! " 1ato to te mrzim. " +rzi me0 " *a, oduvek te mrzim. " #isam to znao. +oe li mi rei zato0 " 1ato to si visok i lep, i zato to sam verovao da te Jasmina voli. 2li ako je otila, zna-i da ni tebe nije volela. #adam se da si i ti nesrean kao ja. Lukas zagnjuruje glavu u ruke. *ete pita! " &i pla-e0 " #e, ne pla-em. " 2li tuan si zbog Jasmine0 " #e, ne zbog Jasmine. &uan sam zbog tebe, zbog tvoga bola. " ,tvarno0 1bog mene0 *obro je. (no se smei! " )a ipak, ja sam obi-ni mali bogalj, a Jasmina je lepa.

#akon krae tiine, dete pita! " 2 tvoja majka, gde je ona0 " (na je umrla. " 7ila je suvie stara, zato je umrla0 " #e. .mrla je zbog rata. .bila ju je jedna granata, nju i njenu bebu koja je bila moja sestri a. " 2 gde su one sada0 " +rtvi nisu nigde i svuda su. *ete kae! " (ne su na tavanu. Video sam ih. Velika stvar od kostiju i mala stvar od kostiju. Lukas pita tihim glasom! " )opeo si se na tavan0 3ako si to izveo0 " .spentrao sam se. Lako je. )okazau ti kako. Lukas uti. *ete kae! " #e boj se, neu nikome kazati. #e elim da nam ih uzmu. Volim ih. " Voli ih0 " *a. #aro-ito bebu. /unija je i manja nego ja. I nikada nee narasti. #isam znao da je devoj-i a. #e moe znati kada su od samih kostiju, te stvari. " &e stvari se zovu kosturi. " *a. 3osturi. Video sam ih i u velikoj knjizi koja je skroz na vrhu biblioteke. Lukas i dete su u bati. ,a tavanskih vrata visi jedno ue tik do visine Lukasove podignute ruke. (n kae detetu! " )okai mi kako se penje. *ete dovla-i batensku klupu smetenu malo dalje, pod prozorom Lukasove sobe. .spentra se na klupu, sko-i, dohvati ue, usporava njihanje odupirui noge o zid, i pomou nogu i ruku, s naporom se uspue do tavanskih

vrata. Lukas ga prati. (ni sedaju na slamari u, gledaju kosture oka-ene za jednu gredu. *ete pita! " 2 kostur svoga brata nisi sa-uvao0 " 3o ti je rekao da imam brata0 " #iko. uo sam te kako mu neto pri-a. &i mu pri-a, a on nije nigde i svuda je, prema tome, i on je umro. Lukas kae! " #e, nije umro. (tiao je u drugu zemlju. Vratie se. " 3ao Jasmina. I ona e se vratiti. " *a, isto je s mojim bratom i tvojom majkom. *ete kae! " &o je jedina razlika izme'u mrtvih i onih koji su otili, je lC da0 (ni koji nisu umrli vratie se. Lukas kae! " 2li kako znati da nisu umrli za vreme svog odsustva0 " #e moe se znati. *ete na trenutak uti, zatim pita! " 3ako ti je bilo kada ti je brat otiao0 " #isam znao kako dalje da ivim bez njega. " 2 sada zna0 " *a. (tkako si ti doao ovamo, znam. *ete otvara sanduk! " 2 velike sveske u sanduku, ta je to0 Lukas ponovo zatvara sanduk! " #ita. 5ospode% ,reom, jo ne zna da -ita. *ete se smeje! " Vara se. 3ada je tampano, ve znam da pro-itam. 5ledaj. (n ponovo otvara sanduk i vadi bakinu staru 7ibliju. ita re-i, ele re-eni e.

Lukas pita! " (dakle si nau-io da -ita0 " Iz knjiga, naravno. Iz mojih i tvojih. " ,a Jasminom0 " #e, posve sam. Jasmina ne voli da -ita. /ekla je da ja nikada neu ii u kolu. 2li ii u uskoro, je lC da, Lukase0 Lukas kae! " Ja u moi da te nau-im svemu to treba da zna. *ete kae! " 4kola je obavezna ve sa est godina. " 1a tebe nije. +oemo izdejstvovati osloba'anje. " 1ato to sam bogalj, je lC tako0 8 neu tvoje osloba'anje. 6ou da idem u kolu kao i ostala de a. Lukas kae! " 2ko to eli, ii e. 2li zato to eli0 " 1ato to znam da u u koli biti najja-i, najpametniji. Lukas se smeje! " I najuobraeniji, nema sumnje. Ja sam, pak, uvek prezirao kolu. )ravio sam se da sam gluv da ne bih morao daje poha'am. " &o si radio0 " *a. ,luaj, +atijase. +oe da se penje ovamo kad god hoe. +oe tako'e da ide u moju sobu, -ak i kad ja nisam tu. +oe da -ita 7ibliju, re-nik, elu en iklopediju ako ti se to svi'a. 2li sveske nee -itati, 'avolji sine. (n dodaje! " 7aka nas je zvala tako! 9'avolji sinovi:. " 2 koga to 9vas:0 &ebe i koga drugog0 &ebe i tvog brata0 " *a. +og brata i mene. (ni silaze sa tavana, idu u kuhinju. Lukas sprema obed. *ete pita! " 3o e prati su'e, rublje, odeu0

" #as dvoji a. 1ajedno. &i i ja. (ni jedu. Lukas se naginje kroz prozor, povraa. (kree se, li a oblivenog znojem, gubi svest i pada na kuhinjski pod. *ete vriti! " #emoj to da radi, Lukase, nemoj to da radi% Lukas otvara o-i! " #e vriti, +atijase. )omozi mi da se pridignem. *ete ga vu-e za ruku, Lukas se gr-evito hvata za sto. )osrui izlazi iz kuhinje, seda na batensku klupu. ,tojei ispred njega, dete ga gleda! " 4ta ti je, Lukase0 7io si mrtav neko vreme% " #e, samo me je uhvatila nesvesti a, zbog vruine. *ete pita! " &o nije nita to je ona otila, zar ne0 &o nije tako strano, re i0 #ee zbog toga da umre0 Lukas ne odgovara, dete mu seda pod noge, obavija ih rukama, sputa svoju glavu sa rnom i kovrdavom kosom na Lukasova kolena! " 7iu moda tvoj sin, kasnije. 3ada dete zaspi, Lukas se ponovo penje na tavan. .zima sveske iz sanduka, umotava ih u platno od konoplje i odlazi u grad. 1voni kod )etera. " Voleo bih da mi -uvate ovo, )etere. (n sputa paket na sto u salonu. )eter pita! " 4ta je to0 Lukas razmotava platno! " 4kolske sveske. )eter vrti glavom! " &o mi je i Viktor rekao. Vi piete. 3upujete ogromne koli-ine papira i

olovaka. I tako godinama, olovke, papir sa kvadratiima i velike kolske sveske. )iete neku knjigu0 " #e, knjigu ne. ,amo pravim beleke. )eter odmerava rukom sveske! " 7eleke% )ola tu eta debelih svezaka. " , godinama, to se nagomilava. +e'utim, mnogo toga odba im. uvam samo ono to je apsolutno neophodno. )eter pita! " 1ato hoete da ih sakrijete0 1bog poli ije0 " )oli ije0 3akva pomisao% 1bog deteta. (no ve pomalo zna da -ita i svuda pretura. #e bih voleo da -ita ove sveske. )eter se smeka! " 2 ni detetova majka ne treba da ih -ita, zar ne0 Lukas kae! " Jasmina nije vie kod mene. (tila je. Veliki grad joj je oduvek bio san. *ao sam joj nova a. " I ostavila vam je svoje dete0 " 7ilo mi je stalo da zadrim dete. )eter pali igaretu, gleda Lukasa ne prozborivi ni re-. Lukas pita! " +oete li -uvati ove ,veske kod sebe, da ili ne0 " #aravno da mogu. )eter ponovo umotava sveske, nosi ih u svoju sobu. 3ada se vrati, kae! " ,akrio sam ih ispod svoga kreveta. ,utra u im pronai bolje skrovite. Lukas kae! " 6vala, )etere. )eter se smeje! " #e zahvaljujte mi se. Vae sveske me zanimaju. " Imate nameru da ih -itate0

" #aravno. 2ko ne elite da ih -itam, slobodno ih odnesite kod 3lare. Lukas ustaje! " #ipoto% 3lara -ita sve to joj do'e pod ruku. 2li mogao bih da ih poverim Viktoru. " . tom slu-aju, -itao bih ih kod Viktora. (n ne moe nita da mi odbije. .ostalom, uskoro e da ode. =eli da se vrati u svoj rodni grad, da bude pored svoje sestre. #amerava da proda svoju kuu i knjiaru. Lukas kae! " Vratite mi sveske. 1akopau ih negde u umi. " *a, zakopajte ih. Ili, jo bolje, spalite ih. &o je jedini na-in da niko ne moe da ih -ita. Lukas kae! " +oram da ih sa-uvam. 1a 3lausa. &e sveske su namenjene 3lausu. ,amo njemu. )eter pali radio. *ugo trai pre nego to na'e neku laganu muziku! " ,edite jo malo, Lukase, i kaite mi koje 3laus. " +oj brat. " #isam znao da imate brata. #ikada mi o njemu niste govorili. #iko mi o njemu nije govorio, pa -ak ni Viktor, koji vas poznaje jo od vaeg detinjstva. Lukas kae! " +oj brat ivi s druge strane grani e ima ve nekoliko godina. " 3ako je preao grani u0 (pte je poznato da ju je nemogue prei. " )reao ju je, to je sve. #akon krae tiine, )eter pita! " Vodite li prepisku s njim0 " 4ta podrazumevate pod prepiskom0 " (no to sav svet podrazumeva pod prepiskom. )ie li vam on0 )iete li vi njemu0 " Ja njemu piem svakoga dana u sveskama. Verovatno i on -ini to isto.

" 2li nikada ne dobijate od njega pisma0 " (n ne moe da mi alje pisma odande. " +nogobrojna pisma stiu s druge strane grani e. Va brat vam nikada nije pisao otkako je otiao0 #ije vam poslao svoju adresu0 Lukas odmahuje glavom, ponovo ustaje! " Vi mislite da je mrtav, zar ne0 2li 3laus nije mrtav. =iv je i vratie se. " *a, Lukase. Va brat e se vratiti. 4to se ti-e svezaka, mogao sam vam obeati da ih neu -itati, ali vi mi ne biste verovali. " . pravu ste, ne bih vam verovao. 1nao sam da se ne biste mogli uzdrati da ih ne -itate. 1nao sam jo dok sam dolazio ovamo. 8 pa -itajte ih. Vie volim da to budete vi, nego 3lara ili bilo ko drugi. )eter kae! " Ima jo jedna stvar koju ne razumem! vai odnosi s 3larom. (na je mnogo starija od vas. " #isu vane godine. Ja sam njen ljubavnik. Je li to sve to ste hteli da znate0 " #e, to nije sve. &o sam ve znao. #ego, volite li vi nju0 Lukas otvara vrata! " #e znam zna-enje te re-i. #iko ga ne zna. #isam o-ekivao takvu vrstu pitanja od vas, )etere. " +e'utim, pitanje te vrste -esto e vam postavljati tokom vaeg ivota. 2 ponekad ete biti primorani da na njega i odgovorite. " 2 vi, )etere0 I vi ete jednom biti primorani da odgovorite na odre'ena pitanja. )risustvovao sam katkada vaim politi-kim sastan ima. *rite govore, sala vam aplaudira. Verujete li vi iskreno u to to pri-ate0 " *uan sam da u to verujem. " 2li u dubini due, ta o tome mislite0 " #e mislim. #e mogu sebi da dozvolim takav luksuz. . meni je strah jo od detinjstva.

3lara stoji ispred prozora, gleda batu utonulu u no. #e okree se kada Lukas u'e u sobu. (na kae! " Leto je uasno. ,mrt je najblia upravo leti. ,ve se isuuje, gasi, zaustavlja. Ima ve -etiri godine otkako su oni ubili &omasa. . avgustu, veoma rano ujutru, u zoru. (ni su ga obesili. 1abrinjavajue je to to oni ponovo po-inju svakoga leta. 1orom, kada se vi vraate kui, ja iza'em na prozor i vidim ih. (ni ponovo po-inju, me'utim, ne moe ubiti istu osobu vie puta. Lukas ljubi 3laru u potiljak! " 4ta vam je, 3laro0 4ta vam je danas0 " *anas sam primila jedno pismo. ,lubeno pismo. (vde je, na mom radnom stolu, moete da ga pro-itate. Javljaju mi da je &omas rehabilitovan, da je nevin. (ni mi piu! 9Va mu je bio nevin, ubili smo ga grekom. .bili smo vie nevinih osoba grekom, ali sada se sve vraa u red, izvinjavamo se i obeavamo da se sli-ne greke vie nee deavati.: (ni ubiju i oni rehabilituju. (ni se izvinjavaju, ali &omas je mrtav% +ogu li oni da ga vrate u ivot0 +ogu li oni da izbriu onu no kada mi je kosa osedela, kada sam poludela0 &e letnje noi, bila sam sama u stanu, naem stanu, &omasovom i mom. &amo sam bila sama ve mese ima. im su &omasa zatvorili, vie niko nije hteo, nije mogao, nije se usu'ivao da me poseti. 7ila sam se ve navikla na samou, nije bilo ni-eg neobi-nog u tome to sam sama. #isam spavala, ali ni to nije bilo neobi-no. Jedino je neobi-no to te noi nisam plakala. )redve-e su na radiju najavili pogubljenje vie osoba zbog veleizdaje. +e'u tim imenima jasno sam -ula &omasovo ime. . tri sata ujutro, u vreme pogubljenja, gledala sam zidni sat. 5ledala sam ga sve do sedam sati, zatim sam otila na posao, u jednu veliku biblioteku glavnoga grada. ,ela sam za svoj radni sto, bila sam nadzorni a sale za -itanje. )rilazile su mi kolege, jedni za drugima, sluala sam ih kako apuu! 9*ola je%: 9Jeste li videli njenu kosu0: Izala sam iz biblioteke, hodala sam do ve-eri uli ama, izgubila sam se, vie nisam imala

pojma u kojoj sam gradskoj -etvrti, premda sam odli-no poznavala taj grad. Vratila sam se taksijem. . tri sata ujutro, pogledala sam kroz prozor, i videla sam ih! oni su veali &omasa na $asadi zgrade preko puta. 3riknula sam. *oli su susedi. 3ola hitne pomoi odvezla su me u bolni u. 2 sada, oni kau da je to bila samo greka. &omasovo ubistvo, moja bolest, mese i u bolni i, moja seda kosa, bili su samo greka. #eka mi onda oni vrate &omasa, ivog, nasmejanog. (nog &omasa koji me je uzimao u naru-je, koji mi je milovao kosu, koji mi je drao li e u svojim toplim rukama, koji me je ljubio u o-i, ui, usta. Lukas hvata 3laru za ramena, okree je ka sebi! " 3ada ete prestati da mi pri-ate o &omasu0 " #ikada. #ikada neu prestati da pri-am o &omasu. 2 vi0 3ada ete po-eti da mi pri-ate o Jasmini0 Lukas kae! " ( tome nema ta da se kae. #aro-ito sada kada ona nije vie tu. 3lara udara i grebe Lukasa po li u, vratu, ramenima. (na vriti! " #ije vie tu0 5de je0 4ta ste joj uradili0 Lukas odvla-i 3laru na krevet, lee na nju! " ,mirite se. Jasmina je otila u veliki grad. &o je sve. 3lara stee Lukasa u zagrljaj! " (ni e me rastaviti i od tebe kao to su me rastavili od &omasa. (ni e te strpati u zatvor, obesie te. " #ee, sve je to svreno. 1aboravite &omasa, zatvor i konopa . . zoru, Lukas ustaje! " &reba da se vratim. *ete se rano budi. " Jasmina je ostavila svoje dete ovde0 " &o dete je bogalj. 4ta je mogla s njim da radi u jednom velikom gradu0 3lara ponavlja! " 3ako je mogla da ga ostavi0 Lukas kae!

" 6tela je da ga uzme. Ja sam joj zabranio. " 1abranio0 , kojim pravom0 &o je njeno dete. (no joj pripada. 3lara gleda Lukasa kako se obla-i. (na kae! " Jasmina je otila zato to je ne volite. " Ja sam joj pomogao kada joj je bilo teko. #ita joj nisam obeao. " #i meni nita niste obeali. Lukas se vraa da +atijasu spremi doru-ak. Lukas ulazi u knjiaru, Viktor ga pita! " &reba vam papira ili olovaka, Lukase0 " #e. 6teo bih da razgovaram s vama. )eter mi je rekao da hoete da prodate kuu. Viktor uzdie! " . nae vreme, niko ne poseduje dovoljno nov a da bi kupio kuu sa prodavni om. Lukas kae! " 8vo ja bih voleo da je kupim od vas. " Vi, Lukase0 2 sa -ime to, mali moj0 " 3ada prodam bakinu kuu. Vojska mi nudi dobru enu. " 7ojim se da to nee biti dovoljno, Lukase. " )ripada mi tako'e jedan veliki komad zemlje. 2 i neke druge stvari. ,tvari velike vrednosti, koje sam nasledio od bake. Viktor kae! " *o'ite kod mene ve-eras, u moj stan. (staviu ulazna vrata otvorena. .ve-e, Lukas se penje malim mra-nim stepenitem koje vodi u stan iznad knjiare. 3u a na jedna vrata ispod kojih se probija slaba svetlost. Viktor vi-e! " .'ite, Lukase% Lukas ulazi u jednu prostoriju u kojoj, uprkos otvorenom prozoru, lebdi

teki oblak dima od mnogobrojnih igareta. &avani a je zamazana braonkastom prljavtinom, zavese od tila su poutele. ,oba je pretrpana starim nametajem, kau-ima, kanapeima, stoliima, svetiljkama, ukrasnim sitni ama. 1idovi su prekriveni slikama, gravirama, a patos pohabanim tepisima naslaganim jedni na druge. Viktor sedi pored prozora za jednim stolom prekrivenim stolnjakom od rvenog plia. #a stolu, kutije igara i igareta, razne vrste pepeljara punih pikava a stoje tik uz -ae i jednu bo u dopola punu neke ukaste te-nosti. " )ri'ite, Lukase. ,edite i uzmite -au. Lukas seda, Viktor mu sipa pie, iskapljuje svoju sopstvenu -au, ponovo je puni! " 6teo bih da vam ponudim rakiju boljeg kvaliteta, na primer onu koju mi je donela moja sestra prilikom svoje posete, ali, naalost, nema je vie. +oja sestra je dolazila kod mene u julu, bilo je veoma toplo, seate se. #e volim vruinu, ne volim leto. 3iovito, svee leto, da, ali pasja vruina -ini me istinski bolesnim. 3ada je dola, moja sestra mi je donela litru kajsijeva-e koja se obi-no pije kod nas, u kraju. +oja sestra je sigurno mislila da e mi ta $laa trajati ele godine, ili barem do 7oia. Istina je da sam ja prve ve-eri popio ve pola $lae. )oto me je bilo sramota, najpre sam sakrio $lau, zatim sam otiao da kupim $lau rakije osrednjeg kvaliteta " u prodaji ne moe da se na'e druga " i njome napunio sestrinu $lau, koju sam postavio na veoma vidno mesto, tamo, na kreden u naspram vas. &ako sam, iako pijui kriom svake ve-eri kajsijeva-u r'avog kvaliteta, umirivao svoju sestru izlaui na videlo njenu $lau u kojoj se nivo gotovo nije smanjivao. Jedanput ili dvaput, uelevi se prirodne rakije, sipao sam sebi -ai u one rakije koju sam toboe enio, premda je njen kvalitet ve bio promenjen. I-ekivao sam sa nestrpljenjem da moja sestra ode. (na mi nije smetala,

naprotiv. ,premala mi je obroke, krpila moje -arape, popravljala moja odela, -istila kuhinju i sve to je bilo prljavo. 7ila mi je, dakle, korisna, a uz to, prijatno smo askali posle zatvaranja radnje, uivajui u dobroj ve-eri. (na je spavala u sobi i, ovde, sa strane. Legala je rano, bila je tiha. Imao sam elu no pred sobom, da etam uzdu i popreko u svojoj sobi, i u kuhinji, i na hodniku. 1najte, Lukase, da je moja sestra osoba koju volim najvie na svetu. #ai roditelji su umrli kada smo bili mladi, naro-ito ja koji sam jo bio dete. +oja sestra je bila malo starija, pet godina starija. =iveli smo kod daljnjih ro'aka, stri-eva i tetaka, ali uveravam vas da me je uistinu odgojila moja sestra. +oja ljubav prema njoj nije se s vremenom umanjila. #e moete da zamislite radost koju sam osetio videvi je kako silazi iz voza. #isam je bio video punih dvanaest godina. 7ile su to godine rata, siromatva, pograni-ne zone. 3ada bi, na primer, ona uspela da utedi malo nov a za put, nije mogla da dobije dozvolu za zonu, i tako redom. Ja, pak, uvek imam premalo gotovine, i ne mogu da zatvorim knjiaru kad hou. #i ona ne moe naglo da ostavi svoje muterije. (na je kroja-i a, a enama, -ak i u godinama oskudi e, treba kroja-i a. #aro-ito u godinama oskudi e, kada ne mogu da kupuju nove haljine. =ene su donele mojoj sestri neverovatan posao tokom tih godina oskudi e. Valjalo je prepravljati pantalone njihovih pokojnih mueva u kratke suknje, njihove koulje u bluze, a za de-iju odeu bilo koje par-e tkanine bee dobro. 3ada je moja sestra kona-no mogla da sakupi neophodan nova neophodne papire i dozvole, javila mi je pismom da dolazi. Viktor ustaje, gleda kroz prozor! " #ema jo deset sati, zar ne0 Lukas kae! " #e, nema jo. Viktor ponovo seda, sipa pie, pali igaretu! " ekao sam svoju sestru na stani i. 7ilo je to prvi put da nekoga -ekam na toj stani i. 7io sam odlu-io da -ekam dolazak vie vozova ako zatreba. +oja i

sestra je stigla tek poslednjim vozom. )utovala je eo dan. #aravno, smesta sam je prepoznao, ali toliko se razlikovala od slike koju sam o njoj -uvao u svom seanju% )ostala je sasvim malena. .vek je bila sitna, ali ne do te mere. #jeno li e, runo, treba i to rei, sada je bilo izbrazdano stotinama siunih bora. Jednom re-ju, mnogo je ostarila. #aravno, nita joj nisam rekao, zadrao sam svoja zapaanja za sebe, a ona je, naprotiv, briznula u pla- govorei! 9>, Viktore% 3ako si se promenio% Jedva te prepoznajem. .debljao si se, oelavio si i deluje uasno zaputeno.: " .zeo sam njene ko$ere. 7ili su teki, kr ati demovima, kobasi ama, kajsijeva-om. (na je sve to istovarila u kuhinji. *onela je -ak i pasulj iz svoje bate. (dmah sam probao rakiju. *ok je ona kuvala pasulj, ja sam popio skoro -etvrtinu bo e. )oto je oprala posu'e, pridruila mi se u mojoj sobi. )rozori su bili irom otvoreni, bilo je veoma vrue. #astavio sam da pijem, neprestano sam izlazio na prozor, puio sam igare. +oja sestra je pri-ala o svojim napornim muterijama, o svom usamljeni-kom i tekom ivotu, ja sam je sluao piju kajui rakiju, puei igare. )rozor preko puta upalio se u deset -asova. )ojavio se -ovek sede kose. #eto je polako vakao. .vek jede u to vreme. . deset sati uve-e, iza'e na prozor i jede. +oja sestra je nastavila da pri-a. )okazao sam joj njenu sobu, rekao sam joj! 9+ora da si umorna. )revalila si dug put. (dmori se.: (na me je poljubila u oba obraza, otila je u sobi u sa strane, legla je i zaspala, pretpostavljam. #astavio sam da pijem, da hodam uzdu i popreko puei igare. , vremena na vreme gledao sam kroz prozor, video sam sedokosog -oveka naslonjenog na rub prozora. uo sam ga kako pita retke prolaznike! 93oliko je sati0 +oete li mi rei koje je vreme, molim vas0: #eko na uli i mu je odgovorio! 9Jedanaest i dvadeset.: Veoma sam loe spavao. #e-ujno prisustvo moje sestre u drugoj sobi mi je smetalo. .jutro, bee to nedelja, opet sam za-uo noobdiju kako pita za vreme i nekoga kako mu odgovara! 9)etnaest do sedam:. 3asnije, kada sam

ustao, moja sestra je ve radila u kuhinji, prozor preko puta bio je zatvoren. 4ta mislite, Lukase0 +oja sestra koju nisam video dvanaest godina dolazi mi u posetu, a ja, ja nestrpljivo -ekam da ona legne kako bih mogao na miru da posmatram noobdiju preko puta, jer to je, u sutini, jedina osoba koja me zanima, iako volim svoju sestru iznad svega. #ita ne kaete, Lukase, ali znam ta mislite. +islite da sam lud, i u pravu ste. (psednut sam tim star em koji otvara prozor u deset sati uve-e i zatvara ga u sedam sati ujutro. (n provodi elu no na prozoru. 2 posle, ne znam ta radi. ,pava li, ili pak ima neku drugu prostoriju ili kuhinju gde provodi dan0 #ikada ga ne vi'am na uli i, nikada ga ne vi'am danju, ne poznajem ga i nikada se ni kod koga nisam raspitivao o njemu. Vi ste prva osoba kojoj o njemu govorim. ( -emu li on razmilja ele noi, naslonjen na prozor0 3o bi to znao0 (d ponoi, uli a je potpuno prazna. #e moe -ak ni da pita prolaznike za vreme. &o moe tek oko est, sedam sati ujutro. *a li istinski ima potrebu da sazna vreme, je li mogue da nema nikakav sat ili budilnik0 . tom slu-aju, kako samo uspeva da se pojavi na prozoru ta-no u deset sati uve-e0 &olika pitanja koja sebi postavljam o njemu. Jedne ve-eri, moja sestra ve bee otila, noobdija mi se obratio. 7io sam na svom prozoru, posmatrao sam nebo da bih kona-no na njemu otkrio olujne oblake koje su nam najavljivali ve nekoliko dana. ,tara mi se obratio s druge strane uli e. /ekao mi je! 9#e vide se vie zvezde. 7lii se oluja.: #isam mu odgovorio. 5ledao sam na drugu stranu, levo"desno po uli i. #isam hteo da uspostavim vezu s njim. Ignorisao sam ga. ,eo sam ujedan oak svoje sobe gde nije mogao da me vidi. &ek sada sam svestan da ako ostanem ovde, neu raditi nita drugo sem to u piti i puiti i posmatrati noobdiju kroz prozor, a zatim u i sam postati noobdija. Viktor gleda kroz prozor i sa uzdahom se zavaljuje u $otelju! " &amo je. &amo je i posmatra me. eka priliku da zapodene sa mnom razgovor. 2li ja neu popustiti, uzalud je uporan, nee biti po njegovom.

Lukas kae! " ,mirite se, Viktore. &o je moda samo obi-ni noni -uvar u penziji, koji je navikao da spava danju. Viktor kae! " #oni -uvar0 +oda. #ije vano. 2ko ostanem ovde, on e me unititi. Ve sam napola lud. +oja sestra je to primetila. )re nego to je ula u voz, rekla mi je! 9,uvie sam stara da jo jednom krenem na ovaj dugi i zamorni put. +orali bismo doneti jednu odluku, Viktore, ina-e se zaista plaim da se vie neemo videti.: Ja sam upitao! 93akvu vrstu odluke0: (na je rekla! 9&voj posao ne ide dobro, to sam brzo shvatila. )o eo dan sedi u radnji i ne pojavi se nijedna muterija. #ou eta uzdu i popreko po stanu, a ujutro si is rpljen. ,uvie pije, popio si skoro pola $lae rakije koju sam ti donela. 2ko tako nastavi, postae alkoholi-ar.: *obro sam se -uvao da joj ne kaem kako sam za vreme njenog boravka popio jo est drugih $laa rakije i uz to sve one $lae vina koje smo otvarali uz svaki obrok. #isam joj rekao ni za noobdiju, naravno. (na je nastavila! 9Loe izgleda. Ima podo-njake, bled si i skoro debeo. Jede suvie mesa, ne kree se dovoljno, nikada ne izlazi, vodi nezdrav ivot.: Ja sam rekao! 9#e brini se za mene. (seam se odli-no.: 1apalio sam igaru. Voz je kasnio u dolasku. +oja sestra je s ga'enjem okrenula glavu! 9,uvie pui. )ui bez prestanka.: &ako'e sam se dobro -uvao da joj ne kaem kako su lekari kod mene otkrili, pre dve godine, jednu arterijsku bolest izazvanu preteranim puenjem. +oja leva ilija-na arterija je zakre-ena, u mojoj levoj nozi irkula ije vie i nema, ili je veoma slaba, oseam bolove u kuku i listu na nozi, vie ne oseam levi noni pala . Lekari su mi prepisali lekove, ali nee biti poboljanja ako ne prestanem da puim i ako ne budem radio vebe. +e'utim, ja nemam nikakve elje da prestanem da puim. ,em toga, nemam ni trunka volje. #e moe traiti od jednog alkoholi-ara da ima volje. )rema tome, ako hou da prestanem da puim, trebalo bi najpre da prestanem da pijem.

#ekad pomislim kako bih morao prestati s puenjem, a onda smesta palim igaru ili igaretu, i razmiljam puei da ako ne prestanem s puenjem, uskoro e doi do potpunog prestanka irkula ije u mojoj levoj nozi, to e izazvati gangrenu, a gangrena e iziskivati amputa iju stopala i ele noge. #ita od svega toga nisam rekao da ne bih svoju sestru zabrinuo, ali ona je ve bila zabrinuta. )enjui se u voz, poljubila me je u oba obraza i rekla mi je! 9)rodaj knjiaru i do'i kod mene u na kraj. =iveemo skromno, u naoj kui iz detinjstva. (dlaziemo u etnje po umi, ja u se brinuti o svemu, ti e prestati da pui i pije i moi e da napie svoju knjigu.: Voz je otiao, ja sam se vratio, nasuo sam sebi -ai u rakije, i pitao sam se o kakvoj je to ona knjizi govorila. &e ve-eri, uzeo sam tabletu za spavanje uz moje uobi-ajene lekove za irkula iju, i popio sam svu rakiju koja bee ostala u sestrinoj $lai, to jest otprilike pola litra. .prkos tableti za spavanje, sutradan ujutro probudio sam se veoma rano, a leva noga mi je bila potpuno oduzeta. 7io sam sav u znoju, sr e mi je estoko lupalo, ruke su mi drhtale, bio sam ophrvan uasnim strahom i zebnjom. )ogledao sam vreme na svom satu, on bee zaustavljen. *ovukao sam se do prozora, stara je jo bio preko puta. *oviknuo sam mu preko puste uli e! 9+oete li mi rei koliko je sati, molim vas, moj -asovnik se zaustavio.: (n se okrenuo pre nego to mi je odgovorio, kao da e pogledati na zidni sat! 9)ola sedam:. 6teo sam da se obu-em, ali ve sam bio obu-en. ,pavao sam u odei i ipelama. ,iao sam na uli u, poao sam do najblie bakalni e. 7ila je jo zatvorena. ekao sam etajui uzdu i popreko po uli i. ,tigao je poslovo'a, otvorio je radnju, usluio me. .zeo sam jednu $lau nekakve rakije, vratio sam se, popio sam par -aa, moj strah je i-ezao, -ovek preko puta bee zatvorio prozor. ,iao sam u knjiaru, seo sam za kasu. #ije bilo nijednoga kup a. Jo je bilo leto, kolski raspust, nikome ne treba ni knjiga niti bilo ta drugo. ,edei tamo, gledajui knjige na poli ama, setio sam se svoje knjige, knjige o kojoj mi

je govorila moja sestra, one knjige koju sam u mladosti planirao da napiem. 6teo sam da postanem pisa , da piem knjige, to bee moj mladala-ki san, -esto smo o tome pri-ali, moja sestra i ja. (na je verovala u mene, i ja sam verovao u sebe, ali sve manje i manje, i kona-no sam potpuno zaboravio taj san da piem knjige. Imam tek pedeset godina. 2ko prestanem da puim i pijem ili, ta-nije, da pijem i puim, jo u moi da napiem knjigu. 3njige, ne, ali jednu jedinu knjigu, moda. .be'en sam, Lukase, da je, svako ljudsko bie ro'eno da napie jednu knjigu, i ni zbog -ega drugog. 5enijalnu knjigu ili osrednju knjigu, nevano je, ali onaj ko ne bude napisao nita, on je izgubljeno bie, on je samo prominuo zemljom ne ostavivi traga. 2ko ostanem ovde, nikada neu napisati knjigu. +oja jedina nada je da prodam kuu i knjiaru i da odem kod svoje sestre. (na e me spre-iti da pijem i puim, vodiemo zdrav ivot, ona e se brinuti o svemu, neu imati nita drugo da radim sem da piem svoju knjigu, kad se ve budem otarasio alkoholizma i duvana. I vi ete sami, Lukase, napisati knjigu. ( kome, o -emu, to ne znam. 2li vi piete. Jo od detinjstva ne prestajete da kupujete listove papira, olovke, sveske. Lukas kae! " . pravu ste, Viktore. )isanje je neto najzna-ajnije. (dredite enu, kupujem kuu i knjiaru. 1a nekoliko nedelja, moi emo da zaklju-imo posao. Viktor pita! " 2 stvari od vrednosti o kojima ste mi pri-ali, ta je to0 " 1latni i i srebrnja i. I nakit tako'e. Viktor se smeka. " 6oete li da obi'ete kuu0 " #ije neophodno. .neu promene koje budu potrebne. (ve dve prostorije bie dovoljne za nas dvoji u. " 7ilo vas je troje, ako se dobro seam.

" ,ada smo samo nas dvoji a. +ajka deteta je otila. Lukas kae detetu! " )reseliemo se. ,tanovaemo u gradu, na 5lavnom trgu. 3upio sam knjiaru. *ete kae! " *obro je. 7iu blie koli. 2li kad se Jasmina vrati, kako e nas pronai0 " . jednom ovako malom gradu, lako e nas pronai. *ete pita! " Vie neemo imati ivotinje, a ni batu0 " Imaemo jednu malu batu. 1adraemo psa i ma-ku, nekoliko kokoaka tako'e, zbog jaja. (stale ivotinje emo prodati Josipu. " 5de u ja da spavam0 &amo nema bakine sobe. " ,pavae u jednoj sobi i pored moje. 7iemo sasvim blizu jedan drugom. " 7ez ivotinja i bez proizvoda iz bate, od -ega emo iveti0 " (d knjiare. Ja u prodavati olovke, knjige, papir. &i e moi da mi pomae. " *a, pomagau ti. 3ada se selimo0 " ,utra. Josip e doi svojim kolima. Lukas i dete smetaju se u Viktorovu sobu. Lukas kre-i sobe, one su svetle i -iste. )ored kuhinje, u bivoj ostavi, Lukas postavlja kupatilo. *ete pita! " +ogu li da drim kosture kod sebe0 " &o nije mogue. 1amisli da neko u'e u tvoju sobu. " #iko nee ulaziti u moju sobu. (sim Jasmine, kada se bude vratila. Lukas kae! " . redu. +oe da zadri kosture. Ipak emo ih sakriti iza jednog

paravana. Lukas i dete kr-e batu koju je Viktor zapustio. *ete pokazuje jedno drvo! " Vidi ono drvo, Lukase, posve je rno. Lukas kae! " &o je mrtvo drvo. &reba ga posei. I ostalo drvee gubi lie, ali ovo je mrtvo. esto, usred noi, dete se budi, dojuri u Lukasovu sobu, u njegov krevet, i ako Lukas nije tu, ono ga -eka da mu ispri-a svoje komare. Lukas legne pored deteta, stisne uza se njegovo mravo telo sve dok dete ne prestane da drhti. *ete pri-a svoje komare, uvek iste, koji se ponavljaju i redovno pohode njegove noi. Jedan od tih snova je san o re i. *ete se, leei na povrini vode, preputa talasima gledajui zvezde. *ete je sreno, ali, polagano, neto nailazi, neka stvar koja uliva strah, i najednom, ta stvar je tu, dete ne zna ta je to, to eksplodira i vi-e i urla i zaslepljuje. *rugi san je san o tigru koji lei pored detetovog kreveta. &igar kao da spava, deluje blag i dobar i dete ima ogromnu elju da ga pomiluje. *ete se plai, me'utim, njegova elja da pomiluje tigra raste, i dete vie ne moe da odoli toj elji. #jegovi prsti doti-u tigrovu svilenkastu dlaku, a tigar mu, jednim udar em ape, i-upa ruku. *rugi san je san o pustom ostrvu. *ete se tamo igra svojim ru-nim koli ima. )uni ih peskom, prenosi pesak na drugo mesto, prazni koli a, ide malo dalje, puni koli a, ponovo ih prazni, i tako redom, dugo, kad odjednom, no, hladno je, nigde nikoga, jedino zvezde sijaju u svojoj beskona-noj samoi. *rugi san! dete hoe da se vrati u bakinu kuu, hoda uli ama, ali ne prepoznaje uli e u gradu, izgubi se, uli e su puste, kua vie nije tamo gde bi trebalo da bude, stvari vie nisu na svom mestu, Jasmina ga doziva pla-ui, a

dete ne zna kojom uli om, kojim prolazom treba da po'e da bi joj se pridruilo. #ajstraniji san je san o mrtvom drvetu, rnom drvetu iz bate. *ete gleda drvo i drvo prua svoje ogoljene grane ka detetu. *rvo kae! 9Ja sam sada samo obi-no mrtvo drvo, ali volim te isto onoliko kao kada sam bilo ivo. *o'i, mali moj, do'i u moj zagrljaj.: *rvo govori Jasmininim glasom, dete prilazi, a mrtve i rne grane ga obgrle i udave. Lukas pose-e mrtvo drvo, is epa ga, zaloi njime vatru u bati. 3ada se vatra ugasi, dete kae! " ,ada je ona samo hrpa pepela. (no odlazi u svoju sobu. Lukas otvara $lau rakije. )ije. ,popada ga mu-nina. Vraa se u batu, povraa. ,a rnog zgarita jo uvek se die neki beli dim, ali po-inju da padaju krupne kapi kie, i pljusak dovrava posao vatre. 3asnije, dete nalazi Lukasa u mokroj travi, u blatu. )rodrma ga. " .stani, Lukase. &reba se vratiti. )ada kia. +rak je. 6ladno je. +oe li da hoda0 Lukas kae! " (stavi me ovde. Vrati se. ,utra e sve biti u redu. *ete seda pored Lukasa, -eka. /a'a se sun e, Lukas otvara o-i! " 4ta se dogodilo, +atijase0 *ete kae! " &o je samo novi komar.

