ПЛАН ЧАСА

Разред: VI

Датум:

Трајање
45 мин Број
30
часа:
ученика:
Корелација Cрпски језик:
Настав
A school fair
Наставна The Present
с другим
на
јединица: Continuous Tense
Будуће
предметим
тема:
for Future
време.
а:
Arrangements
Циљеви часа
-Oбрада и увежбавање The Present Continuous tense for future
(input):
arrangements.

-Упознавање с елементима стране културе и цивилизације: Haunted
castles in Britain
Исходи часа
(output):
Наставне
методе:

-Уи могу да користе . Разумеју употребу овог времена и знају да га
примене у слободном контексту.
-Уи могу да примене упитни и одрични облик на разговор о
идеалном летовању.
Комуникативни
Наставни
Уџбенички комплет Enjoying
приступ, текстуални
материјал:
English 6 (уџбеник, радна свеска,
приручник за наставнике); аутори
Zorana Nenezic, Jonathan
Pendlebury; издавач Zavod za
udzbenike
Ток часа
Тип интерЦиљ
Процедура

Време

Етапа

7 мин

1

Обнављање
'going to' и 'will'
за исказивање
будућности.

5 мин

2

15 мин

3

Обнављање
The Present
Continuous
Tense-a
Увођење
The Present
Continuous
tense for future
arrangements

5 мин

4

5 мин

5

8 мин

6

Додатне
активности:
Додатни
материјал:
Домаћи/даљи
рад:
Самоевалуација и
коментари:

акције

Увежбавање
The Present
Continuous
tense for future
arrangements
Дијалог о
уклетим
замковима у
Енглеској и
увежбавање

Књиге су затворене. Н црта
табелу у којој прави поређење
између ‘going to’ и ‘will’. Уи
преписују табелу и учествују у
разговору о плановима и
обећањима.
Уи су добили наставне листиће на
којима се описује форма The
Present Continuous Tense-a и
његова употреба.
Н објашњава Уа како се The
Present Continuous Tense може
користити и за описивање неке
будуће радње.Прича о употреби
овог времена стављјајући акценат
на прилошке одредбе.
Задатак 5. Уи посматрају планер
господина Тејлора. Састављају
реченице о његовим плановима за
наредну недељу.

Н – Уи

Задатак 6. Н уводи причу о
уклетим замковима. Води дијалог
са Уа о овој теми. Уи износе своје
мишљење о томе због чега су ови
замкови уклети и да ли би
посетили неки од њих.
Радна свеска, задатак 1. Уи
попуњавају део о уклетим
замковима. Читају одговоре.

Н – Уи

Н – Уи

Н – Уи

У–У

Увежбавање
У—У
The Present
Continuous
tense for future
arrangements
Радна свеска, Задатак 1-граматика. Уи попуњавају вежбања везана
за употребу The Present Continuous tense for future arrangements.
Наставни листићи (глагол ‘to be’ и наставак ’ING’, прилошке одредбе
‘now’, ‘at the moment’ ‘today’, облици: упитни и одрични)
Радна свеска стр. 63, задатак 1 и 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful