P. 1
48--UPR_MSS_1

48--UPR_MSS_1

Views: 2|Likes:
Published by Kalina Bul
mss
mss

More info:

Published by: Kalina Bul on Mar 01, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/16/2015

$0.99

USD

pdf

text

original

Особености при изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията

,
прилагащи МСС/МСФО
Всички предприятия, изготвящи финансови отчети по МСС/МСФО, от началото
на 2009 година следва да представят своите отчети в съответствие с прередактирания
МСС !редставяне на финансовите отчети" МСС #е$е ревизиран през 200% година и
следва да се прилага за всички финансови отчети след 0"0"2009 година, но по
&елание 'о&е да се прило&и и по отно$ение на финансовите отчети за 200( година"
!редвид на факта, че ревизирания стандарт се различава и то съществено от
де)стващия МСС до *"2"200( година ще спре' вни'анието си вър+, по-
съществените осо#ености при изготвяне на финансовите отчети по МСС/МСФО"
.ое нало&и нео#+оди'остта от ревизиране на МСС/
Основната гр,па потре#ители на инфор'а0ия от финансовите отчети са
потен0иалните инвеститори" 1е+ните интереси до голя'а степен определят
'етодологията на отчитане и правилата за представяне на инфор'а0ия във
финансовите отчети" 2нвеститорите се интерес,ват на)-вече от со#ствения капитал на
предприятието и неговата дина'ика при спазването на прин0ипа за де)стващото
предприятие" !одо#ен интерес е напълно о#ясни', тъ) като еле'ент на со#ствения
капитал е и печал#ата на предприятието, която до голя'а степен преопределя
въз'о&ностите за разпределянето на дивиденти в полза на инвеститорите 3ак0ионери
или съдр,&ни0и4" С 0ел задоволяване на инфор'а0ионните потре#ности на
потре#ителите 3на)-вече потен0иалните инвеститори4, финансовият отчет следва да
представя инфор'а0ия преди'но за5
- из'ененията в со#ствения капитал на предприятието
- из'ененията в капитала, настъпили в рез,лтат на опера0ии със со#ствени0и
на предприятието
- реализирания финансов рез,лтат 3печал#а или заг,#а за периода4
6ордът за МСС счита за 0елесъо#разно из'ененията в со#ствения капитал на
предприятието, произтичащи от опера0ии със со#ствени0ите да #ъдат представени
отделно от др,гите из'енения в со#ствения капитал" 7а 0елта се въве&да нов еле'ент
на финансовите отчети 8 отчета за всео#+ватния до+од, в ко)то отделно се представя
възникването на финансовия рез,лтат 3печал#ата или заг,#ата за периода4 и
из'енението на со#ствения капитал, произтичащо от опера0ии със со#ствени0и"

Възприе'ането на подо#ен под+од за представяне на из'ененията в со#ствения
капитал е израз на господството на англо-а'ериканската счетоводна $кола, която все
повече засилва влиянието си вър+, определянето на счетоводните правила в световен
'аща#"
!ълният ко'плект финансови отчети по МСС9МСФО вкл:чва5
а4 Отчет за финансовото състояние за периода
#4 Отчет за всео#+ватния до+од за периода
в4 Отчет за про'ените на со#ствения капитал за периода
г4 Отчет за паричните пото0и през периода
д4 Отчет за финансовото състояние къ' началото на на)-ранния сравнителен
период, когато предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или прави
преизчисление със задна дата на статии 3пера4 във финансовите отчети , или когато
прекласифи0ира статии 3пера4 в своите финансови отчети"
!ълният ко'плект финансови отчети предоставя инфор'а0ия за5
а4 активите,