5. #oobdija se i dalje pojavljuje na prozoru, svake ve-eri u deset sati. *ete ve spava, Lukas izlazi iz kue, noobdija ga pita za vreme, Lukas mu odgovara, zatim ide kod 3lare. . zoru, kada se vraa, noobdija ga ponovo pita za vreme, Lukas mu kae, i odlazi na spavanje. #ekoliko sati kasnije, u noobdijinoj sobi se gasi svetlo, a na njegov prozor nahrupe golubi e. Jednog jutra, kada se Lukas vrati, noobdija ga zove! " 5ospodine% Lukas kae! " )et je sati. " 1nam. #e zanima me vreme. &o je zapravo na-in da povedem razgovor sa ljudima. 6teo bih samo da vam kaem da je dete noas bilo veoma nemirno. )robudilo se oko dva sata, vie puta je ilo u vau sobu, dugo je gledalo kroz prozor. ak je izalo na uli u, otilo je pred ka$anu, zatim se vratilo i leglo, pretpostavljam. " esto to radi0 " esto se budi, da. ,koro svake noi. 2li ovo je prvi put da ga vidim kako nou izlazi iz kue. " (n ni danju ne izlazi iz kue. " +islim da vas je traio. Lukas se penje u stan, dete duboko spava u svom krevetu. Lukas gleda kroz prozor, noobdija pita! " ,ve je u redu0 " *a. ,pava. 2 vi0 Vi zna-i nikada ne spavate0 " .spavam se s vremena na vreme, ali nikada potpuno. Ima osam godina kako vie ne spavam. " 4ta radite preko dana0

" 4etam se. 3ada osetim umor, odem u jedan park da sednem. ,voje najvedrije trenutke provedem u parku. &amo ponekad i zaspim na par minuta, sedei na klupi. 6oete li da po'ete sa mnom jedanput0 Lukas kae! " ,ada, ako hoete. " *ogovoreno. ,amo da nahranim svoje golubi e i silazim. (ni kora-aju pustim uli ama usnuloga grada, u prav u bakine kue. #oobdija se zaustavlja ispred nekoliko kvadratnih metara ute trave na kojoj dva stara drveta ire svoje ogoljene grane. " 8vo moga parka. Jedino mesto gde mogu na trenutak da zaspim. ,tara seda na jedinu klupu pored isuene $ontane, prekrivene mahovinom i r'om. Lukas kae! " Ima i lepih parkova u gradu. " 1a mene nema. (n podie svoj tap i pokazuje jednu lepu i veliku kuu! " (vde smo nekada stanovali, moja ena i ja. " (na je umrla0 " .bijena je sa nekoliko metaka iz revolvera, tri godine po zavretku rata. Jedne ve-eri u deset sati. Lukas seda pored star a! " Ja je se seam. ,tanovali smo pored grani e. #a povratku iz grada imali smo obi-aj da se zaustavimo ovde da bismo se napili vode i odmorili se. 3ada bi nas vaa ena ugledala kroz prozor, sila bi i donela nam velike ko ke krompir"eera. (donda ih vie nisam jeo. ,eam se jo i njenog osmeha i njenog ak enta, a i njenog ubistva. ;eo grad je o tome govorio. " 4ta se pri-alo0 " )ri-alo se da je ubijena da bi mogli na ionalizovati tri $abrike tekstila koje su joj pripadale. ,tara kae!

" #asledila je te $abrike od svoga o a. Ja sam tamo radio kao inenjer. (enio sam se njome i ostala je ovde, mnogo je volela ovaj grad. 1adrala je, me'utim, svoje dravljanstvo i 9oni: su bili primorani da je ubiju. &o je bilo jedino reenje. 9(ni: su je ubili u naoj spavaoj sobi. Ja sam u kupatilu -uo hi e. .bi a je uao i izaao preko balkona. )ogo'ena je me ima u glavu, u grudi, u trbuh. Istraga je zaklju-ila da je to bio neki kivni radnik koji je to uradio iz osvete i koji je potom pobegao u inostranstvo preavi grani u. Lukas kae! " 5rani a je u to doba ve bila neprelazna, i nijedan radnik nije imao revolver. #oobdija sklapa o-i, uti. Lukas pita! " 1nate li ko sada stanuje u vaoj kui0 " )una je de e. #aa kua je postala sirotite. #o, vi treba da se vratite, Lukase. +atijas e se uskoro probuditi i morate otvoriti knjiaru. " . pravu ste. Ve je pola osam. )onekad Lukas navraa u park da bi askao sa noobdijom. ,tara pri-a o prolosti, o srenoj prolosti sa svojom enom. " Vazda je bila nasmejana. 7ila je srena, bezbrina kao dete. Volela je voe, vee, zvezde, oblake. . predve-erje bi izlazila na balkon da posmatra nebo. &vrdila je da nigde na svetu nema tako -arobnih zalazaka sun a kao u ovom gradu, i da nigde drugde boje neba nisu tako blistave i lepe. ovek zatvara svoje o-i utonule u podo-njake, spe-ene nesani om. #astavlja promenjenim glasom! " )osle njenog ubistva, -inovni i su rekvirirali kuu i sve to je bilo u njoj! nametaj, posu'e, knjige, nakit i haljine moje ene. *ozvolili su mi da ponesem samo jedan ko$er sa neto svoje odee. ,avetovali su mi da napustim grad. Izgubio sam radno mesto u $abri i, nisam vie imao ni posao, ni kuu, ni nov a.

(tiao sam kod jednog prijatelja, lekara, onog istog koga sam pozvao te ve-eri kada se desilo ubistvo. *ao mi je nov a za voz. /ekao mi je! 9#e vraaj se nikad vie u ovaj grad. )ravo je -udo to su te ostavili u ivotu.: 3renuo sam vozom, stigao sam u susedni grad. ,eo sam u stani-nu -ekaoni u. 7ee mi ostalo jo malo nov a da otputujem dalje, moda do glavnog grada. 2li nisam imao ta da radim u glavnom gradu, niti u bilo kojem drugom gradu. 3upio sam kartu na blagajni i vratio se ovamo. )oku ao sam na vrata jedne skromne kue preko puta knjiare. )oznavao sam sve radnike i radni e iz naih $abrika. 1nao sam i enu koja mi je otvorila vrata. #ita me nije pitala, rekla mi je da u'em, odvela me u jednu sobu! 9+oete ostati ovde koliko god budete hteli, gospodine.: &o je jedna starija ena, tokom rata je izgubila mua, dva sina i kerku. 3erka joj je imala samo sedamnaest godina. .mrla je na ratitu gde se dobrovoljno prijavila za bolni-arku, nakon jedne uasne nesree koja joj je unakazila li e. +oja stanodavka nikada ne pri-a, sve u svemu, gotovo da vie i ne progovara. (stavlja me na miru u mojoj sobi koja gleda na uli u, ona boravi u drugoj, manjoj sobi, koja gleda na batu. 3uhinja tako'e gleda na batu. &amo mogu da ulazim kad hou i uvek se na'e neto toplo na poretu. ,vakog jutra zateknem svoje ipele naglan ane, svoje koulje oprane i ispeglane, preba-ene preko naslona jedne stoli e ispred mojih vrata, na hodniku. +oja stanodavka nikada ne ulazi u moju sobu i tek ponekad je sretnem. /aspored vremena nam se ne podudara. #e znam od -ega ona ivi. (d svoje rente ratne udovi e ili od svog povrtnjaka, pretpostavljam. #ekoliko mese i poto sam se smestio kod nje, otiao sam u optinski biro i ponudio sam se za bilo kakav posao. inovni i su me slali od jedne do druge kan elarije, plaili su se da donesu odluku u vezi sa mnom, bio sam sumnjiva osoba, zbog moga braka sa strankinjom. #apokon me je )eter, sekretar )artije, zaposlio kao -oveka za sve i svata. 7io sam vratar, peraprozora i poplo-anog poda, -ista- praine, uvelog lia i snega. 1ahvaljujui

)eteru, sada imam pravo na penziju kao i svi ostali. #isam postao prosjak i mogu da okon-am svoj ivot u ovom gradu u kojem sam ro'en, u kojem sam oduvek iveo. ,voju prvu platu spustio sam uve-e na trpezarijski sto. 7ila je to smena suma, ali za moju stanodavku bee to mnogo nov a, i previe po njenom miljenju. (na je polovinu ostavila na stolu, i nastavili smo ovako! ja svakog mese a poloim svoju malu platu pored njenog tanjira< ona, pak, vrati ta-no polovinu sume uz moj. #eka ena, umotana u veliki al, izlazi iz sirotita. +rava je i bleda, na njenom ko-atom li u sijaju ogromne o-i. 1austavlja se pred klupom, gleda Lukasa, smei se, i kae star u! " Vidim da ste nali prijatelja. " *a, prijatelja. )redstavljam vam Lukasa, Judita. (n vodi knjiaru na 5lavnom trgu. Judita je direktorka sirotita. Lukas ustaje, Judita mu stee ruku! " &rebalo bi da kupim knjige za svoju de u, ali pretrpana sam poslom, a moj budet je veoma ograni-en. Lukas kae! " +ogu vam poslati knjige po +atijasu. 3ojih su godina vaa de a0 " (d pet do deset godina. 3o je +atijas0 ,tara kae! " I Lukas se brine o jednom siro-etu. Lukas kae! " +atijas nije siro-e. #jegova majka je otila. (n je sada moj. Judita se smei! " #i moja de a nisu sva siro-ii. Veinom su ro'ena od nepoznatog o a, napustile su ih majke koje su silovane ili su bile prostitutke. (na seda pored star a, naslanja glavu na njegovo rame, sklapa o-i! " .skoro emo morati da grejemo, +ihaele. 2ko se vreme ne promeni,

otpo-eemo s grejanjem od ponedeljka. ,tara je privija uza se! " *ogovoreno, Judita. 7iu tamo u ponedeljak u pet sati ujutro. Lukas gleda enu i -oveka, pripijene jedno uz drugo zatvorenih o-iju, na hladnoi vlanog jesenjeg jutra, u potpunoj tiini malog zaboravljenog grada. (n na-ini par koraka ne bi li se ne-ujno udaljio, ali Judita se trgne, otvara o-i, kae! " (stanite, Lukase. *e a e se uskoro probuditi. &reba da im pripremim doru-ak. (na ljubi star a u -elo! " (nda u ponedeljak, +ihaele. *o skorog vi'enja, Lukase, i unapred hvala za knjige. (na se vraa u kuu, Lukas ponovo seda! " Veoma je lepa. " *a, veoma lepa. #oobdija kae! " . po-etku, ona je od mene zazirala. Vi'ala me je ovde, kako sedim na klupi, svakog dana. ,matrala me je moda za nekog satira. Jednog dana, prila je da sedne pored mene i upitala me ta tu radim. Ja sam joj sve ispri-ao. 7ilo je to prole godine po-etkom zime. )redloila mi je da joj pomognem da zagreje sobe, nije uspevala sama, ima samo u kuhinji jednu pomoni u od esnaest godina. . kui nema entralnog grejanja, u svakoj sobi je kaljeva pe, ima ih sedam. 3ad biste samo znali kakvu sam sreu osetio to u ponovo moi da u'em u nau kuu, u nae sobe% I to u moi da pomaem Juditi. &o je pouzdana ena. +u joj je nestao za vreme rata, i sama je bila deportovana i dospela je do vrata pakla. (vo nije slika. )rava prav ata vatra gorela je iza tih vrata, vatra koju su zapalila ljudska bia kako bi mogla da spaljuju tela drugih ljudskih bia. Lukas kae!

" 1nam o -emu pri-ate. Video sam sli-ne stvari, sopstvenim o-ima, u ovom istom gradu. " +ora da ste bili veoma mladi. " 7io sam jo dete. 2li nita nisam zaboravio. " 1aboraviete. =ivot je tako sazdan. , vremenom se sve brie. .spomene blede, bol jenjava. Ja se seam svoje ene kao to se i seamo neke pti e, nekog veta. (na je bila -arolija ivota u jednom svetu gde je sve izgledalo lepravo, lako i lepo. . po-etku, dolazio sam ovamo zbog nje, sada dolazim zbog Judite, one koja je preivela. (vo vam se moe u-initi smeno, Lukase, ali ja sam zaljubljen u Juditu. . njenu snagu, njenu dobrotu, njenu nenost prema toj de i koja nisu njena. Lukas kae! " &o mi se uopte ne -ini smeno. " . mojim godinama0 " 5odine su obi-ne tri-arije. Vana je samo sutina. Vi je volite, a i ona voli vas. " (na -eka povratak svoga mua. " +noge ene -ekaju ili oplakuju svoje nestale ili umrle mueve. 2li malo-as ste rekli! 97ol jenjava, uspomene blede.: #oobdija podie o-i ka Lukasu! " 7riu se, blede, da, to sam rekao, ali ne i da nestaju. Istoga jutra, Lukas odabire knjige za de u, stavlja ih u kartonsku kutiju i kae +atijasu! " +oe li odneti ove knjige u sirotite, koje se nalazi pored parka na putu za bakinu kuu0 &o je jedna velika kua s balkonom, ispred nje je $ontana. *ete kae! " Vrlo dobro znam gde je to. " *irektorka se zove Judita, predae joj ove knjige od mene. *ete odlazi s knjigama, ubrzo se vraa. Lukas pita!

" 3ako ti se -ine, Judita i de a0 " #isam video ni Juditu ni de u. ,pustio sam knjige pred vrata. " #isi uao unutra0 " #e. 1ato bih uao0 )a da me zadre0 " 4ta0 4ta kae0 +atijase% *ete se zatvara u svoju sobu. Lukas ostaje u knjiari do zatvaranja, zatim sprema ve-eru i jede sam. &uira se, i upravo se obla-i kad dete naglo iza'e iz svoje sobe! " (dlazi, Lukase0 5de to ide svake ve-eri0 Lukas kae! " Idem da radim, dobro zna. *ete lee na Lukasov krevet! " ekau te ovde. *a radi po ka$anama, vraao bi se posle zatvaranja, u pono. 2li ti se vraa mnogo kasnije. Lukas seda na stoli u preko puta deteta! " *a, +atijase, istina je. Vraam se kasnije. Imam prijatelje kod kojih odem posle zatvaranja ka$ana. " 3oje prijatelje0 " #e poznaje ih. *ete kae! " ,vake noi sam sam. " #ou bi trebalo da spava. " ,pavao bih kada bih znao da si ti tu, u svojoj sobi, i da i ti spava. Lukas lee pored deteta, ljubi ga! " ,tvarno si mislio kako te aljem u sirotite da bi te tamo zadrali0 3ako si mogao tako neto da misli0 " #isam to zaista mislio. +e'utim, kada sam stigao pred vrata, prepao sam se. #ikad se ne zna. Jasmina mi je takode obeala da me nikada nee ostaviti. #e alji me vie tamo. #e volim da idem u prav u bakine kue.

Lukas kae! " /azumem te. *ete kae! " ,iro-ii su de a koja nemaju roditelje. 2 ni ja nemam roditelje. " Ima. &i ima svoju majku, Jasminu. " Jasmina je otila. 2 moj ota 0 5de je on0 " &voj ota sam ja. " 2li onaj drugi0 )ravi0 Lukas na trenutak uti pre nego to odgovori! " .mro je pre tvog ro'enja, u nekoj nesrei, kao i moj. " (-evi uvek umiru u nekoj nesrei. I ti e isto uskoro nastradati u nekoj nesrei0 " #eu. Ja sam uvek na oprezu. *ete i Lukas rade u knjiari. *ete uzima knjige iz jedne kartonske kutije, prua ih Lukasu koji ih, stojei na duplim merdevinama, re'a na poli e biblioteke. 3ino je jesenje jutro. . radnju ulazi )eter. #osi pelerinu sa kapulja-om, niz li e mu uri kia, kapa na pod. (n izvla-i ispod pelerine jedan paket umotan u platno od konoplje! " .zmite, Lukase. Vraam vam ovo. Vie ne mogu to da -uvam. 3od mene vie nije na sigurnom. Lukas kae! " 7ledi ste, )etere. 4ta se deava0 " Vi zna-i ne -itate novine0 #e sluate radio0 " Ja nikada ne -itam novine, a sluam samo stare plo-e. )eter se okree ka detetu! " &o je Jasminino dete0 Lukas kae!

