M.

Sandu – Curs de Sisteme de măsurare, achiziţie şi prelucrare a datelor

Trebuie să măsurăm tot ce se poate măsura şi să facem măsurabil ceea ce nu este încă. Galileo Galilei

Capitolul 1

Aspecte generale privind măsurările inginereşti

1.1. Necesitatea măsurărilor în inginerie Măsurarea este un proces experimental obiectiv, prin care se atribuie valori numerice diferitelor proprietăţi ale materiei şi fenomenelor. Caracterul obiectiv exprimă faptul că rezultatul măsurării nu trebuie să depindă de operatorul care o efectuează. Cunoştinţele ştiinţifice au fost dezvoltate pe două nivele: 1) analiză senzorială, ) evaluare raţională !teoretică). "naliza senzorială se bazează pe măsurare şi comparare pentru evidenţierea proprietăţilor diferitelor cate#orii: obiecte, fenomene, procese. $recerea la fundamentarea teoretică a unor le#i ale lumii materiale a fost posibilă numai prin simbolizare şi prin definirea unor seturi de proprietăţi şi de parametri de stare specifici pentru fiecare cate#orie analizată. %xprimarea obiectivă şi precisă a proprietăţilor realităţii prin valori numerice este modul curent de reprezentare a datelor ştiinţifice. &escoperiri ştiinţifice recente stau la baza unor noi te'nici de măsurare !cu ac'iziţie de date (n calculator, cu transmisia informaţiei la distanţă, cu ultrasunete etc.). Mărimea !sau proprietatea) exprimă calitatea, iar valoarea numerică determinată exprimă cantitatea. ) proprietate este o noţiune #enerală, abstractă, care se aplică unei cate#orii lar#i de corpuri sau fenomene. %xprimarea cantitativă se referă la o entitate particulară !temperatura unui fluid, lun#imea unei bare, masa specifică a unui material etc). *erfecţionarea metodelor şi mi+loacelor de măsurare este cerută nu doar (n ştiinţă ci, mai ales, (n domenii in#inereşti: construcţii de maşini şi instalaţii, construcţii civile şi industriale, transporturi, comerţ, biomecanică etc. &e re#ulă, valorile măsurate ale proprietăţilor şi parametrilor de stare se exprimă ca mărimi scalare, vectoriale sau matriceale, cu care se operează conform procedurilor matematice uzuale. %ste important de reţinut faptul că de precizia şi de numărul măsurărilor efectuate depind performanţele unui model matematic elaborat pe baza lor. ,n cadrul cursului vor fi prezentate metode şi ec'ipamente pentru măsurarea pe cale electrică a diferitelor mărimi mecanice: deformaţii specifice, forţe, cupluri, presiuni, deplasări liniare, rotiri, viteze, acceleraţii, frecvenţe etc. &eşi proprietăţile unui proces sau obiect sunt prezente simultan, la măsurare se evaluează o sin#ură mărime făc-nd abstracţie de influenţa celorlalte. .neori se precizează valorile unor parametri de mediu !temperatură, umiditate, presiune etc.) (n momentul c-nd a fost determinată o altă mărime !deformaţie specifică, deplasare). Conform unei definiţii simpliste, măsurarea constă (n raportarea unei mărimi fizice de valoare necunoscută la alta de aceeaşi natură aleasă ca unitate. "ceastă definiţie se poate aplica la măsurarea unor mărimi ca lun#imea, masa sau forţa. *entru alte mărimi !deformaţie specifică, duritate, temperatură, densitate, v-scozitate, umiditate etc), procesul de măsurare trebuie să se bazeze pe cunoaşterea formei de manifestare a proprietăţii care se evaluează.

10

3) (nre#istratorul de date.M. 2) amplificatorul. atunci calibrarea aparatului de măsură !const-nd din adaptor. &e exemplu. de re#ulă. matematică. electrote'nică.2. inductivitate etc. cunoscut şi sub numele de 6timbru tensometic7.n plus. mecanică. Sistemele electronice de măsurare 0c'ema #enerală a unui sistem de măsurare !fi#. Mărimile pasive sunt cele care nu posedă o ener#ie proprie liberabilă şi pentru măsurarea cărora trebuie să existe o sursă de ener#ie auxiliară. atunci (n sistem trebuie să existe şi un controler şi un #enerator de comenzi. Măsurarea pe cale electrică a diferitelor mărimi mecanice sau de altă natură. electronică. Metrolo#ia are caracter interdisciplinar deoarece utilizează noţiuni de fizică. 5i#. %xemple tipice sunt mărimile caracteristice circuitelor electrice: rezistenţă. capacitate. pentru ca să nu fie afectată valoarea mărimii de determinat. Mărimile active trebuie măsurate cu un consum ener#etic c-t mai redus. achiziţie şi prelucrare a datelor Metrolo#ia este ştiinţa care are ca obiect studiul procesului de măsurare. . /scara de măsurare şi unitatea de măsură. senzorul rezistiv. Sandu – Curs de Sisteme de măsurare. &acă tensiunea este proporţională cu deformaţia specifică. 0c'ema bloc a unui sistem de măsurare Senzorul !numit şi traductor sau captor) este dispozitivul care converteşte variaţia mărimii de măsurat (n variaţie a unei mărimi electrice !semnal de ieşire). 1. metrolo#ia cuprinde şi re#lementări +uridice privitoare la controlul metrolo#ic periodic al ec'ipamentelor. ) sursa de ener#ie. /metodele şi mi+loacele pentru prelucrarea datelor primare. ) mărime este considerată activă dacă are asociată o ener#ie din care se poate consuma o parte (n procesul de măsurare.1) conţine şase subsisteme: 1) senzorul !traductorul sau captorul). presupune şi un consum de ener#ie. (n curent continuu la tensiunea recomandată de furnizor. 1) adaptorul !condiţionerul) de semnal. 4) procesorul de date. 11 . &eformaţia specific8 este convertită (ntr/o variaţie de rezistenţă care produce o variaţie a semnalului (n tensiune electrică. 1. cu următoarele elemente componente: /mărimea şi proprietăţile care o fac măsurabilă. amplificator şi (nre#istrator sau aparat indicator) este simplă şi se reduce la determinarea unei constante. Masa este tot mărime pasivă pentru că nu se poate manifesta dec-t (ntr/un c-mp de acceleraţie !#ravitaţional). la autorizarea procedurilor de măsurare cu respectarea unor acte normative elaborate cu scopul de unificare şi obiectivizare a măsurărilor. /metoda de măsurare !baza teoretică şi aparatura de măsurare). 1. preia deformaţii cauzate de o sarcin8 !m8rimea de m8surat) unei structuri elastice pe care este lipit. "limentarea traductorului se face.). &acă pe datele (nre#istrate se bazează conducerea automată a unui proces (n care intervine mărimea măsurată. informatică.

se estimează principalele performanţe probabile (n exploatare. %xperimentul elimină incertitudinile. .n fi#ura 1.1.aloarea de referinţă !dorită) a mărimii controlate s/a notat cu $r . Amplificatoare sunt necesare atunci c-nd tensiunea de ieşire din ansamblul traductor/condiţioner este mică. diferenţiatoarele sunt exemple de circuite de condiţionare a semnalelor. presiune etc) din procesul controlat. pe un model analitic sau numeric. componentelor şi ansamblurilor de maşini. debit. 5iltrele. Analiza inginerească a structurilor. 0emnale de ordinul milivolţilor sau mai mici sunt uzuale. deoarece nu aproximează comportarea materialelor şi nici solicitările. . *e baza analizei teoretice. dacă (ncercările au loc (n condiţii reale de funcţionare. Sandu – Curs de Sisteme de măsurare. Analiza inginerească a unui produs presupune două abordări.tiliz-nd pro#ramul %xcell. *rin intermediul buclei de reacţie se analizează efectul comenzii executate şi se reia ciclul de re#lare automată. . semnalele furnizate de captoare conţin sin#urele informaţii disponibile referitoare la mărimea # !temperatură. onitorizarea proceselor! pe baza informaţiilor furnizate de senzori. o servovalvă). pentru a verifica performanţele şi fiabilitatea acestora: 2. Înregistratoarele sunt aparate care stoc'ează şi afişează semnalele (ntr/o formă adecvată pentru citire şi interpretare. 5i#. &iferenţa dintre cele dou8 semnale !măsurat şi comandat) este semnalul eroare. . . care comandă un element de execuţie !de exemplu.neori. este prezentată sc'ema de principiu a unui sistem de re#lare automată.M. care este utilizat (n a+ustarea automată a parametrilor procesului. rezultatele pot fi prezentate sub formă de #rafice. Procesoarele de date convertesc semnalele (n comenzi pentru circuitul de control automat sau (n date ce pot fi uşor interpretate de către in#iner. iar ∆ y = y r − y reprezintă corecţia ce se face prin intermediul unui re#ulator. inte#ratoarele. 0c'ema unui sistem de re#lare automată 12 . achiziţie şi prelucrare a datelor Adaptoarele de semnal sunt circuite electronice care convertesc ieşirea din traductor (ntr/o mărime mai uşor de măsurat sau de utilizat pentru #enerarea comenzilor. de exemplu. demodulatoarele. Controlerele sunt utilizate pentru monitorizarea şi a+ustarea mărimilor mecanice şi termice cere intervin (ntr/un proces. modulatoarele. 0emnalul furnizat de sistemul de măsurare este comparat cu un semnal de comandă !cerut pentru funcţionarea optimă a instalaţiei). una teoretică şi alta experimentală. tabele. Controlul automat al proceselor (n sistem de re#lare cu buclă (nc'isă. 0implificările introduse la modelare se reflectă (n erorile de evaluare pe care le evidenţiază studiul experimental al prototipului. *entru mărirea acestora la nivelele cerute de aparatele de măsurare a tensiunii din sistem se utilizează amplificatoare cu multiplicări de 19 / 1999 de ori. care se completează reciproc. compensatoarele. <e#ulatorul se mai numeşte şi #enerator de comandă. dia#rame. care permit operatorilor să a+usteze valorile unor parametri ai procesului controlat: ". 0istemele electronice de măsurare sunt utilizate (n trei domenii: 1.

. *latform8 dinamometric8 pentru c-ntarirea ve'iculelor #oale sau (nc8rcate @nstalaţie de dozare şi ambalare (n pun#i sau (n saci a materialelor #ranulare *latforma de mica (nalţime pentru c-nt8riri industriale 13 . construcţii etc): sisteme de protecţie şi coordonare a mişcărilor mecanismelor componente ale roboţilor şi manipulatoarelor: sisteme de control dimensional automat: sisteme de măsurare a forţelor aerodinamice pe modele de aeronave sau de autove'icule testate (n suflerii: sisteme de protecţie a maşinilor şi instalaţiilor la suprasarcini: ec'ipamente dinamometrice utilizate (n biomecanică. Sandu – Curs de Sisteme de măsurare.n ima#inile ce urmeaz8 sunt prezentate c-teva dintre produsele acestei firme. achiziţie şi prelucrare a datelor          &intre cele mai importante aplicaţii ale măsurării electronice se pot menţiona: sisteme de c-ntărire continuă sau intermitentă: sisteme de dozare: sisteme de re#lare automată a proceselor şi instalaţiilor: sisteme de monitorizare a inte#rităţii structurilor !poduri. 5irma =">"?$" din 0ibiu produce ec'ipamente de c-ntărire şi dozare dotate cu sisteme de ac'iziţie de date. "cestea (ncorporeaz8 captoare de forţ8 cu traductoare rezistive.M.