2з'ененията в со#ствения капитал, произтичащи от опера0ии със со#ствени0и, произтичат от прие'ане
на нови съдр,&ни0и или изплащането на дяловите вноски на съдр,&ни0ите при нап,скането на
др,&еството"
#4 пасивите
в4 со#ствения капитал
г4 при+одите, раз+одите, печал#ите и заг,#ите
д4 дяловите вноски на со#ствени0ите и разпределените с,'и под фор'ата на
дивидент
е4 паричните пото0и
!ро'яната в наи'енованието на първия ко'понент на финансовите отчети, а
и'енно Отчет за финансовото състояние и'а за 0ел 'акси'ално да при#ли&и
наи'енованието на този отчет до съдър&ателната страна на отчета и да подска&е на
заинтересованите ли0а, че ползва)ки инфор'а0ия от този отчет, те ще 'огат да
направят определени изводи, относно финансовото състояние на предприятието"
;езависи'о от про'ененото наи'енование, в този отчет се представят активите,
пасивите и со#ствения капитал на предприятието" <ктивите се представят в отчета за
финансовото състояние по #алансова сто)ност" <ктивите се различават по своята
ликвидност 3о#ращае'ост4, поради което повечето предприятия ги представят в отчета
за финансовото състояние в класифи0иран вид като дълготра)ни 3нетек,щи4 или
краткотра)ни 3тек,щи4 активи" !одо#но класифи0ирано представяне на рес,рсите на
предприятието е ,до#но от гледна точка на анализа на стопанската де)ност и по-
конкретно при ,становяване на показателите за ликвидност и плате&оспосо#ност"
;езависи'о от това, МСС позволява предприятията да представят своите активи в
некласифи0иран вид в съответствие с тя+ната на'аляваща или нарастваща ликвидност"
!одо#ен под+од се на#л:дава преди'но във финансовите предприятия, като #анки,
застра+ователни и инвести0ионни др,&ества"
!асивите на предприятието също 'огат да #ъдат представени в класифи0иран
или некласифи0иран вид, по пре0енка на ръководството на предприятието" !овечето
предприятия ги представят класифи0ирано като дългосрочни 3нетек,щи4 и
краткосрочни 3тек,щи4 пасиви" В определени сл,чаи пасивите вкл:чват дълг, ко)то
следва да се погаси в ра'ките на тек,щия период и задъл&ение, което ще се погасява
през следващи отчетни периоди" 1ова е +арактерно за погасителните вноски по
#анковите зае'и или погасителните вноски по договори за финансов лизинг" В тези
сл,чаи, частта от задъл&ението, която следва да се погаси до края на тек,щия период,
тря#ва да се представи като тек,щ 3краткосрочен4 пасив, а останалата част от дълга
като дългосрочен пасив"
В капиталовата сек0ия на отчета за финансовото състояние следва да се
представи со#ствения капитал на предприятието о#що и по отделни еле'енти като
основен капитал, резерви и финансов рез,лтат" В сл,чаите когато ак0ионерното
др,&ество е е'итирало ко'#инирани финансови инстр,'енти 3напри'ер о#лига0ии,
конвертир,е'и в о#икновени ак0ии4, при представянето на тези инстр,'енти в отчета
за финансовото състояние е нео#+оди'о двата ко'понента на финансовия инстр,'ент
да #ъдат представени отделно5 капиталовият инстр,'ент, в капиталовата сек0ия, а
частта от финансовия инстр,'ент, която и'а +арактер на задъл&ение, като дългосрочен
или краткосрочен пасив"
В прило&енията къ' годи$ния финансов отчет следва да се оповестят
отделните класове ак0ии, които са е'итирани с тя+ната но'инална сто)ност, #роя на
ак0иите по видове, на'иращи се в о#ращение, наличието на спе0ифични права и
ограничения при търг,ването на определен клас ак0ии, изк,пените со#ствени ак0ии и
др"
Отчетът за всео#+ватния до+од е новият еле'ент в пълния ко'плект финансови
отчети, ко)то следва да #ъде съставян от всички предприятия, изготвящи финансови
отчети по МСС"МСФО" Всео#+ватният до+од представлява из'енението в со#ствения
капитал на предприятието през отчетния период в рез,лтат на осъществяваната
стопанска де)ност, ко)то не вкл:чва из'енението в капитала, произтичащо от
опера0ии със со#ствени0ите 3ак0ионери или съдр,&ни0и4" Следователно
всео#+ватният до+од вкл:чва про'яната в со#ствения капитал, произтичаща от
реализирания финансов рез,лтат 3печал#а или заг,#а4, но не вкл:чва ,величението или