" *a, to je +atijas. )ozdravi )etera, +atijase. (n je moj prijatelj. *ete uti zurei u )etera. )eter kae! " +atijas me je ve pozdravio svojim o-ima. Lukas kae! " Idi da nahrani ivotinje, +atijase. *ete obara pogled, kopa po kartonskoj kutiji s knjigama! " #ije vreme da hranim ivotinje. Lukas kae! " . pravu si. (stani ovde i obavesti me ako se pojavi neki kupa . )o'imo gore, )etere. (ni se penju u Lukasovu sobu. )eter kae! " Ima divne o-i, to dete. " *a, Jasminine o-i. )eter prua Lukasu paket! " #edostaju neke strani e u vaim sveskama, Lukase. " *a, )etere. Ve sam vam rekao< vrim ispravke, izba ujem, uklanjam sve to nije neophodno. " Ispravljate, izba ujete, uklanjate. Va brat 3laus nita nee razumeti. " 3laus e razumeti. " I ja sam razumeo. " 1ato mi ih vraate0 1ato to verujete da ste sve razumeli0 )eter kae! " &o to se deava nema nikakve veze s vaim sveskama, Lukase. &o je neto mnogo ozbiljnije. . naoj zemlji se priprema ustanak. 3ontrarevolu ija. )o-elo je sa intelektual ima koji su pisali neke stvari koje nije trebalo da piu. #astavilo se sa studentima. ,tudenti su uvek spremni da seju nered. (rganizovali su jednu mani$esta iju koja se izrodila u pobunu protiv snaga reda.

2li evo kada je sve to postalo zaista opasno, tek onda kad su se radni i, pa -ak i jedna struja u naoj vojs i, pridruili studentima. ,ino su vojni i podelili oruje neodgovornim pojedin ima. . glavnom gradu ljudi pu aju jedni na druge, a nemiri su na putu da zahvate unutranjost i seljatvo. Lukas kae! " &o zna-i sve slojeve stanovnitva. " (sim jednog. (nog kome ja pripadam. " Vi ste malobrojni u odnosu na one koji su protiv vas. " &a-no. 2li imamo mone prijatelje. Lukas uti. )eter otvara vrata! " Verovatno se vie nikada neemo videti, Lukase. /astanimo se bez mrnje. Lukas pita! " 3uda idete0 " Vo'e )artije moraju da se stave pod zatitu strane vojske. Lukas ustaje, hvata )etera za ramena, gleda ga u o-i! " /e ite mi, )etere% 1ar vas nije sramota0 )eter zgrabi Lukasove ruke i pritie ih na svoje li e! " Jeste, Lukase. .asno me je sramota. Iz njegovih sklopljenih o-iju otima se nekoliko suza. Lukas kae! " #e. &o nemojte. )riberite se. Lukas ispraa )etera na uli u. )ogledom sledi rnu siluetu koja odlazi pognute glave, po kii, u prav u stani e. 3ada se Lukas vrati u knjiaru, dete mu kae! " 7a je lep taj gospodin. 3ada e ponovo doi0 " #e znam, +atijase. +oda nikada. .ve-e, Lukas ide kod 3lare. .lazi u kuu u kojoj su pogaena sva svetla. 3larin krevet je hladan i prazan. Lukas pali lampu pored uzglavlja. #a jastuku, 3larina poruka!

9(dlazim da osvetim &omasa.: Lukas se vraa. . svom krevetu zati-e dete. 3ae mu! " *ozlogrdilo mi je da te zati-em svake noi u svom krevetu. Idi u svoju sobu i spavaj. *etetu drhti brada, ono mr a! " uo sam )etera kad je govorio kako u glavnom gradu ljudi pu aju jedni na druge. +isli li da je Jasmina u opasnosti0 " Jasmina nije u opasnosti, ne brini se. " 3azao si da se )eter moda nikad vie nee vratiti. +isli da e umreti0 " #e, ne mislim. 2li 3lara sigurno hoe. " 3o je 3lara0 " Jedna prijatelji a. Idi u svoj krevet, +atijase, i spavaj. ,trano sam umoran. . malom gradu, ne deava se gotovo nita. ,a javnih zgrada nestaju strane zastave, slike vo'a takode. )reko grada prelazi jedna povorka sa bivim zastavama zemlje, pevajui bivu na ionalnu himnu i druge stare pesme koje seaju na jednu drugu revolu iju iz jednog drugog veka. 3a$ane su pune. Ljudi pri-aju, smeju se, pevaju glasnije nego obi-no. Lukas neprestano slua radio, sve do onog dana kada vesti zamenjuje klasi-na muzika. Lukas gleda kroz prozor. #a 5lavnom trgu stoje jedna borna kola strane vojske. Lukas izlazi iz kue da kupi paklo igareta. ,ve bakalni e, sve radnje su zatvorene. Lukas mora da ode do stani e. .sput nailazi na druga borna kola. #jihovi topovi upravljaju se prema njemu, prate ga. .li e su puste, prozori zatvoreni, zastori navu-eni. 2li stani a i njena okolina puni su domaih vojnika, grani-ara, bez oruja. Lukas se obraa jednome od njih! " 4ta se to deava0 " #emam pojma. +i smo demobilisani. 6teli ste na voz0 #ema voza za

ivile. " #isam hteo na voz. ,amo sam doao da kupim igarete. /adnje su zatvorene. Vojnik prua Lukasu paklo igareta! " #e moete da u'ete u stani-nu zgradu. .zmite ovo paklo i vratite se kui. (pasno je etati se uli om. Lukas se vraa. *ete je ustalo, oni zajedno sluaju radio. +nogo muzike i par kratkih govora! 9*obili smo revolu iju. #arod je ponovo odneo pobedu. #aa vlada je zatraila pomo od naeg velikog zatitnika protiv narodnih neprijatelja.: I jo! 9(stanite mirni. 1abranjeno je svako okupljanje vie od dve osobe. 1abranjena je prodaja alkohola. /estorani, ka$ane, moraju ostati zatvoreni sve do novog nare'enja. 1abranjena su pojedina-na putovanja vozom ili autobusom. )otujte poli ijski -as. #e izlazite posle smrkavanja.: (pet muzika, zatim preporuke i pretnje! 9Dabrike moraju ponovo po-eti da rade. /adni i koji se ne jave na svoja radna mesta bie otputeni. ,aboteri e biti predati posebnom sudu. (ni podleu smrtnoj kazni.: *ete kae! " #ita ne razumem. 3o je dobio revolu iju0 I zato je sve zabranjeno0 1ato su tako zli0 Lukas gasi radio! " #e treba vie sluati radio. &o ni-emu ne slui. Jo ima otpora, borbi, trajkova. Ima i hapenja, zatvaranja, nestanaka, pogubljenja. (buzeti panikom, dvesta hiljada stanovnika naputa zemlju. #ekoliko mese i kasnije, ponovo vlada tiina, mir, red. Lukas zvoni kod )etera!

" 1nam da ste se vratili. 1ato se krijete od mene0 " #e krijem se od vas. ,amo sam mislio da vie ne elite da me vidite. ekao sam da vi preduzmete prvi korak. Lukas se smeje! " .-injeno. .glavnom, sve je kao i ranije. 7ie da revolu ija nije posluila ni-emu. )eter kae! " Istorija e prosuditi. Lukas se ponovo smeje! " 3akvih li samo krupnih re-i. 4ta vas je spopalo, )etere0 " #e smejte se. )roao sam kroz teku krizu. #ajpre sam dao ostavku u )artiji, zatim sam pustio da me ubede da opet preuzmem svoju ulogu u ovom gradu. +nogo volim ovaj grad. (n poseduje neku mo nad duom. 3ada si jednom u njemu stanovao, ne moe da mu se ne vrati. 2 tu ste i vi, Lukase. " &o je ljubavna izjava0 " #e. )rijateljska. 1nam da nita ne mogu da o-ekujem od vas. 2 3lara0 Je li se vratila0 " #e, 3lara se nije vratila. . njenoj kui ve stanuje neko drugi. )eter kae! " 7ilo je trideset hiljada mrtvih u glavnom gradu. )u ali su -ak i na jednu povorku u kojoj je bilo ena i de e. 2ko je 3lara u-estvovala u ne-emu... " (na je sigurno u-estvovala u svemu to se doga'alo u glavnom gradu. +islim da se pridruila &omasu i to je dobro. #ije prestajala da pri-a o &omasu. +islila je samo na &omasa, volela je samo &omasa, bila je bolesna za &omasom. (vako ili onako, umrla bi za &omasom. #akon kraeg utanja, )eter kae! " +nogo ljudi je prelo grani u tokom ovog burnog perioda kada je grani a bila bez nadzora. 1ato niste iskoristili priliku da potraite svog brata0 " #isam na to ni u jednom trenutku pomislio. 3ako bih mogao da ostavim

dete samo0 " +ogli ste da ga povedete sa sobom. " ovek se ne uputa u jednu takvu avanturu sa detetom toga uzrasta. " ovek se uputa u bilo ta, bilo kada, bilo s kim, ako to zaista eli. *ete je samo izgovor. Lukas sputa glavu! " *ete mora ostati ovde. (no -eka povratak svoje majke. #e bi ni polo sa mnom. )eter ne odgovara. Lukas podie glavu i gleda )etera! " . pravu ste. #e elim da traim 3lausa. #a njemu je da se vrati, on je taj koji je otiao. )eter kae! " #eko ko ne postoji ne moe da se vrati. " 3laus postoji i vratie se% )eter prilazi Lukasu i stee ga za rame! " ,mirite se. +orate kona-no da se suo-ite sa stvarnou. #i va brat, ni detetova majka nee se vratiti, to dobro znate. Lukas mrmlja! " 6oe, 3laus hoe. (n pada napred iz svoje $otelje, udara -elom o niski sto, rui se na tepih. )eter ga s naporom podie na kanabe, kvasi jednu krpu i brie Lukasovo li e obliveno znojem. 3ada Lukas do'e sebi, )iter mu daje da pije i prua mu zapaljenu igaretu! " (prostite mi, Lukase. #eemo vie pri-ati o takvim stvarima. Lukas pita! " 2 o -emu smo pri-ali0 " ( -emu0 )eter pali drugu igaretu! " ( politi i, naravno.

Lukas se smeje! " +ora da je bilo uasno dosadno, -im sam zaspao na vaem kanabeu. " *a, tako je, Lukase. )olitika vam je oduvek bila dosadna, zar ne0 *ete ima est i po godina. )rvog dana u koli Lukas eli da ga otprati, ali dete vie voli da ide samo. 3ada se vrati, u podne, Lukas ga pita je li sve prolo dobro, dete kae da je sve prolo veoma dobro. #arednih dana tako'e, dete kae da je u koli sve u redu. +e'utim, jednog dana vraa se sa ranom na obrazu. 3ae da je palo. #ekog drugog dana, pak, na desnoj ru i nosi rvene masni e. #a toj ru i, sutradan, nokti mu postaju rni, sem nokta na pal u. *ete kae da je pri-epilo prste u vratima. #edeljama je primorano da se slui levom rukom kad pie. Jedne ve-eri dete se vraa ras epljene i nate-ene usne. #e moe da jede. Lukas ga nita ne pita, sipa detetu mleko u usta, zatim sputa na kuhinjski sto -arapu napunjenu peskom, iljati kamen i britvu. (n kae! " &o je bilo nae oruje kada smo morali da se branimo od druge de e. .zmi ga. 7rani se% *ete kae! " Vas je bilo dvoji a. 2 ja sam sam. " I ako si sam, treba da zna da se brani. *ete gleda predmete na stolu! " #e mogu. #ikada ne bili mogao da udarim nekoga, da ranim nekoga. " 1ato0 I drugi tebe udaraju, ranjavaju. *ete gleda Lukasa u o-i! " Dizi-ke rane nemaju zna-aja kada ih zadobijem. 2li ako bih morao nekome da ih nanesem, to bi za mene postalo jedna druga vrsta rane koju ne bih mogao da podnesem. Lukas pita! " 6oe li da razgovaram s tvojim u-iteljem0

*ete kae! " #ipoto% 1abranjujem ti to% #ikad nemoj to da radi, Lukase% *a li se ja alim0 *a li traim tvoju pomo0 &voje oruje0 (no gura sa stola predmete za odbranu! " Ja sam ja-i od njih svih. 6rabriji sam, a naro-ito pametniji. ,amo to je vano. Lukas ba a u kantu za smee kamen i -arapu napunjenu peskom. ,klapa britvu, stavlja je u svoj dep! " Jo uvek je nosim sa sobom, ali vie se njome ne sluim. 3ada je dete leglo, Lukas ulazi u njegovu sobu, seda na rub njegovog kreveta! " #eu se vie meati u tvoje stvari, +atijase. #eu ti vie postavljati pitanja. 3ada bude hteo da napusti kolu, rei e mi, zar ne0 *ete kae! " #ikada neu napustiti kolu. Lukas pita! " /e i mi, +atijase, pla-e li ponekad uve-e kada si sam0 *ete kae! " #avikao sam da budem sam. #ikada ne pla-em, dobro zna. " *a, znam. 2li nikada se ni ne smeje. 3ada si bio mali, sve vreme si se smejao. " &o mora da je bilo pre Jasminine smrti. " 4ta to kae, +atijase0 Jasmina nije mrtva. " Jeste. +rtva je. 1nam to ve odavno. *a nije, ve bi se vratila. #akon kraeg utanja, Lukas kae! " ak i posle Jasmininog odlaska jo uvek si se smejao, +atijase. *ete gleda u tavani u! " Jesam, moda. )re nego to smo napustili bakinu kuu. #ije trebalo da napustimo bakinu kuu.

Lukas obuhvata detetovo li e rukama! " +oda si u pravu. +oda nije trebalo da napustimo bakinu kuu. *ete sklapa o-i, Lukas ga ljubi u -elo! " Lepo spavaj, +atijase. 2 kada ti bude suvie teko, kada bude suvie patio, a ne bude hteo nikome da kae, pii o tome. &o e ti pomoi. *ete odgovara! " Ve sam pisao o tome. ,ve sam zapisao. ,ve to mi se doga'alo otkako stanujemo ovde. ,voje komare, kolu, sve. I ja imam svoju veliku svesku kao i ti. &i ih ima vie, ja imam samo jednu, jo uvek tanku. #ikada ti neu dozvoliti da je -ita. &i si meni zabranio da -itam tvoje, ja tebi branim da -ita moju. . deset sati ujutro, jedan stariji, bradat -ovek ulazi u knjiaru. Lukas ga je ve vi'ao. &o mu je jedan od najboljih kupa a! " 4ta elite, gospodine0 " Imam sve to mi treba, hvala. *oao sam da porazgovaramo o +atijasu. Ja sam njegov u-itelj. )oslao sam vam nekoliko pisama sa molbom da me posetite. Lukas kae! " #isam dobio nijedno pismo. " 2li vi ste ih potpisali. .-itelj vadi iz depa tri koverte i prua ih Lukasu! " 1ar ovo nije va potpis0 Lukas pregleda pisma! " I jeste i nije. (vo je veoma veta imita ija mog potpisa. .-itelj se smeka uzimajui pisma! " I ja sam to kona-no pomislio. +atijas ne eli da razgovaram s vama. 1ato sam odlu-io da svratim kod vas za vreme -asova. 1amolio sam jednog starijeg u-enika da nadgleda moju de u dok budem odsutan. +oja poseta e ostati samo naa tajna, ako elite. Lukas kae!

" *a, mislim da bi tako bilo bolje. +atijas mi je zabranio da razgovaram s vama. " &o je jedno veoma ponosno dete, pa -ak i gordo. (n je neosporno i najpametnije dete u razredu. .prkos tome, jedino to mogu da vam savetujem je da povu-ete dete iz kole. Ja u potpisati papire koji su za to neophodni. Lukas kae! " +atijas ne eli da napusti kolu. " 3ada biste samo znali ta on sve trpi% *e-ija surovost prevazilazi sva o-ekivanja. *evoj-i e mu se rugaju. 1ovu ga 9pauk:, 9grbava :, 9kopile:. ,edi sam u prvoj klupi i niko nee da sedi pored njega. *e-a i ga tuku, udaraju ga nogama, pesni ama. *e-ak koji sedi iza njega oborio mu je sto na prste. Vie puta sam se umeao, ali to je samo pogoralo stvari. ak se i njegova inteligen ija okree protiv njega. *ruga de a ne podnose to +atijas sve zna, to je u svemu najbolji. Ljubomorni su i zagor-avaju mu ivot. Lukas kae! " 1nam, iako mi nikada o tome ne pri-a. " #e, nikada se ne ali. ak i ne pla-e. Ima ogromnu snagu karaktera. 2li ne moe ve-no trpeti tolika poniavanja. Ispiite ga iz kole, ja u svake ve-eri dolaziti da mu drim -asove ovde, bie mi pravo zadovoljstvo da radim sa jednim tako darovitim detetom. Lukas kae! " 1ahvaljujem vam, gospodine. 2li sve to ne zavisi od mene. +atijasu je apsolutno stalo da poha'a kolu normalno, kao i ostala de a. #apustiti kolu, za njega bi zna-ilo priznati da je druga-iji, da je bogalj. .-itelj kae! " /azumem. )a ipak, on jeste druga-iji, i zaista e biti potrebno da to jednoga dana prihvati. Lukas uti, u-itelj se eta gledajui knjige na poli ama! " (vo je veoma prostran lokal. 4ta kaete na to da ovde postavimo

nekoliko stolova sa stoli ama, i da od toga napravimo -itaoni u za de u0 +ogao bih vam doneti koritene knjige, imam ih toliko da ne znam gde da ih stavim. &ako bi de a -iji roditelji nemaju nijednu knjigu, a takvih je, verujte mi, mnogo, mogla da dolaze ovamo i da u tiini -itaju sat"dva. Lukas zuri u u-itelja! " Vi mislite da bi to moglo promeniti odnose izme'u +atijasa i ostale de e, zar ne0 *a, vredi pokuati. &o je moda dobra ideja, gospodine u-itelju.

6. *eset je sati uve-e. )eter zvoni kod Lukasa. Lukas mu ba a klju- od vrata kroz prozor. )eter se penje i ulazi u sobu! " #e smetam vam0 " #i govora. #aprotiv. &raio sam vas, ali vi ste bili nestali. ak se i +atijas brinuo to vas nema. )eter kae! " 7a je zlatan. (n spava0 " (n je u svojoj sobi, ali otkud znam da li spava ili radi neto drugo. 7udi se u bilo koje doba noi i po-ne da -ita, pie, razmilja, u-i. " +oe li nas -uti0 " +oe ako hoe, da. " . tom slu-aju, vie volim da vi po'ete kod mene. " *ogovoreno. 3od svoje kue )eter otvara prozore u svim prostorijama. 1avaljuje se u $otelju! " (va vruina je nepodnoljiva. #a'ite neto za pie i sedite. *olazim sa stani e, putovao sam eo dan. +orao sam -etiri puta da presedani u drugi voz, sa uasno dugim -ekanjima izme'u dva voza. Lukas posluuje pie! " (dakle dolazite0 " Iz svog rodnog grada. Istrani sudija me je hitno pozvao tamo, zbog Viktora. (vaj je zadavio svoju sestru u jednoj krizi delirijum tremensa. Lukas kae! " Jadni Viktor. Jeste li ga videli0 " *a, video sam ga. #alazi se u psihijatrijskom azilu. " 3ako je on0

" ,asvim dobro, veoma je miran. +alo nadut zbog lekova. 7ilo mu je drago to me vidi, pitao me je za vas i za knjiaru, za dete. 4alje vam pozdrave. " I ta kae u vezi sa svojom sestrom0 " /ekao mi je smireno! 9&o je gotova stvar, tu vie nita ne moe da se promeni:. Lukas pita! " I ta e biti s njim0 " #e znam. Jo nije odrano su'enje. +islim da e ostati u azilu do kraja ivota. Viktoru nije mesto u zatvoru. )itao sam ga ta za njega mogu da u-inim, on mi je rekao da mu redovno aljem pribor za pisanje. 9)apir i olovke, to je sve to mi treba. (vde u napokon moi da napiem svoju knjigu:, tako mi je rekao. " *a, Viktor je hteo da napie knjigu. /ekao mi je to kada sam od njega kupovao knjiaru. ak je zbog toga sve i prodao. " *a, i ve je po-eo da pie tu svoju knjigu. )eter vadi iz svoje aktovke gomilu isku anih listova papira! " itao sam ih u vozu. 1adrite ih, pro-itajte ih i vratite mi ih. &o je ku ao na maini, pored lea svoje sestre. 1adavio je sestru i seo za radni sto da pie. 1atekli su ih tako, u Viktorovoj sobi, sestru zadavljenu, ispruenu na krevetu, Viktora kako ku a na maini, piju kajui rakiju, puei igare. )oli iju su pozvale muterije njegove sestre, sutradan. #a dan zlo-ina, Viktor je izaao iz kue, podigao je nova iz banke, otiao je po rakiju, igarete i igare. +uterijama koje su imale zakazanu probu i koje su -ekale pred vratima, rekao je da je njegovoj sestri jako loe zbog vruine i da je ne treba uznemiravati. +uterije su, uporne i verovatno nestrpljive da dobiju svoje nove haljine, ponovo dole sutradan, lupale na vrata, razgovarale sa susedima, zaklju-ile da je sve to -udno i kona-no odlu-ile da hitno obaveste poli iju. )oli aj i su provalili vrata i zatekli Viktora mrtvog pijanog, kako i dalje mirno ku a svoj rukopis. )ustio je bez otpora da ga odvedu, ponevi sa sobom ve otku ane strani e. itajte ih. .prkos mnogobrojnim grekama, -itko je i veoma zanimljivo.

Lukas se vraa sa Viktorovim rukopisom i odlu-uje da ga tokom noi prepie u svoju svesku. )etnaesti je avgust, pasja vruina traje ve tri nedelje. Vruina je nesnosna, kako unutra, tako i napolju. #ema nikakvog na-ina da se od nje odbranim. #e volim vruinu, ne volim leto. 3ino, svee leto, da, ali od pasje vruine uvek se bukvalno razbolim. .pravo sam udavio svoju sestru. (na lei na mom krevetu, prekrio sam je plahtom. #a ovoj vruini njeno telo uskoro e po-eti da zaudara. #e mari. ,misliu neto kasnije. 1aklju-ao sam ulazna vrata i kad neko ku a, ne otvaram. &ako'e sam pozatvarao prozore i spustio roletne. ,a svojom sestrom sam iveo skoro dve godine. )rodao sam knjiaru i kuu koje sam imao u jednom malom dalekom gradu, pored grani e. *oao sam da ivim sa sestrom kako bih mogao da napiem jednu knjigu. . malom dalekom gradu to mi je izgledalo nemogue, zbog moje prevelike samoe koja je pretila da napravi od mene bolesnika i alkoholi-ara. +islio sam da u ovde, pored svoje sestre koja e se baviti domainstvom, kuvanjem i ivanjem, povratiti zdrav ivot, uravnoteen ivot, to e mi najzad omoguiti da napiem knjigu koju sam oduvek eleo da napiem. #aalost, mirni i spokojni ivot kakav sam zamiljao, veoma brzo pretvorio se u pakao. +oja sestra me je nadzirala, uhodila bez prestanka. (na mi je smesta, -im sam stigao, zabranila da pijem i puim, a kada bih se vratio iz kupovine ili etnje, neno bi me ljubila, ali, znao sam to, jedino sa iljem da oseti na meni miris alkohola ili duvana. .zdravao sam se od alkohola nekoliko mese i, ali bio sam potpuno nesposoban da se odreknem i duvana. )uio sam kriom, kao dete, kupio bih jednu igaru ili paklo igareta i otiao bih da se proetam po umi. #a povratku bih vakao borove igli e, u lao mentol"bombone, da isteram miris. )uio sam i nou, uz otvoren prozor, pa -ak i zimi.

esto bih sedao s listovima papira za radni sto, ali u glavi mi bee apsolutna praznina. 4ta sam mogao da napiem0 #ita se nije doga'alo u mom ivotu, nikada se nita nije dogodilo u mom ivotu, a ni oko mene. #ita to vredi da bude zapisano. 2 uz to, moja sestra me je elo vreme uznemiravala, ulazila je u moju sobu pod svim moguim izgovorima. *onosila mi je -aj, brisala je prainu sa nametaja, slagala -istu odeu u moj ormar. #aginjala se tako'e preko moga ramena, da vidi napreduje li moj spisateljski posao. Iz tog razloga, bio sam primoran da ispunjavam strane i strane, a poto nisam znao -ime da ih ispunim, prepisivao sam tekstove iz knjiga, iz bilo kojih knjiga. )onekad bi moja sestra pro-itala neku re-eni u preko moga ramena, zaklju-ila da je re-eni a lepa, ohrabrila me zadovoljnim osmehom. #ije bilo nikakve opasnosti da otkrije moju podvalu, jer nikada nije -itala, ona moda nikada nije pro-itala ni jednu jedinu knjigu u svom ivotu, za to nije imala ni vremena, jo od detinjstva je radila od jutra do mraka. .ve-e me je terala da do'em u salon! " *osta si danas radio. *a popri-amo malo. ,vejednako ijui, rukom, ili na svojoj staroj maini, ona je pri-ala. ( svojim komini ama, o svojim muterijama, o haljinama i tkaninama, o svome umoru, o tome kako se rtvuje za delo i uspeh svoga brata, mene, Viktora. 7io sam primoran da mirno sedim tamo, bez duvana, bez alkohola, i da sluam njeno glupo naklapanje. 3ada bi se najzad povukla u svoju sobu, ja bih otiao u svoju, zapalio bih igaru ili igaretu, uzeo list papira i ispunio bih ga uvredama na ra-un svoje sestre, njenih ograni-enih muterija i njenih smenih haljina. ,akrio bih list me'u druge, koji behu obi-ne kopije nepovezanih odlomaka iz bilo koje knjige. 1a 7oi, moja sestra mi je poklonila pisau mainu! " &voj rukopis je ve veoma debeo, uskoro e stii do kraja svoje knjige, pretpostavljam. )osle e morati da je otku a na maini. . trgova-koj koli si

imao -asove daktilogra$ije, pa -ak i ako si malo zaboravio, u nedostatku prakse, lako e se podsetiti. 7io sam na vrhun u o-ajanja, ali, da bih ugodio svojoj sestri, smesta sam seo za radni sto, i prepisao, nespretno, nekoliko strani a teksta, ve prepisanog iz ko zna koje knjige. +oja sestra me je gledala kako radim, zadovoljno klimajui glavom! " #ije loe, Viktore, za-u'ena sam, -ak ti dobro ide. 1a kratko vreme, ku ae brzo kao nekada. im sam ostao sam, pro-itao sam isku ane strane. 7ila je to obi-na gomila greaka u ku anju i raznih drugih omaki. )ar dana kasnije, vraajui se iz svoje 9higijenske: etnje, uao sam u jednu ka$anu u predgra'u. 6teo sam samo malo da se zgrejem uz olju -aja, jer mi ruke i noge behu promrzle i potpuno uko-ene zbog moje slabe irkula ije. ,eo sam za sto pored pei, i kada me je kelner upitao ta elim, odgovorio sam! " aj. 1atim sam dodao! " ,a rumom. #e znam zato sam to dodao, nisam imao nikakvu nameru to da dodam, pa ipak sam to u-inio. )opio sam svoj -aj sa rumom i zatraio jo ruma, ovoga puta bez -aja, a kasnije, i trei rum. 1abrinuto sam gledao oko sebe. 5rad nije suvie velik, skoro svi ovde znaju moju sestru. 4ta ako sazna od svojih muterija ili od svojih suseda da sam uao u ka$anu% 2li video sam samo umorna, nezainteresovana, odsutna ljudska li a, i moja zabrinutost je nestala. .zeo sam jo jedan rum i izaao iz ka$ane. 3ora i mi behu nesigurni, mese ima nisam pio, alkohol mije veoma brzo udario u glavu. #isam znao kako da se vratim. )laio sam se svoje sestre. #eko vreme sam lutao uli ama, zatim sam kupio u jednoj radnji kutiju mentol"bombona, odmah sam stavio dve u usta. *ok sam plaao, a da ni sam ne znam zato,

takorei i protiv svoje volje, rekao sam prodava-i i ravnodunim tonom! " *ajte mi onda jo $lau ljivovi e, dva pakla igareta i tri igare. ,tavio sam $lau u unutranji dep svog kaputa. #apolju je padao sneg, oseao sam se savreno srean. #ije me vie bilo strah da se vratim, nije me vie bilo strah moje sestre. 3ada sam stigao kui, ona je doviknula iz sobe koja joj slui kao kroja-ni a! " Imam nekog hitnog posla, Viktore. . peni i ti je topla ve-era. Ja u jesti kasnije. 7rzo sam jeo u kuhinji, povukao sam se u svoju sobu i zaklju-ao vrata. &o bee prvi put da sam se usudio da zaklju-am svoja vrata. 3ada je moja sestra htela da u'e u sobu, viknuo sam, usudio sam se da viknem! " #e uznemiravaj me% Imam sjajne ideje% &reba da ih zabeleim pre nego to odlete. +oja sestra je ponizno odgovorila! " #isam htela da te uznemiravam. ,amo sam htela da ti poelim laku no. " Laku no, ,o$ija% Jo uvek nije odlazila. " Imala sam jednu veoma zahtevnu muteriju. #jena haljina mora da bude gotova za #ovu godinu. Izvini, Viktore, to si morao da ve-era sam. " &o nema nikakvog zna-aja, odgovorio sam ljubazno, idi u krevet, ,o$ija, kasno je. #akon krae tiine, ona je upitala! " 1ato si zaklju-ao vrata, Viktore0 #isi morao da zaklju-a vrata. &o zaista nije bilo neophodno. )opio sam gutljaj rakije da se smirim! " 6ou da budem na miru. )iem. " *obro. Vrlo dobro, Viktore. )opio sam $lau rakije, bio je to samo politrenjak, popuio sam dve igare i mnogobrojne igarete. (puke sam ba ao kroz prozor. Jo uvek je padao sneg.

)rekrio je opuke i praznu $lau koju sam tako'e ba io kroz prozor, daleko na uli u. ,utradan ujutro, sestra mi je poku ala na vrata. #isam odgovarao. )onovo je poku ala. Viknuo sam! " )usti me da spavam% uo sam je kako odlazi. .stao sam tek u dva sata popodne. . kuhinji su me -ekali ru-ak i sestra. 8vo naeg dijaloga! " &riput sam podgrejavala ru-ak. " #isam gladan. ,kuvaj mi ka$u. " *va je sata. 3ako moe tako dugo da spava0 " )isao sam do pet sati ujutro. Ja sam umetnik. Imam pravo da radim kad hou, kada mi nadahnue to omoguuje. )isati nije isto to i iti haljine. .tuvi to sebi u glavu, ,o$ija. +oja sestra me je gledala sa divljenjem! " . pravu si, Viktore, oprosti mi. 6oe li uskoro zavriti tu svoju knjigu0 " 6ou, uskoro. " 3akva srea% 7ie to veoma lepa knjiga. . to me je uverilo onih par strani a koje sam pro-itala. )omislio sam! " Jadna blesa-a% )io sam sve vie i vie, postajao sam nesmotren. 1aboravljao sam pakla igareta u depu od kaputa. +oja sestra, pod izgovorom da -etka i -isti, preturala mi je po depovima. Jednoga dana, ula je u moju sobu maui jednim polupraznim paklom! " &i pui% (dgovorio sam prkosno! " *a, puim. #e mogu da piem bez puenja. " (beao si mi da nee vie puiti%

" &o isto sam i sebi obeao. 2li shvatio sam kako sam nesposoban da piem ako ne puim. &o je za mene pitanje izbora, ,o$ija. 2ko prestanem da puim, prestau i da piem. (dlu-io sam da je bolje nastaviti sa puenjem i pisanjem, nego iveti bez pisanja. .skoro u biti pri kraju svoje knjige, morala bi mi ostaviti slobodu, ,o$ija, da zavrim svoju knjigu, i nevano je puim li ili ne puim. +oja sestra se povukla, zadivljena, zatim se vratila s jednom pepeljarom koju je spustila na moj sto! " (nda pui, to i nije tako strano, a ako je zbog tvoje knjige... *a bih pio, primenio sam sledeu taktiku! kupovao sam litrenjake rakije u raznim gradskim -etvrtima, vodei ra-una da ne idem dvaput zaredom u istu prodavni u. *oneo bih $lau u unutranjem depu svog kaputa, sakrio tu $lau u stalak za kiobrane na hodniku, a kad bi moja sestra izala ili legla, pokupio bih $lau, zatvorio se u sobu, pio i puio do kasno u no. Izbegavao sam ka$ane, vraao sam se iz etnje trezan, i sve je bilo u redu izme'u moje sestre i mene do prolea te godine, kada je ,o$ija po-ela da gubi strpljenje! " 6oe li kona-no zavriti tu knjigu, Viktore0 (vako vie ne moe dalje. #e ustaje nikada pre dva sata popodne, izgleda loe, razbolee se, a i ja tako'e. " 1avrio sam je, ,o$ija. ,ada treba da je ispravim i otku am na maini. &o je veliki posao. " #ikada ne bih pomislila da pisanje jedne knjige oduzima toliko vremena. " 3njiga nije haljina, ,o$ija, ne zaboravi to. ,tiglo je leto. .asno sam patio zbog vruine. )opodneva sam provodio u umi, leei ispod drvea. )onekad bih se uspavao, snevao bih zamrene snove. Jedne ve-eri, na spavanju me je zadesila oluja, strana oluja. 7ee to -etrnaestog

avgusta. Izaao sam iz ume to sam bre mogao s mojom bolesnom nogom. )ourio sam da se sklonim u prvu usputnu gostioni u. /adni i, obi-ni ljudi, ispijali su svoje -ae. ,vi su se radovali oluji, jer ve nekoliko mese i nije bilo kie. #aru-io sam limunadu, oni su se smejali, i jedan od njih mi je pruio -au rnog vina. )rihvatio sam je. 1atim sam ja naru-io jednu $lau i sve ih -astio vinom. &o se tako nastavilo dok je padala kia, naru-ivao sam $lau za $laom, oseao sam se sjajno, u toplom prijateljskom okruenju. )otroio sam sav nova koji sam imao kod sebe. +oji drugari su se razili jedan za drugim, meni se nije vraalo, oseao sam se sam, nisam imao svoj dom, nisam znao kuda da po'em, hteo sam da se vratim u svoju kuu, svoju knjiaru, u malom dalekom gradu koji bee idealno mesto, sada sam to znao sa sigurnou, nikada nije trebalo da napustim taj pograni-ni grad da bih se pridruio svojoj sestri koju mrzim jo od detinjstva. 5ostioni-ar je rekao! " 1atvaramo% #a uli i, moja leva noga, bolesna noga, pokleknula je poda mnom, pao sam. #e seam se vie ostalog. )robudio sam se u svom krevetu, obliven znojem. #isam se usu'ivao da iza'em iz svoje sobe. )olako su mi navirale mrvi e seanja. Vesela, prosta li a, u jednoj gostioni i u predgra'u... 3asnije, kia, blato... uni$orme poli aja a koji su me vratili... izobli-eno li e moje sestre... moje uvrede na njen ra-un smeh poli aja a... . kui bee tiho. #apolju je ponovo sijalo sun e, guila me je sparina. .stao sam, izvukao sam svoj stari ko$er ispod kreveta, po-eo sam da trpam u njega svoju odeu. &o je bilo jedino reenje. (tii odavde to bre. Vrtelo mi se u glavi. )ekle su me o-i, usta, grlo. 1anesvestilo mi se, morao sam da sednem. +islio sam da nikada neu stii do stani e u ovakvom stanju. )rekopao sam po korpi za papir, naao sam jednu tek otvorenu $lau rakije. )io sam iz grlia. (seao sam se bolje. (pipao sam glavu. Imao sam neku bolnu

kvrgu iza levoga uha. )onovo sam uzeo $lau, prineo sam je ustima, i u sobu je ula moja sestra. (stavio sam $lau, -ekao sam. +oja sestra je takode -ekala. &iina je potrajala dugo. )rekinula ju je ona, nekim smirenim i -udnim glasom! " 4ta ima da mi kae0 " #ita " rekao sam. (na je povikala! " &ako je najlake% 7ie da je tako najlake% 5ospodin nema nita da kae% )okupi ga poli ija, mrtvog pijanog, dok je leao u blatu, i gospodin nema nita da kae% Ja sam rekao! " )usti me. (dlazim. (na je siktala! " *a, vidim, pakuje ko$er. 2li kuda e, jadna budalo, kuda e to bez nov a0 " Imam jo nov a u ban i, koji mi je ostao od prodaje knjiare. " 2, je li0 )itam se samo ta je ostalo od tvog nov a. )rodao si je budzato, tu tvoju knjiaru, a ono malo nov a to si za nju izvukao, pro$ukao si na pie, na igarete. #isam joj, naravno, nikada pri-ao o zlatni ima i srebrnja ima, niti o nakitu koji sam dobio uz to, a koje sam takode poloio u banku. (dgovorio sam jednostavno! " (stalo mi je jo sasvim dovoljno da odem. (na je rekla! " 2 ja0 +eni nita nisi platio. 6ranila sam te, negovala, pruila ti krov nad glavom. 3o e meni platiti za sve to0 1akop-ao sam svoj ko$er! " )latiu ti. )usti me da odem. #aglo se smekala, rekla je! " #e budi dete, Viktore. (pratam ti poslednji put. &o to se dogodilo