на'алението на со#ствения капитал, настъпило в рез,лтат на опера0ии със
со#ствени0ите" О#щият всео#+ватен до+од вкл:чва реализирания финансов рез,лтат и
т" нар" =др,г всео#+ватен до+од"> !оследният о#+ваща из'енения в со#ствения капитал
на предприятието, които не са настъпили в рез,лтат на осъществена стопанска де)ност
като5
- прео0енки на ?М<, при които надо0енката на съответния ?М< е представена
като еле'ент на со#ствения капитал 3резерв от последваща о0енка на активи4"
- прео0енки на финансови инстр,'енти, класифи0ирани като налични за
прода&#а, при които прео0енката е представена като еле'ент на со#ствения капитал
3резерв от прео0енка4"
- поло&ителни и отри0ателни разлики, възникващи при използването на
пенсионни планове"
- !оло&ителни и отри0ателни разлики, възникващи при консолидиране на
финансовите отчети на задграничните др,&ества и др"
!редприятието 'о&е да представи всички извър$ени раз+оди или реализирани
при+оди през периода по два начина5
- в един отчет за всео#+ватния до+од 31а#ли0а 4
- в два отделни отчета 8 отделен отчет за при+одите и раз+одите, наричан по
МСС отчет за до+одите 31а#ли0а 24 и отделен отчет за всео#+ватния до+од
31а#ли0а *4"
1а#ли0а
!ри+оди @
Се#есто)ност на прода&#ите 3@4
6р,тна печал#а @
?р,ги при+оди @
?р,ги раз+оди и раз+оди по прода&#и и ,правление 3@4
!ечал#а @
?р,г всео#+ватен до+од @
О#щ всео#+ватен до+од @
1а#ли0а 2
Отделен отчет за до+одите
!ри+оди @
Се#есто)ност на прода&#ите 3@4
6р,тна печал#а @
?р,ги при+оди @
Aаз+оди за прода&#и 3@4
<д'инистративни раз+оди 3@4
?р,ги раз+оди 3@4
!ечал#а @
1а#ли0а *
Отчет за всео#+ватния до+од
?р,г всео#+ватен до+од @
О#щ всео#+ватен до+од @
Всео#+ватният до+од изразява про'ените в со#ствения капитал на
предприятието през отчетния период" С+е'атично отчета за всео#+ватния до+од 'о&е
да се представи по следния начин5
;еразпределена печал#а /заг,#а @
;атр,пан др,г всео#+ватен до+од @
;атр,пан о#щ всео#+ватен до+од @
О#що со#ствен капитал @
!ри'ер за представяне на отчета за всео#+ватния до+од
;а 0"0"2009 година предприятие @ и' со#ствен капитал в раз'ер на 000 000
щатски долара и неразпределена печал#а *00 000 щатски долара"!редприятието
изготвя финансови отчети в съответствие с МСС/МСФО" 2'а)ки предвид следната
инфор'а0ия, предприятието следва да изготви отчет за всео#+ватния до+од къ'
*"2"2009 година"
- при+оди от прода&#и на прод,к0ия 8 2 000 000 щатски долара
- се#есто)ност на продадената прод,к0ия 8 B00 000 щатски долара
- раз+оди по прода&#ите 8 C0 000 щатски долара
- ад'инистративни раз+оди 8 22 000 щатски долара
- др,ги раз+оди 8 2B 000 щатски долара
- !редприятието е възприело ?М< да се представят по прео0енена сто)ност"
;а *"2"2009 година #алансовата сто)ност на ?М< е 2C0 000 щатски долара, а
справедливата сто)ност на тези активи е 2B0 000 щатски долара"
- !рез отчетния период предприятието е придо#ило финансови активи,
класифи0ирани като налични за прода&#а" Dената на придо#иване на тези активи е
00 000 щатски долара, а справедливата 0ена на *"2"2009 година е *0 000 щатски
долара"
- ?анъкът вър+, печал#ата е *0 E
- !редприятието е декларирало дивидент в полза на ак0ионерите в раз'ер на
B0 000 щатски долара"
“ ” 31.12.2009 . Отчетзавсеобхватния доходнапредприятиеХ към г
Наименование Хилщатскидолари
Приходиотпродажби 2 000 000
Себестойност нареализираната продукция (1 500 000)
рутнапечалба 500 000
!азходипопродажбите (40 000)
"дминистративни разходи (22 000)
Оперативна печалба 438 000
( ) #руги$инансовиразходи (25 000)
Печалбапредиданъчнооблагане 413 000
!азходизаданъци
(2 000 000 - 1 500 000 - 40 000 - 22 000 - 25 000) 30% = 123 900 х щатск идолара
(123 900)
Печалбазапериода 289 100
#руг%сеобхватен : доход
&$ектотпреоценка на#'" 10 000
( ) , Печалбазагубаот$инансовиинструментикласи$ицираникатоналичниза
продажба
30 000
#анъквърхупечалбатапоотделните компоненти надругиясъвкупендоход (12 000)
#ругвсеобхватендоходследданъчнооблагане 28 000
Общвсеобхвате ндоходзапериода 317 100