sino, to je obi-na nezgoda, povratak starom poroku. ,ve e se promeniti -im bude zavrio svoju knjigu. .pitao sam! " 3akvu knjigu0 (na je podigla moj 9rukopis:! " (vu knjigu. &voju knjigu. " #isam napisao nijedan jedini redak. " (vde ima preko dvesta otku anih strani a. " *a, dvesta strani a prepisanih iz raznoraznih knjiga. " )repisanih0 #e razumem. " #ikada nita nee razumeti. ,vih dvesta strani a prepisao sam iz knjiga. #ijedan jedini redak nije moj. (na me je gledala. #agnuo sam $lau i pio. *ugo. (na je odmahivala glavom! " #e verujem ti. )ijan si. )ri-a kojeta. 1ato bi tako neto uradio0 Ja sam se na erio! " *a bih te uverio kako piem. 2li ovde ne mogu da piem. &i me ometa, neprestano me uhodi, spre-ava me da piem, dovoljno mi je da te vidim, i samo tvoje prisustvo u kui spre-ava me da piem. &i sve upropatava, sve degradira, unitava svako stvaranje, ivot, slobodu, nadahnue. Jo od detinjstva, samo me nadzire, komanduje mi, gnjavi me, jo od detinjstva% (na je neko vreme utala, zatim je rekla, odre itovala je gledajui u sobni pod, u pohabani tepih! " ,ve sam rtvovala za tvoj rad, za tvoju knjigu. ,voj sopsteni posao, svoje muterije, svoje poslednje godine. 6odala sam na prstima da te ne bih ometala. 2 ti nisi napisao nijednog jedinog retka za skoro dve godine otkako si ovde0 ,amo jede, pije i pui% &i si obi-ni besposli-ar, nitarija, pijani a, parazit% #ajavila sam izlazak tvoje knjige svim svojim muterijama% 2 ti nita nisi napisao0 7iu ruglo eloga grada% *oneo si bruku u moju kuu% &rebala je

da te pustim da trune u tvom smrdljivom malom gradu i u tvojoj trokavoj knjiari. &amo si iveo sam, vie od dvadeset godina, zato tu knjigu nisi napisao tamo, gde te ja nisam ometala, gde te niko nije ometao0 1ato0 1ato to bi bio nesposoban da napie i najmanji redak -ak i neke loe knjige, -ak i u najpovoljnijoj situa iji, i u najboljim uslovima. #astavio sam da pijem dok je ona pri-ala, i kao izdaleka, kao da dolazi iz sporedne prostorije, sluao sam svoj glas kako joj odgovara. 5ovorio sam joj da je u pravu, da ja neu moi, da ne mogu napisati bilo ta sve dok ona bude iva. )odsetio sam je na naa de-ija seksualna iskustva -iji ona bee ini ijator, poto je bila nekoliko godina starija od mene, a koja su me okirala vie nego to ona uopte moe i da zamisli. +oja sestra je odgovorila da su to bile samo de-ije igre, da je neukusno prepri-avati te stvari, naro-ito zato to je ona ostala nevina i to je 9to: vie odavno ne zanima. /ekao sam da znam da je 9to: ne zanima, da se zadovoljava milovanjem bokova i grudi svojih muterija, gledao sam je za vreme proba, video sam kako uiva dodirujui svoje mlade i lepe muterije onako kako nju nikada niko nije dodirivao, te da je oduvek bila obi-na razvratni a. /ekao sam joj da zbog njene runoe i zbog njenog li emernog puritanstva nikada nije mogla da zanima nekog mukar a, ma kakav on bio. ,toga se okrenula ka svojim muterijama i, pod izgovorom da im uzima meru, da gladi tkaninu, preputala se pipkanju tih mladih i lepih ena koje su kod nje naru-ivale haljine. +oja sestra je rekla! " )revrio si svaku meru, Viktore, dosta% *ograbila je $lau, moju $lau rakije, tresnula ju je o pisau mainu, rakija se razlila po pisaem stolu. *rei grli razbijene $lae, moja sestra mi je prilazila. .stao sam, -vrsto sam joj stegao ruku, uvrnuo joj aku, ona je ispustila

grli. ,ruili smo se na krevet, legao sam na nju, moje ruke su stegle njen mravi vrat i, kada je prestala da se batrga, ejakulirao sam. ,utradan, Lukas vraa Viktorov rukopis )eteru. )ar mese i kasnije, )eter ponovo odlazi u svoj rodni grad, da prisustvuje su'enju. (dsutan je nekoliko nedelja. )o povratku, svraa u knjiaru, miluje +atijasa po glavi i kae Lukasu! " *o'ite ve-eras kod mene. Lukas kae! " ini mi se da je ozbiljno, )etere. )eter mae glavom! " #e ispitujte me sada. Videemo se kasnije. 3ada )eter iza'e, dete se okree ka Lukasu! " )eteru se dogodila nesrea0 " #e, nije )eteru, ve jednom njegovom prijatelju, bojim se. *ete kae! " &o je isto, moda je -ak jo gore. Lukas stee +atijasa uza se! " . pravu si. )onekad je to jo gore. 3ada je stigao kod )etera, Lukas pita! " *akle0 )eter ispija naiskap -ai u rakije koju je upravo nasuo! " *akle0 (su'en na smrt. )ogubljen ju-e ujutro veanjem. )ijte% " Vi ste pijani, )etere% )eter podie $lau, odmerava nivo te-nosti, eri se! " *a, popio sam ve pola $lae. 3reem Viktorovim stopama. Lukas ustaje! " ,vratiu ponovo nekog drugog dana. #ema nikakve svrhe da pri-amo kada ste u takvom stanju.

)eter kae! " #aprotiv. ( Viktoru mogu da pri-am samo u ovakvom stanju. ,edite. .zmite, ovo je za vas. 4alje vam Viktor. (n gura pred Lukasa jednu platnenu vrei u. Lukas pita! " 4ta je to0 " 1latni i i nakit. Ima i nov a. Viktor nije imao vremena da ga potroi. /ekao mi je! 9Vratite sve ovo Lukasu. )latio je preskupo kuu i knjiaru. 4to se vas ti-e, )etere, ostavljam vam svoju kuu, kuu svoje sestre i naih roditelja. +i nemamo naslednika, ni moja sestra ni ja nemamo naslednika. )rodajte tu kuu, ona je prokleta, prati je prokletstvo jo od naeg detinjstva. )rodajte je, i vratite se u mali daleki grad, idealno mesto koje nikada nije trebalo da napustim.: #akon krae tiine, Lukas kae! " 7ili ste predvideli laku kaznu za Viktora. ak ste se nadali da e izbei zatvor i da e moi okon-ati svoje dane u nekom azilu. " )revario sam se, to je sve. #isam mogao predvideti da e psihijatri ustanoviti kako je Viktor odgovoran za svoja dela, niti da e se Viktor ponaati na svom su'enju kao budala. #ije pokazao nimalo grie savesti, nimalo kajanja. #eprestano je ponavljao! 9&rebalo je to da u-inim, trebalo je da je ubijem, to je bilo jedino reenje da bih mogao napisati svoju knjigu:. )orotni i su o enili kako niko nema pravo da ubije drugoga pod izgovorom da ga ta osoba spre-ava da napie knjigu. Izjavili su tako'e kako nema nita lake nego popiti par -ai a, ubiti neke -asne ljude i izvui se. 1aklju-ili su da je Viktor jedna sebi-na i izopa-ena osoba, te da je opasan po drutvo. (sim mene, svi svedo i su dali iskaz protiv njega a u korist njegove sestre, koja je vodila uzoran, pristojan ivot, i svi su je enili, naro-ito njene muterije. Lukas pita! " Jeste li mogli da ga vidite van su'enja0

" )osle osude, da. +ogao sam da u'em u njegovu eliju i da ostanem s njim koliko god hou. )ravio sam mu drutvo do poslednjeg dana. " Je li ga bilo strah0 " ,trah0 +islim da to nije prava re-. . po-etku, nije u to verovao, nije mogao da poveruje. *a li se nadao nekom pomilovanju, nekom -udu, ne znam. (noga dana kada je napisao i potpisao svoje zavetanje, sigurno vie nije gajio iluzije. )oslednje ve-eri mi je rekao! 91nam da u uskoro umreti, )etere, ali ne razumem. .mesto jednog jedinog lea, lea moje sestre, bie i drugi, moj. 2li kome treba i drugi le0 7ogu, #jemu sigurno ne, ta e mu naa tela. *rutvu0 (no bi dobilo jednu ili dve knjige ako bi me pustilo da ivim, umesto da dobije jedan le vie, koji nee posluiti nikome.: Lukas pita! " Jeste li prisustvovali pogubljenju0 " #e. (n me to bee molio, ali rekao sam da neu. ,matrate me kukavi om, zar ne0 " #ije mi prvi put. 2li razumem vas. " 2 vi, vi biste mogli da prisustvujete0 " *a me je on to molio, da, u-inio bih to.

7. 3njiara je preure'ena u -itaoni u. #ekoli ina de e ve je stekla naviku da dolazi tamo kako bi -itala ili rtala, druga ulaze slu-ajno, kada im je hladno ili kada su umorna posle dugog igranja na snegu. (va ostanu jedva -etvrt sata, koliko im je potrebno da se zgreju prelistavajui slikovni e. Ima i one koja gledaju kroz izlog prodavni e i pobegnu -im Lukas iza'e da ih pozove da u'u. , vremena na vreme, +atijas si'e iz stana, smesti se s nekom knjigom pored Lukasa, popne se natrag nakon sat ili dva, i vrati se zbog zatvaranja. #e mea se s drugom de om. 3ada svi odu, +atijas vraa knjige u red, isprazni korpu za papir, stavi stoli e na stolove i prebrie tara-em blatnjavi pod. (n tako'e svodi ra-une! " )onovo su nam ukrali sedam olovaka u boji, tri knjige i uludo su potroili hrpe papira. Lukas kae! " #eka su, +atijase. *a su od mene traili, sve bih im to dao. ,tidljivi su, vie vole da uzmu kriom. #ije strano. 3rajem jednog popodneva, dok svi -itaju u tiini, +atijas gurne pred Lukasa list papira. #a njemu pie! 95ledaj onu enu%: Iza izloga, u uli-nom mraku, senka neke ene, neka silueta bez li a gleda osvetljenu salu knjiare. Lukas ustaje i senka i-ezava. +atijas kae apatom! " (na me svuda prati. 1a vreme kolskog odmora gleda me kroz ogradu dvorita. 6oda za mnom na putu kui. Lukas pita! " (braa li ti se0 " #e. Jedanput, pre nekoliko dana, pruila mi je jabuku, ali ja je nisam uzeo. *rugi put, kada su me -etiri de-aka oborila na sneg i htela da me svuku,

ona ih je izgrdila i iamarala. Ja sam pobegao. " 1na-i nije zla, odbranila te je. " *a, ali zato0 (na nema nikakvog razloga da me brani. I zato me prati0 1ato me gleda0 )laim se njenog pogleda. )laim se njenih o-iju. Lukas kae! " #e obraaj na to panju, +atijase. +noge ene su izgubile svoju de u za vreme rata. #e mogu da ih zaborave. I onda se veu za neko drugo dete koje im li-i na ono koje su izgubile. +atijas se eri! " udno bi mi bilo da ja mogu nekorne li-iti na njegovo dete. .ve-e, Lukas zvoni kod Jasminine tetke. (na otvara prozor! " 4ta hoete! " *a razgovaram s vama. " #emam vremena. +oram na posao. " ekam vas. 3ada ona iza'e iz kue, Lukas kae! " (tpratiu vas. esto radite nou0 " ,vake tree sedmi e. 3ao i svi. ( -emu hoete da razgovaramo0 ( mom poslu0 " #e. ( detetu. 6ou samo da vas zamolim da ga ostavite na miru. " #ita mu nisam uradila. " 1nam. 2li pratite ga, gledate ga. &o ga uznemirava. /azumete li0 " *a. Jadan mali. (stavila ga je. (ni hodaju utke zavejanom i praznom uli om. =ena krije svoje li e alom, nemi je aji potresaju joj ramena. Lukas pita! " 3ada e va mu biti oslobo'en0 " +oj mu0 (n je umro. 1ar niste znali0 " #e. =ao mi je.

" 1vani-no, on se ubio. 2li saznala sam od nekoga ko ga je tamo upoznao i ko je puten na slobodu da to nije bilo samoubistvo. .bili su ga zapravo zatvoreni i iz njegove elije zbog onoga to je u-inio svojoj kerki. ,ada su pred velikom $abrikom tekstila osvetljenom neonom. ,a svih strana stiu promrzle i uurbane senke koje i-ezavaju kroz metalna vrata. ak i ovde, buka maina je zagluujua. Lukas pita! " *a va mu nije umro, da li biste ga opet prihvatili0 " #e znam. (n se ne bi usudio da se vrati u ovaj grad. +islim da bi otiao za glavni grad da trai Jasminu. Dabri-ka sirena po-inje da zavija. Lukas kae! " (stavljam vas. 1akasniete. =ena podie svoje bledo li e, jo uvek mlado, na kome sijaju krupne rne Jasminine o-i! " ,ada kada sam sama, moda bih mogla, ako biste vi to zaista hteli, ako biste se sloili, da uzmem dete kod sebe. Lukas urla ja-e od $abri-ke sirene! " *a uzmete +atijasa% #ikada% (n je moj, samo moj% 1abranjujem vam da mu prilazite, da ga gledate, da mu se obraate, da ga pratite% =ena ustukne prema vratima $abrike! " ,mirite se. Jeste li ludi0 &o je bio obi-an predlog. Lukas se okree nalevo krug i tr-i do knjiare. &amo se naslanja na zid kue i -eka da mu se sr e smiri. . knjiaru ulazi jedna devojka, staje pred Lukasa, smei se! " #e prepoznajete me, Lukase0 " &rebalo bi da vas prepoznam0 " Janja. Lukas razmilja!

" #e znam, ao mi je, gospo'i e. " +i smo ipak stari znan i. Jednom sam dolazila kod vas da sluamo muziku. Istina, imala sam samo est godina u to vreme. 6teli ste da mi napravite ljuljaku. Lukas kae! " ,eam se. 7ee vas poslala vaa tetka Leonija. " *a, tako je. +rtva je jo odonda. ,ada me alje direktor $abrike da kupim slikovni e za de u iz doma za naho-ad. " Vi radite u $abri i0 &rebalo bi jo uvek da poha'ate kolu. Janja rveni. " Imam petnaest godina. #apustila sam kolu prole godine. #e radim u $abri i, ja sam vaspita-i a. *e a me oslovljavaju sa gospo'i e. Lukas se smeje! " I ja sam vas oslovio sa gospo'i e. (na prua Lukasu jednu nov-ani u! " *ajte mi knjiga, i uz to papira i olovaka u boji za rtanje. Janja navraa -esto. *ugo bira knjige na poli ama, sedne me'u de u, -ita i rta s njima. 3ada je +atijas prvi put vidi, on kae Lukasu! " Veoma lepa ena. " =ena0 (bi-na klinka. " Ima grudi, nije vie klinka. Lukas gleda Janjine grudi istaknute rvenom maji om! " . pravu si, +atijase, ima grudi. #isam ih bio primetio. " #i njenu kosu0 Ima veoma lepu kosu. 5ledaj kako sija na svetlu. Lukas gleda Janjinu dugu plavu kosu koja sija na svetlu. +atijas nastavlja! " 5ledaj njene rne trepavi e. Lukas kae!

" &o je maskara. " #jena usta. " /u za usne. . njenim godinama, ne bi trebalo da se minka. " . pravu si, Lukase. 7ila bi lepa i bez minke. Lukas se smeje! " 2 ti, u tvojim godinama, jo ne bi morao da gleda devojke. " *evoj-i e iz svog razreda ne gledam. (ne su glupe i rune. Janja ustaje, penje se na duple merdevine da dohvati neku knjigu. ,uknja joj je veoma kratka, vide joj se podvezi e i rne -arape na kojima leti jedna nit. 3ada ona to primeti, vlai kaiprst, i pokuava pljuva-kom da zaustavi o-i u. *a bi to postigla, mora da se nagne, a tada joj se vide i bele gai e sa rui-astim vetiima, de-ije gai e. Jedne ve-eri, ona ostaje do zatvaranja prodavni e. 3ae Lukasu! " )omoi u vam da po-istite. " +atijas -isti. (n to odli-no radi. +atijas kae Janji! " 2ko mi pomognete, bre e biti gotovo, i mogao bih da vam spremim pala-inke sa demom, ako ih volite. Janja kae! " ,vako voli pala-inke sa demom. Lukas se penje u svoju sobu. +alo kasnije, zove ga +atijas! " *o'i da jede, Lukase. (ni jedu u kuhinji pala-inke sa demom, piju -aj. Lukas ne progovara, Janja i +atijas se mnogo smeju. )osle obeda, +atijas kae! " &reba ispratiti Janju. +rak je. Janja kae! " +ogu da se vratim i sama. #e plaim se mraka. Lukas kae! " *o'ite. (tpratiu vas.