, – "копрепдриятиетосъставяотчетзавсеобхватниядоходползвайкидваотделниотчета отчетза
доходитеиотделенотчетзавсеобхватения доходтоo отчетътбиизглеждалпоследнияначин :

( ) « » 01.01. – 31.12.2009 ОтчетзадоходитеприходитеиразходитенапредприятиеХ запериода
година

Наименование . Хилщатскидолари
Приходи 2 000 000
Себестойност нареализираната продукция(1 500 000)
рутнапечалба
500 000
!азходипопродажбите (40 000)
"дминистративни разходи (22 000)
Оперативнапечалба 438 000
( ) #руги$инансовиразходи (25 000)
Печалбапредиданъчнообкагане
413 000
#анъцивърхупечалбата (123 900)
алансовапечалбазапериода 289 100

“ ” 01.01. - Отчетзавсеобхватния доходнапредприятиеХ запериода 31.12.2009 год ина
Наименование Хилядищатскидолари
Печалбазапериода 289 100
: #ругвсеобхватен доход
&$ектотпреоценка на#'" 10 000
( ) , Печалбазахубапо$инансовиинструментикласи$ицираникатоналичниза30 000
продажба
#анъквърхупечалбатапокомпонентите надругиявсеобхватен доход (12 000)
#ругвсеобхватен доходследданъчнооблагане 28 000
Общвсеобхватен доход 317 100
01.01 – #анъквърхупечалбата върхуотделните компонентинадругиясъвкупендоходзапериода
31.12.2009 г
Наименование #анъчна
основа
#анък върху
печалбата
Сумаследданъчно
облагане
&$ектотпреоценка на#'" 10 000 (3 000) 7 000
( ) , Печалба загуба от $инансови инструменти
класи$ицираникатоналичнизапродажба
30 000 (9 000) 21 000
Общдругвсеобхватен доходзапериода 40 000 (12 000) 28 000

МСС !редставяне на финансовите отчети не регла'ентира фор'ата на отчета за
всео#+ватния до+од, но по тради0ия, предприятията, прилагащи МСС представят
финансовите си отчети в едностранна фор'а" .огато предприятието из#ере да изготвя
два отделни отчета - отчет за до+одите и отчет за всео#+ватния до+од, по отно$ение на
представянето на раз+одите в отчета за до+одите 'огат да се прило&ат два под+ода
- представянето на раз+одите по видове 3 в т" ч" и по иконо'ически еле'енти4
8 съвк,пно-раз+оден под+од и
- представянето на раз+одите по ф,нк0ионален признак 8 реализа0ионно 8
раз+оден 3о#оротен4 прин0ип"
Отчетът за из'ененията в со#ствения капитал показва из'енениято на
со#ствения капитал през периода, както о#що, така и по отделни еле'енти" Основната
причина за из'енението в капитала е реализирания финансов рез,лтат 3печал#а или
заг,#а4" Освен това, со#ствения капитал 'о&е да се из'еня и за с'етка на записани
нови дялови вноски от съдр,&ни0ите или нап,скане на съд,&ни0и или ак0ионери,
задгранични де)ности или др,ги причини"
Fогиката на Отчета за из'ененият ов капитала 'о&е да се представи по следния
начин5
Со#ствен капитал в началото на периода
G допълнително записани дялови вноски от съдр,&ни0и или ак0ионери
G реализирана печал#а
G при+оди и раз+оди, представени като еле'ент на капитала 3др,г всео#+ватен
до+од4
- изплатени дялови вноски на нап,снали съдр,&н0ии или ак0ионери
- реализирана заг,#а
H со#ствен капитал в края на периода
В отчета за со#ствения капитал следва да се представи следната инфор'а0ия5
- с,'ата на со#ствения капитал на предприятието, както о#що, така и по
отделни еле'енти
- про'яна в со#ствения капитал на предприятието, дъл&ащо се на прилагане на
ретроспективния под+од за отразяване на про'яната в счетоводната политика
- с,'ите ,водещи до ,величаване или на'аляване на со#ствения капитал,
дъл&ащи се на опера0ии със со#ствени0ите 3дяловите вноски на новоприети
съдр,&ни0и, на'аляването на капитала, поради изплащането на дела на нап,снал
съдр,&ник и др"4
В отчета за со#ствения капитал следва да се представи и инфор'а0ия за
начислените дивиденти в полза на съдр,&ни0ите или ак0ионерите
2'а)ки предвид данните от при'ера, отчетът за со#ствения капитал 'о&е да се
представи по следния начин5
Отчет за собствения капитал на предприятие “Х” за отчетния период ,завршващ
на !"#"$#$%%& година
Наименование "кционерен
капитал
!езерв от
преоценка
Неразпределена
печалба
Общо собствен
капитал
01.01.200 Салдона 9 год ина
1 000 000

300 000

1 300 000
(зменениявкапиталаза
2009 год

Общвсеобхватендоходза
периода
-
28 000

289 100

317 100
#ивиденти (50 000) (50 000)
31.12.200 Салдо на 9
година
1 000 000 28 000 539 000 1 567 100

В отчета за паричните пото0и се представя инфор'а0ия за паричните
постъпления и плащания на предприятието през отчетния период" 1ази инфор'а0ия
дава въз'о&ност на потре#ителите да о0енят спосо#ността на предприятието да
генерира парични средства в #ъдеще, както и #ъдещите потре#ности от парични
средства"
Отчетът за финансовото състояние къ' началото на на)-ранния сравнителен
период, когато предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или прави
преизчисление със задна дата на отделни статии 3пера4 във финансовите отчети или
когато прекласифи0ира статии 3пера4 в своите финансови отчети се съставя са'о когато
предприятието прилага счетоводна политика или извър$ва посочените преизчисления
или прекласифика0ии със задна дата"
Основното предназначение на прило&енията къ' финансовите отчети е5
а4 да представя инфор'а0ия за #азата на която са изготвени финансовите отчети
3дали е прило&ена кон0еп0ията за историческата 0ена или е използвана някаква др,га
#аза4
#4 да представят инфор'а0ия, изисквана от МСС/МСФО, която не е на'ерила
отра&ение в основните еле'енти на финансовия отчет
в4 представят допълнителна инфор'а0ия, нео#+оди'а за правилно
интерпретиране на представената инфор'а0ия във финансовия отчет на предприятието"
'адание ("
.ато използвате посочениет по-дол, данни, съставете Отчет за финансовото
сътояние и Отчет за всео#+ватния до+одд на предприятие I<<<> за периода 0"0"20
8 *"2"20 г
)оказатели 'начение показателя 3лв"4
!ри+оди от прода&#и *C0,000
Се#есто)ност на продадената прод,к0ия 3прода&#ите4 %0,000
<д'инистративни раз+оди J0,000
?анъ0и вър+, печал#ата (,000
;ачислена а'ортиза0ия на ?М< 0,000
!ри+оди от проода&а#а на ?М< B0,000
1ърговски взе'ания J0,000
!арични средства и еквиваленти B,000
Стоково-'атериални запаси *9,000
.раткосрочни инвести0ии C0,000
?ълготра)ни 'атериални активи *0,000
Основен капитал CB,000
6еразпределена печал#а от 'инали години C2,000
7адъл&ения къ' доставчи0и (%,000
Aе$ение5
Отчет за финансовото състояние
.ъ' *"2"20@
;а предприятие I<<<>
Вид на иконо'ическата де)ност !роизводство на строителни 'атериали
!равно-организа0ионна фор'а <к0ионерно дри&ество
!арична едини0а +иляди лева
<дрес"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
;аи'енование показателя

*деке'ври20K
*ктиви
;етек,щи активи
?ълготра)ни 'атериални активи *0
!роизводствени ли0ензи
2нвести0ии в асо0иирани предприятия
?р,ги финансови активи C0
1ек,щи активи
Стоково-'атериални запаси *9
1ърговски взе'ания J0
!редоставени аванси
!арични средства и еквиваленти B
+сичко активи 2%C
,апитал и пасиви
.апитал и резерви
Основен капитал CB
Aезерви
;еразпределена печал#а 3непокрита заг,#а4 C2
+сичко капитал и резерви (%
;етек,щи пасиви
!ол,чени зае'и
Отсрочени данъ0и
7адъл&ения за пенсии
1ек,щи пасиви
1ърговски и др,ги задъл&ения (%
!ол,чени краткосрочни зае'и
1ек,щи задъл&ения по дългосрочни зае'и
?р,ги задъл&ения
+сичко пасиви (%
+сичко капитла и пасиви 2%C
Отчет за всео#+ватния до+од
за 20@ г"
;а предприятие I<<<>
Вид на иконо'ическата де)ност !роизводство на строителни 'атериали
!равно-организа0ионна фор'а <к0ионерно дри&ество
!арична едини0а +иляди лева
<дрес"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
;аи'енование на показателя за 20@ г"
!ри+оди от прода&#и *C0
Се#есто)ност на прода&#ите 3%04
-р.тна печалба %0
?р,г всео#+ватен до+од B0
<д'инистративни раз+оди 3J04
?р,ги раз+оди 304
)ечалба преди данчно облагане B0
?анък вър+, печал#ата 3(4
)ечалба C2

че ползва)ки инфор'а0ия от този отчет. частта от задъл&ението. печал#ите и заг. тря#ва да се представи като тек. което ще се погасява през следващи отчетни периоди" 1ова е +арактерно за погасителните вноски по #анковите зае'и или погасителните вноски по договори за финансов лизинг" В тези сл. която следва да се погаси до края на тек.щия период и задъл&ение. ко)то следва да #ъде съставян от всички предприятия.езависи'о от про'ененото наи'енование. която и'а +арактер на задъл&ение. резерви и финансов рез. а частта от финансовия инстр.&ество е е'итирало ко'#инирани финансови инстр. като #анки. конвертир.становяване на показателите за ликвидност и плате&оспосо#ност" . застра+ователни и инвести0ионни др. пасивите и со#ствения капитал на предприятието" <ктивите се представят в отчета за финансовото състояние по #алансова сто)ност" <ктивите се различават по своята ликвидност 3о#ращае'ост4.чаите когато ак0ионерното др. в капиталовата сек0ия. #роя на ак0иите по видове. ко)то следва да се погаси в ра'ките на тек.ването на определен клас ак0ии.'ент да #ъдат представени отделно5 капиталовият инстр.#ите д4 дяловите вноски на со#ствени0ите и разпределените с.рсите на предприятието е .&ества" !асивите на предприятието също 'огат да #ъдат представени в класифи0иран или некласифи0иран вид.чаи пасивите вкл:чват дълг.езависи'о от това.'енти 3напри'ер о#лига0ии. относно финансовото състояние на предприятието" .щи4 или краткотра)ни 3тек.чаи. като дългосрочен или краткосрочен пасив" В прило&енията къ' годи$ния финансов отчет следва да се оповестят отделните класове ак0ии. а останалата част от дълга като дългосрочен пасив" В капиталовата сек0ия на отчета за финансовото състояние следва да се представи со#ствения капитал на предприятието о#що и по отделни еле'енти като основен капитал. на'иращи се в о#ращение.#4 пасивите в4 со#ствения капитал г4 при+одите.лтат" В сл. изк.до#но от гледна точка на анализа на стопанската де)ност и поконкретно при . наличието на спе0ифични права и ограничения при търг.е'и в о#икновени ак0ии4. в този отчет се представят активите.щ 3краткосрочен4 пасив. МСС позволява предприятията да представят своите активи в некласифи0иран вид в съответствие с тя+ната на'аляваща или нарастваща ликвидност" !одо#ен под+од се на#л:дава преди'но във финансовите предприятия. поради което повечето предприятия ги представят в отчета за финансовото състояние в класифи0иран вид като дълготра)ни 3нетек.щи4 пасиви" В определени сл. те ще 'огат да направят определени изводи.'и под фор'ата на дивидент е4 паричните пото0и !ро'яната в наи'енованието на първия ко'понент на финансовите отчети.щи4 и краткосрочни 3тек. при представянето на тези инстр. раз+одите.'енти в отчета за финансовото състояние е нео#+оди'о двата ко'понента на финансовия инстр. по пре0енка на ръководството на предприятието" !овечето предприятия ги представят класифи0ирано като дългосрочни 3нетек.'ент.щи4 активи" !одо#но класифи0ирано представяне на рес.пените со#ствени ак0ии и др" Отчетът за всео#+ватния до+од е новият еле'ент в пълния ко'плект финансови отчети.щия период. които са е'итирани с тя+ната но'инална сто)ност. а и'енно Отчет за финансовото състояние и'а за 0ел 'акси'ално да при#ли&и наи'енованието на този отчет до съдър&ателната страна на отчета и да подска&е на заинтересованите ли0а.'ент. изготвящи финансови отчети по МСС"МСФО" Всео#+ватният до+од представлява из'енението в со#ствения .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->