)red Janjinom kuom, ona pita! " #eete da u'ete0 " #e. " 1ato0 " Vi ste jo dete, Janjo. " #e, nisam vie dete. Ja sam ena. #e biste bili prvi koji ulazi u moju sobu. /oditelji mi nisu tu. /ade. )a -ak i da su tu... Imam svoju sobu i radim ta hou. Lukas kae! " Laku no, Janjo. +oram da idem. Janja kae! " 1nam gde idete. &amo, malo dalje, kod soldatua. " &a-no. 2li to vas se ne ti-e. ,utradan, Lukas kae +atijasu! " )re nego to pozove nekoga da jede kod nas, mogao bi da me pita za miljenje. " Janja ti se ne svi'a0 4teta. 1aljubljena je u tebe. Vidi se. 1bog tebe tako -esto dolazi. Lukas kae! " 2la ima mate, +atijase. " #e bi voleo da se oeni njom0 " *a se oenim njom0 3akva ideja% #e, sigurno ne bih. " 1ato0 Jo uvek -eka Jasminu0 (na se vie nee vratiti. Lukas kae! " #e elim da se oenim ni s kim. )rolee je. Vrata koja gledaju na batu otvorena su. +atijas se bavi svojim biljkama i ivotinjama. (n ima jednog belog ze a, nekoliko ma-aka, i rnog psa koga mu je poklonio Josip. I jo sa nestrpljenjem -eka da se izlegu

pilii iz jaja na kojima u kokoinj u lei jedna kokoka. Lukas gleda salu u kojoj su se de a, nadvijena nad svojim knjigama, zadubila u -itanje. Jedan de-a-i die pogled, smei se Lukasu. Ima plavu kosu, plave o-i, i prvi put je doao. Lukas ne moe da odvoji o-i od tog deteta. (n seda iza kase, otvara jednu knjigu i nastavlja da gleda nepoznato dete. #eki otar, iznenadan bol sevne mu kroz levu ruku poloenu na knjigu. . nadlani u te ruke zabijen je estar. #apola oduzet od ja-ine bola, Lukas se polako okree ka +atijasu! " 1ato si to uradio0 +atijas sike kroz zube! " #eu da ga gleda% " #e gledam nikoga. " 5leda% #e lai% Video sam kako ga gleda. #eu da ga gleda na taj na-in% Lukas izvla-i estar, pritiska marami u na ranu! " Idem gore da dezin$ikujem ranu. 3ada ponovo si'e, de a vie nisu tu, +atijas je spustio gvozdenu zavesu na vrata! " /ekao sam im da danas ranije zatvaramo. Lukas uzima +atijasa u naru-je, nosi ga u stan, lee ga na krevet! " 4ta ti je, +atijase0 " 1ato si ga gledao, plavog de-aka0 " )odsetio me je na nekoga. " #a nekoga koga si voleo0 " *a, na mog brata. " #e sme da voli nikog drugog osim mene, -ak ni svog brata. Lukas uti, dete nastavlja! " #i-emu ne slui biti pametan. 7olje bi bilo biti lep i plav. 2ko bi se ti

oenio, mogao bi da ima de u kao to je on, plavi de-ak, nalik tvom bratu. Imao bi de u koja su stvarno tvoja, lepa i plava, ne bi bila bogalji. Ja nisam tvoj sin. Ja sam Jasminin sin. Lukas kae! " &i si moj sin. #e elim drugo dete. (n pokazuje svoju ruku, u zavoju! " )ovredio si me, zna0 *ete kae! " I ti si mene povredio, ali ti to ne zna. Lukas kae! " #isam hteo da te povredim. &reba da zna jednu stvar, +atijase! jedino bie na svetu koje mi neto zna-i, to si ti. *ete kae! " #e verujem ti. ,amo me je Jasmina istinski volela, a ona je mrtva. Ve sam ti to rekao vie puta. " Jasmina nije mrtva. Jednostavno je otila. " #e bi ona otila bez mene, zna-i mrtva je. *ete jo kae! " &reba ukinuti -itaoni u. 3ako ti je palo na pamet da otvori -itaoni u0 " .-inio sam to zbog tebe. +islio sam da e tako stei prijatelje. " )rijatelje, ne elim ih. I nikada od tebe nisam traio -itaoni u. &raim, naprotiv, da je zatvori. Lukas kae! " 1atvoriu je. /ei u de i sutra uve-e da po ovom lepom vremenu mogu da -itaju, rtaju napolju. )lavi de-a-i dolazi i sutradan. Lukas ga ne gleda. (-i su mu prikovane za redove, za slova jedne knjige. +atijas kae! " #e usu'uje se vie da ga gleda0 2 ipak strano eli. Ve pet minuta nisi okrenuo nijednu strani u svoje knjige.

Lukas zatvara knjigu i rukama krije li e. . knjiaru ulazi Janja, +atijas joj tr-i u susret, ona ga ljubi. +atijas pita! " 1ato ste prestali da dolazite0 " #isam imala vremena. Ila sam na jedan kurs u susednom gradu da bih stekla diplomu vaspita-i e. Veoma retko sam se vraala. " 2li sada ete ostati ovde, u naem gradu0 " *a. " 6oete li doi ve-eras kod nas na pala-inke0 " /ado bih dola, ali moram da -uvam svog malog brata. #ai roditelji rade. +atijas kae! " )ovedite ga sa sobom, vaeg malog brata. 7ie dovoljno pala-inki. Idem gore da zamesim testo. " 2 ja u da pospremim radnju umesto tebe. +atijas se penje u stan, Lukas kae de i! " +oete da uzmete knjige koje se nalaze na stolovima. Listove papira tako'e, i svako po kutiju olovaka u boji. #e treba da budete zatvoreni ovde dok je lepo vreme. Idite da -itate i rtate u svojim batama ili u parkovima. 2ko vam neto ustreba, slobodno do'ite da to od mene zatraite. *e a izlaze, na kraju ostaje samo mali plavi de-ak koji i dalje posluno sedi na svom mestu. Lukas ga neno pita! " 2 ti0 &i se ne vraa0 *ete ne odgovara, Lukas se okree ka Janji! " #isam znao da vam je to brat. #ita o njemu nisam znao. " ,tidljiv je. 1ove se ,amuel. Ja sam mu savetovala da dolazi ovamo, poto sada u-i da -ita. &aj male ki je najmla'i. +oj brat ,irnon ve pet godina radi u $abri i. (n je kamiondija. )lavo dete ustaje, uzima sestru za ruku! " 6oemo li da jedemo pala-inke kod gospodina0

Janja kae! " *a, idemo gore. &reba pomoi +atijasu. (ni se penju stepeni ama koje vode u stan. . kuhinji, +atijas mea testo za pala-inke. Janja kae! " +atijase, predstavljam ti svog mla'eg brata. 1ove se ,amuel. +ogli biste da se sprijateljite, skoro ste istih godina. +atijas razroga-uje o-i, isputa drvenu varja-u, izlazi iz kuhinje. Janja se okree ka Lukasu! " 4ta nije u redu0 Lukas kae! " +atijas je sigurno otiao u svoju sobu da neto donese. )o-nite da pe-ete pala-inke, Janjo, vraam se. Lukas ulazi u +atijasovu sobu. *ete lei na svojoj perini, kae! " )usti me na miru. 6ou da spavam. " &i si ih pozvao, +atijase. &o je pitanje pristojnosti. " )ozvao sam Janju. #isam znao da je ba on njen brat. " #i ja, nisam ni ja znao. .-ini napor zbog Janje, +atijase. &i mnogo voli Janju0 " 2 ti, ti voli njenog brata. 3ada sam vas video kako ulazite u kuhinju, shvatio sam ta je to prava porodi a. )lavi i lepi roditelji, sa svojim plavim i lepim detetom. Ja nemam porodi u. #emam ni majku ni o a, nisam plav, ja sam ruan i bogalj. Lukas ga privija uza se! " +atijase, mali moj de-ko. &i si mi sve u ivotu. +atijas se smei! " *obro, hajdemo da jedemo. . kuhinji je postavljen sto, a na sredini je brdo pala-inki. Janja mnogo pri-a, -esto ustaje da slui -aj. Vodi ra-una o svom malom bratu kao i o +atijasu.

" *ema0 ,ira0 okolade0 Lukas posmatra +atijasa. (vaj jede malo, ne skida pogled s plavog deteta. )lavo dete jede mnogo, smei se Lukasu kada im se o-i sretnu, smei se svojoj sestri kada mu ona neto prui, ali kada njegove plave o-i sretnu +atijasov rni pogled, on svoje o-i obori. Janja pere posu'e sa +atijasom. Lukas se penje u svoju sobu. +atijas ga kasnije zove! " &reba otpratiti Janju i njenog brata. Janja kae! " +i se zaista ne plaimo da se vratimo sami. +atijas navaljuje! " &o je pitanje pristojnosti. (tprati ih. Lukas ih prati. (n im poeli laku no i odlazi da sedne na klupu u noobdijinom parku. #oobdija kae! " ,ada je pola -etiri. . jedanaest sati dete je zapalilo vatru u svojoj sobi. *ozvolio sam sebi da ga zovnem, iako nemam takav obi-aj. ,trahovao sam od poara. .pitao sam dete ta to radi, ono mi je odgovorilo da se ne brinem i da samo spaljuje svoje pogrene kolske zadatke u jednoj gvozdenoj kanti ispred prozora. )itao sam ga zato ne spaljuje svoje papire u poretu, odgovorilo mi je da mu se ne ide u kuhinju zbog toga. Vatra se ubrzo ugasila, i vie nisam video dete, niti -uo kakav zvuk. Lukas se penje uz stepeni e, ulazi u svoju sobu, zatim u detetovu. Ispred prozora se nalazi limena kanta puna spaljenog papira. *e-iji krevet je prazan. #a jastuku, jedna plava sveska, zatvorena. #a beloj nalepni i pie! +2&IJ2,(V2 ,V8,32. Lukas otvara svesku. .nutra su samo prazne strani e i tragovi istrgnutih listova. Lukas smi-e tamno rveni zastor. )ored kostura majke i bebe obeeno je malo +atijasovo telo, ve pomodrelo. #oobdija za-uje dugi urlik. (n silazi na uli u, zvoni kod Lukasa. #ema

odgovora. ,tara se penje uz stepeni e, ulazi u Lukasovu sobu, ugleda druga vrata, otvara ih. Lukas lei na krevetu steui detinje telo na svoje grudi. " Lukase0 Lukas ne odgovara, njegove iskola-ene o-i zure u pla$on. #oobdija silazi na uli u, zvoni kod )etera. )eter otvara prozor! " 4ta se desilo, +ihaele0 " )otrebni ste Lukasu. ,nala ga je velika nesrea. *o'ite. " Vratite se, +ihaele. Ja u se o svemu pobrinuti. (n se penje kod Lukasa. .gleda limenu kantu, dva tela ispruena na krevetu. ,klanja zastor, otkriva kosture i, na istoj kuki, kraji-ak konop a prese-enog britvom. Vraa se ka krevetu, blago odmakne telo deteta i opali Lukasu dva amara! " )robudite se% Lukas zatvara o-i, )eter ga drmusa! " /e ite mi ta se desilo% Lukas kae! " &o je Jasmina. (na mi ga je preotela. )eter otro kae! " #e ponavljajte nikad vie tu re-eni u ni pred kim drugim sem preda mnom, Lukase. Jeste li me razumeli0 )ogledajte me% Lukas gleda )etera! " *a, razumeo sam. 4ta sada da radim, )etere0 " #ita. (stanite da leite. *oneu vam sredstvo za smirenje. )ozabaviu se i oko $ormalnosti. Lukas grli +atijasovo telo! " 6vala, )etere. #e treba mi sredstvo za smirenje. " #e0 (nda, barem, pokuajte da pla-ete. 5de su vam klju-evi0 " #e znam. +oda su ostali u ulaznim vratima. " 1aklju-au vas. #e treba da izlazite u takvom stanju. Ja u se vratiti.

)eter pronalazi u kuhinji jednu vreu, otka-i kosture, gurne ih u vreu i nosi ih svojoj kui. Lukas i )eter prate Josipova kola, na kojima je poloen detetov kov-eg. #a groblju, jedan grobar, sedei na gomili zemlje, jede slaninu sa rnim lukom. +atijas je sahranjen u grob Lukasovih bake i dede. 3ada je grobar zatrpao raku, Lukas sam zabada krst na kojem pie! 9+atijas: i dva datuma. *ete je ivelo sedam godina i -etiri mese a. Josip pita! " *a vas povezem natrag, Lukase0 Lukas kae! " Vratite se, Josipe, i hvala. 6vala za sve. " #ema nikakve svrhe da ostanete ovde. )eter kae! " *o'ite, Josipe. Vratiu se s vama. Lukas slua kako se kola udaljavaju. (n seda pored groba. )ti e pevaju. Jedna ena u rnini ne-ujno prolazi i sputa buket ljubi-i a podno krsta. 3asnije, vraa se )eter. *odirne Lukasovo rame! " *o'ite. .skoro e no. Lukas kae! " #e mogu da ga ostavim samoga ovde, samoga u mraku. (n se plai mraka. Jo uvek je tako mali. " #e, sada se vie ne plai. *o'ite, Lukase. Lukas ustaje, zuri u grob! " +orao sam ga pustiti da ode sa svojom majkom. .-inio sam kobnu greku, )etere, to sam hteo da zadrim to dete po bilo koju enu. )eter kae! " ,vako od nas u-ini u svom ivotu neku kobnu greku, a kada toga

postanemo svesni, ve se desilo ono nepovratno. (ni silaze u grad. Ispred knjiare, )eter pita! " 6oete li da po'ete kod mene ili vie volite da se vratite0 " Vie volim da se vratim. Lukas se vraa. ,eda za svoj radni sto, gleda zatvorena vrata detetove sobe, otvara kolsku svesku, zapisuje u nju! 9,a +atijasom je sve u redu. . koli je uvek prvi i nema vie komare:. Lukas zatvara svesku, izlazi iz kue, vraa se na groblje i zaspi na detetovom grobu. . zoru, noobdija dolazi da ga probudi! " *o'ite, Lukase. &reba otvoriti knjiaru. " *obro, +ihaele.

8. 3laus stie vozom. +ala stani a se nije promenila, ali sada na njoj jedan gradski autobus -eka putnike. 3laus ne ide autobusom, on pei e hoda ka entru grada. 3estenovi su u vatu, uli a je pusta i tiha kao nekada. 5lavni trg, 3laus zastaje. Jedna velika dvospratni a uzdie se na mestu jednostavnih i niskih kui a. &o je hotel. 3laus ulazi unutra i pita re ep ionera! " 3ada je sagra'en ovaj hotel0 " Ima otprilike deset godina, gospodine. 6oete li sobu0 " Jo ne znam. Vratiu se za par sati. +oete li da pri-uvate moj ko$er u me'uvremenu0 " Vrlo rado. 3laus nastavlja svoj hod, prolazi kroz grad, ostavlja poslednje kue, kree jednim neas$altiranim putem koji ga dovodi do nekog sportskog igralita. 3laus prelazi preko igralita i seda u travu na obali reke. +alo kasnije, de-a i po-inju da se igraju loptom. 3laus pita jednog od njih! " *a li ovo sportsko igralite ve dugo postoji0 *ete slee ramenima! " Igralite0 (duvek je postojalo. 3laus se vraa u grad, penje se u zamak, zatim na groblje. (n dugo trai, ali ne pronalazi bakin i dedin grob. )onovo silazi u grad, seda na jednu klupu na 5lavnom trgu, gleda ljude koji obavljaju kupovinu, vraaju se s posla, etaju se ili se voze bi iklom. )ro'e tek pokoji automobil. 3ada se radnje zatvore, trg se prazni, i 3laus ponovo ulazi u hotel. " .zeu jednu sobu, gospo'i e. " #a koliko dana0 " Jo ne znam.

" +ogu li dobiti va paso, gospodine0 " Izvolite. " Vi ste strana 0 5de ste tako dobro nau-ili na jezik0 " (vde. )roveo sam detinjstvo u ovom gradu. (na ga gleda! " (nda je to bilo veoma davno. 3laus se smeje! " 1na-i smatrate me tako starim0 +lada ena rveni! " #e, ne, nisam to htela da kaem. *au vam nau najlepu sobu, skoro su sve slobodne, jo nije po-ela sezona. " Imate li mnogo turista0 " Leti, mnogo. )reporu-ujem vam tako'e na restoran, gospodine. 3laus se penje u svoju sobu, na prvom spratu. #jena dva prozora gledaju na trg. 3laus jede u pustom restoranu i ponovo se penje u svoju sobu. (tvara ko$er, slae odeu u ormar, privla-i $otelju pred jedan od prozora i gleda pustu uli u. , druge strane trga, stare kue ostale su netaknute. (ne su obnovljene, okre-ene u rui-asto, uto, plavo, zeleno. . prizemlju svake od njih nalazi se butik ili prodavni a! bakalni a, 9suveniri:, mlekara, knjiara, 9moda:. 3njiara se nalazi u plavoj kui, gde se ve nalazila kada je 3laus bio dete i kada je tamo odlazio da kupuje papir i olovke. ,utradan, 3laus se vraa na sportsko igralite, u zamak, na groblje, na stani u. 3ada se umori, u'e u neku ka$anu, sedne u park. 3rajem popodneva, ponovo dolazi na 5lavni trg, ulazi u knjiaru. Jedan -ovek sede kose, sedei za kasom, -ita pod svetlom stone lampe. /adnja je u polumraku, nema nijednog kup a. ovek sede kose ustaje! " Izvinite, zaboravio sam da upalim svetlo.

)rostorija i izlozi sada su osvetljeni. ovek pita! " 4ta elite0 3aus kae! " #emojte se uznemiravati. Ja samo gledam. ovek skida nao-ale! " Lukase% 3laus se smei! " Vi poznajete mog brata% 5de je on0 ovek ponavlja! " Lukase% " Ja sam Lukasov brat. 1ovem se 3laus. " #e zavitlavajte se, Lukase, molim vas. 3laus vadi iz depa svoj paso! " )ogledajte sami. ovek pregleda paso! " &o nita ne dokazuje. 3laus kae! " =ao mi je, nemam nikakvog drugog na-ina da dokaem svoj identitet. Ja sam 3laus &. i traim svog brata Lukasa. Vi ga poznajete. ,igurno vam je pri-ao o meni, o svom bratu 3lausu. " *a, -esto mi je pri-ao o vama, ali moram vam priznati da nikada nisam verovao u vae postojanje. 3laus se smeje! " 3ad god sam kome pri-ao o Lukasu, ni meni niko nije verovao. &o je ba smeno, zar ne mislite0 " #e, u stvari i nije. *o'ite da sednemo ovde. (n pokazuje na niski sto i dve $otelje u dnu radnje, ispred zastakljenih vrata otvorenih ka bati. " 2ko vi niste Lukas, moram da se predstavim. 1ovem se )eter. )eter #.

2li ako niste Lukas, zato ste onda uli ovamo, upravo ovamo0 3laus kae! " ,tigao sam ju-e. )rvo sam otiao u bakinu kuu, ali ona vie ne postoji. #a njenom mestu je sportsko igralite. 2 ovamo sam uao zato to je u mom detinjstvu tu ve bila knjiara. esto smo dolazili ovamo da kupimo papir i olovke. Jo uvek se seam -oveka koji ju je drao. Jedan bled i debeo -ovek. (-ekivao sam da u njega ovde zatei. " Viktora0 " #e znam mu ime. #ikada ga nisam znao. " 1vao se Viktor. .mro je. " Jasno. #ije bio ba mlad ni u ono vreme. " &ako je. )eter gleda batu kako tone u no. 3laus kae! " Verovao sam, naivno, da u zatei Lukasa u bakinoj kui, nakon toliko godina. 5de je on0 )eter i dalje gleda u no! " #e znam. " Ima li ikoga u ovom gradu ko bi to mogao da zna0 " #e, ne verujem. " Vi ga dobro poznajete0 )eter gleda 3lausa u o-i! " (noliko dobro koliko se neko moe poznavati. )eter se naginje preko stola, stee 3lausa za ramena! " *osta, Lukase, prestanite s tom komedijom% &o ni-emu ne slui% 1ar vas nije sramota da mi to radite, meni0 3laus se osloba'a, ustaje! " Vidim da ste bili veoma vezani, Lukas i vi. )eter se zavaljuje u svoju $otelju! " *a, veoma. Izvinite, 3lause. Lukasa sam upoznao kada je imao petnaest

godina. ,a trideset godina je nestao. " #estao0 6oete rei da je napustio ovaj grad0 " (vaj grad, a moda i ovu zemlju. 2 danas se vraa pod drugim imenom. (duvek sam smatrao glupom tu igru re-i s vaim imenima. " #a deda je nosio to dvostruko ime, 3laus"Lukas. #aa majka, koja je gajila veliku ljubav prema svome o u, dala nam je ta dva imena. )red vama nije Lukas, )etere, ve 3laus. )eter ustaje! " *obro, 3lause. . tom slu-aju, moram vam predati neto to mi je poverio va brat Lukas. ,a-ekajte me. )eter se penje u stan, malo posle silazi sa pet velikih kolskih svesaka! " .zmite. Vama su namenjene. . po-etku ih je bilo mnogo vie, ali on ili je uzimao, ispravljao, uklanjao sve to nije neophodno. *a je imao vremena, mislim da bi sve uklonio. 3laus odmahuje glavom! " #e, ne bi sve. 1adrao bi ono bitno. 1a mene. (n uzima sveske. ,mei se! " 3ona-no, evo dokaza da Lukas postoji. 6vala, )etere. Vie niko ih nije -itao0 " (sim mene, niko. " ,meten sam u hotelu, preko puta. ,vratiu ponovo. 3laus ele noi -ita, podiui katkada pogled da posmatra uli u. Iznad knjiare, dva od tri prozora stana dugo ostaju osvetljeni, trei je mra-an. .jutro, )eter podie gvozdenu zavesu na prodavni i, 3laus lee. )opodne, 3laus izlazi iz hotela, ru-a u jednoj od veoma poseenih gradskih gostioni a u kojima slue topla jela u bilo koje doba dana. #ebo se naobla-ilo. 3laus se vraa na sportsko igralite, seda na obalu

reke. (staje da sedi tamo sve dok ne padne mrak i ne po-ne da pada kia. 3ada 3laus stigne na 5lavni trg, knjiara je ve zatvorena. 3laus zvoni na ulaznim vratima stana. )eter se naginje kroz prozor! " Vrata nisu zatvorena. (-ekivao sam vas. &reba samo da se popnete. 3laus zati-e )etera u kuhinji. #a tednjaku se pui nekoliko erpi. )eter kae! " Jelo nije gotovo. Imam rakije. 6oete li0 " *a. )ro-itao sam sveske. 4ta se desilo posle0 #akon smrti deteta0 " #ita. Lukas je nastavio da radi. .jutro je otvarao radnju, uve-e ju je zatvarao. .sluivao je muterije bez re-i. ,koro da vie nije ni govorio. #eke osobe smatrale su ga nemim. esto sam mu dolazio u posetu, igrali smo ah utei. Igrao je loe. #ije vie -itao, nije vie pisao. +islim da je veoma malo jeo i da gotovo nikada nije spavao. . njegovoj sobi svetlo je po elu no ostajalo upaljeno, ali on nije bio tamo. 4etao se mra-nim gradskim uli ama i po groblju. 5ovorio je kako je grob nekoga koga smo voleli idealno mesto za spavanje. )eter uti, sipa pie. 3laus kae! " 2 zatim0 #astavite, )etere. " *obro. )et godina kasnije, tokom radova preduzetih za izgradnju sportskog igralita, saznao sam da su otkrili le neke ene zakopan na obali reke, pored kue vae bake. (bavestio sam o tome Lukasa. (n mi je zahvalio i sutradan je nestao. #iko ga vie nije video od toga dana. #a svom radnom stolu ostavio je jedno pismo kojim mi poverava kuu i knjiaru. (no najtunije u eloj pri-i, vidite, 3lause, je to to Jasminino telo nije moglo biti identi$ikovano. Vlasti su zatvorile taj slu-aj. Leeva ima na sve strane u tlu ove nesrene zemlje, jo od rata i revolu ije. &aj le mogao je pripadati bilo kojoj eni koja je pokuala da pre'e grani u i nagazila na minu. Lukas nije morao da brine. 3laus kae!

" ,ada bi mogao da se vrati. 1astarelo je. " *a, pretpostavljam, nakon dvadeset godina je zastarelo. )eter gleda 3lausa u o-i! " &ako je, 3lause. Lukas bi sada mogao da se vrati. 3laus odobrava )eteru pogledom! " *a, )etere. +ogue je da se Lukas vrati. " 3au da se krije u umi i da tumara gradskim uli ama kada se spusti no. 2li to su obi-na naklapanja. )eter vrti glavom! " *o'ite u moju sobu, 3lause. )okazau vam Lukasovo pismo. 3laus -ita! " 9)overavam svoju kuu i knjiaru koja je u njenom sastavu )eteru #. " pod uslovom da sa-uva prostorije ovakve kakve su " do moga povratka ili, ako se ne vratim, do povratka moga brata 3lausa &. )otpis! Lukas &.: )eter kae! " &o je on podvukao 9prostorije ovakve kakve su:. 2 sada, bilo da ste Lukas ili 3laus, ova kua vam pripada. " Vidite, )etere, ja sam doao ovamo samo na kratko, imam vizu samo na trideset dana. Ja sam dravljanin jedne druge zemlje i, kao to znate, nijedan strana ne moe posedovati ovde bilo kakvu imovinu. )eter kae! " 2li moete da prihvatite nova koji dolazi od prihoda knjiare i koji svakog dana polaem u banku, ve dvadeset godina. " (d -ega onda ivite0 " Imam -inovni-ku penziju i Viktorovu kuu koju izdajem. ( knjiari se staram samo zbog vas dvoji e. +arljivo vodim knjige, moete ih pregledati. 3laus kae! " 6vala, )etere. #e treba mi nova i nemam nikakvu elju da pregledam vae knjige. Vratio sam se samo da bih video svog brata.

" 1ato mu nikada niste pisali0 " (dlu-ili smo da se razdvojimo. &o razdvajanje moralo je da bude potpuno. #ije bila dovoljna grani a, bilo je potrebno i utanje. " Ipak ste se vratili. 1ato0 " Iskuenje je dovoljno trajalo. .moran sam i bolestan, hou ponovo da vidim Lukasa. " *obro znate da ga neete ponovo videti. Jedan enski glas doziva iz susedne sobe! " Ima li nekoga, )etere0 3o je tamo0 3laus gleda )etera! " Imate enu0 (enjeni ste0 " #e, to je 3lara. " 3lara0 1ar nije mrtva0 " Verovali smo da je mrtva, da. 2li bila je samo zatvorena u duevnoj bolni i. #edugo posle Lukasovog nestanka, ona se vratila. #ije imala ni zaposlenje ni nov a. &raila je Lukasa. )rimio sam je kod sebe, to jest ovde. ,metena je u maloj sobi, detetovoj sobi. 7rinem se o njoj. 6oete li da je vidite0 " *a, voleo bih da je vidim. )eter otvara vrata od sobe! " 3laro, doao nam je u posetu jedan prijatelj. 3laus ulazi u sobu. 3lara sedi u stoli i za ljuljanje ispred prozora, sa ebetom preko kolena, ogrnuta alom. *ri jednu knjigu, ali ne -ita. )ogled joj luta kroz otvoreni prozor. Ljulja se. 3laus kae! " *obro ve-e, 3laro. 3lara ga ne gleda, ona re ituje jednoli-nim tonom! " )ada kia, kao i uvek. ,itna i ledena kia, pada po kuama, po drveu,

po grobovima. 3ada 9oni: do'u da me vide, kia uri niz njihova upala li a. 9(ni: me gledaju i hladnoa postaje ja-a. +oji zidovi me vie ne tite. #ikada me nisu ni titili. #jihova -vrstina samo je varka, njihova belina je zaprljana. 5las joj se naglo menja! " 5ladna sam, )etere% 3ada emo da jedemo0 )ored vas, svi obro i kasne. )eter se vraa u kuhinju, 3laus kae! " &o sam ja, 3laro. " &o si ti0 (na gleda 3lausa, prua mu ruku. (n klekne ispred njene stoli e, obgrli joj noge, sputa glavu na njeno krilo. 3lara mu miluje kosu. 3laus uzima 3larinu ruku, pritiska je na svoj obraz, na svoje usne. Jednu osuenu, mravu ruku, prekrivenu stara-kim $lekama. (na kae! " (stavio si me samu dugo, suvie dugo, &omase. #iz li e joj se slivaju suze. 3laus ih brie svojom marami om! " Ja nisam &omas. 1ar se nimalo ne seate Lukasa0 3lara sklapa o-i, mae glavom! " #isi se promenio, &omase. +alo si ostario, ali jo uvek si isti. )oljubi me. (na se smei, otkrivajui bezuba usta. 3laus ustukne, ustaje. )rilazi prozoru, gleda kiu. 5lavni trg je prazan, mra-an na kii. Jedino Veliki 6otel odudara od tame svojim osvetljenim ulazom. 3lara ponovo po-inje da se ljulja! " (dlazite. 3o ste vi0 4ta traite u mojoj sobi0 1ato )eter ne dolazi0 &reba da jedem i da legnem. 3asno je. 3laus izlazi iz 3larine sobe, zati-e )etera u kuhinji! " 3lara je gladna.

)eter odnosi 3lari posluavnik. 3ada se vrati, kae! " +nogo je zanima hrana. #apunim joj posluavnik triput dnevno. #a svu sreu, mnogo spava zahvaljujui lekovima. " (na je teko breme za vas. )eter iznosi na sto paprika sa nokli ama! " #e, nije toliko. #e uznemirava me. )onaa se prema meni kao da sam joj sluga, ali to mi je svejedno. Jedite, 3lause. " #isam gladan. (na nikada ne izlazi0 " 3lara0 #e. #ema elju za tim i, u svakom slu-aju, izgubila bi se. +nogo -ita i voli da gleda nebo. " 2 noobdija0 +ora da je stanovao preko puta, tamo gde se sada nalazi hotel. )eter ustaje! " *a, ta-no. #i ja nisam gladan. *o'ite, da iza'emo. (ni hodaju uli om. )eter pokazuje jednu kuu! " Ja sam stanovao ovde, u ono doba. #a prvom spratu. 2ko niste umorni, mogu vam pokazati i kuu gde je stanovala 3lara. " #isam umoran. )eter se zaustavlja pred jednom malom prizemnom kuom, u ,tani-noj uli i! " &o je bilo ovde. (va kua uskoro e biti sruena, kao i skoro sve kue u ovoj uli i. ,uvie su stare, nezdrave. 3laus se jei! " Vratimo se. ,mrzao sam se. /astaju se pred ulazom u hotel. 3laus kae! " Iao sam vie puta na groblje, ali nisam pronaao bakin grob. " )okazau vam ga sutra. *o'ite u knjiaru u osamnaest -asova. 7ie jo dan.

#a jednom naputenom delu groblja, )eter zabada u zemlju svoj kiobran! " 8vo ovde je, grob. " 3ako to moete pouzdano da znate0 ,ami korov, nema krsta. #i-ega. +oda se varate. " Varam se0 3ada biste samo znali koliko sam puta dolazio ovamo da traim vaeg brata Lukasa. 2 i posle, kasnije, kada on vie nije bio tu. (vo mesto je za mene postalo ilj jedne gotovo svakodnevne etnje. (ni ponovo silaze u grad. )eter se pobrine o 3lari, zatim piju rakiju u sobi koja je nekad bila Lukasova. 3ia pada na ivi e prozora, ulazi u prostoriju. )eter odlazi po tara- da obrie vodu. " )ri-ajte mi o sebi, 3lause. " #ema ta da se kae. " &amo je ivot laki0 3laus slee ramenima! " &o vam je jedno drutvo zasnovano na nov u. &amo nema mesta za pitanja koja se ti-u ivota. =iveo sam punih trideset godina u smrtnoj samoi. " 1ar nikada niste imali enu, dete0 3laus se smeje! " =ene, da. +nogo ena. *e u, ne. #akon kraeg utanja, on pita! " 4ta ste uradili sa kosturima, )etere0 " Vratio sam ih na njihovo mesto. 6oete li da ih vidite0 " #e treba uznemiravati 3laru. " #eemo proi kroz njenu sobu. )ostoje i druga vrata. #e seate se0 " 3ako bih mogao da se seam0 " +ogli ste da ih zapazite prolazei ispred njih. &o su prva vrata levo kada se popnete na sprat. " #e, nisam ih zapazio.

" Istina je da se ta vrata stapaju sa zidnim tapetama. (ni ulaze u mali prostor koji jedna teka zavesa deli od 3larine sobe. )eter pali depnu lampu, osvetljava kosture. 3laus sasvim tiho kae! " Ima ih tri. )eter kae! " +oete da pri-ate normalno. 3lara se nee probuditi. .zima snane sedative. 1aboravio sam da vam kaem kako je Lukas otkopao +atijasovo telo dve godine posle njegove sahrane. (bjasnio mi je da je tako za njega jednostavnije, umorilo ga je da provodi noi na groblju kako bi detetu pravio drutvo. )eter osvetljava jednu slamari u ispod kostura! " 8vo ovde je spavao. 3laus dodiruje slamari u, vojni-ko ebe kojim je prekrivena! " +lako je. " 4ta time uobraavate, 3lause0 " Voleo bih da spavam ovde, samo jednu no, molim vas, )etere0 " Vi ste kod svoje kue.

1apisnik sastavljen od strane nadlenih organa grada 3. na ime 2mbasade *. )redmet! 1ahtev za repatrija iju vaeg dravljanina 3lausa &., koji je lien slobode i trenutno se nalazi u zatvoru grada 3. 3laus &., star pedeset godina, koji poseduje vaei paso, overen turisti-kom vizom na trideset dana, stigao je u na grad E. aprila tekue godine. .najmio je sobu u jedinom hotelu u naem gradu, Velikom 6otelu, smetenom na 5lavnom trgu. 3laus &. proveo je tri sedmi e u hotelu, ponaajui se kao turista, etajui se po gradu, poseujui turisti-ka mesta, obedujui u hotelskom restoranu ili u poseenijim gradskim gostioni ama. 3laus &. -esto je odlazio u knjiaru preko puta hotela da kupuje papir i olovke. 1najui jezik nae zemlje, rado je askao sa knjiarem, g'om 7., i sa drugim li ima, na javnim mestima. )osle isteka tri sedmi e, 3laus &. je pitao g'u 7. moe li mu ista iznajmiti dve sobe iznad knjiare, na mese dana. )oto joj je ponudio visoku enu, g'a 7. mu je ustupila svoj dvosobni stan i otila da ivi kod svoje kerke, koja stanuje nedaleko odatle. 3laus &. je traio u tri navrata produenje svoje vize, to je bilo u-injeno bez potekoa. #aprotiv, njegov -etvrti zahtev za produenje bio mu je odbijen u mese u avgustu. 3laus &. nimalo nije vodio ra-una o ovoj odbijeni i i, usled nehata naih slubenika, ostalo je na tome sve do mese a oktobra. FG. oktobra, tokom rutinske kontrole identiteta, -uvari reda nae lokalne poli ije utvrdili su da isprave 3lausa &. nisu vie uredne. . to vreme, 3laus &. vie nije imao nova a. *ugovao je g'i 7. stanarinu

za dva mese a, vie skoro nije ni jeo, iao je od ka$ane do ka$ane svirajui na usnoj harmoni i. )ijani e su mu plaale pie, g'a 7. mu je svakog dana donosila malo supe. 1a vreme sasluanja, 3laus &. je tvrdio da je ro'en u naoj zemlji, da je proveo detinjstvo u naem gradu, kod svoje bake, i izjavio je da eli da ostane ovde do povratka svog brata Lukasa &. )omenuti Lukas nije zaveden ni u jednom registru grada 3. #ije zaveden ni 3laus &. Ljubazno vas molimo da izmirite priloene ra-une Hnov-ana kazna, trokovi istrage, stanarina g'e 7.I i da izvrite repatrija iju 3lausa &. na vau odgovornost. )otpis, za vlasti grada 3.! I. ,.

)ost"s riptum! +i smo, naravno, iz bezbednosnih razloga, pregledali rukopis u vlasnitvu 3lausa &. (n namerava, tim rukopisom, da dokae postojanje svog brata Lukasa koji je navodno napisao njegov najvei deo, dok je isti 3laus dodao samo poslednje strane, poglavlje broj osam. +e'utim, rukopis je pisan jednom istom rukom od po-etka do kraja, a listovi papira ne pokazuju nikakav znak starosti. &ekst je u elini napisan u jednom dahu, od strane iste osobe, u vremenskom periodu koji ne moe biti vei od est mese i, to jest napisao ga je sam 3laus &. tokom svog boravka u naem gradu. 4to se ti-e sadraja teksta, nesumnjivo se radi samo o mati, jer ni opisani doga'aji ni li-nosti koje se u njemu pojavljuju nisu postojali u gradu 3., izuzevi ipak jednu osobu, tobonju baku 3lausa &., kojoj smo uli u trag. *oti-na ena zaista je posedovala kuu na mestu sadanjeg sportskog igralita. )reminula je bez naslednika pre trideset pet godina, i zavedena je u naim mati-nim knjigama pod imenom +arija 1., udata V. +ogue je da joj je za vreme rata bilo povereno na -uvanje jedno ili vie de e.